Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi ,31 zł. i został zrealizowany w kwocie ,72 zł., co stanowi 97,35 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące zaplanowano w kwocie ,31 zł. wykonanie wynosi ,72 zł. tj. 99,24 %. - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł. wykonanie wynosi ,00 zł., tj. 30,28 %. Wydatki zaplanowano w kwocie ,48 zł. i zostały zrealizowane w kwocie ,82 zł. tj. 93,27 % realizacji planu, w tym: - wydatki bieżące na plan ,17 zł. realizacja wyniosła ,47 zł. tj. 94,86 % realizacji planu, - wydatki majątkowe na plan ,31 zł. zrealizowano ,35 zł. tj. 89,18 % realizacji planu. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz zmiany dotacji na zadania zlecone i własne jak również zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zarządzeniami Wójta Gminy. W 2010 roku planowano deficyt budżetu w kwocie ,17 zł. Na koniec 2010 roku zostały środki w kwocie ,08 zł. i są to przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę ,40 zł. Analizę dochodów budżetu gminy Turek za 2010 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

2 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w kwocie ,22 zł. tj. 99,57 % realizacji planu, w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1.041,16 zł., oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie ,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg z Funduszu Rekultywacji Gruntów w kwocie ,00 zł., natomiast realizacja wynosi ,00 zł.. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie ,42 zł., są to odsetki karne od nieterminowej realizacji budowy drogi w m. Kowale Księże. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 81,09% tj. kwota ,24 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 91,90 %, wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,24 zł. tj. 118,51 %. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 6.230,00 tj. 259,58 % realizacji planu., zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły ,00 zł. Sprzedano budynki mieszkalne w m. Kaczki Średnie, Słodków oraz Chlebów. Ponadto wpłynęły odsetki w kwocie 2.860,23 zł. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosło ,39 zł., tj. 110,44% i jest to efektem lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 6,20 zł. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,00 zł. i ,72 zł.

3 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,61 zł. tj. 97,71% realizacji planu. Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się korzystnie, pomijając udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Rozdz przedstawia wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 67,00 zł. tj. 6,7 %. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w 2010 r. w 98,78 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 100,15 % w kwocie ,99 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,70 zł. i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. - podatek rolny zrealizowano w 121,98 % w kwocie 283,00 zł. - podatek leśny wykonano w 99,70 % w kwocie ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 4.952,00 zł. tj. 12,38 %. Niższa realizacja jest spowodowana zmianą w ewidencji pojazdów i zaległościami w kwocie ,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 4.172,00 zł. i odnotowuje się minimalny wzrost. - dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie ,00 zł. tj. 95,48 %,

4 - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.126,44 zł., tj.70,88 %. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 99,16% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 105,19 %. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,74 zł. i wzrosły w stosunku do 2009 r. - podatek rolny zrealizowano w 95,49 % w kwocie ,05 zł. zaległości wynoszą 8.372,50 zł. - podatek leśny zrealizowano w 116,24% tj ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 106,81 % tj ,00 zł. Zaległości wynoszą 864,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,72 zł. tj. 84,60%. - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2010 r. w kwocie 1.631,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku - wykonanie wynosi 81,55%. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 122,14 % tj. w kwocie ,50zl. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.873,59 zł. tj. 71,84 %. Rozdz zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi ,67 zł. tj. 109,60 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 101,33 %, w kwocie ,00 zł. - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 102,02 %, w kwocie ,58 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 54,57 % tj. kwota ,23 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 130,46 % tj. kwota ,46 zł., Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi ,47 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.300,40 zł.

5 Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 97,83 % realizacji planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,61 zł. tj % realizacji planu i odnotowuje się znaczny spadek dochodów z tego tytułu. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., część wyrównawcza wpłynęła w kwocie ,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem. Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie ,03 zł. tj. 108,75% realizacji planu, są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, wpływy z usług w przedszkolu, odsetki od śr. na rachunkach bankowych. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie ,37 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ,96 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.670,00 zł. -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w kwocie ,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,00 zł. na utrzymanie GOPS-u,

6 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,76 zł. z przeznaczeniem na dożywianie oraz wypłatę świadczeń z tytułu klęski żywiołowej. Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to zaplanowana dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej zrealizowana w kwocie ,86 zł. w związku z projektem : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społecznozawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie ,00 zł. tj. 96,58 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie ,72 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i wyprawki. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody z opłaty produktowej w kwocie ,53 zł., różne dochody w kwocie ,00 zł. Ponadto środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie ,37 zł. tj. 122,19 % Dz. 921 przedstawia wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,61 zł. oraz zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, natomiast pełne rozliczenie nastąpiło w 2011 roku. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w kwocie 9.170,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku, gmina traci dochody w wysokości ,28 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) gmina traci dochody w wysokości ,92 zł.

7 W 2010r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie ,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień r. nie wystąpiły. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2010 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 90,51%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,90zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji ,00 zł. oraz bieżące wydatki w zakresie gospodarki wodociągowej i sanitacyjnej. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. Ponadto przekazano dotacje na melioracje wodne w kwocie ,10 zł., przekazano środki na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie ,60 zł. i wydatkowano środki na inwestycje w kwocie ,94 zł. W zakresie utrzymania dróg i inwestycji na terenie Gminy wydatkowano kwotę ,39 zł., tj. 96,44 % realizacji planu, w tym: zimowe utrzymanie, żwirowanie i równanie dróg, naprawa przepustów, itp. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,22 %. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego, wyceny obiektów, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji komunalizacyjnej na majątek gminy oraz wykup gruntów ( grunty pod drogi) na ogólną wartość ,65 zł. tj. 95,13 % wykonania planu.

8 Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość ,14 zł. tj. 75,59 %. Utrzymanie administracji publicznej w 2010 roku wyniosło ,48 zł tj.95,79 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych. Znacząco wzrastają koszty opłat za przesyłki listowe. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem weryfikację spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów na ogólna kwotę ,00 zł. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie ,24zł. tj. 97,65 % realizacji planu. Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i doposażenia samochodu bojowego oraz zakup radiowego systemu alarmowania dla OSP w Kowalach Księżych. Ponadto wydatkowano kwotę ,27 zł. na zarządzanie kryzysowe. Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie ,48 zł. tj. 89,73 % Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 i 2008 roku wyniosły ,13 zł, Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie ,00 zł. w tym: - rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na : 1. opłaty i składki w dz. 600 z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.000,00zł. 2. remont podłogi na korytarzu w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich w kwocie ,00 zł. 3. bieżące wydatki w pozostałej działalności administracji w kwocie 3.000,00 zł.

9 4. sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej w Chlebowie w kwocie 4.500,00 zł. 5. pokrycie kosztów energii elektrycznej w ZSP w Słodkowie w kwocie 4.500,00zł. - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków zalania wodą na terenie gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i inwestycje, wykonanie wynosi ,66 zł. tj. 96,59 % wykonania planu. Rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi ,58 zł. tj. 96,36% Rozdz przedszkola - wykonano w kwocie ,75 zł. tj. 98,49 % wykonania planu. Rozdz inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie ,52 zł. Rozdz gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki i inwestycje zostały zrealizowane w 98,54 % co stanowi kwotę ,72 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 92,66 % i wydatkowano ,35 zł. Rozdz dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wyniosło ,84 zł. tj. 94,74 % realizacji planu. Rozdz pozostała działalność stanowi wydatki na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pozostałe koszty w kwocie ,03 zł. tj. 86,77 %. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowane w kwocie ,81 zł.. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. Środki zgromadzone z lat ubiegłych jak również z 2010 roku powiększają wielkość planowanych środków na rok następny w kwocie ,68 zł. Dział 852 wykazuje wydatki na świadczenia rodzinne oraz koszty z tym związane w kwocie ,26 zł. tj. 96,31 % realizacji planu. Zasiłki z opieki społecznej z

10 zadań własnych i zleconych w kwocie ,24 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 7.670,00 zł. tj. 100 %, koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,27 zł. tj. 95,79 % wykonania planu, dożywianie i świadczenia społeczne w kwocie ,27 zł. oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.186,36 zł.. W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z usługami opiekuńczymi, natomiast wystąpiły wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,80 zł.; Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej są to wydatki na realizację programu z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie ,86 zł. w związku realizowanym projektem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie ,40 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów oraz wyprawkę w kwocie ,40 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie ,27 zł. tj. 92,33 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni oraz koszty pobytu zwierząt w schronisku. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,86 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty dożynek gminnych oraz inwestycje wydatkowano kwotę ,87 zł. Poniesiono także wydatki na ochronę zabytków w kwocie 9.000,00 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych oraz inwestycje w kwocie ,88 zł. tj. 76,18 %.

11 Wydzielając z dochodów i wydatków budżetu gminy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan ,00 zł. wykonanie wynosi ,74 zł. tj. 96,78%, w identyczny sposób kształtują się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania, w tym: - rolnictwo i łowiectwo plan ,00 zł. wykonanie ,06 zł. tj. 99,86%, - administracja publiczna- plan ,00 zł., wykonanie ,72 zł. tj. 98,52 %, - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 98,48 %, - pomoc społeczna plan ,00 zł. wykonanie ,96 zł. tj. 96,44 %. W budżecie na 2010 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie ,17 zł., w tym : - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie ,68 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie ,49 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie ,00 zł., na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągnięta w 2005 roku spłata ,00 zł. Kredyt spłacony w 2010 roku przy umorzeniu kwoty ,00 zł. 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągnięty w 2005 roku spłata ,00 zł. Kredyt całkowicie spłacony w 2010 roku. 3. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. 4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 4 do sprawozdania. W 2010 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w następujących jednostkach i pozycjach:

12 Urząd Gminy Turek kwota ,51 zł. dz. 010 rozdz kwota 394,73 zł. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, dz. 600 rozdz kwota ,00 zł. remont rowu, dz. 700 rozdz kwota 35,00 zł. podatek VAT za m-c grudzień 2010r., dz. 750 rozdz kwota 983,14 czasopisma, dz. 750 rozdz kwota 144,29 zł. energia, dz. 750 rozdz kwota 189,72 wywóz nieczystości, dz. 750 rozdz kwota 203,00 zł. ryczałt za rozjazdy za m-c grudzień dz. 754 rozdz kwota 1.459,69 zł, 4170 kwota 270,04 zł, rozliczenie umów zleceń za miesiąc grudzień. dz. 754 rozdz kwota 639,62 zł. zakup paliwa, dz. 754 rozdz kwota 646,00 zł. energia, dz. 754 rozdz kwota 1.470,00 zł. ubezpieczenie samochodów bojowych, dz. 757 rozdz kwota ,53 odsetki od kredytów, dz. 801 rozdz kwota 1.006,07 zakup paliwa do samochodu, dz. 801 rozdz kwota 151,47 zł. koszty dowozu, dz. 801 rozdz kwota 2.275,00 zł. ubezpieczenie autobusu, dz. 801 rozdz kwota 183,75 zł. mapy do wniosku, dz. 900 rozdz kwota 119,84 zł. za wywóz nieczystości segregowanych, dz. 900 rozdz kwota ,13zł. koszty pobytu zwierząt w schronisku. dz. 921 rozdz kwota 19,26 zł. wywóz nieczystości, dz. 921 rozdz kwota 600,86 zł. energia. Pozostałe jednostki : dz. 801 rozdz kwota 347,79 zł. czasopisma i kwota 1.400,00 zł. zakup węgla, dz. 801 rozdz kwota 1.808,04 energia, dz. 801 rozdz kwota 1.696,02 zł. wywóz nieczystości, usługi bhp, dz. 801 rozdz kwota 200,00 podatek od ryczałtu za rozjazdy, dz. 801 rozdz kwota 527,29 zł. za art. żywnościowe, dz. 801 rozdz kwota 2.139,02 zł. energia dz. 801 rozdz kwota 58,00 zł. podatek dochodowy od osób

13 fizycznych od krajowych podróży służbowych, dz. 801 rozdz kwota 350,00 zł. opłaty za usługi bhp, dz. 801 rozdz kwota 79,99 zł. aktualizacja poradnika, dz. 801 rozdz kwota 100,80 zł. szkolenie, Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia dla Wójta Gminy Turek, zawartego 9 pkt. 1 do Uchwały budżetowej na 2010 rok do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 9 ust. 7 uchwały budżetowej na 2010 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 r. wyniosły ,37 zł. plus środki z 2009 r. w kwocie 4.591,78 zł., natomiast wydatki ,04 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania. Stan środków na koniec 2010 r. wynosi ,11 zł.. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę ,79 zł.. Pozostała do rozliczenia kwota ,32 zł. Finansowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco : dz. 010 plan ,00 zł. wykonanie ,54 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,26 zł. dz. 700 plan ,00 zł. wykonanie ,51 zł. dz. 750 plan ,00 zł. wykonanie ,50 zł. dz. 754 plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,08 zł. dz. 900 plan ,00 zł. wykonanie ,82 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,93 zł.

14 dz. 926 plan ,31 zł. wykonanie ,71 zł. razem plan ,31 zł. wykonanie ,35 zł., w tym ; Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,00 zł. wyk ,54 zł. Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan ,00 zł. wyk ,54 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,32 zł. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Budowa wodociągów była realizowana przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przy 40% udziale w inwestycji, w związku z czym przy kosztach zadania wykazano plus udział Związku. 1. Budy Słodkowskie 567 m kwota zł. wyk ,42 zł. plus ,06 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 2. Cisew 160 m kwota zł. wyk. 854,00 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, który nie został oddany w wymaganym terminie. W związku z powyższym przewidywany termin wykonania I półrocze 2011 r. 3. Turkowice 353 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,40 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 5. Turkowice 230 m kwota wyk ,00 zł. plus 7.756,03 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 6. Korytków 97 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 3.673,94 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 7. Słodków 306 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,69 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 8. Turkowice 160 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 7.331,75 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 9. Obrębizna 131 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 4.460,49 zl. Wodociąg wykonany w dniach r. 10. Korytków 70 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 3.036,91 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 11. Koszty uzgodnienia dokumentacji kanalizacji w m. Cisew kwota 2.700,00 zł. wyk. kwota 2.651,90 zł. 12. Budowa wodociągu w m. Budy Słodkowskie 285 m przełożenie kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,62 zł. Wodociąg wykonany w dniach r Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,62 zł. Zakup odcinków sieci wodociągowej : 1. Grabieniec 186 m kwota zł. wyk ,94 zł zakupiono w dniu r. 2. Słodków Kolonia 60 m zł. wyk ,58 zł zakupiono w dniu r. 3. Obrębizna 85 m kwota zł. wyk ,09 zł. zakupiono w dniu r. 4. Obrzębin 60 m kwota zł. wyk ,65 zł. zakupiono w dniu r. 5. Turkowice 92 m kwota zł. wyk ,00 zł. zakupiono w dniu r. 6. Obrębizna 45 m kwota zł. zadanie nie zostało zrealizowane,

15 7. Grabieniec 122 m kwota zł zadanie nie zostało zrealizowane, 8. Szadów Księży 24 m kwota zł. wyk ,74 zł. zakupiono w dniu r. 9. Słodków Kolonia 158 m kwota zł ,62 zł zakupiono w dniu r Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł. wyk ,60 zł. 1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie gospodarka wodna i ściekowa Wydatkowane środki obejmują koszty udziału gminy Turek utrzymania Jednostki Realizującej Projekt pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 zł. wyk ,26 zł. Rozdz Drogi publiczne gminne plan ,00 zł. wyk ,26 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,26 zł. 1.Droga w m. Turkowice ,00 zł. wyk ,39 zł. Budowa drogi o długości 1,139 km Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, Turek, z którą została podpisana umowa NR 96/10 w dniu r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona w 2010r W dniu r. został podpisany aneks o wydłużenie terminu zakończenia całego zakresu robót na dzień r. 2. Droga w m. Obrębizna ,00 zł. wyk ,16 zł. Budowa drogi o długości 520 mb. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, Warszawa, z którą została podpisana umowa Nr 55/10 w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu r. 3. Droga w m. Chlebów ,00 zł. wyk ,96zł. Budowa drogi o długości 500mb. Wykonawcą robót była firma MARKBUD Spółka z o.o. ul. Łódzka 14/ Poddębice, z którą została podpisana umowa Nr 81/10 została podpisana w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dni r. 4. Droga w m. Budy Słodkowskie ,00 zł. wyk ,54 zł. Budowa drogi o długości 1,0 km Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, Warszawa, z którą podpisano umowę Nr 57/2010 w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu r. 5. Droga w m. Kowale Księże ,00 zł. wyk ,21zł. Budowa drogi o długości 712 mb. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski ul.górnicza 10, Turek, z którą podpisano umowę Nr 58/2009 w dniu r Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu 07 czerwca 2010 r.

16 6. Projekt usunięcia kolizji z linią telefoniczną na drodze w m. Słodków Kol ,00 zł. wyk ,00 zł. Projekt został wykonany przez Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy Urbańska Bożena, Kalisz ul.h. Sawickiej 2A/3 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 zł. wyk ,51 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł. wyk ,51 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,51 zł. 1. Wykup gruntów przy Gimnazjum w Słodkowie i wykup gruntów pod przepompownie w m. Żuki Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 zł. wyk ,50 zł. Rozdz Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) plan ,00 zł. wyk ,50 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,00 zł. - zainstalowanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,50 zł. 1. Zakup programu LEX zadanie zostało zrealizowane Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan ,00 zł. wyk ,00 zł. Rozdz Ochotnicze straże pożarne plan ,00 zł. wyk ,00 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł. wyk ,00 zł. 1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kowale Księże ,00 zł. wyk ,00 zł. 2. Zakup radiowego systemu alarmowego dla OSP Kowale księże 6.000,00 zł. wyk ,00 zł. Dotacje zostały przekazane i rozliczone. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 zł. wyk ,08 zł. Rozdz Gimnazja plan ,00 zł. wyk ,08 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,08 zł. 1. Odwodnienie terenu boisk przy Gimnazjum w Słodkowie Inwestycja zakończona. W miesiącu sierpniu 2010 roku nastąpiło całkowite rozliczenie. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Turku. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 zł. wyk ,82 zł. Rozdz Gospodarka odpadami plan ,00 zł. wyk ,82 zł Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł. wyk ,82 zł. 1. Koniński Region Komunalny gospodarka odpadami

17 Wykonanie budżetu obejmuje udział gminy Turek w kosztach organizacji i funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego, którego Inwestorem Zastępczym jest Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ,00 zł. wyk ,93zł. Rozdz Pozostała działalność plan ,00 zł. wyk ,93 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ,00 zł. wyk ,90 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ,00 zł. wyk ,00 zł. 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ,00 zł. wyk ,03 zł. 1. Adaptacja budynku po byłej szkole w Kowalach Księżych na Wiejskie centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych wraz z budową boiska. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pomocowych w ramach działania 313, 322, 323 Działanie i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wykonawca robót Firma Budowlana JAFRA, Jafra Andrzej, Cisew 143, Turek. Zadanie zakończone w dniu r. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan ,31 zł. wyk ,71 zł. Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,31 zł. wyk ,71 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,31 zł. wyk ,71 zł. 1. Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Słodków W dniu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne trybie przetargu nieograniczonego. Złożono 7 ofert. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie robót z Zakładem Budowlanym BUT-BET na ogólna kwotę ,60 zł. Termin realizacji zadania rozłożono na lata

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wynosi 22.735.581,71

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2015 rok Dochody budżetu gminy planuje się w kwocie 25.389.746,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 27 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 r. Plan dochodów na 2014 r. po zmianach wynosi 25.474.162,74

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo