SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej Euro na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ORAZ DZIERŻAWA KUCHNI SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU fax (0-56) , Część I Informacja ogólna 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na podstawie art. 54 prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 ust. 1 prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej dniu r. oraz zamieszczone na tronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń. 2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń. 10. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie produkcji posiłków dla pacjentów oraz dzierżawa kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.m.kopernika w Toruniu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej siwz. CPV: , Część II Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 formularz oferty, - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 4 formularz cenowy. 2. Postać oferty: - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub działająca/e na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych, - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - wymagane jest załączenie do oferty wypełnionego formularza oferty wg wzoru Załącznik nr 1 oraz wypełnionego formularza cenowego wzoru Załącznik nr 4,

2 - brak wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1) oraz formularza cenowego (załącznik nr 4) spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert: - oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Oferta ostateczna na świadczenie usług produkcji posiłków przetarg, nr sprawy SSM-XI- 99/Z/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Termin wykonania zamówienia Świadczenie usług w zakresie produkcji posiłków oraz dzierżawa kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu w okresie 48 miesięcy. Część IV Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się : - cena Ranga : % Część V Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Część VI Opis sposobu oceny oferty w kryterium cena 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr 4 i formularz oferty załącznik nr 1). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena: cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 100 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): 1)Obliczenie wartości oferty brutto: cena jedn. netto jednego osobodnia x ilość = wartość netto + należny podatek VAT

3 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę. 6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. Część VII Termin i miejsce składania ofert 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, kancelaria szpitala, pokój nr 030 budynek administracyjno-medyczny. 2. Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 29 grudnia 2010 r. do godz. 9.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca Wykonawcy ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Część VIII Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy Brak. Część IX Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr Róża Walczak-Cupa, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko. Część X Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3 prawo zamówień publicznych. Część XI Podstawa zaproszenia do negocjacji 1. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 2. Zamawiający prowadzić będzie negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 5. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić siwz wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. 6. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. Część XII Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty ostatecznej, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało

4 przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 prawo zamówień publicznych. Część XVI Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Istotne warunki umowy, Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Formularz cenowy. Uwaga: siwz zawiera doprecyzowania i uzupełnienia wynikające z przeprowadzonych negocjacji. Udostępniono na stronie Zamawiającego w dniu r.

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY I. DANE WYKONAWCY: 1.Pełna nazwa:... 2.Adres:... 3.tel/fax... II. PRZEDMIOT OFERTY: Oferta dotyczy przetargu:... /określić w jakim trybie/ ogłoszonego przez:... /podać nazwę i adres Zamawiającego/ na... /określenie przedmiotu zamówienia/ III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ dni V.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... W załączeniu: /wymienić załączniki/... podpis osoby uprawionej do reprezentowania/

6 ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁĄCZNIK Nr 2 UMOWA nr SSM-XI-99/Z/2010 zawarta w Toruniu dnia r. pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 reprezentowanym przez: mgr Krystynę Zaleską Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą, a z siedzibą w. ul... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zleceniobiorcą Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem dotyczących świadczenia usług w zakresie produkcji posiłków dla pacjentów oraz dzierżawy kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy w zakresie całodziennej produkcji posiłków dla pacjentów Zleceniodawcy w ilościach wynikających z aktualnej ilości hospitalizowanych osób z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, 2) dystrybucja w systemie tacowym wyprodukowanych posiłków bezpośrednio z kuchni pracownikom Zleceniodawcy (przy zapewnieniu środków transportu Zleceniobiorcy), 3) dzierżawa pomieszczeń, urządzeń, maszyn budynku kuchni Zleceniodawcy mieszczącej się w Toruniu, przy ul. Batorego 17/19 oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15 o powierzchni całkowitej 1623,74 m2 wyposażonej technologicznie do produkcji posiłków. 3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki nr oraz oferta przetargowa Zleceniobiorcy Usługa produkcji posiłków powinna być realizowana przez Zleceniobiorcę przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywności oraz krytycznych punktów kontroli HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz z póź. zm.). 2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za produkcję i dystrybucję posiłków, w tym w szczególności w zakresie przestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych oraz zgodności z normami żywieniowymi.

7 3. Zleceniobiorca uzyska wszelkie stosowane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia całodziennej usługi produkcji posiłków dla pacjentów w dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni. 4. Decyzje określone w ust. 3 Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem określonym w 6 ust. 12 niniejszej umowy. 5. Produkowane przez Zleceniobiorcę posiłki muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i zdrowotnym przy szczególnym zachowaniu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 6. Produkowane przez Zleceniobiorcę posiłki przygotowywane będą z zakupionych przez niego naturalnych, świeżych i pełnowartościowych produktów spożywczych. Wyklucza się używania do produkcji wszelkich produktów suszonych, z wyjątkiem przypraw. 7.Przedmiot umowy w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu w granicach do 15% przedmiotu umowy. Postępowanie takie nie czyni umowy nieważną. W przypadku niewykorzystania przez Zleceniodawcę całości zamówienia, Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie Zleceniobiorca produkował będzie posiłki na podstawie otrzymanego dziennego zapotrzebowania na posiłki z podziałem na oddziały i rodzaje diet oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta, składanego mu przez Zleceniodawcę. 2. Zleceniodawca przewiduje następujące diety: dieta podstawowa, dieta łatwostrawna, dieta chirurgiczna zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej umowy. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia innych diet niż określone w niniejszej umowie. 4. Zapotrzebowanie na posiłki na dany dzień dostarczane będzie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do godz. 14.oo dnia poprzedniego. 5. Modyfikacja dziennego zapotrzebowania na posiłki zgłaszana będzie przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy najpóźniej na 1 godzinę przed zamawianym posiłkiem. 6. Zleceniodawca przekazywał będzie Zleceniobiorcy dzienne zapotrzebowanie na posiłki lub jego modyfikację pisemnie, faxem lub telefonicznie pod nr.. 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie druków zamówień dziennego zapotrzebowania na posiłki oraz modyfikację wg wzorów ustalonych ze Zleceniodawcą. 8. Codzienna produkcja posiłków odbywać się będzie pod nadzorem dietetyka Zleceniobiorcy. 9. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do sporządzenia dziennych jadłospisów obejmujących okres 7 dni. Posiłki nie mogą się powtarzać przez okres minimum 7 dni, zupy mleczne przez okres minimum 5 dni. 10.Jadłospis powinien być przedstawiony przez Zleceniobiorcę do akceptacji Zleceniodawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca sporządzi nowy jadłospis w oparciu o wskazania Zleceniodawcy. 11.Zleceniobiorca przekazywał będzie codzienny jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu Zleceniodawcy najpóźniej przed śniadaniem danego dnia. 12.Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania wraz z posiłkami ilościowego wykazu przekazywanych posiłków z podziałem na diety i oddziały, potwierdzone każdorazowo imiennie przez osoby odbierające posiłki, oraz dekadowe zestawienie ilości wydawanych posiłków z podziałem na oddziały. 13.Pod pojęciem całodziennego posiłku należy rozumieć zestaw potraw o określonej wielkości porcji, przygotowany zgodnie z zasadami wskazanej diety i spełniający określone szczegółowe wymagania Zleceniodawcy. 14.W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy wykaz osób realizujących usługę oraz sprawujących nadzór nad usługą z podaniem ich stanowisk. 15.Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji usługi przy zapewnieniu nadzoru magistra dietetyki.

8 4 1. Dystrybucja posiłków musi być realizowana przez Zleceniobiorcę z uwzględnieniem następujących godzin: - śniadanie: , - śniadanie II: , - obiad: , - podwieczorek: , - kolacja: Produkowane posiłki muszą być dystrybuowane przez Zleceniobiorcę w systemie tacowym. 3. Każda taca powinna być oznakowana rodzajem diety, imieniem i nazwiskiem pacjenta. 4. Tace z posiłkami powinny być umieszczane w przeznaczonych do tego przejezdnych szafach transportowych, które to zapewni Zleceniobiorca. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczania wyprodukowanych posiłków bezpośrednio z kuchni przekazując je pracownikom Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca, zobowiązany jest zapewnić do świadczenia usługi wszelkie talerze, sztućce, kubki. 7. Dystrybuowane posiłki na gorąco muszą mieć co najmniej następującą temperaturę: zupa 75 C, II danie (mięso, sos, ziemniaki) - 65 C, kawa, herbata, kakao - 75 C. 8. Zleceniobiorca dystrybuował będzie posiłki dla następujących oddziałów Zleceniodawcy: - Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń, - Oddział Hematologii, - Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, - Oddział Kardiologiczno-Internistyczny, - Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, - Oddział Neurochirurgii, - Oddział Urazowo Ortopedyczny, - Oddział Rehabilitacji, - Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej. 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt pojemnika do składowania odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych i postawienia go w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 10. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe postępowanie z odpadami pokonsumpcyjnymi i komunalnymi oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do produkcji posiłków całodziennie. W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionej kuchni Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy. 12. Na wypadek awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania kuchnią produkcyjną na terenie Torunia, zabezpieczającą ciągłość produkcji posiłków dla pacjentów Zleceniodawcy, spełniających warunki niniejszej umowy. 13. Kuchnia zabezpieczająca ciągłość żywienia pacjentów Zleceniodawcy na wypadek awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni musi posiadać stosowane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie świadczenia całodziennej usługi produkcji posiłków. 14. Na wypadek zaistnienia awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni wykorzystywane do dowozu środki transportu Zleceniobiorcy muszą posiadać stosowne decyzje powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu posiłków. 15. Decyzje określone w ust. 13 i 14 oraz umowę najmu awaryjnej kuchni Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy bezzwłocznie w dniu zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem określonym w 6 ust. 12 niniejszej umowy. 16. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania badań składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, z póź.zm.). 5 1.Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli, w tym m. in.: przed organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej za nieprawidłową realizację usług będących

9 przedmiotem umowy, za jakość produkowanych i dostarczanych posiłków, za powstałe szkody np. uszczerbek na zdrowiu pacjenta spowodowany zakażeniem, zatruciem lub innymi komplikacjami pokarmowymi. 2.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich. 3.Zleceniobiorca odpowiada za szkody materialne wyrządzone Zleceniodawcy i innym osobom przy wykonywaniu umowy, które powstaną w trakcie realizacji usług na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym Zleceniodawca oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul. Batorego 17/19 i Bażyńskich 33-37, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15, o pow. 2,6325 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 40191, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Zleceniodawca oddaje Zleceniobiorcy z nieruchomości wymienionej w ust. 1 budynek kuchni wraz z maszynami, urządzeniami i wyposażeniem technologiczno-technicznym o powierzchni 1623,74 m2 z przeznaczeniem świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie produkcji posiłków, w szczególności dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu w ramach prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności gastronomicznej stanowiącej przedmiot działalności przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy. 3. Szczegółowy wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia technologiczno-technicznego dzierżawionej nieruchomości stanowi załącznik nr do niniejszej umowy. 4. Zleceniobiorca użytkował będzie dzierżawione pomieszczenia, maszyny, urządzenia, wyposażenie z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi w technologii warunkami z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie sanepid., ppoż., bhp oraz ochrony mienia. 5. Konserwacja i bieżące remonty dzierżawionych urządzeń, maszyn, wyposażenia Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń. 6. W przypadku całkowitej awarii dzierżawionych maszyn, urządzeń, wyposażenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do kupienia na własny koszt maszyny lub urządzenia o podobnych parametrach. 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania bieżących napraw dzierżawionej nieruchomości celem zapewnienia stanu nie pogorszonego. 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych istotnych usterkach, awariach, uszkodzeniach dzierżawionej nieruchomości oraz maszyn urządzeń, wyposażenia. 9. Koszty związane w szczególności z konserwacją wind, dozorem technicznym, sprawdzaniem przewodów kominowych, kontrolę instalacji gazowej, p.poż i pomiarami skuteczności zerowania obciążają Zleceniobiorcę. 10. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może oddawać dzierżawionej nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. 11. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy zmieniać przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości. 12. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 10 i ust. 11 Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym 13. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dzierżawioną nieruchomość w stanie zdatnym do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 14. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli dzierżawionej nieruchomości. 15. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania na terenie przylegającym do dzierżawionej nieruchomości prac porządkowych takich jak: odśnieżanie chodników, placu manewrowego jak również do odśnieżania dachu i udrożniania odpływów wody deszczowej z dachu dzierżawionej nieruchomości. 16. Zleceniobiorca zobowiązany jest w dniu podpisania niniejszej umowy do ubezpieczenia dzierżawionej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

10 17. Kserokopię polisy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy bez zwłoki. 18. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomość Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego użytkowania nieruchomości dla celów określonych w 1 niniejszej umowy Z tytułu dzierżawy nieruchomości Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia Zleceniodawcy miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 8 053,75 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 75/100 zł/. Kwota za 1 m2 powierzchni wynosi 4,96 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt sześć zł/. 2. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego urealniana będzie co rocznie w oparciu o stosowne Uchwały Rady Miejskiej Torunia lub Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wg określonego wskaźnika indeksacji. 3. Z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń, wyposażenia technologiczno-technicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości zł /słownie: trzy tysiące zł) netto bez podatku od towarów i usług VAT. 4. Kwota czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń urealniana będzie co rocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 5. Zmiana opłat w przypadkach wymienionych w ust. 2 i 4 nie wymaga wypowiedzenia postanowień umowy, a o zmianach w tym zakresie Zleceniobiorca będzie powiadomiony przez Zleceniodawcę w formie pisemnej. 6. Kwoty czynszu określone w ust. 1 i 3 nie obejmują podatku od towarów i usług VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zleceniobiorca zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami. 7. Zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zleceniobiorcy. 8. Zmiana opłat w przypadkach wymienionych w ust. 2 i 4 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie stosownych Uchwał Rady Miejskiej Torunia lub Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. 8 1.Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich opłat wg rzeczywistego zużycia mediów, w szczególności: c.o., zimnej i ciepłej wody, ścieków, prądu, usług telekomunikacyjnych, itp. według cen wskazanych na fakturach przez dostawców mediów. 2. Zleceniobiorca obciążał będzie Zleceniodawcę za media w następujący sposób: 1) za energię elektryczna według wskazań zużycia zainstalowanych układów pomiarowych zgodnie z średnią ceną zakupu 1MWh energii elektrycznej Zleceniodawcy podanej na fakturze przez jej dostawcę, 2) za zimną wodę i kanalizację według wskazań zainstalowanych wodomierzy zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę, 3) za ciepłą wodę użytkową i c.o. według wskazań zainstalowanego układu pomiarowego zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę, 4) za rozmowy telefoniczne według bilingów rozmów zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez operatora. 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na dostawę gazu. 4. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywane przerwy w dostawie mediów spowodowane przez czynniki niezależne od Zleceniodawcy. 5. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 i 2 ulegać będzie automatycznej zmianie w przypadku zmiany umów zawartych przez Zleceniodawcę z dostawcami poszczególnych mediów.

11 9 1. Ogólna wartość umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi. zł (słownie:.zł). 2. Strony ustaliły następującą cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT jednego osobodnia (cena jednostkowa usługi) w wysokości. zł (słownie: zł) 2. Cena posiłku będzie urealniana aneksem co rok wg wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza zmiana obowiązywać będzie od dnia roku. 3. Zleceniobiorca wystawiał będzie Zleceniodawcy faktury za dany miesiąc na koniec miesiąca. Do faktury Wykonawca załączy specyfikację wydanych posiłków w rozbiciu na oddziały, potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zleceniodawcy. 4. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności za wyprodukowane posiłki w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia faktury przez Zleceniobiorcę. 5. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić należności na konto Zleceniobiorcy znajdujące się w :. 6. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT i posiadają następujący numer identyfikacji podatkowej NIP: Zleceniobiorca..; Zleceniodawca Zleceniobiorca oświadcza, że posiada/nie posiada* status Zakładu Pracy Chronionej na mocy decyzji nr. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. r. 8. W razie wystąpienia diety chirurgicznej przyjmuje się, że stanowi ona 40% udziału w cenie jednostkowej usługi. 9. W razie wystąpienia przypadków diet niepełnych (posiłki dla pacjentów przyjętych w godzinach popołudniowych, pacjenci wypisani do domu) przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: a) śniadanie stanowi 30% ceny jednostkowej usługi b) obiad stanowi 50% ceny jednostkowej usługi c) kolacja stanowi 20% ceny jednostkowej usługi 10.W razie wystąpienia diety cukrzycowej ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: a) śniadanie stanowi 25% ceny jednostkowej usługi b) II śniadanie stanowi 5% ceny jednostkowej usługi c) obiad stanowi 45% wartości ceny jednostkowej usługi d) podwieczorek stanowi 5% ceny jednostkowej usługi e) kolacja stanowi 20% ceny jednostkowej usługi. 11.Cena brutto wraz z należnym podatkiem VAT jednego osobodnia (cena jednostkowa usługi) ulega automatycznej zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki od towarów i usług VAT Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy wyznaczona została Pani Marta Piątkowska. 2. Stały i bezpośredni kontakt ze Zleceniodawcą ze strony Zleceniobiorcy będzie utrzymywał/a W ciągu 3 dni od podpisania niniejszej umowy Zleceniodawca powoła komisję do oceny jakości wykonywanej usługi, a także do kontroli wykonania postanowień niniejszej umowy i zwoła pierwsze zebranie. 2. W skład komisji będą wchodziły trzy osoby ze strony Zleceniodawcy: Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością, Pracownik DAiZ i jedna osoba wskazana przez Zleceniobiorcę. 3. Komisja na pierwszym zebraniu spotka się z Naczelną Pielęgniarką i pielęgniarkami oddziałowymi, na którym przedstawiciel Zleceniobiorcy omówi szczegółowe zasady wykonania umowy. 4. Komisja spotykać się będzie nie rzadziej niż raz na kwartał w celu dokonania oceny jakości świadczonej usługi, kontroli środków stosowanych przez Zleceniobiorcę, prawidłowości stosowanej technologii, utrzymania higieny oraz kontroli należytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na: DOSTAWĘ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo