UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm. /, - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm./, - uchwały Nr 235/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz /. Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w 2015 roku, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, prognozowane wielkości subwencji ogólnej oraz wielkości dotacji celowej z budżetu państwa. Wielkości niektórych dochodów takich jak: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne z wyjątkiem dotacji na zadania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie, dotacji na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność oraz dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych i środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ujęto 33

2 w projekcie budżetu na 2015 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów. Wielkość planowanych dochodów na 2015 rok stanowić będzie ogółem kwotę zł w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. Wydatki planuje się na kwotę ogółem zł w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł.. Po stronie wydatków ujęte zostały do realizacji zadania, wynikające z zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Wielkość planowanych dochodów pozwoliła na kalkulację wydatków w sposób następujący: wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi ujęto w wielkościach aktualnych wynagrodzeń zwiększonych o wzrost wynagrodzeń i nagród jubileuszowych za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, bowiem w 2015 roku również nie przewidziano podwyżki dla nauczycieli, wydatki bieżące skalkulowane zostały wg potrzeb z uwzględnieniem zasady gospodarności. Niektóre pozycje wydatków zwiększono do faktycznych potrzeb, a niektóre pozostawiono bez zmian na poziomie planowanych wydatków na 2014 rok, w wydatkach majątkowych przewidziano rozpoczęcie nowych zadań, na które jest opracowana dokumentacja techniczna, jak również aktualne pozwolenia na realizację. Ponadto zostały zaplanowane środki na mapy i opracowania dokumentacji związanej z budową infrastrukturą czyli budową kanalizacji sanitarnej celem pozyskania w przyszłości środków z budżetu 34

3 Unii, jak też zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. D O C H O D Y Planowana wielkość dochodów na 2015 rok została ujęta w załączniku nr 1 - dochody wg działów i źródeł oraz w załączniku nr 1a dochody wg źródeł a została skalkulowana przy zastosowaniu następujących zasad: P o d a t e k od n i e r u c h o m o ś c i Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania w 2014 roku przy zastosowaniu stawek z roku 2013 gdyż stawki te na 2015 rok pozostaną bez zmian. Uwzględniono zmianę podmiotów płacących ten podatek. W przewidywanym wykonaniu na 2014 roku ujęto podatników, którzy płacą ten podatek i nadal będą go płacić, bowiem sytuacja finansowa niektórych podatników wpływa na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu, niż wynika to z składanych deklaracji. Od 2009 roku ilość podatników z zaległościami pozostaje na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o osoby prawne to od 2012 roku jest to czterech podatników, natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne, wielkość ta jest zmienna. P o d a t e k r o l n y Podstawą naliczenia podatku rolnego jest hektar przeliczeniowy za rok podatkowy, obciążony równowartością pieniężną 2,5 Q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

4 Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS a będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 r. stanowi kwotę 61,37 zł za jeden kwintal i jest ona niższa od średniej ceny żyta będącego podstawą naliczenia podatku rolnego na 2014 rok ogłoszonej przez GUS, która to stanowiła kwotę 69,28 zł.. Wielkość obciążenia 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym w 2015 roku to 153,425 zł.. W pozycji tej ujęte są również dochody od osób nie posiadających gospodarstwa rolnego a będącymi podatnikami płacącymi podatek rolny. Wielkość obciążenia podatkiem z 1 ha fizycznego wynosi 5 Q żyta co stanowić będzie kwotę 306,850 zł.. P o d a t e k od ś r o d k ó w t r a n s p o r t o w y c h Wielkość tego dochodu zaplanowana została na poziomie nieznacznie wyższym niż plan na 2014 roku. Stawki podatku na 2015 rok pozostaną na poziomie wielkości stawek 2014 roku. Ustalając wielkości planu z tego źródła na 2015 r. pod uwagę wzięto ilość pojazdów, od których płacony jest podatek oraz możliwość ściągalności tego podatku. Ponadto uwzględniono możliwość okresowego wyrejestrowania pojazdów. P o d a t e k od: gruntów leśnych - zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie za 2014 rok, z uwagi na wzrost średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wyniosła 188,85 zł. za 1 m 3, tj. o 17,80 zł. więcej niż w 2013 roku, 36

5 działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Przy ustaleniu wielkości na 2015 rok uwzględniono fakt płacenia tego podatku przez poszczególne grupy podatników, jak również potrącanie przez podatników z kwot należnego podatku, kwot składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w roku 2014 realizacja tego podatku obniżyła się podobnie jak w latach poprzednich, jak również wystąpił dalszy wzrost zaległości z tego źródła. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy, spadków i darowizn przyjęto do planu na 2015 rok wielkość na poziomie planu na 2014 rok, z uwagi na trudności ustalenia wielkości tego dochodu odpowiednimi wskaźnikami wzrostu, jak też braku możliwości określenia ilości spraw podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, czynności cywilnoprawnych wielkość wpływów z tego źródła zależna jest od ilości czynności cywilnoprawnych tj.: sporządzonych umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek i poręczeń itp. Określenie ilości tych transakcji jest trudne w związku z czym do projektu przyjęto kwotę na poziomie planu na W p ł y w y z o p ł a t: skarbowej - przy planowaniu tej pozycji dochodów na 2015 rok do projektu przyjęto wielkość jaka możliwa jest do zrealizowania. Jest ona na poziomie przewidywanego wykonywania roku 2014, targowej ujęto w wielkości możliwej do wykonania w 2015 roku. Jest to na poziomie realizacji tej opłaty w roku 2014 jak też w latach ubiegłych. 37

6 Wpływy z w/w źródeł będą zależne od ilości wykonanych czynności, od których pobierana jest należność w formie opłaty skarbowej i targowej. Pozostałe opłaty dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, której wielkość uzależniona jest od ilości wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość wpływów z tego źródła jest realizowana w wielkościach planowanych z uwagi na stałą ilość wydanych zezwoleń. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat Sytuacja finansowa podatników ma wpływ na terminowe regulowanie podatków przez podatników w obowiązującym terminie. Osoby fizyczne i prawne, których sytuacja finansowa jest trudna, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o całkowite lub częściowe umorzenie odsetek, tytułem nieterminowych wpłat podatków i opłat. Ilość składanych wniosków o umorzenie należności jak i odsetek w ostatnich latach jest niewielka. Ponadto podatnicy mają możliwość wystąpienia o przesunięcia terminu płatności podatków, co pozwala im na zapłacenie podatków bez konieczności płacenie odsetek. Mając powyższe na uwadze zaplanowano z tego źródła dochody na poziomie planu roku Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie realnych możliwości ich wykonania w 2015 roku i są to opłaty dotyczące: - korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i dzieci w przedszkolu w zakresie wsadu do kotła, - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, - czesnego w przedszkolach, 38

7 - świadczonych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tej pomocy, - różnych opłat np.: opłaty produktowej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Dochody z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w wielkości zł na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Wielkość projektowanej kwoty dochodów związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy zwrotu niesłusznie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Wielkość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2015 rok stanowić będzie 93,0 % przewidywanego wykonania planowanych dochodów, z uwagi na fakt, że nie jest znana wielkość czasowo tzw. '' wolnych '' środków jak też uwzględniono coraz niższe oprocentowanie. Zaplanowane środki na realizację zadań, przy uwzględnieniu terminów płatności zobowiązań, chwilowo wolne będą lokowane na lokatach terminowych celem uzyskania dodatkowych dochodów. Wielkość zrealizowanych dochodów z tego źródła w poszczególnych latach była różna, a jej wielkość możliwa do uzyskania zależna jest od wielkości faktycznie wolnych środków na rachunku bankowym w danym okresie. 39

8 Dochody z majątku gminy W pozycji tej zaplanowano dochody, które związane są z sprzedażą składników majątkowych stanowiących mienie gminne. Planowana sprzedaż majątku zostanie poprzedzona przetargami lub negocjacjami a dopiero potem zostaną spisane umowy notarialne. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wynikają z stosownych umów i decyzji. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy W pozycji tej ujęte zostały wpłaty sponsorów na coroczną imprezę jaką jest Święto Plonów w gminie. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł W pozycji tej ujęto: 1) dochody, które gmina otrzyma jako refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie zł., 2) zwrot poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację projektu pn: Zakup wyposażenia do Sali posiedzeń i ekspozycyjnej w Pawłowiczkach w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, 40

9 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w kwocie zł., 3) dochody, które gmina otrzyma jako refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektu pn.: Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie Gminy Pawłowiczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata w kwocie zł., 4) środki na realizację projektu pn.: Usuwanie wyrobów azbestowo cementowych z terenu Gminy Pawłowiczki, o które gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Będzie to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50% projektu tj zł, i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 35% projektu tj zł.. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok przyjęta została do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3 4820/ 16/ 2014 z dnia 13 października 2014 roku. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT / wyniesie 37,67%, tj. o 0,14% więcej niż w 2014 roku. Pomimo, że wielkość dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, 41

10 a jedynie informacyjno szacunkowy do projektu budżetu została przyjęta kwota wyliczona przez Ministra Finansów. W porównaniu do ostatecznej wielkości planu na 2014 rok planowane dochody z tego źródła na 2015 roku będą wyższe od planu na 2014 rok o kwotę zł.. Analizując wielkości jakie wpływają z tego źródła, każdego miesiąca do budżetu gminy wynika, że planowane dochody w tej pozycji w 2014 roku mogą zostać zrealizowane w wielkości jaka została przyjęta do planu na 2014 rok z uwagi na fakt, że w IV kwartale wypłaty te są znacznie wyższe niż w poprzednich kwartałach. W ostatnich dwóch latach realizacja dochodów z tego źródła nieznacznie odbiegała od przyjętego planu a wyliczonego przez Ministra Finansów. Były one mniejsze niż te, które zostały przyjęte do realizacji w roku 2012 o kwotę zł., a w 2013 roku o kwotę zł.. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład / oddział / położony na obszarze gminy innej niż właściwa dla jego siedziba, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu gminy, na której znajduje się zakład / oddział /. Z tego tytułu do projektu przyjęto kwotę zł tj. w wielkości przewidywane jest wykonanie za 2014 rok. Wielkość tą zaplanowano na podstawie analizy realizacji tego dochodu, a w szczególności wpłat Urzędów Skarbowych, które przekazują gminie dochody z tego źródła. Wielkość dochodów z tego źródła, zależy od osiągniętego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania przez podmioty płacące ten podatek. Subwencja ogólna: Projektowana roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok została określona w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 16 / 2014 z dnia 13 października 2014 r. 42

11 Na wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie zł. składa się: część w y r ó w n a w c z a zł. z tego: kwota podstawowa 0 kwota uzupełniająca zł. część o ś w i a t o w a zł. Gmina Pawłowiczki nie otrzymała na 2015 rok części kwoty podstawowej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. tj. sprawozdania Rb- PDP oraz liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg sprawozdań za 2013 rok wyniósł 1 435,18 zł. / wskaźnik Gg / i jest on wyższy od wskaźnika z roku 2012 o 105,6%, który to w 2012 roku stanowił 1 358,98zł. Wskaźnik G dla Gminy Pawłowiczki wynosi 1 461,30 zł. i jest wyższy od wskaźnika z 2012 roku o kwotę 281,03 złotych tj. o 123,81%. Wobec tego, że wskaźnik G dla Gminy Pawłowiczki ( 1 461,30 zł.) jest wyższy od wskaźnika G dla mieszkańców w kraju ( 1 435,18 zł. ) Gmina Pawłowiczki po raz pierwszy nie otrzymała kwoty podstawowej części subwencji wyrównawczej. Wielkość przyznanej kwoty uzupełniającej na rok 2015 jest o zł. większa od kwoty przyznanej na 2014 rok i wynosi zł.. Wielkość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Część oświatowa subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok naliczona została na podstawie projektu 43

12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2015 rok jest o zł. większa niż ostateczna wielkość subwencji otrzymanej na 2014 rok. Przyjęta wielkość subwencji ogólnej dla gminy nie jest ostateczna. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin Minister Finansów powiadomi Gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok. Dotacje celowe W budżecie Gminy na 2015 rok ujęte zostały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Wielkość tych środków wykazana została w zał. nr 4 na podstawie otrzymanych pism informacyjnych od: - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu DOP-421-3/14 z dnia roku w kwocie zł., - Wojewody Opolskiego FBC.I EA z dnia roku w kwocie zł.. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych na 2015 rok przyznane pismem Wojewody Opolskiego stanowią kwotę zł.. Kwota powyższa została przyznana w całości na zadania realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 zł., rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł., / wypłaty zasiłków /, rozdziale Zasiłki stałe zł., rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zł., / utrzymanie GOPS / oraz rozdział Pozostała działalność zł. ( dożywianie ). Ponadto w pozycji tej ujęto: - prognozowaną kwotę dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi gminnej nr O ul. Główna w Kózkach w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w kwocie zł., - przewidywaną kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł. wynikającą z wyliczenia kwoty dotacji zł. na 1 dziecko wg stanu na 30 września 2014 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 827 ). Struktura rodzajowa dochodów w 2015 roku / wg załącznika 1a / przedstawia się następująco: wyszczególnienie w złotych % - podatki i opłaty wraz z odsetkami ,7 - dochody z majątku gminy ,7 - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe ,4 45

14 - środki z innych źródeł ,5 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,4 Razem dochody własne ,7 - subwencja ogólna ,2 - dotacje celowe ,1 DOCHODY OGÓŁEM: ,0 Z struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania w 2015 roku finansowane będą w 47,7 % z dochodów własnych, 42,2% z subwencji ogólnej i 10,1 % z dotacji celowej. Porównując te dane do projektu budżetu na 2014 rok to należy stwierdzić, że udział dochodu własnego, w finansowaniu wydatków zmniejszył się z 53,4 %, do 47,7 % jest to o 5,7% mniej niż w 2014 roku. Zmniejszenie to stanowi kwotę zł.. Wzrost nastąpił w subwencji ogólnej z 37,7% do 42,2 %, kwotowo jest to więcej o zł. niż w projekcie na 2014 rok. Udział dotacji celowych w ogólnej kwocie dochodów uległ również zwiększeniu z 8,9 % do 10,1 % kwotowo jest to więcej o zł.. Przyjęta wielkość dotacji na 2015 rok jest wielkością zmienną gdyż w ciągu roku wielkość ta ulega zwiększeniu o kwoty przeznaczone na realizację dodatkowych zadań lub stałych takich jak zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 46

15 W Y D A T K I Zaplanowane dochody na 2015 rok pozwolą zrealizować zadania przyjęte do wykonania w 2015 roku. Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkość wydatków według działów i rozdziałów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na: w złotych % zadania własne ,1 z tego: wydatki bieżące ,4 wydatki na majątkowe ,3 dotacje na zadania bieżące ,4 wydatki na obsługę długu ,6 rezerwy ,4 zadania zlecone ,9 O G Ó Ł E M ,0 Struktura rodzajowa wydatków - wydatki bieżące ,3 - wydatki majątkowe ,3 - rezerwa ogólna i celowa ,4 O G Ó Ł E M ,0 47

16 Z struktury rodzajowej wydatków wynika, że wydatki bieżące łącznie z rezerwą stanowić będą w budżecie na 2015 rok 89,7 % kwoty wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,3 %. Dokonując porównania do projektu wydatków na 2014 rok stwierdzić należy, że nastąpiło zmniejszenie udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków z 90,2 % do 89,7 % przy równoczesnym zwiększeniu udziału wydatków majątkowych z 9,8 % do 10,3 %. Oznacza to, że nieznacznie uległa zwiększeniu kwota przeznaczona na wydatki majątkowe z kwoty zł do zł.. Pomimo zmniejszenia procentowego udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie, nastąpił niewielki wzrost kwotowy tych wydatków w kwocie zł.. Wydatki bieżące na 2015 rok stanowią 101 % kwoty wydatków przyjętych do projektu na 2014 rok. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków w szczególności dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne lub wypracowania ponadplanowych dochodów. Zwiększenie może dotyczyć zarówno wydatków bieżących jak też wydatków majątkowych. Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące realizowane będą następujące zadania w poszczególnych działach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - rozdział Melioracje wodne - ujęte środki przeznacza się na konserwację rowów gminnych oraz utrzymania stawów i zbiorników wodnych na terenie Gminy, - rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 48

17 zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zostały zabezpieczone środki na zbiórkę padłych zwierząt i ich utylizację oraz zakup środków do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (ptasia grypa), - rozdział Izby rolnicze środki te stanowią 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę, które Gmina przekazuje na działalność Izb Rolniczych zgodnie z ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku / Dz. U. Nr 1 / 96 poz. 3 z późniejszymi zmianami /, - rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów ornych ujęte środki stanowią opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w następujących miejscowościach Pawłowiczki, Gościęcin, Urbanowice, - rozdział Pozostała działalność zabezpieczono środki na wydatki związane z czynnościami poprzedzającymi sprzedaż majątku gminnego (gruntów rolnych), 020 LEŚNICTWO - rozdział Gospodarka leśna - ujęto środki na zadrzewienie i ochronę zwierzyny. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - w rozdziałach Drogi publiczne krajowe, Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe - zabezpieczono środki na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poszczególnej kategorii dróg, rozdział Drogi publiczne gminne i rozdział Drogi wewnętrzne - zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg 49

18 publicznych oraz dróg dojazdowych do pól, akcję zimową, koszenie poboczy dróg, zakup tłucznia lub żużla i równanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remonty i naprawy przepustów przy drogach, konserwacja rowów przydrożnych oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym tych dróg. Zostanie zakupiony również materiał a prace wykonane zostaną systemem gospodarczym. Również zostały zabezpieczone środki na opłaty za odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych z powierzchni trwałej w systemy kanalizacyjne. Ponadto będą czynione starania o pozyskanie środków na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ujęto środki na bieżące utrzymanie zasobów gospodarki mieszkaniowej tj. pokrycie kosztów energii, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie oraz na wydatki związane z drobnymi bieżącymi remontami budynków komunalnych, jak również pokrycia udziału w wspólnotach mieszkaniowych, - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami są tu zabezpieczone środki na wyceny nieruchomości, pomiary działek, ustalenie granic czyli na wydatki poprzedzające sprzedaż majątku gminnego oraz zapłatę podatku od nieruchomości od majątku będącego własnością Gminy. 50

19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zostały zabezpieczone środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii dot. podziału działek. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział Urzędy wojewódzki zabezpieczono środki na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, - rozdział Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - ujęte zostały środki na wydatki związane z działalnością Rady, a mianowicie diety dla radnych, koszty podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji radnego, szkoleń oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i zakupów o charakterze reprezentacyjnym czyli kawy, herbaty, wody mineralnej na posiedzenia Rady, Komisji Rady. Ponadto zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniu Rady Gminy, - rozdział Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ - ujęto środki na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącą działalnością tj. na koszty podróży służbowych w tym: na ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP, prenumeratę czasopism, wydawnictw jak również zakup tzw. materiałów reprezentacyjnych 51

20 tj. herbaty, kawy, wody mineralnej itp. na potrzeby sekretariatu oraz różne wydatki na okoliczności takie jak: jubileusze np.: najstarszy mieszkaniec gminy, pożycia małżeńskiego itp.. Ujęto również środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług szkoleniowych, energii, wody, usług pocztowych, telefonicznych, usług serwisowych, informatycznych, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, oraz na składkę PFRON. W rozdziale tym zostały zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych podatnikom, prowizję za inkasa podatków, ubezpieczenie osób dokonujących transportu zainkasowanej gotówki, prowizję komorników, koszty wysyłanych upomnień, zakup druków nakazów płatniczych oraz innych wydatków związanych z poborem dochodów podatkowych. - rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - jak sama nazwa wskazuje zostały tutaj zabezpieczone środki na promocję Gminy, - rozdział Pozostała działalność są tu ujęte środki na składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i Związku Międzygminnego Czysty Region oraz wspieranie działalności gospodarczej, do której to jest zobowiązana gmina, zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 roku prawo działalności gospodarczej / Dz. U. Nr 101 poz z 1999 r. z późniejszymi zmianami/. W rozdziale w tym zostały ujęte środki na wypłatę diet dla Przewodniczących organów pomocniczych / sołtysów / zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące projektu pn: Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego przez Urząd Miasta w Kędzierzynie Koźlu. 52

21 751 URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. 752 OBRONA NARODOWA - rozdział Pozostałe wydatki obronne na pozostałe wydatki związane z obroną narodową tj. na wydatki związane z szkoleniem, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i Gminnego Komendanta OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup opału, ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i członków OSP, jak też materiałów do remontu pojazdów i strażnic, naprawę sprzętu bojowego i przeglądu pojazdów, pokrycie wydatków remontowanych strażnic oraz innych wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej członków OSP, jak również na wydatki dot. badań lekarskich i wypłatę ekwiwalentna za udział w akcji i szkoleniach, - rozdział Obrona cywilna ujęto wydatki na pokrycie kosztów związanych z działalnością obrony cywilnej, 53

22 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012 i RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział Rezerwy ogólne i celowe utworzona została rezerwa ogólna w kwocie zł., która jest niższa niż 1%, ale wyższa niż 0,1 % planowanych wydatków na 2015 rok. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie zł na wydatki bieżące dla działu 801 Oświata i wychowanie, które w chwili obecnej nie można w sposób szczegółowy sklasyfikować, m.in na zakup usług i materiałów w tym: usług remontowych i innych wydatków. Ponadto utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Zarządzanie kryzysowe / zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm. / w kwocie zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano ogółem wydatki w kwocie zł z tego na: - rozdział Szkoły podstawowe zostały zabezpieczone środki w kwocie zł. w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego zł. Środki powyższe stanowią wydatki bieżące, z tego: 54

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo