SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej Euro na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ORAZ DZIERŻAWA KUCHNI SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU fax (0-56) , Część I Informacja ogólna 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na podstawie art. 54 prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 ust. 1 prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej dniu r. oraz zamieszczone na tronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń. 2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń. 10. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie produkcji posiłków dla pacjentów oraz dzierżawa kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.m.kopernika w Toruniu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej siwz. CPV: , Część II Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 formularz oferty, - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 4 formularz cenowy. 2. Postać oferty: - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub działająca/e na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych, - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - wymagane jest załączenie do oferty wypełnionego formularza oferty wg wzoru Załącznik nr 1 oraz wypełnionego formularza cenowego wzoru Załącznik nr 4,

2 - brak wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1) oraz formularza cenowego (załącznik nr 4) spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert: - oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Oferta ostateczna na świadczenie usług produkcji posiłków przetarg, nr sprawy SSM-XI- 99/Z/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Termin wykonania zamówienia Świadczenie usług w zakresie produkcji posiłków oraz dzierżawa kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu w okresie 48 miesięcy. Część IV Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się : - cena Ranga : % Część V Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Część VI Opis sposobu oceny oferty w kryterium cena 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr 4 i formularz oferty załącznik nr 1). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena: cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 100 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): 1)Obliczenie wartości oferty brutto: cena jedn. netto jednego osobodnia x ilość = wartość netto + należny podatek VAT

3 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę. 6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. Część VII Termin i miejsce składania ofert 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, kancelaria szpitala, pokój nr 030 budynek administracyjno-medyczny. 2. Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 29 grudnia 2010 r. do godz. 9.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca Wykonawcy ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Część VIII Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy Brak. Część IX Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr Róża Walczak-Cupa, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko. Część X Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3 prawo zamówień publicznych. Część XI Podstawa zaproszenia do negocjacji 1. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 2. Zamawiający prowadzić będzie negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 5. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić siwz wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. 6. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. Część XII Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty ostatecznej, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało

4 przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 prawo zamówień publicznych. Część XVI Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Istotne warunki umowy, Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Formularz cenowy. Uwaga: siwz zawiera doprecyzowania i uzupełnienia wynikające z przeprowadzonych negocjacji. Udostępniono na stronie Zamawiającego w dniu r.

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY I. DANE WYKONAWCY: 1.Pełna nazwa:... 2.Adres:... 3.tel/fax... II. PRZEDMIOT OFERTY: Oferta dotyczy przetargu:... /określić w jakim trybie/ ogłoszonego przez:... /podać nazwę i adres Zamawiającego/ na... /określenie przedmiotu zamówienia/ III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ dni V.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... W załączeniu: /wymienić załączniki/... podpis osoby uprawionej do reprezentowania/

6 ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁĄCZNIK Nr 2 UMOWA nr SSM-XI-99/Z/2010 zawarta w Toruniu dnia r. pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 reprezentowanym przez: mgr Krystynę Zaleską Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą, a z siedzibą w. ul... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zleceniobiorcą Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem dotyczących świadczenia usług w zakresie produkcji posiłków dla pacjentów oraz dzierżawy kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy w zakresie całodziennej produkcji posiłków dla pacjentów Zleceniodawcy w ilościach wynikających z aktualnej ilości hospitalizowanych osób z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, 2) dystrybucja w systemie tacowym wyprodukowanych posiłków bezpośrednio z kuchni pracownikom Zleceniodawcy (przy zapewnieniu środków transportu Zleceniobiorcy), 3) dzierżawa pomieszczeń, urządzeń, maszyn budynku kuchni Zleceniodawcy mieszczącej się w Toruniu, przy ul. Batorego 17/19 oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15 o powierzchni całkowitej 1623,74 m2 wyposażonej technologicznie do produkcji posiłków. 3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki nr oraz oferta przetargowa Zleceniobiorcy Usługa produkcji posiłków powinna być realizowana przez Zleceniobiorcę przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywności oraz krytycznych punktów kontroli HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz z póź. zm.). 2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za produkcję i dystrybucję posiłków, w tym w szczególności w zakresie przestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych oraz zgodności z normami żywieniowymi.

7 3. Zleceniobiorca uzyska wszelkie stosowane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia całodziennej usługi produkcji posiłków dla pacjentów w dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni. 4. Decyzje określone w ust. 3 Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem określonym w 6 ust. 12 niniejszej umowy. 5. Produkowane przez Zleceniobiorcę posiłki muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i zdrowotnym przy szczególnym zachowaniu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 6. Produkowane przez Zleceniobiorcę posiłki przygotowywane będą z zakupionych przez niego naturalnych, świeżych i pełnowartościowych produktów spożywczych. Wyklucza się używania do produkcji wszelkich produktów suszonych, z wyjątkiem przypraw. 7.Przedmiot umowy w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu w granicach do 15% przedmiotu umowy. Postępowanie takie nie czyni umowy nieważną. W przypadku niewykorzystania przez Zleceniodawcę całości zamówienia, Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie Zleceniobiorca produkował będzie posiłki na podstawie otrzymanego dziennego zapotrzebowania na posiłki z podziałem na oddziały i rodzaje diet oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta, składanego mu przez Zleceniodawcę. 2. Zleceniodawca przewiduje następujące diety: dieta podstawowa, dieta łatwostrawna, dieta chirurgiczna zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej umowy. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia innych diet niż określone w niniejszej umowie. 4. Zapotrzebowanie na posiłki na dany dzień dostarczane będzie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do godz. 14.oo dnia poprzedniego. 5. Modyfikacja dziennego zapotrzebowania na posiłki zgłaszana będzie przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy najpóźniej na 1 godzinę przed zamawianym posiłkiem. 6. Zleceniodawca przekazywał będzie Zleceniobiorcy dzienne zapotrzebowanie na posiłki lub jego modyfikację pisemnie, faxem lub telefonicznie pod nr.. 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie druków zamówień dziennego zapotrzebowania na posiłki oraz modyfikację wg wzorów ustalonych ze Zleceniodawcą. 8. Codzienna produkcja posiłków odbywać się będzie pod nadzorem dietetyka Zleceniobiorcy. 9. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do sporządzenia dziennych jadłospisów obejmujących okres 7 dni. Posiłki nie mogą się powtarzać przez okres minimum 7 dni, zupy mleczne przez okres minimum 5 dni. 10.Jadłospis powinien być przedstawiony przez Zleceniobiorcę do akceptacji Zleceniodawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca sporządzi nowy jadłospis w oparciu o wskazania Zleceniodawcy. 11.Zleceniobiorca przekazywał będzie codzienny jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu Zleceniodawcy najpóźniej przed śniadaniem danego dnia. 12.Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania wraz z posiłkami ilościowego wykazu przekazywanych posiłków z podziałem na diety i oddziały, potwierdzone każdorazowo imiennie przez osoby odbierające posiłki, oraz dekadowe zestawienie ilości wydawanych posiłków z podziałem na oddziały. 13.Pod pojęciem całodziennego posiłku należy rozumieć zestaw potraw o określonej wielkości porcji, przygotowany zgodnie z zasadami wskazanej diety i spełniający określone szczegółowe wymagania Zleceniodawcy. 14.W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy wykaz osób realizujących usługę oraz sprawujących nadzór nad usługą z podaniem ich stanowisk. 15.Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji usługi przy zapewnieniu nadzoru magistra dietetyki.

8 4 1. Dystrybucja posiłków musi być realizowana przez Zleceniobiorcę z uwzględnieniem następujących godzin: - śniadanie: , - śniadanie II: , - obiad: , - podwieczorek: , - kolacja: Produkowane posiłki muszą być dystrybuowane przez Zleceniobiorcę w systemie tacowym. 3. Każda taca powinna być oznakowana rodzajem diety, imieniem i nazwiskiem pacjenta. 4. Tace z posiłkami powinny być umieszczane w przeznaczonych do tego przejezdnych szafach transportowych, które to zapewni Zleceniobiorca. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczania wyprodukowanych posiłków bezpośrednio z kuchni przekazując je pracownikom Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca, zobowiązany jest zapewnić do świadczenia usługi wszelkie talerze, sztućce, kubki. 7. Dystrybuowane posiłki na gorąco muszą mieć co najmniej następującą temperaturę: zupa 75 C, II danie (mięso, sos, ziemniaki) - 65 C, kawa, herbata, kakao - 75 C. 8. Zleceniobiorca dystrybuował będzie posiłki dla następujących oddziałów Zleceniodawcy: - Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń, - Oddział Hematologii, - Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, - Oddział Kardiologiczno-Internistyczny, - Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, - Oddział Neurochirurgii, - Oddział Urazowo Ortopedyczny, - Oddział Rehabilitacji, - Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej. 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt pojemnika do składowania odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych i postawienia go w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 10. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe postępowanie z odpadami pokonsumpcyjnymi i komunalnymi oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do produkcji posiłków całodziennie. W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionej kuchni Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy. 12. Na wypadek awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania kuchnią produkcyjną na terenie Torunia, zabezpieczającą ciągłość produkcji posiłków dla pacjentów Zleceniodawcy, spełniających warunki niniejszej umowy. 13. Kuchnia zabezpieczająca ciągłość żywienia pacjentów Zleceniodawcy na wypadek awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni musi posiadać stosowane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie świadczenia całodziennej usługi produkcji posiłków. 14. Na wypadek zaistnienia awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni wykorzystywane do dowozu środki transportu Zleceniobiorcy muszą posiadać stosowne decyzje powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu posiłków. 15. Decyzje określone w ust. 13 i 14 oraz umowę najmu awaryjnej kuchni Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy bezzwłocznie w dniu zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem określonym w 6 ust. 12 niniejszej umowy. 16. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania badań składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, z póź.zm.). 5 1.Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli, w tym m. in.: przed organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej za nieprawidłową realizację usług będących

9 przedmiotem umowy, za jakość produkowanych i dostarczanych posiłków, za powstałe szkody np. uszczerbek na zdrowiu pacjenta spowodowany zakażeniem, zatruciem lub innymi komplikacjami pokarmowymi. 2.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich. 3.Zleceniobiorca odpowiada za szkody materialne wyrządzone Zleceniodawcy i innym osobom przy wykonywaniu umowy, które powstaną w trakcie realizacji usług na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym Zleceniodawca oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul. Batorego 17/19 i Bażyńskich 33-37, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15, o pow. 2,6325 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 40191, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Zleceniodawca oddaje Zleceniobiorcy z nieruchomości wymienionej w ust. 1 budynek kuchni wraz z maszynami, urządzeniami i wyposażeniem technologiczno-technicznym o powierzchni 1623,74 m2 z przeznaczeniem świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie produkcji posiłków, w szczególności dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu w ramach prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności gastronomicznej stanowiącej przedmiot działalności przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy. 3. Szczegółowy wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia technologiczno-technicznego dzierżawionej nieruchomości stanowi załącznik nr do niniejszej umowy. 4. Zleceniobiorca użytkował będzie dzierżawione pomieszczenia, maszyny, urządzenia, wyposażenie z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi w technologii warunkami z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie sanepid., ppoż., bhp oraz ochrony mienia. 5. Konserwacja i bieżące remonty dzierżawionych urządzeń, maszyn, wyposażenia Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń. 6. W przypadku całkowitej awarii dzierżawionych maszyn, urządzeń, wyposażenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do kupienia na własny koszt maszyny lub urządzenia o podobnych parametrach. 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania bieżących napraw dzierżawionej nieruchomości celem zapewnienia stanu nie pogorszonego. 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych istotnych usterkach, awariach, uszkodzeniach dzierżawionej nieruchomości oraz maszyn urządzeń, wyposażenia. 9. Koszty związane w szczególności z konserwacją wind, dozorem technicznym, sprawdzaniem przewodów kominowych, kontrolę instalacji gazowej, p.poż i pomiarami skuteczności zerowania obciążają Zleceniobiorcę. 10. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może oddawać dzierżawionej nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. 11. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy zmieniać przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości. 12. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 10 i ust. 11 Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym 13. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dzierżawioną nieruchomość w stanie zdatnym do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 14. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli dzierżawionej nieruchomości. 15. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania na terenie przylegającym do dzierżawionej nieruchomości prac porządkowych takich jak: odśnieżanie chodników, placu manewrowego jak również do odśnieżania dachu i udrożniania odpływów wody deszczowej z dachu dzierżawionej nieruchomości. 16. Zleceniobiorca zobowiązany jest w dniu podpisania niniejszej umowy do ubezpieczenia dzierżawionej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

10 17. Kserokopię polisy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy bez zwłoki. 18. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomość Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego użytkowania nieruchomości dla celów określonych w 1 niniejszej umowy Z tytułu dzierżawy nieruchomości Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia Zleceniodawcy miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 8 053,75 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 75/100 zł/. Kwota za 1 m2 powierzchni wynosi 4,96 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt sześć zł/. 2. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego urealniana będzie co rocznie w oparciu o stosowne Uchwały Rady Miejskiej Torunia lub Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wg określonego wskaźnika indeksacji. 3. Z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń, wyposażenia technologiczno-technicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości zł /słownie: trzy tysiące zł) netto bez podatku od towarów i usług VAT. 4. Kwota czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń urealniana będzie co rocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 5. Zmiana opłat w przypadkach wymienionych w ust. 2 i 4 nie wymaga wypowiedzenia postanowień umowy, a o zmianach w tym zakresie Zleceniobiorca będzie powiadomiony przez Zleceniodawcę w formie pisemnej. 6. Kwoty czynszu określone w ust. 1 i 3 nie obejmują podatku od towarów i usług VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zleceniobiorca zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami. 7. Zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zleceniobiorcy. 8. Zmiana opłat w przypadkach wymienionych w ust. 2 i 4 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie stosownych Uchwał Rady Miejskiej Torunia lub Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. 8 1.Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich opłat wg rzeczywistego zużycia mediów, w szczególności: c.o., zimnej i ciepłej wody, ścieków, prądu, usług telekomunikacyjnych, itp. według cen wskazanych na fakturach przez dostawców mediów. 2. Zleceniobiorca obciążał będzie Zleceniodawcę za media w następujący sposób: 1) za energię elektryczna według wskazań zużycia zainstalowanych układów pomiarowych zgodnie z średnią ceną zakupu 1MWh energii elektrycznej Zleceniodawcy podanej na fakturze przez jej dostawcę, 2) za zimną wodę i kanalizację według wskazań zainstalowanych wodomierzy zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę, 3) za ciepłą wodę użytkową i c.o. według wskazań zainstalowanego układu pomiarowego zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę, 4) za rozmowy telefoniczne według bilingów rozmów zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez operatora. 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na dostawę gazu. 4. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywane przerwy w dostawie mediów spowodowane przez czynniki niezależne od Zleceniodawcy. 5. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 i 2 ulegać będzie automatycznej zmianie w przypadku zmiany umów zawartych przez Zleceniodawcę z dostawcami poszczególnych mediów.

11 9 1. Ogólna wartość umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi. zł (słownie:.zł). 2. Strony ustaliły następującą cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT jednego osobodnia (cena jednostkowa usługi) w wysokości. zł (słownie: zł) 2. Cena posiłku będzie urealniana aneksem co rok wg wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza zmiana obowiązywać będzie od dnia roku. 3. Zleceniobiorca wystawiał będzie Zleceniodawcy faktury za dany miesiąc na koniec miesiąca. Do faktury Wykonawca załączy specyfikację wydanych posiłków w rozbiciu na oddziały, potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zleceniodawcy. 4. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności za wyprodukowane posiłki w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia faktury przez Zleceniobiorcę. 5. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić należności na konto Zleceniobiorcy znajdujące się w :. 6. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT i posiadają następujący numer identyfikacji podatkowej NIP: Zleceniobiorca..; Zleceniodawca Zleceniobiorca oświadcza, że posiada/nie posiada* status Zakładu Pracy Chronionej na mocy decyzji nr. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. r. 8. W razie wystąpienia diety chirurgicznej przyjmuje się, że stanowi ona 40% udziału w cenie jednostkowej usługi. 9. W razie wystąpienia przypadków diet niepełnych (posiłki dla pacjentów przyjętych w godzinach popołudniowych, pacjenci wypisani do domu) przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: a) śniadanie stanowi 30% ceny jednostkowej usługi b) obiad stanowi 50% ceny jednostkowej usługi c) kolacja stanowi 20% ceny jednostkowej usługi 10.W razie wystąpienia diety cukrzycowej ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: a) śniadanie stanowi 25% ceny jednostkowej usługi b) II śniadanie stanowi 5% ceny jednostkowej usługi c) obiad stanowi 45% wartości ceny jednostkowej usługi d) podwieczorek stanowi 5% ceny jednostkowej usługi e) kolacja stanowi 20% ceny jednostkowej usługi. 11.Cena brutto wraz z należnym podatkiem VAT jednego osobodnia (cena jednostkowa usługi) ulega automatycznej zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki od towarów i usług VAT Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy wyznaczona została Pani Marta Piątkowska. 2. Stały i bezpośredni kontakt ze Zleceniodawcą ze strony Zleceniobiorcy będzie utrzymywał/a W ciągu 3 dni od podpisania niniejszej umowy Zleceniodawca powoła komisję do oceny jakości wykonywanej usługi, a także do kontroli wykonania postanowień niniejszej umowy i zwoła pierwsze zebranie. 2. W skład komisji będą wchodziły trzy osoby ze strony Zleceniodawcy: Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością, Pracownik DAiZ i jedna osoba wskazana przez Zleceniobiorcę. 3. Komisja na pierwszym zebraniu spotka się z Naczelną Pielęgniarką i pielęgniarkami oddziałowymi, na którym przedstawiciel Zleceniobiorcy omówi szczegółowe zasady wykonania umowy. 4. Komisja spotykać się będzie nie rzadziej niż raz na kwartał w celu dokonania oceny jakości świadczonej usługi, kontroli środków stosowanych przez Zleceniobiorcę, prawidłowości stosowanej technologii, utrzymania higieny oraz kontroli należytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

12 W przypadku zastrzeżeń do jakości wykonywanej usługi Zleceniodawca może zwołać Komisję częściej. 5. Uwagi związane z wykonywaniem usługi będą wpisywane do książki kontroli usług żywieniowych na poszczególnych oddziałach i omawiane na spotkaniach komisji Zleceniodawca gwarantuje, że będzie świadczył usługi o najwyższej jakości. 2. Usługi objęte umową podlegają rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zwrotu posiłków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych, tj. np.: posiłek niezdatny do spożycia z powodu przeterminowanych produktów (pleśń, niewłaściwy kolor, niewłaściwy zapach), niedogotowanych, zanieczyszczonych, zupy o niewłaściwej konsystencji, rozpadające się porcje mięsa itp., na podstawie PROTOKOŁU ZWROTÓW POSIŁKÓW, który stanowi załącznik nr do niniejszej umowy. 4. Odbiór protokółu zwrotów potwierdza każdorazowo pracownik Zleceniobiorcy. 5. W miejsce zakwestionowanych posiłków Zleceniobiorca musi dostarczyć w trybie pilnym posiłki właściwe. 6. PROTOKÓŁ ZWROTÓW POSIŁKÓW będzie sporządzany przez jednego z członków komisji, w obecności pracownika Zleceniobiorcy. 7. W przypadku, gdy na podstawie PROTOKOŁU ZWROTÓW POSIŁKÓW w ciągu 1 miesiąca posiłek zostanie trzykrotnie zwrócony, Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto faktury wystawionej za miesiąc, w którym nastąpiły zwroty posiłków. 8. Kara umowna określona w ust. 7 zostanie naliczona w terminie 7 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT za dany miesiąc. 9. W przypadku rażącego, powtarzającego się w okresie 3 miesięcy nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tytułu niniejszej umowy, np.: nieodpowiedniej temperatury posiłku, niezgodności posiłku z zamówioną dietą, nieodpowiedniej gramatury, dostarczenia posiłków niepełnowartościowych pod względem odżywczym, nie spełniających wytycznych Instytutu Żywienia i Żywności, nie uwzględniających diet stosowanych przez Zleceniodawcę bądź posiłków w ilości mniejszej niż zamówiona, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł za każde uchybienie. 10.Pomiar temperatury w przypadku kontroli będzie się odbywał w pomieszczeniu kuchni w obecności pracownika Zleceniobiorcy. Pomiaru temperatury Zleceniodawca może dokonać losowo w wybranych dniach. 11.Podstawą naliczenia kary, o której mowa w ust. 9 będzie notatka służbowa jednego z członków komisji sporządzona na podstawie badania posiłku (ważenie, mierzenie temperatury) w obecności pracownika Zleceniobiorcy. 12.Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto umowy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT a dany dzień, w przypadku opóźnienia z dostawą posiłków powyżej 30 minut od godziny wyznaczonej w umowie, lub dostawy z wyprzedzeniem 30 min. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie zamówienia (np. awaria prądu, wody), Zleceniodawca nie będzie naliczał kar umownych, o ile Zleceniobiorca uprzedzi go o tym fakcie. 13.Zleceniodawca ma prawo, w sytuacjach zagrożenia prawidłowej realizacji umowy mogących odbić się negatywnie na zdrowiu pacjentów, w szczególności zagrożenia gwarancji trzech posiłków dziennie lub posiłku w określonej diecie, do wykonania zastępczego, tj. zamówienia posiłku u osoby trzeciej na koszt Zleceniobiorcy. 14.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT niezrealizowanej części umowy. 15. Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącania naliczonych kar umownych z należnościami wynikającymi z faktur za dany miesiąc wystawionych przez Zleceniobiorcę. 16. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód (w szczególności zniszczenia majątku) wyrządzonych Zleceniodawcy. W przypadku nie naprawienia szkody w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo wykonania zastępczego i obciążenia Zleceniobiorcy wynikłymi z tego powodu kosztami.

13 17. W przypadku zakwestionowania przez zewnętrzne służby sanitarne jakości dostarczanych posiłków oraz nałożenia na Zleceniodawcę z tego tytułu kary finansowej, kara ta zostanie w całości potrącona z kwoty miesięcznego wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia uchybień stanowiących podstawę nałożenia kary. 18. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 13 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu poniesionej szkody w mieniu stanowiącym własność Zleceniodawcy wynikłej z czynu niedozwolonego, udowodnionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie kształtuje się wg następujących zasad: 1. Zleceniobiorca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi objęte umową. 2. Zleceniobiorca odpowiada za staranne przestrzeganie przez te osoby zakresu obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 3. Zleceniobiorca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z udowodnionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. obowiązków określonych niniejszej umowie lub za czyny niedozwolone Po zakończeniu dzierżawy Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomość, maszyny, urządzenia, wyposażenie Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego użytkowania nieruchomości dla celów określonych w Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na urządzenie, przystosowanie nieruchomości oraz z tytułu zakupu maszyn lub urządzeń. 3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości 150% stawki czynszu dzierżawy, określonej w 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z nieruchomości Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 48 miesięcy liczony od daty zawarcia niniejszej umowy. 16 Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 18 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA *niepotrzebne skreślić

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 3 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy w zakresie całodziennej produkcji posiłków dla pacjentów Zleceniodawcy w ilościach wynikających z aktualnej ilości hospitalizowanych osób z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, 2) dystrybucja w systemie tacowym wyprodukowanych posiłków bezpośrednio z kuchni, pracownikom Zleceniodawcy (przy zapewnieniu środków transportu Zleceniobiorcy), 3) dzierżawa pomieszczeń, urządzeń, maszyn budynku kuchni Zleceniodawcy mieszczącej się w Toruniu, przy ul. Batorego 17/19 oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15 o powierzchni całkowitej 1623,74 m2 wyposażonej technologicznie do produkcji posiłków. 2. Usługa produkcji posiłków powinna być realizowana przez Zleceniobiorcę przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywności oraz krytycznych punktów kontroli HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz z póź. zm.). 3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za produkcję i dystrybucję posiłków, w tym w szczególności w zakresie przestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych oraz zgodności z normami żywieniowymi. 4. Zleceniobiorca uzyska wszelkie stosowane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia całodziennej usługi produkcji posiłków dla pacjentów w dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni. 5. Decyzje określone w ust. 4 Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy. 6. Produkowane przez Zleceniobiorcę posiłki muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i zdrowotnym przy szczególnym zachowaniu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 7. Produkowane przez Zleceniobiorcę posiłki przygotowywane będą z zakupionych przez niego naturalnych, świeżych i pełnowartościowych produktów spożywczych. Wyklucza się używania do produkcji wszelkich produktów suszonych, z wyjątkiem przypraw. 8.Zleceniobiorca produkował będzie posiłki na podstawie otrzymanego dziennego zapotrzebowania na posiłki z podziałem na oddziały i rodzaje diet oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta, składanego mu przez Zleceniodawcę. 9.Zleceniodawca przewiduje następujące diety: dieta podstawowa, dieta łatwostrawna, dieta chirurgiczna wg spisu diet. 10.Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia innych diet niż określone w niniejsze siwz. 11.Zapotrzebowanie na posiłki na dany dzień dostarczane będzie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do godz. 14.oo dnia poprzedniego. 12.Modyfikacja dziennego zapotrzebowania na posiłki zgłaszana będzie przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy najpóźniej na 1 godzinę przed zamawianym posiłkiem. 13.Zleceniodawca przekazywał będzie Zleceniobiorcy dzienne zapotrzebowanie na posiłki lub jego modyfikację pisemnie, faxem lub telefonicznie pod nr 14.Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie druków zamówień dziennego zapotrzebowania na posiłki oraz modyfikację wg wzorów ustalonych ze Zleceniodawcą. 15.Codzienna produkcja posiłków odbywać się będzie pod nadzorem dietetyka Zleceniobiorcy. 16.Zleceniobiorca będzie zobowiązany do sporządzenia dziennych jadłospisów obejmujących okres 7 dni. Posiłki nie mogą się powtarzać przez okres minimum 7 dni, zupy mleczne przez okres minimum 5 dni. 17.Jadłospis powinien być przedstawiony przez Zleceniobiorcę do akceptacji Zleceniodawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca sporządzi nowy jadłospis w oparciu o wskazania Zleceniodawcy. 18.Zleceniobiorca przekazywał będzie codzienny jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu Zleceniodawcy najpóźniej przed śniadaniem danego dnia.

15 19.Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania wraz z posiłkami ilościowego wykazu przekazywanych posiłków z podziałem na diety i oddziały, potwierdzone każdorazowo imiennie przez osoby odbierające posiłki, oraz dekadowe zestawienie ilości wydawanych posiłków z podziałem na oddziały. 20.Pod pojęciem całodziennego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja, a w przypadku diety cukrzycowej także II śniadanie i podwieczorek)należy rozumieć zestaw potraw o określonej wielkości porcji, przygotowany zgodnie z zasadami wskazanej diety i spełniający określone szczegółowe wymagania Zleceniodawcy. 21.Dystrybucja posiłków musi być realizowana przez Zleceniobiorcę z uwzględnieniem następujących godzin: - śniadanie: , - śniadanie II: , - obiad: , - podwieczorek: , - kolacja: Produkowane posiłki muszą być dystrybuowane przez Zleceniobiorcę w systemie tacowym. 22. Każda taca powinna być oznakowana rodzajem diety, imieniem i nazwiskiem pacjenta. 23. Tace z posiłkami powinny być umieszczane w przeznaczonych do tego przejezdnych szafach transportowych, które to zapewni Zleceniobiorca. 24. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić do świadczenia usługi wszelkie talerze, sztućce, kubki. 25. Dystrybuowane posiłki na gorąco muszą mieć co najmniej następującą temperaturę: zupa 75 C, II danie (mięso, sos, ziemniaki) - 65 C, kawa, herbata, kakao - 75 C. 26. Zleceniobiorca dystrybuował będzie posiłki dla następujących oddziałów Zleceniodawcy: - Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń, - Oddział Hematologii, - Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, - Oddział Kardiologiczno-Internistyczny, - Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, - Oddział Neurochirurgii, - Oddział Urazowo Ortopedyczny, - Oddział Rehabilitacji, - Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej. 27. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt pojemnika do składowania odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych i postawienia go w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 28. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe postępowanie z odpadami pokonsumpcyjnymi i komunalnymi oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 29. Zleceniobiorca zobowiązany jest do produkcji posiłków całodziennie. W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionej kuchni Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy. 30. Na wypadek awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania kuchnią produkcyjną na terenie Torunia, zabezpieczającą ciągłość produkcji posiłków dla pacjentów Zleceniodawcy, spełniających warunki niniejszej umowy. 31. Kuchnia zabezpieczająca ciągłość żywienia pacjentów Zleceniodawcy na wypadek awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni musi posiadać stosowane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie świadczenia całodziennej usługi produkcji posiłków. 32. Na wypadek zaistnienia awarii dzierżawionej od Zleceniodawcy kuchni wykorzystywane do dowozu środki transportu Zleceniobiorcy muszą posiadać stosowne decyzje powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu posiłków. 33. Decyzje określone w ust. 31 i 32 oraz umowę najmu awaryjnej kuchni Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy bezzwłocznie w dniu zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy. 34. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania badań składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, z póź.zm.). 35.Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli, w tym m. in.: przed organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej za nieprawidłową realizację usług będących

16 przedmiotem umowy, za jakość produkowanych i dostarczanych posiłków, za powstałe szkody np. uszczerbek na zdrowiu pacjenta spowodowany zakażeniem, zatruciem lub innymi komplikacjami pokarmowymi. 36.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich. 37.Zleceniobiorca odpowiada za szkody materialne wyrządzone Zleceniodawcy i innym osobom przy wykonywaniu umowy, które powstaną w trakcie realizacji usług na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym. 38.Zleceniodawca oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul. Batorego 17/19 i Bażyńskich 33-37, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15, o pow. 2,6325 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 40191, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych. 49. Zleceniodawca oddaje Zleceniobiorcy z nieruchomości wymienionej w ust. 1 budynek kuchni wraz z maszynami, urządzeniami i wyposażeniem technologiczno-technicznym o powierzchni 1623,74 m2 z przeznaczeniem świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie produkcji posiłków, w szczególności dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu w ramach prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności gastronomicznej stanowiącej przedmiot działalności przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy. 40. Szczegółowy wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia technologiczno-technicznego dzierżawionej nieruchomości stanowi załącznik nr do niniejszej umowy. 41. Zleceniobiorca użytkował będzie dzierżawione pomieszczenia, maszyny, urządzenia, wyposażenie z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi w technologii warunkami z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie sanepid., ppoż., bhp oraz ochrony mienia. 42. Konserwacja i bieżące remonty dzierżawionych urządzeń, maszyn, wyposażenia Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń. 43. W przypadku całkowitej awarii dzierżawionych maszyn, urządzeń, wyposażenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do kupienia na własny koszt maszyny lub urządzenia o podobnych parametrach. 44. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania bieżących napraw dzierżawionej nieruchomości celem zapewnienia stanu nie pogorszonego. 45. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych istotnych usterkach awariach, uszkodzeniach dzierżawionej nieruchomości oraz maszyn urządzeń, wyposażenia. 46. Koszty związane w szczególności z konserwacją wind, dozorem technicznym, sprawdzaniem przewodów kominowych, kontrolę instalacji gazowej, p.poż i pomiarami skuteczności zerowania obciążają Zleceniobiorcę. 47. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może oddawać dzierżawionej nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. 48. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy zmieniać przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości. 49. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 48 i ust. 49 Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym 50. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dzierżawioną nieruchomość w stanie zdatnym do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 51. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli dzierżawionej nieruchomości. 52. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania na terenie przylegającym do dzierżawionej nieruchomości prac porządkowych takich jak: odśnieżanie chodników, placu manewrowego jak również do odśnieżania dachu i udrożniania odpływów wody deszczowej z dachu dzierżawionej nieruchomości. 53. Zleceniobiorca zobowiązany jest w dniu podpisania niniejszej umowy do ubezpieczenia dzierżawionej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. 54. Kserokopię polisy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy bez zwłoki. 55. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomość Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego użytkowania nieruchomości.

17 56.Z tytułu dzierżawy nieruchomości Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia Zleceniodawcy miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 8 053,75 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 75/100 zł/. Kwota za 1 m2 powierzchni wynosi 4,96 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt sześć zł/. 57.Wysokość stawki czynszu dzierżawnego urealniana będzie co rocznie w oparciu o stosowne Uchwały Rady Miejskiej Torunia lub Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wg określonego wskaźnika indeksacji. 58.Z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń wyposażenia technologiczno-technicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) netto bez podatku od towarów i usług VAT. 59.Kwota czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń urealniana będzie co rocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 60.Zmiana opłat w przypadkach wymienionych w ust. 58 i 60 nie wymaga wypowiedzenia postanowień umowy, a o zmianach w tym zakresie Zleceniobiorca będzie powiadomiony przez Zleceniodawcę w formie pisemnej. Kwoty czynszu określone w ust. 57 i 59 nie obejmują podatku od towarów i usług VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zleceniobiorca zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami. 61.Zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zleceniobiorcy. 62.Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich opłat wg rzeczywistego zużycia mediów, w szczególności: c.o., zimnej i ciepłej wody, ścieków, prądu, usług telekomunikacyjnych, itp. według cen wskazanych na fakturach przez dostawców mediów. 63. Zleceniobiorca obciążał będzie Zleceniodawcę za media w następujący sposób: 1) za energię elektryczna według wskazań zużycia zainstalowanych układów pomiarowych zgodnie z średnią ceną zakupu 1MWh energii elektrycznej Zleceniodawcy podanej na fakturze przez jej dostawcę, 2) za zimną wodę i kanalizację według wskazań zainstalowanych wodomierzy zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę, 3) za ciepłą wodę użytkową i c.o. według wskazań zainstalowanego układu pomiarowego zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę, 4) za rozmowy telefoniczne według bilingów rozmów zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez operatora. 64. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na dostawę gazu. 65. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywane przerwy w dostawie mediów spowodowane przez czynniki niezależne od Zleceniodawcy. 66. Wysokość opłat wymienionych w ust. 63 i 64 ulegać będzie automatycznej zmianie w przypadku zmiany umów zawartych przez Zleceniodawcę z dostawcami poszczególnych mediów. 67.Cena posiłku będzie urealniana aneksem co rok wg wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza zmiana obowiązywać będzie od dnia roku. 68.Zleceniobiorca wystawiał będzie Zleceniodawcy faktury za dany miesiąc na koniec miesiąca. Do faktury Wykonawca załączy specyfikację wydanych posiłków w rozbiciu na oddziały, potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zleceniodawcy. 69.Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności za wyprodukowane posiłki w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia faktury przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić należności na konto Zleceniobiorcy znajdujące się w :. 70.W razie wystąpienia przypadków diet niepełnych (posiłki dla pacjentów przyjętych w godzinach popołudniowych, pacjenci wypisani do domu) przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: d) śniadanie stanowi 30% ceny jednostkowej usługi e) obiad stanowi 50% ceny jednostkowej usługi f) kolacja stanowi 20% ceny jednostkowej usługi 71.W razie wystąpienia diety cukrzycowej ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: f) śniadanie stanowi 25% ceny jednostkowej usługi g) II śniadanie stanowi 5% ceny jednostkowej usługi

18 h) obiad stanowi 45% wartości ceny jednostkowej usługi i) podwieczorek stanowi 5% ceny jednostkowej usługi j) kolacja stanowi 20% ceny jednostkowej usługi. 72.Średnia ilość miesięczna diet przedstawia się następująco: dieta podstawowa i łatwostrawna , dieta cukrzycowa Ilość diet kształtuje się następująco: I dieta podstawowa średnio 40% ilości wszystkich zamawianych diet II dieta łatwostrawna średnio 52% ilości wszystkich zamawianych diet III dieta chirurgiczna średnio 8% ilości wszystkich zamawianych diet 74.Do rozliczania wartości wydawanych posiłków stosowana będzie uśredniona kwota za 1 posiłek całodobowy przy czym 100% wartości posiłku całodobowego stanowi dieta podstawowa i łatwostrawna. Dieta chirurgiczna będzie rozliczana wartością 40% kosztu posiłku całodobowego. 75. Wykonawca musi brać pod uwagę w jadłospisach urozmaicanie potraw dla danej diety oraz wprowadzać warzywa i owoce bądź ich przetwory w zależności od sezonu. 76. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczania wyprodukowanych posiłków bezpośrednio z kuchni przekazując je pracownikom Zleceniodawcy. ZESTAWNIE DZIERŻAWIONYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI Zestawienie pomieszczeń kuchni piwnica L.p. Nr pomieszczeń Nazwa Pomieszczeń Powierzchnia m Sień 3, Komunikacja 44, Składzik porządkowy 1, Hall 38, Garaż wózków 62, Magazyn odpadków 12, Mycie pojemników 4, Sień 1, Komunikacja 8, Poczekalnia wózków przed rozbiorem 31, Suszenie wózków 9, Mycie wózków 9, Przedsionek Izolacyjny 15, Maszynownia dźwigów 17, Centralna zmywalnia 111, Obieralnia ziemniaków i warzyw 28, Sień 5, Komunikacja 37, Magazyn zasobów 32, Magazyn środków myjących 9, Składzik porządkowy 3, Pomieszczenie agregatów chłodniczych 5, Magazyn Intendencki 38, Chłodnia owoców 11,40

19 Chłodnia ziemniaków i warzyw 23, Magazyn zasobów - naczyń 11, Magazyn i mycie jaj 11, Wentylatornia 9, Rozdzielnia nn 20, Kabina higieniczna 3, Węzeł sanitarny kobiet 18, Szatnia kobiet 32, Natrysk M 4, Pisuar 1, WC M 1, Przedsionek 4, Szatnia męska 8, Hall szatniowy komunikacja 24,50 Razem powierzchnia piwnic 722,90 Zestawienie pomieszczeń kuchni parter Sień 4, Hall wyjściowy 21, Komunikacja ogólna 44, Jadalnia personelu szpitala 82, Zmywalnia naczyń jadalni personelu 16, Kredens jadalni 16, Magazyn rozdzielni 9, Podgrzewanie i postój wózków do naczyń 39, Rozdzielnia tacowa 88, Kuchnia właściwa 114, Klatka schodowa 6, Pomieszczenie socjalne pracowników kuchni 24, Przygotowalnia potraw z mięsa 22, Przygotowalnia potraw z warzyw 17, Przygotowalnia potraw mącznych 26, Komunikacja 12, Zmywalnia naczyń kuchennych 18, Magazyn dobowy 8, Wychładzarnia potraw 5, Komunikacja 24, Składzik porządkowy 4, Kuchnia zimna 30, Magazyn i krojenie pieczywa 9,50

20 Magazyn produktów suchych 27, Pomieszczenie komór chłodniczych 39, Klatka schodowa 5, Przygotowalnia mięsa 11, Przygotowalnia ryb 10, Klatka schodowa-komunikacja 22, Sień 4, Pokój kierownika 9, WC 4, Pokój dietetyka 8, Magazyn opakowań 4, Pokój magazyniera 6, Przedmagazyn 16,05 Razem powierzchnia parteru 815,80 Zestawienie pomieszczeń kuchni I piętro Wentylatornia 16, Wentylatornia 68,4 Razem powierzchnia I piętra 85,04 OGÓŁEM POWIERZCHNIA KUCHNI WYKAZ DZIERŻAWIONYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA Oznaczenie 1623,74 m2 Okap 1 Okap 1 Kocioł warzelny 60L BEK Kocioł warzelny 60L BEK Kocioł warzelny elektryczny 250L 1 Kocioł warzelny elektryczny BKE 150L 1 Kuchnia gazowa GLC 40 1 Ciąg dystrybucyjny Dystrybutor koszy podgrzewnych 2 Dystrybutor koszy niepodgrzewnych 2 Dystrybutor talerzy 3 Bemar 2 Wózek na naczynia 5 Taśmociąg do tac termoizolacyjnych 1 Wózek na tace /podstawa + wieko/ 10 Wózek do transportu tac DM Ciąg obróbki mięsa ilość

1. Dokumenty składające się na ofertę wstępną i dokumenty załączone do oferty wstępnej:

1. Dokumenty składające się na ofertę wstępną i dokumenty załączone do oferty wstępnej: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: Toruń, dnia 11.06.2015 r. SSM.DZP.200.41.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR 1 PODSTAWA PRAWNA

UMOWA - WZÓR 1 PODSTAWA PRAWNA Nr postępowania ZP/109/055/U/14 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - WZÓR zawarta w dniu..w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2...

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2... WZÓR UMOWY Zał. Nr 10 do SIWZ UMOWA Nr. Niniejsza umowa została zawarta w Świebodzicach dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Część I Informacja ogólna

Część I Informacja ogólna SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiot umowy

U M O W A. Przedmiot umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA Nr. / reprezentowanym przez:

WZÓR - UMOWA Nr. / reprezentowanym przez: WZÓR - UMOWA Nr. / zawarta w dniu. roku w Rajczy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, reprezentowanym przez: 1. Waldemara Jurasza - Dyrektora Zakładu zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

w dniu... w Raciborzu pomiędzy... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą,

w dniu... w Raciborzu pomiędzy... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, UMOWA DOSTAWY w dniu... w Raciborzu pomiędzy...... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:............ Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W dniu...r. w Złotoryi, pomiędzy: Załącznik nr 4a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a... z siedzibą w..., zarejestrowaną KRS...NIP: REGON

UMOWA NR. a... z siedzibą w..., zarejestrowaną KRS...NIP: REGON Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy. UMOWA NR zawarta w dniu. 2017 roku w Pionkach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Spółka z o.o. z siedzibą w Pionkach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2016 na sukcesywną dostawę szczepionek

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2016 na sukcesywną dostawę szczepionek Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr SGZOZ/.. /2016 na sukcesywną dostawę szczepionek zawarta w dniu...2016r. pomiędzy : Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy z siedzibą w 43-385 Jasienica

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

7 PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM

7 PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR ALOJZEGO PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚLASKIM, DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2008. z dnia r. Domem Pomocy Społecznej HOSPICJUM w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181

UMOWA Nr../2008. z dnia r. Domem Pomocy Społecznej HOSPICJUM w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181 UMOWA Nr../2008 z dnia... 11.2008 r. załącznik nr 4 zawarta pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej HOSPICJUM w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181 reprezentowanym przez Dyrektora: mgr Krystynę Piprek zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń i sztućców/kanapek bankietowych na

Bardziej szczegółowo