Przedszkola firmowe czy warto je zakładać?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkola firmowe czy warto je zakładać?"

Transkrypt

1

2 Przedszkola firmowe czy warto je zakładać? Korzyści i zagrożenia dla pracodawcy i pracownika Magdalena Połaska, Wolters Kluwer Krzysztof Gawroński, Wolters Kluwer Karolina Andrian, Femmeritum

3 Agenda prezentacji 1. Dlaczego MY? 2. Wprowadzenie 3. Aspekt prawny 4. Aspekt HR 5. Badanie opinii 6. Podsumowanie

4 Wprowadzenie cz. 1/2 PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO przedszkole (w tym inna forma wychowania przedszkolnego) To placówka dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, działająca na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, założona lub wpisana do ewidencji prowadzonej przez gminę, na której terenie się znajduje, realizująca podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przedszkole publiczne Placówka prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, rekrutuje według zasady powszechnej dostępności, zatrudnia kadrę pedagogiczną według przepisów ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

5 Wprowadzenie cz. 2/2 PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO przedszkole niepubliczne Placówka nie prowadzi bezpłatnego nauczania i wychowania, rekrutuje według własnych kryteriów, nie stosując zasady powszechnej dostępności, zatrudnia kadrę według odrębnych przepisów, najczęściej kodeksu pracy. zespół przedszkolny To inna forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia prowadzone są w niektóre dni tygodnia. Liczba dzieci na zajęciach może się wahać od 3 do maksimum 25. punkt wychowania przedszkolnego To inna forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Liczba dzieci objętych wychowaniem może się wahać od 3 do maksimum 25.

6 Aspekt prawny cz. 1/11 DECYZJE DO PODJĘCIA jaki podmiot prawny będzie organem założycielskim? osoby prawne, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, czyli firmy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jeśli posiadają odpowiednie zapisy statutowe osoby fizyczne - każdy dorosły obywatel, który zarejestrował działalność gospodarczą (nie musi posiadać specjalnego wykształcenia) prowadzenie samodzielne czy przez instytucję zewnętrzną? jedna firma czy kilka firm? jaki typ placówki? przedszkole publiczne przedszkole niepubliczne zespół przedszkolny punkt wychowania przedszkolnego

7 Aspekt prawny cz. 2/11 GŁÓWNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych

8 Aspekt prawny cz. 3/11 FINANSE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na założenie placówki: Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).

9 Aspekt prawny cz. 4/11 FINANSE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na założenie i/lub prowadzenie placówki: Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

10 Aspekt prawny cz. 5/11 FINANSE dotacje z budżetu gminy: Wysokość dotacji: przedszkola publiczne 100% (art. 80 ustawy o systemie oświaty) przedszkola niepubliczne nie niższa niż 75% (art. 90 ust. 2b u.s.o.) publiczne zespoły i punkty nie niższa niż 50% (art. 80 ust. 2b u.s.o.) niepubliczne zespoły i punkty nie niższa niż 40% (art. 90 ust. 2d u.s.o.) Procent ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania dopłaty jest przekazanie gminie informacji o planowanej liczbie uczniów w danym roku kalendarzowym nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotację wypłaca ta gmina, na terenie której mieszka przedszkolak uczęszczający do danej placówki.

11 Aspekt prawny cz. 6/11 KADRA kodeks pracy (KP) a karta nauczyciela (KN): Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem według KN : umowa o pracę mianowanie Czas pracy nauczyciela przedszkola według KN: 25 godzin tygodniowo 22 godziny tygodniowo w pracy z sześciolatkami Wynagrodzenie minimalne stawki według rozporządzenia MEN: nauczyciel stażysta 1418 PLN nauczyciel kontraktowy 1644 PLN nauczyciel mianowany 2014 PLN nauczyciel dyplomowany 2380 PLN Kodeks pracy: umowa o pracę Kodeks cywilny: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie)

12 Aspekt prawny cz. 7/11 KADRA kwalifikacje kadry przedszkolnej: Kwalifikacje nauczyciela: studia magisterskie na kierunku (lub o specjalności) zgodnym z rodzajem zajęć przygotowanie pedagogiczne Kwalifikacje dyrektora: studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

13 Aspekt prawny cz. 8/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE zespoły przedszkolne i punkty wychowania przedszkolnego (1): Lokal mieszczący się na parterze budynku (o kat. zagrożenia ludzi ZL II, o ograniczonej zdolności poruszania się), przeznaczony tylko dla 1 grupy dzieci Lokal z co najmniej 2 wyjściami na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń Trudno zapalne stałe elementy wyposażenia wnętrz (np. wykładziny) Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu dzieci co najmniej 16 m2 (dla grupy od 3 5 osób; na każde następne dziecko dodatkowo 2 2,5 m2) Wysokość pomieszczeń co najmniej 2,5 m

14 Aspekt prawny cz. 9/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE zespoły przedszkolne i punkty wychowania przedszkolnego (2): Możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien (przy wentylacji grawitacyjnej) Toaleta (łazienka) z miską ustępową oraz urządzeniami sanitarnymi z ciepłą bieżącą wodą (np. umywalka, brodzik z natryskiem) jedna miska ustępowa i jedna umywalka mogą przypadać na nie więcej niż 15 dzieci Możliwość leżakowania (jeśli pobyt dziecka przekracza 5h dziennie) Zabawki i meble z atestem Apteczka wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe

15 Aspekt prawny cz. 10/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE przedszkola niepubliczne (1): Wysokość pomieszczeń 3 m Poziom podłogi co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego budynku Zapewnienie oświetlenia dziennego powierzchnia okien do powierzchni podłogi jak 1:8 Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w godzinach Ustępy dla dzieci w przedszkolach nie wymagają oddzielenia kabin Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami

16 Aspekt prawny cz. 11/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE przedszkola niepubliczne (2): Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego Oddzielne pomieszczenie do przygotowywania posiłków i do zmywania Oddzielne wejście dla dostawców Magazyn Aneks do obierania warzyw Osobna wentylacja

17 Aspekt HR cz. 1/10 Uczestnicy procesu Kuratoria Gminy Kadra przedszkola Dzieci Pracodawca/HR Rodzice/Pracownicy Podmiot prowadzący

18 Aspekt HR cz. 2/10 KORZYŚCI dla pracodawcy: utrzymanie wartościowych pracowników w firmie ważny element w budowaniu marki dobrego pracodawcy zapewnienie pracownikom możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym dla pracowników/rodziców: możliwość łatwiejszego godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym pewność, że dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu pewność, że dzieci znajdują się pod dobrą opieką znajomość środowiska, w którym przebywają dzieci pewność, że firma dba o pracowników i wiąże z pracownikami długofalowe plany zacieśnienie więzi między pracownikami, których dzieci przebywają w przedszkolu dla dzieci: mniejsza liczba godzin spędzanych w przedszkolu więcej czasu z rodzicami większa szansa na kontakt z rodzicem w ciągu dnia (zależy od polityki przedszkola i firmy) dostęp większej liczby dzieci do edukacji zorganizowanej (kilka lat vs rok na przygotowanie do szkoły)

19 Aspekt HR cz. 3/10 PRACOWNICY KORZYŚCI WYNIKI BADANIA Jakie są Pana/i zdaniem korzyści płynące z funkcjonowania przedszkola firmowego? łatwiejsze godzenie pracy z wychowaniem łatwiejszy dojazd elastyczne godziny dopłaty pracodawcy pewność miejsca pracodawca dba o moją rodzinę pewność - dobra opieka 24,7% 23,7% 36,2% 44,4% 43,2% 65,5% 78,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

20 Aspekt HR cz. 4/10 KOSZTY Założenie przedszkola na dzieci rodzaj kosztu przedział wielkości (w PLN) dostosowanie budynku w zależności od budynku plac zabaw tys. kuchnia tys tys. wentylacja wyposażenie sal tys. materiały dydaktyczne tys. Prowadzenie przedszkola na dzieci rodzaj kosztu przedział wielkości (w PLN) wynajem powierzchni, eksploatacja tys. wyżywienie dzieci 6,50 16 od dziecka kadra przedszkola 18 tys. materiały edukacyjne zajęcia dodatkowe ok. 1000

21 Aspekt HR cz. 5/10 WĄSKIE GARDŁA lokalizacja (pomieszczenia, dojazd, plac zabaw) długa perspektywa czasowa (edukacja trwa min 3 lata) roszczeniowość pracowników (więcej świadczeń, pracownicy, którzy nie skorzystają) wpływ relacji w pracy na relacje między dziećmi i odwrotnie oczekiwanie większej dyspozycyjności nieracjonalnie długi pobyt dzieci w przedszkolu wyższe wymagania rodziców wobec przedszkola firmowego niż wobec placówek publicznych czy prywatnych prawo własności lokalu

22 Aspekt HR cz. 6/10 OBAWY WYNIKI BADANIA Czego obawiałby/aby się Pan/i posyłając dziecko do firmowego przedszkola? PRACOWNICY wzrost wymagań przełożonego mała stabilność kajdanki brak wiedzy pracodawcy wykorzystywanie pozycji w firmie przenoszenie relacji z pracy niski poziom kompetencji opiekunów preferencje przy doborze dzieci 23,4% 45,8% 44,0% 39,8% 36,6% 36,1% 34,7% 33,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

23 Aspekt HR cz. 7/10 OBAWY WYNIKI BADANIA Jakie obawy powstrzymują (powstrzymywałyby) Pana/ią lub Pana/i firmę/instytucję przed utworzeniem firmowego przedszkola? HR duże sumy pieniędzy na początek brak doświadczeń decydenci - brak zainteresowania brak dogodnej lokalizacji brak lub niedostateczna wiedza wzrost roszczeń ze strony pracowników ograniczony budżet firmy wzrost kosztów prowadzenia placówki 21,6% 33,1% 31,1% 31,1% 27,7% 27,0% 45,9% 53,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

24 Aspekt HR cz. 8/10 KLUCZOWE SPRAWY kryteria doboru dzieci (szczególnie ważne, gdy jest więcej chętnych) odejście rodzica z pracy wiek dzieci godziny otwarcia postawa przełożonych lokalizacja (dojazd, plac zabaw) dobro dzieci

25 Aspekt HR cz. 9/10 PRACOWNICY KLUCZOWE SPRAWY WYNIKI BADANIA Dlaczego nie posłałbyś/abyś dziecko do przedszkola firmowego? odpowiedzi spontaniczne (10) małe placówki, trudność w zapewnieniu dobrych warunków i kadry, mała firma, mała liczba dzieci w tym samym wieku, wiele oddziałów z małą liczbą pracowników (8) brak kontynuacji z tą grupą w szkole podstawowej, brak znajomości lokalnych, słaba różnorodność (tylko dzieci znajomych) (7) konflikty w pracy, przenoszenie relacji, dzielenie dzieci pracowników (np. dyrektorskie"), zbyt duża wiedza o moim życiu prywatnym, wiedza o kłopotach, plotkowanie (7) zbytnie uwiązanie z firmą, kontrola firmy (7) konieczność zmiany przedszkola, gdy odejdę z pracy (7) nieprzychylna postawa najwyższej kadry menedżerskiej, niepewność (w trudnym okresie pierwsze do cięcia), działanie doraźne, brak polityki prorodzinnej, wzrost wymagań przełożonych, manipulowanie (6) niższa jakość od przedszkolu publicznych (infrastruktura), brak wiary, brak wiedzy i doświadczeń firmy, brak renomy

26 Aspekt HR cz. 10/10 analiza sytuacji: PRZED PODJĘCIEM DECYZJI liczba rodziców z małymi dziećmi liczba dzieci w wieku do lat 5/6 prognoza liczba przyszłych dzieci (wiek pracowników) określenie największych problemów (miejsca w przedszkolach, młodsze dzieci) możliwości lokalowe w pobliżu firmy strategia zatrudnienia badanie wśród pracowników przykładowe pytania: czy jest Pan/i zainteresowany/a umieszczeniem swojego dziecka w przedszkolu firmowym? jakimi czynnikami kierowałby/aby się Pan/i przy wyborze przedszkola? jaka lokalizacja przedszkola jest przez Pana/ią preferowana? jakich zajęć dodatkowych dla dzieci oczekiwałby Pan/i w przedszkolu? jakie są inne potrzeby dziecka (np. specjalna dieta, wskazania lekarskie)? w jakich godzinach powinno pracować przedszkole?

27 Badanie opinii cz. 1/11 BADANIE OPINII nt. PRZEDSZKOLI FIRMOWYCH grupa badawcza: pracownicy ogółem 718 osób, w tym: 56% osób posiadających min. 1 dziecko (85% ma min. 1 dziecko w wieku do lat 6) 84% kobiet 42% osób z woj. mazowieckiego działy personalne 104 osoby, w tym: 14,7% - firma mała (do 50 osób) 48,0% - firma średnia (między 50 a 250 osób) 18,6% - firma średnia (między 250 a 500 osób) 21,6% - firma średnia (między 500 a 1000 osób) 40,2% - firma duża (powyżej 1000 osób) 43,4% z woj. mazowieckiego dyrektorzy przedszkoli 69 osób, w tym: 68% osób kierujących placówką publiczną 29% osób kierujących placówką niepubliczną

28 Badanie opinii cz. 2/11 PRACOWNICY Czym kierowałby/aby się Pan/i przy wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka? lokalizacja (dojazd) godziny otwarcia kwalifikacje kadry place zabaw wysokość opłat opinie innych rodziców zajęcia dodatkowe liczebność grupy liczba opiekunów posiłki 37,7% 34,5% 32,2% 30,1% 27,9% 24,5% 21,6% 53,9% 75,9% 67,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

29 Badanie opinii cz. 3/11 PRACOWNICY Czy gdyby Pana/i firma posiadała firmowe przedszkole byłby/aby Pan/i zainteresowany/a posłaniem tam dziecka? zdecydowanie tak 64,07% raczej tak jest to mile w idziane 17,83% 16,43% raczej nie 1,39% Ogólnie Kobiety Mężczyźni zdecydowanie nie 0,28% zdecydowanie nie 0,3% raczej nie 1,4% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% jest to mile widziane 16,4% 0,3% 1,5% 15,2% 0,0% 0,9% 23,4% raczej tak 17,8% 17,4% 19,8% zdecydowanie tak 64,1% 65,6% 55,9%

30 Badanie opinii cz. 4/11 PRACOWNICY Co byłoby dla Pana/i ważne w przypadku firmowego przedszkola? jakość kadry przedszkolnej bezpieczeństwo dzieci na terenie firmy lub tuż obok udział pracodawcy w opłacie w bliskiej odległości (do min) 38,4% 38,0% 57,8% 53,1% 65,7% place zabaw możliwość wpływu wysoka jakość edukacji 31,1% 30,5% 30,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

31 Badanie opinii cz. 5/11 PRACOWNICY Jaką formę placówki preferuje Pan/i najbardziej? placówka publiczna placówka niepubliczna placówka firmowa dziecko w domu inna brak odpowiedzi 2,79% 4,18% 1,53% 25,77% 25,63% 40,11% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

32 Badanie opinii cz. 6/11 HR Czy Pana/i firma/instytucja rozważa/ła możliwość utworzenia firmowego przedszkola dla dzieci pracowników? rozważała, zrezygnowała z pomysłu rozważa obecnie 9,0% 14,6% rozważa w perspektywie najbliższych kilku lat 12,5% nie rozważa 63,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

33 Badanie opinii cz. 7/11 HR Czy Pana/i firma/instytucja rozważa/ła możliwość utworzenia firmowego przedszkola dla dzieci pracowników? powody rezygnacji odpowiedzi spontaniczne: (9) brak miejsca w okolicy, lokalu (7) koszty (4) skomplikowane przepisy prawne, trudne do spełnienia (3) duże nakłady organizacyjne, trudności organizacyjne (3) brak wiedzy, czy będzie wystarczająca liczba dzieci Inne: zarząd nie widzi potrzeby; rozważają wprowadzenie dopłat niezależnie od przedszkola; firma nie jest na to gotowa; brak osoby, która mogłaby to koordynować; firma znajduje się poza miastem (koszty dowozu); brak zgody właściciela budynku na zmiany architektoniczne; właściciel budynku zamierza budować przedszkole; wymóg zatrudniania wyspecjalizowanej kadry; konieczność dłuższego pozostawania dzieci w placówce, gdy rodzice pracują dłużej; brak wiedzy w firmie nt. organizacji placówki; obawa przed roszczeniami pracowników

34 Badanie opinii cz. 8/11 HR Jakie czynniki utwierdziłyby Pana/ią w podjęciu decyzji lub zainicjowaniu rozmów w firmie o uruchomieniu firmowego przedszkola? fundusze europejskie współpraca z innymi firmami 54,7% 60,1% element budowy wizerunku firmy kłopoty z zapewnieniem opieki dzieciom zrobienie analizy kosztów 26,4% 30,4% 35,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

35 Badanie opinii cz. 9/11 PRZEDSZKOLA Czym Pana/i zdaniem kierują się rodzice przy wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka? opinie innych rodziców lokalizacja (dojazd) godziny otwarcia kwalifikacje kadry zajęcia dodatkowe relacje rodziców z kadrą posiłki wysokość opłat liczebność grupy 29,0% 27,5% 26,1% 24,6% 42,0% 39,1% 65,2% 63,8% 75,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

36 Badanie opinii cz. 10/11 PRZEDSZKOLA Jakich czynników związanych z funkcjonowaniem placówki i wychowaniem dzieci dotyczą problemy zgłaszane przez rodziców najczęściej? indywidualne podejście warunki przyjęcia godziny otwarcia wysokość opłat liczebność grup różnorodność i atrakcyjność zajęć wyposażenie, sprzęt rotacja opiekunów grupy 20,3% 20,3% 24,6% 31,9% 31,9% 40,6% 39,1% 39,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

37 Badanie opinii cz. 11/11 PRZEDSZKOLA Realizacja których zagadnień/postulatów sprawia najwięcej kłopotów? brak środków finansowych kłopoty finansowe rodziców wymagania przeciwpożarowe i sanitarne znalezienie pracowników przystosowanie budynku współpraca z rodzicami poświęcenie czasu każdemu zajęcia dodatkowe place zabaw odpowiednia jakość posiłków 2,9% 14,5% 10,1% 8,7% 7,2% 23,2% 21,7% 34,8% 50,7% 76,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

38 Podsumowanie cz. 1/11 BADANIA Mama wraca do pracy, Fundacja Świętego Mikołaja, 2006 Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina (EPPR), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stan świadomości mieszkańców Torunia w zakresie szans kobiet na rynku pracy, w ramach projektu Partnerstwo Rodzina Równość Praca, Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 2006 Kompromis na rynku pracy innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, 2005

39 Podsumowanie cz. 2/11 BADANIA Badanie Najlepsi Pracodawcy, Hewitt Gender Index, Konkurs: Firma Równych Szans 2007 Mieć dziecko w Polsce, sondaż edziecko Sytuacja matek na rynku pracy, sondaż Pracuj.pl, 2008 Zadowolenie z życia, Institute for Social and Economic Research, 2007 Wartości, sondaż OBOP, 2007

40 Podsumowanie cz. 3/11 PRZYKŁADY FIRM

41 Podsumowanie cz. 4/11 PRZEDSZKOLE W KONTENERZE?

42 Podsumowanie cz. 5/11 Alston & Bird, LLP Abbott Laboratories American Express Allstate Insurance Company* Amgen* Bayer Pharmaceuticals Bank of America* Boeing* Booz Allen Hamilton Bristol-Myers Squibb* Carnival Cruise Line Cisco Systems, Inc.* Citigroup* Compuware Deloitte & Touche Dollar General Duke University DuPont Company Eli Lilly and Company* Ernst & Young The European Commission Genentech, Inc. General Services Administration* The George Washington University GE Healthcare Georgia-Pacific USA GlaxoSmithKline* HCA- The Healthcare Company* IBM* International Monetary Fund JCPenney Company JFK Medical Center* J Sainsbury plc JPMorgan Chase* Johns Hopkins University Johnson & Johnson* Land Rover Lands' End Marriott International Mattel Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Merck & Co.* Merrill Lynch* Microsoft UK Northern Trust Company Northwestern Memorial Hospital Paramount Pictures Pfizer* The PGA Tour PNC Bank* Prudential Financial* Ropes & Gray LLP Reebok Sainsbury's SAS Institute* Schering-Plough SC Johnson Wax Sears, Roebuck & Co. Sony Pictures Entertainment Staples Starbucks Sun Microsystems Target Timberland Time Warner* Toyota Motor Manufacturing UAW and Ford Motor Company* Universal Studios Viacom Wachovia Warner Bros. Western Pennsylvania School for Blind Children Yum! Brands

43 Podsumowanie cz. 6/11 KONKURSY Firma Przyjazna Mamie Mama w pracy Firma Równych Szans (Gender Index) Firma Przyjazna Rodzinie Inwestor w Kapitał Ludzki Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

44 Podsumowanie cz. 7/11 DANE STATYSTYCZNE współczynnik dzietności: w 2006 r. 1,27 (127 dzieci przypada na 100 kobiet) optymalna wysokość 2,1 2,15 liczba urodzeń: w latach trend spadkowy w 2003 r. urodziło się 351 tys. dzieci w 2006 r. urodziło się 374 tys. dzieci w 2007 r. ok. 390 tys. na rok 2008 prognozuje się poziom 420 tys. dzieci liczba przedszkoli: w 1990 r. działało prawie 26 tys. placówek w 2007 r. już nieco ponad 17 tys. w Warszawie jest 497 (pełnych) przedszkoli, z czego ok. 68% to placówki publiczne

45 Podsumowanie cz. 8/11 DANE STATYSTYCZNE brak miejsc w przedszkolach przykładowo: w Warszawie 3 tys. miejsc w Krakowie ponad 1 tys. w Poznaniu 800 w Radomiu i Łodzi po ok. 600 w ponad 500 gminach (na 2478) nie ma ani jednego przedszkola przewidywana fala wyżu demograficznego ma trwać do 2015 r.

46 Podsumowanie cz. 9/11 PRZEDSZKOLE KROK PO KROKU zanim rozpoczniemy działania: ocena możliwości prawnych założenia placówki wychowania przedszkolnego charakterystyka potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych ustalenie, jaki podmiot prawny będzie organem założycielskim prowadzącym ustalenie obowiązków organu prowadzącego wybór formy placówki analiza możliwości lokalowych podjęcie decyzji o realizacji projektu samemu lub o outsourcingu usług realizacja projektu: znalezienie lokalu/gruntu prace związane z adaptacją pomieszczeń lub budową uzyskanie pozytywnych opinii inspektora sanitarnego oraz komendanta Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci ustalenie kwalifikacji, obowiązków i kompetencji dyrektora placówki rekrutacja dyrektora placówki opracowanie aktu założycielskiego (w wypadku placówki publicznej), statutu, regulaminów zgłoszenie placówki do ewidencji i uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

47 Podsumowanie cz. 10/11 PRZEDSZKOLE KROK PO KROKU dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym: wybór programu wychowania przedszkolnego dobór kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi określenie planu budżetu, w tym: źródeł finansowania dokonanie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń podpisanie umów z dostawcami energii i mediów uruchomienie placówki alternatywnie wybór operatora przedszkola: Wybór firmy, która zajmie się całością funkcjonowania przedszkola i będzie odpowiadać przed organem założycielskim

48 Podsumowanie cz. 11/11 INICJATYWY RZĄDU we wrześniu 2008 r. do konsultacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy i kilku innych ustaw (tzw. ustawa prorodzinna) rząd chce wprowadzić możliwość finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli ze środków ZFŚS projekt przewiduje włączenie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach do definicji działalności socjalnej Rok Przedszkolaka zadania Ministra Edukacji Narodowej: upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 5 lat zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej, przygotowującej do nauki w szkole zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska

49 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Magdalena Połaska, Wolters Kluwer tel.: Krzysztof Gawroński, Wolters Kluwer tel.: Karolina Andrian, Femmeritum tel.:

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY REFORMA SYSTEMU OŚWIATY PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r.

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r. Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy Warszawa 2011 r. Przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne działają zgodnie z art. 82-90 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy zainteresowani zmianami prawa przygotowywanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jesteśmy zainteresowani zmianami prawa przygotowywanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zalesie Górne dnia 11 czerwca 2014 r. Opinia Stowarzyszenia Rodziców TU do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st. Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st. WARSZAWY... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 15 maja 2014 r. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 września 2012 r.

Projekt z dnia 11 września 2012 r. Projekt z dnia 11 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 20 lipca 2010 r. LLU-4101-05-01/2010 P/10/069 Pani Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty 25.06.2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK PRZEDSZKOLAKA Jadwiga Mielczarek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ REFORMY PROGRAMOWEJ MEN W ychowanie przedszkolne jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty System oświaty obejmuje: placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI Otwarte konkursy ofert dla organów prowadzących niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, czyli jak połączyć dwie ustawy: o systemie oświaty i o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich przedszkoli jest Ustawa z dnia 19

Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich przedszkoli jest Ustawa z dnia 19 Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich przedszkoli jest Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie Dobry start dla przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wariant porównawczy. Głogów Młp. dnia 19.11.2013 r.

Zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wariant porównawczy. Głogów Młp. dnia 19.11.2013 r. Zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wariant porównawczy Głogów Młp. dnia 19.11.2013 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, wraz z

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej i udziału w projekcie Akademia Kreatywności - twórcze dziecko aktywni rodzice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Druk nr 3105 Warszawa, 20 maja 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ENM- 020-2 - 2010 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

W 7 projektu określono minimalny dzienny i tygodniowy wymiar godzin zajęć, w ramach których jest realizowana podstawa programowa wychowania

W 7 projektu określono minimalny dzienny i tygodniowy wymiar godzin zajęć, w ramach których jest realizowana podstawa programowa wychowania UZASADNIENIE Projektowane nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3132 UCHWAŁA NR 26/15 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3132 UCHWAŁA NR 26/15 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3132 UCHWAŁA NR 26/15 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu Żółty Latawiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad opracowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pieszyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA. z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA. z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy DZIELNICA BEMOWO M.ST. WARSZAWY Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Krzysztof Zygrzak zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Przedmiot regulaminu

Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 0151/50/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 listopada 2010r. Regulamin rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW Zmiany w realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego od roku szk. 2016/2017 INFORMACJE DLA RODZICÓW styczeń 2016 r. Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 1. Wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA MAŁE LUDKI WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT ŻŁOBKA MAŁE LUDKI WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT ŻŁOBKA MAŁE LUDKI WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Żłobek Małe Ludki jest formą organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, który działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna. na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna. na rok szkolny 2014/2015 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH 1 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa placówki brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Progres w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-organizacyjne innych form wychowania. Doświadczenia Gminy Augustów

Aspekty formalno-organizacyjne innych form wychowania. Doświadczenia Gminy Augustów Aspekty formalno-organizacyjne innych form wychowania przedszkolnego Doświadczenia Gminy Augustów Sytuacja oświaty w Gminie Augustów Gmina Augustów prowadzi: - 7 szkół podstawowych - 508 uczniów, - 2 gimnazja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... XI XV XIX Część I. Organizacja systemu oświaty... 1 1. Struktura i zakres działania publicznych jednostek oświatowych... 3 1.1. Typy i rodzaje jednostek

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego- zespołu wychowania przedszkolnego/ punktu przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego- zespołu wychowania przedszkolnego/ punktu przedszkolnego Wysoka, dnia...201. r. (Nazwa osoby prawnej, adres; a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego) (numer KRS lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL) Urząd

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU.

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. REGULAMIN PROJEKTU Przyjazny żłobek nr umowy UDA-POKL.01.03.02-00-280/11-00 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Cezary Pytlarz

Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Cezary Pytlarz Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli Cezary Pytlarz Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji

Bardziej szczegółowo

Etap przedszkolny jest bardzo

Etap przedszkolny jest bardzo Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej z unijnych dotacji Wychowanie przedszkolne gwarantuje dziecku szybszy rozwój, zgodny z jego wrodzonymi predyspozycjami oraz otwiera przed nim szansę na lepszy start w

Bardziej szczegółowo

www.6latki.szczecin.pl

www.6latki.szczecin.pl . Ankieta dla rodziców dzieci 6-letnich Cel: poznanie preferencji, obaw i oczekiwań rodziców 3 pytania: 1. Jakie mają Państwo oczekiwania wobec szkół podstawowych, w których naukę rozpoczynają 6-latki?

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedszkole szansą na lepszy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Przedszkole szansą na lepszy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA LEPSZY START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przedszkole szansą na lepszy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Na podstawie danych uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych opracowała:

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 14 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo