PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK"

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.), Procedurą uchwalania budżetu gminy przyjętą Uchwałą Nr XII/71/99 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w dniu r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie Szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów /Dz. U. Nr 59, poz. 688 z późn. zm./ Do opracowania planu budżetu na 2003r. przyjęto następujące założenia i wskaźniki: 1. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% 2. Wzrost cen inwestycyjnych 2% 3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 4% 4. Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 5. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych zwaloryzowano przy zastosowaniu wskaźnika 2,8%. W 2003 r. zmienia się niektóre zasady ustalania konkretnych stawek przez rady gmin. Innowacje przynosi uchwalona przez Sejm nowela do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany musi jeszcze ocenić Senat. Propozycja Burmistrza w zakresie dochodów: - podatek od nieruchomości w pozycjach: od pozostałych gruntów, od tzw. pozostałych budynków, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stawkę maksymalną obniżyć o 50%, natomiast w pozostałych pozostawić na poziomie 2002 r. - podatek od psów, opłatę targową i administracyjną, inne opłaty, pozostawić bez zmian (woda, ścieki)

2 -2- - podatek od środków transportowych pozostawić na poziomie 2002 r., jednakże przy zachowaniu dwu wartości: maksymalnej i minimalnej po zwaloryzowaniu o 2,8% - podatek rolny zgodnie z komunikatem GUS cena skupu żyta za trzy kwartały 2002 r. stanowiąca podstawę do ustalenia stawki podatku wynosi 33,45 zł/q żyta pozostawić stawkę z 2002 r. tj. 30,57 zł/q Powyższe podyktowane jest trudną sytuacją gospodarczą tutejszych zakładów pracy, wysokim bezrobociem oraz postępującym zubożeniem społeczeństwa. Propozycja Burmistrza w zakresie wydatków: Wprowadzić zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 8 o łącznej wartości zł, przy czym: w pierwszej kolejności realizować zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego programu inwestycyjnego przyjętego na lata Uchwałą Rady Miejskiej w dniu r. W okresie do dnia r. zakończyć i rozliczyć zadanie Kanalizacja sanitarna Gołaszyn. Ogółem nakłady planowane zł, przy częściowej refundacji ze środków SAPARD w kwocie zł. Wniosek na realizację wymienionego przedsięwzięcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceniła pozytywnie. W dalszej kolejności przystąpić do realizacji zadania pt. Modernizacja ulicy Marcinkowskiego i rozliczyć po uzyskaniu refundacji środków z Funduszu SAPARD. Pozostałe inwestycje realizować w miarę możliwości finansowych. Wydatki na obsługę zadań bieżących w zależności od potrzeb (remonty, wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego oświata, odprawy emerytalne - Urząd Miejski) nieznacznie wzrosły lub pozostały na poziomie roku ubiegłego. Niemniej kierownicy referatów zostaną zobowiązani do prowadzenia celowości wydatków bieżących i ich oszczędności jak również do szukania źródeł finansowania poza budżetem gminy. W oparciu o powyższe założenia określono planu budżetu gminy na 2003 r. następująco: DOCHODY : zł WYDATKI : zł NIEDOBÓR BUDŻETOWY : zł

3 -3- Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Kanalizacja sanitarna Gołaszyn. Przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie zł planowane zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze na rozliczenie inwestycji jak w/w przy udziale środków SAPARD. Rozchody budżetu ustala się w kwocie zł na spłatę kredytów długoterminowych i dochodów własnych. Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych obsługa spłat długu gminy oraz spłat z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wraz z należnymi odsetkami w roku budżetowym wyniesie: a) Relacja obsługi spłat długu: Obsługa spłat długu zł 9,71% < 15% Dochody wg projektu zł Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień r. (przypadające do spłaty w latach następnych raty od zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania jednostek budżetowych) wyniesie: b) Relacja prognozowanego długu na dn r. Prognoza długu zł 34,74% < 60% Dochody wg projektu zł Plan dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach kształtuje się następująco: - załącznik Nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem spodziewane dochody wyniosą zł, w tym: zł wpływy za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt.

4 -4- Dział 400 Wytarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Ogółem przewidywany wpływ dochodów zł, w tym: zł wpływy z tytułu dostarczania wody (aktualnie obowiązująca stawka 1,70 zł + 0,12 zł VAT = 1,82 zł brutto) / propozycje pozostawić bez zmian/ Poziom dochodu 92,6% w stosunku do roku ubiegłego (uwzględniono realne wpływy). Dział 600 Transport i łączność Łącznie ustalono dochody w kwocie zł,w tym: zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych zł dotacja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja ul. Marcinkowskiego Wzrost dochodów o 999,9 % (ujęto dotację). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Prognozowane dochody wyniosą zł, w tym: zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zł wpływy z usług (najem mieszkań komunalnych) zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki pod budowę, lokale mieszkalne komunalne, xxxxxxxxxxx Poziom dochodu w porównaniu do 2002 r. wyniesie 277,6 % (spadek z uwagi na niską sprzedaż mienia komunalnego). Dział 710 Działalność usługowa Dochody ustalono w kwocie zł jako wpływy z różnych opłat cmentarze komunalne. Poziom dochodu do roku ubiegłego 80,0%.

5 -5- Dział 750 Administracja publiczna Przewidywane dochody zł, w tym: zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, wojsko, obrona cywilna) Wysokość dotacji jak w roku ubiegłym. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrona prawa oraz sądownictwa Kwotę 817 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań rządowych zleconych gminie (rejestr ewidencji wyborców). Poziom dochodu w porównaniu do 2002 r 103,3% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w kwocie zł. określono z najmu składników majątkowych gminy (sala w Remizie OSP Borów Wielki). Poziom dochodu w porównaniu do roku ubiegłego 125% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Ogółem prognozowane dochody wyniosą zł. i stanowią wzrost do roku ubiegłego 100,1% Źródła pochodzenia dochodów: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - podatek od nieruchomości zł., w tym: a) podatek od osób prawnych zł. (wzrost o 101,7%) b) podatek od osób fizycznych zł ( poziom do roku ubiegłego 89,3%. Spadek z uwagi na przejście pozostałych gruntów użytkowanych rolniczo do 1 ha do opodatkowania podatkiem rolnym). - podatek rolny zł., w tym: Stawkę za 1q żyta przyjęto obowiązującą w 2002 r. tj zł./q. a) podatek od osób prawnych zł (poziom 90,8%,korekta deklarowanych ha)

6 -6- (1.267,05 ha x 2,50 x zł/q = zł.) b) podatek od osób fizycznych zł (wzrost o poziom 114% - przesunięcie z pod. od nieruchomości) ,34 x 2,50 x zł/q = zł. - 42,24 ha fiz x zł. (5q x zł) = zł działki siedliskowe - rolnicze - 105,96 ha fiz x zł = zł Grunty wykorzystywane rolniczo - podatek leśny zł. (poziom roku ubiegłego) a) podatek od osób prawnych zł. (610,13 ha x zł. (0,220 m 3 x zł.) b) podatek od osób fizycznych 480 zł (19,62 ha x zł). - podatek od środków transportowych zł. (wzrost o 112% przewidywany wzrost z tyt. egzekucji. Stawki pozostają bez zmian) - podatek od spodków i darowizn zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - podatek od posiadania psów 500 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) - wpływy z opłaty targowej zł. (poziom roku ubiegłego) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł. - wpływy z opłaty skarbowej zł (wg szacunku Urzędu Skarbowego). - wpływy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem zł. w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych zł. (decyzja Ministra Finansów poziom roku ubiegłego 100.6%) b) podatek dochodowy od osób prawnych zł. (wg szacunku Urzędu Skarbowego) Dział 758 Różne rozliczenia Prognoza dochodów ogółem zł. wzrost do roku ubiegłego 114,6%, w tym: zł. subwencja ogólna dla gminy. Podstawa: decyzja Ministra Finansów Nr ST /2002 z dnia r

7 zł. ulga ustawowa w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości zł. odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym gminy. Podział subwencji: 2002 r 2003r % Subwencja ogólna zł zł 114,8% w tym: - część oświatowa zł zł 110,7% - część podstawowa zł zł 134,7% - część rekompensująca (w zakresie utraty dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transport.) zł zł 98,3 % Dział 801 Oświata i wychowanie Spodziewane dochody ogółem w kwocie zł., w tym: zł, - z najmu i dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkół zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu zł. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów) Dział 851 Ochrona zdrowia W kwocie zł. określono dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku komunalnym Przychodnia Zdrowia Dział 853 Opieka społeczna Prognozowane dochody wyniosą łącznie zł. W porównaniu do roku ubiegłego stanowią poziom 73,8%. Dochody zostaną uzyskane z: - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł., w tym: a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł.

8 -8- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł. c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł., d) ośrodki pomocy społecznej zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe) zł., - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Przewidywane dochody ogółem zł. W porównaniu do ubiegłego roku stanowią poziom 84,7% i dotyczą - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z Przedszkola oraz wyżywienie zł., - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Zakładowy F-sz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów) zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem przewidywane dochody wyniosą zł i stanowią poziom do roku ubiegłego 70.0%, w tym: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 159 zł. ( wpływy za oczyszczanie ścieków wg aktualnej stawki 1,98 zł + 0,14 zł VAT = 2,12 zł brutto / pozostawić bez zmian /) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecane gminie ustawami na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Spodziewane dochody w kwocie zł. z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych w obiektach Ośrodka Kultury i Sportu. Globalnie projekt budżetu gminy na 2003 r. po stronie dochodów ustalono w kwocie zł co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 110,3%.

9 -9- Struktura prognozowanych dochodów w poszczególnych działach na 2003r. kształtuje się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,1% Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2,2% Dz. 600 Transport i łączność - 2,4% Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 10,2% Dz. 710 Działalność usługowa - 0,1% Dz. 750 Administracja publiczna - 0,7% Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,0% Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa - 0,0% Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 24,7% Dz. 758 Różne rozliczenia - 49,7% Dz. 801 Oświata i wychowanie - 0,2% Dz. 851 Ochrona zdrowia - 0,2% Dz. 853 Opieka społeczna - 5,8% Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,8% Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2,7% Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,2% RAZEM : 100,0%

10 -10- Struktura prognozowanych dochodów na 2003r. w podziale na źródła pochodzenia: Ogółem w zł zł 100,0% I. Dochody własne - 42,7% w tym: 1. Podatki i opłaty lokalne - 24,7% w tym: - podatek od nieruchomości - 9,7% - udziały w podatku dochodowym - 7,6% - podatek rolny, leśny - 4,4% - opłaty za zezwolenia na sprzedaż na sprzedaż alkoholu, opłata targowa - 1,0% - podatek od czynności cywilno prawnych, opłata skarbowa - 0,8% - pozostałe opłaty - 0,6% - podatek od środków transportowych - 0,3% - podatek w formie karty podatkowej - 0,3% 2. Dochody z majątku gmin - 14,8% (dzierżawy, najem, sprzedaż mienia, dostawa wody, oczyszczanie ścieków) 3. Pozostałe dochody - 1,0% (Przedszkola, odsetki pozostałe) 4. Środki pozabudżetowe na inwestycje - 2,2% II. Dotacje - 7,6% w tym: - zadania zlecone - 6,6% - zadania własne - 1,0% III. Subwencje - 49,7% w tym: - część oświatowa - 34,1% - część podstawowa - 11,5% - część rekompensująca - 4,1%

11 -11- Szacunkowy dochód na jednego mieszkańca gminy na 2003r. wyniesie ( zł i osób) zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2003r. w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej jak w załączniku Nr 2 kształtuje się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO Ogółem przewidywane wydatki zł. Poziom w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego 173,4%. Rozdział Melioracje wodne w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4300), w kwocie zł ustalono koszty prac melioracyjnych na terenie gminy, wykonywane prze 10 pracowników publicznych w ramach programu Powrót. W programie uczestniczą: AWRSP, Powiatowy Urząd pracy, Urząd Miejski i Gminna Spółka Wodna. Okres realizacji zadań melioracyjnych r r. Koszty wynagrodzeń brutto (760 zł.) pokrywa AWRS. Pozostałe koszty składki ZUS, badania lekarskie, napoje, sprzęt, odzież, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie pokrywają w równej wysokości: Urząd Miejski i Gminna Spółka Wodna. Rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: - wydatki majątkowe ( 6050) w kwocie zł, w tym: - realizacja zadania pt. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gołaszyn i ul. Gołaszyn, dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego na lata zł - zobowiązanie wobec wykonawcy z 2002 r za realizację inwestycji pt Wodociąg Miłaków zł Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej Gołaszyn realizowane będzie przy udziale dofinansowania środkami SAPARD (poziom dofinansowania 70% - 75%). Wniosek o w/w dofinansowanie złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został przyjęty i oceniony pozytywnie.

12 -12- Warunek zadanie winno być zakończone i rozliczone (zapłata dla wykonawcy do r.). Na rozliczenie inwestycji zostanie zaciągnięta pożyczka w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielone Górze w kwocie zł. (wniosek złożony), a po okresie trzech miesięcy nastąpi refundacja z SAPRD. Rozdział Izby rolnicze, w tym: - wydatki bieżące ( 2850) w kwocie zł. prognoza wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące ( 4210, 4430) zł : a) zakup materiału (kolczykownice dla zwierząt, druki) zł b) składka roczna dla Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Lubuskiego 700zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Przewidywane wydatki w kwocie zł dotyczą kosztów utrzymania ujęć wodociągowych, stacji uzdatniania wody i pozostałych urządzeń dotyczących dostarczania wody. Kształtują się na poziomie 102.6% kosztów roku ubiegłego. Rozdział Dostarczanie wody, w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) wyniosą zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Ogółem założono wydatki w kwocie zł i przeznaczono na: Rozdział Drogi publiczne powiatowe, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) zł Środki przekazywane są w postaci dotacji (w ramach zawartego porozumienia) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych. Rozdział Drogi publiczne gminne, w tym:

13 wydatki bieżące wyniosą zł. ( 4270, 4300) na bieżące utrzymanie dróg gminnych, jak: zimowe utrzymanie, zakup i konserwacja nawierzchni asfaltowej po okresie zimowym oraz naprawy dróg gruntowych. Ponadto w 2 okresie remontów zamierza się wykonać renowację Rynku wymiana lamp oświetleniowych, nawierzchni chodników, wykonać małą architekturę koszt zł - wydatki majątkowe wyniosą zł ( 6050), w tym: realizacja modernizacji drogi ul. Marcinkowskiego zł. (dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego na lata ). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki określono w kwocie zł, w tym: Rozdział Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - wydatki bieżące ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300) zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł. Wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań w zasobach komunalnych gminy (energia elektryczna na klatkach schodowych, bieżące naprawy, usługi kamieniarskie, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oraz z tyt. zarządu).po sprzedaży mieszkań, został zlikwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zajmował się obsługą w/w zakresu. W zasobach gminy pozostało 55 mieszkań komunalnych. Poziom wydatków do roku ubiegłego 105,3%. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ogółem wydatki wyniosą zł i stanowią poziom 88,5% przewidywanego wykonania roku ubiegłego Rozdział Plany przestrzennego zagospodarowania, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) kwotę zł przeznaczono na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania (kontynuacja umowy dot. zmiany planu) oraz sporządzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:

14 wydatki bieżące ( 4300) w kwocie zł przeznaczono na opracowania geodezyjne, kartograficzne związane z podziałem gruntów i nieruchomości na terenie gminy oraz opracowanie programu energetycznego. Rozdział Cmentarze, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł ( 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300). Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Określono ogółem wydatki w kwocie zł. Poziom wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego wyniesie 98,6% Rozdział Urzędy Wojewódzkie, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł. zostaną przeznaczone na obsługę zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, wojska, ewidencja ludności. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 4010, 4040, 4110, 4120 określono kwotę zł a na pozostałe wydatki bieżące w 4410, 4440, 4210, zł (podróże służbowe, zakup materiałów, wyposażenia, bieżące naprawy, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.) Rozdział Rady gmin, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3030, 4210, 4300, 4410) przeznaczono na wypłaty diet radnych, komisji, podróże służbowe, zakup gazet, publikacji, papieru do ksera, konserwacja ksera, wynagrodzenia przewodniczącego rady i zastępcy oraz na współpracę zagraniczną. Rozdział Urzędy gmin Ogółem wydatki zł poziom 104,2% roku ubiegłego, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań własnych gminy i zleconych rządowych przez pracowników administracji samorządowej oraz na utrzymanie budynku administracji, zakup wyposażenia, sprzętu. Remont pomieszczeń po Banku Spółdzielczym zł. Wynagrodzenia i pochodne w 4010, 4040, 4110, 4120 wyniosą zł a pozostałe wydatki bieżące w 4210, 4140, 4260, 4270, 4300, 4410, 4420, 4430, 4440, określono w kwocie zł. (diety dla członków zarządu,

15 -15- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, sprzętu, ryczałty dla sołtysów, telefony, opłaty pocztowe, konserwacja ksera, centrali telefonicznej, ubezpieczenie majątku, sprzętu, zakup czasopism, publikacji, energia, woda, nieczystości, naprawy bieżące, składki PFRON - wydatki majątkowe w kwocie zł, przeznacza się na zakupy inwestycyjne (komputery, sprzęt) i wydatki inwestycyjne wymiana pieca co (kotłownia budynek administracji). Rozdział Pobór podatków, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4100, 4110, 4120), w tym wynagrodzenia i pochodne zł przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące ( 4430) kwotę zł przeznaczono na opłacanie rocznej i zaległej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Euroregion Nysa Sprewa Bóbr a kwotę 400 zł na opłacenie składki rocznej dla Stowarzyszenia Burmistrzów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Ogółem wydatki 817 zł. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - wydatki bieżące ( 4300) przeznaczono na obsługę prowadzenia rejestrów wyborców DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ogółem przewidywane wydatki zł, poziom roku ubiegłego 131,6% Rozdział Ochotnicze straże pożarne, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: 4110, 4120, pochodne od wynagrodzeń zł pozostałe wydatki w 4210, 4260, 4300, 4410, 4430, przeznaczono na utrzymanie dwóch jednostek OSP, tj. w Borowie Wielkim i Nowym Miasteczku (ryczałt dla kierowców, komendanta, paliwo, remonty samochodów, ubezpieczenia, ogrzewanie remizy, energia elektryczna).

16 -16- Rozdział Ochrona cywilna, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4210, 4300, 4410), wynagrodzenie (umowa zlecenie), szkolenie gminnych formacji OC oraz ludności, konserwacja sprzętu OC, doposażenie w sprzęt. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Przewidywane wydatki wyniosą zł i stanowią wzrost do roku ubiegłego o 92,7%. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym: - wydatki bieżące ( 8070) zł na obsługę długu j.s.t. (odsetki od zaciągniętych kredytów): a) wybrany w przetargu w m.-cu XI 2002 r zł, b) Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Warszawa zł, c) pozostałe banki (Bank Spółdzielczy Oddz. Nowe Miasteczko) zł, d) Wojewódzki F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zł. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. w tym: - wydatki bieżące ( 8020) zł. na obsługę spłat rat i odsetek z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w zakresie zaciągniętych kredytów zł dla Spółki Wodno Ściekowej Biała Woda w celu zapłacenia zobowiązań za wykonanie inwestycji Oczyszczalnia Ścieków. Obsługa długu w stosunku do Banku Społecznego Oddz. Nowe Miasteczko wyniesie: - odsetki zł - raty (4 x zł) zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - wydatki bieżące ( 4810) zł. Określono rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków w kwocie zł. Rezerwa zostanie przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budżetowego.

17 -17- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem założono wydatki w kwocie zł. Poziom wydatków w stosunku do roku ubiegłego 108,1% Rozdział Szkoły podstawowe łączna kwota zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł, to koszty utrzymania dwóch szkól podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120) ustalono kwotę zł, a na pozostałe wydatki bieżące ( 3220, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) kwotę zł (zakup opału, energia, woda, nieczystości, pomoce naukowe, różne opłaty, ubezpieczenie majątku, naprawy, remonty, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, pozostałe zł ( 4210, 4240, 4300, 4440, 4260, 3020) woda, energia, nieczystości, pomoce naukowe i naprawy. W/w wydatki dotyczą Oddz. O w Borowie Wielkim. Rozdział Gimnazja, w tym: - wydatki bieżące zł wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, natomiast pozostałe wydatki ( 3220, 4210, 4240, 4260, 4300, 4410, 4440, 4430) zł przeznaczona na opał, pomoce naukowe, pokrycie energii elektrycznej, wody, nieczystości, naprawy Nowe Miasteczko i Filia Borów Wielki. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4300) na pokrycie kosztów obsługi dowozu uczniów do szkół (wynajem dwóch autobusów z opiekunem). Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4440) środki przekazane zostaną z budżetu państwa na odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18 -18- DZIAŁ 853 OCHRONA ZDROWIA Wydatki założono w kwocie zł. Poziom wydatków do roku ubiegłego 90,9%, w tym: Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne, w tym: - wydatki bieżące ( 4210, 4260, 4300) (energia, opał, naprawy, palacz, woda, nieczystości) stanowią koszty utrzymania budynku komunalnego Przychodnia Zdrowia (część wykorzystywana na potrzeby gminy Ośrodek Pomocy Społecznej). Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4090, 4110, 4120) pozostałe wydatki zł ( 3030, 4210, 4220, 4240, 4300, 4410, 4440) to środki na diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, honoraria dla lekarza psychiatry, koszty utrzymania świetlicy, socjoterapeutycznej, kolonie dla dzieci, książki, środki żywności dla dzieci z rodzin patologicznych. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Ogółem wydatki ustalono w kwocie zł stanowią poziom roku ubiegłego 87,3%. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4130) na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, gwarantowanych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3110, 4110) na pokrycia wypłat świadczeń społecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach obsługi zadań zleconych i własnych. Rozdział Dodatki mieszkaniowe, w tym: - wydatki bieżące wyniosą zł ( 3110) i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych.

19 -19- Rozdział Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: - wydatki bieżące zł ( 3110) przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120) zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł ( 4210, 4300, 4410, 4440) podróże służbowe, materiały biurowe, usługi telefoniczne, pocztowe, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4110, 4120) pozostałe zł ( 4210, 4300, 4440). W/w wydatki są przeznaczone na pokrycie kosztów świadczonych usług nad obłożnie chorymi. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ogółem wydatki ustalono w kwocie zł. Poziom wzrostu do roku ubiegłego 103,5%. Rozdział Świetlice szkolne, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440) przeznaczono na bieżące naprawy, zakup energii, pomocy naukowych, wody, opału, wywóz nieczystości Rozdział Przedszkola, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe zł ( 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4220, 4410) podróże służbowe, energia, naprawy, środki żywności, woda, opał, nieczystości, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych, usługi pocztowe, telefoniczne. Rozdział Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4440) przeznaczone na pokrycie odpisu na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

20 -20- DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przewidywane wydatki wyniosą zł. Poziom wydatków w porównaniu do roku ubiegłego 120,7%. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem zł przeznaczono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, szamb, oczyszczalni ścieków, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440) remonty bieżące, awarie, wywóz nieczystości płynnych z szamb, energia, krajowe podróże służbowe, materiały, wyposażenie, usługi za oczyszczanie ścieków, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Gospodarka odpadami, w tym: - wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne zł ( 4010, 4110, 4120), pozostałe wydatki zł ( 4210, 4300). Środki przeznaczona na bieżące utrzymanie wysypiska komunalnego oraz przeprowadzenie rekultywacji projekt zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4300) ustalono na pokrycie kosztów dotyczących stałego utrzymania czystości miasta oraz oczyszczania w okresie zimowym. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4300) na pokrycie usług w zakresie pielęgnacji zieleni, nasadzeń, tworzenie skwerów. Rozdział Schroniska dla zwierząt, w tym: - wydatki bieżące zł ( 4300) założono na pokrycie kosztów związanych z łapaniem psów i opłat wnoszonych za schroniska dla zwierząt. Rozdział Oświetlenie placów, ulic, dróg, w tym: - wydatki bieżące zl ( 4260, 4270) przeznaczono na pokrycie kosztów oświetlenia dróg na terenie gminy oraz konserwację i remonty urządzeń elektrycznych. Na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą spodziewana dotacja winna wynieść zł

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953,- 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo