Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok"

Transkrypt

1 RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

2 2 Liniewo dnia r Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Wiesław Szarmach OŚWIADCZENIE Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budŝetu za 2013 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

3 3 I N F O R M A C J A oraz za 2013 r. Liniewo, marzec 2014

4 4 Zarządzenie Nr.15 /2014 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 marca 2014 roku W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142, poz ze zmianami/ i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu gminy Liniewo za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budŝetu na dzień 31 grudnia 2013 roku DOCHODY ,91 WYDATKI ,63 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2013 roku : 1. informację oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 załącznik Nr 1 2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Mirosław Warczak

5 5 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr. 15 /2014 z dnia 17 marca 2014 I NFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK I Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/art Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/. II Sprawozdanie zawiera: - informację opisową z wykonania budŝetu za 2013 rok - sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 roku załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 roku załącznik nr 2 - sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek - a/urząd Gminy Liniewo - b/gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie - c/zespół Oświatowy w Garczynie - d/zespół Oświatowy w Liniewie - e/szkoła Podstawowa w Wysinie - f/szkoła podstawowa w Głodowie - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury a/gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Liniewie b/gminna Biblioteka w Liniewie z filią w Wysinie - informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu BudŜetowego w Orlu III Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

6 6 Informacja z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok BudŜet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X XVI/149/2012 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dochody Gminy ustalono w kwocie W tym: dochody bieŝące w wysokości Dochody majątkowe w wysokości Wydatki Gminy ustalono w kwocie Wydatki bieŝące w wysokości W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości Dotacje w wysokości Wydatki na obsługę długu w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości ,- zł ,-zł ,-zł zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł Ustalono przychody budŝetu gminy w wysokości ,- zł. z czego Kredyty i poŝyczki w kwocie ,-zł Wolne środki w kwocie ,-zł Rozchody w wysokości ,- zł z tytułu : Spłaty poŝyczki na,,rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie ,-zł Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości ,- Spłata poŝyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,-zł Na dzień r. budŝet uległ zmianie do kwot : - dochody ,16,- zł - wydatki ,90,- zł Przychody w kwocie ,- zł Rozchody w kwocie ,26zł Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie : 1.Uchwały Rady Gminy Nr. XXVIII/164/2013 z roku -zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł Z tytułu dotacji na realizacje programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 2.Uchwały Rady Gminy Nr.XXIX/174/2013 z roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł - zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji na zdania zlecone do ostatecznego zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 3. Zarządzenia Wójta Nr.24/2013 z roku

7 7 -zwiększenie o kwotę ,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie ,-zł dotacja na świadczenia z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,-zł dotacja na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie ,-zł 4.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXI/189/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie dotacji na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących pod nazwą,,radosna szkoła w kwocie ,-zł Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ,zł Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę ,-zł. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 5.600,-zł na zasiłki okresowe. 5. Zarządzenia Wójta Nr.36/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na świadczenia specjalistyczne w kwocie 5.000,-zł Dotacja na dofinansowanie programu wspierania pieczy zastępczej w kwocie ,-zł 6. Zarządzenia Wójta Nr.41/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne 620,-zł Zasiłki i pomoc w naturze ,-zł Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,-zł Usługi specjalistyczne 1.600,-zł Dotacja na wydatki majątkowe ,-zł Ośrodek wsparcia 7.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXII/196/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,50zł z tego: Dotacja na drogi śródpolne ,-zł Dotacja na doŝywianie ,-zł Dotacja z WFOŚiGW / azbest/ ,-zł Dotacja z EFS 8.594,50 Darowizna z BS Skarszewy 1.000,-zł 8.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIII/205/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Subwencja oświatowa ,-zł Dotacja na przedszkola ,-zł Dotacja na podręczniki ,-zł Dotacja z WFOŚiGW 5.670,-zł Dotacja na usługi specjalistyczne 2.000,-zł 9. Zarządzenia Wójta Nr.56/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-z tego:

8 Dotacja na akcyzę ,-zł Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie ,-zł Dotacja na składki zdrowotne w kwocie 3.520,-zł Dotacja na zasiłki stałe i pomoc w naturze w kwocie ,-zł Dotacja na OPS i usługi opiekuńcze w kwocie 6.720,-zł Pozostała działalność 9.000,-zł. Dotacja na podręczniki i świadczenia socjalne dla uczniów w kwocie ,-zł 8 10.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIV/217/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na przedszkola w kwocie ,- Dotacja na doŝywianie 8.000,-zł Dochody własne prawo uŝytkowania wieczystego ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Dochody własne przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego ,-zł 11. Zarządzenia Wójta Nr.64/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 975,-zł z tego Dotacja na podręczniki w kwocie 975,-zł Zmniejszenie o kwotę 4.500,-zł 12.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXV/225/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,26 zł z tego Dotacja na finansowanie kanalizacji w Wysinie, Płachtach i Starym Wiecu realizowanej z PROW w kwocie ,28 zł Zmniejszenie o kwotę ,60zł 13. Zarządzenia Wójta Nr.68/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 6.000,-zł z tego: Dotacja na zasiłek losowy /huragan Ksawery/ w kwocie 6.000,-zł Łącznie budŝet uległ zwiększeniu o ,16 zł Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2013 roku wynika, iŝ kwota wykonania w wysokości ,91 zł stanowi 91,3 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniŝej

9 9 Dochody budŝetowe z podziałem na źródła pochodzenia za 2013 roku wg działów Dz Treść Plan na r. Wykonanie r Subwencje Dotacje Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Wytwarzanie i zaopatryw.w energie elektryczną i gaz 600 Transport i łączność 849,64 849, Gospodarka Mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy Naczelnych organów , , , ,43 władzy 770,00 770,00 770, Bezpieczeństwo publiczne 1.570, , Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości , , ,00 prawnej 758 RóŜne rozliczenia , , , Oświata i Wychowanie , , , , Opieka Społeczna , , , , Pozostałe zad.w zakr.polityki społecznej , ,71 ue , Edukacyjna opieka wych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 ue10.641, , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 228,20 228,20 Ogółem dochody , , , , ,74 91,30% 47,06% 24,73% 28,21% W tym: ,71 EFS ,63 Comenius ,10 PROW

10 10 Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia : -subwencje w kwocie ,00 zł stanowią 47.06% wykonanych dochodów - dochody własne w kwocie ,74 zł stanowią 28,21% wykonanych dochodów w tym dochody majątkowe ze sprzedaŝy ,00 zł - dotacje w kwocie ,17zł stanowią 24,73% wykonanych dochodów w tym : dotacje na zadania majątkowe w kwocie ,60 zł -dotacje z UE na wydatki bieŝące w kwocie ,44 zł subwencje dochody własne dotacje Wycinek 4 Głównymi źródłami dochodów własnych są : 1.podatek od nieruchomości w kwocie ,46 zł stanowi 12,52% wykon. doch. 2.podatek doch.od osób fizycz w kwocie ,00zł stanowi 7,35% wykon. doch. 3.podatek rolny w kwocie ,63zł stanowi 2,54% wykon. doch. 4.podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie ,00zł stanowi 0,46% wykon. doch. 6.wpływy z opłat za sprzedaŝ alkoholu w kwocie ,80zł stanowi 0,35% wykon doch. 7.podatek od śr. transportu w kwocie ,40zł stanowi 0,42% wykon. doch. 8.podatek leśny w kwocie ,00 zł stanowi 0,43% wykon. doch. 9.opłata skarbowa w kwocie ,00zł stanowi 0,10% wykon. doch. 10.wpływy z usług w kwocie ,91zł stanowią 0,58% wykon. doch. 11.nne dochody, podatki i opłaty w kwocie ,15zł stanowią 1,46 % wykon. doch. 12.odsetki w kwocie ,39zł stanowią 1,89% wykon. doch. 13 dochody majątkowe w kwocie ,00zł stanowią 0,11% wykon. doch.

11 11 12,52 7,35 1,89 1,46 0,58 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,43 0,42 2,54 0,35 0,17 0,56 PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. PODATEK ROLNY WPŁATY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU WPŁYWY Z usług INNE DOCHODY I OPŁATY odsetki

12 12 Z wykonania dochodów własnych za 2013 roku wynika iŝ wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie ,46 zł znacznie wzrosło.wynika to z faktu otrzymania zaległości podatkowych z PKP. Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł stanowi 96,4 % wykonanego planu a 7,35 %wykonanych dochodów własnych Dla porównania w 2012 roku kwota ta wynosiła ,00zł i stanowiła 6,50% wykonanych dochodów własnych. Wykonanie planowanych dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych to kwota w wysokości ,41,-zł co stanowi 92,59 % planu na 31 grudnia 2013 roku. Ze środków tych realizujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniŝej. Dz Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770, Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6.000, , Pozostała działalność , ,00 OGÓŁEM , ,41

13 13 Na realizację zadań własnych z budŝetu państwa planowano dotację w wysokości ,- zł. Wykonanie to kwota ,62 zł co stanowi 99,70 %. Realizacja według zadań przedstawia się następująco : Rozdział zadanie Plan po zmianach Dotacje otrzymane % Oddziały przedszkolne , ,00 100,00% Przedszkola , ,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Składki.na 6.820, ,16, 90,60% ubezpieczenia społeczne Zasiłki pomoc w , ,00 100,00% naturze Zasiłki stałe , ,46 99,10% Ośrodki pomocy , ,00 100,00% DoŜywianie , ,00 100,00% Stypendia socjalne , ,00 100,00% Zakup podręczników , ,00 100,00% Razem , ,62 99,70% Z tytułu z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości ,00 zł Z czego: Subwencja oświatowa w wysokości ,00zł Subwencja wyrównawcza w wysokości ,00 zł Subwencja równowaŝąca w wysokości ,00 zł Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące ,00 zł co stanowi 23,52 % wykonanych dochodów gminy, a % planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu naleŝności głównej na dzień roku wynoszą ,69 natomiast w analogicznym okresie 2013 roku wynosiły ,01 zł Na zaległości składa się :

14 1. podatek od nieruchomości ,57zł 2. podatek rolny ,42zł 3. podatek leśny 666,20zł 4. podatek od środków transportowych 3.204,20zł 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 362,30zł 7.wpływy z kart y podatkowej 9.329,00zł W 2013 roku wystawiono -375 upomnień -70 tytułów wykonawczych -5 decyzji o odroczeniu i rozłoŝeniu na raty na kwotę 8.628,90 zł -42 decyzje o umorzeniu naleŝności podatkowych na kwotę 7.520,40 zł 14 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz ) i od osób prawnych rozdział Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,00 co stanowi 206,3 % planu Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,40 co stanowi 100,8 % planu Podatek od nieruchomości Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą : ,46 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynoszą ,97 zł /osoby fizyczne/ 2.650,60 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek rolny Zaplanowane wpływy za 2013roku wynoszą : ,63 zł /osoby fizyczne/ 4.920,00zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi ,32zł /osoby fizyczne/ 697,10 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek leśny Zaplanowane wpływy na 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi 8.920,00 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ 616,20 zł /osoby fizyczne W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Podatek od środków transportowych.

15 15 Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi ,40zł /osoby fizyczne/ 6.652,00 /osoby prawne/ 3.204,20 zł /osoby fizyczne/ Podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 4.251,00 zł, co stanowi 42,50% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest równieŝ realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za 2013 roku wynoszą ,00zł od osób prawnych co stanowi 92,0%planu ,00zł od osób fizycznych co stanowi 61,9%planu Zaległości wynoszą 362,30 /osoby fizyczne. Jeśli chodzi o skutki finansowe obniŝenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za 2013 roku budŝet nasz utracił ,95zł z czego : w podatku od nieruchomości budŝet utracił ,00zł w podatku od środków transportu budŝet utracił ,95zł JeŜeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budŝet utracił ,40zł W tym : podatek od nieruchomości ,00zł podatek rolny 1.045,00zł podatek leśny 69,00zł podatek od środków transportu 4.399,00zł odsetki podatkowe 2.148,00zł podatki zniesione 139,40zł Dochody własne w 2013 roku stanowiły 28,21% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 849,64 zł są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu BudŜetowego. NaleŜności na koniec 2013 roku z tytułu nie zapłaconej wody i ścieków na stanie gminy wynoszą 5.909,90 zł Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco: ZałoŜony plan w kwocie ,-zł wykonano w wysokości ,76 zł co stanowi 35,80%. Tak niski procent wykonania wynika z braku wpływów z tytułu zbycia prawa własności. ZałoŜone wpływy z tytułu sprzedaŝy działek budowlanych na koniec 2013 roku w kwocie ,-zł nie zostały wykonane. Z uwagi na małe zainteresowanie obniŝyliśmy cenę i ogłaszaliśmy kolejne przetargi. Mieliśmy nadzieję na wykonanie planu jednak do transakcji nie doszło. Wpływy z najmu i dzierŝawy zostały wykonane w kwocie ,04 zł co stanowi 106,2 % wykonanego planu Wpływy z tytułu uŝytkowania wieczystego wykonano w kwocie ,13 i stanowią 506,4% wykonanego planu. Łącznie dochody majątkowe planowano w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 6,57 %.

16 16 Wykonanie wydatków Plan wydatków na dzień roku wynosił ,90 zł, natomiast wykonanie ,63 zł, co stanowi 90,38 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Największe wydatki poniesiono w następujących działach : 801 Oświata i Wychowanie ,06 zł 33,05% wyk. wydatków 852 Pomoc Społeczna ,10zł - 22,16% wyk. wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo ,60zł- 13,96%wyk. wydatków 750 Administracja ,63 zł- 11,63% wyk. wydatków 600 Transport i łączność ,38 zł - 4,93% wyk. wydatków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,33 zł - 3,67% wyk. wydatków 900 Gospodarka Komunalna ,55zł - 2,98% wyk. wydatków 754 Bezpieczeństwo publiczne ,49zł - 1,32%wyk. wydatków Struktura najwaŝniejszych wydatków w 2013 roku Oświata 22,16 11,63 Pomoc Społeczna administracja Rolnictwo 13,96 Gospodarka komunalna 33,05 1,32 4,93 3,67 2,98 Kultura Bepieczeństwo publiczne Transport Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

17 17 L.p Nazwa jednostki Plan na Wykonanie na % wykonania 1 Urząd Gminy Liniewo , ,10 88,4% 2 Zespół Oświatowy Garczyn , ,50 92,2% 3 Zespół Oświatowy w Liniewie , ,08 93,5% 4 Szkoła Podstawowa Wysin , ,86 90,8% 5 Szkoła Podstawowa Głodowo , ,51 92,2% 6 Gminny Ośrodek Pomocy , ,58 93,3% Społecznej w Liniewie RAZEM , ,63 90,7% Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8 Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na roku przedstawia się następująco Dz. Rozdz. Parag. Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 771,56 771, Składki na Fundusz Pracy 109,40 109, Wynagrodzenia bezosobowe 4.465, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 333,45 333, Zakup usług pozostałych 2.264, , RóŜne opłaty i składki , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.600, , Składki na Fundusz Pracy 1.100, , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770,00

18 Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Zakup usług pozostałych 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Wydatki inwestycyjne , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,61 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,71 pracowników 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.700, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6000, , Koszty postępowania sądowego i 1.400,00 757,26 prokuratorskiego Składki na ubezpieczenia 6.800, ,93 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.800, , Usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Usuwanie skutków klęsk 6.000, ,00 Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 6.000, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , ,00 OGÓŁEM , ,41

19 Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieŝące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniŝej. 19 Dz Nazwa działu Plan Wykonanie Wydatki Wydatki na na majątkowe BieŜące r 010 Rolnictwo i Łowiectwo , , , , Transport i łączność , , , Turystyka , , ,00 671, Działalność usługowa , , , , Działalność usługowa , , , Administracja Publiczna , , , , Urzędy Naczelnych Organów 770, ,00 Władzy 754 Bezpieczeństwo publiczne , , , ,49 i ochrona przeciwpoŝarowa. 757 Obsługa Długu Publicznego , , , RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , , Pozostałe dział. w zakr.polit.społ , , , Edukacyjna opieka wychow , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,67 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , Kultura Fizyczna i Sport , , , ,92 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,58

20 20 Na wykonanie wydatków w kwocie ,63 zł składają się : wydatki bieŝące w kwocie ,58 zł 75,79% wykonanych wydatków wydatki majątkowe w kwocie ,05 zł 24,21% wykonanych wydatków Z przedstawionych informacji wynika, iŝ 24,21 % procent wykonania w budŝecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo na wydatki majątkowe wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,84 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę ,63 zł. Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo strefa ekonomiczna. Wydatki w kwocie ,09 zł dotyczą zadania pod nazwą,,budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizujemy z udziałem poŝyczki i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie. W 2013 roku poniesione wydatki są wyłącznie z budŝetu gminy. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo na kwotę ,33 zł. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2013 roku była to kwota w wysokości ,-zł. Pozostałe środki to poŝyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie ,-zł a ,-zł to środki własne gminy. Budowa drogi śródpolnej w miejscowości Milonki w kwocie ,79zł. Realizacja tego zadania polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami drogowymi Yomba. Na zdanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,90 zł W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,18zł Wydatki dotyczyły zadania: Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę ,18 zł ulica Pstrąga i Gruszki I etap Przebudowa drogi w miejscowości Liniewskie Góry w kwocie ,00zł. Całkowity koszt w/w zadania to ,23 zł. Budowa chodników na terenie gminy w kwocie ,00zł Drugie zdanie to dofinansowanie poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w kwocie ,-zł na wykonanie dywanika asfaltowego drogi powiatowej łączącej Orle z Garczynem o długości ponad 2 km. W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 4.674,00zł za wykonanie projektu na zadanie pod nazwą,,budowa pomostu oraz ścieŝki pieszo-rowerowej w miejscowości Liniewo. Kontynuacja tego zadania w 2014 roku. W dziale 700 Działalność usługowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,86 zł Budowa placów zabaw w gminie Liniewo w kwocie ,11zł Wykonano place zabaw w Głodowie, Wysinie, Chrztowie, Płachtach, Orlu, Sobączu i Garczynie. Modernizacja budynku hydroforni w Orlu w kwocie ,75 zł

21 21 W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,-zł Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z klimatyzacją w kwocie ,-zł Etap I Zakup programu e-gmina i zakup zestawu komputerowego w kwocie 8.607,00zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy kwotę ,00zł Wydatki dotyczą zakupu samochodu straŝackiego dla OSP w Liniewie w kwocie ,-zł oraz dofinansowanie aparatu powietrznego w kwocie 2.520,- zł dla OSP Wysin. Dokonano dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Liniewie w kwocie ,-zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,95zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań pod nazwą : Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Oświatowym w Garczynie w kwocie ,16zł. Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Liniewie,,Radosna szkoła w kwocie ,80 zł. Dotacja z budŝetu państwa na w/w zdanie to kwota ,80zł. Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu w Liniewie na kwotę 5.919,99zł Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Głodowie na kwotę ,-zł Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkoły w kwocie ,-zł W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,90 zł na realizację zadania pod nazwą,,modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Lubieszynie Etap II. Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację z budŝetu państwa w kwocie ,90 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,88zł Projekt solaryczna słoneczna gmina zadanie pod nazwą,,odnawialne źródła energii w gminie Liniewo zakup i montaŝ lamp hybrydowych w kwocie ,88zł. Zadanie to było realizowane z udziałem środków Unijnych w kwocie ,10 zł. Zakup udziałów w Spółce Stary Las w kwocie ,-zł przeznaczonych na rekultywacje gminnego wysypiska śmieci. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zdania pod nazwą,,budowa świetlicy wiejskiej w Iłownicy wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,44 zł Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,00zł. Rozliczenie zdania w 2014 roku.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz. za półrocze 2012 r.

Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz. za półrocze 2012 r. Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz za półrocze 2012 r. 2 Liniewo, sierpień 2012 Zarządzenie Nr. 27 /2012 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 sierpnia 2012 roku W sprawie: przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa. W Gdańsku

Regionalna Izba Obrachunkowa. W Gdańsku Liniewo dnia 19.08.2014 r. R.F.3028/ /2014 Regionalna Izba Obrachunkowa W Gdańsku Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 266 Ustawy o finansach publicznych przesyła informacje oraz sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo