DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŋetu Gminy Międzylesie za rok Burmistrza Miasta Zawidowa nr 26/2010 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŋetu Miasta Zawidowa za rok Wójta Gminy Ruja nr 80/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŋetu gminy Ruja za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim ZARZĄDZENIE NR 61A/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarzņdzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budŋetu Gminy Międzylesie za rok 2009 wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorzņdowych instytucji kultury, stanowiņce załņczniki od 1 do 4 do niniejszego zarzņdzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu. 2. Zarzņdzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoņlņskiego. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy: Piotr Kensicki

2 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61A/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Międzylesiu z dnia 19 marca 2010 r. Zaplanowana na 2009 rok łņczna kwota dochodów budŋetu gminy wynosiła zł i została zrealizowana w wysokoņci zł, co stanowi 95,95% w stosunku do planu wynoszņcego po zmianach zł. W ciņgu 2009 roku nastņpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym m.in.: o kwotę zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, na usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych o kwotę zł, na odbudowę dróg transportu rolnego o kwotę zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniajņcych do rady miejskiej o kwotę zł oraz do Parlamentu Europejskiego o kwotę zł, z tytułu dotacji w wysokoņci zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska Gospodarki Wodnej oraz zł z budŋetu województwa dolnoņlņskiego, o kwotę zł na dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz o kwotę zł z tytułu refundacji wydatków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zmniejszony został plan dochodów w 2009 r. o kwotę zł w tym: w dziale turystyka o kwotę zł, administracji publicznej w kwotę zł, pomocy społecznej o kwotę zł. W zakresie realizacji dochodów nie zostały zrefundowane zgodnie z zawartņ umowņ poniesione w roku 2008 wydatki w wysokoņci zł na projekt p.n. Zderzenia Przygranicza Międzylesie-Kraliki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Przychody w budŋecie wyniosły ogółem zł, w tym: z tytułu kredytów i poŋyczek, zł z wolnych ņrodków pozostajņcych na rachunku budŋetu z rozliczenia kredytów i poŋyczek z lat ubiegłych. W 2009 r. rozchody budŋetu gminy wyniosły ogółem zł, z tego zł na spłatę kredytu zaciņgniętego w r.2008 na budowę boiska Moje boisko - Orlik 2012 w Domaszkowie, zł na spłatę poŋyczek pobranych na selektywnņ zbiórkę odpadów, zł na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu. Łņczna kwota długu na r. wynosi zł co stanowi 14,31% planowanych dochodów gminy, w tym: zł z tytułu kredytu zaciņgniętego na budowę kompleksu sportowego w Domaszkowie w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012, zł z tytułu poŋyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, zł z tytułu kredytu na remont instytucji kultury. Łņcznie zobowiņzania na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze ņrodków pochodzņcych z budŋetu Unii Europejskiej oraz ņrodków pochodzņcych ze ňródeł zagranicznych, niepodlegajņcych zwrotowi w wysokoņci wyniosły zł. Rok 2009 zakończono deficytem w wysokoņci zł w stosunku do planowanego deficytu wynoszņcego zł. Zmiana planu dochodów budżetowych w 2009 r. Dział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łņcznoņń Turystyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa

3 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Ogółem: Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoņci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem RóŊne rozliczenia Oņwiata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2009 r Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalnoņń , Leņnictwo , Gospodarka leņna , Transport i łņcznoņń , Drogi publiczne gminne , Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych , Turystka , Pozostała działalnoņń , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Urzędy gmin , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,34 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , Ochotnicze straŋe poŋarne , Obrona cywilna ,00

4 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoņci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,52 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa , RóŊne rozliczenia ,00 Częņń oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego Częņń wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Częņń równowaŋņca subwencji ogólnej dla gmin , Oņwiata i wychowanie , Szkoły podstawowe , DowoŊenie uczniów do szkół , Pozostała działalnoņń , Pomoc społeczna , Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne ,28 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Oņrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych ,00

5 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Pozostała działalnoņń , Edukacyjna opieka wychowawcza ,62 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŋy szkolnej, a takŋe szkolenia młodzieŋy , Pomoc materialna dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , Gospodarka ņciekowa i ochrona wód ,43 Zestawienie źródeł dochodów za 2009 r. Razem ,95 Lp. Nazwa Plan na 2009 r. Dochody ogółem w tym bieŋņce majņtkowe % I Dochody własne ,33% 1.1. Dochody z podatków i opłat ,81% 1.podatek od nieruchomoņci ,25% 2.podatek rolny ,27% 3.podatek leņny ,97% 4.podatek od ņrodków transportowych ,40% 5. podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,19% 6.podatek od spadków i darowizn ,12% 7.wpływy z opłaty skarbowej ,35% 8.wpływy z opłaty targowej ,17% 9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,21% 10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu ,87% 11.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00% 12.podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,34% 1.2. Udziały w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa, w tym : ,30% 1.podatek dochodowy od osób fizycznych ,90% 2.podatek dochodowy od osób prawnych ,13% 1.3.Wpływy od jednostek budŋetowych ,65% 1.4. Dochody z majņtku gminy: ,18% wpływy z opłat za zarzņd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci ,10%

6 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Lp. Nazwa Plan na 2009 r. Dochody ogółem w tym bieŋņce majņtkowe % II dochody z najmu i dzierŋawy składników majņtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,46% wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługujņcego osobom fizycznym w prawo własnoņci ,01% wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci ,03% wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych ,39% 1.5.Dochody pozyskane z innych ňródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień) ,22% 1.6 Pozostałe dochody, w tym: ,97% wpływy z róŋnych opłat ,69% odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat ,89% pozostałe odsetki ,87% wpływy z róŋnych dochodów ,90% grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od osób fizycznych ,83% dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,43% 1.7 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej ,00% 1.8 Ņrodki pochodzņce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,43% 1.9 dotacje rozwojowe dotacje rozwojowe Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00%

7 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Lp. Nazwa w tym: Plan na 2009 r. Dochody ogółem w tym bieŋņce majņtkowe % częņń oņwiatowa ,00% III V częņń wyrównawcza ,00% częņń równowaŋņca ,00% uzupełnienie subwencji ogólnej ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań ,90% własnych bieŋņcych gmin Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej ,81% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem dochody: ,95% Nazwa Dane ogólne z wykonania budŋetu za 2009 r. Plan budŋetu według uchwały Plan budŋetu po zmianach Wykonanie 4: I. Dochody ogółem ,95 w tym: dochody własne ,33 dotacje celowe z budŋetu państwa ,45 subwencja ogólna ,00 częņń wyrównawcza ,00 częņń równowaŋņca ,00 częņń oņwiatowa ,00 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 II. Wydatki ogółem ,04 w tym: wydatki bieŋņce ,72 wydatki majņtkowe ,89

8 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Zestawienie zbiorcze Przychodów i rozchodów zakładów budŋetowych, dochodów własnych za 2009 r. Nazwa Stan ņrodków na poczņtek roku Przychody w tym: dotacja: Koszty w tym: wydatki osobowe Wpłata do budŋetu Stan ņrodków na koniec okresu sprawozdawczego Zakłady Ogółem budŋetowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka- w tym: niowej rachunki dochodów własnych Ogółem szkoły w tym: podstawowe przedszkole stołówki szkolne Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 r. DOCHODY w tym: wydatki bieżące WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie OGÓŁEM ogółem w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majņtkowe Pozostała działalnoņń Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona cywilna

9 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych Pozostała działalnoņń Ogółem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan zł wykonanie zł % wykonania. 99,81% Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,81% Dochody w kwocie 212 zł uzyskano za sprzedaŋ siana pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokoņci zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi. Dział 020 Leśnictwo plan zł wykonanie zł % wykonania... 2,01% Rozdział Gospodarka leņna plan zł wykonanie zł % wykonania... 2,01% Wykonane dochody w kwocie zł pochodzņ z ze sprzedaŋy drewna. Dział 600 Transport i łączność plan zł wykonanie zł % wykonania 100,01% Rozdział Drogi publiczne gminne plan zł wykonanie zł % wykonania 100,08% Przekazano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego w Długopolu Górnym i Nowej Wsi. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych plan zł wykonanie zł % wykonania 100%

10 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Przekazano dotację celowņ w budŋetu państwa w wysokoņci zł na odbudowę infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi. Dział 630 Turystyka plan zł wykonanie zł % wykonania... 0,00% Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 0,00% Wpływy z usług wynoszņ 307 zł. Przekazano dofinansowanie w wysokoņci zł z budŋetu województwa dolnoņlņskiego na projekt pn. Urzņdzenie placów zabaw w Goworowie i Roztokach. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zł wykonanie zł % wykonania... 43,51% Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami plan zł wykonanie zł % wykonania... 43,51% Wpływy ze sprzedaŋy nieruchomoņci komunalnych wynoszņ zł co stanowi 32,03% planowanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za uŋytkowanie wieczyste działek zł, opłaty za przekształcenie prawa uŋytkowania wieczystego zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierŋawy gruntów zł. Dział 750 Administracja publiczna plan zł wykonanie zł % wykonania... 84,37% Rozdział Urzędy wojewódzkie plan zł wykonanie zł % wykonania ,22% Dotacja celowa z budŋetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokoņci zł została przekazana w 100% w stosunku do planu. Znajdujņ się tu równieŋ dochody w kwocie 645 zł z prowizji z wykonywania zadań zleconych. rozdział Urzędy gmin plan zł wykonanie zł % wykonania... 69,30 % W ramach rozdziału zrealizowano dochody m.in. z opłat za specyfikację przetargowņ, refundację wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku za rok 2008 w wysokoņci zł, odsetki w wysokoņci zł od ņrodków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w wysokoņci zł i inne. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł wykonanie zł % wykonania... 96,88% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan zł wykonanie zł % wykonania % Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokoņci zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

11 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan zł wykonanie zł % wykonania... 83,99% Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na przeprowadzenie wyborów uzupełniajņcych do rady miejskiej przekazana w wysokoņci zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,34% Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazana w wysokoņci zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł wykonanie zł % wykonania % Rozdział Ochotnicze straŋe poŋarne plan zł wykonanie zł % wykonania % Przekazano dotację w wysokoņci zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska Gospodarki Wodnej oraz dofinansowanie w wysokoņci zł z budŋetu województwa dolnoņlņskiego na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Domaszkowie. Rozdział Obrona cywilna plan zł wykonanie zł % wykonania % Dotacja celowa na realizacje zadań bieŋņcych z zakresu obrony cywilnej przekazana w wysokoņci zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł wykonanie zł % wykonania... 89,31% Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan zł wykonanie zł % wykonania ,30 % Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokoņci zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zł wykonanie zł % wykon... 73,52% Dochody pochodzņ z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł wykonanie zł % wykonania ,73%

12 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dochody pochodzņ z podatków i opłat lokalnych w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw plan zł wykonanie zł % wykonania.. 117,93% Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszņ zł, opłata eksploatacyjna zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu zł, opłata planistyczna zł. rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa plan zł wykonanie zł % wykonania... 88,30% Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiņ kwotę zł, tj.90,90% w stosunku do planu. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszņ zł, co stanowi 13,12% w stosunku do planu. Dział 758 Różne rozliczenia plan zł wykonanie zł % wykonania % Rozdział Częņń oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego plan zł wykonanie zł % wykonania % Przekazana została częņń oņwiatowa subwencji ogólnej w wysokoņci zł na zadania edukacyjne. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego plan zł wykonanie zł % wykonania % Przekazano uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokoņci zł. Rozdział Częņń wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie zł % wykonania ,00% Częņń wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w kwocie zł. Rozdział Częņń równowaŋņca subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie zł % wykonania. 100,00% Została przekazana częņń równowaŋņca subwencji ogólnej dla gmin w wysokoņci zł. Dział 801 Oświata i wychowanie plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,61% Rozdział Szkoły podstawowe plan zł wykonanie zł % wykonania % Przekazano dotację w wysokoņci zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu Radosna szkoła. Rozdział DowoŊenie uczniów do szkół plan zł wykonanie zł % wykonania... 93,80%

13 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dochody obejmujņ wpływy w kwocie zł z wynajmu autobusów oraz 713 zł z tytułu odszkodowania wypadkowego. Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł %wykonania ,00% Przekazana została dotacja na dofinansowanie kosztów egzaminu zwiņzanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 132 zł. Dział 852 Pomoc społeczna plan zł wykonanie zł % wykonania ,36% Rozdział Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł wykonanie zł % wykonania ,77% Dotacja celowa z budŋetu państwa na wypłatę ņwiadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie zł. Kwota zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,28% Dotacja celowa w wysokoņci zł na zadania zlecone oraz w wysokoņci zł na zadania własne przekazana z budŋetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierajņcych ņwiadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zł wykonanie zł % wykonania % Dotacja celowa w wysokoņci zł przekazana z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej zleconych gminom oraz dotacja w wysokoņci zł na realizację własnych zadań bieŋņcych na sfinansowanie zasiłków stałych, macierzyńskich oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozdział Oņrodki pomocy społecznej plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,93% Dotacja celowa przekazana w kwocie zł z budŋetu państwa na utrzymanie Oņrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie ņrodków na wynagrodzenia pracowników. Przekazano kwotę zł z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. Wyjņń z bezrobocia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan zł wykonanie zł % wykonania... 87,80% Dochody stanowiņ opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych plan zł Wykonanie zł % wykonania % Dotacja celowa w kwocie zł przekazana z budŋetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi. Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł

14 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wykonanie zł % wykonania... 96,92% Dotacja celowa w kwocie zł przekazana z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋņcych gminy na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie doŋywiania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł wykonanie zł % wykonania... 53,62% Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŋy szkolnej plan zł wykonanie zł % wykonania % Darowizna w wysokoņci zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieŋy przekazana została przez Koło Łowieckie Ostoja. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów plan zł wykonanie zł % wykonania... 52,52% Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokoņci zł oraz w wysokoņci zł na wyprawki dla uczniów rozpoczynajņcych naukę w klasach I III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł wykonanie zł % wykonania ,43% Rozdział Gospodarka ņciekowa i ochrona wód plan zł wykonanie zł % wykonania ,43% Przekazana została refundacja w kwocie zł z Narodowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych Osoby fizyczne 1. Wymiar podatków na rok 2009 wynosi: podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny podatek od ņrodków transportowych 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Podatek od nieruchomoņci Podatek rolny Podatek od ņrodków transportowych 3. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia Podatek od nieruchomoņci Podatek rolny podatek od ņrodków transportowych 4. Skutki umorzeń wynoszą: podatek od nieruchomoņci podatek rolny 5. Zaległości podatku od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny zł zł zł zł zł zł zł 54 zł 1 zł zł zł 198 zł zł zł zł

15 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz podatek od ņrodków transportowych 6. Ściągnięte zaległości podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny podatek od ņrodków transportowych Osoby prawne zł zł zł zł zł 1. Wymiar podatków na rok 2009 wynosi: podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny podatek od ņrodków transportowych 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Podatek od nieruchomoņci Podatek rolny Podatek od ņrodków transportowych 3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień Podatek od nieruchomoņci 4. Zaległości podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny podatek od ņrodków transportowych 5. Ściągnięte zaległości: podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny zł zł zł zł zł zł zł zł 499 zł 49 zł 0 zł 55 zł zł zł 72 zł Osoby prawne posiadajņce zaległoņci w podatku od nieruchomoņci wg stanu na r.: 1. Spółka G-Plast Jelenia Góra zł zaległoņń zabezpieczona na hipotece. 2. PHU GraŊyna i Janina zł zaległoņci zabezpieczone na hipotece nieruchomoņci. W stosunku do podatników zalegajņcych z wpłatami w 2009 r. wystawiono upomnienia oraz 405 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem ņciņgnięcia zaległoņci. Wņród podatników zalegajņcych sņ uŋytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudnoņci w ņciņganiu naleŋnoņci podatkowych. Ogólna kwota ņciņgniętych zaległoņci wynosi zł. Ogólna kwota zaległoņci, których nie ņciņgnięto na podstawie wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych wynosi zł. NaleŊnoņci od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomoņci zabezpieczone na hipotece wynoszņ zł. Realizacja dochodów w 2009 r. przebiegała następujņco: 1. dotacje celowe na zadania zlecone zł w tym: pomoc społeczna zł administracja publiczna zł obrona cywilna zł przeprowadzenie wyborów zł podatek akcyzowy dla rolników zł 2. dotacje celowe na zadania własne zł w tym: usuwanie skutków powodzi zł pomoc społeczna zł stypendia socjalne zł wyprawki szkolne zł program Radosna szkoła zł awans nauczycieli 132 zł

16 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz subwencja ogólna zł w tym częņń: oņwiatowa zł uzupełnienie subwencji ogólnej zł wyrównawcza zł równowaŋņca zł 4. Dochody z podatków i opłat zł 4.1. podatek od nieruchomoņci zł (w tym osoby prawne zł, osoby fizyczne zł 4.2. podatek rolny zł (w tym osoby prawne zł osoby fizyczne zł) 4.3. podatek leņny zł (w tym osoby prawne zł osoby fizyczne zł) 4.4. podatek od ņrodków transportowych zł (tym osoby prawne zł, osoby fizyczne zł) 4.5. podatek dochod. od działalnoņci gosp. osób fiz zł 4.6. od czynnoņci cywilnoprawnych zł 4.7. podatek od spadków i darowizn zł 4.8. wpływy z opłaty skarbowej zł 4.10 opłata targowa zł 4.11 opłata eksploatacyjna zł 4.12 opłata za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu zł 4.13 opłata planistyczna zł 5. udziały w podatku dochodowym ogółem zł 5.1. od osób fizycznych zł 5.2. od osób prawnych zł 6. wpływy od jednostek budżetowych zł 7. Dochody z majątku gminy zł 7.1. wpływy z wieczystego uŋytkowania zł 7.2. dochody z najmu i dzierŋawy składników majņtkowych skarbu państwa lub jednostek samorzņdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zł 7.3. wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własnoņci zł 7.4. przekształcenie prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci zł 7.5. wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych zł 8. fundusze strukturalne zł 9. Dochody z innych źródeł zł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień ) 10. Pozostałe dochody ogółem zł pozostałe odsetki zł wpływy z róŋnych opłat zł odsetki od nieterminowych wpłat zł grzywny zł dochody z zadań zleconych zł róŋne dochody zł 11. darowizny zł 12. dotacje rozwojowe zł

17 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz WYDATKI Wydatki budżetu gminy wg działów za 2009 r. Dział Nazwa Plan na 2009 Wykonanie za Rolnictwo i łowiectwo , Leņnictwo , Transport i łņcznoņń , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa ,96 Dochody od osób prawnych od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie posiadajņcych osobowoņci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem , Obsługa długu publicznego , RóŊne rozliczenia , Oņwiata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,80 Ogółem ,04 % Zestawienie wydatków budŋetowych według rozdziałów klasyfikacji budŋetowej za 2009 r. Wydatki w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % bieŋņce Majņtkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje 010 Rolnictwo i łowiectwo ,55% Melioracje wodne ,00% Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi ,37% Izby rolnicze ,98% Pozostała działalnoņń ,13% Leśnictwo ,51% Gospodarka leņna ,51% Transport 600 i łączność ,21% Drogi publiczne gminne ,90% Usuwanie skutków klęsk 99,99% Ŋywiołowych

18 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % bieŋņce Majņtkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje 630 Turystyka ,27% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00% 0 0 Pozostała działalnoņń ,18% Gospodarka 700 mieszkaniowa ,37% Zakłady gospodarki 100,00% mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 93,04% Administracja 750 publiczna ,61% Urzędy wojewódzkie ,00% Rady gmin ,23% Urzędy gmin ,49% Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego ,06% Pozostała działalnoņń ,74% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa ,88% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,99% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,34% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,96%

19 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % bieŋņce Majņtkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje Komendy Wojewódzkie Policji ,00% Ochotnicze straŋe poŋarne ,87% Obrona cywilna ,00% Zarzņdzanie kryzysowe ,99% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,11% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych ,11% Obsługa długu publicznego ,00% Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorzņdu terytorialnego ,00% Różne rozliczenia ,00% 0 0 Rezerwy ogólne i celowe ,00% 0 0 Oświata i wychowanie ,64% Szkoły podstawowe ,99% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00% Przedszkola ,00% Gimnazja ,48% DowoŊenie uczniów do szkół ,29% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,31% Stołówki szkolne ,00% Pozostała działalnoņń ,61% Ochrona zdrowia ,73%

20 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % bieŋņce Majņtkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje Szpitale ogólne ,00% Zwalczanie narkomanii ,09% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,91% Pomoc społeczna ,46% Domy pomocy społecznej ,24% Oņrodki wsparcia ,42% Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne ,28% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,93% Dodatki mieszkaniowe ,75% Oņrodki pomocy społecznej ,31% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 81,98% opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk 100,00% Ŋywiołowych Pozostała działalnoņń ,82% Edukacyjna opieka 74,05% wychowawcza Ņwietlice szkolne ,00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie- 100,00% Ŋy szkolnej,

21 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % bieŋņce Majņtkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje a takŋe szkolenia młodzieŋy Pomoc materialna dla 56,94% uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09% Gospodarka ņciekowa i ochrona wód ,94% Gospodarka odpadami ,48% Oczyszczanie miast i wsi ,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00% Oņwietlenie ulic, placów i dróg ,06% Pozostała działalnoņń ,22% Kultura i ochrona dziedzictwa 48,97% narodowego Pozostałe zadania w zakresie 47,37% kultury Domy i oņrodki kultury, ņwietlice 54,01% i kluby Biblioteki ,57% Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami ,57% Kultura fizyczna i sport ,80% Obiekty sportowe ,97% Zadania w zakresie kultury fizycznej 89,83% i sportu RAZEM ,04%

22 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki budŋetowe zaplanowane w kwocie zł plan po zmianach wynosi zł, wykonanie w wysokoņci zł, co stanowi 90,04%. Głównņ częņń wydatków stanowiņ wydatki bieŋņce zł co stanowi 95,72% planowanych wydatków a pozostałņ w kwocie zł wydatki majņtkowe,co stanowi 61,89% w odniesieniu do planu. Ňródłem finansowania tych wydatków były dochody własne oraz kredyty i poŋyczki. Główna częņń wydatków budŋetowych jest zwiņzana z realizacjņ zadań własnych, które absorbujņ 88,89% wydatków gminy. Podstawowa częņń wydatków zwiņzana jest z realizacjņ zadań z zakresu oņwiaty i wychowania. Na realizację zadań oņwiatowo-wychowawczych oraz na edukacyjnņ opiekę wychowawczņ przeznaczono 36,37% wydatków. Kolejnņ pozycjņ wydatków sņ wydatki na pomoc społecznņ, które stanowiņ 16,74%. Wydatki na te cele ponoszone sņ z dotacji z budŋetu państwa oraz dochodów własnych gminy. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 66,55% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział melioracje wodne plan zł wykonanie zł % wykonania % Poniesiono wydatki w wysokoņci zł na utrzymanie melioracji wodnych. Rozdział Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi Plan zł Wykonanie zł % wykonania 23,37% Wykonano wydatki inwestycyjne w tym: zł za nadzór inwestorski przy budowie wodociņgu Goworów-Michałowice-Gajnik oraz dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w kwocie zł na modernizację sieci wodociņgowej w Długopolu Górnym. rozdział Izby rolnicze plan zł wykonanie zł % wykonania... 89,98% Sņ to przekazane udziały w podatku rolnym (2%) dla Izb Rolniczych. rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 98,13% Wydatkowano zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki zł sņ dokonane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społecznoņci lokalne, w tym zł w formie dotacji dla stowarzyszeń. Dział 020 Leśnictwo plan zł wykonanie zł % wykonania... 78,51% Wydatkowana kwota obejmuje: rozdział Gospodarka leņna plan zł wykonanie zł % wykonania... 78,51% Wydatkowano zł na wykonanie zadań zwiņzanych z porzņdkowaniem i ochronņ lasu oraz wycinkņ drzew. Dział 600 Transport i łączność plan zł wykonanie zł

23 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz % wykonania... 90,21% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział drogi publiczne gminne plan zł wykonanie zł % wykonania... 76,90% Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia dodatkowe w kwocie zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieŋņcego dróg w wysokoņci zł. Poniesiono wydatki majņtkowe: w kwocie zł w tym: remont dróg transportu rolnego w Długopolu Górnym i Nowej Wsi oraz zł na dokumentację technicznņ dróg miejskich. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 99,99% Wydatkowano kwotę zł na remonty dróg uszkodzonych podczas powodzi w latach ubiegłych w Pisarach, Jodłowie i Goworowie, remonty przepustów w Pisarach, Smreczynie i Międzylesiu. Kwotę zł wydano na usługi zwiņzane z usuwaniem szkód popowodziowych. Dział 630 Turystyka Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 86,27% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan zł wykonanie... 0,00 zł % wykonania... 0,00% Nie poniesiono wydatków. Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania...88,18% Zapłacono składki do Zwiņzku Gmin ŅnieŊnickich i Zwiņzku Gmin Polskich oraz poniesiono wydatki zwiņzane z rozwojem turystyki na kwotę Kwotę zł na realizację Projektu pn. Budowa wieŋy widokowo-przeciwpoŋarowej na Trójmorskim Wierchu w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska oraz zł na projekt pn. Urzņdzenie placu zabaw w Goworowie i Roztokach Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 97,37% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan zł wykonanie zł % wykonania % Przekazano dotację przedmiotowņ w oparciu o uchwałę nr XXVII/165/08 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2008 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w wysokoņci zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami plan zł wykonanie zł % wykonania... 93,04% Wydatkowano kwotę zł za ogłoszenia dot. sprzedaŋy nieruchomoņci, \wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrysy i wypisy działek, podziały działek, opłaty notarialne za zamianę gruntów, operaty sza-

24 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz cunkowe. Wykonano remont bieŋņcy Przychodni Lekarskiej w Międzylesiu w kwocie zł. Podatek VAT wyniósł zł. Wydatki majņtkowe poniesiono w kwocie zł na uregulowanie stanu prawnego działek gminnych. Dział 750 Administracja publiczna plan zł wykonanie zł % wykonania... 93,61% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł Wykonanie zł % wykonania % Wydatkowano zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zł na wydatki bieŋņce zwiņzane z realizacjņ zadań zleconych z zakresu ewidencji ludnoņci, spraw cywilnych i wojskowych. Rozdział Rady gmin Plan zł Wykonanie zł % wykonania ,23% Wypłacono diety radnym za udział w sesjach,komisjach rady w kwocie zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł poniesiono na artykuły biurowe i papiernicze oraz usługi telefoniczne i wyjazdy słuŋbowe. Rozdział urzędy gmin plan zł wykonanie zł % wykonania... 94,49% Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,nagrody jubileuszowe dla pracowników na łņcznņ kwotę zł oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych Poniesiono wydatki w wysokoņci zł na remont budynku urzędu. Podatek VAT wyniósł zł. Poniesiono wydatki w kwocie zł na utrzymanie urzędu, tj., zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek jak równieŋ opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników. Kwotę zł wydano na zakup zestawów komputerowych. Rozdział Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 81,06% W kwocie zł mieszczņ się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora, ogłoszenia w gazetach promujņce gminę, oferty, foldery. Zorganizowano imprezy plenerowe dla dzieci i dorosłych, pokaz multimedialny, oprawę muzycznņ na Dni Międzylesia. Kwotę zł wydano na realizację projektu pn. Festyn Przgranicza Międzylesie-Kraliki Gry bez granic w ramach program EWT. Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 94,74% Kwotę zł wydano na diety i nagrody dla sołtysów. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 96,88% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa plan zł wykonanie zł % wykonania % Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 930 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 356 zł poniesiono na zakup materiałów i usług.

25 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan zł wykonanie zł % wykonania... 83,99% Poniesiono wydatki w wysokoņci na przeprowadzenie wyborów uzupełniajņcych do rady miejskiej. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,34% Poniesiono wydatki w wysokoņci zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 98,96% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji plan zł wykonanie % Przekazano dotację w wysokoņci zł dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku na dofinansowanie zakupu samochodu. Rozdział Ochotnicze straŋe poŋarne plan zł wykonanie zł % wykonania... 98,87% Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł obejmujņ wydatki bieŋņce zwiņzane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych StraŊy PoŊarnych, eksploatacjņ samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaņnicze, badania lekarskie i szkolenia straŋaków. Kwota zł została przeznaczona na zakup samochodu dla OSP w Domaszkowie. Rozdział Obrona cywilna plan zł wykonanie zł % wykonania % Poniesiono wydatki na obronę cywilnņ w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,99% Wydatkowano kwotę zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagroŋeniach. Dział 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 87,11% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych plan zł wykonanie zł % wykonania... 87,11% Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł poniesiono na wydatki zwiņzane z postępowaniem podatkowym. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 76,00%

26 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Rozdział Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorzņdu terytorialnego plan zł wykonanie zł % wykonania... 76,00% Zapłacono odsetki w wysokoņci zł od rat poŋyczek i kredytów zaciņgniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych. Dział 758 RóŊne rozliczenia Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 0,0% Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 0,0% Z planowanej rezerwy ogólnej w wysokoņci zł przeniesiono zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 98,64% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Szkoły podstawowe plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,99% w tym: Szkoła Podstawowa w Międzylesiu zł Szkoła Podstawowa w Domaszkowie zł Szkoła Podstawowa w Goworowie zł Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym zł Szkoły podstawowe prowadzņ 28 oddziałów, liczba uczniów wynosi 384, zatrudnienie: etatów pedagogicznych 33, obsługa i administracja 21 etatów. Wydatkowana kwota obejmuje: dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokoņci zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki i pochodne w wysokoņci zł, odpis na fundusz ņwiadczeń socjalnych w kwocie zł. Pozostałe wydatki bieŋņce w wysokoņci zł zwiņzane z eksploatacjņ budynków obejmujņ zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, ņwiadczenia bhp, wyjazdy słuŋbowe i ubezpieczenie budynków. Zakupiono kosiarkę mini-traktorek dla Szkoły Podstawowej w Goworowie na kwotę zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występujņ zobowiņzania wymagalne. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zł wykonanie zł % wykonania % Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (liczba dzieci 54) w kwocie zł w tym; Długopole Górne zł Goworów zł Domaszków zł Wydatki obejmujņ: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie zł, wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników pedagogicznych w kwocie zł, odpisy na Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych zł, pozostałe wydatki bieŋņce wynoszņ zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występujņ zobowiņzania wymagalne. Rozdział Przedszkola plan zł

27 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz wykonanie zł % wykonania % Poniesiono wydatki na utrzymanie przedszkola w Domaszkowie w wysokoņci zł oraz przedszkola w Międzylesiu w wysokoņci zł. Przedszkola funkcjonujņ jako jednostki budŋetowe i prowadzņ 4 oddziały z liczbņ dzieci 124 zatrudnienie wynosi 8 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie zł, które obejmujņ: dodatek wiejski i mieszkaniowy zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, odpisy na Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych kwota zł oraz wydatki zwiņzane z działalnoņciņ statutowņ w wysokoņci Na koniec okresu sprawozdawczego nie występujņ zobowiņzania wymagalne. Rozdział Gimnazja plan zł wykonanie zł % wykonania... 98,48% Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie zł, w tym: Gimnazjum w Międzylesiu zł Gimnazjum w Domaszkowie zł Gimnazja prowadzņ 18 oddziałów z liczbņ uczniów 277, zatrudnienie wynosi 25 etatów nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Wypłacono dodatek wiejski pracowników mieszkaniowy pracowników wysokoņci zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokoņci zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł obejmujņ: zakup energii oraz dostawę ciepła i wody, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, ņwiadczenia bhp, delegacje słuŋbowe, ņrodki czystoņci, artykuły papiernicze, druki i ņwiadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występujņ zobowiņzania. Rozdział DowoŊenie uczniów do szkół plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,29% Wypłacono wynagrodzenia kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie zł. Poniesione zostały wydatki w wysokoņci zł zwiņzane z eksploatacjņ autobusów dowoŋņcych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeŋdŋajņcych autobusami PKS z miejscowoņci, z których gmina nie moŋe zorganizowań dowozów własnymi ņrodkami transportowymi. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan zł wykonanie zł % wykonania... 67,31% Wypłacono nauczycielom studiujņcym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyŋszych, studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalņce a takŋe koszty przejazdów nauczycieli uczestniczņcych w róŋnych formach doskonalenia zawodowego w tym: Zespół Szkół Międzylesie zł Zespól Szkolno-Przedszkolny Domaszków zł Szkoła Podstawowa Długopole Górne zł Szkoła Podstawowa Goworów zł Przedszkole Międzylesie zł rozdział Stołówki szkolne plan zł wykonanie zł % wykonania % Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 4 stołówek szkolnych w kwocie zł w tym; Długopole Górne zł Goworów zł Domaszków zł

28 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Międzylesie zł Wydatki obejmujņ: wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników obsługi w kwocie zł, odpisy na Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych zł, pozostałe wydatki bieŋņce wynoszņ zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występujņ zobowiņzania wymagalne. Rozdział Pozostała działalnoņń Plan zł Wykonanie zł % wykonania ,61% Poniesiono wydatki w kwocie zł na realizację projektu pn. Wzajemnie się poznajemy w ramach programu POWT. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 96,73% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Szpitale ogólne Plan zł Wykonanie zł % wykonania % Przekazano dotację dla Szpitala w Bystrzycy Kł. na zakup sprzętu medycznego. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 89,09% Poniesiono wydatki profilaktykę narkomanii. rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan zł wykonanie zł % wykonania... 96,91% Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł. Poniesiono wydatki w kwocie zł na zadania wynikajņce z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiņzywania problemów Alkoholowych, w szczególnoņci na dofinansowanie zajęń pozalekcyjnych w ņwietlicach szkolnych, zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęń terapeutycznych, wypłatę wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzaleŋnień. Przekazano dotacje w wysokoņci zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i zagroŋonych dla organizatora wybranego zgodnie z ustawņ o działalnoņci poŋytku publicznego i wolontariacie oraz zł na działania w zakresie profilaktyki uzaleŋnień. Dział 852 Pomoc społeczna plan zł wykonanie zł % wykonania... 97,46% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Domy pomocy społecznej Plan zł Wykonanie zł % wykonania. 88,24% Poniesiono wydatki na opłacenie pobytu dla 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej. rozdział Oņrodki wsparcia plan zł wykonanie zł % wykonania... 23,42% Poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług zwiņzanych z działaniem Klubu Integracji Społecznej. Rozdział Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł

29 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz wykonanie zł % wykonania... 99,99% Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, ņwiadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne na ogólnņ kwotę zł. Opłacono składki emerytalne i rentowe w kwocie zł dla osób pobierajņcych ņwiadczenia pielęgnacyjne. Wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługujņcego ņwiadczenia wynoszņ zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł obejmujņ materiały biurowe, licencję na oprogramowanie do obsługi ņwiadczeń rodzinnych i prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie tych ņwiadczeń. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne plan zł wykonanie zł % wykonania... 99,28% Odprowadzono składkę zdrowotnņ za osoby pobierajņce ņwiadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci w wysokoņci zł z dotacji z budŋetu państwa na zadania zlecone i własne. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zł wykonanie zł % wykonania... 94,93% Wydatkowano zł na ņwiadczenia, z tego dotacja na zadania własne zł i zlecone zł, udział ņrodków własnych gminy wynosi zł, w tym zł na udział własny do projektu pn. Wyjņń z bezrobocia w ramach POKL. Zrealizowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w następujņcych ņwiadczeniach: zasiłki okresowe i stałe, zasiłki celowe, opłacone doŋywianie dzieci. Rozdział Dodatki mieszkaniowe plan zł wykonanie zł % wykonania...98,75% Wypłacono dodatki dla rodzin na kwotę zł dla 198 rodzin. Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych: do kwoty 40 zł miesięcznie 10 rodzin od kwoty zł miesięcznie 15 rodzin od kwoty zł miesięcznie 16rodzin od kwoty zł miesięcznie 24 rodzin powyŋej 100 zł miesięcznie 133 rodzin. Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla: najem lokali zł, podnajem 488 zł, spółdzielcze prawo do lokalu zł, własnoņń lokalu mieszkalnego zł, własnoņń lokalu spółdzielczego zł, inny tytuł zł. Rozdział Oņrodki pomocy społecznej plan zł wykonanie zł % wykonania... 96,31% Prowadzenie Oņrodka Pomocy Społecznej jest finansowanie z dotacji w wysokoņci zł i ze ņrodków własnych gminy zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 7 pracowników oņrodka w wysokoņci zł. Na odpisy na Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych wydatkowano zł. Kwotę zł przeznaczono na materiały i usługi zwiņzane z utrzymaniem oņrodka. Wydatki na realizację projektu pn Wyjņń z bezrobocia w ramach POKL wyniosły zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan zł wykonanie zł % wykonania... 81,98% Ņwiadczono usługi opiekuńcze dla samotnych osób na kwotę zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych plan zł wykonanie zł % wykonania % Ņrodki pochodzņce z dotacji w kwocie zł wykorzystano na pomoc osobom poszkodowanym podczas powodzi.

30 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 94,82% Ņrodki pochodzņce z dotacji na program Pomoc państwa w zakresie doŋywania wykorzystano na zakup Ŋywnoņci dla podopiecznych za kwotę zł oraz kwotę zł na ņwiadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-uŋytecznych. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 74,05% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział ņwietlice szkolne plan zł wykonanie zł % wykonania % ņwietlica przy Zespole Szkół w Międzylesiu zł ņwietlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie zł. Zatrudnienie wynosi 4 pracowników pedagogicznych i 1 obsługi. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w wysokoņci zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy zł oraz odpis na ZFŅS kwotę zł. rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŋy szkolnej plan zł wykonanie zł % wykonania % Przekazano dotację w wysokoņci zł dla organizatora wypoczynku letniego dzieci i młodzieŋy. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 56,94% Wydatkowano zł wydatki na stypendia za osiņgnięcia naukowe i sportowe dla uczniów, stypendia o charakterze socjalnym zł, wyprawki dla uczniów rozpoczynajņcych naukę w klasach I III szkoły podstawowej i I klasie gimnazjum zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan zł Wykonanie % wykonania... 88,09% Rozdział Gospodarka ņciekowa i ochrona wód plan zł wykonanie zł % wykonania... 96,94% Przekazano dotację przedmiotowņ kwocie zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w oparciu o uchwałę nr XXVII/165/08 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2008 r. na usuwanie i unieszkodliwianie ņcieków. Poniesiono wydatki w kwocie zł na realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. rozdział Gospodarka odpadami plan zł wykonanie zł % wykonania... 63,48% Wydatkowano kwotę zł jako składkę do Międzygminnego Zwiņzku Celowego powołanego dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim. Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu dotację celowņ w wysokoņci zł na selektywnņ zbiórkę odpadów, zgodnie z uchwałņ nr XXVII/165/08 z dnia 2008 r. Wniesiono opłatę za korzystanie ze ņrodowiska w wysokoņci 143 zł. Kwotę zł przeznaczono na prace zabezpieczajņce na wysypisku komunalnym.

31 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan zł wykonanie zł % wykonania % Zapłacono za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamiatanie ulic i placów. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan zł wykonanie zł % wykonania % Wydatki bieŋņce na utrzymanie zieleni w mieņcie i gminie wykonano w kwocie zł. Rozdział Oņwietlenie ulic, placów i dróg plan zł wykonanie zł % wykonania... 98,06% Zapłacono rachunki za energię elektrycznņ w kwocie zł i konserwację oņwietlenia ulicznego kwotę zł. Kwotę wydano na budowę przyłņcza elektrycznego w Smreczynie. Rozdział Pozostała działalnoņń plan zł wykonanie zł % wykonania... 21,22% Zapłacono zł za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierzņt na realizację projektu pn MłodzieŊ oŋywia fontanny przygranicza w ramach POWT wydano zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 48,97% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury plan zł wykonanie zł % wykonania... 47,37% Wydatkowana kwota w wysokoņci zł obejmuje wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Poniesiono wydatki w wysokoņci zł zwiņzane z organizacjņ tradycji wielkanocnych, kolędowanie, konkursy itp. Wydano kwotę zł na realizacje projektu pn. łņczņ nas góry w ramach POWT. Rozdział Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby plan zł wykonanie zł % wykonania... 54,01% Przekazano dotację podmiotowņ dla Miejsko-Gminnego Oņrodka Kultury w Międzylesiu zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł. Pozostałe wydatki zł obejmujņ rachunki za bieŋņce utrzymanie i remonty ņwietlic wiejskich. Kwotę zł wydano na realizację projektu pn. Wielkie talenty na małej scenie w ramach EWT, w tym zł na zakup profesjonalnej sceny. Nie zrealizowano wydatków na projekt pn. Remont budynku kultury i ratownictwa poŋarowego w Domaszkowie z powodu przesunięcia terminu realizacji na 2010 r. Rozdział Biblioteki plan zł wykonanie zł % wykonania... 42,57% Przekazano dotację podmiotowņ w wysokoņci zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie. Nie zrealizowano wydatków na projekt pn. Rewitalizacja Biblioteki w Międzylesiu z powodu przesunięcia terminu realizacji na 2010 r. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan zł wykonanie zł % wykonania... 28,57% Udzielono dofinansowania w kwocie zł dla Powiatu Kłodzkiego na konserwację zabytkowej polichromii.

32 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan zł Wykonanie zł % wykonania... 93,80% Wydatkowana kwota obejmuje: Rozdział Obiekty sportowe plan zł wykonanie zł % wykonania... 94,97% Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracownika w kwocie zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w wysokoņci 625 zł. Pozostałe wydatki zł obejmujņ koszty utrzymania boiska sportowego. Wydatki majņtkowe w wysokoņci zł obejmujņ prace kończņce budowę boiska wielofunkcyjnego w Domaszkowie w ramach programu Orlik Na realizację projektu pn. Remont basenukņpieliska w Międzylesiu w ramach RPO Turystyka aktywna wydano zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan zł wykonanie zł % wykonania... 89,83% Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokoņci zł w tym: 1. MKS Sudety Międzylesie zł 2. LZS ŅnieŊnik Domaszków zł 3. LZS Zieloni Roztoki zł 4. MTS Międzylesie zł 5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Międzylesiu zł Podstawņ do przekazania dotacji jest ustawa o działalnoņci poŋytku publicznego i wolontariacie. Kwotę 376 zł wydano na zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez sportowych. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan ņrodków na poczņtek roku wynosi zł. Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoņci zł. W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokoņci zł na budowę przykanalików sieci sanitarnej w Międzylesiu w zakresie nieobjętym projektem z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Stan ņrodków na koniec okresu sprawozdawczego zł Wydatki majątkowe zrealizowane w 2009 r. nazwa zadania dział rozdział Budowa wodociņgu Goworów Michałowice-Gajnik Modernizacja sieci wodociņgowej w Długopolu Górnym dochody własne źródła finansowania kredyt i pożyczki dotacje i środki z budżetu państwa RAZEM razem dział Remont drogi transportu rolnego cz.213 Nowa Wieņ I etap Remont drogi dz. Nr 141 dr Długopole Górne dokumentacja projektowokosztorysowa dróg miejskich razem dział

33 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki majątkowe zrealizowane w 2009 r. nazwa zadania dział rozdział Budowa wieŋy widokowoprzeciwpoŋarowej na Trójmorskim Wierchu-POWT RP-RCz dochody własne źródła finansowania kredyt i pożyczki dotacje i środki z budżetu państwa RAZEM wykonanie wiejskiego placu zabaw w Roztokach i Goworowie razem dział Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomoņci razem dział zakup sprzętu komputerowego razem dział zakup samochodu dla Posterunku Policji w Międzylesiu zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Domaszkowie razem dział kosiarki-traktorka dla Szkoły Podstawowej w Goworowie razem dział Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu Norweski Mechanizm Finansowy Budowa przyłņcza energetycznego w Smreczynie na dz. Nr Remont fontanny na dz. nr 443/2 w Międzylesiu w ramach POWT RP-RCz MłodzieŊ oŋywia fontanny Przygranicza razem dział zakup profesjonalnej sceny w ramach projektu Wielkie talenty na małej scenie POWT RP-RCz razem dział Remont i modernizacja basenu kņpieliska w Międzylesiu Dostawa i montaŋ kompletnego budynku zaplecza boisk w Domaszkowie w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 etap II

34 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki majątkowe zrealizowane w 2009 r. nazwa zadania dział rozdział Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko ORLIK 2012 w Domaszkowie kontynuacja dochody własne źródła finansowania kredyt i pożyczki dotacje i środki z budżetu państwa RAZEM razem dział OGÓŁEM Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nazwa projektu dział rozdział Budowa wieŋy poŋarniczo-widokowej na Trójmorskim Wierchu POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Festyn Przygranicza Kraliky-Międzylesie POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Wzajemnie się poznajemy POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska źródła finansowania środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE RAZEM Wyjņń z bezrobocia POKL Wyjņń z bezrobocia POKL Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu Norweski Mechanizm Finansowy MłodzieŊ oŋywia fontanny POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Łņczņ nas góry POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Wielkie talenty na małej scenie POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Remont basenu kņpieliska w Międzylesiu RPO razem dział ZAKŁADY BUDŻETOWE I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Fundusz obrotowy na poczņtek roku wynosi zł. Przychody w 2009 roku wynoszņ zł w tym dotacja zł (do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym zł, do oczyszczalnia ņcieków zł, do selektywnej zbiórki odpadów zł), wpływy z usług zł, pozostałe wpłaty zł. Zakład otrzymał dotację celowņ w wysokoņci zł z budŋetu gminy na dofinansowanie modernizacji sieci wodociņgowej w Długopolu Górnym. Poniesiono koszty zwiņzane z działalnoņciņ zakładu w wysokoņci zł zł w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zł; pozostałe wydatki bieŋņce w wysokoņci zł obejmujņ zakup materiałów budowlanych, paliw, częņci zamiennych, energii, gazu, usług remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych,

35 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia. Stan ņrodków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł. NaleŊnoņci netto z tytułu sprzedaŋy usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszņ zł, w tym: usługi gospodarowania mieszkaniami zł dostawy wody zimnej zł usług komunalnych zł za materiały i usługi pozostałe zł Podjęte działania w zakresie wyegzekwowania zadłuŋenia z tytułu najmu lokali, ņwiadczeń komunalnych, dostawy zimnej wody nie przynoszņ poŋņdanych skutków z uwagi na przedłuŋajņce się procedury sņdowe, jak równieŋ brak moŋliwoņci egzekucji. Wszczęto postępowanie w stosunku do 71 dłuŋników, z tego 21 dokonuje spłaty zadłuŋenia. Zobowiņzania wynoszņ zł w tym: rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zł pozostałe zobowiņzania zł W ramach posiadanych ņrodków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujņcych się w zasobach komunalnych. W ramach działalnoņci statutowej prowadzono prace: wywóz nieczystoņci stałych i płynnych, utrzymanie czystoņci, odņnieŋanie ulic, placów i chodników, zaopatrywano odbiorców w zimnņ wodę, konserwowano sień wodociņgowņ i kanalizacyjnņ, obsługa oczyszczalni ņcieków w Międzylesiu. Ņwiadczono usługi w zakresie: prowadzenia szaletu miejskiego w Międzylesiu, pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy, konserwacji oņwietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. W ramach statutowej działalnoņci prowadzono : remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób indywidualnych polegajņce na remontach budowlanych, szkleniu okien, drzwi itp. roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów, ņwiadczono usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Dochody własne jednostek budżetowych Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu funkcjonujņ rachunki dochodów własnych w następujņcych jednostkach organizacyjnych: 1. Zespół Szkół w Międzylesiu 2. Samorzņdowa Szkoła Podstawowa w Goworowie 3. Samorzņdowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie 6. Samorzņdowe Przedszkole w Międzylesiu I. Szkoły Podstawowe Stan ņrodków na poczņtek okresu sprawozdawczego zł Dochody ogółem wyniosły zł w tym: wpływy z usług zł darowizny, granty zł Wydatki wyniosły zł Ņrodki wydatkowano m.in. na: pomoce naukowe 154 zł zakup energii 411 zł zakup materiałów i wyposaŋenia zł (ņrodki czystoņci, materiały papiernicze i biurowe, materiały budowlane ) zakup usług zł Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 770 zł. II. Przedszkola Stan ņrodków na poczņtek okresu sprawozdawczego wynosił zł. Dochody wyniosły zł w tym: wpływy z usług zł. Wydatki zł w tym m.in.: ņrodki czystoņci, węgiel itp zł, artykuły Ŋywnoņciowe zł, usługi zł. Stan ņrodków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł. III. Stołówki szkolne Stan ņrodków na poczņtek okresu sprawozdawczego wynosił zł. Dochody wyniosły zł w tym: wpływy z usług zł. Wydatki zł w tym materiałów. in.: zakup materiałów zł, artykuły Ŋywnoņciowe zł, usługi 483 zł. Stan ņrodków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł.

36 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Międzylesiu z dnia 19 marca 2010 r.

37 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

38 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

39 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

40 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

41 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

42 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

43 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

44 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

45 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

46 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3247

47 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Międzylesiu z dnia 19 marca 2010 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i poniesionych kosztów za 2009 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu Miejsko-Gminny Oņrodek Kultury w Międzylesiu na dzień zatrudnia 9 osób w tym w MGOK Międzylesie 6 osób tj.5,5 etatu, w filii Domaszków 3 osoby, tj.3 etaty. W okresie grzewczym filia Domaszków zatrudnia palacza na umowę zlecenie. Plan przychodów na 2009 rok wynosi: wykonano: ,32, co stanowi 97,98% w tym: dotacja podmiotowa plan wykonano przychody własne plan wykonano ,32 Koszty działalności bieżącej: planowane wykonane ,81 co stanowi 99,72% Z tego: 1. Wynagrodzenia ogółem: ,45 osobowe ,45 z tyt. umowy zlecenia z tyt. umowy o dzieło Składki na ubezpiecz. społ. i f. pracy: ,75 3. Materiały i usługi: ,75 w tym między innymi: paliwo do kosiarki 162,06 zapłacono za zuŋ. energii elektr ,79 zuŋycie gazu 919,70 zakupiono 25,5t miału ,08 zuŋycie wody 517,56 materiały biurowe, publikacje, art. gosp. domowego itp zapłata za ogrzewanie sali od I-XII/ zakup mater. budowlanych, malarskich 3.005,04 ņrodki czystoņci 1.962,70 przeprowadzenie remontu toalet, naprawa parkietu, naprawa instalacji elektrycznej] ,75 opieka autorska, usługa informatyczna 2.267,08 czynsz za salę m-c I-XII/ ,12 zapłata za usługi kominiarskie, opłata RTV 819,26 opłata ZAiKS abonament i rozm. telefoniczne, neostrada, 5.523,77 prowizja bankowa 813,50 zakup wyposaŋenia (stoły, niszczarka) 583,16 4. Pozostałe koszty ,67 w tym między innymi: wypłacone ņwiadczenia urlopowe dla 8 pracowników delegacje pracownicze 404,53 zakup ņrodków BHP dla pracowników 880,94 (herbata, mydełka, ręczniki za 2009 r.) zapłacono za koncert muzyczny Marianny Łaby organizacja Dnia Kobiet 719,08 Koncert muzyczny z okazji 3 Maja opłacono za spektakl dla dzieci organizacja sesji pow.; imprezy integracyjnej dla ZGKiM 910,01 zakup art. na Choinkę Międzyleskņ ; na catering dla osób skierowanych przez OPS w ramach projektu 672,11

48 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Amortyzacja 7 173,19 Jednoczeņnie informuje się, Ŋe na dzień r. wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w kwocie- 20,93. Informacja do sprawozdania finansowego za 2009 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 61A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Międzylesiu z dnia 19 marca 2010 r. 1. Nazwa jednostki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie ul. Wojska Polskiego Międzylesie 2. Podstawowy przedmiot działalnoņci organizowanie i prowadzenie działalnoņci kulturalnej 3. Organ rejestrowy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie jest Instytucjņ Kultury zarejestrowanņ w Rejestrze Kultury prowadzonym przez gminę na podst. art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej z dnia 25 paňdziernika 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z póňn. zm.). Wpis dokonano w Rejestrze Kultury pod pozycjņ nr OR /03 z dnia 28 paňdziernika 2003 r. 4. Czas trwania dalszej działalnoņci nieoznaczony 5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie. W okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła działalnoņń w oparciu o zatwierdzony plan finansowy, którego realizację przedstawiamy poniŋej: LP TREŚĆ PLAN 2009 R. WYKONANIE 2009 R I PRZYCHODY DZIAŁALNOŅCI BIEʼnŅCEJ , , Dotacje dotacje podmiotowe dotacja z Biblioteki Narodowej-Warszawa dotacja z Funduszu Lokalnego Masywu ŅnieŊnika Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaŋy usług własnych /czynsze/ Przychody operacyjne Przychody finansowe II KOSZTY DZIAŁALNOŅCI BIEʼnŅCEJ OGÓŁEM z tego: 1 wynagrodzenia ogółem w tym: osobowe nagrody jubileuszowe umowy zlecenia, o dzieło dod. wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz 2 pracy materiały i usługi w tym: remonty zakup sprzętu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 - -

49 1 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz LP TREŚĆ PLAN 2009 R. WYKONANIE 2009 R. 4 Amortyzacja ogółem w tym: amortyzacja ņrodków trwałych , , , , ,80 amortyzacja ksiņŋek 7.000,00 5 pozostałe koszty , ,43 II Koszty operacyjne - - III IV V Koszty finansowe WYNIK FINANSOWY BRUTTO PODATEK DOCHODOWY ZYSK NETTO przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) przeciętne wynagrodzenie brutto (w zł miesięcznie) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: , ,37 1,08 6,00 7, , , dotacje z budŋetu - - Biblioteka prowadzi działalnoņń wraz z 4 filiami koszt utrzymania poszczególnych filii przedstawia się j.n. Goworów ,39 zł RóŊanka 2.851,82 zł Długopole Górne ,32 zł Domaszków ,20 zł Zatrudnienie w Filiach przedstawia się j.n. Goworów 1/2 etatu RóŊanka punkt biblioteczny Długopole Górne 1 etat Domaszków 1 etat NaleŊnoņci na dzień r. wynoszņ 508,00 zł sņ to naleŋnoņci niewymagalne. Sņ to naleŋnoņci z tytułu: czynszów 490,00 zł dostaw robot i usług 18,00 zł Zobowiņzania wymagalne nie występujņ. Zobowiņzania ogółem na dzień r. wynoszņ 307,10 zł i dotyczņ: I. Zobowiņzania z tytułu dostaw i usług 307,10 zł 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporzņdzone przy załoŋeniu kontynuowania działalnoņci.

50 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 26/2010 BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2009 Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z póňn.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarzņdza, co następuje: 1. Ogłosiń w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoņlņskiego sprawozdanie z wykonania budŋetu Miasta Zawidowa za rok Zarzņdzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia. Zastępca Burmistrza: Robert Łężny Załącznik do zarządzenia nr 26/ /2010 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 10 maja 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2009 Realizacja uchwalonego budŋetu miasta oraz zadań rzeczowych za 2009 rok przedstawia się następujņco: I. BUDŻET 1. Dochody Uchwalony budŋet na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił po stronie dochodów ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł. W trakcie wykonywania budŋetu na przestrzeni 2009 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarzņdzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie budŋetu po stronie dochodów o kwotę ,91 zł i sņ to przede wszystkim planowane dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne dotyczņce budowy hali sportowej przy Zespole Szkół. Zmniejszeniu uległy planowane wydatki budŋetu o kwotę ,91 zł i sņ to planowane wydatki majņtkowe na ww. zadanie inwestycyjne. Ogółem budŋet po wprowadzeniu powyŋszych zmian wynosi po stronie dochodów ,09 zł, natomiast po stronie wydatków ,09 zł. Dochody za ww. okres zostały zrealizowane w wysokoņci ,51 zł, co stanowi 92% planu rocznego. Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załņczniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następujņco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w tym dziale w wysokoņci ,09 zł zostały zrealizowane w wysokoņci ,09 zł, co stanowi 98% planu rocznego w tym: a) dochody z tytułu sprzedaŋy działki rolnej ,00 zł, b) dotacja z budŋetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.212,09 zł Dział 630 Turystyka Planowane dochody w wysokoņci ,00 zł jako dotacja z budŋetu państwa oraz ņrodki z innych ňródeł na zadanie pn. Rowerem na styku dwóch granic zostały zaplanowane w budŋecie miasta na rok 2010 zgodnie z decyzjņ dysponenta ņrodków.

51 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokoņci ,28 zł co stanowi 58% planu rocznego w tym: wpływy z opłat za zarzņd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci ,17 zł, co stanowi 67% planu rocznego, dochody z najmu i dzierŋawy składników majņtkowych ,39 zł, co stanowi 93% planu rocznego z tego: a) dochody z dzierŋawy mienia gminy ,52 zł, b) dochody z najmu lokali mieszkalnych ,87 zł, wpływy z tytułu przeniesienia prawa własnoņci przez osoby fizyczne 1.280,00 zł, tj.16% planu rocznego, wpływy ze sprzedaŋy mienia gminy ,12 zł, tj. 42% planu rocznego, wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych gminy 50,00 zł, tj.100% planu rocznego, odsetki od nieterminowych wpłat 5.655,04 zł, tj. 98% planu rocznego, róŋne dochody, tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będņcych w zasobach gminy oraz inne dochody 1.937,56 zł, tj. 24% planu rocznego. Dział 750 Administracja publiczna Realizacja dochodów w tym dziale wynosi ,84 zł, co stanowi 87% planu rocznego w tym: a) dotacja celowa z budŋetu państwa na zadania bieŋņce z zakresu administracji rzņdowej ,00 zł, tj. 100% planu rocznego, b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rzņdowej (5% od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) 460,90 zł, tj. 96% planu rocznego, c) dochody zrealizowane przez Urzņd Miejski wynoszņ 5.069,94 zł, tj. 43% planu rocznego w tym: wpływy z tytułu korzystania z telefonów 153,46 zł, odsetki od ņrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych 4.038,58 zł, róŋne dochody 877,90 zł, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszņ 5.663,00 zł tj. 100% planu rocznego w tym: a) 735,00 zł jest to dotacja z budŋetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców, b) 4.928,00 zł jest to dotacja z budŋetu państwa na pokrycie kosztów zwiņzanych z Wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokoņci 1.525,00 zł tj. 100% planu rocznego, w tym: a) 525,00 zł sņ to wpływy ze sprzedaŋy samochodu ʼnUK OSP Zawidów, b) dotacja z budŋetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokoņci 1.000,00 zł została w 100% przekazana do budŋetu gminy. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 94% planu rocznego, tj ,90 zł w tym: a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.385,70 zł, tj. 63% planu rocznego, b) wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 zł, tj. 104% planu rocznego, c) wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,58 zł, tj. 90% planu rocznego, d) wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw ,89 zł, tj. 94% planu rocznego, e) udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa ,43 zł, tj.91% planu rocznego. Dział 758 Różne rozliczenia finansowe Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100% planu rocznego, tj ,00 zł, w tym: a) częņń oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 zł, tj.100% planu rocznego, b) częņń wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszņ ,45 zł, tj. 105% planu rocznego, w tym:

52 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz a) szkoła podstawowa ,74 zł i sņ to dochody z tytułu: wpływy z róŋnych opłat 176,00 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej 2.151,86 zł, odsetki od ņrodków na rachunku bankowym 11,60 zł, darowizny w postaci pienięŋnej 22,28 zł, róŋne dochody 621,00 zł, dotacja z budŋetu państwa na realizacje projektu Radosna szkoła ,00 zł, tj.100% planu rocznego, b) przedszkole ,71 zł, tj. 105% planu rocznego w tym: wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola ,45 zł, odsetki od ņrodków na rachunku bankowym 43,26 zł, róŋne dochody 918,00 zł, dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej zł. Dział 852 Pomoc społeczna Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego, tj ,15 zł w tym: a) ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,40 zł, tj. 99% planu rocznego w tym: ,47 zł jest to dotacja z budŋetu państwa, 3.475,93 zł sņ to dochody uzyskane od komornika z tytułu ņciņgnięcia naleŋnych alimentów od dłuŋników, b) dotacja z budŋetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 7.806,58 zł, tj. 99% planu rocznego, w tym: 5.290,30 zł dotacja z budŋetu państwa na zadania zlecone gminie 2.516,28 zł dotacja z budŋetu państwa na zadania własne c) dotacja z budŋetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł, tj.100% planu rocznego w tym: ,00 zł na zadania ustawowe zlecone gminie, ,00 zł na zadania własne gmin d) oņrodek pomocy społecznej ,89 zł, tj. 100% planu rocznego w tym: odsetki od ņrodków zgromadzonych na rachunku bankowym 70,89 zł, dotacja z budŋetu państwa na zadania własne ,00 zł e) wpływy z tytułu ņwiadczonych usług opiekuńczych 2.245,28 zł, tj.102% planu rocznego, f) pozostała działalnoņń ,00 zł, tj.100% planu rocznego i jest to dotacja z budŋetu państwa na realizację Rzņdowego Programu Pomoc państwa w zakresie doŋywiania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokoņci 98% planu rocznego, tj ,00 zł, w tym: dotacja z budŋetu państwa przeznaczona na dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolnej ,00 zł, dotacja z budŋetu państwa na zakup podręczników klasy I III 3.750,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokoņci 854,41 zł, w tym: 1) 134,41 zł odsetki od ņciņgniętych naleŋnoņci, 2) 720,00 zł sņ to dochody od mieszkańców ul. OstróŊno z tytułu podłņczenia wody, Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokoņci ,39 zł w tym: a) 2.671,31 zł sņ to odsetki od nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego pnz Boisko Orlik, b) ,00 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie, c) 4.065,08 zł jest to zwrócona dotacja przez klub sportowy z roku Reasumujņc dochody naleŋy stwierdziń, Ŋe ogółem naleŋnoņci na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszņ ,79 zł, zrealizowane zostały w wysokoņci ,51 zł. Zaległoņci na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszņ ,28 zł i sņ to: opłaty za uŋytkowanie wieczyste ,51 zł, dzierŋawa mienia gminy ,83 zł czynsz najmu za lokale mieszkalne ,71 zł, opłaty za szyldy i reklamy 807,92 zł, karta podatkowa ,28 zł, podatek od nieruchomoņci osób prawnych 6,00 zł,

53 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz podatek od nieruchomoņci osób fizycznych ,54 zł, podatek rolny osób fizycznych ,25 zł, podatek leņny od osób fizycznych 170,69 zł podatek od ņrodków transportowych osób fizycznych 1.784,70 zł, podatek od czynnoņci cywilnoprawnych osób fizycznych 316,60 zł, opłaty za podłņczenie wody ul. OstróŊno 929,25 zł. Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszņ ,02 zł, w tym: opłaty za uŋytkowanie wieczyste 955,89 zł, dzierŋawa mienia gminy 331,87 zł, czynsz najmu za lokale mieszkalne ,80 zł, sprzedaŋ mienia 1,27 zł, karta podatkowa 74,54 zł, podatek od nieruchomoņci osób prawnych 183,85 zł, podatek od nieruchomoņci osób fizycznych 3.574,78 zł, podatek rolny osób fizycznych 176,94 zł, podatek leņny osób fizycznych 3,01 zł, podatek od ņrodków transportowych osób fizycznych 11,20 zł, podatek od czynnoņci cywilnoprawnych osób fizycznych 30,44, 00 zł, udziały w podatku dochodowym osób fizycznych 9.295,00 zł, udziały w podatku dochodowym osób prawnych 69,43 zł Skutki obniŋenia górnych stawek podatków wynoszņ ,40 zł, w tym: a) podatek od ņrodków transportowych osób prawnych 7.252,30 zł, b) podatek od ņrodków transportowych osób fizycznych ,10 zł, Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszņ ,06 zł i sņ to zwolnienia w podatku od nieruchomoņci osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 1.932,00 zł w tym: 287,00 zł jest to umorzenie podatku od nieruchomoņci osób fizycznych, 38,00 zł jest to umorzenie zlikwidowanego podatku od posiadania psów, 1.607,00 zł jest to rozłoŋenie na raty podatku od spadków i darowizn. W trakcie realizacji dochodów budŋetu miasta na przestrzeni 2009 roku wystawiono 645 upomnień, 312 tytuły wykonawcze, 586 wezwań do zapłaty, rozpoczęto egzekucję komorniczņ przez Komornika Sņdowego w stosunku do siedmiu płatników oraz dokonano wpisu hipotecznego dla 9 podatników. W analizowanym okresie wydano 27 Zarzņdzeń Burmistrza Miasta i podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budŋecie miasta. 2. Wydatki Planowane wydatki w kwocie ,09 zł zostały zrealizowane w wysokoņci ,61 zł, co stanowi 85% planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załņczniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. II. REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI Realizacja wydatków w powiņzaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następujņco w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokoņci 4.052,24 zł tj. 100% planu rocznego, w tym: a) 840,15 zł sņ to wydatki zwiņzane z wpłatņ gminy na rzecz izby rolniczej w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, b) 3,212,09 zł sņ to wydatki zwiņzane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego zwiņzanego z produkcjņ rolnņ. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Planowane wydatki w wysokoņci ,00 zł zostanņ zrealizowane w roku 2010 po przyjęciu przez Radę Miejskņ opracowanego Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w tym dziale wyniosły ,51 zł, tj. 100% planu rocznego w tym: a) ,91 zł sņ to wydatki zwiņzane z dopłatņ do ceny wody i zrzutu ņcieków od osób fizycznych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zawidowie za rok 2009,

54 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz b) 4.594,60 zł jest to uiszczona opłata z tytułu umieszczenia urzņdzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale w wysokoņci ,00 zł zostały zrealizowane w 100% planu rocznego tj ,05 zł w tym: 1) 800,00 zł sņ to wydatki zwiņzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu ul. Szkolna, 2) ,50 zł sņ to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta, 3) ,95 zł sņ to koszty zwiņzane z odnowieniem znaków pionowych i poziomych na ulicach miasta oraz najem terenu pod wiatę przystankowņ ul. Kolejowa, 4) ,60 zł sņ to wydatki inwestycyjne w tym: a) 400,00 zł sņ to koszty kosztorysu dotyczņcego przebudowy skweru ul. Szkolna Zgorzelecka szacowany koszt według projektu to ,51 zł, b) ,60 zł sņ to wydatki zwiņzane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg wraz z oņwietleniem ul. Miłosza z łņcznikami przyległych ulic szacowane koszty według projektu to ,42 zł, c) ,00 zł sņ to koszty opracowania projekt dot. przebudowy ul. Lubelskiej szacowny koszt przebudowy według ww. projektu to ,10 zł. Dział 630 Turystyka Planowane zadanie pnz Rowerem na styku dwóch granic zostanie wykonane i rozliczone w I półroczu 2010 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96% planu rocznego tj. w wysokoņci ,41 zł, w tym: wydatki zwiņzane z gospodarkņ gruntami i nieruchomoņciami w wysokoņci ,11 zł, wydatki zwiņzane z zasobami mieszkaniowymi w wysokoņci ,30 zł. W ramach wydatków zwiņzanych z gospodarkņ gruntami i nieruchomoņciami w wysokoņci ,11 zł pokryto koszty zwiņzane z wycenami, wypisami i podziałami nieruchomoņci przeznaczonych do sprzeda- Ŋy lub przekazania w uŋytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty zwiņzane ze zmianņ sposobu uŋytkowania gruntów, podatek od nieruchomoņci będņcych własnoņciņ gminy, ubezpieczenie mienia gminy. Ponadto pokryto koszty zwiņzane z oņwietleniem przyjętego budynku i terenu po StraŊy Granicznej oraz zakupem wody. W ramach wykorzystanych ņrodków na gospodarkę mieszkaniowņ w wysokoņci ,30 zł pokryto wydatki zwiņzane z eksploatacjņ budynków stanowiņcych mienie gminy, ubezpieczenie budynków mieszkalnych oraz poniesiono wydatki zwiņzane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę ,58 zł. Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załņcznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. Dział 750 Administracja publiczna Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 98% planu rocznego, tj ,13 zł i sņ to wydatki bieŋņce. W ramach ww. wydatków pokryto koszty zwiņzane z: 1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego ,14 zł, 2) działalnoņciņ bieŋņcņ Rady Miejskiej ,65 zł, 3) działalnoņciņ bieŋņcņ Urzędu Miejskiego ,26 zł. W ramach bieŋņcej działalnoņci Urzędu Miejskiego pokryto wydatki zwiņzane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędne materiały do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki zwiņzane z usługami pocztowymi, bankowymi i telefonicznymi, podróŋami słuŋbowymi krajowymi i zagranicznymi, koszty szkoleń pracowników oraz pokryto częņciowo koszty nabycia samochodu słuŋbowego w leasing. 4) promocja gminy ,59 zł. W ramach wydatków na promocję gminy pokryto koszty zwiņzane z zakupem materiałów niezbędnych do opracowywania materiałów promocyjnych, jak ulotki, banery, posty itp. Wypłacono 5 nagród pienięŋnych dla osób biorņcych udział w konkursie Najładniejsza posesja w mieņcie 5) pozostała działalnoņń ,49 zł, w tym: a) 5.374,00 zł przekazano jako naleŋne składki na rzecz Zwiņzku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, b) ,49 zł sņ to opłacone składki członkowskie na rzecz Zwiņzku Miast Polskich, EUREGIONU NYSA, Południowo-Zachodniego Forum Samorzņdowego POGRANICZE oraz Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie, c) 1.001,00 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

55 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100% planu rocznego tj ,00 zł, w tym: a) 735,00 zł sņ to wydatki zwiņzane z aktualizacjņ stałego rejestru wyborców, b) 4.928,00 zł sņ to wydatki zwiņzane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 89% planu rocznego tj ,60 zł, w tym: 1) zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na: zł na dodatkowe słuŋby patrolowe na terenie miasta przez funkcjonariuszy policji w roku 2009 oraz zakup drobnego wyposaŋenia, zł na nagrody dla policjantów z okazji Ņwięta Policji. Według złoŋonego rozliczenia ņrodki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 2) ,60 zł sņ to wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem Ochotniczej StraŊy PoŊarnej w tym: ubezpieczenia straŋaków i samochodów poŋarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i poŋarach, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów straŋackich, zakup wyposaŋenia na potrzeby OSP, 3) 1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokoņci ,84 zł, tj.83% planu rocznego i sņ to wydatki zwiņzane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenie pracownika, koszty egzekucji administracyjnej oraz wpisy hipoteczne. Dział 757 Obsługa długu publicznego Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła ,73 zł, tj. 96% planu rocznego i sņ to wydatki zwiņzane z zapłaconymi odsetkami od poŋyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciņgniętych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Utworzona rezerwa w budŋecie miasta w wysokoņci 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzņdzania kryzysowego nie została wykorzystana. Dział 801 Oświata i wychowanie Wykorzystanie ņrodków w tym dziale wyniosło ,06 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym: 1. Szkoła podstawowa W ramach ņrodków wydatkowanych na działalnoņń Szkoły Podstawowej w kwocie 2.030,746,07 zł pokryto wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem jednostki budŋetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, materiały biurowe, pomoce naukowe, finansowano wydatki zwiņzane z naukņ języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz zakupiono pomoce do edukacji integracyjnej w klasach I III w ramach programu Radosna Szkoła. W ramach usług remontowych dokonano przeglņdu oraz konserwacji urzņdzeń alarmowych, naprawy urzņdzeń biurowych, dokonano remontu izby lekcyjnej na potrzeby utworzonego oddziału przedszkolnego. Ponadto dokonano wymiany rynien i rur spustowych na budynku ul. Szkolna nr 4 od strony boiska oraz dokonano montaŋu i podłņczenia kaloryferów w szczytowych izbach lekcyjnych oraz montaŋ pompy wodnej. Ņrednia liczba oddziałów w Szkole Podstawowej wyniosła 12,7, ņrednie zatrudnienie w etatach nauczycieli 19,83. Zatrudnienie administracji to 5,32 etatu, zatrudnienie obsługi to 9 etatów. W celu zrealizowania niezbędnych wydatków ww. jednostce w analizowanym okresie zwiększono plan finansowy o kwotę zł i sņ to ņrodki własne budŋetu. 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki zwiņzane z utworzonym z dniem 1 wrzeņnia 2009 roku oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej wyniosły ,84 zł, sņ to wydatki bieŋņce zwiņzane z zatrudnieniem nauczyciela. PowyŊsze wydatki zostały w 100% pokryte z budŋetu gmin. 3. Przedszkola Wydatki za ww. okres zostały zrealizowane w wysokoņci 100% planu rocznego tj ,48 zł, w tym: wydatki bieŋņce ,48 zł, (Przedszkole Zawidów ,48), wydatki majņtkowe ,00 zł. W ramach wydatków bieŋņcych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki zwiņzane z bieŋņcym funkcjonowaniem tej jednostki. W roku szkolnym 2008/ /2010 do Przedszkola uczęszczało 100 dzieci w tym 47 dzieci 6-letnich.W jednostce

56 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz zatrudnionych jest 7 nauczycieli (w tym dyrektor) na pełnych etatach oraz nauczyciel religii 3/22 etatu. Ponadto zatrudnionych jest 10 pracowników jako pracownicy administracyjno-obsługowi, tj.10 etatów. W ramach wydatków majņtkowych zrealizowano zadania inwestycyjne pnz Termomodernizacja budynku Przedszkola II etap centralne ogrzewanie. Poniesione wydatki to ,00 zł. Dofinansowanie powyŋszego zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu wyniosło zł, natomiast ņrodki własne budŋetu to kwota zł. W roku 2009 jednostka otrzymała darowiznę w postaci 20 ton opału z Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W analizowanym okresie Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materskņ Skolkņ we Frydlancie. Kwotę zł przekazano jako dotację dla gminy miejskiej Zgorzelec na pokrycie kosztów dziecka szeņcioletniego uczęszczajņcego do przedszkola w Zgorzelcu z gminy Zawidów. 4. Gimnazja Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły ,33 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W ramach ww. wydatków pokryto wydatki bieŋņce zwiņzane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem pomocy naukowych oraz innych usług. Pokryto wydatki zwiņzane z wynajęciem autobusu na zawody uczniów oraz koszty podróŋy słuŋbowych pracowników. Ņrednia roczna liczba oddziałów w Gimnazjum wyniosła 9, zatrudnienie w etatach 16, DowoŊenie uczniów do szkół Koszty dowozu uczniów klas I IV tj. powyŋej 3 km oraz klas V i VI,tj. 4 km za ww. okres wyniosły 2.375,89 zł tj.63% planu rocznego i sņ to koszty zwiņzane z zakupem biletów miesięcznych dla pięciu uczniów oraz jednego przedszkolaka. Ponadto w analizowanym okresie sfinansowano wydatki zwiņzane z dowozem 1 ucznia wraz z opiekunem do szkoły w Zgorzelcu. 6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszņ ,45 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym; a) Szkoła Podstawowa 7.996,36 zł, b) Przedszkole 3.010,09 zł. W ramach dokształcania nauczycieli pokryto koszty róŋnych innych form doskonalenia jak róŋnego rodzaju kursy. Sfinansowano wydatki zwiņzane z podróŋami słuŋbowymi w zakresie dokształcania. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2009 ww. jednostkach. 7. Pozostała działalnoņń Wydatki w tym rozdziale wynoszņ ,00 zł, tj.100% planu rocznego, w tym: a) ,00 zł sņ to ņrodki przekazane na rachunek zakładowego funduszu ņwiadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów, b) ,00 zł sņ to koszty zakupu i montaŋu zestawu do monitoringu na terenie obiektów szkolnych w ramach rzņdowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. PowyŊsze zadanie dofinansowano z budŋetu gminy w wysokoņci 2.772,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane wydatki w tym dziale w wysokoņci ,00 zł zostały zrealizowane w 100% planu rocznego, tj ,02 zł w tym: 1) 8.000,00 zł jest to przekazana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Przychodni w Zawidowie, dotację wykorzystano zgodnie z podpisanņ umowņ, 2) ,00 zł sņ to koszty zwiņzane z wdraŋaniem programu uzaleŋnień zwalczanie narkomanii 3) ,02 zł sņ to wydatki zwiņzane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnoņciņ Miejskiej Komisji Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 12 posiedzeń ww. komisji, na których to rozpatrzono 14 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki zwiņzane z działalnoņciņ Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzaleŋnień w którym to udzielono pomocy dla 20 osób uzaleŋnionych i współuzaleŋnionych. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki, broszury. Nawiņzano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystņpienie gminy do udziału w kampanii Zachowaj trzeňwy umysł : Ponadto w ramach posiadanych ņrodków na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola zakupiono publikacje, poradniki, scenariusze zajęń oraz filmy ułatwiajņce nauczycielom realizację programów profilaktycznych i wychowawczych. Współfinansowano udział dzieci w róŋnych dyscyplinach sportowych poprzez zakup medali strojów sportowych jako promocja zdrowego stylu Ŋycia i spędzania czasu wolnego z dala od uzaleŋnień. Sfinansowano kolonie z programem terapeutycznym w Jarosławcu dla 25 dzieci z rodzin zagroŋonych, sfinansowano wyjazd dzieci i młodzieŋy oraz zakupiono bilety na mecz piłki noŋnej Zagłębie Lubin Lech Poznań, sfinansowano programy

57 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz edukacyjno-profilaktyczne dla rodzin zastępczych i dzieci przebywajņcych w rodzinach zastępczych oraz sfinansowano warsztaty profilaktyczne Glinolepienie w ramach realizowanego przez Przedszkole Publiczne programu przeciwdziałanie agresji. Dział 852 Pomoc społeczna Planowane ņrodki w tym dziale w wysokoņci ,00 zł zostały wykorzystane w 100% planu rocznego, tj ,22 zł w tym: 1) ,10 zł sņ to wydatki zwiņzane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej, 2) ,23 zł wydatkowano na ņwiadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjnņ oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: a) ,80 zł zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, zasiłki pielęgnacyjne, ņwiadczenia pielęgnacyjne i ņwiadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, b) ,43 zł sņ to koszty zwiņzane z obsługņ ņwiadczeń rodzinnych. Ņwiadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie 191 rodzin. 3) 7.806,58 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne opłacono 240 składek, 4) ,40 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze, w tym: zasiłki stałe dla 19 osób (183 ņwiadczeń) zasiłki celowe i w naturze dla 70 rodzin, zasiłki okresowe dla 20 rodzin, Ponadto opłacano pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych im. Ņw. Brata Alberta w Zgorzelcu. 5) ,43 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 65 rodzin łņcznie 513 dodatków. 6) 2.000,00 zł przekazano jako dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego ņrodki zostały wykorzystane zgodnie z podpisanym porozumieniem. 7) ,43 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej, tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. 8) 4.368,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były ņwiadczone dla 5 osób (254 ņwiadczenia). Usługi te sņ ņwiadczone przez PKPS w Lubaniu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 10,50 zł. Odpłatnoņń jakņ ponosi podopieczny kształtuje się od 15% 70% w zaleŋnoņci od dochodu, 9) ,43 zł sņ to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca do 31 grudnia 2009 roku ņrednio miesięcznie 15 osób w ramach prac społecznie uŋytecznych zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urzņd Pracy w Zgorzelcu w wysokoņci 60% wypłaconych ņwiadczeń. 10) ,00 zł wydatkowano w ramach rzņdowego programu Posiłek dla potrzebujņcych. Tņ formņ pomocy objęto 44 osoby w tym 9 dzieci w wieku 0 7 lat, 28 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 7 osób chorych, niepełnosprawnych, 11) 1.609,62 zł sņ to koszty zorganizowanej kolacji ņwiņteczno noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatantów. Ww. okresie pomocņ społecznņ zgodnie z ustawņ o pomocy społecznej objęto 84 rodziny udzielajņc im róŋnych form pomocy. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załņczniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki w tym dziale w wysokoņci ,00 zł zostały zrealizowane w wysokoņci ,00 zł tj. 98% planu rocznego w tym: a) ,00 zł sņ to poniesione wydatki jako pomoc materialna dla 20 uczniów o charakterze socjalnym, b) 3.750,00 zł sņ to wydatki poniesione z tytułu zakupu podręczników dla klas I III Szkoły Podstawowej (16 kompletów) oraz 4 komplety dla uczniów klas I Gimnazjum. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki w tym dziale w wysokoņci ,00 zł zostały zrealizowane w 100% planu rocznego, tj ,39 zł.

58 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następujņco: 1) oczyszczanie miasta wraz z akcjņ zima wydatki z tego tytułu wynoszņ ,69 zł, 2) utrzymanie zieleni w mieņcie zrealizowane wydatki wynoszņ ,00 zł, 3) wpłata na rzecz schroniska dla zwierzņt ,00 zł, 5) oņwietlenie ulic, placów i dróg ,38 zł w tym: a) zakup energii ,00 zł, b) usługi konserwacyjne i remontowe urzņdzeń ņwietlnych ,76 zł, c) dzierŋawa 140 słupów niskiego napięcia 4.312,62 zł 6) pozostała działalnoņń 1.668,32 zł, w tym: a) 1.200,00 zł przekazano jako dotację dla Ogrodu Rodzinnego Malinka z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Domu Działkowca dotacje wykorzystano zgodnie z celem, b) 351,36 zł wydatkowano na zakup materiałów zwiņzanych z naprawņ iluminacji ņwiņtecznych, c) 116,96 zł sņ to wydatki zwiņzane z zakupem wody i zrzutem ņcieków na targowisku miejski. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100% planu rocznego, tj ,00 zł. I. Ośrodek Kultury W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotowņ w wysokoņci ,00 zł dla Oņrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalnoņci kulturalnej na terenie miasta. W ramach statutowej działalnoņci merytorycznej w Oņrodku Kultury prowadzone sņ kółka: teatralne, muzyczne, taneczne, nauka języków obcych (angielski, niemiecki), aerobik dla pań, zajęcia ņwietlicowe dla dzieci z rodzin patologicznych pod hasłem Zielone Podwórka. Działajņ przy Oņrodku Kultury: Społeczne Ognisko Muzyczne, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia Kurs Muzyczny. Ńwiczņ i występujņ zespoły: folklorystyczno-ludowy Jarzębina, dwa młodzieŋowe zespoły rockowe, zespół wokalny oraz dwie grupy taneczne. Ponadto przy Oņrodku Kultury działajņ sekcja tenisa stołowego, sekcja brydŋa sportowego, sekcja szachowa. Poza tym Oņrodek Kultury wspiera i pomaga nieodpłatnie udostępniajņc pomieszczenia oraz korzystanie z wszelkich mediów i róŋnych materiałów licznym organizacjom i instytucjom takim jak: Zwiņzek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zwiņzek Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Miłoņników Zawidowa, klub sportowy Piast, Polski Zwiņzek Wędkarski itp. Oņrodek Kultury prowadzi działalnoņń wydawniczņ, jest wydawcņ czasopisma Gazeta Zawidowska, wydał równieŋ dwa wydania specjalne Gazety Zawidowskiej z okazji XVII finału Wielkiej Orkiestry Ņwiņtecznej Pomocy oraz z okazji Urodzin Jakuba Dni Zawidowa. W analizowanym okresie Oņrodek Kultury zorganizował i współorganizował wiele imprez o róŋnym charakterze i dla róŋnych grup wiekowych takich jak: Sylwester 2009 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Ņwiņtecznej Pomocy, Spotkanie opłatkowo-noworoczne, Występy dzieci z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka wspólnie z Przedszkolem, Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieŋy podczas których odbyły się: gry, zabawy ņwietlicowe, warsztaty języka angielskiego, warsztaty wokalne, dyskoteki, konkursy, turnieje tenisa stołowego, wyņwietlanie filmów video itp. Zabawy karnawałowo-walentynkowe dla młodzieŋy szkolnej, Występy teatralne dla dzieci i młodzieŋy, Turniej tenisa stołowego ORION Zawidów, Występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet, Festiwal Piosenki Angielskiej wspólnie z Zespołem Szkół w Zawidowie, Wewnętrzny Przeglņd Piosenki i Tańca Przedszkolnego, Rejonowy Przeglņd Piosenki i Tańca Przedszkolnego, Zawidowska Majówka odbyły się takie imprezy jak: dyskoteka Wielka Majówka w rytmach lat 80, poņwięcenie wozu straŋackiego OSP Zawidów, zawody poŋarnicze, Międzynarodowy Turniej Piłkarski ORLIK, Urodziny Jakuba Dni Zawidowa 2009 cykl imprez dla mieszkańców Zawidowa i okolic odbywajņcych się w Parku Miejskim oraz Rynku Miasta między innymi: festyn w Parku Miejskim im. Jakuba Boehme obejmujņcy turniej rodzin pod hasłem Moja rodzina na medal, festyn miejski w Rynku w ramach którego odbył się spektakl dla dzieci Złota Rybka, Ņwięto Policji impreza zorganizowana wspólnie z Komendņ Powiatowņ Policji, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Via Thea impreza zorganizowana we współpracy z Teatrem z Goerlitz,

59 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz PoŊegnanie lata Festyn w Parku, Uroczyste apele rocznicowe, tj. wybuchu i zakończenia II wojny ņwiatowej, Ņwięta Niepodległoņci 11 listopada. Ponadto cyklicznie w Oņrodku Kultury organizowane były dyskoteki dla młodzieŋy oraz szereg róŋnego rodzaju wystaw, pokazów, przeglņdów, występów i kiermaszów. W ramach pozyskanych przychodów własnych dokonano wymiany zbiornika wyrównawczego centralnego ogrzewania, koszty z tego tytułu wyniosły 4.000,00 zł, ponadto wykonano dezynfekcję sieci wodociņgowej wewnętrznej (koszty to 1.200,00 zł) oraz wiele innych prac remontowych. W analizowanym okresie Oņrodek Kultury zlikwidował działalnoņń kawiarnianņ, wynajmujņc pomieszczenia dla nowego podmiotu tj. Spółki Cywilnej Iwona Kapszewicz i Beata Nowak. II. Miejska Biblioteka Publiczna Przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za ww. okres wynosi ,00 zł, tj.100% planu rocznego. Dane liczbowe za ww. okres: Księgozbiór ogółem na dzień r. wynosi wol. 1. Iloņń ksiņŋek zakupionych ogółem 403 wol. na kwotę 9.490,00 zł. 2. Iloņń zaprenumerowanych czasopism 17+1 (Gazeta Zawidowska) na kwotę 2.790,65 zł. 3. Liczba czytelników zarejestrowanych w analizowanym okresie 441 osoby w tym dzieci i młodzieŋy 179 osoby. 4. Odwiedzin w bibliotece zarejestrowano iloņń wypoŋyczonych ksiņŋek pozycji iloņń wypoŋyczonych czasopism 755 egz. 5. Odwiedzin w czytelni zarejestrowano 277 iloņń wykorzystanych ksiņŋek 323 poz. iloņń wykorzystanych czasopism 307 egz. W analizowanym okresie w Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane były wystawy upamiętniajņce rocznice literackie i państwowe, eksponowano nowoņci wydawnicze, ponadto organizowano spotkania z dzieńmi ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego. Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załņczniku nr 7 do niniejszego sprawozdania. Kwotę 1.300,00 zł wydatkowano na konserwacje i remont zegarów i sygnałów na wieŋy koņcioła poewangelickiego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 39% planu rocznego tj ,41 zł, w tym: 1) 9.352,80 zł koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku ORLIK, 2) 494,16 zł koszty zakupu nawozów na płytę boiska, 3) 2.076,77 zł koszty zakupu wody na stadionie miejskim, 4) 7.023,81 zł zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska, 5) ,32 sņ to wydatki zwiņzane z budowņ boiska ORLIK w Zawidowie, zakończenie i rozliczenie końcowe zadania z 2008 roku, 6) ,00 zł budowa boisk do piłki plaŋowej, 7) ,81 zł budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w tym ņrodki FRKF ,00 zł, 8) ,56 zł budowa boiska przyszkolnego ul. Szkolna, 9) 4.842,18 zł zakup kostki brukowej (wykonanie pasów) przy BOISKU ORLIK, 10) ,00 zł jest to przekazana dotacja z budŋetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzņcych działalnoņń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie podpisanych umów. Z przedłoŋonych sprawozdań wynika, Ŋe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami. Poniesione wydatki majņtkowe za 2009 rok z podziałem na ňródła finansowania zostały przedstawione w załņczniku nr 6 do niniejszego sprawozdania. III. MIENIE GMINY W analizowanym okresie sprzedano 10 lokali mieszkalnych, 4 działki na poprawę działki siedliskowej, 5 działek budowlanych, 1 działkę pod działalnoņń handlowņ, 1 działkę rolnņ oraz dokonano zamiany jednej działki budowlanej. Uzyskane dochody wraz ze spłatņ naleŋnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły ,12 zł. Wraz ze sprzedaŋņ lokali mieszkalnych przekazano w uŋytkowanie wieczyste grunty zwiņzane z tymi nieruchomoņciami. Wydano 9 decyzji przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci, uzyskane dochody z tego tytułu wynoszņ 1.280,00 zł.

60 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dochody z tytułu opłat za zarzņd i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci wyniosły ,17 zł. Dochody z najmu i dzierŋawy mienia gminy wyniosły ,39 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zawartych jest 335 umów dzierŋawy z róŋnych tytułów. Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku znajduje się 37 budynków mieszkalno- -uŋytkowych w tym; 31 budynków wspólnot mieszkaniowych zarzņdzanych przez gminę, 6 budynków stanowiņcych własnoņń gminy. IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina posiada zobowiņzania w wysokoņci ,00 zł w tym: 1) poŋyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ,00 zł z tego: ,00 zł ochrona wód rzeki Nysy ŁuŊyckiej ,00 zł modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody 2) kredyty na rynku krajowym ,00 zł w tym: budowa boiska ORLIK ,00 zł, ochrona wód rzeki Nysy ŁuŊyckiej ,00 zł, rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap, oņwietlenie ul. Pułaskiego ,00 zł przebudowa ul. Warszawskiej, budowa ulicy Pułaskiego ,00 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul Szkolnej oraz opracowanie dokumentacji dot. przebudowy dróg wraz z oņwietleniem ul. Miłosza wraz z łņcznikami przyległych ulic ,00 zł, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie ,00 zł. Ponadto inne zobowiņzania finansowe gminy realizowano na bieŋņco w ramach posiadanych ņrodków. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom. Na bieŋņco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli. Stan ņrodków pienięŋnych na rachunku budŋetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 przedstawia załņcznik nr 10 do niniejszego sprawozdania. V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Stan ņrodków pienięŋnych na dzień roku na rachunku bankowym wynosił 2.837,29 zł. Uzyskane przychody za ww. okres wynoszņ 7.436,08 zł w tym: a) wpływy z róŋnych opłat 7.431,98 zł, b) inne zwiększenia 4,10 zł Rozchody za ww. okres wyniosły 6.121,82 zł w tym: a) zakup przyrzņdu do zwalczania pasoŋytów pszczół 1.000,00 zł, b) zakup materiałów zwiņzanych ze sprzņtaniem ņwiata 270,17 zł, c) remont kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka 2.000,00 zł, d) cięcia sanitarne drzew oraz ogłoszenie prasowe o przystņpieniu do opracowania Planu ochrony ņrodowiska i Planu gospodarki odpadami 2.846,74 e) inne zmniejszenia 4,91 zł. Stan ņrodków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 4.151,55 zł. Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załņczniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Szkoła Podstawowa Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 8.014,24 zł, w tym: a) darowizny pienięŋne 7.991,72 zł, b) odsetki bankowe 22,52 zł. Wykonane wydatki za ww. okres wynoszņ ,63 zł w tym: a) dofinansowanie zakupu kosiarki spalinowej 700,00 zł, b) zakup butów sportowych 2.499,78 zł, c) zakup 2 zestawów komputerowych, kopiarki cyfrowej oraz toneru 6.477,00 zł, d) dofinansowanie do zakupu zestawu nagłoņniajņcego 754,00 zł, e) zakup 4 sztuk odtwarzaczy DVD 816,00 zł, f) usługa turystyczna dla klas VI 800,00 zł, g) pozostałe wydatki tj. prowizja bakowa, nagrody 189,85 zł. Stan ņrodków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku wynosi 4,52 zł. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostki budŋetowej przedstawia załņcznik nr 5.

61 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz VII. DEFICYT BUDŻETOWY Po dokonanym rozliczeniu realizacji budŋetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynika iŋ budŋet zamknņł się deficytem w wysokoņci ,10 zł przy planowanym deficycie ,00 zł. Dokonano spłat naleŋnych rat zaciņgniętych kredytów i poŋyczek w wysokoņci ,00 zł. Informację o deficycie budŋetu za 2009 rok przedstawia załņcznik nr 9 do sprawozdania.

62 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

63 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

64 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

65 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

66 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

67 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

68 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

69 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

70 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

71 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

72 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

73 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3248

74 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz

75 3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 80/2010 WÓJTA GMINY RUJA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póň. zm.) w zwiņzku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajņce ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Ruja zarzņdza, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŋetu Gminy Ruja za 2009 rok w brzmieniu stanowiņcym załņcznik nr 1 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim jako załņcznik nr 2 do niniejszego zarzņdzenia. 2. Wójt Gminy przekaŋe sprawozdania, o których mowa w 1 Radzie Gminy w Rui i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy. 3. Zarzņdzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy. Wójt: Robert Chruściel SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RUJA ZA 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 11 marca 2010 r. BudŊet gminy Ruja na 2009 rok został przyjęty uchwałņ nr XVIII/84/08 Rady Gminy w Rui w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwalono: dochody budŋetowe w kwocie ,00 zł wydatki budŋetowe w kwocie ,00 zł Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł planowano sfinansowań przychodami pochodzņcymi z: a) zaciņganych kredytów w kwocie ,00 zł, b) zaciņgniętych poŋyczek w kwocie ,00 zł, c) wolnych ņrodków, jako nadwyŋki ņrodków pienięŋnych na rachunku bieŋņcym budŋetu gminy wynikajņcych, z rozliczeń kredytów i poŋyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. W planie przychodów (ogółem ,00 zł) zaplanowano wolne ņrodki jako nadwyŋkę ņrodków pienięŋnych na rachunku bieŋņcym budŋetu gminy w kwocie ,00 zł wynikajņcych z rozliczeń kredytów i poŋyczek z lat ubiegłych. Przyjęte w uchwale budŋetowej na rok 2009 planowane przychody z zaciņgniętych poŋyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoņci ,00 zł planowano przeznaczyń: a) ,00 zł (kredyt bankowy) na inwestycję pn. Budowa Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim, b) ,00 zł (poŋyczka) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoņci Tyniec Legnicki oraz Ruja (tranzyt). c) ,00 zł (poŋyczka) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska d) i Gospodarki Wodnej na remont dachu na Szkole Podstawowej w Polance, e) 80 00,00 zł (kredyt bankowy) na spłatę wczeņniej zaciņgniętych zobowiņzań z tytułu zaciņgniętych kredytów i poŋyczek.

76 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Planowane rozchody w kwocie ,00 zł dotyczyły spłaty rat poŋyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (25 978,00 zł) oraz spłaty zaciņgniętego kredytu (Bank Ochrony Ņrodowiska i Volkswagen Bank Polska) w wysokoņci ,00 zł. Przychody W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu przychodów, w pozycji nadwyŋka z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł, która została przeznaczona na: a) zabezpieczenie częņci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które nie podlegajņ refundacji przez Urzņd Pracy w łņcznej wysokoņci 1 053,00 zł (dla trzech osób) w ramach podpisanej umowy z UP w Legnicy. Sņ to prace (gospodarcze) wykonywane na terenie gminy w ramach robót publicznych. Pokrycie kosztów w wysokoņci 5 000,00 zł zwiņzanych z wycinkņ drzew w ramach realizacji projektu p.n. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 w Rui (zadanie realizowane przez OSP) oraz zabezpieczenie całoņci kosztów zwiņzanych z realizacjņ projektu realizowanego przez Urzņd Marszałkowski we Wrocławiu p.n. Budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych w Rogoňniku na kwotę ,00 zł (uchwała nr XXIV/126/09 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu Gminy Ruja na rok 2009), b) w zwiņzku ze zmianņ Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, która dotyczyła przesunięcia realizacji inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki-Ruja z roku 2009 na rok 2010, a wprowadzeniem w roku bieŋņcym inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 w Rui, dokonano zwiększenia planu przychodów budŋetu gminy o kwotę ,00 zł. Zabezpieczono równieŋ ņrodki finansowe w wysokoņci 3 000,00 zł zwiņzane z koniecznoņciņ opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej, która została przesunięta na rok przyszły z powodu długich, koniecznych procedur formalnych, co wstępnie przewidywałoby podpisanie umowy z wykonawcņ dopiero na przełomie miesiņca listopada lub grudnia 2009 r. Ponadto przeznaczono kwotę ,00 zł na wykonanie odcinka sieci wodociņgowej o długoņci ok.100 m do działki nr 9/4 we wsi Strzałkowice. (uchwała nr XXI/114/09 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na rok 2009 r.) c) wprowadzono kwotę 7 500,00 zł, jako opłatę za nadzorowanie nad prawidłowoņciņ przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych zwiņzanych z realizacjņ zdania inwestycyjnego p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich Ņwięta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz DzierŊoniów. (uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na rok 2009). d) ponadto przeznaczono kwotę 5 700,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Gminie Ruja, które odbyło się w dniu roku. (uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja z na rok 2009). W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia w planie przychodów per saldo o kwotę ,00 zł. W zwiņzku ze zmianņ Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który dotyczył przesunięcia realizacji inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki-Ruja (poŋyczka ,00 zł) z roku 2009 na rok 2010, a wprowadzeniem inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 w Rui, (kredyt ,00 zł) dokonano zwiększenia w planie przychodów per saldo o kwotę 9 250,00 zł do kwoty ,00 zł (uchwała nr XXI/114/2009 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na 2009 rok). Na mocy podjętej uchwały nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na rok 2009 dokonano zwiększenia w planie przychodów o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł w zwiņzku ze zmianņ zasad finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale ņrodków z UE. W zwiņzku z rezygnacjņ z projektu p.n. Zagospodarowanie terenu przy ņwietlicy wiejskiej w Wņgrodnie wycofano z budŋetu gminy planowany kredyt bankowy w wysokoņci ,00 zł i uzyskano plan przychodów po zmianach w wysokoņci ,00 zł (uchwała nr XXIV/126/2009 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na rok 2009). Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym zrezygnowano z poŋyczki z WFOŅiGW w wysokoņci ,00 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie wydatków zwiņzanych z przeprowadzeniem remontu dachu na Szkole Podstawowej w Polance. Ww. zadanie zostało zrealizowane ze zwiększonej subwencji oņwiatowej (uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na rok 2009). Kolejna zmiana w planie przychodów wynikała ze zmiany WPI na lata , zwiņzanego z realizacjņ zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budowy kompleksu sportowego-rekreacyjnego Moje boisko ORLIK 2012 w Rui, wskutek czego dokonano zmniejszenia w planie przychodów per saldo o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. Natomiast ostatniņ zmianņ jakņ wprowadzono w planie przychodów (uchwała

77 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz nr XXX/159/2009 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budŋetu gminy Ruja na rok 2009) było zmniejszenie o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł wskutek końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych. W 2009 r. zaciņgnięto jedynie kredyt bankowy w wysokoņci zł na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego-rekreacyjnego Moje boisko ORLIK 2012 w Rui. Rozchody W ubiegłym roku dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 2 938,00 zł z tytułu spłaty I raty zaciņgniętego kredytu bankowego, który był przeznaczony na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego-rekreacyjnego Moje boisko ORLIK 2012 w Rui. Rozchody wykonano w wysokoņci ,89 zł, tj. 99,56% w stosunku do planu zł i dotyczņ spłat rat poŋyczek z WFOŅiGW i rat kredytowych (BOŅ, VBP). Wynik finansowy Wynik finansowy to róŋnica między dochodami, a wydatkami. Na koniec 2009 roku planowane roczne dochody zostały wykonane w kwocie ,73 zł, a limit wydatków wykorzystano w wysokoņci ,99 zł, wskutek czego powstał deficyt w wysokoņci ,26 zł. Głównie powstał on z tytułu niskiego wykonania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci. Plan zakładał kwotę ,00, a wykonano 5 570,50 (róŋnica to ,50) oraz z tytułu niskich wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan zakładał ,00, a wykonano ,00 (róŋnica ,00). W wyniku rozliczeń przychodów ogółem, pozostało na koniec 2009 roku ,29 zł, z czego kwota ,26 zł zostanie przekazana na pokrycie powstałego deficytu. Natomiast pozostała róŋnica w wysokoņci ,03 zł sņ to wolne ņrodki, które zostały zaplanowane do zbilansowania wydatków (kwota zł.) w tegorocznym budŋecie. W zwiņzku z mniejszymi niŋ planowano wolnymi ņrodkami na rachunku budŋetu gminy dokonana zostanie zmiana budŋetu na rok Zobowiązania długoterminowe Na dzień r. zobowiņzania długoterminowe wyniosły ,01 zł. Kwota zadłuŋenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do trzech wierzycieli: 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę ,00 zł (poŋyczka) 2. Banku Ochrony Ņrodowiska na kwotę ,00 zł (kredyt) 3. Volkswagen Bank Polska S.A ,01 zł (kredyt). W okresie sprawozdawczym w budŋecie gminy Ruja wprowadzono następujņce zmiany: 1. Uchwała nr XIX/97/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zmniejszono plan budŋetu gminy o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 2. Uchwała nr XX/101/09 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 3. Zarzņdzenie nr 56/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę 4 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 4. Zarzņdzenie nr 58/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł. 5. Uchwała nr XXI/114/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonano zwiększenia w planie przychodów o kwotę ,00 zł. 6. Zarzņdzenie nr 61/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę 6 205,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 7. Uchwała nr XXIII/119/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zmniejszono plan dochodów o kwotę ,00 zł, a zwiększono plan przychodów o kwotę ,00 zł. 8. Zarzņdzenie nr 64/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę ,25 zł po stronie dochodów i wydatków. 9. Uchwała nr XXIVI/126/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zmniejszono plan przychodów i wydatków o kwotę ,00 zł. 10. Zarzņdzenie nr 66/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę 9 734,00 zł. po stronie dochodów i wydatków. 11. Uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę ,00 zł.

78 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dokonano zmniejszenia w planie przychodów o kwotę ,00 zł. 12. Zarzņdzenie nr 67/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zmniejszono plan budŋetu o kwotę 7 323,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 13. Uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonano zmniejszenia w planie przychodów o kwotę ,00 zł. 14. Zarzņdzenie nr 69/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zmniejszono plan budŋetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 15. Zarzņdzenie nr 70/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę 4 576,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 16. Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł. 17. Zarzņdzenie nr 73/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków 18. Zarzņdzenie nr 75/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę 2 868,00 zł. po stronie dochodów i wydatków 19. Uchwała nr XXIX/153/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,85 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę ,85 zł. Dokonano zwiększenia w planie rozchodów o kwotę 2 938,00 zł. 20. Uchwała nr XXX/159/2009 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,56 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę ,44 zł. Dokonano zmniejszenia w planie przychodów o kwotę ,00 zł. 21. Zarzņdzenie nr 77/09 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budŋetu o kwotę ,54 zł po stronie dochodów i wydatków. Ostateczny plan budŋetu gminy po zmianach przedstawia się następujņco: dochody zostały zmniejszone per saldo o kwotę ,80 zł do kwoty ,20 zł, wydatki zmniejszono per saldo o kwotę ,80 zł do kwoty ,20 zł, deficyt budżetowy zmniejszono o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, przychody zostały zmniejszono per saldo o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, rozchody zostały zwiększone o kwotę 2 938,00 zł do kwoty ,00 zł. I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Dochody budŋetowe na plan po zmianach ogółem ,20 zł zrealizowano kwotę ,73 zł, tj. 98,8% planu rocznego, w tym dochody bieŋņce w wysokoņci ,82 zł i dochody majņtkowe na kwotę ,91 zł. I. DOCHODY BIEŻĄCE PLAN WYKONANIE OGÓŁEM , ,82 100,74% w tym: a) dochody własne gminy , ,21 106,6% b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu , ,16 102,6% c) udziały gminy w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa , ,09 91,0% d) dochody j.s.t. zwiņzane z realizacja zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 800, ,15 103,2% e) dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,74 99,7% f) dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋņcych gmin , ,47 98,1% g) subwencja oņwiatowa , ,00 100,0% h) subwencja wyrównawcza , ,00 100,0% i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋņce realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t , ,00 100,0%

79 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz II. DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN WYKONANIE OGÓŁEM , ,91 85,0% w tym: a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci , ,50 3,9% b) dotacje rozwojowe , ,85 100,0% c) dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,28 103,1% d) dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzņdowej , ,28 100,0% Szczegółowņ realizację dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1. Dochody w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zrealizowano w 100,5% na plan ,79 zł. Największy udział w wykonaniu stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnoņlņskiego w kwocie ,02 zł (plan ,79 zł) przeznaczona na zwrot częņci podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów zwiņzanych z tym postępowaniem. Pozostałe wpływy (kwota 7 448,10 zł) to dochody za czynsze dzierŋawne od gruntów rolnych stanowiņcych własnoņń gminy. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w kwocie ,75 zł, tj. 9,9% planu rocznego. Wpływy za zarzņd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste na plan 2 000,00 zł wykonano 319,98 zł, tj. 16,0% wielkoņci planowanych. Ogółem zaległoņci z tytułu opłat wyniosły 6 584,72 zł tj. za rok bieŋņcy i lata ubiegłe. Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 103,2% (plan ,00 zł wykonano ,27 zł). Zaległoņci z tego tytułu wyniosły 8 481,12 zł i dotyczņ oņmiu podatników, którzy zalegajņ z zapłatņ za okres powyŋej 3 miesięcy. Na ww. zaległoņci wystawiono juŋ upomnienia i przygotowywane sņ pozwy do sņdu. W miesiņcu lutym br. z tego tytułu wpłacono zaległoņń w wysokoņci 400,00 zł. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomoņciami na zaplanowanņ kwotę ,00 zł uzyskano jedynie 5 570,50 zł, tj. 3,5% wielkoņci planowanej. Uzyskany dochód (5 570,50 zł) wynika z wpłaty ratalnej za sprzedaŋ mienia komunalnego. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów, w tym dziale stanowiła 9,9%. Niski stopień wykonania zwiņzany jest z przesunięciem w czasie, opracowania i uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja teren lokalizacji budownictwa mieszkalnego w Tyńcu Legnickim, co wiņŋe się ze sprzedaŋņ wyodrębnionych, w tym planie działek budowlanych. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmuje dotację z budŋetu państwa na realizację bieŋņcych zadań zleconych gminie. Na plan ,00 zł otrzymano 100,0% wielkoņci planowanej. W tym dziale gmina realizuje równieŋ dochody j.s.t. zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej, gdzie plan na koniec 2009 r. zakładał 400,00 zł, a wykonano 168,00 zł sņ to wpływy za czynnoņci zwiņzane z wydawaniem dowodów osobistych. W II półroczu 2009 r. na dochody budŋetu gminy wpłynęły ņrodki w wysokoņci ,00 zł jako dobrowolne wpłaty od sponsorów oraz darowizna w wysokoņci 2 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zorganizowanie doŋynek gminnych. Dochody w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotyczņ dotacji przekazanej z budŋetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 440,00 zł otrzymano 100,0% planu. Ponadto w 2009 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przekazało dotację w wysokoņci 6 680,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2009 roku. Dotacje w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotyczņ obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budŋetu państwa na łņcznņ kwotę 1 000,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Ponadto wpłynęła dotacja celowa w wysokoņci 1 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Legnicy (porozumienie z dnia r.) na dofinansowanie zakupu paliwa dla potrzeb Ochotniczych StraŊy PoŊarnych z terenu gminy Ruja.

80 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ obejmuje w większoņci podstawowe dochody własne gminy. Wpływy z działalnoņci gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 2 103,06 zł, tj. 70,01% zaplanowanej kwoty (plan 3 000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległoņń w tych wpływach stanowiła kwotę 2 494,98 zł. Wpływy z podatku rolnego, leņnego, od czynnoņci cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2009 r. wyniosły ,92 zł, co stanowi 105,1% planu. W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 106,5% wielkoņci planowanych (plan ,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zadłuŋenie w podatku od nieruchomoņci wynosiło ,38 zł. Zaległoņń ta dotyczy dwóch podatników, którzy zalegajņ z zapłatņ podatku za okres dłuŋszy niŋ 3 miesiņce. Na częņń zaległoņci została załoŋona hipoteka przymusowa, a na pozostałņ częņń wystawiono tytuły wykonawcze. W podatku rolnym dochody zrealizowano w 101,4% (plan ,00 zł wykonanie ,00 zł). Nie wystņpiły z tego tytułu Ŋadne zaległoņci. W okresie sprawozdawczym dokonano obniŋenia górnych stawek w podatku rolnym na łņcznņ kwotę ,00 zł. W podatku leśnym dochody wykonano w 95,6% wielkoņci planowanej, tj ,00 zł. Jeden podatnik zalega na kwotę 1 500,00 zł i zostało wystawione juŋ upomnienie. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 20,3%. Wpływy z podatku rolnego, leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,62 zł, co stanowi 105,7% wielkoņci planowanych. W tym sektorze w podatku od nieruchomości dochody wykonano w 96,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłuŋenie w podatku od nieruchomoņci wynosiło ,44 zł. Z końca roku 2008 kwota zadłuŋenia zwiększyła się o ,89 zł. W podatku rolnym dochody zrealizowano w 98,9% (plan ,00 zł. wykonanie ,72 zł), zaległoņci w tym podatku wynoszņ ,42 zł i sņ one mniejsze o ,60 zł w stosunku do dnia roku. W podatku leśnym dochody zrealizowano w kwocie 1 607,90 zł, tj. 92,8% wielkoņci planowanej. W okresie sprawozdawczym zaległoņń wynosiła 80,50 zł. W stosunku do dłuŋników w tych trzech podatkach wystawiono 344 upomnień oraz 129 tytułów wykonawczych obejmujņcych zaległoņci za IV ratę 2008 r. oraz I IV roku W okresie sprawozdawczym wpływy w zakresie podatku od ņrodków transportowych (plan 2 720,00 zł) wyniosły 2 470,00 zł, tj. 90,8% planu. Zaległoņń za rok bieŋņcy i lata ubiegłe stanowi kwotę 1 500,00 zł i obejmuje podatnika dla którego zostało wystawione juŋ upomnienie. Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urzņd Skarbowy wyniósł ,00 zł na plan 3 500,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 118,9% wielkoņci planowanych (plan ,00 zł wykonanie ,20 zł). Wpływy z różnych opłat wyniosły 29,4% (plan 3 000,00 zł wykonanie 882,86 zł). W okresie sprawozdawczym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie osób fizycznych zrealizowano w 269,5% (plan 3 500,00 zł wykonanie 9 431,81 zł.) Wpływy z opłaty skarbowej stanowiņ 74,7% wielkoņci planowanej. Opłaty za pozwolenia na sprzedaŋ alkoholu na terenie gminy na plan ,00 zł wykonano ,16 zł, tj. 102,6% planu. Udziały w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa zrealizowano w 91,0% (plan ,00 zł wykonanie ,09 zł), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA obejmuje wpływy subwencji ogólnej oraz odsetki bankowe. Na ogólny plan w tym dziale ,00 zł wykonanie wyniosło ,40 zł, tj. 100,4%. Subwencję oņwiatowņ otrzymano w 100,0%, tj ,00 zł natomiast subwencję wyrównawczņ zrealizowano równieŋ w 100,0% w stosunku do planu.

81 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz W okresie sprawozdawczym z tytułu zawartych lokat bankowych oraz oprocentowania rachunków bieŋņcych i pomocniczych gmina uzyskała dochód w wysokoņci ,40 zł na plan 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na dochody budŋetu gminy (dział OŚWIATA I WYCHOWANIE) wpłynęły ņrodki finansowe w łņcznej wysokoņci 6 790,28 zł, gdzie największy udział dotyczył refundacji wynagrodzeń w wysokoņci 4 626,28 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy za pracowników wykonujņcych pracę w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej. Refundacja wynagrodzeń zasiliła rachunek dochodów poniewaŋ w całoņci koszy wynagrodzeń były zabezpieczone ņrodkami własnymi gminy. W okresie sprawozdawczym otrzymano równieŋ dofinansowanie z budŋetu państwa do kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łņcznņ kwotę ,22 zł. W 2009 r. do działu OCHRONA ZDROWIA wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokoņci ,85 zł z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu jako refundacja kosztów kwalifikowanych zwiņzanych z realizacjņ zadania inwestycyjnego pn. Budowa Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim. Dział POMOC SPOŁECZNA obejmuje głównie dotacje z budŋetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, które przeznaczone sņ na wypłatę ņwiadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie oņrodka pomocy społecznej. Na plan ,00 zł wykonanie wyniosło ,34 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym na zadania zlecone gminie plan zakładał ,00 zł (wykonano 99,7% planu, tj ,72 zł). Natomiast w ramach realizowanych własnych zadań bieŋņcych gmina otrzymała równieŋ dotację w kwocie ,46 zł (plan ,00 zł) od Wojewody Dolnoņlņskiego z przeznaczeniem m.in. na wypłaty zasiłków celowych, pokrycie częņci kosztów zwiņzanych z funkcjonowaniem tut. GOPS oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnujņ z zatrudnienia w zwiņzku z koniecznoņciņ sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŋko chorym członkiem rodziny. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja dochodów wyniosła 99,8% planu i dotyczyła dotacji z budŋetu państwa na pomoc materialnņ dla uczniów plan ,01 zł. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ewidencjonowane sņ wpływy za korzystanie z wodociņgów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali uŋytkowych. W 2009 roku wpływy za wynajem lokali wyniosły ,81 zł na plan ,00 zł, tj. 101,0% planu rocznego. Zaległoņci w tym zakresie wyniosły ogółem 4 416,09 zł i sņ to trzy osoby, które zalegajņ z zapłatņ powy- Ŋej 3 miesięcy. Na ww. zaległoņci wysłano juŋ upomnienia. W miesiņcu styczniu i lutym 2010 r. wpłynęła częņń zaległoņci na kwotę 1 351,78 zł. Wpływy za korzystanie z wodociņgu i odprowadzanie ņcieków przez mieszkańców gminy wyniosły ,15 zł. Zaległoņci w tym zakresie za rok 2008 i 2009 wynoszņ 7 481,97 zł. Do dłuŋników wysłano juŋ upomnienia. Częņń zaległoņci została skierowana do komornika celem ņciņgnięcia naleŋnoņci, w trakcie przygotowywane sņ pozwy do sņdu. Ponadto w roku ubiegłym wpłynęła ( r.) dotacja celowa w wysokoņci ,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu jako refundacja kosztów kwalifikowanych zwiņzanych z realizacjņ zadania inwestycyjnego p.n. Budowa placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla dorosłych w Rogoňniku. Do działu KULTURA FIZYCZNA I SPORT wpłynęła dotacja celowa w wysokoņci ,28 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki i pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokoņci ,28 zł z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 w Rui. II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (tabela Nr 2) W 2009 r. wydatki ogółem wykonano w 97,8% na plan ,20 zł realizacja wyniosła ,99 zł, z czego wydatki bieŋņce wykonano na kwotę ,33 zł i wydatki majņtkowe na kwotę ,66 zł. Plan Wykonanie % 1. Wydatki bieżące (ogółem): , ,33 97,2 w tym: a) wydatki na wynagrodzenia osobowe , ,61 99,0 b) wynagrodzenia bezosobowe , ,22 81,6 c) dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,57 99,7

82 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz d) pochodne od wynagrodzeń , ,46 96,7 e) odpis na ZFŅS , ,20 100,0 f) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii , ,62 85,1 g) wydatki na obsługę długu publicznego , ,16 58,0 h) pozostałe wydatki , ,49 96,5 Plan Wykonanie 2. Wydatki majątkowe (ogółem): (tabela nr 4) ,00 zł ,66 zł w tym: A Przedszkola ,00 zł ,00 zł wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich Ņwięta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz DzierŊoniów ,00 zł ,00 zł B , ,00 zł ,15 zł budowa Gminnego Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (etap I+II) ,00 zł ,15 zł C Pozostała działalność ,00 zł ,96 zł a) budowa placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla dorosłych w Rogoňniku ,00 zł ,96 zł b) aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej (Ruja, DzierŊkowice, Brennik) 2 684,00 zł 2 684,00 zł D Obiekty sportowe ,00 zł ,55 zł budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 w Rui ,00 zł ,55 zł Na koniec 2009 r. w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki zrealizowano w 100,0%, gdzie na plan ,79 zł wydatkowano kwotę ,54 zł. Wydatki z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę ,52 zł, tj. 100,0% planu rocznego. W dziale tym poniesiono równieŋ wydatki zwiņzane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wykorzystano ,02 zł, tj. 100,0% planu. PowyŊsze ņrodki pochodziły z dotacji z budŋetu państwa na zadania zlecone ( 2010). W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty badania gleb uŋytkowych rolniczo na terenie gminy na kwotę 5 000,00 zł ( 4300) zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 3/2009 z dnia r. z Okręgowņ Stacjņ Chemiczno-Rolniczņ we Wrocławiu. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ obejmujņcy wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 74,6%. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykorzystano ,58 zł. Głównie były to wydatki poniesione na: wykonanie drenaŋu drogi w Tyńcu Legnickim odņnieŋanie dróg gminnych wykonanie remontu czņstkowego grysem i emulsjņ dróg: Lasowice - Wņgrodno i Tyniec Legnicki Brennik remont drogi w Rogoňniku oraz koszenie poboczy ( 4170) 7 800,01 zł 4 443,75 zł 4 270,00 zł 4 200,00 zł 1 190,00 zł W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan ,00 zł wykorzystano 8 285,83 zł, tj. 76,7% planu rocznego. W ramach realizacji wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomoņciami, gdzie plan zakładał 2 550,00 zł wykorzystano 2 131,18 zł. Były to wydatki zwiņzane m.in. z wycenņ nieruchomoņci połoŋonych w Rui i lokalu mieszkalnego w Lasowicach (1 525,00 zł), z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie dotyczņcych wykazu nieruchomoņci gruntowych przeznaczonych do dzierŋawy na terenie gminy Ruja (244,00 zł) oraz ze sporzņdzeniem kserokopii map (162,18 zł).

83 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Natomiast wydatki wynikajņce z pozostałej działalnoņci, tj. na zakup energii, zuŋycie wody, opłaty za usługi kominiarskie, remont dachu oraz usunięcie awarii wodociņgowej (1 106,28 zł) (Komorniki 48 budynek komunalny) wykonano w 74,6% przy planie 8 250,00 zł. W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ zaplanowano ņrodki w kwocie ,00 zł, a wykonano w wysokoņci ,32 zł. Na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 6 485,00 zł, a wykonano 4 989,80 zł, tj. 76,9 planu oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano ,00 zł, a zrealizowano 8 827,52 zł, tj. 88,3% planu. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmuje zarówno ņrodki na zadania zlecone przez wojewodę dolnoņlņskiego, jak teŋ własne zwiņzane z działalnoņciņ rady gminy, pracņ sołtysów i wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem urzędu. Na plan ,41 zł wykorzystano ,07 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego. Ņrodki na zadania zlecone wykorzystano w 100,0%, tj ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników te zadania realizujņcych. Wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem rady i jej organów wykonano w 83,6%, z czego ,00 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, 1 694,98 zł na zakup materiałów biurowych oraz 2 990,52 zł na zakup usług pozostałych. Wydatki na utrzymanie urzędu zrealizowano w 96,8%, (na plan ,41 zł). W 2009 r. na zakup materiałów biurowych i wyposaŋenia przeznaczono kwotę ,46 zł, tj. 94,1% planu rocznego. Za dostawę energii i wody do budynku Urzędu zapłacono ,25 zł, tj. 98,4% zaplanowanej kwoty. Na opłatę usług: bankowych, pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych; opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich i badań profilaktycznych przeznaczono ,75 zł. Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę ,05 zł, tj. 92,9% planu rocznego. W ubiegłym roku na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 8 668,61 zł, tj. 93,7% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono równieŋ koszty zwiņzane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 5 199,08 zł. Na dzień r. wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w ogólnej kwocie ,83 zł i głównie był to koszt naliczenia tzw. 13 wraz z pochodnymi w wysokoņci ,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę w wysokoņci 5 375,03 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Ruja, które odbyło się w dniu r. Ponadto w roku 2009 na promocję gminy wykorzystano ņrodki finansowe w wysokoņci ,06 zł, na plan ,00 zł, które głównie były przeznaczone na: a) organizację i przeprowadzenie DoŊynek Gminnych na kwotę ,51zł b) zapłacenie składki członkowskiej za 2008 rok i 2009 rok (kwota 4 656,50 zł) zgodnie z postanowieniem 22 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka (na mocy uchwały nr 7/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokoņci składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka ), c) oraz na zakup nagród dla zwycięzców w ramach zorganizowanych konkursów m.in.: IV Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, III Gminnego Konkursu Karaoke, Konkursu Plastycznego Klęska powódň czy huragan StraŊ PoŊarna Ci pomaga i Konkursu Wielkanocna Pisanka i Stroik Ņwiņteczny (822,30 zł). W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano ņrodki pochodzņce z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 440,00 zł wydatkowano 100,0% planu, ņrodki te pochodziły z dotacji z budŋetu państwa. Ponadto ten sam Dysponent przyznał ņrodki w kwocie 6 680,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarzņdzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. W stosunku do otrzymanej dotacji ( ,00 zł) wydatki zrealizowano w 100%. W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ewidencjonowane sņ wydatki zwiņzane z działalnoņciņ Ochotniczej StraŊy PoŊarnej oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej. Na koniec 2009 r. wydatki zrealizowano w 68,8% (plan ,00 zł wykonanie ,64 zł). W ramach zakupu materiałów i usług ( 4210, 4300) zrealizowano wydatki w łņcznej wysokoņci 9 480,63 zł, z czego największy udział stanowiła zapłata za szkolenie ratowników (6 osób) na kwotę 2 200,00 zł, zakup szafy metalowej (1 028,46 zł), która została przeznaczona na wyposaŋenie OSP w Strzałkowicach, uzupełnienie umundurowania (czapki) dla straŋaków z OSP w Tyńcu Legnickim (606,69 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, zakupu usług kominiarskich, usługi zwiņza-

84 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz nej z konserwacjņ systemu alarmowego, przeglņdem technicznym samochodów straŋackich oraz przeglņdem gaņnic p/poŋ ,48 zł. Za dostawę energii i wody zapłacono 2 858,53 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystņpiły zobowiņzanie niewymagalne. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 100,0% planu. Ņrodki te pochodziły z budŋetu państwa ( 2010). W 2009 r. w zakresie zarzņdzania kryzysowego nie poniesiono Ŋadnych wydatków, na plan 5 000,00 zł. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zrealizowane sņ głównie wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków. Na dzień r. plan zakładał kwotę ,00 zł i zrealizowano 100,0% planu, tj ,25 zł. Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obejmuje wydatki zwiņzane z opłatņ odsetek od poŋyczek z WFOŅiGW i kredytów (BOŅ i VBP), które wyniosły ,16 zł i stanowiņ 58,0% zaplanowanej kwoty. Mniejsze wykonanie jest wynikiem zmian budŋetu w zakresie odstņpienia od realizacji wydatków inwestycyjnych, na które planowano zaciņgnņń kredyty i poŋyczki, a tym samym brak jest kosztów z uruchomieniem tych ňródeł finansowania. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE dotyczy wydatków zwiņzanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacjņ dowozu uczniów do szkół. Na koniec okresu sprawozdawczego na plan roczny ,00 zł zrealizowano ,68 zł, co stanowi 98,8%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŅS stanowiły kwotę ,02 zł, tj.72,0% ogółu wykonania wydatków w tym dziale. Na koniec 2009 r. wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposaŋenia ( 4210) zrealizowano w wysokoņci ,24 zł, gdzie największy udział odnotowano w zakupie: opału na kwotę ,40 zł wzrost o 9 013,30 zł w stosunku do roku poprzedniego, materiałów i narzędzi do remontu placówek oņwiatowych na kwotę ,89 zł oraz ņrodków czystoņci 6 479,73 zł. Pozostała częņń wydatków dotyczyła zakupu artykułów biurowych oraz zakupu czasopism na kwotę 8 484,71 zł. Za energię i wodę zapłacono ,78 zł. Poniesiono równieŋ wydatki za usługi: telekomunikacyjne, kominiarskie, badania profilaktyczne za zakup usług dostępu do sieci Internet, za szkolenia i doskonalenie nauczycieli na łņcznņ kwotę ,96 zł, z czego największy udział odnotował się w wykonaniu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do pobliskiego rowu przy budynku Gimnazjum w Rui (odwodnienie) na kwotę ,04 zł (zgodnie z opracowanņ w sierpniu 2008 roku ekspertyzņ stanu technicznego ņcian budynku). Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 6 513,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w ogólnej kwocie ,75 zł i był to w całoņci koszt naliczenia tzw. 13 wraz z pochodnymi. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ņroda Ņlņska niepublicznym przedszkolom na dzieci niebędņce mieszkańcami Gminy Ņroda Ņlņska nasza gmina pokryła koszty za jedno dziecko uczęszczajņce do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ņroda Ņlņska w łņcznej wysokoņci 4 953,24 zł. W ramach wydatków majņtkowych ( 6059) zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich Ņwięta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz DzierŊoniów na kwotę ,00 zł, które jest zrealizowane przez Fundację PROMYK SŁOŃCA z Wrocławia. W okresie sprawozdawczym zapłacono I transzę w wysokoņci ,00 zł zwiņzanņ z realizacjņ ww. zadana, a II transza (7 000,00 zł) pozostała do zapłaty w 2010 roku. Natomiast, jeŋeli chodzi o realizację wydatków zwiņzanych z dowoŋeniem uczniów do szkół to zaplanowano na ten cel ogółem ,00 zł, a wykonano ,75 zł. W 2009 r. największy udział wykorzystanych ņrodków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych ( 4300), gdzie plan zakładał ,00 zł, a wykorzystano ,88 zł. Głównie był to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, które dowoŋone sņ autobusem przez prywatnego przewoňnika do szkół na kwotę ,16 zł oraz dokonano licznych napraw (ogrzewania, sprzęgła), okresowej wymiany oleju, filtrów i przeglņdu technicznego w szkolnym autobusie na łņcznņ kwotę ,72 zł. Na zakup materiałów i wyposaŋenia przeznaczono kwotę ,09 zł i głównie był to zakup olejów: napędowego, hamulcowego, płynu do chłodnic na łņcznņ kwotę ,93 zł. Pozostałe wydatki (wykonanie ,61 zł) zwiņzane sņ z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci. Na dzień r. wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w ogólnej kwocie 4 425,71 zł i dotyczyły naliczenia tzw. 13 wraz pochodnymi.

85 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję oņwiatowņ w kwocie ,00 zł, a realizacja wydatków wyniosła ,68 zł, gdzie gmina dofinansowała działalnoņń placówek oņwiatowych w wysokoņci ,46 zł ze ņrodków własnych z wyłņczeniem dofinansowania do kosztów kształcenia pracowników młodocianych z terenu gminy na kwotę ,22 zł. Refundacja kosztów (12 929,22 zł) pochodziła z Funduszu Pracy, która objęła przyuczenie do nauki zawodu dla dwóch osób. W dziale OCHRONA ZDROWIA ewidencjonowane sņ m.in. wydatki bieŋņce zwiņzane z pracņ Gminnej Komisji Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych i realizacjņ przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki bieŋņce wyniosły ,62 zł, tj. 85,1% wielkoņci planowanych. Na wypłatę diet komisji wydatkowano 2 700,00 zł, tj. 96,8% wielkoņci planowanych. Na realizację zajęń profilaktyczno-terapeutycznych, programów w szkołach oraz sporzņdzanie wywiadów ņrodowiskowych wydatkowano ,29 zł, tj. 83,7% wielkoņci planowanych. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do prac grup ņrodowiskowo-profilaktycznych oraz na potrzeby działania Komisji na łņcznņ kwotę 2 704,07 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano programy profilaktyczne dla uczniów z Gimnazjum w Rui pt. ʼnyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz Aktywny gimnazjalista to gimnazjalista bez uzaleŋnień, gdzie całkowity koszt tych programów wyniósł 1 684,00 zł. Zorganizowano równieŋ warsztaty psychoedukacyjne, które były skierowane do uczniów klas 0 3 oraz 4 6 Szkoły Podstawowej w Wņgrodnie pt.: Radosne elfiki, Podaj przyjaznņ dłoń i UŊywki to fałszywki na kwotę 2 220,00 zł. Ponadto w ramach zwalczania i ograniczania problemów alkoholowych zostało zawarte Porozumienie z Miejskņ Izbņ Wytrzeňwień w Legnicy (na kwotę 3 000,00 zł), w zakresie którego Zleceniobiorca zobowiņzuje się do przyjmowania osób nietrzeňwych zamieszkałych na terenie Gminy Ruja, do przeprowadzania rozmów profilaktycznych w stosunku do osób naduŋywajņcych alkoholu oraz do motywowania osób uzaleŋnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Gminnego Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (plan ,00 zł, w tym dotacja rozwojowa ,85 zł) zrealizowano wydatki w łņcznej wysokoņci ,81 zł, z czego największy udział odnotował się za wykonanie częņci robót budowlanych na kwotę ,18 zł ( OZ-BUD ), zapłata za usługi doradcze przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane na realizację powyŋszego zadania 7 015,00 zł, zapłata dla inspektora nadzoru kwota 8 728,97 zł i wykonanie przyłņczeń elektrycznych do placu budowy 2 086,60 zł Dział POMOC SPOŁECZNA obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, ņwiadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a takŋe na organizację doŋywiania uczniów w szkołach oraz na utrzymanie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej. Na plan ,00 zł wydatkowano ,41 zł, tj. 99,2% planu, z czego ,18 zł sņ to ņrodki pochodzņce z dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz ,23 zł były ņrodkami własnymi gminy. W ramach zadań zleconych finansowano realizację ņwiadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, gdzie na plan ,00 zł wykorzystano kwotę ,55 zł. Natomiast ņrodki finansowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej były zrealizowane w kwocie 8 605,02 zł, tj. 99,0% planu rocznego. W 2009 r. wysokoņń wypłaconych ņwiadczeń w ramach zasiłków i pomocy w naturze stanowiła kwotę ,15 zł z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. Ponadto w ubiegłym roku w ramach otrzymanej dotacji z budŋetu państwa ( 2010) wypłacono dla poszkodowanych (9 rodzin), ņwiadczenia na kwotę ,00 zł zwiņzane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku huraganu jaki przeszedł nad powiatem legnickim w dniu r. Dotacje otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano na zasiłki okresowe w kwocie ,46 zł, utrzymanie GOPS ,00 zł oraz na realizację programu rzņdowego Posiłek dla potrzebujņcych ,00 zł. W ramach ww. programu rzņdowego w ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 105 uczniów w szkołach oraz 45 uczniów otrzymało tņ pomoc w formie ņwiadczeń pienięŋnych. W ramach ņrodków własnych gminy ( ,23 zł) zrealizowano: wypłatę zasiłków celowych, okresowych, opłacenie usług opiekuńczych ,30 zł pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (6 osób) ,92 zł dofinansowanie działalnoņci bieŋņcej GOPS ,09 zł doŋywianie uczniów ,00 zł dodatki mieszkaniowe 7 721,92 zł (w 2009 r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 85 wnioskodawców)

86 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Na dzień r. wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w ogólnej kwocie ,10 zł i dotyczyły naliczenia tzw. 13 wraz pochodnymi. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja wydatków wyniosła ,01 zł, tj. 99,8% wielkoņci planowanej (plan ,00 zł) i dotyczyła dofinansowania ņwiadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ņrodki pochodziły z dotacji z budŋetu państwa. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ewidencjonowane sņ wydatki na oņwietlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociņgi, kanalizacja). Na plan ogólny ,00 zł wydatkowano ,56 zł, tj. 99,6% wielkoņci planowanych. W 2009 roku koszty oņwietlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły ,32 zł, tj. 100,0% wielkoņci planowanych. Poniesiono równieŋ wydatki zwiņzane z opłatņ za korzystanie ze ņrodowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoņlņskiego w kwocie 1 094,56 zł. Na koniec 2009 r. największy udział wykorzystanych ņrodków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych ( 4300), gdzie plan zakładał ,00 zł, a wykorzystano ,12 zł. Głównie były to wydatki zwiņzane ze zrzutem ņcieków (Legnickie Pole) ,13 zł, eksploatacjņ sieci kanalizacyjnej i przepompowni ņcieków w Rogoňniku i Tyńcu Legnickim kwota ,60 zł oraz wymianņ kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Tyńcu Legnickim nr 39 (biblioteka) 8 843,41 zł. W ramach wydatków majņtkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n. Budowa placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla dorosłych w Rogoňniku na kwotę ,96 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek inwestycyjny na kwotę 2 684,00 zł, który zwiņzany był z wykonaniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej (Ruja, DzierŊkowice, Brennik). W tym dziale na dzień r. wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w ogólnej kwocie ,33 zł, tzn. Ŋe termin ich płatnoņci upływał dopiero w miesiņcu styczniu br. i dotyczył głównie usług: zrzut ņcieków (GZGK Legnickie Pole) 7 182,27 zł, eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej HEMIZ-BIS 2 696,20 zł, zakup pompy i materiałów (Kłębanowice) (GZGK- Legnickie Pole) 2 125,71 zł, zakupu energii (GZGK Legnickie Pole) 1 284,23 zł, czyszczenie kanalizacji Komorniki 642,00 zł, wywóz opakowań ze szkła, odpadów: z tworzyw sztucznych oraz nie segregowanych odpadów (LPGK) - 337,06 zł, Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO obejmuje wydatki zwiņzane z utrzymaniem ņwietlic wiejskich i bibliotek oraz ochronņ i konserwacjņ zabytków. Na plan zł realizacja na koniec 2009 roku stanowiła 84,4% planu. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych, opiekunów ņwietlic w ramach umów zleceń oraz pochodne i ZFŅS wydatkowano łņcznie ,56 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 4 596,18 zł, tj. 99,3% planowanych ņrodków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły ,52 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczņ m.in.: zakupu ņrodków czystoņci, wypłaty delegacji, usług: kominiarskich, remontowych, zdrowotnych, telefonicznych, prenumeraty czasopism, konserwacji systemu alarmowego na łņcznņ kwotę ,71 zł. W dniu r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy w Rui, na której organ stanowiņcy podjņł uchwałę o przyznaniu dotacji celowej w wysokoņci 5 000,00 zł dla koņcioła p.w. Ņwiętego Łukasza w Rui. Na koniec okresu sprawozdawczego wystņpiły zobowiņzania niewymagalne w ogólnej kwocie 6 690,91 zł, a dotyczyły głównie naliczenia tzw. 13 wraz z pochodnymi w wysokoņci 5 878,50 zł. W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 w Rui na kwotę ,55 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono równieŋ dotacji celowych w łņcznej wysokoņci ,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które realizowane sņ przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na plan ,00 zł przekazano dotacje celowe: dla Klubu Sportowego PLON Komorniki w Komornikach 6 100,00 zł, Klubu Sportowego CICHA WODA w Tyńcu Legnickim ,00 zł oraz dla Klubu Sportowego GROT przy Szkole Podstawowej w Wņgrodnie kwotę 5 100,00 zł. W dniu r. Klub Sportowy PLON Komorniki zwrócił do budŋetu gminy niewykorzystane ņrodki w wysokoņci 5 119,60 zł.

87 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2009 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 3. Na realizację powyŋszych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budŋetu państwa w kwocie ogółem ,74 zł, w tym od: Plan Wykonanie 1. Wojewody Dolnoņlņskiego ,79 zł ,74 zł 2. Krajowego Biura Wyborczego 7 120,00 zł 7 120,00 zł ,79 zł ,74 zł Wykonanie wydatków ņciņle powiņzane jest z otrzymaniem dotacji, której nie moŋna przeznaczyń na inny cel. Nie odnotowano odchyleń w realizacji tych zadań. Niewykorzystane ņrodki w wysokoņci 3 070,05 zł na koniec roku zostały zwrócone do budŋetu państwa. IV. REALIZACJĘ PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWI- SKA I GOSPODARKI WODNEJ ZAWARTO W TABELI NR 5. Przychody Funduszu dotyczņ głównie opłat za korzystanie ze ņrodowiska i przekazywane sņ przez Urzņd Marszałkowski na plan 3 500,00 zł wykonano 1 848,29 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono jedynie wydatki zwiņzane z opłatņ za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 195,00 zł.

88 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

89 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

90 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

91 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

92 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

93 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

94 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

95 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

96 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

97 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

98 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

99 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

100 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

101 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

102 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Tabela nr 4

103 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Tabela nr 5 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 11 marca 2010 r. Przychody w SPZOZ Oņrodek Zdrowia w Tyńcu Legnickim za 2009 rok wyniosły ,93 zł. Plan wydatków finansowych na 2009 rok wynosił: ,93 zł, natomiast zrealizowano koszty w wysokoņci ,96 zł, co stanowi 92,7% do planu. Powstałe zobowiņzania niewymagalne dotyczņ zobowiņzań działalnoņci podstawowej: usług zdrowotnych, informatycznych, telefonii komórkowej, umów zlecenia, za wodę i ņcieki.

104 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 3249

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR 5.17.215 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo