Przedszkola firmowe czy warto je zakładać?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkola firmowe czy warto je zakładać?"

Transkrypt

1

2 Przedszkola firmowe czy warto je zakładać? Korzyści i zagrożenia dla pracodawcy i pracownika Magdalena Połaska, Wolters Kluwer Krzysztof Gawroński, Wolters Kluwer Karolina Andrian, Femmeritum

3 Agenda prezentacji 1. Dlaczego MY? 2. Wprowadzenie 3. Aspekt prawny 4. Aspekt HR 5. Badanie opinii 6. Podsumowanie

4 Wprowadzenie cz. 1/2 PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO przedszkole (w tym inna forma wychowania przedszkolnego) To placówka dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, działająca na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, założona lub wpisana do ewidencji prowadzonej przez gminę, na której terenie się znajduje, realizująca podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przedszkole publiczne Placówka prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, rekrutuje według zasady powszechnej dostępności, zatrudnia kadrę pedagogiczną według przepisów ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

5 Wprowadzenie cz. 2/2 PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO przedszkole niepubliczne Placówka nie prowadzi bezpłatnego nauczania i wychowania, rekrutuje według własnych kryteriów, nie stosując zasady powszechnej dostępności, zatrudnia kadrę według odrębnych przepisów, najczęściej kodeksu pracy. zespół przedszkolny To inna forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia prowadzone są w niektóre dni tygodnia. Liczba dzieci na zajęciach może się wahać od 3 do maksimum 25. punkt wychowania przedszkolnego To inna forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Liczba dzieci objętych wychowaniem może się wahać od 3 do maksimum 25.

6 Aspekt prawny cz. 1/11 DECYZJE DO PODJĘCIA jaki podmiot prawny będzie organem założycielskim? osoby prawne, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, czyli firmy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jeśli posiadają odpowiednie zapisy statutowe osoby fizyczne - każdy dorosły obywatel, który zarejestrował działalność gospodarczą (nie musi posiadać specjalnego wykształcenia) prowadzenie samodzielne czy przez instytucję zewnętrzną? jedna firma czy kilka firm? jaki typ placówki? przedszkole publiczne przedszkole niepubliczne zespół przedszkolny punkt wychowania przedszkolnego

7 Aspekt prawny cz. 2/11 GŁÓWNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych

8 Aspekt prawny cz. 3/11 FINANSE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na założenie placówki: Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).

9 Aspekt prawny cz. 4/11 FINANSE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na założenie i/lub prowadzenie placówki: Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

10 Aspekt prawny cz. 5/11 FINANSE dotacje z budżetu gminy: Wysokość dotacji: przedszkola publiczne 100% (art. 80 ustawy o systemie oświaty) przedszkola niepubliczne nie niższa niż 75% (art. 90 ust. 2b u.s.o.) publiczne zespoły i punkty nie niższa niż 50% (art. 80 ust. 2b u.s.o.) niepubliczne zespoły i punkty nie niższa niż 40% (art. 90 ust. 2d u.s.o.) Procent ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania dopłaty jest przekazanie gminie informacji o planowanej liczbie uczniów w danym roku kalendarzowym nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotację wypłaca ta gmina, na terenie której mieszka przedszkolak uczęszczający do danej placówki.

11 Aspekt prawny cz. 6/11 KADRA kodeks pracy (KP) a karta nauczyciela (KN): Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem według KN : umowa o pracę mianowanie Czas pracy nauczyciela przedszkola według KN: 25 godzin tygodniowo 22 godziny tygodniowo w pracy z sześciolatkami Wynagrodzenie minimalne stawki według rozporządzenia MEN: nauczyciel stażysta 1418 PLN nauczyciel kontraktowy 1644 PLN nauczyciel mianowany 2014 PLN nauczyciel dyplomowany 2380 PLN Kodeks pracy: umowa o pracę Kodeks cywilny: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie)

12 Aspekt prawny cz. 7/11 KADRA kwalifikacje kadry przedszkolnej: Kwalifikacje nauczyciela: studia magisterskie na kierunku (lub o specjalności) zgodnym z rodzajem zajęć przygotowanie pedagogiczne Kwalifikacje dyrektora: studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

13 Aspekt prawny cz. 8/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE zespoły przedszkolne i punkty wychowania przedszkolnego (1): Lokal mieszczący się na parterze budynku (o kat. zagrożenia ludzi ZL II, o ograniczonej zdolności poruszania się), przeznaczony tylko dla 1 grupy dzieci Lokal z co najmniej 2 wyjściami na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń Trudno zapalne stałe elementy wyposażenia wnętrz (np. wykładziny) Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu dzieci co najmniej 16 m2 (dla grupy od 3 5 osób; na każde następne dziecko dodatkowo 2 2,5 m2) Wysokość pomieszczeń co najmniej 2,5 m

14 Aspekt prawny cz. 9/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE zespoły przedszkolne i punkty wychowania przedszkolnego (2): Możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien (przy wentylacji grawitacyjnej) Toaleta (łazienka) z miską ustępową oraz urządzeniami sanitarnymi z ciepłą bieżącą wodą (np. umywalka, brodzik z natryskiem) jedna miska ustępowa i jedna umywalka mogą przypadać na nie więcej niż 15 dzieci Możliwość leżakowania (jeśli pobyt dziecka przekracza 5h dziennie) Zabawki i meble z atestem Apteczka wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe

15 Aspekt prawny cz. 10/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE przedszkola niepubliczne (1): Wysokość pomieszczeń 3 m Poziom podłogi co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego budynku Zapewnienie oświetlenia dziennego powierzchnia okien do powierzchni podłogi jak 1:8 Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w godzinach Ustępy dla dzieci w przedszkolach nie wymagają oddzielenia kabin Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami

16 Aspekt prawny cz. 11/11 WYMOGI SANITARNO-BUDOWLANE przedszkola niepubliczne (2): Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego Oddzielne pomieszczenie do przygotowywania posiłków i do zmywania Oddzielne wejście dla dostawców Magazyn Aneks do obierania warzyw Osobna wentylacja

17 Aspekt HR cz. 1/10 Uczestnicy procesu Kuratoria Gminy Kadra przedszkola Dzieci Pracodawca/HR Rodzice/Pracownicy Podmiot prowadzący

18 Aspekt HR cz. 2/10 KORZYŚCI dla pracodawcy: utrzymanie wartościowych pracowników w firmie ważny element w budowaniu marki dobrego pracodawcy zapewnienie pracownikom możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym dla pracowników/rodziców: możliwość łatwiejszego godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym pewność, że dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu pewność, że dzieci znajdują się pod dobrą opieką znajomość środowiska, w którym przebywają dzieci pewność, że firma dba o pracowników i wiąże z pracownikami długofalowe plany zacieśnienie więzi między pracownikami, których dzieci przebywają w przedszkolu dla dzieci: mniejsza liczba godzin spędzanych w przedszkolu więcej czasu z rodzicami większa szansa na kontakt z rodzicem w ciągu dnia (zależy od polityki przedszkola i firmy) dostęp większej liczby dzieci do edukacji zorganizowanej (kilka lat vs rok na przygotowanie do szkoły)

19 Aspekt HR cz. 3/10 PRACOWNICY KORZYŚCI WYNIKI BADANIA Jakie są Pana/i zdaniem korzyści płynące z funkcjonowania przedszkola firmowego? łatwiejsze godzenie pracy z wychowaniem łatwiejszy dojazd elastyczne godziny dopłaty pracodawcy pewność miejsca pracodawca dba o moją rodzinę pewność - dobra opieka 24,7% 23,7% 36,2% 44,4% 43,2% 65,5% 78,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

20 Aspekt HR cz. 4/10 KOSZTY Założenie przedszkola na dzieci rodzaj kosztu przedział wielkości (w PLN) dostosowanie budynku w zależności od budynku plac zabaw tys. kuchnia tys tys. wentylacja wyposażenie sal tys. materiały dydaktyczne tys. Prowadzenie przedszkola na dzieci rodzaj kosztu przedział wielkości (w PLN) wynajem powierzchni, eksploatacja tys. wyżywienie dzieci 6,50 16 od dziecka kadra przedszkola 18 tys. materiały edukacyjne zajęcia dodatkowe ok. 1000

21 Aspekt HR cz. 5/10 WĄSKIE GARDŁA lokalizacja (pomieszczenia, dojazd, plac zabaw) długa perspektywa czasowa (edukacja trwa min 3 lata) roszczeniowość pracowników (więcej świadczeń, pracownicy, którzy nie skorzystają) wpływ relacji w pracy na relacje między dziećmi i odwrotnie oczekiwanie większej dyspozycyjności nieracjonalnie długi pobyt dzieci w przedszkolu wyższe wymagania rodziców wobec przedszkola firmowego niż wobec placówek publicznych czy prywatnych prawo własności lokalu

22 Aspekt HR cz. 6/10 OBAWY WYNIKI BADANIA Czego obawiałby/aby się Pan/i posyłając dziecko do firmowego przedszkola? PRACOWNICY wzrost wymagań przełożonego mała stabilność kajdanki brak wiedzy pracodawcy wykorzystywanie pozycji w firmie przenoszenie relacji z pracy niski poziom kompetencji opiekunów preferencje przy doborze dzieci 23,4% 45,8% 44,0% 39,8% 36,6% 36,1% 34,7% 33,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

23 Aspekt HR cz. 7/10 OBAWY WYNIKI BADANIA Jakie obawy powstrzymują (powstrzymywałyby) Pana/ią lub Pana/i firmę/instytucję przed utworzeniem firmowego przedszkola? HR duże sumy pieniędzy na początek brak doświadczeń decydenci - brak zainteresowania brak dogodnej lokalizacji brak lub niedostateczna wiedza wzrost roszczeń ze strony pracowników ograniczony budżet firmy wzrost kosztów prowadzenia placówki 21,6% 33,1% 31,1% 31,1% 27,7% 27,0% 45,9% 53,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

24 Aspekt HR cz. 8/10 KLUCZOWE SPRAWY kryteria doboru dzieci (szczególnie ważne, gdy jest więcej chętnych) odejście rodzica z pracy wiek dzieci godziny otwarcia postawa przełożonych lokalizacja (dojazd, plac zabaw) dobro dzieci

25 Aspekt HR cz. 9/10 PRACOWNICY KLUCZOWE SPRAWY WYNIKI BADANIA Dlaczego nie posłałbyś/abyś dziecko do przedszkola firmowego? odpowiedzi spontaniczne (10) małe placówki, trudność w zapewnieniu dobrych warunków i kadry, mała firma, mała liczba dzieci w tym samym wieku, wiele oddziałów z małą liczbą pracowników (8) brak kontynuacji z tą grupą w szkole podstawowej, brak znajomości lokalnych, słaba różnorodność (tylko dzieci znajomych) (7) konflikty w pracy, przenoszenie relacji, dzielenie dzieci pracowników (np. dyrektorskie"), zbyt duża wiedza o moim życiu prywatnym, wiedza o kłopotach, plotkowanie (7) zbytnie uwiązanie z firmą, kontrola firmy (7) konieczność zmiany przedszkola, gdy odejdę z pracy (7) nieprzychylna postawa najwyższej kadry menedżerskiej, niepewność (w trudnym okresie pierwsze do cięcia), działanie doraźne, brak polityki prorodzinnej, wzrost wymagań przełożonych, manipulowanie (6) niższa jakość od przedszkolu publicznych (infrastruktura), brak wiary, brak wiedzy i doświadczeń firmy, brak renomy

26 Aspekt HR cz. 10/10 analiza sytuacji: PRZED PODJĘCIEM DECYZJI liczba rodziców z małymi dziećmi liczba dzieci w wieku do lat 5/6 prognoza liczba przyszłych dzieci (wiek pracowników) określenie największych problemów (miejsca w przedszkolach, młodsze dzieci) możliwości lokalowe w pobliżu firmy strategia zatrudnienia badanie wśród pracowników przykładowe pytania: czy jest Pan/i zainteresowany/a umieszczeniem swojego dziecka w przedszkolu firmowym? jakimi czynnikami kierowałby/aby się Pan/i przy wyborze przedszkola? jaka lokalizacja przedszkola jest przez Pana/ią preferowana? jakich zajęć dodatkowych dla dzieci oczekiwałby Pan/i w przedszkolu? jakie są inne potrzeby dziecka (np. specjalna dieta, wskazania lekarskie)? w jakich godzinach powinno pracować przedszkole?

27 Badanie opinii cz. 1/11 BADANIE OPINII nt. PRZEDSZKOLI FIRMOWYCH grupa badawcza: pracownicy ogółem 718 osób, w tym: 56% osób posiadających min. 1 dziecko (85% ma min. 1 dziecko w wieku do lat 6) 84% kobiet 42% osób z woj. mazowieckiego działy personalne 104 osoby, w tym: 14,7% - firma mała (do 50 osób) 48,0% - firma średnia (między 50 a 250 osób) 18,6% - firma średnia (między 250 a 500 osób) 21,6% - firma średnia (między 500 a 1000 osób) 40,2% - firma duża (powyżej 1000 osób) 43,4% z woj. mazowieckiego dyrektorzy przedszkoli 69 osób, w tym: 68% osób kierujących placówką publiczną 29% osób kierujących placówką niepubliczną

28 Badanie opinii cz. 2/11 PRACOWNICY Czym kierowałby/aby się Pan/i przy wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka? lokalizacja (dojazd) godziny otwarcia kwalifikacje kadry place zabaw wysokość opłat opinie innych rodziców zajęcia dodatkowe liczebność grupy liczba opiekunów posiłki 37,7% 34,5% 32,2% 30,1% 27,9% 24,5% 21,6% 53,9% 75,9% 67,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

29 Badanie opinii cz. 3/11 PRACOWNICY Czy gdyby Pana/i firma posiadała firmowe przedszkole byłby/aby Pan/i zainteresowany/a posłaniem tam dziecka? zdecydowanie tak 64,07% raczej tak jest to mile w idziane 17,83% 16,43% raczej nie 1,39% Ogólnie Kobiety Mężczyźni zdecydowanie nie 0,28% zdecydowanie nie 0,3% raczej nie 1,4% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% jest to mile widziane 16,4% 0,3% 1,5% 15,2% 0,0% 0,9% 23,4% raczej tak 17,8% 17,4% 19,8% zdecydowanie tak 64,1% 65,6% 55,9%

30 Badanie opinii cz. 4/11 PRACOWNICY Co byłoby dla Pana/i ważne w przypadku firmowego przedszkola? jakość kadry przedszkolnej bezpieczeństwo dzieci na terenie firmy lub tuż obok udział pracodawcy w opłacie w bliskiej odległości (do min) 38,4% 38,0% 57,8% 53,1% 65,7% place zabaw możliwość wpływu wysoka jakość edukacji 31,1% 30,5% 30,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

31 Badanie opinii cz. 5/11 PRACOWNICY Jaką formę placówki preferuje Pan/i najbardziej? placówka publiczna placówka niepubliczna placówka firmowa dziecko w domu inna brak odpowiedzi 2,79% 4,18% 1,53% 25,77% 25,63% 40,11% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

32 Badanie opinii cz. 6/11 HR Czy Pana/i firma/instytucja rozważa/ła możliwość utworzenia firmowego przedszkola dla dzieci pracowników? rozważała, zrezygnowała z pomysłu rozważa obecnie 9,0% 14,6% rozważa w perspektywie najbliższych kilku lat 12,5% nie rozważa 63,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

33 Badanie opinii cz. 7/11 HR Czy Pana/i firma/instytucja rozważa/ła możliwość utworzenia firmowego przedszkola dla dzieci pracowników? powody rezygnacji odpowiedzi spontaniczne: (9) brak miejsca w okolicy, lokalu (7) koszty (4) skomplikowane przepisy prawne, trudne do spełnienia (3) duże nakłady organizacyjne, trudności organizacyjne (3) brak wiedzy, czy będzie wystarczająca liczba dzieci Inne: zarząd nie widzi potrzeby; rozważają wprowadzenie dopłat niezależnie od przedszkola; firma nie jest na to gotowa; brak osoby, która mogłaby to koordynować; firma znajduje się poza miastem (koszty dowozu); brak zgody właściciela budynku na zmiany architektoniczne; właściciel budynku zamierza budować przedszkole; wymóg zatrudniania wyspecjalizowanej kadry; konieczność dłuższego pozostawania dzieci w placówce, gdy rodzice pracują dłużej; brak wiedzy w firmie nt. organizacji placówki; obawa przed roszczeniami pracowników

34 Badanie opinii cz. 8/11 HR Jakie czynniki utwierdziłyby Pana/ią w podjęciu decyzji lub zainicjowaniu rozmów w firmie o uruchomieniu firmowego przedszkola? fundusze europejskie współpraca z innymi firmami 54,7% 60,1% element budowy wizerunku firmy kłopoty z zapewnieniem opieki dzieciom zrobienie analizy kosztów 26,4% 30,4% 35,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

35 Badanie opinii cz. 9/11 PRZEDSZKOLA Czym Pana/i zdaniem kierują się rodzice przy wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka? opinie innych rodziców lokalizacja (dojazd) godziny otwarcia kwalifikacje kadry zajęcia dodatkowe relacje rodziców z kadrą posiłki wysokość opłat liczebność grupy 29,0% 27,5% 26,1% 24,6% 42,0% 39,1% 65,2% 63,8% 75,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

36 Badanie opinii cz. 10/11 PRZEDSZKOLA Jakich czynników związanych z funkcjonowaniem placówki i wychowaniem dzieci dotyczą problemy zgłaszane przez rodziców najczęściej? indywidualne podejście warunki przyjęcia godziny otwarcia wysokość opłat liczebność grup różnorodność i atrakcyjność zajęć wyposażenie, sprzęt rotacja opiekunów grupy 20,3% 20,3% 24,6% 31,9% 31,9% 40,6% 39,1% 39,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

37 Badanie opinii cz. 11/11 PRZEDSZKOLA Realizacja których zagadnień/postulatów sprawia najwięcej kłopotów? brak środków finansowych kłopoty finansowe rodziców wymagania przeciwpożarowe i sanitarne znalezienie pracowników przystosowanie budynku współpraca z rodzicami poświęcenie czasu każdemu zajęcia dodatkowe place zabaw odpowiednia jakość posiłków 2,9% 14,5% 10,1% 8,7% 7,2% 23,2% 21,7% 34,8% 50,7% 76,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

38 Podsumowanie cz. 1/11 BADANIA Mama wraca do pracy, Fundacja Świętego Mikołaja, 2006 Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina (EPPR), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stan świadomości mieszkańców Torunia w zakresie szans kobiet na rynku pracy, w ramach projektu Partnerstwo Rodzina Równość Praca, Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 2006 Kompromis na rynku pracy innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, 2005

39 Podsumowanie cz. 2/11 BADANIA Badanie Najlepsi Pracodawcy, Hewitt Gender Index, Konkurs: Firma Równych Szans 2007 Mieć dziecko w Polsce, sondaż edziecko Sytuacja matek na rynku pracy, sondaż Pracuj.pl, 2008 Zadowolenie z życia, Institute for Social and Economic Research, 2007 Wartości, sondaż OBOP, 2007

40 Podsumowanie cz. 3/11 PRZYKŁADY FIRM

41 Podsumowanie cz. 4/11 PRZEDSZKOLE W KONTENERZE?

42 Podsumowanie cz. 5/11 Alston & Bird, LLP Abbott Laboratories American Express Allstate Insurance Company* Amgen* Bayer Pharmaceuticals Bank of America* Boeing* Booz Allen Hamilton Bristol-Myers Squibb* Carnival Cruise Line Cisco Systems, Inc.* Citigroup* Compuware Deloitte & Touche Dollar General Duke University DuPont Company Eli Lilly and Company* Ernst & Young The European Commission Genentech, Inc. General Services Administration* The George Washington University GE Healthcare Georgia-Pacific USA GlaxoSmithKline* HCA- The Healthcare Company* IBM* International Monetary Fund JCPenney Company JFK Medical Center* J Sainsbury plc JPMorgan Chase* Johns Hopkins University Johnson & Johnson* Land Rover Lands' End Marriott International Mattel Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Merck & Co.* Merrill Lynch* Microsoft UK Northern Trust Company Northwestern Memorial Hospital Paramount Pictures Pfizer* The PGA Tour PNC Bank* Prudential Financial* Ropes & Gray LLP Reebok Sainsbury's SAS Institute* Schering-Plough SC Johnson Wax Sears, Roebuck & Co. Sony Pictures Entertainment Staples Starbucks Sun Microsystems Target Timberland Time Warner* Toyota Motor Manufacturing UAW and Ford Motor Company* Universal Studios Viacom Wachovia Warner Bros. Western Pennsylvania School for Blind Children Yum! Brands

43 Podsumowanie cz. 6/11 KONKURSY Firma Przyjazna Mamie Mama w pracy Firma Równych Szans (Gender Index) Firma Przyjazna Rodzinie Inwestor w Kapitał Ludzki Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

44 Podsumowanie cz. 7/11 DANE STATYSTYCZNE współczynnik dzietności: w 2006 r. 1,27 (127 dzieci przypada na 100 kobiet) optymalna wysokość 2,1 2,15 liczba urodzeń: w latach trend spadkowy w 2003 r. urodziło się 351 tys. dzieci w 2006 r. urodziło się 374 tys. dzieci w 2007 r. ok. 390 tys. na rok 2008 prognozuje się poziom 420 tys. dzieci liczba przedszkoli: w 1990 r. działało prawie 26 tys. placówek w 2007 r. już nieco ponad 17 tys. w Warszawie jest 497 (pełnych) przedszkoli, z czego ok. 68% to placówki publiczne

45 Podsumowanie cz. 8/11 DANE STATYSTYCZNE brak miejsc w przedszkolach przykładowo: w Warszawie 3 tys. miejsc w Krakowie ponad 1 tys. w Poznaniu 800 w Radomiu i Łodzi po ok. 600 w ponad 500 gminach (na 2478) nie ma ani jednego przedszkola przewidywana fala wyżu demograficznego ma trwać do 2015 r.

46 Podsumowanie cz. 9/11 PRZEDSZKOLE KROK PO KROKU zanim rozpoczniemy działania: ocena możliwości prawnych założenia placówki wychowania przedszkolnego charakterystyka potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych ustalenie, jaki podmiot prawny będzie organem założycielskim prowadzącym ustalenie obowiązków organu prowadzącego wybór formy placówki analiza możliwości lokalowych podjęcie decyzji o realizacji projektu samemu lub o outsourcingu usług realizacja projektu: znalezienie lokalu/gruntu prace związane z adaptacją pomieszczeń lub budową uzyskanie pozytywnych opinii inspektora sanitarnego oraz komendanta Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci ustalenie kwalifikacji, obowiązków i kompetencji dyrektora placówki rekrutacja dyrektora placówki opracowanie aktu założycielskiego (w wypadku placówki publicznej), statutu, regulaminów zgłoszenie placówki do ewidencji i uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

47 Podsumowanie cz. 10/11 PRZEDSZKOLE KROK PO KROKU dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym: wybór programu wychowania przedszkolnego dobór kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi określenie planu budżetu, w tym: źródeł finansowania dokonanie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń podpisanie umów z dostawcami energii i mediów uruchomienie placówki alternatywnie wybór operatora przedszkola: Wybór firmy, która zajmie się całością funkcjonowania przedszkola i będzie odpowiadać przed organem założycielskim

48 Podsumowanie cz. 11/11 INICJATYWY RZĄDU we wrześniu 2008 r. do konsultacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy i kilku innych ustaw (tzw. ustawa prorodzinna) rząd chce wprowadzić możliwość finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli ze środków ZFŚS projekt przewiduje włączenie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach do definicji działalności socjalnej Rok Przedszkolaka zadania Ministra Edukacji Narodowej: upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 5 lat zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej, przygotowującej do nauki w szkole zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska

49 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Magdalena Połaska, Wolters Kluwer tel.: Krzysztof Gawroński, Wolters Kluwer tel.: Karolina Andrian, Femmeritum tel.:

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY REFORMA SYSTEMU OŚWIATY PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA Załącznik nr 1 do ogłoszenia... Data i miejsce złożenia ofert (wypełnia Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ /PLACÓWEK /NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MOGILANY POWINNO ZAWIERAĆ:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ /PLACÓWEK /NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MOGILANY POWINNO ZAWIERAĆ: ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ /PLACÓWEK /NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MOGILANY POWINNO ZAWIERAĆ: Zgodnie z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r.

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r. Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy Warszawa 2011 r. Przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne działają zgodnie z art. 82-90 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st. Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st. WARSZAWY... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Anna Brzyska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Chełm, dnia 22 września 2008 r. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 19 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy zainteresowani zmianami prawa przygotowywanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jesteśmy zainteresowani zmianami prawa przygotowywanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zalesie Górne dnia 11 czerwca 2014 r. Opinia Stowarzyszenia Rodziców TU do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dz.U.2014.925 z dnia 2014.07.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 lipca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 15 maja 2014 r. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 20 lipca 2010 r. LLU-4101-05-01/2010 P/10/069 Pani Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty System oświaty obejmuje: placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Kto i na jakich zasadach może założyć i prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy

Kto i na jakich zasadach może założyć i prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy Kto i na jakich zasadach może założyć i prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy Materiały informacyjne Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Podstawa prawna (slajd: 3) Kto może tworzyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr /28/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Luchowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 września 2012 r.

Projekt z dnia 11 września 2012 r. Projekt z dnia 11 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK PRZEDSZKOLAKA Jadwiga Mielczarek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ REFORMY PROGRAMOWEJ MEN W ychowanie przedszkolne jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty 25.06.2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa Bogusława Wojtczak Plan Wprowadzenie Obsadzanie stanowiska dyrektora szkoły Zależność pracownicza dyrektora szkoły wobec organu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XXIX/225/17 RADY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przedszkola. Warszawa, 25 stycznia 2017 r.

Opłaty za przedszkola. Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Opłaty za przedszkola Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie Dobry start dla przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

f YT NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 28/02/2013 ROK SZKOLNY 2013/2014

f YT NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 28/02/2013 ROK SZKOLNY 2013/2014 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 28/02/2013 www www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube ELEKTRONICZNY NABÓR NA R0K SZKOLNY 2013/2014 Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI Otwarte konkursy ofert dla organów prowadzących niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, czyli jak połączyć dwie ustawy: o systemie oświaty i o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich przedszkoli jest Ustawa z dnia 19

Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich przedszkoli jest Ustawa z dnia 19 Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich przedszkoli jest Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty,

Zmiany w systemie oświaty, System oświaty Zmiany w systemie oświaty, Warszawa - 5 lutego 2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. 19 lutego 2014 r.

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. 19 lutego 2014 r. Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. 19 lutego 2014 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole jest: Organizacja przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego): Liczba dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wariant porównawczy. Głogów Młp. dnia 19.11.2013 r.

Zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wariant porównawczy. Głogów Młp. dnia 19.11.2013 r. Zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wariant porównawczy Głogów Młp. dnia 19.11.2013 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, wraz z

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Warszawa; 13 maja 2014 r.

Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Warszawa; 13 maja 2014 r. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej Warszawa; 13 maja 2014 r. Program konferencji 10.00-10.10 Występ młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Zasad opracowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pieszyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-organizacyjne innych form wychowania. Doświadczenia Gminy Augustów

Aspekty formalno-organizacyjne innych form wychowania. Doświadczenia Gminy Augustów Aspekty formalno-organizacyjne innych form wychowania przedszkolnego Doświadczenia Gminy Augustów Sytuacja oświaty w Gminie Augustów Gmina Augustów prowadzi: - 7 szkół podstawowych - 508 uczniów, - 2 gimnazja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.82.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych.

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Projekt z dnia 30 maja 2017 r. U S T AWA z dnia.... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 1. Wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW Zmiany w realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego od roku szk. 2016/2017 INFORMACJE DLA RODZICÓW styczeń 2016 r. Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach

Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Krynicach Nr 1/2013 ROZDZIAŁ I Definicje

Bardziej szczegółowo