RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r."

Transkrypt

1 S t r o n a 1 RAPORT PÓŁROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 CZERWCA 2009 r.

2 S t r o n a 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS Spółka Akcyjna... 4 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja o akcjonariuszach Spółki... 5 Najważniejsze fakty mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 Zasady sporządzania wybranych informacji finansowych... 8 Podstawowe zagrożenia i ryzyka... 8 Aktywności w obszarze badań i rozwoju Bilans sporządzony na dzień Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień Oświadczenie Zarządu... 17

3 S t r o n a 3 Wybrane informacje finansowe PLN EUR PLN EUR Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,84 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,00 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,27 Zysk/strata z działalności gospodarczej , , , ,83 Zysk/strata brutto , , , ,83 Zysk/strata netto , , , ,35 Aktywa trwałe , , , ,48 Aktywa obrotowe , , , ,15 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,42 Należności krótkoterminowe , , , ,79 Należności długoterminowe 0,00 0, , ,77 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,88 Kapitał Własny , , , ,47 Kapitał podstawowy , , , ,88 Powyższe dane finansowe na dzień r. oraz na dzień r. policzone według średniego kursu EURO, ogłoszonego przez NBP na dzień r. 1 EUR=3,3542 PLN oraz na dzień r. 1 EUR=4,4696 PLN.

4 S t r o n a 4 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS Spółka Akcyjna Podstawowe informacje o Spółce Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: Warszawa ul. Gżegżółki 4 Tel/fax: KRS: (wpis z ) nr Regon: nr NIP: PKD: 6209Z Organy Spółki Skład Zarządu na dzień r. Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Sebastian Widz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Aleksander Wyka Członek Rady Nadzorczej, Dominik Ślęzak Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Sudnik Członek Rady Nadzorczej

5 S t r o n a 5 Informacja o akcjonariuszach Spółki IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ Karol Sudnik ,20% Wojciech Lewicki % Sebastian Widz % Inni ,80% Suma % Najważniejsze fakty mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Rok 2009 rozpoczął się dla Spółki zmianą siedziby firmy, fakt ten wynika z coraz większych potrzeb lokalowych związanych z rozwojem zespołu XPLUS. W styczniu 2009 r. XPLUS po raz kolejny prezentował swoją ofertę podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA Efektem targów było pozyskanie kolejnego klienta, firmę Alumen Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wdrożenie głównego produktu Spółki Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Branży Budowlanej, opartego o Microsoft Dynamics AX, rozpoczęto w marcu 2009 r. W I półroczu 2009 r. toczyły się również działania związane z projektami rozpoczętymi w roku 2008, związane z finalizacją kontraktów wdrożeniowych oraz prace związane z realizacją szeregu zleceń dotychczasowych klientów. W omawianym czasie realizowano także postanowienia umów związanych z obsługą i serwisowaniem systemów Microsoft Dynamics AX u stałych klientów XPLUS. W związku z licznymi potrzebami inwestycyjnymi związanymi m.in. z brakiem narzędzi pozwalających na optymalne wykorzystanie i rozliczenie zasobów XPLUS oraz ze względu na potrzeby konstrukcji profesjonalnego systemu komunikacji z klientami został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który jest w trakcie oceny. Początek roku 2009 to czas rozwoju zasobów Spółki, któremu towarzyszyło pozyskanie wyspecjalizowanej kadry menadżerskiej. Powyższy proces spowodował znaczny wzrost kosztów Spółki związanych z bieżącym funkcjonowaniem, jednocześnie stanowi on realizację planów przedstawianych w Dokumencie Informacyjnym oraz w poprzednich raportach Spółki, związanych z rozwojem zespołu oraz z pozyskiwaniem nowych specjalistów. Zarząd przewiduje, że długofalowe pozytywne efekty inwestycji w rozbudowę kadry XPLUS, które w Dokumencie Informacyjnym były założone na 2009 rok, przesuną się w czasie, głównie z uwagi

6 S t r o n a 6 na obecną sytuację na rynku oraz wynikającą z niej awersję do inwestycji dużej części podmiotów gospodarczych. Rozwój struktury organizacyjnej XPLUS spowodował wyższe koszty związane z funkcjonowaniem Spółki, równocześnie pozwolił na wzrost realizacji zleceń klientów, co pozytywnie wpływa na przychody Spółki. Ich ostateczny kształt wynika z sytuacji na rynku oraz wstrzymywania się od podpisywania kontraktów przez zainteresowane podmioty, równocześnie fakt, iż przychody osiągnięte w I półroczu 2009 utrzymują się na podobnym poziomie do roku poprzedniego, w którym na dzień Spółka realizowała już istotny projekt wdrożeniowy oraz zamówienia o znaczącej wartości wynikające z umowy ramowej z jednym z głównych klientów, świadczy o lepszym wykorzystaniu zasobów oraz o coraz większych potrzebach obecnych klientów. Kontynuacja współpracy ze stałymi klientami jest naturalną konsekwencją powiększającej się liczby udanych wdrożeń głównego produktu Spółki. Obecny kształt przychodów pozwala wnioskować, iż mimo niekorzystnych warunków gospodarczych, obrana strategia rozwoju oparta na inwestowaniu w kapitał ludzki była słuszna, ponieważ umożliwiła utrzymanie obsługi większej liczby podmiotów na niezmiennie wysokim poziomie, jednocześnie stanowi potencjał, który pozwoli na dywersyfikację działalności w momencie poprawy koniunktury. Kształtowanie się przychodów w kolejnych miesiącach I półrocza roku 2008 i 2009 przedstawia poniższy wykres. PORÓWNANIE PRZYCHODÓW MIESIĘCZNYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2008 I przychody ze sprzedaży w kolejnych mc 2008 przychody ze sprzedaży w kolejnych mc

7 S t r o n a 7 Działalność XPLUS cechuje sezonowość, wysokość rocznych przychodów i zysków uzależniona jest zwykle od drugiej połowy roku, kiedy to najczęściej dochodzi do podpisywania kontraktów wdrożeniowych. Ta właściwość specyfiki działania Spółki wynika z faktu, iż firmy decydują się na znaczące koszty, do jakich należy inwestycja w zintegrowany system ERP wysokiej klasy, w momencie, gdy są w stanie zrealizować koszty funkcjonowania oraz przychody najbliższego okresu, a więc wtedy, gdy jest wysokie prawdopodobieństwo, iż założone wcześniej roczne plany finansowe zostaną zrealizowane. Większość przedsiębiorstw planuje budżety w okresach roku kalendarzowego, pierwsze miesiące weryfikują wykonanie planu oraz jego adekwatność do rzeczywistości. Dlatego duża część decyzji o podjęciu współpracy zapada w połowie roku, mimo że budżet na tego typu inwestycję zaplanowany jest już wcześniej. Wynika to również z faktu, iż przejście na nowy system u klientów Spółki zazwyczaj planowane jest przez zarządy na przełom roku. W związku z takim harmonogramem również większość rozmów finalizowanych jest w okresie pourlopowym. Działania związane z rozwojem kadr prowadzono równolegle z wzmożonymi akcjami pozyskiwania klientów. XPLUS rozpoczął szerokie działania marketingowe, w I połowie 2009 r. zorganizowane zostały 3 konferencje przy współudziale Microsoft Sp. z o.o., promujące Zintegrowany System Informatyczny XPLUS Construction Management główny produkt Spółki. Rozpoczęto także szersze promowanie oferty technologii i produktów czołowych dostawców IT firmy Microsoft oraz Dell, z którymi współpracuje XPLUS, związanych z procesem wirtualizacji, czyli działaniami mającymi na celu optymalne zagospodarowanie mocy przerobowych wykorzystywanych maszyn i sprzętu informatycznego. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż powyższe działania, mimo że niosą za sobą większe koszty wpływające na obecny ujemny wynik finansowy, przyczynią się w dłuższej perspektywie do rozwoju Spółki poprzez wzrost sprzedaży oraz pozwolą na realizację założonych przez Zarząd celów strategicznych. Dodać należy, iż dzięki zaangażowaniu nowych zasobów menadżerskich, oraz intensywnej akcji marketingowej, zdecydowanie poprawiły się wskaźniki efektywności prowadzonych projektów, jakość i wielkość potencjalnego portfela zamówień. Spółka prowadzi rozmowy z wieloma dużymi podmiotami z grupy klientów docelowych, które są liderami rynku zarówno na skalę kraju jak i regionu. W przypadku sukcesu w prowadzeniu wspomnianych rozmów, może to doprowadzić do podpisania kontraktów o zdecydowanie większej skali niż dotychczas realizowane. 19 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, a także udzieliło absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej. Dodatkowo podjęto uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki, korygującej zapisy odnośnie przydziału warrantów oraz emisji akcji serii D, a także uchwały upoważniające Zarząd do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje serii D. Podczas Walnego Zgromadzenia zapadły również uchwały niezbędne do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania miały na celu realizację założeń programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.

8 S t r o n a 8 Zasady sporządzania wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Kwoty wyrażone w walutach obcych przeliczono na podstawie kursu średniego NBP z dnia Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Niskocenne składniki majątku o wartości poniżej 1500,00 zł były księgowane bezpośrednio w koszt zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości powyżej 1500,00 zł, a poniżej 3500,00 zł były amortyzowane jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł umarzane były proporcjonalnie do planowanego okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji. Stawki amortyzacyjne były ustalane w oparciu o planowany okres ekonomicznej przydatności. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Towary wycenione są według wartości nabycia. Podstawowe zagrożenia i ryzyka Obecna sytuacja gospodarcza oraz niechęć do podejmowania dużych inwestycji wzmagają ryzyka, które właściwe są dla działalności podmiotów takich jak XPLUS. Niechęć firm do inwestowania oraz przedłużające się negocjacje mogą spowodować trudności w bieżącym funkcjonowaniu Spółki. Wiąże się to także z obecną sytuacją makroekonomiczną, którą charakteryzuje nie tylko ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji, ale także większa nieufność ze strony instytucji finansujących, trudności w pozyskiwaniu gotówki, wzrost kosztu pieniądza, problemy ze ściąganiem wierzytelności oraz niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej. Podstawowe ryzyko, szczególnie istotne w obecnym czasie, to ryzyko znajdujące się w obszarze nabywców produktu XPLUS-ryzyko nie pojawienia się nowych dużych kontraktów. W obliczu kryzysu gospodarczego firmy podejmują często tylko niezbędne inwestycje, nie decydując się, czy też wycofując z dużych i kosztochłonnych kontraktów. W związku z tym może pojawić się sytuacjazwiązana z brakiem nowych kontraktów wdrożeniowych, działalność Spółki będzie musiała ograniczyć się do bieżących prac serwisowych i zleceń od dotychczasowych klientów. W dłuższej perspektywie negatywnie wpłynie to na rozwój firmy. Zagrożenie to może obejmować również obecnie realizowane umowy, gdy klienci zmuszeni zostaną do cięcia kosztów bieżącego

9 S t r o n a 9 funkcjonowania. Niekorzystne uwarunkowania są minimalizowane przez Spółkę poprzez wzmożone akcje marketingowe mające na celu pozyskanie nowych klientów. Duże zagrożenie dla funkcjonowania Spółki stanowią znaczne wahania kursów walut obserwowane w przeciągu ostatnich miesięcy. Jest to istotne z punktu widzenia Spółki, ponieważ oferta XPLUS opiera się na produktach Microsoft-jedynego dostawcy oprogramowania ERP dla XPLUS. XPLUS wdraża oprogramowanie oparte na Microsoft Dynamics AX, którego koszt licencji wyrażony w EUR stanowi znaczny odsetek kosztów wdrożenia. Wzrost kursu EUR implikuje wzrost kosztów wdrożenia, co zmniejsza konkurencyjność XPLUS wśród ofert nieuzależnionych od walut obcych, czyli ofert producentów krajowych. Zakup licencji od Microsoft wpływa na koszt wdrożenia ponoszony przez klienta, co wiąże się z ryzykiem opisanym powyżej, z drugiej strony ma znaczenie w kontekście płynności finansowej Spółki, ponieważ wahania kursu oznaczają nieraz znaczne różnice w cenie w momencie zamawiania licencji oraz wyceny kontraktu w stosunku do momentu, kiedy następuje za nie zapłata. Może to mieć niekorzystny wpływ na rentowność projektów wdrożeniowych. XPLUS zabezpiecza się przed tymi zmianami poprzez terminowe transakcje walutowe typu Forward. Kolejnym zagrożeniem funkcjonowania Spółki są działania firm konkurencyjnych oferujących zintegrowane systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem. XPLUS konkuruje z dostawcami krajowymi oraz z największymi producentami tego typu oprogramowania na świecie: SAP, IFS. Istnieje ryzyko, że konkurencja zaoferuje produkt o podobnych właściwościach i skuteczności, co autorskie rozwiązanie XPLUS. Spowoduje to utratę przewagi konkurencyjnej XPLUS oraz będzie rzutowało na perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko powyższe istnieje, ponieważ oferenci zaawansowanych rozwiązań IT nieustannie prowadzą prace rozwojowe swoich produktów, szczególnie biorąc pod uwagę największych dostawców systemów ERP, którzy mają największe możliwości badawcze. Pojawienie się na rynku produktów dedykowanych do tej samej grupy odbiorców to utrata przewagi konkurencyjnej dla XPLUS. Fakt ten należy podkreślić także w kontekście krótkiego cyklu życia produktu, co jest cechą charakterystyczną dla branży IT. Unikalne rozwiązanie XPLUS rozwijane jest wraz z rozwojem klientów XPLUS, jednak ewolucja oprogramowania może nie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, jednocześnie mogą pojawić się oferty systemów lepiej odpowiadających na nowe potrzeby firm budowlanych i zarządzanych projektowo. Dodatkowym ryzykiem powiązanym z wyżej opisanym, jest zauważalna na rynku tendencja do niezwykłej redukcji marż innych producentów oprogramowania. Zdarza się, iż zachodzi konieczność konkurencji cenowej na poziomie dotychczas niespotykanym. Duzi dostawcy w obliczu niezrealizowanych prognoz finansowych niejednokrotnie oferują ceny, które można by porównać do kosztów średniej klasy oprogramowania krajowego, z którym konkurencja cenowa jest niezwykle trudna. W przypadku oferty Spółki, konkurowanie ceną może być uzależnione od twardej polityki cenowej Microsoft, która uniemożliwi oferowanie oprogramowania na poziomie podobnym do poziomu konkurencji, a przez to doprowadzi do istotnej redukcji przychodów z nowych wdrożeń. Kolejnym zagrożeniem dla działalności Spółki jest możliwość utraty kluczowej kadry menadżerskiej. Specyfika działania XPLUS oraz jej przewaga konkurencyjna opiera się na know how, którego głównym zasobem jest czynnik ludzki oraz wiedza i doświadczenia specjalistów XPLUS. Ich kluczowe kompetencje składają się na sukces Spółki, ich odejście grozi niemożnością kontynuowania działań w dotychczasowej skali i jakości. XPLUS eliminuje te zagrożenia poprzez wprowadzanie wielu elementów motywacyjnych oraz służących zwiększeniu identyfikacji ze Spółką kluczowych osób. W momencie składania niniejszego raportu trwają prace nad

10 S t r o n a 10 podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez kluczowych pracowników i współpracowników XPLUS. Aktywności w obszarze badań i rozwoju Obecna przewaga konkurencyjna Spółki powstała w wyniku szeregu prac rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnego rozwiązania z zakresu IT dedykowanego do konkretnej grupy podmiotów. W pierwszym półroczu 2009 kontynuowano działania w obszarze rozwoju oferty XPLUS o nowatorskie rozwiązania w ramach głównego produktu Spółki, które pozwolą na ugruntowanie pozycji XPLUS w czołówce partnerów Microsoft. Dodatkowo planowane są prace rozwojowe związane z przeniesieniem produktów spółki na najnowszą wersję systemu oferowanego przez Microsoft Microsoft Dynamics AX Uruchomione zostały również działania służące certyfikacji produktów Certified for Microsoft Dynamics AX, która podniesie wiarygodność produktów spółki i wpłynie na możliwości oferowania oprogramowania poza granicami Polski.

11 S t r o n a 11 Bilans sporządzony na dzień AKTYWA AKTYWA TRWAŁE , ,07 I. Wartości niematerialne i prawne , ,27 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 976,51 0,00 3. Inne Wartości niematerialne i prawne , ,27 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,98 1. Środki trwałe , ,98 a) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,37 d) środki transportu 3 907, ,61 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0, ,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 9 698,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 838,82 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 838,82 B. AKTYWA OBROTOWE , ,13 I. Zapasy ,57 0,00 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary ,57 0,00

12 S t r o n a Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,86 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 -do 12 mc 0,00 -powyżej 12 mc 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,86 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,25 -do 12 mc , ,25 -powyżej 12 mc 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 8 563, ,35 c) inne 8 495, ,26 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,59 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,59 a) w jednostkach powiązanych 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe , ,59 -środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 -inne środki pieniężne ,30 -inne aktywa pieniężne ,75 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,68 SUMA BILANSOWA , ,20

13 S t r o n a 13 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,07 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,18 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,42 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,11 IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,13 I. Rezerwy na zobowiązania 4 575, ,44 1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 4 575, ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowa 0,00 b) krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,44 a) długoterminowa ,12 b) krótkoterminowa 0, ,32 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 -do 12 mc 0,00 -powyżej 12 mc 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,69 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,29 -do 12 mc , ,29 -powyżej 12 mc 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,60 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 i) inne 1,02 362,80

14 S t r o n a Fundusze specjalne 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 -długoterminowe 0,00 krótkoterminowe , ,00 SUMA BILANSOWA , ,20

15 S t r o n a 15 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,51 I. Przychód ze sprzedaży produktów , ,90 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzonych produktów na wł. potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,61 B. Koszty działalności operacyjnej , ,05 I. Amortyzacja , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , ,33 III. Usługi obce , ,26 IV. Podatki i opłaty 1 966, ,53 V. Wynagrodzenia , ,31 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,48 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,51 C. Zysk/strata ze sprzedaży , ,54 D. Pozostałe przychody operacyjne 92,14 494,03 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 92,14 494,03 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,37 236,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 0,37 236,00 F. Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,51 G. Przychody finansowe 871, ,16 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 9 111,41 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 871, ,75 H. Koszty finansowe 967, ,76 I. Odsetki 4 709,14 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 967, ,62 I. Zysk/strata z działalności gospodarczej , ,11 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk/strata brutto , ,11 L. podatek dochodowy , ,00

16 S t r o n a 16 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku N. Zysk/strata netto , ,11

17 S t r o n a 17 Oświadczenie Zarządu Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu XPLUS S.A Karol Sudnik

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010 2010-05-10 www.pgs-soft.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. 8

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 3 Wybrane informacje finansowe... 4 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A. RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2008 roku List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Państwo! Niniejszy raport prezentuje wyniki finansowe spółki INFOSYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I za okres 01.01.2007 31.12.2007 (OPISOWE) Krosno Odrzańskie, marzec 2008 r. 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Piaseczno, dnia 13 sierpnia 2015 roku 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo