RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r."

Transkrypt

1 S t r o n a 1 RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r.

2 S t r o n a 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS Spółka Akcyjna... 4 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja o akcjonariuszach Spółki... 5 Najważniejsze fakty mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 Zasady sporządzania wybranych informacji finansowych... 8 Podstawowe zagrożenia i ryzyka... 8 Aktywności w obszarze badań i rozwoju Bilans sporządzony na dzień Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień Oświadczenie Zarządu... 17

3 S t r o n a 3 Wybrane informacje finansowe PLN EUR PLN EUR Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,84 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,00 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,27 Zysk/strata z działalności gospodarczej , , , ,83 Zysk/strata brutto , , , ,83 Zysk/strata netto , , , ,35 Aktywa trwałe , , , ,48 Aktywa obrotowe , , , ,15 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,42 Należności krótkoterminowe , , , ,79 Należności długoterminowe 0,00 0, , ,77 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,88 Kapitał Własny , , , ,47 Kapitał podstawowy , , , ,88 Powyższe dane finansowe na dzień r. oraz na dzień r. policzone według średniego kursu EURO, ogłoszonego przez NBP na dzień r. 1 EUR=3,3542 PLN oraz na dzień r. 1 EUR=4,4696 PLN.

4 S t r o n a 4 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS Spółka Akcyjna Podstawowe informacje o Spółce Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: Warszawa ul. Gżegżółki 4 Tel/fax: KRS: (wpis z ) nr Regon: nr NIP: PKD: 6209Z Organy Spółki Skład Zarządu na dzień r. Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Sebastian Widz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Aleksander Wyka Członek Rady Nadzorczej, Dominik Ślęzak Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Sudnik Członek Rady Nadzorczej

5 S t r o n a 5 Informacja o akcjonariuszach Spółki IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ Karol Sudnik ,20% Wojciech Lewicki % Sebastian Widz % Inni ,80% Suma % Najważniejsze fakty mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Rok 2009 rozpoczął się dla Spółki zmianą siedziby firmy, fakt ten wynika z coraz większych potrzeb lokalowych związanych z rozwojem zespołu XPLUS. W styczniu 2009 r. XPLUS po raz kolejny prezentował swoją ofertę podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA Efektem targów było pozyskanie kolejnego klienta, firmę Alumen Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wdrożenie głównego produktu Spółki Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Branży Budowlanej, opartego o Microsoft Dynamics AX, rozpoczęto w marcu 2009 r. W I półroczu 2009 r. toczyły się również działania związane z projektami rozpoczętymi w roku 2008, związane z finalizacją kontraktów wdrożeniowych oraz prace związane z realizacją szeregu zleceń dotychczasowych klientów. W omawianym czasie realizowano także postanowienia umów związanych z obsługą i serwisowaniem systemów Microsoft Dynamics AX u stałych klientów XPLUS. W związku z licznymi potrzebami inwestycyjnymi związanymi m.in. z brakiem narzędzi pozwalających na optymalne wykorzystanie i rozliczenie zasobów XPLUS oraz ze względu na potrzeby konstrukcji profesjonalnego systemu komunikacji z klientami został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który jest w trakcie oceny. Początek roku 2009 to czas rozwoju zasobów Spółki, któremu towarzyszyło pozyskanie wyspecjalizowanej kadry menadżerskiej. Powyższy proces spowodował znaczny wzrost kosztów Spółki związanych z bieżącym funkcjonowaniem, jednocześnie stanowi on realizację planów przedstawianych w Dokumencie Informacyjnym oraz w poprzednich raportach Spółki, związanych z rozwojem zespołu oraz z pozyskiwaniem nowych specjalistów. Zarząd przewiduje, że długofalowe pozytywne efekty inwestycji w rozbudowę kadry XPLUS, które w Dokumencie Informacyjnym były założone na 2009 rok, przesuną się w czasie, głównie z uwagi

6 S t r o n a 6 na obecną sytuację na rynku oraz wynikającą z niej awersję do inwestycji dużej części podmiotów gospodarczych. Rozwój struktury organizacyjnej XPLUS spowodował wyższe koszty związane z funkcjonowaniem Spółki, równocześnie pozwolił na wzrost realizacji zleceń klientów, co pozytywnie wpływa na przychody Spółki. Ich ostateczny kształt wynika z sytuacji na rynku oraz wstrzymywania się od podpisywania kontraktów przez zainteresowane podmioty, równocześnie fakt, iż przychody osiągnięte w I półroczu 2009 utrzymują się na podobnym poziomie do roku poprzedniego, w którym na dzień Spółka realizowała już istotny projekt wdrożeniowy oraz zamówienia o znaczącej wartości wynikające z umowy ramowej z jednym z głównych klientów, świadczy o lepszym wykorzystaniu zasobów oraz o coraz większych potrzebach obecnych klientów. Kontynuacja współpracy ze stałymi klientami jest naturalną konsekwencją powiększającej się liczby udanych wdrożeń głównego produktu Spółki. Obecny kształt przychodów pozwala wnioskować, iż mimo niekorzystnych warunków gospodarczych, obrana strategia rozwoju oparta na inwestowaniu w kapitał ludzki była słuszna, ponieważ umożliwiła utrzymanie obsługi większej liczby podmiotów na niezmiennie wysokim poziomie, jednocześnie stanowi potencjał, który pozwoli na dywersyfikację działalności w momencie poprawy koniunktury. Kształtowanie się przychodów w kolejnych miesiącach I półrocza roku 2008 i 2009 przedstawia poniższy wykres. PORÓWNANIE PRZYCHODÓW MIESIĘCZNYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2008 I przychody ze sprzedaży w kolejnych mc 2008 przychody ze sprzedaży w kolejnych mc

7 S t r o n a 7 Działalność XPLUS cechuje sezonowość, wysokość rocznych przychodów i zysków uzależniona jest zwykle od drugiej połowy roku, kiedy to najczęściej dochodzi do podpisywania kontraktów wdrożeniowych. Ta właściwość specyfiki działania Spółki wynika z faktu, iż firmy decydują się na znaczące koszty, do jakich należy inwestycja w zintegrowany system ERP wysokiej klasy, w momencie, gdy są w stanie zrealizować koszty funkcjonowania oraz przychody najbliższego okresu, a więc wtedy, gdy jest wysokie prawdopodobieństwo, iż założone wcześniej roczne plany finansowe zostaną zrealizowane. Większość przedsiębiorstw planuje budżety w okresach roku kalendarzowego, pierwsze miesiące weryfikują wykonanie planu oraz jego adekwatność do rzeczywistości. Dlatego duża część decyzji o podjęciu współpracy zapada w połowie roku, mimo że budżet na tego typu inwestycję zaplanowany jest już wcześniej. Wynika to również z faktu, iż przejście na nowy system u klientów Spółki zazwyczaj planowane jest przez zarządy na przełom roku. W związku z takim harmonogramem również większość rozmów finalizowanych jest w okresie pourlopowym. Działania związane z rozwojem kadr prowadzono równolegle z wzmożonymi akcjami pozyskiwania klientów. XPLUS rozpoczął szerokie działania marketingowe, w I połowie 2009 r. zorganizowane zostały 3 konferencje przy współudziale Microsoft Sp. z o.o., promujące Zintegrowany System Informatyczny XPLUS Construction Management główny produkt Spółki. Rozpoczęto także szersze promowanie oferty technologii i produktów czołowych dostawców IT firmy Microsoft oraz Dell, z którymi współpracuje XPLUS, związanych z procesem wirtualizacji, czyli działaniami mającymi na celu optymalne zagospodarowanie mocy przerobowych wykorzystywanych maszyn i sprzętu informatycznego. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż powyższe działania, mimo że niosą za sobą większe koszty wpływające na obecny ujemny wynik finansowy, przyczynią się w dłuższej perspektywie do rozwoju Spółki poprzez wzrost sprzedaży oraz pozwolą na realizację założonych przez Zarząd celów strategicznych. Dodać należy, iż dzięki zaangażowaniu nowych zasobów menadżerskich, oraz intensywnej akcji marketingowej, zdecydowanie poprawiły się wskaźniki efektywności prowadzonych projektów, jakość i wielkość potencjalnego portfela zamówień. Spółka prowadzi rozmowy z wieloma dużymi podmiotami z grupy klientów docelowych, które są liderami rynku zarówno na skalę kraju jak i regionu. W przypadku sukcesu w prowadzeniu wspomnianych rozmów, może to doprowadzić do podpisania kontraktów o zdecydowanie większej skali niż dotychczas realizowane. 19 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, a także udzieliło absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej. Dodatkowo podjęto uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki, korygującej zapisy odnośnie przydziału warrantów oraz emisji akcji serii D, a także uchwały upoważniające Zarząd do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje serii D. Podczas Walnego Zgromadzenia zapadły również uchwały niezbędne do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania miały na celu realizację założeń programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.

8 S t r o n a 8 Zasady sporządzania wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Kwoty wyrażone w walutach obcych przeliczono na podstawie kursu średniego NBP z dnia Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Niskocenne składniki majątku o wartości poniżej 1500,00 zł były księgowane bezpośrednio w koszt zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości powyżej 1500,00 zł, a poniżej 3500,00 zł były amortyzowane jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł umarzane były proporcjonalnie do planowanego okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji. Stawki amortyzacyjne były ustalane w oparciu o planowany okres ekonomicznej przydatności. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Towary wycenione są według wartości nabycia. Podstawowe zagrożenia i ryzyka Obecna sytuacja gospodarcza oraz niechęć do podejmowania dużych inwestycji wzmagają ryzyka, które właściwe są dla działalności podmiotów takich jak XPLUS. Niechęć firm do inwestowania oraz przedłużające się negocjacje mogą spowodować trudności w bieżącym funkcjonowaniu Spółki. Wiąże się to także z obecną sytuacją makroekonomiczną, którą charakteryzuje nie tylko ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji, ale także większa nieufność ze strony instytucji finansujących, trudności w pozyskiwaniu gotówki, wzrost kosztu pieniądza, problemy ze ściąganiem wierzytelności oraz niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej. Podstawowe ryzyko, szczególnie istotne w obecnym czasie, to ryzyko znajdujące się w obszarze nabywców produktu XPLUS-ryzyko nie pojawienia się nowych dużych kontraktów. W obliczu kryzysu gospodarczego firmy podejmują często tylko niezbędne inwestycje, nie decydując się, czy też wycofując z dużych i kosztochłonnych kontraktów. W związku z tym może pojawić się sytuacjazwiązana z brakiem nowych kontraktów wdrożeniowych, działalność Spółki będzie musiała ograniczyć się do bieżących prac serwisowych i zleceń od dotychczasowych klientów. W dłuższej perspektywie negatywnie wpłynie to na rozwój firmy. Zagrożenie to może obejmować również obecnie realizowane umowy, gdy klienci zmuszeni zostaną do cięcia kosztów bieżącego

9 S t r o n a 9 funkcjonowania. Niekorzystne uwarunkowania są minimalizowane przez Spółkę poprzez wzmożone akcje marketingowe mające na celu pozyskanie nowych klientów. Duże zagrożenie dla funkcjonowania Spółki stanowią znaczne wahania kursów walut obserwowane w przeciągu ostatnich miesięcy. Jest to istotne z punktu widzenia Spółki, ponieważ oferta XPLUS opiera się na produktach Microsoft-jedynego dostawcy oprogramowania ERP dla XPLUS. XPLUS wdraża oprogramowanie oparte na Microsoft Dynamics AX, którego koszt licencji wyrażony w EUR stanowi znaczny odsetek kosztów wdrożenia. Wzrost kursu EUR implikuje wzrost kosztów wdrożenia, co zmniejsza konkurencyjność XPLUS wśród ofert nieuzależnionych od walut obcych, czyli ofert producentów krajowych. Zakup licencji od Microsoft wpływa na koszt wdrożenia ponoszony przez klienta, co wiąże się z ryzykiem opisanym powyżej, z drugiej strony ma znaczenie w kontekście płynności finansowej Spółki, ponieważ wahania kursu oznaczają nieraz znaczne różnice w cenie w momencie zamawiania licencji oraz wyceny kontraktu w stosunku do momentu, kiedy następuje za nie zapłata. Może to mieć niekorzystny wpływ na rentowność projektów wdrożeniowych. XPLUS zabezpiecza się przed tymi zmianami poprzez terminowe transakcje walutowe typu Forward. Kolejnym zagrożeniem funkcjonowania Spółki są działania firm konkurencyjnych oferujących zintegrowane systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem. XPLUS konkuruje z dostawcami krajowymi oraz z największymi producentami tego typu oprogramowania na świecie: SAP, IFS. Istnieje ryzyko, że konkurencja zaoferuje produkt o podobnych właściwościach i skuteczności, co autorskie rozwiązanie XPLUS. Spowoduje to utratę przewagi konkurencyjnej XPLUS oraz będzie rzutowało na perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko powyższe istnieje, ponieważ oferenci zaawansowanych rozwiązań IT nieustannie prowadzą prace rozwojowe swoich produktów, szczególnie biorąc pod uwagę największych dostawców systemów ERP, którzy mają największe możliwości badawcze. Pojawienie się na rynku produktów dedykowanych do tej samej grupy odbiorców to utrata przewagi konkurencyjnej dla XPLUS. Fakt ten należy podkreślić także w kontekście krótkiego cyklu życia produktu, co jest cechą charakterystyczną dla branży IT. Unikalne rozwiązanie XPLUS rozwijane jest wraz z rozwojem klientów XPLUS, jednak ewolucja oprogramowania może nie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, jednocześnie mogą pojawić się oferty systemów lepiej odpowiadających na nowe potrzeby firm budowlanych i zarządzanych projektowo. Dodatkowym ryzykiem powiązanym z wyżej opisanym, jest zauważalna na rynku tendencja do niezwykłej redukcji marż innych producentów oprogramowania. Zdarza się, iż zachodzi konieczność konkurencji cenowej na poziomie dotychczas niespotykanym. Duzi dostawcy w obliczu niezrealizowanych prognoz finansowych niejednokrotnie oferują ceny, które można by porównać do kosztów średniej klasy oprogramowania krajowego, z którym konkurencja cenowa jest niezwykle trudna. W przypadku oferty Spółki, konkurowanie ceną może być uzależnione od twardej polityki cenowej Microsoft, która uniemożliwi oferowanie oprogramowania na poziomie podobnym do poziomu konkurencji, a przez to doprowadzi do istotnej redukcji przychodów z nowych wdrożeń. Kolejnym zagrożeniem dla działalności Spółki jest możliwość utraty kluczowej kadry menadżerskiej. Specyfika działania XPLUS oraz jej przewaga konkurencyjna opiera się na know how, którego głównym zasobem jest czynnik ludzki oraz wiedza i doświadczenia specjalistów XPLUS. Ich kluczowe kompetencje składają się na sukces Spółki, ich odejście grozi niemożnością kontynuowania działań w dotychczasowej skali i jakości. XPLUS eliminuje te zagrożenia poprzez wprowadzanie wielu elementów motywacyjnych oraz służących zwiększeniu identyfikacji ze Spółką kluczowych osób. W momencie składania niniejszego raportu trwają prace nad

10 S t r o n a 10 podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez kluczowych pracowników i współpracowników XPLUS. Aktywności w obszarze badań i rozwoju Obecna przewaga konkurencyjna Spółki powstała w wyniku szeregu prac rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnego rozwiązania z zakresu IT dedykowanego do konkretnej grupy podmiotów. W pierwszym półroczu 2009 kontynuowano działania w obszarze rozwoju oferty XPLUS o nowatorskie rozwiązania w ramach głównego produktu Spółki, które pozwolą na ugruntowanie pozycji XPLUS w czołówce partnerów Microsoft. Dodatkowo planowane są prace rozwojowe związane z przeniesieniem produktów spółki na najnowszą wersję systemu oferowanego przez Microsoft Microsoft Dynamics AX Uruchomione zostały również działania służące certyfikacji produktów Certified for Microsoft Dynamics AX, która podniesie wiarygodność produktów spółki i wpłynie na możliwości oferowania oprogramowania poza granicami Polski.

11 S t r o n a 11 Bilans sporządzony na dzień AKTYWA AKTYWA TRWAŁE , ,07 I. Wartości niematerialne i prawne , ,27 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 976,51 0,00 3. Inne Wartości niematerialne i prawne , ,27 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,98 1. Środki trwałe , ,98 a) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,37 d) środki transportu 3 907, ,61 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0, ,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 9 698,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 838,82 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 838,82 B. AKTYWA OBROTOWE , ,13 I. Zapasy ,57 0,00 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary ,57 0,00

12 S t r o n a Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,86 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 -do 12 mc 0,00 -powyżej 12 mc 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,86 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,25 -do 12 mc , ,25 -powyżej 12 mc 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 8 563, ,35 c) inne 8 495, ,26 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,59 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,59 a) w jednostkach powiązanych 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe , ,59 -środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 -inne środki pieniężne ,30 -inne aktywa pieniężne ,75 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,68 SUMA BILANSOWA , ,20

13 S t r o n a 13 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,07 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,18 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,42 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,11 IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,13 I. Rezerwy na zobowiązania 4 575, ,44 1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 4 575, ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowa 0,00 b) krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,44 a) długoterminowa ,12 b) krótkoterminowa 0, ,32 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 -do 12 mc 0,00 -powyżej 12 mc 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,69 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,29 -do 12 mc , ,29 -powyżej 12 mc 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,60 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 i) inne 1,02 362,80

14 S t r o n a Fundusze specjalne 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 -długoterminowe 0,00 krótkoterminowe , ,00 SUMA BILANSOWA , ,20

15 S t r o n a 15 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,51 I. Przychód ze sprzedaży produktów , ,90 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzonych produktów na wł. potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,61 B. Koszty działalności operacyjnej , ,05 I. Amortyzacja , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , ,33 III. Usługi obce , ,26 IV. Podatki i opłaty 1 966, ,53 V. Wynagrodzenia , ,31 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,48 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,51 C. Zysk/strata ze sprzedaży , ,54 D. Pozostałe przychody operacyjne 92,14 494,03 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 92,14 494,03 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,37 236,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 0,37 236,00 F. Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,51 G. Przychody finansowe 871, ,16 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 9 111,41 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 871, ,75 H. Koszty finansowe 967, ,76 I. Odsetki 4 709,14 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 967, ,62 I. Zysk/strata z działalności gospodarczej , ,11 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk/strata brutto , ,11 L. podatek dochodowy , ,00

16 S t r o n a 16 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku N. Zysk/strata netto , ,11

17 S t r o n a 17 Oświadczenie Zarządu Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu XPLUS S.A Karol Sudnik

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademia Profil Marynin ul. Siedliskowa 44 05-825 Grodzisk Maz. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. 31.12.2014r.

Fundacja Akademia Profil Marynin ul. Siedliskowa 44 05-825 Grodzisk Maz. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. 31.12.2014r. Fundacja Akademia Profil Marynin ul. Siedliskowa 44 05-825 Grodzisk Maz. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. 31.12.2014r. 1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo