Polska-Tarnowskie Góry: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Tarnowskie Góry: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 150-261284. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Tarnowskie Góry: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. ul. Pyskowicka Osoba do kontaktów: Regina Lewczuk Tarnowskie Góry POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostarczania posiłków dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej i ul. Opolskiej 21. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul. Pyskowicka 47-51, ul. Opolska 21, Tarnowskie Góry 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w Zamawiającego z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych w okresie 3 lat od podpisania umowy. Posiłki sporządzane będą w kuchni Wykonawcy z jednoczesnym ich dowozem do kuchenek oddziałowych Zamawiającego. Usługa świadczona będzie 7 dni w tygodniu dla przeciętnie dziennie 240 pacjentów 14-tu oddziałów szpitalnych Zamawiającego, trzy razy dziennie w godzinach: śniadanie, 12: obiad i 14: kolacja. Usługa świadczona będzie samochodem transportowym Wykonawcy, przy użyciu profesjonalnych wózków/pojemników transportowych do posiłków, umożliwiających szczelne zamknięcie przestrzeni ładunkowej wózka z utrzymaniem pożądanej temperatury posiłków. Zamawiający dopuszcza dystrybucję posiłków w systemie tacowym lub termosowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować następujące posiłki: a) śniadanie - kawa z mlekiem 200ml, zupa mleczna 250ml, pieczywo - 100g, masło- 10g. Dodatek do śniadania dla cukrzych, położnic, dzieci 40g- 60g w zależności od asortymentu b) obiad pełny dla wszystkich diet. - W dekadzie 4 razy obiad z mięsem :zupa - 250ml,ziemniaki 200g,mięso gotowa porcja na talerzu 70g, jarzyna - 100g. - 1 raz ryba: zupa 250ml, ziemniaki 200g jarzyna, 100g ryba gotowa porcja 70g. - 2 razy obiad bezmięsny zupa 250 ml, drugie danie 300g - 3 razy obiad półmięsny zupa 250ml drugie danie 300g c) kolacja - herbata 250ml, pieczywo -100g (cukrzyca - 150g) masło 10g, dodatek do kolacji- 40g- 60g w zależności od asortymentu - w ilościach zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr [C] do niniejszej SIWZ. d) posiłki dla pacjentów hospitalizowanych pozą umową z NFZ: śniadania i kolacje : herbata 250ml,, pieczywo różne - 150g, masło- 10g, wędlina- 50g, ser żółty- 50g, pomidor i ogórek zielony -plastry 100g, jajko 1 szt. w ilościach zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr [C] do niniejszej SIWZ Dopuszcza się możliwość świadczenia przez Wykonawcę usług żywienia personelu szpitala - posiłki płatne przez osoby zamawiające Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednio do tego celu przygotowanych pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem lub na tacach termoizolacyjnych w odpowiednich pojemnikach. Mycie i wyparzanie naczyń stołowych, termosów,tac, pozostałych akcesoriów użytych do dzielenia posiłków, odbywać się będzie u Wykonawcy usługi.wykonawca usługi będzie zabierał brudne naczynia po każdym posiłku wraz z resztkami żywieniowymi utylizowanymi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość wózków transportowych z zamkniętą przestrzenią ładunkową utrzymujących temperaturę, służących do dystrybuowania posiłków na oddziałach. Mycie wózka po stronie Zamawiającego. 2/10

3 3/ Wyposażenie w naczynia stołowe, sztućce oraz pozostałe wyposażenie kuchenki oddziałowej leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania zastawy stołowej w trakcie trwania umowy Posiłki winny być przygotowywane wg. następującej klasyfikacji diet: a) dieta podstawowa, b) dieta łatwostrawna, c) dieta z ograniczeniem tłuszczu d) dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów, e) dieta papkowata, płynna, płynna wzmocniona, f) diety specjalne -wg zaleceń lekarza, Diety wskazane przez dietetyka szpitala muszą być bezwzględnie zachowane zgodnie z klasyfikacja diet Instytutu Żywienia i Żywności według Podstaw naukowych żywienia w szpitalach Wykonawca przedstawia do akceptacji osobie wyznaczonej przez zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem jadłospis dekadowy W zakresie sporządzania posiłków wykonawca zobowiązuje się do: a) stosowania się do sugestii i uwag zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru produktów. b) wyliczenia diet (dekada) pod względem składników odżywczych i wartości energetycznych, jeden raz na kwartał i przedstawienia zamawiającemu. c) gwarancji, że posiłki będą urozmaicone z uwzględnieniem sezonowości, świąt. Dobór produktów zgodny z wymogami diety i zasadami żywienia. d) używanie surowców dobrej jakości w zachowanych terminach ważności, e) wdrażania, przestrzegania i opracowywania instrukcji dobrej praktyki higienicznej w procesie technologicznym Posiłki winny spełniać zalecenia Instytutu Żywienia i Żywności pod względem wartości odżywczej dla danej diety Wykonawca świadczył będzie usługę zgodnie z wymogami rozporządzeń nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE - Polskie wydanie specjalne Rozdział 13, tom 34, str. 319) oraz nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE - Polskie wydanie specjalne Rozdział 3, tom 45, str. 14), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy Przygotowanie i transport posiłków realizowane będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80, poz. 545) Wykonawca zapewnia zgodność wykonywanych czynności z obowiązującymi normami zaleconymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego Wykonawca odpowiada, aby planowanie i sporządzanie posiłków odbywało się zgodnie z zasadami dietetyki, dostarczanie posiłków następowało wg. potrzeb zamawiającego, z podziałem na diety o odpowiedniej jakości, kaloryczności, wartości odżywczej i temperaturze Wykonawca zapewni ciągłość dostaw posiłków bez względu na ewentualne awarie i wstrzymanie produkcji. 3/10

4 4/10 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli: - zgodności rodzaju posiłków z zamówiona dietą i wielkością porcji posiłku, - gramatury ilości dostarczonych produktów zgodnie z jadłospisem - w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń kuchni Wykonawcy oraz pojazdu transportowego Zamawiający wymaga dostarczenia wyników badań bakteriologicznych: 1. 1 x na kwartał - urządzeń kuchennych, talerzy, tac i termosów 2. 1 x na kwartał - czystość kabiny ładunkowej samochodu transportowego, 3. 1 x na kwartał - wyników badań bakteriologicznych wody stosowanej do procesu produkcji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, ppoż, higieniczno-sanitarnych i porządek obowiązujący przy produkcji i dystrybucji posiłków Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe zakażenia i zatrucia pokarmowe powstałe z winy Wykonawcy przy procesie produkcji i dystrybucji posiłków oraz ponosi koszty postępowania przeciwepidemiologicznego Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji kontrolnej Inspekcji Sanitarnej dokonanej na obiekcie Wykonawcy usługi oraz zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kopii protokołów kontroli Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji wydanych posiłków, która jest każdorazowo potwierdzana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego oraz comiesięcznych zestawień ilości wydanych posiłków z podziałem na oddziały szpitalne Dostarczone posiłki będą odpowiednio konfekcjonowane, chronione przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniem, o właściwej temperaturze, jak również odpowiednio oznakowane (nazwa oddziału, rodzaj diety) Wykonawca dostarczy w trakcie realizowania usługi na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (dostarczona żywność musi posiadać odpowiednie certyfikaty jakości lub atesty, zapewniające bezpieczeństwo spożywania) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji usługi musi okazać dokumentację kontroli sanitarnej stosowanych środków transportu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych posiłków, uzależniając swą decyzję od aktualnego stanu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Dokładną ilość posiłków z podziałem na diety w każdym dniu, otrzyma Wykonawca od Zamawiającego do godz. 7:30 dnia bieżącego Ewentualne korekty w ilości posiłków i rodzaju diet, Zamawiający dokona najpóźniej do godz. 10:30 dnia bieżącego (dot. obiadu i kolacji) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który po rozpatrzeniu reklamacji, dostarczy towar wolny od wad lub uzupełni dostawę o brakujący asortyment niezwłocznie tj. do 1 godziny od zareklamowanej bądź niedostarczonej dostawy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 4/10

5 5/10 II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: 1Śniadanie porcje ; 2 Obiad porcje ; 3 Kolacja porcje ; 4 Śniadanie (osoby spoza umowy z NFZ) porcje 720; 5 Kolacja (osoby spoza umowy z NFZ) porcje 720. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: ,70 zł 2. Forma wadium Wadium należy wnieść w następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela, f) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie z gwarancji powstaje oraz wygasa, g) określenie, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub 5/10

6 6/10 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, h) wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09/11/2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.): - zobowiązanie banku/innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, - wskazanie podmiotu, za który bank inna instytucja dokonuje poręczenia, - dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, - kwota do wysokości, której bank inna instytucja będzie zobowiązany, - określenie okresu ważności poręczenia, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Zaleca się umieszczenie dopisku wadium dot. numeru sprawy WSP-DZP /2013. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w następujący sposób: - TRWALE spiąć z ofertą kserokopię wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, - oryginał wadium, należy dołączyć do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6.2 poniżej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 6/10

7 7/10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: złożyć decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej, że wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: złożyć decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej, że wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 700 tys. zł. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 7/10

8 8/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Wzór wykazu stanowi załącznik nr [F] do SIWZ; - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenia, że Wykonawca dysponuje sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, każde o wartości minimum 500 tys. zł ) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie złożone: - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr [C] do SIWZ, - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia, oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr [C] do SIWZ. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: WSP-DZP /2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. 8/10

9 9/10 IV.3.7) IV.3.8) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51, budynek administracji Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: za 36 miesięcy VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Zgodnie z 5 wzoru umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 1. Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 Pzp, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Do formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy punkt V.2. SIWZ dotyczący wadium stosuje się odpowiednio. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze: a) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU z 19 lutego poz. 232), 9/10

10 10/10 VI.4.3) VI.5) b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238). składania odwołań: 1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy. 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd ZamówKrajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132197-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne 2015/S 129-237112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne 2015/S 129-237112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237112-2015:text:pl:html Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne 2015/S 129-237112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92920-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo