OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego 4, Lesko, woj. podkarpackie, tel w. 14, faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej RCIM. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej RCIM w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM polegająca na: integracji z bazą regionalną RCIM, wraz z uruchomieniem szyfrowanego kanału komunikacyjnego w technologii VPN, przeprowadzeniu konfiguracji niezbędnych do uruchomienia jednego infomatu oraz specjalizowanego stanowiska w archiwum dokumentacji, usługi z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych z PSIM - szczegóły zawiera zał. nr 4 i zał. nr 5 Zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego i kwalifikowane certyfikaty - szczegóły zawiera zał. nr 6. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wartości zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/ Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1- pieniądzu; 2- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3- gwarancjach bankowych; 4- gwarancjach jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 1

2 ubezpieczeniowych; 5- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jedn. Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z póź. zm. 6- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank DnB NORD z siedzibą w Warszawie nr konta: Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 8 - Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 3. Wadium należy wnieść nie później niż w terminie do dnia do godz. 10:00 4. Informacje dodatkowe dot. wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Kwotę wadium Zamawiający może zaliczyć na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 2

3 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Wypełnioną i podpisaną przez osobę do tego upoważnioną Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ, 2. Zestawienie z podpisem elektronicznym i Certyfikat ID do szyfrowania poczty - 10 szt.- zał. nr 6 do SIWZ, 3. Wykonawca załącza Harmonogram Rzeczowo Finansowy HRF - w terminie 7 dni po udzieleniu zmówienia - należy złożyć pisemne oświadczenie i załączyć do oferty. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami w SIWZ - jeśli dotyczy, 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy, 4. Potwierdzenie wniesienia wadium - kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie luzem celem zrealizowania jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 3

4 dyspozycji zawartej w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącej zwrotu wadium. 5. Informacja o zakresie zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, według wzoru na zał. nr 1 do SIWZ - jeżeli zachodzi konieczność. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w razie: 1. w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron, 2. numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów przedmiotowych, produkt zamienny, sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy: a. zmiany technologiczne wykonania rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jakość - wykonania modułów do integracji ZSI z RCIM - pod warunkiem uzyskania wyższego efektu i jakości niż określony w SIWZ, - do bezpiecznego podpisu elektronicznego i kwalifikowane certyfikaty, b. nastąpiła zmiana producenta i skończyła się dostępność oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia, oprogramowania innym - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych niż zaoferowane w ofercie oprogramowania pod warunkiem, że jest o nie gorszych parametrach i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w siwz bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, c. braku produktu na rynku i wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, w przypadku kiedy cena przetargowa zostaje podtrzymana, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, d. zmiany poprzez zastosowanie rozwiązań zamiennych, upraszczających rozwiązania określone zgodnie z umową przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym - pod warunkiem uzyskania efektu na tym samym poziomie technicznym i jakościowym, f. po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta - w takim przypadku Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez wydłużenie okresu gwarancji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, g. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz innych organów wynikać będzie z umów zawartych z NFZ i innymi płatnikami, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian, wydaniem wytycznych, zawarciem umów, h. wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy - umowa zostanie zmieniona w sposób dostosowujący jej brzmienie do obowiązujących w danym momencie przepisów prawa bez możliwości zmiany wartości brutto przedmiotu mowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych niniejszą umową, jeśli wystąpiły niezależnie od Stron prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i nie spowoduje ona zagrożenia dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Projektu. Zmiana terminu wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu końcowego realizacji umowy i zakresu rzeczowego umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. reorganizacji, zmiany formy prawnej, konieczności przeprowadzenia remontów będących w kolizji z realizacją przedmiotu umowy, lub też w sytuacji zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 4

5 mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 6. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. W czasie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, a zmiana cen, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia zmian w obrębie usług w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności o potrzeb. 9. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. K. Wielkiego 4, Lesko osobiście Bud Przychodni SPZOZ Lesko pok. nr 225. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. K. Wielkiego 4, Lesko osobiście lub przesłać pocztą, pocztą kurierską sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM jest to: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Priorytet 3.1 społeczeństwo informacyjne.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Dyrektor SPZOZ Lesko Robert Płaziak jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 5

6 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 - Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla Projektu pn. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 6

7 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE CENTRALA (013) ADRES: Lesko ul. K. Wielkiego 4 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TELEFON / FAX NIP REGON Strona internetowa : Adres e-meil : nr sprawy: ZP 4/2014 średni kurs 1 euro = 4,2249 zł wartość powyżej kwoty określonej w art. 4, pkt.8, a poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz.1735 Ogłoszenie o przetargu ukazało się w: - Biuletynie Zamówień Publicznych, - na stronie internetowej - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu: SPZOZ LESKO CZERWIEC jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 7

8 1. INFORMACJE OGÓLNE: Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. dalej: upzp ) 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2013 poz.231 z póź. zm.), 3. Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: 1) Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty, a w przypadku wątpliwości zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 2) Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom zawartym w niniejszym SIWZ. 3) Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotycząca Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 4) Wielkość załączonych do siwz wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 5) Oferty, niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym też Wykonawca nie został wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7) Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie i określenia: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku - SPZOZ Lesko lub Zamawiający SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - ustawa Prawo zamówień publicznych ( upzp ) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej siwz oraz upzp. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ. Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować, jako odwołanie bezwzględne do tegoż dokumentu. Użytkownik - Oznacza osobę należąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Producent Systemu Informatycznego - Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego. Zintegrowany System Informatyczny(ZSI) - Zbiór współdziałających i współpracujących ze sobą Aplikacji, wykonujących swoje procedury we wzajemnej interakcji, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący utworem o właściwościach w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. DZ nr 90 poz 631 z poz. zm.], do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego - Program komputerowy będący częścią składową ZSI, charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład ZSI. Hospital Information System (HIS) SSI Szpitalny System Informatyczny- Zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 8

9 prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w siwz. W obecnym opracowaniu stanowi synonim części medycznej lub części białej. System ERP - Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), grupa zintegrowanych systemów informatycznych (modułowo zorganizowanych systemów informatycznych) integrujących tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami, kadrami i płacami, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką. W obecnym opracowaniu stanowi synonim części administracyjno-zarządczej lub części szarej. Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) - Oznacza program komputerowy umożliwiający gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w siwz. Oprogramowanie Systemowe - oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, zainstalowane przez Wykonawcę na Serwerze. Dokumentacja - Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. Stacja Robocza - oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem. Picture Archiving and Communication System (PACS) - System informatyczny wspomagający gromadzenie i wymianę obrazów medycznych z wykorzystaniem standardu DICOM. Radiology Information System (RIS) - System informatyczny wspomagający przechowywanie, przetwarzanie udostępnianie opisów badań i obrazów medycznych z wykorzystaniem standardu DICOM. Laboratory Information System (LIS) System informatyczny dla laboratorium analitycznego, banku krwi, serologii. Business Intelligence (BI) System wspomagający decyzje dla kierownictwa jednostki, hurtownia danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych. Projekt - oznacza zespół działań obejmujący wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i opisane w projekcie umowy oraz działania Zamawiającego zmierzające do wdrożenia i uruchomienia systemu informatycznego. Serwer/serwery - oznacza sprzęt komputerowy o parametrach opisanych w SIWZ dostarczony przez wykonawcę, przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych oraz udostępniania i realizacji usług sieciowych. Usługi Wdrożeniowe - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: usługi instalacji, konfiguracji, instruktaż personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła Wyższa - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego: lub otrzymać w wersji oryginalnej (w formie papierowej ) po uprzednim przedłożeniu prośby o jej udostępnienie z podaniem dokładnych danych adresowych oraz informacji potrzebnych do wystawienia faktury VAT, opłata za niniejszy siwz wynosi netto: 20,00 złotych+ koszty ( przesyłki, VAT). Opłaty należy dokonać w kasie SPZOZ Lesko lub za pobraniem przy odbiorze. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4 reprezentowany przez: Robert Płaziak - Dyrektor SP ZOZ w Lesku; Konto bankowe: Bank DnB NORD z siedzibą w Warszawie Nr konta: NIP: REGON : KRS: Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać znakiem nr sprawy: ZP 4/2014 jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 9

10 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) zwanej dalej upzp. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 4.1 Opis przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Systemy informacji medycznej System bazy danych, Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania, Usługi wdrażania oprogramowania, Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania, usługi w zakresie oprogramowania, 4.2 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 Prawa zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego wraz z wdrożeniem celem integracji w ramach: 1) Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM polegająca na: a) integracji z bazą regionalną RCIM, wraz z uruchomieniem szyfrowanego kanału komunikacyjnego w technologii VPN, b) przeprowadzeniu konfiguracji niezbędnych do uruchomienia jednego infomatu oraz specjalizowanego stanowiska w archiwum dokumentacji, c) usługi z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych z PSIM. - szczegóły zawiera zał. nr 4 i zał. nr 5 2) Zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego i kwalifikowane certyfikaty. - szczegóły zawiera zał. nr Inne warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) min. 12 miesięcznej gwarancji - RCIM b) min. 24 miesięcznej gwarancji Zestaw z podpisem elektronicznym i Certyfikat ID do szyfrowania poczty 10 szt. c) Harmonogram Rzeczowo Finansowy (HRF) w terminie 7 dni po udzieleniu zamówienia 5. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 5.1 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ i opisanym przedmiotem zamówienia. 5.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami, kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego. 5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podmiot przystępujący do przetargu musi zaoferować ich realizację w całości, bez dzielenia na poszczególne zadania, natomiast może wchodzić w konsorcja z innymi podmiotami ( podwykonawcami) w celu zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 upzp. 5.5 Zamawiający nie przewiduje dostaw/usług dodatkowych oraz uzupełniających. 5.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5.7 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5.8 Zamawiający nie przewiduje składania ofert oraz wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 10

11 5.9 Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami Zamawiający przewiduje wniesienie wadium przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia zamówienia w walucie obcej Zamawiający nie przewiduje formy zaliczkowania przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym ( HRF) opracowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega żadnego elementu, jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, wobec czego należy wykazać to w Druku OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Brak wskazania w ofercie podwykonawstwa oraz zakresu wykonywanego przez niego zadania, skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się Wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalenie zakresu powierzanych mu czynności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 upzp Zgodnie z art. 30 ust. 4 upzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowany przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, co oznacza, iż do oferty należy załączyć dokumenty poświadczające o równoważności zastosowanych materiałów, urządzeń, itp. jeżeli takowe materiały/urządzenia równoważne zastosowano Inne wymagania zawiera projekt umowy załączone do niniejszej SIWZ. 6. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2014 r. Dostawa i wdrożenie oprogramowania realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte, w SIWZ niepodlegający wykluczeniu na podstawie art upzp oraz art. 22 -upzp tj.: 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach Posiadania wiedzy i doświadczenia w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 11

12 7.1.3 Dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. 7.2 W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki, będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania zał. nr 3 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. 7.3 Wykonawcy występujący wspólnie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 i art. 141 upzp : 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 4) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, b) dokumenty dotyczące własnej działalności np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 upzp wystawionego nie wcześniej niż 6 - miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 upzp składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy w ramach oferty wspólnej, c) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 12

13 5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mającą zastosowanie zasady określone w pkt 1-4 niniejszego ustępu. 6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku udzielenia zamówienia) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, czas trwania rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną składa ofertę tak jak podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie. 7.4 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia druk OFERTA zał. nr 1 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w SIWZ. 7.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp należy złożyć następujące dokumenty: a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 7.6 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7.7 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.5 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 13

14 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w w/w punkcie 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.9 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: Wypełnioną i podpisaną przez osobę do tego upoważnioną Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ, Zestawienie z podpisem elektronicznym i Certyfikat ID do szyfrowania poczty 10 szt. - zał. nr 6 do SIWZ, Wykonawca załącza Harmonogram Rzeczowo Finansowy (HRF) w terminie 7 dni po udzieleniu zmówienia - należy złożyć pisemne oświadczenie i załączyć do oferty Pozostałe wymagane dokumenty: 1) Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami w SIWZ jeśli dotyczy, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeśli dotyczy, 4) Potwierdzenie wniesienia wadium kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie luzem celem zrealizowania dyspozycji zawartej w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącej zwrotu wadium. 5) Informacja o zakresie zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, według wzoru na zał. nr 1 do SIWZ. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 8.1 W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) Formularz oferty Zał. nr 1 do SIWZ a w tym: a) oświadczenie, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 upzp. Zał. nr 1 do SIWZ. b) oświadczanie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp Zał. nr 1 do SIWZ c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Druk Oferta Zał. nr 1 do SIWZ. 2) wypełniona i podpisana przez osobę do tego upoważnioną specyfikacja techniczna zał. nr 4 i nr 6 3) pełnomocnictwo, zgodnie z SIWZ jeśli dotyczy 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeśli dotyczy 5) Oświadczenie dotyczące złożenia harmonogramu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 14

15 8.2 Zasady przygotowania dokumentów: 1) Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 2) W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę. 3) Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika /w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie/ uprawnionego do poświadczania za zgodność z oryginałem. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła za zgodność z oryginałem lub inna tożsama znaczeniowo. 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANI OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na podstawie art. 27 upzp, Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty z pisemnym potwierdzeniem, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wniosek o wyjaśnienie wraz z wyjaśnieniem treści oferty, 4) wniosek o wyjaśnienie wraz z wyjaśnieniem dotyczącym oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 upzp, 5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 upzp i art. 26 ust. 4 upzp, 6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, 7) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty wraz z oświadczeniem wykonawcy w kwestii wyrażanie zgody na poprawienie tych omyłek, 8) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, 9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: od strony proceduralnej Czesław Orłowski tel. (13) od strony merytorycznej w osobach: Marek Wojnarowski i Robert Wilusz tel od poniedziałku do piątku w godz do adres strony internetowej Zamawiającego: oraz jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 15

16 10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOT. TREŚCI SIWZ: 10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz opublikowana na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej Wszelkie uzupełnienia, ustalenia, zmiany w tym zmiany terminów, jak również pytania od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert Jeżeli zmiana SIWZ prowadzić będzie równocześnie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści informacje o zmianach w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej O zmianach w treści SIWZ Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację na swojej stronie internetowej. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wartości zamówienia w wysokości : 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/ Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). 6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank DnB NORD z siedzibą w Warszawie nr konta: ) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 8 ) Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy dołączyć do oferty w formie oryginału Wadium należy wnieść nie później niż w terminie do dnia do godz. 10: Informacje dodatkowe dot. wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 16

17 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Uwaga! kwotę wadium Zamawiający może zaliczyć na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 12.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 13.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty Oferta powinna być sporządzona wg Druk OFERTA (zał. nr 1 do SIWZ) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Ewentualne upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną brak podpisu skutkuje odrzuceniem oferty. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo szczegółowo określające zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo to musi być złożone lub kopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem przez notariusza (art KC z art. 82 ust. 2 upzp) Oferta powinna być sporządzona formie pisemnej w języku polskim, trwale i czytelną techniką: - wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem zgodnie z art. 9 ust.1 i 2 ustawy, - każda ze stron lub kartek oferty celem uniknięcia de kompletacji winna być spięta lub zszyta oraz ponumerowanabrak spięcia lub zszycia oraz brak numeracji nie skutkuje odrzuceniem oferty. - każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora. - dokumenty załączane do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 17

18 13.7 Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystania z wzorów (formularza oferty, oświadczeń, wykazów, zobowiązań, informacji) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:,,informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Wykonawca winien umieścić ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. K. Wielkiego 4, Lesko. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: nr ZP 4/2014. Oferta przetargowa na: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) Nie otwierać przed dniem Godz. 10:30 (wpisuje Wykonawca). W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 1) Zmiana złożonej oferty Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN, kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA Nr.... 2) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, itp. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 14.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. K. Wielkiego 4, Lesko osobiście lub przesłać pocztą, pocztą kurierską Termin składania ofert: do dnia r. do godz. 10:00 jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 18

19 14.3 Dla ofert nadesłanych pocztą, jako termin wpłynięcia oferty przyjmuje się datę i godzinę doręczenia do siedziby Zamawiającego Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust Zamawiający otworzy oferty komisyjnie w Sali Konferencyjnej swojej siedziby w budynku Przychodni SPZOZ Lesko ul. K. Wielkiego Termin otwarcia ofert w dniu: r. o godz: 10: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię, nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 15.1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnej wyceny przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. CENA BRUTTO = CENA NETTO + NALEŻNY PODATEK VAT Druk OFERTA zał. nr 1 do SIWZ 15.2 Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia, po winna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia Przewiduje się płatności częściowe za wykonanie etapów zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo - finansowym dostaw i usług zgodnie z projektem umowy wobec czego należy załączyć po podpisaniu umowy Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określono w umowie Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16. OCENA OFERT ORAZ OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT: W trakcie oceny ofert Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp zostaną poddane ocenie ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust.1 upzp wobec czego: 16.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 19

20 3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 11) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) Wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerska, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dostawy ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowe, elektrod do waporyzacji.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 5 2015-08-17 11:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Kompleksowa obsługa bankowa ZZOZ w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Katowice: Zakup licencji oprogramowania firmy Adobe w ramach umów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl z 5 2015-06-08 10:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa, instalacja i podłączenie fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl 1 z 5 2015-02-16 08:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-08-29 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo