D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m"

Transkrypt

1 OŚR Grudusk, r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, at. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm., zwanej dalej,,ustawą ooś ), a także 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Joanny i Marka Bobińskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko u s t a l a m środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk i jednocześnie: 1. Określam: 1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 1) Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji (także podczas prac budowlanych) utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego; 2) Prace realizacyjne wykonywać w sposób, który nie będzie wymagał prowadzenia prac odwodnieniowych;

2 3) Zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami); 4) Na etapie realizacji przedsięwzięcia teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku; 5) Prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób, który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom; 6) Roboty budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego; 7) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób, który zabezpieczy odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowowodnego; powstałe odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; 8) W żywieniu trzody stosować niskobiałkowe, wysokostrawne pasze z nieorganicznymi fosforanami (w celu ograniczenia emisji odorów do atmosfery); 9) Powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; 10) Powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznacz 11) onym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający odpady przed dopływem opadów atmosferycznych; ww. odpady przekazać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; 12) Zastosować pełną hermetyzację pasz; 13) Sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową; 14) Zapewnić sprawne czyszczenie chlewni i systematyczny wywóz sztuk padłych; 15) Mycie pomieszczeń inwentarskich wykonywać przy użyciu wody bez dodatków detergentów, z minimalizacją zużycia wody; 16) Wodę z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzać poprzez kanały systemu gnojowego do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na gnojowicę (nie dopuszczać do jego przepełnienia); 17) Gnojowicę magazynować w szczelnych, bezodpływowych kanałach podrusztowych i zamkniętym, szczelnych zbiorniku bezodpływowym, a następnie wykorzystywać do nawożenia gruntów rolnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (ustawa o nawozach i nawożeniu oraz kodeks dobrej praktyki rolniczej) i/lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

3 18) Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowana emisją odorów; 19) Zaopatrzenie w wodę realizować z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody; 20) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać do ziemi (na teren własny inwestora), w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 21) System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; 22) W otoczeniu chlewni zaprojektować i utworzyć pas zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej o szerokości minimum 3m (drzewa i krzewy gatunków rodzimych) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 1) Zaprojektowanie dwóch budynków inwentarskich chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie maksymalnej: 100 macior i 20 loch (razem 42 DJP) w chlewni nr 1; 400 warchlaków (28 DJP_) i 350 tuczników (49 DJP) w chlewni nr 2; 2) W projektowanej chlewni zainstalowanie maksymalnie 4 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 db każdy oraz o wydajności maksymalnej m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń indywidualnymi emitorami pionowymi otwartymi o średnicy maksymalnej 0,82 m i minimalnej wysokości 6,5 m; 3) Zaprojektowanie szczelnego systemu kanałów gnojowych wraz ze szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia płynnych odchodów zwierzęcych. 2. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. U z a s a d n i e n i e Państwo Joanna i Marek Bobińscy wnioskiem z dnia r. (data wpływu: r.) wystąpili do Wójta Gminy Grudusk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk. Do ww. wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz wyznaczonym obszarem na który będzie ono oddziaływać. Po analizie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) tj. jako przedsięwzięcie,,polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku

4 rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, w związku z 3 ust. 1 pkt 102 ww. rozporządzenia tj.,,chów i hodowla zwierząt, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Biorąc powyższe pod uwagę, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) organ prowadzący postępowanie zwrócił się pismem z dnia roku znak: OŚR do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Zawiadomieniem z dnia r. znak: OŚR Wójt Gminy Grudusk zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i o możliwości składania uwag i wniosków. Stosowna informacja zamieszczona została także w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grudusk oraz na tablicy informacyjnej miejscowości Przywilcz - za pośrednictwem Sołtysa. Postanowieniem z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu: r.) znak: WOOŚ-II IA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując w uzasadnieniu, iż przesądzają o tym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy, jak również ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodny z art. 66 ustawy ooś, i wskazał elementy, które należy poddać szczegółowej analizie - zostały one w pełni uwzględnione w postanowieniu wydanym przez Wójta Gminy Grudusk z dnia r. znak: OŚR Opinią Sanitarną z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu: r.) znak: ZNS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Wójt Gminy Grudusk zawiadomieniem z dnia r. znak: OŚR zawiadomił Strony postępowania o fakcie wydania wymaganych przepisami ustawy ooś opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Przedmiotowe zawiadomienie zostało także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Zawiadomieniem z dnia r. znak: OŚR organ zawiadomił strony postępowania, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny

5 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś ze względu na skomplikowany charakter sprawy nastąpi w terminie do dnia r. Po przeanalizowaniu dokumentów zawierających informacje o planowanym przedsięwzięciu, uzyskanych opinii ww. organów oraz łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1,,ustawy ooś, Wójt Gminy Grudusk w dniu wydał postanowienie znak: OŚR , którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, ustalił zakres niezbędnego do wykonania raportu ooś zgodny z treścią art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz określił elementy wymagające szczegółowej analizy, konieczne do zamieszczenia w tymże raporcie. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem wszystkich standardów jego ochrony pozwoli dokładnie określić wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i tereny sąsiednie, ze szczególnym rozpoznaniem emisji substancji odorowych, które stanowią szczególną uciążliwość dla otoczenia i mogą być przyczyną konfliktów społecznych. Przedmiotowe postanowienie zostało przesłane stronom postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jak również zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk Ponadto informacja o wydanym postanowieniu (pismo z dnia r. znak: OŚR ) zamieszczona została na tablicy Urzędu Gminy Grudusk oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Przywilcz za pośrednictwem Sołtysa. W następstwie powyższego tutejszy organ postanowieniem z dnia r. znak: OŚR zawiesił postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś. Niniejsze postanowienie zostało przesłane stronom postepowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oraz podane do publicznej widomości poprzez umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudusk oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia za pośrednictwem Sołtysa. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wykonany przez mgr Jacka Stachiewicza w m-cu luty 2015 r. wpłynął do organu w dniu r. Z tego powodu Wójt Gminy Grudusk -wobec ustania przyczyny uzasadniającej zawieszenie postepowania postanowieniem z dnia r. znak: OŚR podjął to postępowanie. Pismem z dnia 25 lutego 2015 r. znak: OŚR , Wójt Gminy Grudusk wystąpił - zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy ooś do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do ww. pisma Wójt Gminy Grudusk dołączył: wniosek z dnia 30 września 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej,,raportem ooś ) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego. W toku postepowania do Wójta Gminy Grudusk wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. znak: WOOŚ-II BS w sprawie konieczności uzupełnienia przedłożonego przy piśmie Wójta Gminy Grudusk

6 z dnia r. znak: OŚR raportu ooś w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami. Z powodu powyższego pismem z dnia r. znak: OŚR Wójt Gminy Grudusk wezwał inwestora do uzupełnienia treści przedmiotowego opracowania. W dniu r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Inwestora Państwa Joanny i Marka Bobińskich wskazujące inny termin złożenia przedmiotowego uzupełnienia do tut. organu tj. do dnia 22 kwietnia 2015 r. Stosowne uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu w dniu r. Przedmiotową dokumentację organ prowadzący postępowanie przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie Wójta Gminy Grudusk z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: OŚR W dniu r. wpłynęła do organu opinia z dnia r. znak: ZNS Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, w której Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie niezbędne do zastosowania ze względów higieniczno-zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji. Wójt Gminy Grudusk w niniejszej decyzji uwzględnił wszystkie wskazania i zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Pismem z dnia 6 maja 2015 r., (data wpływu: r.) znak: WOOŚ- II BS, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ponownie wezwał Wójta Gminy Grudusk do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji do raportu ooś m.in. w zakresie ochrony przed hałasem. Wójt Gminy Grudusk pismem o znaku: OŚR z dnia r. poinformował wnioskodawcę o konieczności ponownego uzupełnienia analizowanej dokumentacji, wskazując kwestie wymagające uzupełnienia. Stosowne uzupełnienie tj. wyjaśnienia do Aneksu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie Wójt Gminy Grudusk przesłał przy piśmie z dnia r, znak: OŚR Pismem z dnia 27 marca 2015 r., (data wpływu: r.) znak: WOOŚ- II BS, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ponownie wezwał Wójta Gminy Grudusk do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w zakresie ochrony przed hałasem, ponieważ przedłożona w sprawie dokumentacja nadal zawiera braki w kwestii merytorycznej i nie stanowi podstawy do uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia r. znak: OŚR Wójt Gminy Grudusk wezwał wnioskodawcę do ponownego uzupełniania raportu ooś wskazując zakres wymagający uzupełnienia. Organ prowadzący postępowanie administracyjne przy piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r., znak: OŚ , złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ww. uzupełnienie raportu ooś. Postanowieniem z dnia r. znak: WOOŚ-II BS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w związku postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji wskazał działania, które należy podjąć na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie

7 nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Zawarte w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zostały w pełni uwzględnione w niniejszej decyzji. W trakcie postepowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ przeanalizował w szczególności następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - kartę informacyjną przedsięwzięcia, - poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia r. znak: WOOŚ-II IA - opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia r. znak: ZNS raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, - opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia r. znak: ZNS postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia r. znak: WOOŚ-II BS. co pozwoliło na określenie oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji i eksploatacji dla ludzi i środowiska. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że treść przedłożonego raportu ooś i jego uzupełnień jest zgodna z art. 66 ustawy ooś, a zawarte w niej warunki realizacji przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaproponowane racjonalnie i stosownie do charakteru i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Grudusk w celu zminimalizowania wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wziął pod uwagę i w pełnym zakresie uwzględnił ustalenia i zalecenia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz zawarte w raporcie ooś i określił na ich podstawie: 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 1.2. sentencji niniejszej decyzji), 2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (pkt 1.3 sentencji niniejszej decyzji). Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się dwa budynki inwentarskie, budynek magazynowo-inwentarski, budynek magazynowy, garaż, budynek mieszkalny, płyta obornikowa o powierzchni 150 m 2 wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 140 m 3 oraz dwa zbiorniki (kanały) na gnojowicę o pojemności 87 m 3 i 25 m 3. Teren inwestycyjny ma powierzchnię 1,9146 ha.

8 W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch chlewni, 3 silosów paszowych oraz budowę naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 500m. Chów zwierząt prowadzony będzie w systemie rusztowym. Zgodnie z przedłożona dokumentacją w roku prowadzone będą dwa cykle hodowlane. Obecnie obsada trzody chlewnej w istniejących obiektach inwentarskich wynosi 64,7 DJP, natomiast obsada trzody chlewnej w planowanych budynkach inwentarskich wyniesie 119,0 DJP. Po rozbudowie łączna obsada przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie 183,7 DJP. Teren inwestycyjny sąsiaduje od strony północnej i wschodniej z terenami częściowo przeznaczonymi pod zabudowę zagrodową, od strony zachodniej z działką o nr ew. 116 z zabudową mieszkaniową znajdującą się w odległości ok. 55 m od budynku inwentarskiego, natomiast od strony południowej z gruntami rolnymi Inwestora. Wójt Gminy Grudusk w trakcie prowadzonego postępowania przeanalizował dokumentację w sprawie i stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie dla, którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W załączonym raporcie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko poddano ocenie sytuację nie podejmowania przedsięwzięcia czyli jej zaniechanie polegające na odstąpieniu od realizacji (budowy) budynku inwentarskiego na działce nr ew. 122 w m. Przywilcz Gm. Grudusk. W tym przypadku nie wystąpią żadne negatywne skutki dla środowiska. Jednakże wariant nieinwestycyjny polegający na niepodejmowaniu żadnych zmian jest wariantem niekorzystnym, gdyż uniemożliwi rozbudowę gospodarstwa rolnego. W raporcie OOŚ przedstawiono wariant realizacyjny, który jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Wariant ten polega na prowadzeniu hodowli ok.184 DJP trzody z uwagi na stężenie amoniaku i siarkowodoru występujące na działce nr.122 (na części niezabudowanej). Proponowany rodzaj utrzymania zwierząt w chlewni w systemie rusztowym. W roku prowadzone będą dwa cykle hodowlane. Wariant ten uwzględnia nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące spełnienie potrzeb behawioralnych trzody chlewnej przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych. Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnienie zbiorników na gnojowicę o odpowiedniej pojemności, gromadzenie ścieków technologicznych w szczelnym zbiorniku zabezpieczy środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Przyjęty do realizacji chów zwierząt w chlewni w systemie chowu bezściołowego na rusztach uwzględnia następujące rozwiązania: nowoczesne rozwiązania techniczne i ekonomiczne realizacji, tzn.: system ociepleń ścian i dachów chlewni, zastosowanie specjalnych wentylatorów, elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterownie temperaturą w chlewni; stosowanie diety niskobiałkowej (która powoduje mniejszą produkcję amoniaku- odoru o ok. 60%), stworzenie zwierzętom warunków do maksymalnego wykorzystania białka, w tym również aminokwasów siarkowych w paszy; utrzymanie w czystości powierzchni kojców wewnątrz budynku, utrzymanie w sprawności poideł automatycznych, umiejscowienie poideł nad korytami i częścią rusztową kojców, utrzymania temperatury na optymalnym poziomie, co ograniczy parowanie amoniaku; zmniejszenie emisji odoru do atmosfery poprzez zastosowanie kanałów i zbiornika pod chlewnią. Lokalizacja przedsięwzięcia została wybrana optymalnie, ponieważ znajduje się jak najdalej od zabudowań mieszkalnych, co pozwala na bezpieczne prowadzenie tuczu, nie zagrażające sąsiadom (odległość powyżej wymaganej) do którego własność ma inwestor. Analiza zebranej w sprawie dokumentacji pozwoliła w pełni rozpoznać charakter i skalę przedsięwzięcia oraz rodzaj i wielkość generowanych przez nie oddziaływań. Ustanowienie środowiskowych uwarunkowań dla niniejszego przedsięwzięcia poprzez ustalenie warunków jego realizacji i eksploatacji oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o

9 których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś ograniczy negatywne oddziaływania dla ludzi i środowiska. Analizując dokumenty dotyczące planowanego przedsięwzięcia organ stwierdził, że w trakcie jego realizacji wystąpi emisja substancji do powietrza (pyłów i spalin) oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu i maszyn oraz środków transportu. Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko, podczas prowadzenia prac budowlanych stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, a materiały pyliste będą zabezpieczane przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). Ponadto w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu teren inwestycyjny utrzymywany będzie w należytym porządku. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją fundamenty pod planowane obiekty posadowione zostaną do głębokości ok. 2,5 m p.p.t., a realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagała prowadzenia prac odwodnieniowych. Prace ziemne poprowadzone zostaną usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby. Gleba zmagazynowana będzie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przez zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych gleba wykorzystana zostanie w miarę możliwości (jedynie w przypadku, gdy nie zostanie ona zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni, natomiast jej nadmiar przekazywany będzie uprawnionym podmiotom. Na etapie realizacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Działalność produkcyjna prowadzona na terenie farmy wiązać się będzie z powstawaniem następujących odpadów: padłe zwierzęta, zwierzęta ubite z konieczności, puste opakowania z tworzyw sztucznych po zakupionych preparatach ekologicznych zmniejszających emisje amoniaku do powietrza, zużyte urządzenia lub elementy urządzeń sterujących wyposażenia technologicznego, powstające w wyniku naprawy lub wymiany, zużyte energooszczędne świetlówki oraz zużyte ubrania robocze i szmaty itp. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Odpady inne niż niebezpieczne powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane będą selektywnie w pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed dopływem opadów atmosferycznych. Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia po uzbieraniu odpowiedniej ilości, będą regularnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia woda na cele przedmiotowego przedsięwzięcia będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Wielkość poboru wody będzie kontrolowana i ewidencjonowana. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczenia inwentarskie będą myte wodą bez dodatków detergentów, z minimalizacją zużycia wody, natomiast woda z mycia ww. pomieszczeń odprowadzana będzie poprzez szczelny system kanałów gnojowych do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na gnojowicę. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie eksploatacji przedsięwzięcia Inwestor będzie korzystał z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych we własnym budynku mieszkalnym.

10 Ścieki bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą do ziemi, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy będzie regularnie i terminowo poddawany próbom szczelności i konserwacjom. Jak wynika z informacji zawartych w Raporcie ooś źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie proces produkcyjny (proces chowu trzody chlewnej) oraz środki transportu. Zanieczyszczenia z każdej z planowanych chlewni odprowadzane będą za pomocą 4 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 20750m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi otwartymi o maksymalnej średnicy 0,82 m i o minimalnej wysokości 6,5 m każdy. W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska zapewnione będzie sprawne czyszczenie chlewni, a także możliwie jak najszybszy wywóz padłych zwierząt, natomiast sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, a także zastosowana zostanie pełna hermetyzacja załadunku pasz. Dodatkowo w celu zmniejszenia oddziaływania odorowego planowanego przedsięwzięcia w procesie żywienia zwierząt stosowane będą niskobiałkowe, wysokostrawne pasze, a tym samym minimalizacja powstawania amoniaku. Ponadto w treści niniejszej decyzji (pkt 1.2 ppkt 21) organ orzekł o konieczności zagospodarowania otoczenia budynków zielenią wysoką i niską (drzewa i krzewy gatunków rodzimych). Przeprowadzona w przedłożonej dokumentacji analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (w tym również analiza oddziaływań skumulowanych) wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane. W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będzie instalacja wentylacyjna budynków inwentarskich oraz ruch pojazdów samochodowych po terenie inwestycji (związany z dowozem paszy, słom, oraz odbiorem tuczników, a także wywozem gnojowicy, obornika, odpadów i ścieków). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w planowanym budynku inwentarskim zastosowane zostaną 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 db każdy. Przeprowadzone w raporcie ooś i jego uzupełnieniach obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu (w tym również analiza oddziaływań skumulowanych) wykazały, że w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie będą dotrzymane. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Krośnicko- Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2453, ze zm.). Wyżej wymienione rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia (realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Po zapoznaniu ze zgromadzoną

11 dokumentacją stwierdza się, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar chroniony, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie istniejącego gospodarstwa. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków ustanowiony w ramach Dyrektywy Ptasiej - Doliny Wkry i Mławki PLB zlokalizowany jest w odległości ok. 22,8 km w kierunku północno-wschodnim od działki przewidzianej pod przedmiotową inwestycję. Ze względu na rodzaj i charakter oraz lokalizację przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony, jak również integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura Na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono możliwości występowania transgranicznego oddziaływania. W pkt 2 sentencji niniejszej decyzji organ odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Stanowisko takie przyjął wziąwszy pod uwagę, że: 1) Posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakazem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji. 2) Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; jednakże na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdza się, że dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone, a normy dotyczące standardów środowiska w zakresie emisji hałasu będą dotrzymane na terenach chronionych akustycznie; 3) Nie istnieje możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy ooś organ przed wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postepowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, organie właściwym do wydania tej decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwościach zapoznania się z niezbędna dokumentacją sprawy, w tym z,,raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o miejscu w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania tj. w dniach od r. do r. w godz. od 8:00 do 16:00 oraz organie właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków. Informacja ta umieszczona została na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji na tablicy informacyjnej sołectwa Przywilcz za pośrednictwem Sołtysa. Stronom postępowania przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W wyznaczonym terminie nikt z ewentualnych zainteresowanych nie zapoznał się ze złożonym raportem ooś i tym samym nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.

12 Zgodnie z art Kpa Wójt Gminy Grudusk zapewnił Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zawiadomienie z dnia r. znak: OŚR ). W określonym terminie nie wpłynęły do organu żadne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś dane o wniosku o wydanie decyzji i o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk Przeprowadzona dla przedsięwzięcia ocena oddziaływania na środowisko, wykazała, że przedsięwzięcie powodować będzie określone oddziaływania (uciążliwości) mieszczące się w granicach dopuszczonych przez przepisy szczególne. Rolą oceny oddziaływania na środowisko jest zebranie obiektywnych informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i pomoc w takim ostatecznym ukształtowaniu decyzji, aby jej warunki pozwoliły na możliwe zmniejszenie negatywnego odziaływania przedsięwzięcia. Wypełnienie przez wnioskodawcę warunków realizacji przedsięwzięcia określonych niniejszą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zapewni pełną możliwą do osiągnięcia minimalizację oddziaływania inwestycji na środowisko i tereny sąsiednie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grudusk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Załącznik: 1. Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce nr o ewid. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk 2. Otrzymują: 1. Wnioskodawca - Państwo Joanna i Marek Bobińscy. 2. Strony postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk. 5. Tablica ogłoszeń sołectwa Przywilcz. 6. a/a. Do wiadomości: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, Warszawa 2. Państwowy Powiatowy

13 Inspektor Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, Ciechanów Na podstawie cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach Grudusk, dnia 06.10.2014 r. OŚR.6220.3.2014 DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strzegowo, dnia 07.11.2013r Nr 6220.2.2013 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie - chlewnie Chodubka Wąsiewski

Obwieszczenie - chlewnie Chodubka Wąsiewski Obwieszczenie - chlewnie Chodubka Wąsiewski Kuczbork - Osada, 30 grudnia 2013 r. Nr GKB. 6220.20.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie - chlewnie Nidzgora (p. Dobrosielski)

Obwieszczenie - chlewnie Nidzgora (p. Dobrosielski) Obwieszczenie - chlewnie Nidzgora (p. Dobrosielski) Nr GKB 6220.18.2013 Kuczbork Osada, 28 marca 2014 r O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp., dn. 08.07.2015r. OŚGK.6220.5.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, dnia 27.02.2014 r. A-OR.6220.7.9.2013 DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

Radzyń Podlaski, dnia 27.02.2014 r. A-OR.6220.7.9.2013 DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach A-OR.6220.7.9.2013 Radzyń Podlaski, dnia 27.02.2014 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 ust.2, art. 85 ust.3, oraz art.173 ust. 2

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. Świecie, dnia 2009-02-09 ROŚiGK 7625/28/7/2008/2009 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 22 listopada 2010 rok. IBG 7331-3/ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Łasin dnia, 22 listopada 2010 rok. IBG 7331-3/ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia IBG 7331-3/ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Łasin dnia, 22 listopada 2010 rok. Na podstawie art. 75 ust 1,pkt 4 i ust.3 w związku z art.71,ust.1

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie - chlewnie Olszewko

Obwieszczenie - chlewnie Olszewko Obwieszczenie - chlewnie Olszewko Kuczbork Osada, 19 czerwca 2013 r Nr GKB. 6220.9.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Jeziora Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r. RGK.6220.3.2011 Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-07/09 Czeladź 2010-04-06 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2014-03-20 GGiOŚ.6220.2.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RG.6220.10.6.2012/2013 Piechowice, dnia 11 stycznia 2013 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Znak sprawy: BGN.II.6220.9.2012. Torzym, dnia 07.12.2012 r. DECYZJA NR 13/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 62-050 Mosina tel. +48 61 8132-355 fax +48 61 8132-952 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 3'lipca 2014 r. REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE WOOŚ-II.4240.924.2014.PĆ POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: BI. 7632 10/07 Brześć Kujawski, dnia 9 lipca 2007 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl OŚ.6220.21.2013 Konin, dnia 05.08.2013 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA

Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E. z a w i a d a m i a m

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E. z a w i a d a m i a m Zdzieszowice, 15.10.2012 r. OŚ.6220.11.2012.JBG ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Lwówek, dnia 23 lutego 2015 r. RG.6220.20.06.2014/2015.KK Decyzja Nr 3/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE. Lwówek, dnia 23 lutego 2015 r. RG.6220.20.06.2014/2015.KK Decyzja Nr 3/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OŚR.6220.1.2014 Tyszowce, dnia 17 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE

OŚR.6220.1.2014 Tyszowce, dnia 17 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE BUfiMlSTriZ TYSZOWIBC ul. 3 Ma>s $ 32-ySO TYS20VCS OŚR.6220.1.2014 Tyszowce, dnia 17 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 106 i art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Kołczygłowy, dnia 05.06.2012 r. RRG.6220.02.1-10.11/12 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GRB 7625/11/08 Błaszki, dnia 2009-03-27 Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1, pkt 1, art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art.56 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

ź ź ą ć ć ź ą ą ą ą ą ą ą ą ą Planowana inwestycja umoliwi pitrzenie si wody do wysokoci 2 m. Produkcja energii elektrycznej bdzie realizowana na dwch turbinach, z czego: turbina nr l znajdować si bdzie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Źródła hałasu. 1. N1. wentylator wyciągowy z ekspedycji wędlin 8 1

D E C Y Z J A. Źródła hałasu. 1. N1. wentylator wyciągowy z ekspedycji wędlin 8 1 Starosta Poznański ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań WŚ.6222.28.2014.XIV Poznań, dnia 02.07.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam Głuchołazy, dnia 23.09.2015r. RR.6220.10.2015.MB ( Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PP 6733.5.2011 DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rajgród, dnia 14.11.2011 Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 art. 52, 53, 54 oraz art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Subkowy, dnia 23.06.2015 r. RK. Ś.6220.1.1.2015 Decyzja. orzekam

Subkowy, dnia 23.06.2015 r. RK. Ś.6220.1.1.2015 Decyzja. orzekam Subkowy, dnia 23.06.2015 r. RK. Ś.6220.1.1.2015 Decyzja Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo