UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm. /, - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm./, - uchwały Nr 235/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz /. Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w 2015 roku, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, prognozowane wielkości subwencji ogólnej oraz wielkości dotacji celowej z budżetu państwa. Wielkości niektórych dochodów takich jak: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne z wyjątkiem dotacji na zadania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie, dotacji na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność oraz dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych i środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ujęto 33

2 w projekcie budżetu na 2015 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów. Wielkość planowanych dochodów na 2015 rok stanowić będzie ogółem kwotę zł w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. Wydatki planuje się na kwotę ogółem zł w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł.. Po stronie wydatków ujęte zostały do realizacji zadania, wynikające z zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Wielkość planowanych dochodów pozwoliła na kalkulację wydatków w sposób następujący: wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi ujęto w wielkościach aktualnych wynagrodzeń zwiększonych o wzrost wynagrodzeń i nagród jubileuszowych za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, bowiem w 2015 roku również nie przewidziano podwyżki dla nauczycieli, wydatki bieżące skalkulowane zostały wg potrzeb z uwzględnieniem zasady gospodarności. Niektóre pozycje wydatków zwiększono do faktycznych potrzeb, a niektóre pozostawiono bez zmian na poziomie planowanych wydatków na 2014 rok, w wydatkach majątkowych przewidziano rozpoczęcie nowych zadań, na które jest opracowana dokumentacja techniczna, jak również aktualne pozwolenia na realizację. Ponadto zostały zaplanowane środki na mapy i opracowania dokumentacji związanej z budową infrastrukturą czyli budową kanalizacji sanitarnej celem pozyskania w przyszłości środków z budżetu 34

3 Unii, jak też zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. D O C H O D Y Planowana wielkość dochodów na 2015 rok została ujęta w załączniku nr 1 - dochody wg działów i źródeł oraz w załączniku nr 1a dochody wg źródeł a została skalkulowana przy zastosowaniu następujących zasad: P o d a t e k od n i e r u c h o m o ś c i Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania w 2014 roku przy zastosowaniu stawek z roku 2013 gdyż stawki te na 2015 rok pozostaną bez zmian. Uwzględniono zmianę podmiotów płacących ten podatek. W przewidywanym wykonaniu na 2014 roku ujęto podatników, którzy płacą ten podatek i nadal będą go płacić, bowiem sytuacja finansowa niektórych podatników wpływa na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu, niż wynika to z składanych deklaracji. Od 2009 roku ilość podatników z zaległościami pozostaje na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o osoby prawne to od 2012 roku jest to czterech podatników, natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne, wielkość ta jest zmienna. P o d a t e k r o l n y Podstawą naliczenia podatku rolnego jest hektar przeliczeniowy za rok podatkowy, obciążony równowartością pieniężną 2,5 Q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

4 Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS a będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 r. stanowi kwotę 61,37 zł za jeden kwintal i jest ona niższa od średniej ceny żyta będącego podstawą naliczenia podatku rolnego na 2014 rok ogłoszonej przez GUS, która to stanowiła kwotę 69,28 zł.. Wielkość obciążenia 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym w 2015 roku to 153,425 zł.. W pozycji tej ujęte są również dochody od osób nie posiadających gospodarstwa rolnego a będącymi podatnikami płacącymi podatek rolny. Wielkość obciążenia podatkiem z 1 ha fizycznego wynosi 5 Q żyta co stanowić będzie kwotę 306,850 zł.. P o d a t e k od ś r o d k ó w t r a n s p o r t o w y c h Wielkość tego dochodu zaplanowana została na poziomie nieznacznie wyższym niż plan na 2014 roku. Stawki podatku na 2015 rok pozostaną na poziomie wielkości stawek 2014 roku. Ustalając wielkości planu z tego źródła na 2015 r. pod uwagę wzięto ilość pojazdów, od których płacony jest podatek oraz możliwość ściągalności tego podatku. Ponadto uwzględniono możliwość okresowego wyrejestrowania pojazdów. P o d a t e k od: gruntów leśnych - zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie za 2014 rok, z uwagi na wzrost średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wyniosła 188,85 zł. za 1 m 3, tj. o 17,80 zł. więcej niż w 2013 roku, 36

5 działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Przy ustaleniu wielkości na 2015 rok uwzględniono fakt płacenia tego podatku przez poszczególne grupy podatników, jak również potrącanie przez podatników z kwot należnego podatku, kwot składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w roku 2014 realizacja tego podatku obniżyła się podobnie jak w latach poprzednich, jak również wystąpił dalszy wzrost zaległości z tego źródła. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy, spadków i darowizn przyjęto do planu na 2015 rok wielkość na poziomie planu na 2014 rok, z uwagi na trudności ustalenia wielkości tego dochodu odpowiednimi wskaźnikami wzrostu, jak też braku możliwości określenia ilości spraw podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, czynności cywilnoprawnych wielkość wpływów z tego źródła zależna jest od ilości czynności cywilnoprawnych tj.: sporządzonych umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek i poręczeń itp. Określenie ilości tych transakcji jest trudne w związku z czym do projektu przyjęto kwotę na poziomie planu na W p ł y w y z o p ł a t: skarbowej - przy planowaniu tej pozycji dochodów na 2015 rok do projektu przyjęto wielkość jaka możliwa jest do zrealizowania. Jest ona na poziomie przewidywanego wykonywania roku 2014, targowej ujęto w wielkości możliwej do wykonania w 2015 roku. Jest to na poziomie realizacji tej opłaty w roku 2014 jak też w latach ubiegłych. 37

6 Wpływy z w/w źródeł będą zależne od ilości wykonanych czynności, od których pobierana jest należność w formie opłaty skarbowej i targowej. Pozostałe opłaty dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, której wielkość uzależniona jest od ilości wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość wpływów z tego źródła jest realizowana w wielkościach planowanych z uwagi na stałą ilość wydanych zezwoleń. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat Sytuacja finansowa podatników ma wpływ na terminowe regulowanie podatków przez podatników w obowiązującym terminie. Osoby fizyczne i prawne, których sytuacja finansowa jest trudna, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o całkowite lub częściowe umorzenie odsetek, tytułem nieterminowych wpłat podatków i opłat. Ilość składanych wniosków o umorzenie należności jak i odsetek w ostatnich latach jest niewielka. Ponadto podatnicy mają możliwość wystąpienia o przesunięcia terminu płatności podatków, co pozwala im na zapłacenie podatków bez konieczności płacenie odsetek. Mając powyższe na uwadze zaplanowano z tego źródła dochody na poziomie planu roku Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie realnych możliwości ich wykonania w 2015 roku i są to opłaty dotyczące: - korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i dzieci w przedszkolu w zakresie wsadu do kotła, - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, - czesnego w przedszkolach, 38

7 - świadczonych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tej pomocy, - różnych opłat np.: opłaty produktowej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Dochody z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w wielkości zł na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Wielkość projektowanej kwoty dochodów związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy zwrotu niesłusznie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Wielkość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2015 rok stanowić będzie 93,0 % przewidywanego wykonania planowanych dochodów, z uwagi na fakt, że nie jest znana wielkość czasowo tzw. '' wolnych '' środków jak też uwzględniono coraz niższe oprocentowanie. Zaplanowane środki na realizację zadań, przy uwzględnieniu terminów płatności zobowiązań, chwilowo wolne będą lokowane na lokatach terminowych celem uzyskania dodatkowych dochodów. Wielkość zrealizowanych dochodów z tego źródła w poszczególnych latach była różna, a jej wielkość możliwa do uzyskania zależna jest od wielkości faktycznie wolnych środków na rachunku bankowym w danym okresie. 39

8 Dochody z majątku gminy W pozycji tej zaplanowano dochody, które związane są z sprzedażą składników majątkowych stanowiących mienie gminne. Planowana sprzedaż majątku zostanie poprzedzona przetargami lub negocjacjami a dopiero potem zostaną spisane umowy notarialne. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wynikają z stosownych umów i decyzji. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy W pozycji tej ujęte zostały wpłaty sponsorów na coroczną imprezę jaką jest Święto Plonów w gminie. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł W pozycji tej ujęto: 1) dochody, które gmina otrzyma jako refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie zł., 2) zwrot poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację projektu pn: Zakup wyposażenia do Sali posiedzeń i ekspozycyjnej w Pawłowiczkach w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, 40

9 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w kwocie zł., 3) dochody, które gmina otrzyma jako refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektu pn.: Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie Gminy Pawłowiczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata w kwocie zł., 4) środki na realizację projektu pn.: Usuwanie wyrobów azbestowo cementowych z terenu Gminy Pawłowiczki, o które gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Będzie to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50% projektu tj zł, i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 35% projektu tj zł.. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok przyjęta została do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3 4820/ 16/ 2014 z dnia 13 października 2014 roku. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT / wyniesie 37,67%, tj. o 0,14% więcej niż w 2014 roku. Pomimo, że wielkość dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, 41

10 a jedynie informacyjno szacunkowy do projektu budżetu została przyjęta kwota wyliczona przez Ministra Finansów. W porównaniu do ostatecznej wielkości planu na 2014 rok planowane dochody z tego źródła na 2015 roku będą wyższe od planu na 2014 rok o kwotę zł.. Analizując wielkości jakie wpływają z tego źródła, każdego miesiąca do budżetu gminy wynika, że planowane dochody w tej pozycji w 2014 roku mogą zostać zrealizowane w wielkości jaka została przyjęta do planu na 2014 rok z uwagi na fakt, że w IV kwartale wypłaty te są znacznie wyższe niż w poprzednich kwartałach. W ostatnich dwóch latach realizacja dochodów z tego źródła nieznacznie odbiegała od przyjętego planu a wyliczonego przez Ministra Finansów. Były one mniejsze niż te, które zostały przyjęte do realizacji w roku 2012 o kwotę zł., a w 2013 roku o kwotę zł.. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład / oddział / położony na obszarze gminy innej niż właściwa dla jego siedziba, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu gminy, na której znajduje się zakład / oddział /. Z tego tytułu do projektu przyjęto kwotę zł tj. w wielkości przewidywane jest wykonanie za 2014 rok. Wielkość tą zaplanowano na podstawie analizy realizacji tego dochodu, a w szczególności wpłat Urzędów Skarbowych, które przekazują gminie dochody z tego źródła. Wielkość dochodów z tego źródła, zależy od osiągniętego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania przez podmioty płacące ten podatek. Subwencja ogólna: Projektowana roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok została określona w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 16 / 2014 z dnia 13 października 2014 r. 42

11 Na wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie zł. składa się: część w y r ó w n a w c z a zł. z tego: kwota podstawowa 0 kwota uzupełniająca zł. część o ś w i a t o w a zł. Gmina Pawłowiczki nie otrzymała na 2015 rok części kwoty podstawowej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. tj. sprawozdania Rb- PDP oraz liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg sprawozdań za 2013 rok wyniósł 1 435,18 zł. / wskaźnik Gg / i jest on wyższy od wskaźnika z roku 2012 o 105,6%, który to w 2012 roku stanowił 1 358,98zł. Wskaźnik G dla Gminy Pawłowiczki wynosi 1 461,30 zł. i jest wyższy od wskaźnika z 2012 roku o kwotę 281,03 złotych tj. o 123,81%. Wobec tego, że wskaźnik G dla Gminy Pawłowiczki ( 1 461,30 zł.) jest wyższy od wskaźnika G dla mieszkańców w kraju ( 1 435,18 zł. ) Gmina Pawłowiczki po raz pierwszy nie otrzymała kwoty podstawowej części subwencji wyrównawczej. Wielkość przyznanej kwoty uzupełniającej na rok 2015 jest o zł. większa od kwoty przyznanej na 2014 rok i wynosi zł.. Wielkość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Część oświatowa subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok naliczona została na podstawie projektu 43

12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2015 rok jest o zł. większa niż ostateczna wielkość subwencji otrzymanej na 2014 rok. Przyjęta wielkość subwencji ogólnej dla gminy nie jest ostateczna. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin Minister Finansów powiadomi Gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok. Dotacje celowe W budżecie Gminy na 2015 rok ujęte zostały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Wielkość tych środków wykazana została w zał. nr 4 na podstawie otrzymanych pism informacyjnych od: - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu DOP-421-3/14 z dnia roku w kwocie zł., - Wojewody Opolskiego FBC.I EA z dnia roku w kwocie zł.. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych na 2015 rok przyznane pismem Wojewody Opolskiego stanowią kwotę zł.. Kwota powyższa została przyznana w całości na zadania realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 zł., rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł., / wypłaty zasiłków /, rozdziale Zasiłki stałe zł., rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zł., / utrzymanie GOPS / oraz rozdział Pozostała działalność zł. ( dożywianie ). Ponadto w pozycji tej ujęto: - prognozowaną kwotę dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi gminnej nr O ul. Główna w Kózkach w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w kwocie zł., - przewidywaną kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł. wynikającą z wyliczenia kwoty dotacji zł. na 1 dziecko wg stanu na 30 września 2014 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 827 ). Struktura rodzajowa dochodów w 2015 roku / wg załącznika 1a / przedstawia się następująco: wyszczególnienie w złotych % - podatki i opłaty wraz z odsetkami ,7 - dochody z majątku gminy ,7 - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe ,4 45

14 - środki z innych źródeł ,5 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,4 Razem dochody własne ,7 - subwencja ogólna ,2 - dotacje celowe ,1 DOCHODY OGÓŁEM: ,0 Z struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania w 2015 roku finansowane będą w 47,7 % z dochodów własnych, 42,2% z subwencji ogólnej i 10,1 % z dotacji celowej. Porównując te dane do projektu budżetu na 2014 rok to należy stwierdzić, że udział dochodu własnego, w finansowaniu wydatków zmniejszył się z 53,4 %, do 47,7 % jest to o 5,7% mniej niż w 2014 roku. Zmniejszenie to stanowi kwotę zł.. Wzrost nastąpił w subwencji ogólnej z 37,7% do 42,2 %, kwotowo jest to więcej o zł. niż w projekcie na 2014 rok. Udział dotacji celowych w ogólnej kwocie dochodów uległ również zwiększeniu z 8,9 % do 10,1 % kwotowo jest to więcej o zł.. Przyjęta wielkość dotacji na 2015 rok jest wielkością zmienną gdyż w ciągu roku wielkość ta ulega zwiększeniu o kwoty przeznaczone na realizację dodatkowych zadań lub stałych takich jak zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 46

15 W Y D A T K I Zaplanowane dochody na 2015 rok pozwolą zrealizować zadania przyjęte do wykonania w 2015 roku. Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkość wydatków według działów i rozdziałów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na: w złotych % zadania własne ,1 z tego: wydatki bieżące ,4 wydatki na majątkowe ,3 dotacje na zadania bieżące ,4 wydatki na obsługę długu ,6 rezerwy ,4 zadania zlecone ,9 O G Ó Ł E M ,0 Struktura rodzajowa wydatków - wydatki bieżące ,3 - wydatki majątkowe ,3 - rezerwa ogólna i celowa ,4 O G Ó Ł E M ,0 47

16 Z struktury rodzajowej wydatków wynika, że wydatki bieżące łącznie z rezerwą stanowić będą w budżecie na 2015 rok 89,7 % kwoty wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,3 %. Dokonując porównania do projektu wydatków na 2014 rok stwierdzić należy, że nastąpiło zmniejszenie udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków z 90,2 % do 89,7 % przy równoczesnym zwiększeniu udziału wydatków majątkowych z 9,8 % do 10,3 %. Oznacza to, że nieznacznie uległa zwiększeniu kwota przeznaczona na wydatki majątkowe z kwoty zł do zł.. Pomimo zmniejszenia procentowego udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie, nastąpił niewielki wzrost kwotowy tych wydatków w kwocie zł.. Wydatki bieżące na 2015 rok stanowią 101 % kwoty wydatków przyjętych do projektu na 2014 rok. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków w szczególności dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne lub wypracowania ponadplanowych dochodów. Zwiększenie może dotyczyć zarówno wydatków bieżących jak też wydatków majątkowych. Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące realizowane będą następujące zadania w poszczególnych działach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - rozdział Melioracje wodne - ujęte środki przeznacza się na konserwację rowów gminnych oraz utrzymania stawów i zbiorników wodnych na terenie Gminy, - rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 48

17 zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zostały zabezpieczone środki na zbiórkę padłych zwierząt i ich utylizację oraz zakup środków do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (ptasia grypa), - rozdział Izby rolnicze środki te stanowią 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę, które Gmina przekazuje na działalność Izb Rolniczych zgodnie z ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku / Dz. U. Nr 1 / 96 poz. 3 z późniejszymi zmianami /, - rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów ornych ujęte środki stanowią opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w następujących miejscowościach Pawłowiczki, Gościęcin, Urbanowice, - rozdział Pozostała działalność zabezpieczono środki na wydatki związane z czynnościami poprzedzającymi sprzedaż majątku gminnego (gruntów rolnych), 020 LEŚNICTWO - rozdział Gospodarka leśna - ujęto środki na zadrzewienie i ochronę zwierzyny. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - w rozdziałach Drogi publiczne krajowe, Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe - zabezpieczono środki na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poszczególnej kategorii dróg, rozdział Drogi publiczne gminne i rozdział Drogi wewnętrzne - zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg 49

18 publicznych oraz dróg dojazdowych do pól, akcję zimową, koszenie poboczy dróg, zakup tłucznia lub żużla i równanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remonty i naprawy przepustów przy drogach, konserwacja rowów przydrożnych oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym tych dróg. Zostanie zakupiony również materiał a prace wykonane zostaną systemem gospodarczym. Również zostały zabezpieczone środki na opłaty za odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych z powierzchni trwałej w systemy kanalizacyjne. Ponadto będą czynione starania o pozyskanie środków na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ujęto środki na bieżące utrzymanie zasobów gospodarki mieszkaniowej tj. pokrycie kosztów energii, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie oraz na wydatki związane z drobnymi bieżącymi remontami budynków komunalnych, jak również pokrycia udziału w wspólnotach mieszkaniowych, - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami są tu zabezpieczone środki na wyceny nieruchomości, pomiary działek, ustalenie granic czyli na wydatki poprzedzające sprzedaż majątku gminnego oraz zapłatę podatku od nieruchomości od majątku będącego własnością Gminy. 50

19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zostały zabezpieczone środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii dot. podziału działek. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział Urzędy wojewódzki zabezpieczono środki na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, - rozdział Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - ujęte zostały środki na wydatki związane z działalnością Rady, a mianowicie diety dla radnych, koszty podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji radnego, szkoleń oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i zakupów o charakterze reprezentacyjnym czyli kawy, herbaty, wody mineralnej na posiedzenia Rady, Komisji Rady. Ponadto zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniu Rady Gminy, - rozdział Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ - ujęto środki na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącą działalnością tj. na koszty podróży służbowych w tym: na ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP, prenumeratę czasopism, wydawnictw jak również zakup tzw. materiałów reprezentacyjnych 51

20 tj. herbaty, kawy, wody mineralnej itp. na potrzeby sekretariatu oraz różne wydatki na okoliczności takie jak: jubileusze np.: najstarszy mieszkaniec gminy, pożycia małżeńskiego itp.. Ujęto również środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług szkoleniowych, energii, wody, usług pocztowych, telefonicznych, usług serwisowych, informatycznych, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, oraz na składkę PFRON. W rozdziale tym zostały zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych podatnikom, prowizję za inkasa podatków, ubezpieczenie osób dokonujących transportu zainkasowanej gotówki, prowizję komorników, koszty wysyłanych upomnień, zakup druków nakazów płatniczych oraz innych wydatków związanych z poborem dochodów podatkowych. - rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - jak sama nazwa wskazuje zostały tutaj zabezpieczone środki na promocję Gminy, - rozdział Pozostała działalność są tu ujęte środki na składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i Związku Międzygminnego Czysty Region oraz wspieranie działalności gospodarczej, do której to jest zobowiązana gmina, zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 roku prawo działalności gospodarczej / Dz. U. Nr 101 poz z 1999 r. z późniejszymi zmianami/. W rozdziale w tym zostały ujęte środki na wypłatę diet dla Przewodniczących organów pomocniczych / sołtysów / zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące projektu pn: Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego przez Urząd Miasta w Kędzierzynie Koźlu. 52

21 751 URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. 752 OBRONA NARODOWA - rozdział Pozostałe wydatki obronne na pozostałe wydatki związane z obroną narodową tj. na wydatki związane z szkoleniem, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i Gminnego Komendanta OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup opału, ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i członków OSP, jak też materiałów do remontu pojazdów i strażnic, naprawę sprzętu bojowego i przeglądu pojazdów, pokrycie wydatków remontowanych strażnic oraz innych wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej członków OSP, jak również na wydatki dot. badań lekarskich i wypłatę ekwiwalentna za udział w akcji i szkoleniach, - rozdział Obrona cywilna ujęto wydatki na pokrycie kosztów związanych z działalnością obrony cywilnej, 53

22 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012 i RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział Rezerwy ogólne i celowe utworzona została rezerwa ogólna w kwocie zł., która jest niższa niż 1%, ale wyższa niż 0,1 % planowanych wydatków na 2015 rok. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie zł na wydatki bieżące dla działu 801 Oświata i wychowanie, które w chwili obecnej nie można w sposób szczegółowy sklasyfikować, m.in na zakup usług i materiałów w tym: usług remontowych i innych wydatków. Ponadto utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Zarządzanie kryzysowe / zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm. / w kwocie zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano ogółem wydatki w kwocie zł z tego na: - rozdział Szkoły podstawowe zostały zabezpieczone środki w kwocie zł. w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego zł. Środki powyższe stanowią wydatki bieżące, z tego: 54

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo