WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 2856/12 WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2012 r. przez wykonawcę AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, Gdynia, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Cel-Net Sp. z o.o., i Polski Rejestr Statków S.A., ul. Stawki 3A lok. 7, Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąŝa AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa na rzecz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, Gdynia kwotę 3757 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej oraz dojazdu pełnomocnika na rozprawę. 1

2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: 2

3 Sygn. akt KIO 2856/12 UZASADNIENIE Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, Gdynia, zwany dalej Zamawiającym prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu na Projekcie Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej - Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap IIA" W dniu r. Zamawiający - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. W wyniku rozstrzygnięcia dokonanego przez Zamawiającego najkorzystniejszą ofertę złoŝyło konsorcjum wykonawców CEL-NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wykonawca ten skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego, dalej zwany Przystępującym. Jednocześnie Zamawiający poinformował, iŝ odrzucił ofertę wykonawcy AECOM Sp. z o.o. W uzasadnieniu Zamawiający wskazał, iŝ podstawą decyzji o odrzuceniu oferty były następujące przepisy: 1). art.89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2). art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 3). art. 90 ust. 3 Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wobec czynności Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty Odwołujący złoŝył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W złoŝonym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu naruszenie: - art.89 ust. 1 pkt. 2 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez bezpodstawne uznanie, Ŝe treść oferty Odwołującego jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, podczas gdy elementy, z którymi rzekomo niezgodna jest oferta Odwołującego w ogóle nie zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez bezpodstawne uznanie, Ŝe treść oferty Odwołującego się zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - art. 90 ust. 3 Pzp poprzez bezpodstawne uznanie, Ŝe Odwołujący złoŝył niekompletne, 3

4 niepełne i nierzetelne wyjaśnienia dotyczące raŝąco niskiej ceny, a jednocześnie brak wskazania i uzasadnienia którą z przesłanek przewidzianych w tym przepisie uznaje za podstawę odrzucenia oferty AECOM, - art. 29 ust. 1 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, gdyŝ Zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób precyzyjny i jednoznaczny, w szczególności w zakresie zasad kalkulacji ceny ofertowej; - art. 7 ust. 3 Pzp poprzez bezpodstawne dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty występujących wspólnie wykonawców - CEL-NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku, - oraz innych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów powszechnie obowiązujących wymienionych w treści uzasadnienia odwołania. Podnosząc powyŝsze zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu: - nakazanie Zamawiającemu uniewaŝnienia decyzji z dnia r. o odrzuceniu oferty AECOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; - nakazanie Zamawiającemu uniewaŝnienie decyzji o wyborze oferty konsorcjum firm: CEL- NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku; - nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia ponownej oceny i badania ofert oraz wybór oferty AECOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejszej; - przyznanie Odwołującemu zwrotu kosztów postępowania. Odnosząc się do stanowiska Zamawiającego dotyczącego odrzucenia jego oferty podniósł, Ŝe Zamawiający zarzucił iŝ Odwołujący w swojej ofercie nie uwzględnił kosztu transportu oraz innych prac bądź usług specjalistycznych związanych z nadzorem nad układaniem kabla podmorskiego. Zdaniem Zamawiającego fakt ten winien być kwalifikowany jako niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub jako niepełne, nierzetelne wyjaśnienia złoŝone przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Zamawiający zakwestionował ponadto dane zawarte w załączonej do wyjaśnień Odwołującego Tabeli nr 1 (Zakładana czasochłonność członków Zespołu InŜyniera Kontraktu). Orientacyjne wartości wskazane w Tabeli dla InŜyniera Rezydenta w wysokości 15 godzin tygodniowo Zamawiający uznał za wartość zaniŝoną bazując na bliŝej nieokreślonym doświadczeniu własnym", nie podając na czym konkretnie opiera swoją opinię, a w szczególności na jakich zapisach SIWZ. Zamawiający ponadto wniósł zastrzeŝenia do wartości wskazanych w Tabeli nr 3 załączonej do wyjaśnień AECOM (liczba kilometrów, jakie poszczególni członkowie personelu InŜyniera Kontraktu mają pokonywać w trakcie realizacji kontraktu). Zdaniem Zamawiającego zakładane wartości średnie nie przystają w ogóle do realiów liniowego projektu realizowanego wzdłuŝ całego polskiego wybrzeŝa. Na koniec wskazał, iŝ oceniając kalkulację cenową Odwołującego Zamawiający miał na względzie brak jakiegokolwiek współczynnika uwzględniającego wzrost cen 4

5 spowodowany choćby inflacją. Kontrakt ma być realizowany przez blisko trzy lata, a co za tym idzie - zdaniem Zamawiającego - nie sposób przyjmować, Ŝe wartości przyjęte do kalkulacji będą niezmienne przez tak długi okres. Odwołujący odnosząc się do ww. zarzutów Zamawiającego podniósł, Ŝe odpowiedział na wszystkie pytania Zamawiającego sformułowane w wezwaniu z dnia 2 listopada 2012 r. zgodnie z oczekiwaniami wyraźnie sformułowanymi przez Zamawiającego. Podał iŝ w swoich wyjaśnieniach opisał, opatrzył dowodami i wycenił następujące elementy: 1) zakładaną czasochłonność dla poszczególnych członków Zespołu InŜyniera oraz InŜyniera rezydenta (uwzględniając wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia)-tabela nr 1; 2) wysokość wynagrodzenia członków Zespołu InŜyniera oraz InŜyniera Rezydenta z podaniem stawki godzinowej - Tabela nr 2, oświadczenia poszczególnych członków Zespołu InŜyniera, zaświadczenie o wysokości stawki godzinowej oraz umowa o pracę InŜyniera Rezydenta; 3) koszty transportu członków Zespołu InŜyniera oraz InŜyniera Rezydenta w trakcie realizacji umowy, ze wskazaniem stawki km i liczby zakładanych do pokonania km - Tabela nr 3; 4) koszty prowadzenia biura - oświadczenie AECOM dotyczące kosztów ogólnych; 5) pozostałe koszty związane z zawarciem i realizacją umowy, w tym koszty ubezpieczenia, koszt zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, koszty logistyczne (hotele, diety, itp.) - wyjaśnienia zawarte w piśmie AECOM z dnia r., cenniki hoteli w Świnoujściu, Dźwirzynie, Niechorzu, MrzeŜynie i Darłowie. Ponadto dodał, Ŝe szczegółowo wyjaśnił wysokość poszczególnych elementów cenotwórczych, sposób i zasadę ich kalkulacji, wskazał takŝe na okoliczności wpływające na obniŝenie kosztów ogólnych itd. Ponadto podniósł, Ŝe jeśli udzielone Zamawiającemu wyjaśnienia, zostały uznane za niewystarczające, to Zamawiający obowiązany był ustalić interesujące go informacje w drodze wyjaśnień dotyczących treści oferty, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Za wyrokiem KIO 1027/12 stwierdził, Ŝe zamawiający jest zobowiązany do wystąpienia z Ŝądaniem złoŝenia wyjaśnień do wykonawcy, kiedy ich wystąpienie jest niewątpliwe, a więc obowiązek ten materializuje się w sytuacji, kiedy zamawiający zamierza odrzucić złoŝoną ofertę z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ. W zakresie zarzutu braku wyjaśnienia kosztów transportu zespołu InŜyniera Kontraktu wskazał, ze w wyjaśnieniach podał iŝ przewidywane koszty transportu Członków Zespołu InŜyniera zostały określone w wysokości 0,8358 zł/km wraz ze wskazaniem zakładanej do przebycia dla kaŝdego członka zespołu liczby kilometrów. Natomiast w zestawieniu nie rozróŝniano rodzaju transportu, ani nie przedstawił odrębnej kalkulacji dla transportu morskiego, gdyŝ takiego w SIWZ nie postawiono. 5

6 W zakresie nieujęcia w cenie ofertowej kosztu transportu morskiego stwierdził, Ŝe koszty transportu morskiego będą dla wykonawcy w niniejszym postępowaniu minimalne, a na pewno nie będą miały znaczącego wpływu na cenę oferty. Wykonanie kabla podmorskiego jest tylko jednym z 11 zadań wykonywanych w ramach realizacji Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej. Ponadto zwrócił uwagę, iŝ tak naprawdę koszty transportu będą ponoszone przez wykonawcę robót, nie zaś InŜyniera Kontraktu. To wykonawcy robót będzie zaleŝało na tym, aby Inspektor Nadzoru pojawił się w miejscu odbiorów i nadzorował testy oraz inne czynności. Zasady doświadczenia Ŝyciowego i logiki, jego zdaniem wskazują, iŝ wykonawca raczej nie będzie domagał się zapłaty za przewiezienie Inspektora Nadzoru na miejsce wykonywania prac, tym bardziej Ŝe taki transport wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dla własnej kadry technicznej. W związku z powyŝszym Odwołujący stoi na stanowisku iŝ tak naprawdę nie poniesie kosztów transportu morskiego lub ten koszt będzie minimalny i zostanie pokryty z rezerwy na koszty ogólne bądź koszty zakwaterowania. Ponadto zarzucił Zamawiającemu, Ŝe w przypadku ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia brak jest podstaw do Ŝądania szczegółów co do kaŝdego elementu przedmiotu zamówienia składającego się na kosztorys. śądanie przez Zamawiającego coraz to bardziej szczegółowych kosztorysów (w szczególności na etapie przedprojektowym) jest Ŝądaniem zbyt daleko idącym. Cena ryczałtowa jest ceną globalną, dotyczącą wykonania wszystkich prac objętych zamówieniem, dlatego teŝ Zamawiający nie powinien oceniać poprawności wyliczeń dokonanych przez wykonawcę, ani teŝ poszczególnych składników, jakie składają się na cenę oferty. Nadto wskazał, Ŝe pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu i czasowe ustalenie poszczególnych czynności przez niego wykonywanych w sposób ścisły uzaleŝnione są od terminów realizacji zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych. Dlatego teŝ stawki zaprezentowane w Tabeli nr 1-3 mają charakter wielkości średnich, tj. faktyczna czasochłonność będzie uzaleŝniona od etapu, na jakim znajdują się prace prowadzone przez wykonawcę robót budowlanych. Odwołujący w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 29 ust.1 ustawy Pzp podniósł, Ŝe gdyby przyjąć punkt widzenia Zamawiającego iŝ wykonawcy w niniejszym postępowaniu nie mogli swobodnie ustalać cen jednostkowych i elementów cenotwórczych, gdyŝ powinni opierać się wyłącznie na treści SIWZ, to naleŝy wskazać, iŝ Zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób precyzyjny i jednoznaczny, czym naruszył art. 29 Pzp. Dokumentacja postępowania nie zawierała Ŝadnych wytycznych, wskazówek, stawek i innych parametrów umoŝliwiających skalkulowanie ceny ofertowej w sposób jaki oczekuje Zamawiający na etapie oceny ofert. 6

7 Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł na wstępie o odrzucenie odwołania w oparciu o przepis art. 189 ust.2 pkt 2 Pzp gdyŝ odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony Wskazał, Ŝe pismem z dnia 14 grudnia 2012 roku Odwołujący złoŝył oświadczenie o przedłuŝeniu waŝności oferty. Oświadczenie to nie zostało podpisane, przez co nie zostało skutecznie złoŝone. Tym samym wykonawca, który nie przedłuŝył skutecznie terminu związania ofertą, nie posiada juŝ przymiotu wykonawcy w postępowaniu, a co za tym idzie, nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w postępowaniu. Ponadto oświadczenie to wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19 grudnia 2012 roku, to jest juŝ po upływie okresu poprzedniego przedłuŝenia waŝności oferty (okres ten upływał w dniu 18 grudnia 2012 roku). Podniósł, Ŝe wezwał w dniu 2 listopada 2012 roku Odwołującego do złoŝenia wyjaśnień w zakresie elementów cenotwórczych złoŝonej oferty. Zamawiający zaŝądał przedłoŝenia kalkulacji kosztów osobowych, zawierających w szczególności następujące elementy czasochłonności pracy poszczególnych członków zespołu InŜyniera Rezydenta, wysokości oferowanego im wynagrodzenia, kosztów transportu członków zespołu inŝyniera kontraktu oraz inŝyniera kontraktu, kosztów prowadzenia biura oraz pozostałych kosztów. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Odwołujący w dniu 9 listopada 2012 roku złoŝył wyjaśnienia w których wskazał: koszty personelu (wraz z zakładaną czasochłonnością dla poszczególnych członków Zespołu InŜyniera), koszty transportu członków Zespołu InŜyniera, koszty biura, pozostałe koszty, zysk oraz narzut na koszty ogólne. Do złoŝonych wyjaśnień, załączono tabelę nr 3 Przewidywane koszty transportu Członków Zespołu InŜyniera w oparciu o stawkę 0,8358 zł/km*, w której nie uwzględniono wysokich kosztów specjalistycznego transportu morskiego, związanego z obsługą tej części inwestycji, która będzie polegała na układaniu linii światłowodowej na dnie morza. Nadto załączył min. oświadczenia członków Zespołu InŜyniera dot. wynagrodzenia netto za udział przy realizacji projektu oraz zaświadczenie dot. stawki godzinowej InŜyniera Rezydenta brutto. Zamawiający stwierdził iŝ dokonując oceny złoŝonych wyjaśnień doszedł do przekonania, Ŝe złoŝone wyjaśnienia są niepełne, nierzetelne i niewiarygodne. Mając to na uwadze odrzucił ofertę Odwołującego w trybie art. 89 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. Odnosząc się do niewykazania kosztów transportu stwierdził, Ŝe faktycznie w wezwaniu nie wyszczególnił konieczności wyodrębnienia kosztu transportu morskiego, niemniej jednak w związku z zakresem realizowanych prac, rzeczą oczywistą jest, iŝ wykonawca będzie musiał przemieszczać się zarówno po lądzie jak i na wodzie. Odnosząc się do wskazanego przelicznika kosztu transportu w oparciu o stawki dla transportu lądowego stwierdził iŝ na miejsce prowadzenia robót w postaci kładzenia kabla podmorskiego, nie sposób dostać się Ŝadnym ze środków transportu uwzględnionych w tym rozporządzeniu, to jest zarówno samochodem osobowym, jak i motocyklem lub motorowerem. 7

8 Tym samym niezbędne było wykazanie osobnego kosztu transportu morskiego, gdyŝ ujednolicenie kosztu kilometra pokonanego drogą morską, jak i drogą lądową, jest oczywiście sprzeczne z zasadami logiki i doświadczeniem Ŝyciowym. Stwierdził, Ŝe wynajęcie na 1 dzień środka pływającego przy pomocy którego pracownicy InŜyniera Kontraktu mogliby nadzorować wykonywanie robót to koszt około 5 tys. zł. Ponadto niezaleŝnie od róŝnicy kosztu km transportu drogowego od morskiego to w ocenie Zamawiającego, łączna liczba kilometrów, którą w rzeczywistości będzie miał do pokonania personel InŜyniera Kontraktu jest niewspółmiernie wyŝsza od wartości zadeklarowanych przez Odwołującego. Zakładane wartości średnie nie przystają do realiów projektu liniowego, realizowanego wzdłuŝ całego polskiego wybrzeŝa. Wskazał, Ŝe przykładowo, trasa z Gdyni (siedziba Zamawiającego) do Szczecina (siedziba Urzędu Morskiego w Szczecinie) wynosi ok. 340 km, co oznacza, iŝ InŜynier Rezydent będzie mógł przebyć trasę Gdynia - Szczecin rzadziej, niŝ raz w miesiącu (uwzględniając trasę tam i z powrotem). Inspektorzy nadzoru średnio będą mogli przebyć ją rzadziej niŝ dwa razy w miesiącu, a geodeta - około jeden raz w miesiącu. Natomiast w zakresie czasochłonności dla poszczególnych członków Zespołu InŜyniera oraz InŜyniera Rezydenta tj. zakładaną ilość godzin pracy w ujęciu tygodniowym, dla całego okresu świadczenia usługi, z uwzględnieniem zadań wynikających z załączonego do SWIZ opisu projektu oraz warunków określonych w propozycji umowy w swoich wyjaśnieniach podał jako wartości średnie, a co za tym idzie nie czyniące zadość wezwaniu. Odnosząc się do złoŝonych wyjaśnień w tym zakresie stwierdził, Ŝe opierając się o doświadczenie z realizacji analogicznego zamówienia wynika, iŝ wartości wskazane przez Odwołującego w Tabeli nr 1, a dotyczące godzinowego zaangaŝowania personelu inŝyniera Kontraktu są niewystarczające do naleŝytej oraz zgodnej z prawem (vide: Prawo Budowlane) realizacji umowy. Z posiadanych przez Zamawiającego danych wynika; iŝ orientacyjny czas pracy InŜyniera Rezydenta znacząco winien przekraczać wymiar jednego etatu (wynosi ok. 1,7 do 1,8 etatu), podczas gdy Wykonawca przewidział dyspozycyjność inŝyniera Rezydenta na poziomie 0,375 etatu. Odnosząc się do przedstawionych argumentów zawartych w wyjaśnieniach Odwołującego stwierdził, Ŝe wszystkie braki i niejasności -w złoŝonych przez Odwołującego wyjaśnieniach dot. raŝąco niskiej ceny dały powód do odrzucenia oferty na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniewaŝ nie uwzględniono w tej ofercie wszystkich elementów składających się na świadczenie wykonawcy pełniącego obowiązki InŜyniera Kontraktu. 8

9 Tym samym stwierdził, Ŝe biorąc pod uwagę powyŝsze ustalenia odwołanie winno zostać odrzucone, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez Izbę winno zostać oddalone z przyczyn wskazanych w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako dalszą podstawę prawną oddalenia odwołania wskazał równieŝ na przepis art. 179 ust 1 i 192 ust.2 stwierdzając, Ŝe nawet uwzględnienie odwołania przez Izbę spowoduje, Ŝe w trakcie ponownej oceny ofert, oferta Odwołującego nie będzie mogła zostać uznana za najkorzystniejszą gdyŝ w związku z upływem okresu związania ofertą Odwołujący utracił status wykonawcy. Przystępujący do postępowania wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą poparł stanowisko prezentowane przez Zamawiającego i wniósł o odrzucenie odwołania, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku o jego oddalenie. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złoŝone odwołanie na rozprawie i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i do protokołu rozprawy ustaliła, co następuje. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Na wstępie rozpatrywania przedmiotowej sprawy rozpatrzenia wymagał wniosek formalny Zamawiającego i Przystępującego o odrzucenie odwołania w oparciu o przepis art. 189 ust.2 pkt 2 z tego powodu iŝ Odwołujący w dacie wnoszenia odwołania, według ich stanowiska nie postawał związany ofertą. Stwierdzili iŝ okres związania ofertą upłynął Odwołującemu w dniu 18 grudnia 2012 roku, a przedmiotowe odwołanie wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2012 roku. Tym samym Odwołujący utracił w niniejszym postępowaniu status wykonawcy. W tym zakresie Izba ustaliła iŝ w toku trwania postępowania o udzielenie zamówienia, Odwołujący pismem z dnia r. znak AECOM/T/179/2012 złoŝył oświadczenie o przedłuŝeniu terminu związania ofertą do dnia I r., wraz z przedłuŝeniem okresu waŝności wadium. Następnie, Odwołujący przesłał Zamawiającemu pismo datowane na l2r. znak AECOM/T/233/2012 niepodpisane, wpływ do Zamawiającego w dniu roku zawierające informację o przedłuŝeniu terminu związania ofertą do dnia roku. Odwołanie będące przedmiotem rozstrzygnięcia Izby w niniejszej sprawie zostało wniesione w dniu 21 grudnia 2012r. W tym zakresie na wstępie wskazać naleŝy, Ŝe zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują więc tylko takiemu wykonawcy, który wykaŝe interes w uzyskaniu zamówienia, przy czym to odwołujący musi dowieść, iŝ posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty moŝliwości 9

10 uzyskania zamówienia, lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Krajowa Izba Odwoławcza z urzędu w kaŝdym rozpatrywanym przypadku zobowiązana jest do badania przesłanek wskazanych w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. interesu w uzyskaniu danego zamówieni oraz poniesienia lub moŝliwości poniesienia szkody na skutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Są to przesłanki materialno--prawne, co oznacza, iŝ odwołanie w przypadku ich braku lub nieudowodnienia podlega oddaleniu z uwagi na brak legitymacji do jego wniesienia, niezaleŝnie od zasadności podnoszonych w odwołaniu zarzutów. Odnosząc się do samej kwestii terminu związania ofertą stwierdzić naleŝy, Ŝe pod pojęciem związania ofertą naleŝy rozumieć istnienie formalnego obowiązku zawarcia umowy przez składającego ofertę wykonawcę, w przypadku uznania jej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu. Tym samym wykonawca którego oferta została wybrana nie moŝe bez konsekwencji finansowych utraty wadium odmówić podpisania umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Sądu Okręgowego w Łodzi wyraŝonym w wyroku sygn. akt XIII Ga 379/12 niezbędne jest aby wykonawca pozostawał związany złoŝoną ofertą gdyŝ w przeciwnym przypadku ocenie i porównaniu z innymi ofertami podlegałaby oferta, co do której wykonawca mógłby bez konsekwencji odmówić podpisania umowy. Tym samym stwierdzić naleŝy, Ŝe związanie ofertą zabezpiecza przede wszystkim interes Zamawiającego. WaŜnym jest równieŝ podkreślenie, Ŝe po upływie terminu związania ofertą jest ona nadal waŝna, z tą jednakŝe róŝnicą Ŝe działania zgodne z jej treścią, czyli zawarcie umowy na warunkach w ofercie oznaczonych zaleŝne jest wyłącznie od suwerennej decyzji wykonawcy. Tym samym w przypadku odmowy podpisania umowy Zamawiający nie moŝe dokonać zatrzymania wadium. Niewątpliwym jest równieŝ, Ŝe pomimo upływu okresu związania ofertą moŝliwe jest zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. śaden przepis ustawy, w tym równieŝ art. 94 ust. 1 ustawy, nie obliguje stron postępowania do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Tym samym przekroczenie tego terminu nie moŝe być ocenione jako wada postępowania uniemoŝliwiająca zawarcie waŝnej umowy. Jak wynika z analizy orzeczeń KIO i sądów powszechnych istotne jest aby wykonawca był związany ofertą do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, np./ wyrok KIO 1817/12, 1822/12/. Stwierdzić naleŝy, Ŝe to Zamawiający winien być na równi z wykonawcą zainteresowany, aby kaŝdy wykonawca który złoŝył waŝną ofertę, pozostawał w postępowaniu aŝ do czasu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, gdyŝ niewątpliwe jest iŝ im większa ilość złoŝonych waŝnych ofert, tym większa jest moŝliwość wyboru lepszego wykonawcy i 10

11 powierzenia wykonania zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie dla Zamawiającego najkorzystniejsza. Uznać naleŝy równieŝ, Ŝe upływ okresu związania oferta nie jest podstawą do odrzucenia oferty, ani wykluczenia wykonawcy za wyjątkiem wskazanym w art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. który dotyczy tylko sytuacji nie wyraŝenia zgody na przedłuŝenie okresu związania oferta, w oparciu w wniosek Zamawiającego. W tej kwestii zasadne wydaje się przywołanie orzeczenia KIO z dnia 8 maja 2008 roku (sygn. KIO/UZP 401/08), gdzie KIO uznała za właściwe stanowisko odwołującego, iŝ poprzez złoŝenie gwarancji wadialnych złoŝył on dorozumiane oświadczenie o przedłuŝeniu terminu związania ofertą. Wydaje się równieŝ iŝ w podobnym tonie naleŝałoby ocenić sytuację kiedy wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej i następującym po nim upływie okresu związania oferta, składa do KIO odwołanie, uiszczając wpis którego wysokość niejednokrotnie jest wyŝsza niŝ wniesiona w tym postępowaniu kwota wadium. Trudno w takiej sytuacji odmówić wykonawcy braku zainteresowania uzyskania danego zamówienia i zakładać, Ŝe po uwzględnieniu odwołania i uznania jego oferty za najkorzystniejszą odmówi podpisania umowy. Odwołujący AECOM sp z o.o. podniósł, ze jego zdaniem nadal pozostaje związany ofertą gdyŝ pomimo tego, Ŝe okres związania oferta według jego ostatniego oświadczenia miał upłynąć w dniu 18 grudnia 2012 roku, to jednak nie upłynął, gdyŝ w trakcie ww. związania ofertą miało miejsce postępowanie przed KIO, które toczyło się pomiędzy 12 a 23 października 2012 r. Tym samym z tego powodu okres związania ofertą uległ zawieszeniu o 11 dni i formalnie kończyłby się dopiero w dniu 29 grudnia 2012 roku. JednakŜe w dniu 21 grudnia 2012 r. zostało złoŝone przedmiotowe odwołanie, które spowodowało kolejne zawieszenie trwania biegu związania ofertą i związanie ofertą trwa nadal, do ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie. Zamawiający odnosząc się do tych faktów podniósł iŝ jego zdaniem okres związania ofertą Odwołującego upłynął w dniu 18 grudnia, gdyŝ niezaleŝnie od wskazanej ilości dni przedłuŝenia okresu związania taki termin końcowy związania, wskazał Odwołujący. Odnosząc się do tej kwestii Izba stwierdza, Ŝe niezaleŝnie od tego czy wskazany termin przedłuŝenia okresu związania ofertą został określony tylko w dniach czy teŝ równieŝ terminem do którego ten okres obowiązuje, to w przypadku zaistnienia zawieszenia postępowania wynikającego ze złoŝenia odwołania do KIO, termin związania ulega przesunięciu - jako względniejszy dla stron, o okres zawieszenia postępowania. Okres ten - zgodnie z art. 182 ust. 6 Pzp. winien być liczony od daty wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia w sprawie. Ponadto Izba odnosząc się do zarzutu Zamawiającego o potrzebie odrzucenia odwołania w oparciu o przepis art. 189 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp w przypadku upływu okresu związania 11

12 oferta, to Izba stwierdza, Ŝe po pierwsze zarzut ten w przedmiotowej kwestii, wobec dokonanych ustaleń nie znajduje zastosowania, a po drugie taką sytuacje naleŝy ewentualnie kwalifikować jak niespełnianie przez wykonawcę wymogu z art. 179 ust 1 ustawy Pzp, a więc przesłanki której brak skutkuje oddalenie, a nie odrzucenie odwołania. Wobec powyŝszego Izba stwierdziła w sprawie brak zaistnienia przesłanek z art. 189 ust.2 ustawy Pzp skutkujących odrzuceniem odwołania i wniosek Zamawiającego w tej sprawie oddalić. Odnosząc się do zarzutów odwołania oraz stanowisk Zamawiającego i Przystępującego w zakresie podstawy do odrzucenia oferty z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 2 to zdaniem Izby, Zamawiający nie wykazał: po pierwsze który przepis postanowienia SIWZ Odwołujący naruszył, a po drugie niezasadne jest aby przy jednym stanie faktycznym, dotyczącym stwierdzenia raŝąco niskiej ceny oferty, wywodzić jednoczesne zaistnienie podstaw do odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający uznał bowiem iŝ podstawą zastosowania wobec oferty przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 było nieuwzględnienie w jej cenie wszystkich elementów kosztowych, umoŝliwiających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Izby, takie ustalenie nie uzasadniało przyjęcia za podstawę odrzucenia oferty przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Tym samym zarzut ten nie znalazł potwierdzenia. W zakresie zarzutu dotyczącego raŝąco niskiej ceny oferty Odwołującego, Zamawiający ustalenia w tym zakresie odniósł do dwóch kwestii, tj nieuwzględnienia w cenie oferty kosztu transportu morskiego z którego przy wykonywaniu zamówienia będzie musiał korzystać, oraz zaniŝenia kosztów osobowych. Na wstępie oceny podniesionych zarzutów Izba uwaŝa za zasadne odniesienie się do kwestii raŝąco niskiej ceny w aspekcie zaprezentowanych stanowisk w tej sprawie. Odwołującego i Zamawiającego. Brak jest uregulowania ustawowych definicji raŝąco niskiej ceny. Dlatego teŝ kaŝdy przypadek, w tym zakresie naleŝy oceniać indywidualnie biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, jego wartość i sposób jego realizacji (podobnie: postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia r., sygn. akt II Ca 2194/05). RaŜąco niska cena oferty to taka cena która nie gwarantuje wykonawcy pokrycia kosztów wykonania danego zamówienia z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego. Nie jest waŝne czy ten brak środków na realizację zamówienia będzie raŝący np. wynoszący kilkadziesiąt procent, czy teŝ będzie stosunkowo niewielki. Ponadto wskazać naleŝy, Ŝe w myśl powyŝszych ustaleń, taka sama wysokość ceny w ofertach, u jednego wykonawcy moŝe nie pokrywać kosztów wykonania tego zamówienia, a u innego nie tylko pokrywać koszty, ale jeszcze zapewniać zysk. 12

13 Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z 9 grudnia 2010 r sygn. akt V Ga 122/10 naleŝy wskazać, ze wezwanie do złoŝenia wyjaśnień winno być sformułowane w formie pytań. Pytania do wykonawcy powinny, wskazywać elementy oferty, które podczas badania oferty wzbudziły wątpliwości i co do których Zamawiający oczekuje wyjaśnień. Tak więc wykonawca aby te wątpliwości rozwiać musi wiedzieć, które to elementy wyceny jego oferty wzbudziły zastrzeŝenia Zamawiającego i w jakim kierunku mają iść jego wyjaśnienia. Jednocześnie stwierdzić naleŝy, Ŝe Zamawiający ma prawo i obowiązek dokonywać oceny prawidłowości kalkulacji poszczególnych cen jednostkowych oferty i tym samym ma prawo oczekiwać wyjaśnień w tym zakresie od wezwanego wykonawcy, nawet bardzo szczegółowych. To Zamawiający udzielając zamówienia wydatkuje na ten cel środki publiczne, ponosi za nie odpowiedzialność i udzielając zamówienia musi mieć pewność, Ŝe środki te zostaną wydatkowane racjonalnie. Zasadne w tym zakresie jest przywołanie stanowiska Sądu Okręgowego w Częstochowie, który w wyroku o sygn. akt: VI Ca 464/05 stwierdził, Ŝe Oczywistym jest jednak, iŝ, aby ustalić, czy cena całkowita jest raŝąco niska, konieczna jest analiza elementów na nią się składających. Bowiem to poszczególne ceny jednostkowe kształtują cenę oferty, przesadzając tym samym o jej wysokości. Zarzut raŝąco niskiej ceny rzeczywiście naleŝy odnosić tylko do ceny całkowitej. Jednak analizie pod kątem raŝącego zaniŝenia winny podlegać jednostkowe ceny za poszczególne prace" bowiem kaŝdy koszt winien być wyceniony rzetelnie ". NaleŜy jeszcze podkreślić, Ŝe wszystkie wyjaśnienia dotyczące raŝąco niskiej ceny winny być znane Zamawiającemu na etapie oceny złoŝonych wyjaśnień, a nie dopiero na etapie rozprawy. W tym zakresie zasadne jest przywołanie tezy z wyroku KIO 2604/10 gdzie stwierdzono, Ŝe rozprawa nie moŝe stanowić kontynuacji procedury wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skoro postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowi ocenę zakończonej juŝ procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania raŝąco niskiej ceny. Tym samym prezentowanie na etapie rozprawy nowych faktów i dowodów mających uzasadniać realność ceny oferty naleŝy uznać za spóźnione, nie mogą być podstawą wydania orzeczenia przez Izbę. Dla ustalenia w niniejszym postępowaniu prawdziwości domniemania kwestii raŝąco niskiej ceny oferty, podlegają w szczególności dwa zagadnienia tj. po pierwsze czy dokonana kalkulacja ceny oparta jest na realnych przesłankach rynkowych, a po drugie czy w cenie ofertowej w ogóle dane koszty, niezbędne do wykonania zamówienia, zostały przez Odwołującego uwzględnione. Przechodząc do oceny kwestii raŝąco niskiej ceny oferty uznać naleŝy, Ŝe w toku postępowania odwoławczego w sposób niewątpliwy zostało wykazane, Ŝe Odwołujący nie 13

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 1683/12 WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 marca 2013 r.

WYROK. z dnia 6 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 340/13 WYROK z dnia 6 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1579/13; KIO 1592/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 15 lipca 2013 roku Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2569/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: Członkowie:

Przewodniczący: Członkowie: Sygn. akt KIO 232/11 WYROK z dnia 18 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Marek Koleśnikow Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 31 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 31 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1507/12 Sygn. akt: KIO 1508/12 WYROK z dnia 31 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Barbara Bettman Anna Chudzik Protokolant: Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r.

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO/1466/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1143/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 14 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Protokolant: Izabela Niedziałek-Bujak Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Emil Kawa Ewa Rzońca

Emil Kawa Ewa Rzońca sygn. akt: KIO 980/13 KIO 1067/13 KIO 1072/13 KIO 1073/13 KIO 1078/13 KIO 1080/13 WYROK z dnia 11 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Emil Kawa Ewa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09 Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09 WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 20 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2194/10 WYROK z dnia 20 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 lipca 2012 r.

WYROK z dnia 20 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1410/12 WYROK z dnia 20 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2765/12 WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 854 /08 WYROK z dnia 2 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2010 r. Robert Skrzeszewski

WYROK z dnia 7 czerwca 2010 r. Robert Skrzeszewski Sygn. akt KIO 929/10 WYROK z dnia 7 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert; Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert;  Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1528/10 WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1960/11 WYROK z dnia 23 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1072/11 WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 545/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Ewa Sikorska Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 marca 2013 r.

WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 575/13 WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo