Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby"

Transkrypt

1

2 Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi

3 BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ po drugie burzyæ mury po trzecie - ocaliæ Iwona Chudoba OIPiP w Che³mie po raz kolejny zosta³a zaproszona przez pani¹ Iwonê Chudobê na promocjê nowego tomiku jej twórczoœci, tym razem zbiorku haiku odbite w lustrze. W uroczystoœci, która odby³a siê 03 paÿdziernika 2013 r. w sali konferencyjnej Che³mskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti udzia³ wiê³y: Wies³awa Szaniawska-Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie oraz Kole anki z Oddzia³u Pulmonologicznego SPWSzS w Che³mie. Dla przypomnienia, autorka wierszy jest absolwentk¹ Liceum Medycznego w Che³mie i Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Bia³ej Podlaskiej. Pracuje jako pielêgniarka w che³mskim szpitalu. Pierwszy wiersz opublikowa³a w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Che³mie w 2002 r. Potem przysz³a pora na prasê literack¹ (,,Egeria", "Nestor") i w³asne tomiki poetyckie: Okrêtem marzeñ (2007), Oderwana od cienia (2009), Oczy czasu (2010), Otulone alabastrem (2011) i Okruchy dnia codziennego (2012). Od 2006 r. nale y do Che³mskiej Grupy Literackiej,,Lubelska 36", w której obecnie pe³ni rolê skarbnika. Zbiorek haiku odbite w lustrze Iwony Chudoby rozpoczyna miniaturow¹ seriê wydawnicz¹ pt. "Biblioteka Ma³ych Form Literackich" publikowan¹ przez wspó³pracuj¹ce z autork¹ Che³mskie Wydawnictwo TAWA. Wydawca, pan Waldemar Taurogiñski w czasie promocji podkreœli³: "o ile wiersze Iwony Chudoby cechuje subtelnoœæ, to ju w alternatywnym, zwierciadlanym œwiecie krótszych form literackich, jak: haiku, fraszki czy limeryki, potrafi byæ cierpka i sarkastyczna. Wiele z jej krótkich utworów stanowiæ mo e sentencje ksi¹g pami¹tkowych, ale to tylko niektóre z powodów, aby zajrzeæ na strony tomiku odbite w lustrze" W czasie spotkania cz³onkowie Che³mskiej Grupy Literackiej prezentowali utwory Iwony z nowowydanego tomiku, zaœ m³odzi wykonawcy uœwietnili uroczystoœæ utworami Micha³a Bajora i Marka Grechuty. Bohaterka wieczoru podziêkowa³a Okrêgowej Radzie Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie za wsparcie finansowe do zbiorku haiku odbite w lustrze. Iwona Chudoba w ostatnim czasie zosta³a tak e laureatk¹ drugiej nagrody (pierwszej nie przyznano) XV edycji Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej "Snuje siê nitka ycia przez œwiat". Cz³onkowie naszego samorz¹du maj¹ mo liwoœæ zapoznania siê z twórczoœci¹ Iwony Chudoby, gdy jej utwory s¹ prezentowane w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Che³mie. W imieniu ORPiP w Che³mie oraz w³asnym gratulujê naszej kole ance sukcesów poetyckich, yczê wydania kolejnych tomików oraz radoœci i spe³nienia Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie /-/ Wies³awa Szaniawska Zdjêcia z uroczystoœci umieszczamy na ok³adce obok

4 4 BIULETYN WYDARZENIA 16 listopada 2013 r. w Kielcach mia³y miejsce uroczyste Ogólnopolskie Obchody Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹ W trakcie uroczystoœci nasza kole anka dr Ewa Kostrzewa-Zab³ocka, zosta³a odznaczona z r¹k Wojewody Œwiêtokrzyskiego Z³otym Krzy em Zas³ugi przyznanym przez Prezydenta RP na wniosek Zarz¹du G³ównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Rangê odznaczenia podnosi fakt, e Pani Ewa jako pierwsza pielêgniarka w Polsce zosta³a wytypowana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w dowód uznania za wk³ad pracy na rzecz osób chorych na cukrzycê. Dr Ewa Kostrzewa-Zab³ocka od 25 lat zajmuje siê zawodowo i spo³ecznie problemami cukrzyków. Obecnie pracuje jako Edukator ds. Diabetologii w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Che³mie oraz Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Jest tak e wyk³adowc¹ w Wy szej Szkole Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu oraz Szkole Wy szej im. Bogdana Jañskiego Wydziale Zamiejscowym w Che³mie na kierunku pielêgniarstwo, a tak e promotorem wielu prac licencjackich. Jest prelegentem na Konferencjach Naukowych, Sympozjach, Szkoleniach, których tematem przewodnim jest cukrzyca i problemy osób na ni¹ choruj¹cych. Spo³ecznie pe³ni funkcjê Redaktora Naczelnego czasopisma "Diabetyk Che³mski". W imieniu Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie oraz w³asnym gratulujê Pani Ewie Kostrzewie -Zab³ockiej otrzymanego odznaczenia, yczê wielu kolejnych sukcesów w yciu zawodowym a tak e osobistym. Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie /-/ Wies³awa Szaniawska Zdjêcia z uroczystoœci umieszczamy na 2 stronie ok³adki, poni ej umieszczamy artyku³ p. Ewy Kostrzewy-Zab³ociej Œwiadome zarz¹dzanie wag¹ Cukrzyca jest chorob¹ ogólnoustrojow¹ obejmuj¹c¹ zespó³ zaburzeñ metabolicznych charakteryzuj¹cych siê przede wszystkim hiperglikemi¹. Jest ona wynikiem braku wydzielania insuliny (np. w przebiegu przewlek³ego zapalenia trzustki, autoimmunologicznego zapalenia trzustki, zmian po infekcjach wirusowych), b¹dÿ te jej dzia³ania. Stale utrzymuj¹cy siê we krwi wysoki poziom glikemii skutkuje licznymi i powa nymi powik³aniami naczyniowymi, neuropati¹, nefropati¹, chorobami oczu i wieloma innymi. Okazuje siê, e jest to choroba bêd¹ca jednym z najpowa niejszych problemów zdrowotnych odnotowanych wspó³czeœnie, a zapadalnoœæ na ni¹ wci¹ roœnie. Leczenie polega na stosowaniu leków doustnych czy insuliny, maj¹cych na celu zapobieganie nie tylko wahaniom glikemii, ale tak e konsekwencjom ostrych i przewlek³ych zaburzeñ poziomów cukru we krwi. Podstaw¹ leczenia ka dej z form cukrzycy i zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej ustroju jest dieta. Powinna ona dostarczaæ w po ywieniu wszystkie fizjologiczne potrzebne sk³adniki, takie jak: witaminy (tak, aby nie by³o potrzeby ich suplementacji), sk³adniki mineralne i pierwiastki œladowe, bia³ka, wêglowodany i t³uszcze, oraz byæ dostosowana do wieku, p³ci, aktywnoœci fizycznej i masy cia³a chorego. Prawid³owo u³o ony jad³ospis to taki, który umo liwia uzyskanie stanu normoglikemii, wp³ywa na poprawê parametrów gospodarki lipidowej, reguluje ciœnienie têtnicze krwi oraz prowadzi do redukcji masy cia³a u pacjentów z oty³oœci¹ i nadwag¹. Prawid³owo zaplanowana dieta niskokaloryczna dla osób z cukrzyc¹, poza odpowiednio dla danej osoby zmniejszon¹ iloœci¹ energii, musi dostarczaæ wszystkie sk³adniki od ywcze, zgodnie z zapotrzebowaniem dla okreœlonych grup populacji, w tym witaminy, makro- i mikroelementy. Ogólne zalecenia: Wêglowodany: zalecana dzienna poda wynosi oko³o 130 g. ywnoœæ o niskim indeksie glikemicznym (np. pieczywo jêczmienne, owsiane, z soczewicy, ry owe), mo e obni yæ odsetek HbAlc o oko³o 4% w porównaniu z t¹ o wysokim indeksie glikemicznym. Badania naukowe donosz¹, e wysokie spo ycie produktów pe³noziarnistych, b³onnika zbo owego, otrêbów i kie³ków zwi¹zane by³o z ni sz¹ umieralnoœci¹ z przyczyn sercowo-naczyniowych i ze wszystkich przyczyn u kobiet chorych na cukrzycê. B³onnik: podobnie jak u osób bez cukrzycy, tj. 14 g/1000 kcal w postaci ywnoœci bogatej w b³onnik. Dzienna poda b³onnika wynosz¹ca oko³o 50 g (trudna do utrzymania) poprawia glikemiê oraz zmniejsza umieralnoœæ.

5 BIULETYN 5 Bia³ko: zaleca siê, aby bia³ko stanowi³o 15-20% ca³kowitej poda y energii. Zapotrzebowanie na bia³ko dla osób z cukrzyc¹ jest podobne jak u osób zdrowych i wynosi 0,8 g/kg nale nej masy cia³a. Ograniczenia w jego iloœci powinny byæ wprowadzone u chorych z niewydolnoœci¹ nerek i nefropati¹ cukrzycow¹. Zapotrzebowanie na bia³ko powinno byæ w po³owie pokryte przez bia³ko zwierzêce-miêso, ryby, twaróg, bia³ka jaja, natomiast reszta przez bia³ko roœlinne-fasola, kasza, chleb, kluski, niektóre jarzyny. T³uszcze: ADA i American Heart Association rekomenduj¹ mniej ni 7% ca³kowitej poda y energii w postaci t³uszczów nasyconych i ograniczenie poda y cholesterolu do mniej ni 200 mg/24 h. Nale y zminimalizowaæ poda kwasów t³uszczowych trans oraz spo ywaæ co tydzieñ dwie lub wiêcej porcji t³ustych ryb. Zaleca siê zwiêkszanie poda y t³uszczów jednonienasyconych cis, np. oliwy z oliwek i oleju rzepakowego. S³odziki: zwyczaje ywieniowe oraz nawyki i przyzwyczajenia smakowe czêsto powoduj¹, e osoby z cukrzyc¹ siêgaj¹ po ró nego rodzaju œrodki s³odz¹ce, zastêpuj¹c nimi cukry proste. Nie s¹ one jednak polecane ze wzglêdu na swoje dzia³ania niepo ¹dane, powstaj¹ce najczêœciej na skutek ich metabolizmu w organizmie. Witaminy: witamina D korzystnie wp³ywa na gospodarkê wapniowo-fosforanow¹ i na wydzielanie insuliny. Witamina B1 odpowiedzialna jest za metabolizm tkanki nerwowej, dzia³a ochronnie na œródb³onek naczyñ oraz jest przydatna w leczeniu neuropatii cukrzycowej. Wa nym sk³adnikiem mineralnym jest wapñ, który prowadzi do stabilizacji gospodarki t³uszczowej, redukcji masy cia³a oraz zapobiega osteoporozie i wp³ywa korzystnie na profil lipidowy osocza. Sól: nale y unikaæ nadmiaru soli, jej iloœæ nie powinna przekraczaæ 6,0 g/dobê. Nadmiar sodu w diecie prowadzi przede wszystkim do zwiêkszenia kurczliwoœci naczyñ krwionoœnych, zatrzymania wody w organizmie, a tym samym do nadciœnienia têtniczego i nasilenia ryzyka powik³añ uk³adu sercowonaczyniowego zwi¹zanych z cukrzyc¹. Alkohol: osoby z cukrzyc¹ powinny ograniczyæ napoje alkoholowe, poniewa wykazuj¹ dzia³anie ketogenne i hipoglikemizuj¹ce. U chorych z cukrzyc¹ insulinozale n¹ spo ywanie alkoholu nasila dzia³anie insuliny, co prowadzi do ostrej hipoglikemii. Przed planowanym spo yciem alkoholu chory powinien wczeœniej spo yæ posi³ek zawieraj¹cy wêglowodany z³o one, aby zapobiec niedocukrzeniom, gdy hipoglikemia wystêpuje najczêœciej 2 do nawet 5-6 godz. po spo yciu alkoholu. Okazjonalne, u osób z wyrównan¹ cukrzyc¹, spo ycie alkoholu nie powinno przekraczaæ 30 g/dobê. Podczas leczenia biguanidami spo ycie alkoholu mo e spowodowaæ kwasicê mleczanow¹. Praktyczne rady zapobiegaj¹ce oty³oœci: 1. Ustal regularny czas posi³ków: jedz 5-6 posi³ków, w tym trzy g³ówne i 2-3 przek¹ski. 2. Skup siê na rozpoznawaniu, czy g³ód, który odczuwasz jest rzeczywiœcie naturalny. 3. W trakcie jedzenia skup siê równie na ocenie poziomu sytoœci o³¹dka. Skoñcz jeœæ wtedy, gdy twój o³¹dek nie jest ca³kowicie pe³ny. 4. Zadbaj o zrozumienie wszelkich emocji, przekonañ, nawyków, myœli-czynników wp³ywaj¹cych na iloœæ spo ywanej przez ciebie ywnoœci. 5. Zacz¹æ jeœæ rêk¹, która nie jest dominuj¹ca (je eli jesteœ praworêczny, jedz lew¹ rêk¹ i na odwrót). 6. Prze uwaæ ka dy kês razy. Im wiêcej ujesz, tym mniej jedzenia potrzebujesz. 7. Jeœæ bez ogl¹dania telewizji, u ywania komputera czy czytania gazety. 8. Siedzieæ podczas posi³ku. 9. Nak³adaæ odpowiednie wielkoœci porcje na talerz. 10. Zaplanowaæ na posi³ek przynajmniej 20 minut. 11. Wodê najlepiej piæ przynajmniej 30 minut przed jedzeniem lub godzinê po posi³ku, w przeciwnym wypadku enzymy trawienne i inne wydzieliny zostan¹ rozpuszczone, a wówczas sk³adniki od ywcze nie mog¹ zostaæ skutecznie pobrane z po ywienia. 12. Osoby lubi¹ce przyjmowaæ p³yny podczas posi³ku mog¹ piæ ok. po³owy szklanki, najlepiej w postaci zupy, wody lub herbaty zio³owej. 13. Aktywnoœæ fizyczna powinna byæ w wymiarze minut na tydzieñ. Regularny wysi³ek powinien byæ dostosowany do mo liwoœci chorego, wieku i obci¹ eñ ró nymi schorzeniami. <150 min/tydzieñ prowadzi do minimalnej utraty masy cia³a. >150 min/tydzieñ prowadzi do umiarkowanej utraty masy cia³a (2-3 kg). >225 do 420 min/tydzieñ prowadzi do utraty masy cia³a rzêdu 5-7 kg. Po³¹czenie umiarkowanego ograniczenia kalorii ( kcal/24 h) z aktywnoœci¹ fizyczn¹ powoduje wiêksz¹ utratê masy cia³a ni sama dieta. Œwiadome od ywianie to twórcze dzia³anie, w trakcie którego pacjent podejmuje decyzje, dokonuje wyboru i postanawia, w którym kierunku pod¹ a. Pielêgniarka pomaga pacjentowi wybieraæ swoje wartoœci i kanony postêpowania dotycz¹ce jedzenia. Dr n.med. Ewa Kostrzewa-Zab³ocka

6 6 BIULETYN WIADOMOŒCI Z OIPIP W CHE MIE W dniu 17 paÿdziernika i 28 listopada 2013 r. Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie wspólnie z firm¹ ConvaTec Polska Sp. z o.o. zorganizowa³a bezp³atne szkolenie nt. "Nowoczesny model leczenia ran". Przedstawicielki firmy pani Adriana aguna i pani Agnieszka Psujek przybli y³y w formie prezentacji i wyk³adu tematykê leczenia ran przewlek³ych z wykorzystaniem specjalistycznych opatrunków a tak e zaprezentowa³y w czasie warsztatów praktyczne zastosowanie opatrunków. W szkoleniu wziê³o udzia³ 120 pielêgniarek i po³o nych z terenu dzia³ania Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie. Po zakoñczeniu szkolenia uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty. Poni ej zamieszczamy materia³y szkoleniowe udostêpnione przez Agnieszkê Psujek - przedstawiciela Medycznego Firmy ConvaTec. Pielêgnacja rany - zastosowanie nowoczesnych opatrunków Definicja rany "Rana to naruszenie ci¹g³oœci skóry, bezpoœrednio po którym rozpoczyna siê proces odbudowy" Ocena rany TIME - Tissue - oznacza tkankê, chodzi tu o stan dna rany; czy wystêpuje martwica, w³óknik, jaki jest g³êbokoœæ ubytku tkanek, obecnoœæ lub brak ziarniny? - Infection or Inflamation - oznacza infekcjê/zapalenie lub inne zaburzenia; czy rana ma cechy œwiadcz¹ce o zaka eniu, czy s¹ widoczne postêpy gojenia? - Moisture - oznacza wilgotnoœæ lub wydzielanie; czy wystêpuje wysiêk, czy te rana jest nadmiernie przesuszona? - Edge - oznacza brzeg rany; czy mamy do czynienia z podminowanymi brzegami (kieszenie, zachy³ki) i jak wygl¹da postêp naskórkowania? "Zarz¹dzanie" ran¹/ Wound Managment - Problem - oceniamy sytuacjê w ranie i okreœlamy jaki problem nale y rozwi¹zaæ aby osi¹gn¹æ postêp gojenia rany. - Cel - stawiamy sobie cel jaki chcemy osi¹gn¹æ - Narzêdzia - dobieramy odpowiednie opatrunki lub inne metody leczenia - Ocena - po up³ywie okreœlonego okresu oceniamy czy uda³o siê nam osi¹gn¹æ zamierzony cel - Ewaluacja - w zale noœci od postêpu w gojeniu siê rany planujemy dalsze postêpowanie Oczyszczanie - Chirurgiczne - Przep³ukiwanie intensywnym strumieniem 0,9% sol. NaCl lub P³ynem Ringera - Antyseptykiem - Biologiczna - larwy Lucilla sericata - Nowoczesne opatrunki pó³przepuszczalne, hydro elowe - przyspieszenie naturalnych procesów autolitycznych - Enzymatyczne - z pomoc¹ eli i maœci zawieraj¹cych enzymy Warunki prawid³owego gojenia rany - Prawid³owe ukrwienie têtnicze - dowóz tlenu i sk³adników od ywczych. - Dostêpnoœæ sk³adników budulcowych - odpowiednie od ywienie tkankowe. - Odp³yw ylny - skuteczne odprowadzanie produktów przemiany komórkowej. - Wilgotne œrodowisko - sprzyjaj¹ce efektywnym procesom naprawczym w ranie. Czynniki wp³ywaj¹ce negatywnie na proces leczenia (DIDN T HEAL) - Diabetes - cukrzyca - Infection - infekcja - Drugs - leki - Nutritional Problems - niedo ywienie

7 BIULETYN 7 - Tissue Necrosis - martwica tkanek - Hypoxia - niedotlenienie tkanek - Excesive Tension - napiêcie na brzegach rany - Another Wound - inna rana - Low Temperature - niska temperatura Zanim za³o ysz opatrunek przemyœl: - Cele - Umiejscowienie rany - Wielkoœæ rany - Obfitoœæ wysiêku / rodzaj tkanki - Mo liw¹ czêstoœæ zmian opatrunków - Komfort i aspekty kosmetyczne - Kto bêdzie zmienia³ opatrunki - Czy opatrunek jest zarejestrowany Klucz do sukcesu 1. Wybierz odpowiedni opatrunek 2. Zawsze stosuj we w³aœciwy sposób 3. Zawsze sprawdÿ, jak by³ stosowany w przypadku rozczarowania, za aleñ lub negatywnej opinii pacjenta 4. W miarê mo liwoœci wykorzystuj zdjêcia opatrywanych ran Wybór odpowiedniej wielkoœci opatrunku D³ugoœæ rany + margines ok. 2 cm wokó³ rany = wymagana wielkoœæ opatrunku: Wystarczaj¹ca iloœæ substancji klej¹cej Unikniêcie wycieku Poinformuj o mo liwym zachowaniu opatrunku - Zapach i el koloidowy na dnie rany pod opatrunkiem Granuflex - Zmiany w strukturze opatrunku np. zmiana w el w przypadku AQUACEL, AQUACEL Ag i Kaltostat - Zmiany w obrazie rany - szczególnie gdy mamy ranê z martwic¹ - Kiedy nale y go zmieniæ Dobór opatrunku w zale noœci od rodzaju rany: 1) Rana z such¹ tkank¹ martwicz¹: - Opatrunek pierwotny: GranuGEL - Opatrunek wtórny: Granuflex lub Granuflex Signal 2) Rana z tkank¹ martwicz¹ rozp³ywn¹ a) Ma³a iloœæ wysiêku - Opatrunek pierwotny - GranuGEL - Opatrunek wtórny - Granuflex lub Granuflex Signal b) Umiarkowana / du a iloœæ wysiêku - Opatrunek pierwotny - AQUACEL - Opatrunek wtórny - Granuflex lub Granuflex Signal lub Versiva XC 3) Rana ziarninuj¹ca a) Ma³a iloœæ wysiêku - Opatrunek pierwotny - Granuflex lub Granuflex Signal b) Umiarkowana / du a iloœæ wysiêku - Opatrunek pierwotny - AQUACEL - Opatrunek wtórny - Granuflex lub Granuflex Signal lub Versiva XC 4) Rana naskórkuj¹ca - Opatrunek Granuflex Signal lub Granuflex Extra Thin 5) Rana krytycznie skolonizowana lub zaka ona - Opatrunek AQUACEL Ag 6) Rana g³êboka a) Ma³a iloœæ wysiêku - opatrunek Granuflex Pasta b) Umiarkowana lub du a iloœæ wysiêku - opatrunek AQUACEL

8 8 BIULETYN Refundacja Od 1 stycznia 2012 roku opatrunki ConvaTec podlegaj¹ odp³atnoœci 30%. Dotyczy to pacjentów, którzy cierpi¹ na takie rany jak: odle yny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa, inne zaklasyfikowane w dokumentacji medycznej pacjenta jako owrzodzenie przewlek³e. portal Specjalistów i Pacjentów - - Pe³ny dostêp do publikacji naukowych dla Specjalistów - Forum Specjalistów - Wirtualny dostêp Pacjentów do Specjalistów - Zakupy opatrunków przez Internet Kontakt - Dzia³ Pomocy firmy ConvaTec bezp³atny numer (poniedzia³ek - pi¹tek w godzinach ) Przedstawiciel: Agnieszka Psujek SPEC, tel. kom , Adriana aguna POZ, tel. kom , e mail: Konsultacje medyczne: Ma³gorzata Budynek, tel. kom.: , KOMUNIKAT DLA INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRAKTYK dotycz¹cy aktualizacji obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w Rejestrze Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecznicz¹ Pielêgniarki i po³o ne wykonuj¹ce zawód w formie indywidualnych, grupowych praktyk zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia³alnoœci leczniczej Dz. U. Nr 112 poz. 654 maj¹ obowi¹zek zg³aszania aktualnego ubezpieczenia OC Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie w ci¹gu 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega op³acie, ale wymaga z³o enia w formie elektronicznej wniosku o wpis zmian w rejestrze. Aby z³o yæ taki wniosek nale y: - uzyskaæ tzw. profil zaufany, konieczny do podpisania wniosku - zarejestrowaæ siê na stronie Rejestru Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecznicz¹ https:// - uzyskaæ uprawnienia do swojej ksiêgi rejestrowej poprzez wyst¹pienie z wnioskiem o nadanie uprawnieñ do Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie. Wniosek dostêpny jest po zalogowaniu siê na stronie https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl/ klikaj¹c w "Jak uzyskaæ uprawnienia do ksi¹g rejestrowych". Poprawnie wype³niony wniosek o nadanie uprawnieñ nale y wys³aæ do Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie faxem / em oraz orygina³ wniosku poczt¹. Po wys³aniu wniosku o nadanie uprawnieñ OIPiP w Che³mie nadaje uprawnienia do ksiêgi i wówczas w zak³adce "Nowy wniosek" jest mo liwoœæ utworzenia wniosku o zmianê dla ksiêgi. - do³¹czyæ do wniosku za³¹czniki: - skan polisy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC - skan oœwiadczenia o sk³adaniu danych kompletnych i zgodnych z prawd¹ (do pobrania ze strony portalowej https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl z sekcji "Do pobrania") INSTRUKCJA dla u ytkowników Systemu Rejestr Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecznicz¹, która zawiera informacje o sposobie logowania, wype³niania, podpisywania oraz wysy³ania wniosków dostêpna jest na stronie w czêœci "czêste pytania Podmiotów Leczniczych i Praktyk Zawodowych''. W przypadku pytañ prosimy o kontakt: tel ,

9 BIULETYN 9 PRZYPOMINAMY O OBOWI ZKU AKTUALIZACJI DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie przypomina o obowi¹zku aktualizacji danych w Rejestrze Pielêgniarek i Po³o nych. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) ka da pielêgniarka i po³o na zobowi¹zana jest do niezw³ocznego zawiadomienia okrêgowej rady pielêgniarek i po³o nych o zmianie danych okreœlonych w art. 44 ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania, w szczególnoœci: - zmiany nazwiska, - zmiany miejsca zameldowania/zamieszkania - zmiany miejsca pracy - zaprzestania wykonywania zawodu - ukoñczenia studiów, szkoleñ specjalizacyjnych, kursów Aktualizacji danych pozostaj¹cych w Rejestrze Pielêgniarek, Po³o nych nale y dokonaæ na druku Arkusz aktualizacyjny danych osobowych osobiœcie w biurze Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie, ul. Ob³oñska 20 lub za poœrednictwem poczty. Arkusz Aktualizacyjny mo na otrzymaæ w Biurze OIPiP w Che³mie lub pobraæ ze strony Do Arkusza nale y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce zmianê danych t.j. np. odpis skrócony aktu ma³ eñstwa, dyplom: ukoñczenia studiów, szkolenia specjalizacyjnego, zaœwiadczenie o ukoñczonym kursie, œwiadectwo pracy, zaœwiadczenie o zatrudnieniu. Komunikat dla pielêgniarek i po³o nych bêd¹cych lub zamierzaj¹cych przejœæ na emeryturê lub rentê Ka da pielêgniarka i po³o na z chwil¹ przejœcia na emeryturê lub rentê ma obowi¹zek poinformowania Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych w Che³mie o tym fakcie. Pielêgniarka, Po³o na przybywaj¹ca na emeryturze lub rencie, która nie wykonuje zawodu, zgodnie z obecnym stanem prawnym i nie chce op³acaæ sk³adki cz³onkowskiej mo e: - z³o yæ oœwiadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreœlony, lub - z³o yæ oœwiadczenie o zrzeczeniu siê prawa wykonywania zawodu. Pielêgniarka, po³o na przebywaj¹ca na emeryturze lub rencie ma prawo pozostaæ w rejestrze pielêgniarek i po³o nych okrêgowej izby, wówczas op³aca sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysokoœci 0,5% emerytury, renty lub œwiadczenia przedemerytalnego w tym przypadku nalezy do³¹czyæ kserokopiê decyzji ZUS. ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU PIELÊGNIARKI / PO O NEJ "Co pielêgniarka/po³o na wiedzieæ powinna by adnych powik³añ nie by³a winna" Regulacje prawne stworzone zosta³y nie po to aby utrudniaæ nam funkcjonowanie w systemieochrony zdrowia lecz po to by chroniæ nas przed ryzykownymi sytuacjami i zdarzeniami zawodowymi. Ignorantia iuris nocet (³ac. - "nieznajomoœæ prawa szkodzi"). To jedna z podstawowych zasad prawa, wywodz¹ca siê z prawa rzymskiego. Zgodnie z ni¹, nie mo na zas³aniaæ siê nieznajomoœci¹ normy prawnej. W praktyce wyra a siê ona tym, e nikt nie mo e podnosiæ, i zachowa³ siê niezgodnie z norm¹ tylko dlatego, e nie wiedzia³ o jej istnieniu. Prawo to system zasad i regu³ postêpowania, ustanowionych w okreœlonej procedurze i publicznie og³oszonych przez organy w³adzy pañstwowej, których przestrzeganie jest zapewnione poprzez groÿbê u ycia si³y przez pañstwo. Œwiadomoœæ Prawna - to ocena obowi¹zuj¹cego prawa przez spo³eczeñstwo i postulaty dotycz¹ce zmiany prawa w po ¹danym przez spo³eczeñstwo kierunku.

10 10 BIULETYN Odpowiedzialnoœæ to koniecznoœæ, obowi¹zek moralny lub prawny odpowiedzialnoœci za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji. W etyce odpowiedzialnoœæ jest okreœlana jako œwiadomoœæ cz³owieka, e za czyny wykonane b¹dÿ za niewykonanie czynów, a wiêc za zachowanie nakazane lub zakazane norm¹, jest oceniany pozytywnie lub negatywnie. Odpowiedzialnoœæ pielêgniarka/po³o na ponosi wobec siebie, wobec innych oraz wobec prawa. Odpowiedzialnoœæ karna zwi¹zana jest z naruszeniem przez sprawcê zasad zapisanych w prawie obowi¹zuj¹cym spo³eczeñstwo. Konsekwencje i postêpowanie w razie naruszenia tych zasad okreœla Kodeks Karny. Przyk³adowe kwalifikacje czynów w tzw. procesach medycznych okreœla Art.12 ust. 1 u.z.p.p. który nak³ada na po³o n¹/pielêgniarkê obowi¹zek udzielenia pomocy w ka dym przypadku niebezpieczeñstwa utraty ycia, powa nego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Nieudzielenie pomocy, nara enie na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ycia lub ciê kiego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia cia³a. Takim dzia³aniem mo e byæ równie, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, jeœli nast¹pi powiadomienie do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa, zainicjuje to postêpowanie w danej sprawie i ewentualnie doprowadzi do procesu. Sankcje karne to na³o enie grzywny, zakaz wykonywania zawodu lub pozbawienie wolnoœci. Odpowiedzialnoœæ cywilna jest to obowi¹zek wynagrodzenia wyrz¹dzonej szkody lub straty przez jej sprawcê. Ma ona charakter maj¹tkowy. Regulacje prawne zawarte s¹ w Kodeksie Cywilnym. Przepisem fundamentalnym dla tego re imu jest art. 415 K.c: Kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu szkodê, obowi¹zany jest do jej naprawienia. Czasem nie musi byæ szkody, a pacjent lub jego rodzina, mog¹ mieæ roszczenia, wówczas s¹d przyznaje - zadoœæuczynienie. Szkoda medyczna jest to szkoda na osobie, któr¹ jest ka dy niepomyœlny wynik wadliwego leczenia lub zaniechania leczenia, która to prowadzi bezpoœrednio lub poœrednio do ubytku w maj¹tku poszkodowanego albo utraty przez niego korzyœci (Art K.c.).Wina jest generaln¹ przes³ank¹ odpowiedzialnoœci, chocia prawo polskie zna przes³anki odpowiedzialnoœci niezale nie od winy - na zasadzie ryzyka oraz na zasadzie s³usznoœci. Winê po³o nej/pielêgniarki-co do zasady-musi udowodniæ pacjent-art. 6 K.c. Odpowiedzialnoœæ s³u bowa stanowi zobowi¹zanie pracownika do wykonania zadañ okreœlonych przez pracodawcê i ponoszenie odpowiedzialnoœæ za dzia³ania w tym zakresie. Odpowiedzialnoœæ materialna okreœlona przez Kodeks Pracy, to koniecznoœæ ponoszenia przez pracownika konsekwencji za szkodê wyrz¹dzon¹ zak³adowi pracy. UWAGA - B³êdny regulamin szpitala nie zwalnia od odpowiedzialnoœci z norm prawnych- to moja odpowiedzialnoœæ, e zgadzam siê na dzia³ania niezgodne z przepisami prawnymi np. dy ur bez lekarza choæ ten w œwietle przepisów byæ powinien, jeœli ju muszê wykonaæ polecenie s³u bowe to niezbêdne jest pisemne oœwiadczenie/polecenie wydane przez prze³o onego. Odpowiedzialnoœæ zawodowa, to obowi¹zek moralny lub prawny ponoszenia konsekwencji za wykonane osobiœcie lub polecone innej osobie do wykonania czynnoœci zawodowe lub za ich zaniechanie. Jest zwi¹zana z przynale noœci¹ do okreœlonej grupy zawodowej i wi¹ e siê z interpretacj¹ przyjêtych przez tê grupê norm okreœlonych miêdzy innymi w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielêgniarki i Po³o nej R.P. Sprawy odpowiedzialnoœci zawodowej pielêgniarek i po³o nych rozpatruj¹ Okrêgowe S¹dy i Naczelny S¹d Pielêgniarek i Po³o nych. Pielêgniarki i po³o ne ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za: realizowanie opieki na mo liwie najwy szym poziomie i z zastosowaniem w³aœciwych metod, ochronê zdrowia i bezpieczeñstwa pacjenta, informowanie pacjenta o zakresie realizowanej opieki pielêgniarskiej, uzyskanie zgody pacjenta na proponowany program pielêgnowania, zapewnienie pacjentowi w czasie pielêgnowania warunków zachowania intymnoœci, poszanowania wolnoœci i godnoœci osobistej, zachowanie tajemnicy zawodowej. UWAGA uchyleniem tajemnicy zawodowej jest ka de udzielenie informacji przez telefon, bez wzglêdu na to komu siê t¹ informacjê udziela i jak jest jej etiologia udzielania. Ka d¹ czynnoœæ pielêgniarka/po³o na wykonuje poprzez do³o enie nale ytej starannoœci, przez co nale y rozumieæ wywi¹zanie siê przez osobê wykonuj¹c¹ zawód medyczny ze wszystkich powinnoœci na³o onych przez przepisy prawa, z zastosowaniem w³aœciwego w danej sytuacji postêpowania medycznego oraz eliminowanie b³êdów o charakterze jatrogennym. Obowi¹zek do³o enia nale ytej starannoœci wyklucza obowi¹zek osi¹gniêcia okreœlonego rezultatu, oznacza to, e osoba wykonuj¹ca zawód medyczny nie zobowi¹zuje siê do tego, e z pewnoœci¹ wyleczy lub poprawi stan zdrowia pacjenta, a jedynie zobowi¹zuje, e wszystkie czynnoœci pielêgnacyjne wykona zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ i nale yt¹ starannoœci¹.

11 BIULETYN 11 Zgoda pacjenta. Czynnoœci medyczne zosta³y przez ustawodawcê pogrupowane w zale noœci od ich wagi i stopnia ryzyka i odpowiednio obwarowane niezbêdnymi przes³ankami wymaganymi dla skutecznoœci udzielanej zgody. Kryterium to pozwala na wyró nienie dwojakiego rodzaju interwencji. Pierwsze to zabiegi operacyjne i interwencje stwarzaj¹ce stan podwy szonego ryzyka (art. 34. ustawy o zawodzie lekarza z 5 XII 1996 r., Dz.U. nr 28, poz.152 z póÿn. zm.). Drug¹ grupê stanowi¹ pozosta³e badania i zabiegi (art. 32. u.o z.i.), w stosunku do których, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zgoda mo e byæ udzielona ustnie, jak równie w formie uproszczonej per facta concludentia (art u.o z.i), czyli przez takie zachowanie, które w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci wskazuje na wolê poddania siê proponowanym przez lekarza/pielêgniarkê czynnoœciom medycznym. Do grupy czynnoœci medycznych nie stwarzaj¹cych stanu podwy szonego ryzyka (art. 32 u.o z.l.) zaliczamy pobieranie krwi do analizy. Zgoda pacjenta na czynnoœci lecznicze, zawsze musi byæ wyra ona w odpowiedniej formie, udzielona przez odpowiedni podmiot, œwiadoma, wyra ona przed wykonaniem czynnoœci medycznej, udzielona pozytywnie. W treœci zgody powinny znaleÿæ siê przede wszystkim informacje na temat nastêpstw i powik³añ planowanego zabiegu, czyli musi j¹ poprzedzaæ prawid³owo udzielona informacja, zrozumia³a i przystêpna dla Pacjenta. Jeœli tych informacji nie ma to pacjent mo e powiedzieæ, e by³a to zgoda nieœwiadoma bo nie wiedzia³ co go czeka, nie zdawa³ sobie z tego sprawy, wa ne jest równie miejsce oraz okolicznoœci podpisania zgody np. na korytarzu. Rodzaje zgody mo na podzieliæ na zgodê autonomiczn¹, zgodê równoleg³¹-udzielan¹ przez dwa podmioty, które maj¹ tak¹ sam¹ moc prawn¹, oraz zgodê zastêpcz¹ wyra an¹ za kogoœ, kto sam o sobie decydowaæ nie mo e. Formy zgody, to zgoda zwyk³a czyli zgoda ustna i dorozumiana oraz forma szczególna tzn. zgoda pisemna i zgoda w obecnoœci œwiadków. Brak zgody i wszystkie okolicznoœci powinny byæ odnotowane w dokumentacji. Wyj¹tek stanowi¹ tu sytuacje ratuj¹ce ycie. Orzeczenie SN z 31 marca 2006r. S¹d Najwy szy uzna³, e zabieg medyczny wykonywany bez œwiadomej zgody pacjenta jest czynnoœci¹ bezprawn¹ nawet wtedy, gdy wykonywany jest zgodnie z zasadami wiedzy. Ciekawym problemem przy pobraniu krwi jest wykonanie testów na obecnoœæ wirusa HIV. Na ten temat Zespó³ ds. AIDS Naczelnej Rady Lekarskiej przyj¹³ w 1992 r. stanowisko nastêpuj¹cej treœci: 1. Lekarz przeprowadzaj¹cy czynnoœci diagnostyczne s³u ¹ce rozpoznaniu choroby nie ma obowi¹zku uzyskiwania zgody pacjenta co do zakresu wykonywanych badañ (w tym badañ w kierunku zaka enia wirusem HIV). Lekarz ma obowi¹zek poinformowania pacjenta na jego wyraÿne ¹danie o celu wykonywania badañ diagnostycznych (w tym w kierunku rozpoznania zaka enia HIV). 2. W ka dym innym przypadku na wykonywanie testów wykrywaj¹cych zaka enie HIV nale y uzyskaæ zgodê pacjenta. Nie wolno uzale niaæ jakichkolwiek badañ i zabiegów lekarskich od uprzedniego wykonania i wyników tych testów. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w punkcie 1. Œwiadomy sprzeciw pacjenta powinien byæ poprzedzony informacj¹ o ryzyku zaniechania proponowanego leczenia, to znaczy pacjent zosta³ wyczerpuj¹co i dostêpnie poinformowany o negatywnych skutkach swojej decyzji oraz o negatywnych skutkach spóÿnionego zastosowania siê do zaleceñ. Prawo do wyra ania oœwiadczeñ woli na przysz³oœæ. Oœwiadczenie woli na przysz³oœæ jest dyspozycj¹ zostawion¹ przez pacjenta, dotycz¹c¹ postêpowania personelu medycznego w przysz³ych sytuacjach leczniczych, w których pacjent sam nie bêdzie w stanie siê wypowiedzieæ. Przyk³adem s¹ oœwiadczenia przynoszone przez pacjentów o nie podawaniu krwi i preparatów krwiopochodnych. Kiedy jednak podano krew, choæ by³o widoczne i poznane - bo w kilku miejscach pozostawione oœwiadczenie o nie podawaniu tych preparatów - S¹d Najwy szy wydaj¹c wyrok orzek³ e: najwa niejsza jest nasza autonomiczna wola. Inna to pisemna œwiadoma deklaracja kobiety przed porodem o braku zgody na naciêcie krocza- kiedy nast¹pi³o pêkniêcie krocza 4 stopnia pacjentka wnios³a oskar enie. S¹d uniewinni³ szpital, wobec powy szego pacjentka oskar y³a po³o n¹ za udzielenie b³êdnej informacji w szkole rodzenia na temat naciêcia krocza. Szczepienia ochronne. W myœl art. 17 ust. 9 UoZiChZ obowi¹zkiem lekarza sprawuj¹cego profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ jest powiadomienie osoby zobowi¹zanej do poddania siê obowi¹zkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawuj¹cej prawn¹ lub faktyczn¹ pieczê nad osob¹ ma³oletni¹ lub bezradn¹ o obowi¹zku poddania siê tym szczepieniom, a tak e poinformowanie o szczepieniach zalecanych. Oznacza to, e lekarz (równie pielêgniarka, szczególnie jeœli jest odpowiedzialna za profilaktykê) ma obowi¹zek udzielenia pacjentowi, a w przypadku pacjenta ma³oletniego lub ubezw³asnowolnionego jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu, informacji dotycz¹cych obowi¹zku poddania siê szczepieniom ochronnym, a tak e udzielenia informacji na temat szczepieñ zalecanych.

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo