Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1241 z późn. zm.), zarządzam: 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Radzyminie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011 rok wraz z załącznikami. 2 Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011 rok wraz z załącznikami 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza /-/ Andrzej Siarna

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia r. Sprawozdanie z WYKONANIA BUDŻETU Gminy RADZYMIN w 2011 r. (Dane liczbowe zaokrąglono do pełnych złotych) I - ZMIANY BUDŻETU W 2011 roku budżet Gminy zmieniono w sposób następujący: początkowy plan dochodów zmniejszono z kwoty ,00 do kwoty ,00 tj. o ,00 co stanowi zmniejszenie o 0,19% planu początkowego; początkowy plan wydatków zwiększono z kwoty ,00 do kwoty ,00 tj. o ,00 co stanowi zwiększenie o1,28% planu początkowego. II WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości ,00 tj. 88,27% planu rocznego ( ,00) Struktura dochodów budżetu w 2011r. wg głównych źródeł: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktura dochodów wykonanych Dochody własne , ,00 84,85 61,84 % Subwencje , ,00 100,00 23,30 % Dotacje ogółem , ,00 86,90 14,86 % razem , ,00 88,27 100,00 % 1

3 Wykres struktury dochodów plan wykonanie dochody własne subwencje dotacje Struktura dochodów budżetowych na przełomie lat Rodzaj dochodu Dochody własne Subwencje Dotacje Ogółem Wykres struktury dochodów budżetowych na przełomie lat doch.własne subwencje dotacje 2

4 Dochody własne wymierzane i pobierane przez organ podatkowy na podstawie różnych ustaw wpływają bezpośrednio od podatników na konto Gminy Radzymin i są to: 1. podatki 1. od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, 2. opłaty lokalne : targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu i inne. 3. pozostałe dochody: wpływy z tytułu : sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn, mandaty i grzywny, zapisów w postaci pieniężnej, wpływy z usług i różnych dochodów WYKRES DOCHODÓW WŁASNYCH WYMIERZANYCH I POBIERANYCH PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE NA PRZEŁOMIE LAT wpływy z podatków wpływy z opłat pozostałe dochody Dochody własne wymierzane i pobierane przez pracowników Urzędu Rodzaj dochodu Wpływy z podatków Wpływy z opłat Pozostałe dochody własne Razem dochody własne

5 W 2011r. w drodze wydanych decyzji po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników, organ podatkowy zastosował ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia w podatkach i opłatach w wysokościach podanych w poniższej tabeli: (informacje podano w zaokrągleniu do pełnych złotych) Nazwa podatków Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych Podatek od spadków, darowizn Umorzenia, zaniechanie poboru i zwolnienia Uchwała Rady Nr 313/XXII/2008 Odroczenia, rozłożenia na raty płatności, przesunięcie terminów płatności Skutki obniżenia stawek podatków w 2011roku ogółem Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości Uchwałą Nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. skorzystali następujące osoby prawne: 3. Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ,00 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ,00 5. RKS Mazur 4 154,00 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,00 7. Ochotnicze Straże Pożarne (w Radzyminie, Starych Załubicach, Rudzie, Mokrem, Zawadach) ,00 Aby zmniejszyć zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych, pracownicy referatu finansowego dokonali następujących czynności: 1) wystawili upomnienia i przesłali podatnikom, którzy nie wywiązują się z obowiązku podatkowego. Ilość wystawionych upomnień szt. dla osób fizycznych i 75 szt. dla osób prawnych. 2) wystawili i przesłali do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze: - na osoby fizyczne posiadające zaległości i pomimo skutecznie dostarczonych upomnień nie przestrzegają obowiązku podatkowego w ilości 384 szt. - na osoby prawne w ilości 10 szt. Komornik Urzędu Skarbowego realizując tytuły wykonawcze otrzymane z Urzędu wyegzekwował w 2011r. poniższe kwoty: - od osób fizycznych ,51 zł - od osób prawnych ,46 zł 3) przesłali do Sądów wnioski o wpis w księdze wieczystej dotyczącej zabezpieczenia hipoteki z tytułu zaległości podatkowej: dla osób fizycznych osób prawnych razem zajęta hipoteka na r ,90 zł 7 771,00 zł zajęcie hipoteki za rok ,00 zł - Wykreślenie/zwrot ,00 zł ,00 zł RAZEM ,90 zł 1 983,00 zł 4

6 Zaległość w podatkach i opłatach na koniec 2011r. wynosi: 1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnym, leśnym: ,00 Zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych stosunku do roku 2010 wzrosła o ,00 złotych, 2) w podatku od środków transportowych: ,00 Zaległość w podatku od środków transportowych wzrosła o ,00 złotych, 3) w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych: ,00 Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosła o ,00 złotych, 4) w czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy: ,00 Zaległość w opłacaniu czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wzrosła o ,00 złotych, 5) w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe ,00 Urzędy Skarbowe realizują między innymi następujące podatki: podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) Zaległość w wymienionych podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe wzrosła o ,00 złotych Poniższa tabela prezentuje zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w poszczególnych miejscowościach Gminy Radzymin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. (zaokrąglenia do 1 zł.) lp nazwy miejscowości Gminy Radzymin ilość osób zameldowanych na dzień r. zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zaległość wynosi 1. Arciechów Borki Cegielnia Ciemne Stary Dybów, Folwark Kolonia Dybów Emilianów Stary Janków Nowy Janków Łąki Łosie Mokre Nadma Radzymin Ruda Rżyska Sieraków Słupno Wiktorów S. Załubice,N. Załubice, Opole i Wolica 21. Zawady Zwierzyniec ogółem

7 Dochody własne wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowego, to między innymi: udziały w podatkach od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT, podatek od czynności cywilnoprawnej, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i inne. WYKRES DOCHODÓW WŁASNYCH WYMIERZANYCH I POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA PRZEŁOMIE LAT PIT i CIT pozostałe podatki Dochody własne wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe Rodzaj dochodu PIT i CIT Pozostałe podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe ogółem

8 Dotacje celowe otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody lub z innych instytucji. Muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym razie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. Subwencja oświatowa, to środki finansowe z budżetu państwa w całości przeznaczone na potrzeby oświaty. WYKRES DOTACJI I SUBWENCJI NA PRZEŁOMIE LAT Dotacje 2010 Dotacje 2030 Pozostałe dotacje Subwencje Dotacje i subwencje na przełomie lat Rodzaj dochodu Dotacje ( 2010) Dotacje ( 2030) Pozostałe dotacje Subwencja oświatowa ogółem Problemy finansowe Gminy Radzymin spowodowane były faktem, iż dochody własne nie wpłynęły do budżetu Gminy w ponad 15% jak również i dotacje wynikające z ustawy lub z zawartych porozumień (umów) ponad 13%. Każda dotacja wynikająca z przepisów prawa lub z zawartych umów powinna być w pełni zrealizowana, gdyż brak dotacji na określone zdania powoduje problemy finansowe Gminy. Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne z których Gmina realizuje zadania ustawowe, między innymi takie jak: utrzymanie administracji samorządowej, przedszkoli, świetlic, dopłata do utrzymania oświaty, pomoc społeczna, oświetlenie placów i ulic, utrzymanie zieleni, ochrona środowiska, utrzymanie budynków komunalnych, transportu lokalnego, utrzymanie i budowa infrastruktury na terenie Gminy, utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, bezpieczeństwo publiczne, wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz współfinansowanie Instytucji Kultury. Subwencja na cele oświatowe w wysokości ,00 jest niewystarczająca, aby realizować wszystkie zadania oświatowe nałożone przepisami prawa. 7

9 plan wykonanie Dochody bieżące , ,00 Dochody majątkowe , , , ,00 Wykonanie dochodów wg działów Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano tylko w 29,41%, ponieważ Gmina nie otrzymała zaplanowanej dotacji w 2011r. Dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym i przyłączem energetycznym w miejscowościach Ciemne i Cegielnia, (umowa o przyznanie pomocy nr UM /09 zawarta w dniu r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika wraz z aneksami dokonującymi zmian terminu przekazania dotacji ) Gmina otrzymała w styczniu 2012r. w wysokości ,00. Ta kwota zostanie przyjęta do budżetu Gminy i przeznaczona na zapłatę istniejącego zobowiązania. Dz. 600 Transport i łączność ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 65,95 %. Plan nie wykonany w związku z nieotrzymaniem dotacji. Umowa przyznania pomocy Gminie Radzymin Nr UM /10 RW.II/BW/ /10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dotycząca zakupu czterech sztuk witaczy elementów publicznej infrastruktury turystycznej o treści WITAMY W RADZYMINIE. Gmina otrzymała dotację w styczniu 2012r. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 79,56%. Dochody nie wykonane dotyczą nie zrealizowanej sprzedaży składników majątkowych, ponieważ - przygotowany przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Arciechowie gmina Radzymin oznaczonej w ewidencji jako działka ewid. nr 32, o powierzchni 0,21 ha, w cenie wywoławczej ,00 zł (netto), został odwołany z powodu złożenia, przez byłych właścicieli wniosku o zmianę decyzji, na podstawie której przedmiotowa nieruchomość przeszła na rzecz Państwa. - przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Borkach gmina Radzymin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 20/4, o powierzchni 0,0914 ha, w cenie wywoławczej ,00 zł (netto), został zakończony wynikiem negatywnym. Oferent, który wpłacił wadium nie przystąpił do przetargu. Dz. 710 Działalność usługowa 9 936,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 99,36%. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu r. z Wojewodą Mazowieckim na renowację nawierzchni trawiastej na mogiłach zbiorowych na Cmentarzu Poległych w Radzyminie zadanie zrealizowano. Dz. 750 Administracja publiczna ,00 Planowane dochody w kwocie , 00 wykonano w 74,86%. Pozostała działalność zaplanowane darowizny w postaci pieniężnej i wpływy z różnych dochodów ,00 zrealizowano w 44,86 % : w tym wpłaty i darowizny na obchody 15 sierpnia ,00 i prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego 1 766,00 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Planowane dochody w kwocie ,00 wykonano w 99,51%. Dotacja z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu oraz datacja na aktualizacje spisu wyborców. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Planowane dochody w wysokości ,-zrealizowano w 99,98%. 1. Dotacja z budżetu państwa na szkolenie pracownika Obrony Cywilnej 200, Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie 7 000,00 Wartość motopompy ,00 dopłata z budżetu Gminy 9 800, Mandaty i kary pieniężne nałożone przez Straż Miejską ,00 8

10 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 zrealizowano w 85,51%. Wykonanie dochodów w dziale 756 szczegółowo opisano w tabeli Nr 1 Nie wykonanie dochodów wynika z wiele czynników, a mianowicie: kryzys w gospodarce narodowej, coraz większe bezrobocie, podatnicy nie mający stałego źródła dochodów generują coraz większe zadłużenie w podatkach, przedsiębiorcy generują straty, zamiast przysparzać Gminie dochodów, Urzędy Skarbowe zwracają się do Gminy o zwroty wpłaconych podatków, likwidacje przedsiębiorstw przez Syndyka Masy Upadłościowej pozbawia dochodów Gminę, ponieważ podatki i opłaty lokalne nie są zaspakajane w pierwszej kolejności. gdyż Syndyk w pierwszej kolejności zaspakaja swoje potrzeby, ZUS u, Urzędów Skarbowych, Banków. Dz. 758 Różne rozliczenia ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 99,28%. W tym rozdziale nie wykonano planu dotyczącego odsetek od rachunków bankowych. Wobec minimalnej kwoty na rachunkach bankowych, odsetki naliczone przez Banki wyniosły tylko 3 962,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 75,79% Gmina nie otrzymała zaplanowanej dotacji na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radzyminie, ponieważ Umowa Nr 2376/1580/FRKF/T/10 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisana pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Radzymin w dniu r. została zmieniona w sposób następujący: 1. dofinansowanie w 2011r. do kwoty ,00 2. dofinansowanie w 2012 r. do kwoty ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 100,51%. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych pt. Radzymiński program aktywizacji zawodowej osób niepracujących w wysokości ,00 - została zrealizowana w 99,64% Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 98,29%. Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa : 1) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych ,00 2) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych ,00 3) na zakup podręczników dla uczniów WYPRAWKA SZKOLNA ,00 4) na jednorazowy zasiłek losowy dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne ,00. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 000,00 zwrócono na rachunek bankowy Beneficjenta -do Kuratorium Oświaty i Wychowania. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Planowane dochody w wysokości ,00 wykonano w 52,72 %. Zaplanowane dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska nie zostały wykonane. Planowana kwota ,00 została wykonana w wysokości ,00 jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz wpłaty osób fizycznych i prawnych na rzecz ochrony środowiska. Szczegółową klasyfikację budżetową dochodów stanowi Tabela Nr 1 9

11 III WYKONANIE WYDATKÓW W 2011r. wykonano wydatki w wysokości ,00 tj. 86,92% planu rocznego ( ,00) a) wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 dotacje, dofinansowania ,00 obsługa długu ,00 pozostałe bieżące ,00 b) wydatki majątkowe ,00 Wykres struktura wydatków wg grup rodzajowych wykonanie w 2011r dotacje obsługa długu bieżące inwest Struktura wydatków na przełomie lat Rodzaj wydatku Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem

12 Wykres struktura wydatków na przełomie lat z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące wyd.majątkowe wyd.bieżące Wydatki publiczne są dokładnie analizowane i realizowane w granicach obowiązującego prawa. Celowość wydatku jest potwierdzona podpisem osoby merytorycznie odpowiedzialnej. Środki finansowe na wydatki są ograniczone, a potrzeby mieszkańców nieustannie rosną. Z budżetu Gminy Radzymin przekazuje się środki finansowe jednostkom budżetowym,: na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, na pomoc społeczną dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki budżetowe środki finansowe przeznaczają na bieżącą działalność, a dochody realizowane przez te jednostki odprowadzają na rachunek budżetu. Działają również inne jednostki organizacyjne, które działają na terenie Gminy otrzymują z budżetu dotacje uzupełniające swoje dochody oraz udziały, są to: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteki Publiczne, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedszkola niepubliczne oraz kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Wykonanie wydatków Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 zrealizowana w 98,33% Wydatki przeznaczono na: - wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 364,00 (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - wydatki inwestycyjne opisane w tabeli Nr ,00 - wydatki związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą rolnikom podatku akcyzowego ,00 - wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ,00- Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 864,00 W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zaplanowana dotacja w wysokości ,00- przekazana na rachunek bankowy Instytucji Wdrażającej Program, została wykorzystana w 31,17%. Pozostałą kwotę dotacji Instytucja zwróciła Gminie. 11

13 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została zrealizowana w wysokości 100,00% Wydatki przeznaczono na: - zadania inwestycyjne opisano w tabeli Nr 2. Dz. 600 Transport i łączność ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykonano w 83,12% Wydatki przeznaczono na: 1. transport lokalny dla mieszkańców Gminy ,00 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich i powiatowych ,00 3. pomoc finansową dotyczącą modernizacji dróg wojewódzkich ,00 4. pomoc finansową dotyczącą modernizacji dróg powiatowych ,00 5. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ,00 6. zadania i zakupy inwestycyjne opisano w odrębnym załączniku ,00 W dziale 600 wyodrębniono następujące rozdziały, których realizację opisano poniżej: Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00 1. Dofinansowanie linii autobusowych ZTM - Warszawa Nadma Nr 740, - podział kosztów: Marki- 50%, Radzymin -50%, Ząbki 0%, - Warszawa- Załubice Nr 734, - podział kosztów: Radzymin -100%, Nieporęt 0%, - Warszawa Radzymin os. Viktoria Nr podział kosztów : Marki -10%, Radzymin- 90%, Ząbki 0% 2. Współfinansowanie usług przewozowych w kwocie 2.16zł za 1km Firmie RAF-BUS, który przewozi pasażerów na trasie Sieraków Słupno Radzymin -Ruda-Borki- Załubice. Średniomiesięcznie wykonuje km. 3. Współfinansowanie usług przewozowych w kwocie 2.16zł za 1km Firmie RAF-BUS, który przewozi pasażerów na trasie Radzymin Ruda Stare Załubice Arciechów. Średniomiesięcznie wykonuje 1344 km. 4. Współfinansowanie usług przewozowych w kwocie 2.16zł za 1km Firmie Przewozy Autobusowe Jan Dymek, który przewozi pasażerów na trasie Sieraków (pętla) Słupno (skrzyżowanie). Średniomiesięcznie wykonuje 472 km. Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Zrealizowano następujące zadania w zakresie pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : zrealizowano nadzór inwestorski nad budową kanału drenażowego w ul. Wróblewskiego ,00 opłacono składki określone w decyzji Starostwa Powiatowego a dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania kanału Sierakowskiego i Beniaminówki ,00 Rozdz Drogi publiczne powiatowe ,00 Zrealizowano następujące zadania w zakresie pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: budowa chodnika w ul.polnej wraz z dodatkowymi zjazdami, dojściami, odwodnieniem drenażowym ,00 zł. budowie odwodnienia w ul. Wróblewskiego ,00 zł. opracowano dokumentację projektową modernizacji ul. Sienkiewicza w Sierakowie, wybudowano 200mb chodnika ,00 zł. opłacono składki określone decyzjami Starostwa Powiatowego a dotyczące zajęcia pasa drogowego ,00 zł. Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 Zrealizowano zadania inwestycyjne, które opisano w załączniku Nr ,00 zł Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych przeznaczono ,00 zł, między innymi na: a) Utwardzenie dróg gminnych gruzem: Radzymin ul. Morelowa, Bażancia, Kolejowa, Ziemowita, boczna od ul. Korczaka, Słupno - ul. Wspólna, Norwida, Gościniec, Brzozowa, Nadma - ul. Malinowa, Bazylikowa, Kozłówek, Tulipanowa, Prymasa Tysiąclecia, Nowy Janków, Rżyska, Łąki, Nowe Załubice, Arciechów, Łosie b) Naprawy nawierzchni dróg frezem asfaltowym : Radzymin ul. Strzelców Wileńskich, Batorego, Cicha, Żeligowskiego, Hallera, Waltera, Akacjowa, Żwirkowa, boczna od ul. Wołomińskiej, Nadma ul. Szkolna, Prymasa Tysiąclecia, Borki, Cegielnia, Łosie, Emilianów, Mokre, Stary Dybów, c) Profilowanie dróg na terenie Gminy Radzymin, 12

14 d) Wykonanie napraw cząstkowych dróg o nawierzchniach asfaltowych: Radzymin - ul. Ogrodowa, Kolonia pod Lasem, Wyszkowska, Konopnickiej, Kochanowskiego, Hallera, Wiejska, Szkolna, Armii Krajowej, Słowackiego, Batalionów Chłopskich, Mickiewicza, Nowa, Maczka, Zwycięska, Cicha, Cegielnia, Stary Dybów, Słupno, Załubice, e) Wykonanie utwardzenia terenu dla potrzeb nawrotki dla samochodu BUS we wsi Łąki, f) Wykonanie robót równiarką, walcem drogowym, koparko ładowarką, samochodem ciężarowym. Na utrzymanie zimowe dróg gmina wydała ,00 zł.. Zakupiono znaki drogowe i słupki farbę do malowania pasów ,00 zł., Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie auta na grodze gminnej 4 500,00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykonano w 74,09 % a) Utrzymanie budynków komunalnych wraz z ekipą remontującą budynki komunalne Gmina wydała ,00 b) Za usługi wyceny nieruchomości i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty (drogi), ogłoszenia,koszty notarialne i sądowe Gmina wydała ,00 zł. Dz. 710 Działalność usługowa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,- wykonano w 28,65% Zaplanowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego nie zostały w całości zrealizowane, ponieważ nastąpiły zmiany w przepisach ustawy prawa wodnego z kwietnia 2011 r., która jest wiążąca do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. z póź. zm. Otrzymana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,00 na renowację mogił na Cmentarzu Poległych została wykorzystana w 99,79%. Gmina wydatkowała z budżetu na utrzymanie bieżące i remont mogił na Cmentarzu Poległych kwotę ,00 Dz. 750 Administracja publiczna ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykonano w 87,72 % W dziale 750 Administracja publiczna wyróżnia się poniższe rozdziały, które realizują budżet. Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy Urzędu zajmujący się: sprawami obywatelskimi 4 etaty rolnictwem, leśnictwem i melioracją 1 etat obroną cywilną 0,5 etatu Środki finansowe przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej refundują zaledwie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóm pracowników zatrudnionym w referacie spraw obywatelskich. Utrzymanie pozostałych etatów oraz koszty eksploatacjne ponoszone w związku z wykonywaniem zadań zleconych realizuje Gmina. Rozdz Rady Gminy ,00 Wydatki Rady Miejskiej i biura Rady Miejskiej: - za 11 Sesji Rady Miejskiej i 61 posiedzeń komisji Rady wypłacono diety w wysokości ,00 - pozostałe wydatki: zakup materiałów, prenumerata, rozmowy telefoniczne i delegacje ,00 Rozdz Urzędy gmin i promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń ,00 - świadczenia dla pracowników, różne opłaty i delegacje ,00 - energię elektryczną, gaz i woda w budynku Urzędu ,00 - materiały, wyposażenie,opłaty i usługi w tym: ,00 czasopisma, prenumerata, książki, gazety, DZ.U ,00 materiały biurowe, czystościowe, wyposażenie i akcesoria komputerowe ,00 Usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu ,00 promocja, reklama, koszty organizacji obchodów Cudu nad Wisłą oraz wydatki na potrzeby sekretariatu ,00 Inne wydatki, pozostałe usługi ,00 - modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędy i zakup sprzętu informatycznego ,00 Rozdz Spis powszechny i inne ,00 Dotację z budżetu państwa w kwocie ,00 wykorzystano w 94,04%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 935,78 zwrócono na rachunek Urzędu Statystycznego. 13

15 Rozdz Pozostała działalność 2 888,00 W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zaplanowana dotacja w wysokości ,00 przekazana na rachunek bankowy Instytucji Wdrażającej Program w części została zwrócona. Wykorzystana dotacja przez Instytucję Wdrażającą wynosi 2 888,00. Dz.751.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykorzystano w 99,51 % Dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 392,00,00 wykorzystano na czynności związane z aktualizacją spisów wyborczych wysokości 100%, natomiast dotację na Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie ,00 wykorzystano 99,45% Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,00 wykorzystano w 88,41% Rozdz Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 Planowaną kwotę 5 000,00 wykorzystano w 100%. Przekazano dotację na fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla policjantów. Rozdz Komendy powiatowe Policji ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 100%. Przekazano dotację na fundusz celowy Policji w zakresie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji. Rozdz Ochotnicze Straże Pożarne ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 87,06% Wydatki przeznaczono na niżej wymienione zadania : - wypłata diet strażakom OSP za akcje przeciw pożarowe i inne ,00 - energię elektryczną, gaz na ogrzewanie garaży OSP ,00 - badania lekarskie członków OSP - 500,00 - remonty strażnic OSP, naprawy samochodów OSP ,00 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa pojazdów OSP) ,00 - pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne ,00 - ubezpieczenie mienia, członków i wyposażenia OSP ,00 - zakup materiałów, benzyny itp ,00 Zakup motopompy dla OSP Radzymin z dofinansowaniem w wysokości 7 000,00 od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wartość motopompy ,00 pozostała kwota na zakup motopompy ,00 pochodzi z dochodów własnych Gminy. Rozdz Obrona cywilna ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 66,88%. Wydatki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji i na szkolenia Rozdz Straż Miejska ,00 Planowaną kwotę ,00 wykorzystano w 73,03% Zaplanowane wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - świadczenia dla pracowników - 933,00 - materiały biurowe, benzyna, ubrania służbowe i inne ,00 - remonty, naprawy samochodów służbowych ,00 - usługi (np. usługi telefoniczne) i opłaty ,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe ,00 Planowaną kwotę ,00 wykonano w 99,92% W związku z zagrożeniem powodziowym na naszym terenie, wydatki przeznaczono na usypywanie wałów przeciwpowodziowych, udrażnianie przepustów oraz rowów i wypłatę ekwiwalentu za akcje przeciwpowodziowe strażakom i osobom biorącym udział w tych akcjach. Rozdz Pozostała działalność 2 000,00 Dotacja dla organizacji pozarządowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego opisana w odrębnym sprawozdaniu. Dz.756 Pobór podatków opłat i należności podatkowych ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,- wykorzystano w 84,20%. Wydatki przeznaczono na: 14

16 wypłatę prowizji sołtysom i inkasentom pobierającym podatki lokalne, rolne i leśne oraz inkasentom pobierającym opłatę targową na targowisku miejskim, ,00 koszty związane z naliczaniem podatków, ,00 poniesione koszty wyliczone przez Urzędy Skarbowe a dotyczące ściągniętych podatków ,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego ,00 Planowaną kwotę wydatków w wysokości ,- wykorzystano w 90,60%. Odsetki od pożyczek, kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych w latach Niższe wykonanie od założonego planu było spowodowane zmianami oprocentowania przez banki. Dz. 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna w kwocie ,00 została rozwiązana na: zarządzanie kryzysowe akcja przeciwpowodziowa ,00 rezerwa celowa w kwocie ,- została rozwiązana na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Różne rozliczenia finansowe ,00 Rozliczenia finansowe dotyczyły zwrotu wpłaconych kwot na budowę kanalizacji w ul. Wołomińskiej, która nie została zrealizowana. Zwrócono kwoty tym osobom, które partycypowały w budowie zadania inwestycyjnego w poprzednich latach i którzy zwrócili się z wnioskiem o zwrot kwoty ,00. Dz. 801 i 854 Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,00 Na edukację publiczną w zakresie utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic wydatki wyniosły około 38% wydatków ogółem. Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 - wykorzystana w 91,83% Źródła finansowania oświaty i wychowania: - Subwencji oświatowej ,00 - Dochody własne Gminy ,00 - Dotacje, dofinansowania ,00 Najwyższe kwoty przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią około 73% wydatków bieżących ogółem Dz.801 i 854, pozostałe wydatki bieżące stanowią około 27% Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: drobne remonty, opłaty i składki, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup pozostałych usług i inne wydatki określone w planie finansowym. Na terenie miasta Radzymin działają: A) 2 szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.11go Listopada 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Marii Konopnickiej 24 B) 2 gimnazja Gimnazjum Nr.1 ul.11 go Listopada 2 Gimnazjum Nr.2 ul. Marii Konopnickiej 24 C) 2 przedszkola. D) 2 świetlice Na terenie gminy działają: A) 5 szkół podstawowych Szkoła Podstawowa we wsi Ciemne 113 Szkoła Podstawowe we wsi Stare Załubice Szkoła Podstawowa Nr 1 we wsi Słupno ul. Al. Jana Pawła II 14 Szkoła Podstawowa Nr 2 we wsi Słupno ul. Szkolna 3 Szkoła Podstawowa we wsi Nadma ul. Szkolna 7 B) 2 gimnazja Gimnazjum w Słupnie ul. Jana Pawła II 14 Gimnazjum w Starych Załubicach C) 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 0 D) 1 przedszkole Na terenie miasta działają: E) 2 świetlice szkolne 15

17 Na terenie wsi działają: F) 6 świetlic szkolnych Oświata i wychowanie ,00 Rozdz Szkoły Podstawowe ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 90,96%. Wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych realizowane są przez Dyrektorów Szkół wynikające z planów finansowych i rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w wysokości ,00 zostały zrealizowana w 100,00%, zaś wydatki majątkowe realizowane przez pracowników Urzędu z zaplanowanej kwoty ,00 wykonano w 66,93% Wobec trudnej sytuacji finansowej Gminy pozostało zobowiązanie w wysokości ,00, które zostało zapłacone w lutym 2012r. Rozdz Oddziały przedszkolne ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100%. Rozdz Przedszkola ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 83,13%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Zadanie oświatowe wykonywane przez pracowników Urzędu dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwroty wypłaconych dotacji innym Gminom zrealizowano w 70,41% w związku z przyjęciem do przedszkoli niepublicznych niższej ilości dzieci niż zaplanowano. Rozdz Gimnazja ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Rozdz Dowożenie uczniów do szkoły ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 100,00%. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Planowana kwota wydatków ,00 została wykorzystana w 100,00 %. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Planowana kwota wydatków ,00 wykorzystana w 100,00%. Rozdz Pozostała działalność ,00 Planowana kwota wydatków w wysokości ,00 została wykorzystana w 85,57%. Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych a dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (odpis na emerytowanych nauczycieli) wykonano w 100% Zaplanowane wydatki w kwocie ,00 na realizację programu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pt. Wiedza kluczem do przyszłości wykonywane przez pracowników oświaty a rozliczane przez pracowników Urzędu wyniosły ,00 i stanowią 82,81%. Dotacja dla organizacji pozarządowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego opisana w odrębnym sprawozdaniu. Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Rozdz Świetlice szkolne ,00 Plan wydatków w kwocie ,00 wykonano w 100,00 % Wydatki bieżące rozliczane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wynikające z planów finansowych w kwocie ,00 zostały zrealizowane w 100,00% Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 2 500,00 Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym opisano w odrębny załączniku. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych oraz klas III Gimnazjów z rodzin najuboższych oraz uczniów niepełnosprawnych. Dotacja z Kuratorium Oświaty w wysokości ,00 i środki własne Gminy 1 325,00 zostały wykorzystane w 100% 16

18 Dotację na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w kwocie ,00 wykorzystano w 95,83% w kwocie ,00. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3 000,00 zwrócono do Kuratorium Oświaty, wykorzystanie dotacji było niemożliwe, w związku z krótkim terminem realizacji środki finansowe wpłynęły do Gminy r. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Otrzymaną datację w kwocie ,00 oraz 20% udział Gminy w tym zadaniu ,00 zrealizowano w 100,00%. Stypendia szkolne otrzymało 515 uczniów, oraz zasiłki szkolne 7 uczniów. Dotacja dla organizacji pozarządowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego opisana w odrębnym sprawozdaniu. Sprawozdanie z Oświaty, Wychowania i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej sporządzone przez pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przedstawia sytuację rzeczywistą i finansową wg istniejących placówek oświatowych. W niektórych placówkach realizuje się zadania oświatowe w zakresie szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, dokształcania nauczycieli, stołówek szkolnych i świetlic. I tak: ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW / ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.PPŁKA PIL.MARIANA PISARKA W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE POZOSTAŁE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR /25 36/34, /2 4/3, /1, Średnia liczba uczniów w oddziale 22. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie wynoszą 4 802,16 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie wynoszą 53,37 złotych za 1m 2 ( powierzchnia użytkowa 2484,50 m 2 ) RAZEM Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym w Łosiu. W 2011 roku wypłacono powyższe dodatki dla dwóch osób, przeciętnie 412,50 zł miesięcznie. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania czterem nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. czyli zł na jedną osobę oraz opłacono szkolenia rady pedagogicznej w wysokości zł. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 32 uczniów klas I-II w wysokości zł. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych szkoły wpłynęło zł. z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków będących na koncie bankowym. W szkole prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają opłaty za wyżywienie uczniów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakup żywności oraz inne opłaty za zakupy na rzecz placówki. W roku 2011 dochody wynosiły zł zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW NAUCZYCIELE OSOBY/ ETATY 2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SŁUPNIE WYDATKI WYNAGR. I OSOBOWE POCHODNE NIE OD WYNAGR. ZALICZANE DO WYNAGR. ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALN. POZOSTAŁE /7 13/10, /2 2/ / Średnia liczba uczniów w oddziale 15 Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 6 821,99 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie 87,83 zł / m 2 (powierzchnia użytkowa 349,89 m 2 ) RAZEM 17

19 Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich. W 2011 roku wypłacono powyższe dodatki dla trzynastu osób przeciętnie 310,00 zł. miesięcznie. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania 2 nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. czyli 600 zł na jedną osobę oraz opłacono szkolenia rady pedagogicznej w wysokości zł. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 5 uczniów klas I-II oraz 3 uczniów niepełnosprawnych w wysokości zł. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych szkoły wpłynęło zł. z tytułu czynszu. W szkole prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają opłaty za wyżywienie uczniów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakup żywności oraz inne opłaty za zakupy na rzecz placówki. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRYMASA TYSIĄCLECIA W NADMIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. POZOSTAŁE /6 9/ /1 1/ /0, Średnia liczba uczniów w oddziale 10. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie ,86 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie 67,86 zł/m 2 ( powierzchnia użytkowa 722,50 m 2 ) RAZEM Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych szkołach wiejskich. W 2011 roku wypłacono powyższe dodatki dla dziesięciu osób,przeciętnie 339,60 zł. miesięcznie dla jednej osoby. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 7 uczniom klas I-III oraz 1 uczniowi niepełnosprawnemu w wysokości zł. W szkole prowadzone jest również konto dochodów, na które wpływają opłaty za wyżywienie uczniów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakup żywności oraz inne opłaty za zakupy na rzecz placówki. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 4. GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA W RADZYMINIE NAUCZYCIELE OSOBY/ ETATY WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR. WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGR. ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALN. POZOSTAŁE /12 32/26, / Średnia liczba uczniów w oddziale 26. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 5 308,98 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie 66,51 zł / m 2 ( powierzchnia użytkowa 927,30m 2 ) Wypłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń są to : zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do odzieży treningową dla nauczycieli wychowania fizycznego. W 2011 roku wypłacono dwie zapomogi zdrowotne przeciętnie 367,50 zł. miesięcznie dla jednej osoby i trzem nauczycielom dofinansowano zakup odzieży treningowej. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania czterem nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. czyli zl na jedną osobę oraz opłacono szkolenia rady pedagogicznej w wysokości zł. Rozdział są to dofinansowania do zakupu podręczników dla 15 uczniom klas II oraz 2 uczniom niepełnosprawnym w wysokości zł. W szkole prowadzone jest również konto dochodów, na które wpływają opłaty za wydanie duplikatów dokumentów oraz darowizny na rzecz szkoły i pokrywane są opłaty za zakupy na potrzeby szkoły. W roku 2011 dochody wynosiły 996 zł. zaś wydatki zł. RAZEM 18

20 ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 5. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. POZOSTAŁE RAZEM /4 12/10, Średnia liczba uczniów w oddziale 27. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 6 957,56 zł. Koszty eksploatacyjne budynku wynoszą rocznie 98,33 zł /1m 2 (powierzchnia użytkowa 552 m 2 ) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800 zł. Jest to wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w wysokości 10 zł. miesięcznie za jedną osobę. W rozdziale dokształcanie nauczycieli wypłacono dofinansowanie dokształcania jednemu nauczycielowi podnoszącemu swoje kwalifikacje na studiach w kwocie zł. oraz opłacono szkolenia trzem nauczycielom w wysokości zł., czyli 413,30 zł. na jedną osobę. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych przedszkola wpłynęło zł. z tytułu opłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole czyli powyżej 5 godzin pobytu dziecka. W przedszkolu prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i pokrywane są opłaty za zakup żywności. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 6. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE FUNDUSZ POCHODNE NIE ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. NAUCZYCIELE OSOBY/ ETATY POZOSTAŁE /6 11/8, Średnia liczba uczniów w oddziale 26. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 4 847,25 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie wynoszą 110,91 zł/1m 2 (powierzchnia użytkowa 841 m 2 ) RAZEM Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi wykonane w kwocie 800 zł.. W rozdziale dokształcanie nauczycieli opłacono szkolenia trzem nauczycielom w wysokości 600 zł., czyli 200 zł. na jedną osobę. W roku 2011 r. na konto dochodów budżetowych przedszkola wpłynęło zł. z tytułu opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole czyli powyżej 5 godzin pobytu dziecka. W przedszkolu prowadzone jest również konto dochodów własnych, na które wpływają wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i pokrywane są opłaty za zakup żywności. W roku 2011 dochody wynosiły zł. zaś wydatki zł. ROZDZIAŁ ILOŚĆ UCZNIÓW/ ILOŚĆ ODDZIAŁÓW 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KSIĘŻNEJ ELEONORY CZARTORYSKIEJ W RADZYMINIE WYDATKI ODPIS NA WYNAGR. I OSOBOWE NAUCZYCIELE FUNDUSZ POCHODNE NIE OSOBY/ ETATY ŚWIADCZEŃ OD WYNAGR. ZALICZANE SOCJALN. DO WYNAGR. POZOSTAŁE /15 29/21, /1 1/ /9 29/22, / Średnia liczba uczniów w oddziale 25. Koszty utrzymania jednego ucznia rocznie 4 646,70 zł. Koszty eksploatacyjne budynku rocznie wynoszą 71,52 zł/m 2 (powierzchnia użytkowa 1900 m 2 ) RAZEM 19

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo