życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek"

Transkrypt

1 INFORMATOR GMINY WIELKA NIESZAWKA GRUDZIEŃ 2012 ROK Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

2 BUDŻET GMINY NA 2013 ROK Rada Gminy Wielka Nieszawka na sesji w dniu 14 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Wielka Nieszawka na rok Zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie ,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.000,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków proponuje się przeznaczyć m.in. na: rolnictwo i łowiectwo zł (w tym na zakup wody z Toruńskich Wodociągów, energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, środki na rzecz izby rolniczej oraz na zwalczanie chorób zakaźnych); transport i łączność ,00 zł (w tym środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, inwestycje drogowe); gospodarkę mieszkaniową zł (wycena i operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej i PKP za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez gminę mieszkań socjalnych); działalność usługową zł (utrzymanie cmentarzy wojennych, prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego); administrację publiczną ,00 zł (środki m.in. na: zadania zlecone i własne, bieżącą działalność Rady Gminy i jej Komisji, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych, wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, opłaty za przesyłki, energię elektryczną, energię cieplną, usługi telefoniczne, opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia i delegacje, utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, wypłatę inkasa sołeckiego, promocję gminy, organizację festynów gminnych, aktualizację rejestru wyborców, zakup paliwa dla policji); różne rozliczenia zł (rezerwa budżetowa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków i rezerwa na inwestycje oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego); oświatę i wychowanie zł (środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych, tj. zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, środków czystości i in., zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia wynikające z karty nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli, remont sali gimnastycznej przy szkole w Cierpicach, przystosowanie kotłowni do przyłączenia gazu ziemnego, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej, dotacja dla przedszkola niepublicznego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek); ochronę zdrowia ,00 zł (środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii); pomoc społeczną ,00 zł (środki na zasiłki stałe, okresowe, celowe, świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki z pomocy społecznej, na wypłatę funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach, zakup usług opiekuńczych, współfinansowanie pieczy zastępczej, realizacja projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej); gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ,00 zł (środki na przygotowanie się do wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwację oświetlenia ulicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej, eksploatację urządzeń komunalnych, konserwację i naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego, utrzymane referatu technicznego zajmującego się gospodarką komunalną, opłatę za zanieczyszczenie środowiska gminy); kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,00 zł (środki na utrzymanie Ośrodka Kultury i biblioteki gminnej); kulturę fizyczną i sport zł (środki na imprezy sportowe, nagrody i upominki dla uczestników sportowych imprez gminnych, utrzymanie obiektu Orlik 2012, zatrudnienie trenera sekcji kolarskiej i obsługę siłowni w Cierpicach).

3 ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROKU Na zadania inwestycyjne w 2013 r. zostały wyasygnowane środki w wysokości ,00 zł na: rozbudowę gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kontynuację budowy dróg gminnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, wykup gruntów, kotłownię przy szkole w Cierpicach. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU W 2012 r. na terenie gminy zrealizowano inwestycje drogowe polegające na przebudowie ulic: ul. Kanałowej, ul. Polnej i ul. Zacisze w Małej Nieszawce, ul. Narcyzowej, ul. Spółdzielczej i ul. Ogrodniczej w Wielkiej Nieszawce, ul. Sosnowej i ul. Zakątek w Cierpicach, zamontowano oświetlenie na ul. Bydgoskiej w Małej Nieszawce, ul. Lipowej w Wielkiej Nieszawce, ul. Poznańskiej i ul. Kolejowej w Cierpicach oraz rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną w Małej Nieszawce (ul. Przemysłowa), Wielkiej Nieszawce i Cierpicach (ul. Długa). PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU W dn. 29 października 2012 r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, obowiązujące w 2013 r. Podatki od nieruchomości, rolny i leśny są płatne w czterech ratach w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Należności z tytułu podatku można wpłacać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. Toruń PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1m2 powierzchni b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł od 1 ha powierzchni c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp zurbanizowane tereny niezabudowane, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21zł od 1 m2 powierzchni d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45zł od 1 m2 powierzchni 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej do 200m² włącznie - 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej powyżej 200m² - 7,66zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3) od budowli - 2 % ich wartości PODATEK ROLNY - od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 118,00zł - od 1 ha gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego 236,00zł PODATEK LEŚNY - od 1 ha lasu 41,0124zł - dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 733,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.236,00 zł c) powyżej 9 ton 1.479,00 zł 2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie 1.556,00 zł - o liczbie osi trzy 1.618,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi - dwie i trzy 1.743,00 zł - o liczbie osi cztery i więcej 1.744,00 zł c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej 1.992,00 zł 3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie 1.743,00 zł - o liczbie osi trzy 1.681,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi- dwie i trzy 1.898,00 zł - o liczbie osi cztery i więcej 1.927,00 zł c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej 2.945,00 zł 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.524,00 zł 5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

5 - o liczbie osi dwie 998,00 zł b) od 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi - dwie i trzy 1.702,00 zł c) powyżej 36 ton : - o liczbie osi dwie 2.070,00 zł - o liczbie osi trzy 2.072,00 zł 6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie 1.246,00 zł b) od 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi - dwie i trzy 2.317,00 zł c) powyżej 36 ton: - o liczbie osi dwie 2.317,00 zł - o liczbie osi - trzy 2.967,00 zł 7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - równą lub wyższą niż 7 ton i mniejszą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.272,00 zł 8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi- jedna 627,00 zł - o liczbie osi- dwie 618,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton: - o liczbie osi jedna 751,00 zł - o liczbie osi dwie i trzy 1.028,00 zł c) równej lub wyższej niż 38 ton: - o liczbie osi dwie 1.387,00 zł - o liczbie osi trzy 1.308,00 zł 9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi jedna 691,00 zł - o liczbie osi dwie 680,00 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton: - o liczbie osi jedna 875,00 zł - o liczbie osi - dwie i trzy 1.558,00 zł c) równej lub wyższej niż 38 ton: - o liczbie osi dwie 2.043,00 zł - o liczbie osi trzy 1.940,00 zł 10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc 1.272,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.777,00 zł Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach w terminie do: 15 lutego i 15 września. Należności z tytułu podatku można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. Toruń

6 KULTURA I WYPOCZYNEK W byłym Ośrodku Kultury przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce działają następujące sekcje: Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka została utworzona w roku Zgromadzony księgozbiór liczy obecnie ponad 14 tysięcy woluminów książkowych, w tym około 4 tysiące woluminów stanowi literatura dla dzieci i młodzieży. Godziny otwarcia biblioteki: Poniedziałek, Wtorek, Piątek 11:00-19:00, Środa 8:00-16:00, Czwartek 9:00-17:00 Gminne Centrum Informacji GCI wyposażone jest w sprzęt biurowy (ksero, skaner, fax) i kilka stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-21:00, w soboty w godz. 8:00-13:00. Zajęcia wokalne i taneczne Przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce działają zespoły dziecięco-młodzieżowe prowadzone przez p. Alinę Sobecką: muzyczna grupa GAMA (zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci 4-6 lat), grupa wokalna PULS (spotkania w piątki 17:00-18:00), grupa taneczna PULS (spotkania w piątki 18:00-19:00), młodzieżowy zespół wokalny MIXTER (spotkania w środy 16:30-18:00) oraz zespół seniorów WSPOMNIENIE. Gminny Teatr Amatorski Bajarka Na terenie Gminy Wielka Nieszawka od marca 2011 r. działa teatr amatorski. Powstał z inicjatywy Rady Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Obecnie pracuje niezależnie od szkoły w Gminnym Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce. W skład zespołu wchodzą osoby w różnym wieku i różnych profesji oraz dzieci i młodzież szkolna. W ciągu dwóch lat przygotowano 6 spektakli dla dzieci i dorosłych. Były to: Kopciuszek, Królowa śniegu, Misterium Męki Pańskiej, Pchła Szachrajka, Benefis i Balladyna. Teatr uświetnia swoimi przedstawieniami imprezy i uroczystości gminne oraz występuje gościnnie w różnych instytucjach kultury poza terenem gminy. SPORT Boisko Orlik 2012 W skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wchodzi boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, uniwersalne boisko (do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego) oraz budynek z szatniami, natryskami, toaletami i pomieszczeniem dla trenera. Dzięki zainstalowanemu oświetleniu, dzieci i młodzież mogą korzystać z boisk do późnych godzin wieczornych. Plan zajęć: poniedziałek 16:00-20:30, wtorek i piątek 17:30-20:30, środa 17:00-20:30, sobota 10:00-15:00, niedziela 14:00-17:00. W okresie zimowym boisko może być nieczynne. Trener środowiskowy Dariusz Iżko, nr tel Siłownia Mieszkańcy gminy mogą korzystać bezpłatnie z siłowni znajdującej się w budynku przy Gimnazjum w Cierpicach. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku (wtorek nieczynna) 17:00-21:00, soboty 12:00-16:00, treningi w czwartki wyłącznie dla pań. Trener Radosław Masłowski, nr tel UKS Iskra Klub kolarski powstał w Obecnie działa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Do podstawowych formy działalności Klubu należą: szkolenie i organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Wielka Nieszawka, organizacja zawodów sportowych wyścigi kolarskie o puchar wójta gminy Wielka Nieszawka, udział w lidze wojewódzkiej UKS województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes Klubu: Pan Józef Dąbrowski.

7 Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce Od sierpnia 2011 r. w gminie Wielka Nieszawka działa Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER. W skład obiektu wchodzi kompleks basenów: sportowy o wymiarach 12,5 na 25 m z sześcioma torami; rekreacyjny z biczami wodnymi, leżankami powietrznymi, sztuczną rzeką i jacuzzi oraz brodziki dla dzieci i 86-metrowa zjeżdżalnia. W centrum znajdują się: strefa saun z pięcioma saunami: dwiema suchymi, solankową, infrared, łaźnia parowa, jacuzzi oraz wypoczywalnia z podgrzewanymi leżankami, klub fitness z siłownią, SPA Orchidea, oferujące profesjonalne zabiegi z zakresu pielęgnacji ciała, diety i medycyny estetycznej, kręgielnia z klubem, strzelnica sportowo-ćwiczebna z 5 stanowiskami strzelniczymi, centrum konferencyjne oferujące nowoczesną salę konferencyjną o powierzchni 266 m². Dzięki systemowi ścian przesuwnych sala posiada możliwość podziału na dwie mniejsze o pow. 70 m² i 177 m². Sale wyposażone są w stałe łącze internetowe, rzutniki multimedialne, ekrany, mikrofony oraz profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Pomieszczenia są klimatyzowane. Restauracja serwuje dania zarówno kuchni polskiej jak i europejskiej, a kucharze dbają o to, aby posiłki były nie tylko smaczne, ale również zdrowe i wykwintnie podane. Kawiarnia z kolei - poleca kawę, herbatę oraz ciasta, lody, naleśniki, a także inne pyszne desery i małe przekąski. Goście mogą zatrzymać się w trzygwiazdkowym hotelu, w którym znajduje się 28 dwuosobowych pokoi, komfortowo urządzonych i wyposażonych w funkcjonalną łazienkę, klimatyzację oraz bezpłatny dostęp do Internetu oraz dwa pokoje lux o podwyższonym standardzie. W Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER można skorzystać z różnorodnych form aktywności, aby poprawić kondycję fizyczną lub po prostu odpocząć. Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 34/40, Cierpice tel ,

8 I N F O R M A C J E I K O M U N I K A T Y Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podczas uroczystej gali w toruńskim Dworze Artusa w dn. 20 czerwca 2012 r. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa wręczył nagrody laureatom dwunastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te prestiżowe doroczne wyróżnienia otrzymały wybitne postaci i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin. Nagrody Marszałka, to najważniejsze regionalne wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. Wnioski o ich przyznanie oceniane są przez specjalnie powołaną kapitułę, złożoną z reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz samorządowców. W kategorii Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju miast i rozwoju obszarów wiejskich" Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał Pan Kazimierz Kaczmarek, Wójt Gminy Wielka Nieszawka za budowę Centrum Sportu i Rekreacji,,Olender w gminie Wielka Nieszawka. Inwestor na medal 11 października br. podczas uroczystej Gali na Stadionie Narodowym w Warszawie Pan Wójt Kazimierz Kaczmarek odebrał wyróżnienie Inwestor na Medal przyznane Gminie Wielka Nieszawka i Kazimierzowi Kaczmarkowi Wójtowi Gminy w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, organizowanym po raz XIII przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, za realizację Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce. W konkursie wyróżniane są osoby, samorządy, instytucje i firmy za wyjątkowe zaangażowane w budowę lub modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz aktywność i dużą odpowiedzialność w prawidłowym przebiegu procesu inwestycyjnego obiektów sportowych i rekreacyjnych. Sukces Gminy Wielka Nieszawka Z satysfakcją informujemy, że Gmina Wielka Nieszawka zajęła 10 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii gmin wiejskich (jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim, na 1571 gmin wiejskich w kraju!). Sukces jest tym większy, że nasza gmina awansowała z miejsca 18, które zajęła w roku Warto podkreślić, że badania oparte są na danych z Głównego Urzędu Statystycznego, co daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu. Konferencja Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, na której przedstawiono ranking najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce oraz wręczono dyplomy, odbyła się w dniu 6 listopada 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Dyplom odebrał wójt gminy Pan Kazimierz Kaczmarek. Apel do mieszkańców Gminy Z uwagi na występujące akty wandalizmu dotyczące niszczenia przystanków autobusowych i placów zabaw apeluje się do mieszkańców gminy o reagowanie na tego typu zjawiska i podejmowanie działań mających na celu uniknięcie dewastacji majątku publicznego.

9 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce Przypominamy, że na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prace zespołu skoncentrowano na działaniach profilaktycznych skierowanych zarówno do środowiska dzieci i młodzieży, jak również do osób dorosłych: uzależnionych, współuzależnionych (rodziny). Przedmiotem działań Komisji są przedsięwzięcia profilaktyczne dla poszczególnych grup, jak też praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w formie prowadzenia wywiadów, rozmów, kierowania na leczenie odwykowe, itp. Komisja współpracuje w tym zakresie z terapeutą uzależnień, prowadzącym Punkt Konsultacyjny (dyżury w każdy poniedziałek w godz. 15:00 17:00 w budynku b. Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce), GOPS w Wielkiej Nieszawce, czy Zespołem Interdyscyplinarnym. Od roku 2011 działa również Klub Anonimowych Alkoholików skupiający osoby, które dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Klub współpracuje z Gminną Komisją oraz Punktem Konsultacyjnym, będąc uzupełnieniem oferty pomocy i wsparcia ze strony Gminy. Spotkania Klubu AA odbywają się w poniedziałki w budynku b. Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce. Komisja Profilaktyki zajmuje się także prowadzeniem kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przepisów prawa lokalnego, organizuje konkursy profilaktyczne, inicjuje udział w kampaniach profilaktycznych (lokalnych, krajowych), czy współdziała z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy, porady zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, we wtorki 8-16, pok. nr 5. Więcej informacji na w zakładce GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Nabór wniosków o przyznanie dotacji Lokalna Grupa Działania PODGRODZIE TORUŃSKIE ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Celem działania jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocji zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać rolnicy i domownicy (stale mieszkający w gospodarstwie rolnym, mający ukończone 16 lat) ubezpieczeni w KRUS. Pomoc polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów netto (jednak nie więcej niż zł). O pomoc ubiegać się mogą rolnicy oraz domownicy, którzy planują stworzyć lub rozwijać działalność typu: agroturystyka, turystyka wiejska, usługi prowadzone przy gospodarstwie rolnym (np. warsztat, usługi serwisowe), usługi dla ludności (np. sklep), usługi dla rolników (np. transport), rzemiosło, rękodzieło, przetwórstwo produktów rolnych, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, doradztwo i rachunkowość itp. Koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach tego programu obejmują m.in. zakup wyposażenia (tylko nowy sprzęt) punktów handlowych, usługowych, remont, modernizację, budowę i przebudowę budynków służących prowadzeniu działalności gospodarczej, zakup maszyn i urządzeń (tylko nowych) służących produkcji.

10 Termin składania wniosków: grudnia 2012 r. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD w Lubiczu ul. Toruńska 24, pokój nr 7, tel Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wraz z instrukcją jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie" NOWY SYSTEM ODBIERANA ODPADÓW W GMINIE W dn. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa z dn. 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Wprowadzając nowe uregulowania prawne ustawodawca zmienia całkowicie dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie całego kraju, a najważniejszą treścią wprowadzonej reformy jest nałożenie na gminy obowiązku zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy właściciele nieruchomości zostaną objęci obowiązkowym systemem odbierania odpadów i będą rozliczać się z gminą, która zorganizuje przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. Do momentu przejęcia przez gminę tego obowiązku, tj. do dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów. W związku z nowymi regulacjami prawnymi Rada Gminy Wielka Nieszawka zobowiązana została do podjęcia szeregu uchwał. Jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada przyjęła naliczanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jako najbardziej sprawiedliwą. Rada Gminy w drodze uchwały podjęła również decyzję, że odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy). Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy deklarację, która określa m.in. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy) ilość pojemników o określonej pojemności. Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce do 28 lutego 2013r. Miesięczna stawka opłaty od jednej osoby wyznaczona w drodze uchwały będzie jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy, przy czym każdy, kto będzie selekcjonować odpady, będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie za selektywną zbiórkę naliczana będzie niższa opłata 12,30zł od osoby. W przypadku braku selektywnej zbiórki naliczona zostanie opłata w wysokości 24,60zł od osoby. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów nowy system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka zacznie funkcjonować od dn. 1 lipca 2013 r. Poniżej publikujemy treść uchwał podjętych przez Radę Gminy Wielka Nieszawka w związku nowymi regulacjami prawnymi: UCHWAŁA Nr XXIII /102/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Niniejsza uchwała, zwana dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej gminą. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

11 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując w szczególności następujące obowiązki: 1) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości; 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w 8; 3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych; 4) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w 4, 5, 8, 9, 10 oraz Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 1) papier i tektura; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) opakowania wielomateriałowe; 5) szkło; 6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 7) odpady zielone; 8) przeterminowane leki; 9) chemikalia; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 14) zużyte opony. 2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche. 3. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre). 4. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych. 5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 może być realizowany przy wykorzystaniu pojemników ustawionych na nieruchomościach, których właścicielem jest przedsiębiorca uprawniony do odbierania odpadów komunalnych. 6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 8-14 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania, zgodnie z zasadami określonymi w 5 niniejszej uchwały Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia, wskazanych przez gminę. 2. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666 z późn. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady bądź też umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez gminę. Odpady te mogą być także przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru. 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) do punktów zbierania tych odpadów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, do punktów selektywnego odbierania odpadów komunalnych lub wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru.

12 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie nieruchomości. Odpady te winny być dostarczone do wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru. 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w 4 ust.1 pkt 1-7 i pkt 13 należy gromadzić w pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, wskazane w 4 ust.1 pkt 8-12 i pkt 14, powinny być przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru. 8. Do pojemników nie wolno wrzucać substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wylewania substancji ciekłych Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest: a) na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości. 3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości powinno odbywać się tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie zanieczyszcza ono sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 7. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w 12 i o pojemności wynoszącej minimum: 1) 30 litrów na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej, z zastrzeżeniem iż każda z nieruchomości powinna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów; 2) 2 litry na 1 miejsce pochówku na terenie cmentarza, a w dniach od 28 października do 4 listopada dodatkowo pojemnik o pojemności 1100 litrów; 3) 3 litry na 1 ucznia/dziecko/pracownika/ 1 tydzień- w szkołach wszelkiego typu; 4) 5 litrów na 1 łóżko/ 1 tydzień- w hotelach, motelach, pensjonatach, domach pomocy społecznej; 5) 10 litrów na 1 pracownika/1 tydzień- w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 6) 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 7) 20 litrów na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów; 2. Do zbierania odpadów komunalnych służą: 1) pojemniki o pojemności: 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów. 2) kontenery o pojemności: 2,3 m3, 3,5 m3, 6,5 m3, 7,5 m3;

13 3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 do 120 litrów oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1000 litrów; 4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów; 3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne: 1) kolor żółty- pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali (odpadów suchych); 2) kolor biały- pojemniki przeznaczone do zbierania szkła; 3) kolor brązowy- pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów) Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela. 3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. 10. Na terenie nieruchomości nie wolno: 1) umieszczać w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów, które należy zbierać selektywnie i umieszczać na zasadach określonych w niniejszej uchwale; 2) gromadzić odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 2 Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia. 12. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 1) odpady mokre (bioodpady): a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 2) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka; 5) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 6) odpady komunalne z cmentarzy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 7) odpady budowlane i rozbiórkowe odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości; 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka; 9) chemikalia, opony, baterie i akumulatory małogabarytowe- odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka. 13. Wywóz nieczystości ciekłych powinien nastąpić w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu. 14. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do: 1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: roznoszenia pasożytów lub insektów; 2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzę- z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników.

14 15. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psa obronnego obowiązany jest do wywieszenia na ogrodzeniu stosownej informacji Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu. 2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia. 3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów: 1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia; 2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii. 17. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny rekreacyjne, boiska szkolne lub inne miejsca oznaczone zakazem. 18. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości. 2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości. 4. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby. 5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej oraz zakładami produkcyjnymi. 2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października. 3. Obowiązek o którym mowa w ust. 2 uznaje się za wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży truciznę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października. 4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości. 21. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia powstawania odpadów komunalnych poprzez: 1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 3) unikanie produktów nie nadających się do recyklingu lub kompostowania. 22. Traci moc uchwała Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem 4 ust 1 pkt 6 i 7, ust.3 oraz 4, 8 ust. 3 pkt 3, 12 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski

15 UCHWAŁA Nr XXIII/103/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Gmina Wielka Nieszawka odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski UCHWAŁA Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1.1. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka zobowiązani są wnosić co miesiąc z dołu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r. 2. Opłatę, o której mowa w 1, uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski UCHWAŁA Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 6j ust 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,30 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 24,60 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

16 3.1.Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości: 1) pojemnik o pojemności 60 litrów- 9,50 zł 2) pojemnik o pojemności 120 litrów- 11 zł 3) pojemnik o pojemności 240 litrów- 21 zł 4) pojemnik o pojemności 1100 litrów- 60 zł 5) pojemnik o pojemności 2300 litrów- 300 zł 6) pojemnik o pojemności 3500 litrów- 350 zł 7) pojemnik o pojemności 6500 litrów- 400 zł 8) pojemnik o pojemności 7500 litrów- 420 zł 2. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości: 1) pojemnik o pojemności 60 litrów- 19 zł 2) pojemnik o pojemności 120 litrów- 22 zł 3) pojemnik o pojemności 240 litrów- 42 zł 4) pojemnik o pojemności 1100 litrów- 120 zł 5) pojemnik o pojemności 2300 litrów- 600 zł 6) pojemnik o pojemności 3500 litrów- 700 zł 7) pojemnik o pojemności 6500 litrów- 800 zł 8) pojemnik o pojemności 7500 litrów- 840 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski UCHWAŁA Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w 1 jest Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Cierpice. 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie do 28 lutego 2013 r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski

17 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPOSAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY WIELKA NIESZAWKA Podstawa prawna Składający Nazwa i adres siedziby organu właściwego do przyjęcia deklaracji Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka Wójt Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska Cierpice A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Właściciel nieruchomości* w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) awna Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 1. PESEL (dotyczy osób fizycznych)/ NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 2. Adres zamieszkania/ siedziby Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu (nie jest wymagane)

18 D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gmina Ulica Nr domu/lokalu/działki (w przypadku braku nr domu) Miejscowość Kod pocztowy Nieruchomość wskazana w części D jest (zaznaczyć właściwy kwadrat) (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy). Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F. powstają odpady komunalne (np. nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, szkoły, cmentarze, drogi, lasy, poligon wojskowy). Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G. części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F, G i H. E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy Oświadczam, że na terenie nieruchomości 21. zamieszkuje Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (zaznaczyć właściwy kwadrat) Wysokość miesięcznej opłaty Proszę wypełnić tylko jedno pole: 1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny + odpady zmieszane- poz w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych- poz. 25. Czy nieruchomość wskazana w części D jest wyposażona w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia opcji TAK należy podać pojemność kompostownia w poz. 26.) 20. Jeżeli zaznaczono TAK w poz (poz. 21x 22, kwotę należy podać w zł) 26. m 3 (podać liczbę mieszkańców) Jeżeli zaznaczono NIE w poz (poz. 21x 23, kwotę należy podać w zł)

19 G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. I. Wielkość pojemników na odpady zmieszane (w litrach) II. Stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemników a. jeżeli zaznaczono TAK w dziale E b. jeżeli zaznaczono NIE w dziale E III. Liczba wywozów w miesiącu 60 9,50 zł 19 zł zł 22 zł zł 42 zł zł 120 zł zł 600 zł zł 700 zł zł 800 zł zł 840 zł 4 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny V) 27. zgodnie z częstotli wością ustalaną indywidualnie (należy podać kwotę w zł) IV. Liczba pojemników (miesięcznie) V. wysokość opłaty (IIa x III x IV lub IIb x III x IV) H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy (dział E) oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział F) Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (suma kwot: poz poz. 27 lub poz poz. 27) 28. (należy podać kwotę w zł) I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. (miejscowość i data) J. ADNOTACJE URZĘDOWE (czytelny podpis) Pouczenie: 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz z późn. zm.). 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wielka Nieszawka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6m ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, zgodnie z art. 6m ust 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). * Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski

20 UCHWAŁA Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje: 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielka Nieszawka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady: 1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; 2) szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe-, zużyte opony- w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; 3) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót- w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; 4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - w ilościach dostosowanych do pojemników, przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych; 3.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 1) odpady mokre (bioodpady): a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 2) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu z zastrzeżeniem pkt. 5); 4) odpady komunalne z cmentarzy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z dróg, lasów, poligonu wojskowego odbierane będą w okresie od 1 marca do 31 grudnia - z częstotliwością ustalaną indywidualnie; 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 1) przeterminowane leki- w wyznaczonych punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia wskazanych przez gminę- na bieżąco w godzinach ich pracy; 2) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe- u podmiotów zbierających te odpady, w punkcie selektywnego zbierania odpadów- na bieżąco w godzinach ich pracy; 3) chemikalia oraz zużyte opony- w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach jego pracy; 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- w punktach ich zbierania zorganizowanych przez sprzedawców, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach ich pracy; 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe- w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach jego pracy;

21 6) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robótczęstotliwość ustalana indywidualnie; 7) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy- częstotliwość ustalana indywidualnie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi polegające na odbieraniu odpadów dostarczonych przez mieszkańców, które zostały wskazane w 3 ust 2 pkt 2, 3, 4, Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów wskazanych w 3 zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski TELEFONY ALARMOWE GMINNEGO POGOTOWIA WOD. KAN. Awarię na gminnej sieci wod.-kan. można zgłaszać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy pod numerami telefonów: ; w. 33 lub w. 33. Po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne w godz. 6:00-22:00 czynny jest telefon Inne przydatne numery telefonów: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce , B. Ośrodek Kultury w Małej Nieszawce Gminny Ośrodek Zdrowia Przedszkole Leśny Ludek Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce Szkoła Podstawowa w Cierpicach Gimnazjum w Cierpicach Urząd Pocztowy w Cierpicach Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ======================================================================== Informator opracowany przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Cierpice

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta 2012/2013 AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE arch. ZPK zdj. B. Chojęta Piękna nasza Gmina cała... Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Chojnice Wydanie gazetki Aktualności z Gminy Chojnice jest już naszą coroczną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1683 UCHWAŁA NR XXVIII/145/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 11 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1683 UCHWAŁA NR XXVIII/145/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 1683 UCHWAŁA NR XXVIII/145/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo