PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK"

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.), Procedurą uchwalania budżetu gminy przyjętą Uchwałą Nr XII/71/99 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w dniu r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie Szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów /Dz. U. Nr 59, poz. 688 z późn. zm./ Do opracowania planu budżetu na 2003r. przyjęto następujące założenia i wskaźniki: 1. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% 2. Wzrost cen inwestycyjnych 2% 3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 4% 4. Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 5. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych zwaloryzowano przy zastosowaniu wskaźnika 2,8%. W 2003 r. zmienia się niektóre zasady ustalania konkretnych stawek przez rady gmin. Innowacje przynosi uchwalona przez Sejm nowela do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany musi jeszcze ocenić Senat. Propozycja Burmistrza w zakresie dochodów: - podatek od nieruchomości w pozycjach: od pozostałych gruntów, od tzw. pozostałych budynków, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stawkę maksymalną obniżyć o 50%, natomiast w pozostałych pozostawić na poziomie 2002 r. - podatek od psów, opłatę targową i administracyjną, inne opłaty, pozostawić bez zmian (woda, ścieki)

2 -2- - podatek od środków transportowych pozostawić na poziomie 2002 r., jednakże przy zachowaniu dwu wartości: maksymalnej i minimalnej po zwaloryzowaniu o 2,8% - podatek rolny zgodnie z komunikatem GUS cena skupu żyta za trzy kwartały 2002 r. stanowiąca podstawę do ustalenia stawki podatku wynosi 33,45 zł/q żyta pozostawić stawkę z 2002 r. tj. 30,57 zł/q Powyższe podyktowane jest trudną sytuacją gospodarczą tutejszych zakładów pracy, wysokim bezrobociem oraz postępującym zubożeniem społeczeństwa. Propozycja Burmistrza w zakresie wydatków: Wprowadzić zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 8 o łącznej wartości zł, przy czym: w pierwszej kolejności realizować zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego programu inwestycyjnego przyjętego na lata Uchwałą Rady Miejskiej w dniu r. W okresie do dnia r. zakończyć i rozliczyć zadanie Kanalizacja sanitarna Gołaszyn. Ogółem nakłady planowane zł, przy częściowej refundacji ze środków SAPARD w kwocie zł. Wniosek na realizację wymienionego przedsięwzięcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceniła pozytywnie. W dalszej kolejności przystąpić do realizacji zadania pt. Modernizacja ulicy Marcinkowskiego i rozliczyć po uzyskaniu refundacji środków z Funduszu SAPARD. Pozostałe inwestycje realizować w miarę możliwości finansowych. Wydatki na obsługę zadań bieżących w zależności od potrzeb (remonty, wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego oświata, odprawy emerytalne - Urząd Miejski) nieznacznie wzrosły lub pozostały na poziomie roku ubiegłego. Niemniej kierownicy referatów zostaną zobowiązani do prowadzenia celowości wydatków bieżących i ich oszczędności jak również do szukania źródeł finansowania poza budżetem gminy. W oparciu o powyższe założenia określono planu budżetu gminy na 2003 r. następująco: DOCHODY : zł WYDATKI : zł NIEDOBÓR BUDŻETOWY : zł

3 -3- Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Kanalizacja sanitarna Gołaszyn. Przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie zł planowane zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze na rozliczenie inwestycji jak w/w przy udziale środków SAPARD. Rozchody budżetu ustala się w kwocie zł na spłatę kredytów długoterminowych i dochodów własnych. Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych obsługa spłat długu gminy oraz spłat z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wraz z należnymi odsetkami w roku budżetowym wyniesie: a) Relacja obsługi spłat długu: Obsługa spłat długu zł 9,71% < 15% Dochody wg projektu zł Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień r. (przypadające do spłaty w latach następnych raty od zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania jednostek budżetowych) wyniesie: b) Relacja prognozowanego długu na dn r. Prognoza długu zł 34,74% < 60% Dochody wg projektu zł Plan dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach kształtuje się następująco: - załącznik Nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem spodziewane dochody wyniosą zł, w tym: zł wpływy za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt.

4 -4- Dział 400 Wytarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Ogółem przewidywany wpływ dochodów zł, w tym: zł wpływy z tytułu dostarczania wody (aktualnie obowiązująca stawka 1,70 zł + 0,12 zł VAT = 1,82 zł brutto) / propozycje pozostawić bez zmian/ Poziom dochodu 92,6% w stosunku do roku ubiegłego (uwzględniono realne wpływy). Dział 600 Transport i łączność Łącznie ustalono dochody w kwocie zł,w tym: zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych zł dotacja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja ul. Marcinkowskiego Wzrost dochodów o 999,9 % (ujęto dotację). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Prognozowane dochody wyniosą zł, w tym: zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zł wpływy z usług (najem mieszkań komunalnych) zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki pod budowę, lokale mieszkalne komunalne, xxxxxxxxxxx Poziom dochodu w porównaniu do 2002 r. wyniesie 277,6 % (spadek z uwagi na niską sprzedaż mienia komunalnego). Dział 710 Działalność usługowa Dochody ustalono w kwocie zł jako wpływy z różnych opłat cmentarze komunalne. Poziom dochodu do roku ubiegłego 80,0%.

5 -5- Dział 750 Administracja publiczna Przewidywane dochody zł, w tym: zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, wojsko, obrona cywilna) Wysokość dotacji jak w roku ubiegłym. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrona prawa oraz sądownictwa Kwotę 817 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań rządowych zleconych gminie (rejestr ewidencji wyborców). Poziom dochodu w porównaniu do 2002 r 103,3% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w kwocie zł. określono z najmu składników majątkowych gminy (sala w Remizie OSP Borów Wielki). Poziom dochodu w porównaniu do roku ubiegłego 125% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Ogółem prognozowane dochody wyniosą zł. i stanowią wzrost do roku ubiegłego 100,1% Źródła pochodzenia dochodów: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - podatek od nieruchomości zł., w tym: a) podatek od osób prawnych zł. (wzrost o 101,7%) b) podatek od osób fizycznych zł ( poziom do roku ubiegłego 89,3%. Spadek z uwagi na przejście pozostałych gruntów użytkowanych rolniczo do 1 ha do opodatkowania podatkiem rolnym). - podatek rolny zł., w tym: Stawkę za 1q żyta przyjęto obowiązującą w 2002 r. tj zł./q. a) podatek od osób prawnych zł (poziom 90,8%,korekta deklarowanych ha)

6 -6- (1.267,05 ha x 2,50 x zł/q = zł.) b) podatek od osób fizycznych zł (wzrost o poziom 114% - przesunięcie z pod. od nieruchomości) ,34 x 2,50 x zł/q = zł. - 42,24 ha fiz x zł. (5q x zł) = zł działki siedliskowe - rolnicze - 105,96 ha fiz x zł = zł Grunty wykorzystywane rolniczo - podatek leśny zł. (poziom roku ubiegłego) a) podatek od osób prawnych zł. (610,13 ha x zł. (0,220 m 3 x zł.) b) podatek od osób fizycznych 480 zł (19,62 ha x zł). - podatek od środków transportowych zł. (wzrost o 112% przewidywany wzrost z tyt. egzekucji. Stawki pozostają bez zmian) - podatek od spodków i darowizn zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - podatek od posiadania psów 500 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - wpływy z opłaty targowej zł. (poziom roku ubiegłego) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł. - wpływy z opłaty skarbowej zł (wg szacunku Urzędu Skarbowego). - wpływy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem zł. w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych zł. (decyzja Ministra Finansów poziom roku ubiegłego 100.6%) b) podatek dochodowy od osób prawnych zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) Dział 758 Różne rozliczenia Prognoza dochodów ogółem zł. wzrost do roku ubiegłego 114,6%, w tym: zł. subwencja ogólna dla gminy. Podstawa: decyzja Ministra Finansów Nr ST /2002 z dnia r

7 zł. ulga ustawowa w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości zł. odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym gminy. Podział subwencji: 2002 r 2003r % Subwencja ogólna zł zł 114,8% w tym: - część oświatowa zł zł 110,7% - część podstawowa zł zł 134,7% - część rekompensująca (w zakresie utraty dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transport.) zł zł 98,3 % Dział 801 Oświata i wychowanie Spodziewane dochody ogółem w kwocie zł., w tym: zł, - z najmu i dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkół zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu zł. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów) Dział 851 Ochrona zdrowia W kwocie zł. określono dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku komunalnym Przychodnia Zdrowia Dział 853 Opieka społeczna Prognozowane dochody wyniosą łącznie zł. W porównaniu do roku ubiegłego stanowią poziom 73,8%. Dochody zostaną uzyskane z: - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł., w tym: a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł.

8 -8- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł. c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł., d) ośrodki pomocy społecznej zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe) zł., - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Przewidywane dochody ogółem zł. W porównaniu do ubiegłego roku stanowią poziom 84,7% i dotyczą - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z Przedszkola oraz wyżywienie zł., - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Zakładowy F-sz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów) zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem przewidywane dochody wyniosą zł i stanowią poziom do roku ubiegłego 70.0%, w tym: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 159 zł. ( wpływy za oczyszczanie ścieków wg aktualnej stawki 1,98 zł + 0,14 zł VAT = 2,12 zł brutto / pozostawić bez zmian /) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecane gminie ustawami na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Spodziewane dochody w kwocie zł. z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych w obiektach Ośrodka Kultury i Sportu. Globalnie projekt budżetu gminy na 2003 r. po stronie dochodów ustalono w kwocie zł co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 110,3%.

9 -9- Struktura prognozowanych dochodów w poszczególnych działach na 2003r. kształtuje się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,1% Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2,2% Dz. 600 Transport i łączność - 2,4% Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 10,2% Dz. 710 Działalność usługowa - 0,1% Dz. 750 Administracja publiczna - 0,7% Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,0% Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa - 0,0% Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 24,7% Dz. 758 Różne rozliczenia - 49,7% Dz. 801 Oświata i wychowanie - 0,2% Dz. 851 Ochrona zdrowia - 0,2% Dz. 853 Opieka społeczna - 5,8% Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,8% Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2,7% Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,2% RAZEM : 100,0%

10 -10- Struktura prognozowanych dochodów na 2003r. w podziale na źródła pochodzenia: Ogółem w zł zł 100,0% I. Dochody własne - 42,7% w tym: 1. Podatki i opłaty lokalne - 24,7% w tym: - podatek od nieruchomości - 9,7% - udziały w podatku dochodowym - 7,6% - podatek rolny, leśny - 4,4% - opłaty za zezwolenia na sprzedaż na sprzedaż alkoholu, opłata targowa - 1,0% - podatek od czynności cywilno prawnych, opłata skarbowa - 0,8% - pozostałe opłaty - 0,6% - podatek od środków transportowych - 0,3% - podatek w formie karty podatkowej - 0,3% 2. Dochody z majątku gmin - 14,8% (dzierżawy, najem, sprzedaż mienia, dostawa wody, oczyszczanie ścieków) 3. Pozostałe dochody - 1,0% (Przedszkola, odsetki pozostałe) 4. Środki pozabudżetowe na inwestycje - 2,2% II. Dotacje - 7,6% w tym: - zadania zlecone - 6,6% - zadania własne - 1,0% III. Subwencje - 49,7% w tym: - część oświatowa - 34,1% - część podstawowa - 11,5% - część rekompensująca - 4,1%

11 -11- Szacunkowy dochód na jednego mieszkańca gminy na 2003r. wyniesie ( zł i osób) zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2003r. w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej jak w załączniku Nr 2 kształtuje się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO Ogółem przewidywane wydatki zł. Poziom w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego 173,4%. Rozdział Melioracje wodne w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4300), w kwocie zł ustalono koszty prac melioracyjnych na terenie gminy, wykonywane prze 10 pracowników publicznych w ramach programu Powrót. W programie uczestniczą: AWRSP, Powiatowy Urząd pracy, Urząd Miejski i Gminna Spółka Wodna. Okres realizacji zadań melioracyjnych r r. Koszty wynagrodzeń brutto (760 zł.) pokrywa AWRS. Pozostałe koszty składki ZUS, badania lekarskie, napoje, sprzęt, odzież, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie pokrywają w równej wysokości: Urząd Miejski i Gminna Spółka Wodna. Rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: - wydatki majątkowe ( 6050) w kwocie zł, w tym: - realizacja zadania pt. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gołaszyn i ul. Gołaszyn, dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego na lata zł - zobowiązanie wobec wykonawcy z 2002 r za realizację inwestycji pt Wodociąg Miłaków zł Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej Gołaszyn realizowane będzie przy udziale dofinansowania środkami SAPARD (poziom dofinansowania 70% - 75%). Wniosek o w/w dofinansowanie złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został przyjęty i oceniony pozytywnie.

12 -12- Warunek zadanie winno być zakończone i rozliczone (zapłata dla wykonawcy do r.). Na rozliczenie inwestycji zostanie zaciągnięta pożyczka w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielone Górze w kwocie zł. (wniosek złożony), a po okresie trzech miesięcy nastąpi refundacja z SAPRD. Rozdział Izby rolnicze, w tym: - wydatki bieżące ( 2850) w kwocie zł. prognoza wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące ( 4210, 4430) zł : a) zakup materiału (kolczykownice dla zwierząt, druki) zł b) składka roczna dla Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Lubuskiego 700zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Przewidywane wydatki w kwocie zł dotyczą kosztów utrzymania ujęć wodociągowych, stacji uzdatniania wody i pozostałych urządzeń dotyczących dostarczania wody. Kształtują się na poziomie 102.6% kosztów roku ubiegłego. Rozdział Dostarczanie wody, w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) wyniosą zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Ogółem założono wydatki w kwocie zł i przeznaczono na: Rozdział Drogi publiczne powiatowe, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) zł Środki przekazywane są w postaci dotacji (w ramach zawartego porozumienia) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych. Rozdział Drogi publiczne gminne, w tym:

13 wydatki bieżące wyniosą zł. ( 4270, 4300) na bieżące utrzymanie dróg gminnych, jak: zimowe utrzymanie, zakup i konserwacja nawierzchni asfaltowej po okresie zimowym oraz naprawy dróg gruntowych. Ponadto w 2 okresie remontów zamierza się wykonać renowację Rynku wymiana lamp oświetleniowych, nawierzchni chodników, wykonać małą architekturę koszt zł - wydatki majątkowe wyniosą zł ( 6050), w tym: realizacja modernizacji drogi ul. Marcinkowskiego zł. (dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego na lata ). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki określono w kwocie zł, w tym: Rozdział Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300) zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł. Wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań w zasobach komunalnych gminy (energia elektryczna na klatkach schodowych, bieżące naprawy, usługi kamieniarskie, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oraz z tyt. zarządu).po sprzedaży mieszkań, został zlikwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zajmował się obsługą w/w zakresu. W zasobach gminy pozostało 55 mieszkań komunalnych. Poziom wydatków do roku ubiegłego 105,3%. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ogółem wydatki wyniosą zł i stanowią poziom 88,5% przewidywanego wykonania roku ubiegłego Rozdział Plany przestrzennego zagospodarowania, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) kwotę zł przeznaczono na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania (kontynuacja umowy dot. zmiany planu) oraz sporządzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:

14 wydatki bieżące ( 4300) w kwocie zł przeznaczono na opracowania geodezyjne, kartograficzne związane z podziałem gruntów i nieruchomości na terenie gminy oraz opracowanie programu energetycznego. Rozdział Cmentarze, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300). Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Określono ogółem wydatki w kwocie zł. Poziom wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego wyniesie 98,6% Rozdział Urzędy Wojewódzkie, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł. zostaną przeznaczone na obsługę zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, wojska, ewidencja ludności. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 4010, 4040, 4110, 4120 określono kwotę zł a na pozostałe wydatki bieżące w 4410, 4440, 4210, zł (podróże służbowe, zakup materiałów, wyposażenia, bieżące naprawy, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.) Rozdział Rady gmin, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3030, 4210, 4300, 4410) przeznaczono na wypłaty diet radnych, komisji, podróże służbowe, zakup gazet, publikacji, papieru do ksera, konserwacja ksera, wynagrodzenia przewodniczącego rady i zastępcy oraz na współpracę zagraniczną. Rozdział Urzędy gmin Ogółem wydatki zł poziom 104,2% roku ubiegłego, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań własnych gminy i zleconych rządowych przez pracowników administracji samorządowej oraz na utrzymanie budynku administracji, zakup wyposażenia, sprzętu. Remont pomieszczeń po Banku Spółdzielczym zł. Wynagrodzenia i pochodne w 4010, 4040, 4110, 4120 wyniosą zł a pozostałe wydatki bieżące w 4210, 4140, 4260, 4270, 4300, 4410, 4420, 4430, 4440, określono w kwocie zł. (diety dla członków zarządu,

15 -15- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, sprzętu, ryczałty dla sołtysów, telefony, opłaty pocztowe, konserwacja ksera, centrali telefonicznej, ubezpieczenie majątku, sprzętu, zakup czasopism, publikacji, energia, woda, nieczystości, naprawy bieżące, składki PFRON - wydatki majątkowe w kwocie zł, przeznacza się na zakupy inwestycyjne (komputery, sprzęt) i wydatki inwestycyjne wymiana pieca co (kotłownia budynek administracji). Rozdział Pobór podatków, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4100, 4110, 4120), w tym wynagrodzenia i pochodne zł przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące ( 4430) kwotę zł przeznaczono na opłacanie rocznej i zaległej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Euroregion Nysa Sprewa Bóbr a kwotę 400 zł na opłacenie składki rocznej dla Stowarzyszenia Burmistrzów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Ogółem wydatki 817 zł. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) przeznaczono na obsługę prowadzenia rejestrów wyborców DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ogółem przewidywane wydatki zł, poziom roku ubiegłego 131,6% Rozdział Ochotnicze straże pożarne, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: 4110, 4120, pochodne od wynagrodzeń zł pozostałe wydatki w 4210, 4260, 4300, 4410, 4430, przeznaczono na utrzymanie dwóch jednostek OSP, tj. w Borowie Wielkim i Nowym Miasteczku (ryczałt dla kierowców, komendanta, paliwo, remonty samochodów, ubezpieczenia, ogrzewanie remizy, energia elektryczna).

16 -16- Rozdział Ochrona cywilna, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4210, 4300, 4410), wynagrodzenie (umowa zlecenie), szkolenie gminnych formacji OC oraz ludności, konserwacja sprzętu OC, doposażenie w sprzęt. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Przewidywane wydatki wyniosą zł i stanowią wzrost do roku ubiegłego o 92,7%. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym: - wydatki bieżące ( 8070) zł na obsługę długu j.s.t. (odsetki od zaciągniętych kredytów): a) wybrany w przetargu w m.-cu XI 2002 r zł, b) Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Warszawa zł, c) pozostałe banki (Bank Spółdzielczy Oddz. Nowe Miasteczko) zł, d) Wojewódzki F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zł. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. w tym: - wydatki bieżące ( 8020) zł. na obsługę spłat rat i odsetek z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w zakresie zaciągniętych kredytów zł dla Spółki Wodno Ściekowej Biała Woda w celu zapłacenia zobowiązań za wykonanie inwestycji Oczyszczalnia Ścieków. Obsługa długu w stosunku do Banku Społecznego Oddz. Nowe Miasteczko wyniesie: - odsetki zł - raty (4 x zł) zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - wydatki bieżące ( 4810) zł. Określono rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków w kwocie zł. Rezerwa zostanie przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budżetowego.

17 -17- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem założono wydatki w kwocie zł. Poziom wydatków w stosunku do roku ubiegłego 108,1% Rozdział Szkoły podstawowe łączna kwota zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł, to koszty utrzymania dwóch szkól podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120) ustalono kwotę zł, a na pozostałe wydatki bieżące ( 3220, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) kwotę zł (zakup opału, energia, woda, nieczystości, pomoce naukowe, różne opłaty, ubezpieczenie majątku, naprawy, remonty, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, pozostałe zł ( 4210, 4240, 4300, 4440, 4260, 3020) woda, energia, nieczystości, pomoce naukowe i naprawy. W/w wydatki dotyczą Oddz. O w Borowie Wielkim. Rozdział Gimnazja, w tym: - wydatki bieżące zł wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, natomiast pozostałe wydatki ( 3220, 4210, 4240, 4260, 4300, 4410, 4440, 4430) zł przeznaczona na opał, pomoce naukowe, pokrycie energii elektrycznej, wody, nieczystości, naprawy Nowe Miasteczko i Filia Borów Wielki. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4300) na pokrycie kosztów obsługi dowozu uczniów do szkół (wynajem dwóch autobusów z opiekunem). Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4440) środki przekazane zostaną z budżetu państwa na odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18 -18- DZIAŁ 853 OCHRONA ZDROWIA Wydatki założono w kwocie zł. Poziom wydatków do roku ubiegłego 90,9%, w tym: Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne, w tym: - wydatki bieżące ( 4210, 4260, 4300) (energia, opał, naprawy, palacz, woda, nieczystości) stanowią koszty utrzymania budynku komunalnego Przychodnia Zdrowia (część wykorzystywana na potrzeby gminy Ośrodek Pomocy Społecznej). Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4090, 4110, 4120) pozostałe wydatki zł ( 3030, 4210, 4220, 4240, 4300, 4410, 4440) to środki na diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, honoraria dla lekarza psychiatry, koszty utrzymania świetlicy, socjoterapeutycznej, kolonie dla dzieci, książki, środki żywności dla dzieci z rodzin patologicznych. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Ogółem wydatki ustalono w kwocie zł stanowią poziom roku ubiegłego 87,3%. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4130) na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, gwarantowanych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3110, 4110) na pokrycia wypłat świadczeń społecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach obsługi zadań zleconych i własnych. Rozdział Dodatki mieszkaniowe, w tym: - wydatki bieżące wyniosą zł ( 3110) i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych.

19 -19- Rozdział Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3110) przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł ( 4210, 4300, 4410, 4440) podróże służbowe, materiały biurowe, usługi telefoniczne, pocztowe, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4110, 4120) pozostałe zł ( 4210, 4300, 4440). W/w wydatki są przeznaczone na pokrycie kosztów świadczonych usług nad obłożnie chorymi. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ogółem wydatki ustalono w kwocie zł. Poziom wzrostu do roku ubiegłego 103,5%. Rozdział Świetlice szkolne, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440) przeznaczono na bieżące naprawy, zakup energii, pomocy naukowych, wody, opału, wywóz nieczystości Rozdział Przedszkola, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe zł ( 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4220, 4410) podróże służbowe, energia, naprawy, środki żywności, woda, opał, nieczystości, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych, usługi pocztowe, telefoniczne. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4440) przeznaczone na pokrycie odpisu na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

20 -20- DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przewidywane wydatki wyniosą zł. Poziom wydatków w porównaniu do roku ubiegłego 120,7%. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem zł przeznaczono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, szamb, oczyszczalni ścieków, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) remonty bieżące, awarie, wywóz nieczystości płynnych z szamb, energia, krajowe podróże służbowe, materiały, wyposażenie, usługi za oczyszczanie ścieków, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Gospodarka odpadami, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 4210, 4300). Środki przeznaczona na bieżące utrzymanie wysypiska komunalnego oraz przeprowadzenie rekultywacji projekt zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4300) ustalono na pokrycie kosztów dotyczących stałego utrzymania czystości miasta oraz oczyszczania w okresie zimowym. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4300) na pokrycie usług w zakresie pielęgnacji zieleni, nasadzeń, tworzenie skwerów. Rozdział Schroniska dla zwierząt, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4300) założono na pokrycie kosztów związanych z łapaniem psów i opłat wnoszonych za schroniska dla zwierząt. Rozdział Oświetlenie placów, ulic, dróg, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4260, 4270) przeznaczono na pokrycie kosztów oświetlenia dróg na terenie gminy oraz konserwację i remonty urządzeń elektrycznych. Na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą spodziewana dotacja winna wynieść zł

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3 Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo