Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ź Ł

2 Pacient Cry można prowadzi samochd? pros odpowiedzi pracowa. Zdolnocdo dalszego wykonywania pracy na to jest szczeglnie trudna do okreleniau chorych z pytanie. Generalnie, chory w poctkowej tazie choro_ flukfuacjami ruchowymi, ze zfiiartami sprawnoci by, sprawny ruchowo, mon zupenie dobrze jeźda motoryczrrej od fazy ''on'' do fazy "off'. Niektrzy z bez specjalnych ogranicze. Z drugiej strony, nich naucryli si tak rozkada prac w czasie, aby wypadek _ nawet maa stfuczka - moe ju by dostosowa si do tych nagych nntan sprawnoci. A I-el<alzz Nie mona udzielic wnym sygn aem o strzegawc tym, maszczajelinie zdarzao si to poprzednio. Czonkowie rodnny te powinni nraca uwag' cry nie pogorszya si sprawnopsychofiryczna chorego,czy po prosfu nie jeźd gorzeyjelipojawiaj si wliwocico do dalszych moliwocibeiecmego prowadzenia samo chodu, prbna jazda z fachowym instruktorem pomoe oceni akfualny stopie sprawnoci chorego jako kierowcy. Niektre leki przeciwparkinsonowskie mog powodowa okresow sennoczy ospao. Pacjenci biorcy te leki powinni byc wiadomi, e takie objawy uboczne mog si pojawic. P.z Czy mona kontynuowa prac zawodow? Lz Decya w tej wnejkwestii nale do pacjenta. Dla niektrych chorych praca staje si coraz trudniejsza, a wypehrianie obowi2kw wymaga coraz wikszego wysiku i napicia. Zaprzestartie pracy przynosi choremu ulg fizyczn i psychicm, gdy zwalnia go zarwno od wykonyivania biecych zada jak i od poczucia dalszej odpowiedzialnoci 7Aprac. Z kolei, dla innych chorych erenfualna konieczno zaprznstaria pracy jest powodem do niepokoju, choby dlatego, e moe to by dowodem na sta postp -z choroby. Pacjent, ktry lubi i ceni swoj prac, regu chce j kontynuowa, nawet jelinie jest to konieczne ze wdw finansolvych. Taki chory czuje si lepiej psychicmie, wiedzc e moe nadal oto przykad: pewien businessman?awsze planowa dwugodzinn przerw w cigu dnia pracy. Przed t przarrff nie bra lekarstw i jakby celowo wchodzi w faz "off'- gorszej sprawnoci ruchowej. Pod koniec tego okresu aywal leki i po godzinie, bdc ju w dobrej formie mg dalej kontynuowa codzienn - ntek chemiczny' neuro_ prznkźnik,znajdujcy si w bardzo wanej struk- ATAJ0A (BEZŁAD) - jeden z objaww neurolo_ ACETYLOCHOLINA prac. P.: Czy nale powiedzie o chorobie swojemu szefowi? L.: Ci pacjenci, ktrzy konnuuj prac zawodow, czsto borykaj si z problemem: co powiedzie pra_ codawcy o swojej chorobie. Wikszochorych sama podejmuje decyzj. IeŻeh chory zvrracasi o rad do ekarza z regu Znaczy, le pracodawca zauway u chorego gorsze wyniki w pracy. Wikszochorych uva,a, e najlepiej poinformowa pracodawc o swo_ jej chorobie. Z chorob Parkinsona nie jest bowiem zliapana adna negatywna opinia. Zapracodawca stwierdza wwczas, e obser'wowane u pracownika z'abur zenia rwn owagi czy ch odu wynikiem choro by a nie nadu5rania alkoholu czy narkotykw Niekiedy jednak pracodawca może prry1 t wiado monieprzychylnie, a wtedy stara si usunc chorego z pracy. Z regu robi to w docostony sposb, a choroba nie jestwymieniana jakoprz}rctyna zwolnienia. Stanowisko takie godne jest potpienia, niemniej zapobiec takiej sytuacji jest trudno. giczrrych, polegajcych na zaburznniu rwnowagi. BLEFAROSPAZ\II _ objaw choroby polegajcy na AI{I{EZJA PARADoI(SALNA - krtkobrraa, naga przymusowym zaciskaniu powiek. niezdolno do wykonania ruchu, zvlaszcr.akroku do BMDYKINFZJA _ spowolnienie ruchowe, ubstwo przodu, " 7'amr o enie,,. ruchowe. AGONISTA DOPAMII{Y _ lek, ktry ma dziaanie DYSKINEZi _ ruc mimowolne. podobne do &iaania dopaminy, dnaajc bezpored- DYSEAGIA - zaburznnia pokania nio na receptory dopaminergiczne. D o PA]\,I INA - zvaa'ek chemiczny' n euro przeknk', ANTYCHoLINERGICZI\E LEKI _ leki blokujce i ktry anajduje si w mzgu.w macmym stopniu re zrnniej szaj ce dzi aanie j ednego z neur opr?ekźrr ikw guluje czynnoci ruchowe m.in. chd, utrz5rmanie acetylocholiny. Zmniejszaj napicie miniowei rwnowagi. drenie. DMENIE POSTAWNE - drenie wystpujce pod_ turze mzgu _ w pr2kowiu.

3 Ł ź Ń Ź ź ź ź Ź Ś

4 C d SPE CJALIUA DIETA...' zvtaplchemiczne znajdujce si w pokarmach, korzystaj z tego samego systemu ''przenonikv/', mog one konkurowa z lewodop i potencjalnie wpywac zarwno na tempo jak i iloclewodopy prze' I!re cmniti pokarmowe qptywaj na port lewodopy z hwi do mzgu? z trans- odkado jelita cienkiego, nastpuje wchanianie si jej do krwi. Jak wspomniano wczeniej,aby przedostac si poprzez cianjelita, lewodopa musi korzysta z pewnych mzgu. do ukadw transpoowy ch, z czsteczek zuartych popuchodzcej si wchanianie na larnie''przenonikami". Te systemy transpoowe, Jalcie czlmnit<i wpywaj lewodopy? cry te systemy ''nonikw'' s koniecme zarwno jest w odku, wchaniana nie lewodopa prry przechodzeniu lewodopy z jelit do krwi, iaki z Poniew jest lekarpo prosfu dostarczenie ''zadaniem'' odka krwi do mzgu. Mona by je porwna z siedzeniami jelita cienkiego. w pocigu. Jest ograniczonaliczba ''siedze'' i kiedy stwa do miejsca absorpcji, czyli jego wszystkie s j& zajte, nie ma moliwoci jak i tempo zawarto Dlatego te, zarwno o prn iani a j e st b ardzo wate. P o za m, entymy zna' przewiezienia wikszej iloci pasźerw, a w naszym jdujce si w luzwce odkamog wpywac na pr4padku - lewodopy. W jelitach nie jest to jeszcze metabolizm leku. Tak wic, im duej lewodopa duy problem poniew ''pocig'' ma dtre moliwoci pozostaje w odku,wicej leku bdzie podlega transpoowe, ale prry przehaczastiu bariery krew_ rzrrym przemianom i mniej leku zostanie wchonite mzg, ''pocig'' jest znacznie mniejszy. lnne, duźe, w jelicie cienkim. Jest wiele czynnikw zapanych z obojtne aminokwasy (LNAA) znajdujce si w nvieniem ktre wpywaj na szybkoc przemiesza_ ponvieniu, takie jak: izoleucyna, leucyna, walina, nia si pokarmw z odkado jelit. I tak, tfuszcze fenyloanina, tyroma - korzystaj z tego samego zalegajw odku najduej, potem biaka, najkrcej ''pocigu'' co lewodopa. Posiki wysokobiakowe' a pokarmach rwnie w zawarty wglowodany. Bonnik wic zawierajce duo rnych aminokwasw, mog spowalnia oprnianie odka'lnne cmniki zwalni_ przeszkadza lewodopie w dotarciu do mzgu, ajce, to zwikszona kwasowozawaoci odka poprzez szybsze czy-wczeniejsze "zajcie miejsca w lub pewne grupy lekow np. leki ancholinergiczne. pocigu'' przezte wanielna Badania eksperymentalne przeprowadzone u niek- Badania potwierdzi te pr4puszczenia. Pacjenci trych cho-rych.vqykazały, e zmniejszenie kwa_ otrrmujcy sta, doylnywlew lewodopy mieii stay, sowoci odkaprzez podanie odpowiednich przeci- rwny poziom lewodbpy w surowicy krwi. Poniewź wkwasowych lekow (tzw. antiacida) moe poprawic wikszoc fluktuacji ruchowych Zv\lzana jest wctranianie si lewodopy. Naley doda, e rne bezporednioze miennym poziomem lewodopy we choroby odkacry jelit,jak rwnie czste zaparcia, luwi, utrzymywanie staego poziomu lewodopy we mog wpwac na stopie i tempo absorpcji leku. krwi dawao w efekcie wyrwnan, zmienn Porownywano absorpcj lewodopy podawanej na sprawno ruchow w cigu caej doby. To rwnie ''pusty odek''z absorpcj leku zażywanego canie oznaczdo,e lewodopa docieraa do mzgu w staym, z posikiem. U niektrych ludzi acie lewodopy rwnym rytrnie. Pacjentom dano wwczas do wypicia ra?fmz posikiem dramatycznie opzrriao wchanian- rozfr zawierajcy jeden z konkurencyjnych ie si leku. aminokwasw i pomimo dalszego, staego wlewu leku? Jakie s zalecenia co brania lewodopy u chorych ch wyslil stan "off' cry i Aby zapewni najbardziej przewidywalny efekt pogorszya si ich sprawnoc ruchowa. Ten przykad absorpcji, preparaty lewodopy powinny byc brane 1$ jasno pokazuje, e LNAA s konkurencyjne w sto 30 min. prr.ed posikami. sunku do lewodopy i mog blokowa, czy hamowa S dwa wvjtki od tej regu. Jelilek wywofuje nud_ przechodzenie leku przez baer krew-mozg. nocipowinien byc n.ywarry cznie z lel<k nisko Podanie wysokobiakowego posiku dao ten sam biakow ''przeksk",lp. Ż krakersami lub szklank efekt. Badania te sugeruj, e dietz niskobiakowa soku, a czasem jednak z pehrym posikiem. Jelito nie moe poprawic efekty dziaania lewodopy. pomaga, lek ''dompedone'' (trudno dostpny w Kto powinien stosowa diet niskobiakow? Polsce) moe zrnniejszyc nudnosci i poprawic wchani- Za e to od rodzaju i nasilenia zaburzen moto anie lewodopy. rycznych wystpujcych w zaawansowanej fazie Drusim wyjtkiem s osoby u ktrych po wziciu leku choroby. Jesli u chorego vystpuj fluktuacje nasilaj si dyskinezy (ruchy mimowolne). skinezy ruchowe zaburzce codzienne czynnoci, lub chory mog si zmniejszyc jelilek z'abywarrry cznie z zauwa niekorzystny wpyw obfitych posikw na posikiem, co jednak wpwa.na apolnienie absorpcji. dziaanie lewodopy na e sprbowa wprowadzi Gdy lewodopa przedostanie sl

5 Ł ź ź Ż Ź Ł Ś Ż ź

6 ź ź

7 Ń Ł Ź Ń ź ź ź Ł Ż ź ź Ń ź

8 Ń Ń ź ź ź

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta WPROWADZENIE Ostra bia!aczka jest chorob" nowotworow" szpiku kostnego (g"bczasta tkanka mi#kka wewn"trz jam szpikowych ko$ci) i krwi, w której nowotworowemu namna%aniu

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie dla bystrzaków

Nadciśnienie dla bystrzaków Nadciśnienie dla bystrzaków Autor: Alan L. Rubin T³umaczenie: Izabela Szybilska-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-1854-5 Tytu³ orygina³u: High Blood Pressure for Dummies Format: 180x235, stron: 360 Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 1 (8) KRS 0000221902. Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona POMÓŻ NAM POMAGAĆ ISSN 2082-2073

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 1 (8) KRS 0000221902. Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona POMÓŻ NAM POMAGAĆ ISSN 2082-2073 Kwartalnik ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Nr 1 (8) 2013 Parkinson Polska POMÓŻ NAM POMAGAĆ KRS 0000221902 Drodzy Czytelnicy, w imieniu całego zespołu Fundacji

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:

W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich: 13.1. Wprowadzenie W krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie zwizek nauki ze sfer gospodarki szczególnie w obszarze zarzdzania i ekonomii jest raczej nikły i nowe idee przenikaj bardzo wolno, a ponadto

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7658-078-4

ISBN 978-83-7658-078-4 Pracę zrealizowano w ramach tematu Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym w zadaniu Rolnictwo społecznie zrównoważone. Opracowanie zawiera dwie prace dotyczące instytucjonalnych uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo