Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok"

Transkrypt

1 RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

2 2 Liniewo dnia r Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Wiesław Szarmach OŚWIADCZENIE Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budŝetu za 2013 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

3 3 I N F O R M A C J A oraz za 2013 r. Liniewo, marzec 2014

4 4 Zarządzenie Nr.15 /2014 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 marca 2014 roku W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142, poz ze zmianami/ i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu gminy Liniewo za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budŝetu na dzień 31 grudnia 2013 roku DOCHODY ,91 WYDATKI ,63 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2013 roku : 1. informację oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 załącznik Nr 1 2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Mirosław Warczak

5 5 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr. 15 /2014 z dnia 17 marca 2014 I NFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK I Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/art Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/. II Sprawozdanie zawiera: - informację opisową z wykonania budŝetu za 2013 rok - sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 roku załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 roku załącznik nr 2 - sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek - a/urząd Gminy Liniewo - b/gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie - c/zespół Oświatowy w Garczynie - d/zespół Oświatowy w Liniewie - e/szkoła Podstawowa w Wysinie - f/szkoła podstawowa w Głodowie - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury a/gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Liniewie b/gminna Biblioteka w Liniewie z filią w Wysinie - informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu BudŜetowego w Orlu III Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

6 6 Informacja z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok BudŜet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X XVI/149/2012 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dochody Gminy ustalono w kwocie W tym: dochody bieŝące w wysokości Dochody majątkowe w wysokości Wydatki Gminy ustalono w kwocie Wydatki bieŝące w wysokości W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości Dotacje w wysokości Wydatki na obsługę długu w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości ,- zł ,-zł ,-zł zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł Ustalono przychody budŝetu gminy w wysokości ,- zł. z czego Kredyty i poŝyczki w kwocie ,-zł Wolne środki w kwocie ,-zł Rozchody w wysokości ,- zł z tytułu : Spłaty poŝyczki na,,rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie ,-zł Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości ,- Spłata poŝyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,-zł Na dzień r. budŝet uległ zmianie do kwot : - dochody ,16,- zł - wydatki ,90,- zł Przychody w kwocie ,- zł Rozchody w kwocie ,26zł Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie : 1.Uchwały Rady Gminy Nr. XXVIII/164/2013 z roku -zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł Z tytułu dotacji na realizacje programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 2.Uchwały Rady Gminy Nr.XXIX/174/2013 z roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł - zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji na zdania zlecone do ostatecznego zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 3. Zarządzenia Wójta Nr.24/2013 z roku

7 7 -zwiększenie o kwotę ,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie ,-zł dotacja na świadczenia z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,-zł dotacja na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie ,-zł 4.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXI/189/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie dotacji na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących pod nazwą,,radosna szkoła w kwocie ,-zł Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ,zł Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę ,-zł. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 5.600,-zł na zasiłki okresowe. 5. Zarządzenia Wójta Nr.36/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na świadczenia specjalistyczne w kwocie 5.000,-zł Dotacja na dofinansowanie programu wspierania pieczy zastępczej w kwocie ,-zł 6. Zarządzenia Wójta Nr.41/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne 620,-zł Zasiłki i pomoc w naturze ,-zł Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,-zł Usługi specjalistyczne 1.600,-zł Dotacja na wydatki majątkowe ,-zł Ośrodek wsparcia 7.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXII/196/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,50zł z tego: Dotacja na drogi śródpolne ,-zł Dotacja na doŝywianie ,-zł Dotacja z WFOŚiGW / azbest/ ,-zł Dotacja z EFS 8.594,50 Darowizna z BS Skarszewy 1.000,-zł 8.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIII/205/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Subwencja oświatowa ,-zł Dotacja na przedszkola ,-zł Dotacja na podręczniki ,-zł Dotacja z WFOŚiGW 5.670,-zł Dotacja na usługi specjalistyczne 2.000,-zł 9. Zarządzenia Wójta Nr.56/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-z tego:

8 Dotacja na akcyzę ,-zł Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie ,-zł Dotacja na składki zdrowotne w kwocie 3.520,-zł Dotacja na zasiłki stałe i pomoc w naturze w kwocie ,-zł Dotacja na OPS i usługi opiekuńcze w kwocie 6.720,-zł Pozostała działalność 9.000,-zł. Dotacja na podręczniki i świadczenia socjalne dla uczniów w kwocie ,-zł 8 10.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIV/217/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na przedszkola w kwocie ,- Dotacja na doŝywianie 8.000,-zł Dochody własne prawo uŝytkowania wieczystego ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Dochody własne przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego ,-zł 11. Zarządzenia Wójta Nr.64/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 975,-zł z tego Dotacja na podręczniki w kwocie 975,-zł Zmniejszenie o kwotę 4.500,-zł 12.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXV/225/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,26 zł z tego Dotacja na finansowanie kanalizacji w Wysinie, Płachtach i Starym Wiecu realizowanej z PROW w kwocie ,28 zł Zmniejszenie o kwotę ,60zł 13. Zarządzenia Wójta Nr.68/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 6.000,-zł z tego: Dotacja na zasiłek losowy /huragan Ksawery/ w kwocie 6.000,-zł Łącznie budŝet uległ zwiększeniu o ,16 zł Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2013 roku wynika, iŝ kwota wykonania w wysokości ,91 zł stanowi 91,3 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniŝej

9 9 Dochody budŝetowe z podziałem na źródła pochodzenia za 2013 roku wg działów Dz Treść Plan na r. Wykonanie r Subwencje Dotacje Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Wytwarzanie i zaopatryw.w energie elektryczną i gaz 600 Transport i łączność 849,64 849, Gospodarka Mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy Naczelnych organów , , , ,43 władzy 770,00 770,00 770, Bezpieczeństwo publiczne 1.570, , Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości , , ,00 prawnej 758 RóŜne rozliczenia , , , Oświata i Wychowanie , , , , Opieka Społeczna , , , , Pozostałe zad.w zakr.polityki społecznej , ,71 ue , Edukacyjna opieka wych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 ue10.641, , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 228,20 228,20 Ogółem dochody , , , , ,74 91,30% 47,06% 24,73% 28,21% W tym: ,71 EFS ,63 Comenius ,10 PROW

10 10 Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia : -subwencje w kwocie ,00 zł stanowią 47.06% wykonanych dochodów - dochody własne w kwocie ,74 zł stanowią 28,21% wykonanych dochodów w tym dochody majątkowe ze sprzedaŝy ,00 zł - dotacje w kwocie ,17zł stanowią 24,73% wykonanych dochodów w tym : dotacje na zadania majątkowe w kwocie ,60 zł -dotacje z UE na wydatki bieŝące w kwocie ,44 zł subwencje dochody własne dotacje Wycinek 4 Głównymi źródłami dochodów własnych są : 1.podatek od nieruchomości w kwocie ,46 zł stanowi 12,52% wykon. doch. 2.podatek doch.od osób fizycz w kwocie ,00zł stanowi 7,35% wykon. doch. 3.podatek rolny w kwocie ,63zł stanowi 2,54% wykon. doch. 4.podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie ,00zł stanowi 0,46% wykon. doch. 6.wpływy z opłat za sprzedaŝ alkoholu w kwocie ,80zł stanowi 0,35% wykon doch. 7.podatek od śr. transportu w kwocie ,40zł stanowi 0,42% wykon. doch. 8.podatek leśny w kwocie ,00 zł stanowi 0,43% wykon. doch. 9.opłata skarbowa w kwocie ,00zł stanowi 0,10% wykon. doch. 10.wpływy z usług w kwocie ,91zł stanowią 0,58% wykon. doch. 11.nne dochody, podatki i opłaty w kwocie ,15zł stanowią 1,46 % wykon. doch. 12.odsetki w kwocie ,39zł stanowią 1,89% wykon. doch. 13 dochody majątkowe w kwocie ,00zł stanowią 0,11% wykon. doch.

11 11 12,52 7,35 1,89 1,46 0,58 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,43 0,42 2,54 0,35 0,17 0,56 PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. PODATEK ROLNY WPŁATY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU WPŁYWY Z usług INNE DOCHODY I OPŁATY odsetki

12 12 Z wykonania dochodów własnych za 2013 roku wynika iŝ wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie ,46 zł znacznie wzrosło.wynika to z faktu otrzymania zaległości podatkowych z PKP. Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł stanowi 96,4 % wykonanego planu a 7,35 %wykonanych dochodów własnych Dla porównania w 2012 roku kwota ta wynosiła ,00zł i stanowiła 6,50% wykonanych dochodów własnych. Wykonanie planowanych dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych to kwota w wysokości ,41,-zł co stanowi 92,59 % planu na 31 grudnia 2013 roku. Ze środków tych realizujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniŝej. Dz Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770, Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6.000, , Pozostała działalność , ,00 OGÓŁEM , ,41

13 13 Na realizację zadań własnych z budŝetu państwa planowano dotację w wysokości ,- zł. Wykonanie to kwota ,62 zł co stanowi 99,70 %. Realizacja według zadań przedstawia się następująco : Rozdział zadanie Plan po zmianach Dotacje otrzymane % Oddziały przedszkolne , ,00 100,00% Przedszkola , ,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Składki.na 6.820, ,16, 90,60% ubezpieczenia społeczne Zasiłki pomoc w , ,00 100,00% naturze Zasiłki stałe , ,46 99,10% Ośrodki pomocy , ,00 100,00% DoŜywianie , ,00 100,00% Stypendia socjalne , ,00 100,00% Zakup podręczników , ,00 100,00% Razem , ,62 99,70% Z tytułu z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości ,00 zł Z czego: Subwencja oświatowa w wysokości ,00zł Subwencja wyrównawcza w wysokości ,00 zł Subwencja równowaŝąca w wysokości ,00 zł Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące ,00 zł co stanowi 23,52 % wykonanych dochodów gminy, a % planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu naleŝności głównej na dzień roku wynoszą ,69 natomiast w analogicznym okresie 2013 roku wynosiły ,01 zł Na zaległości składa się :

14 1. podatek od nieruchomości ,57zł 2. podatek rolny ,42zł 3. podatek leśny 666,20zł 4. podatek od środków transportowych 3.204,20zł 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 362,30zł 7.wpływy z kart y podatkowej 9.329,00zł W 2013 roku wystawiono -375 upomnień -70 tytułów wykonawczych -5 decyzji o odroczeniu i rozłoŝeniu na raty na kwotę 8.628,90 zł -42 decyzje o umorzeniu naleŝności podatkowych na kwotę 7.520,40 zł 14 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz ) i od osób prawnych rozdział Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,00 co stanowi 206,3 % planu Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,40 co stanowi 100,8 % planu Podatek od nieruchomości Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą : ,46 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynoszą ,97 zł /osoby fizyczne/ 2.650,60 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek rolny Zaplanowane wpływy za 2013roku wynoszą : ,63 zł /osoby fizyczne/ 4.920,00zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi ,32zł /osoby fizyczne/ 697,10 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek leśny Zaplanowane wpływy na 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi 8.920,00 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ 616,20 zł /osoby fizyczne W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Podatek od środków transportowych.

15 15 Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi ,40zł /osoby fizyczne/ 6.652,00 /osoby prawne/ 3.204,20 zł /osoby fizyczne/ Podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 4.251,00 zł, co stanowi 42,50% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest równieŝ realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za 2013 roku wynoszą ,00zł od osób prawnych co stanowi 92,0%planu ,00zł od osób fizycznych co stanowi 61,9%planu Zaległości wynoszą 362,30 /osoby fizyczne. Jeśli chodzi o skutki finansowe obniŝenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za 2013 roku budŝet nasz utracił ,95zł z czego : w podatku od nieruchomości budŝet utracił ,00zł w podatku od środków transportu budŝet utracił ,95zł JeŜeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budŝet utracił ,40zł W tym : podatek od nieruchomości ,00zł podatek rolny 1.045,00zł podatek leśny 69,00zł podatek od środków transportu 4.399,00zł odsetki podatkowe 2.148,00zł podatki zniesione 139,40zł Dochody własne w 2013 roku stanowiły 28,21% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 849,64 zł są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu BudŜetowego. NaleŜności na koniec 2013 roku z tytułu nie zapłaconej wody i ścieków na stanie gminy wynoszą 5.909,90 zł Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco: ZałoŜony plan w kwocie ,-zł wykonano w wysokości ,76 zł co stanowi 35,80%. Tak niski procent wykonania wynika z braku wpływów z tytułu zbycia prawa własności. ZałoŜone wpływy z tytułu sprzedaŝy działek budowlanych na koniec 2013 roku w kwocie ,-zł nie zostały wykonane. Z uwagi na małe zainteresowanie obniŝyliśmy cenę i ogłaszaliśmy kolejne przetargi. Mieliśmy nadzieję na wykonanie planu jednak do transakcji nie doszło. Wpływy z najmu i dzierŝawy zostały wykonane w kwocie ,04 zł co stanowi 106,2 % wykonanego planu Wpływy z tytułu uŝytkowania wieczystego wykonano w kwocie ,13 i stanowią 506,4% wykonanego planu. Łącznie dochody majątkowe planowano w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 6,57 %.

16 16 Wykonanie wydatków Plan wydatków na dzień roku wynosił ,90 zł, natomiast wykonanie ,63 zł, co stanowi 90,38 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Największe wydatki poniesiono w następujących działach : 801 Oświata i Wychowanie ,06 zł 33,05% wyk. wydatków 852 Pomoc Społeczna ,10zł - 22,16% wyk. wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo ,60zł- 13,96%wyk. wydatków 750 Administracja ,63 zł- 11,63% wyk. wydatków 600 Transport i łączność ,38 zł - 4,93% wyk. wydatków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,33 zł - 3,67% wyk. wydatków 900 Gospodarka Komunalna ,55zł - 2,98% wyk. wydatków 754 Bezpieczeństwo publiczne ,49zł - 1,32%wyk. wydatków Struktura najwaŝniejszych wydatków w 2013 roku Oświata 22,16 11,63 Pomoc Społeczna administracja Rolnictwo 13,96 Gospodarka komunalna 33,05 1,32 4,93 3,67 2,98 Kultura Bepieczeństwo publiczne Transport Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

17 17 L.p Nazwa jednostki Plan na Wykonanie na % wykonania 1 Urząd Gminy Liniewo , ,10 88,4% 2 Zespół Oświatowy Garczyn , ,50 92,2% 3 Zespół Oświatowy w Liniewie , ,08 93,5% 4 Szkoła Podstawowa Wysin , ,86 90,8% 5 Szkoła Podstawowa Głodowo , ,51 92,2% 6 Gminny Ośrodek Pomocy , ,58 93,3% Społecznej w Liniewie RAZEM , ,63 90,7% Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8 Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na roku przedstawia się następująco Dz. Rozdz. Parag. Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 771,56 771, Składki na Fundusz Pracy 109,40 109, Wynagrodzenia bezosobowe 4.465, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 333,45 333, Zakup usług pozostałych 2.264, , RóŜne opłaty i składki , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.600, , Składki na Fundusz Pracy 1.100, , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770,00

18 Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Zakup usług pozostałych 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Wydatki inwestycyjne , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,61 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,71 pracowników 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.700, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6000, , Koszty postępowania sądowego i 1.400,00 757,26 prokuratorskiego Składki na ubezpieczenia 6.800, ,93 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.800, , Usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Usuwanie skutków klęsk 6.000, ,00 Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 6.000, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , ,00 OGÓŁEM , ,41

19 Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieŝące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniŝej. 19 Dz Nazwa działu Plan Wykonanie Wydatki Wydatki na na majątkowe BieŜące r 010 Rolnictwo i Łowiectwo , , , , Transport i łączność , , , Turystyka , , ,00 671, Działalność usługowa , , , , Działalność usługowa , , , Administracja Publiczna , , , , Urzędy Naczelnych Organów 770, ,00 Władzy 754 Bezpieczeństwo publiczne , , , ,49 i ochrona przeciwpoŝarowa. 757 Obsługa Długu Publicznego , , , RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , , Pozostałe dział. w zakr.polit.społ , , , Edukacyjna opieka wychow , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,67 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , Kultura Fizyczna i Sport , , , ,92 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,58

20 20 Na wykonanie wydatków w kwocie ,63 zł składają się : wydatki bieŝące w kwocie ,58 zł 75,79% wykonanych wydatków wydatki majątkowe w kwocie ,05 zł 24,21% wykonanych wydatków Z przedstawionych informacji wynika, iŝ 24,21 % procent wykonania w budŝecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo na wydatki majątkowe wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,84 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę ,63 zł. Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo strefa ekonomiczna. Wydatki w kwocie ,09 zł dotyczą zadania pod nazwą,,budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizujemy z udziałem poŝyczki i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie. W 2013 roku poniesione wydatki są wyłącznie z budŝetu gminy. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo na kwotę ,33 zł. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2013 roku była to kwota w wysokości ,-zł. Pozostałe środki to poŝyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie ,-zł a ,-zł to środki własne gminy. Budowa drogi śródpolnej w miejscowości Milonki w kwocie ,79zł. Realizacja tego zadania polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami drogowymi Yomba. Na zdanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,90 zł W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,18zł Wydatki dotyczyły zadania: Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę ,18 zł ulica Pstrąga i Gruszki I etap Przebudowa drogi w miejscowości Liniewskie Góry w kwocie ,00zł. Całkowity koszt w/w zadania to ,23 zł. Budowa chodników na terenie gminy w kwocie ,00zł Drugie zdanie to dofinansowanie poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w kwocie ,-zł na wykonanie dywanika asfaltowego drogi powiatowej łączącej Orle z Garczynem o długości ponad 2 km. W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 4.674,00zł za wykonanie projektu na zadanie pod nazwą,,budowa pomostu oraz ścieŝki pieszo-rowerowej w miejscowości Liniewo. Kontynuacja tego zadania w 2014 roku. W dziale 700 Działalność usługowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,86 zł Budowa placów zabaw w gminie Liniewo w kwocie ,11zł Wykonano place zabaw w Głodowie, Wysinie, Chrztowie, Płachtach, Orlu, Sobączu i Garczynie. Modernizacja budynku hydroforni w Orlu w kwocie ,75 zł

21 21 W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,-zł Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z klimatyzacją w kwocie ,-zł Etap I Zakup programu e-gmina i zakup zestawu komputerowego w kwocie 8.607,00zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy kwotę ,00zł Wydatki dotyczą zakupu samochodu straŝackiego dla OSP w Liniewie w kwocie ,-zł oraz dofinansowanie aparatu powietrznego w kwocie 2.520,- zł dla OSP Wysin. Dokonano dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Liniewie w kwocie ,-zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,95zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań pod nazwą : Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Oświatowym w Garczynie w kwocie ,16zł. Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Liniewie,,Radosna szkoła w kwocie ,80 zł. Dotacja z budŝetu państwa na w/w zdanie to kwota ,80zł. Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu w Liniewie na kwotę 5.919,99zł Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Głodowie na kwotę ,-zł Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkoły w kwocie ,-zł W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,90 zł na realizację zadania pod nazwą,,modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Lubieszynie Etap II. Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację z budŝetu państwa w kwocie ,90 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,88zł Projekt solaryczna słoneczna gmina zadanie pod nazwą,,odnawialne źródła energii w gminie Liniewo zakup i montaŝ lamp hybrydowych w kwocie ,88zł. Zadanie to było realizowane z udziałem środków Unijnych w kwocie ,10 zł. Zakup udziałów w Spółce Stary Las w kwocie ,-zł przeznaczonych na rekultywacje gminnego wysypiska śmieci. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zdania pod nazwą,,budowa świetlicy wiejskiej w Iłownicy wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,44 zł Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,00zł. Rozliczenie zdania w 2014 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo