ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA USŁUG POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdroŝenie systemu zarządzania dokumentami oraz nadzór autorski i eksploatacyjny nad wdroŝonym systemem w MEC Spółka z o.o. w Koszalinie O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.10 Strona 1 z 17

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie Zawartość oferty Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Załączniki...17 Numer: III v.10 Strona 2 z 17

3 1. Informacje o zamawiającym ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. ŁuŜycka 25A Koszalin Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w podstronie pn. "Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Rodzaj zamówienia usługa. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania dokumentami (DMS Document Management System) oraz nadzór autorski i eksploatacyjny nad wdroŝonym systemem W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Dostawa zintegrowanego oprogramowania (wraz z licencją na jego uŝytkowanie) obejmującego obsługę pism przychodzących i wychodzących Dostawa niezbędnego oprogramowania obejmująca: a) oprogramowanie bazodanowe; b) inne oprogramowanie narzędziowe niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji systemu zarządzania dokumentami Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji systemu obejmujące: a) analizę przedwdroŝeniową; b) modyfikację oprogramowania w celu dopasowania go do specyficznych potrzeb zamawiającego (o ile będzie to konieczne); c) instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze i stacjach uŝytkowników; d) przeniesienie danych z systemu dotychczas uŝytkowanego u Zamawiającego do nowego systemu; e) szkolenie uŝytkowników i administratorów systemu; Numer: III v.10 Strona 3 z 17

4 f) inne usługi wdroŝeniowe niezbędne do uruchomienia produkcyjnego systemu u Zamawiającego i jego eksploatacji Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego nad wdroŝonym systemem zarządzania dokumentami, przez okres 10 lat od chwili odbioru końcowego wdroŝenia systemu Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Liczbę jednoczesnych uŝytkowników nowego systemu Zamawiający określa na 30 osób, zaś liczbę nazwanych uŝytkowników na 90 osób System na dzień odbioru końcowego wdroŝenia musi spełnić wszystkie wymagania określone w tabeli wymagań załącznik nr Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił swojej standardowej gwarancji na poprawne działanie systemu zarządzania dokumentacją (tj. działanie zgodne z SIWZ, ofertą, projektem technicznym wdroŝenia oraz dokumentacją systemu), jednak nie krótszej niŝ 12 miesięcy. Wprowadzone zmiany, w ramach aktualizacji systemu, będą objęte gwarancją udzieloną od chwili wprowadzenia zmiany, na okres taki sam jak gwarancja na system zarządzania dokumentacją Wykonawca musi zapewnić wskazany w projekcie umowy czas usuwania zgłoszonych awarii lub błędów w działaniu dostarczonego oprogramowania lub jego konfiguracji W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego przez okres wskazany w pkt SIWZ. Bez względu na nazwę tej usługi przyjętą przez Wykonawcę (serwis, opieka, asysta, itp.), minimalny zakres usług, jakich po wdroŝeniu oczekuje Zamawiający, określony jest w 11 projektu umowy załącznik nr 3 do SIWZ. Całkowita roczna cena za sprawowanie nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego przez Wykonawcę nie moŝe być wyŝsza niŝ 18% łącznej ceny ofertowej (brutto), jaką Wykonawca poda w formularzu oferty za dostawę i wdroŝenie systemu obiegu dokumentu Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia, był nie krótszy niŝ 14 dni od dnia otrzymania faktury Oczekiwania Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, Ŝe system będzie wspierać występujący u Zamawiającego proces obiegu pism. System powinien posiadać ewidencje (rejestry) dokumentów powstających i gromadzonych przez Zamawiającego, które mogą, ale nie muszą być kierowane od i do określonych adresatów (kontrahentów). Ponadto ewidencję kontrahentów oraz słownik miast i ulic, a takŝe odwzorowaną strukturę organizacyjną Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, Ŝe system zarządzania dokumentacją będzie wymieniał dane kontrahentów z bazami kontrahentów w funkcjonujących u Zamawiającego systemach: ERP i billingu (fakturowania sprzedaŝy ciepła). System w zakresie rejestrów powinien wspomagać pracę wydziałów Zamawiającego. Powinien umoŝliwiać rejestrowanie i nadzorowanie dokumentów gromadzonych przez Zamawiającego oraz powinien realizować typowe funkcje kancelaryjne wykonywane w związku z obsługą dokumentacji Zamawiającego. Podstawowa funkcjonalność oczekiwana przez Zamawiającego to obsługa korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej. Obsługa korespondencji przychodzącej powinna umoŝliwiać rejestrację i zarządzanie obiegiem pism wpływających w dowolnej postaci (papierowej, faksowej, e, itp.). Powinna wspomagać pracę kancelarii i sekretariatów Zamawiającego. Zamawiający oczekuje równieŝ moŝliwości rejestrowania i nadzorowania obiegu korespondencji wewnątrz instytucji Zamawiającego. Obsługa korespondencji Numer: III v.10 Strona 4 z 17

5 przychodzącej, we współpracy z innymi obszarami systemu, powinna wspomagać kontrolowanie obiegu dokumentów. Obsługa prowadzonych spraw powinna umoŝliwiać ewidencjonowanie spraw prowadzonych przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, Ŝe obsługa spraw umoŝliwi realizację typowych funkcji kancelaryjnych wykonywanych w przedsiębiorstwie, prowadzącym sprawy kontrahentów oraz sprawy wewnętrzne. Obsługa korespondencji wychodzącej powinna umoŝliwić rejestrację i zarządzanie obiegiem pism wychodzących od Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, Ŝe obsługa korespondencji wychodzącej wspomoŝe pracę pracowników Zamawiającego oraz kancelarii i sekretariatów. Obsługa korespondencji wewnętrznej powinna umoŝliwić rejestrację i zarządzanie obiegiem pism w obiegu wewnętrznym (pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi Zamawiającego). W ramach obsługi dokumentów Zamawiający oczekuje wprowadzania przez operatora do systemu podstawowych danych dot. pisma, zeskanowania pisma z poziomu systemu zarządzania dokumentacją i dodanie obrazu do danych pisma oraz dekretację do dowolnych pracowników / komórek organizacyjnych. Zamawiający dysponuje własnym skanerem szczelinowym A4. Zamawiający oczekuje, Ŝe w systemie pracownik, do którego zadekretowano pismo będzie mógł je zadekretować do kolejnej osoby (przekazać komu innemu), przekazać dowolnym pracownikom do wiadomości (poinformować o piśmie) lub poprosić dowolnych pracowników o opinie w związku z pismem. Zamawiający oczekuje, Ŝe na którymś etapie obiegu pisma (do ustalenia w trakcie analizy przedwdroŝeniowej), pracownik odpowiedzialny określi planowany czas załatwienia pisma oraz czy pismo jest publiczne (czy będzie eksportowane do Biuletynu Informacji Publicznej). KaŜda podjęta czynność powinna być zapamiętana w formie historii pisma. Na ekranie startowym systemu pracownicy powinni mieć informacje o liczbie skierowanych do nich pism czekających na załatwienie, w tym ile z nich ma krótki termin, a ile jest przeterminowanych. Kliknięcie w którąś z w/w informacji powinno spowodować przejście systemu do szczegółowego wykazu pism. Zamawiający oczekuje, Ŝe przełoŝeni będą mogli zapoznać się ze stanem załatwiania pism przez swoich podwładnych, zaś upowaŝnieni pracownicy będą mogli wyszukać informację u kogo znajduje się dane pismo i na jakim jest etapie. Do oczekiwań Zamawiającego naleŝy równieŝ moŝliwość automatycznego przyjmowania on-line przez system zarządzania dokumentacją dokumentów do wysyłki, generowanych przez inne systemy Zamawiającego. Przykładowo faktury za sprzedaŝ ciepła będą masowo generowane w systemie billingu i przekazywane bezpośrednio do systemu zarządzania dokumentami, gdzie powinny pojawić się jako dokumenty do wysłania. Z kolei system zarządzania dokumentami powinien eksportować do pliku pisma oznaczone jako publiczne, w ustalonym formacie XLM (do Biuletynu Informacji Publicznej). System będzie posiadał raporty (w szczególności wszelkiej korespondencji, spraw, dla Poczty Polskiej i Kuriera), zdefiniowane szczegółowo w trakcie analizy przedwdroŝeniowej. Poza tym Zamawiający oczekuje eksportu danych i raportów w róŝnych formatach, głownie do pakietu Microsoft Office. Zamawiający oczekuje, Ŝe system będzie wyposaŝony w komunikator, pozwalający na wymianę wiadomości tekstowych oraz plików w czasie rzeczywistym Prace informatyczne i inne: Wykonawca wykona analizę przedwdroŝeniową i projekt techniczny wdroŝenia. Analiza winna być wykonana przez zespół mieszany składający się z pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy. W wyniku prac będzie zaprojektowana struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Zamawiającego, uprawnienia uŝytkowników, słowniki systemu, klasyfikacja dokumentów oraz inne Numer: III v.10 Strona 5 z 17

6 elementy niezbędne do wdroŝenia, uruchomienia i eksploatacji systemu zarządzania dokumentami. Wykonawca zapisze wszystkie ustalenia w projekcie technicznym wdroŝenia Wykonawca dostarczy bazę danych w najnowszej wersji, dla której dedykowany jest oferowany system zarządzania dokumentami oraz niezbędne oprogramowanie narzędziowe Zamawiający udostępni dla instalacji systemu zarządzania dokumentacją maszynę wirtualną z zainstalowanym systemem MS Windows Server 2008 Enterprise. Po skonfigurowaniu środowiska Windows (o ile będzie to potrzebne), Wykonawca zainstaluje na wirtualnym serwerze dostarczoną bazę danych, ewentualne oprogramowanie narzędziowe i system zarządzania dokumentami Wykonawca skonfiguruje system zarządzania dokumentami, bazę danych i ewentualne oprogramowanie narzędziowe zgodnie z wymaganiami SIWZ, oferty, umowy oraz ustaleniami analizy przedwdroŝeniowej. Konfiguracja musi obejmować wprowadzenie do systemu wszystkich elementów zapisanych w projekcie technicznym wdroŝenia, tj. Wykonawca wprowadzi do systemu strukturę organizacyjną, uŝytkowników, uprawnienia, słowniki, itd. W porozumieniu z Zamawiającym, część tych prac mogą wykonać pracownicy Zamawiającego, jako ćwiczenie w obsłudze systemu Jeśli okaŝe się to konieczne, to Wykonawca zmodyfikuje system lub wykona dodatkowe oprogramowanie, aby system funkcjonował zgodnie z SIWZ, ofertą, umową i analizą przedwdroŝeniową Zamawiający udostępni zbiory danych z obecnie eksploatowanego oprogramowania dla potrzeb przeniesienia danych. Wykonawca przekonwertuje dane i zaimportuje je do dostarczonego systemu zarządzania dokumentami Wykonawca utworzy wszystkie raporty wymienione w SIWZ, ofercie, umowie i projekcie technicznym wdroŝenia Wykonawca wykona wszystkie interfejsy do pozostałych systemów Zamawiającego, zgodnie z SIWZ, ofertą, umową i analizą przedwdroŝeniową Oprócz wersji uŝytkowej systemu, Wykonawca zainstaluje na okres wdraŝania systemu, jego wersję testową, funkcjonalnie w pełni odpowiadającą wersji uŝytkowej. Wersja testowa będzie wykorzystywana przez Zamawiającego i Wykonawcę w okresie wdraŝania do prowadzenia szkolenia uŝytkowników i administratorów systemu Wykonawca przeszkoli pracowników: a) wszystkich nazwanych pracowników (około 90 osób) w jednorazowych szkoleniach grupowych po osób z podstawowej obsługi systemu; b) wytypowanych pracowników sekretariatu / kancelarii (około 4 osoby) na szkoleniach stanowiskowych z zaawansowanej obsługi systemu; c) administratorów (około 4 osoby) z obsługi technicznej systemu zarządzania dokumentami. Szkolenia uŝytkowników powinny odbyć się w siedzibie Zamawiającego na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie komputerowym lub we wskazanej przez Wykonawcę komputerowej sali szkoleń w mieście siedziby Zamawiającego. Koszty szkoleń, w tym ewentualnego wynajęcia sali, Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej systemu Informacja na temat obecnego systemu i infrastruktury Zamawiającego: Zamawiający aktualnie korzysta z systemu obiegu dokumentów WDF (Work & Document Flow) produkcji Telmax S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.), pracującego na bazie danych Oracle Database 11g na systemie Linux. Numer: III v.10 Strona 6 z 17

7 Ponadto Zamawiający korzysta z oprogramowania DGA Quality (Zintegrowany System Zarządzania Jakością) produkcji DGA S.A., pracującego na bazie MySQL na systemie Windows Server. W powyŝszym oprogramowaniu Zamawiający prowadzi bibliotekę wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, polecenia słuŝbowe, itp.), które podlegają migracji do nowego systemu zarządzania dokumentami System ERP Zamawiającego, MAKS V produkcji Softmaks.pl Sp. z o.o., pracuje na bazie danych Oracle Database 11g na Linux, zaś system billingu (fakturowania sprzedaŝy ciepła), MAKS V.MEDIA produkcji Softmaks.pl Sp. z o.o., wykorzystuje bazę MS SQL Server Pracownicy, którzy będą korzystać z nowego systemu zarządzania dokumentami, są wyposaŝeni w komputery PC z systemem MS Windows XP Pro lub MS Windows 7 Pro, podłączone do sieci LAN (FastEthernet) lub przez łącza WAN korzystają z serwera terminali Zamawiający posiada w sekretariacie skaner szczelinowy A4 Hewlett Packard ScanJet 5000, który posłuŝy do skanowania pism przychodzących Opis przeniesienia/migracji danych z aktualnego systemu obiegu dokumentów Zamawiającego: Zamawiający wymaga, Ŝeby do nowego systemu zarządzania dokumentami były przeniesione dane dotyczące: a) kontrahentów; b) pism wraz załącznikami (pliki TIFF lub pakietu biurowego Microsoft Office); c) wewnętrznych aktów normatywnych wraz z załącznikami (pliki pakietu biurowego Microsoft Office) Do powyŝszych danych nie muszą być przenoszone dane historyczne Szczegóły migracji zostaną ustalone w trakcie analizy przedwdroŝeniowej. Jedną z moŝliwości jest przygotowanie arkuszy programu Excel, do których Zamawiający wyeksportuje dane podlegające migracji ze swoich dotychczasowych programów Opis integracji i współdziałania (interoperacyjności) z systemem ZSI Zamawiającego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stworzył mechanizmy współdziałania i/lub integracji systemu zarządzania dokumentami z modułami systemu ZSI Zamawiającego. Szczegóły mechanizmów zostaną ustalone w czasie analizy przedwdroŝeniowej Zamawiający wymaga stworzenia interfejsów dla następujących elementów: 1) bieŝąca aktualizacja on-line danych kontrahentów między systemem zarządzania dokumentami, systemem ERP i systemem billingu; 2) umoŝliwienie systemowi ERP i billingowemu przesyłanie dokumentów bezpośrednio do bazy systemu zarządzania dokumentami chodzi o dokumenty do wysyłki, np. faktury sprzedaŝowe, wezwania do zapłaty, uzgodnienie salda, itp.; 3) eksport pism o statusie publiczne do Biuletynu Informacji Publicznej z pomocą pliku XML Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w zakresie wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami. Zamawiający nie dopuszcza do realizacji nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego nad wdroŝonym systemem zarządzania dokumentami przy pomocy podwykonawców. Numer: III v.10 Strona 7 z 17

8 W przypadku zamiaru wykonania części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 9, wskazać: nazwę (firmę) kaŝdego z podwykonawców, zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest kaŝda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: 1) poddostawców, 2) osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: WdroŜenie systemu zarządzania dokumentami od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia roku. Nadzór autorski i eksploatacyjny nad wdroŝonym systemem zarządzania dokumentami 10 lat od dnia odbioru końcowego wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) wiedzy i doświadczenia zawodowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 10 wdroŝeń oferowanego systemu zarządzania dokumentami, przy czym minimum jedno z wykazanych wdroŝeń, musi być o wartości brutto nie mniejszej niŝ 80% ceny brutto dostawy i wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami, zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty; b) potencjału kadrowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe: Numer: III v.10 Strona 8 z 17

9 1) zatrudniał w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 30 pracowników średniorocznie; 2) dysponuje przynajmniej jedną osobą z certyfikatem Microsoft Certified Technology Specialist ; 3) dysponuje osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i wykształcenie niezbędne do wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami: do wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami zostaną przeznaczone minimum 3 osoby; co najmniej 2 osoby, spośród przeznaczonych do wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami, mają wyŝsze wykształcenie i uczestniczyły w minimum trzech wdroŝeniach oferowanego systemu zarządzania dokumentami. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć: 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr Wykaz wykonanych wdroŝeń oferowanego systemu zarządzania dokumentami, spełniających wymagania warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego pkt 5 litera a, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te wdroŝenia zostały wykonane naleŝycie: referencja lub protokół odbioru (wzór druku) załącznik nr Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist wystawiony dla osoby, którą Wykonawca dysponuje. Kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa Wykaz osób, spełniających wymagania warunku potencjału kadrowego pkt 5 litera b, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, a takŝe udziału we wdroŝeniach oferowanego systemu zarządzania dokumentami, (z podaniem nazwy i adresów podmiotów, dla których systemy były wdraŝane), a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie naleŝy wykazać wszystkie osoby, które będą uczestniczyły we wdroŝeniu systemu zarządzania dokumentami, łącznie z zasobami ludzkimi podwykonawców, jeŝeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców (wzór druku) załącznik nr 5. Wykaz osób będzie wykorzystany przy sporządzeniu załącznika nr 3 do umowy. Numer: III v.10 Strona 9 z 17

10 6.6. W przypadku zamiaru wykonania wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami przy pomocy podwykonawców, Wykonawca musi wskazać w formularzu oferty nazwy (firmy) podwykonawców oraz które z części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców. 6a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. 6a.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) - załącznik nr Zawartość oferty W skład oferty muszą wchodzić: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Propozycja oprogramowania: 1) specyfikacja modułów oprogramowania; 2) warunki licencji; 3) spełnienie wymagań zawartych w załączniku nr 2 (wzór druku) Wymagania dla systemu zarządzania dokumentami. Arkusze zawierają wymagania niezbędnie wymagane przez Zamawiającego. Wypełniając arkusze, w kolumnie Oferta naleŝy wpisać słowo JEST przy tych wymaganiach, które są juŝ obecne w systemie lub słowo BĘDZIE przy wymaganiach, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w trakcie wdroŝenia i system będzie je realizował do dnia odbioru końcowego wdroŝenia. WaŜne informacje na temat systemu naleŝy umieścić w kolumnie Uwagi lub w formie tekstu pod arkuszami. Koszt modyfikacji lub rozbudowy systemu celem spełnienia wszystkich wymagań musi być ujęty przez Wykonawcę w cenie ofertowej w zakresie wdroŝenia. Oferty na system, który nie będzie spełniał wszystkich wymagań, będą przez Zamawiającego odrzucone z postępowania; 4) specyfikacja wymagań dla stacji roboczej operatora systemu, gwarantujących efektywną pracę oprogramowania Specyfikacja usług i koncepcja realizacji prac: 1) koncepcja wdroŝenia; 2) wstępny harmonogram prac wdroŝeniowych; 3) warunki i plan wykonania usług szkoleniowych Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 6a Oświadczenie o transakcjach handlowych i wysokości kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 KSH, dotyczy spółek z o.o. (wzór druku) załącznik nr Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 9. Nie dołączenie wykazu do oferty będzie równoznaczne z wykonywaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. Numer: III v.10 Strona 10 z 17

11 Dla potwierdzenia, Ŝe oferowana usługa wdroŝenia spełnia wymagania Zamawiającego do oferty naleŝy dołączyć Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z ISO Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania naleŝy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin ul. ŁuŜycka 25A fax: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a takŝe zamieści informację na własnej stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 9.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeŝeniem, Ŝe dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłoŝone osobiście. Tylko forma pisemna jest zawsze dopuszczalna Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Numer: III v.10 Strona 11 z 17

12 imię i nazwisko: Paweł Przybylak tel. (94) Uwagi: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00 2) w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka tel Uwagi: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:00 a 14: Wymagania dotyczące wadium. ZAMAWIAJĄCY Ustala się wadium na przedmiot zamówienia w wysokości 4.000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank MILLENNIUM S.A. Nr Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Wadium wniesione w formie innej niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego najpóźniej przed terminem składania ofert lub dołączyć do oferty Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeŝeń ze strony gwaranta/poręczyciela w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt Okoliczności wymienione w pkt powinny być zawarte w treści poręczenia lub gwarancji. UWAGA: w poręczeniu lub gwarancji nie naleŝy odnosić się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tylko do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pkt 10.13, w którym określono przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego Wykonawca, który złoŝy ofertę niezabezpieczoną wadium w jednej lub kilku z podanych form zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Numer: III v.10 Strona 12 z 17

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ > 200 000 EURO NA ZADANIE dofinansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo