ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2) w związku z art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późno zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje: 1 Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania., 2 WÓJT Sławomir Karwowski

2 SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Nowa Ruda z wykonania budżetu za 2006 rok Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Rada Gminy uchwaliła Uchwałą Nr 195/XXXIV/06 w dniu 27 marca 2006 roku. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości ,00 zł, a wydatki budżetu w wysokości ,00 zł. W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów długoterminowych na kwotę ,00 zł, oraz przychody w kwocie ,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu długoterminowego i emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W I kwartale plan dochodów, jak i plan wydatków kształtował się na poziomie uchwalonego budżetu na rok Wykonanie dochodów za I kwartał wyniosło ,00 zł tj. 21,05 % planowanych dochodów. Wykonanie wydatków za I kwartał wyniosło ,00zł tj. 17,07 % planowanych wydatków. W II kwartale w budżecie gminy wprowadzono zmiany na podstawie: 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 523/06 z dnia 30 maja 2006 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 534/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł Na 30 czerwca 2006 roku budżet gminy po stronie dochodów wyniósł ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł. Za I półrocze wykonanie dochodów wyniosło ,68 zł tj. 38,01 % planowanych dochodów, a wydatków wyniosło ,53 zł tj. 31,33% planowanych wydatków. W III kwartale w budżecie gminy wprowadzono zmiany na podstawie : 3) Uchwały Rady Gminy Nr 204/XXXVI/06 z dnia 03 lipca 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4 520,00zł, 4) Uchwały Rady Gminy Nr 211/XXXVII/06 z dnia 21 lipca 2006 roku zwiększając plan

3 wydatków o kwotę ,00 zł 5) Uchwały Rady Gminy Nr 214/XXXVIII/06 z dnia 29 września 2006 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę ,00 zł i plan wydatków o kwotę ,00 zł 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 572/06 z dnia 29 września 2006 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł. Ogółem budżet gminy w III kwartale 2006 roku po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę ,00 zł a po stronie wydatków o kwotę ,00 zł. Na 30 września 2006 roku plan dochodów wyniósł ,00 zł a plan wydatków ,00 zł. Wykonanie dochodów za III kwartały wyniosło ,52 zł tj.70,16% planowanych dochodów a wydatków wyniosło ,61 zł tj.55,57% planowanych wydatków. W IV kwartale wprowadzono zmiany na podstawie : 7) Uchwały Rady Gminy Nr 218/ XXXIX/06 z dnia 27 października 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2 750,00 zł 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 596/06 z dnia 27 listopada 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł 9) Uchwały Rady Gminy Nr 7/III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększając plan dochodów o kwotę ,00 zł a plan wydatków zmniejszając o kwotę ,00 zł 10) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 5/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł Ogółem budżet gminy w IV kwartale 2006 roku po stronie dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł a po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę ,00 zł. Na koniec 2006 roku plan dochodów zamknął się kwotą ,00 zł a plan wydatków ,00 zł. Wykonanie dochodów za 2006 rok wyniosło ,08 zł tj. 92,98 % planowanych dochodów a wydatków wyniosło ,47 zł tj. 85,11 % planowanych wydatków. WYKONANIE ZA % PLAN 2006 rok DOCHODY ,00 zł ,08zł 92,98 Dochody z podatków i opłat ,00 zł ,30zł 75,80 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,66 zł 102,54

4 Wpływy z opłat za zezwolenie na ,00 zł ,03 zł 105,72 sprzedaż napojów alkoholowych Środki na dofinansowanie ,00 zł ,31 zł 100,00 własnych zadań pozyskane z innych źródeł Część oświatowa subwencji ,00 zł ,00 zł 100,00 ogólnej Część wyrównawcza subwencji ,00 zł ,00 zł 100,00 Część równoważąca subwencji ,00 zł ,00zł 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł ,78 zł 99, ,00 zł ,00 zł 85,71 WYKONANIE ZA % PLAN 2006 rok Wydatki , ,47zł 85,11 Wydatki bieżące ,00 zł ,26 zł 93,72 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od ,00 zł ,70 zł 93,72 wynagrodzeń - dotacje ,00 zł ,00zł 98,25 - wydatki na realizację zadań ,00 zł ,84 zł 62,94 określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki na programy ze ,00 zł ,31 zł 100,00 środków Funduszy Strukturalnych Wydatki majątkowe ,00 zł ,21 zł 36,90 w tym: - wydatki inwestycyjne ,00 zł ,41 zł 39,72 - wydatki na programy ze ,00 zł ,80 zł 16,95 środków Funduszy Strukturalnych W 2006 roku zgodnie z zawartymi umowami spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosła ,00 zł. Spłacono : - VI ratę w wysokości ,00 zł od kredytu zaciągniętego w 200 roku w wysokości zł na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A Oddział Nowa Ruda - V ratę w wysokości ,00 zł od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie ,00 zł

5 na realizację zadania inwestycyjnego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A Oddział Nowa Ruda - III ratę w wysokości ,00 zł od zaciągniętego kredytu w 2004 roku na zakup inwestycyjny w Banku Zachodnim WBK S.A w Nowej Rudzie W 2006 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości ,00 zł a termin wykupu ustalono na 2009 rok. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wyniósł ,00 zł. Budżet gminy za 2006 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości ,39 zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,00 zł wykonanie ,73 zł. tj. 101,54 %. Rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano ,00 zł. wykonanie wyniosło ,00 zł.tj. 100,00%. Kwotę ,00 zł. stanowiły bezzwrotną pomoc finansową na zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa przepompowni ścieków w Bożkowie otrzymaną z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Rozdz Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 6 000,00 zł. wykonanie 5 999,91 zł. tj.100,00%. Zgodnie z zawartymi umowami nr 1,9,10 z dnia 30 czerwca 2006 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim w ramach programu,,odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego w powiecie Kłodzkim gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 5 999,91 zł. z przeznaczeniem na: projekt pt,,centrum integracyjne dla naszej wsi,, realizowany przez społeczność lokalną wsi Dzikowiec projekt pt.,, Ogród Jordanowski we wsi realizowany przez społeczność lokalną wsi Wolibórz projekt pt.,,w stronę Holocaustu realizowany przez społeczność lokalną wsi Ludwikowice. Rozdz pozostała działalność zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,82zł. tj. 105,10%. Dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano ,00 zł. wykonanie wyniosło ,34 zł. tj. 106,84%. W 2006 roku sprzedano : 10 działek rolnych o łącznej pow. 6,8714 ha na kwotę ,00 zł. 1 działkę leśną o pow. 0,1486 ha za cenę 4 000,00 zł.

6 Kwotę ,34 zł. stanowiły należności z tytułu wpłat na poczet przystosowania nieruchomości rolnych do sprzedaży. Dotacja w wysokości ,48 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,37 zł. tj. 57,30%. Rozdz drogi publiczne gminne plan 5 000,00 zł. wykonanie 54,37 zł. tj.1,09%. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozdz usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 zł. wykonanie wyniosło ,00 zł. tj.58,09%. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2006 roku Nr FS8-4135/469/2006 przyznana dotacja została przeznaczona na remont drogi gminnej w Sokolcu ,00 zł, remont drogi w Ludwikowicach Kłodzkich ,00 zł i w Czerwieńczycach ,00 zł, remont mostka na ulicy Pniaki w Jugowie ,00 zł oraz remont mostka na ulicy Wysiedleńców w Jugowie ,00 zł. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł. została przyjęta do realizacji przez Gminę w 2007 roku. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowano ,00 zł wykonanie ,79 zł. tj. 68,78 % Rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł. wykonanie wyniosło ,79 zł. tj. 68,78%. Dochody z dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych oraz prawnych wyniosły ,90 zł. Kwota ,45 zł. to wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano ,00 zł. wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło ,73 zł. tj 68,83 %. W 2006 roku sprzedano: 15 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 3,0067 ha za ogólną cenę

7 ,80 zł. 4 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,2718 ha za cenę ,82 zł. 6 działek zabudowanych budynkami o łącznej pow. 1,1486 ha za cenę ,65 zł. 13 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 0,5804 ha za cenę ,25 zł. 1 drogę wewnętrzną o powierzchni 0,0275 ha za cenę 1 107,72 zł. 2 lokale użytkowe o pow. 0,0298 ha za cenę 6 404,50 zł. Kwotę ,99 zł. stanowią należności z tytułu wpłat na poczet kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży. Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od rat wyniosły ,71 zł. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,44 zł. tj.111,04 %. Rozdz Urzędy wojewódzkie plan ,00 zł. wykonanie ,18 zł tj. 101,42 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła ,00 zł. 5% z dochodów pobieranych za wydanie dowodu osobistego oraz udostępnienie danych osobowych wyniosły 2 811,18 zł. Rozdz Urzędy gmin plan ,00 zł. wykonanie ,26 zł. tj. 141,79%. Wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za terminowe przesyłanie i naliczanie podatku dochodowego oraz przesyłanie w terminie składek ZUS, prowizja za znaki skarbowe, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych,koszty postępowania sądowego,refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy,odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego oraz sprzedaż osobom fizycznym drewna opałowego i posuszu z lasów gminnych wyniosły ,26 zł. 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 100,00%. Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2 095,00 zł. wykonanie 2 095,00 zł. tj. 100,00%. Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła 2 095,00 zł.

8 Rozdz Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów plan ,00 wykonanie ,00 zł. tj.100,00%. Dotacja przeznaczona na Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie zarządzonych na dzień 12 i 26 listopada 2006 roku wyniosła ,00 zł. DZ. 752 OBRONA NARODOWA Zaplanowano 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00%. Rozdz Pozostałe wydatki obronne plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł. Dotacja na obronę narodową w 2006 roku wyniosła 500,00 zł. DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 9 700,00 zł. wykonanie 9 700,00 zł. tj.100,00 %. Rozdz Obrona cywilna plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł. Dotacja na obronę cywilną w 2006 roku wyniosła 700,00 zł. Dotacja na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania wyniosło 9 000,00 zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. tj. 86,14%. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 056,00 zł. tj. 41,12%. Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi dochód własny gminy,którego wymiar prowadzi Urząd Skarbowy Nowa Ruda. W 2006 roku kartę podatkową opłacało 16 osób. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan ,00 zł. wykonanie ,60 zł. tj. 82,51%.

9 Podatek od nieruchomości plan ,00 zł. wykonanie ,10 zł. tj.82,36%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płaci 57 podmiotów gospodarczych. W 2006 roku na wniosek podatnika umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 643,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wyniósł ,33 zł, z czego kwotę ,79 zł. stanowiły zaległości zabezpieczone hipoteką Wobec pozostałych dłużników prowadzone są wyjaśnienia prawne. W związku z prowadzoną windykacją zaległości sporządzono 16 tytułów wykonawczych, wysłano 15 upomnień. Nadpłaty osób prawnych na koniec roku wyniosły 464,00 zł. Gmina Nowa Ruda nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów z tego względu skutki obniżenia górnych stawek stanowią kwotę ,55 zł. Podatek rolny- plan 6 730,00 zł. wykonanie 3 041,50 zł. tj. 45,19%. Podatek rolny od osób prawnych płaci 20 podmiotów gospodarczych. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 20,30 zł. Podatek leśny plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 106,39%. Podatek leśny od osób prawnych płaci sześć jednostek. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł. wykonanie ,90 zł. tj. 70,72% Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek wyniosły 9 645,45 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 554,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej plan ,00zł. Wykonanie 9 266,10 zł. tj. 92,66%. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych lub turystycznych w miejscowościach Jugów oraz Sokolec. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,00 zł. wykonanie ,20 zł. tj.67,92%. Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten dotyczy umów sprzedaży, rzeczy,poręczenia i pozostałych czynności cywilnoprawnych. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych plan ,00 zł. wykonanie ,80 zł. tj. 69,42 %. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,00 zł. wykonanie ,39 zł. tj. 78,60%.

10 Podatek od nieruchomości plan ,00 zł. wykonanie ,67 zł. tj.78,04%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych naliczany jest na podstawie składanych przez podatników informacji podatkowych. Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek za okres sprawozdawczy wyniosły ,70 zł. W 2006 roku na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na kwotę ,70 zł. rozłożono na raty płatność podatku w wysokości ,71 zł. Odroczenia terminów płatności wyniosły ,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wyniósł ,72 zł. z czego kwotę ,80 zł. stanowią zaległości objęte hipoteką przymusową. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 236 tytułów wykonawczych, wysłano 904 upomnienia. Podatek rolny plan ,00 z ł. wykonanie ,54 zł. tj. 67,45%. W 2006 roku na wniosek podatników udzielono umorzenia na kwotę ,20 zł. Ogółem zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły ,31 zł. z czego 4 412,25 zł. wpisano na przymusową hipotekę. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 1 336,21 zł. Podatek leśny plan 2 794,00 zł. wykonanie 3 102,65 zł. tj. 111,05% Stan zaległości na koniec roku wyniósł 587,43 zł. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł wykonanie ,66 zł. tj. 52,41%. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 42 podatnikom. Stan zaległości na koniec roku wyniósł ,31 zł. Umorzono w/w podatek na kwotę 1 730,70 zł. Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek wyniosły ,89 zł. Podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł. wykonanie ,06 zł. tj. 99,59% Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek od posiadania psów plan 1 000,00 zł. wykonanie 180,00 zł. tj. 18,00%. W związku z tym,że Gmina Nowa Ruda jest gminą rolniczą a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gospodarstwa rolne są zwolnione z płatności tego podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan ,00 z ł. wykonanie ,10 zł.

11 tj. 141,11%. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2006 roku wpływy z w/w wynoszą ,10 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych plan ,00 zł. wykonanie ,71 zł. tj. 136,72%. Rozdz Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan ,00 zł. wykonanie ,35 zł. tj. 66,41%. Wpływy z opłaty skarbowej plan 1 000,00zł. Wykonanie 2 039,50 zł. tj. 203,95%. Prowizja od sprzedaży znaków skarbowych na podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Wpływy z opłaty za czynności urzędowe plan 1 000,00 zł. wykonanie 550,00 zł tj. 55,00%. Na w /w wpływy składają się opłata za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł. wykonanie ,62 zł. tj. 62,70%. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Na terenie gminy opłatę eksploatacyjną opłacają dwie kopalnie tj. Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy oraz Kopalnia Surowców Skalnych w Świerkach. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan ,00 zł. wykonanie ,03 zł. tj. 106,72%. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2006 stanowiły opłaty za wydane zezwolenia w roku nabycia i utraty oraz opłaty naliczane na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców. W 2006 roku wydano 26 nowych zezwoleń. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego-plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. tj. 104,83%. W/w opłatę stanowi wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jego zmiana. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan ,00 z ł. wykonanie

12 2 479,20 zł. tj. 16,53% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł. wykonanie ,66 zł. tj. 102,54%. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-5/2006 ustalono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006 w wysokości ,00 zł.. W 2006 roku plan został zrealizowany w 103,49% i osiągnął poziom ,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych plan ,00 zł. wykonanie ,66 zł. tj. 86,18%. W uchwale budżetowej ustalono plan dochodów z tego podatku na poziomie ,00 zł. wykonanie planu wyniosło ,66 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych płaci sześć podmiotów. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł wykonanie ,66 zł tj. 100,26% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST /2006 przyznana subwencja oświatowa na 2006 rok wyniosła ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej W 2006 roku zgodnie z pismem j/ w część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Zgodnie z pismem j/w przyznana część równoważąca subwencji wyniosła ,00 zł Różne rozliczenia finansowe plan ,00 zł wykonanie ,65 zł. tj. 315,84%. Odsetki z tytułu zakładania lokat terminowych (kilkudniowych) wyniosły ,65 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł. wykonanie ,43 zł tj. 95,45%.

13 80101 Szkoły podstawowe- plan ,00 zł. wykonanie ,43 zł. tj. 97,08%. Kwotę ,42 zł. stanowiły wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach które się znajdują w budynkach szkół. Dopłata uczniów do obiadów wyniosła 3 241,80 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej oraz sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych wyniosła ,00 zł. Darowizna z Fundacji,,Centrum Edukacji Obywatelskiej,, w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Jugowie z przeznaczeniem na kontynuację projektu,,album Jugowa-nasza wieś na fotografiach dzieci,, wyniosła 4 000,00 zł. Darowizna z Koplani Surowców Skalnych w Bartnicy dla Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach na zakup dywanu wyniosła 350,00 zł. Darowizna z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy dla Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne wyniosła 300,00 zł. Środki z Urzędu Miasta dotyczące porozumienia w sprawie utworzenia jednego dodatkowego oddziału klasy czwartej z programem klasy integracyjnej oraz jednego dodatkowego oddziału klasy pierwszej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie wyniosły ,90 zł. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację programu Szkoła Marzeń Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszenie proporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem,przy współudziale Europejskiego Funduszu Wsi dla szkoły podstawowej w Jugowie w 2006 roku otrzymano ,31 zł. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez sportu,kultury,rekreacji i turystyki dla Szkoły Podstawowej w Bożkowie z przeznaczeniem na zadania: -Święto patrona szkoły-śladami Kornela Makuszyńskiego-Wycieczka do Zakopanego, -Pożegnanie Lata-Święto latawca, -Spotkajmy się na Wieży-Turystyczny zlot osób niepełnosprawnych, -Święto Rodziny festyn rodzinny, wyniosło 2 100,00 zł Przedszkola -plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 98,22%. Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym tzw. czesne wyniosły ,00 zł.

14 Darowizna od MDM Sklep Stanisław Maciejewski dla Przedszkola w Jugowie na zakup materiałów piśmiennych wyniosła 100,00 zł Pozostała działalność plan 4 111,00 zł wykonanie 800,00 zł. tj. 19,46%. Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 800,00 zł. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,00 zł. wykonanie ,67 zł tj. 99,53% Domy pomocy społecznej Środki w wysokości 1 100,00 zł. stanowiły częściową odpłatność pensjonariuszy z terenu gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,80 zł tj. 100,02%. Dotacja otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosła ,00 zł. Kwotę 498,80 zł. stanowiło 50% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez Komornika od dłużników alimentacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj.100,00% Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosła ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan ,00 zł. wykonanie ,20 zł. tj 100,00%. Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła ,30 zł. Dotacja na wypłacenie zasiłków okresowych wyniosła ,00 zł. Dochody z odpłatności za wydawane posiłki wyniosły 513,90 zł Ośrodki pomocy społecznej plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj.100,00%. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2006 roku wyniosła ,00 zł.

15 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 7 500,00 zł. wykonanie 7 500,00 zł tj. 100,00%. Kwotę 7 500,00 zł. stanowiły środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 3 000,00 zł. wykonanie 1 553,02 zł. tj. 51,77%. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 1 553,02 zł. Z usług opiekuńczych w 2006 roku korzystała jedna osoba Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj.78,49%. Na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi która miała miejsce w sierpniu br. w niektórych rejonach województwa dolnośląskiego otrzymano dotację w wysokości ,00 zł. Dotację przeznaczoną dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, nadmiernych opadów deszczu,powodzi otrzymano w wysokości 9 970,40 zł Pomoc społeczna plan ,00 zł. wykonanie ,25,00 zł.tj.100,01% Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu,, Posiłek dla potrzebujących otrzymano dotację w kwocie ,00 zł. Dochody z odpłatności za wydawane posiłki stanowiły kwotę 26,25 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 95,08%. Dotacja pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona na,,aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym wyniosła ,00 zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów otrzymano środki w wysokości 2 520,00 zł.

16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł. tj.100,00 % Zgodnie z umową sponsorską Nr 1/06 z LAFARGE -Kruszywa w Warszawie z przeznaczeniem na zakup okien i drzwi dla świetlicy w Świerkach otrzymano 5 000,00 zł. ROZCHODY W 2006 roku spłacono kredyty na kwotę ,00 zł. Spłacono V ratę w wysokości ,00 zł. od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie ,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Oddział w Nowej Rudzie. Kwota pozostała do spłaty ,00 zł. Spłacono VI ratę w wysokości ,00 zł. od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w kwocie zł. na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. Oddział w Nowej Rudzie. Kwota pozostała do spłaty ,00 zł. Spłacono III ratę w wysokości ,00 zł. od zaciągniętego kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Nowej Rudzie w wysokości zł. Kwota pozostała do spłaty ,00 zł W 2006 roku gmina nabyła obligacje w wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych. Należności i zobowiązania Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2006 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem ,22 zł. i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych głównie z tytułu dokonanych zakupów, usług oraz pochodnych od płac, których termin płatności upływa po okresie sprawozdawczym. Z czego przypada na: jednostkę budżetową,,urząd Gminy ,94 zł. jednostki budżetowe oświaty ,28 zł. Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w 2006 roku należności wyniosły ogółem zł.

17 Plan dochodów za 2006 rok w wysokości , 00 zł. został wykonany w kwocie , 08 zł co oznacza 92,98% jego realizacji z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok.zauważamy, że znaczący wpływ na wykonanie dochodów gminy ogółem mają dochody z podatków i opłat, które wyniosły ,33 zł. i stanowiły 24,00 % ogółu wykonanych dochodów. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że zaległości w podatkach z roku na rok wzrastają a jest to skutek ubożenia podatników -rolników. Istotnym źródłem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które w 2006 roku wyniosły ,66 zł i stanowiły 16,29 % ogółu wykonanych dochodów. Subwencje tj. część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wyniosły ,00 zł i stanowiły 38,50 % wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne wyniosły ,78 zł, co stanowiło 19,52 % ogółu wykonanych dochodów. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wyniosły ,31 zł. i stanowiły 1,69% wykonanych dochodów ogółem. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2006 roku kwotę w wysokości ,70 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały; Rozdział Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Gminna Spółka Wodna Nowa Ruda w Nowej Rudzie na podstawie porozumienia zawartego dnia roku z Gminą Nowa Ruda, z otrzymanych składek członkowskich w 2006 roku wykonała we wsiach Ludwikowice, Świerki, Wolibórz, Sokolec, Bartnica Świerki następujące prace: renowację m rowów melioracyjnych założenie czterech przepustów plantowanie skarp i dna rowów

18 ręczne wykaszanie porostów ze skarp Koszt tych prac wyniósł ogółem ,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W 2006 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ,18 zł. z przeznaczeniem na : - zadanie inwestycyjne: - Kanalizacja Sanitarna w Dzikowcu ,59 zł - Przyłącze energetyczne do przepompowni Bożków, Czerwieńczyce, 1 604,79 zł - Kanalizacja sanitarna w Bożkowie ,00 zł - Kanalizacja sanitarna we Włodowicach 5 490,00 zł - Kanalizacja sanitarna w Przygórzu 4 800,00 zł - Sieć wodociągowa w Bartnicy ,80 zł Rozdział Izby Rolnicze Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % odpisu od rzeczywistej wielkości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 2 315,36 zł. na opłacenie składek, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Rozdział Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zgodnie z zawartymi u mowami nr 1,9,10 z dnia 30 czerwca 2006 roku pomiędzy Gmina Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim w ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego w powiecie Kłodzkim wydatkowano kwotę 8 091,45 zł (środki otrzymane ze starostwa 5 999,91 zł, środki własne 2 091,54 zł) z przeznaczeniem na: - projekt pt. Centrum integracyjne dla naszej wsi realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Dzikowiec (zakup materiałów wykonanie ławek z zadaszeniem i kominka na placu zabaw) - projekt pt. Ogród jordanowski we wsi realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Wolibórz (zakup dwóch huśtawek drewnianych na plac zabaw)

19 - projekt pt. W stronę Holocaustu realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Ludwikowice Kłodzkie (wykonanie obeliska upamiętniającego ofiary obozu Gross-Rosen) Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału w 2006 roku z otrzymanej dotacji w wysokości ,00 zł wydatkowano kwotę ,71 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości ,83 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne Na terenie gminy znajduje się 135 km dróg. W 2006 roku na ich utrzymanie - zakup (3 155 ton niesortu, żwiru, piasku, mieszanki, kamienia łamanego, przepustów) wraz z kosztami transportu oraz na remonty bieżące, praca sprzętu tj. Uzupełnienie m 3 ubytków we wsiach Jugów, Bożków, Bieganów, Świerki, Sokolec, Ludwikowice ul.wiejska (remont nawierzchni, profilowanie drogi), Dzikowiec, Czerwieńczyce, Wolibórz, oznakowanie dróg wydatkowano kwotę ,57 zł. Na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych we wsiach na terenie gminy wydatkowano kwotę ,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie ,78 zł. W 2006 roku przekazano z budżetu środki finansowe w kwocie ,13 zł na zadanie inwestycyjne Odbudowa Dróg Gminnych. Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie ,77 zł na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Prace Drogowo - Remontowe i Budowlane Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20 W ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę ,80 zł (środki otrzymane z budżetu państwa ,00 zł, środki z budżetu ,80 zł) z przeznaczeniem na: - remont drogi w Sokolcu (działka nr 182) - remont drogi w Ludwikowicach Kł. (działki nr 256/1 i 351) - remont mostka w Czerwieńczycach (działki nr 329/1 i 329/2) - remont mostka w Jugowie ul. Wysiedleńców (działka nr.870) - remont mostka w Jugowie ul. Pniaki (działki nr 484/2, 477/6 i 474/5) Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 5 563,78 zł na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Dz. 630 TURYSTYKA Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę ,50 zł w tym: - przekazując środki na zadania inwestycyjne: - Zagospodarowanie Rekreacyjne Zalewu w Dzikowcu ,80 zł - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Sokolcu ,00 zł - utrzymanie obiektu (zakup worków na śmieci) 77,70 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości ,43 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały: Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2006 roku przekazano środki w kwocie ,00 zł dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda wynikające z porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług na rzecz Gminy Nowa Ruda przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR 5.17.215 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo