SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012

2 Spis treści 1. WSTĘP STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO OGNIWO SYSTEMU POLITYKI SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO ANIMATOR ŚRODOWISKA LOKALNEGO PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE Strona 2

3 1. WSTĘP Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy jest drugą co do wielkości dzielnicą m.st. Warszawy zajmującą powierzchnie 73,04 km2. Dzielnicę można podzielić na dwa obszary. Pierwszym z nich jest obszar wysokiego budownictwa (Tarchomin, Nowodwory), w których zamieszkuje około 2000 osób/km². Drugi to obszar do niedawna wykorzystywany głównie rolniczo tzw. zielone tereny, które obejmują: Dąbrówkę Szlachecką, Płudy, Choszczówkę i Białołękę Dworską. Zabudowę na tym terenie stanowią głównie wille i kompleksy domków jednorodzinnych. Liczba mieszkańców tych okolic nie przekracza 300 osób/km². Strona 3

4 Białołęka wykazuje największy przyrost naturalny w porównaniu do pozostałych dzielnic Warszawy. Dzielnica odpowiadając na potrzeby jej mieszkańców koncentruje się na inwestowaniu m.in. w szkoły, drogi, parki i place zabaw. Jeszcze w tym roku sfinalizowany zostanie pierwszy etap prac związanych z powstaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Magicznej. W najbliższym czasie Białołęka wzbogaci się również o nowy budynek komunalny i trzy szkoły wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz zlokalizowane w atrakcyjnych, przyjaznych uczniom miejscach SYTUACJA SPOŁECZNO DEMOGRAFICZNA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY W 2012 r. na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zameldowanych na pobyt stały i czasowy było tyś. 2 mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu 1 2 Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 4

5 Statystycznego na koniec 2012 r. liczba mieszkańców wynosiła tyś. 3 Powyższe rozbieżności świadczą o trudnościach związanych z faktycznym określeniem liczby osób zamieszkujących na terenie Dzielnicy Białołęka. Poniżej porównanie poszczególnych przedziałów wiekowych mieszkańców Dzielnicy Białołęka w latach w podziale na płeć oraz przedziały wiekowe. Źródło: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne 3 Strona 5

6 Źródło: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z powyższych danych najliczniejszą grupą mieszkańców Dzielnicy stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Kolejną grupa to osoby od 0 do 17 lat. Na chwilę obecną najmniej liczną grupę na terenie Dzielnicy Białołęka stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Powyższy wykres nie odzwierciedla faktycznej liczby osób zamieszkujących na Białołęce, ponieważ duża grupa osób przebywających na terenie dzielnicy w sposób formalny nie jest zameldowana. Szacunkowa liczba zamieszkujących teren Dzielnicy może wynosi nawet 120 tys. osób. Na koniec 2012 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy z terenu Dzielnicy Białołęka wynosiła tyś. w tym 940 kobiet, podczas gdy liczba wszystkich osób poszukujących zatrudnienia w Warszawie na dzień r. wynosiła 49.2 tyś. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 3,44 % w odniesieniu do 4,4 % z terenu całego miasta. Strona 6

7 Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z powyższego zestawienia liczba osób bezrobotnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy stale wzrasta, co jest efektem trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Strona 7

8 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY W 2012r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona lokalach: była w czterech 1. ul. Antalla 4 2. ul. Wincenta van Gogha 7 3. ul. Porajów ul. Marywilska 44 Strona 8

9 Komórki organizacyjne OPS Lp. Nazwa komórki Ilość pracowników Ilość etatów 1. Dyrekcja Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Specjalistycznej Dział Świadczeń Dział Finansowo-Księgowy Dział Administracyjny, kadry, zamówienia publiczne, informatyk 6. Samodzielne stanowiska (radca prawny, 11 9, EFS 3 2,5 Razem 54 49,75 Według stanu na r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 54 pracowników w ramach 49,75 etatów, w tym: 3 osoby z EFS - 2,5 etatu 2 osoby na zastępstwo W ramach współpracy z Urzędem Pracy Ośrodek zaangażował 2 osoby bezrobotne odbywające staż: w Dziale Finansowo-Księgowym od r. do r. w Dziale Pomocy Środowiskowej od r. do r. Wśród pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej zdecydowaną większość stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe ( 29 osób) w tym: 1 osoba posiadająca 2 kierunki studiów Strona 9

10 3 osoby posiadające studia podyplomowe na dwóch kierunkach 6 osób posiadających studia podyplomowe na jednym kierunku Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W 2012 r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia oraz udział w konferencjach i spotkaniach. Strona 10

11 3. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY Rozdział Plan Wykonanie Procentowy udział w wydatkach ogółem , ,23 0,14% , ,50 0,11% , ,60 0,88% , ,00 0,76% , ,78 28,37% , ,17 9,55% , ,07 50,53% , ,50 3,40% , ,18 3,33% , ,78 2,93% Ogółem , ,81 99,11% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,11 %. Strona 11

12 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 12

13 Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie Procent wykonania , ,23 82,27% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr. 175 poz z późn. zm.) i zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr. 164 poz z póź. zm.) Zadanie to było realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Strona 13

14 Rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan Wykonanie Procent wykonania 8 000, ,50 99,99% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału kwotę 7 999,50 zł przeznaczono na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 1. sfinansowanie widowiska "Karmik" - odbiorcami przedstawienia byli rodzice dzieci szkolnych oraz przedstawiciele służb pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy; 2. dystrybucja ulotek informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan zrealizowano w 99,99%.

15 Rozdział Wspieranie rodziny Plan Wykonanie Procent wykonania , ,60 93,93% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału wydatkowano kwotę ,60 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk pracy asystentów rodziny. Plan zrealizowano w 93,93 %. Strona 15

16 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,00 100,00% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Z planowanych środków finansowych rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 188 osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości świadczeń na kwotę ,00 zł. Strona 16

17 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,78 99,73% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ,78 zł na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych ( ,98 zł - środki własne, ,80 zł - dotacja). W/w środki przeznaczono na: 1. zasiłki celowe 2. specjalne zasiłki celowe 3. zasiłki okresowe 4. pomoc w formie dożywiania dzieci 5. pomoc w formie dożywiania osób starszych i niepełnosprawnych 6. sprawianie pogrzebów 7. zasiłki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (wkład własny). Strona 17

18 Kwotę ,78 zł, rozdysponowano na: zasiłki celowe i celowe specjalne dla 975 osób, w ilości świadczeń na kwotę ,37zł ( ,37 zł - środki własne, ,00 zł - dotacja) w tym: zakup żywności dla 560 osób w ilości świadczeń na kwotę zł pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 387 osób w ilości świadczeń na kwotę zł zakup odzieży dla 726 osób w ilości świadczeń na kwotę zł opłatę czynszu dla 336 osób w ilości świadczeń na kwotę zł opłatę energii i gazu dla 387 osób w ilości świadczeń na kwotę zł zakup opału dla 178 osób w ilości 235 świadczeń na kwotę zł pokrycie kosztów remontu dla 21 osób w ilości 27 świadczeń na kwotę zł wyposażenie szkolne dla 177 osób w ilości 198 świadczeń na kwotę zł pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na kolonie i obozy dla 25 osób w ilości 27 świadczeń na kwotę zł, pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 8 osób w ilości 9 świadczeń na kwotę zł, zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla 59 osób w ilości 71 świadczeń na kwotę zł, zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (np.: opłaty za telefon, wyrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM,PKP, zakup bielizny pościelowej, środków czystości i higienicznych) dla 560 osób w ilości świadczeń na kwotę zł, zdarzenie losowe w tym: wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dla 1 osoby w ilości 1 świadczenie na kwotę zł (środki te pochodziły z dotacji) pomoc rodzinie dotkniętej pożarem dla 1 osoby w ilości 1 świadczenie na kwotę zł, Strona 18

19 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zasiłki okresowe dla 76 osób w ilości 191 świadczeń na kwotę ,80 zł (10.085,00 zł- środki własne, ,80 zł - dotacja ) w tym z tytułu: niepełnosprawności - dla 41 osób w ilości 106 świadczeń, bezrobocia - dla 27 osób w ilości 66 świadczeń długotrwałej choroby - dla 7 osób w ilości 13 świadczeń, innych przyczyn - dla 5 osób w ilości 6 świadczeń. Strona 19

20 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy pomoc w formie dożywiania dzieci dla 403 świadczeniobiorców w ilości posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach szkolno-wychowawczych, na kwotę zł, pomoc w formie dożywiania osób dorosłych dla 32 klientów w ilości świadczeń na kwotę zł sprawienie pogrzebu dla 12 osób na kwotę ,61 zł zasiłki w ramach realizacji projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez EFS dla 18 osób w ilości 111 świadczeń na kwotę ,00 zł Strona 20

21 Rozdział Zasiłki stałe Plan Wykonanie Procent wykonania , ,17 99,98% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na świadczenia w formie zasiłków stałych dla 206 osób w ilości świadczeń na kwotę ,17 zł w tym: dla 180 osób samotnie gospodarujących w ilości świadczeń, dla 27osób pozostających w rodzinach w ilości 164 świadczeń. Strona 21

22 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej Plan Wykonanie Procent wykonania , ,07 99,52% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Realizacja wydatków w w/w rozdziale: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,57 zł ( w tym ,00 zł dotacji od wojewody), wydatki rzeczowe na kwotę ,50 zł,( w tym ,00 zł dotacji od wojewody) zakup m.in.: materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty porto od zasiłków, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty czynszowe, ochrona mienia, ekwiwalent za odzież ochronną, ubezpieczenie samochodu, delegacji krajowych; wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 4 200,00 zł finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Strona 22

23 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,50 96,97% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości ,50 zł, realizując plan w 96,97%. Na usługi opiekuńcze finansowane ze środków budżetu miasta jako zadanie własne wydatkowano kwotę ,00zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,50 zł. Strona 23

24 Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie Procent wykonania , ,18 99,64% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału przeznaczono środki: ,00zł - na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w ramach którego opłacono posiłki dla dzieci, wydawane w szkołach i przedszkolach, opłacono posiłki z dowozem do osób starszych i niepełnosprawnych oraz przyznano świadczenia pieniężne na zakup żywności. Środki te pochodziły z budżetu wojewody na realizacje zadań własnych ,18 zł działania na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizację imprez okolicznościowych, grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych Strona 24

25 Rozdział Pozostała działalność (realizacja projektu w ramach EFS "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka oraz Warszawskie Inspiracje Do Pracy ). Plan Wykonanie Procent wykonania , ,78 88,94% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie: ,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.1, 2 996,58 zł na działania wynikające z Projektu WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY realizowanego przez Miasto St. Warszawa oraz partnera Fundację Manzana. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenie w postaci dodatku do pensji dla opiekuna uczestników projektu z Dzielnicy Białołęka Strona 25

26 4. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO OGNIWO SYSTEMU POLITYKI SPOŁECZNEJ Według prof. Jana Rosnera polityka społeczna jest działalnością państwa i organizacji społecznych w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy, zmierzających do optymalnego zaspokojenia indywidualnych i społecznych potrzeb. Polityka społeczna realizowana jest przez instytucje państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina) oraz organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe oraz kościół katolicki. Obszarem działania polityki społecznej są następujące dyscypliny polityk szczegółowych: Źródło: Opracowanie własne Strona 26

27 Jednym z elementów systemu polityki społecznej jest pomoc społeczna. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna w Polsce realizowana jest przez Wojewodów oraz władze samorządu terytorialnego. Źródło: Opracowanie własne Strona 27

28 Podstawowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Źródło: Opracowanie własne Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy realizuje w szczególności zadania wynikające z zapisów ustaw: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U ), Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z Nr 70 poz.473 Strona 28

29 z póź. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, Nr 124, tekst jednolity), Ustawy z dn r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008, Nr 164, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1735 tekst jednolity.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. z 2005 Nr 267, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 tekst jednolity), Ustawy z dnia r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264 poz tekst jednolity) Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata m.st. Warszawy Strona 29

30 4.1. POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY W LATACH ROK Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa W tym: Wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym: a) rodzin niepełnych b) rodzin wielodzietnych Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi Alkoholizm Narkomania Strona 30

31 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy Zdarzenie losowe Sytuacja Kryzysowa Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z powyższego zestawienia Ośrodek odnotował w porównaniu do 2011 r. znaczący wzrost w przypadku rodzin dotkniętych bezrobociem, które przekłada się bezpośrednio na standard i jakość życia osób objętych pomocą Ośrodka. Ponadto znacznie częściej przyznawano pomoc z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa (wzrost o 12,73 % w porównaniu do roku 2011). Wzrosła również liczba rodzin, w których występuje problem alkoholizmu (wzrost o 7,5 % w stosunku do 2011 r.). Na uwagę zasługuje również utrzymujący się trend wzrostowy ubóstwa (wzrost o 4,99 % do 2011 roku), i bezdomności (wzrost o 5,08 % do 2011 roku). Powyższa sytuacja odzwierciedla stale postępującą tendencję powiększania się liczby rodzin doświadczających negatywnych skutków pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Strona 31

32 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Ubóstwo Ubóstwo to niemożność osiągnięcia minimalnego standardu życiowego Webster s New Encyclopedic Dictionary Ubóstwo to nie kwestia przetrwania, ale niezdolność do uczestnictwa w zwykłych aktywnościach, które składają się na normalne życie w społeczności, i życie na przeciętnym poziomie w danej społeczności H. Zandler Ubóstwo jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów życia społecznego. Zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Ubóstwo jest rozpatrywane w kategoriach: Niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, kiedy dochód osoby lub rodziny znajduje się poniżej kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn r. (529,00 zł osoba samotna, 456,00 zł osoba w rodzinie). Naruszenia zasad sprawiedliwości społecznej, kiedy na skutek sytuacji kryzysowej następuje nagły spadek zasobów znacznie poniżej kryterium dochodowego Z analizy danych będących w posiadaniu Ośrodka wynika, że poziom ubóstwa wśród mieszkańców Dzielnicy Białołęka ulega systematycznemu wzrostowi. W porównaniu z rokiem 2011 zanotowano wzrost liczby osób ubogich o 4,99 % Strona 32

33 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW UBÓSTWA NA TERENIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Strona 33

34 Powyższa mapa przedstawia obszary koncentracji osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zauważyć można zasadnicze 4 największe skupiska (rejony) osób, które objęte są pomocą i wsparciem Ośrodka Pomocy: Ad. 1) Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, Izba Chorych Stowarzyszenia Monar, Osiedle Marywilska 160 świadczeniobiorców Ad. 2) Ulice: Antalla, Porajów, Myśliborska, Atutowa, Wittiga, Van Gogha, Nagodziców, Pancera 132 świadczeniobiorców Ad. 3) Ulice : Odkryta, Książkowa, Ciołkosza, Stefanika, Strumykowa, Pasłęcka, Nowodworska, Światowida 118 świadczeniobiorców Ad. 4) Ulice : Skierdowska, Aluzyjna 65 świadczeniobiorców Ponadto do obszarów z dużą liczbą osób objętych wsparciem Ośrodka należy zaliczyć ulice Kowalczyka (33), Skarbka z Gór (15), Białołęcką (9), Bohaterów (9), Modlińską (20), Mehoffera (14). Dokonując charakterystyki osób korzystających z pomocy społecznej w obszarach dużej koncentracji analizowanej populacji zauważyć należy, że dominującymi problemami w tych rejonach są: Nr 1- bezdomność, bezrobocie, ubóstwo. Nr 2 niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych w rodzinach niepełnych. Nr 3 bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych w rodzinach niepełnych, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo. Nr 4 bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych w rodzinach niepełnych, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, Wszystkie przedstawione rejony charakteryzują się wielością problemów oraz wspólnymi kwestiami społecznymi, a w szczególności niepełnosprawnością, długotrwałymi chorobami oraz ubóstwem. Rejony nr 1 i 4 są to skupiska osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rejonie nr 4 występuje Strona 34

35 również problem samotnego macierzyństwa, oraz trudności opiekuńczo wychowawcze, konieczność dozoru ze strony kuratorów rodzinnych oraz wzmożonej pomocy ze strony asystentów rodziny. Rejon nr 3 ul. Odkryta, Książkowa, Pasłęcka charakteryzuje się dużym ruchem naturalnym ludności napływowej z poza Warszawy. Pracownicy socjalni coraz częściej spotykają się z osobami i rodzinami, które opuściły swoje miejsce dotychczasowego pobytu, wynajęły mieszkanie, licząc na polepszenie warunków życia, większe zarobki, stabilne zatrudnienie. Dużą grupę osób korzystających z pomocy Ośrodka stanowią osoby, którym się nie powiodło w Warszawie, utraciły pracę, co doprowadziło do pogorszenia ich sytuacji ekonomiczno społecznej, w konsekwencji, której stali świadczeniobiorcami Ośrodka Pomocy Społecznej Bezrobocie Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: 1. Ukończyła 18 rok życia 2. Nie ukończyła 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat w przypadku mężczyzn 3. Aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez UP Strona 35

36 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Niepokojąca jest ogólna liczba mieszkańców Białołęki zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: Długotrwale bezrobotnych, Do 25 roku życia, Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawnych Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Strona 36

37 Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, opracowanie własne W porównaniu do roku ubiegłego liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wzrosła o 24 %. Powyższy wzrost ma swoje przełożenie na liczbę świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Rodziny niepełne Rodzina niepełna rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe. Obecnie rezygnuje się z określenia rodzina niepełna na rzecz takich sformułowań jak rodzina monoparentna, monorodzicielska, minimalna Strona 37

38 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z przedstawionego wykresu liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej stale wzrasta. Samotne matki wychowujące dzieci odczuwają problemy takie jak poczucie osamotnienia i lęk o przyszłość swoją i dzieci. Problemy te są wspólne dla rodzin matek niezamężnych i rozwiedzionych. Sytuacja ekonomiczna samotnych matek jest na ogół gorsza niż sytuacja przeciętnej rodziny polskiej. Z reguły trudniejsza jest sytuacja matek niezamężnych. Nie zawsze potrafią uporać się z napotykanymi trudnościami. Jako jedyne żywicielki rodzin często muszą podejmować dodatkowe prace zarobkowe, by zapewnić dzieciom niezbędne warunki materialne, co skutkuje brakiem odpowiedniej opieki nad dziećmi lub jej ograniczeniem Ochrona macierzyństwa Rzeczpospolita Polska postanowieniem zawartym w artykule 71., ustępie 1. Konstytucji z 1997 roku zobowiązała się do uwzględnienia dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej. Artykuł ten stanowi, że prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne. Strona 38

39 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Wraz ze stale wzrastającą liczbą mieszkańców Dzielnicy Białołęka Ośrodek Pomocy Społecznej odnotowuje zwiększającą się liczbę osób wymagających wsparcia z tytułu ochrony macierzyństwa Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Przestępczość to ogół przestępstw popełnionych w pewnym okresie w danym kraju lub środowisku społecznym albo przez określoną kategorię sprawców. Przestępstwo stanowi zawiniony czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przestępca to sprawca czynu zabronionego ustawą i podlegający odpowiedzialności karnej. Strona 39

40 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Główne problemy, z jakim borykają się osoby opuszczające zakłady karne to: Bezdomność Brak możliwości podjęcia zatrudnienia (niechęć do zatrudniania osób karanych, konieczność udokumentowania niekaralności) Brak środków do życia Zerwane więzi rodzinne Stygmatyzacja społeczna (niedostosowanie społeczne) Zadłużenie alimentacyjne wobec dzieci, rodziców Zły stan zdrowia Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W ramach poszerzonych działań na rzecz osób mających trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego na terenie Zakładu Karnego i Strona 40

41 Aresztu Śledczego Białołęka prowadzony jest projekt socjalny Obywatel w Urzędzie. Celem projektu jest przygotowanie osób, które w ciągu 30 dni opuszczą teren placówki penitencjarnej do powrotu do społeczeństwa. Pracownik socjalny Ośrodka prowadzi z osadzonymi prelekcje w formie wykładów, dyskusji w trakcie, których poruszana jest problematyka ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej, poszukiwania pracy, udziału w szkoleniach, kursach, projektach współfinansowanych ze środków EFS, prawa lokalowego (ubieganie się o mieszkanie komunalne, socjalne), prawa emerytalno-rentowego. Strona 41

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK Warszawa, luty 2013 r. 1 Spis treści I. CH ARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELAN Y... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo