Załączniki do INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC SPAWALNICZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC SPAWALNICZYCH"

Transkrypt

1 Załączniki do INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC SPAWALNICZYCH Załącznik nr 2 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC SPAWALNICZYCH LUB INNYCH PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH Załącznik nr 3 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LEGIONOWO Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Załącznik nr 4 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU Załącznik nr 5 ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Załącznik nr 6 ZASADY ORGANIZACJI AKCJI EWAKUACYJNEJ W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU

2 Załącznik nr 1 do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miasta Legionowo PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC SPAWALNICZYCH 1. Nazwa i określenie budynku pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonywanie spawania: 2. Zagrożenie wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub w pomieszczeniu: 3. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych: 4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac spawalniczych: 5. Ilość i rodzaje sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych: 6. Środki i sposoby alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku zaistnienia pożaru: 7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac spawalniczych:

3 8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac spawalniczych: 9. Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich zakończeniu: Podpisy członków komisji: Prezydent Miasta mgr Roman Smogorzewski Opracował Zenon Szczepanik Główny Specjalista ds BHP

4 Załącznik nr 2 do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miasta Legionowo ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC SPAWALNICZYCH LUB INNYCH PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 1. Miejsce pracy: 2. Rodzaj pracy: 3. Czas pracy: - dnia. - od godziny. do godziny Zagrożenie pożarowo wybuchowe w miejscu pracy: 5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru: 6. Przeciwpożarowe środki zabezpieczenia:

5 7. Sposób wykonywania pracy: 8. Odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenia toku prac spawalniczych: 9. Zezwalam na rozpoczęcie prac: - imię i nazwisko.. - podpis Pracę zakończono: - dnia.. - o godzinie imię i nazwisko przedstawiciela wykonawcy.. - podpis Miejsce pracy pożarowo niebezpiecznej zabezpieczono - podpis kontrolującego.... Prezydent Miasta mgr Roman Smogorzewski Opracował Zenon Szczepanik Główny Specjalista ds BHP

6 Załącznik nr 3 do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miasta Legionowo SZKOLENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LEGIONOWO Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Zakres szkolenia: Co to jest ochrona przeciwpożarowa? Pożar i spalanie Przyczyny powstawania pożaru z uwzględnieniem realiów Urzędu Rozmieszczenie i obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego Sposoby ewakuacji pracowników z Urzędu w przypadku zaistnienia pożaru Zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru 2. Ogólne zasady zachowania na wypadek zaistnienia pożaru. 3. Odpowiedzialność pracowników za nieprzestrzeganie przepisów ochronie przeciwpożarowej. Co to jest ochrona przeciwpożarowa? Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: - zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, - zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, - prowadzenie działań ratowniczych. * Zapobieganie są to wszystkie przewidziane prawem działania mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska. Jest to realizowane poprzez: - odpowiednie kształtowanie, zagospodarowanie przestrzeni, infrastruktury oraz konstrukcji obiektów i budynków, - wyposażeniu ich w sprzęt oraz urządzenia przeciwpożarowe,

7 - utrzymaniu (eksploatowaniu) ich w taki sposób aby prawdopodobieństwo powstania i rozprzestrzenienia pożaru było jak najmniejsze ochrona bierna - doskonaleniu umiejętności posługiwania się urządzeniami i sprzętem przeciwpożarowym ochrona czynna. * Zapewnienie sił i środków polega na zorganizowaniu grupy osób, które posiadają umiejętności i wyposażone są w odpowiedni sprzęt do uczestniczenia w zwalczaniu pożarów (środki materialne i rzeczowe niezbędne do działań prewencyjnych jak i bezpośredniego zwalczania pożaru). Mogą mieć one charakter zawodowy lub społeczny. Środki te zobowiązani są wyłożyć właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, obiektów lub terenu. * Działania ratownicze każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia środowiska przed pożarem. Działania te prowadzą jednostki PSP, Zakładowe Służby Ratownicze, Ochotnicze Straże Pożarne i inne jednostki ratownicze. Pożar i spalanie Pożar oznacza samorzutne, niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia powodujące straty. Nieodzownym elementem pożaru jest proces spalania. Spalanie jest to proces fizyko-chemiczny polegający na łączeniu się materiału palnego z utleniaczem. Do spalania potrzebne są: - materiał palny - utleniacz (związek, który ma zdolność oddawania tlenu innym materiałom), - źródło ciepła (może być punktowe iskra, ciągłe grzejnik elektryczny). Sposoby inicjacji procesu spalania: - zapłon, - samozapłon, - samozapalenie. Zapłon proces zainicjowanie reakcji spalania w mieszaninie palnej istniejącej nad powierzchnią cieczy w wyniku dostarczenia do układu palnego zewnętrznego punktowego bodźca energetycznego (w postaci płomienia, iskry elektrycznej, rozgrzanego ciała stałego). Samozapłon proces zachodzący w rezultacie samonagrzewania się substancji wstępnie nagrzanych do stanu, w którym szybkość wydzielania ciepła z reakcji utleniania przewyższa szybkość odprowadzania ciepła. Następuje po osiągnięciu przez mieszaninę

8 par cieczy temperatury samozapłonu (indywidualnej dla różnych materiałów) bez udziału zewnętrznego bodźca energetycznego. Samozapalenie proces charakteryzujący się tym, że temperatura układu palnego podwyższa się w wyniku generacji ciepła wewnątrz samego układu niezależnie od dopływu strumienia ciepła z zewnątrz (materiały organiczne skład węgla, trocin, słomy, kompostownie). Przyczyny powstawania pożaru z uwzględnieniem realiów Urzędu Miasta Legionowo Przyczynami powstania pożaru w Urzędzie mogą być przede wszystkim: - nieostrożność ludzi przy posługiwaniu się otwartym ogniem zapałki, zapalniczki, papierosy, - nieprawidłowości przy posługiwaniu się materiałami łatwopalnymi i pirotechnicznymi, - wady urządzeń i instalacji elektrycznych (przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki), - nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, - wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, - nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych, - wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych, - samozapalenie chemiczne, - samozapalenie biologiczne, - podpalenie umyślne, - podłożenie ładunku wybuchowego. Rodzaje sprzętu gaśniczego: - gaśnice przenośne, - hydranty, - hydronetki, - koce gaśnicze. Rozmieszczenie i obsługa sprzętu gaśniczego W zależności od rodzaju środka gaśniczego zawartego w gaśnicy wyróżnia się gaśnice: - wodne, - pianowe, - proszkowe, - śniegowe,

9 - halonowe (wycofywane z użytkowania). Środki gaśnicze klasyfikuje się zasadniczo na: - działające chłodząco np. woda - działające tłumiąco - np. dwutlenek węgla, azot - działające tłumiąco chłodzące np. piana - działające antykatalitycznie halony, proszki gaszące W zależności od rodzaju materiału palnego należy zastosować rodzaj gaśnicy, która zawiera właściwy rodzaj środka gaśniczego. Gaśnice oznaczone są symbolami oraz piktogramami, które w sposób obrazowy pokazują, jakiego rodzaju materiały można daną gaśnicą gasić. Symbol A oznacza, że gaśnicą można gasić: - ciała stałe pochodzenia organicznego przy których spalaniu występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, węgiel, tkaniny), Symbol B oznacza, że gaśnicą można gasić: - ciecze palne, substancje stałe topiące się pod wpływem ciepła (benzyna, nafta, oleje, tłuszcze, lakiery, parafina, naftalen), Symbol C oznacza, że gaśnicą można gasić: - gazy palne (propan, acetylen), Symbol D oznacza, że gaśnicą można gasić: - metale (magnez, sód, potas), Symbol E oznacza, że gaśnicą można gasić: - pożary urządzeń elektrycznych Praktycznie spotykamy gaśnice, w których zastosowano następujące środki gaśnicze: - proszek ABC, - proszek BC, - proszek D, - dwutlenek węgla, - piana (mechaniczna), - woda. Budynek Urzędu Miasta Legionowo wyposażony jest w sprzęt gaśniczy typu: - gaśnice przenośne proszkowe i śniegowe - hydranty wewnętrzne.

10 Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w budynku Urzędu Miasta Legionowo. Sprzęt gaśniczy powinien być rozmieszczony w miejscach ławowo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń. W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczą w tych samych miejscach na poszczególnych kondygnacjach. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego powinno być zgodne z Polskimi Normami. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1metr. Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła piece, grzejniki. Na terenie Urzędu Miasta Legionowo ww. sprzęt znajduje się: - w bud. "A": gaśnice na na pierwszym i drugim piętrze - przy schodach, natomiast na parterze przy drzwiach wychodzących na podwórko, - w bud. "B": gaśnice na lewo i prawo od drzwi, w magazynku, w hydroforni, w ref informatyki i w straży miejskiej, - w bud. "C": gaśnice i hydranty znajdują się przy portierni i na końcu korytarza przy palarni Sposoby ewakuacji pracowników z Urzędu Miasta Legionowo w przypadku zaistnienia pożaru Ustala się, że ewakuacja z pomieszczeń Urzędu Miasta Legionowo pracowników odbywać się będzie według następujących zasad: 1. Pracownicy znajdujący się w bud. "A" na poszczególnych kondygnacjach ewakuować będą się w dwóch kierunkach: - po zejściu na parter, wyjściem na ulicę Piłsudskiego, zwłaszcza interesanci, bo tuż przy drzwiach znajduje się ich obsługa (szerszy korytarz i wyjście), a mniejsza część osób

11 kierować się będzie na podwórko. 2. Pracownicy znajdujący się w bud. "B" wyjściem na podwórko i następnie na ulicę Piłsudskiego. 3. Pracownicy znajdujący się w bud. "C" wyjściem na ulicę Kopernika, ew. dwoma wyjściami na podwórko. 4. W przypadku zagrożenia pracownicy Urzędu Miasta Legionowo pomagają osobom zdezorientowanym sytuacją pożarową opuścić pomieszczenia w budynkach. 5. Osobami odpowiedzialnymi za ewakuację pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Legionowo przebywających w pomieszczeniach tych wydziałów są naczelnicy wydziałów, a w razie ich nieobecności zastępcy naczelników bądź osoby wyznaczone. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo gaśniczej powinna: - w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu, - wyłączyć dopływ energii elektrycznej, - usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie materiały palne, wybuchowe, toksyczne oraz cenny sprzęt, materiały i dokumenty, - nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, - po sprawdzeniu, że w pomieszczeniach objętych pożarem nie przebywają już ludzie należy pozamykać drzwi oddzielające ww. pomieszczenia od pomieszczeń sąsiednich oraz dróg ewakuacyjnych, - ewakuować cenne przedmioty, ważne dokumenty, nośniki, o ile istnieje taka możliwość. W przypadku zaistnienia pożaru po godzinach pracy Urzędu Miasta Legionowo portier zobowiązany jest: - powiadomić Państwową Straż Pożarną, powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej (obok poriernii w kierunku ulicy Piłsudskiego), - powiadomić Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta (numery telefonów znajdują się na portierni), - przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic przenośnych i hydrantów wewnętrznych, - po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej udzielić dowódcy tej jednostki niezbędnych informacji dotyczących pożaru, - zabezpieczyć wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej obiekt oraz ewakuowane mienie. W razie ewakuacji po ogłoszeniu alarmu pożarowego

12 1. Sprawdź dłonią drzwi i klamkę: - Jeżeli są gorące lub nienormalnie ciepłe nie otwieraj drzwi - Jeżeli drzwi i klamka nie są nagrzane ostrożnie je otwórz, ale bądź gotów zamknąć je, jeżeli zaistnieje nieoczekiwanie taka konieczność. - Jeżeli w korytarzu jest duże zadymienie poruszaj się jak najbliżej podłogi, skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. - Jeżeli wyjście jest zablokowane wróć do pokoju by oczekiwać na pomoc z zewnątrz. 2. Jeżeli musisz pozostać w swoim pokoju: - Uszczelnij drzwi i kratki wentylacyjne zmoczonymi w wodzie ręcznikami. - Jeżeli dym w dalszym ciągu przedostaje się do twojego pokoju zakryj głowę wilgotnym ręcznikiem. - W ostateczności otwórz okno lub wybij szybę. - Nie otwieraj okna, jeżeli płomienie wydobywają się na zewnątrz z niższych kondygnacji. Odpowiedzialność pracowników za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej Pracownicy za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej podlegają odpowiedzialności karnej opierającej się na przepisach: 1. Kodeksu Karnego art : Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru ( ) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, 2. Kodeksu Wykroczeń art. 82 1: Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów ( ) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany, 3. Kodeksu Pracy art : Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów ( ) przeciwpożarowych pracodawca może stosować wobec pracownika karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną. Załącznik nr 4 do

13 Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miasta Legionowo INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 1. W razie zaistnienia pożaru osoba, która pierwsza go zauważy lub uzyska o nim informację zobowiązana jest zachować spokój oraz zaalarmować: - wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu, - telefonicznie Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP telefon 998 podając: * własne imię i nazwisko, * nr telefonu, z którego dzwoni, * dokładny adres obiektu i jego nazwę, * na której kondygnacji wybuchł pożar, -Prezydenta Miasta Legionowo lub Zastępcę Prezydenta Miasta Legionowo (zastępującego Prezydenta), - Naczelników Wydziałów /Kierowników Referatów Urzędu Miasta Legionowo, - w razie potrzeby wezwać dodatkowe służby i pogotowia * Policję - tel.: 997 * Straż Miejską - tel.: 986 * Pogotowie Ratunkowe - tel. : 999 * Pogotowie Gazowe - tel.: 992 Pogotowie Energetyczne - tel.: W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej należy alarmować z najbliższego telefonu (budki telefoniczne przy dworcu kolejowym) lub telefonu komórkowego. 3. Równolegle z alarmowaniem służb należy przystąpić do akcji ratowniczo gaśniczej przy pomocy gaśnic przenośnych oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się na terenie Urzędu Miasta Legionowo. 4. Do czasu przybycia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP akcją kieruje Prezydent Miasta Legionowo, Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo lub Sekretarz Miasta Legionowo, a w razie ich nieobecności najbardziej opanowana osoba spośród pracowników Urzędu Miasta Legionowo.

14 5. Każdy pracownik Urzędu Miasta Legionowo zobowiązany jest podporządkować się prowadzącemu akcję ratowniczo gaśniczą. 6. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo gaśniczej powinna: - w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu, - wyłączyć dopływ energii elektrycznej, - usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie materiały palne, wybuchowe, toksyczne oraz cenny sprzęt, materiały i dokumenty, - nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, - po sprawdzeniu, że w pomieszczeniach objętych pożarem nie przebywają już ludzie należy pozamykać drzwi oddzielające ww. pomieszczenia od pomieszczeń sąsiednich oraz dróg ewakuacyjnych, - ewakuować cenne przedmioty, ważne dokumenty, nośniki, o ile istnieje taka możliwość. 7. W razie konieczności ewakuacji po ogłoszeniu alarmu pożarowego: - sprawdź dłonią drzwi i klamkę, a następnie: * jeżeli są gorące lub nienormalnie ciepłe nie otwieraj drzwi, * jeżeli drzwi i klamka nie są nagrzane ostrożnie je otwórz, ale bądź gotów zamknąć je, jeżeli zaistnieje nieoczekiwanie taka konieczność, * jeżeli na korytarzu jest duże zadymienie poruszaj się jak najbliżej podłogi, skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, * jeżeli wyjście jest zablokowane wróć do pokoju by oczekiwać na pomoc z zewnątrz. jeżeli musisz pozostać w swoim pokoju: * uszczelnij drzwi i kratki wentylacyjne zamoczonymi w wodzie ręcznikami, * jeżeli dym w dalszym ciągu przedostaje się do twojego pokoju zakryj głowę wilgotnym ręcznikiem, * w ostateczności otwórz okno lub wybij szybę, * nie otwieraj okna, jeżeli płomienie wydobywają się na zewnątrz z niższych kondygnacji. 8. W przypadku zaistnienia pożaru po godzinach pracy Urzędu Miasta Legionowo portier zobowiązany jest: - powiadomić Państwową Straż Pożarną, - powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej, - powiadomić Prezydenta Miasta Legionowo oraz Sekretarza Miasta Legionowo,

15 - przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic przenośnych i hydrantów wewnętrznych, - po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej udzielić dowódcy tej jednostki niezbędnych informacji dotyczących pożaru, zabezpieczyć wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej obiekt oraz ewakuowane mienie. Załącznik nr 5 do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miasta Legionowo ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Znakami bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, tj. znaki środków ewakuacji, oznakowania sprzętu pożarniczego, oznakowania obszarów i materiałów szczególnego zagrożenia pożarowego, znaki uzupełniające przeciwpożarowe i znaki technicznych środków przeciwpożarowych - oznakowano (zgodnie Polskimi Normami): - drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów technicznobudowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, -miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, - elementy sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, - lokalizacje przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, - pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

16 Prezydent Miasta mgr Roman Smogorzewski Opracował Zenon Szczepanik Główny Specjalista ds BHP

17 Załącznik nr 6 do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miasta Legionowo ZASADY ORGANIZACJI AKCJI EWAKUACYJNEJ W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU I. Zadania osób funkcyjnych i pracowników Urzędu Miasta Legionowo w trakcie ewakuacji. 1. Każdy pracownik Urzędu, który uzyska informację o pożarze powiadamia o zaistniałej sytuacji swojego przełożonego. 2. Przełożony niezwłocznie informuje Prezydenta Miasta Legionowo lub Zastępcę Prezydenta Miasta Legionowo oraz Sekretarza Miasta Legionowo. 3. Decyzję o ewakuacji podejmuje Prezydent Miasta Legionowo, a w razie jego nieobecności osoby wymienione w pkt Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów oraz osoby przez nich wyznaczone kierują ewakuacją pracowników swoich wydziałów, referatów oraz w sposób zorganizowany, przeciwdziałając powstawaniu paniki. Odpowiadają za wyprowadzenie pracowników, oraz ważnych dokumentów i wartościowego mienia na zewnątrz budynku do miejsc dyslokacji. O opuszczeniu przez wszystkich pracowników pomieszczeń wydziałów Naczelnik niezwłocznie informuje kierującego ewakuacją. 5. Pracownicy po zarządzeniu ewakuacji wykonują ściśle polecenia przełożonego i osób przez niego wyznaczonych. Do podstawowych czynności każdego pracownika przed opuszczeniem stanowiska pracy należy: - zabezpieczenie dokumentów i pieczęci, - wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych, - zamknięcie drzwi i pozostawienie kluczy w zamkach, - zabranie rzeczy osobistych (odzieży, przedmiotów wartościowych itp.). Pracownicy po opuszczeniu pomieszczeń Urzędu Miasta Legionowo gromadzą się: - pracownicy z budynku A Urzędu Miasta Legionowo na ulicy Piłsudskiego, - pracownicy z budynku B i "C" Urzędu Miasta Legionowo na ulicy Kopernika 6. Po opuszczeniu przez pracowników budynków Urzędu Miasta Legionowo zabezpieczane są przed dostępem osób niepowołanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Jednocześnie wyznaczeni funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzają czy na terenie obiektów nie pozostał żaden pracownik lub działaniami prowadzonymi przez Straż Miejską kieruje Komendant Straży Miejskiej, jego Zastępca lub

18 w razie ich nieobecności dyżurny. 7. Po zakończeniu akcji ratowniczo gaśniczej prowadzący ewakuację podejmuje decyzję o dalszym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Legionowo. Prezydent Miasta mgr Roman Smogorzewski Opracował Zenon Szczepanik Główny Specjalista ds BHP

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE DOT. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO LUB INNEGO SKUTKUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUDZI Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI 1. Cel Celem procedury jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: aktualizacji obowiązującej w Urzędzie Miasta Czeladź Instrukcji ewakuacji pracowników, petentów i mienia Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław Załącznik nr 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w LO nr XVII im. A. Osieckiej PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów Z BUDYNKU Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU.

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIE W WYPADKU RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 02 LISTOPADA 2011 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej bryg. mgr inż. Kamil Kwosek Komendant Miejski PSP w Zabrzu Zasady odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pożarowego Za przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 r., poz. 736 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej BHP ochrona przeciwpożarowa M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej Definicja spalania Złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i tlenu (utleniacza). Procesowi

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. INSTRUKCJA AWARYJNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Data: 30.09.2015 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW Z BUDYNKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów. 2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów. 2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów 1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM Obiekt: Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 78 Gimnazjum Gminne, ul. Warszawska 78a Hala Sportowa, ul. Warszawska 78b w Zespole

Bardziej szczegółowo

Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/9 1. Gaśnice Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia

Bardziej szczegółowo

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracował: mgr inż. Leszek Król inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej AGH 1. Podstawy prawne funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ /-/ Wojciech Ziętkowski

BURMISTRZ /-/ Wojciech Ziętkowski Zatwierdzam BURMISTRZ /-/ Wojciech Ziętkowski INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Sporządzili Dariusz Wesołek ŚRODA WIELKOPOLSKA, Wrzesień 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że: ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Oświadczenie pracownika (WZÓR) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w obiekcie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI z siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

PLAN EWAKUACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI z siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku PLAN EWAKUACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI z siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa Ochrona KOMPLEX przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa I. Zagrożenie pożarowe to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi. II.

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w szkole

Ochrona przeciwpożarowa w szkole Ochrona przeciwpożarowa w szkole POŻAR: SPALANIE: to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. to proces utleniania do przebiegu którego potrzebne są: Tlen Materiał palny Czynnik

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób z Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju

PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób z Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób z Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju I. Cel procedury. II. Przedmiot i zakres stosowania. III. Podstawy uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 170/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 04 lipca 2013 roku. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, klientów oraz mienia

ZARZĄDZENIE Nr 170/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 04 lipca 2013 roku. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, klientów oraz mienia ZARZĄDZENIE Nr 170/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie procedury ewakuacji pracowników, klientów oraz mienia Urzędu Miejskiego w Pieszycach. Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŁPINACH

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŁPINACH PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŁPINACH CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia pożarowego Wróblowice, 1 września 2015 I. Cel procedury

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POŻARU W

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POŻARU W JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POŻARU W BUDYNKU MIESZKALNYM? SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWAŁY: Maria Jóźwiak nauczycielka matematyki i chemii Jolanta Kołota nauczycielka matematyki Scenariusz lekcji Temat: Jak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Zaistnienie pożaru, czyli niekontrolowanego spalania materiałów powoduje szczególny rodzaj zagrożenia, związany z bezpieczeństwem ludzi, mogący spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEPROWADZENIA

PLANOWANIE PRZEPROWADZENIA PLANOWANIE PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH Organizator/Koordynator ewakuacji: Data i godzina planowanych ćwiczeń: Środki i sposób ogłaszania alarmu ewakuacyjnego:. Oceniający przebieg ćwiczeń: 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia Spis treści I. Cel procedury... 2 II. Podstawa prawna... 2 III. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI, W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI, W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI, W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE Spis treści 1. ORGANIZACJA EWAKUACJI 2. SKRÓCONY PLAN EWAKUACJI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego Załącznik nr 22 do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014 Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego (np.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

ZASADY EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH ZASADY EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH WSTĘP Placówki oświatowe należą do grupy obiektów użyteczności publicznej przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi. W grupie tej są : szkoły, uczelnie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego. Spis treści I. Cel procedury... 3 II. Podstawa prawna... 3 III.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewakuacji osób z budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego

Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego MODUŁ V LEKCJA 6 Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, przypadki występowania zagrożeń powodujących konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wykonawców/Zleceniobiorców w Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1 OBERŻA

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wykonawców/Zleceniobiorców w Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1 OBERŻA 1. WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI Obiekt ma 2 wyjścia ewakuacyjne, drzwi otwierane do wewnątrz. Ewakuacja z budynku prowadzona jest przy pomocy 1 klatki schodowej. Klatka nie jest wyposażona w urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Spis treści 1. Cel procedury. 2. Przedmiot i zakres stosowania. 3. Podstawy uruchomienia procedury. 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dla Zespołu Szkół Sportowych

dla Zespołu Szkół Sportowych SCENARIUSZ EWAKUACJI dla Zespołu Szkół Sportowych mieszczącego się, przy ulicy Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie luty 2013 Spis treści: 1. Podstawa prawna 2. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1 Warszawa

PLAN EWAKUACJI UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1 Warszawa UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego PLAN EWAKUACJI Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1 Warszawa Opracował: mgr inż. Tomasz Raczyński PAŹDZIERNIK 2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

3. Kwalifikacja do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

3. Kwalifikacja do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE TERMINALA GAZOWEGO LOGISTIC TERMINAL BRANIEWO CHEMIKALS 1. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60,

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60, INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU WARTER FUELS S.A. w PŁOCKU w oparciu o art. 261 ustęp. 5, art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wiesława Barańska, Leszek Barański FERTICO Sp. z o. o., Goliany 43, 05-620 Błędów Telefon + 48 66 80 481, + 48 66

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRÓBNEJ EWAKUACJI

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRÓBNEJ EWAKUACJI PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRÓBNEJ EWAKUACJI opracowana na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów Podstawa prawna: Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672z późn. zm.), art. 261a nakładający na prowadzącego zakład o dużym ryzyku oraz organy gminy dodatkowe obowiązki informacyjne wskazane

Bardziej szczegółowo

PORADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW z zakresu ewakuacji

PORADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW z zakresu ewakuacji PORADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW z zakresu ewakuacji Dla formalności przypominamy, że za stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie szkoły, internatu, akademika, itp.

Bardziej szczegółowo