Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi ,31 zł. i został zrealizowany w kwocie ,72 zł., co stanowi 97,35 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące zaplanowano w kwocie ,31 zł. wykonanie wynosi ,72 zł. tj. 99,24 %. - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł. wykonanie wynosi ,00 zł., tj. 30,28 %. Wydatki zaplanowano w kwocie ,48 zł. i zostały zrealizowane w kwocie ,82 zł. tj. 93,27 % realizacji planu, w tym: - wydatki bieżące na plan ,17 zł. realizacja wyniosła ,47 zł. tj. 94,86 % realizacji planu, - wydatki majątkowe na plan ,31 zł. zrealizowano ,35 zł. tj. 89,18 % realizacji planu. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz zmiany dotacji na zadania zlecone i własne jak również zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zarządzeniami Wójta Gminy. W 2010 roku planowano deficyt budżetu w kwocie ,17 zł. Na koniec 2010 roku zostały środki w kwocie ,08 zł. i są to przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę ,40 zł. Analizę dochodów budżetu gminy Turek za 2010 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

2 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w kwocie ,22 zł. tj. 99,57 % realizacji planu, w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1.041,16 zł., oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie ,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg z Funduszu Rekultywacji Gruntów w kwocie ,00 zł., natomiast realizacja wynosi ,00 zł.. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie ,42 zł., są to odsetki karne od nieterminowej realizacji budowy drogi w m. Kowale Księże. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 81,09% tj. kwota ,24 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 91,90 %, wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,24 zł. tj. 118,51 %. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 6.230,00 tj. 259,58 % realizacji planu., zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły ,00 zł. Sprzedano budynki mieszkalne w m. Kaczki Średnie, Słodków oraz Chlebów. Ponadto wpłynęły odsetki w kwocie 2.860,23 zł. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosło ,39 zł., tj. 110,44% i jest to efektem lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 6,20 zł. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,00 zł. i ,72 zł.

3 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,61 zł. tj. 97,71% realizacji planu. Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się korzystnie, pomijając udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Rozdz przedstawia wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 67,00 zł. tj. 6,7 %. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w 2010 r. w 98,78 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 100,15 % w kwocie ,99 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,70 zł. i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. - podatek rolny zrealizowano w 121,98 % w kwocie 283,00 zł. - podatek leśny wykonano w 99,70 % w kwocie ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 4.952,00 zł. tj. 12,38 %. Niższa realizacja jest spowodowana zmianą w ewidencji pojazdów i zaległościami w kwocie ,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 4.172,00 zł. i odnotowuje się minimalny wzrost. - dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie ,00 zł. tj. 95,48 %,

4 - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.126,44 zł., tj.70,88 %. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 99,16% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 105,19 %. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,74 zł. i wzrosły w stosunku do 2009 r. - podatek rolny zrealizowano w 95,49 % w kwocie ,05 zł. zaległości wynoszą 8.372,50 zł. - podatek leśny zrealizowano w 116,24% tj ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 106,81 % tj ,00 zł. Zaległości wynoszą 864,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,72 zł. tj. 84,60%. - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2010 r. w kwocie 1.631,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku - wykonanie wynosi 81,55%. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 122,14 % tj. w kwocie ,50zl. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.873,59 zł. tj. 71,84 %. Rozdz zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi ,67 zł. tj. 109,60 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 101,33 %, w kwocie ,00 zł. - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 102,02 %, w kwocie ,58 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 54,57 % tj. kwota ,23 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 130,46 % tj. kwota ,46 zł., Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi ,47 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.300,40 zł.

5 Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 97,83 % realizacji planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,61 zł. tj % realizacji planu i odnotowuje się znaczny spadek dochodów z tego tytułu. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., część wyrównawcza wpłynęła w kwocie ,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem. Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie ,03 zł. tj. 108,75% realizacji planu, są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, wpływy z usług w przedszkolu, odsetki od śr. na rachunkach bankowych. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie ,37 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ,96 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.670,00 zł. -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w kwocie ,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,00 zł. na utrzymanie GOPS-u,

6 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,76 zł. z przeznaczeniem na dożywianie oraz wypłatę świadczeń z tytułu klęski żywiołowej. Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to zaplanowana dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej zrealizowana w kwocie ,86 zł. w związku z projektem : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społecznozawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie ,00 zł. tj. 96,58 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie ,72 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i wyprawki. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody z opłaty produktowej w kwocie ,53 zł., różne dochody w kwocie ,00 zł. Ponadto środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie ,37 zł. tj. 122,19 % Dz. 921 przedstawia wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,61 zł. oraz zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, natomiast pełne rozliczenie nastąpiło w 2011 roku. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w kwocie 9.170,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku, gmina traci dochody w wysokości ,28 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) gmina traci dochody w wysokości ,92 zł.

7 W 2010r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie ,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień r. nie wystąpiły. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2010 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 90,51%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,90zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji ,00 zł. oraz bieżące wydatki w zakresie gospodarki wodociągowej i sanitacyjnej. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. Ponadto przekazano dotacje na melioracje wodne w kwocie ,10 zł., przekazano środki na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie ,60 zł. i wydatkowano środki na inwestycje w kwocie ,94 zł. W zakresie utrzymania dróg i inwestycji na terenie Gminy wydatkowano kwotę ,39 zł., tj. 96,44 % realizacji planu, w tym: zimowe utrzymanie, żwirowanie i równanie dróg, naprawa przepustów, itp. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,22 %. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego, wyceny obiektów, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji komunalizacyjnej na majątek gminy oraz wykup gruntów ( grunty pod drogi) na ogólną wartość ,65 zł. tj. 95,13 % wykonania planu.

8 Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość ,14 zł. tj. 75,59 %. Utrzymanie administracji publicznej w 2010 roku wyniosło ,48 zł tj.95,79 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych. Znacząco wzrastają koszty opłat za przesyłki listowe. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem weryfikację spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów na ogólna kwotę ,00 zł. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie ,24zł. tj. 97,65 % realizacji planu. Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i doposażenia samochodu bojowego oraz zakup radiowego systemu alarmowania dla OSP w Kowalach Księżych. Ponadto wydatkowano kwotę ,27 zł. na zarządzanie kryzysowe. Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie ,48 zł. tj. 89,73 % Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 i 2008 roku wyniosły ,13 zł, Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie ,00 zł. w tym: - rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na : 1. opłaty i składki w dz. 600 z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.000,00zł. 2. remont podłogi na korytarzu w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich w kwocie ,00 zł. 3. bieżące wydatki w pozostałej działalności administracji w kwocie 3.000,00 zł.

9 4. sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej w Chlebowie w kwocie 4.500,00 zł. 5. pokrycie kosztów energii elektrycznej w ZSP w Słodkowie w kwocie 4.500,00zł. - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków zalania wodą na terenie gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i inwestycje, wykonanie wynosi ,66 zł. tj. 96,59 % wykonania planu. Rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi ,58 zł. tj. 96,36% Rozdz przedszkola - wykonano w kwocie ,75 zł. tj. 98,49 % wykonania planu. Rozdz inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie ,52 zł. Rozdz gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki i inwestycje zostały zrealizowane w 98,54 % co stanowi kwotę ,72 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 92,66 % i wydatkowano ,35 zł. Rozdz dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wyniosło ,84 zł. tj. 94,74 % realizacji planu. Rozdz pozostała działalność stanowi wydatki na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pozostałe koszty w kwocie ,03 zł. tj. 86,77 %. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowane w kwocie ,81 zł.. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. Środki zgromadzone z lat ubiegłych jak również z 2010 roku powiększają wielkość planowanych środków na rok następny w kwocie ,68 zł. Dział 852 wykazuje wydatki na świadczenia rodzinne oraz koszty z tym związane w kwocie ,26 zł. tj. 96,31 % realizacji planu. Zasiłki z opieki społecznej z

10 zadań własnych i zleconych w kwocie ,24 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 7.670,00 zł. tj. 100 %, koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,27 zł. tj. 95,79 % wykonania planu, dożywianie i świadczenia społeczne w kwocie ,27 zł. oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.186,36 zł.. W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z usługami opiekuńczymi, natomiast wystąpiły wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,80 zł.; Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej są to wydatki na realizację programu z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie ,86 zł. w związku realizowanym projektem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie ,40 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów oraz wyprawkę w kwocie ,40 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie ,27 zł. tj. 92,33 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni oraz koszty pobytu zwierząt w schronisku. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,86 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty dożynek gminnych oraz inwestycje wydatkowano kwotę ,87 zł. Poniesiono także wydatki na ochronę zabytków w kwocie 9.000,00 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych oraz inwestycje w kwocie ,88 zł. tj. 76,18 %.

11 Wydzielając z dochodów i wydatków budżetu gminy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan ,00 zł. wykonanie wynosi ,74 zł. tj. 96,78%, w identyczny sposób kształtują się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania, w tym: - rolnictwo i łowiectwo plan ,00 zł. wykonanie ,06 zł. tj. 99,86%, - administracja publiczna- plan ,00 zł., wykonanie ,72 zł. tj. 98,52 %, - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. tj. 98,48 %, - pomoc społeczna plan ,00 zł. wykonanie ,96 zł. tj. 96,44 %. W budżecie na 2010 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie ,17 zł., w tym : - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie ,68 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie ,49 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie ,00 zł., na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągnięta w 2005 roku spłata ,00 zł. Kredyt spłacony w 2010 roku przy umorzeniu kwoty ,00 zł. 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągnięty w 2005 roku spłata ,00 zł. Kredyt całkowicie spłacony w 2010 roku. 3. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. 4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 4 do sprawozdania. W 2010 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w następujących jednostkach i pozycjach:

12 Urząd Gminy Turek kwota ,51 zł. dz. 010 rozdz kwota 394,73 zł. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, dz. 600 rozdz kwota ,00 zł. remont rowu, dz. 700 rozdz kwota 35,00 zł. podatek VAT za m-c grudzień 2010r., dz. 750 rozdz kwota 983,14 czasopisma, dz. 750 rozdz kwota 144,29 zł. energia, dz. 750 rozdz kwota 189,72 wywóz nieczystości, dz. 750 rozdz kwota 203,00 zł. ryczałt za rozjazdy za m-c grudzień dz. 754 rozdz kwota 1.459,69 zł, 4170 kwota 270,04 zł, rozliczenie umów zleceń za miesiąc grudzień. dz. 754 rozdz kwota 639,62 zł. zakup paliwa, dz. 754 rozdz kwota 646,00 zł. energia, dz. 754 rozdz kwota 1.470,00 zł. ubezpieczenie samochodów bojowych, dz. 757 rozdz kwota ,53 odsetki od kredytów, dz. 801 rozdz kwota 1.006,07 zakup paliwa do samochodu, dz. 801 rozdz kwota 151,47 zł. koszty dowozu, dz. 801 rozdz kwota 2.275,00 zł. ubezpieczenie autobusu, dz. 801 rozdz kwota 183,75 zł. mapy do wniosku, dz. 900 rozdz kwota 119,84 zł. za wywóz nieczystości segregowanych, dz. 900 rozdz kwota ,13zł. koszty pobytu zwierząt w schronisku. dz. 921 rozdz kwota 19,26 zł. wywóz nieczystości, dz. 921 rozdz kwota 600,86 zł. energia. Pozostałe jednostki : dz. 801 rozdz kwota 347,79 zł. czasopisma i kwota 1.400,00 zł. zakup węgla, dz. 801 rozdz kwota 1.808,04 energia, dz. 801 rozdz kwota 1.696,02 zł. wywóz nieczystości, usługi bhp, dz. 801 rozdz kwota 200,00 podatek od ryczałtu za rozjazdy, dz. 801 rozdz kwota 527,29 zł. za art. żywnościowe, dz. 801 rozdz kwota 2.139,02 zł. energia dz. 801 rozdz kwota 58,00 zł. podatek dochodowy od osób

13 fizycznych od krajowych podróży służbowych, dz. 801 rozdz kwota 350,00 zł. opłaty za usługi bhp, dz. 801 rozdz kwota 79,99 zł. aktualizacja poradnika, dz. 801 rozdz kwota 100,80 zł. szkolenie, Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia dla Wójta Gminy Turek, zawartego 9 pkt. 1 do Uchwały budżetowej na 2010 rok do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 9 ust. 7 uchwały budżetowej na 2010 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 r. wyniosły ,37 zł. plus środki z 2009 r. w kwocie 4.591,78 zł., natomiast wydatki ,04 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania. Stan środków na koniec 2010 r. wynosi ,11 zł.. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę ,79 zł.. Pozostała do rozliczenia kwota ,32 zł. Finansowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco : dz. 010 plan ,00 zł. wykonanie ,54 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,26 zł. dz. 700 plan ,00 zł. wykonanie ,51 zł. dz. 750 plan ,00 zł. wykonanie ,50 zł. dz. 754 plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,08 zł. dz. 900 plan ,00 zł. wykonanie ,82 zł. dz plan ,00 zł. wykonanie ,93 zł.

14 dz. 926 plan ,31 zł. wykonanie ,71 zł. razem plan ,31 zł. wykonanie ,35 zł., w tym ; Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,00 zł. wyk ,54 zł. Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan ,00 zł. wyk ,54 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,32 zł. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Budowa wodociągów była realizowana przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przy 40% udziale w inwestycji, w związku z czym przy kosztach zadania wykazano plus udział Związku. 1. Budy Słodkowskie 567 m kwota zł. wyk ,42 zł. plus ,06 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 2. Cisew 160 m kwota zł. wyk. 854,00 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, który nie został oddany w wymaganym terminie. W związku z powyższym przewidywany termin wykonania I półrocze 2011 r. 3. Turkowice 353 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,40 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 5. Turkowice 230 m kwota wyk ,00 zł. plus 7.756,03 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 6. Korytków 97 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 3.673,94 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 7. Słodków 306 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,69 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 8. Turkowice 160 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 7.331,75 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 9. Obrębizna 131 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 4.460,49 zl. Wodociąg wykonany w dniach r. 10. Korytków 70 m kwota zł. wyk ,00 zł. plus 3.036,91 zł. Wodociąg wykonany w dniach r. 11. Koszty uzgodnienia dokumentacji kanalizacji w m. Cisew kwota 2.700,00 zł. wyk. kwota 2.651,90 zł. 12. Budowa wodociągu w m. Budy Słodkowskie 285 m przełożenie kwota zł. wyk ,00 zł. plus ,62 zł. Wodociąg wykonany w dniach r Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,62 zł. Zakup odcinków sieci wodociągowej : 1. Grabieniec 186 m kwota zł. wyk ,94 zł zakupiono w dniu r. 2. Słodków Kolonia 60 m zł. wyk ,58 zł zakupiono w dniu r. 3. Obrębizna 85 m kwota zł. wyk ,09 zł. zakupiono w dniu r. 4. Obrzębin 60 m kwota zł. wyk ,65 zł. zakupiono w dniu r. 5. Turkowice 92 m kwota zł. wyk ,00 zł. zakupiono w dniu r. 6. Obrębizna 45 m kwota zł. zadanie nie zostało zrealizowane,

15 7. Grabieniec 122 m kwota zł zadanie nie zostało zrealizowane, 8. Szadów Księży 24 m kwota zł. wyk ,74 zł. zakupiono w dniu r. 9. Słodków Kolonia 158 m kwota zł ,62 zł zakupiono w dniu r Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł. wyk ,60 zł. 1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie gospodarka wodna i ściekowa Wydatkowane środki obejmują koszty udziału gminy Turek utrzymania Jednostki Realizującej Projekt pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 zł. wyk ,26 zł. Rozdz Drogi publiczne gminne plan ,00 zł. wyk ,26 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,26 zł. 1.Droga w m. Turkowice ,00 zł. wyk ,39 zł. Budowa drogi o długości 1,139 km Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, Turek, z którą została podpisana umowa NR 96/10 w dniu r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona w 2010r W dniu r. został podpisany aneks o wydłużenie terminu zakończenia całego zakresu robót na dzień r. 2. Droga w m. Obrębizna ,00 zł. wyk ,16 zł. Budowa drogi o długości 520 mb. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, Warszawa, z którą została podpisana umowa Nr 55/10 w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu r. 3. Droga w m. Chlebów ,00 zł. wyk ,96zł. Budowa drogi o długości 500mb. Wykonawcą robót była firma MARKBUD Spółka z o.o. ul. Łódzka 14/ Poddębice, z którą została podpisana umowa Nr 81/10 została podpisana w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dni r. 4. Droga w m. Budy Słodkowskie ,00 zł. wyk ,54 zł. Budowa drogi o długości 1,0 km Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, Warszawa, z którą podpisano umowę Nr 57/2010 w dniu r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu r. 5. Droga w m. Kowale Księże ,00 zł. wyk ,21zł. Budowa drogi o długości 712 mb. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski ul.górnicza 10, Turek, z którą podpisano umowę Nr 58/2009 w dniu r Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu 07 czerwca 2010 r.

16 6. Projekt usunięcia kolizji z linią telefoniczną na drodze w m. Słodków Kol ,00 zł. wyk ,00 zł. Projekt został wykonany przez Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy Urbańska Bożena, Kalisz ul.h. Sawickiej 2A/3 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 zł. wyk ,51 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł. wyk ,51 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,51 zł. 1. Wykup gruntów przy Gimnazjum w Słodkowie i wykup gruntów pod przepompownie w m. Żuki Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 zł. wyk ,50 zł. Rozdz Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) plan ,00 zł. wyk ,50 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,00 zł. - zainstalowanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,50 zł. 1. Zakup programu LEX zadanie zostało zrealizowane Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan ,00 zł. wyk ,00 zł. Rozdz Ochotnicze straże pożarne plan ,00 zł. wyk ,00 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł. wyk ,00 zł. 1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kowale Księże ,00 zł. wyk ,00 zł. 2. Zakup radiowego systemu alarmowego dla OSP Kowale księże 6.000,00 zł. wyk ,00 zł. Dotacje zostały przekazane i rozliczone. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 zł. wyk ,08 zł. Rozdz Gimnazja plan ,00 zł. wyk ,08 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. wyk ,08 zł. 1. Odwodnienie terenu boisk przy Gimnazjum w Słodkowie Inwestycja zakończona. W miesiącu sierpniu 2010 roku nastąpiło całkowite rozliczenie. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Turku. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 zł. wyk ,82 zł. Rozdz Gospodarka odpadami plan ,00 zł. wyk ,82 zł Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł. wyk ,82 zł. 1. Koniński Region Komunalny gospodarka odpadami

17 Wykonanie budżetu obejmuje udział gminy Turek w kosztach organizacji i funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego, którego Inwestorem Zastępczym jest Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ,00 zł. wyk ,93zł. Rozdz Pozostała działalność plan ,00 zł. wyk ,93 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ,00 zł. wyk ,90 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ,00 zł. wyk ,00 zł. 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ,00 zł. wyk ,03 zł. 1. Adaptacja budynku po byłej szkole w Kowalach Księżych na Wiejskie centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych wraz z budową boiska. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pomocowych w ramach działania 313, 322, 323 Działanie i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wykonawca robót Firma Budowlana JAFRA, Jafra Andrzej, Cisew 143, Turek. Zadanie zakończone w dniu r. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan ,31 zł. wyk ,71 zł. Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,31 zł. wyk ,71 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,31 zł. wyk ,71 zł. 1. Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Słodków W dniu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne trybie przetargu nieograniczonego. Złożono 7 ofert. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie robót z Zakładem Budowlanym BUT-BET na ogólna kwotę ,60 zł. Termin realizacji zadania rozłożono na lata

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2015 rok Dochody budżetu gminy planuje się w kwocie 25.389.746,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wynosi 22.735.581,71

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR 5.17.215 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo