OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego 4, Lesko, woj. podkarpackie, tel w. 14, faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej RCIM. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej RCIM w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM polegająca na: integracji z bazą regionalną RCIM, wraz z uruchomieniem szyfrowanego kanału komunikacyjnego w technologii VPN, przeprowadzeniu konfiguracji niezbędnych do uruchomienia jednego infomatu oraz specjalizowanego stanowiska w archiwum dokumentacji, usługi z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych z PSIM - szczegóły zawiera zał. nr 4 i zał. nr 5 Zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego i kwalifikowane certyfikaty - szczegóły zawiera zał. nr 6. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wartości zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/ Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1- pieniądzu; 2- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3- gwarancjach bankowych; 4- gwarancjach jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 1

2 ubezpieczeniowych; 5- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jedn. Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z póź. zm. 6- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank DnB NORD z siedzibą w Warszawie nr konta: Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 8 - Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 3. Wadium należy wnieść nie później niż w terminie do dnia do godz. 10:00 4. Informacje dodatkowe dot. wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Kwotę wadium Zamawiający może zaliczyć na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 2

3 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie którego treść stanowi DRUK OFERTA zał. nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Wypełnioną i podpisaną przez osobę do tego upoważnioną Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ, 2. Zestawienie z podpisem elektronicznym i Certyfikat ID do szyfrowania poczty - 10 szt.- zał. nr 6 do SIWZ, 3. Wykonawca załącza Harmonogram Rzeczowo Finansowy HRF - w terminie 7 dni po udzieleniu zmówienia - należy złożyć pisemne oświadczenie i załączyć do oferty. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami w SIWZ - jeśli dotyczy, 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy, 4. Potwierdzenie wniesienia wadium - kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie luzem celem zrealizowania jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 3

4 dyspozycji zawartej w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącej zwrotu wadium. 5. Informacja o zakresie zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, według wzoru na zał. nr 1 do SIWZ - jeżeli zachodzi konieczność. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w razie: 1. w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron, 2. numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów przedmiotowych, produkt zamienny, sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy: a. zmiany technologiczne wykonania rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jakość - wykonania modułów do integracji ZSI z RCIM - pod warunkiem uzyskania wyższego efektu i jakości niż określony w SIWZ, - do bezpiecznego podpisu elektronicznego i kwalifikowane certyfikaty, b. nastąpiła zmiana producenta i skończyła się dostępność oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia, oprogramowania innym - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych niż zaoferowane w ofercie oprogramowania pod warunkiem, że jest o nie gorszych parametrach i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w siwz bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, c. braku produktu na rynku i wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, w przypadku kiedy cena przetargowa zostaje podtrzymana, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, d. zmiany poprzez zastosowanie rozwiązań zamiennych, upraszczających rozwiązania określone zgodnie z umową przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym - pod warunkiem uzyskania efektu na tym samym poziomie technicznym i jakościowym, f. po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta - w takim przypadku Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez wydłużenie okresu gwarancji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, g. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz innych organów wynikać będzie z umów zawartych z NFZ i innymi płatnikami, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian, wydaniem wytycznych, zawarciem umów, h. wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy - umowa zostanie zmieniona w sposób dostosowujący jej brzmienie do obowiązujących w danym momencie przepisów prawa bez możliwości zmiany wartości brutto przedmiotu mowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych niniejszą umową, jeśli wystąpiły niezależnie od Stron prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i nie spowoduje ona zagrożenia dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Projektu. Zmiana terminu wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu końcowego realizacji umowy i zakresu rzeczowego umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. reorganizacji, zmiany formy prawnej, konieczności przeprowadzenia remontów będących w kolizji z realizacją przedmiotu umowy, lub też w sytuacji zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 4

5 mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 6. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. W czasie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, a zmiana cen, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia zmian w obrębie usług w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności o potrzeb. 9. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. K. Wielkiego 4, Lesko osobiście Bud Przychodni SPZOZ Lesko pok. nr 225. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. K. Wielkiego 4, Lesko osobiście lub przesłać pocztą, pocztą kurierską sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM jest to: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Priorytet 3.1 społeczeństwo informacyjne.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Dyrektor SPZOZ Lesko Robert Płaziak jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 5

6 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 - Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla Projektu pn. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 6

7 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE CENTRALA (013) ADRES: Lesko ul. K. Wielkiego 4 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TELEFON / FAX NIP REGON Strona internetowa : Adres e-meil : nr sprawy: ZP 4/2014 średni kurs 1 euro = 4,2249 zł wartość powyżej kwoty określonej w art. 4, pkt.8, a poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz.1735 Ogłoszenie o przetargu ukazało się w: - Biuletynie Zamówień Publicznych, - na stronie internetowej - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu: SPZOZ LESKO CZERWIEC jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 7

8 1. INFORMACJE OGÓLNE: Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. dalej: upzp ) 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2013 poz.231 z póź. zm.), 3. Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: 1) Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty, a w przypadku wątpliwości zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 2) Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom zawartym w niniejszym SIWZ. 3) Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotycząca Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 4) Wielkość załączonych do siwz wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 5) Oferty, niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym też Wykonawca nie został wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7) Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie i określenia: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku - SPZOZ Lesko lub Zamawiający SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - ustawa Prawo zamówień publicznych ( upzp ) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej siwz oraz upzp. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ. Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować, jako odwołanie bezwzględne do tegoż dokumentu. Użytkownik - Oznacza osobę należąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Producent Systemu Informatycznego - Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego. Zintegrowany System Informatyczny(ZSI) - Zbiór współdziałających i współpracujących ze sobą Aplikacji, wykonujących swoje procedury we wzajemnej interakcji, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący utworem o właściwościach w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. DZ nr 90 poz 631 z poz. zm.], do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego - Program komputerowy będący częścią składową ZSI, charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład ZSI. Hospital Information System (HIS) SSI Szpitalny System Informatyczny- Zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 8

9 prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w siwz. W obecnym opracowaniu stanowi synonim części medycznej lub części białej. System ERP - Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), grupa zintegrowanych systemów informatycznych (modułowo zorganizowanych systemów informatycznych) integrujących tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami, kadrami i płacami, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką. W obecnym opracowaniu stanowi synonim części administracyjno-zarządczej lub części szarej. Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) - Oznacza program komputerowy umożliwiający gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w siwz. Oprogramowanie Systemowe - oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, zainstalowane przez Wykonawcę na Serwerze. Dokumentacja - Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. Stacja Robocza - oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem. Picture Archiving and Communication System (PACS) - System informatyczny wspomagający gromadzenie i wymianę obrazów medycznych z wykorzystaniem standardu DICOM. Radiology Information System (RIS) - System informatyczny wspomagający przechowywanie, przetwarzanie udostępnianie opisów badań i obrazów medycznych z wykorzystaniem standardu DICOM. Laboratory Information System (LIS) System informatyczny dla laboratorium analitycznego, banku krwi, serologii. Business Intelligence (BI) System wspomagający decyzje dla kierownictwa jednostki, hurtownia danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych. Projekt - oznacza zespół działań obejmujący wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i opisane w projekcie umowy oraz działania Zamawiającego zmierzające do wdrożenia i uruchomienia systemu informatycznego. Serwer/serwery - oznacza sprzęt komputerowy o parametrach opisanych w SIWZ dostarczony przez wykonawcę, przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych oraz udostępniania i realizacji usług sieciowych. Usługi Wdrożeniowe - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: usługi instalacji, konfiguracji, instruktaż personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła Wyższa - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego: lub otrzymać w wersji oryginalnej (w formie papierowej ) po uprzednim przedłożeniu prośby o jej udostępnienie z podaniem dokładnych danych adresowych oraz informacji potrzebnych do wystawienia faktury VAT, opłata za niniejszy siwz wynosi netto: 20,00 złotych+ koszty ( przesyłki, VAT). Opłaty należy dokonać w kasie SPZOZ Lesko lub za pobraniem przy odbiorze. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4 reprezentowany przez: Robert Płaziak - Dyrektor SP ZOZ w Lesku; Konto bankowe: Bank DnB NORD z siedzibą w Warszawie Nr konta: NIP: REGON : KRS: Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać znakiem nr sprawy: ZP 4/2014 jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 9

10 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) zwanej dalej upzp. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 4.1 Opis przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Systemy informacji medycznej System bazy danych, Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania, Usługi wdrażania oprogramowania, Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania, usługi w zakresie oprogramowania, 4.2 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 Prawa zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego wraz z wdrożeniem celem integracji w ramach: 1) Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM polegająca na: a) integracji z bazą regionalną RCIM, wraz z uruchomieniem szyfrowanego kanału komunikacyjnego w technologii VPN, b) przeprowadzeniu konfiguracji niezbędnych do uruchomienia jednego infomatu oraz specjalizowanego stanowiska w archiwum dokumentacji, c) usługi z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych z PSIM. - szczegóły zawiera zał. nr 4 i zał. nr 5 2) Zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego i kwalifikowane certyfikaty. - szczegóły zawiera zał. nr Inne warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) min. 12 miesięcznej gwarancji - RCIM b) min. 24 miesięcznej gwarancji Zestaw z podpisem elektronicznym i Certyfikat ID do szyfrowania poczty 10 szt. c) Harmonogram Rzeczowo Finansowy (HRF) w terminie 7 dni po udzieleniu zamówienia 5. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 5.1 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ i opisanym przedmiotem zamówienia. 5.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami, kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego. 5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podmiot przystępujący do przetargu musi zaoferować ich realizację w całości, bez dzielenia na poszczególne zadania, natomiast może wchodzić w konsorcja z innymi podmiotami ( podwykonawcami) w celu zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 upzp. 5.5 Zamawiający nie przewiduje dostaw/usług dodatkowych oraz uzupełniających. 5.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5.7 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5.8 Zamawiający nie przewiduje składania ofert oraz wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM 10

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo