Przedszkola firmowe czy warto je zakładać?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkola firmowe czy warto je zakładać?"

Transkrypt

1

2 Przedszkola firmowe czy warto je zakładać? Korzyści i zagrożenia dla pracodawcy i pracownika Magdalena Połaska, Wolters Kluwer Krzysztof Gawroński, Wolters Kluwer Karolina Andrian, Femmeritum

3 Agenda prezentacji 1. Dlaczego MY? 2. Wprowadzenie 3. Aspekt prawny 4. Aspekt HR 5. Badanie opinii 6. Podsumowanie

4 Wprowadzenie cz. 1/2 PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO przedszkole (w tym inna forma wychowania przedszkolnego) To placówka dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, działająca na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, założona lub wpisana do ewidencji prowadzonej przez gminę, na której terenie się znajduje, realizująca podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przedszkole publiczne Placówka prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, rekrutuje według zasady powszechnej dostępności, zatrudnia kadrę pedagogiczną według przepisów ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

5 Wprowadzenie cz. 2/2 PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO przedszkole niepubliczne Placówka nie prowadzi bezpłatnego nauczania i wychowania, rekrutuje według własnych kryteriów, nie stosując zasady powszechnej dostępności, zatrudnia kadrę według odrębnych przepisów, najczęściej kodeksu pracy. zespół przedszkolny To inna forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia prowadzone są w niektóre dni tygodnia. Liczba dzieci na zajęciach może się wahać od 3 do maksimum 25. punkt wychowania przedszkolnego To inna forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Liczba dzieci objętych wychowaniem może się wahać od 3 do maksimum 25.

6 Aspekt prawny cz. 1/11 DECYZJE DO PODJĘCIA jaki podmiot prawny będzie organem założycielskim? osoby prawne, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, czyli firmy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jeśli posiadają odpowiednie zapisy statutowe osoby fizyczne - każdy dorosły obywatel, który zarejestrował działalność gospodarczą (nie musi posiadać specjalnego wykształcenia) prowadzenie samodzielne czy przez instytucję zewnętrzną? jedna firma czy kilka firm? jaki typ placówki? przedszkole publiczne przedszkole niepubliczne zespół przedszkolny punkt wychowania przedszkolnego

7 Aspekt prawny cz. 2/11 GŁÓWNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych

8 Aspekt prawny cz. 3/11 FINANSE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na założenie placówki: Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).

9 Aspekt prawny cz. 4/11 FINANSE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na założenie i/lub prowadzenie placówki: Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

10 Aspekt prawny cz. 5/11 FINANSE dotacje z budżetu gminy: Wysokość dotacji: przedszkola publiczne 100% (art. 80 ustawy o systemie oświaty) przedszkola niepubliczne nie niższa niż 75% (art. 90 ust. 2b u.s.o.) publiczne zespoły i punkty nie niższa niż 50% (art. 80 ust. 2b u.s.o.) niepubliczne zespoły i punkty nie niższa niż 40% (art. 90 ust. 2d u.s.o.) Procent ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania dopłaty jest przekazanie gminie informacji o planowanej liczbie uczniów w danym roku kalendarzowym nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotację wypłaca ta gmina, na terenie której mieszka przedszkolak uczęszczający do danej placówki.

11 Aspekt prawny cz. 6/11 KADRA kodeks pracy (KP) a karta nauczyciela (KN): Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem według KN : umowa o pracę mianowanie Czas pracy nauczyciela przedszkola według KN: 25 godzin tygodniowo 22 godziny tygodniowo w pracy z sześciolatkami Wynagrodzenie minimalne stawki według rozporządzenia MEN: nauczyciel stażysta 1418 PLN nauczyciel kontraktowy 1644 PLN nauczyciel mianowany 2014 PLN nauczyciel dyplomowany 2380 PLN Kodeks pracy: umowa o pracę Kodeks cywilny: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie)

12 Aspekt prawny cz. 7/11 KADRA kwalifikacje kadry przedszkolnej: Kwalifikacje nauczyciela: studia magisterskie na kierunku (lub o specjalności) zgodnym z rodzajem zajęć przygotowanie pedagogiczne Kwalifikacje dyrektora: studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

13 Aspekt prawny cz. 8/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE zespoły przedszkolne i punkty wychowania przedszkolnego (1): Lokal mieszczący się na parterze budynku (o kat. zagrożenia ludzi ZL II, o ograniczonej zdolności poruszania się), przeznaczony tylko dla 1 grupy dzieci Lokal z co najmniej 2 wyjściami na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń Trudno zapalne stałe elementy wyposażenia wnętrz (np. wykładziny) Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu dzieci co najmniej 16 m2 (dla grupy od 3 5 osób; na każde następne dziecko dodatkowo 2 2,5 m2) Wysokość pomieszczeń co najmniej 2,5 m

14 Aspekt prawny cz. 9/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE zespoły przedszkolne i punkty wychowania przedszkolnego (2): Możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien (przy wentylacji grawitacyjnej) Toaleta (łazienka) z miską ustępową oraz urządzeniami sanitarnymi z ciepłą bieżącą wodą (np. umywalka, brodzik z natryskiem) jedna miska ustępowa i jedna umywalka mogą przypadać na nie więcej niż 15 dzieci Możliwość leżakowania (jeśli pobyt dziecka przekracza 5h dziennie) Zabawki i meble z atestem Apteczka wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe

15 Aspekt prawny cz. 10/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE przedszkola niepubliczne (1): Wysokość pomieszczeń 3 m Poziom podłogi co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego budynku Zapewnienie oświetlenia dziennego powierzchnia okien do powierzchni podłogi jak 1:8 Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w godzinach Ustępy dla dzieci w przedszkolach nie wymagają oddzielenia kabin Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami

16 Aspekt prawny cz. 11/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE przedszkola niepubliczne (2): Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego Oddzielne pomieszczenie do przygotowywania posiłków i do zmywania Oddzielne wejście dla dostawców Magazyn Aneks do obierania warzyw Osobna wentylacja

17 Aspekt HR cz. 1/10 Uczestnicy procesu Kuratoria Gminy Kadra przedszkola Dzieci Pracodawca/HR Rodzice/Pracownicy Podmiot prowadzący

18 Aspekt HR cz. 2/10 KORZYŚCI dla pracodawcy: utrzymanie wartościowych pracowników w firmie ważny element w budowaniu marki dobrego pracodawcy zapewnienie pracownikom możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym dla pracowników/rodziców: możliwość łatwiejszego godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym pewność, że dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu pewność, że dzieci znajdują się pod dobrą opieką znajomość środowiska, w którym przebywają dzieci pewność, że firma dba o pracowników i wiąże z pracownikami długofalowe plany zacieśnienie więzi między pracownikami, których dzieci przebywają w przedszkolu dla dzieci: mniejsza liczba godzin spędzanych w przedszkolu więcej czasu z rodzicami większa szansa na kontakt z rodzicem w ciągu dnia (zależy od polityki przedszkola i firmy) dostęp większej liczby dzieci do edukacji zorganizowanej (kilka lat vs rok na przygotowanie do szkoły)

19 Aspekt HR cz. 3/10 PRACOWNICY KORZYŚCI WYNIKI BADANIA Jakie są Pana/i zdaniem korzyści płynące z funkcjonowania przedszkola firmowego? łatwiejsze godzenie pracy z wychowaniem łatwiejszy dojazd elastyczne godziny dopłaty pracodawcy pewność miejsca pracodawca dba o moją rodzinę pewność - dobra opieka 24,7% 23,7% 36,2% 44,4% 43,2% 65,5% 78,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

20 Aspekt HR cz. 4/10 KOSZTY Założenie przedszkola na dzieci rodzaj kosztu przedział wielkości (w PLN) dostosowanie budynku w zależności od budynku plac zabaw tys. kuchnia tys tys. wentylacja wyposażenie sal tys. materiały dydaktyczne tys. Prowadzenie przedszkola na dzieci rodzaj kosztu przedział wielkości (w PLN) wynajem powierzchni, eksploatacja tys. wyżywienie dzieci 6,50 16 od dziecka kadra przedszkola 18 tys. materiały edukacyjne zajęcia dodatkowe ok. 1000

21 Aspekt HR cz. 5/10 WĄSKIE GARDŁA lokalizacja (pomieszczenia, dojazd, plac zabaw) długa perspektywa czasowa (edukacja trwa min 3 lata) roszczeniowość pracowników (więcej świadczeń, pracownicy, którzy nie skorzystają) wpływ relacji w pracy na relacje między dziećmi i odwrotnie oczekiwanie większej dyspozycyjności nieracjonalnie długi pobyt dzieci w przedszkolu wyższe wymagania rodziców wobec przedszkola firmowego niż wobec placówek publicznych czy prywatnych prawo własności lokalu

22 Aspekt HR cz. 6/10 OBAWY WYNIKI BADANIA Czego obawiałby/aby się Pan/i posyłając dziecko do firmowego przedszkola? PRACOWNICY wzrost wymagań przełożonego mała stabilność kajdanki brak wiedzy pracodawcy wykorzystywanie pozycji w firmie przenoszenie relacji z pracy niski poziom kompetencji opiekunów preferencje przy doborze dzieci 23,4% 45,8% 44,0% 39,8% 36,6% 36,1% 34,7% 33,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

23 Aspekt HR cz. 7/10 OBAWY WYNIKI BADANIA Jakie obawy powstrzymują (powstrzymywałyby) Pana/ią lub Pana/i firmę/instytucję przed utworzeniem firmowego przedszkola? HR duże sumy pieniędzy na początek brak doświadczeń decydenci - brak zainteresowania brak dogodnej lokalizacji brak lub niedostateczna wiedza wzrost roszczeń ze strony pracowników ograniczony budżet firmy wzrost kosztów prowadzenia placówki 21,6% 33,1% 31,1% 31,1% 27,7% 27,0% 45,9% 53,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

24 Aspekt HR cz. 8/10 KLUCZOWE SPRAWY kryteria doboru dzieci (szczególnie ważne, gdy jest więcej chętnych) odejście rodzica z pracy wiek dzieci godziny otwarcia postawa przełożonych lokalizacja (dojazd, plac zabaw) dobro dzieci

25 Aspekt HR cz. 9/10 PRACOWNICY KLUCZOWE SPRAWY WYNIKI BADANIA Dlaczego nie posłałbyś/abyś dziecko do przedszkola firmowego? odpowiedzi spontaniczne (10) małe placówki, trudność w zapewnieniu dobrych warunków i kadry, mała firma, mała liczba dzieci w tym samym wieku, wiele oddziałów z małą liczbą pracowników (8) brak kontynuacji z tą grupą w szkole podstawowej, brak znajomości lokalnych, słaba różnorodność (tylko dzieci znajomych) (7) konflikty w pracy, przenoszenie relacji, dzielenie dzieci pracowników (np. dyrektorskie"), zbyt duża wiedza o moim życiu prywatnym, wiedza o kłopotach, plotkowanie (7) zbytnie uwiązanie z firmą, kontrola firmy (7) konieczność zmiany przedszkola, gdy odejdę z pracy (7) nieprzychylna postawa najwyższej kadry menedżerskiej, niepewność (w trudnym okresie pierwsze do cięcia), działanie doraźne, brak polityki prorodzinnej, wzrost wymagań przełożonych, manipulowanie (6) niższa jakość od przedszkolu publicznych (infrastruktura), brak wiary, brak wiedzy i doświadczeń firmy, brak renomy

26 Aspekt HR cz. 10/10 analiza sytuacji: PRZED PODJĘCIEM DECYZJI liczba rodziców z małymi dziećmi liczba dzieci w wieku do lat 5/6 prognoza liczba przyszłych dzieci (wiek pracowników) określenie największych problemów (miejsca w przedszkolach, młodsze dzieci) możliwości lokalowe w pobliżu firmy strategia zatrudnienia badanie wśród pracowników przykładowe pytania: czy jest Pan/i zainteresowany/a umieszczeniem swojego dziecka w przedszkolu firmowym? jakimi czynnikami kierowałby/aby się Pan/i przy wyborze przedszkola? jaka lokalizacja przedszkola jest przez Pana/ią preferowana? jakich zajęć dodatkowych dla dzieci oczekiwałby Pan/i w przedszkolu? jakie są inne potrzeby dziecka (np. specjalna dieta, wskazania lekarskie)? w jakich godzinach powinno pracować przedszkole?

27 Badanie opinii cz. 1/11 BADANIE OPINII nt. PRZEDSZKOLI FIRMOWYCH grupa badawcza: pracownicy ogółem 718 osób, w tym: 56% osób posiadających min. 1 dziecko (85% ma min. 1 dziecko w wieku do lat 6) 84% kobiet 42% osób z woj. mazowieckiego działy personalne 104 osoby, w tym: 14,7% - firma mała (do 50 osób) 48,0% - firma średnia (między 50 a 250 osób) 18,6% - firma średnia (między 250 a 500 osób) 21,6% - firma średnia (między 500 a 1000 osób) 40,2% - firma duża (powyżej 1000 osób) 43,4% z woj. mazowieckiego dyrektorzy przedszkoli 69 osób, w tym: 68% osób kierujących placówką publiczną 29% osób kierujących placówką niepubliczną

28 Badanie opinii cz. 2/11 PRACOWNICY Czym kierowałby/aby się Pan/i przy wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka? lokalizacja (dojazd) godziny otwarcia kwalifikacje kadry place zabaw wysokość opłat opinie innych rodziców zajęcia dodatkowe liczebność grupy liczba opiekunów posiłki 37,7% 34,5% 32,2% 30,1% 27,9% 24,5% 21,6% 53,9% 75,9% 67,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

29 Badanie opinii cz. 3/11 PRACOWNICY Czy gdyby Pana/i firma posiadała firmowe przedszkole byłby/aby Pan/i zainteresowany/a posłaniem tam dziecka? zdecydowanie tak 64,07% raczej tak jest to mile w idziane 17,83% 16,43% raczej nie 1,39% Ogólnie Kobiety Mężczyźni zdecydowanie nie 0,28% zdecydowanie nie 0,3% raczej nie 1,4% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% jest to mile widziane 16,4% 0,3% 1,5% 15,2% 0,0% 0,9% 23,4% raczej tak 17,8% 17,4% 19,8% zdecydowanie tak 64,1% 65,6% 55,9%

30 Badanie opinii cz. 4/11 PRACOWNICY Co byłoby dla Pana/i ważne w przypadku firmowego przedszkola? jakość kadry przedszkolnej bezpieczeństwo dzieci na terenie firmy lub tuż obok udział pracodawcy w opłacie w bliskiej odległości (do min) 38,4% 38,0% 57,8% 53,1% 65,7% place zabaw możliwość wpływu wysoka jakość edukacji 31,1% 30,5% 30,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

31 Badanie opinii cz. 5/11 PRACOWNICY Jaką formę placówki preferuje Pan/i najbardziej? placówka publiczna placówka niepubliczna placówka firmowa dziecko w domu inna brak odpowiedzi 2,79% 4,18% 1,53% 25,77% 25,63% 40,11% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

32 Badanie opinii cz. 6/11 HR Czy Pana/i firma/instytucja rozważa/ła możliwość utworzenia firmowego przedszkola dla dzieci pracowników? rozważała, zrezygnowała z pomysłu rozważa obecnie 9,0% 14,6% rozważa w perspektywie najbliższych kilku lat 12,5% nie rozważa 63,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

33 Badanie opinii cz. 7/11 HR Czy Pana/i firma/instytucja rozważa/ła możliwość utworzenia firmowego przedszkola dla dzieci pracowników? powody rezygnacji odpowiedzi spontaniczne: (9) brak miejsca w okolicy, lokalu (7) koszty (4) skomplikowane przepisy prawne, trudne do spełnienia (3) duże nakłady organizacyjne, trudności organizacyjne (3) brak wiedzy, czy będzie wystarczająca liczba dzieci Inne: zarząd nie widzi potrzeby; rozważają wprowadzenie dopłat niezależnie od przedszkola; firma nie jest na to gotowa; brak osoby, która mogłaby to koordynować; firma znajduje się poza miastem (koszty dowozu); brak zgody właściciela budynku na zmiany architektoniczne; właściciel budynku zamierza budować przedszkole; wymóg zatrudniania wyspecjalizowanej kadry; konieczność dłuższego pozostawania dzieci w placówce, gdy rodzice pracują dłużej; brak wiedzy w firmie nt. organizacji placówki; obawa przed roszczeniami pracowników

34 Badanie opinii cz. 8/11 HR Jakie czynniki utwierdziłyby Pana/ią w podjęciu decyzji lub zainicjowaniu rozmów w firmie o uruchomieniu firmowego przedszkola? fundusze europejskie współpraca z innymi firmami 54,7% 60,1% element budowy wizerunku firmy kłopoty z zapewnieniem opieki dzieciom zrobienie analizy kosztów 26,4% 30,4% 35,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

35 Badanie opinii cz. 9/11 PRZEDSZKOLA Czym Pana/i zdaniem kierują się rodzice przy wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka? opinie innych rodziców lokalizacja (dojazd) godziny otwarcia kwalifikacje kadry zajęcia dodatkowe relacje rodziców z kadrą posiłki wysokość opłat liczebność grupy 29,0% 27,5% 26,1% 24,6% 42,0% 39,1% 65,2% 63,8% 75,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

36 Badanie opinii cz. 10/11 PRZEDSZKOLA Jakich czynników związanych z funkcjonowaniem placówki i wychowaniem dzieci dotyczą problemy zgłaszane przez rodziców najczęściej? indywidualne podejście warunki przyjęcia godziny otwarcia wysokość opłat liczebność grup różnorodność i atrakcyjność zajęć wyposażenie, sprzęt rotacja opiekunów grupy 20,3% 20,3% 24,6% 31,9% 31,9% 40,6% 39,1% 39,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

37 Badanie opinii cz. 11/11 PRZEDSZKOLA Realizacja których zagadnień/postulatów sprawia najwięcej kłopotów? brak środków finansowych kłopoty finansowe rodziców wymagania przeciwpożarowe i sanitarne znalezienie pracowników przystosowanie budynku współpraca z rodzicami poświęcenie czasu każdemu zajęcia dodatkowe place zabaw odpowiednia jakość posiłków 2,9% 14,5% 10,1% 8,7% 7,2% 23,2% 21,7% 34,8% 50,7% 76,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

38 Podsumowanie cz. 1/11 BADANIA Mama wraca do pracy, Fundacja Świętego Mikołaja, 2006 Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina (EPPR), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stan świadomości mieszkańców Torunia w zakresie szans kobiet na rynku pracy, w ramach projektu Partnerstwo Rodzina Równość Praca, Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 2006 Kompromis na rynku pracy innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, 2005

39 Podsumowanie cz. 2/11 BADANIA Badanie Najlepsi Pracodawcy, Hewitt Gender Index, Konkurs: Firma Równych Szans 2007 Mieć dziecko w Polsce, sondaż edziecko Sytuacja matek na rynku pracy, sondaż Pracuj.pl, 2008 Zadowolenie z życia, Institute for Social and Economic Research, 2007 Wartości, sondaż OBOP, 2007

40 Podsumowanie cz. 3/11 PRZYKŁADY FIRM

41 Podsumowanie cz. 4/11 PRZEDSZKOLE W KONTENERZE?

42 Podsumowanie cz. 5/11 Alston & Bird, LLP Abbott Laboratories American Express Allstate Insurance Company* Amgen* Bayer Pharmaceuticals Bank of America* Boeing* Booz Allen Hamilton Bristol-Myers Squibb* Carnival Cruise Line Cisco Systems, Inc.* Citigroup* Compuware Deloitte & Touche Dollar General Duke University DuPont Company Eli Lilly and Company* Ernst & Young The European Commission Genentech, Inc. General Services Administration* The George Washington University GE Healthcare Georgia-Pacific USA GlaxoSmithKline* HCA- The Healthcare Company* IBM* International Monetary Fund JCPenney Company JFK Medical Center* J Sainsbury plc JPMorgan Chase* Johns Hopkins University Johnson & Johnson* Land Rover Lands' End Marriott International Mattel Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Merck & Co.* Merrill Lynch* Microsoft UK Northern Trust Company Northwestern Memorial Hospital Paramount Pictures Pfizer* The PGA Tour PNC Bank* Prudential Financial* Ropes & Gray LLP Reebok Sainsbury's SAS Institute* Schering-Plough SC Johnson Wax Sears, Roebuck & Co. Sony Pictures Entertainment Staples Starbucks Sun Microsystems Target Timberland Time Warner* Toyota Motor Manufacturing UAW and Ford Motor Company* Universal Studios Viacom Wachovia Warner Bros. Western Pennsylvania School for Blind Children Yum! Brands

43 Podsumowanie cz. 6/11 KONKURSY Firma Przyjazna Mamie Mama w pracy Firma Równych Szans (Gender Index) Firma Przyjazna Rodzinie Inwestor w Kapitał Ludzki Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

44 Podsumowanie cz. 7/11 DANE STATYSTYCZNE współczynnik dzietności: w 2006 r. 1,27 (127 dzieci przypada na 100 kobiet) optymalna wysokość 2,1 2,15 liczba urodzeń: w latach trend spadkowy w 2003 r. urodziło się 351 tys. dzieci w 2006 r. urodziło się 374 tys. dzieci w 2007 r. ok. 390 tys. na rok 2008 prognozuje się poziom 420 tys. dzieci liczba przedszkoli: w 1990 r. działało prawie 26 tys. placówek w 2007 r. już nieco ponad 17 tys. w Warszawie jest 497 (pełnych) przedszkoli, z czego ok. 68% to placówki publiczne

45 Podsumowanie cz. 8/11 DANE STATYSTYCZNE brak miejsc w przedszkolach przykładowo: w Warszawie 3 tys. miejsc w Krakowie ponad 1 tys. w Poznaniu 800 w Radomiu i Łodzi po ok. 600 w ponad 500 gminach (na 2478) nie ma ani jednego przedszkola przewidywana fala wyżu demograficznego ma trwać do 2015 r.

46 Podsumowanie cz. 9/11 PRZEDSZKOLE KROK PO KROKU zanim rozpoczniemy działania: ocena możliwości prawnych założenia placówki wychowania przedszkolnego charakterystyka potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych ustalenie, jaki podmiot prawny będzie organem założycielskim prowadzącym ustalenie obowiązków organu prowadzącego wybór formy placówki analiza możliwości lokalowych podjęcie decyzji o realizacji projektu samemu lub o outsourcingu usług realizacja projektu: znalezienie lokalu/gruntu prace związane z adaptacją pomieszczeń lub budową uzyskanie pozytywnych opinii inspektora sanitarnego oraz komendanta Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci ustalenie kwalifikacji, obowiązków i kompetencji dyrektora placówki rekrutacja dyrektora placówki opracowanie aktu założycielskiego (w wypadku placówki publicznej), statutu, regulaminów zgłoszenie placówki do ewidencji i uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

47 Podsumowanie cz. 10/11 PRZEDSZKOLE KROK PO KROKU dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym: wybór programu wychowania przedszkolnego dobór kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi określenie planu budżetu, w tym: źródeł finansowania dokonanie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń podpisanie umów z dostawcami energii i mediów uruchomienie placówki alternatywnie wybór operatora przedszkola: Wybór firmy, która zajmie się całością funkcjonowania przedszkola i będzie odpowiadać przed organem założycielskim

48 Podsumowanie cz. 11/11 INICJATYWY RZĄDU we wrześniu 2008 r. do konsultacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy i kilku innych ustaw (tzw. ustawa prorodzinna) rząd chce wprowadzić możliwość finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli ze środków ZFŚS projekt przewiduje włączenie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach do definicji działalności socjalnej Rok Przedszkolaka zadania Ministra Edukacji Narodowej: upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 5 lat zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej, przygotowującej do nauki w szkole zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska

49 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Magdalena Połaska, Wolters Kluwer tel.: Krzysztof Gawroński, Wolters Kluwer tel.: Karolina Andrian, Femmeritum tel.:

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3. Centrum Doradztwa Rolniczego. w Brwinowie Oddział w Krakowie

Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3. Centrum Doradztwa Rolniczego. w Brwinowie Oddział w Krakowie 2014 Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków, wrzesień 2014 r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK Opracowano: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Spis treści I. WSTĘP... 1 II. ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY... 3 II.1. KTO I GDZIE MOŻE ZAŁOŻYĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Pakt dla edukacji Warszawa, grudzień 2011 r. 2 Spis treści Słowo wstępu...4 I. Prowadzenie szkół... 6 1. Wzmocnienie pozycji publicznych szkół samorządowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. średnie.

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. średnie. Standardy prowadzenia placówki edukacyjnej 1 przez organizacje pozarządowe, wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce i Śląsku przy

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZENT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo