życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek"

Transkrypt

1 INFORMATOR GMINY WIELKA NIESZAWKA GRUDZIEŃ 2012 ROK Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

2 BUDŻET GMINY NA 2013 ROK Rada Gminy Wielka Nieszawka na sesji w dniu 14 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Wielka Nieszawka na rok Zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie ,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.000,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków proponuje się przeznaczyć m.in. na: rolnictwo i łowiectwo zł (w tym na zakup wody z Toruńskich Wodociągów, energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, środki na rzecz izby rolniczej oraz na zwalczanie chorób zakaźnych); transport i łączność ,00 zł (w tym środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, inwestycje drogowe); gospodarkę mieszkaniową zł (wycena i operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej i PKP za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez gminę mieszkań socjalnych); działalność usługową zł (utrzymanie cmentarzy wojennych, prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego); administrację publiczną ,00 zł (środki m.in. na: zadania zlecone i własne, bieżącą działalność Rady Gminy i jej Komisji, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych, wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, opłaty za przesyłki, energię elektryczną, energię cieplną, usługi telefoniczne, opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia i delegacje, utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, wypłatę inkasa sołeckiego, promocję gminy, organizację festynów gminnych, aktualizację rejestru wyborców, zakup paliwa dla policji); różne rozliczenia zł (rezerwa budżetowa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków i rezerwa na inwestycje oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego); oświatę i wychowanie zł (środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych, tj. zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, środków czystości i in., zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia wynikające z karty nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli, remont sali gimnastycznej przy szkole w Cierpicach, przystosowanie kotłowni do przyłączenia gazu ziemnego, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej, dotacja dla przedszkola niepublicznego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek); ochronę zdrowia ,00 zł (środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii); pomoc społeczną ,00 zł (środki na zasiłki stałe, okresowe, celowe, świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki z pomocy społecznej, na wypłatę funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach, zakup usług opiekuńczych, współfinansowanie pieczy zastępczej, realizacja projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej); gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ,00 zł (środki na przygotowanie się do wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwację oświetlenia ulicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej, eksploatację urządzeń komunalnych, konserwację i naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego, utrzymane referatu technicznego zajmującego się gospodarką komunalną, opłatę za zanieczyszczenie środowiska gminy); kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,00 zł (środki na utrzymanie Ośrodka Kultury i biblioteki gminnej); kulturę fizyczną i sport zł (środki na imprezy sportowe, nagrody i upominki dla uczestników sportowych imprez gminnych, utrzymanie obiektu Orlik 2012, zatrudnienie trenera sekcji kolarskiej i obsługę siłowni w Cierpicach).

3 ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROKU Na zadania inwestycyjne w 2013 r. zostały wyasygnowane środki w wysokości ,00 zł na: rozbudowę gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kontynuację budowy dróg gminnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, wykup gruntów, kotłownię przy szkole w Cierpicach. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU W 2012 r. na terenie gminy zrealizowano inwestycje drogowe polegające na przebudowie ulic: ul. Kanałowej, ul. Polnej i ul. Zacisze w Małej Nieszawce, ul. Narcyzowej, ul. Spółdzielczej i ul. Ogrodniczej w Wielkiej Nieszawce, ul. Sosnowej i ul. Zakątek w Cierpicach, zamontowano oświetlenie na ul. Bydgoskiej w Małej Nieszawce, ul. Lipowej w Wielkiej Nieszawce, ul. Poznańskiej i ul. Kolejowej w Cierpicach oraz rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną w Małej Nieszawce (ul. Przemysłowa), Wielkiej Nieszawce i Cierpicach (ul. Długa). PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU W dn. 29 października 2012 r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, obowiązujące w 2013 r. Podatki od nieruchomości, rolny i leśny są płatne w czterech ratach w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Należności z tytułu podatku można wpłacać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. Toruń PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1m2 powierzchni b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł od 1 ha powierzchni c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp zurbanizowane tereny niezabudowane, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21zł od 1 m2 powierzchni d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45zł od 1 m2 powierzchni 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej do 200m² włącznie - 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej powyżej 200m² - 7,66zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3) od budowli - 2 % ich wartości PODATEK ROLNY - od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 118,00zł - od 1 ha gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego 236,00zł PODATEK LEŚNY - od 1 ha lasu 41,0124zł - dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 733,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.236,00 zł c) powyżej 9 ton 1.479,00 zł 2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie 1.556,00 zł - o liczbie osi trzy 1.618,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi - dwie i trzy 1.743,00 zł - o liczbie osi cztery i więcej 1.744,00 zł c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej 1.992,00 zł 3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie 1.743,00 zł - o liczbie osi trzy 1.681,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi- dwie i trzy 1.898,00 zł - o liczbie osi cztery i więcej 1.927,00 zł c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej 2.945,00 zł 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.524,00 zł 5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

5 - o liczbie osi dwie 998,00 zł b) od 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi - dwie i trzy 1.702,00 zł c) powyżej 36 ton : - o liczbie osi dwie 2.070,00 zł - o liczbie osi trzy 2.072,00 zł 6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie 1.246,00 zł b) od 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi - dwie i trzy 2.317,00 zł c) powyżej 36 ton: - o liczbie osi dwie 2.317,00 zł - o liczbie osi - trzy 2.967,00 zł 7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - równą lub wyższą niż 7 ton i mniejszą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.272,00 zł 8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi- jedna 627,00 zł - o liczbie osi- dwie 618,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton: - o liczbie osi jedna 751,00 zł - o liczbie osi dwie i trzy 1.028,00 zł c) równej lub wyższej niż 38 ton: - o liczbie osi dwie 1.387,00 zł - o liczbie osi trzy 1.308,00 zł 9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi jedna 691,00 zł - o liczbie osi dwie 680,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton: - o liczbie osi jedna 875,00 zł - o liczbie osi - dwie i trzy 1.558,00 zł c) równej lub wyższej niż 38 ton: - o liczbie osi dwie 2.043,00 zł - o liczbie osi trzy 1.940,00 zł 10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc 1.272,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.777,00 zł Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach w terminie do: 15 lutego i 15 września. Należności z tytułu podatku można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. Toruń

6 KULTURA I WYPOCZYNEK W byłym Ośrodku Kultury przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce działają następujące sekcje: Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka została utworzona w roku Zgromadzony księgozbiór liczy obecnie ponad 14 tysięcy woluminów książkowych, w tym około 4 tysiące woluminów stanowi literatura dla dzieci i młodzieży. Godziny otwarcia biblioteki: Poniedziałek, Wtorek, Piątek 11:00-19:00, Środa 8:00-16:00, Czwartek 9:00-17:00 Gminne Centrum Informacji GCI wyposażone jest w sprzęt biurowy (ksero, skaner, fax) i kilka stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-21:00, w soboty w godz. 8:00-13:00. Zajęcia wokalne i taneczne Przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce działają zespoły dziecięco-młodzieżowe prowadzone przez p. Alinę Sobecką: muzyczna grupa GAMA (zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci 4-6 lat), grupa wokalna PULS (spotkania w piątki 17:00-18:00), grupa taneczna PULS (spotkania w piątki 18:00-19:00), młodzieżowy zespół wokalny MIXTER (spotkania w środy 16:30-18:00) oraz zespół seniorów WSPOMNIENIE. Gminny Teatr Amatorski Bajarka Na terenie Gminy Wielka Nieszawka od marca 2011 r. działa teatr amatorski. Powstał z inicjatywy Rady Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Obecnie pracuje niezależnie od szkoły w Gminnym Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce. W skład zespołu wchodzą osoby w różnym wieku i różnych profesji oraz dzieci i młodzież szkolna. W ciągu dwóch lat przygotowano 6 spektakli dla dzieci i dorosłych. Były to: Kopciuszek, Królowa śniegu, Misterium Męki Pańskiej, Pchła Szachrajka, Benefis i Balladyna. Teatr uświetnia swoimi przedstawieniami imprezy i uroczystości gminne oraz występuje gościnnie w różnych instytucjach kultury poza terenem gminy. SPORT Boisko Orlik 2012 W skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wchodzi boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, uniwersalne boisko (do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego) oraz budynek z szatniami, natryskami, toaletami i pomieszczeniem dla trenera. Dzięki zainstalowanemu oświetleniu, dzieci i młodzież mogą korzystać z boisk do późnych godzin wieczornych. Plan zajęć: poniedziałek 16:00-20:30, wtorek i piątek 17:30-20:30, środa 17:00-20:30, sobota 10:00-15:00, niedziela 14:00-17:00. W okresie zimowym boisko może być nieczynne. Trener środowiskowy Dariusz Iżko, nr tel Siłownia Mieszkańcy gminy mogą korzystać bezpłatnie z siłowni znajdującej się w budynku przy Gimnazjum w Cierpicach. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku (wtorek nieczynna) 17:00-21:00, soboty 12:00-16:00, treningi w czwartki wyłącznie dla pań. Trener Radosław Masłowski, nr tel UKS Iskra Klub kolarski powstał w Obecnie działa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Do podstawowych formy działalności Klubu należą: szkolenie i organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Wielka Nieszawka, organizacja zawodów sportowych wyścigi kolarskie o puchar wójta gminy Wielka Nieszawka, udział w lidze wojewódzkiej UKS województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes Klubu: Pan Józef Dąbrowski.

7 Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce Od sierpnia 2011 r. w gminie Wielka Nieszawka działa Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER. W skład obiektu wchodzi kompleks basenów: sportowy o wymiarach 12,5 na 25 m z sześcioma torami; rekreacyjny z biczami wodnymi, leżankami powietrznymi, sztuczną rzeką i jacuzzi oraz brodziki dla dzieci i 86-metrowa zjeżdżalnia. W centrum znajdują się: strefa saun z pięcioma saunami: dwiema suchymi, solankową, infrared, łaźnia parowa, jacuzzi oraz wypoczywalnia z podgrzewanymi leżankami, klub fitness z siłownią, SPA Orchidea, oferujące profesjonalne zabiegi z zakresu pielęgnacji ciała, diety i medycyny estetycznej, kręgielnia z klubem, strzelnica sportowo-ćwiczebna z 5 stanowiskami strzelniczymi, centrum konferencyjne oferujące nowoczesną salę konferencyjną o powierzchni 266 m². Dzięki systemowi ścian przesuwnych sala posiada możliwość podziału na dwie mniejsze o pow. 70 m² i 177 m². Sale wyposażone są w stałe łącze internetowe, rzutniki multimedialne, ekrany, mikrofony oraz profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Pomieszczenia są klimatyzowane. Restauracja serwuje dania zarówno kuchni polskiej jak i europejskiej, a kucharze dbają o to, aby posiłki były nie tylko smaczne, ale również zdrowe i wykwintnie podane. Kawiarnia z kolei - poleca kawę, herbatę oraz ciasta, lody, naleśniki, a także inne pyszne desery i małe przekąski. Goście mogą zatrzymać się w trzygwiazdkowym hotelu, w którym znajduje się 28 dwuosobowych pokoi, komfortowo urządzonych i wyposażonych w funkcjonalną łazienkę, klimatyzację oraz bezpłatny dostęp do Internetu oraz dwa pokoje lux o podwyższonym standardzie. W Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER można skorzystać z różnorodnych form aktywności, aby poprawić kondycję fizyczną lub po prostu odpocząć. Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 34/40, Cierpice tel ,

8 I N F O R M A C J E I K O M U N I K A T Y Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podczas uroczystej gali w toruńskim Dworze Artusa w dn. 20 czerwca 2012 r. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa wręczył nagrody laureatom dwunastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te prestiżowe doroczne wyróżnienia otrzymały wybitne postaci i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin. Nagrody Marszałka, to najważniejsze regionalne wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. Wnioski o ich przyznanie oceniane są przez specjalnie powołaną kapitułę, złożoną z reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz samorządowców. W kategorii Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju miast i rozwoju obszarów wiejskich" Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał Pan Kazimierz Kaczmarek, Wójt Gminy Wielka Nieszawka za budowę Centrum Sportu i Rekreacji,,Olender w gminie Wielka Nieszawka. Inwestor na medal 11 października br. podczas uroczystej Gali na Stadionie Narodowym w Warszawie Pan Wójt Kazimierz Kaczmarek odebrał wyróżnienie Inwestor na Medal przyznane Gminie Wielka Nieszawka i Kazimierzowi Kaczmarkowi Wójtowi Gminy w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, organizowanym po raz XIII przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, za realizację Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce. W konkursie wyróżniane są osoby, samorządy, instytucje i firmy za wyjątkowe zaangażowane w budowę lub modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz aktywność i dużą odpowiedzialność w prawidłowym przebiegu procesu inwestycyjnego obiektów sportowych i rekreacyjnych. Sukces Gminy Wielka Nieszawka Z satysfakcją informujemy, że Gmina Wielka Nieszawka zajęła 10 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii gmin wiejskich (jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim, na 1571 gmin wiejskich w kraju!). Sukces jest tym większy, że nasza gmina awansowała z miejsca 18, które zajęła w roku Warto podkreślić, że badania oparte są na danych z Głównego Urzędu Statystycznego, co daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu. Konferencja Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, na której przedstawiono ranking najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce oraz wręczono dyplomy, odbyła się w dniu 6 listopada 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Dyplom odebrał wójt gminy Pan Kazimierz Kaczmarek. Apel do mieszkańców Gminy Z uwagi na występujące akty wandalizmu dotyczące niszczenia przystanków autobusowych i placów zabaw apeluje się do mieszkańców gminy o reagowanie na tego typu zjawiska i podejmowanie działań mających na celu uniknięcie dewastacji majątku publicznego.

9 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce Przypominamy, że na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prace zespołu skoncentrowano na działaniach profilaktycznych skierowanych zarówno do środowiska dzieci i młodzieży, jak również do osób dorosłych: uzależnionych, współuzależnionych (rodziny). Przedmiotem działań Komisji są przedsięwzięcia profilaktyczne dla poszczególnych grup, jak też praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w formie prowadzenia wywiadów, rozmów, kierowania na leczenie odwykowe, itp. Komisja współpracuje w tym zakresie z terapeutą uzależnień, prowadzącym Punkt Konsultacyjny (dyżury w każdy poniedziałek w godz. 15:00 17:00 w budynku b. Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce), GOPS w Wielkiej Nieszawce, czy Zespołem Interdyscyplinarnym. Od roku 2011 działa również Klub Anonimowych Alkoholików skupiający osoby, które dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Klub współpracuje z Gminną Komisją oraz Punktem Konsultacyjnym, będąc uzupełnieniem oferty pomocy i wsparcia ze strony Gminy. Spotkania Klubu AA odbywają się w poniedziałki w budynku b. Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce. Komisja Profilaktyki zajmuje się także prowadzeniem kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przepisów prawa lokalnego, organizuje konkursy profilaktyczne, inicjuje udział w kampaniach profilaktycznych (lokalnych, krajowych), czy współdziała z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy, porady zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, we wtorki 8-16, pok. nr 5. Więcej informacji na w zakładce GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Nabór wniosków o przyznanie dotacji Lokalna Grupa Działania PODGRODZIE TORUŃSKIE ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Celem działania jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocji zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać rolnicy i domownicy (stale mieszkający w gospodarstwie rolnym, mający ukończone 16 lat) ubezpieczeni w KRUS. Pomoc polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów netto (jednak nie więcej niż zł). O pomoc ubiegać się mogą rolnicy oraz domownicy, którzy planują stworzyć lub rozwijać działalność typu: agroturystyka, turystyka wiejska, usługi prowadzone przy gospodarstwie rolnym (np. warsztat, usługi serwisowe), usługi dla ludności (np. sklep), usługi dla rolników (np. transport), rzemiosło, rękodzieło, przetwórstwo produktów rolnych, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, doradztwo i rachunkowość itp. Koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach tego programu obejmują m.in. zakup wyposażenia (tylko nowy sprzęt) punktów handlowych, usługowych, remont, modernizację, budowę i przebudowę budynków służących prowadzeniu działalności gospodarczej, zakup maszyn i urządzeń (tylko nowych) służących produkcji.

10 Termin składania wniosków: grudnia 2012 r. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD w Lubiczu ul. Toruńska 24, pokój nr 7, tel Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wraz z instrukcją jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie" NOWY SYSTEM ODBIERANA ODPADÓW W GMINIE W dn. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa z dn. 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Wprowadzając nowe uregulowania prawne ustawodawca zmienia całkowicie dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie całego kraju, a najważniejszą treścią wprowadzonej reformy jest nałożenie na gminy obowiązku zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy właściciele nieruchomości zostaną objęci obowiązkowym systemem odbierania odpadów i będą rozliczać się z gminą, która zorganizuje przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. Do momentu przejęcia przez gminę tego obowiązku, tj. do dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów. W związku z nowymi regulacjami prawnymi Rada Gminy Wielka Nieszawka zobowiązana została do podjęcia szeregu uchwał. Jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada przyjęła naliczanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jako najbardziej sprawiedliwą. Rada Gminy w drodze uchwały podjęła również decyzję, że odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy). Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy deklarację, która określa m.in. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy) ilość pojemników o określonej pojemności. Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce do 28 lutego 2013r. Miesięczna stawka opłaty od jednej osoby wyznaczona w drodze uchwały będzie jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy, przy czym każdy, kto będzie selekcjonować odpady, będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie za selektywną zbiórkę naliczana będzie niższa opłata 12,30zł od osoby. W przypadku braku selektywnej zbiórki naliczona zostanie opłata w wysokości 24,60zł od osoby. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów nowy system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka zacznie funkcjonować od dn. 1 lipca 2013 r. Poniżej publikujemy treść uchwał podjętych przez Radę Gminy Wielka Nieszawka w związku nowymi regulacjami prawnymi: UCHWAŁA Nr XXIII /102/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Niniejsza uchwała, zwana dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej gminą. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

11 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując w szczególności następujące obowiązki: 1) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości; 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w 8; 3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych; 4) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w 4, 5, 8, 9, 10 oraz Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 1) papier i tektura; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) opakowania wielomateriałowe; 5) szkło; 6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 7) odpady zielone; 8) przeterminowane leki; 9) chemikalia; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 14) zużyte opony. 2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche. 3. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre). 4. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych. 5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 może być realizowany przy wykorzystaniu pojemników ustawionych na nieruchomościach, których właścicielem jest przedsiębiorca uprawniony do odbierania odpadów komunalnych. 6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 8-14 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania, zgodnie z zasadami określonymi w 5 niniejszej uchwały Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia, wskazanych przez gminę. 2. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666 z późn. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady bądź też umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez gminę. Odpady te mogą być także przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru. 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) do punktów zbierania tych odpadów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, do punktów selektywnego odbierania odpadów komunalnych lub wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru.

12 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie nieruchomości. Odpady te winny być dostarczone do wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru. 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w 4 ust.1 pkt 1-7 i pkt 13 należy gromadzić w pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, wskazane w 4 ust.1 pkt 8-12 i pkt 14, powinny być przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru. 8. Do pojemników nie wolno wrzucać substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wylewania substancji ciekłych Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest: a) na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości. 3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości powinno odbywać się tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie zanieczyszcza ono sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 7. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w 12 i o pojemności wynoszącej minimum: 1) 30 litrów na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej, z zastrzeżeniem iż każda z nieruchomości powinna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów; 2) 2 litry na 1 miejsce pochówku na terenie cmentarza, a w dniach od 28 października do 4 listopada dodatkowo pojemnik o pojemności 1100 litrów; 3) 3 litry na 1 ucznia/dziecko/pracownika/ 1 tydzień- w szkołach wszelkiego typu; 4) 5 litrów na 1 łóżko/ 1 tydzień- w hotelach, motelach, pensjonatach, domach pomocy społecznej; 5) 10 litrów na 1 pracownika/1 tydzień- w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 6) 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 7) 20 litrów na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów; 2. Do zbierania odpadów komunalnych służą: 1) pojemniki o pojemności: 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów. 2) kontenery o pojemności: 2,3 m3, 3,5 m3, 6,5 m3, 7,5 m3;

13 3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 do 120 litrów oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1000 litrów; 4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów; 3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne: 1) kolor żółty- pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali (odpadów suchych); 2) kolor biały- pojemniki przeznaczone do zbierania szkła; 3) kolor brązowy- pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów) Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela. 3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. 10. Na terenie nieruchomości nie wolno: 1) umieszczać w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów, które należy zbierać selektywnie i umieszczać na zasadach określonych w niniejszej uchwale; 2) gromadzić odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 2 Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia. 12. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 1) odpady mokre (bioodpady): a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 2) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka; 5) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 6) odpady komunalne z cmentarzy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 7) odpady budowlane i rozbiórkowe odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości; 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka; 9) chemikalia, opony, baterie i akumulatory małogabarytowe- odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka. 13. Wywóz nieczystości ciekłych powinien nastąpić w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu. 14. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do: 1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: roznoszenia pasożytów lub insektów; 2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzę- z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników.

14 15. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psa obronnego obowiązany jest do wywieszenia na ogrodzeniu stosownej informacji Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu. 2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia. 3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów: 1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia; 2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii. 17. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny rekreacyjne, boiska szkolne lub inne miejsca oznaczone zakazem. 18. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości. 2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości. 4. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby. 5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej oraz zakładami produkcyjnymi. 2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października. 3. Obowiązek o którym mowa w ust. 2 uznaje się za wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży truciznę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października. 4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości. 21. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia powstawania odpadów komunalnych poprzez: 1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 3) unikanie produktów nie nadających się do recyklingu lub kompostowania. 22. Traci moc uchwała Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem 4 ust 1 pkt 6 i 7, ust.3 oraz 4, 8 ust. 3 pkt 3, 12 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski

15 UCHWAŁA Nr XXIII/103/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Gmina Wielka Nieszawka odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski UCHWAŁA Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1.1. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka zobowiązani są wnosić co miesiąc z dołu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r. 2. Opłatę, o której mowa w 1, uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski UCHWAŁA Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 6j ust 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,30 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 24,60 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

16 3.1.Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości: 1) pojemnik o pojemności 60 litrów- 9,50 zł 2) pojemnik o pojemności 120 litrów- 11 zł 3) pojemnik o pojemności 240 litrów- 21 zł 4) pojemnik o pojemności 1100 litrów- 60 zł 5) pojemnik o pojemności 2300 litrów- 300 zł 6) pojemnik o pojemności 3500 litrów- 350 zł 7) pojemnik o pojemności 6500 litrów- 400 zł 8) pojemnik o pojemności 7500 litrów- 420 zł 2. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości: 1) pojemnik o pojemności 60 litrów- 19 zł 2) pojemnik o pojemności 120 litrów- 22 zł 3) pojemnik o pojemności 240 litrów- 42 zł 4) pojemnik o pojemności 1100 litrów- 120 zł 5) pojemnik o pojemności 2300 litrów- 600 zł 6) pojemnik o pojemności 3500 litrów- 700 zł 7) pojemnik o pojemności 6500 litrów- 800 zł 8) pojemnik o pojemności 7500 litrów- 840 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski UCHWAŁA Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w 1 jest Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Cierpice. 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie do 28 lutego 2013 r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski

17 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPOSAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY WIELKA NIESZAWKA Podstawa prawna Składający Nazwa i adres siedziby organu właściwego do przyjęcia deklaracji Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka Wójt Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska Cierpice A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Właściciel nieruchomości* w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) awna Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 1. PESEL (dotyczy osób fizycznych)/ NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 2. Adres zamieszkania/ siedziby Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu (nie jest wymagane)

18 D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gmina Ulica Nr domu/lokalu/działki (w przypadku braku nr domu) Miejscowość Kod pocztowy Nieruchomość wskazana w części D jest (zaznaczyć właściwy kwadrat) (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy). Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F. powstają odpady komunalne (np. nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, szkoły, cmentarze, drogi, lasy, poligon wojskowy). Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G. części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F, G i H. E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy Oświadczam, że na terenie nieruchomości 21. zamieszkuje Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (zaznaczyć właściwy kwadrat) Wysokość miesięcznej opłaty Proszę wypełnić tylko jedno pole: 1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny + odpady zmieszane- poz w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych- poz. 25. Czy nieruchomość wskazana w części D jest wyposażona w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia opcji TAK należy podać pojemność kompostownia w poz. 26.) 20. Jeżeli zaznaczono TAK w poz (poz. 21x 22, kwotę należy podać w zł) 26. m 3 (podać liczbę mieszkańców) Jeżeli zaznaczono NIE w poz (poz. 21x 23, kwotę należy podać w zł)

19 G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. I. Wielkość pojemników na odpady zmieszane (w litrach) II. Stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemników a. jeżeli zaznaczono TAK w dziale E b. jeżeli zaznaczono NIE w dziale E III. Liczba wywozów w miesiącu 60 9,50 zł 19 zł zł 22 zł zł 42 zł zł 120 zł zł 600 zł zł 700 zł zł 800 zł zł 840 zł 4 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny V) 27. zgodnie z częstotli wością ustalaną indywidualnie (należy podać kwotę w zł) IV. Liczba pojemników (miesięcznie) V. wysokość opłaty (IIa x III x IV lub IIb x III x IV) H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy (dział E) oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział F) Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (suma kwot: poz poz. 27 lub poz poz. 27) 28. (należy podać kwotę w zł) I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. (miejscowość i data) J. ADNOTACJE URZĘDOWE (czytelny podpis) Pouczenie: 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz z późn. zm.). 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wielka Nieszawka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6m ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, zgodnie z art. 6m ust 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). * Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski

20 UCHWAŁA Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielka Nieszawka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady: 1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; 2) szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe-, zużyte opony- w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; 3) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót- w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; 4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - w ilościach dostosowanych do pojemników, przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych; 3.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 1) odpady mokre (bioodpady): a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 2) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu z zastrzeżeniem pkt. 5); 4) odpady komunalne z cmentarzy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z dróg, lasów, poligonu wojskowego odbierane będą w okresie od 1 marca do 31 grudnia - z częstotliwością ustalaną indywidualnie; 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 1) przeterminowane leki- w wyznaczonych punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia wskazanych przez gminę- na bieżąco w godzinach ich pracy; 2) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe- u podmiotów zbierających te odpady, w punkcie selektywnego zbierania odpadów- na bieżąco w godzinach ich pracy; 3) chemikalia oraz zużyte opony- w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach jego pracy; 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- w punktach ich zbierania zorganizowanych przez sprzedawców, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach ich pracy; 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe- w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach jego pracy;

21 6) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robótczęstotliwość ustalana indywidualnie; 7) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy- częstotliwość ustalana indywidualnie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi polegające na odbieraniu odpadów dostarczonych przez mieszkańców, które zostały wskazane w 3 ust 2 pkt 2, 3, 4, Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów wskazanych w 3 zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski TELEFONY ALARMOWE GMINNEGO POGOTOWIA WOD. KAN. Awarię na gminnej sieci wod.-kan. można zgłaszać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy pod numerami telefonów: ; w. 33 lub w. 33. Po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne w godz. 6:00-22:00 czynny jest telefon Inne przydatne numery telefonów: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce , B. Ośrodek Kultury w Małej Nieszawce Gminny Ośrodek Zdrowia Przedszkole Leśny Ludek Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce Szkoła Podstawowa w Cierpicach Gimnazjum w Cierpicach Urząd Pocztowy w Cierpicach Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ======================================================================== Informator opracowany przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Cierpice

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/151/13 RADY GMINY WAGANIEC. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/151/13 RADY GMINY WAGANIEC. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/151/13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXIX/319/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 22 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXIX/319/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXIX/319/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY OBROWO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo Na podstawie podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3032 UCHWAŁA NR XVII/121/2016 RADY GMINY PARADYŻ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3113. UCHWAŁA Nr XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU. z dnia 30 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3113. UCHWAŁA Nr XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3113 UCHWAŁA Nr XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4755 UCHWAŁA NR XXXIV/256/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3083 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5022 UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia właściciel nieruchomości Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY ROGÓŹNO. z dnia 4 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY ROGÓŹNO. z dnia 4 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Propozycja firmy Tensoft DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. Druk Nr 19/XXIV /PROJEKT/ UCHWAŁA NR /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia... 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami)

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości połoŝonych na terenie Gminy Borne Sulinowo Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. Rozdział 1

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. Rozdział 1 P r o j e k t Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola Obowiązujący od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SOŚNO. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SOŚNO. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Projekt z dnia 13 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 7 września 2016 r.

Wrocław, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 września 2016 r. Poz. 4271 UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 2999 UCHWAŁA NR XVII/110/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII.262.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII.262.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII.262.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 325 UCHWAŁA NR XLVII/285/2013 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 325 UCHWAŁA NR XLVII/285/2013 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 325 UCHWAŁA NR XLVII/285/2013 RADY GMINY JONKOWO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XXXVI/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Przesmyki z dnia z dnia...200 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin niniejszy zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3157 UCHWAŁA NR XXIV/94/16 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1577 UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 337 UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 337 UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 337 UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/128/2013 Rady Gminy Pępowo

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3437 UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3129 UCHWAŁA NR XXI/131/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/116/16 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 21 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/116/16 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 3052 UCHWAŁA NR XX/116/16 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, naleŝy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/218/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/218/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/218/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3173 UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 04.04.2013r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/351/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/351/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/351/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 czerwca 2016 r. POLA JASNE WYPEŁANIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO, MASZYNOWO LUB RĘCZNIE WILEKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. Znak sprawy: Numer kartoteki: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: do Uchwały nr XXIII/71/12 Rady Gminy Garbatka Letnisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU. z dnia 4 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU. z dnia 4 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXIV/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia..

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia.. -projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr 255/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia DO-1 1. Dzień Miesiąc - Rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo