D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m"

Transkrypt

1 OŚR Grudusk, r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, at. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm., zwanej dalej,,ustawą ooś ), a także 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Joanny i Marka Bobińskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko u s t a l a m środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk i jednocześnie: 1. Określam: 1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 1) Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji (także podczas prac budowlanych) utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego; 2) Prace realizacyjne wykonywać w sposób, który nie będzie wymagał prowadzenia prac odwodnieniowych;

2 3) Zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami); 4) Na etapie realizacji przedsięwzięcia teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku; 5) Prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób, który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom; 6) Roboty budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego; 7) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób, który zabezpieczy odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowowodnego; powstałe odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; 8) W żywieniu trzody stosować niskobiałkowe, wysokostrawne pasze z nieorganicznymi fosforanami (w celu ograniczenia emisji odorów do atmosfery); 9) Powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; 10) Powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznacz 11) onym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający odpady przed dopływem opadów atmosferycznych; ww. odpady przekazać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; 12) Zastosować pełną hermetyzację pasz; 13) Sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową; 14) Zapewnić sprawne czyszczenie chlewni i systematyczny wywóz sztuk padłych; 15) Mycie pomieszczeń inwentarskich wykonywać przy użyciu wody bez dodatków detergentów, z minimalizacją zużycia wody; 16) Wodę z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzać poprzez kanały systemu gnojowego do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na gnojowicę (nie dopuszczać do jego przepełnienia); 17) Gnojowicę magazynować w szczelnych, bezodpływowych kanałach podrusztowych i zamkniętym, szczelnych zbiorniku bezodpływowym, a następnie wykorzystywać do nawożenia gruntów rolnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (ustawa o nawozach i nawożeniu oraz kodeks dobrej praktyki rolniczej) i/lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

3 18) Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowana emisją odorów; 19) Zaopatrzenie w wodę realizować z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody; 20) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać do ziemi (na teren własny inwestora), w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 21) System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; 22) W otoczeniu chlewni zaprojektować i utworzyć pas zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej o szerokości minimum 3m (drzewa i krzewy gatunków rodzimych) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 1) Zaprojektowanie dwóch budynków inwentarskich chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie maksymalnej: 100 macior i 20 loch (razem 42 DJP) w chlewni nr 1; 400 warchlaków (28 DJP_) i 350 tuczników (49 DJP) w chlewni nr 2; 2) W projektowanej chlewni zainstalowanie maksymalnie 4 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 db każdy oraz o wydajności maksymalnej m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń indywidualnymi emitorami pionowymi otwartymi o średnicy maksymalnej 0,82 m i minimalnej wysokości 6,5 m; 3) Zaprojektowanie szczelnego systemu kanałów gnojowych wraz ze szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia płynnych odchodów zwierzęcych. 2. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. U z a s a d n i e n i e Państwo Joanna i Marek Bobińscy wnioskiem z dnia r. (data wpływu: r.) wystąpili do Wójta Gminy Grudusk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk. Do ww. wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz wyznaczonym obszarem na który będzie ono oddziaływać. Po analizie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) tj. jako przedsięwzięcie,,polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku

4 rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, w związku z 3 ust. 1 pkt 102 ww. rozporządzenia tj.,,chów i hodowla zwierząt, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Biorąc powyższe pod uwagę, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) organ prowadzący postępowanie zwrócił się pismem z dnia roku znak: OŚR do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Zawiadomieniem z dnia r. znak: OŚR Wójt Gminy Grudusk zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i o możliwości składania uwag i wniosków. Stosowna informacja zamieszczona została także w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grudusk oraz na tablicy informacyjnej miejscowości Przywilcz - za pośrednictwem Sołtysa. Postanowieniem z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu: r.) znak: WOOŚ-II IA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując w uzasadnieniu, iż przesądzają o tym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy, jak również ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodny z art. 66 ustawy ooś, i wskazał elementy, które należy poddać szczegółowej analizie - zostały one w pełni uwzględnione w postanowieniu wydanym przez Wójta Gminy Grudusk z dnia r. znak: OŚR Opinią Sanitarną z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu: r.) znak: ZNS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Wójt Gminy Grudusk zawiadomieniem z dnia r. znak: OŚR zawiadomił Strony postępowania o fakcie wydania wymaganych przepisami ustawy ooś opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Przedmiotowe zawiadomienie zostało także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Zawiadomieniem z dnia r. znak: OŚR organ zawiadomił strony postępowania, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny

5 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś ze względu na skomplikowany charakter sprawy nastąpi w terminie do dnia r. Po przeanalizowaniu dokumentów zawierających informacje o planowanym przedsięwzięciu, uzyskanych opinii ww. organów oraz łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1,,ustawy ooś, Wójt Gminy Grudusk w dniu wydał postanowienie znak: OŚR , którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, ustalił zakres niezbędnego do wykonania raportu ooś zgodny z treścią art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz określił elementy wymagające szczegółowej analizy, konieczne do zamieszczenia w tymże raporcie. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem wszystkich standardów jego ochrony pozwoli dokładnie określić wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i tereny sąsiednie, ze szczególnym rozpoznaniem emisji substancji odorowych, które stanowią szczególną uciążliwość dla otoczenia i mogą być przyczyną konfliktów społecznych. Przedmiotowe postanowienie zostało przesłane stronom postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jak również zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk Ponadto informacja o wydanym postanowieniu (pismo z dnia r. znak: OŚR ) zamieszczona została na tablicy Urzędu Gminy Grudusk oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Przywilcz za pośrednictwem Sołtysa. W następstwie powyższego tutejszy organ postanowieniem z dnia r. znak: OŚR zawiesił postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś. Niniejsze postanowienie zostało przesłane stronom postepowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oraz podane do publicznej widomości poprzez umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudusk oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia za pośrednictwem Sołtysa. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wykonany przez mgr Jacka Stachiewicza w m-cu luty 2015 r. wpłynął do organu w dniu r. Z tego powodu Wójt Gminy Grudusk -wobec ustania przyczyny uzasadniającej zawieszenie postepowania postanowieniem z dnia r. znak: OŚR podjął to postępowanie. Pismem z dnia 25 lutego 2015 r. znak: OŚR , Wójt Gminy Grudusk wystąpił - zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy ooś do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do ww. pisma Wójt Gminy Grudusk dołączył: wniosek z dnia 30 września 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej,,raportem ooś ) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego. W toku postepowania do Wójta Gminy Grudusk wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. znak: WOOŚ-II BS w sprawie konieczności uzupełnienia przedłożonego przy piśmie Wójta Gminy Grudusk

6 z dnia r. znak: OŚR raportu ooś w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami. Z powodu powyższego pismem z dnia r. znak: OŚR Wójt Gminy Grudusk wezwał inwestora do uzupełnienia treści przedmiotowego opracowania. W dniu r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Inwestora Państwa Joanny i Marka Bobińskich wskazujące inny termin złożenia przedmiotowego uzupełnienia do tut. organu tj. do dnia 22 kwietnia 2015 r. Stosowne uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu w dniu r. Przedmiotową dokumentację organ prowadzący postępowanie przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie Wójta Gminy Grudusk z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: OŚR W dniu r. wpłynęła do organu opinia z dnia r. znak: ZNS Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, w której Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie niezbędne do zastosowania ze względów higieniczno-zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji. Wójt Gminy Grudusk w niniejszej decyzji uwzględnił wszystkie wskazania i zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Pismem z dnia 6 maja 2015 r., (data wpływu: r.) znak: WOOŚ- II BS, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ponownie wezwał Wójta Gminy Grudusk do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji do raportu ooś m.in. w zakresie ochrony przed hałasem. Wójt Gminy Grudusk pismem o znaku: OŚR z dnia r. poinformował wnioskodawcę o konieczności ponownego uzupełnienia analizowanej dokumentacji, wskazując kwestie wymagające uzupełnienia. Stosowne uzupełnienie tj. wyjaśnienia do Aneksu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie Wójt Gminy Grudusk przesłał przy piśmie z dnia r, znak: OŚR Pismem z dnia 27 marca 2015 r., (data wpływu: r.) znak: WOOŚ- II BS, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ponownie wezwał Wójta Gminy Grudusk do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w zakresie ochrony przed hałasem, ponieważ przedłożona w sprawie dokumentacja nadal zawiera braki w kwestii merytorycznej i nie stanowi podstawy do uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia r. znak: OŚR Wójt Gminy Grudusk wezwał wnioskodawcę do ponownego uzupełniania raportu ooś wskazując zakres wymagający uzupełnienia. Organ prowadzący postępowanie administracyjne przy piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r., znak: OŚ , złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ww. uzupełnienie raportu ooś. Postanowieniem z dnia r. znak: WOOŚ-II BS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w związku postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji wskazał działania, które należy podjąć na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie

7 nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Zawarte w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zostały w pełni uwzględnione w niniejszej decyzji. W trakcie postepowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ przeanalizował w szczególności następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - kartę informacyjną przedsięwzięcia, - poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia r. znak: WOOŚ-II IA - opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia r. znak: ZNS raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, - opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia r. znak: ZNS postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia r. znak: WOOŚ-II BS. co pozwoliło na określenie oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji i eksploatacji dla ludzi i środowiska. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że treść przedłożonego raportu ooś i jego uzupełnień jest zgodna z art. 66 ustawy ooś, a zawarte w niej warunki realizacji przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaproponowane racjonalnie i stosownie do charakteru i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Grudusk w celu zminimalizowania wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wziął pod uwagę i w pełnym zakresie uwzględnił ustalenia i zalecenia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz zawarte w raporcie ooś i określił na ich podstawie: 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 1.2. sentencji niniejszej decyzji), 2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (pkt 1.3 sentencji niniejszej decyzji). Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Przywilcz, gmina Grudusk. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się dwa budynki inwentarskie, budynek magazynowo-inwentarski, budynek magazynowy, garaż, budynek mieszkalny, płyta obornikowa o powierzchni 150 m 2 wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 140 m 3 oraz dwa zbiorniki (kanały) na gnojowicę o pojemności 87 m 3 i 25 m 3. Teren inwestycyjny ma powierzchnię 1,9146 ha.

8 W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch chlewni, 3 silosów paszowych oraz budowę naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 500m. Chów zwierząt prowadzony będzie w systemie rusztowym. Zgodnie z przedłożona dokumentacją w roku prowadzone będą dwa cykle hodowlane. Obecnie obsada trzody chlewnej w istniejących obiektach inwentarskich wynosi 64,7 DJP, natomiast obsada trzody chlewnej w planowanych budynkach inwentarskich wyniesie 119,0 DJP. Po rozbudowie łączna obsada przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie 183,7 DJP. Teren inwestycyjny sąsiaduje od strony północnej i wschodniej z terenami częściowo przeznaczonymi pod zabudowę zagrodową, od strony zachodniej z działką o nr ew. 116 z zabudową mieszkaniową znajdującą się w odległości ok. 55 m od budynku inwentarskiego, natomiast od strony południowej z gruntami rolnymi Inwestora. Wójt Gminy Grudusk w trakcie prowadzonego postępowania przeanalizował dokumentację w sprawie i stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie dla, którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W załączonym raporcie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko poddano ocenie sytuację nie podejmowania przedsięwzięcia czyli jej zaniechanie polegające na odstąpieniu od realizacji (budowy) budynku inwentarskiego na działce nr ew. 122 w m. Przywilcz Gm. Grudusk. W tym przypadku nie wystąpią żadne negatywne skutki dla środowiska. Jednakże wariant nieinwestycyjny polegający na niepodejmowaniu żadnych zmian jest wariantem niekorzystnym, gdyż uniemożliwi rozbudowę gospodarstwa rolnego. W raporcie OOŚ przedstawiono wariant realizacyjny, który jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Wariant ten polega na prowadzeniu hodowli ok.184 DJP trzody z uwagi na stężenie amoniaku i siarkowodoru występujące na działce nr.122 (na części niezabudowanej). Proponowany rodzaj utrzymania zwierząt w chlewni w systemie rusztowym. W roku prowadzone będą dwa cykle hodowlane. Wariant ten uwzględnia nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące spełnienie potrzeb behawioralnych trzody chlewnej przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych. Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnienie zbiorników na gnojowicę o odpowiedniej pojemności, gromadzenie ścieków technologicznych w szczelnym zbiorniku zabezpieczy środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Przyjęty do realizacji chów zwierząt w chlewni w systemie chowu bezściołowego na rusztach uwzględnia następujące rozwiązania: nowoczesne rozwiązania techniczne i ekonomiczne realizacji, tzn.: system ociepleń ścian i dachów chlewni, zastosowanie specjalnych wentylatorów, elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterownie temperaturą w chlewni; stosowanie diety niskobiałkowej (która powoduje mniejszą produkcję amoniaku- odoru o ok. 60%), stworzenie zwierzętom warunków do maksymalnego wykorzystania białka, w tym również aminokwasów siarkowych w paszy; utrzymanie w czystości powierzchni kojców wewnątrz budynku, utrzymanie w sprawności poideł automatycznych, umiejscowienie poideł nad korytami i częścią rusztową kojców, utrzymania temperatury na optymalnym poziomie, co ograniczy parowanie amoniaku; zmniejszenie emisji odoru do atmosfery poprzez zastosowanie kanałów i zbiornika pod chlewnią. Lokalizacja przedsięwzięcia została wybrana optymalnie, ponieważ znajduje się jak najdalej od zabudowań mieszkalnych, co pozwala na bezpieczne prowadzenie tuczu, nie zagrażające sąsiadom (odległość powyżej wymaganej) do którego własność ma inwestor. Analiza zebranej w sprawie dokumentacji pozwoliła w pełni rozpoznać charakter i skalę przedsięwzięcia oraz rodzaj i wielkość generowanych przez nie oddziaływań. Ustanowienie środowiskowych uwarunkowań dla niniejszego przedsięwzięcia poprzez ustalenie warunków jego realizacji i eksploatacji oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o

9 których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś ograniczy negatywne oddziaływania dla ludzi i środowiska. Analizując dokumenty dotyczące planowanego przedsięwzięcia organ stwierdził, że w trakcie jego realizacji wystąpi emisja substancji do powietrza (pyłów i spalin) oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu i maszyn oraz środków transportu. Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko, podczas prowadzenia prac budowlanych stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, a materiały pyliste będą zabezpieczane przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). Ponadto w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu teren inwestycyjny utrzymywany będzie w należytym porządku. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją fundamenty pod planowane obiekty posadowione zostaną do głębokości ok. 2,5 m p.p.t., a realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagała prowadzenia prac odwodnieniowych. Prace ziemne poprowadzone zostaną usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby. Gleba zmagazynowana będzie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przez zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych gleba wykorzystana zostanie w miarę możliwości (jedynie w przypadku, gdy nie zostanie ona zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni, natomiast jej nadmiar przekazywany będzie uprawnionym podmiotom. Na etapie realizacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Działalność produkcyjna prowadzona na terenie farmy wiązać się będzie z powstawaniem następujących odpadów: padłe zwierzęta, zwierzęta ubite z konieczności, puste opakowania z tworzyw sztucznych po zakupionych preparatach ekologicznych zmniejszających emisje amoniaku do powietrza, zużyte urządzenia lub elementy urządzeń sterujących wyposażenia technologicznego, powstające w wyniku naprawy lub wymiany, zużyte energooszczędne świetlówki oraz zużyte ubrania robocze i szmaty itp. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Odpady inne niż niebezpieczne powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane będą selektywnie w pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed dopływem opadów atmosferycznych. Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia po uzbieraniu odpowiedniej ilości, będą regularnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia woda na cele przedmiotowego przedsięwzięcia będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Wielkość poboru wody będzie kontrolowana i ewidencjonowana. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczenia inwentarskie będą myte wodą bez dodatków detergentów, z minimalizacją zużycia wody, natomiast woda z mycia ww. pomieszczeń odprowadzana będzie poprzez szczelny system kanałów gnojowych do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na gnojowicę. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie eksploatacji przedsięwzięcia Inwestor będzie korzystał z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych we własnym budynku mieszkalnym.

10 Ścieki bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą do ziemi, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy będzie regularnie i terminowo poddawany próbom szczelności i konserwacjom. Jak wynika z informacji zawartych w Raporcie ooś źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie proces produkcyjny (proces chowu trzody chlewnej) oraz środki transportu. Zanieczyszczenia z każdej z planowanych chlewni odprowadzane będą za pomocą 4 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 20750m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi otwartymi o maksymalnej średnicy 0,82 m i o minimalnej wysokości 6,5 m każdy. W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska zapewnione będzie sprawne czyszczenie chlewni, a także możliwie jak najszybszy wywóz padłych zwierząt, natomiast sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, a także zastosowana zostanie pełna hermetyzacja załadunku pasz. Dodatkowo w celu zmniejszenia oddziaływania odorowego planowanego przedsięwzięcia w procesie żywienia zwierząt stosowane będą niskobiałkowe, wysokostrawne pasze, a tym samym minimalizacja powstawania amoniaku. Ponadto w treści niniejszej decyzji (pkt 1.2 ppkt 21) organ orzekł o konieczności zagospodarowania otoczenia budynków zielenią wysoką i niską (drzewa i krzewy gatunków rodzimych). Przeprowadzona w przedłożonej dokumentacji analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (w tym również analiza oddziaływań skumulowanych) wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane. W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będzie instalacja wentylacyjna budynków inwentarskich oraz ruch pojazdów samochodowych po terenie inwestycji (związany z dowozem paszy, słom, oraz odbiorem tuczników, a także wywozem gnojowicy, obornika, odpadów i ścieków). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w planowanym budynku inwentarskim zastosowane zostaną 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 db każdy. Przeprowadzone w raporcie ooś i jego uzupełnieniach obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu (w tym również analiza oddziaływań skumulowanych) wykazały, że w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie będą dotrzymane. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Krośnicko- Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2453, ze zm.). Wyżej wymienione rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia (realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Po zapoznaniu ze zgromadzoną

11 dokumentacją stwierdza się, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar chroniony, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie istniejącego gospodarstwa. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków ustanowiony w ramach Dyrektywy Ptasiej - Doliny Wkry i Mławki PLB zlokalizowany jest w odległości ok. 22,8 km w kierunku północno-wschodnim od działki przewidzianej pod przedmiotową inwestycję. Ze względu na rodzaj i charakter oraz lokalizację przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony, jak również integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura Na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono możliwości występowania transgranicznego oddziaływania. W pkt 2 sentencji niniejszej decyzji organ odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Stanowisko takie przyjął wziąwszy pod uwagę, że: 1) Posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakazem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji. 2) Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; jednakże na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdza się, że dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone, a normy dotyczące standardów środowiska w zakresie emisji hałasu będą dotrzymane na terenach chronionych akustycznie; 3) Nie istnieje możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy ooś organ przed wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postepowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, organie właściwym do wydania tej decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwościach zapoznania się z niezbędna dokumentacją sprawy, w tym z,,raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o miejscu w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania tj. w dniach od r. do r. w godz. od 8:00 do 16:00 oraz organie właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków. Informacja ta umieszczona została na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji na tablicy informacyjnej sołectwa Przywilcz za pośrednictwem Sołtysa. Stronom postępowania przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W wyznaczonym terminie nikt z ewentualnych zainteresowanych nie zapoznał się ze złożonym raportem ooś i tym samym nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.

12 Zgodnie z art Kpa Wójt Gminy Grudusk zapewnił Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zawiadomienie z dnia r. znak: OŚR ). W określonym terminie nie wpłynęły do organu żadne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś dane o wniosku o wydanie decyzji i o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk Przeprowadzona dla przedsięwzięcia ocena oddziaływania na środowisko, wykazała, że przedsięwzięcie powodować będzie określone oddziaływania (uciążliwości) mieszczące się w granicach dopuszczonych przez przepisy szczególne. Rolą oceny oddziaływania na środowisko jest zebranie obiektywnych informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i pomoc w takim ostatecznym ukształtowaniu decyzji, aby jej warunki pozwoliły na możliwe zmniejszenie negatywnego odziaływania przedsięwzięcia. Wypełnienie przez wnioskodawcę warunków realizacji przedsięwzięcia określonych niniejszą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zapewni pełną możliwą do osiągnięcia minimalizację oddziaływania inwestycji na środowisko i tereny sąsiednie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grudusk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Załącznik: 1. Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego w zakresie chowu trzody chlewnej na działce nr o ewid. 122 w miejscowości Przywilcz, gm. Grudusk 2. Otrzymują: 1. Wnioskodawca - Państwo Joanna i Marek Bobińscy. 2. Strony postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk. 5. Tablica ogłoszeń sołectwa Przywilcz. 6. a/a. Do wiadomości: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, Warszawa 2. Państwowy Powiatowy

13 Inspektor Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, Ciechanów Na podstawie cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

DECYZJA Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach Grudusk, dnia 31.05.2013 r. OŚR.6220.2.2013 DECYZJA Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach Grudusk, dnia 06.10.2014 r. OŚR.6220.3.2014 DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam WÓjt Gminy SZf'1l{0w Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków Szelków, dnia 20.01.2014r. Nasz znak: 6220.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

Pana Bartosz Wzorek z firmy Dystrybucja Gazu Polgaz Pani Katarzyna Pilarska, Parlin 58, Pruszcz

Pana Bartosz Wzorek z firmy Dystrybucja Gazu Polgaz Pani Katarzyna Pilarska, Parlin 58, Pruszcz Jeżewo dnia 17.09.2010 rok Nr 7627/5/2010 DECYZJA 04/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strzegowo, dnia 07.11.2013r Nr 6220.2.2013 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca WÓJT GMINY GÓRZYCA Górzyca, dnia 30 sierpnia 2016 r. DECYZJA Wójta Gminy Górzyca GWOŚ.6220.6.6.2015 Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: RRGKiOŚ 7041-1/11 Ciepielów, dnia 07 września 2011 roku D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

GKP Krzywiń, dnia 31 marca 2016 r. DECYZJA

GKP Krzywiń, dnia 31 marca 2016 r. DECYZJA GKP 6220.2.2016 Krzywiń, dnia 31 marca 2016 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E

D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E GKP 6220.10.2014 Krzywiń, dnia 21.10.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 9 listopada 2010 rok. IBG /ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Łasin dnia, 9 listopada 2010 rok. IBG /ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia IBG 7331-4/ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Łasin dnia, 9 listopada 2010 rok. Na podstawie art. 75 ust 1,pkt 4 i ust.3 w związku z art.71,ust.1 i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Chów i hodowla zwierząt - przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Chów i hodowla zwierząt - przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko Chów i hodowla zwierząt - przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (2009 - maj 2017 - warmińsko-mazurskie) Agata Moździerz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Olsztyn, 19

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY JEŻEWO. orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

WÓJT GMINY JEŻEWO. orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 18.05.2010 rok Nr 7627/1/2010 DECYZJA 03/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie - chlewnie Chodubka Wąsiewski

Obwieszczenie - chlewnie Chodubka Wąsiewski Obwieszczenie - chlewnie Chodubka Wąsiewski Kuczbork - Osada, 30 grudnia 2013 r. Nr GKB. 6220.20.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Znak: B/Ś.6220.1.2015 DECYZJA Ryn, dnia 28.10.2015 r. odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt2, art. 73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt4, art. 77

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie - chlewnie Nidzgora (p. Dobrosielski)

Obwieszczenie - chlewnie Nidzgora (p. Dobrosielski) Obwieszczenie - chlewnie Nidzgora (p. Dobrosielski) Nr GKB 6220.18.2013 Kuczbork Osada, 28 marca 2014 r O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca WÓJT GMINY GÓRZYCA Górzyca, dnia 28 sierpnia 2013 r. DECYZJA Wójta Gminy Górzyca GWOŚ.6220.7.6.2013 Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w m. Świdwinek z włączeniem

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 09 kwiecień 2014 r. OŚ.6220.1.2014.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 11-130 Orneta tel.(55) 22-10-200 Plac Wolności 26 woj. warmińsko-mazurskie fax. (55) 22-10-210 www.umig.orneta.net e-mail: umig@orneta.net RRiGG.6220.4.2011 Orneta, 27.07.2011 r. DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

GKP Krzywiń, r. Postanawiam

GKP Krzywiń, r. Postanawiam GKP 6220.2.2013 Krzywiń, 05.08.2013 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DECYZJA

OBWIESZCZENIE DECYZJA Działoszyce, dnia 21.12.2012r. Znak: GKRiOŚ.II.7624.1.12 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Adamówka, dnia 22.02.2016r. 6220.1.2016 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Ochrony Środowiska tel. (071) 314 62 51 URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW UL. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. (071) 314 62 51, fax. (071) 314 64 32 WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo