PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005 r. Termin ważności Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału papierów wartościowych inwestorom na zasadach określonych w Prospekcie, nie później jednak niż w dniu 31 marca 2006 roku. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony na co najmniej 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia Publicznej Oferty Akcji oraz w okresie jego ważności w formie drukowanej: w siedzibie Emitenta (Wrocław, ul. Fabryczna 14), w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1), w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Dział Promocji, Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Punktach Obsługi Klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Akcje. Prospekt będzie także dostępny w formie elektronicznej w sieci internet na stronach Spółki (adres strony internetowej: oraz Oferującego (adres strony internetowej: Data dokumentu rejestracyjnego: 11 października 2005 r.

2 SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE 1 II. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 9 1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 9 2. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 9 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM CZYNNIK RYZYKA ZWIĄZANY ZE SPOSOBEM POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ 11 III. POZOSTAŁE INFORMACJE 12 A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I NOCIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BIEGLI REWIDENCI WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITAŁOWE BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO ZATRUDNIENIE ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 140 B. DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE OFERTOWYM ORAZ CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE 181

3 Podsumowanie Prospekt Emisyjny CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu, Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania, Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów. Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa. W jej imieniu działają: radca prawny Mateusz Rodzynkiewicz, komplementariusz oraz radca prawny Maciej Hulist, pełnomocnik. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta jest BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie za 2002 r. badał biegły rewident Lech Adamczyk (nr ewid. 4863/1485), sprawozdania za lata 2003 i 2004 badała biegły rewident Krystyna Olczak (nr ewid /7514). W imieniu BDO Polska Sp. z o.o. działa Krystyna Sakson Członek Zarządu BDO Polska Sp. z o.o., biegły rewident nr ewidencyjny 7899/483. Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta w Publicznym Obrocie jest Internetowy Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. W jej imieniu działają: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu i Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu. B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Publiczna Oferta Akcji jest subskrypcją otwartą w rozumieniu art pkt 3 KSH. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest w ramach Puli Podstawowej: do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oferowanych jest do sprzedaży Akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym Akcji należących do Polish Enterprise Fund L.P. i Akcje należące do PEF V Investments Holdings S.a.r.l. W ramach Puli Dodatkowej przewidziano Akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym Akcji należących do Polish Enterprise Fund L.P. i Akcje należące do PEF V Investments Holdings S.a.r.l. Do obrotu na rynku urzędowym planuje się wprowadzić: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Podana będzie do publicznej wiadomości w trybie przekazania równocześnie informacji do KPWiG i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej, nie później niż przed rozpoczęciem Publicznej Oferty. Deklaracje Nabycia w procesie book-building będą zbierane od 7 listopada 2005 r. do 9 listopada 2005 r. do godziny Dniem otwarcia Publicznej Oferty jest 14 listopada 2005 r. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 14 listopada 2005 r. do 16 listopada 2005 r. Dniem zamknięcia Publicznej Oferty jest 17 listopada 2005 r. Przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 3 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty. 1

4 Prospekt Emisyjny Podsumowanie C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSÓW EMITENTA; PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA Wybrane dane finansowe Emitenta przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Wybrane dane finansowe Emitenta Wyszczególnienie j.m. III kwartały Aktywa razem (tys. zł) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) Kapitał zakładowy (tys. zł) Źródło: Emitent Według stanu na dzień 30 września 2005 roku aktywa Emitenta stanowiły prawie 17,5 mln zł. W porównaniu z końcem roku 2004 ich wartość uległa zmniejszeniu o 12%. W 2005 roku Emitent zbył nieruchomość położoną we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 14, co spowodowało spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych posiadanych przez Spółkę o około 6,7 mln zł. Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań zarówno krótko- jak, i długoterminowych. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się w trakcie III kwartałów 2005 roku o 29%, z 10,5 mln zł do 7,5 mln zł. W 2005 roku nastąpił nieznaczny wzrost wartości kapitałów własnych Emitenta Spółka podzieliła w tym okresie zysk z lat ubiegłych, którego większa część została przeznaczona na dywidendę za rok 2004, ale osiągnęła również wysoki dodatni wynik finansowy netto. Przeprowadzenie Oferty ma na celu pozyskanie środków przez Emitenta oraz zbycie akcji przez Wprowadzających. Na lata Emitent posiada plany inwestycyjne o łącznej wartości prawie 10 mln zł. Spółka pragnie pozyskać nie mniej niż 5,5 mln zł z emisji nie mniej niż i nie więcej niż Akcji serii G. Wpływy z emisji Akcji serii G zostaną w całości przeznaczone na następujące inwestycje: w system TETA Personel 1,5 mln zł, w system TETA Retail 1,8 mln zł, w system TETA Biznes Partner 1 mln zł oraz w środki trwałe 1,2 mln zł. W przypadku niewystarczającej ilości środków z emisji Emitent sfinansuje brakującą różnicę, wykorzystując środki własne, w tym wypracowany zysk, nie wykluczając możliwości zaciągnięcia kredytu. W przypadku natomiast pozyskania większej ilości środków niż konieczne do sfinansowania planowanych inwestycji, Emitent przeznaczy nadwyżkę na inwestycje w środki trwałe. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i papierami wartościowymi można podzielić na cztery grupy: a) związane z działalnością Emitenta: ryzyko związane z nasileniem konkurencji, ryzyko związane ze zmianami tempa wzrostu rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Polsce, ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Emitenta, b) związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, c) związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji serii G, ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów, ryzyko związane z prawami do Akcji serii G, ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego lub opóźnieniem w tym zakresie, ryzyko związane z zawieszeniem notowań, ryzyko związane z wykluczeniem papierów wartościowych z obrotu giełdowego, d) ryzyko związane ze sposobem powoływania Rady Nadzorczej. 2

5 Podsumowanie Prospekt Emisyjny D. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma): TETA Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Wrocław Forma prawna: spółka akcyjna Ustawodawstwo: prawo polskie Kraj: Polska Adres: ul. Fabryczna 14, Wrocław Telefon: (+48 71) Faks: (+48 71) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: NIP HISTORIA EMITENTA I JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO 1987 powstaje Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA Sp. z o.o pierwsze wdrożenia systemu kadrowo-płacowego TETA KP (Kadry Płace), przeznaczonego dla firm o mniejszych wymaganiach funkcjonalnych, usprawniającego w danej firmie pracę komórki odpowiedzialnej za rozliczenia pracowników 1991 wprowadzenie na rynek pakietu ERP - TETA_C, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem 1995 pierwsze wdrożenie systemu do zarządzania kapitałem ludzkim TETA Personel, dedykowanego dla dużych przedsiębiorstw 1998 zmiana formy prawnej na 1999 wprowadzenie na rynek pakietu ERP - TETA 2000, przeznaczonego dla średnich i dużych firm oraz instytucji, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem 2001 wprowadzenie na rynek produktów TETA CRM (aplikacji umożliwiającej realizowanie strategii Customer Relationship Management w średnich firmach, działających na rynku przedsiębiorstw i instytucji) i TETA Controlling (aplikacji przeznaczonej do prowadzenia controllingu i wielowymiarowych analiz informacji), Medal Europejski dla autorskiej metodologii wdrożeniowej, uzyskanie statusu Microsoft Gold Certified Partner for Software Products 2003 wprowadzenie na rynek TETA Biznes Partner, produktu dedykowanego dla firm i instytucji średniej wielkości, następcy pakietu TETA_C, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem 2004 uzyskanie statusu Oracle Certified Advantage Partner 2005 wprowadzenie na rynek TETA HRM, współpracującego z systemem TETA Personel, pakietu aplikacji, wspomagających obszary zarządzania zasobami ludzkimi, tworzących samoobsługową platformę internetową, z której mogą korzystać pracownicy i menedżerowie OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI dostarcza kompletne, spójne i nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące procesy biznesowe w średnich i dużych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Obszar działalności Emitenta można podzielić na trzy obszary: 1. Produkcja autorskiego oprogramowania: programowanie z użyciem szerokiego spektrum technologii, projektowanie nowych produktów związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi. 2. Usługi implementacji oprogramowania: usługi konsultingowe związane z optymalizowaniem procesów biznesowych, usługi wdrożeniowe polegające na parametryzacji oprogramowania, czyli dostosowywaniu oprogramowania dla specyficznych potrzeb danego klienta, poprzez włączanie lub wyłączanie określonych funkcji w oprogramowaniu dla zidentyfikowanych potrzeb klienta, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania produktów TETY. 3. Opieka nad eksploatowanymi systemami: utrzymanie oprogramowania w zgodności ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi, usługi konsultingowe, usługi związane z optymalizacją infrastruktury IT klientów. 3

6 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Głównymi rynkami Spółki są: rynek systemów ERP (pakietów wspomagających zarządzanie) dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz rynek systemów HR (rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim). Podstawowymi produktami Emitenta na rynku systemów ERP są systemy: TETA 2000 przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw, TETA Biznes Partner przeznaczony dla mniejszych przedsiębiorstw. Podstawowymi produktami Emitenta na rynku systemów HR są systemy: TETA Personel przeznaczony dla organizacji wymagających rozbudowanych funkcji związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, TETA KP. przeznaczony dla organizacji koncentrujących się na obsłudze kadrowo-płacowej pracowników. Według stanu na dzień 30 września 2005 r. rzeczowe aktywa trwałe Emitenta miały wartość 695 tys. zł. E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY Tabela 2. Wyniki Emitenta Wyszczególnienie j.m. III kwartały Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) Zysk (strata) brutto (tys. zł) Zysk (strata) netto (tys. zł) Źródło: Emitent Emitent nie posiada żadnego patentu. Spółka nie posiada również istotnych licencji. Oceniając III kwartały 2005 roku oraz mając na uwadze zjawisko sezonowości, należy stwierdzić, że zarówno poziom sprzedaży, jak i zyskowności są zadowalające. Przychody z produktów własnych wzrosły o 12% w stosunku do III kwartałów roku poprzedniego. Emitent przewiduje utrzymanie się tych korzystnych tendencji również w przyszłości. Emitent oczekuje, że ze względu na spadek cen sprzętu komputerowego, jaki obserwujemy od kilku lat i który można przewidywać na lata najbliższe, ze względu na rozwój technologiczny, jego udział w realizowanych przychodach będzie maleć. Wzrastać natomiast będzie udział własnych produktów Emitenta. Na dzień udział sprzedaży sprzętu komputerowego oraz oprogramowania innych producentów wynosił ok. 10,5% ogólnej sumy przychodów. W najbliższym czasie, tzn. w perspektywie lat , w związku z wprowadzaniem nowych produktów Emitent oczekuje początkowo wzrostu zapasów, a następnie ich spadku poniżej obecnego poziomu. Zysk netto czwartego kwartału stanowi około 40% zysku rocznego Emitenta. Wartość zysku netto uzyskiwanego w czwartym kwartale jest większa o około 80% do zysku netto z innych kwartałów roku. Zwiększona zyskowność Emitenta wynika ze zwiększenia udziału w przychodach ogółem przychodów pochodzących z tytułu udzielania licencji na własne produkty, które praktycznie są nie obciążone kosztem sprzedaży. F. DYREKTORZY ORAZ PRACOWNICY Informacje o członkach Zarządu Wszyscy członkowie Zarządu posiadają wykształcenie wyższe. Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu Jerzy Krawczyk pracował kolejno: w latach w JTT Computer S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kolejno jako Kierownik Sekcji Zarządzania Finansami i Kontrolingu, Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes ds. Finansowych; od roku 2002 w Spółce jako Prezes Zarządu. Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania Sławomir Piwko pracował kolejno: w latach w Spółce jako konsultant w Dziale Wdrożeń Systemów Personalnych Oracle; w latach w Computerland S.A. z siedzibą w Warszawie jako konsultant systemów Oracle Applications w Dziale CK Oracle; od roku 2001 w Spółce kolejno jako Menedżer Zespołu Rozwoju Systemu i Wsparcia Technicznego, Dyrektor Działu Rozwoju i Utrzymania Produktowego, od 2005 roku jako Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania. 4

7 Podsumowanie Prospekt Emisyjny Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Robert Gołuński od roku 1995 pracuje w Spółce kolejno jako handlowiec, członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor Handlowy, a od 2005 roku jako Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży. Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów Wojciech Dobrowolski pracował kolejno: w latach w Miejskim Domu Maklerskim SA we Wrocławiu jako specjalista ds. rynku pierwotnego, w latach w Przedsiębiorstwie Innowacyjnym TETA Sp. z o.o. we Wrocławiu kolejno jako konsultant wdrożeniowy, Dyrektor Pionu ds. Konsultingu, od roku 1998 w Spółce kolejno jako Dyrektor Zarządzający Realizacją Kontraktów, Dyrektor Zarządzający Unitem Teta_2000 i Teta_Controlling, członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Zespołem Produktowym Teta_2000, a od 2005 roku jako Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów. Na dzień 30 czerwca 2005 r. Emitent zatrudniał 221 osób, z czego prawie 80% miało wyższe wykształcenie. Średnia wieku osób zatrudnionych w Spółce wynosi 34 lata. G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI Głównymi akcjonariuszami są: Polish Enterprise Fund L.P., którego udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 53,85%, oraz PEF V Investments Holdings S.a.r.l., którego udział w kapitale zakładowym TETY wynosi 25,55%. Znaczącym akcjonariuszem jest również Andrzej Frys, który posiada 12,78% akcji Emitenta. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie zawarł umów z Polish Enterprise Fund L.P. i PEF V Investments Holdings S.a.r.l. Umowy zawarte przez Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi z członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz bliskimi członkami rodziny tych osób nie były istotne dla prowadzonej przez niego działalności. Emitent nie posiada jednostek zależnych, stowarzyszonych ani współzależnych. H. INFORMACJE FINANSOWE Dane historyczne zawarte w Prospekcie Emisyjnym obejmują okres od początku 2002 r. do końca czerwca 2005 r. Roczne sprawozdania finansowe za lata 2002, 2003 i 2004 zostały poddane badaniu przez biegłych rewidentów z BDO Polska Sp. z o.o., którzy wydali opinie bez zastrzeżeń o zbadanych sprawozdaniach. Sprawozdania zostały sporządzone odpowiednio 28 lutego 2003 r. sprawozdanie za 2002 r., 30 marca 2004 r. sprawozdanie za 2003 r. oraz 12 kwietnia 2005 r. sprawozdanie za 2004 r. W prospekcie emisyjnym zawarta jest również śródroczna informacja finansowa za III kwartały roku obrotowego I. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi 14 listopada 2005 r., a jej zamknięcie 17 listopada 2005 r. Zapisy na Akcje oferowane w Publicznej Ofercie będą przyjmowane w dniach od 14 listopada do 16 listopada 2005 r. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W wypadku zmiany terminu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przekazania równocześnie informacji do KPWiG i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej. Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu book-building. Proces book-building został przewidziany zarówno dla Transzy Otwartej, jak i Transzy Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. Deklaracje Nabycia w ramach book- -building będą zbierane od 7 listopada 2005 r. do 9 listopada 2005 r. do godziny za pośrednictwem POK Oferującego lub członków konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie powstanie. W przypadku podpisania umów subemisji inwestycyjnej dodatkowo za pośrednictwem podmiotów, z którymi Emitent podpisze umowy o subemisję. W chwili obecnej Emitent nie zamierza zawierać umowy o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną. Emitent może podjąć decyzję, iż nie będzie przeprowadzał procesu book-building lub dokonać zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń w procesie book-building. W obu tych przypadkach informacja zostanie podana do publicznej wiadomości przed terminem planowanego rozpoczęcia book-building w trybie przekazania równocześnie informacji do KPWiG i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej. Zapisy na Akcje będą mogły być składane w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych lub Transzy Otwartej, które razem będą stanowiły Pulę Podstawową Akcji Oferowanych. Dodatkowo zostanie przewidziana Pula Dodatkowa Akcji Oferowanych. Pula Dodatkowa Akcji Oferowanych będzie obejmowała wyłącznie akcje należące do Wprowadzających. Wprowadzający zastrzegają sobie prawo przydzielenia mniejszej ilości Akcji niż przewidziana w Puli Podstawowej, jak też nieprzydzielenia żadnej Akcji z Puli Dodatkowej, co może nastąpić także w przypadku, gdy łączny popyt na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewyższy łączną liczbę Akcji Oferowanych. 5

8 Prospekt Emisyjny Podsumowanie W Puli Podstawowej oferowane będą Akcje z czego: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie: do sprzedaży: istniejących akcji należących do Wprowadzających, do objęcia: Akcji serii G; w ramach Transzy Otwartej oferowanych będzie: do sprzedaży: istniejące akcje należące do Wprowadzających, do objęcia: Akcji serii G. Pula Dodatkowa będzie obejmowała Akcje należące do Wprowadzających. W Transzy Otwartej będą przyjmowane zapisy na ilość Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 100 sztuk. Zapis na liczbę Akcji mniejszą niż 100 będzie uznany za nieważny. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż dostępna w ramach Transzy Otwartej będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę sztuk Akcji dostępną w tej transzy oraz będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Dokumentu ofertowego, który jest częścią niniejszego Prospektu. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy będą przyjmowane na podstawie Imiennych Zaproszeń i nie przewiduje się redukcji zapisów w tej transzy. Jeżeli łączna liczba Akcji Oferowanych, na jakie Inwestorzy złożą zapisy w ramach Transzy Otwartej, będzie większa od maksymalnej liczby Akcji dostępnej w ramach tej transzy, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji. Redukcja będzie proporcjonalna dla wszystkich Inwestorów w ramach Transzy Otwartej, z zastrzeżeniem podanych niżej preferencji dla uczestników book-buildingu. Inwestorzy, którzy złożyli Deklaracje Nabycia w procesie book-building na Akcje Oferowane, dokonując jednocześnie zapisu na liczbę Akcji co najmniej równą deklarowanej, przy ostatecznej cenie Akcji Oferowanych niższej lub równej zadeklarowanej, będą przysługiwały preferencje w przydziale Akcji. Preferencje te polegać będą na dwukrotnie większej alokacji zapisów, czyli analogicznie mniejszej redukcji zapisów na Akcje w stosunku do Inwestorów nie objętych preferencjami. Preferencja dotyczy tylko tej liczby akcji, którą zadeklarowano w procesie book-building. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w oparciu o Imienne Zaproszenia do składania zapisów z określeniem proponowanej liczby Akcji do objęcia lub nabycia. Zaproszenia takie zostaną skierowane, drogą faksową, elektroniczną lub w inny sposób, uzgodniony z wybranym Inwestorem Instytucjonalnym. Fakt otrzymania zaproszenia będzie potwierdzony osobiście, za pomocą faksu, telefonu lub za pomocą innych środków technicznych, nie wykluczając poczty elektronicznej. Zaproszenia do składania zapisów mogą być kierowane od pierwszego dnia publicznej subskrypcji aż do zakończenia przyjmowania zapisów. Zapraszany Inwestor musi jednak odpowiedzieć na zaproszenie do godz następnego dnia po otrzymaniu zaproszenia, jak również przed upływem terminu przyjmowania zapisów. Podstawą do otrzymania zaproszenia i określenia liczby akcji podanych w zaproszeniu będzie udział w procesie book-building (w wypadku jego przeprowadzenia) i złożenie Deklaracji Nabycia akcji po cenie, która będzie wyższa lub równa ostatecznej cenie Oferowanych Akcji. Zarząd zastrzega sobie prawo wysłania zaproszeń również do innych Inwestorów, w tym nie uczestniczących w book-building, do wysyłania zaproszeń dotyczących innej liczby Akcji (tj. większej lub mniejszej) niż deklarowana w book-building, jak również do wysyłania zaproszeń w wypadku braku procesu book-building oraz do możliwości niewysłania zaproszenia, pomimo uczestnictwa w book- -building. W wypadku braku book-building oraz w wypadku Inwestorów nie uczestniczących w book-building Zarząd prześle zaproszenia, kierując się własnym rozeznaniem sytuacji. Minimalna wielkość wskazana w Deklaracji Nabycia wynosi 500 sztuk i dotyczy obu transz. Jednak Inwestorzy, którzy chcą złożyć zapis w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jako podmiot pragnący nabyć akcje za kwotę nie mniejszą niż złotych, powinni złożyć Deklarację Nabycia w procesie book-building za kwotę nie mniejszą niż złotych. Deklaracje Nabycia zawierające: 1. liczbę akcji nie będącą wielokrotnością 100 sztuk; 2. liczbę akcji mniejszą niż 500 sztuk; 3. brak wymaganych danych będą uznane za nieważne. Zgłoszenie Deklaracji Nabycia na etapie procesu book-building, chęci objęcia lub zakupu Akcji Oferowanych nie jest wiążące ani dla Inwestora, ani dla Emitenta; w szczególności Emitent nie ma obowiązku przesyłania zaproszeń do wszystkich uczestników book-building ; Deklaracja Nabycia nie stanowi zapisu w rozumieniu Prospektu; nie stanowi również zobowiązania dla żadnej ze stron poza opisanymi w Prospekcie preferencjami w pierwszeństwie przydziału Akcji dla uczestników procesu book building. Jeżeli liczba Akcji, na jakie zostaną złożone zapisy, będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych, Emitent, przydzielając Akcje Oferowane, będzie się kierował zasadą, takiego przydziału Akcji, aby do skutku doszła emisja Akcji serii G. Jeżeli liczba Akcji, na jakie zostaną złożone zapisy nie wystarczy na dojście do skutku emisji Akcji serii G, Akcje zostaną przydzielone w taki sposób, aby zapewnić Wprowadzającym sprzedaż proporcjonalną do liczby oferowanych pierwotnie Akcji. Akcjonariusze sprzedający akcje Emitenta to: Polish Enterprise Fund L.P. oferujący do sprzedaży w ramach Puli Podstawowej Akcji oraz planujący przeznaczyć Akcji do Puli Dodatkowej. PEF V Investments Holdings S.a.r.l. oferujący do sprzedaży Akcje w ramach Puli Podstawowej oraz planujący przeznaczyć do Puli Dodatkowej. 6

9 Podsumowanie Prospekt Emisyjny Zarząd szacuje, że koszty oferty wynoszą tys. złotych. Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii G oraz zostaną sprzedane wszystkie Akcje należące do Wprowadzających, tj. zarówno przewidziane w Puli Podstawowej, jak i w Puli Dodatkowej, podział kosztów będzie wyglądał następująco: około 85% kosztów wynagrodzenia dla konsorcjum oferującego, które wynoszą 1 mln zł, stanowią koszty związane z oferowaniem akcji przez Wprowadzających i są ponoszone przez Wprowadzających, a około 15% kosztów wynagrodzenia dla konsorcjum oferującego stanowią koszty związane z oferowaniem Akcji serii G i są ponoszone przez Spółkę. Pozostałe koszty wynoszą 550 tys. zł i zostały wyszczególnione na str. 176 Prospektu. Tabela 3. Rozwodnienie* Akcje Liczba % ogólnej liczby akcji Seria A ,43 Seria B ,57 Seria C ,43 Seria D ,86 Seria E ,57 Seria F ,00 Seria G ,14 *Dane w tabelce zostały podane przy założeniu, że objęte zostaną przez Inwestorów wszystkie oferowane Akcje serii G oraz że zostaną sprzedane wszystkie Akcje należące do Wprowadzających, tj. zarówno przewidziane w Puli Podstawowej, jak i w Puli Dodatkowej. J. INFORMACJE DODATKOWE KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na: zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 zł każda akcja, zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 zł każda akcja, zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 zł każda akcja, zwykłych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. STATUT SPÓŁKI Wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Natomiast w przypadku wyemitowania akcji imiennych podlegają one zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna zostać podjęta w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza o dokonanie zamiany, a koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz. Statut nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. Statut nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem ani postanowień, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza ani warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego, w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. DOKUMENTY DO WGLĄDU W okresie ważności Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznawać się w formie papierowej z następującymi dokumentami lub ich kopiami: 1) Statut Emitenta, 2) wszystkie raporty, pisma i inne dokumenty, historyczne dane finansowe, wyceny i oświadczenia sporządzone przez eksperta na wniosek Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w Prospekcie Emisyjnym, 3) historyczne informacje finansowe Emitenta za każde z dwóch lat obrotowych, poprzedzających publikację Prospektu Emisyjnego. Ponadto można się zapoznawać ze wskazanymi wyżej dokumentami w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta. 7

10 Prospekt Emisyjny Podsumowanie OSTRZEŻENIE Podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości prospektu emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do prospektu emisyjnego skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego. 8

11 Czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z NASILENIEM KONKURENCJI Rynek systemów ERP (pakietów wspomagających zarządzanie) dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz rynek systemów HR (rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim) w Polsce charakteryzują się wysoką konkurencyjnością. Nie można wykluczyć zaostrzenia walki konkurencyjnej na tym rynku. Coraz silniejsza konkurencja może odbić się niekorzystnie na poziomie marż i rentowności prowadzonej przez Emitenta działalności RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TEMPA WZROSTU RYNKU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE W POLSCE Dotychczasowy wzrost rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Polsce był wysoki i zdecydowanie przewyższał wzrost produktu krajowego brutto. Mimo publikowanych w analizach branżowych optymistycznych prognoz dotyczących dalszego rozwoju tego segmentu, należy wskazać na dużą wrażliwość tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej, które w sposób bezpośredni ograniczają politykę inwestycyjną przedsiębiorców, w tym nakłady na informatyzację. Mając na uwadze powyższe ryzyko, Emitent rozwija działalność, kierując swoje usługi do różnych sektorów gospodarki: przemysłu, handlu, opieki zdrowotnej, banków i instytucji finansowych, telekomunikacji i mediów. Rozłożenie sprzedaży na kilka różnych obszarów rynkowych zmniejsza uzależnienie od koniunktury jednego sektora RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW Działalność oraz rozwój Emitenta zależą w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających na rynku technologii informatycznych. Dynamiczny rozwój firm informatycznych działających na terenie Polski może doprowadzić do wzrostu popytu na wysoce wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Może to się przełożyć na wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w Spółce, a także na brak wysoko wykwalifikowanych pracowników, na których opiera się działalność Emitenta. Emitent zakończył z sukcesem wewnętrzny projekt zarządzania kompetencjami i na bazie opracowanego modelu kompetencyjnego dla kluczowych stanowisk udoskonala procesy rekrutacji, adaptacji i pozostałe procesy zarządzania kapitałem ludzkim. Obecnie średni czas rekrutacji i adaptacji pracowników na kluczowe stanowiska został znacznie skrócony i raczej nie przekracza 6 miesięcy. W związku z powyższym ryzyko związane z utratą wysoko kwalifikowanej kadry zostało ograniczone poprzez zwiększenie możliwości restytucyjnych kapitału ludzkiego RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WARUNKÓW DOSTARCZANIA TECHNOLOGII PRZEZ PARTNERÓW TECHNOLOGICZNYCH EMITENTA Działalność oraz rozwój Emitenta zależą w dużej mierze od dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technologii informatycznych i wiedzy na temat ich wykorzystania w rozwiązaniach Emitenta. Obecnie dostarczane są one przez partnerów Emitenta, w szczególności firmy Microsoft, Oracle i HP. Na bazie wiążących Emitenta z partnerami umów ma on dostęp do ww. technologii na atrakcyjnych warunkach finansowych. Warunki te w dużej mierze wynikają z posiadanego statusu partnerstwa. Nie można wykluczyć, że w przyszłości status partnerstwa, jaki posiada Emitent, może ulec zmianie i wpłynie to na podniesienie kosztów dostępu do technologii i wiedzy dostarczanej przez partnerów Emitenta. Zmiana cen może też wynikać ze zmiany polityki partnerskiej czy cenowej stosowanej przez partnerów Emitenta. Emitent przykłada dużą wagę do utrzymania wysokiego statusu partnerstwa w kluczowych dla jego działalności firmach. Pracownicy Emitenta cyklicznie odnawiają certyfikaty niezbędne do ich utrzymania. 2. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 2.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI Działalność Emitenta jest mocno związana z sytuacją makroekonomiczną Polski. Wpływ na jej kondycję mają niewątpliwie takie czynniki jak poziom inwestycji przedsiębiorstw, prowadzona polityka w zakresie podatków, prywatyzacji i restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej, poziom inflacji oraz zmiany kursów walut względem złotego. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na wyniki osiągane przez Emitenta, a także na realizację założonych celów strategicznych. 9

12 Prospekt Emisyjny Czynniki ryzyka Dobra koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw, w tym w infrastrukturę informatyczną, nie można jednak w żaden sposób wykluczyć schłodzenia, a nawet załamania koniunktury gospodarczej, co niewątpliwie będzie miało przełożenie na wyniki finansowe Emitenta RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych oraz uregulowań dotyczących działalności przedsiębiorców. Każda zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów działalności Emitenta i wpłynąć na wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Dodatkowo, przepisy podatkowe nie zawsze są jasne, co rodzi ryzyko różnej interpretacji tych przepisów przez Emitenta i organy podatkowe. Emitent nie przewiduje wystąpienia tego typu niebezpieczeństwa, ale nie może go całkowicie wykluczyć. 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 3.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOJŚCIEM DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII G Niedojście do skutku emisji Akcji serii G może być spowodowane następującymi czynnikami: nieobjęciem w terminach określonych w niniejszym Prospekcie minimalnej liczby Akcji serii G, tj sztuk, odmową przez sąd rejestrowy zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G, niezgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego uchwały o emisji Akcji serii G w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia zgody na wprowadzenia Akcji serii G do publicznego obrotu. Skutkiem tych niekorzystnych zdarzeń może być m.in. czasowe zamrożenie środków finansowych i utrata potencjalnych korzyści dla Inwestorów, którym zostaną zwrócone wpłacone kwoty bez żadnych odsetek czy odszkodowań RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDŁUŻENIEM CZASU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW Zgodnie z zapisami Prospektu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych ogółem, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty, jak również nie może przekroczyć terminu ważności Prospektu. Rodzi to dla Inwestorów ryzyko zamrożenia na ten okres środków finansowych wniesionych w formie wpłat na Akcje Oferowane RYZYKO ZWIĄZANE Z PRAWAMI DO AKCJI SERII G Dopuszczenie Praw do Akcji serii G wymaga szczegółowych uzgodnień między Emitentem, Oferującym, KDPW i GPW. Zastrzeżenia którejkolwiek ze stron mogą skutkować niedopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego, co dla inwestorów może spowodować utrudnienia w obrocie wtórnym PDA. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji serii G posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii G. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji serii G inwestorzy poniosą straty na inwestycji RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB OPÓŹNIENIEM W TYM ZAKRESIE Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji: decyzji KDPW o przyjęciu Akcji Oferowanych do depozytu i nadaniu im kodu, decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego, decyzji Zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia Akcji oferowanych do obrotu giełdowego. A w przypadku Akcji serii G dodatkowo: postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji odpowiednio emisji Akcji serii G. Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzania akcji do obrotu giełdowego. Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania terminów wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Emitent zamierza ubiegać się o pozyskanie opisywanych decyzji najszybciej, jak to będzie możliwe. W tym celu zamierza składać do powyższych instytucji stosowne wnioski niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających złożenie wniosku RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM NOTOWAŃ Obrót akcjami Emitenta zawiesić może Zarząd Giełdy na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy Emitent narusza obowiązujące na GPW przepisy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta. 10

13 Czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny 3.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBROTU GIEŁDOWEGO Zarząd Giełdy wyklucza Akcje Emitenta z obrotu giełdowego w przypadku, gdy: utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, ich zbywalność stała się ograniczona. Wykluczenie Akcji z obrotu może nastąpić również: jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie, na wniosek Emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość, z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie dokonano żadnej transakcji giełdowej na Akcjach, wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 4. CZYNNIK RYZYKA ZWIĄZANY ZE SPOSOBEM POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, iż do czasu wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub z siedmiu członków, którzy są powoływani i odwoływani przez Polish Enterprise Fund L.P. oraz założycieli Spółki, przy czym Polish Enterprise Fund L.P. przysługuje prawo do powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej (art. 17 ust. 1 Statutu). 11

14 Prospekt Emisyjny Dokument rejestracyjny CZĘŚĆ III POZOSTAŁE INFORMACJE A. DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I NOCIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 1.1. EMITENT Firma: TETA Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: Wrocław, ul. Fabryczna 14 Numer telefonu: (+48 71) Numer telefaksu: (+48 71) Adres internetowy: W imieniu Emitenta działają: Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania 12

15 Dokument rejestracyjny Prospekt Emisyjny 1.2. WPROWADZAJĄCY PEF V INVESTMENTS HOLDINGS S.A.R.L. Firma: PEF V Investments Holdings S.a.r.l. Siedziba: 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburg W imieniu Wprowadzającego działają: Oświadczenie osób działających w imieniu Wprowadzającego Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Robert Manz Pełnomocnik POLISH ENTERPRISE FUND L.P. Firma: Polish Enterprise Fund L.P. Siedziba: 375 Park Avenue, New York 10152, USA W imieniu Wprowadzającego działają: Tadeusz Galkowski Pełnomocnik Oświadczenie osób działających w imieniu Wprowadzającego Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Robert Manz Pełnomocnik Tadeusz Galkowski Pełnomocnik 13

16 Prospekt Emisyjny Dokument rejestracyjny 1.3. PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT EMITENT Firma: TETA Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: Wrocław, ul. Fabryczna 14 Numer telefonu: (+48 71) Numer telefaksu: (+48 71) Adres internetowy: W imieniu Emitenta działają: Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: w dokumencie rejestracyjnym: pkt 1.1, pkt 1.3.1, pkt 13.1, pkt , pkt , pkt , pkt 24, w dokumencie ofertowym: pkt , pkt 9.5. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialna, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Oprogramowania 14

17 Dokument rejestracyjny Prospekt Emisyjny INTERNETOWY DOM MAKLERSKI S.A. Firma: Internetowy Dom Maklerski S.A. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, Mały Rynek 7 Numer telefonu: (+48 12) , Numer telefaksu: (+48 12) Adres internetowy: W imieniu Internetowego Domu Maklerskiego S.A. działają: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: podsumowanie, czynniki ryzyka, w dokumencie rejestracyjnym: pkt 1.3.2, pkt 3-4, pkt 5.2, pkt 6, pkt 8.1, pkt , pkt 12, pkt 17, pkt 23, pkt 25, w dokumencie ofertowym: pkt 1, pkt 2.4, pkt 4-5, pkt 7-9.4, pkt Oświadczenie osób działających w imieniu Internetowego Domu Maklerskiego S.A. Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Internetowy Dom Maklerski S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu 15

18 Prospekt Emisyjny Dokument rejestracyjny KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Firma: Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Siedziba: Kraków Adres: ul. Księcia Józefa 186, Kraków Numer telefonu: (+48 12) , Numer telefaksu: (+48 12) Adres internetowy: W imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa działają: Mateusz Rodzynkiewicz Radca Prawny, Komplementariusz Maciej Hulist Radca Prawny, Pełnomocnik Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: w dokumencie rejestracyjnym: pkt 1.3.3, pkt 2.2, pkt 5.1, pkt 7, pkt 8.2, pkt 11.2, pkt 14-16, pkt 18-19, pkt 21-22,, w dokumencie ofertowym: pkt 3, pkt 6. Oświadczenie osób działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialna Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Maciej Hulist Pełnomocnik 16

19 Dokument rejestracyjny Prospekt Emisyjny PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NAZWA, SIEDZIBA, ADRES I PODSTAWY UPRAWNIEŃ Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba: Adres: BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Postępu 12, Warszawa Oddział w Poznaniu: ul. Warszawska 39/41, Poznań Podstawa uprawnień: podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 523 Numer telefonu: (061) Numer telefaksu: (061) Adres internetowy: OSOBA FIZYCZNA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Osobą działającą w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności za zamieszczoną w Rozdziale 20, punkt 3 opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego spółki za okres od r. do r. jest Krystyna Sakson Członek Zarządu BDO Polska Sp. z o.o., biegły rewident Nr ewidencyjny 7899/483 (adres objęty wnioskiem o niepublikowanie). Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest ograniczona do następujących części Prospektu: pkt 1.3.4, pkt 2, pkt 13.2 oraz pkt 20.3 dokumentu rejestracyjnego BIEGLI REWIDENCI DOKONUJĄCY BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA Osobą dokonującą badania sprawozdania finansowego spółki za okres od r. do r. jest Krystyna Olczak, biegły rewident Nr ewidencyjny 10156/7514 (adres objęty wnioskiem o niepublikowanie) OŚWIADCZENIE OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Oświadczam, że BDO Polska Sp. z o.o.: została wybrana na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki za okres od r. do r. zgodnie z wymogami prawa; spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego; dokonała badania sprawozdania finansowego spółki za okres od r. do r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Krystyna Sakson Członek Zarządu Biegły Rewident Nr ewidencyjny 7899/ OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA Oświadczam, że jako Biegły Rewident, badający w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. zamieszczone w niniejszym Prospekcie sprawozdanie finansowe spółki za okres od r. do r., spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania. Krystyna Olczak Biegły Rewident Nr ewidencyjny 10156/

20 Prospekt Emisyjny Dokument rejestracyjny OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU BDO POLSKA SP. Z O.O. ORAZ BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ZBADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA Oświadczamy, że: 1. zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialna BDO Polska Sp. z o.o., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie; 2. zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe sprawozdań finansowych zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za okres od r. do r. Korekty błędów podstawowych ujęte zostały w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie. Dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości. Krystyna Olczak Biegły Rewident Nr ewidencyjny 10156/7514 Krystyna Sakson Członek Zarządu Biegły Rewident Nr ewidencyjny 7899/483 18

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta COMP Rzeszów Spółka Akcyjna Rzeszów Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów Numery telekomunikacyjne:

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna Adres i numery telekomunikacyjne:,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1 Lena Lighting Spółka Akcyjna Firma, siedziba i adres Firma: Lena Lighting S.A. Środa Wielkopolska Adres: ul. Kórnicka 52, 63-000

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. EMITENT 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta TVN Spółka Akcyjna ul. Wiertnicza 166, 02-952 Telefon: +48 22 856 60 60 Telefaks: +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Firma: Adres: Zakłady Chemiczne POLICE Spółka Akcyjna Police ul. Kuźnicka 1 72-010

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1. EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Adres: 02-495 ; ul. gen. Sosnkowskiego 29 Numery telekomunikacyjne: 0/prefix / 22 570 38

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Informacje dotyczące Emitenta Firma Handlowa JAGO S.A. Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A, 32-065 Krzeszowice Telefon: (12) 25 88 600

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 kwietnia 2017 roku: UCHWAŁA NR 1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo