Spis treści. Wykaz skrótów Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (Krzysztof Sobieralski)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (Krzysztof Sobieralski)"

Transkrypt

1 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (Krzysztof Sobieralski) ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne Co to jest postępowanie administracyjne? Jakie wyróżnia się rodzaje postępowania administracyjnego? Jakie są tryby tych postępowań? Jakie są stadia tych postępowań? Jaki jest zakres zastosowania (przesłanki stosowania) przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym? Jakie są przesłanki prawa do procesu na drodze administracyjnej? Jaka jest relacja między materialnym i procesowym prawem administracyjnym? Co to jest sprawa administracyjna? ROZDZIAŁ II. Zasady ogólne postępowania admnistracyjnego Jakie są źródła i klasyfikacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego? Na czym polega zasada praworządności? Na czym polega zasada prawdy obiektywnej (materialnej)? Na czym polega zasada uwzględniania w postępowaniu i załatwianiu spraw interesu społecznego i słusznego interesu jednostki? Na czym polega zasada informowania? Na czym polega zasada czynnego udziału stron w postępowaniu? Co jest istotą zasady dwuinstancyjności postępowania? Na czym polega zasada trwałości decyzji administracyjnej?

2 6 Spis treści 9. Na czym polega zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych? Co oznacza zasada wpływu wychowawczego na obywateli? Na czym polega zasada przekonywania? Jaki jest zakres zasady udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom oraz niezbędnej informacji prawnej stronom i uczestnikom postępowania? Co oznacza zasada ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron? Jaka jest istota zasady szybkości i prostoty postępowania? Na czym polega zasada pisemności? ROZDZIAŁ III. Podmioty postępowania administracyjnego Co to jest organ administracji publicznej? Co to jest kompetencja organu administracji publicznej? Co to jest kompetencja ogólna organów administracji publicznej? Co to jest kompetencja szczególna administracji publicznej i co ją wyznacza? Według jakich zasad ustala się właś ciwość rzeczową? Według jakich zasad ustala się właś ciwość miejscową? Według jakich zasad ustala się właś ciwość instancyjną? Jaka jest istota właś ciwości delegacyjnej? Co to jest spór o właś ciwość? Według jakich zasad rozstrzyga się wewnętrzne spory o właś ciwość? Według jakich zasad rozstrzyga się spory zewnętrzne o właś ciwość? Na czym polega instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym? W jaki sposób została uregulowana instytucja wyłączenia pracownika organu administracji publicznej? Kiedy organ administracji publicznej podlega wyłączeniu? Na czym polega wyłączenie członka organu kolegialnego? Co to jest strona postępowania administracyjnego? Jakie są koncepcje legitymacji procesowej strony? Jaką koncepcję legitymacji procesowej strony przyjęto w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego? W jaki sposób następuje zapewnienie stronie reprezentacji w postępowaniu administracyjnym? Co to są podmioty na prawach strony i jaka jest ich pozycja prawna w postępowaniu administracyjnym?

3 Spis treści Jaka jest rola organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym? Jaka jest rola prokuratora jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym? Jaka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym? Jaka jest rola Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu administracyjnym? Kim są uczestnicy postępowania administracyjnego? ROZDZIAŁ IV. Czynności procesowe postępowania administracyjnego Jakie są terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym? W jaki sposób dyscyplinują one organ administracji publicznej? Co oznacza przewlekłość postępowania administracyjnego? Co to są czynności procesowe organu administracji publicznej? Co to są wezwania w postępowaniu administracyjnym? Na czym polega instytucja pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym? Kiedy następuje wszczęcie postępowania administracyjnego? Jakie czynności procesowe związane są ze wszczęciem postępowania administracyjnego? Kiedy następuje wszczęcie postępowania z urzędu? Kiedy następuje odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego? Co to jest podanie i jakie są jego wymogi formalne w postępowaniu administracyjnym? Na czym polega współuczestnictwo formalne w postępowaniu administracyjnym? Na czym polega współuczestnictwo materialne w postępowaniu administracyjnym? Kiedy dopuszczalne jest przywrócenie uchybionego terminu w postępowaniu administracyjnym? Co to jest zawieszenie postępowania administracyjnego? Na czym polega wyjątkowy tryb rozstrzygania kwestii wstępnej (art. 100 k.p.a.)? ROZDZIAŁ V. Dowód i postępowanie dowodowe Co to jest dowód i co stanowi przedmiot dowodu w postępowaniu administracyjnym?

4 8 Spis treści 2. Co należy rozumieć przez pojęcie środki dowodowe i jak jest zbudowany system środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym? Na czym polega dowód z dokumentu? Co jest istotą zeznań świadków? Kiedy i w jakim celu biegły wydaje opinię? Na czym polegają oględziny? Kiedy jest dopuszczalne przesłuchanie stron w postępowaniu administracyjnym? Co to jest oświadczenie strony w postępowaniu administracyjnym? Jakie zasady rządzą postępowaniem dowodowym? Jakie są formy postępowania rozpoznawczego w postępowaniu administracyjnym? ROZDZIAŁ VI. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym Jakie rozstrzygnięcia zapadają w ogólnym postępowaniu administracyjnym? Co to jest decyzja administracyjna? Co to jest postanowienie? W jaki sposób można dokonać klasyfikacji postanowień? Co to jest ugoda administracyjna? Czym się różni ostateczność od prawomocności decyzji administracyjnej? Co to jest natychmiastowa wykonalność decyzji nieostatecznej? Jakie skutki wywiera decyzja administracyjna? Jakie są forma i skutki postanowienia w postępowaniu administracyjnym? Na czym polega współdziałanie organów administracji publicznej w orzekaniu w sprawie indywidualnej? Co to jest umorzenie postępowania w sprawie indywidualnej? Co to jest rektyfikacja decyzji i postanowień? Co to jest wadliwość decyzji administracyjnej i jakie są jej skutki proceduralne? ROZDZIAŁ VII. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Jakie są elementy składowe (charakterystyka) systemu weryfikacji decyzji w postępowaniu administracyjnym? Co to jest tok instancji w postępowaniu administracyjnym? Kto posiada legitymację do wniesienia odwołania?

5 Spis treści 9 4. Kiedy mamy do czynienia z podmiotową i przedmiotową niedopuszczalnością odwołania? Jaki jest charakter prawny instytucji odwołania w postępowaniu administracyjnym? Na czym polega samokontrola organu pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym? Jakie są forma i prawne skutki odwołania? Jak wygląda postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji? Na czym polega postępowanie wstępne przed organem odwoławczym? Jak przebiega postępowanie rozpoznawcze przed organem odwoławczym? Jakie są rodzaje decyzji organu odwoławczego? Na czym polega zakaz reformationis in peius w postępowaniu odwoławczym? Co to jest zażalenie w postępowaniu administracyjnym? Co to jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym? Prawo do odwołania a prawo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego ROZDZIAŁ VIII. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Jakie są główne założenia teorii wadliwości decyzji administracyjnej? Na czym polega zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym? Jaki charakter prawny ma instytucja wznowienia postępowania administracyjnego? Czy dopuszczalne jest jednoczesne uruchomienie przez stronę różnych trybów nadzwyczajnych, a także wniesienie skargi do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję mimo wszczęcia nadzwyczajnych trybów administracyjnych? Jak wygląda podmiotowy i przedmiotowy zakres dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego? Jakie są podstawy wznowienia postępowania administracyjnego? Naruszenie zasady równego traktowania a wznowienie postępowania administracyjnego Jakie jest znaczenie negatywnych przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego?

6 10 Spis treści 9. Jak przebiega postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego? Jaki jest charakter prawny instytucji stwierdzenia nieważności decyzji (postanowień)? Jakie są przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)? Jaką rolę odgrywają negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)? Jaki jest przebieg postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)? Jaki jest tryb dochodzenia odszkodowania za wadliwe działanie organów administracji publicznej? Kiedy dopuszczalne jest uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętych wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowych? W jaki sposób organ administracji publicznej kontroluje wykonanie przez stronę decyzji administracyjnej? ROZDZIAŁ IX. Postępowania uproszczone o charakterze administracyjnym Co to jest zaświadczenie? W jakich przypadkach organ może odmówić wydania zaświadczenia? Jak wygląda sytuacja prawna skarżącego i wnioskodawcy w postępowaniu administracyjnym? Kiedy i kogo obciążają koszty postępowania administracyjnego? Część druga POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE (Marcin Miemiec) ROZDZIAŁ X. Ogólna charakterystyka kontroli sądowoadministracyjnej Do rozpoznawania jakich spraw powołane są sądy administracyjne? Jaki jest zakres przedmiotowy kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne? Jakie ustawy szczególne przewidują kontrolę sądowoadministracyjną? Na czym polega istota kontroli sądowoadministracyjnej? Jakie spory o właś ciwość oraz jakie spory kompetencyjne rozstrzygają sądy administracyjne? W jakich sprawach nie są właś ciwe sądy administracyjne? Jaka jest moc wyroków karnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

7 Spis treści 11 ROZDZIAŁ XI. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego Co to są zasady postępowania sądowoadministracyjnego? Jaka jest treść zasady legalności? Jaka jest treść zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego? Jaka jest treść zasady dostępu (szerokiego dostępu) do sądu? Jaka jest treść zasady dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego? Jaka jest treść zasady kontradyktoryjności i oficjalności postępowania sądowoadministracyjnego? Jaka jest treść zasady udzielania pomocy stronom przez sąd administracyjny? Jaka jest treść zasady szybkości postępowania (koncentracji materiału procesowego, ekonomiki procesowej)? ROZDZIAŁ XII. Akta spraw sądowoadministacyjnych Jak tworzone są akta sprawy sądowoadministracyjnej? Komu udostępniane są akta sprawy sądowoadministracyjnej? Jak przechowywane są akta spraw sądowoadministracyjnych? Gdzie zawarta jest szczegółowa regulacja dotycząca akt spraw sądowoadministracyjnych? ROZDZIAŁ XIII. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego Jaki jest zakres właś ciwości WSA? Jaki jest zakres właś ciwości NSA? Jaki jest tryb przekazywania spraw między sądami administracyjnymi? Jak jest ustalany skład orzekający sądu administracyjnego? Kiedy sędzia sądu administracyjnego podlega wyłączeniu? Jaki jest udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Na jakich zasadach organizacje społeczne uczestniczą w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Co to jest zdolność sądowa? Co to jest zdolność procesowa? W jaki sposób osoba fizyczna dokonuje czynności w postępowaniu? W jaki sposób osoba prawna oraz jednostka organizacyjna mająca zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu? Jakie działania podejmuje sąd w zakresie zdolności sądowej lub procesowej?

8 12 Spis treści 13. Kto jest stroną postępowania sądowoadministracyjnego? Kto jest uczestnikiem na prawach strony postępowania sądowoadministracyjnego? Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Jakie są rodzaje pełnomocnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Jak jest ustalany zakres pełnomocnictwa? Jak wypowiadane jest pełnomocnictwo i jakie są tego skutki? Kiedy pełnomocnictwo wygasa? Kiedy sąd może dopuścić do podjęcia czynności osobę niemogącą przedstawić pełnomocnictwa? ROZDZIAŁ XIV. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym Jakie wymogi powinny spełniać pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Jakie są następstwa niezachowania warunków formalnych pisma? Kto jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego? Kiedy można wnieść skargę do sądu administracyjnego? W jakim terminie wnosi się skargę do sądu administracyjnego? Gdzie składa się skargę do sądu administracyjnego? Kiedy organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, może uwzględnić skargę? Jakie są skutki prawne niezastosowania się do obowiązku przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przez organ, za pośrednictwem którego wniesiono skargę? Jaki jest skutek wniesienia skargi po wszczęciu weryfikacyjnego postępowania administracyjnego? Jakie wymogi powinna spełniać skarga? Kiedy sąd odrzuca skargę? Jakie są skutki stwierdzenia właś ciwości innego sądu administracyjnego? Kiedy skarżący może cofnąć skargę? Jakie są skutki wniesienia skargi w zakresie wykonania aktu lub czynności? Jakie są czynności przewodniczącego wydziału (wyznaczonego sędziego) po wniesieniu skargi?

9 Spis treści Kiedy postępowanie sądowoadministracyjne wszczynane jest na wniosek? W jaki sposób sąd dokonuje doręczeń? W jaki sposób mogą dokonywać doręczeń wzajemnych adwokaci i radcy prawni? W jaki sposób doręczane są pisma stronom? Jak doręcza się pisma w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej? Jak przedstawia się obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń czy siedziby oraz jakie są skutki naruszenia tego obowiązku? Jak doręcza się pisma żołnierzom zasadniczej służby wojskowej oraz osobom pozbawionym wolności? Na czym polega skutek doręczenia? Jakie są skutki prawne odmowy odbioru pisma przez adresata? W jakiej formie doręczane są pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Jak potwierdzany jest odbiór pism? Kiedy i w jakim trybie ustanawia się kuratora? W jaki sposób obliczany jest oraz przedłużany bieg terminów sądowych? Jakie są skutki uchybienia terminowi? W jaki sposób przywracany jest termin? Jakie są rodzaje posiedzeń sądowych? Kto wyznacza posiedzenia sądowe i kto jest zawiadamiany o tych posiedzeniach? Jaka jest treść zawiadomienia o posiedzeniu sądowym? Gdzie i z czyim udziałem odbywają się posiedzenia sądowe? Kiedy posiedzenie sądowe odbywa się przy drzwiach zamkniętych i kto może w nim uczestniczyć? Jaki jest przebieg posiedzenia sądowego? Kiedy posiedzenie sądowe może być odroczone? Jak jest utrwalany przebieg posiedzenia sądowego? Jaki jest przebieg rozprawy? Kiedy rozprawa ulega odroczeniu? Kiedy sąd zarządza połączenie kilku oddzielnych spraw? Jakie są uprawnienia sądu w razie uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania? Kiedy następuje zamknięcie rozprawy? Jaki jest tryb weryfikacji orzeczeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy?

10 14 Spis treści 45. Jakie są cel i zakres postępowania mediacyjnego? Jaki jest przebieg postępowania mediacyjnego? Jakie są skutki ustaleń postępowania mediacyjnego? Jaki jest tryb weryfikacji aktu wydanego na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego? Kiedy sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym? Kiedy postępowanie sądowoadministracyjne ulega zawieszeniu? Kiedy postępowanie sądowoadministracyjne może ulec zawieszeniu? Jakie są skutki zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego? Kiedy następuje podjęcie zawieszonego postępowania sądowoadministracyjnego? Kiedy i w jakim trybie zawieszone postępowanie jest umarzane? ROZDZIAŁ XV. Orzeczenia sądowe W jakiej formie sąd podejmuje rozstrzygnięcia? Jakie są przesłanki otwarcia zamkniętej sprawy? Jaki jest zakres rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej? Jaki jest tryb wydania wyroku? Jakie są elementy sentencji wyroku? Kiedy i w jaki sposób powinien być ogłoszony wyrok? Kiedy sąd poucza o środkach zaskarżenia wyroku? Kiedy sporządzane jest uzasadnienie wyroku i jaka jest jego treść? Komu jest doręczany wyrok z uzasadnieniem? Od kiedy sąd jest związany wydanym wyrokiem? Jaka jest treść wyroku uwzględniającego skargę? Jaka jest treść wyroku nieuwzględniającego skargi? Jakie są skutki orzeczenia sądu dla organu? Jakie są środki gwarantujące wykonanie orzeczenia sądu? Na czym polega kompetencja sygnalizacyjna sądu? Na czym polega sprostowanie wyroku? W jaki sposób wyrok może być uzupełniony? W jakim trybie sąd rozstrzyga wątpliwości co do treści wyroku? Jakie są rodzaje orzeczeń (uchwał) sądowych? Kiedy i w jakim trybie sąd umarza postępowanie? W jakiej formie wydawane są postanowienia niekończące postępowania? W jakich przypadkach sąd uzasadnia postanowienia? Od kiedy postanowienie ma moc wiążącą?

11 Spis treści Jakie przepisy stosuje się do zarządzeń przewodniczącego? Kiedy orzeczenie sądu staje się prawomocne? Jaka jest moc wiążąca prawomocnego orzeczenia sądowego? Jaki jest tryb unieważnienia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego? ROZDZIAŁ XVI. Środki odwoławcze Komu i w jakim trybie przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do NSA? Jakie są podstawy skargi kasacyjnej? Kto może sporządzić skargę kasacyjną? Jakie wymogi powinna spełnić skarga kasacyjna? Jaki jest tryb wniesienia skargi kasacyjnej? Kiedy WSA odrzuca skargę kasacyjną? Kiedy strona może wnieść odpowiedź na skargę kasacyjną? Kiedy NSA odrzuca skargę kasacyjną? W jakim składzie NSA rozpoznaje skargę kasacyjną? W jakich granicach NSA rozpoznaje skargę kasacyjną? Kiedy zachodzi nieważność postępowania sądowoadministracyjnego? Kiedy NSA oddala skargę kasacyjną? Kiedy i w jakim zakresie NSA uchyla zaskarżone orzeczenie? Jaki jest skutek wyłonienia się przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości? Jakie są skutki naruszeń prawa materialnego w sytuacji, gdy brak jest naruszeń postępowania? Jakie są skutki stwierdzenia przesłanek odrzucenia skargi lub umorzenia postępowania przed WSA? Jak przedstawia się związanie wykładnią NSA sądu, któremu przekazano sprawę? Kiedy NSA rozpoznaje niezaskarżone postanowienia WSA? Kiedy postępowanie przed NSA ulega zawieszeniu? Jakie przepisy stosuje się w braku szczególnych przepisów postępowania przed NSA? Kiedy przysługuje zażalenie do NSA? Jakie wymogi powinno spełniać zażalenie? Kiedy WSA przedstawia akta sprawy NSA, a kiedy może uchylić własne postanowienie? Kiedy WSA może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia? W jakim trybie NSA rozpoznaje zażalenie?

12 16 Spis treści 26. Jakie przepisy stosuje się do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego? ROZDZIAŁ XVII. Koszty postępowania Jakie koszty postępowania ponoszą strony? Według jakich zasad następuje zwrot kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji? Kiedy stronie wnoszącej skargę kasacyjną należy się zwrot poniesionych przez nią kosztów postępowania kasacyjnego? Kiedy strona wnosząca skargę kasacyjną obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego? Co to są niezbędne koszty postępowania? Kiedy sąd zasądza część kosztów postępowania? Kiedy sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania? Kiedy i w jakim trybie sąd orzeka o zwrocie kosztów postępowania? Jaka jest struktura kosztów sądowych? Kto jest zobowiązany do uiszczenia kosztów sądowych? Kiedy należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia i co stanowi jego wartość? Kiedy należy uiścić opłatę sądową? Jakie są skutki prawne nieuiszczenia należnej opłaty? Kiedy sąd nie żąda opłaty od pisma? Jakie są skutki ustalenia opłaty od wyższej wartości przedmiotu zaskarżenia, cofnięcia przyznanego prawa pomocy albo uchylenia kurateli przed wyznaczeniem terminu rozprawy? Jakie są kompetencje sądu w przypadku nieuiszczenia należnej opłaty? Jakie są skutki nieorzeczenia przez sąd o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub nieobjęcia całej kwoty należnej z tego tytułu? Kiedy zwraca się stronie opłatę na jej koszt? W jakim terminie przedawnia się prawo do żądania zwrotu kosztów sądowych? Kiedy przysługuje zażalenie na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie WSA w przedmiocie kosztów sądowych? Czyim dochodem są grzywny orzeczone w postępowaniu przed sądem administracyjnym? Kiedy mogą być umorzone należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

13 Spis treści Od czego pobiera się wpis i jakie są rodzaje wpisów? Kiedy sąd zwraca z urzędu wpis stronie? Z jakiego tytułu pobierana jest opłata kancelaryjna? Kiedy strona obowiązana jest wpłacić zaliczkę? Jakie są skutki niewpłacenia zaliczki? Kto nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych? Kiedy następuje całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat sądowych i ponoszenia wydatków? Z jakich źródeł pokrywane są wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych? Komu i w jakim trybie może być przyznane prawo pomocy? Jaki jest zakres prawa pomocy? Kiedy stronie nie przysługuje prawo pomocy? Jaka jest relacja między prawem pomocy a obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania? Kiedy prawo pomocy może być cofnięte? Jakie wynagrodzenie otrzymują wyznaczeni: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy? Kiedy przyznanie prawa pomocy wygasa? Jaka jest struktura oraz forma załatwienia wniosku o przyznanie prawa pomocy? Do kogo zwraca się sąd o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego? Do kogo należy rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy? Jakie są skutki braków materialnych wniosku o przyznanie pomocy prawnej? W jakim trybie ustalono urzędowy formularz wniosku, informacje, dane oraz dokumenty wymagane w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy? Jakie są skutki prawne niezłożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu lub nieuzupełnienia przez stronę braków wniosku w zakreś lonym terminie? Jakie czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi? Jaki środek zaskarżenia przysługuje od zarządzeń i postanowień referendarzy sądowych? W jakiej sytuacji są stosowane odpowiednio przepisy o przyznaniu prawa pomocy? Kto i w jakim trybie orzeka o cofnięciu przyznania prawa pomocy?

14 18 Spis treści ROZDZIAŁ XVIII. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego Jakie kategorie uchwał NSA przewidziane są w art pkt 2 i 3? Jaki jest przedmiot uchwał abstrakcyjnych NSA? Jaki jest przedmiot uchwał konkretnych NSA? Jaki jest tryb podejmowania uchwał przez NSA? Jaka jest moc prawna uchwał NSA? ROZDZIAŁ XIX. Wznowienie postępowania Kiedy można żądać wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego? Który sąd jest właś ciwy do wznowienia postępowania? Jakie przepisy stosowane są do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania? W jakim terminie należy wnieść skargę o wznowienie postępowania? Jaka powinna być treść skargi o wznowienie postępowania? W jakim trybie sąd bada wstępnie skargę o wznowienie postępowania oraz rozstrzyga o dopuszczalności wznowienia postępowania? W jakich granicach sąd rozpoznaje wznowioną sprawę? Kiedy następuje wyłączenie sędziego w postępowaniu wznowieniowym? Jaki jest wpływ wniesienia skargi o wznowienie postępowania na wykonanie zaskarżonego orzeczenia? Czy jest dopuszczalne wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania? ROZDZIAŁ XX. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Kiedy przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowoadministracyjnego? Czy skarga o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem przysługuje od orzeczenia NSA? Ile skarg o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem może wnieść strona od tego samego orzeczenia? Jakie są podstawy skargi o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem? Co powinna zawierać skarga o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem?

15 Spis treści Do którego sądu i w jakim terminie wnosi się skargę o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem? Kiedy skarga o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem podlega odrzuceniu? Jakich czynności dokonuje WSA po doręczeniu skargi o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem? W jakim składzie NSA rozpoznaje skargę o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem? W jakich granicach i w jakim trybie NSA rozpatruje skargę o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem? Kiedy NSA oddala skargę o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem? Jaka jest treść wyroku NSA stwierdzającego niezgodność orzeczenia z prawem? Jakie przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania wywołanego wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem? ROZDZIAŁ XXI. Wykonywanie orzeczeń sądowych Jakie są czynności sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia? Kiedy stronie służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję? ROZDZIAŁ XXII. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt W jakim trybie i jakie akta sądowe ulegają odtworzeniu? Jaki jest przebieg postępowania o odtworzenie akt? ROZDZIAŁ XXIII. Postępowanie w obrocie zagranicznym Jakie są szczególne wymogi postępowania w obrocie zagranicznym? Kiedy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o postępowaniu w obrocie zagranicznym? Jakie przepisy stosuje się do postępowania w obrocie zagranicznym w sprawach nieunormowanych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?

16 20 Spis treści Część trzecia ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (Małgorzata Ofiarska) ROZDZIAŁ XXIV. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji Co to są zasady postępowania egzekucyjnego w administracji? Jakie funkcje pełnią zasady postępowania egzekucyjnego w administracji? Na czym polega zasada celowości? Jaka jest treść zasady prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji? Na czym polega zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie? Na czym polega zasada stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego? Jaka jest treść zasady niezbędności? W czym wyraża się istota zasady poszanowania minimum egzystencji? Jaka jest treść zasady upomnienia? Na czym polega zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych? Jaka jest treść zasady prowadzenia egzekucji w porze dziennej? ROZDZIAŁ XXV. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego Jaka jest pozycja prawna organu egzekucyjnego? Według jakich zasad ustala się właś ciwość rzeczową organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych? Według jakich zasad ustala się właś ciwość rzeczową organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym? Według jakich zasad ustala się właś ciwość miejscową organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych? Według jakich zasad ustala się właś ciwość miejscową organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym? Jaki jest status organu rekwizycyjnego? Jakie są zasady sprawowania nadzoru nad egzekucją administracyjną?

17 Spis treści Jaki jest status wierzyciela? Jaka jest pozycja zobowiązanego? Jaka jest sytuacja prawna osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Jaka jest pozycja dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji? ROZDZIAŁ XXVI. Tok postępowania egzekucyjnego Co oznacza pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej? Jakie czynności poprzedzają wszczęcie egzekucji administracyjnej? Jaki jest charakter prawny upomnienia? Jakie są zasady sporządzania i doręczania upomnień? W jakich sytuacjach nie jest wymagane doręczenie upomnienia zobowiązanemu? Jakim wymaganiom formalnym powinien odpowiadać wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej? Jaką funkcję pełni tytuł wykonawczy w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym? Według jakich zasad sporządza się tytuł wykonawczy? Według jakich zasad sporządza się dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy i kiedy wierzyciel ponownie wystawia tytuł wykonawczy? Kiedy i w jaki sposób doręcza się tytuł wykonawczy zobowiązanemu? Na czym polegają czynności egzekucyjne? Na czym polegają czynności wstępne organu egzekucyjnego? Na czym polega egzekucyjne postępowanie rozpoznawcze? Na czym polegają czynności wykonawcze? Na czym polega zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Jakie są przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego? W jakim trybie jest podejmowane rozstrzygnięcie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego? Jakie skutki prawne powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego? W jakim trybie następuje podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego? Na czym polega odstąpienie od czynności egzekucyjnych? Na czym polega wstrzymanie czynności egzekucyjnych? Na czym polega wstrzymanie postępowania egzekucyjnego? Na czym polega wstrzymanie egzekucji? Kiedy dojdzie do umorzenia postępowania egzekucyjnego?

18 22 Spis treści 25. Z jakich przyczyn umarza się postępowanie egzekucyjne? W jakim trybie jest podejmowane rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego? Jakie skutki prawne powoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego? Na czym polega postępowanie uproszczone? Co to jest zbieg egzekucji? Na czym polega zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej? Według jakich zasad uregulowano zbieg egzekucji administracyjnych? Według jakich zasad uregulowany został w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zbieg postępowania zabezpieczającego? Według jakich zasad następuje udzielanie wzajemnej pomocy przez Rzeczpospolitą Polską, państwa członkowskie i państwa trzecie przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych? ROZDZIAŁ XXVII. Koszty postępowania egzekucyjnego Jaka jest struktura kosztów postępowania egzekucyjnego? Według jakich zasad pobierane są opłaty za czynności egzekucyjne? Z jakiego tytułu pobierana jest opłata manipulacyjna? Według jakich zasad pobiera się wydatki egzekucyjne? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów egzekucyjnych? Kiedy jest wydawane i co okreś la rozstrzygnięcie w sprawie kosztów postępowania egzekucyjnego? Według jakich zasad następuje egzekucja kosztów egzekucyjnych? W jakim trybie następuje umorzenie kosztów egzekucyjnych? Jakie są zasady rozłożenia na raty spłaty kosztów egzekucyjnych? Według jakich zasad wierzyciel uiszcza opłatę komorniczą? ROZDZIAŁ XXVIII. Środki egzekucyjne Co należy rozumieć przez pojęcie środki egzekucyjne? W jaki sposób środki egzekucyjne zostały sklasyfikowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Na czym polega prowadzenie egzekucji z pieniędzy? Na czym polega egzekucja z wynagrodzenia za pracę? Jakim ograniczeniom podlega egzekucja z wynagrodzenia za pracę? Na czym polega zajęcie wynagrodzenia za pracę? W jaki sposób organ egzekucyjny powiadamia zobowiązanego o zajęciu wynagrodzenia za pracę?

19 Spis treści Z jaką chwilą jest dokonane i jak długo trwa zajęcie wynagrodzenia? Na czym polega egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej? Jakim ograniczeniom podlega egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej? Na czym polega zajęcie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej? W jaki sposób organ egzekucyjny powiadamia zobowiązanego o zajęciu świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej? Na czym polega egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych? Jakim ograniczeniom podlega egzekucja z rachunków bankowych oraz wkładów oszczędnościowych i na czym polega przywilej egzekucyjny? W jaki sposób dochodzi do zajęcia wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego zobowiązanego? W jaki sposób organ egzekucyjny powiadamia zobowiązanego o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego? Z jaką chwilą jest dokonane oraz jaki jest zakres zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego? Jakie skutki prawne powoduje zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego? Na czym polega zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego? Na czym polega stosowanie egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych? Na czym polega egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych? Na czym polega egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych? W jaki sposób prowadzona jest egzekucja z weksla? Na czym polega egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej? Na czym polega egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Według jakich zasad prowadzi się egzekucję z pozostałych praw majątkowych?

20 24 Spis treści 27. Na czym polega egzekucja z ruchomości? W jaki sposób dochodzi do zajęcia ruchomości? Według jakich zasad dokonuje się opisu i oszacowania ruchomości? Jakie skutki prawne powoduje zajęcie ruchomości? W jakim terminie może dojść do sprzedaży zajętych ruchomości? W jakich formach może zostać przeprowadzona sprzedaż zajętych ruchomości? Według jakich zasad odbywa się licytacja publiczna? Na czym polega sprzedaż w drodze przetargu ofert? Kiedy dochodzi do sprzedaży z wolnej ręki oraz sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową? Na czym polega egzekucja z nieruchomości? Jaki charakter ma zaliczka wpłacana przez wierzyciela na pokrycie przewidywanych wydatków? W jaki sposób dochodzi do zajęcia nieruchomości? Według jakich zasad odbywa się egzekucyjna sprzedaż nieruchomości? W jakich przypadkach może być nałożona grzywna w celu przymuszenia? W jakiej wysokości i według jakich zasad wymierza się grzywnę w celu przymuszenia? W jakim trybie nakłada się grzywnę w celu przymuszenia? W jakich przypadkach może być stosowane wykonanie zastępcze? W jakim trybie organ egzekucyjny rozstrzyga o zastępczym wykonaniu obowiązku? W jaki sposób ustala się koszty wykonania zastępczego? Kiedy może być stosowany środek egzekucyjny w postaci odebrania rzeczy ruchomej? Według jakich zasad dokonuje się odebrania rzeczy ruchomej? Kiedy może być stosowany środek egzekucyjny w postaci odebrania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń? Według jakich zasad następuje odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń? Kiedy może być stosowany przymus bezpośredni? Według jakich zasad stosuje się przymus bezpośredni? ROZDZIAŁ XXIX. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Jakie funkcje pełnią środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Co to jest zarzut?

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Postępowanie administracyjne, wyd. 13 Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... XV XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ

ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 I. Źródła prawa......................................................... 13 II. Czasopisma..........................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne (wyszczególnienie elementów definicyjnych tego postępowania, ich szersze omówienie powinno nastąpić w dalszej części

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania Dz. U. 2017 poz. 1369 t.j. z dnia 13 lipca 2017 r. Wersja obowiązująca od: 14 lipca 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2004 r. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe postępowanie administracyjne postępowanie cywilne postępowanie sądowoadministracyjne I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Przyczyny wyodrębnienia, źródła i istota dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zdarzenia medyczne... 1 1. Geneza i cel utworzenia wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Od Autorki Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1. Stosunek ogólnego postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe Wyrok: 1. sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem 2. wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, ale sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo (powinna być otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko Uproszczone postępowania administracyjne dr Radosław Pastuszko rpastuszko@gmail.com www.dl.wsei.lublin.pl Proceduralne prawo administracyjne ogólne postępowanie administracyjne przepisy o wykonaniu aktów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne Co to jest postępowanie administracyjne? Postępowanie administracyjne to określona przez prawo procedura, w której organ administracji publicznej załatwia indywidualną sprawę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku: a) 1928, b) 1960, c) 1966.

T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku: a) 1928, b) 1960, c) 1966. Przedmiot Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego I rok Administracja 2 st. niestacjonarne T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku:

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego 1. Miejsce administracji w trójpodziale władzy w państwie. 2. Funkcja porządkowo-reglamentacyjna. 3. Funkcja świadcząca. 4. Funkcja kierująca

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE UKŁAD WYKŁADU Podmioty stosunków prawno-podatkowych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo