Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi ,31 zł. i został zrealizowany w kwocie ,72 zł., co stanowi 97,35 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące zaplanowano w kwocie ,31 zł. wykonanie wynosi ,72 zł. tj. 99,24 %. - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł. wykonanie wynosi ,00 zł., tj. 30,28 %. Wydatki zaplanowano w kwocie ,48 zł. i zostały zrealizowane w kwocie ,82 zł. tj. 93,27 % realizacji planu, w tym: - wydatki bieżące na plan ,17 zł. realizacja wyniosła ,47 zł. tj. 94,86 % realizacji planu, - wydatki majątkowe na plan ,31 zł. zrealizowano ,35 zł. tj. 89,18 % realizacji planu. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz zmiany dotacji na zadania zlecone i własne jak również zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zarządzeniami Wójta Gminy. W 2010 roku planowano deficyt budżetu w kwocie ,17 zł. Na koniec 2010 roku zostały środki w kwocie ,08 zł. i są to przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę ,40 zł. Analizę dochodów budżetu gminy Turek za 2010 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

2 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w kwocie ,22 zł. tj. 99,57 % realizacji planu, w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1.041,16 zł., oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie ,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg z Funduszu Rekultywacji Gruntów w kwocie ,00 zł., natomiast realizacja wynosi ,00 zł.. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie ,42 zł., są to odsetki karne od nieterminowej realizacji budowy drogi w m. Kowale Księże. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 81,09% tj. kwota ,24 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 91,90 %, wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,24 zł. tj. 118,51 %. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 6.230,00 tj. 259,58 % realizacji planu., zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły ,00 zł. Sprzedano budynki mieszkalne w m. Kaczki Średnie, Słodków oraz Chlebów. Ponadto wpłynęły odsetki w kwocie 2.860,23 zł. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosło ,39 zł., tj. 110,44% i jest to efektem lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 6,20 zł. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,00 zł. i ,72 zł.

3 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,61 zł. tj. 97,71% realizacji planu. Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się korzystnie, pomijając udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Rozdz przedstawia wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 67,00 zł. tj. 6,7 %. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w 2010 r. w 98,78 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 100,15 % w kwocie ,99 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,70 zł. i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. - podatek rolny zrealizowano w 121,98 % w kwocie 283,00 zł. - podatek leśny wykonano w 99,70 % w kwocie ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 4.952,00 zł. tj. 12,38 %. Niższa realizacja jest spowodowana zmianą w ewidencji pojazdów i zaległościami w kwocie ,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 4.172,00 zł. i odnotowuje się minimalny wzrost. - dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie ,00 zł. tj. 95,48 %,

4 - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.126,44 zł., tj.70,88 %. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 99,16% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 105,19 %. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,74 zł. i wzrosły w stosunku do 2009 r. - podatek rolny zrealizowano w 95,49 % w kwocie ,05 zł. zaległości wynoszą 8.372,50 zł. - podatek leśny zrealizowano w 116,24% tj ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 106,81 % tj ,00 zł. Zaległości wynoszą 864,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,72 zł. tj. 84,60%. - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2010 r. w kwocie 1.631,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku - wykonanie wynosi 81,55%. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 122,14 % tj. w kwocie ,50zl. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.873,59 zł. tj. 71,84 %. Rozdz zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi ,67 zł. tj. 109,60 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 101,33 %, w kwocie ,00 zł. - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 102,02 %, w kwocie ,58 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 54,57 % tj. kwota ,23 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 130,46 % tj. kwota ,46 zł., Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi ,47 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.300,40 zł.

5 Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 97,83 % realizacji planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,61 zł. tj % realizacji planu i odnotowuje się znaczny spadek dochodów z tego tytułu. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., część wyrównawcza wpłynęła w kwocie ,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem. Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie ,03 zł. tj. 108,75% realizacji planu, są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, wpływy z usług w przedszkolu, odsetki od śr. na rachunkach bankowych. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie ,37 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ,96 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.670,00 zł. -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w kwocie ,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,00 zł. na utrzymanie GOPS-u,

6 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,76 zł. z przeznaczeniem na dożywianie oraz wypłatę świadczeń z tytułu klęski żywiołowej. Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to zaplanowana dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej zrealizowana w kwocie ,86 zł. w związku z projektem : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społecznozawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie ,00 zł. tj. 96,58 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie ,72 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i wyprawki. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody z opłaty produktowej w kwocie ,53 zł., różne dochody w kwocie ,00 zł. Ponadto środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie ,37 zł. tj. 122,19 % Dz. 921 przedstawia wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,61 zł. oraz zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, natomiast pełne rozliczenie nastąpiło w 2011 roku. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w kwocie 9.170,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku, gmina traci dochody w wysokości ,28 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) gmina traci dochody w wysokości ,92 zł.

7 W 2010r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie ,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień r. nie wystąpiły. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2010 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 90,51%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,90zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji ,00 zł. oraz bieżące wydatki w zakresie gospodarki wodociągowej i sanitacyjnej. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. Ponadto przekazano dotacje na melioracje wodne w kwocie ,10 zł., przekazano środki na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie ,60 zł. i wydatkowano środki na inwestycje w kwocie ,94 zł. W zakresie utrzymania dróg i inwestycji na terenie Gminy wydatkowano kwotę ,39 zł., tj. 96,44 % realizacji planu, w tym: zimowe utrzymanie, żwirowanie i równanie dróg, naprawa przepustów, itp. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,22 %. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego, wyceny obiektów, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji komunalizacyjnej na majątek gminy oraz wykup gruntów ( grunty pod drogi) na ogólną wartość ,65 zł. tj. 95,13 % wykonania planu.

8 Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość ,14 zł. tj. 75,59 %. Utrzymanie administracji publicznej w 2010 roku wyniosło ,48 zł tj.95,79 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych. Znacząco wzrastają koszty opłat za przesyłki listowe. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem weryfikację spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów na ogólna kwotę ,00 zł. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie ,24zł. tj. 97,65 % realizacji planu. Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i doposażenia samochodu bojowego oraz zakup radiowego systemu alarmowania dla OSP w Kowalach Księżych. Ponadto wydatkowano kwotę ,27 zł. na zarządzanie kryzysowe. Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie ,48 zł. tj. 89,73 % Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 i 2008 roku wyniosły ,13 zł, Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie ,00 zł. w tym: - rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na : 1. opłaty i składki w dz. 600 z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.000,00zł. 2. remont podłogi na korytarzu w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich w kwocie ,00 zł. 3. bieżące wydatki w pozostałej działalności administracji w kwocie 3.000,00 zł.

9 4. sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej w Chlebowie w kwocie 4.500,00 zł. 5. pokrycie kosztów energii elektrycznej w ZSP w Słodkowie w kwocie 4.500,00zł. - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków zalania wodą na terenie gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i inwestycje, wykonanie wynosi ,66 zł. tj. 96,59 % wykonania planu. Rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi ,58 zł. tj. 96,36% Rozdz przedszkola - wykonano w kwocie ,75 zł. tj. 98,49 % wykonania planu. Rozdz inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie ,52 zł. Rozdz gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki i inwestycje zostały zrealizowane w 98,54 % co stanowi kwotę ,72 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 92,66 % i wydatkowano ,35 zł. Rozdz dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wyniosło ,84 zł. tj. 94,74 % realizacji planu. Rozdz pozostała działalność stanowi wydatki na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pozostałe koszty w kwocie ,03 zł. tj. 86,77 %. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowane w kwocie ,81 zł.. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. Środki zgromadzone z lat ubiegłych jak również z 2010 roku powiększają wielkość planowanych środków na rok następny w kwocie ,68 zł. Dział 852 wykazuje wydatki na świadczenia rodzinne oraz koszty z tym związane w kwocie ,26 zł. tj. 96,31 % realizacji planu. Zasiłki z opieki społecznej z

10 zadań własnych i zleconych w kwocie ,24 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 7.670,00 zł. tj. 100 %, koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,27 zł. tj. 95,79 % wykonania planu, dożywianie i świadczenia społeczne w kwocie ,27 zł. oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.186,36 zł.. W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z usługami opiekuńczymi, natomiast wystąpiły wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,80 zł.; Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej są to wydatki na realizację programu z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie ,86 zł. w związku realizowanym projektem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie ,40 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów oraz wyprawkę w kwocie ,40 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie ,27 zł. tj. 92,33 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni oraz koszty pobytu zwierząt w schronisku. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,86 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty dożynek gminnych oraz inwestycje wydatkowano kwotę ,87 zł. Poniesiono także wydatki na ochronę zabytków w kwocie 9.000,00 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych oraz inwestycje w kwocie ,88 zł. tj. 76,18 %.

11 Wydzielając z dochodów i wydatków budżetu gminy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan ,00 zł. wykonanie wynosi ,74 zł. tj. 96,78%, w identyczny sposób kształtują się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania, w tym: - rolnictwo i łowiectwo plan ,00 zł. wykonanie ,06 zł. tj. 99,86%, - administracja publiczna- plan ,00 zł., wykonanie ,72 zł. tj. 98,52 %, - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 98,48 %, - pomoc społeczna plan ,00 zł. wykonanie ,96 zł. tj. 96,44 %. W budżecie na 2010 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie ,17 zł., w tym : - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie ,68 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie ,49 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie ,00 zł., na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągnięta w 2005 roku spłata ,00 zł. Kredyt spłacony w 2010 roku przy umorzeniu kwoty ,00 zł. 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągnięty w 2005 roku spłata ,00 zł. Kredyt całkowicie spłacony w 2010 roku. 3. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. 4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 4 do sprawozdania. W 2010 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w następujących jednostkach i pozycjach:

12 Urząd Gminy Turek kwota ,51 zł. dz. 010 rozdz kwota 394,73 zł. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, dz. 600 rozdz kwota ,00 zł. remont rowu, dz. 700 rozdz kwota 35,00 zł. podatek VAT za m-c grudzień 2010r., dz. 750 rozdz kwota 983,14 czasopisma, dz. 750 rozdz kwota 144,29 zł. energia, dz. 750 rozdz kwota 189,72 wywóz nieczystości, dz. 750 rozdz kwota 203,00 zł. ryczałt za rozjazdy za m-c grudzień dz. 754 rozdz kwota 1.459,69 zł, 4170 kwota 270,04 zł, rozliczenie umów zleceń za miesiąc grudzień. dz. 754 rozdz kwota 639,62 zł. zakup paliwa, dz. 754 rozdz kwota 646,00 zł. energia, dz. 754 rozdz kwota 1.470,00 zł. ubezpieczenie samochodów bojowych, dz. 757 rozdz kwota ,53 odsetki od kredytów, dz. 801 rozdz kwota 1.006,07 zakup paliwa do samochodu, dz. 801 rozdz kwota 151,47 zł. koszty dowozu, dz. 801 rozdz kwota 2.275,00 zł. ubezpieczenie autobusu, dz. 801 rozdz kwota 183,75 zł. mapy do wniosku, dz. 900 rozdz kwota 119,84 zł. za wywóz nieczystości segregowanych, dz. 900 rozdz kwota ,13zł. koszty pobytu zwierząt w schronisku. dz. 921 rozdz kwota 19,26 zł. wywóz nieczystości, dz. 921 rozdz kwota 600,86 zł. energia. Pozostałe jednostki : dz. 801 rozdz kwota 347,79 zł. czasopisma i kwota 1.400,00 zł. zakup węgla, dz. 801 rozdz kwota 1.808,04 energia, dz. 801 rozdz kwota 1.696,02 zł. wywóz nieczystości, usługi bhp, dz. 801 rozdz kwota 200,00 podatek od ryczałtu za rozjazdy, dz. 801 rozdz kwota 527,29 zł. za art. żywnościowe, dz. 801 rozdz kwota 2.139,02 zł. energia dz. 801 rozdz kwota 58,00 zł. podatek dochodowy od osób

13 fizycznych od krajowych podróży służbowych, dz. 801 rozdz kwota 350,00 zł. opłaty za usługi bhp, dz. 801 rozdz kwota 79,99 zł. aktualizacja poradnika, dz. 801 rozdz kwota 100,80 zł. szkolenie, Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia dla Wójta Gminy Turek, zawartego 9 pkt. 1 do Uchwały budżetowej na 2010 rok do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 9 ust. 7 uchwały budżetowej na 2010 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 r. wyniosły ,37 zł. plus środki z 2009 r. w kwocie 4.591,78 zł., natomiast wydatki ,04 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania. Stan środków na koniec 2010 r. wynosi ,11 zł.. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę ,79 zł.. Pozostała do rozliczenia kwota ,32 zł. Finansowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco : dz. 010 plan ,00 zł. wykonanie ,54 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,26 zł. dz. 700 plan ,00 zł. wykonanie ,51 zł. dz. 750 plan ,00 zł. wykonanie ,50 zł. dz. 754 plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,08 zł. dz. 900 plan ,00 zł. wykonanie ,82 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,93 zł.

14 dz. 926 plan ,31 zł. wykonanie ,71 zł. razem plan ,31 zł. wykonanie ,35 zł., w tym ; Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,00 zł. wyk ,54 zł. Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan ,00 zł. wyk ,54 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,32 zł. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Budowa wodociągów była realizowana przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przy 40% udziale w inwestycji, w związku z czym przy kosztach zadania wykazano plus udział Związku. 1. Budy Słodkowskie 567 m kwota zł. wyk ,42 zł. plus ,06 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 2. Cisew 160 m kwota zł. wyk. 854,00 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, który nie został oddany w wymaganym terminie. W związku z powyższym przewidywany termin wykonania I półrocze 2011 r. 3. Turkowice 353 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,40 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 5. Turkowice 230 m kwota wyk ,00 zł. plus 7.756,03 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 6. Korytków 97 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 3.673,94 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 7. Słodków 306 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,69 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 8. Turkowice 160 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 7.331,75 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 9. Obrębizna 131 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 4.460,49 zl. Wodociąg wykonany w dniach r. 10. Korytków 70 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 3.036,91 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 11. Koszty uzgodnienia dokumentacji kanalizacji w m. Cisew kwota 2.700,00 zł. wyk. kwota 2.651,90 zł. 12. Budowa wodociągu w m. Budy Słodkowskie 285 m przełożenie kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,62 zł. Wodociąg wykonany w dniach r Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,62 zł. Zakup odcinków sieci wodociągowej : 1. Grabieniec 186 m kwota zł. wyk ,94 zł zakupiono w dniu r. 2. Słodków Kolonia 60 m zł. wyk ,58 zł zakupiono w dniu r. 3. Obrębizna 85 m kwota zł. wyk ,09 zł. zakupiono w dniu r. 4. Obrzębin 60 m kwota zł. wyk ,65 zł. zakupiono w dniu r. 5. Turkowice 92 m kwota zł. wyk ,00 zł. zakupiono w dniu r. 6. Obrębizna 45 m kwota zł. zadanie nie zostało zrealizowane,

15 7. Grabieniec 122 m kwota zł zadanie nie zostało zrealizowane, 8. Szadów Księży 24 m kwota zł. wyk ,74 zł. zakupiono w dniu r. 9. Słodków Kolonia 158 m kwota zł ,62 zł zakupiono w dniu r Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł. wyk ,60 zł. 1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie gospodarka wodna i ściekowa Wydatkowane środki obejmują koszty udziału gminy Turek utrzymania Jednostki Realizującej Projekt pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 zł. wyk ,26 zł. Rozdz Drogi publiczne gminne plan ,00 zł. wyk ,26 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,26 zł. 1.Droga w m. Turkowice ,00 zł. wyk ,39 zł. Budowa drogi o długości 1,139 km Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, Turek, z którą została podpisana umowa NR 96/10 w dniu r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona w 2010r W dniu r. został podpisany aneks o wydłużenie terminu zakończenia całego zakresu robót na dzień r. 2. Droga w m. Obrębizna ,00 zł. wyk ,16 zł. Budowa drogi o długości 520 mb. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, Warszawa, z którą została podpisana umowa Nr 55/10 w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu r. 3. Droga w m. Chlebów ,00 zł. wyk ,96zł. Budowa drogi o długości 500mb. Wykonawcą robót była firma MARKBUD Spółka z o.o. ul. Łódzka 14/ Poddębice, z którą została podpisana umowa Nr 81/10 została podpisana w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dni r. 4. Droga w m. Budy Słodkowskie ,00 zł. wyk ,54 zł. Budowa drogi o długości 1,0 km Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, Warszawa, z którą podpisano umowę Nr 57/2010 w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu r. 5. Droga w m. Kowale Księże ,00 zł. wyk ,21zł. Budowa drogi o długości 712 mb. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski ul.górnicza 10, Turek, z którą podpisano umowę Nr 58/2009 w dniu r Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu 07 czerwca 2010 r.

16 6. Projekt usunięcia kolizji z linią telefoniczną na drodze w m. Słodków Kol ,00 zł. wyk ,00 zł. Projekt został wykonany przez Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy Urbańska Bożena, Kalisz ul.h. Sawickiej 2A/3 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 zł. wyk ,51 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł. wyk ,51 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,51 zł. 1. Wykup gruntów przy Gimnazjum w Słodkowie i wykup gruntów pod przepompownie w m. Żuki Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 zł. wyk ,50 zł. Rozdz Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) plan ,00 zł. wyk ,50 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,00 zł. - zainstalowanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,50 zł. 1. Zakup programu LEX zadanie zostało zrealizowane Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan ,00 zł. wyk ,00 zł. Rozdz Ochotnicze straże pożarne plan ,00 zł. wyk ,00 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł. wyk ,00 zł. 1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kowale Księże ,00 zł. wyk ,00 zł. 2. Zakup radiowego systemu alarmowego dla OSP Kowale księże 6.000,00 zł. wyk ,00 zł. Dotacje zostały przekazane i rozliczone. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 zł. wyk ,08 zł. Rozdz Gimnazja plan ,00 zł. wyk ,08 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,08 zł. 1. Odwodnienie terenu boisk przy Gimnazjum w Słodkowie Inwestycja zakończona. W miesiącu sierpniu 2010 roku nastąpiło całkowite rozliczenie. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Turku. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 zł. wyk ,82 zł. Rozdz Gospodarka odpadami plan ,00 zł. wyk ,82 zł Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł. wyk ,82 zł. 1. Koniński Region Komunalny gospodarka odpadami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok Plan dochodów na 2002 r. po zmianach wynosi 8.774.042,38 zł. i został zrealizowany w wysokości 8.654.948,51 zł., co stanowi 98,64 % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo