Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum."

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz Posiedzeniu sesji przewodniczył Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie. Obecni na posiedzeniu: - Radni Rady Gminy Podegrodzie zgodnie z załączoną listą obecności, - Sołtysi Gminy Podegrodzie zgodnie z załączoną listą obecności, - Pani Małgorzata Gromala Wójt Gminy, - Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta Gminy, - Pan Piotr Lachowicz Sekretarz Gminy, - Pani Agnieszka Pacholarz Skarbnik Gminy, - Pan Bodziony Krzysztof Radny Powiatu Nowosądeckiego, - Pan Przemysław Krawczyk Radca Prawny, - Pani Barbara Grabiak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, - Mieszkańcy Gminy Podegrodzie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/94/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Podegrodzie z Gminą Záhradné (Słowacja). 1

2 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu zarządem dróg gminnych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Brzeznej do gminnego zasobu nieruchomości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Podrzeczu do gminnego zasobu nieruchomości. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 17. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 18. Interpelacje i zapytania radnych. 19. Wolne wnioski. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy otwarł XII sesję Rady Gminy Podegrodzie, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Gminy ma wymagane prawem quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na posiedzeniu sesji obecni byli wszyscy radni. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. Rady Gminy zapytał Państwa radnych czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. W związku z tym, iż nie zgłoszono żadnych uwag do powyższego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie, który został przez Radę Gminy przyjęty następującą ilością głosów: 15 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie między sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: r. Spotkanie z Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych r. Spotkanie z Wójtem Gminy Miejsce Piastowe r. Turniej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Centrum w Olszanie r. Turniej o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie r. Forum Ekonomiczne w Krynicy r. Uroczystość oddania do użytku placu zabaw przy remizie OSP w Podrzeczu r. Zebranie sprawozdawcze w Podrzeczu W okresie międzysesyjnym wpłynęło do radnych, bądź do niego jako Przewodniczącego Rady kilka pism. Z materiałami na sesję Państwo radni otrzymali informację na temat sporządzonego audytu oświetleniowo energetycznego na terenie Gminy Podegrodzie, która to sprawa w dalszej części obrad będzie dokładniej przybliżona przez Panią Wójt, bądź Pana Zastępcę Wójta z uwagi na to, że jest to sprawa dość istotna i pociągająca za sobą w przyszłości określone konsekwencje finansowe. Ponadto Państwo radni otrzymali również Zarządzenie Nr 167 Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie określenia terminu składania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012, gdzie w związku 2

3 z tym jest prośba o przedkładanie tych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br. Kolejne pisma jakie wpłynęły to: - pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu dotyczące liczby ławników podlegających wyborowi przez Radę Gminy Podegrodzie tj. do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu 3 ławników, w tym 2 ławników do Sądu Pracy oraz do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 4 ławników, - pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące odpowiedzi na uchwałę Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uznania rolnictwa za jeden z priorytetów Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski, - pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000, - pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli, w którym Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, - pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca dotyczące wizji w terenie w sprawie robót zabezpieczających na potoku Słomka, - pismo Firmy Taxus-Garden informujące, że zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991r. w dniach od 27 czerwiec 22 lipiec będą prowadzone na terenie Starostwa Nowosądeckiego prace urządzeniowe w Gminie Podegrodzie, - pismo Pana Stanisława Ledniowskiego - zam. Brzezna 62, który zwraca się z prośbą o przyjęcie nieodpłatne działki Nr 24/2 położonej w Brzeznej na potrzeby urządzenia drogi gminnej, - pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej, która zwraca się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 20 tyś. zł z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego, - pismo Pana Andrzeja Ciągło - zam. Podegrodzie 71, który w załączeniu przesyła Odpis Księgi Wieczystej dotyczący wieczystego użytkowania 3 m przejazdu i przechodu przez działki właściciela tj. Pana Czesława Ciągło /obecnie Sylwestra Ciągło/, a części składowej jego działki nr 252. Jednocześnie Pan Ciągło prosi o odpowiedź pisemną ujętą w niniejszym piśmie odnośnie drogi gminnej w terminie określonym przepisami administracyjnymi, - dwa pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli, w którym Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie Uchwał Rady Gminy Podegrodzie tj. w sprawie uchwały dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Rady Gminy Podegrodzie oraz w sprawie uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli dotyczące przesyłania do Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli wyłącznie tych uchwał, w zakresie których właściwym organem nadzoru jest wojewoda. Wszystkie natomiast uchwały tzw. finansowe podlegające kontroli nadzorczej Regionalnej Izby Obrachunkowej winny być przekazywane w celu oceny ich zgodności z prawem do właściwego terytorialnie Zespołu RIO. Powyższe nie dotyczy uchwał, co do których obowiązek prawny przewiduje ogłaszanie ich w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Niezależnie od przesłania tych uchwał do oceny RIO, winny one także być przesłane do wojewody celem ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, - pismo Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Podegrodziu, które jest pokłosiem spotkania jego osoby oraz Pani Wójt z ww. Zarządem, które odbyło się w Remizie OSP w Stadłach, podczas którego zapadły pewne dość istotne ustalenia odnośnie relacji pomiędzy Wójtem Gminy, Radą Gminy oraz Zarządem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w kwestii dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych dla OSP z terenu Gminy Podegrodzie. Treść pisma została odczytana przez Pana Przewodniczącego. 3

4 - pismo Wojewody Małopolskiego, które dotyczy funkcjonowania na terenie gmin i jednostek samorządu terytorialnego tzw. Rad Seniorów. Treść pisma została odczytana przez Pana Przewodniczącego. - pismo Rady Sołeckiej i Radnego Wsi Stadła dotyczące ponownej prośby o ujęcie w budżecie Powiatu i Gminy Podegrodzie na rok 2012 remontu chodnika i nawierzchni drogi powiatowej Chełmiec Naszacowice w centrum wsi Stadła. - pismo Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK dotyczące prośby o pomoc w wykonaniu remontu dachu na budynku starej szkoły w Gostwicy. - pismo Pana Stanisława Platy, który zwraca się z prośbą do Pani Wójt i Rady Gminy Podegrodzie o pomoc w poprawieniu warunków dojazdu do domu, - pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach, w którym OSP w Stadłach zwraca się z prośbą do Pani Wójt i Rady Gminy Podegrodzie o przesunięcie terminu spłaty pożyczki finansowej do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prośba umotywowana jest tym, że rozpatrzenie wniosku, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w ramach realizowanego projektu Brama Beskidu uległo przesunięciu. - pismo Pani Beaty Mróz - zam. Gostwica 141 dotyczące prośby o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie. W związku z przedłożonym sprawozdaniem Pan Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do obecnych o ewentualne zapytania. Pan Józef Kotarba Radny powiedział, że do końca roku na pewno wpłynie jeszcze dużo pism do Rady Gminy, bądź Pana Przewodniczącego i w związku z tym złożył formalny wniosek do Pana Przewodniczącego Rady, żeby pisma, które wpłyną przed wysłaniem materiałów do radnych, dołączać do materiałów wysyłanych na sesję, żeby nie trzeba było ich odczytywać na sesji, co na pewno usprawni przebieg sesji, natomiast te pisma, które wpłyną w ciągu 7 dni od momentu wysłania materiałów dotyczących sesji odczytywać na sesji. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. Rady Gminy przyjął do widomości wniosek Pana Radnego Kotarby po czym przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. Pani Małgorzata Gromala Wójt powitała bardzo serdecznie wszystkich obecnych na sesji po czym przed złożeniem sprawozdania z działalności międzysesyjnej poprosiła Panią Barbarę Grabiak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu o krótkie przedstawienie swojej osoby w związku z objęciem ww. stanowiska po odejściu Pani Apolonia Nowak na emeryturę. Pani Barbara Grabiak Kierownik OPS zwróciła się do Pani Wójt, Pana Wójta, Pana Przewodniczącego, Wysokiej Rady oraz Szanownych Państwa obecnych na sesji podkreślając, że miło jej, iż może się zaprezentować jako Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, którą to funkcję objęła od 1 sierpnia br. Następnie poinformowała, że pochodzi z Podlasia, urodziła się w Białymstoku i pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w strukturach pomocy społecznej. Ukończyła Uniwersytet w Białymstoku na Wydziale Prawa i organizacje pomocy społecznej na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Ponadto ukończyła mediację sądową także na Uniwersytecie w Białymstoku i zarządzanie organizacjami pozarządowymi w Kolegium w Warszawie, co być może nie jest związane z wykonywanym zawodem, aczkolwiek pomocne w pracy. Jej zadaniem przy wsparciu Państwa Radnych oraz władz gminy jest podniesienie rangi Ośrodka Pomocy Społecznej i podwyższenie wizerunku pracownika pomocy społecznej. Myśli, że pomoc społeczna jest ważną dziedziną w polityce gminnej, gdzie 4

5 wiadoma jest sytuacja bytowa społeczności lokalnej. Ma nadzieję, że oprócz zadań ustawowych w związku realizacją ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych czy też innych ustaw lub aktów wykonawczych ważna jest także reintegracja społeczna i uda jej się dołożyć wszelkich starań, aby wszyscy Państwo byli z niej zadowoleni i żeby Ośrodek Pomocy Społecznej był postrzegany pozytywnie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał potrzeby związane z pomocą społeczną, to zaprasza do pokoju nr 9, gdzie aktualnie jest jej miejsce pracy. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG podziękował Pani Kierownik za zabranie głosu, po czym zwrócił się do obecnych o ewentualne zadawanie pytań Pani Kierownik. Następnie dodał, że ma nadzieję, iż współpraca z Panią Kierownik będzie się dobrze układać czego Pani Kierownik i sobie życzymy. Następnie w imieniu własnym oraz Pani Wójt poprosił Państwa Radnych i Państwa Sołtysów o pozostanie po sesji, na krótkie spotkanie w sprawie omówienia kwestii odśnieżania dróg gminnych i nie tylko, po czym poprosił Panią Wójt o przedłożenie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Małgorzata Gromala Wójt przedłożyła sprawozdanie z działalności między sesjami od 1 lipca br. jak poniżej: r. Spotkanie w Urzędzie Miasta Limanowa w sprawie gospodarki wodno ściekowej, jak również solarów z przedstawicielami Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska r. Spotkanie z Prezesem PKS-u r. Spotkanie z P. Łaganem w sprawie kanalizacji w Brzeznej r. Spotkanie z Komendantem Policji w Starym Sączu r. podpisanie umowy w sprawie zlecenia audytu oświetlenia dla Gminy Podegrodzie r. Podpisanie umowy w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie r. Spotkanie z Panem Grzegorzem Stechem w Wojewódzkim Zarządzie Dróg oraz podpisanie umowy w Banku Ochrony Środowiska r. Spotkanie Sądeczan Klubu Ziemi Sądeckiej w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu r. Spotkanie z Burmistrzem Starego Sącza r. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie umorzenia kar za brak aktualnego pozwolenia wodno prawnego za okres od 2005 do 2010 roku na pobór wody ze źródeł. Wobec powyższego Gmina była obarczona karą w wys. 272 tys. zł za okres od drugiego półrocza 2005 roku do pierwszego półrocza 2010 roku wraz z należnymi odsetkami. Na dzień dzisiejszy dzięki staraniom Radców Prawnych oraz jej osobistym zostały gminie umorzone kary w wys. 154 tys. zł, gdzie pozostało jeszcze do spłacenia 118 tyś. zł, o których umorzenie również gmina wystąpiła i jeżeli to się uda, to pozostanie jeszcze 68 tyś. zł zaległych kar z tego tytułu r. Wręczenie Certyfikatu ISO r. Spotkanie z geologiem Panem Prokopczukiem w sprawie omówienia kwestii osuwisk na terenie Gminy Podegrodzie r. Spotkanie z Prezydium OSP w Stadłach r. Spotkanie w Urzędzie Miasta Szczawnica r. Spotkanie z Panem Wójtem Gminy Miejsce Piastowe r. Spotkanie ze Stowarzyszeniem Kolarstwa Górskiego r. Spotkanie z Panem Burmistrzem Szczawnicy r. Spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim- Wydział Polityki Społecznej w sprawie wniosków dla OPS r. Konsultacje z Panem Michałem Lasockim w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków z Firmy Ecodube. 5

6 r. Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie omówienia kwestii dotyczących ewentualnego dofinansowania oświetlenia dla naszej Gminy r. Nagranie w RDN Małopolska r. Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Jarmark Lachowski w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie r. Uroczystość z okazji 92 rocznicy powstania Policji r. Impreza Plenerowa Lachowska Micha w Starym Sączu i o Puchar Wójta w Piłce Nożnej w Podegrodziu r. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu z Panem Janem Golonka r. Spotkanie z Wójtem Gminy Limanowa w sprawie dofinansowania drogi w kierunku Wysokiego r. Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie r. Przekazanie II transzy promes na usuwanie skutków powodzi w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie r. Spotkanie w Komendzie Policji w Nowym Sączu w sprawie oddania do użytku nowego budynku policji r. Spotkanie z Burmistrzem Starego Sącza, Prezesem MPK Panem Andrzejem Górskim oraz Wójtem Gminy Chełmiec w sprawie komunikacji r. Rozdanie Promes w Małopolskim Miasteczku Galicyjskim r. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Rogach odnośnie zakończenia remontu w szkole r. W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisanie umowy na Odnowę Wsi Brzezna i Podegrodzie. Realizacja umowy ma być do listopada Obecnie gmina przygotowuje się do przetargu na te dwa centra, których realizacja planowana jest na wiosnę przyszłego roku r. Podpisanie umowy w Banku Ochrony Środowiska r. Pielgrzymka Samorządowa do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu r. Spotkanie dotyczące spraw gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu r. Uroczystość obchodów Dnia Kombatanta r. Spotkanie z Ministrem Rozwoju Regionalnego Panią Elżbietą Bieńkowską w Krynicy Zdroju r. Święto Owocobrania w Łącku r. 80-lecie OSP Brzezna Litacz r. Podpisanie aneksu do umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, r. Obchody Jubileuszu 10-lecia działalności Sądeckiej Organizacji Turystycznej r. Udział w zebraniach wiejskich w związku z podziałem funduszy sołeckich r. Otwarcie placu zabaw w Podrzeczu r. Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Podegrodziu r. Spotkanie z firmą TRANSWIERTEL w sprawie zakończenia prac kanalizacji w Brzeznej. Ponadto Gmina dostała informację, że pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski o dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, budowy placu zabaw i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Olszance, gdzie również planowane jest ogrodzenie szkoły oraz dofinansowanie Remizy i Świetlicy w Naszacowicach. Pan Stanisław Banach Radny poprosił Panią Wójt o przybliżenie tematu spotkania w sprawie solarów, ponieważ mieszkańcy są tym tematem zainteresowani i jeżeli jakieś 6

7 istotne informacje miały miejsce podczas tego spotkania, to bardzo prosi o ich przedstawianie. Pani Małgorzata Gromala Wójt poinformowała, że spotkanie w Urzędzie Miasta Limanowa dotyczyło solarów i gospodarki wodno ściekowej. Jeżeli chodzi o solary, to jak Państwa informujemy na zebraniach wiejskich, to jedyna możliwość na dzień dzisiejszy, to dofinansowanie w wys. 45% z Narodowego Funduszu poprzez pożyczkę w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. Natomiast bardzo ważną sprawą jest gospodarka wodno ściekowa, jeżeli chodzi o oczyszczalnie przydomowe, gdzie w miejscach, w których nie zostały wydzielone aglomeracje, co dotyczy większej części naszej Gminy, jest możliwość pozyskania 45% dofinansowania na zupełnie innych zasadach, niż w przypadku solarów. Wobec powyższego jako Urząd Gminy postanowiliśmy dofinansować koszt dokumentacji oczyszczalni przydomowych, gdzie byłaby to kwota 50%. Warunkiem finansowania tych oczyszczalni jest deklaracja od co najmniej 50 osób, aby można było złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczyszczalnie przydomowe nie obejmują tylko jednej rodziny czy jednego domu, bo mogą być potraktowane kompleksowo jak np. oczyszczalnie osiedlowe pod warunkiem, że nie może być podłączonych do jednej oczyszczalni więcej niż 50 osób. O możliwości skorzystania z programu dotyczącego budowy oczyszczalni przydomowych i naboru takich wniosków informowani są mieszkańcy na każdym zebraniu wiejskim. Ponadto jest także prośba do Państwa Radnych i Państwa Sołtysów o zachęcenie swoich mieszkańców, aby przystąpili do tego programu. Na stronie internetowej Urzędu Gminy są dostępne deklaracje w tym zakresie, jak również zostały one przekazywane Państwu Sołtysom i Państwu Radnym na zebraniach wiejskich, w których uczestniczyli, tam gdzie nie ma tej aglomeracji. Miejscowość Stadła jest przewidziana do kanalizacji, gdzie gmina zamierza złożyć wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jeszcze w tym roku w związku z naborem wniosków do 15 października br. W związku z powyższym zostały przyspieszone także prace związane z przygotowaniem dokumentacji na kanalizację. Nie dotyczy to Podegrodzia, Brzeznej i części Chochorowic, które będą objęte kanalizacją, natomiast pozostałe miejscowości są informowane o takiej możliwości. Na pewno przystąpimy do tego programu mimo ograniczenia czasowego, bo kto pierwszy ten lepszy, ten projekt ma być realizowany do 2015 roku czyli do czasu wyczerpania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jako Gmina nie chcemy z tym zwlekać, gdzie mamy przeprowadzone konsultacje z różnymi firmami i wiemy jaki jest poziom ewentualnie kosztów tych oczyszczalni, o czym informowani są mieszkańcy na zebraniach wiejskich i w Urzędzie Gminy. Pan Jerzy Olszak Radny- zapytał Panią Wójt odnośnie spotkania z dyrektorem MPK i ewentualnych ustaleń w sprawie komunikacji. Pani Małgorzata Gromala Wójt powiedziała, że cały czas trwają rozmowy i mamy nadzieję, że w końcu zostaną sfinalizowane oczekiwania z naszej strony. Oferta która została przygotowana przez MPK została w pełni przez nas zaakceptowana, natomiast jest problem z Gminą Chełmiec, gdzie trwają konsultacje z Panem Wójtem z Chełmca i Panem Burmistrzem ze Starego Sącza. W dniu jutrzejszym jest sesja Rady Gminy w Chełmcu, w której ma uczestniczyć prezes MPK i mają zostać ustalone warunki w tym zakresie. Ma nadzieję, że w końcu dojdzie do porozumienia w tej sprawie. Pan Jerzy Olszak - Radny zapytał czy w ogóle jest nadzieja, że cokolwiek drgnie w tym temacie. Pani Małgorzata Gromala Wójt powiedziała, że zgodnie z warunkami przedstawionymi przez MPK, ze strony Gminy byłaby praktycznie tylko dopłata ustawowa do biletów ulgowych np. kombatantów i młodzieży szkolnej. Nas jako gminę, to satysfakcjonuje, bo koszty dowozu dzieci są znaczne i w znacznej mierze ułatwiłoby to nam funkcjonowanie. 7

8 Ponadto spotkaliśmy się z Prezesem PKS i zostały przygotowane nowe propozycje kursów. W dniu wczorajszym był Pan Stokłosa, który poinformował nas, że są już na etapie finalizowania tych spraw i być może od 1 października br. uruchomią dodatkowe kursy przez PKS. Pan Jerzy Olszak - Radny- z wypowiedzi Pani Wójt wynika, że jako Gmina jesteśmy jakby zależni od Gminy Chełmiec. Pani Małgorzata Gromala Wójt powiedziała, że gdyby nie było porozumienia z Gminą Chełmiec, to byłaby to sytuacja nienormalna, bo PKS musiałby nie zabierać pasażerów na odcinku Chełmca, ponieważ koszty przejazdów są także problemem dla PKS-u. Ponadto uważa, że w interesie Gminy Chełmiec jest także dogadać się z naszą Gminą w tej sprawie. W związku z tym, iż nie zadawano więcej pytań do sprawozdania Pani Wójt, Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Zastępcę Wójta o przedstawienie audytu energetycznego, o którym mówiła w sprawozdaniu Pani Wójt. Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta nawiązał do wypowiedzi Pani Wójt odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków informując, że dofinansowanie w wysokości 50%, które będzie do ww. oczyszczalni, w odróżnieniu od dofinansowania do solarów nie jest opodatkowane. Jest to faktyczne dofinansowanie z korzyścią dla mieszkańców, a ponadto nie ma tutaj procedury brania kredytów przez bank, czyli jeżeli ktoś dysponuje własnymi środkami, które może wyłożyć jako wkład własny do budowy oczyszczalni, to jest to możliwe, co w przypadku dotacji do solarów jest niedopuszczalne. Co się zaś tyczy audytu energetycznego, to jak Państwo zostali poinformowani, Wójt Gminy zleciła przeprowadzenie takiego audytu. Jest to dokument bardzo obszerny, z którym zachęca się zapoznać. Jest on dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Gminy i można go wypożyczyć, jak również jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie. Audyt ten obrazuje stan oświetlenia na terenie Gminy Podegrodzie, który w tej chwili nie odpowiada żadnym standardom, zarówno jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa jak i o kwestie energooszczędne. Można powiedzieć, że moc umowna została znacząco zawyżona w stosunku do mocy faktycznie zainstalowanych urządzeń i tylko tak naprawdę z tego typu ponosiliśmy niepotrzebne koszty. W tej chwili Pani Wójt wystąpiła z pismami mającymi na celu zmianę tej sytuacji czyli wypowiedzenie tych niekorzystnych umów na dostawę usługi oświetleniowej. Do tego nakłada się kwestia opłaty za tzw. konserwację, gdzie osobiście od samego początku nie rozumiał na czym tak do końca ona polega. W audycie przedstawiona jest sytuacja dużych nieprawidłowości dotyczących usługi konserwacyjnej lamp, która nie do końca była świadczona, jeżeli w ogóle taka była. Poza tym wydaje mu się, że nie do końca powinniśmy wydatkować pieniądze na majątek, który nie jest własnością Gminy. Stąd też propozycja ze strony Pani Wójt jest taka, aby przejąć oświetlenie od ENION-u i jeżeli uda się tego dokonać, to wówczas planowane jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia na terenie Gminy w trzech etapach, zgodnie z przedstawionymi trzema wariantami przez firmę opracowującą audyt na rzecz Gminy. Pierwszy etap będzie obejmował tylko wymianę lamp na istniejących słupach, które są odpowiednio zlokalizowane i można je wymienić zgodnie ze standardami. Z przeprowadzonego audytu wynika, że przykładowo na terenie Gminy jest zainstalowana lampa w obrębie drogi gminnej o szerokości 3 lub 3,5 metra o mocy 250 Wat, która oświetla dodatkowo trochę lasu albo czyjegoś prywatnego sadu. Na pewno w takich sytuacjach nie będzie wprowadzania wymian lamp tylko będzie rozważona przebudowa. Ponadto wyszła kwestia tego typu, że nawet lampy zakładane w późniejszym czasie, były zakładane według uznania, bez poprzedzenia tego wykonaniem badań fotodaktycznych. W tym momencie modernizacja będzie wykonana w jednym standardzie i będzie poprzedzona wykonaniem tych badań. Drugim etapem będzie jak gdyby rozbudowa istniejącej sieci i założenie lamp na słupach istniejących, których do tej pory nie było, a przykładowo lokalizacja danego słupa odpowiada standardom i możliwości zainstalowania tam lampy. 8

9 Trzecim najtrudniejszym etapem końcowym, który jest przewidywany nie wcześniej niż za dwa lata, będzie rozbudowa istniejącej sieci o te obszary, gdzie nie ma w tej chwili wybudowanej infrastruktury, a przykładowo powstały kolejne domy i jest tam potrzeba założenia oświetlenia. Będzie się to wiązało z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wbudowaniem nowych słupów, na których będą zainstalowane lampy. Według audytu, który został opracowany Gmina walczy w tym momencie mniej więcej o roczną kwotę oszczędności rzędu 200 tyś. zł. Pani Wójt podejmuje w tej chwili inicjatywy mające na celu pozyskanie z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska środków na modernizację wspominanego oświetlenia i gdyby nawet się to nie udało i mielibyśmy to sfinansować z budżetu gminy czy z kredytu, to stopa zwrotu jest bardzo duża, ponieważ w tej chwili koszty oświetlania Gminy Podegrodzie są na poziomie ponad 400 tyś. zł rocznie. Mówiąc o kwocie 200 tyś. zł oszczędności rocznie w zakresie oświetlenia ulicznego można zauważyć, że w przypadku wprowadzenia powyższych zmian, koszty te redukują się mniej więcej o 50% więc uważa, że jest to słuszne działanie. Pan Jerzy Olszak- Radny zapytał Pana Z-cę Wójta czy proponowane wprowadzenie zmian w zakresie oświetlenia ulicznego będzie się wiązało z wyłączeniami nocnymi tego oświetlenia. Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta odpowiedział, że nie będzie się to wiązało z wyłączeniami nocnymi oświetlenia, co Gmina zamierza zmienić, ponieważ w tej chwili są obszary, gdzie oświetlenie uliczne jest wyłączane. Jak wspomniał w swojej wcześniejszej wypowiedzi są przygotowane trzy warianty. Jeden z wariantów zakłada zainstalowanie urządzeń, które po godzinie 23 nieznacznie ograniczałyby natężenie światła, co z kolei powodowało oszczędności w tym przedziale czasowym na poziomie 30%. Co się zaś tyczy zarządzania tym oświetleniem, to jest do tego dedykowany program i po przeprowadzeniu wspomnianych modernizacji, pracownik Urzędu Gminy mógłby zmieniać czas włączania i wyłączania lamp. Reasumując będzie to prowadziło do optymalizacji czasu świecenia lamp, którą to czynność będzie wykonywał pracownik gminy z polecenia urzędu. Pan Teofil Matyaszek Wiceprzewodniczący Radny Gminy zapytał Pana Z-cę Wójta, kto będzie finansował wymianę lamp ulicznych, ponieważ na dzień dzisiejszy ok. 95% lamp świeci bardzo słabo, gdzie w odległości 10 metrów od słupa nie widać praktycznie nic. Jednocześnie dodał, że w miejscach, gdzie zostały założone nowe lampy święcące w kolorze żółtym oświetlenie jest bardzo dobre. Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta jak wcześniej wspomniał jest koncepcja, aby Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska sfinansował wymianę tych lamp, a nie z budżetu gminy, ale gdyby nawet miało to być finansowane z budżetu gminy, to i tak będą z tego wynikające oszczędności dla budżetu. Jak słusznie stwierdził Pan radny Matyaszek, na dzień dzisiejszy jest bardzo dużo lamp, które świecą bardzo słabo, ale to nie jest najgorszy problem, ponieważ problem jest w tym, że lampy te pobierają bardzo dużo mocy. Gdybyśmy te lampy wymienili na energooszczędne, odpowiednio dobrane do szerokości drogi, aby nie oświetlały łąk i lasów, to gdyby nawet się nie udało, że będzie to finansował Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zgodnie z założeniami, to i tak oszczędności z tego tytułu będą duże, bo w wysokości 200 tyś. zł. Pan Teofil Matyaszek Wiceprzewodniczący Radny Gminy zapytał Panią Wójt czy potrzeby w zakresie wymiany lamp ulicznych należy zgłaszać podczas sesji w ramach interpelacji czy ma się to odbywać w inny sposób. Pani Małgorzata Gromala Wójt- powiedziała, że wszystkie lampy oświetleniowe zostały zewidencjonowanie i Urząd Gminy posiada wykaz, gdzie należy je wymienić, natomiast zgłaszać należy potrzeby dotyczące rozbudowy oświetlenia. 9

10 Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG zapytał Pana Z-cę Wójta czy po przejęciu oświetlenia ulicznego i jego modernizacji stanie się ono majątkiem gminy i czy Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu będzie tym majątkiem zarządzał. Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta odpowiedział, że takie są założenia. Pan Jan Kożuch Radny- w związku planowanym I etapem modernizacji oświetlenia czyli wymianą lamp na istniejących słupach, zapytał Pana Z-cę Wójta, co będzie z tymi punktami oświetleniowymi, które nie spełniają standardów i przykładowo oświetlają czyjeś podwórko i czy będą one demontowane czy zamienione na lampy spełniające odpowiednie standardy. Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta odpowiedział, że w tym momencie chodzi o wymianę zwłaszcza takich lamp, które święcą dziesięć czy nawet kilkadziesiąt metrów od drogi w innym kierunku, natomiast wymiana lamp, które oświetlają przykładowo część jakiegoś podwórka będzie pominięta w pierwszym etapie i przewidziana w kolejnym. Pan Jan Kożuch Radny- czyli ma rozumieć, że punkty świetlne, o których wyżej wspomniał pozostaną. Pan Wojciech Laciuga Z-ca Wójta odpowiedział, że oświetlenie będzie racjonalnie zmieniane, natomiast te punkty świetlne, które były zakładane stosunkowo niedawno przez jakiś czas mogą pozostać czyli do momentu kiedy będzie poszerzenie oświetlenia o trzeci etap czyli dobudowanie słupów, bo w tym momencie nie ma powodu, dla którego miałyby one nie istnieć. W związku z wyczerpaniem powyższego tematu Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Z-cy Wójta za wyjaśnienia, po czym przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu o wyrażenie opinii komisji w przedmiotowej sprawie. Pan Stefan Śledź - Radny poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu zajmowała się punktami: 5,6,7,8,10,12,13,14 i 15 porządku obrad. Punkty te zostały zaopiniowane pozytywnie, przy czym odnośnie punktu 8 komisja prosi Pana Radcę Prawnego o wyjaśnienie propozycji zmiany tej uchwały. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG powiedział, że sprawa punktu 8 będzie wyjaśniona podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie, natomiast w tym momencie poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obrazuje zmiany jakie zostaną wprowadzone kolejną uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy. W wyniku wprowadzonych zmian WPF obejmuje dostosowanie jej wielkości, do wielkości wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy. W związku z powyższym dochody budżetu zostały dostosowane do kwoty 10

11 ,61 zł, natomiast wydatki do kwoty ,42 zł i to są te zmiany, które obrazuje zmiana budżetu. Jeżeli chodzi o wielkości, które dotyczą lat kolejnych, to w wyniku zmian, które wprowadzaliśmy do budżetu, kwota przychodu budżetu została zmniejszona o ,00zł i jest to kwota, którą na ostatniej sesji wprowadziliśmy z tytułu wyprzedzającego finansowania dwóch zadań, a mianowicie Odbudowy Centrum Wsi Podegrodzie i Brzezna. Z uwagi na to, że podpisana umowa pozwala nam realizować to zadanie w przeciągu dwóch lat na ostatniej sesji zaplanowaliśmy to zadanie z dofinansowania w 2011 roku. W związku z powyższym kwoty tych przychodów ściągamy i zadanie to rozkładamy na dwa lata. W tym roku planujemy, że koszty na te zadania maksymalnie zostaną poniesione do kwoty zł, natomiast pozostałe wielkości tych kwot będą w roku przyszłym. Ponadto zostaje dostosowane do wielkości potrzeb wykonanie instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach, gdzie jest konieczność przeznaczenia dodatkowo zł na to zadanie. Kolejna zmiana dotyczy zadania pn. modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie, gdzie w związku z podpisanym aneksem jest dostosowanie kwot do wielkości wynikającej z tego aneksu. Jeżeli chodzi o zmiany budżetowe dotyczące przedsięwzięć, to zostaje także dostosowana przebudowa centrum wsi Podegrodzie i Brzezna, gdzie wydatki roku 2012 wyniosą zł, a w tym roku zapewniamy je jedynie w kwocie zł. Wspomniana zmiana kwoty przychodu została pomniejszona i przekłada się na kwotę deficytu, który zostanie pomniejszony o kwotę ,00zł. Powyższe zmiany wpływają na zmianę WPF i są wprowadzone zarówno w załączniku pierwszym jak również drugim WPF. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/117/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata , która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu w przedmiotowej sprawie. Pani Agnieszka Pacholarz- Skarbnik- jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok bieżący, to przed sesją został Państwu Radnym rozdany projekt załącznika nr 7 do niemniejszego projektu uchwały, w wyniku którego punkt 3 projektu uchwały zostaje rozszerzony poprzez wprowadzenie tego załącznika. W związku z faktem, że dwa zadania, które mają być finansowane w ramach funduszu sołeckiego i są jednocześnie zadaniami, które są realizowane w ramach usuwania skutków powodzi, zmienia się klasyfikacja budżetowa tych zadań. Chodzi tutaj o zadanie realizowane w Sołectwie Gostwica czyli przeznaczenie środków na dokończenie drogi na Racwaz, które to zadanie jest dofinansowane i realizowane ze środków powodziowych, jak również zadanie Sołectwa Naszacowice pn. Odbudowa drogi na Wygony, które również jest realizowane ze środków powodziowych. Rozszerzenie uchwały o dodatkowy załącznik nie skutkuje w żaden sposób na zapisy tego projektu, jak również na załączniki do projektu uchwały, które zostały wcześniej Państwu radnym wysłane. Budżet w wyniku zmian, który jest opisany w poszczególnych załącznikach powoduje, że dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę ,75 zł, natomiast wydatki zmniejszone o kwotę ,25zł. Jak wspomniała podczas omawiania WPF, zmniejszeniu podlegają przychody gminy o kwotę ,00 zł, która 11

12 automatycznie przekłada się na zmniejszenie deficytu, a kwota planowanej pożyczki, która miała być w tym roku zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie dwóch zadań tj. Odbudowę Centrum Wsi Podegrodzia i Brzezna nie będzie zaciągana. Jeżeli chodzi o zmiany w załączniku wydatków, to zmniejszeniu podlegają zadania w rozdz. 616 czyli wydatki, które mają być realizowane w ramach PROW u. Jednocześnie zwiększmy wydatki majątkowe o zł, które będą przeznaczone na możliwość zrealizowania zadań objętych funduszem sołeckim w związku z faktem, że zakres tych zadań znacznie wykracza poza fundusz sołecki, który został uchwalony w maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez ministerstwo finansów. Kolejna zmiana jest w rozdz , gdzie następuje dostosowanie wysokości zadania pn. Ścieżka historyczno-turystyczna Podegrodzie przez wieki do zapisów podpisanego aneksu. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG w przedmiotowej uchwale w uzasadnieniu w rozdziale jest punkt dotyczący wprowadzania planu dochodów budżetu z tytułu opłaty planistycznej w wys zł, gdzie w związku z tym ma pytanie czy jest to wynikiem naliczenia już przez Gminę opłat planistycznych. Pani Agnieszka Pacholarz- Skarbnik- powiedziała, że do budżetu wprowadzone jest faktyczne wykonanie czyli fizyczne środki z tytułu opłaty planistycznej, które wpłynęły na rachunek Gminy od mieszkańców, przy czym naliczenie tej opłaty jest troszeczkę większe bo około zł, niemniej jednak nie chciała tego wprowadzać do momentu kiedy faktycznie środki te nie wpłyną na rachunek Gminy. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r., która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/94/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG poprosił Pana Radcę Prawnego o krótkie wyjaśnienie powyższego projektu uchwały, ponieważ zmiana którą będziemy dzisiaj głosować jest wynikiem zakwestionowania przez Nadzór Prawny poprzedniej uchwały. Pan Przemysław Krawczyk Radca Prawny- powiedział, że Nadzór Prawny zakwestionował sformułowania poprzedniej uchwały w kwestii związanej z wydatkowaniem pieniędzy na sprawy związane z rekreacją itp. W ślad za tym do Gminy wpłynęło pismo z Nadzoru Prawnego o wszczęciu procedury mającej na celu usunięcie tego naruszenia. Pokłosiem tego jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały, która akceptuje wymagania, o których pisał Nadzór Prawny, aby nie wchodzić w kwestię unieważnienia w części poprzedniej uchwały. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/119/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku 12

13 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/94/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 1 głos Wstrzymujący się. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG w związku ze zgłoszoną prośbą ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji przerwa w obradach sesji Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG poprosił Pana Radcę Prawnego o krótkie wyjaśnienie projektu przedmiotowej uchwały, w którym zaproponowane są pewne korekty. Pan Przemysław Krawczyk Radca Prawny projekt przedmiotowej uchwały dotyczy kolejnej interwencji Nadzoru Prawnego, który stwierdził, że w uchwale dotyczącej diet dla Państwa Sołtysów nie zostały określone pewne zasady. Nie jest to do końca prawdą, bo zasady jakieś były tam określone, ale żeby nie polemizować z Nadzorem Prawnym i żebyśmy mieli ważną uchwalę i żeby Państwo Sołtysi mogli pobierać diety, została zaproponowana zmiana zakwestionowanej uchwały. Uchwała, która została wcześniej podjęta była opracowana przez kancelarię prawną na podstawie uchwał, które obowiązują w niektórych gminach i nie było to w żaden sposób konsultowane z Urzędem Gminy. W stosunku do projektu uchwały, który Państwo Radni otrzymali zaproponowane zostały następujące zmiany: w paragrafie 1 ust. 1, który mówi o wysokości diet dla sołtysów nie ulega zmianie, natomiast zmiany następują w ust. 2, który mówi że: za nieusprawiedliwioną nieobecność przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Podegrodzie na sesji lub za nieusprawiedliwione opuszczenie przez niego sali obrad w trakcie sesji kwota zryczałtowanej diety, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu o... zł., który to ustęp został wykreślony. W związku z powyższym punkt 3 staje się punktem 2 i otrzymuje następujące brzmienie: Za nieusprawiedliwioną nieobecność przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Podegrodzie na spotkaniach organizowanych przez Radę Gminy ich Komisji, Zespołu lub Wójta Gminy, na które przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Podegrodzie został zaproszony oraz na zebraniach wiejskich. Kwota zryczałtowanej diety, o której mowa w paragrafie 1 ulega zmniejszeniu o:... zł. Następnie ustęp 4 staje się ustępem 3 w następującym brzmieniu: Podstawy do zmniejszania kwoty zryczałtowanej diety, o której mowa w ust. 1 są weryfikowane na podstawie listy obecności i protokołu lub na podstawie pisemnej informacji organizatora spotkania. Ponadto jest dodany nowy ustęp 4 w brzmieniu: Usprawiedliwienie nieobecności przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Podegrodzie na zebraniach wiejskich lub spotkaniach, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności i powinno być sprecyzowane odpowiedzią przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego Komisji lub Zespołu, albo Wójta Gminy. To są wszystkie zmiany, które dotyczą przedmiotowego projektu uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Reasumując zmiany te wyłączają zmniejszenie zryczałtowanej diety w przypadku sesji Rady Gminy i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz 13

14 dotyczy nieobecności na zebraniu wiejskim, o czym wcześniej nie było mowy i ponadto jest wprowadzony zapis dotyczący usprawiedliwiania się sołtysa, którego wcześniej nie było. Wysokość zmniejszenia kwoty diety w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Państwa Sołtysów należy do decyzji Państwa Radnych. Pan Stefan Śledź Radny- zapytał Pana Przewodniczącego Rady jakim projektem uchwały dysponują radni, ponieważ przed momentem Pan Radca Prawny przedstawił zupełnie inną wersję projektu uchwały, niż ta którą posiadają radni i według niego jest tutaj pewne zamieszanie. Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG wyjaśnił, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały, który w trakcie sesji został zmodyfikowany przez Pana Radcę Prawnego i jeżeli Państwo Radni sobie życzą, to w ciągu 10 minut mogą otrzymać nowy projekt uchwały. Pan Jan Kożuch- Radny- zapytał czy przedmiotowa uchwała jest tak pilna, że musimy ją podjąć na dzisiejszej sesji. Pani Agnieszka Pacholarz- Skarbnik powiedziała, że jest konieczność podjęcia dzisiaj tej uchwały w związku z wymogiem Nadzoru Prawnego. Pan Stefan Śledź Radny- powiedział, że radni otrzymali z materiałami na sesję zmieniony projekt uchwały i przed momentem Pan Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Radca Prawny odczytał nowy zmieniony projekt uchwały. Wobec powyższego ma pytanie dlaczego radni od razu nie otrzymali zmienionego projektu uchwały, zaproponowanego przed chwilą przez Radcę Prawnego tylko są w posiadaniu poprzedniego projektu uchwały. Pan Przemysław Krawczyk Radca Prawny powiedział, że kancelaria prawna odpowiedzialna za obsługę prawną tutejszej Gminy kilkanaście dni temu przygotowała projekt uchwały, który Państwo Radni otrzymali, po czym pojawiły się kontrowersje co do jego zapisów, o których dowiedział się w dniu dzisiejszym i je przedstawił. Projekt uchwały, który Państwo Radni posiadają był aktualny do dnia dzisiejszego, natomiast z uwagi na to, że po rozmowie z Panią Skarbnik i Panem Sekretarzem, którzy zgłosili pewne propozycje zmian do tego projektu, przedstawił autopoprawki, które również zostały wniesione i zaakceptowane przez Panią Wójt. Projekt, który Państwo Radni posiadają jest projektem bez zmian naniesionych 10 minut temu. Zmiany te są dość istotne i rzeczywiście może jest potrzeba, aby Państwo Radni mieli przedłożony właściwy projekt uchwały. Sprawa jest pilna ze wzglądu na ewentualne uchylenie tej uchwały przez Nadzór Prawny czego efektem będzie problem z wypłatą diet dla Państwa Sołtysów. Pan Stanisław Sikora Radny zgłosił formalny wniosek do Pana Przewodniczącego Rady o przygotowanie właściwego projektu uchwały i przedstawianie go radnych, jak również poprosił o ogłoszenie w tym czasie przerwy w obradach sesji. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG zasugerował, aby nie ogłaszać przerwy w obradach sesji tylko przejść do kolejnego punktu porządku obrad, natomiast przedmiotowy punkt przesunąć po punkcie 16 porządku obrad, gdzie w międzyczasie będzie możliwość przygotowania właściwego projektu uchwały. Pan Artur Pawłowski- Radny- w związku z ewentualną przerwą w obradach sesji w celu przygotowania właściwego projektu przedmiotowej uchwały zasugerował, aby wcześniej zaproponować kwoty, o które miałyby być obniżone diety sołtysów w związku z ich nieobecnością na wymienionych spotkaniach. Gdyby to miały być kwoty znaczące, to można byłoby się nadal zastanawiać nad tymi punktami, natomiast jeśli to będą symboliczne kwoty, to proponuje w punkcie 2 nowego projektu uchwały skreślić wyrazy: nieusprawiedliwioną 14

15 nieobecność, natomiast punkt 4 całkowicie wykreślić, co uprościłoby całkowicie tę procedurę. Pan Przemysław Krawczyk Radca Prawny w związku z dalszymi niejasnościami wyjaśnił, że uchwała określająca wysokość diet dla sołtysów została przyjęta przez Radę Gminy w marcu br. po czym wpłynęło pismo z Nadzoru Prawnego Wojewody, że nie ma określonych zasad w tej uchwale i podejmują czynności zmierzające do uchylenia tej uchwały, chyba że Rada Gminy przyjmie uchwałę zmieniającą. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały, który Państwo Radni otrzymali z materiałami na sesję, a który w trakcie dzisiejszej sesji uległ zmianie, o której wcześniej wspomniał. Pan Stanisław Banach- Radny- powiedział, że przed ewentualnym ogłoszeniem przerwy przez Pana Przewodniczącego należałoby poprosić Państwa Sołtysów o wypowiedzenie się w tej kwestii, ponieważ to Państwo Sołtysi roznoszą nakazy płatnicze, zbierają podatki, zajmują się dystrybucją worków na śmieci i tego typu zapisy można byłoby wprowadzić do tej uchwały. Byłoby wówczas wiadomo za co Państwo Sołtysi otrzymują diety. Ponadto zapytał czy w jakiejś ustawie jest zapis, że sołtys obowiązkowo musi brać udział w sesji, bo jeżeli nie ma takiego zapisu, to jak można karać sołtysów za brak udziału w sesji. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG powiedział, że nikt z nas nie zamierza celowo karać sołtysów i nie o to tutaj chodzi, natomiast sprawa dotyczy tego, że Nadzór Prawny zakwestionował uchwałę, którą żeśmy wcześniej podjęli w sprawie diet dla sołtysów. Podobna sytuacja była w przypadku diety przewodniczącego rady gminy kiedy zaszła konieczność zmiany uchwały ze wskazaniem, że za nieobecność na sesji zostaje mu obniżona wysokość zryczałtowanej diety o 5%. Wobec powyższego jest to zabieg natury technicznej i wymóg prawny, który musimy spełnić. Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz powiedział, że Wysoka Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości diet dla sołtysów w sposób najlepszy jaki jest możliwy dla Państwa Sołtysów bez względu na to czy Państwo Sołtysi są obecni na sesji czy też nie. Natomiast Nadzór Prawny Wojewody uznał, że powinny być wskazane pewne zasady w uchwale, że jeżeli sołtysa nie ma na sesji czy jakimś spotkaniu, to trzeba mu za to odliczyć z diety pewną kwotę. Kancelaria prawna przygotowała uchwalę zgodną z prawem, natomiast on wraz z Panią Skarbnik, Panem Przewodniczącym i Panią Wójt uznali, że jest to uchwała bardzo restrykcyjna i trzeba ją złagodzić, bo art. 37 a ustawy mówi, że przewodniczący zarządu osiedla i sołtysi są zapraszani na sesję przez przewodniczącego, który ma taki obowiązek, natomiast nie mają obowiązku uczestniczenia w sesji. Z drugiej strony art. 37 b ustawy mówi, że sołtysi nie mają obowiązku uczestniczyć w sesji, natomiast zasady diet ustala sołtysom Rada Gminy, która może narzucić odliczanie pewnej kwoty w związku nieobecnością sołtysa na sesji. W części gmin są podjęte uchwały o treści jaką państwo radni i sołtysi otrzymali z materiałami na sesję, natomiast oni zaproponowali liberalizację tej uchwały na korzyść Państwa Sołtysów proponując wykreślenie punktu dotyczącego obowiązku uczestnictwa Państwa Sołtysów w sesjach, gdzie jest także możliwość usprawiedliwienia się w związku z nieobecnością u Pana Przewodniczącego Rady czy u Pani Wójt. Pan Stefan Śledź- Radny powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu opiniowała wczoraj tą uchwałę i nie wnosiła do niej uwag, natomiast wątpliwości pojawiły się dzisiaj, gdy Pan Radca Prawny przedstawił inny projekt uchwały, który radni powinni otrzymać. Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz - zgodził się z wypowiedzią Pana Radnego S. Śledź dodając, że za chwilę Państwo Radni otrzymają właściwy projekt uchwały z poprawkami, który był tworzony w trakcie sesji. 15

16 W związku z tym, iż nie wszyscy Państwo Radni byli za ogłoszeniem przerwy w obrad, Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby punkt w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie, przesunąć jako punkt 17 porządku obrad. Powyższy wniosek został przez Radę Gminy przyjęty następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG- poprosił Panią Wójt o przedstawianie powodów, dla których jest konieczność podjęcia ww. uchwały. Pani Małgorzata Gromala Wójt powiedziała, że w uzasadnieniu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego pisze o konieczności podjęcia niniejszej uchwały. Chodzi o to, abyśmy po 2015 roku jako gmina nie byli karani i nie musieli ponosić opłaty za to, że mamy wyznaczone plany aglomeracje i z tego nie korzystamy, postanowiliśmy wpisać Gminę Podegrodzie do Narodowego Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej. Taki program oczyszczania ścieków dla terenu gminy został już przygotowany o czym sygnalizowała na zebraniach wiejskich. Załącznik graficzny przedmiotowej uchwały obrazuje tereny, które należy objąć kanalizacją i oczyszczalniami przydomowymi do czego zachęca. Wobec powyższego chcąc wpisać naszą aglomerację do Programu Oczyszczania Ścieków musimy podjąć stosowną uchwałę. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG - jak rozumie te obszary, które zostały wyznaczone w tym projekcie uchwały są o największej gęstości zaludnienia, aby spełniać kryteria wymagane do aplikowania później o środki zewnętrzne, co nie wyklucza tego, że jeśli w przyszłości pojawiłyby się inne możliwości finansowania, to możemy jako Gmina również ten obszar aglomeracyjny rozszerzać. Pani Małgorzata Gromala -Wójt- w uzasadnieniu do uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego pisze, że obowiązek wyznaczania aglomeracji ma być o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000, które byłyby wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zarówno z oczyszczalniami ścieków. Wobec powyższego poprosiła o przegłosowanie przedmiotowej uchwały. W związku z tym, iż nie zgłaszano dodatkowych pytań Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść całej Uchwały Nr XII/120/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG - powiedział, że przystępując do sporządzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie chcemy również obniżyć wysokość renty planistycznej, która obecnie wynosi 20%. Wysokość tej renty zależy tylko i wyłącznie od decyzji Rady Gminy Podegrodzie. Wpływa wiele sygnałów, że wysokość tej renty jest zbyt duża i dlatego jest prośba do Państwa Radnych, aby się zastanowili w jakiej ewentualnie wysokości ta renta planistyczna powinna być przez Gminę naliczana. Renta planistyczna może być zróżnicowana dla poszczególnych obszarów, gdzie przykładowo pod zabudowę jednorodzinną może być niższa. Maksymalna wysokość tej renty może być w wys. 30%. Wobec powyższego poprosił Państwa Radnych i Państwa Sołtysów 16

17 o przemyślenie w jakiej wysokości w przyszłości powinna być naliczana renta planistyczna, bo obecnie jest ona zbyt wysoka. Pani Małgorzata Gromala Wójt powiedziała, że plan zagospodarowania przestrzennego gminy budzi wiele kontrowersji i w związku z tym chcielibyśmy zrobić dokument dotyczący zmian w zapisach ogólnych tego planu. Przede wszystkim chodzi o sprawę sygnalizowaną przez mieszkańców, co rzeczywiście było dla nas uciążliwością, to wytwórnia mas bitumicznych, która była planowana w naszej Gminie. W związku z tym w paragrafie 7 i 10 planu chcielibyśmy wprowadzić zapis wyłączający możliwość tworzenia wytwórni mas bitumicznych i innych wytwórni, które dotychczas nie wymagają np. decyzji środowiskowej. Jeśli ktoś z przedsiębiorców chciałby rozpocząć realizację takiego zadania, to musiałby uzyskać decyzję oddziaływania na środowisko, natomiast plan wytwórni mas bitumicznych bezwzględnie wykluczyć z terenu naszej gminy. Kolejna rzecz, o której już wspomniał Pan Przewodniczący Rady Gminy, to zmiana renty planistycznej, która powoduje duże kontrowersje. Porównaliśmy sytuację jak to wygląda w gminach sąsiednich i od zabudowy mieszkaniowej jest to zazwyczaj 5%, natomiast od usług 10% i od większych inwestycji 15%. Dzisiaj mówimy o uchwale dotyczącej przystąpienia do sporządzenia niniejszych zmian w planie zagospodarowania. Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy Panią Wandę Mrówka, której powierzyliśmy przygotowanie tych wszystkich zmian jednakże z uwagi na stan zdrowia nie mogła przybyć na sesji. Ze swej strony poprosiła o podjęcie tej uchwały, abyśmy mogli rozpocząć prace nad przystąpieniem do ww. zmian. Ostateczna wersja zmian w planie poprzedzona zostanie konsultacjami prowadzonymi na bieżąco z państwem, gdzie planowane jest również zaproszenie na sesję październikową Pani W. Mrówka, aby szczegółowo omówiła propozycje tych zmian. Ponadto poprosiła Państwa Radnych, aby się zapoznali z zapisami w planie, i te zapisy które ewentualnie uważają za kontrowersyjne i uciążliwe dla mieszkańców, a które będą możliwe do zmiany zgłaszać. W niniejszej uchwale chodzi również o zmianę zapisu dotyczącego terenów zagrodowych, gdzie przykładem był chociażby Pan Ciurka z Chochorowic, który prowadzi gospodarstwo rolne i w momencie, gdy na jego terenie powstało osuwiska nie mogliśmy wygospodarować mu jakiejkolwiek działki budowlanej na jego terenie rolnym. Zmiana w zapisie planu byłaby korzystna dla rolników gospodarujących w gospodarstwach zagrodowych. Również w zapisie planu chodzi o zmianę odnośnie powierzchni działek budowlanych, która w niektórych miejscach wynosiła dwadzieścia lub dziesięć arów. Planowane jest dopisanie działek budowlanych sześcioarowych i ośmioarowych. Proponowane zapisy w planie mają na celu ułatwienie życia mieszkańcom. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/121/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Podegrodzie z Gminą Záhradné (Słowacja). Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG- poprosił Panią Wójt o przedstawianie projektu ww. uchwały. Pani Małgorzata Gromala Wójt powiedziała, że jeśli chodzi o ww. uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Záhradné na Słowacji, to wiąże się to z tym, że do tej pory nie występowaliśmy jako Gmina o żadne projekty w ramach Euro-Regionu Tatry, natomiast jest część gmin, które z tego skorzystały i żebyśmy mogli do tego projektu przystąpić konieczne jest podjęcie ww. uchwały. Mamy tutaj na myśli np. rozbudowę kanalizacji, której 17

18 realizacja byłaby niestety dopiero w 2014 roku, ale żeby to zrealizować musimy mieć partnera po stronie Słowacji, gdzie Gmina Záhradné ma taki sam problem jak i my czyli modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji. Z takich programów korzystała np. Gmina Rytro, gdzie jest to 80% dofinansowania do kanalizacji. Wobec powyższego poprosiła Państwa Radnych o podjęcie tej uchwały, ponieważ jest ona jak najbardziej zasadna. Oprócz aglomeracji temat ten jest szerzej pojmowany, który dotyczy również współpracy kulturalnej i biznesowej. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie nawiązania współpracy Gminy Podegrodzie z Gminą Záhradné (Słowacja), która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG- poprosił Panią Wójt o ewentualne zabranie głosu w powyższej sprawie. Pani Małgorzata Gromala - Wójt wyjaśniła, że w podjęcie ww. uchwały jest konieczne z uwagi na to, że wskazujemy w niej gminnej jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w zarząd drogi. Następnie poinformowała, że udało się Gminie porozumieć z Zespołem Szkół Zawodowych w Podegrodziu i w celu poprawy komunikacji przy Urzędzie Gminy oraz Ośrodku Zdrowia w Podegrodziu od 1 października br. pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych będą parkować prywatne samochody na placu manewrowym za Zespołem Szkół Zawodowych w Podegrodziu. Ponadto zostanie udostępniona część garaży-warsztatów tej szkoły na cele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu. Pan Przemysław Krawczyk - Radca Prawny powiedział, że artykuł 21 ustawy o drogach publicznych przewiduje możliwość utworzenia zarządu drogi publicznej tak jak przykładowo w przypadku Powiatowego Zarządu Dróg czyli instytucji, która jest wydzielona z jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowa uchwała odbiega nieco od art. 21, ust. 1 ustawy o drogach publicznych, gdzie ustawodawca mówi, że zarządca drogi może wskazać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi utworzonej odpowiednio m.in. przy zadaniu gminy, dlatego takie jednostki tworzy się w taki sposób, że podejmuje się uchwałę o utworzeniu zarządu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich itd. Problemem tutaj jest to, że my nie tworzymy nowej jednostki, która by się nazywała zarządem dróg tylko przekazujemy te kompetencje Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, ponieważ byłoby to zupełnie nieracjonalne od strony ekonomicznej. Przedmiotowa uchwała może budzić jakieś kontrowersje przy czym całościowa wykładnia prawna ww. przepisu dopuszcza takie rozwiązanie, że jednostka ta nie musi się nazywać zarządem dróg tylko może mieć powierzony zarząd dróg. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG powiedział, że ma uwagę do jednego zapisu w przedmiotowej uchwale, gdzie sformułowanie o treści: w sprawie ustanowienia Zakładu Gospodarki Komunalnej zarządem dróg gminnych zastąpiłby sformułowaniem o treści: w sprawie ustanowienia Zakładu Gospodarki Komunalnej zarządcą dróg gminnych. Pan Przemysław Krawczyk- Radca Prawny wyjaśnił, że zapis zarząd dróg gminnych jest prawidłowy. 18

19 W związku z tym, iż nie zgłaszano dodatkowych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 13 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 1 głos Wstrzymujący się. Pan Kazimierz Klimczak- Sołtys- zapytał Panią Wójt czy Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Podrzeczu będzie podlegać pod Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, ponieważ nie ma wzmianki na ten temat. Pani Małgorzata Gromala - Wójt powiedziała, że w poprzedniej uchwale, która była podejmowana w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu była mowa, że zarówno Gminne Składowisko Odpadów oraz Gminna Oczyszczalnia Ścieków będą podlegać pod Zakład Gospodarki Komunalnej. Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu zarządem dróg gminnych. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG - zapytał Państwa Radnych czy są jakieś uwagi odnośnie projektu ww. uchwały. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/124/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu zarządem dróg gminnych, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 13 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 1 głos Wstrzymujący się. Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Brzeznej do gminnego zasobu nieruchomości. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG- zapytał Państwa Radnych czy są jakieś uwagi odnośnie projektu ww. uchwały. Pani Małgorzata Gromala - Wójt wyjaśniła, że podjęcie ww. uchwały ma na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z przejęciem gruntu pod drogę gminną. W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/125/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Brzeznej do gminnego zasobu nieruchomości, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Podrzeczu do gminnego zasobu nieruchomości. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG- zapytał Państwa Radnych czy są jakieś uwagi odnośnie projektu ww. uchwały. Pani Małgorzata Gromala Wójt wyjaśniła, że podjęcie ww. uchwały ma na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z przejęciem gruntu pod drogę gminną. 19

20 W związku z tym, iż nie zgłaszano żadnych uwag odnośnie projektu ww. uchwały Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/126/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Podrzeczu do gminnego zasobu nieruchomości, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Pan Dariusz Kowalczyk Przew. RG - poprosił Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatur do ww. Zespołu w składzie czteroosobowym. Pan Jan Kożuch Radny- zaproponował kandydatury następujących Radnych: Pan Andrzej Poręba oraz Pan Stanisław Krzysztof Plata. Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do ww. Zespołu. Pan Artur Pawłowski- Radny- zaproponował kandydatury następujących Radnych: Pan Jerzego Olszak oraz Pan Teofil Matyaszek. Pan Teofil Matyaszek Wiceprzewodniczący Rady Gminy - odmówił kandydowania do ww. Zespołu po czym zgłosił kandydatury następujących Radnych: Pan Stanisław Banach oraz Pan Stanisław Sikora. Pan Stanisław Banach - Radny- odmówił kandydowania do ww. Zespołu. W związku z tym, iż nie zgłaszano dodatkowych kandydatur, Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w następującym składzie: 1. Andrzej Poręba 2. Stanisław Krzysztof Plata 3. Jerzy Olszak 4. Stanisław Sikora Pan Stanisław Krzysztof Plata Radny - w imieniu ww. Zespołu zaproponował na Przewodniczącego Zespołu Pana Stanisława Sikorę. Pan Stanisław Sikora- Radny- wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z powyższym Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr XII/127/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w składzie jak poniżej, która została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 14 głosów ZA, 0 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się. 1. Andrzej Poręba 2. Stanisław Krzysztof Plata 3. Jerzy Olszak 4. Stanisław Sikora 20

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo