PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK"

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.), Procedurą uchwalania budżetu gminy przyjętą Uchwałą Nr XII/71/99 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w dniu r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie Szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów /Dz. U. Nr 59, poz. 688 z późn. zm./ Do opracowania planu budżetu na 2003r. przyjęto następujące założenia i wskaźniki: 1. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% 2. Wzrost cen inwestycyjnych 2% 3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 4% 4. Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 5. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych zwaloryzowano przy zastosowaniu wskaźnika 2,8%. W 2003 r. zmienia się niektóre zasady ustalania konkretnych stawek przez rady gmin. Innowacje przynosi uchwalona przez Sejm nowela do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany musi jeszcze ocenić Senat. Propozycja Burmistrza w zakresie dochodów: - podatek od nieruchomości w pozycjach: od pozostałych gruntów, od tzw. pozostałych budynków, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stawkę maksymalną obniżyć o 50%, natomiast w pozostałych pozostawić na poziomie 2002 r. - podatek od psów, opłatę targową i administracyjną, inne opłaty, pozostawić bez zmian (woda, ścieki)

2 -2- - podatek od środków transportowych pozostawić na poziomie 2002 r., jednakże przy zachowaniu dwu wartości: maksymalnej i minimalnej po zwaloryzowaniu o 2,8% - podatek rolny zgodnie z komunikatem GUS cena skupu żyta za trzy kwartały 2002 r. stanowiąca podstawę do ustalenia stawki podatku wynosi 33,45 zł/q żyta pozostawić stawkę z 2002 r. tj. 30,57 zł/q Powyższe podyktowane jest trudną sytuacją gospodarczą tutejszych zakładów pracy, wysokim bezrobociem oraz postępującym zubożeniem społeczeństwa. Propozycja Burmistrza w zakresie wydatków: Wprowadzić zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 8 o łącznej wartości zł, przy czym: w pierwszej kolejności realizować zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego programu inwestycyjnego przyjętego na lata Uchwałą Rady Miejskiej w dniu r. W okresie do dnia r. zakończyć i rozliczyć zadanie Kanalizacja sanitarna Gołaszyn. Ogółem nakłady planowane zł, przy częściowej refundacji ze środków SAPARD w kwocie zł. Wniosek na realizację wymienionego przedsięwzięcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceniła pozytywnie. W dalszej kolejności przystąpić do realizacji zadania pt. Modernizacja ulicy Marcinkowskiego i rozliczyć po uzyskaniu refundacji środków z Funduszu SAPARD. Pozostałe inwestycje realizować w miarę możliwości finansowych. Wydatki na obsługę zadań bieżących w zależności od potrzeb (remonty, wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego oświata, odprawy emerytalne - Urząd Miejski) nieznacznie wzrosły lub pozostały na poziomie roku ubiegłego. Niemniej kierownicy referatów zostaną zobowiązani do prowadzenia celowości wydatków bieżących i ich oszczędności jak również do szukania źródeł finansowania poza budżetem gminy. W oparciu o powyższe założenia określono planu budżetu gminy na 2003 r. następująco: DOCHODY : zł WYDATKI : zł NIEDOBÓR BUDŻETOWY : zł

3 -3- Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Kanalizacja sanitarna Gołaszyn. Przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie zł planowane zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze na rozliczenie inwestycji jak w/w przy udziale środków SAPARD. Rozchody budżetu ustala się w kwocie zł na spłatę kredytów długoterminowych i dochodów własnych. Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych obsługa spłat długu gminy oraz spłat z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wraz z należnymi odsetkami w roku budżetowym wyniesie: a) Relacja obsługi spłat długu: Obsługa spłat długu zł 9,71% < 15% Dochody wg projektu zł Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień r. (przypadające do spłaty w latach następnych raty od zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania jednostek budżetowych) wyniesie: b) Relacja prognozowanego długu na dn r. Prognoza długu zł 34,74% < 60% Dochody wg projektu zł Plan dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach kształtuje się następująco: - załącznik Nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem spodziewane dochody wyniosą zł, w tym: zł wpływy za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt.

4 -4- Dział 400 Wytarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Ogółem przewidywany wpływ dochodów zł, w tym: zł wpływy z tytułu dostarczania wody (aktualnie obowiązująca stawka 1,70 zł + 0,12 zł VAT = 1,82 zł brutto) / propozycje pozostawić bez zmian/ Poziom dochodu 92,6% w stosunku do roku ubiegłego (uwzględniono realne wpływy). Dział 600 Transport i łączność Łącznie ustalono dochody w kwocie zł,w tym: zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych zł dotacja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja ul. Marcinkowskiego Wzrost dochodów o 999,9 % (ujęto dotację). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Prognozowane dochody wyniosą zł, w tym: zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zł wpływy z usług (najem mieszkań komunalnych) zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki pod budowę, lokale mieszkalne komunalne, xxxxxxxxxxx Poziom dochodu w porównaniu do 2002 r. wyniesie 277,6 % (spadek z uwagi na niską sprzedaż mienia komunalnego). Dział 710 Działalność usługowa Dochody ustalono w kwocie zł jako wpływy z różnych opłat cmentarze komunalne. Poziom dochodu do roku ubiegłego 80,0%.

5 -5- Dział 750 Administracja publiczna Przewidywane dochody zł, w tym: zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, wojsko, obrona cywilna) Wysokość dotacji jak w roku ubiegłym. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrona prawa oraz sądownictwa Kwotę 817 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań rządowych zleconych gminie (rejestr ewidencji wyborców). Poziom dochodu w porównaniu do 2002 r 103,3% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w kwocie zł. określono z najmu składników majątkowych gminy (sala w Remizie OSP Borów Wielki). Poziom dochodu w porównaniu do roku ubiegłego 125% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Ogółem prognozowane dochody wyniosą zł. i stanowią wzrost do roku ubiegłego 100,1% Źródła pochodzenia dochodów: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - podatek od nieruchomości zł., w tym: a) podatek od osób prawnych zł. (wzrost o 101,7%) b) podatek od osób fizycznych zł ( poziom do roku ubiegłego 89,3%. Spadek z uwagi na przejście pozostałych gruntów użytkowanych rolniczo do 1 ha do opodatkowania podatkiem rolnym). - podatek rolny zł., w tym: Stawkę za 1q żyta przyjęto obowiązującą w 2002 r. tj zł./q. a) podatek od osób prawnych zł (poziom 90,8%,korekta deklarowanych ha)

6 -6- (1.267,05 ha x 2,50 x zł/q = zł.) b) podatek od osób fizycznych zł (wzrost o poziom 114% - przesunięcie z pod. od nieruchomości) ,34 x 2,50 x zł/q = zł. - 42,24 ha fiz x zł. (5q x zł) = zł działki siedliskowe - rolnicze - 105,96 ha fiz x zł = zł Grunty wykorzystywane rolniczo - podatek leśny zł. (poziom roku ubiegłego) a) podatek od osób prawnych zł. (610,13 ha x zł. (0,220 m 3 x zł.) b) podatek od osób fizycznych 480 zł (19,62 ha x zł). - podatek od środków transportowych zł. (wzrost o 112% przewidywany wzrost z tyt. egzekucji. Stawki pozostają bez zmian) - podatek od spodków i darowizn zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - podatek od posiadania psów 500 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - wpływy z opłaty targowej zł. (poziom roku ubiegłego) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł. - wpływy z opłaty skarbowej zł (wg szacunku Urzędu Skarbowego). - wpływy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem zł. w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych zł. (decyzja Ministra Finansów poziom roku ubiegłego 100.6%) b) podatek dochodowy od osób prawnych zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) Dział 758 Różne rozliczenia Prognoza dochodów ogółem zł. wzrost do roku ubiegłego 114,6%, w tym: zł. subwencja ogólna dla gminy. Podstawa: decyzja Ministra Finansów Nr ST /2002 z dnia r

7 zł. ulga ustawowa w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości zł. odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym gminy. Podział subwencji: 2002 r 2003r % Subwencja ogólna zł zł 114,8% w tym: - część oświatowa zł zł 110,7% - część podstawowa zł zł 134,7% - część rekompensująca (w zakresie utraty dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transport.) zł zł 98,3 % Dział 801 Oświata i wychowanie Spodziewane dochody ogółem w kwocie zł., w tym: zł, - z najmu i dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkół zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu zł. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów) Dział 851 Ochrona zdrowia W kwocie zł. określono dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku komunalnym Przychodnia Zdrowia Dział 853 Opieka społeczna Prognozowane dochody wyniosą łącznie zł. W porównaniu do roku ubiegłego stanowią poziom 73,8%. Dochody zostaną uzyskane z: - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł., w tym: a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł.

8 -8- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł. c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł., d) ośrodki pomocy społecznej zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe) zł., - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Przewidywane dochody ogółem zł. W porównaniu do ubiegłego roku stanowią poziom 84,7% i dotyczą - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z Przedszkola oraz wyżywienie zł., - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Zakładowy F-sz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów) zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem przewidywane dochody wyniosą zł i stanowią poziom do roku ubiegłego 70.0%, w tym: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 159 zł. ( wpływy za oczyszczanie ścieków wg aktualnej stawki 1,98 zł + 0,14 zł VAT = 2,12 zł brutto / pozostawić bez zmian /) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecane gminie ustawami na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Spodziewane dochody w kwocie zł. z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych w obiektach Ośrodka Kultury i Sportu. Globalnie projekt budżetu gminy na 2003 r. po stronie dochodów ustalono w kwocie zł co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 110,3%.

9 -9- Struktura prognozowanych dochodów w poszczególnych działach na 2003r. kształtuje się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,1% Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2,2% Dz. 600 Transport i łączność - 2,4% Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 10,2% Dz. 710 Działalność usługowa - 0,1% Dz. 750 Administracja publiczna - 0,7% Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,0% Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa - 0,0% Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 24,7% Dz. 758 Różne rozliczenia - 49,7% Dz. 801 Oświata i wychowanie - 0,2% Dz. 851 Ochrona zdrowia - 0,2% Dz. 853 Opieka społeczna - 5,8% Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,8% Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2,7% Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,2% RAZEM : 100,0%

10 -10- Struktura prognozowanych dochodów na 2003r. w podziale na źródła pochodzenia: Ogółem w zł zł 100,0% I. Dochody własne - 42,7% w tym: 1. Podatki i opłaty lokalne - 24,7% w tym: - podatek od nieruchomości - 9,7% - udziały w podatku dochodowym - 7,6% - podatek rolny, leśny - 4,4% - opłaty za zezwolenia na sprzedaż na sprzedaż alkoholu, opłata targowa - 1,0% - podatek od czynności cywilno prawnych, opłata skarbowa - 0,8% - pozostałe opłaty - 0,6% - podatek od środków transportowych - 0,3% - podatek w formie karty podatkowej - 0,3% 2. Dochody z majątku gmin - 14,8% (dzierżawy, najem, sprzedaż mienia, dostawa wody, oczyszczanie ścieków) 3. Pozostałe dochody - 1,0% (Przedszkola, odsetki pozostałe) 4. Środki pozabudżetowe na inwestycje - 2,2% II. Dotacje - 7,6% w tym: - zadania zlecone - 6,6% - zadania własne - 1,0% III. Subwencje - 49,7% w tym: - część oświatowa - 34,1% - część podstawowa - 11,5% - część rekompensująca - 4,1%

11 -11- Szacunkowy dochód na jednego mieszkańca gminy na 2003r. wyniesie ( zł i osób) zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2003r. w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej jak w załączniku Nr 2 kształtuje się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO Ogółem przewidywane wydatki zł. Poziom w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego 173,4%. Rozdział Melioracje wodne w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4300), w kwocie zł ustalono koszty prac melioracyjnych na terenie gminy, wykonywane prze 10 pracowników publicznych w ramach programu Powrót. W programie uczestniczą: AWRSP, Powiatowy Urząd pracy, Urząd Miejski i Gminna Spółka Wodna. Okres realizacji zadań melioracyjnych r r. Koszty wynagrodzeń brutto (760 zł.) pokrywa AWRS. Pozostałe koszty składki ZUS, badania lekarskie, napoje, sprzęt, odzież, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie pokrywają w równej wysokości: Urząd Miejski i Gminna Spółka Wodna. Rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: - wydatki majątkowe ( 6050) w kwocie zł, w tym: - realizacja zadania pt. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gołaszyn i ul. Gołaszyn, dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego na lata zł - zobowiązanie wobec wykonawcy z 2002 r za realizację inwestycji pt Wodociąg Miłaków zł Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej Gołaszyn realizowane będzie przy udziale dofinansowania środkami SAPARD (poziom dofinansowania 70% - 75%). Wniosek o w/w dofinansowanie złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został przyjęty i oceniony pozytywnie.

12 -12- Warunek zadanie winno być zakończone i rozliczone (zapłata dla wykonawcy do r.). Na rozliczenie inwestycji zostanie zaciągnięta pożyczka w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielone Górze w kwocie zł. (wniosek złożony), a po okresie trzech miesięcy nastąpi refundacja z SAPRD. Rozdział Izby rolnicze, w tym: - wydatki bieżące ( 2850) w kwocie zł. prognoza wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące ( 4210, 4430) zł : a) zakup materiału (kolczykownice dla zwierząt, druki) zł b) składka roczna dla Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Lubuskiego 700zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Przewidywane wydatki w kwocie zł dotyczą kosztów utrzymania ujęć wodociągowych, stacji uzdatniania wody i pozostałych urządzeń dotyczących dostarczania wody. Kształtują się na poziomie 102.6% kosztów roku ubiegłego. Rozdział Dostarczanie wody, w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) wyniosą zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Ogółem założono wydatki w kwocie zł i przeznaczono na: Rozdział Drogi publiczne powiatowe, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) zł Środki przekazywane są w postaci dotacji (w ramach zawartego porozumienia) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych. Rozdział Drogi publiczne gminne, w tym:

13 wydatki bieżące wyniosą zł. ( 4270, 4300) na bieżące utrzymanie dróg gminnych, jak: zimowe utrzymanie, zakup i konserwacja nawierzchni asfaltowej po okresie zimowym oraz naprawy dróg gruntowych. Ponadto w 2 okresie remontów zamierza się wykonać renowację Rynku wymiana lamp oświetleniowych, nawierzchni chodników, wykonać małą architekturę koszt zł - wydatki majątkowe wyniosą zł ( 6050), w tym: realizacja modernizacji drogi ul. Marcinkowskiego zł. (dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego na lata ). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki określono w kwocie zł, w tym: Rozdział Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300) zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł. Wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań w zasobach komunalnych gminy (energia elektryczna na klatkach schodowych, bieżące naprawy, usługi kamieniarskie, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oraz z tyt. zarządu).po sprzedaży mieszkań, został zlikwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zajmował się obsługą w/w zakresu. W zasobach gminy pozostało 55 mieszkań komunalnych. Poziom wydatków do roku ubiegłego 105,3%. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ogółem wydatki wyniosą zł i stanowią poziom 88,5% przewidywanego wykonania roku ubiegłego Rozdział Plany przestrzennego zagospodarowania, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) kwotę zł przeznaczono na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania (kontynuacja umowy dot. zmiany planu) oraz sporządzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:

14 wydatki bieżące ( 4300) w kwocie zł przeznaczono na opracowania geodezyjne, kartograficzne związane z podziałem gruntów i nieruchomości na terenie gminy oraz opracowanie programu energetycznego. Rozdział Cmentarze, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300). Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Określono ogółem wydatki w kwocie zł. Poziom wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego wyniesie 98,6% Rozdział Urzędy Wojewódzkie, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł. zostaną przeznaczone na obsługę zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, wojska, ewidencja ludności. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 4010, 4040, 4110, 4120 określono kwotę zł a na pozostałe wydatki bieżące w 4410, 4440, 4210, zł (podróże służbowe, zakup materiałów, wyposażenia, bieżące naprawy, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.) Rozdział Rady gmin, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3030, 4210, 4300, 4410) przeznaczono na wypłaty diet radnych, komisji, podróże służbowe, zakup gazet, publikacji, papieru do ksera, konserwacja ksera, wynagrodzenia przewodniczącego rady i zastępcy oraz na współpracę zagraniczną. Rozdział Urzędy gmin Ogółem wydatki zł poziom 104,2% roku ubiegłego, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań własnych gminy i zleconych rządowych przez pracowników administracji samorządowej oraz na utrzymanie budynku administracji, zakup wyposażenia, sprzętu. Remont pomieszczeń po Banku Spółdzielczym zł. Wynagrodzenia i pochodne w 4010, 4040, 4110, 4120 wyniosą zł a pozostałe wydatki bieżące w 4210, 4140, 4260, 4270, 4300, 4410, 4420, 4430, 4440, określono w kwocie zł. (diety dla członków zarządu,

15 -15- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, sprzętu, ryczałty dla sołtysów, telefony, opłaty pocztowe, konserwacja ksera, centrali telefonicznej, ubezpieczenie majątku, sprzętu, zakup czasopism, publikacji, energia, woda, nieczystości, naprawy bieżące, składki PFRON - wydatki majątkowe w kwocie zł, przeznacza się na zakupy inwestycyjne (komputery, sprzęt) i wydatki inwestycyjne wymiana pieca co (kotłownia budynek administracji). Rozdział Pobór podatków, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4100, 4110, 4120), w tym wynagrodzenia i pochodne zł przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące ( 4430) kwotę zł przeznaczono na opłacanie rocznej i zaległej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Euroregion Nysa Sprewa Bóbr a kwotę 400 zł na opłacenie składki rocznej dla Stowarzyszenia Burmistrzów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Ogółem wydatki 817 zł. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) przeznaczono na obsługę prowadzenia rejestrów wyborców DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ogółem przewidywane wydatki zł, poziom roku ubiegłego 131,6% Rozdział Ochotnicze straże pożarne, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: 4110, 4120, pochodne od wynagrodzeń zł pozostałe wydatki w 4210, 4260, 4300, 4410, 4430, przeznaczono na utrzymanie dwóch jednostek OSP, tj. w Borowie Wielkim i Nowym Miasteczku (ryczałt dla kierowców, komendanta, paliwo, remonty samochodów, ubezpieczenia, ogrzewanie remizy, energia elektryczna).

16 -16- Rozdział Ochrona cywilna, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4210, 4300, 4410), wynagrodzenie (umowa zlecenie), szkolenie gminnych formacji OC oraz ludności, konserwacja sprzętu OC, doposażenie w sprzęt. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Przewidywane wydatki wyniosą zł i stanowią wzrost do roku ubiegłego o 92,7%. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym: - wydatki bieżące ( 8070) zł na obsługę długu j.s.t. (odsetki od zaciągniętych kredytów): a) wybrany w przetargu w m.-cu XI 2002 r zł, b) Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Warszawa zł, c) pozostałe banki (Bank Spółdzielczy Oddz. Nowe Miasteczko) zł, d) Wojewódzki F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zł. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. w tym: - wydatki bieżące ( 8020) zł. na obsługę spłat rat i odsetek z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w zakresie zaciągniętych kredytów zł dla Spółki Wodno Ściekowej Biała Woda w celu zapłacenia zobowiązań za wykonanie inwestycji Oczyszczalnia Ścieków. Obsługa długu w stosunku do Banku Społecznego Oddz. Nowe Miasteczko wyniesie: - odsetki zł - raty (4 x zł) zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - wydatki bieżące ( 4810) zł. Określono rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków w kwocie zł. Rezerwa zostanie przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budżetowego.

17 -17- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem założono wydatki w kwocie zł. Poziom wydatków w stosunku do roku ubiegłego 108,1% Rozdział Szkoły podstawowe łączna kwota zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł, to koszty utrzymania dwóch szkól podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120) ustalono kwotę zł, a na pozostałe wydatki bieżące ( 3220, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) kwotę zł (zakup opału, energia, woda, nieczystości, pomoce naukowe, różne opłaty, ubezpieczenie majątku, naprawy, remonty, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, pozostałe zł ( 4210, 4240, 4300, 4440, 4260, 3020) woda, energia, nieczystości, pomoce naukowe i naprawy. W/w wydatki dotyczą Oddz. O w Borowie Wielkim. Rozdział Gimnazja, w tym: - wydatki bieżące zł wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, natomiast pozostałe wydatki ( 3220, 4210, 4240, 4260, 4300, 4410, 4440, 4430) zł przeznaczona na opał, pomoce naukowe, pokrycie energii elektrycznej, wody, nieczystości, naprawy Nowe Miasteczko i Filia Borów Wielki. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4300) na pokrycie kosztów obsługi dowozu uczniów do szkół (wynajem dwóch autobusów z opiekunem). Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4440) środki przekazane zostaną z budżetu państwa na odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18 -18- DZIAŁ 853 OCHRONA ZDROWIA Wydatki założono w kwocie zł. Poziom wydatków do roku ubiegłego 90,9%, w tym: Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne, w tym: - wydatki bieżące ( 4210, 4260, 4300) (energia, opał, naprawy, palacz, woda, nieczystości) stanowią koszty utrzymania budynku komunalnego Przychodnia Zdrowia (część wykorzystywana na potrzeby gminy Ośrodek Pomocy Społecznej). Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4090, 4110, 4120) pozostałe wydatki zł ( 3030, 4210, 4220, 4240, 4300, 4410, 4440) to środki na diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, honoraria dla lekarza psychiatry, koszty utrzymania świetlicy, socjoterapeutycznej, kolonie dla dzieci, książki, środki żywności dla dzieci z rodzin patologicznych. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Ogółem wydatki ustalono w kwocie zł stanowią poziom roku ubiegłego 87,3%. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4130) na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, gwarantowanych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3110, 4110) na pokrycia wypłat świadczeń społecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach obsługi zadań zleconych i własnych. Rozdział Dodatki mieszkaniowe, w tym: - wydatki bieżące wyniosą zł ( 3110) i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych.

19 -19- Rozdział Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3110) przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł ( 4210, 4300, 4410, 4440) podróże służbowe, materiały biurowe, usługi telefoniczne, pocztowe, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4110, 4120) pozostałe zł ( 4210, 4300, 4440). W/w wydatki są przeznaczone na pokrycie kosztów świadczonych usług nad obłożnie chorymi. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ogółem wydatki ustalono w kwocie zł. Poziom wzrostu do roku ubiegłego 103,5%. Rozdział Świetlice szkolne, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440) przeznaczono na bieżące naprawy, zakup energii, pomocy naukowych, wody, opału, wywóz nieczystości Rozdział Przedszkola, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe zł ( 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4220, 4410) podróże służbowe, energia, naprawy, środki żywności, woda, opał, nieczystości, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych, usługi pocztowe, telefoniczne. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4440) przeznaczone na pokrycie odpisu na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

20 -20- DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przewidywane wydatki wyniosą zł. Poziom wydatków w porównaniu do roku ubiegłego 120,7%. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem zł przeznaczono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, szamb, oczyszczalni ścieków, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) remonty bieżące, awarie, wywóz nieczystości płynnych z szamb, energia, krajowe podróże służbowe, materiały, wyposażenie, usługi za oczyszczanie ścieków, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Gospodarka odpadami, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 4210, 4300). Środki przeznaczona na bieżące utrzymanie wysypiska komunalnego oraz przeprowadzenie rekultywacji projekt zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4300) ustalono na pokrycie kosztów dotyczących stałego utrzymania czystości miasta oraz oczyszczania w okresie zimowym. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4300) na pokrycie usług w zakresie pielęgnacji zieleni, nasadzeń, tworzenie skwerów. Rozdział Schroniska dla zwierząt, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4300) założono na pokrycie kosztów związanych z łapaniem psów i opłat wnoszonych za schroniska dla zwierząt. Rozdział Oświetlenie placów, ulic, dróg, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4260, 4270) przeznaczono na pokrycie kosztów oświetlenia dróg na terenie gminy oraz konserwację i remonty urządzeń elektrycznych. Na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą spodziewana dotacja winna wynieść zł

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo