Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Program profilaktyki i promocji zdrowia

2 SPIS TREŚCI Etap I Określenie celu...2 Etap II Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej Określnie grup docelowych oraz ich charakterystyka i potrzeby Kanały komunikacji właściwe grupie docelowej Dostępność grupy docelowej 11 ETAP III Zdefiniowanie interesariuszy i podejmowanych wobec nich działań Zdefiniowanie interesariuszy projektu Rada ds. Zdrowia 19 Etap IV Opis działań przewidzianych do realizacji w programie Programy profilaktyczne Programy promocji zdrowia 27 2

3 ETAP I OKREŚLENIE CELU Celem nadrzędnym projektu, korespondującym z celem Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu świdwińskiego. Celem głównym projektu jest zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu świdwińskiego. Identyfikacja potrzeb wskazała, że w sposób szczególny w budowaniu kompleksowych programów profilaktycznych na obszarze funkcjonalnym projektu, należy uwzględnić działania zmierzające do zmniejszenia zachorowalności na choroby układu trawiennego, w tym przewlekłe choroby wątroby. Do celów szczegółowych projektu zaliczono: 1. Wdrożenie programu promocji zdrowia skutkującego zmniejszeniem zachorowalności na choroby układu trawiennego, w tym przewlekłe choroby wątroby poprzez: promocję zdrowych i zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych; promocję aktywności fizycznej; podnoszenie świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych. 2. Wdrożenie programu profilaktyki chorób układu trawiennego, w tym przewlekłych chorób wątroby. Wymierne efekty projektu przedstawiono w Tabeli 1. Przyjęto piramidalną strukturę interwencji, w której największa część populacji zostanie objęta działaniami promującymi zdrowie. Ocena się, że komunikaty promocyjne, dzięki szerokim kanałom komunikacji pozwolą na dotarcie do ogółu społeczności lokalnej, jednakże aktywne uczestnictwo w działaniach dotyczyć będzie około 20% populacji powiatu (uczestnictwo w programach promocji zdrowia). Bezpośrednimi działaniami profilaktycznymi, z co najmniej jedną interakcją medyczną zostanie objętych około 12% populacji powiatu. Zakładane cele ujęte we wskaźnikach będą sukcesywnie realizowane głównie w 2015 r. i częściowo w 2016 r., przy systematycznym monitoringu realizacji projektu i ocenie prawdopodobieństwa osiągniecia zakładanych wartości docelowych. Projekt wygeneruje następujące efekty mnożnikowe: z badania ankietowego (wywiad medyczny) zostanie sporządzony Raport epidemiologiczny populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego oraz schorzeń skojarzonych i stylu życia; raport ten będzie między innymi przesłany do wojewódzkiej i powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, ZOW NFZ oraz regionalnym uczelniom wyższym m.in. w celu poprawy planowania działań sanitarnych i zdrowotnych, czy lepszego zarządzania kontraktami w publicznym systemie zdrowia oraz w celach naukowych; zaplanowane szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego w zakresie ChUT, będą kanałem transferu wiedzy specjalistycznej, wiedza ta zostanie wykorzystana w działalności 3

4 operacyjnej przychodni POZ, w tym w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych w publicznym systemie zdrowia; zaplanowane warsztaty dla pracowników przedszkoli oraz placówek edukacyjnych w zakresie zasad zdrowego żywienia dzieci oraz higienizacji będą kanałem transferu wiedzy i kompetencji skierowanym do przedstawicieli kadry pedagogicznej, która nabyte umiejętności będzie w praktyce wykorzystywać w pracy z młodzieżą i rodzicami oraz prawnymi opiekunami; wiedza zgromadzona w projekcie pozwoli na planowanie celowanych akcji informacyjnych i programów profilaktycznych w kolejnych latach, bez kierowania zasobów, w tym finansowych, w obszary interwencji nie korespondujące z potrzebami populacji powiatu; strona www projektu zostanie utrzymana po jego realizacji i zostanie przekształcona w powiatowy portal zdrowia informujący o aktualnych programach profilaktycznych, placówkach medycznych, zagrożeniach epidemiologicznych, etc. 4

5 Tabela 1 Skwantyfikowane cele projektu Cel projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia Wdrożony wśród społeczności lokalnych kompleksowy program promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Raport końcowy z realizacji projektu zaakceptowany przez Operatora Programu. 0 1 Rezultat projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa Programy promocji zdrowia wśród społeczności lokalnych Liczba osób uczestniczących w programach promocji zdrowia, łącznie z uczestnikami akcji promujących zdrowie. Dokumentacja fotograficzna, liczba rozdanych materiałów informacyjnopromocyjnych, rachunki i FV i inna dokumentacja finansowa Programy profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnych Źródło: Opracowanie własne. Liczba osób uczestniczących w programach profilaktyki chorób, łącznie z osobami poddanymi badaniom Statystyka medyczna/ karty pacjentów W ramach rezultatu 1 Tabela 2 Skwantyfikowane wyniki projektu Wynik projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa Akcje promocji zdrowia (punkty medyczne) w zakresie chorób układu trawiennego i zdrowego stylu życia Warsztaty dla uczniów w placówkach edukacyjnych W ramach rezultatu 2 Liczba osób objętych promocją zdrowia w zakresie chorób układu trawiennego i zdrowego stylu życia Liczba warsztatów zorganizowanych w ramach kampanii Czyste ręce zdrowe zęby Dokumentacja fotograficzna, liczba rozdanych materiałów informacyjnopromocyjnych, rachunki i FV i inna dokumentacja finansowa Listy obecności, rachunki i FV i inna dokumentacja finansowa Wynik projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa 5

6 Badania profilaktyczne Szczepienia przeciwko żółtaczce Źródło: Opracowanie własne. Liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi Liczba osób objętych szczepieniami Karty pacjenta Karty pacjenta

7 ETAP II SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ 2.1. OKREŚLNIE GRUP DOCELOWYCH ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA I POTRZEBY Określono następujące grupy docelowe: 1. Problem zdrowotny nr 1: wysoka epidemiologia chorób układu trawiennego zaburzenia procesu wchłaniania i alergii; choroby jamy ustnej; Kryterium Wiek (lata) Płeć Wykształcenia Status społeczny i materialny Miejsce zamieszkania Styl życia Ekspozycja na czynniki zewnętrzne Tabela 3 Opis grupy docelowej 1 cechy charakterystyczne Opis wpływu i znaczenia Wiek 0-18 lat, uzasadnienie: alergie pokarmowe ujawniają się w wieku dziecięcym i młodzieńczym najczęściej w populacjach 0-10 lat; zaburzenia procesu wchłaniania ujawniają się w populacji w wieku 0-6 lat; choroby jamy ustnej dzieci i młodzież w wieku szkolnym w tym wieku kształtuje się rozwój uzębienia, również w tym okresie życia kształtują się nawyki zdrowotne w zakresie higieny jamy ustnej, Nie jest to czynnik różnicujący. Wykształcenie odnosi się do sytuacji rodziców, bowiem determinuje status społeczny i ekonomiczny rodziny i bezpośrednio wpływa na sytuację zdrowotną dzieci i młodzież. Osoby cechujące się brakiem wykształcenia lub wykształceniem podstawowym lub zawodowym są bardziej zagrożone zjawiskiem pauperyzacji. niski status społeczny i ekonomiczny ze względu na brak środków finansowych osoby dotknięte pauperyzację nie korzystają z prywatnych gabinetów lekarskich; bezrobocie i wykluczenie społeczne osoby bezrobotne nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia. obszary wiejskie ze względu na: większą liczbę urodzeń na obszarach wiejskich oraz większy udział osób w wieku 0-18 mieszkających na obszarach wiejskich w ogóle populacji w tym wieku; mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej; co do zasady niższy status społeczny i materialny oraz niższą świadomość zdrowotną. Główne czynniki ryzyka cechujące grupę docelową, a związane ze stylem życia to: złe nawyki żywieniowe, w szczególności duże spożycie słodyczy; palnie tytoniu. Większe ryzyko wystąpienia schorzeń dotyczy osób narażonych na spożycie zanieczyszczonej chemicznie i/lub biologicznie wody pitnej. 7

8 Obciążenie genetyczne Źródło: Opracowanie własne. W przypadku alergii pokarmowych i zaburzeń wchłaniania, obciążenie genetyczne podnosi ryzyko zachorowania od 60% do 80%. Wskazane w powyższej tabeli cechy charakterystyczne grupy docelowej będą stanowić kryteria selekcji w badaniach profilaktycznych. Docelowe kryteria selekcji zostaną wskazane w ankiecie, która będzie stanowiła swoisty wywiad medyczny i zostanie opracowana w pierwszym etapie projektu. Z medycznego punktu widzenia, w pierwszej kolejności do badań profilaktycznych zostaną skierowane dzieci i młodzież, które spełniają łącznie największą liczbę przesłanek kwalifikacyjnych. Szczegółowa hierarchizacja kryteriów selekcji zostanie opracowana w procesie sporządzania wywiadu medycznego, w oparciu o założenia projektu i wiedzę medyczną. Przyjęty system selekcji pozwoli objąć profilaktyką relatywnie dużą część społeczności lokalnej, przy jednoczesnym skierowaniu działań do osób o najwyższych potrzebach zdrowotnych. 2. Problem zdrowotny nr 2: wysoka epidemiologia w zakresie chorób narządów trawiennych i jelita grubego: Kryterium Wiek (lata) Płeć Wykształcenia Status społeczny i materialny Miejsce zamieszkania Tabela 4 Opis grupy docelowej 2 cechy charakterystyczne Opis wpływu i znaczenia Grupa ryzyka lat. Skokowy wzrost zachorowalności na choroby układu trawienia dotyczy populacji lat. Zachorowalność osób pomiędzy 40. a 49. r.ż. dotyczy głównie przypadków obciążenia genetycznego. W populacji przed 40. r.ż. występują schorzenia związane z chorobą wrzodową żołądka lub wynikające z zaniedbań zdrowotnych na etapie młodzieńczym. Mężczyźni literatura fachowa wskazuje, że w populacji mężczyzn występuje 65% przypadków zgonów ogółem; natomiast statystycznie na obszarze powiatu świdwińskiego jest to 59% przypadków. Kobiety literatura fachowa wskazuje, że w populacji kobiet występuje 35% przypadków zgonów ogółem; statystycznie na obszarze powiatu świdwińskiego jest to 41% przypadków. Brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, zawodowe poziom wykształcenia wpływa zarówno na status społeczny i materialny, jak również na poziom świadomości zdrowotnej. niski status społeczny i ekonomiczny ze względu na brak środków finansowych osoby dotknięte pauperyzacją nie korzystają z badań profilaktycznych; bezrobocie i wykluczenie społeczne - osoby nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia. głównie obszary wiejskie ze względu na mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej; co do zasady niższy status społeczny i materialny oraz niższą świadomość zdrowotną. 8

9 Styl życia Ekspozycja na czynniki zewnętrzne Źródło: Opracowanie własne. Główne czynniki ryzyka cechujące grupę docelową, a związane ze stylem życia to: niewłaściwa dieta i otyłość; nadużywanie alkoholu. Większe ryzyko wystąpienia schorzeń dotyczy osób narażonych na spożycie zanieczyszczonej chemicznie i/lub biologicznie wody pitnej. Wskazane w powyższej tabeli cechy charakterystyczne grupy docelowej, podobnie jak w przypadku grupy docelowej 1., będą stanowić kryteria selekcji w badaniach profilaktycznych. Szczegółowe kryteria selekcji zostaną wskazane w ankiecie, która będzie stanowiła swoisty wywiad medyczny i zostanie opracowana w pierwszym etapie projektu. Również w tym przypadku szczegółowa hierarchizacja kryteriów selekcji zostanie opracowana w procesie sporządzania wywiadu medycznego, w oparciu o założenia projektu i wiedzę medyczną. Następnie w dalszej kolejności na badania będą zapraszane to osoby, u których na podstawie wywiadu medycznego, stwierdzi się mniejsze, ale możliwe prawdopodobieństwo wystąpienia w/w schorzeń. Przyjęty system selekcji pozwoli objąć profilaktyką relatywnie dużą część społeczności lokalnej, przy jednoczesnym skierowaniu działań do osób o najwyższych potrzebach zdrowotnych. W przypadku obu grup docelowych najważniejszym pozamedycznym kryterium selekcji grupy docelowej będzie czynnik ubóstwa. Zagrożenie ubóstwem inkorporuje ograniczenie dostępu do różnego rodzaju usług, w tym także świadczeń zdrowotnych 1. Za zagrożone ubóstwem uważa się, zgodnie z definicją przyjętą przez kraje UE, osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu w danym kraju. Dane Eurostatu pokazują, że w 2010 r. w 18 krajach UE zagrożenie ubóstwem było mniej powszechne niż w Polsce a w 8 krajach było większe 2. W większości krajów, w tym w Polsce bardziej zagrożone ubóstwem są dzieci i młodzież poniżej 16 lat 3. Dane statystyczne odnoszące się do powiatu świdwińskiego wskazują, że liczba osób korzystająca z pomocy społecznej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a ich odsetek w populacji wynosi ponad 26%. Odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z powodów finansowych z korzystania z wybranych świadczeń zdrowotnych, mimo, że ich potrzebowały wyniósł w województwie zachodniopomorskim 4 : z wizyty u lekarza 12,1%; 1 Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce, Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia; Warszawa B. Wojtyniak, P. Goryński, B. Moskalewicz, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszaw Tamże. 4 J. Czapiński, T. Panek, Warunki życia gospodarstw domowych. Opieka zdrowotna. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków Raport, Contemporary Economics, 7, s

10 z zakupu leków 14,5%; z leczenia zębów 21,4%. Z powyższych świadczeń rezygnują przede wszystkim rodziny niepełne lub rodziny z trójką i więcej dzieci oraz gospodarstwa nierodzinne jednoosobowe; emeryci i renciści, osoby z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. Największy odsetek rezygnujących to osoby należące do gospodarstw, których dochód ekwiwalentny znajdował się w dolnym kwartylu. Doświadczenie Wnioskodawcy wskazuje, że kluczową barierą w udziale w programach profilaktycznych i promocji zdrowia jest odległość miejsc prowadzenia głównych działań. Dużo większą skutecznością odznaczają się działania medyczne realizowane bliżej ostatecznego odbiorcy (np. mammobusy, czy mobilne laboratoria). Potrzeby grup docelowych wynikają z kondycji systemu ochrony zdrowia i popytu na usługi medyczne, w tym przede wszystkim na konsultacje specjalistyczne i badania okresowe. Popyt ten znacznie przewyższa podaż wynikającą z wysokości kontraktów z NFZ. Fakt ten potwierdza analiza dostępności specjalistycznej opieki medycznej przeprowadzona w modelu oceny potrzeb, a przede wszystkim deficyt lekarzy gastrologów i gastroenterologów. Tym samym, w kontekście dokonanych analiz, główną potrzebą grupy docelowej jest dywersyfikacja kanałów uzyskiwania bezpłatnych świadczeń specjalistycznej opieki medycznej. Projekt pozwoli zaspokoić część profilaktycznodiagnostyczną wspomnianych świadczeń. Poniżej przedstawiono potrzeby szczegółowe: 1. Potrzeby w zdrowiu identyfikacja populacji szczególnie wykluczonej w zdrowiu ze względu na występowanie jawnych lub ukrytych problemów zdrowotnych; objęcie profilaktyką ChUT dzieci i młodzież, przede wszystkim o szczególnych potrzebach zdrowotnych i zagrożonych wykluczeniem w zdrowiu ze względu na status ekonomiczny; przeprowadzenie podstawowych badań diagnostycznych, a w uzasadnionych przypadkach także badań pogłębionych; przeprowadzenie działań profilaktycznych (szczepienia i lakowanie zębów); przekazanie wiedzy o stanie zdrowia osób poddanych badaniom i przekazanie do publicznego systemu zdrowia; zapewnienie natychmiastowej konsultacji lekarza specjalisty; ograniczenie intensyfikacji zjawiska nadwagi i otyłości oraz chorób metabolicznych. 2. Potrzeby poznawcze i psychologiczne: podniesienie świadomości w zakresie ryzyka ChUT; podniesienie świadomości w zakresie zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim odżywiania jako prewencji ChUT; 10

11 potrzeba wymiany doświadczeń w populacji w zakresie ChUT oraz zdrowego stylu życia KANAŁY KOMUNIKACJI WŁAŚCIWE GRUPIE DOCELOWEJ Kanały komunikacji będą zróżnicowane w odniesieniu do wieku, miejsca zamieszkania oraz statusu społecznego. Zakres informacji zawartych w komunikatach musi uwzględniać zdolności percepcyjne przedstawicieli grup docelowych, w tym zdolności poznawcze wynikające z wykształcenia formalnego. Kanały komunikacji służyć będą nie tylko w kontaktach z bezpośrednią grupą docelową (uczestnicy programu profilaktycznego), ale także jako kanały dostępu do ogółu populacji. Zaplanowano następujące kanały komunikacji: 1. Kanały komunikacji werbalnej metody interaktywne: eventy zaplanowano udział gościnny w wydarzeniach kulturalnych i sportowych innych organizatorów; ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych niezależnie od wieku oraz miejsca zamieszkania; w szczególności będzie to narzędzie wartościowe w kontekście obszarów wiejskich i osób powyżej 50. roku życia, rzadziej korzystających, bądź w ogóle nie korzystających z nowych, cyfrowych form przekazu; kampania informacyjno-edukacyjna w placówkach edukacyjnych - warsztaty i szkolenia ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć w szczególności do osób młodych (osoby uczące się w placówkach edukacyjnych), ale także do wychowawców i lekarzy, czyli przyszłych edukatorów; udzielanie bezpośrednich informacji o prowadzonym projekcie, w tym możliwości skorzystania z badań profilaktycznych, w ramach realizowanych działań operacyjnych instytucji publicznych, działających na terenie powiatu świdwińskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy), ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć do osób zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym ze względu na status ekonomiczny. 2. Kanały komunikacji niewerbalnej metody instrumentalne: billboardy, akcje plakatowe i ulotkowe w urzędach i instytucjach publicznych, miejscach zwyczajowo przyjętych, przedsiębiorstwach, lokalach usługowych oraz innych miejscach skupiających duże grupy potencjalnych odbiorców ten kanał komunikacji również pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych niezależnie od wieku oraz miejsca zamieszkania i podobnie jak w przypadku pkt. 1, będzie szczególnie użyteczny w kontekście obszarów wiejskich i osób powyżej 50. roku życia. lokalne media drukowane i elektroniczne: 11

12 o spoty w lokalnej telewizji ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć przede wszystkim do osób w wieku 35+ zarówno z obszarów miejskich, jak i wiejskich, zainteresowanie programami lokalnej telewizji w populacji osób młodych jest ograniczone; o lokalna prasa ocenia się, że ten kanał komunikacji będzie skuteczny w odniesieniu do populacji osób powyżej 30. roku życia, zainteresowanie artykułami lokalnej prasy w populacji osób młodych jest ograniczone; Internet wykorzystanie stron internetowych projektu (strona www powiatu, strona www gmin należących do powiatu, strona www placówek edukacyjnych, i innych instytucji publicznych, etc.) oraz serwisów społecznościowych (zarówno ogólnodostępnych, jak i lokalnych) DOSTĘPNOŚĆ GRUPY DOCELOWEJ Liczebność grupy docelowej w kontekście obszaru realizacji projektu przedstawia się następująco 5 : 1. Grupa docelowa 1: osoby w wieku 0-18 lat populacja w tej grupie wiekowej liczy kobiet, w tym: o obszary miejskie 3 400, o obszary wiejskie 5 600, 2. Grupa docelowa 2 osoby w wieku lat populacja w tej grupie wiekowej liczy : o kobiet, w tym: obszary miejskie 8 800; obszary wiejskie 8 000; o mężczyzn w tym: obszary miejskie 8 400; obszary wiejskie 9 000; Terytorialne rozproszenie w kontekście czynników ryzyka związanych z miejscem zamieszkania (obszary wiejskie) przeanalizowano powyżej. Natomiast terytorialne rozproszenie populacji w kontekście realizacji działań projektowych, głównie badań przesiewowych przeanalizowano pod kątem planowania kosztów dojazdu do pacjentów lub dowozu pacjentów na miejsce prowadzenia badań. Odległość ważniejszych miejscowości poszczególnych gmin powiatu do Świdwina, czy Połczyna znajduje się w przedziale km. Ograniczona dostępność terytorialna w kontekście części badań przesiewowych zostanie zniwelowana poprzez zaplanowane w projekcie kategorie wydatków związane z konsultacjami medycznymi dla rodzin z obszarów wiejskich o niskim statusie materialnym w sołectwach z terenu powiatu. 5 Wartości liczbowe zaokrąglono do

13 ETAP III ZDEFINIOWANIE INTERESARIUSZY I PODEJMOWANYCH WOBEC NICH DZIAŁAŃ 3.1. ZDEFINIOWANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU 1. Bezpośrednie otoczenie projektu: przedstawiciele samorządu Powiatu Świdwińskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Świdwinie, jak również jednostki organizacyjne samorządu powiatowego (np. placówki edukacyjne) z zakresie poprawy jakości świadczenia usług publicznych i udziału pracowników Starostwa w wysokospecjalistycznym i kompleksowym projekcie wzbogacającym potencjał Wnioskodawcy; przedstawiciele świadczeniodawców działających na terenie powiatu świdwińskiego: o w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych, w tym przede wszystkim programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia; o w zakresie jakości i warunków świadczenia usług ochrony zdrowia oraz udziału w wysokospecjalistycznym i kompleksowym projekcie wzbogacającym potencjał jednostek; przedstawiciele samorządów gminnych (gminy miejskie: Świdwin; gminy miejsko-wiejskie: Połczyn-Zdrój; gminy wiejskie: Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, Świdwin), jak również jednostki organizacyjne samorządów gminnych (np. placówki edukacyjne); Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie w zakresie zwiększenia efektywności realizacji celu instytucjonalnego, tj. ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych; jak również w zakresie horyzontalnego wsparcia efektów prowadzonych programów zdrowotnych w obszarze żywienia i stylu życia; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w zakresie wsparcia rodzin ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi oraz prewencji zachowań patologicznych poprzez edukację zdrowotną; organizacje pozarządowe, w tym głównie zaangażowane w działalność prozdrowotną, sportową i promujące aktywny styl życia. 2. Dalsze otoczenie projektu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie: 13

14 o w zakresie udostępnienia informacji epidemiologicznych dotyczących chorób układu trawiennego, w postaci Raportu epidemiologicznego populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia o w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dywersyfikacji źródeł finansowania programów profilaktycznych; o w zakresie racjonalizacji kontraktów profilaktyki zdrowotnej; o w zakresie udostępnienia informacji epidemiologicznych dotyczących chorób układu trawiennego, w postaci Raportu epidemiologicznego populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o w zakresie kosztów związanych z finansowaniem zwolnień chorobowych oraz rent wypłacanych na rzecz osób przewlekle chorych. 14

15 Interesariusze projektu Tabela 5 Interesariusze projektu rola w projekcie i kanały komunikacji Rola w wybranym obszarze problemowym Kanały komunikacji oraz zakres wymienianych będącym przedmiotem programu promocji informacji i sposób prowadzenia współpracy zdrowia i/lub profilaktyki chorób odpowiedzialność Zespołu projektowego Przedstawiciele samorządu Powiatu Świdwińskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Świdwinie, jak również jednostki organizacyjne samorządu powiatowego (np. placówki edukacyjne) złożenie wniosku o dofinansowanie; zarządzanie projektem; 1. Komunikacja i zakres informacji: bezpośrednia cykliczne (co miesiąc) spotkania z decydentami; konsultacje telefoniczne ad hoc konsultacje bieżących działań projektowych i działań operacyjnych. Przedstawiciele świadczeniodawców działających na terenie powiatu świdwińskiego Przedstawiciele samorządów gminnych, jak również jednostki organizacyjne samorządów gminnych (np. placówki edukacyjne) udział w warsztatach rozwijających kompetencje w zakresie profilaktyki ChUT; udział w procesie kwalifikacji przedstawicieli grup docelowych na przesiewowe badania diagnostyczne; wsparcie selekcji osób z rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym, ze względu na sytuację materialną, pochodzenie i zagrożenie patologią; 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia lokalne media, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w spotkaniach warsztatowych, udział w realizacji działań profilaktycznych. 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie, konsultowanie, zlecanie zadań. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia lokalne media, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w 15

16 umożliwienie dotarcia do placówek edukacyjnych prowadzonych przez samorząd gminny wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie, konsultowanie. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy opiniowanie treści działań w zakresie programu promocji zdrowia; transfer informacji o projekcie, w tym za pośrednictwem strony internetowej oraz w trakcie działalności operacyjnej; opiniowanie treści działań w zakresie programu promocji zdrowia; wskazanie rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym, ze względu na sytuację materialną, pochodzenie i zagrożenie patologią; w populacji powiatu osoby bezrobotne stanowią ponad 26% ogółu ludności aktywnej zawodowo a wskaźnik ubóstwa wynosi ponad 19% - oznacza to, że PUP, PCPR, MOPS i GOPS odwiedza, znaczna część osób potencjalnie zaliczanych do grupy docelowej tym samym instytucje te 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia lokalne media, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach projektowych; zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i ewentualne zasięganie opinii, czy wykorzystanie wiedzy eksperckiej. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa lokalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach projektowych; zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; zlecenie selekcji rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i zasięganie opinii, wykorzystanie wiedzy 16

17 zostaną bardzo mocno zaangażowane w kampanię informacyjno-promocyjną; eksperckiej. Organizacje pozarządowe Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia realizacja części programu edukacji zdrowotnej poprzez udział w konkursie dla organizacji pozarządowych na opracowanie kampanii zdrowego stylu życia i jej realizację; udział w organizacji wydarzeń promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną; Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa lokalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach projektowych; zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i zasięganie opinii, wykorzystanie wiedzy eksperckiej, zlecanie zadań w trybie ustawy o organizacjach pożytku publicznego. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa lokalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa regionalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w 17

18 wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie. 1. Komunikacja i zakres informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Źródło: Opracowanie własne. pośrednia prasa regionalna, strona www; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie. 18

19 3.2. RADA DS. ZDROWIA W ramach projektu nie zdecydowano o powołaniu rady ds. zdrowia. Jednakże Samorząd Powiatu uwzględnia współpracę z różnymi interesariuszami przy realizacji programu. Tabela 5 przedstawia zarówno katalog interesariuszy projektu, jak i ich rolę oraz sposoby komunikacji i prowadzenia współpracy. 1. Przywództwo i współpraca Przyjęte rozwiązanie zakłada stworzenie niewielkiej grupy podejmującej decyzje i liczniejszej grupy w celu zapewniania szerokiego uczestnictwa w projekcie. Główne kompetencje strategiczne i decyzyjne spoczywają na przedstawicielach Wnioskodawcy działających jako Zarząd Powiatu Świdwińskiego. Natomiast kompetencje operacyjne, tj. bieżące zarządzanie projektem zostanie powierzone Zespołowi projektowemu. Powiązania między osobami zarządzającymi projektem są transparentne. Projekt będzie zarządzany zgodnie z metodyką zarządzania cyklem projektu PCM. Zarządzanie projektem będzie miało charakter hierarchiczny. Ustalono dwa szczeble raportowania. Wykonawcy działań merytorycznych będą raportować Kierownikowi zespołu projektowego. Natomiast Kierownik zespołu projektowego będzie raportował do Zarządu Powiatu Świdwińskiego. Szeroka partycypacja innych interesariuszy w projekcie, uwzględniająca współpracę, opiniowanie i konsultacje, prowadzona będzie poprzez kanały komunikacji pośredniej (media lokalne, strona www projektu) oraz bezpośrednie, w tym konferencje projektowe (wszyscy interesariusze), warsztaty i szkolenia (np. z lekarzami POZ), spotkania konsultacyjne (z PCPR i PPIS). W strukturze projektu definiowanej szeroko, uwzględniono kontraktujących usługi i świadczeniodawców. Ponadto w ramach projektu planowane jest przeszkolenie lekarzy POZ celem podniesienia kompetencji w zakresie profilaktyki ChUT. Program w pełni wykorzystuje możliwości istniejące na poziomie władz powiatowych. W ramach programu zakłada się współpracę Zespołu projektowego z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, placówkami edukacyjnymi prowadzonymi przez samorząd gminny oraz samorząd powiatu. W populacji powiatu osoby bezrobotne stanowią ponad 26% ogółu ludności aktywnej zawodowo a wskaźnik ubóstwa wynosi ponad 19% - oznacza to, że PUP, PCPR, MOPS i GOPS odwiedza, znaczna część osób potencjalnie zaliczanych do grupy docelowej tym samym instytucje te zostaną bardzo mocno zaangażowane w kampanię informacyjno-promocyjną. ETAP IV OPIS DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROGRAMIE 19

20 4.1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Zaplanowano dwa programy profilaktyczne - w zakresie wysokiej epidemiologii chorób układu trawiennego zaburzenia procesu wchłaniania i alergii; choroby jamy ustnej (1) oraz w zakresie chorób narządów trawiennych i jelita grubego (2). Zaplanowano następujące zadania w ramach programu profilaktycznego: 1. Badania ankietowe wywiad medyczny połączony z badaniem nad stylem życia działanie obejmuje: koszt opracowania pytań do ankiety; koszt powielenia ankiety; weryfikacja ankiet wypełnionych przez pacjentów; opracowanie Raportu epidemiologicznego populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia i jego wydanie na nośnikach elektronicznych. Populacja w grupie docelowej wynosi ~ Ocenia się, że na ankietę odpowie około 40% populacji do której skierowane są badania profilaktyczne, tym samym zaplanowano powielenie ankiet. Z badania ankietowego zostanie sporządzony Raport epidemiologiczny populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia. Raport ten będzie między innymi przesłany do wojewódzkiej i powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, ZOW NFZ oraz regionalnym uczelniom m.in. w celu poprawy planowania działań sanitarnych i zdrowotnych, czy lepszego zarządzania kontraktami w publicznym systemie zdrowia oraz w celach naukowych (efekt mnożnikowy). 2. Badania profilaktyczne w zakresie chorób układu trawiennego zaburzenia procesu wchłaniania i alergie na podstawie badania ankietowego do dalszej diagnostyki zostaną wytypowane osoby narażone na oddziaływanie czynników ryzyka. W pierwszej kolejności, na badania laboratoryjne, zaproszone zostaną osoby spełniające łącznie największą liczbę kryteriów selekcji: w pierwszej kolejności na grupie wyselekcjonowanych pacjentów zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne (morfologia, lipidogram, witamina B12 i kwas foliowy, poziom glukozy, TSH) oraz test na helicobacter pylorii; konsultacja internistyczna w trakcie konsultacji pacjenci otrzymają analizę badań laboratoryjnych oraz zostaną poddani badanu przedmiotowemu, w dalszej kolejności otrzymają poradę co do kolejnych kroków diagnostycznych (zarówno przewidziane projektem, jak i w ramach publicznego systemu zdrowia), zalecenia oraz ewentualnie proponowane kierunki leczenia; 20

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla Gminy Jodłownik

Program Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla Gminy Jodłownik za ul. Dąbrowskiego 7 III piętro lokal 8 42-200 Częstochowa tel/fax 034 361 44 25 biuro@hills.net.pl www.hills.net.pl Program Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla Gminy Jodłownik Jodłownik 2006 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo