RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r."

Transkrypt

1 S t r o n a 1 RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r.

2 S t r o n a 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS Spółka Akcyjna... 4 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja o akcjonariuszach Spółki... 5 Najważniejsze fakty mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 Zasady sporządzania wybranych informacji finansowych... 8 Podstawowe zagrożenia i ryzyka... 8 Aktywności w obszarze badań i rozwoju Bilans sporządzony na dzień Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień Oświadczenie Zarządu... 17

3 S t r o n a 3 Wybrane informacje finansowe PLN EUR PLN EUR Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,84 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,00 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,27 Zysk/strata z działalności gospodarczej , , , ,83 Zysk/strata brutto , , , ,83 Zysk/strata netto , , , ,35 Aktywa trwałe , , , ,48 Aktywa obrotowe , , , ,15 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,42 Należności krótkoterminowe , , , ,79 Należności długoterminowe 0,00 0, , ,77 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,88 Kapitał Własny , , , ,47 Kapitał podstawowy , , , ,88 Powyższe dane finansowe na dzień r. oraz na dzień r. policzone według średniego kursu EURO, ogłoszonego przez NBP na dzień r. 1 EUR=3,3542 PLN oraz na dzień r. 1 EUR=4,4696 PLN.

4 S t r o n a 4 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS Spółka Akcyjna Podstawowe informacje o Spółce Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: Warszawa ul. Gżegżółki 4 Tel/fax: KRS: (wpis z ) nr Regon: nr NIP: PKD: 6209Z Organy Spółki Skład Zarządu na dzień r. Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Sebastian Widz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Aleksander Wyka Członek Rady Nadzorczej, Dominik Ślęzak Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Sudnik Członek Rady Nadzorczej

5 S t r o n a 5 Informacja o akcjonariuszach Spółki IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ Karol Sudnik ,20% Wojciech Lewicki % Sebastian Widz % Inni ,80% Suma % Najważniejsze fakty mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Rok 2009 rozpoczął się dla Spółki zmianą siedziby firmy, fakt ten wynika z coraz większych potrzeb lokalowych związanych z rozwojem zespołu XPLUS. W styczniu 2009 r. XPLUS po raz kolejny prezentował swoją ofertę podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA Efektem targów było pozyskanie kolejnego klienta, firmę Alumen Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wdrożenie głównego produktu Spółki Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Branży Budowlanej, opartego o Microsoft Dynamics AX, rozpoczęto w marcu 2009 r. W I półroczu 2009 r. toczyły się również działania związane z projektami rozpoczętymi w roku 2008, związane z finalizacją kontraktów wdrożeniowych oraz prace związane z realizacją szeregu zleceń dotychczasowych klientów. W omawianym czasie realizowano także postanowienia umów związanych z obsługą i serwisowaniem systemów Microsoft Dynamics AX u stałych klientów XPLUS. W związku z licznymi potrzebami inwestycyjnymi związanymi m.in. z brakiem narzędzi pozwalających na optymalne wykorzystanie i rozliczenie zasobów XPLUS oraz ze względu na potrzeby konstrukcji profesjonalnego systemu komunikacji z klientami został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który jest w trakcie oceny. Początek roku 2009 to czas rozwoju zasobów Spółki, któremu towarzyszyło pozyskanie wyspecjalizowanej kadry menadżerskiej. Powyższy proces spowodował znaczny wzrost kosztów Spółki związanych z bieżącym funkcjonowaniem, jednocześnie stanowi on realizację planów przedstawianych w Dokumencie Informacyjnym oraz w poprzednich raportach Spółki, związanych z rozwojem zespołu oraz z pozyskiwaniem nowych specjalistów. Zarząd przewiduje, że długofalowe pozytywne efekty inwestycji w rozbudowę kadry XPLUS, które w Dokumencie Informacyjnym były założone na 2009 rok, przesuną się w czasie, głównie z uwagi

6 S t r o n a 6 na obecną sytuację na rynku oraz wynikającą z niej awersję do inwestycji dużej części podmiotów gospodarczych. Rozwój struktury organizacyjnej XPLUS spowodował wyższe koszty związane z funkcjonowaniem Spółki, równocześnie pozwolił na wzrost realizacji zleceń klientów, co pozytywnie wpływa na przychody Spółki. Ich ostateczny kształt wynika z sytuacji na rynku oraz wstrzymywania się od podpisywania kontraktów przez zainteresowane podmioty, równocześnie fakt, iż przychody osiągnięte w I półroczu 2009 utrzymują się na podobnym poziomie do roku poprzedniego, w którym na dzień Spółka realizowała już istotny projekt wdrożeniowy oraz zamówienia o znaczącej wartości wynikające z umowy ramowej z jednym z głównych klientów, świadczy o lepszym wykorzystaniu zasobów oraz o coraz większych potrzebach obecnych klientów. Kontynuacja współpracy ze stałymi klientami jest naturalną konsekwencją powiększającej się liczby udanych wdrożeń głównego produktu Spółki. Obecny kształt przychodów pozwala wnioskować, iż mimo niekorzystnych warunków gospodarczych, obrana strategia rozwoju oparta na inwestowaniu w kapitał ludzki była słuszna, ponieważ umożliwiła utrzymanie obsługi większej liczby podmiotów na niezmiennie wysokim poziomie, jednocześnie stanowi potencjał, który pozwoli na dywersyfikację działalności w momencie poprawy koniunktury. Kształtowanie się przychodów w kolejnych miesiącach I półrocza roku 2008 i 2009 przedstawia poniższy wykres. PORÓWNANIE PRZYCHODÓW MIESIĘCZNYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2008 I przychody ze sprzedaży w kolejnych mc 2008 przychody ze sprzedaży w kolejnych mc

7 S t r o n a 7 Działalność XPLUS cechuje sezonowość, wysokość rocznych przychodów i zysków uzależniona jest zwykle od drugiej połowy roku, kiedy to najczęściej dochodzi do podpisywania kontraktów wdrożeniowych. Ta właściwość specyfiki działania Spółki wynika z faktu, iż firmy decydują się na znaczące koszty, do jakich należy inwestycja w zintegrowany system ERP wysokiej klasy, w momencie, gdy są w stanie zrealizować koszty funkcjonowania oraz przychody najbliższego okresu, a więc wtedy, gdy jest wysokie prawdopodobieństwo, iż założone wcześniej roczne plany finansowe zostaną zrealizowane. Większość przedsiębiorstw planuje budżety w okresach roku kalendarzowego, pierwsze miesiące weryfikują wykonanie planu oraz jego adekwatność do rzeczywistości. Dlatego duża część decyzji o podjęciu współpracy zapada w połowie roku, mimo że budżet na tego typu inwestycję zaplanowany jest już wcześniej. Wynika to również z faktu, iż przejście na nowy system u klientów Spółki zazwyczaj planowane jest przez zarządy na przełom roku. W związku z takim harmonogramem również większość rozmów finalizowanych jest w okresie pourlopowym. Działania związane z rozwojem kadr prowadzono równolegle z wzmożonymi akcjami pozyskiwania klientów. XPLUS rozpoczął szerokie działania marketingowe, w I połowie 2009 r. zorganizowane zostały 3 konferencje przy współudziale Microsoft Sp. z o.o., promujące Zintegrowany System Informatyczny XPLUS Construction Management główny produkt Spółki. Rozpoczęto także szersze promowanie oferty technologii i produktów czołowych dostawców IT firmy Microsoft oraz Dell, z którymi współpracuje XPLUS, związanych z procesem wirtualizacji, czyli działaniami mającymi na celu optymalne zagospodarowanie mocy przerobowych wykorzystywanych maszyn i sprzętu informatycznego. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż powyższe działania, mimo że niosą za sobą większe koszty wpływające na obecny ujemny wynik finansowy, przyczynią się w dłuższej perspektywie do rozwoju Spółki poprzez wzrost sprzedaży oraz pozwolą na realizację założonych przez Zarząd celów strategicznych. Dodać należy, iż dzięki zaangażowaniu nowych zasobów menadżerskich, oraz intensywnej akcji marketingowej, zdecydowanie poprawiły się wskaźniki efektywności prowadzonych projektów, jakość i wielkość potencjalnego portfela zamówień. Spółka prowadzi rozmowy z wieloma dużymi podmiotami z grupy klientów docelowych, które są liderami rynku zarówno na skalę kraju jak i regionu. W przypadku sukcesu w prowadzeniu wspomnianych rozmów, może to doprowadzić do podpisania kontraktów o zdecydowanie większej skali niż dotychczas realizowane. 19 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, a także udzieliło absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej. Dodatkowo podjęto uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki, korygującej zapisy odnośnie przydziału warrantów oraz emisji akcji serii D, a także uchwały upoważniające Zarząd do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje serii D. Podczas Walnego Zgromadzenia zapadły również uchwały niezbędne do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania miały na celu realizację założeń programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.

8 S t r o n a 8 Zasady sporządzania wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Kwoty wyrażone w walutach obcych przeliczono na podstawie kursu średniego NBP z dnia Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Niskocenne składniki majątku o wartości poniżej 1500,00 zł były księgowane bezpośrednio w koszt zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości powyżej 1500,00 zł, a poniżej 3500,00 zł były amortyzowane jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł umarzane były proporcjonalnie do planowanego okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji. Stawki amortyzacyjne były ustalane w oparciu o planowany okres ekonomicznej przydatności. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Towary wycenione są według wartości nabycia. Podstawowe zagrożenia i ryzyka Obecna sytuacja gospodarcza oraz niechęć do podejmowania dużych inwestycji wzmagają ryzyka, które właściwe są dla działalności podmiotów takich jak XPLUS. Niechęć firm do inwestowania oraz przedłużające się negocjacje mogą spowodować trudności w bieżącym funkcjonowaniu Spółki. Wiąże się to także z obecną sytuacją makroekonomiczną, którą charakteryzuje nie tylko ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji, ale także większa nieufność ze strony instytucji finansujących, trudności w pozyskiwaniu gotówki, wzrost kosztu pieniądza, problemy ze ściąganiem wierzytelności oraz niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej. Podstawowe ryzyko, szczególnie istotne w obecnym czasie, to ryzyko znajdujące się w obszarze nabywców produktu XPLUS-ryzyko nie pojawienia się nowych dużych kontraktów. W obliczu kryzysu gospodarczego firmy podejmują często tylko niezbędne inwestycje, nie decydując się, czy też wycofując z dużych i kosztochłonnych kontraktów. W związku z tym może pojawić się sytuacjazwiązana z brakiem nowych kontraktów wdrożeniowych, działalność Spółki będzie musiała ograniczyć się do bieżących prac serwisowych i zleceń od dotychczasowych klientów. W dłuższej perspektywie negatywnie wpłynie to na rozwój firmy. Zagrożenie to może obejmować również obecnie realizowane umowy, gdy klienci zmuszeni zostaną do cięcia kosztów bieżącego

9 S t r o n a 9 funkcjonowania. Niekorzystne uwarunkowania są minimalizowane przez Spółkę poprzez wzmożone akcje marketingowe mające na celu pozyskanie nowych klientów. Duże zagrożenie dla funkcjonowania Spółki stanowią znaczne wahania kursów walut obserwowane w przeciągu ostatnich miesięcy. Jest to istotne z punktu widzenia Spółki, ponieważ oferta XPLUS opiera się na produktach Microsoft-jedynego dostawcy oprogramowania ERP dla XPLUS. XPLUS wdraża oprogramowanie oparte na Microsoft Dynamics AX, którego koszt licencji wyrażony w EUR stanowi znaczny odsetek kosztów wdrożenia. Wzrost kursu EUR implikuje wzrost kosztów wdrożenia, co zmniejsza konkurencyjność XPLUS wśród ofert nieuzależnionych od walut obcych, czyli ofert producentów krajowych. Zakup licencji od Microsoft wpływa na koszt wdrożenia ponoszony przez klienta, co wiąże się z ryzykiem opisanym powyżej, z drugiej strony ma znaczenie w kontekście płynności finansowej Spółki, ponieważ wahania kursu oznaczają nieraz znaczne różnice w cenie w momencie zamawiania licencji oraz wyceny kontraktu w stosunku do momentu, kiedy następuje za nie zapłata. Może to mieć niekorzystny wpływ na rentowność projektów wdrożeniowych. XPLUS zabezpiecza się przed tymi zmianami poprzez terminowe transakcje walutowe typu Forward. Kolejnym zagrożeniem funkcjonowania Spółki są działania firm konkurencyjnych oferujących zintegrowane systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem. XPLUS konkuruje z dostawcami krajowymi oraz z największymi producentami tego typu oprogramowania na świecie: SAP, IFS. Istnieje ryzyko, że konkurencja zaoferuje produkt o podobnych właściwościach i skuteczności, co autorskie rozwiązanie XPLUS. Spowoduje to utratę przewagi konkurencyjnej XPLUS oraz będzie rzutowało na perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko powyższe istnieje, ponieważ oferenci zaawansowanych rozwiązań IT nieustannie prowadzą prace rozwojowe swoich produktów, szczególnie biorąc pod uwagę największych dostawców systemów ERP, którzy mają największe możliwości badawcze. Pojawienie się na rynku produktów dedykowanych do tej samej grupy odbiorców to utrata przewagi konkurencyjnej dla XPLUS. Fakt ten należy podkreślić także w kontekście krótkiego cyklu życia produktu, co jest cechą charakterystyczną dla branży IT. Unikalne rozwiązanie XPLUS rozwijane jest wraz z rozwojem klientów XPLUS, jednak ewolucja oprogramowania może nie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, jednocześnie mogą pojawić się oferty systemów lepiej odpowiadających na nowe potrzeby firm budowlanych i zarządzanych projektowo. Dodatkowym ryzykiem powiązanym z wyżej opisanym, jest zauważalna na rynku tendencja do niezwykłej redukcji marż innych producentów oprogramowania. Zdarza się, iż zachodzi konieczność konkurencji cenowej na poziomie dotychczas niespotykanym. Duzi dostawcy w obliczu niezrealizowanych prognoz finansowych niejednokrotnie oferują ceny, które można by porównać do kosztów średniej klasy oprogramowania krajowego, z którym konkurencja cenowa jest niezwykle trudna. W przypadku oferty Spółki, konkurowanie ceną może być uzależnione od twardej polityki cenowej Microsoft, która uniemożliwi oferowanie oprogramowania na poziomie podobnym do poziomu konkurencji, a przez to doprowadzi do istotnej redukcji przychodów z nowych wdrożeń. Kolejnym zagrożeniem dla działalności Spółki jest możliwość utraty kluczowej kadry menadżerskiej. Specyfika działania XPLUS oraz jej przewaga konkurencyjna opiera się na know how, którego głównym zasobem jest czynnik ludzki oraz wiedza i doświadczenia specjalistów XPLUS. Ich kluczowe kompetencje składają się na sukces Spółki, ich odejście grozi niemożnością kontynuowania działań w dotychczasowej skali i jakości. XPLUS eliminuje te zagrożenia poprzez wprowadzanie wielu elementów motywacyjnych oraz służących zwiększeniu identyfikacji ze Spółką kluczowych osób. W momencie składania niniejszego raportu trwają prace nad

10 S t r o n a 10 podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez kluczowych pracowników i współpracowników XPLUS. Aktywności w obszarze badań i rozwoju Obecna przewaga konkurencyjna Spółki powstała w wyniku szeregu prac rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnego rozwiązania z zakresu IT dedykowanego do konkretnej grupy podmiotów. W pierwszym półroczu 2009 kontynuowano działania w obszarze rozwoju oferty XPLUS o nowatorskie rozwiązania w ramach głównego produktu Spółki, które pozwolą na ugruntowanie pozycji XPLUS w czołówce partnerów Microsoft. Dodatkowo planowane są prace rozwojowe związane z przeniesieniem produktów spółki na najnowszą wersję systemu oferowanego przez Microsoft Microsoft Dynamics AX Uruchomione zostały również działania służące certyfikacji produktów Certified for Microsoft Dynamics AX, która podniesie wiarygodność produktów spółki i wpłynie na możliwości oferowania oprogramowania poza granicami Polski.

11 S t r o n a 11 Bilans sporządzony na dzień AKTYWA AKTYWA TRWAŁE , ,07 I. Wartości niematerialne i prawne , ,27 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 976,51 0,00 3. Inne Wartości niematerialne i prawne , ,27 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,98 1. Środki trwałe , ,98 a) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,37 d) środki transportu 3 907, ,61 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0, ,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 9 698,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 838,82 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 838,82 B. AKTYWA OBROTOWE , ,13 I. Zapasy ,57 0,00 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary ,57 0,00

12 S t r o n a Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,86 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 -do 12 mc 0,00 -powyżej 12 mc 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,86 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,25 -do 12 mc , ,25 -powyżej 12 mc 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 8 563, ,35 c) inne 8 495, ,26 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,59 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,59 a) w jednostkach powiązanych 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe , ,59 -środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 -inne środki pieniężne ,30 -inne aktywa pieniężne ,75 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,68 SUMA BILANSOWA , ,20

13 S t r o n a 13 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,07 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,18 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,42 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,11 IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,13 I. Rezerwy na zobowiązania 4 575, ,44 1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 4 575, ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowa 0,00 b) krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,44 a) długoterminowa ,12 b) krótkoterminowa 0, ,32 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 -do 12 mc 0,00 -powyżej 12 mc 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,69 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,29 -do 12 mc , ,29 -powyżej 12 mc 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,60 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 i) inne 1,02 362,80

14 S t r o n a Fundusze specjalne 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 -długoterminowe 0,00 krótkoterminowe , ,00 SUMA BILANSOWA , ,20

15 S t r o n a 15 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,51 I. Przychód ze sprzedaży produktów , ,90 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzonych produktów na wł. potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,61 B. Koszty działalności operacyjnej , ,05 I. Amortyzacja , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , ,33 III. Usługi obce , ,26 IV. Podatki i opłaty 1 966, ,53 V. Wynagrodzenia , ,31 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,48 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,51 C. Zysk/strata ze sprzedaży , ,54 D. Pozostałe przychody operacyjne 92,14 494,03 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 92,14 494,03 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,37 236,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 0,37 236,00 F. Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,51 G. Przychody finansowe 871, ,16 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 9 111,41 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 871, ,75 H. Koszty finansowe 967, ,76 I. Odsetki 4 709,14 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 967, ,62 I. Zysk/strata z działalności gospodarczej , ,11 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk/strata brutto , ,11 L. podatek dochodowy , ,00

16 S t r o n a 16 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku N. Zysk/strata netto , ,11

17 S t r o n a 17 Oświadczenie Zarządu Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu XPLUS S.A Karol Sudnik

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo