Tytuł: Rozliczanie pracownika przez pracodawcę Autor: Sławomir Zieleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł: Rozliczanie pracownika przez pracodawcę Autor: Sławomir Zieleń"

Transkrypt

1 Tytuł: Rozliczanie pracownika przez pracodawcę Autor: Sławomir Zieleń Przychody pracownika ze stosunku pracy Pracownik może nawiązać z pracodawcą stosunek pracy, na podstawie: umowy, powołania, wyboru, mianowania prawa spółdzielczego (spółdzielnie pracy). Nie można zamiast umowy o pracę zawierać umów zleceń, o dzieło czy o przeniesienie praw autorskich. Czym różnią się umowy o pracę od innych umów? Zgodnie z umową o pracę pracownik zobowiązuje się wykonywać określoną pracę w czasie i miejscu określonym przez pracodawcę, na jego rzecz i pod jego kierunkiem, a pracodawca zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem. Umowa taka musi być wykonywana osobiście za wynagrodzeniem. Jej wypowiedzenie następuje tylko na warunkach określonych w kp. Pracodawca ponosi ryzyko działania pracownika. Umów zlecenia nie trzeba wykonywać osobiście (podobnie jak i niektórych umów o dzieło). Wypowiedzenie umów zlecenia bądź o dzieło następuje na podstawie kc lub jeżeli prawo na to pozwala postanowień samych umów. Przy tych umowach nie powinniśmy mieć również do czynienia z wykonywaniem prac pod kierownictwem. Umowa zlecenie może być wykonywana nieodpłatnie. Pracownicy, których praca ma charakter twórczy mogą pod pewnymi warunkami korzystać z podwyższonych 50% kosztów uzyskania. Aby należność ze stosunku pracy rodziła obowiązki płatnika po stronie pracodawcy, musi być zawarta w ramach stosunku pracy. Pod pojęciem przychodów pracowniczych rozumiemy: wypłaty pieniężne (o charakterze obowiązkowym np. najniższe wynagrodzenie, wynagrodzenie za 33 dni choroby i fakultatywnym np. premie, dodatki funkcyjne) świadczenia w naturze bądź ich ekwiwalenty (np. świadczenia bhp, ubiór służbowy) świadczenia ponoszone za pracownika (np. opłacanie lokalu pracownikowi, finansowanie prywatnej polisy ubezpieczeniowej) inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia (np. przychód z tytułu abonamentu medycznego lub imprez integracyjnych, nieodpłatne używanie majątku firmowego). Nie są przychodami ze stosunku pracy np.: odprawa pośmiertna (rodzi ona przychód z praw majątkowych)

2 wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, wypłacane po śmierci pracownika - na podstawie kp świadczenia z tytułu pracowniczego projektu wynalazczego premie wypłacane w akcjach podmiotu nie będącego pracodawcą napiwki otrzymywane przez kelnera bezpośrednio od klientów. Uważam też, że jeżeli świadczenie ma być sfinansowane w całości przez pracodawcę to wówczas jego wartość nie może być traktowana jako przychód pracownika (choćby zwolniony). Mam na myśli m.in.: obowiązek dostarczania wody pitnej (różnych napojów) koszty szkolenia pracowników wydatki na zakup ubrania roboczego i inne świadczenia objęte bhp (np. posiłki regeneracyjne) obowiązkowe badania lekarskie. Obliczanie wartości przychodu Jeżeli świadczenie na rzecz pracownika ma charakter pieniężny i stanowi np. wynagrodzenie za pracę, przychód pracownika obliczamy biorąc pod uwagę wysokość tej kwoty. Problem pojawia się w przypadku świadczeń w naturze i świadczeń całkowicie nieodpłatnych. Sposób ustalania wartości tych świadczeń obrazuje poniższa tabela: L.p. Rodzaj świadczenia Sposób ustalania wartości według u.p.d.o.f. 1. Świadczenia w naturze przysługujące pracownikom na podstawie odrębnych przepisów wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia (pracodawcy) 2. Świadczenia w naturze inne niż określone w pkt 1 3. Nieodpłatne świadczenia w formie: a) usług wchodzących w zakres działalności gospodarczej pracodawcy b) usług zakupionych c) udostępnienie lokalu d) w innych przypadkach Według cen stosowanych wobec innych odbiorców Na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. według cen stosowanych dla innych odbiorców, według cen zakupu, według równowartości czynszu jaki by przysługiwał przy zawarciu umowy najmu, według cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. W ten sam sposób obliczamy wartość świadczeń częściowo odpłatnych, przy czym od przychodu ustalonego zgodnie z tabelą, odejmujemy odpłatność ponoszoną przez pracownika.

3 Przychody, które mogą być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych Część przychodów pracownika może być zwolniona od podatku. Chodzi m.in. o: 1. Ekwiwalenty za: a) używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu; b) używanie własnego obuwia roboczego oraz odzieży (przy czym wysokość ekwiwalentu przelicza się zgodnie z kodeksem pracy); c) pranie odzieży roboczej według zasad kodeksu pracy. Ekwiwalentem jest świadczenie równoważne. W związku z tym przy jego obliczaniu, pracodawca musi zachować ostrożność. Przykład Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za jego własne narzędzia sprzęt używany do odśnieżania. Wartość narzędzi i sprzętu (według cen zakupu) to kwota zł. Ale łopata do śniegu i narzędzie do skruszania lodu kosztowały 200 zł a zł mini pług. Pracodawca ustalił, że ekwiwalent wyniesie 300 zł miesięcznie (za okres listopad marzec). Czy cała kwota tego ekwiwalentu podlega zwolnieniu? Wydaje się, że nie. Chodzi bowiem o: a) faktyczne używanie narzędzi (sprzętu) b) kwotę równoważną wartości w/w. Nie można więc wypłacić ekwiwalentu za tzw. gotowość. Jeżeli więc w listopadzie nie było potrzeby odśnieżania, to kwota 300 zł za ten miesiąc będzie opodatkowana. Z kolei w pozostałych miesiącach ekwiwalent powinien być równy utracie wartości używanego sprzętu. Łopata i narzędzie do skruszania lodu mają krótki żywot i po faktycznym odśnieżaniu w grudniu, styczniu, lutym i marcu - nie nadają się już do dalszej pracy. Ekwiwalent łącznie 200 zł za nie, byłby odpowiedni za cały sezon. Mini pług natomiast amortyzuje się w ciągu 5 lat. A więc za jeden sezon, ekwiwalent może wynosić 20% jego wartości, tj. kwotę 800 zł. Łącznie więc za faktyczne używanie narzędzi i sprzętu pracownika, możemy wypłacić ekwiwalent zwolniony, za okres grudzień marzec, w wysokości 1000 zł ( po 250 zł/miesięcznie). 2. Delegacje pracowników obejmują: diety (na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w kraju) albo jako zwrot kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w podróży zagranicznej zwrot kosztów przejazdu środkami zaakceptowanymi przez pracodawcę noclegi (w wysokości ryczałtowej lub udokumentowanej rachunkami) dojazd środkami komunikacji miejskiej zwrot innych udokumentowanych wydatków.

4 Problematyczne jest obliczenie czasu pobytu w delegacji, szczególnie w stosunku do pracowników mających w umowie o pracę miejsce pracy oznaczone obszarowo (np. województwo dolnośląskie). Jest to szalenie istotne przy konstatacji, że zwolnienie odnosi się tylko do świadczeń otrzymywanych w związku z podróżą służbową. Jakiej natury mogą być inne wydatki, których udokumentowania wymaga się przy rozliczeniu delegacji? Ponieważ przepisy nie precyzują o jaką grupę kosztów chodzi, należy uznać że decyduje o tym pracodawca. Chodzi np. o opłaty za autostradę czy parking. Kwota którą się zwraca pracownikowi odbywającemu podróż służbową, ma charakter zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika w imieniu i na rzecz pracodawcy. Dlatego też jest ona zwolniona od PIT. Jednakże jako wolną od podatku da się też uznać kwotę nieudokumentowaną, mającą charakter ryczałtu (np. za korzystanie z toalety sanitariatu, na zasadzie wrzutu monety). Jeżeli pracownik jedzie w podróż służbową swoim pojazdem lub autem użyczonym, wynajmowanym, dzierżawionym, leasingowanym wówczas przysługuje mu określona stawka za każdy km przebiegu. Wynosi ona: Pojazd Stawka dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 0,5214 dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 0,8358 Pracodawca może ustalić wyższe koszty należne z tytułu podróży służbowej niż wynikające z właściwych rozporządzeń. Kwoty te jednak w zakresie nadwyżki podlegają opodatkowaniu. Osobną ustawę mają w tym zakresie kierowcy. Dla nich podróż służbowa jest zdefiniowana inaczej niż w kodeksie pracy. 3. Świadczenia medyczne. Jeżeli przysługują na podstawie przepisów kp i bhp wówczas ich przekazanie (albo sfinansowanie) przez przedsiębiorcę nie będzie rodziło obowiązku podatkowego. Chodzi tutaj np. o: a) badania wstępne b) badania okresowe c) badania profilaktyczne d) okulary (soczewki) dla pracujących przy komputerach e) szczepionki dla pracowników narażonych na działalnie czynników szkodliwych. Niestety w roku ubiegłym został rozstrzygnięty spór dotyczący abonamentów medycznych. Zgodnie z uchwałą NSA, pracownicy osiągają przychód z tytułu abonamentów refundowanych przez pracodawcę. Przychód ten płatnik ma obliczyć i wykazać w momencie postawienia go do dyspozycji ( nieżalenie od tego

5 czy podatnik korzystał ze świadczeń medycznych). Zdaniem sądu jest to swoista polisa ubezpieczeniowa. W moim przekonaniu, uchwała ta nie oddaje istoty abonamentów medycznych. W szczególności: trudno jest oddzielić przychód przypadający na świadczenia, do ponoszenia których zobowiązany jest pracodawca (np. badania profilaktyczne) - a których koszt ewidentnie nie stanowi przychodów pracownika; ustalanie wysokości przychodu wiąże się z wieloma problemami (np. podział kosztu poniesionego przez pracodawcę na wszystkich pracowników grozi tym, że nie ustalimy właściwej kwoty przychodu osobom, których uprawnienia do korzystania z abonamentu są różne); nie wiemy też według jakich cen świadczącego określać ten przychód; trudno zaakceptować, że sama możliwość skorzystania ze świadczeń abonamentowych rodzi przychód (organy podatkowe mogą uznać, że wystarczy np. zaroszenie na imprezę integracyjną, żeby uzyskać przychód, nie trzeba wcale na tej imprezie być; podobnie może być np. z możliwością nieodpłatnego dowozu do pracy); wydaje się że chęć korzystania z abonamentu, powinna być wprost wyrażona przez pracownika; wątpliwości budzi zawieranie umów przez dwa inne podmioty (pracodawca i placówka świadcząca usługi medyczne) na rzecz trzeciego (pracownika) który z tego powodu ma osiągać przychód. 4. Odszkodowania i zwroty kosztów Podlegają podatkowi dochodowemu m.in.: a) określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, b) odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, c) odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, d) odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, e) odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Jeżeli więc wypłacimy jedno ze świadczeń wymienionych w pkt. (a-e), podatek należy pobrać na zasadach ogólnych. Nie jest natomiast opodatkowane: a) należność z tytułu zwrotu kosztów, dokonana przez pracodawcę pracownikowi odwołanemu z urlopu b) wypłata odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia, c) odszkodowanie w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy, zawartej na czas nieokreślony (art. 45 k.p.); zasady ustalania tego odszkodowania przewiduje art. 47 i 47 1 k.p.;

6 d) odszkodowanie wynikające z art k.p., jeżeli nastąpiło naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, zawieranych na okres próbny: zasady jego przyznawania wskazano w art k.p.; e) odszkodowanie wynikające z art k.p., jeżeli nastąpiło naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, zawartych na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy; zasady jego ustalania wskazano w art k.p.; f) odszkodowanie wynikające z art. 56 k.p. za tzw. zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w sytuacjach przez pracownika niezawinionych; zasady przyznawania tego odszkodowania określono w art. 58 i 59 k.p.; g) odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia (art. 60 k.p.); zasady ustalania wysokości tego odszkodowania są opisane w tym przepisie. Podstawę do wypłaty kwot zwolnionych z podatku dochodowego stanowi też: a. rozwiązanie umowy w związku ze śmiercią pracodawcy (art k.p.): b. odszkodowanie wynikające z art. 18 3d k.p., związane z naruszeniem przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu; zasady ustalania wysokości tego odszkodowania znajdziemy w tym przepisie. 5. Imprezy integracyjne Uważam, że przychód pracowników z tego tytułu nie powstaje. Zintegrowana grupa pracowników, potrafi bowiem osiągać wyższy przychód dla pracodawcy. Nie sposób tego przychodu też precyzyjnie wyliczyć (nie wiadomo kto, ile i czego zjadł, czy z jakich elementów programu skorzystał). Niestety bywają wyroki odmienne, zgodnie z którymi przychód powstaje nawet jeżeli pracownik z zaproszenia nie skorzystał. 6. Świadczenia z ZFŚS Przepisy podatkowe zwalniają z podatku świadczenia socjalne (uzależnione od sytuacji materialnej i osobistej uprawnionego) w postaci: świadczeń rzeczowych świadczeń pieniężnych (otrzymanych w związku z działalnością socjalną), do wysokości 380 zł. Nadwyżka jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Zwolnieniu podlega również zapomoga udzielona m.in. z ZFŚS, do wysokości zł. Zapomogę taką można wypłacić w przypadkach zdarzeń losowych (np. okradzenie pracownika), klęsk żywiołowych (np. spaliło się pracownikowi mieszkanie), czy też długotrwałej choroby lub śmierci (np. osoby bliskiej). Potwierdzenie zdarzenia losowego (klęski, choroby, śmierci) powinno znaleźć się w dokumentacji dotyczącej zasiłków. Można też zwolnić dopłatę ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego i pobytu np. na leczeniu sanatoryjnym oraz na dojazdy na w/w dla dzieci i młodzieży. Dopłata taka jest w całości zwolniona od podatku. Dopłat

7 zwolnionych można dokonać wówczas, gdy dziecko nie ukończyło 18 lat. Na zwolnienie wpływa status organizatora. Musi on bowiem mieć możliwość wynikającą z jego dokumentów statutowych, wykonywania czynności prowadzących do organizacji wypoczynku. Nie ma znaczenia czy podmiot ten wykonuje w tym zakresie działalność gospodarczą czy też jest to jego działalność statutowa (np. organizacja obozu przez ZHP). 7. Szkolenia Pracodawca ma obowiązek ułatwić podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Każdy pracownik musi też posiadać kwalifikacje umożliwiające mu wykonywanie pracy określonego rodzaju (np. kierowca, spawacz, operator dźwigu). Świadczenia przyznawane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, są zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli przyznaje się je zgodnie z odrębnymi przepisami. Uważam, że w przypadku: a) skierowania przez pracodawcę np. na studia podyplomowe w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności, b) organizowania przez pracodawcę szkoleń, podwyższających kwalifikacje pracowników, przychód u pracownika nie powstanie, albo będzie można w tym zakresie skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 90 u.o.p.d.f. Koszty uzyskania przychodów pracownika ze stosunku pracy Wynoszą one: zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę; Pracownikowi, którego część pracy zakwalifikowana została jako twórcza, przysługują koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Warunek jest taki, że przychód z tytułu praw autorskich (działalność twórcza) określony został w umowie o pracę. Należy też prowadzić ewidencje czasu pracy, gdzie czynności pracownicze zostały oddzielone od czynności twórczych. Uwaga! Jeżeli pracownik jest twórcą to pracodawcy (bez żadnej zapłaty z tego tytułu) przysługują prawa autorskie. Ustawa dotycząca tych praw pozwala jednak na zawarcie innych ustaleń w umowie. Należy więc taką umowę podpisać. Koszty przysługują też w razie wypłaty wynagrodzenia za czas choroby (zgodnie z kp). Pracodawca nie obniża kosztów, jeżeli pracownik pracuje jeszcze u innego pracodawcy. Jeżeli z tym samym pracodawcą

8 zostały zawarte dwie umowy ( np. pracownik od jest informatykiem a od kierowcą), koszty nalicza się w pełnej wysokości od każdego z tych stosunków. Koszty są potrącane za rok, którego dotyczą. Dlatego też uwzględniamy je np. w rozliczeniu byłych pracowników, otrzymujących odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn ekonomicznych czy też nagrody jubileuszowe. Koszty przysługują za dany miesiąc. Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w następnym miesiącu, nie otrzyma kosztów za ten miesiąc (w rozliczeniu rocznym). Może on te koszty naliczyć sobie sam, w zeznaniu rocznym. W rozliczeniu rocznym, pracodawca może przyjąć w stosunku do pracownika dojeżdżającego do pracy koszty w wysokości udokumentowanej imiennym biletem okresowym. Bilet ten nie może mieć charakteru biletu na okaziciela. Pracodawca jako płatnik Każdy pracodawca wypłacający należności ze stosunku pracy, jest płatnikiem w rozumieniu u.o.p.d.f. Ma on obowiązek: a) pobierać od pracowników właściwe zaliczki (ponosi odpowiedzialność z tytułu niepobrania albo pobrania w wysokości niższej od należnej) b) przechowywania dokumentów związanych z poborem podatku c) przyjmowania od pracownika oświadczeń d) sporządzania informacji PIT-11(40) oraz PIT-4R we właściwych terminach. Wynagrodzenie w walutach obcych przelicza sie na złotówki, według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego powstanie przychodu. Kiedy powstaje przychód u pracownika a pracodawca staje się płatnikiem? Wówczas kiedy: a) stawiamy pracownikowi do dyspozycji należności pieniężne, albo b) kiedy je wypłacamy albo c) kiedy pracownik skorzystał ze świadczeń nieodpłatnych (pamiętając, że w przypadku abonamentów medycznych chodzi o dzień wykupu tzw. polisy ubezpieczenia zdrowotnego). W przypadku, gdy wynagrodzenie za pracę pracodawca przelewa na konto, datą osiągnięcia przychodów przez pracownika będzie faktyczny ich wpływ na konto beneficjenta. Przykład Zakład pracy przesyła pensję 30 kwietnia. Pracownik otrzymuje ją 2 maja. Przychód pracownika powstaje w maju. Szczególną uwagę w tym zakresie należy zachować na przełomie roku.

9 Literatura: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia r. nr IBPBII/1/ /10BD. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.Nr 236, poz ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz ze zm.). Sławomir Zieleń Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym 2011 Wyd. Unimex Uchwała NSA z dnia r. sygn. akt II FPS 7/10 Ustawa z dnia r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.) Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 1017/10 Wyrok WSA w Gliwicach z r. sygn. akt I SA/Gl 1071/08 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia r. sygn. akt I SA/Sz 589/06 Wyrok WSA w Warszawie z dnia r. sygn. akt III SA/Wa 1314/09 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia r. sygn. akt I SA/Wr 59/07

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE www.radapodatkowa.pl ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Świadczenia obowiązkowe - odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. pozapłacowe BIBLIOTEKA. rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS dokumentowanie ewidencja interpretacje i orzeczenia

Świadczenia. pozapłacowe BIBLIOTEKA. rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS dokumentowanie ewidencja interpretacje i orzeczenia BIBLIOTEKA Świadczenia pozapłacowe rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS dokumentowanie ewidencja interpretacje i orzeczenia Ewa Matyszewska Marek Kutarba Autorzy Ewa Matyszewska Marek Kutarba

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium

POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium WĄTPLIWOŚCI KONSTYTUCYJNE 16 stycznia 2013 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, iż art. 12 ust.

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników

ROZDZIAŁ 3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników ROZDZIAŁ 3 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 63. Czy prezenty okolicznościowe oraz np. kwiaty na Dzień Kobiet, otrzymane przez pracowników od pracodawcy nietworzącego ZFŚS, napoje dostępne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE www.radapodatkowa.pl ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ich obowiązek finansowania wynika z przepisów Kodeksu Pracy bądź innych ustaw nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników

Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników Popularne świadczenia pozapłacowe Odpowiedzialność płatnika Przychody z podatku Składki na ZUS od świadczeń

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo