Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1241 z późn. zm.), zarządzam: 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Radzyminie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011 rok wraz z załącznikami. 2 Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011 rok wraz z załącznikami 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza /-/ Andrzej Siarna

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia r. Sprawozdanie z WYKONANIA BUDŻETU Gminy RADZYMIN w 2011 r. (Dane liczbowe zaokrąglono do pełnych złotych) I - ZMIANY BUDŻETU W 2011 roku budżet Gminy zmieniono w sposób następujący: początkowy plan dochodów zmniejszono z kwoty ,00 do kwoty ,00 tj. o ,00 co stanowi zmniejszenie o 0,19% planu początkowego; początkowy plan wydatków zwiększono z kwoty ,00 do kwoty ,00 tj. o ,00 co stanowi zwiększenie o1,28% planu początkowego. II WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości ,00 tj. 88,27% planu rocznego ( ,00) Struktura dochodów budżetu w 2011r. wg głównych źródeł: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktura dochodów wykonanych Dochody własne , ,00 84,85 61,84 % Subwencje , ,00 100,00 23,30 % Dotacje ogółem , ,00 86,90 14,86 % razem , ,00 88,27 100,00 % 1

3 Wykres struktury dochodów plan wykonanie dochody własne subwencje dotacje Struktura dochodów budżetowych na przełomie lat Rodzaj dochodu Dochody własne Subwencje Dotacje Ogółem Wykres struktury dochodów budżetowych na przełomie lat doch.własne subwencje dotacje 2

4 Dochody własne wymierzane i pobierane przez organ podatkowy na podstawie różnych ustaw wpływają bezpośrednio od podatników na konto Gminy Radzymin i są to: 1. podatki 1. od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, 2. opłaty lokalne : targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu i inne. 3. pozostałe dochody: wpływy z tytułu : sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn, mandaty i grzywny, zapisów w postaci pieniężnej, wpływy z usług i różnych dochodów WYKRES DOCHODÓW WŁASNYCH WYMIERZANYCH I POBIERANYCH PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE NA PRZEŁOMIE LAT wpływy z podatków wpływy z opłat pozostałe dochody Dochody własne wymierzane i pobierane przez pracowników Urzędu Rodzaj dochodu Wpływy z podatków Wpływy z opłat Pozostałe dochody własne Razem dochody własne

5 W 2011r. w drodze wydanych decyzji po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników, organ podatkowy zastosował ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia w podatkach i opłatach w wysokościach podanych w poniższej tabeli: (informacje podano w zaokrągleniu do pełnych złotych) Nazwa podatków Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych Podatek od spadków, darowizn Umorzenia, zaniechanie poboru i zwolnienia Uchwała Rady Nr 313/XXII/2008 Odroczenia, rozłożenia na raty płatności, przesunięcie terminów płatności Skutki obniżenia stawek podatków w 2011roku ogółem Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości Uchwałą Nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. skorzystali następujące osoby prawne: 3. Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ,00 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ,00 5. RKS Mazur 4 154,00 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,00 7. Ochotnicze Straże Pożarne (w Radzyminie, Starych Załubicach, Rudzie, Mokrem, Zawadach) ,00 Aby zmniejszyć zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych, pracownicy referatu finansowego dokonali następujących czynności: 1) wystawili upomnienia i przesłali podatnikom, którzy nie wywiązują się z obowiązku podatkowego. Ilość wystawionych upomnień szt. dla osób fizycznych i 75 szt. dla osób prawnych. 2) wystawili i przesłali do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze: - na osoby fizyczne posiadające zaległości i pomimo skutecznie dostarczonych upomnień nie przestrzegają obowiązku podatkowego w ilości 384 szt. - na osoby prawne w ilości 10 szt. Komornik Urzędu Skarbowego realizując tytuły wykonawcze otrzymane z Urzędu wyegzekwował w 2011r. poniższe kwoty: - od osób fizycznych ,51 zł - od osób prawnych ,46 zł 3) przesłali do Sądów wnioski o wpis w księdze wieczystej dotyczącej zabezpieczenia hipoteki z tytułu zaległości podatkowej: dla osób fizycznych osób prawnych razem zajęta hipoteka na r ,90 zł 7 771,00 zł zajęcie hipoteki za rok ,00 zł - Wykreślenie/zwrot ,00 zł ,00 zł RAZEM ,90 zł 1 983,00 zł 4

6 Zaległość w podatkach i opłatach na koniec 2011r. wynosi: 1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnym, leśnym: ,00 Zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych stosunku do roku 2010 wzrosła o ,00 złotych, 2) w podatku od środków transportowych: ,00 Zaległość w podatku od środków transportowych wzrosła o ,00 złotych, 3) w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych: ,00 Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosła o ,00 złotych, 4) w czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy: ,00 Zaległość w opłacaniu czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wzrosła o ,00 złotych, 5) w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe ,00 Urzędy Skarbowe realizują między innymi następujące podatki: podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) Zaległość w wymienionych podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe wzrosła o ,00 złotych Poniższa tabela prezentuje zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w poszczególnych miejscowościach Gminy Radzymin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. (zaokrąglenia do 1 zł.) lp nazwy miejscowości Gminy Radzymin ilość osób zameldowanych na dzień r. zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zaległość wynosi 1. Arciechów Borki Cegielnia Ciemne Stary Dybów, Folwark Kolonia Dybów Emilianów Stary Janków Nowy Janków Łąki Łosie Mokre Nadma Radzymin Ruda Rżyska Sieraków Słupno Wiktorów S. Załubice,N. Załubice, Opole i Wolica 21. Zawady Zwierzyniec ogółem

7 Dochody własne wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowego, to między innymi: udziały w podatkach od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT, podatek od czynności cywilnoprawnej, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i inne. WYKRES DOCHODÓW WŁASNYCH WYMIERZANYCH I POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA PRZEŁOMIE LAT PIT i CIT pozostałe podatki Dochody własne wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe Rodzaj dochodu PIT i CIT Pozostałe podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe ogółem

8 Dotacje celowe otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody lub z innych instytucji. Muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym razie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. Subwencja oświatowa, to środki finansowe z budżetu państwa w całości przeznaczone na potrzeby oświaty. WYKRES DOTACJI I SUBWENCJI NA PRZEŁOMIE LAT Dotacje 2010 Dotacje 2030 Pozostałe dotacje Subwencje Dotacje i subwencje na przełomie lat Rodzaj dochodu Dotacje ( 2010) Dotacje ( 2030) Pozostałe dotacje Subwencja oświatowa ogółem Problemy finansowe Gminy Radzymin spowodowane były faktem, iż dochody własne nie wpłynęły do budżetu Gminy w ponad 15% jak również i dotacje wynikające z ustawy lub z zawartych porozumień (umów) ponad 13%. Każda dotacja wynikająca z przepisów prawa lub z zawartych umów powinna być w pełni zrealizowana, gdyż brak dotacji na określone zdania powoduje problemy finansowe Gminy. Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne z których Gmina realizuje zadania ustawowe, między innymi takie jak: utrzymanie administracji samorządowej, przedszkoli, świetlic, dopłata do utrzymania oświaty, pomoc społeczna, oświetlenie placów i ulic, utrzymanie zieleni, ochrona środowiska, utrzymanie budynków komunalnych, transportu lokalnego, utrzymanie i budowa infrastruktury na terenie Gminy, utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, bezpieczeństwo publiczne, wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz współfinansowanie Instytucji Kultury. Subwencja na cele oświatowe w wysokości ,00 jest niewystarczająca, aby realizować wszystkie zadania oświatowe nałożone przepisami prawa. 7

9 plan wykonanie Dochody bieżące , ,00 Dochody majątkowe , , , ,00 Wykonanie dochodów wg działów Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano tylko w 29,41%, ponieważ Gmina nie otrzymała zaplanowanej dotacji w 2011r. Dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym i przyłączem energetycznym w miejscowościach Ciemne i Cegielnia, (umowa o przyznanie pomocy nr UM /09 zawarta w dniu r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika wraz z aneksami dokonującymi zmian terminu przekazania dotacji ) Gmina otrzymała w styczniu 2012r. w wysokości ,00. Ta kwota zostanie przyjęta do budżetu Gminy i przeznaczona na zapłatę istniejącego zobowiązania. Dz. 600 Transport i łączność ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 65,95 %. Plan nie wykonany w związku z nieotrzymaniem dotacji. Umowa przyznania pomocy Gminie Radzymin Nr UM /10 RW.II/BW/ /10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dotycząca zakupu czterech sztuk witaczy elementów publicznej infrastruktury turystycznej o treści WITAMY W RADZYMINIE. Gmina otrzymała dotację w styczniu 2012r. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 79,56%. Dochody nie wykonane dotyczą nie zrealizowanej sprzedaży składników majątkowych, ponieważ - przygotowany przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Arciechowie gmina Radzymin oznaczonej w ewidencji jako działka ewid. nr 32, o powierzchni 0,21 ha, w cenie wywoławczej ,00 zł (netto), został odwołany z powodu złożenia, przez byłych właścicieli wniosku o zmianę decyzji, na podstawie której przedmiotowa nieruchomość przeszła na rzecz Państwa. - przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Borkach gmina Radzymin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 20/4, o powierzchni 0,0914 ha, w cenie wywoławczej ,00 zł (netto), został zakończony wynikiem negatywnym. Oferent, który wpłacił wadium nie przystąpił do przetargu. Dz. 710 Działalność usługowa 9 936,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 99,36%. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu r. z Wojewodą Mazowieckim na renowację nawierzchni trawiastej na mogiłach zbiorowych na Cmentarzu Poległych w Radzyminie zadanie zrealizowano. Dz. 750 Administracja publiczna ,00 Planowane dochody w kwocie , 00 wykonano w 74,86%. Pozostała działalność zaplanowane darowizny w postaci pieniężnej i wpływy z różnych dochodów ,00 zrealizowano w 44,86 % : w tym wpłaty i darowizny na obchody 15 sierpnia ,00 i prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego 1 766,00 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Planowane dochody w kwocie ,00 wykonano w 99,51%. Dotacja z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu oraz datacja na aktualizacje spisu wyborców. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Planowane dochody w wysokości ,-zrealizowano w 99,98%. 1. Dotacja z budżetu państwa na szkolenie pracownika Obrony Cywilnej 200, Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie 7 000,00 Wartość motopompy ,00 dopłata z budżetu Gminy 9 800, Mandaty i kary pieniężne nałożone przez Straż Miejską ,00 8

10 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 zrealizowano w 85,51%. Wykonanie dochodów w dziale 756 szczegółowo opisano w tabeli Nr 1 Nie wykonanie dochodów wynika z wiele czynników, a mianowicie: kryzys w gospodarce narodowej, coraz większe bezrobocie, podatnicy nie mający stałego źródła dochodów generują coraz większe zadłużenie w podatkach, przedsiębiorcy generują straty, zamiast przysparzać Gminie dochodów, Urzędy Skarbowe zwracają się do Gminy o zwroty wpłaconych podatków, likwidacje przedsiębiorstw przez Syndyka Masy Upadłościowej pozbawia dochodów Gminę, ponieważ podatki i opłaty lokalne nie są zaspakajane w pierwszej kolejności. gdyż Syndyk w pierwszej kolejności zaspakaja swoje potrzeby, ZUS u, Urzędów Skarbowych, Banków. Dz. 758 Różne rozliczenia ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 99,28%. W tym rozdziale nie wykonano planu dotyczącego odsetek od rachunków bankowych. Wobec minimalnej kwoty na rachunkach bankowych, odsetki naliczone przez Banki wyniosły tylko 3 962,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 75,79% Gmina nie otrzymała zaplanowanej dotacji na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radzyminie, ponieważ Umowa Nr 2376/1580/FRKF/T/10 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisana pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Radzymin w dniu r. została zmieniona w sposób następujący: 1. dofinansowanie w 2011r. do kwoty ,00 2. dofinansowanie w 2012 r. do kwoty ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 100,51%. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych pt. Radzymiński program aktywizacji zawodowej osób niepracujących w wysokości ,00 - została zrealizowana w 99,64% Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 98,29%. Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa : 1) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych ,00 2) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych ,00 3) na zakup podręczników dla uczniów WYPRAWKA SZKOLNA ,00 4) na jednorazowy zasiłek losowy dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne ,00. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 000,00 zwrócono na rachunek bankowy Beneficjenta -do Kuratorium Oświaty i Wychowania. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 52,72 %. Zaplanowane dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska nie zostały wykonane. Planowana kwota ,00 została wykonana w wysokości ,00 jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz wpłaty osób fizycznych i prawnych na rzecz ochrony środowiska. Szczegółową klasyfikację budżetową dochodów stanowi Tabela Nr 1 9

11 III WYKONANIE WYDATKÓW W 2011r. wykonano wydatki w wysokości ,00 tj. 86,92% planu rocznego ( ,00) a) wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 dotacje, dofinansowania ,00 obsługa długu ,00 pozostałe bieżące ,00 b) wydatki majątkowe ,00 Wykres struktura wydatków wg grup rodzajowych wykonanie w 2011r dotacje obsługa długu bieżące inwest Struktura wydatków na przełomie lat Rodzaj wydatku Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem

12 Wykres struktura wydatków na przełomie lat z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące wyd.majątkowe wyd.bieżące Wydatki publiczne są dokładnie analizowane i realizowane w granicach obowiązującego prawa. Celowość wydatku jest potwierdzona podpisem osoby merytorycznie odpowiedzialnej. Środki finansowe na wydatki są ograniczone, a potrzeby mieszkańców nieustannie rosną. Z budżetu Gminy Radzymin przekazuje się środki finansowe jednostkom budżetowym,: na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, na pomoc społeczną dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki budżetowe środki finansowe przeznaczają na bieżącą działalność, a dochody realizowane przez te jednostki odprowadzają na rachunek budżetu. Działają również inne jednostki organizacyjne, które działają na terenie Gminy otrzymują z budżetu dotacje uzupełniające swoje dochody oraz udziały, są to: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteki Publiczne, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedszkola niepubliczne oraz kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Wykonanie wydatków Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 zrealizowana w 98,33% Wydatki przeznaczono na: - wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 364,00 (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - wydatki inwestycyjne opisane w tabeli Nr ,00 - wydatki związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą rolnikom podatku akcyzowego ,00 - wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ,00- Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 864,00 W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zaplanowana dotacja w wysokości ,00- przekazana na rachunek bankowy Instytucji Wdrażającej Program, została wykorzystana w 31,17%. Pozostałą kwotę dotacji Instytucja zwróciła Gminie. 11

13 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została zrealizowana w wysokości 100,00% Wydatki przeznaczono na: - zadania inwestycyjne opisano w tabeli Nr 2. Dz. 600 Transport i łączność ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykonano w 83,12% Wydatki przeznaczono na: 1. transport lokalny dla mieszkańców Gminy ,00 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich i powiatowych ,00 3. pomoc finansową dotyczącą modernizacji dróg wojewódzkich ,00 4. pomoc finansową dotyczącą modernizacji dróg powiatowych ,00 5. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ,00 6. zadania i zakupy inwestycyjne opisano w odrębnym załączniku ,00 W dziale 600 wyodrębniono następujące rozdziały, których realizację opisano poniżej: Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00 1. Dofinansowanie linii autobusowych ZTM - Warszawa Nadma Nr 740, - podział kosztów: Marki- 50%, Radzymin -50%, Ząbki 0%, - Warszawa- Załubice Nr 734, - podział kosztów: Radzymin -100%, Nieporęt 0%, - Warszawa Radzymin os. Viktoria Nr podział kosztów : Marki -10%, Radzymin- 90%, Ząbki 0% 2. Współfinansowanie usług przewozowych w kwocie 2.16zł za 1km Firmie RAF-BUS, który przewozi pasażerów na trasie Sieraków Słupno Radzymin -Ruda-Borki- Załubice. Średniomiesięcznie wykonuje km. 3. Współfinansowanie usług przewozowych w kwocie 2.16zł za 1km Firmie RAF-BUS, który przewozi pasażerów na trasie Radzymin Ruda Stare Załubice Arciechów. Średniomiesięcznie wykonuje 1344 km. 4. Współfinansowanie usług przewozowych w kwocie 2.16zł za 1km Firmie Przewozy Autobusowe Jan Dymek, który przewozi pasażerów na trasie Sieraków (pętla) Słupno (skrzyżowanie). Średniomiesięcznie wykonuje 472 km. Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Zrealizowano następujące zadania w zakresie pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : zrealizowano nadzór inwestorski nad budową kanału drenażowego w ul. Wróblewskiego ,00 opłacono składki określone w decyzji Starostwa Powiatowego a dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania kanału Sierakowskiego i Beniaminówki ,00 Rozdz Drogi publiczne powiatowe ,00 Zrealizowano następujące zadania w zakresie pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: budowa chodnika w ul.polnej wraz z dodatkowymi zjazdami, dojściami, odwodnieniem drenażowym ,00 zł. budowie odwodnienia w ul. Wróblewskiego ,00 zł. opracowano dokumentację projektową modernizacji ul. Sienkiewicza w Sierakowie, wybudowano 200mb chodnika ,00 zł. opłacono składki określone decyzjami Starostwa Powiatowego a dotyczące zajęcia pasa drogowego ,00 zł. Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 Zrealizowano zadania inwestycyjne, które opisano w załączniku Nr ,00 zł Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych przeznaczono ,00 zł, między innymi na: a) Utwardzenie dróg gminnych gruzem: Radzymin ul. Morelowa, Bażancia, Kolejowa, Ziemowita, boczna od ul. Korczaka, Słupno - ul. Wspólna, Norwida, Gościniec, Brzozowa, Nadma - ul. Malinowa, Bazylikowa, Kozłówek, Tulipanowa, Prymasa Tysiąclecia, Nowy Janków, Rżyska, Łąki, Nowe Załubice, Arciechów, Łosie b) Naprawy nawierzchni dróg frezem asfaltowym : Radzymin ul. Strzelców Wileńskich, Batorego, Cicha, Żeligowskiego, Hallera, Waltera, Akacjowa, Żwirkowa, boczna od ul. Wołomińskiej, Nadma ul. Szkolna, Prymasa Tysiąclecia, Borki, Cegielnia, Łosie, Emilianów, Mokre, Stary Dybów, c) Profilowanie dróg na terenie Gminy Radzymin, 12

14 d) Wykonanie napraw cząstkowych dróg o nawierzchniach asfaltowych: Radzymin - ul. Ogrodowa, Kolonia pod Lasem, Wyszkowska, Konopnickiej, Kochanowskiego, Hallera, Wiejska, Szkolna, Armii Krajowej, Słowackiego, Batalionów Chłopskich, Mickiewicza, Nowa, Maczka, Zwycięska, Cicha, Cegielnia, Stary Dybów, Słupno, Załubice, e) Wykonanie utwardzenia terenu dla potrzeb nawrotki dla samochodu BUS we wsi Łąki, f) Wykonanie robót równiarką, walcem drogowym, koparko ładowarką, samochodem ciężarowym. Na utrzymanie zimowe dróg gmina wydała ,00 zł.. Zakupiono znaki drogowe i słupki farbę do malowania pasów ,00 zł., Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie auta na grodze gminnej 4 500,00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykonano w 74,09 % a) Utrzymanie budynków komunalnych wraz z ekipą remontującą budynki komunalne Gmina wydała ,00 b) Za usługi wyceny nieruchomości i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty (drogi), ogłoszenia,koszty notarialne i sądowe Gmina wydała ,00 zł. Dz. 710 Działalność usługowa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,- wykonano w 28,65% Zaplanowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego nie zostały w całości zrealizowane, ponieważ nastąpiły zmiany w przepisach ustawy prawa wodnego z kwietnia 2011 r., która jest wiążąca do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. z póź. zm. Otrzymana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,00 na renowację mogił na Cmentarzu Poległych została wykorzystana w 99,79%. Gmina wydatkowała z budżetu na utrzymanie bieżące i remont mogił na Cmentarzu Poległych kwotę ,00 Dz. 750 Administracja publiczna ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykonano w 87,72 % W dziale 750 Administracja publiczna wyróżnia się poniższe rozdziały, które realizują budżet. Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy Urzędu zajmujący się: sprawami obywatelskimi 4 etaty rolnictwem, leśnictwem i melioracją 1 etat obroną cywilną 0,5 etatu Środki finansowe przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej refundują zaledwie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóm pracowników zatrudnionym w referacie spraw obywatelskich. Utrzymanie pozostałych etatów oraz koszty eksploatacjne ponoszone w związku z wykonywaniem zadań zleconych realizuje Gmina. Rozdz Rady Gminy ,00 Wydatki Rady Miejskiej i biura Rady Miejskiej: - za 11 Sesji Rady Miejskiej i 61 posiedzeń komisji Rady wypłacono diety w wysokości ,00 - pozostałe wydatki: zakup materiałów, prenumerata, rozmowy telefoniczne i delegacje ,00 Rozdz Urzędy gmin i promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń ,00 - świadczenia dla pracowników, różne opłaty i delegacje ,00 - energię elektryczną, gaz i woda w budynku Urzędu ,00 - materiały, wyposażenie,opłaty i usługi w tym: ,00 czasopisma, prenumerata, książki, gazety, DZ.U ,00 materiały biurowe, czystościowe, wyposażenie i akcesoria komputerowe ,00 Usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu ,00 promocja, reklama, koszty organizacji obchodów Cudu nad Wisłą oraz wydatki na potrzeby sekretariatu ,00 Inne wydatki, pozostałe usługi ,00 - modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędy i zakup sprzętu informatycznego ,00 Rozdz Spis powszechny i inne ,00 Dotację z budżetu państwa w kwocie ,00 wykorzystano w 94,04%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 935,78 zwrócono na rachunek Urzędu Statystycznego. 13

15 Rozdz Pozostała działalność 2 888,00 W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zaplanowana dotacja w wysokości ,00 przekazana na rachunek bankowy Instytucji Wdrażającej Program w części została zwrócona. Wykorzystana dotacja przez Instytucję Wdrażającą wynosi 2 888,00. Dz.751.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykorzystano w 99,51 % Dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 392,00,00 wykorzystano na czynności związane z aktualizacją spisów wyborczych wysokości 100%, natomiast dotację na Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie ,00 wykorzystano 99,45% Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykorzystano w 88,41% Rozdz Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 Planowaną kwotę 5 000,00 wykorzystano w 100%. Przekazano dotację na fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla policjantów. Rozdz Komendy powiatowe Policji ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 100%. Przekazano dotację na fundusz celowy Policji w zakresie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji. Rozdz Ochotnicze Straże Pożarne ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 87,06% Wydatki przeznaczono na niżej wymienione zadania : - wypłata diet strażakom OSP za akcje przeciw pożarowe i inne ,00 - energię elektryczną, gaz na ogrzewanie garaży OSP ,00 - badania lekarskie członków OSP - 500,00 - remonty strażnic OSP, naprawy samochodów OSP ,00 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa pojazdów OSP) ,00 - pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne ,00 - ubezpieczenie mienia, członków i wyposażenia OSP ,00 - zakup materiałów, benzyny itp ,00 Zakup motopompy dla OSP Radzymin z dofinansowaniem w wysokości 7 000,00 od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wartość motopompy ,00 pozostała kwota na zakup motopompy ,00 pochodzi z dochodów własnych Gminy. Rozdz Obrona cywilna ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 66,88%. Wydatki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji i na szkolenia Rozdz Straż Miejska ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 73,03% Zaplanowane wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - świadczenia dla pracowników - 933,00 - materiały biurowe, benzyna, ubrania służbowe i inne ,00 - remonty, naprawy samochodów służbowych ,00 - usługi (np. usługi telefoniczne) i opłaty ,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe ,00 Planowaną kwotę ,00 wykonano w 99,92% W związku z zagrożeniem powodziowym na naszym terenie, wydatki przeznaczono na usypywanie wałów przeciwpowodziowych, udrażnianie przepustów oraz rowów i wypłatę ekwiwalentu za akcje przeciwpowodziowe strażakom i osobom biorącym udział w tych akcjach. Rozdz Pozostała działalność 2 000,00 Dotacja dla organizacji pozarządowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego opisana w odrębnym sprawozdaniu. Dz.756 Pobór podatków opłat i należności podatkowych ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,- wykorzystano w 84,20%. Wydatki przeznaczono na: 14

16 wypłatę prowizji sołtysom i inkasentom pobierającym podatki lokalne, rolne i leśne oraz inkasentom pobierającym opłatę targową na targowisku miejskim, ,00 koszty związane z naliczaniem podatków, ,00 poniesione koszty wyliczone przez Urzędy Skarbowe a dotyczące ściągniętych podatków ,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,- wykorzystano w 90,60%. Odsetki od pożyczek, kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych w latach Niższe wykonanie od założonego planu było spowodowane zmianami oprocentowania przez banki. Dz. 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna w kwocie ,00 została rozwiązana na: zarządzanie kryzysowe akcja przeciwpowodziowa ,00 rezerwa celowa w kwocie ,- została rozwiązana na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Różne rozliczenia finansowe ,00 Rozliczenia finansowe dotyczyły zwrotu wpłaconych kwot na budowę kanalizacji w ul. Wołomińskiej, która nie została zrealizowana. Zwrócono kwoty tym osobom, które partycypowały w budowie zadania inwestycyjnego w poprzednich latach i którzy zwrócili się z wnioskiem o zwrot kwoty ,00. Dz. 801 i 854 Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,00 Na edukację publiczną w zakresie utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic wydatki wyniosły około 38% wydatków ogółem. Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 - wykorzystana w 91,83% Źródła finansowania oświaty i wychowania: - Subwencji oświatowej ,00 - Dochody własne Gminy ,00 - Dotacje, dofinansowania ,00 Najwyższe kwoty przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią około 73% wydatków bieżących ogółem Dz.801 i 854, pozostałe wydatki bieżące stanowią około 27% Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: drobne remonty, opłaty i składki, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup pozostałych usług i inne wydatki określone w planie finansowym. Na terenie miasta Radzymin działają: A) 2 szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.11go Listopada 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Marii Konopnickiej 24 B) 2 gimnazja Gimnazjum Nr.1 ul.11 go Listopada 2 Gimnazjum Nr.2 ul. Marii Konopnickiej 24 C) 2 przedszkola. D) 2 świetlice Na terenie gminy działają: A) 5 szkół podstawowych Szkoła Podstawowa we wsi Ciemne 113 Szkoła Podstawowe we wsi Stare Załubice Szkoła Podstawowa Nr 1 we wsi Słupno ul. Al. Jana Pawła II 14 Szkoła Podstawowa Nr 2 we wsi Słupno ul. Szkolna 3 Szkoła Podstawowa we wsi Nadma ul. Szkolna 7 B) 2 gimnazja Gimnazjum w Słupnie ul. Jana Pawła II 14 Gimnazjum w Starych Załubicach C) 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 0 D) 1 przedszkole Na terenie miasta działają: E) 2 świetlice szkolne 15

17 Na terenie wsi działają: F) 6 świetlic szkolnych Oświata i wychowanie ,00 Rozdz Szkoły Podstawowe ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 90,96%. Wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych realizowane są przez Dyrektorów Szkół wynikające z planów finansowych i rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w wysokości ,00 zostały zrealizowana w 100,00%, zaś wydatki majątkowe realizowane przez pracowników Urzędu z zaplanowanej kwoty ,00 wykonano w 66,93% Wobec trudnej sytuacji finansowej Gminy pozostało zobowiązanie w wysokości ,00, które zostało zapłacone w lutym 2012r. Rozdz Oddziały przedszkolne ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100%. Rozdz Przedszkola ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 83,13%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Zadanie oświatowe wykonywane przez pracowników Urzędu dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwroty wypłaconych dotacji innym Gminom zrealizowano w 70,41% w związku z przyjęciem do przedszkoli niepublicznych niższej ilości dzieci niż zaplanowano. Rozdz Gimnazja ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Rozdz Dowożenie uczniów do szkoły ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Planowana kwota wydatków ,00 została wykorzystana w 100,00 %. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Planowana kwota wydatków ,00 wykorzystana w 100,00%. Rozdz Pozostała działalność ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 85,57%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych a dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (odpis na emerytowanych nauczycieli) wykonano w 100% Zaplanowane wydatki w kwocie ,00 na realizację programu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pt. Wiedza kluczem do przyszłości wykonywane przez pracowników oświaty a rozliczane przez pracowników Urzędu wyniosły ,00 i stanowią 82,81%. Dotacja dla organizacji pozarządowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego opisana w odrębnym sprawozdaniu. Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Rozdz Świetlice szkolne ,00 Plan wydatków w kwocie ,00 wykonano w 100,00 % Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 2 500,00 Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym opisano w odrębny załączniku. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych oraz klas III Gimnazjów z rodzin najuboższych oraz uczniów niepełnosprawnych. Dotacja z Kuratorium Oświaty w wysokości ,00 i środki własne Gminy 1 325,00 zostały wykorzystane w 100% 16

18 Dotację na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w kwocie ,00 wykorzystano w 95,83% w kwocie ,00. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3 000,00 zwrócono do Kuratorium Oświaty, wykorzystanie dotacji było niemożliwe, w związku z krótkim terminem realizacji środki finansowe wpłynęły do Gminy r. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Otrzymaną datację w kwocie ,00 oraz 20% udział Gminy w tym zadaniu ,00 zrealizowano w 100,00%. Stypendia szkolne otrzymało 515 uczniów, oraz zasiłki szkolne 7 uczniów. Dotacja dla organizacji pozarządowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego opisana w odrębnym sprawozdaniu. Sprawozdanie z Oświaty, Wychowania i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej sporządzone przez pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przedstawia sytuację rzeczywistą i finansową wg istniejących placówek oświatowych. W niektórych placówkach realizuje się zadania oświatowe w zakresie szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, dokształcania nauczycieli, stołówek szkolnych i świetlic. I tak: ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW / ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.PPŁKA PIL.MARIANA PISARKA W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE POZOSTAŁE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR /25 36/34, /2 4/3, /1, Średnia liczba uczniów w oddziale 22. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie wynoszą 4 802,16 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie wynoszą 53,37 złotych za 1m 2 ( powierzchnia użytkowa 2484,50 m 2 ) RAZEM Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym w Łosiu. W 2011 roku wypłacono powyższe dodatki dla dwóch osób, przeciętnie 412,50 zł miesięcznie. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania czterem nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. czyli zł na jedną osobę oraz opłacono szkolenia rady pedagogicznej w wysokości zł. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 32 uczniów klas I-II w wysokości zł. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych szkoły wpłynęło zł. z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków będących na koncie bankowym. W szkole prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają opłaty za wyżywienie uczniów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakup żywności oraz inne opłaty za zakupy na rzecz placówki. W roku 2011 dochody wynosiły zł zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW NAUCZYCIELE OSOBY/ ETATY 2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SŁUPNIE WYDATKI WYNAGR. I OSOBOWE POCHODNE NIE OD WYNAGR. ZALICZANE DO WYNAGR. ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALN. POZOSTAŁE /7 13/10, /2 2/ / Średnia liczba uczniów w oddziale 15 Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 6 821,99 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie 87,83 zł / m 2 (powierzchnia użytkowa 349,89 m 2 ) RAZEM 17

19 Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich. W 2011 roku wypłacono powyższe dodatki dla trzynastu osób przeciętnie 310,00 zł. miesięcznie. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania 2 nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. czyli 600 zł na jedną osobę oraz opłacono szkolenia rady pedagogicznej w wysokości zł. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 5 uczniów klas I-II oraz 3 uczniów niepełnosprawnych w wysokości zł. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych szkoły wpłynęło zł. z tytułu czynszu. W szkole prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają opłaty za wyżywienie uczniów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakup żywności oraz inne opłaty za zakupy na rzecz placówki. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRYMASA TYSIĄCLECIA W NADMIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. POZOSTAŁE /6 9/ /1 1/ /0, Średnia liczba uczniów w oddziale 10. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie ,86 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie 67,86 zł/m 2 ( powierzchnia użytkowa 722,50 m 2 ) RAZEM Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych szkołach wiejskich. W 2011 roku wypłacono powyższe dodatki dla dziesięciu osób,przeciętnie 339,60 zł. miesięcznie dla jednej osoby. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 7 uczniom klas I-III oraz 1 uczniowi niepełnosprawnemu w wysokości zł. W szkole prowadzone jest również konto dochodów, na które wpływają opłaty za wyżywienie uczniów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakup żywności oraz inne opłaty za zakupy na rzecz placówki. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 4. GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA W RADZYMINIE NAUCZYCIELE OSOBY/ ETATY WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR. WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGR. ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALN. POZOSTAŁE /12 32/26, / Średnia liczba uczniów w oddziale 26. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 5 308,98 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie 66,51 zł / m 2 ( powierzchnia użytkowa 927,30m 2 ) Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to : zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do odzieży treningową dla nauczycieli wychowania fizycznego. W 2011 roku wypłacono dwie zapomogi zdrowotne przeciętnie 367,50 zł. miesięcznie dla jednej osoby i trzem nauczycielom dofinansowano zakup odzieży treningowej. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania czterem nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. czyli zl na jedną osobę oraz opłacono szkolenia rady pedagogicznej w wysokości zł. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 15 uczniom klas II oraz 2 uczniom niepełnosprawnym w wysokości zł. W szkole prowadzone jest również konto dochodów, na które wpływają opłaty za wydanie duplikatów dokumentów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakupy na potrzeby szkoły. W roku 2011 dochody wynosiły 996 zł. zaś wydatki zł. RAZEM 18

20 ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 5. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. POZOSTAŁE RAZEM /4 12/10, Średnia liczba uczniów w oddziale 27. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 6 957,56 zł. Koszty eksploatacyjne budynku wynoszą rocznie 98,33 zł /1m 2 (powierzchnia użytkowa 552 m 2 ) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800 zł. Jest to wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w wysokości 10 zł. miesięcznie za jedną osobę. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania jednemu nauczycielowi podnoszącemu swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. oraz opłacono szkolenia trzem nauczycielom w wysokości zł., czyli 413,30 zł. na jedną osobę. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych przedszkola wpłynęło zł. z tytułu opłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole czyli powyżej 5 godzin pobytu dziecka. W przedszkolu prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i pokrywane są opłaty za zakup żywności. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 6. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE FUNDUSZ POCHODNE NIE ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. NAUCZYCIELE OSOBY/ ETATY POZOSTAŁE /6 11/8, Średnia liczba uczniów w oddziale 26. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 4 847,25 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie wynoszą 110,91 zł/1m 2 (powierzchnia użytkowa 841 m 2 ) RAZEM Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi wykonane w kwocie 800 zł.. W rozdziale dokształcanie nauczycieli opłacono szkolenia trzem nauczycielom w wysokości 600 zł., czyli 200 zł. na jedną osobę. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych przedszkola wpłynęło zł. z tytułu opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole czyli powyżej 5 godzin pobytu dziecka. W przedszkolu prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i pokrywane są opłaty za zakup żywności. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KSIĘŻNEJ ELEONORY CZARTORYSKIEJ W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. POZOSTAŁE /15 29/21, /1 1/ /9 29/22, / Średnia liczba uczniów w oddziale 25. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 4 646,70 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie wynoszą 71,52 zł/m 2 (powierzchnia użytkowa 1900 m 2 ) RAZEM 19

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo