ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2) w związku z art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późno zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje: 1 Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania., 2 WÓJT Sławomir Karwowski

2 SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Nowa Ruda z wykonania budżetu za 2006 rok Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Rada Gminy uchwaliła Uchwałą Nr 195/XXXIV/06 w dniu 27 marca 2006 roku. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości ,00 zł, a wydatki budżetu w wysokości ,00 zł. W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów długoterminowych na kwotę ,00 zł, oraz przychody w kwocie ,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu długoterminowego i emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W I kwartale plan dochodów, jak i plan wydatków kształtował się na poziomie uchwalonego budżetu na rok Wykonanie dochodów za I kwartał wyniosło ,00 zł tj. 21,05 % planowanych dochodów. Wykonanie wydatków za I kwartał wyniosło ,00zł tj. 17,07 % planowanych wydatków. W II kwartale w budżecie gminy wprowadzono zmiany na podstawie: 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 523/06 z dnia 30 maja 2006 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 534/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł Na 30 czerwca 2006 roku budżet gminy po stronie dochodów wyniósł ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł. Za I półrocze wykonanie dochodów wyniosło ,68 zł tj. 38,01 % planowanych dochodów, a wydatków wyniosło ,53 zł tj. 31,33% planowanych wydatków. W III kwartale w budżecie gminy wprowadzono zmiany na podstawie : 3) Uchwały Rady Gminy Nr 204/XXXVI/06 z dnia 03 lipca 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4 520,00zł, 4) Uchwały Rady Gminy Nr 211/XXXVII/06 z dnia 21 lipca 2006 roku zwiększając plan

3 wydatków o kwotę ,00 zł 5) Uchwały Rady Gminy Nr 214/XXXVIII/06 z dnia 29 września 2006 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę ,00 zł i plan wydatków o kwotę ,00 zł 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 572/06 z dnia 29 września 2006 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł. Ogółem budżet gminy w III kwartale 2006 roku po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę ,00 zł a po stronie wydatków o kwotę ,00 zł. Na 30 września 2006 roku plan dochodów wyniósł ,00 zł a plan wydatków ,00 zł. Wykonanie dochodów za III kwartały wyniosło ,52 zł tj.70,16% planowanych dochodów a wydatków wyniosło ,61 zł tj.55,57% planowanych wydatków. W IV kwartale wprowadzono zmiany na podstawie : 7) Uchwały Rady Gminy Nr 218/ XXXIX/06 z dnia 27 października 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2 750,00 zł 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 596/06 z dnia 27 listopada 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł 9) Uchwały Rady Gminy Nr 7/III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększając plan dochodów o kwotę ,00 zł a plan wydatków zmniejszając o kwotę ,00 zł 10) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 5/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,00 zł Ogółem budżet gminy w IV kwartale 2006 roku po stronie dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł a po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę ,00 zł. Na koniec 2006 roku plan dochodów zamknął się kwotą ,00 zł a plan wydatków ,00 zł. Wykonanie dochodów za 2006 rok wyniosło ,08 zł tj. 92,98 % planowanych dochodów a wydatków wyniosło ,47 zł tj. 85,11 % planowanych wydatków. WYKONANIE ZA % PLAN 2006 rok DOCHODY ,00 zł ,08zł 92,98 Dochody z podatków i opłat ,00 zł ,30zł 75,80 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,66 zł 102,54

4 Wpływy z opłat za zezwolenie na ,00 zł ,03 zł 105,72 sprzedaż napojów alkoholowych Środki na dofinansowanie ,00 zł ,31 zł 100,00 własnych zadań pozyskane z innych źródeł Część oświatowa subwencji ,00 zł ,00 zł 100,00 ogólnej Część wyrównawcza subwencji ,00 zł ,00 zł 100,00 Część równoważąca subwencji ,00 zł ,00zł 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł ,78 zł 99, ,00 zł ,00 zł 85,71 WYKONANIE ZA % PLAN 2006 rok Wydatki , ,47zł 85,11 Wydatki bieżące ,00 zł ,26 zł 93,72 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od ,00 zł ,70 zł 93,72 wynagrodzeń - dotacje ,00 zł ,00zł 98,25 - wydatki na realizację zadań ,00 zł ,84 zł 62,94 określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki na programy ze ,00 zł ,31 zł 100,00 środków Funduszy Strukturalnych Wydatki majątkowe ,00 zł ,21 zł 36,90 w tym: - wydatki inwestycyjne ,00 zł ,41 zł 39,72 - wydatki na programy ze ,00 zł ,80 zł 16,95 środków Funduszy Strukturalnych W 2006 roku zgodnie z zawartymi umowami spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosła ,00 zł. Spłacono : - VI ratę w wysokości ,00 zł od kredytu zaciągniętego w 200 roku w wysokości zł na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A Oddział Nowa Ruda - V ratę w wysokości ,00 zł od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie ,00 zł

5 na realizację zadania inwestycyjnego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A Oddział Nowa Ruda - III ratę w wysokości ,00 zł od zaciągniętego kredytu w 2004 roku na zakup inwestycyjny w Banku Zachodnim WBK S.A w Nowej Rudzie W 2006 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości ,00 zł a termin wykupu ustalono na 2009 rok. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wyniósł ,00 zł. Budżet gminy za 2006 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości ,39 zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,00 zł wykonanie ,73 zł. tj. 101,54 %. Rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano ,00 zł. wykonanie wyniosło ,00 zł.tj. 100,00%. Kwotę ,00 zł. stanowiły bezzwrotną pomoc finansową na zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa przepompowni ścieków w Bożkowie otrzymaną z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Rozdz Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 6 000,00 zł. wykonanie 5 999,91 zł. tj.100,00%. Zgodnie z zawartymi umowami nr 1,9,10 z dnia 30 czerwca 2006 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim w ramach programu,,odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego w powiecie Kłodzkim gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 5 999,91 zł. z przeznaczeniem na: projekt pt,,centrum integracyjne dla naszej wsi,, realizowany przez społeczność lokalną wsi Dzikowiec projekt pt.,, Ogród Jordanowski we wsi realizowany przez społeczność lokalną wsi Wolibórz projekt pt.,,w stronę Holocaustu realizowany przez społeczność lokalną wsi Ludwikowice. Rozdz pozostała działalność zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,82zł. tj. 105,10%. Dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano ,00 zł. wykonanie wyniosło ,34 zł. tj. 106,84%. W 2006 roku sprzedano : 10 działek rolnych o łącznej pow. 6,8714 ha na kwotę ,00 zł. 1 działkę leśną o pow. 0,1486 ha za cenę 4 000,00 zł.

6 Kwotę ,34 zł. stanowiły należności z tytułu wpłat na poczet przystosowania nieruchomości rolnych do sprzedaży. Dotacja w wysokości ,48 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,37 zł. tj. 57,30%. Rozdz drogi publiczne gminne plan 5 000,00 zł. wykonanie 54,37 zł. tj.1,09%. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozdz usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 zł. wykonanie wyniosło ,00 zł. tj.58,09%. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2006 roku Nr FS8-4135/469/2006 przyznana dotacja została przeznaczona na remont drogi gminnej w Sokolcu ,00 zł, remont drogi w Ludwikowicach Kłodzkich ,00 zł i w Czerwieńczycach ,00 zł, remont mostka na ulicy Pniaki w Jugowie ,00 zł oraz remont mostka na ulicy Wysiedleńców w Jugowie ,00 zł. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł. została przyjęta do realizacji przez Gminę w 2007 roku. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowano ,00 zł wykonanie ,79 zł. tj. 68,78 % Rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł. wykonanie wyniosło ,79 zł. tj. 68,78%. Dochody z dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych oraz prawnych wyniosły ,90 zł. Kwota ,45 zł. to wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano ,00 zł. wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło ,73 zł. tj 68,83 %. W 2006 roku sprzedano: 15 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 3,0067 ha za ogólną cenę

7 ,80 zł. 4 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,2718 ha za cenę ,82 zł. 6 działek zabudowanych budynkami o łącznej pow. 1,1486 ha za cenę ,65 zł. 13 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 0,5804 ha za cenę ,25 zł. 1 drogę wewnętrzną o powierzchni 0,0275 ha za cenę 1 107,72 zł. 2 lokale użytkowe o pow. 0,0298 ha za cenę 6 404,50 zł. Kwotę ,99 zł. stanowią należności z tytułu wpłat na poczet kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży. Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od rat wyniosły ,71 zł. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,44 zł. tj.111,04 %. Rozdz Urzędy wojewódzkie plan ,00 zł. wykonanie ,18 zł tj. 101,42 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła ,00 zł. 5% z dochodów pobieranych za wydanie dowodu osobistego oraz udostępnienie danych osobowych wyniosły 2 811,18 zł. Rozdz Urzędy gmin plan ,00 zł. wykonanie ,26 zł. tj. 141,79%. Wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za terminowe przesyłanie i naliczanie podatku dochodowego oraz przesyłanie w terminie składek ZUS, prowizja za znaki skarbowe, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych,koszty postępowania sądowego,refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy,odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego oraz sprzedaż osobom fizycznym drewna opałowego i posuszu z lasów gminnych wyniosły ,26 zł. 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 100,00%. Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2 095,00 zł. wykonanie 2 095,00 zł. tj. 100,00%. Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła 2 095,00 zł.

8 Rozdz Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów plan ,00 wykonanie ,00 zł. tj.100,00%. Dotacja przeznaczona na Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie zarządzonych na dzień 12 i 26 listopada 2006 roku wyniosła ,00 zł. DZ. 752 OBRONA NARODOWA Zaplanowano 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00%. Rozdz Pozostałe wydatki obronne plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł. Dotacja na obronę narodową w 2006 roku wyniosła 500,00 zł. DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 9 700,00 zł. wykonanie 9 700,00 zł. tj.100,00 %. Rozdz Obrona cywilna plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł. Dotacja na obronę cywilną w 2006 roku wyniosła 700,00 zł. Dotacja na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania wyniosło 9 000,00 zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. tj. 86,14%. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 056,00 zł. tj. 41,12%. Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi dochód własny gminy,którego wymiar prowadzi Urząd Skarbowy Nowa Ruda. W 2006 roku kartę podatkową opłacało 16 osób. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan ,00 zł. wykonanie ,60 zł. tj. 82,51%.

9 Podatek od nieruchomości plan ,00 zł. wykonanie ,10 zł. tj.82,36%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płaci 57 podmiotów gospodarczych. W 2006 roku na wniosek podatnika umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 643,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wyniósł ,33 zł, z czego kwotę ,79 zł. stanowiły zaległości zabezpieczone hipoteką Wobec pozostałych dłużników prowadzone są wyjaśnienia prawne. W związku z prowadzoną windykacją zaległości sporządzono 16 tytułów wykonawczych, wysłano 15 upomnień. Nadpłaty osób prawnych na koniec roku wyniosły 464,00 zł. Gmina Nowa Ruda nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów z tego względu skutki obniżenia górnych stawek stanowią kwotę ,55 zł. Podatek rolny- plan 6 730,00 zł. wykonanie 3 041,50 zł. tj. 45,19%. Podatek rolny od osób prawnych płaci 20 podmiotów gospodarczych. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 20,30 zł. Podatek leśny plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 106,39%. Podatek leśny od osób prawnych płaci sześć jednostek. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł. wykonanie ,90 zł. tj. 70,72% Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek wyniosły 9 645,45 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 554,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej plan ,00zł. Wykonanie 9 266,10 zł. tj. 92,66%. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych lub turystycznych w miejscowościach Jugów oraz Sokolec. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,00 zł. wykonanie ,20 zł. tj.67,92%. Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten dotyczy umów sprzedaży, rzeczy,poręczenia i pozostałych czynności cywilnoprawnych. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych plan ,00 zł. wykonanie ,80 zł. tj. 69,42 %. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,00 zł. wykonanie ,39 zł. tj. 78,60%.

10 Podatek od nieruchomości plan ,00 zł. wykonanie ,67 zł. tj.78,04%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych naliczany jest na podstawie składanych przez podatników informacji podatkowych. Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek za okres sprawozdawczy wyniosły ,70 zł. W 2006 roku na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na kwotę ,70 zł. rozłożono na raty płatność podatku w wysokości ,71 zł. Odroczenia terminów płatności wyniosły ,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wyniósł ,72 zł. z czego kwotę ,80 zł. stanowią zaległości objęte hipoteką przymusową. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 236 tytułów wykonawczych, wysłano 904 upomnienia. Podatek rolny plan ,00 z ł. wykonanie ,54 zł. tj. 67,45%. W 2006 roku na wniosek podatników udzielono umorzenia na kwotę ,20 zł. Ogółem zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły ,31 zł. z czego 4 412,25 zł. wpisano na przymusową hipotekę. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 1 336,21 zł. Podatek leśny plan 2 794,00 zł. wykonanie 3 102,65 zł. tj. 111,05% Stan zaległości na koniec roku wyniósł 587,43 zł. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł wykonanie ,66 zł. tj. 52,41%. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 42 podatnikom. Stan zaległości na koniec roku wyniósł ,31 zł. Umorzono w/w podatek na kwotę 1 730,70 zł. Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek wyniosły ,89 zł. Podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł. wykonanie ,06 zł. tj. 99,59% Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek od posiadania psów plan 1 000,00 zł. wykonanie 180,00 zł. tj. 18,00%. W związku z tym,że Gmina Nowa Ruda jest gminą rolniczą a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gospodarstwa rolne są zwolnione z płatności tego podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan ,00 z ł. wykonanie ,10 zł.

11 tj. 141,11%. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2006 roku wpływy z w/w wynoszą ,10 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych plan ,00 zł. wykonanie ,71 zł. tj. 136,72%. Rozdz Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan ,00 zł. wykonanie ,35 zł. tj. 66,41%. Wpływy z opłaty skarbowej plan 1 000,00zł. Wykonanie 2 039,50 zł. tj. 203,95%. Prowizja od sprzedaży znaków skarbowych na podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Wpływy z opłaty za czynności urzędowe plan 1 000,00 zł. wykonanie 550,00 zł tj. 55,00%. Na w /w wpływy składają się opłata za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł. wykonanie ,62 zł. tj. 62,70%. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Na terenie gminy opłatę eksploatacyjną opłacają dwie kopalnie tj. Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy oraz Kopalnia Surowców Skalnych w Świerkach. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan ,00 zł. wykonanie ,03 zł. tj. 106,72%. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2006 stanowiły opłaty za wydane zezwolenia w roku nabycia i utraty oraz opłaty naliczane na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców. W 2006 roku wydano 26 nowych zezwoleń. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego-plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. tj. 104,83%. W/w opłatę stanowi wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jego zmiana. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan ,00 z ł. wykonanie

12 2 479,20 zł. tj. 16,53% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł. wykonanie ,66 zł. tj. 102,54%. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-5/2006 ustalono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006 w wysokości ,00 zł.. W 2006 roku plan został zrealizowany w 103,49% i osiągnął poziom ,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych plan ,00 zł. wykonanie ,66 zł. tj. 86,18%. W uchwale budżetowej ustalono plan dochodów z tego podatku na poziomie ,00 zł. wykonanie planu wyniosło ,66 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych płaci sześć podmiotów. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł wykonanie ,66 zł tj. 100,26% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST /2006 przyznana subwencja oświatowa na 2006 rok wyniosła ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej W 2006 roku zgodnie z pismem j/ w część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Zgodnie z pismem j/w przyznana część równoważąca subwencji wyniosła ,00 zł Różne rozliczenia finansowe plan ,00 zł wykonanie ,65 zł. tj. 315,84%. Odsetki z tytułu zakładania lokat terminowych (kilkudniowych) wyniosły ,65 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł. wykonanie ,43 zł tj. 95,45%.

13 80101 Szkoły podstawowe- plan ,00 zł. wykonanie ,43 zł. tj. 97,08%. Kwotę ,42 zł. stanowiły wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach które się znajdują w budynkach szkół. Dopłata uczniów do obiadów wyniosła 3 241,80 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej oraz sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych wyniosła ,00 zł. Darowizna z Fundacji,,Centrum Edukacji Obywatelskiej,, w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Jugowie z przeznaczeniem na kontynuację projektu,,album Jugowa-nasza wieś na fotografiach dzieci,, wyniosła 4 000,00 zł. Darowizna z Koplani Surowców Skalnych w Bartnicy dla Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach na zakup dywanu wyniosła 350,00 zł. Darowizna z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy dla Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne wyniosła 300,00 zł. Środki z Urzędu Miasta dotyczące porozumienia w sprawie utworzenia jednego dodatkowego oddziału klasy czwartej z programem klasy integracyjnej oraz jednego dodatkowego oddziału klasy pierwszej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie wyniosły ,90 zł. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację programu Szkoła Marzeń Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszenie proporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem,przy współudziale Europejskiego Funduszu Wsi dla szkoły podstawowej w Jugowie w 2006 roku otrzymano ,31 zł. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez sportu,kultury,rekreacji i turystyki dla Szkoły Podstawowej w Bożkowie z przeznaczeniem na zadania: -Święto patrona szkoły-śladami Kornela Makuszyńskiego-Wycieczka do Zakopanego, -Pożegnanie Lata-Święto latawca, -Spotkajmy się na Wieży-Turystyczny zlot osób niepełnosprawnych, -Święto Rodziny festyn rodzinny, wyniosło 2 100,00 zł Przedszkola -plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 98,22%. Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym tzw. czesne wyniosły ,00 zł.

14 Darowizna od MDM Sklep Stanisław Maciejewski dla Przedszkola w Jugowie na zakup materiałów piśmiennych wyniosła 100,00 zł Pozostała działalność plan 4 111,00 zł wykonanie 800,00 zł. tj. 19,46%. Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 800,00 zł. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,00 zł. wykonanie ,67 zł tj. 99,53% Domy pomocy społecznej Środki w wysokości 1 100,00 zł. stanowiły częściową odpłatność pensjonariuszy z terenu gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,80 zł tj. 100,02%. Dotacja otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosła ,00 zł. Kwotę 498,80 zł. stanowiło 50% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez Komornika od dłużników alimentacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj.100,00% Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosła ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan ,00 zł. wykonanie ,20 zł. tj 100,00%. Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła ,30 zł. Dotacja na wypłacenie zasiłków okresowych wyniosła ,00 zł. Dochody z odpłatności za wydawane posiłki wyniosły 513,90 zł Ośrodki pomocy społecznej plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj.100,00%. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2006 roku wyniosła ,00 zł.

15 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 7 500,00 zł. wykonanie 7 500,00 zł tj. 100,00%. Kwotę 7 500,00 zł. stanowiły środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 3 000,00 zł. wykonanie 1 553,02 zł. tj. 51,77%. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 1 553,02 zł. Z usług opiekuńczych w 2006 roku korzystała jedna osoba Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj.78,49%. Na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi która miała miejsce w sierpniu br. w niektórych rejonach województwa dolnośląskiego otrzymano dotację w wysokości ,00 zł. Dotację przeznaczoną dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, nadmiernych opadów deszczu,powodzi otrzymano w wysokości 9 970,40 zł Pomoc społeczna plan ,00 zł. wykonanie ,25,00 zł.tj.100,01% Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu,, Posiłek dla potrzebujących otrzymano dotację w kwocie ,00 zł. Dochody z odpłatności za wydawane posiłki stanowiły kwotę 26,25 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 95,08%. Dotacja pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona na,,aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym wyniosła ,00 zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów otrzymano środki w wysokości 2 520,00 zł.

16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł. tj.100,00 % Zgodnie z umową sponsorską Nr 1/06 z LAFARGE -Kruszywa w Warszawie z przeznaczeniem na zakup okien i drzwi dla świetlicy w Świerkach otrzymano 5 000,00 zł. ROZCHODY W 2006 roku spłacono kredyty na kwotę ,00 zł. Spłacono V ratę w wysokości ,00 zł. od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie ,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Oddział w Nowej Rudzie. Kwota pozostała do spłaty ,00 zł. Spłacono VI ratę w wysokości ,00 zł. od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w kwocie zł. na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. Oddział w Nowej Rudzie. Kwota pozostała do spłaty ,00 zł. Spłacono III ratę w wysokości ,00 zł. od zaciągniętego kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Nowej Rudzie w wysokości zł. Kwota pozostała do spłaty ,00 zł W 2006 roku gmina nabyła obligacje w wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych. Należności i zobowiązania Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2006 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem ,22 zł. i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych głównie z tytułu dokonanych zakupów, usług oraz pochodnych od płac, których termin płatności upływa po okresie sprawozdawczym. Z czego przypada na: jednostkę budżetową,,urząd Gminy ,94 zł. jednostki budżetowe oświaty ,28 zł. Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w 2006 roku należności wyniosły ogółem zł.

17 Plan dochodów za 2006 rok w wysokości , 00 zł. został wykonany w kwocie , 08 zł co oznacza 92,98% jego realizacji z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok.zauważamy, że znaczący wpływ na wykonanie dochodów gminy ogółem mają dochody z podatków i opłat, które wyniosły ,33 zł. i stanowiły 24,00 % ogółu wykonanych dochodów. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że zaległości w podatkach z roku na rok wzrastają a jest to skutek ubożenia podatników -rolników. Istotnym źródłem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które w 2006 roku wyniosły ,66 zł i stanowiły 16,29 % ogółu wykonanych dochodów. Subwencje tj. część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wyniosły ,00 zł i stanowiły 38,50 % wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne wyniosły ,78 zł, co stanowiło 19,52 % ogółu wykonanych dochodów. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wyniosły ,31 zł. i stanowiły 1,69% wykonanych dochodów ogółem. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2006 roku kwotę w wysokości ,70 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały; Rozdział Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Gminna Spółka Wodna Nowa Ruda w Nowej Rudzie na podstawie porozumienia zawartego dnia roku z Gminą Nowa Ruda, z otrzymanych składek członkowskich w 2006 roku wykonała we wsiach Ludwikowice, Świerki, Wolibórz, Sokolec, Bartnica Świerki następujące prace: renowację m rowów melioracyjnych założenie czterech przepustów plantowanie skarp i dna rowów

18 ręczne wykaszanie porostów ze skarp Koszt tych prac wyniósł ogółem ,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W 2006 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ,18 zł. z przeznaczeniem na : - zadanie inwestycyjne: - Kanalizacja Sanitarna w Dzikowcu ,59 zł - Przyłącze energetyczne do przepompowni Bożków, Czerwieńczyce, 1 604,79 zł - Kanalizacja sanitarna w Bożkowie ,00 zł - Kanalizacja sanitarna we Włodowicach 5 490,00 zł - Kanalizacja sanitarna w Przygórzu 4 800,00 zł - Sieć wodociągowa w Bartnicy ,80 zł Rozdział Izby Rolnicze Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % odpisu od rzeczywistej wielkości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 2 315,36 zł. na opłacenie składek, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Rozdział Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zgodnie z zawartymi u mowami nr 1,9,10 z dnia 30 czerwca 2006 roku pomiędzy Gmina Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim w ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego w powiecie Kłodzkim wydatkowano kwotę 8 091,45 zł (środki otrzymane ze starostwa 5 999,91 zł, środki własne 2 091,54 zł) z przeznaczeniem na: - projekt pt. Centrum integracyjne dla naszej wsi realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Dzikowiec (zakup materiałów wykonanie ławek z zadaszeniem i kominka na placu zabaw) - projekt pt. Ogród jordanowski we wsi realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Wolibórz (zakup dwóch huśtawek drewnianych na plac zabaw)

19 - projekt pt. W stronę Holocaustu realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Ludwikowice Kłodzkie (wykonanie obeliska upamiętniającego ofiary obozu Gross-Rosen) Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału w 2006 roku z otrzymanej dotacji w wysokości ,00 zł wydatkowano kwotę ,71 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości ,83 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne Na terenie gminy znajduje się 135 km dróg. W 2006 roku na ich utrzymanie - zakup (3 155 ton niesortu, żwiru, piasku, mieszanki, kamienia łamanego, przepustów) wraz z kosztami transportu oraz na remonty bieżące, praca sprzętu tj. Uzupełnienie m 3 ubytków we wsiach Jugów, Bożków, Bieganów, Świerki, Sokolec, Ludwikowice ul.wiejska (remont nawierzchni, profilowanie drogi), Dzikowiec, Czerwieńczyce, Wolibórz, oznakowanie dróg wydatkowano kwotę ,57 zł. Na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych we wsiach na terenie gminy wydatkowano kwotę ,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie ,78 zł. W 2006 roku przekazano z budżetu środki finansowe w kwocie ,13 zł na zadanie inwestycyjne Odbudowa Dróg Gminnych. Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie ,77 zł na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Prace Drogowo - Remontowe i Budowlane Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20 W ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę ,80 zł (środki otrzymane z budżetu państwa ,00 zł, środki z budżetu ,80 zł) z przeznaczeniem na: - remont drogi w Sokolcu (działka nr 182) - remont drogi w Ludwikowicach Kł. (działki nr 256/1 i 351) - remont mostka w Czerwieńczycach (działki nr 329/1 i 329/2) - remont mostka w Jugowie ul. Wysiedleńców (działka nr.870) - remont mostka w Jugowie ul. Pniaki (działki nr 484/2, 477/6 i 474/5) Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 5 563,78 zł na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Dz. 630 TURYSTYKA Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę ,50 zł w tym: - przekazując środki na zadania inwestycyjne: - Zagospodarowanie Rekreacyjne Zalewu w Dzikowcu ,80 zł - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Sokolcu ,00 zł - utrzymanie obiektu (zakup worków na śmieci) 77,70 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości ,43 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały: Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2006 roku przekazano środki w kwocie ,00 zł dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda wynikające z porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług na rzecz Gminy Nowa Ruda przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo