ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA USŁUG POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdroŝenie systemu zarządzania dokumentami oraz nadzór autorski i eksploatacyjny nad wdroŝonym systemem w MEC Spółka z o.o. w Koszalinie O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.10 Strona 1 z 17

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie Zawartość oferty Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Załączniki...17 Numer: III v.10 Strona 2 z 17

3 1. Informacje o zamawiającym ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. ŁuŜycka 25A Koszalin Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w podstronie pn. "Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Rodzaj zamówienia usługa. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania dokumentami (DMS Document Management System) oraz nadzór autorski i eksploatacyjny nad wdroŝonym systemem W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Dostawa zintegrowanego oprogramowania (wraz z licencją na jego uŝytkowanie) obejmującego obsługę pism przychodzących i wychodzących Dostawa niezbędnego oprogramowania obejmująca: a) oprogramowanie bazodanowe; b) inne oprogramowanie narzędziowe niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji systemu zarządzania dokumentami Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji systemu obejmujące: a) analizę przedwdroŝeniową; b) modyfikację oprogramowania w celu dopasowania go do specyficznych potrzeb zamawiającego (o ile będzie to konieczne); c) instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze i stacjach uŝytkowników; d) przeniesienie danych z systemu dotychczas uŝytkowanego u Zamawiającego do nowego systemu; e) szkolenie uŝytkowników i administratorów systemu; Numer: III v.10 Strona 3 z 17

4 f) inne usługi wdroŝeniowe niezbędne do uruchomienia produkcyjnego systemu u Zamawiającego i jego eksploatacji Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego nad wdroŝonym systemem zarządzania dokumentami, przez okres 10 lat od chwili odbioru końcowego wdroŝenia systemu Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Liczbę jednoczesnych uŝytkowników nowego systemu Zamawiający określa na 30 osób, zaś liczbę nazwanych uŝytkowników na 90 osób System na dzień odbioru końcowego wdroŝenia musi spełnić wszystkie wymagania określone w tabeli wymagań załącznik nr Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił swojej standardowej gwarancji na poprawne działanie systemu zarządzania dokumentacją (tj. działanie zgodne z SIWZ, ofertą, projektem technicznym wdroŝenia oraz dokumentacją systemu), jednak nie krótszej niŝ 12 miesięcy. Wprowadzone zmiany, w ramach aktualizacji systemu, będą objęte gwarancją udzieloną od chwili wprowadzenia zmiany, na okres taki sam jak gwarancja na system zarządzania dokumentacją Wykonawca musi zapewnić wskazany w projekcie umowy czas usuwania zgłoszonych awarii lub błędów w działaniu dostarczonego oprogramowania lub jego konfiguracji W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego przez okres wskazany w pkt SIWZ. Bez względu na nazwę tej usługi przyjętą przez Wykonawcę (serwis, opieka, asysta, itp.), minimalny zakres usług, jakich po wdroŝeniu oczekuje Zamawiający, określony jest w 11 projektu umowy załącznik nr 3 do SIWZ. Całkowita roczna cena za sprawowanie nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego przez Wykonawcę nie moŝe być wyŝsza niŝ 18% łącznej ceny ofertowej (brutto), jaką Wykonawca poda w formularzu oferty za dostawę i wdroŝenie systemu obiegu dokumentu Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia, był nie krótszy niŝ 14 dni od dnia otrzymania faktury Oczekiwania Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, Ŝe system będzie wspierać występujący u Zamawiającego proces obiegu pism. System powinien posiadać ewidencje (rejestry) dokumentów powstających i gromadzonych przez Zamawiającego, które mogą, ale nie muszą być kierowane od i do określonych adresatów (kontrahentów). Ponadto ewidencję kontrahentów oraz słownik miast i ulic, a takŝe odwzorowaną strukturę organizacyjną Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, Ŝe system zarządzania dokumentacją będzie wymieniał dane kontrahentów z bazami kontrahentów w funkcjonujących u Zamawiającego systemach: ERP i billingu (fakturowania sprzedaŝy ciepła). System w zakresie rejestrów powinien wspomagać pracę wydziałów Zamawiającego. Powinien umoŝliwiać rejestrowanie i nadzorowanie dokumentów gromadzonych przez Zamawiającego oraz powinien realizować typowe funkcje kancelaryjne wykonywane w związku z obsługą dokumentacji Zamawiającego. Podstawowa funkcjonalność oczekiwana przez Zamawiającego to obsługa korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej. Obsługa korespondencji przychodzącej powinna umoŝliwiać rejestrację i zarządzanie obiegiem pism wpływających w dowolnej postaci (papierowej, faksowej, e, itp.). Powinna wspomagać pracę kancelarii i sekretariatów Zamawiającego. Zamawiający oczekuje równieŝ moŝliwości rejestrowania i nadzorowania obiegu korespondencji wewnątrz instytucji Zamawiającego. Obsługa korespondencji Numer: III v.10 Strona 4 z 17

5 przychodzącej, we współpracy z innymi obszarami systemu, powinna wspomagać kontrolowanie obiegu dokumentów. Obsługa prowadzonych spraw powinna umoŝliwiać ewidencjonowanie spraw prowadzonych przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, Ŝe obsługa spraw umoŝliwi realizację typowych funkcji kancelaryjnych wykonywanych w przedsiębiorstwie, prowadzącym sprawy kontrahentów oraz sprawy wewnętrzne. Obsługa korespondencji wychodzącej powinna umoŝliwić rejestrację i zarządzanie obiegiem pism wychodzących od Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, Ŝe obsługa korespondencji wychodzącej wspomoŝe pracę pracowników Zamawiającego oraz kancelarii i sekretariatów. Obsługa korespondencji wewnętrznej powinna umoŝliwić rejestrację i zarządzanie obiegiem pism w obiegu wewnętrznym (pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi Zamawiającego). W ramach obsługi dokumentów Zamawiający oczekuje wprowadzania przez operatora do systemu podstawowych danych dot. pisma, zeskanowania pisma z poziomu systemu zarządzania dokumentacją i dodanie obrazu do danych pisma oraz dekretację do dowolnych pracowników / komórek organizacyjnych. Zamawiający dysponuje własnym skanerem szczelinowym A4. Zamawiający oczekuje, Ŝe w systemie pracownik, do którego zadekretowano pismo będzie mógł je zadekretować do kolejnej osoby (przekazać komu innemu), przekazać dowolnym pracownikom do wiadomości (poinformować o piśmie) lub poprosić dowolnych pracowników o opinie w związku z pismem. Zamawiający oczekuje, Ŝe na którymś etapie obiegu pisma (do ustalenia w trakcie analizy przedwdroŝeniowej), pracownik odpowiedzialny określi planowany czas załatwienia pisma oraz czy pismo jest publiczne (czy będzie eksportowane do Biuletynu Informacji Publicznej). KaŜda podjęta czynność powinna być zapamiętana w formie historii pisma. Na ekranie startowym systemu pracownicy powinni mieć informacje o liczbie skierowanych do nich pism czekających na załatwienie, w tym ile z nich ma krótki termin, a ile jest przeterminowanych. Kliknięcie w którąś z w/w informacji powinno spowodować przejście systemu do szczegółowego wykazu pism. Zamawiający oczekuje, Ŝe przełoŝeni będą mogli zapoznać się ze stanem załatwiania pism przez swoich podwładnych, zaś upowaŝnieni pracownicy będą mogli wyszukać informację u kogo znajduje się dane pismo i na jakim jest etapie. Do oczekiwań Zamawiającego naleŝy równieŝ moŝliwość automatycznego przyjmowania on-line przez system zarządzania dokumentacją dokumentów do wysyłki, generowanych przez inne systemy Zamawiającego. Przykładowo faktury za sprzedaŝ ciepła będą masowo generowane w systemie billingu i przekazywane bezpośrednio do systemu zarządzania dokumentami, gdzie powinny pojawić się jako dokumenty do wysłania. Z kolei system zarządzania dokumentami powinien eksportować do pliku pisma oznaczone jako publiczne, w ustalonym formacie XLM (do Biuletynu Informacji Publicznej). System będzie posiadał raporty (w szczególności wszelkiej korespondencji, spraw, dla Poczty Polskiej i Kuriera), zdefiniowane szczegółowo w trakcie analizy przedwdroŝeniowej. Poza tym Zamawiający oczekuje eksportu danych i raportów w róŝnych formatach, głownie do pakietu Microsoft Office. Zamawiający oczekuje, Ŝe system będzie wyposaŝony w komunikator, pozwalający na wymianę wiadomości tekstowych oraz plików w czasie rzeczywistym Prace informatyczne i inne: Wykonawca wykona analizę przedwdroŝeniową i projekt techniczny wdroŝenia. Analiza winna być wykonana przez zespół mieszany składający się z pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy. W wyniku prac będzie zaprojektowana struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Zamawiającego, uprawnienia uŝytkowników, słowniki systemu, klasyfikacja dokumentów oraz inne Numer: III v.10 Strona 5 z 17

6 elementy niezbędne do wdroŝenia, uruchomienia i eksploatacji systemu zarządzania dokumentami. Wykonawca zapisze wszystkie ustalenia w projekcie technicznym wdroŝenia Wykonawca dostarczy bazę danych w najnowszej wersji, dla której dedykowany jest oferowany system zarządzania dokumentami oraz niezbędne oprogramowanie narzędziowe Zamawiający udostępni dla instalacji systemu zarządzania dokumentacją maszynę wirtualną z zainstalowanym systemem MS Windows Server 2008 Enterprise. Po skonfigurowaniu środowiska Windows (o ile będzie to potrzebne), Wykonawca zainstaluje na wirtualnym serwerze dostarczoną bazę danych, ewentualne oprogramowanie narzędziowe i system zarządzania dokumentami Wykonawca skonfiguruje system zarządzania dokumentami, bazę danych i ewentualne oprogramowanie narzędziowe zgodnie z wymaganiami SIWZ, oferty, umowy oraz ustaleniami analizy przedwdroŝeniowej. Konfiguracja musi obejmować wprowadzenie do systemu wszystkich elementów zapisanych w projekcie technicznym wdroŝenia, tj. Wykonawca wprowadzi do systemu strukturę organizacyjną, uŝytkowników, uprawnienia, słowniki, itd. W porozumieniu z Zamawiającym, część tych prac mogą wykonać pracownicy Zamawiającego, jako ćwiczenie w obsłudze systemu Jeśli okaŝe się to konieczne, to Wykonawca zmodyfikuje system lub wykona dodatkowe oprogramowanie, aby system funkcjonował zgodnie z SIWZ, ofertą, umową i analizą przedwdroŝeniową Zamawiający udostępni zbiory danych z obecnie eksploatowanego oprogramowania dla potrzeb przeniesienia danych. Wykonawca przekonwertuje dane i zaimportuje je do dostarczonego systemu zarządzania dokumentami Wykonawca utworzy wszystkie raporty wymienione w SIWZ, ofercie, umowie i projekcie technicznym wdroŝenia Wykonawca wykona wszystkie interfejsy do pozostałych systemów Zamawiającego, zgodnie z SIWZ, ofertą, umową i analizą przedwdroŝeniową Oprócz wersji uŝytkowej systemu, Wykonawca zainstaluje na okres wdraŝania systemu, jego wersję testową, funkcjonalnie w pełni odpowiadającą wersji uŝytkowej. Wersja testowa będzie wykorzystywana przez Zamawiającego i Wykonawcę w okresie wdraŝania do prowadzenia szkolenia uŝytkowników i administratorów systemu Wykonawca przeszkoli pracowników: a) wszystkich nazwanych pracowników (około 90 osób) w jednorazowych szkoleniach grupowych po osób z podstawowej obsługi systemu; b) wytypowanych pracowników sekretariatu / kancelarii (około 4 osoby) na szkoleniach stanowiskowych z zaawansowanej obsługi systemu; c) administratorów (około 4 osoby) z obsługi technicznej systemu zarządzania dokumentami. Szkolenia uŝytkowników powinny odbyć się w siedzibie Zamawiającego na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie komputerowym lub we wskazanej przez Wykonawcę komputerowej sali szkoleń w mieście siedziby Zamawiającego. Koszty szkoleń, w tym ewentualnego wynajęcia sali, Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej systemu Informacja na temat obecnego systemu i infrastruktury Zamawiającego: Zamawiający aktualnie korzysta z systemu obiegu dokumentów WDF (Work & Document Flow) produkcji Telmax S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.), pracującego na bazie danych Oracle Database 11g na systemie Linux. Numer: III v.10 Strona 6 z 17

7 Ponadto Zamawiający korzysta z oprogramowania DGA Quality (Zintegrowany System Zarządzania Jakością) produkcji DGA S.A., pracującego na bazie MySQL na systemie Windows Server. W powyŝszym oprogramowaniu Zamawiający prowadzi bibliotekę wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, polecenia słuŝbowe, itp.), które podlegają migracji do nowego systemu zarządzania dokumentami System ERP Zamawiającego, MAKS V produkcji Softmaks.pl Sp. z o.o., pracuje na bazie danych Oracle Database 11g na Linux, zaś system billingu (fakturowania sprzedaŝy ciepła), MAKS V.MEDIA produkcji Softmaks.pl Sp. z o.o., wykorzystuje bazę MS SQL Server Pracownicy, którzy będą korzystać z nowego systemu zarządzania dokumentami, są wyposaŝeni w komputery PC z systemem MS Windows XP Pro lub MS Windows 7 Pro, podłączone do sieci LAN (FastEthernet) lub przez łącza WAN korzystają z serwera terminali Zamawiający posiada w sekretariacie skaner szczelinowy A4 Hewlett Packard ScanJet 5000, który posłuŝy do skanowania pism przychodzących Opis przeniesienia/migracji danych z aktualnego systemu obiegu dokumentów Zamawiającego: Zamawiający wymaga, Ŝeby do nowego systemu zarządzania dokumentami były przeniesione dane dotyczące: a) kontrahentów; b) pism wraz załącznikami (pliki TIFF lub pakietu biurowego Microsoft Office); c) wewnętrznych aktów normatywnych wraz z załącznikami (pliki pakietu biurowego Microsoft Office) Do powyŝszych danych nie muszą być przenoszone dane historyczne Szczegóły migracji zostaną ustalone w trakcie analizy przedwdroŝeniowej. Jedną z moŝliwości jest przygotowanie arkuszy programu Excel, do których Zamawiający wyeksportuje dane podlegające migracji ze swoich dotychczasowych programów Opis integracji i współdziałania (interoperacyjności) z systemem ZSI Zamawiającego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stworzył mechanizmy współdziałania i/lub integracji systemu zarządzania dokumentami z modułami systemu ZSI Zamawiającego. Szczegóły mechanizmów zostaną ustalone w czasie analizy przedwdroŝeniowej Zamawiający wymaga stworzenia interfejsów dla następujących elementów: 1) bieŝąca aktualizacja on-line danych kontrahentów między systemem zarządzania dokumentami, systemem ERP i systemem billingu; 2) umoŝliwienie systemowi ERP i billingowemu przesyłanie dokumentów bezpośrednio do bazy systemu zarządzania dokumentami chodzi o dokumenty do wysyłki, np. faktury sprzedaŝowe, wezwania do zapłaty, uzgodnienie salda, itp.; 3) eksport pism o statusie publiczne do Biuletynu Informacji Publicznej z pomocą pliku XML Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w zakresie wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami. Zamawiający nie dopuszcza do realizacji nadzoru autorskiego i eksploatacyjnego nad wdroŝonym systemem zarządzania dokumentami przy pomocy podwykonawców. Numer: III v.10 Strona 7 z 17

8 W przypadku zamiaru wykonania części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 9, wskazać: nazwę (firmę) kaŝdego z podwykonawców, zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest kaŝda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: 1) poddostawców, 2) osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: WdroŜenie systemu zarządzania dokumentami od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia roku. Nadzór autorski i eksploatacyjny nad wdroŝonym systemem zarządzania dokumentami 10 lat od dnia odbioru końcowego wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) wiedzy i doświadczenia zawodowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 10 wdroŝeń oferowanego systemu zarządzania dokumentami, przy czym minimum jedno z wykazanych wdroŝeń, musi być o wartości brutto nie mniejszej niŝ 80% ceny brutto dostawy i wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami, zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty; b) potencjału kadrowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe: Numer: III v.10 Strona 8 z 17

9 1) zatrudniał w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 30 pracowników średniorocznie; 2) dysponuje przynajmniej jedną osobą z certyfikatem Microsoft Certified Technology Specialist ; 3) dysponuje osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i wykształcenie niezbędne do wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami: do wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami zostaną przeznaczone minimum 3 osoby; co najmniej 2 osoby, spośród przeznaczonych do wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami, mają wyŝsze wykształcenie i uczestniczyły w minimum trzech wdroŝeniach oferowanego systemu zarządzania dokumentami. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć: 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr Wykaz wykonanych wdroŝeń oferowanego systemu zarządzania dokumentami, spełniających wymagania warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego pkt 5 litera a, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te wdroŝenia zostały wykonane naleŝycie: referencja lub protokół odbioru (wzór druku) załącznik nr Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist wystawiony dla osoby, którą Wykonawca dysponuje. Kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa Wykaz osób, spełniających wymagania warunku potencjału kadrowego pkt 5 litera b, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, a takŝe udziału we wdroŝeniach oferowanego systemu zarządzania dokumentami, (z podaniem nazwy i adresów podmiotów, dla których systemy były wdraŝane), a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie naleŝy wykazać wszystkie osoby, które będą uczestniczyły we wdroŝeniu systemu zarządzania dokumentami, łącznie z zasobami ludzkimi podwykonawców, jeŝeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców (wzór druku) załącznik nr 5. Wykaz osób będzie wykorzystany przy sporządzeniu załącznika nr 3 do umowy. Numer: III v.10 Strona 9 z 17

10 6.6. W przypadku zamiaru wykonania wdroŝenia systemu zarządzania dokumentami przy pomocy podwykonawców, Wykonawca musi wskazać w formularzu oferty nazwy (firmy) podwykonawców oraz które z części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców. 6a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. 6a.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) - załącznik nr Zawartość oferty W skład oferty muszą wchodzić: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Propozycja oprogramowania: 1) specyfikacja modułów oprogramowania; 2) warunki licencji; 3) spełnienie wymagań zawartych w załączniku nr 2 (wzór druku) Wymagania dla systemu zarządzania dokumentami. Arkusze zawierają wymagania niezbędnie wymagane przez Zamawiającego. Wypełniając arkusze, w kolumnie Oferta naleŝy wpisać słowo JEST przy tych wymaganiach, które są juŝ obecne w systemie lub słowo BĘDZIE przy wymaganiach, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w trakcie wdroŝenia i system będzie je realizował do dnia odbioru końcowego wdroŝenia. WaŜne informacje na temat systemu naleŝy umieścić w kolumnie Uwagi lub w formie tekstu pod arkuszami. Koszt modyfikacji lub rozbudowy systemu celem spełnienia wszystkich wymagań musi być ujęty przez Wykonawcę w cenie ofertowej w zakresie wdroŝenia. Oferty na system, który nie będzie spełniał wszystkich wymagań, będą przez Zamawiającego odrzucone z postępowania; 4) specyfikacja wymagań dla stacji roboczej operatora systemu, gwarantujących efektywną pracę oprogramowania Specyfikacja usług i koncepcja realizacji prac: 1) koncepcja wdroŝenia; 2) wstępny harmonogram prac wdroŝeniowych; 3) warunki i plan wykonania usług szkoleniowych Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 6a Oświadczenie o transakcjach handlowych i wysokości kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 KSH, dotyczy spółek z o.o. (wzór druku) załącznik nr Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 9. Nie dołączenie wykazu do oferty będzie równoznaczne z wykonywaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. Numer: III v.10 Strona 10 z 17

11 Dla potwierdzenia, Ŝe oferowana usługa wdroŝenia spełnia wymagania Zamawiającego do oferty naleŝy dołączyć Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z ISO Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania naleŝy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin ul. ŁuŜycka 25A fax: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a takŝe zamieści informację na własnej stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 9.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeŝeniem, Ŝe dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłoŝone osobiście. Tylko forma pisemna jest zawsze dopuszczalna Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Numer: III v.10 Strona 11 z 17

12 imię i nazwisko: Paweł Przybylak tel. (94) Uwagi: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00 2) w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka tel Uwagi: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:00 a 14: Wymagania dotyczące wadium. ZAMAWIAJĄCY Ustala się wadium na przedmiot zamówienia w wysokości 4.000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank MILLENNIUM S.A. Nr Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Wadium wniesione w formie innej niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego najpóźniej przed terminem składania ofert lub dołączyć do oferty Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeŝeń ze strony gwaranta/poręczyciela w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt Okoliczności wymienione w pkt powinny być zawarte w treści poręczenia lub gwarancji. UWAGA: w poręczeniu lub gwarancji nie naleŝy odnosić się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tylko do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pkt 10.13, w którym określono przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego Wykonawca, który złoŝy ofertę niezabezpieczoną wadium w jednej lub kilku z podanych form zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Numer: III v.10 Strona 12 z 17

13 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 11. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni Odmowa wyraŝenia zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na kaŝdej stronie dokumentu, na której znajduje się jego treść za zgodność z oryginałem, z zastrzeŝeniem pkt 12.6 SIWZ Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Numer: III v.10 Strona 13 z 17

14 12.8. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących zawartości oferty określa pkt 7 SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale Zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na (tytuł postępowania).. Zamówienie nr. Nie otwierać przed Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy przesłać/składać do dnia roku do godz. 12:00 na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat, pokój nr Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone zapisem Zmiana. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyŝej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu roku o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2. Numer: III v.10 Strona 14 z 17

15 13.7. Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Oferty złoŝone po terminie Zamawiający zwróci po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Za cenę uwaŝa się łączną cenę brutto (łącznie z naleŝnym podatkiem VAT). 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium oceny ofert: najniŝsza łączna cena Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniŝszą łączną ceną. 16. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych przez konsorcja. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców o ich wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty. Numer: III v.10 Strona 15 z 17

16 17.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawiera najniŝszą łączną cenę chyba, Ŝe w postępowaniu złoŝona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad przedmiotu umowy i ponownym bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie z środków wniesionych na zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w punkcie SIWZ Zabezpieczenie w formie innej niŝ pieniądze naleŝy wnieść w oryginale Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu naleŝytego wykonania umowy zgodnie z warunkami umowy następuje jako bezwarunkowa wpłata, bez jakichkolwiek zastrzeŝeń ze strony gwaranta/poręczyciela W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca moŝe w uzgodnieniu z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niŝ 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Numer: III v.10 Strona 16 z 17

17 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik nr 3 z załącznikami Wymagana jest naleŝyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Załączniki: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr 1. Tabela wymagań załącznik nr 2. Projekt umowy wraz z załącznikami załącznik nr 3, w tym: Załącznik nr 1 do projektu umowy Licencja na Oprogramowanie Zarządzania Dokumentami. Załącznik nr 2 do projektu umowy Specyfikacja usług i harmonogram. Załącznik nr 3 do projektu umowy Lista osób do realizacji umowy. Załącznik nr 4 do projektu umowy Wzór protokołu odbioru końcowego. Załącznik nr 5 do projektu umowy Lista odbioru. Wykaz wykonanych wdroŝeń (wzór druku) załącznik nr 4. Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku) załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) załącznik nr 6. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie o zamówienia (wzór druku) załącznik 7. Oświadczenie o transakcjach handlowych (wzór druku) załącznik nr 8. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 9. Zatwierdzam Koszalin, dnia. Numer: III v.10 Strona 17 z 17

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego Znak sprawy: BRI. 271.P-5.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego w oparciu o zarządzenie Nr 120.6.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wysowa 21 styczeń 2010 r

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wysowa 21 styczeń 2010 r ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wysowa 21 styczeń 2010 r 1. Ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków biurowych PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Lodzi przy ul. Kilińskiego 72/76

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych w ramach projektu SIERPECCY BADACZE - część A i część B.

Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych w ramach projektu SIERPECCY BADACZE - część A i część B. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na realizację zamówienia Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych w ramach projektu SIERPECCY BADACZE - część A i część B. Znak sprawy: WIR 270.21.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 7 2010-05-26 14:11 Warszawa: na dostawę mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli - 3 części. (Nr sprawy 32/ZP/10). Numer ogłoszenia: 135759-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÄW ZAMÄWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÄW ZAMÄWIENIA 1 Puck, dnia 08.08.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÄW ZAMÄWIENIA I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Powiat Pucki Adres zamawiającego: Orzeszkowej 5 Kod Miejscowość: 84-100

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Choszczno: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie Numer ogłoszenia: 99671-2009; data zamieszczenia: 25.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od 125.000 EURO) Wrocław, dnia 05.07.2010 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176307 w dniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail.

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail. Znak sprawy: 4/R/ZP/AT/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Tymczasowe ogrzewanie zabytkowego, przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo