Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok"

Transkrypt

1 RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

2 2 Liniewo dnia r Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Wiesław Szarmach OŚWIADCZENIE Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budŝetu za 2013 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

3 3 I N F O R M A C J A oraz za 2013 r. Liniewo, marzec 2014

4 4 Zarządzenie Nr.15 /2014 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 marca 2014 roku W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142, poz ze zmianami/ i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu gminy Liniewo za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budŝetu na dzień 31 grudnia 2013 roku DOCHODY ,91 WYDATKI ,63 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2013 roku : 1. informację oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 załącznik Nr 1 2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Mirosław Warczak

5 5 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr. 15 /2014 z dnia 17 marca 2014 I NFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK I Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/art Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/. II Sprawozdanie zawiera: - informację opisową z wykonania budŝetu za 2013 rok - sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 roku załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 roku załącznik nr 2 - sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek - a/urząd Gminy Liniewo - b/gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie - c/zespół Oświatowy w Garczynie - d/zespół Oświatowy w Liniewie - e/szkoła Podstawowa w Wysinie - f/szkoła podstawowa w Głodowie - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury a/gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Liniewie b/gminna Biblioteka w Liniewie z filią w Wysinie - informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu BudŜetowego w Orlu III Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

6 6 Informacja z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok BudŜet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X XVI/149/2012 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dochody Gminy ustalono w kwocie W tym: dochody bieŝące w wysokości Dochody majątkowe w wysokości Wydatki Gminy ustalono w kwocie Wydatki bieŝące w wysokości W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości Dotacje w wysokości Wydatki na obsługę długu w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości ,- zł ,-zł ,-zł zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł Ustalono przychody budŝetu gminy w wysokości ,- zł. z czego Kredyty i poŝyczki w kwocie ,-zł Wolne środki w kwocie ,-zł Rozchody w wysokości ,- zł z tytułu : Spłaty poŝyczki na,,rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie ,-zł Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości ,- Spłata poŝyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,-zł Na dzień r. budŝet uległ zmianie do kwot : - dochody ,16,- zł - wydatki ,90,- zł Przychody w kwocie ,- zł Rozchody w kwocie ,26zł Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie : 1.Uchwały Rady Gminy Nr. XXVIII/164/2013 z roku -zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł Z tytułu dotacji na realizacje programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 2.Uchwały Rady Gminy Nr.XXIX/174/2013 z roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł - zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji na zdania zlecone do ostatecznego zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 3. Zarządzenia Wójta Nr.24/2013 z roku

7 7 -zwiększenie o kwotę ,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie ,-zł dotacja na świadczenia z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,-zł dotacja na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie ,-zł 4.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXI/189/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie dotacji na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących pod nazwą,,radosna szkoła w kwocie ,-zł Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ,zł Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę ,-zł. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 5.600,-zł na zasiłki okresowe. 5. Zarządzenia Wójta Nr.36/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na świadczenia specjalistyczne w kwocie 5.000,-zł Dotacja na dofinansowanie programu wspierania pieczy zastępczej w kwocie ,-zł 6. Zarządzenia Wójta Nr.41/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne 620,-zł Zasiłki i pomoc w naturze ,-zł Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,-zł Usługi specjalistyczne 1.600,-zł Dotacja na wydatki majątkowe ,-zł Ośrodek wsparcia 7.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXII/196/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,50zł z tego: Dotacja na drogi śródpolne ,-zł Dotacja na doŝywianie ,-zł Dotacja z WFOŚiGW / azbest/ ,-zł Dotacja z EFS 8.594,50 Darowizna z BS Skarszewy 1.000,-zł 8.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIII/205/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Subwencja oświatowa ,-zł Dotacja na przedszkola ,-zł Dotacja na podręczniki ,-zł Dotacja z WFOŚiGW 5.670,-zł Dotacja na usługi specjalistyczne 2.000,-zł 9. Zarządzenia Wójta Nr.56/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-z tego:

8 Dotacja na akcyzę ,-zł Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie ,-zł Dotacja na składki zdrowotne w kwocie 3.520,-zł Dotacja na zasiłki stałe i pomoc w naturze w kwocie ,-zł Dotacja na OPS i usługi opiekuńcze w kwocie 6.720,-zł Pozostała działalność 9.000,-zł. Dotacja na podręczniki i świadczenia socjalne dla uczniów w kwocie ,-zł 8 10.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIV/217/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na przedszkola w kwocie ,- Dotacja na doŝywianie 8.000,-zł Dochody własne prawo uŝytkowania wieczystego ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Dochody własne przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego ,-zł 11. Zarządzenia Wójta Nr.64/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 975,-zł z tego Dotacja na podręczniki w kwocie 975,-zł Zmniejszenie o kwotę 4.500,-zł 12.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXV/225/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,26 zł z tego Dotacja na finansowanie kanalizacji w Wysinie, Płachtach i Starym Wiecu realizowanej z PROW w kwocie ,28 zł Zmniejszenie o kwotę ,60zł 13. Zarządzenia Wójta Nr.68/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 6.000,-zł z tego: Dotacja na zasiłek losowy /huragan Ksawery/ w kwocie 6.000,-zł Łącznie budŝet uległ zwiększeniu o ,16 zł Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2013 roku wynika, iŝ kwota wykonania w wysokości ,91 zł stanowi 91,3 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniŝej

9 9 Dochody budŝetowe z podziałem na źródła pochodzenia za 2013 roku wg działów Dz Treść Plan na r. Wykonanie r Subwencje Dotacje Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Wytwarzanie i zaopatryw.w energie elektryczną i gaz 600 Transport i łączność 849,64 849, Gospodarka Mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy Naczelnych organów , , , ,43 władzy 770,00 770,00 770, Bezpieczeństwo publiczne 1.570, , Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości , , ,00 prawnej 758 RóŜne rozliczenia , , , Oświata i Wychowanie , , , , Opieka Społeczna , , , , Pozostałe zad.w zakr.polityki społecznej , ,71 ue , Edukacyjna opieka wych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 ue10.641, , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 228,20 228,20 Ogółem dochody , , , , ,74 91,30% 47,06% 24,73% 28,21% W tym: ,71 EFS ,63 Comenius ,10 PROW

10 10 Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia : -subwencje w kwocie ,00 zł stanowią 47.06% wykonanych dochodów - dochody własne w kwocie ,74 zł stanowią 28,21% wykonanych dochodów w tym dochody majątkowe ze sprzedaŝy ,00 zł - dotacje w kwocie ,17zł stanowią 24,73% wykonanych dochodów w tym : dotacje na zadania majątkowe w kwocie ,60 zł -dotacje z UE na wydatki bieŝące w kwocie ,44 zł subwencje dochody własne dotacje Wycinek 4 Głównymi źródłami dochodów własnych są : 1.podatek od nieruchomości w kwocie ,46 zł stanowi 12,52% wykon. doch. 2.podatek doch.od osób fizycz w kwocie ,00zł stanowi 7,35% wykon. doch. 3.podatek rolny w kwocie ,63zł stanowi 2,54% wykon. doch. 4.podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie ,00zł stanowi 0,46% wykon. doch. 6.wpływy z opłat za sprzedaŝ alkoholu w kwocie ,80zł stanowi 0,35% wykon doch. 7.podatek od śr. transportu w kwocie ,40zł stanowi 0,42% wykon. doch. 8.podatek leśny w kwocie ,00 zł stanowi 0,43% wykon. doch. 9.opłata skarbowa w kwocie ,00zł stanowi 0,10% wykon. doch. 10.wpływy z usług w kwocie ,91zł stanowią 0,58% wykon. doch. 11.nne dochody, podatki i opłaty w kwocie ,15zł stanowią 1,46 % wykon. doch. 12.odsetki w kwocie ,39zł stanowią 1,89% wykon. doch. 13 dochody majątkowe w kwocie ,00zł stanowią 0,11% wykon. doch.

11 11 12,52 7,35 1,89 1,46 0,58 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,43 0,42 2,54 0,35 0,17 0,56 PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. PODATEK ROLNY WPŁATY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU WPŁYWY Z usług INNE DOCHODY I OPŁATY odsetki

12 12 Z wykonania dochodów własnych za 2013 roku wynika iŝ wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie ,46 zł znacznie wzrosło.wynika to z faktu otrzymania zaległości podatkowych z PKP. Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł stanowi 96,4 % wykonanego planu a 7,35 %wykonanych dochodów własnych Dla porównania w 2012 roku kwota ta wynosiła ,00zł i stanowiła 6,50% wykonanych dochodów własnych. Wykonanie planowanych dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych to kwota w wysokości ,41,-zł co stanowi 92,59 % planu na 31 grudnia 2013 roku. Ze środków tych realizujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniŝej. Dz Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770, Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6.000, , Pozostała działalność , ,00 OGÓŁEM , ,41

13 13 Na realizację zadań własnych z budŝetu państwa planowano dotację w wysokości ,- zł. Wykonanie to kwota ,62 zł co stanowi 99,70 %. Realizacja według zadań przedstawia się następująco : Rozdział zadanie Plan po zmianach Dotacje otrzymane % Oddziały przedszkolne , ,00 100,00% Przedszkola , ,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Składki.na 6.820, ,16, 90,60% ubezpieczenia społeczne Zasiłki pomoc w , ,00 100,00% naturze Zasiłki stałe , ,46 99,10% Ośrodki pomocy , ,00 100,00% DoŜywianie , ,00 100,00% Stypendia socjalne , ,00 100,00% Zakup podręczników , ,00 100,00% Razem , ,62 99,70% Z tytułu z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości ,00 zł Z czego: Subwencja oświatowa w wysokości ,00zł Subwencja wyrównawcza w wysokości ,00 zł Subwencja równowaŝąca w wysokości ,00 zł Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące ,00 zł co stanowi 23,52 % wykonanych dochodów gminy, a % planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu naleŝności głównej na dzień roku wynoszą ,69 natomiast w analogicznym okresie 2013 roku wynosiły ,01 zł Na zaległości składa się :

14 1. podatek od nieruchomości ,57zł 2. podatek rolny ,42zł 3. podatek leśny 666,20zł 4. podatek od środków transportowych 3.204,20zł 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 362,30zł 7.wpływy z kart y podatkowej 9.329,00zł W 2013 roku wystawiono -375 upomnień -70 tytułów wykonawczych -5 decyzji o odroczeniu i rozłoŝeniu na raty na kwotę 8.628,90 zł -42 decyzje o umorzeniu naleŝności podatkowych na kwotę 7.520,40 zł 14 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz ) i od osób prawnych rozdział Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,00 co stanowi 206,3 % planu Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,40 co stanowi 100,8 % planu Podatek od nieruchomości Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą : ,46 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynoszą ,97 zł /osoby fizyczne/ 2.650,60 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek rolny Zaplanowane wpływy za 2013roku wynoszą : ,63 zł /osoby fizyczne/ 4.920,00zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi ,32zł /osoby fizyczne/ 697,10 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek leśny Zaplanowane wpływy na 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi 8.920,00 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ 616,20 zł /osoby fizyczne W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Podatek od środków transportowych.

15 15 Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi ,40zł /osoby fizyczne/ 6.652,00 /osoby prawne/ 3.204,20 zł /osoby fizyczne/ Podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 4.251,00 zł, co stanowi 42,50% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest równieŝ realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za 2013 roku wynoszą ,00zł od osób prawnych co stanowi 92,0%planu ,00zł od osób fizycznych co stanowi 61,9%planu Zaległości wynoszą 362,30 /osoby fizyczne. Jeśli chodzi o skutki finansowe obniŝenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za 2013 roku budŝet nasz utracił ,95zł z czego : w podatku od nieruchomości budŝet utracił ,00zł w podatku od środków transportu budŝet utracił ,95zł JeŜeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budŝet utracił ,40zł W tym : podatek od nieruchomości ,00zł podatek rolny 1.045,00zł podatek leśny 69,00zł podatek od środków transportu 4.399,00zł odsetki podatkowe 2.148,00zł podatki zniesione 139,40zł Dochody własne w 2013 roku stanowiły 28,21% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 849,64 zł są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu BudŜetowego. NaleŜności na koniec 2013 roku z tytułu nie zapłaconej wody i ścieków na stanie gminy wynoszą 5.909,90 zł Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco: ZałoŜony plan w kwocie ,-zł wykonano w wysokości ,76 zł co stanowi 35,80%. Tak niski procent wykonania wynika z braku wpływów z tytułu zbycia prawa własności. ZałoŜone wpływy z tytułu sprzedaŝy działek budowlanych na koniec 2013 roku w kwocie ,-zł nie zostały wykonane. Z uwagi na małe zainteresowanie obniŝyliśmy cenę i ogłaszaliśmy kolejne przetargi. Mieliśmy nadzieję na wykonanie planu jednak do transakcji nie doszło. Wpływy z najmu i dzierŝawy zostały wykonane w kwocie ,04 zł co stanowi 106,2 % wykonanego planu Wpływy z tytułu uŝytkowania wieczystego wykonano w kwocie ,13 i stanowią 506,4% wykonanego planu. Łącznie dochody majątkowe planowano w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 6,57 %.

16 16 Wykonanie wydatków Plan wydatków na dzień roku wynosił ,90 zł, natomiast wykonanie ,63 zł, co stanowi 90,38 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Największe wydatki poniesiono w następujących działach : 801 Oświata i Wychowanie ,06 zł 33,05% wyk. wydatków 852 Pomoc Społeczna ,10zł - 22,16% wyk. wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo ,60zł- 13,96%wyk. wydatków 750 Administracja ,63 zł- 11,63% wyk. wydatków 600 Transport i łączność ,38 zł - 4,93% wyk. wydatków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,33 zł - 3,67% wyk. wydatków 900 Gospodarka Komunalna ,55zł - 2,98% wyk. wydatków 754 Bezpieczeństwo publiczne ,49zł - 1,32%wyk. wydatków Struktura najwaŝniejszych wydatków w 2013 roku Oświata 22,16 11,63 Pomoc Społeczna administracja Rolnictwo 13,96 Gospodarka komunalna 33,05 1,32 4,93 3,67 2,98 Kultura Bepieczeństwo publiczne Transport Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

17 17 L.p Nazwa jednostki Plan na Wykonanie na % wykonania 1 Urząd Gminy Liniewo , ,10 88,4% 2 Zespół Oświatowy Garczyn , ,50 92,2% 3 Zespół Oświatowy w Liniewie , ,08 93,5% 4 Szkoła Podstawowa Wysin , ,86 90,8% 5 Szkoła Podstawowa Głodowo , ,51 92,2% 6 Gminny Ośrodek Pomocy , ,58 93,3% Społecznej w Liniewie RAZEM , ,63 90,7% Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8 Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na roku przedstawia się następująco Dz. Rozdz. Parag. Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 771,56 771, Składki na Fundusz Pracy 109,40 109, Wynagrodzenia bezosobowe 4.465, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 333,45 333, Zakup usług pozostałych 2.264, , RóŜne opłaty i składki , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.600, , Składki na Fundusz Pracy 1.100, , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770,00

18 Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Zakup usług pozostałych 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Wydatki inwestycyjne , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,61 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,71 pracowników 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.700, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6000, , Koszty postępowania sądowego i 1.400,00 757,26 prokuratorskiego Składki na ubezpieczenia 6.800, ,93 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.800, , Usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Usuwanie skutków klęsk 6.000, ,00 Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 6.000, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , ,00 OGÓŁEM , ,41

19 Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieŝące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniŝej. 19 Dz Nazwa działu Plan Wykonanie Wydatki Wydatki na na majątkowe BieŜące r 010 Rolnictwo i Łowiectwo , , , , Transport i łączność , , , Turystyka , , ,00 671, Działalność usługowa , , , , Działalność usługowa , , , Administracja Publiczna , , , , Urzędy Naczelnych Organów 770, ,00 Władzy 754 Bezpieczeństwo publiczne , , , ,49 i ochrona przeciwpoŝarowa. 757 Obsługa Długu Publicznego , , , RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , , Pozostałe dział. w zakr.polit.społ , , , Edukacyjna opieka wychow , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,67 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , Kultura Fizyczna i Sport , , , ,92 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,58

20 20 Na wykonanie wydatków w kwocie ,63 zł składają się : wydatki bieŝące w kwocie ,58 zł 75,79% wykonanych wydatków wydatki majątkowe w kwocie ,05 zł 24,21% wykonanych wydatków Z przedstawionych informacji wynika, iŝ 24,21 % procent wykonania w budŝecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo na wydatki majątkowe wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,84 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę ,63 zł. Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo strefa ekonomiczna. Wydatki w kwocie ,09 zł dotyczą zadania pod nazwą,,budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizujemy z udziałem poŝyczki i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie. W 2013 roku poniesione wydatki są wyłącznie z budŝetu gminy. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo na kwotę ,33 zł. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2013 roku była to kwota w wysokości ,-zł. Pozostałe środki to poŝyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie ,-zł a ,-zł to środki własne gminy. Budowa drogi śródpolnej w miejscowości Milonki w kwocie ,79zł. Realizacja tego zadania polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami drogowymi Yomba. Na zdanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,90 zł W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,18zł Wydatki dotyczyły zadania: Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę ,18 zł ulica Pstrąga i Gruszki I etap Przebudowa drogi w miejscowości Liniewskie Góry w kwocie ,00zł. Całkowity koszt w/w zadania to ,23 zł. Budowa chodników na terenie gminy w kwocie ,00zł Drugie zdanie to dofinansowanie poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w kwocie ,-zł na wykonanie dywanika asfaltowego drogi powiatowej łączącej Orle z Garczynem o długości ponad 2 km. W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 4.674,00zł za wykonanie projektu na zadanie pod nazwą,,budowa pomostu oraz ścieŝki pieszo-rowerowej w miejscowości Liniewo. Kontynuacja tego zadania w 2014 roku. W dziale 700 Działalność usługowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,86 zł Budowa placów zabaw w gminie Liniewo w kwocie ,11zł Wykonano place zabaw w Głodowie, Wysinie, Chrztowie, Płachtach, Orlu, Sobączu i Garczynie. Modernizacja budynku hydroforni w Orlu w kwocie ,75 zł

21 21 W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,-zł Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z klimatyzacją w kwocie ,-zł Etap I Zakup programu e-gmina i zakup zestawu komputerowego w kwocie 8.607,00zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy kwotę ,00zł Wydatki dotyczą zakupu samochodu straŝackiego dla OSP w Liniewie w kwocie ,-zł oraz dofinansowanie aparatu powietrznego w kwocie 2.520,- zł dla OSP Wysin. Dokonano dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Liniewie w kwocie ,-zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,95zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań pod nazwą : Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Oświatowym w Garczynie w kwocie ,16zł. Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Liniewie,,Radosna szkoła w kwocie ,80 zł. Dotacja z budŝetu państwa na w/w zdanie to kwota ,80zł. Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu w Liniewie na kwotę 5.919,99zł Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Głodowie na kwotę ,-zł Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkoły w kwocie ,-zł W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,90 zł na realizację zadania pod nazwą,,modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Lubieszynie Etap II. Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację z budŝetu państwa w kwocie ,90 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,88zł Projekt solaryczna słoneczna gmina zadanie pod nazwą,,odnawialne źródła energii w gminie Liniewo zakup i montaŝ lamp hybrydowych w kwocie ,88zł. Zadanie to było realizowane z udziałem środków Unijnych w kwocie ,10 zł. Zakup udziałów w Spółce Stary Las w kwocie ,-zł przeznaczonych na rekultywacje gminnego wysypiska śmieci. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zdania pod nazwą,,budowa świetlicy wiejskiej w Iłownicy wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,44 zł Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,00zł. Rozliczenie zdania w 2014 roku.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz. za półrocze 2012 r.

Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz. za półrocze 2012 r. Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz za półrocze 2012 r. 2 Liniewo, sierpień 2012 Zarządzenie Nr. 27 /2012 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 sierpnia 2012 roku W sprawie: przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa. W Gdańsku

Regionalna Izba Obrachunkowa. W Gdańsku Liniewo dnia 19.08.2014 r. R.F.3028/ /2014 Regionalna Izba Obrachunkowa W Gdańsku Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 266 Ustawy o finansach publicznych przesyła informacje oraz sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo