Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Program profilaktyki i promocji zdrowia

2 SPIS TREŚCI Etap I Określenie celu...2 Etap II Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej Określnie grup docelowych oraz ich charakterystyka i potrzeby Kanały komunikacji właściwe grupie docelowej Dostępność grupy docelowej 11 ETAP III Zdefiniowanie interesariuszy i podejmowanych wobec nich działań Zdefiniowanie interesariuszy projektu Rada ds. Zdrowia 19 Etap IV Opis działań przewidzianych do realizacji w programie Programy profilaktyczne Programy promocji zdrowia 27 2

3 ETAP I OKREŚLENIE CELU Celem nadrzędnym projektu, korespondującym z celem Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu świdwińskiego. Celem głównym projektu jest zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu świdwińskiego. Identyfikacja potrzeb wskazała, że w sposób szczególny w budowaniu kompleksowych programów profilaktycznych na obszarze funkcjonalnym projektu, należy uwzględnić działania zmierzające do zmniejszenia zachorowalności na choroby układu trawiennego, w tym przewlekłe choroby wątroby. Do celów szczegółowych projektu zaliczono: 1. Wdrożenie programu promocji zdrowia skutkującego zmniejszeniem zachorowalności na choroby układu trawiennego, w tym przewlekłe choroby wątroby poprzez: promocję zdrowych i zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych; promocję aktywności fizycznej; podnoszenie świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych. 2. Wdrożenie programu profilaktyki chorób układu trawiennego, w tym przewlekłych chorób wątroby. Wymierne efekty projektu przedstawiono w Tabeli 1. Przyjęto piramidalną strukturę interwencji, w której największa część populacji zostanie objęta działaniami promującymi zdrowie. Ocena się, że komunikaty promocyjne, dzięki szerokim kanałom komunikacji pozwolą na dotarcie do ogółu społeczności lokalnej, jednakże aktywne uczestnictwo w działaniach dotyczyć będzie około 20% populacji powiatu (uczestnictwo w programach promocji zdrowia). Bezpośrednimi działaniami profilaktycznymi, z co najmniej jedną interakcją medyczną zostanie objętych około 12% populacji powiatu. Zakładane cele ujęte we wskaźnikach będą sukcesywnie realizowane głównie w 2015 r. i częściowo w 2016 r., przy systematycznym monitoringu realizacji projektu i ocenie prawdopodobieństwa osiągniecia zakładanych wartości docelowych. Projekt wygeneruje następujące efekty mnożnikowe: z badania ankietowego (wywiad medyczny) zostanie sporządzony Raport epidemiologiczny populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego oraz schorzeń skojarzonych i stylu życia; raport ten będzie między innymi przesłany do wojewódzkiej i powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, ZOW NFZ oraz regionalnym uczelniom wyższym m.in. w celu poprawy planowania działań sanitarnych i zdrowotnych, czy lepszego zarządzania kontraktami w publicznym systemie zdrowia oraz w celach naukowych; zaplanowane szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego w zakresie ChUT, będą kanałem transferu wiedzy specjalistycznej, wiedza ta zostanie wykorzystana w działalności 3

4 operacyjnej przychodni POZ, w tym w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych w publicznym systemie zdrowia; zaplanowane warsztaty dla pracowników przedszkoli oraz placówek edukacyjnych w zakresie zasad zdrowego żywienia dzieci oraz higienizacji będą kanałem transferu wiedzy i kompetencji skierowanym do przedstawicieli kadry pedagogicznej, która nabyte umiejętności będzie w praktyce wykorzystywać w pracy z młodzieżą i rodzicami oraz prawnymi opiekunami; wiedza zgromadzona w projekcie pozwoli na planowanie celowanych akcji informacyjnych i programów profilaktycznych w kolejnych latach, bez kierowania zasobów, w tym finansowych, w obszary interwencji nie korespondujące z potrzebami populacji powiatu; strona www projektu zostanie utrzymana po jego realizacji i zostanie przekształcona w powiatowy portal zdrowia informujący o aktualnych programach profilaktycznych, placówkach medycznych, zagrożeniach epidemiologicznych, etc. 4

5 Tabela 1 Skwantyfikowane cele projektu Cel projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia Wdrożony wśród społeczności lokalnych kompleksowy program promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Raport końcowy z realizacji projektu zaakceptowany przez Operatora Programu. 0 1 Rezultat projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa Programy promocji zdrowia wśród społeczności lokalnych Liczba osób uczestniczących w programach promocji zdrowia, łącznie z uczestnikami akcji promujących zdrowie. Dokumentacja fotograficzna, liczba rozdanych materiałów informacyjnopromocyjnych, rachunki i FV i inna dokumentacja finansowa Programy profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnych Źródło: Opracowanie własne. Liczba osób uczestniczących w programach profilaktyki chorób, łącznie z osobami poddanymi badaniom Statystyka medyczna/ karty pacjentów W ramach rezultatu 1 Tabela 2 Skwantyfikowane wyniki projektu Wynik projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa Akcje promocji zdrowia (punkty medyczne) w zakresie chorób układu trawiennego i zdrowego stylu życia Warsztaty dla uczniów w placówkach edukacyjnych W ramach rezultatu 2 Liczba osób objętych promocją zdrowia w zakresie chorób układu trawiennego i zdrowego stylu życia Liczba warsztatów zorganizowanych w ramach kampanii Czyste ręce zdrowe zęby Dokumentacja fotograficzna, liczba rozdanych materiałów informacyjnopromocyjnych, rachunki i FV i inna dokumentacja finansowa Listy obecności, rachunki i FV i inna dokumentacja finansowa Wynik projektu Wskaźniki Sposób weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa 5

6 Badania profilaktyczne Szczepienia przeciwko żółtaczce Źródło: Opracowanie własne. Liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi Liczba osób objętych szczepieniami Karty pacjenta Karty pacjenta

7 ETAP II SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ 2.1. OKREŚLNIE GRUP DOCELOWYCH ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA I POTRZEBY Określono następujące grupy docelowe: 1. Problem zdrowotny nr 1: wysoka epidemiologia chorób układu trawiennego zaburzenia procesu wchłaniania i alergii; choroby jamy ustnej; Kryterium Wiek (lata) Płeć Wykształcenia Status społeczny i materialny Miejsce zamieszkania Styl życia Ekspozycja na czynniki zewnętrzne Tabela 3 Opis grupy docelowej 1 cechy charakterystyczne Opis wpływu i znaczenia Wiek 0-18 lat, uzasadnienie: alergie pokarmowe ujawniają się w wieku dziecięcym i młodzieńczym najczęściej w populacjach 0-10 lat; zaburzenia procesu wchłaniania ujawniają się w populacji w wieku 0-6 lat; choroby jamy ustnej dzieci i młodzież w wieku szkolnym w tym wieku kształtuje się rozwój uzębienia, również w tym okresie życia kształtują się nawyki zdrowotne w zakresie higieny jamy ustnej, Nie jest to czynnik różnicujący. Wykształcenie odnosi się do sytuacji rodziców, bowiem determinuje status społeczny i ekonomiczny rodziny i bezpośrednio wpływa na sytuację zdrowotną dzieci i młodzież. Osoby cechujące się brakiem wykształcenia lub wykształceniem podstawowym lub zawodowym są bardziej zagrożone zjawiskiem pauperyzacji. niski status społeczny i ekonomiczny ze względu na brak środków finansowych osoby dotknięte pauperyzację nie korzystają z prywatnych gabinetów lekarskich; bezrobocie i wykluczenie społeczne osoby bezrobotne nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia. obszary wiejskie ze względu na: większą liczbę urodzeń na obszarach wiejskich oraz większy udział osób w wieku 0-18 mieszkających na obszarach wiejskich w ogóle populacji w tym wieku; mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej; co do zasady niższy status społeczny i materialny oraz niższą świadomość zdrowotną. Główne czynniki ryzyka cechujące grupę docelową, a związane ze stylem życia to: złe nawyki żywieniowe, w szczególności duże spożycie słodyczy; palnie tytoniu. Większe ryzyko wystąpienia schorzeń dotyczy osób narażonych na spożycie zanieczyszczonej chemicznie i/lub biologicznie wody pitnej. 7

8 Obciążenie genetyczne Źródło: Opracowanie własne. W przypadku alergii pokarmowych i zaburzeń wchłaniania, obciążenie genetyczne podnosi ryzyko zachorowania od 60% do 80%. Wskazane w powyższej tabeli cechy charakterystyczne grupy docelowej będą stanowić kryteria selekcji w badaniach profilaktycznych. Docelowe kryteria selekcji zostaną wskazane w ankiecie, która będzie stanowiła swoisty wywiad medyczny i zostanie opracowana w pierwszym etapie projektu. Z medycznego punktu widzenia, w pierwszej kolejności do badań profilaktycznych zostaną skierowane dzieci i młodzież, które spełniają łącznie największą liczbę przesłanek kwalifikacyjnych. Szczegółowa hierarchizacja kryteriów selekcji zostanie opracowana w procesie sporządzania wywiadu medycznego, w oparciu o założenia projektu i wiedzę medyczną. Przyjęty system selekcji pozwoli objąć profilaktyką relatywnie dużą część społeczności lokalnej, przy jednoczesnym skierowaniu działań do osób o najwyższych potrzebach zdrowotnych. 2. Problem zdrowotny nr 2: wysoka epidemiologia w zakresie chorób narządów trawiennych i jelita grubego: Kryterium Wiek (lata) Płeć Wykształcenia Status społeczny i materialny Miejsce zamieszkania Tabela 4 Opis grupy docelowej 2 cechy charakterystyczne Opis wpływu i znaczenia Grupa ryzyka lat. Skokowy wzrost zachorowalności na choroby układu trawienia dotyczy populacji lat. Zachorowalność osób pomiędzy 40. a 49. r.ż. dotyczy głównie przypadków obciążenia genetycznego. W populacji przed 40. r.ż. występują schorzenia związane z chorobą wrzodową żołądka lub wynikające z zaniedbań zdrowotnych na etapie młodzieńczym. Mężczyźni literatura fachowa wskazuje, że w populacji mężczyzn występuje 65% przypadków zgonów ogółem; natomiast statystycznie na obszarze powiatu świdwińskiego jest to 59% przypadków. Kobiety literatura fachowa wskazuje, że w populacji kobiet występuje 35% przypadków zgonów ogółem; statystycznie na obszarze powiatu świdwińskiego jest to 41% przypadków. Brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, zawodowe poziom wykształcenia wpływa zarówno na status społeczny i materialny, jak również na poziom świadomości zdrowotnej. niski status społeczny i ekonomiczny ze względu na brak środków finansowych osoby dotknięte pauperyzacją nie korzystają z badań profilaktycznych; bezrobocie i wykluczenie społeczne - osoby nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia. głównie obszary wiejskie ze względu na mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej; co do zasady niższy status społeczny i materialny oraz niższą świadomość zdrowotną. 8

9 Styl życia Ekspozycja na czynniki zewnętrzne Źródło: Opracowanie własne. Główne czynniki ryzyka cechujące grupę docelową, a związane ze stylem życia to: niewłaściwa dieta i otyłość; nadużywanie alkoholu. Większe ryzyko wystąpienia schorzeń dotyczy osób narażonych na spożycie zanieczyszczonej chemicznie i/lub biologicznie wody pitnej. Wskazane w powyższej tabeli cechy charakterystyczne grupy docelowej, podobnie jak w przypadku grupy docelowej 1., będą stanowić kryteria selekcji w badaniach profilaktycznych. Szczegółowe kryteria selekcji zostaną wskazane w ankiecie, która będzie stanowiła swoisty wywiad medyczny i zostanie opracowana w pierwszym etapie projektu. Również w tym przypadku szczegółowa hierarchizacja kryteriów selekcji zostanie opracowana w procesie sporządzania wywiadu medycznego, w oparciu o założenia projektu i wiedzę medyczną. Następnie w dalszej kolejności na badania będą zapraszane to osoby, u których na podstawie wywiadu medycznego, stwierdzi się mniejsze, ale możliwe prawdopodobieństwo wystąpienia w/w schorzeń. Przyjęty system selekcji pozwoli objąć profilaktyką relatywnie dużą część społeczności lokalnej, przy jednoczesnym skierowaniu działań do osób o najwyższych potrzebach zdrowotnych. W przypadku obu grup docelowych najważniejszym pozamedycznym kryterium selekcji grupy docelowej będzie czynnik ubóstwa. Zagrożenie ubóstwem inkorporuje ograniczenie dostępu do różnego rodzaju usług, w tym także świadczeń zdrowotnych 1. Za zagrożone ubóstwem uważa się, zgodnie z definicją przyjętą przez kraje UE, osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu w danym kraju. Dane Eurostatu pokazują, że w 2010 r. w 18 krajach UE zagrożenie ubóstwem było mniej powszechne niż w Polsce a w 8 krajach było większe 2. W większości krajów, w tym w Polsce bardziej zagrożone ubóstwem są dzieci i młodzież poniżej 16 lat 3. Dane statystyczne odnoszące się do powiatu świdwińskiego wskazują, że liczba osób korzystająca z pomocy społecznej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a ich odsetek w populacji wynosi ponad 26%. Odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z powodów finansowych z korzystania z wybranych świadczeń zdrowotnych, mimo, że ich potrzebowały wyniósł w województwie zachodniopomorskim 4 : z wizyty u lekarza 12,1%; 1 Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce, Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia; Warszawa B. Wojtyniak, P. Goryński, B. Moskalewicz, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszaw Tamże. 4 J. Czapiński, T. Panek, Warunki życia gospodarstw domowych. Opieka zdrowotna. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków Raport, Contemporary Economics, 7, s

10 z zakupu leków 14,5%; z leczenia zębów 21,4%. Z powyższych świadczeń rezygnują przede wszystkim rodziny niepełne lub rodziny z trójką i więcej dzieci oraz gospodarstwa nierodzinne jednoosobowe; emeryci i renciści, osoby z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. Największy odsetek rezygnujących to osoby należące do gospodarstw, których dochód ekwiwalentny znajdował się w dolnym kwartylu. Doświadczenie Wnioskodawcy wskazuje, że kluczową barierą w udziale w programach profilaktycznych i promocji zdrowia jest odległość miejsc prowadzenia głównych działań. Dużo większą skutecznością odznaczają się działania medyczne realizowane bliżej ostatecznego odbiorcy (np. mammobusy, czy mobilne laboratoria). Potrzeby grup docelowych wynikają z kondycji systemu ochrony zdrowia i popytu na usługi medyczne, w tym przede wszystkim na konsultacje specjalistyczne i badania okresowe. Popyt ten znacznie przewyższa podaż wynikającą z wysokości kontraktów z NFZ. Fakt ten potwierdza analiza dostępności specjalistycznej opieki medycznej przeprowadzona w modelu oceny potrzeb, a przede wszystkim deficyt lekarzy gastrologów i gastroenterologów. Tym samym, w kontekście dokonanych analiz, główną potrzebą grupy docelowej jest dywersyfikacja kanałów uzyskiwania bezpłatnych świadczeń specjalistycznej opieki medycznej. Projekt pozwoli zaspokoić część profilaktycznodiagnostyczną wspomnianych świadczeń. Poniżej przedstawiono potrzeby szczegółowe: 1. Potrzeby w zdrowiu identyfikacja populacji szczególnie wykluczonej w zdrowiu ze względu na występowanie jawnych lub ukrytych problemów zdrowotnych; objęcie profilaktyką ChUT dzieci i młodzież, przede wszystkim o szczególnych potrzebach zdrowotnych i zagrożonych wykluczeniem w zdrowiu ze względu na status ekonomiczny; przeprowadzenie podstawowych badań diagnostycznych, a w uzasadnionych przypadkach także badań pogłębionych; przeprowadzenie działań profilaktycznych (szczepienia i lakowanie zębów); przekazanie wiedzy o stanie zdrowia osób poddanych badaniom i przekazanie do publicznego systemu zdrowia; zapewnienie natychmiastowej konsultacji lekarza specjalisty; ograniczenie intensyfikacji zjawiska nadwagi i otyłości oraz chorób metabolicznych. 2. Potrzeby poznawcze i psychologiczne: podniesienie świadomości w zakresie ryzyka ChUT; podniesienie świadomości w zakresie zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim odżywiania jako prewencji ChUT; 10

11 potrzeba wymiany doświadczeń w populacji w zakresie ChUT oraz zdrowego stylu życia KANAŁY KOMUNIKACJI WŁAŚCIWE GRUPIE DOCELOWEJ Kanały komunikacji będą zróżnicowane w odniesieniu do wieku, miejsca zamieszkania oraz statusu społecznego. Zakres informacji zawartych w komunikatach musi uwzględniać zdolności percepcyjne przedstawicieli grup docelowych, w tym zdolności poznawcze wynikające z wykształcenia formalnego. Kanały komunikacji służyć będą nie tylko w kontaktach z bezpośrednią grupą docelową (uczestnicy programu profilaktycznego), ale także jako kanały dostępu do ogółu populacji. Zaplanowano następujące kanały komunikacji: 1. Kanały komunikacji werbalnej metody interaktywne: eventy zaplanowano udział gościnny w wydarzeniach kulturalnych i sportowych innych organizatorów; ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych niezależnie od wieku oraz miejsca zamieszkania; w szczególności będzie to narzędzie wartościowe w kontekście obszarów wiejskich i osób powyżej 50. roku życia, rzadziej korzystających, bądź w ogóle nie korzystających z nowych, cyfrowych form przekazu; kampania informacyjno-edukacyjna w placówkach edukacyjnych - warsztaty i szkolenia ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć w szczególności do osób młodych (osoby uczące się w placówkach edukacyjnych), ale także do wychowawców i lekarzy, czyli przyszłych edukatorów; udzielanie bezpośrednich informacji o prowadzonym projekcie, w tym możliwości skorzystania z badań profilaktycznych, w ramach realizowanych działań operacyjnych instytucji publicznych, działających na terenie powiatu świdwińskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy), ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć do osób zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym ze względu na status ekonomiczny. 2. Kanały komunikacji niewerbalnej metody instrumentalne: billboardy, akcje plakatowe i ulotkowe w urzędach i instytucjach publicznych, miejscach zwyczajowo przyjętych, przedsiębiorstwach, lokalach usługowych oraz innych miejscach skupiających duże grupy potencjalnych odbiorców ten kanał komunikacji również pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych niezależnie od wieku oraz miejsca zamieszkania i podobnie jak w przypadku pkt. 1, będzie szczególnie użyteczny w kontekście obszarów wiejskich i osób powyżej 50. roku życia. lokalne media drukowane i elektroniczne: 11

12 o spoty w lokalnej telewizji ten kanał komunikacji pozwoli dotrzeć przede wszystkim do osób w wieku 35+ zarówno z obszarów miejskich, jak i wiejskich, zainteresowanie programami lokalnej telewizji w populacji osób młodych jest ograniczone; o lokalna prasa ocenia się, że ten kanał komunikacji będzie skuteczny w odniesieniu do populacji osób powyżej 30. roku życia, zainteresowanie artykułami lokalnej prasy w populacji osób młodych jest ograniczone; Internet wykorzystanie stron internetowych projektu (strona www powiatu, strona www gmin należących do powiatu, strona www placówek edukacyjnych, i innych instytucji publicznych, etc.) oraz serwisów społecznościowych (zarówno ogólnodostępnych, jak i lokalnych) DOSTĘPNOŚĆ GRUPY DOCELOWEJ Liczebność grupy docelowej w kontekście obszaru realizacji projektu przedstawia się następująco 5 : 1. Grupa docelowa 1: osoby w wieku 0-18 lat populacja w tej grupie wiekowej liczy kobiet, w tym: o obszary miejskie 3 400, o obszary wiejskie 5 600, 2. Grupa docelowa 2 osoby w wieku lat populacja w tej grupie wiekowej liczy : o kobiet, w tym: obszary miejskie 8 800; obszary wiejskie 8 000; o mężczyzn w tym: obszary miejskie 8 400; obszary wiejskie 9 000; Terytorialne rozproszenie w kontekście czynników ryzyka związanych z miejscem zamieszkania (obszary wiejskie) przeanalizowano powyżej. Natomiast terytorialne rozproszenie populacji w kontekście realizacji działań projektowych, głównie badań przesiewowych przeanalizowano pod kątem planowania kosztów dojazdu do pacjentów lub dowozu pacjentów na miejsce prowadzenia badań. Odległość ważniejszych miejscowości poszczególnych gmin powiatu do Świdwina, czy Połczyna znajduje się w przedziale km. Ograniczona dostępność terytorialna w kontekście części badań przesiewowych zostanie zniwelowana poprzez zaplanowane w projekcie kategorie wydatków związane z konsultacjami medycznymi dla rodzin z obszarów wiejskich o niskim statusie materialnym w sołectwach z terenu powiatu. 5 Wartości liczbowe zaokrąglono do

13 ETAP III ZDEFINIOWANIE INTERESARIUSZY I PODEJMOWANYCH WOBEC NICH DZIAŁAŃ 3.1. ZDEFINIOWANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU 1. Bezpośrednie otoczenie projektu: przedstawiciele samorządu Powiatu Świdwińskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Świdwinie, jak również jednostki organizacyjne samorządu powiatowego (np. placówki edukacyjne) z zakresie poprawy jakości świadczenia usług publicznych i udziału pracowników Starostwa w wysokospecjalistycznym i kompleksowym projekcie wzbogacającym potencjał Wnioskodawcy; przedstawiciele świadczeniodawców działających na terenie powiatu świdwińskiego: o w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych, w tym przede wszystkim programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia; o w zakresie jakości i warunków świadczenia usług ochrony zdrowia oraz udziału w wysokospecjalistycznym i kompleksowym projekcie wzbogacającym potencjał jednostek; przedstawiciele samorządów gminnych (gminy miejskie: Świdwin; gminy miejsko-wiejskie: Połczyn-Zdrój; gminy wiejskie: Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, Świdwin), jak również jednostki organizacyjne samorządów gminnych (np. placówki edukacyjne); Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie w zakresie zwiększenia efektywności realizacji celu instytucjonalnego, tj. ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych; jak również w zakresie horyzontalnego wsparcia efektów prowadzonych programów zdrowotnych w obszarze żywienia i stylu życia; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w zakresie wsparcia rodzin ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi oraz prewencji zachowań patologicznych poprzez edukację zdrowotną; organizacje pozarządowe, w tym głównie zaangażowane w działalność prozdrowotną, sportową i promujące aktywny styl życia. 2. Dalsze otoczenie projektu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie: 13

14 o w zakresie udostępnienia informacji epidemiologicznych dotyczących chorób układu trawiennego, w postaci Raportu epidemiologicznego populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia o w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dywersyfikacji źródeł finansowania programów profilaktycznych; o w zakresie racjonalizacji kontraktów profilaktyki zdrowotnej; o w zakresie udostępnienia informacji epidemiologicznych dotyczących chorób układu trawiennego, w postaci Raportu epidemiologicznego populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o w zakresie kosztów związanych z finansowaniem zwolnień chorobowych oraz rent wypłacanych na rzecz osób przewlekle chorych. 14

15 Interesariusze projektu Tabela 5 Interesariusze projektu rola w projekcie i kanały komunikacji Rola w wybranym obszarze problemowym Kanały komunikacji oraz zakres wymienianych będącym przedmiotem programu promocji informacji i sposób prowadzenia współpracy zdrowia i/lub profilaktyki chorób odpowiedzialność Zespołu projektowego Przedstawiciele samorządu Powiatu Świdwińskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Świdwinie, jak również jednostki organizacyjne samorządu powiatowego (np. placówki edukacyjne) złożenie wniosku o dofinansowanie; zarządzanie projektem; 1. Komunikacja i zakres informacji: bezpośrednia cykliczne (co miesiąc) spotkania z decydentami; konsultacje telefoniczne ad hoc konsultacje bieżących działań projektowych i działań operacyjnych. Przedstawiciele świadczeniodawców działających na terenie powiatu świdwińskiego Przedstawiciele samorządów gminnych, jak również jednostki organizacyjne samorządów gminnych (np. placówki edukacyjne) udział w warsztatach rozwijających kompetencje w zakresie profilaktyki ChUT; udział w procesie kwalifikacji przedstawicieli grup docelowych na przesiewowe badania diagnostyczne; wsparcie selekcji osób z rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym, ze względu na sytuację materialną, pochodzenie i zagrożenie patologią; 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia lokalne media, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w spotkaniach warsztatowych, udział w realizacji działań profilaktycznych. 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie, konsultowanie, zlecanie zadań. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia lokalne media, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w 15

16 umożliwienie dotarcia do placówek edukacyjnych prowadzonych przez samorząd gminny wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie, konsultowanie. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy opiniowanie treści działań w zakresie programu promocji zdrowia; transfer informacji o projekcie, w tym za pośrednictwem strony internetowej oraz w trakcie działalności operacyjnej; opiniowanie treści działań w zakresie programu promocji zdrowia; wskazanie rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym, ze względu na sytuację materialną, pochodzenie i zagrożenie patologią; w populacji powiatu osoby bezrobotne stanowią ponad 26% ogółu ludności aktywnej zawodowo a wskaźnik ubóstwa wynosi ponad 19% - oznacza to, że PUP, PCPR, MOPS i GOPS odwiedza, znaczna część osób potencjalnie zaliczanych do grupy docelowej tym samym instytucje te 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia lokalne media, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach projektowych; zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i ewentualne zasięganie opinii, czy wykorzystanie wiedzy eksperckiej. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa lokalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach projektowych; zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; zlecenie selekcji rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem zdrowotnym; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i zasięganie opinii, wykorzystanie wiedzy 16

17 zostaną bardzo mocno zaangażowane w kampanię informacyjno-promocyjną; eksperckiej. Organizacje pozarządowe Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia realizacja części programu edukacji zdrowotnej poprzez udział w konkursie dla organizacji pozarządowych na opracowanie kampanii zdrowego stylu życia i jej realizację; udział w organizacji wydarzeń promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną; Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa lokalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach projektowych; zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i zasięganie opinii, wykorzystanie wiedzy eksperckiej, zlecanie zadań w trybie ustawy o organizacjach pożytku publicznego. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa lokalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; zaproszenie do udziału w programie promocji zdrowia; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej. 1. Komunikacja i zakres informacji: pośrednia prasa regionalna, strona www; bezpośrednia zaproszenie do udziału w 17

18 wydarzeniach promocyjno-informacyjnych; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie. 1. Komunikacja i zakres informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Źródło: Opracowanie własne. pośrednia prasa regionalna, strona www; 2. Sposób prowadzenia współpracy informowanie. 18

19 3.2. RADA DS. ZDROWIA W ramach projektu nie zdecydowano o powołaniu rady ds. zdrowia. Jednakże Samorząd Powiatu uwzględnia współpracę z różnymi interesariuszami przy realizacji programu. Tabela 5 przedstawia zarówno katalog interesariuszy projektu, jak i ich rolę oraz sposoby komunikacji i prowadzenia współpracy. 1. Przywództwo i współpraca Przyjęte rozwiązanie zakłada stworzenie niewielkiej grupy podejmującej decyzje i liczniejszej grupy w celu zapewniania szerokiego uczestnictwa w projekcie. Główne kompetencje strategiczne i decyzyjne spoczywają na przedstawicielach Wnioskodawcy działających jako Zarząd Powiatu Świdwińskiego. Natomiast kompetencje operacyjne, tj. bieżące zarządzanie projektem zostanie powierzone Zespołowi projektowemu. Powiązania między osobami zarządzającymi projektem są transparentne. Projekt będzie zarządzany zgodnie z metodyką zarządzania cyklem projektu PCM. Zarządzanie projektem będzie miało charakter hierarchiczny. Ustalono dwa szczeble raportowania. Wykonawcy działań merytorycznych będą raportować Kierownikowi zespołu projektowego. Natomiast Kierownik zespołu projektowego będzie raportował do Zarządu Powiatu Świdwińskiego. Szeroka partycypacja innych interesariuszy w projekcie, uwzględniająca współpracę, opiniowanie i konsultacje, prowadzona będzie poprzez kanały komunikacji pośredniej (media lokalne, strona www projektu) oraz bezpośrednie, w tym konferencje projektowe (wszyscy interesariusze), warsztaty i szkolenia (np. z lekarzami POZ), spotkania konsultacyjne (z PCPR i PPIS). W strukturze projektu definiowanej szeroko, uwzględniono kontraktujących usługi i świadczeniodawców. Ponadto w ramach projektu planowane jest przeszkolenie lekarzy POZ celem podniesienia kompetencji w zakresie profilaktyki ChUT. Program w pełni wykorzystuje możliwości istniejące na poziomie władz powiatowych. W ramach programu zakłada się współpracę Zespołu projektowego z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, placówkami edukacyjnymi prowadzonymi przez samorząd gminny oraz samorząd powiatu. W populacji powiatu osoby bezrobotne stanowią ponad 26% ogółu ludności aktywnej zawodowo a wskaźnik ubóstwa wynosi ponad 19% - oznacza to, że PUP, PCPR, MOPS i GOPS odwiedza, znaczna część osób potencjalnie zaliczanych do grupy docelowej tym samym instytucje te zostaną bardzo mocno zaangażowane w kampanię informacyjno-promocyjną. ETAP IV OPIS DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROGRAMIE 19

20 4.1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Zaplanowano dwa programy profilaktyczne - w zakresie wysokiej epidemiologii chorób układu trawiennego zaburzenia procesu wchłaniania i alergii; choroby jamy ustnej (1) oraz w zakresie chorób narządów trawiennych i jelita grubego (2). Zaplanowano następujące zadania w ramach programu profilaktycznego: 1. Badania ankietowe wywiad medyczny połączony z badaniem nad stylem życia działanie obejmuje: koszt opracowania pytań do ankiety; koszt powielenia ankiety; weryfikacja ankiet wypełnionych przez pacjentów; opracowanie Raportu epidemiologicznego populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia i jego wydanie na nośnikach elektronicznych. Populacja w grupie docelowej wynosi ~ Ocenia się, że na ankietę odpowie około 40% populacji do której skierowane są badania profilaktyczne, tym samym zaplanowano powielenie ankiet. Z badania ankietowego zostanie sporządzony Raport epidemiologiczny populacji powiatu świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego, schorzeń skojarzonych oraz stylu życia. Raport ten będzie między innymi przesłany do wojewódzkiej i powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, ZOW NFZ oraz regionalnym uczelniom m.in. w celu poprawy planowania działań sanitarnych i zdrowotnych, czy lepszego zarządzania kontraktami w publicznym systemie zdrowia oraz w celach naukowych (efekt mnożnikowy). 2. Badania profilaktyczne w zakresie chorób układu trawiennego zaburzenia procesu wchłaniania i alergie na podstawie badania ankietowego do dalszej diagnostyki zostaną wytypowane osoby narażone na oddziaływanie czynników ryzyka. W pierwszej kolejności, na badania laboratoryjne, zaproszone zostaną osoby spełniające łącznie największą liczbę kryteriów selekcji: w pierwszej kolejności na grupie wyselekcjonowanych pacjentów zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne (morfologia, lipidogram, witamina B12 i kwas foliowy, poziom glukozy, TSH) oraz test na helicobacter pylorii; konsultacja internistyczna w trakcie konsultacji pacjenci otrzymają analizę badań laboratoryjnych oraz zostaną poddani badanu przedmiotowemu, w dalszej kolejności otrzymają poradę co do kolejnych kroków diagnostycznych (zarówno przewidziane projektem, jak i w ramach publicznego systemu zdrowia), zalecenia oraz ewentualnie proponowane kierunki leczenia; 20

Kwidzyn, 13.04.2015 r.

Kwidzyn, 13.04.2015 r. Kwidzyn, 13.04.2015 r. Okres realizacji projektu: luty 2015r. kwiecień 2016r. Beneficjenci projektu: mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego Wartość projektu: 3 150 207,79 PLN Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB Uwaga: Każdy z powiatów uprawniony do udziału w naborze może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie, dany powiat może być partnerem w nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

2 500 osób w wieku 40-60 lat

2 500 osób w wieku 40-60 lat Dwa i pół tysiąca osób z powiatu bialskiego (z zakładanej do badania próby 8 tys. osób) skorzysta niebawem z bezpłatnych badań medycznych w kierunku chorób układu krążenia w ramach Powiatowego programu

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA cel: wczesne wykrycie raka piersi u kobiet, zwiększenie udziału operacji oszczędzających program kierowany jest: do kobiet w wieku 35-49 lat i 60-70 lat obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 Fundacja MSD dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Program powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Załącznik nr 1 do Umowy Nr z dnia 2011 roku PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Łódź, listopad 2009 roku Wprowadzenie Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym powstał

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH

MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Założenia: 1. Jeden powiat przygotowuje i składa tylko jeden projekt na jeden program obejmujący promocję zdrowia i/lub profilaktykę chorób, dotyczący jednego zidentyfikowanego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Konsultacje Kwestionariusz online - opracowany przez ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia Grzegorz Ziemniak Odrobina historii Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 Cele strategiczne Obszary priorytetowe: Zmniejszenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi!

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 1 Epidemia próchnicy w Polsce (1) Częstość występowania próchnicy u dzieci w wieku 3-18

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ NA LATA 2011 2016 WSTĘP

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ NA LATA 2011 2016 WSTĘP Załącznik do Uchwały Nr X/44/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ NA LATA 2011 2016 WSTĘP Narkomania patologiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Onkologiczne Poradnictwo Genetyczne Profilaktyka, diagnostyka i leczenie Postęp, jaki dokonuje się w genetyce, ujawnia coraz większy udział

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia.

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia. Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego realizowany w latach 2009-2015. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXVI/229/09 z dnia 6 lutego 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Załącznik nr 3a PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Działania I. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 5/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Profilaktyczna opieka nad uczniami miasta Katowice Po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 258/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 o projekcie programu Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszania Częstości

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w Polsce w kontekście ustawy o grach hazardowych. Warszawa, 25-26 listopada 2014 r. Regulacje Prawne - Fundusz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Jej zadania określają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim.

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Debata regionalna Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Lublin 06.04.2016 Program Zintegrowane Systemy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku.

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego został

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/.../2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Cele:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na realizację w 2015 r. programu zdrowotnego. lata 2014-2017.

Szczegółowe warunki konkursu na realizację w 2015 r. programu zdrowotnego. lata 2014-2017. Zał. Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017. Szczegółowe warunki konkursu

Bardziej szczegółowo