Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a"

Transkrypt

1 co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w Żerkowie Kto zabił Tranknera? R edaktor prowadzący: Anna Kopras-Fijołek Pierwsza Majówka s.5 s.7 s.9 s.10 s.11 Podobnie jak przed rokiem Gazeta Jarocińska i Jarociński Ośrodek Kultury a także po raz pierwszy JA-Kadio zapraszają jarociniaków na Pierwszą Majówkę. F e sty n ro zp o czn ie się n a ry n k u 1 m a ja o g o d zin ie S z y k u je m y dla w szystkich wiele atrakcji i niesp o d zian e k. N ic za b ra k n ie k o n k u r só w z u d zia łe m d o ro sły c h i. d zie ci. G w ia z d ą w ie czo ru b ęd zie K a p e la z n a d B a ry c z y z k ab aretem, a ca ło ść z a k o ń c z y d y sk o te k a z m u zy k ą lat sze śćd zie sią ty ch, p ro w a d zo n a p rze z szefa m uzycznego JA - R a d io, H ieronim a Scigacza. (rp ) P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a Z soboty na niedzielę średnio o 15 % podrożały paliwa. W większości jarocińskich stacji już w piątek na dystrybutorach wywieszono napisy: BRAK. Zdaniem kierowców nie oznaczało to wcale, że stacje nie miały benzyny i oleju napędowego. In fo rm a c ję o w zro ście cen p a liw a o g ło szo n o ju ż we w to re k. Z a z w y c za j ta k a w ia d o m o ść p rze d o sta w a ła się d o m ediów na dzień, dwa przed podw yżk ą. - Jeśli się podnosi ceny, to kto ogłasza o tym pięć dni wcześniej? Wystarczyło poinformować dzisiaj. A co się teraz dzieje? Przez sześć godzin sprzedałem tyle, ile normalnie "idzie przez cztery dni. Przed chwilą skończyła się nawet etylina - m ów ił w piątek w południe Andrzej Zawisła, kiero w n ik sta cji A L E X K R T p rz y Ja r o - m ie. Olej napędowy, ja k poinform o w a ł p ra c o w n ik sta cji, s k o ń c z y ł się ju ż w czw a rte k. W p ią tk o w e p o łu d n ie k a r t k i z n ap ise m B r a k w yw ie szo n o też n a d y stry b u to ra c h sta cji P rze d się b io rstw a R o b ó t D ro g o w y c h. - Paliwo skończyło się kilkanaście minut temu. Mamy tylko rezerwę dla karetek pogotowia, bo do tego jesteśmy zobligowani umową. Dostałem informację, że Rafineria Gdańska nie zatankuje nam żadnej cysterny. Dlatego już nie będzie dostawy - tłum aczył Paweł Tomaszewski, d y re k to r P R D. P a liw a z a b ra k ło ró w n ie ż w sta cji A W Cie ch Petrol przy nowej Fa b ry ce M e b li. Je szc ze k ilk a m in u t p rze d trzy n a stą w p ią te k Krzysztof Szewczenko, kierow nik stacji zapewniał: - Starczy dla wszystkich. W tej chwili "idą 32 tony. Za godzinkę, dwie transport powinien być na miejscu. Je d n a k d o staw a d o ta rła d o Ja ro c in a z d u ży m opóźnieniem. Przez kilk a godzin paliw brakow ało. Dokończenie na str. 8 FOTO Stachowiak Szesnaste Prezentacje Teatralne Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży odbędą się po raz szesnasty. Od czterech lat młodzi artyści spotykają się na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury. P rezen ta cje ro z p o c z y n a ją się 17 k w ie tn ia i p o trw a ją trzy d n i. P rze d ju r y i p u b lic z n o ś c ią w ystąp i p o n a d dw adzieścia zespołów ęcych Dzieci radnymi Po raz pierwszy w historii jarocińskiego samorządu dorośli radni udostępnią Ratusz om i będą przysłuchiwali się temu, co ma do powiedzenia najmłodsze pokolenie. S e sja D z ie c ię c e j R a d y G m in y i M iasta Ja rocin odbędzie się w ram a c h o b c h o d ó w D n i Z ie m i J a r o c iń s k ie j w d n iu 1 c ze rw ca. W e z m ą w niej u d z ia ł d e le g a ci ze w s z y s tk ic h s z k ó ł podstaw ow ych gm iny i m iasta Ja ro c in. B ę d zie ich trz y d z ie s tu d w ó ch, a w ię c ty lu, ilu lic z y d o ro s ła ra d a m iejska. Liczb a przedstaw icieli szko ły w ra d z ie b ę d zie p r o p o r c jo n a ln a d o lic z b y u c z n ió w tej s z k o ły. P o d w ó c h radnych będą m iały szko ły nr 2 i 3 z J a r o c in a o ra z p o d s ta w ó w k i z C ie lc z y, G o lin y, M ie sz k o w a i W ilk o w y i, p o je d n y m p rze d sta w ic ie lu s z k o ły z P ru s, P o t a r z y c y, R a d lin a, S ie d le m in a, B a c h o rz e w a i Ł u s z c z a - n o w a, trze ch - S P n r 1 i 5 z J a r o c in a o raz z W itaszyc. N ajw iększa w gm i n ie - c z w ó r k a b ę d zie m ia ła p ię ciu d e le g a tó w. Dokończenie na str. 3 i sześć m łodzieżow ych. M łodzi aktorz y p rzy ja d ą z terenu ca łe g o w o je w ó d ztw a. Z ie m ię Ja ro c iń s k ą będą reprezentow ały teatrzyki z Jaraczew a, G ó ry, P ru s, W ita s z y c o ra z d zia ła ją c e p rzy Jarocińskim O śro dku K ultury. N ajm łodsi zaprezentują się w pierw szy ch d w u d n ia ch, m ło d zie ż w d n iu ostatnim. W każdej kategorii w iekowej la u re a to m zo sta n ą p rzy zn a n e n a g ro d y i w y ró ż n ie n ia u fu n d o w a n e p rze z b u rm is trza m ia sta i g m in y J a r o c in, K u r a t o r iu m O św ia ty w K a lis z u o ra z C e n tru m K u lt u r y i S z tu k i w K a l i szu. G łów ną nagrodą są M aski Pre - B a j o r w J a r o c i n i e ze n ta cji T e a tra ln y c h. W tym ro k u d o d a tk o w o a rty ści m o g ą zo sta ć w y ró żnieni nagrodą specjalną redakcji G a zety Jarocińskiej i JA - R a d io oraz nagrodą słuchaczy Państw ow ego Studium Kształcenia A nim atorów K u l tury w Kaliszu. S p e k ta k le b ęd zie m o żn a o g lą d a ć od g o d z in y 9.00 d o w śro d ę i c zw a rte k o ra z o d 9.00 d o w p iąte k. W ostatnim dniu w ystąpi gość tegoroc z n y c h P re ze n ta cji - T e a t r W I E R Z - B A K. O g o d z będ zie m o żn a zo b a czyć spektakl W y p u k ły. Michał Bajor wystąpi 26 kwietnia o godzinie w sali Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Przyjeżdża do Jarocina na zaproszenie JA-Radio i Gazety Jarocińskiej. B a jo r g o ś c ił w n a szy m m ie ście ró w n o p rze d ro k ie m, ta k że n a zap ro sze n ie G azety. Te raz przyjeżdża z recitalem prom ującym jego nową płytę zatytułow a n ą M ic h a ł B a jo r 9 5. N ie za b ra k n ie o czy w iście sta ry ch p rze b o jó w a rtysty ta k ic h, ja k F la m a n d o w ie c z y N a stru n a c h szy n. M ic h a ło w i B a jo ro w i a k o m p a n io w a ć b ęd zie W o jc ie c h B o rk o w s k i. B ile ty w cenie 8 z ł m o żn a ju ż k u p o w a ć w B iu rz e O g ło sze ń G a z e t y Ja ro c iń s k ie j. ^

2 Nr 16, str. 2 INFORMACJE 19 kw ietnia 1996 r. U R O D Z E N I A Ś L U B Y M a łg o rza ta B a c h ó rz D a w id K o z ło w s k i J a k u b S ie ra c k i J a g o d a Ja ś k o w ia k K in g a S ip ia k N a ta lia K o s m a la K a r o lin a P a w ło w sk a D a w id B rze ziń sk i K a m il K ie rz k o w s k i M a rta H o d e rn a A d a m W itk o w ski Ja k u b S o b c z a k K la u d ia O rp e l A g n ie s z k a G a b o r W eronika Stachow iak Z G O N Y Ste fa n S ta sze w sk i (P rz y b y s - ław ) Ja n in a P o to c k a (K u r c e w ) K azim ierz Cisow ski (W ysogo tó w e k) Stanisław Ziółek (R acend ó w ) E d w a rd S trz e lc z y k (Ł u k a s z e - w o) S ta n isła w a G rz e la c h o w s k a (Strzyżew ko) T o m a s z A d a m c z y k (S u c h o rzew ko ) A d a m S o k o ło w s k i (N o w e M ia sto ) K a z im ie r z L ik e (W ita szy ce ) S zcze p a n K o p e re k (S ie d le - m in ) W ła d y sła w a C z e c h o w s k a (Ja ro c in ) M a r ia T a c z a ła (W ilk o w y ja ) H a lin a D a n ie le w ic z (J a ro c in ) Stefan L is (Jarocin ) C e c y lia N o w a k (J a ro c in ) J a n Ig n a s ia k (P o ta rz y c a ) J ó z e f K a r p ie w s k i (J a r o c in ) Z o f ia W o jtk o w sk a (W o lic a P u sta ) Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia D Y Ż U R Y A P T E K Do 21 kwietnia dyżur nocny w godz pełn i a p te k a Flos Rosae (Ja ro c in, ul. W ro c ła w sk a 9, tel ). Od 22 do 28 kwietnia d y ż u row ać będzie apteka Aspirynka (Jarocin, ul. H allera 14, tel ). A p te k a Remedium cz y n n a je st w k a ż d ą niedzie lę i św ięto w go d z (Ja ro c in, u l. Św. D u c h a 14, tel ). Bezpłatne badania Trzy bezpłatne badania w nowo otwartej pracowni diagnozującej osteoporozę (stopień odwapnienia kości) wylosowały: Anna Anichimowska, Magnuszewice 110/15; Józefa Grygiel, Jarocin, ul. Śniadeckich 3 i Halina Pawlaczyk, Brzostów 21. P ra c o w n ia m ieści się na ul. P a r- ko w ej 1/20. (ra p ) 18 kwietnia R a fa ł W erw iński (Sław oszew ) - Elżbie ta R a siń sk a (Ja ro cin ) 20 kwietnia M ariusz W yduba (Dobieszczyzna) - Izabela M ich a la k (D o b ie szczyzn a ) Mirosław Kw iatkowski (Głogów ) - L i dia Typańska (Ludw inów ) A rk a d iu sz Su rd yk (P ięczkow o) - Ew a B o ja czy k (C h rza n ) R ad o sła w S o b cza k (D o b ie szczyzn a ) - Justyna S o b o ciń ska (C h rza n ) Le ch Szcze p ań ski (R asze w y ) - Z o fia M ich a la k (R aszew y) Ta d e u sz Słom czew ski (O strom ice) - Magdalena W icijewska (Kotlin ) A d a m W a lcza k (R o szk ó w ) - A gn ie szka Socha (K o tlin ) Jacek Jackow iak (Dobrzyca ) - Agnieszka Szwałek (W ola Książęca ) W iesław R a ta jcza k (Cerekw ica Stara) - K ry sty n a Piniew ska (Jastrzębie Z d ró j) K a zim ie rz K u rc za lsk i (R aszew y) - D a nuta R o g u szcza k (Łu szcza n ó w ) W aldem ar W yrw as (A n n a p o l) - R enata M artyn iak (W itaszyce) Sławomir Hetmańczyk (Jarocin ) - M ałgorzata Z d u n e k (Ja ro cin ) Jarosław Szukalski (M ieszków ) - Izabela G rzesie k (M ieszków ) A d a m Płóciennik (Stram nice ) - R enata D zie n isz (Ja ro cin ) K a r o l M ie lo szyk (Ja ro cin ) - K a ta rzy n a W yrwas (Potarzyca ) Jó ze f S ip (C ie lcza ) - Bożena O strow ska (Ja ro cin ) Adam Stachurski (Jarocin ) - Lidia A dam iak (Ja ro cin ) K rz y s z to f K o m e n d ziń sk i (W itaszyce) - Izabela B agro w ska (Ja ro cin ) D a riu sz C e g la rz (G ó ra ) - E w a C ie m n ia k (D ąb ro w a) B o gum ił S k o ło zd rzy ch (G ó r a ) - K in g a F lo rc za k (C ie lcza ) D a riu sz A n tcza k (Ja ro cin ) - Ju sty n a C ie ch elska (Ja ro cin ) D a riu sz Szcze p an ia k (B rzó sto w n ia) - G ra ży n a W ajnert (K r u c zy n ) Ja ro sław Sternal (P o zn ań ) - M arzena Karm ińska (Nowe Miasto ) K rz y s z to f W yp arło (Szyp łó w ) - L id ia B ierła (Ch w alęcin) Mityng niepełnosprawnych Europejski Mityng Integracyjny Razem raźniej odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia w poznańskiej hali ARENA. W s p o tk a n iu m o g ą w zią ć u d zia ł sp ra w n i in a cze j, ja k ró w n ie ż o so b y zd ro w e - d zie ci, m ło d zie ż, d o ro śli. C e le m sp o tk a n ia będzie zacie śn ie n ie więzi społecznej m iędzy ludźm i o różn y ch ce ch a ch fiz y c zn y c h lu b o so b o w o ścio w ych. O rg a n iz a to rz y m ity n g u p rze w id u ją m. in. pojedynek koszykarzy na w ózk a ch. O d b ę d zie się też fin a ł p le b iscytu na n a jle p szy ch sp o rto w có w P o ls k i 1995 w śró d o só b n ie p e łn o sp ra w n ych. Z a p o w ia d a n e są lic z n c a tra k cje. W śró d p u b liczn o ści zo stan ą ro zlo so w ane liczn e n a g ro d y. M ityng rozpocznie się m szą Św. o g o d z w ko ściele Św. A n n y p rz y ul. M a te jk i. W stęp na ca łą im prezę w o ln y. (jn) 5 k w ie tn ia w J a r o c in ie n a ul. P o z n a ń s k ie j w je d n y m ze s k le p ó w n ie z n a n y s p ra w c a s k r a d ł Je rz e m u T. p o rtfe l w ra z z d o k u m e n ta m i. D z ie ń p ó ź n ie j w P a n ie n c e (g m. Ja r a c z e w o ) z m ie s z k a n ia Ir e n y W. d w ie C y g a n k i s k r a d ły 5 ty s. zł. 7 k w ie tn ia w C h r z a n ie k ie r u ją c y sa m o c h o d e m m a r k i Ł a d a z d e r z y ł się z s a rn ą, k t ó r a n a g le w b ie g ła n a je z d n ię. W w y n ik u te g o w s trz ą ś n ie - n ia m ó z g u d o z n a ła p a s a ż e r k a D a n u ta S. T e g o sa m e g o d n ia w J a r o c in ie n a u l. W o js k a P o ls k ie g o n a p a r k in g u p r z y k o ś c ie le O jc ó w F r a n c is z k a n ó w w ła m a n o się d o s a m o c h o d u m a r k i R e n a u lt 5. S k r a d z io n o ra d io o d tw a r z a c z Y a m a h a w a rto ś c i z ł n a s z k o d ę S e b a s tia n a S, 11 k w ie tn ia z o s t a li u sta le n i trze j s p ra w c y te go w ła m a n ia w w ie k u o d 15 d o 19 la t z J a r o c in a, k t ó r z y w cze śn ie j b y li nieznani p o licji. Z e w stępnych ustale ń w y n ik a, ż e d o k o n a li o n i w ie le in n y c h w ła m a ń. 7 k w ie tn ia w W it a s z y c a c h d o k o n a n o k ró t k o t r w a łe g o u ż y c ia F i a t a 126p z a b r a n e g o z u l. P ia s k o w e j, p o c z y m w u s z k o d z o n y m s ta n ic sp "a w - c y s a m o c h ó d p o r z u c ili. D w a j s p ra w c y : 2 0 -le tn i R y s z a r d K. z g m in y K o t lin i 2 1 -le tn i D a r iu s z Z. z g m in y G o łu c h ó w z o s t a li z a t r z y m a n i. T e g o s a m e g o d n ia n a u l. K o le jo w ej w W ita s z y c a c h n ie z n a n y s p ra w c a u rw a ł o d s a m o c h o d u O p e l O m e g a k o m b i b o c z n e lu s te r k a o r a z u szko d ził przednią szybę, pow oduj ą c s tra t y o k. ty s ią c a z ł n a s z k o d ę H ie r o n im a O. 9 k w ie tn ia w J a r a c z e w ie n a ul. G o s t y ń s k ie j ja d ą c y ro w e re m A n d rze j N. z d e r z y ł się z d r u g im ro w e r z y stą A d r ia n e m G., w w y n ik u c z e g o p ie r w s z y z n ic h z ła m a ł p r a w y o b o j- c ż y k. 10 k w ie tn ia w W B K O d d z ia ł w J a r o c in ie w p ła c o n o b a n k n o t o n o m in a le 100 z ł, k t ó r y w y d a w a ł się fa łs z y w y. W p ła t a p o c h o d z iła o d m ie s z k a ń c a Ja r o c in a. T e g o sa m e g o d n ia w K o t lin i e n a u l. R y m a r k ic w ic z a k ie r u ją c a V o lk s - w a g e n e m G o lf e m U r s z u la S. p o t r ą c iła 6 -le tn ią d z ie w c z y n k ę, k t ó r a p r a w d o p o d o b n ie w ta r g n ę ła n a je z d n ię. R ó w n ie ż w śro d ę w R o s z k o w ie (g m. J a r o c in ) k ie r u ją c y V o lk s w a g c - n e m n ie z a t r z y m a ł się d o k o n t r o li d ro g o w e j i w c z a s ic u c ie c z k i, w s k u tek nadm iernej pręd kości, przew rócił się na dach. O b rażeń głow y d o z n a ł p a s a że r R o b e r t S z. W' n o c y z 11 n a 12 k w ie tn ia w K o tlin ie n a u l. P o z n a ń s k ie j w ła m a n o się do sklepu M agdaleny M. S k ra d zio n o 30 kaset m agnetofonow ych, 2 k a s e ty v id e o, r a d io m a g n e to fo n S o n y w r a z z k o lu m n a m i i in n e p rz e d m io ty o g ó ln e j w a rto ś c i 38 0 zł. 12 k w ie tn ia w W y s z k a c h (g m. K o t l i n ) k ie r u ją c y ro w e re m M ic h a ł B. u d e r z y ł w ty ł z a p a r k o w a n e g o sam och odu Star. W w yn ik u zderzen ia ro w e rzy s t a d o z n a ł o b ra że ń c ia ła i z o s ta ł p rz e w ie zio n y d o s z p ita la. T e g o sa m e g o d n ia w J a r o c in ie n a ul. M arcin ko w skie go kierujący F ia te m 12 6 p z d e r z y ł się c z o ło w o z ro w e r z y s tą R o b e r t e m P., k t ó r y d o z n a ł z ła m a n ia r ę k i. S p r a w c a - A r t u r W. o d d a lił się z m ie js c a z d a r z e n ia, ale z o s t a ł z a t r z y m a n y p r z e z p a t r o l p o lic ji. R ó w n ie ż w p ią te k w P r u s a c h (g m. J a r o c in ) k ie r u ją c y sa m o c h o d e m m a r k i A u d i 8 0 n a p r o s ty m o d c in k u d r o g i, c h c ą c u n ik n ą ć z d e r z e n ia z s a rnam i, uderzył w przyd ro żn e drzew o. K ie r u ją c y P io t r K. i je g o ż o n a E w a K. o d n ie śli o b ra ż e n ia c ia ła i z o sta li p rz e w ie zie n i d o s z p ita la. 13 k w ie tn ia T o m a s z G. w je d n e j z w y p o ż y c z a ln i k a s e t v id e o w J a r o c i n ie d o k o n a ł k r a d z ie ż y 8 k a se t z f ilm a m i w a rto ś c i o k z ł. S p r a w c a z o s t a ł z a t r z y m a n y, w c ze śn ie j b y ł j u ż zn an y policji. T e g o sa m e g o d n ia w J a r o c in ie n a ul. M o n iu s z k i w e w ła s n y m m ie s z k a n iu z m a r ł n a g le 4 2 -le tn i A n d r z e j W. 14 kw ietnia na ul. W o jsk a P o l s k ie g o k ie ru ją c y sa m o c h o d e m m a r k i T a r p a n J ó z e f K. p o d c z a s m a n e w ru s k rę tu w le w o z a je c h a ł d ro g ę k ie r o w c y O p la K a d e t t a. O b r a ż e ń c ia ła d o z n a ła p a s a ż e r k a T a r p a n a - J a d w ig a W. W n o c y 4 k w ie tn ia p o lic ja n c i K R P J a r o c in p r z y p o m o c y m ie s z k a ń c ó w z a t r z y m a li c z te re c h 19-le t- n ic h s p ra w c ó w w ła m a ń d o s a m o c h o d ó w, s p o ś ró d k tó ry c h trze c h z a m ie s z k u je w g m. K o ź m i n, a je d e n w g m. J a r o c in. S p r a w c y są u c z n ia m i o s ta t n ic h k la s t e c h n ik u m e le k tr o n i c z n e g o i d o k o n y w a li w p r z e s z ło ś c i głów nie krad zieży rad io od tw arzac z y s a m o c h o d o w y c h. T e j n o c y, przed zatrzym an iem doko n ali cztere c h w ła m a ń d o s a m o c h o d ó w w J a ro c in ie n a o s le cia i K o n s t y t u - c ji 3 M a ja. ^ B E Z P R A C Y 12 kwietnia w jarocińskim urzędzie pracy zarejestrowanych było bezrobotnych. W ciągu tygodnia zarejestrow ało się 70 osób. Spośród 103 wyrejestrow anych, 83 podjęło pracę. R e jo n o w y U rz ą d P ra c y w Ja ro c in ie d y sp o n u je o fe rta m i za tru d n ie n ia dla m u ra rz a, k ie ro w cy k a t. C E, fry zje ra, k ie ro w cy k a t. B z p ra k ty k ą w h a n d lu, p ły tk a rz a, p o m o c n ik a m u ra rz a, o p e ra to ra k o p a rk i T 174, te ch n ika in stalacji sanitarnych, głów nego księgow ego, sp e cja listy d o sp raw m a rk e tin gu, e k o n o m isty, p o śre d n ik a u b e zp ie cze n io w e g o, o p e ra to ra m a szy n offsetow ych. (j,,)

3 19 kw ietnia 1996 r. Kaliskie targi Dwie imprezy targowe odbędą się w tym roku w Kaliszu. KALAGROS 96 - Targi Rolno - Spożywczo - Konsumpcyjne i KALBUD 96 - Targi Budownictwa i Wyposażenia. N a konferen cji prasow ej, k tó ra o d b y ła się 10 k w ie tn ia, o rg a n iza to rzy ta rg ó w - F e d e ra c ja S to w a rzy sze ń N a u k o w o - T e c h n ic z n y c h N O T w K a lis z u - p rze d sta w ili stan p rzy g o to w a ń d o o b u im p re z. T a r g i K A L A G R O S o d b ę d ą się o d 25 d o 28 kw ie tn ia. W sp ó ło rg a n iza to re m o b u im p re z jest w o je w o d a k a lis k i. H o n o ro w y p a tro n at n ad ta rg a m i K A L A G R O S o bjął M inister R olnictw a i G ospodarki Ż y w nościowej, wicepremier Rom an Ja - g ie liń sk i, k tó ry w eźm ie u d z ia ł w ic h u ro czy sty m o tw a rciu. Sw o je u cze stn ictw o w im p re zie p o tw ie rd ziło ju ż ponad pięćdziesięciu wystawców, głów nie z terenu w o je w ó d ztw a k a lisk ie go. Ic h e k sp o zy cje z a jm ą p o w ie rzch nię p o n a d 1200 m 2. T a r g i m a ją n a celu za p re ze n to w a n ie o fe rty p ro d u k c y j n ej, h a n d lo w e j i u sługow e j o ra z u ła t wienie naw iązyw ania kontaktów hand lo w y ch. O rg a n iz a to rz y za p ro s ili do udziału przedstaw icieli firm zagranic z n y c h i p o ls k ic h s p o za w o je w ó d ztw a, co w ko n se k w e n cji p o w in n o w płynąć na zwiększenie zainteresow ania naszym regionem. T a r g i K A L B U D 96 są ju ż o rg a n i- Dzieci radnymi Dokończenie ze str. 1 R ad n i zostaną w yłonieni w w ynik u sp e cja ln ie z tej o k a z ji o g ło szo n e g o k o n k u rsu p ra c p ise m n ych. W m in io n y poniedziałek kom isja złożona z przedstawicieli w ładz sam orządow ych, redakcji G azety Jarocińskiej i dyrekto ró w s z k ó ł usta liła te m aty p ra c, k tó re będą podstawą do w yboru radnych : 1. Jak w mieście i gminie Jarocin dba się o sprawy, co trzeba zmienić lub poprawić? 2. Jakie zmiany wprowadziłbym w swojej szkole i dlaczego? 3. Jak wyglądałoby miasto i gmina, których byłbym burmistrzem? W stę p n e e lim in a cje zo sta n ą p rze p ro w a d zo n e w szk o ła c h, a w ezm ą w n ich u d z ia ł u czn io w ie k la s V - V I I I. N a jle p sze p ra ce z k a żd e j ze s z k ó ł m a ją b y ć p rze słan e lu b d o sta rczo n e d o redakcji G azety Jarocińskiej w niep rz e k ra c z a ln y m te rm in ie d o 15 m a ja b r. P ra ce zo sta n ą o ce n io n e p rze z ju r y w skład zie: M arian Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie Pomylono stronę W ostatnim - 15 numerze Gazety Jarocińskiej drukarnia omyłkowo wydrukowała na ostatniej stronie teksty z numeru 14. Z a za istn ia łą sytu ację p rze p ra sza m y w s zy stk ic h n a szy ch C z y te ln ik ó w. Redakcja o a s i a s y B! Poszukuję św iadków, k tó rzy m ogq p o św iad c zy ć, że od r. d o r. b y łem w o b o zie Stalag IV B - M iihlberg i Stalag IV A - Elsterhorst W ła d y s ła w Paszek, ul. Św. Ducha 45 Henryk Kowalski - wiceburmistrz Jarocina M arek Idziak - dyrektor S A S ip Piotr Piotrowicz - Gazeta Jarocińska Grażyna Cychnerska - Gazeta Jarocińska Bogdan Udzik - Gazeta Jarocińska, radny Lucyna Madej - wizytator, nauczyciel języka polskiego Anna Golińska - uczennica L O Jacek Szymański - uczeń SP nr 5 W yniki prac jury i nazwiska przedstawicieli, którzy będą pełnili w dniu 1 czerwca br. funkcję radnych zostaną ogłoszone w Gazecie Jarocińskiej i w JA -R a d io. Sesja rady zostanie poprzedzona posiedzeniami komisji, które opracują program oraz materiały sesyjne. Pełna inform acja o konkursie, posiedzeniu i regulaminie będzie dostarczona do szkół przez S A - SiP. (p) Radio J a r o c i n XO 7 f,o J w H j, in f o r m a c j e ; zo w a n c p o r a z d ru g i. O d b ę d ą się w d n ia c h m a ja. D o 10 kw ie tn ia n a p ły n ę ło ju ż p o n a d 100 zg ło sze ń, a p o w ie rzch n ia ta rgo w a za jm ie o k o ło 3500 m 2. Ponad 30% wystawców w y n aję ło p o w ie rzch n ię w ysta w ie n n iczą przekraczającą 30 m 2. Ziem ię Ja rocińską reprezentować będą m iędzy inn y m i Ja ro c iń s k ie F a b r y k i M e b li i Iz o la cja. P a tro n a t n a d ta rg a m i sp raw u je m in iste r b u d o w n ictw a i g o sp o d a rk i m ieszkaniow ej Barbara Blida. W czasie targów organizatorzy prag n ą p rz y z n a ć p a m ią tk o w e m e d ale d la n a jle p szy ch p ro d u k tó w i z a n a jc ie k a w szą a ra n ża cję sto isk a. Z w y c ię z c a w tej ry w a liz a c ji o trzy m a w y k o n a n ą z brązu statuetkę Trębacza K alisk ieg o. W cza sie k a żd e j z im p re z zo sta n ie p rz y z n a n a ty lk o je d n a statu e tka, co zd a n ie m d y re k to ra Sta n isła w a Z a le js - kie g o z R a d y W o je w ó d zk ie j N O T bardzo podkreśli rangę w yróżnienia. T a r g i są otw arte d la zw ie d za ją cych w godzinach od do 18.00, z w y ją tk ie m p ie rw sze g o d n ia, g d y będzie m o żn a o g lą d a ć e k sp o zy cję o d g o d zin y D o d a tk o w ą a tra k c ją w cza sie K A L A G R O S - u będzie m o żliw o ść z a k u p ie n ia k rze w ó w i d rze w o z d o b n y c h zc znanej firm y A rboretum z Sycow a. <r p), Nr 16. str. S W SKRÓCIE Jarocin 10 k w ie tn ia o b ra d o w a ł za rzą d. P o d ję to uch w ałę d o ty c zą c ą o rg a n iza c ji k o n k u rs ó w n a d y re k to ró w s z k ó ł p o d sta w o w y ch i p rze d szk o li. Z a r z ą d przyjął projekt uchw ały R ad y M iejskiej w sprawie rozdysponow ania nadw y ż k i b u dżetow e j za 1995 ro k o ra z p o w o ł a ł k o m i s j ę p r z e t a r g o w ą i u ch w a lił re g u la m in n a w y k o n a n ie za d a n ia : b u d o w a ta rg o w iska - sto isk a handlow ego zadaszonego. ję Jaraczewo 17 k w ie tn ia o g o d z ro zp o czn ie się sesja R ad y G m iny, na której zo stanie p rze d sta w io n e sp ra w o zd a n ie z w y k o n a n ia b u d że tu z a ro k 1995 o ra z u d zie lo n e a b so lu to riu m d la za rzą d u. ^ Żerków 19 kw ie tn ia o go d z ro zp o czn ie się posiedzenie zarządu. G łów nym tem atem b ęd zie o tw a rcie o fe rt i p rze p ro w a d ze n ie p rze ta rg u n a w yk o n a n ie w odociągow ania wsi Lu b in ia M ała. ^ Zabawa 20 kw ietnia zabaw a taneczna w M ie szk o w ie. G r a i śpiew a gru p a A X E L. (ic) Wielkie sprzątanie Wielkie sprzątanie - z okazji przypadającego 20 kwietnia Dnia Ziemi - organizuje jarocińskie nadleśnictwo. W sobotę będziemy sprzątać nasze lasy, sadzić drzewka, dokarmiać zwierzęta. L e ś n ic y lic z ą n a p o m o c i u d z ia ł w szy stk ic h, k tó rz y ch c ą p o p ra w ić stan n a s z y c h lasó w. W a k c ję w łą c z y li się ju ż harcerze. N adleśnictw o Jarocin prosi o wcześniejsze zgłaszanie się instytucji i osób za in te re so w a n y ch a k c ją w p la có w ce nadleśnictw a (tel ) lub najbliżej położonej leśniczówce. N adleśn ictw o za p e w n ia sp rzę t d la w szy stk ic h c h ę tn y ch. W ty m d n iu b ędą też b ezp ła tn e w szy stk ie w y sy p isk a w z w ią zk u z prow adzoną akcją. G a z e t a i J A - R a d io p rz y z n a ją specjalną nagrodę dla tej grupy sprzątaczy, która zbierze najw iększą - udokum entow aną ilość śmieci, (dbak) JA-Radio zaprasza na R E C IT A L M IC H A Ł A aj ora przy fortepianie - MICHAŁ BORKOWSKI Sala widowiskowa JOK piątek, 26 kwietnia, godz Bilety w cenie 8 zł do nabycia w Biurze O głoszeń "G azety Jarocińskiej"

4 LISTY Chcę opisać trzy sytuacje, w których byłem źle potraktowany, tylko dlatego, że pracuję w JAFO. Kolega chciał pobrać pożyczkę w WBK, miał dwóch żyrantów i potrzebował trzeciego. Zgodziłem się nim zostać. Wypełniłem odpowiedni formularz. W czwórkę zgłosiliśmy się do banku. Podczas sprawdzania dokumentów pani oznajmiła, że trzeci żyrant jest niepewny, bo pracuje w JAFO. W drugiej sytuacji chciałem kupić telewizor na raty. Pan sprzedawca poinformował mnie, jakie mam załatwić formalności w zakładzie pracy. Gdy usłyszał jednak, gdzie pracuję,to powiedział, że sprzedaż ratalna jest zastrzeżona dla pracowników naszego zakładu. Trzecia sytuacja miała miejsce, podczas kupna roweru, również na raty. W sklepie nie wspominałem, gdzie pracuję. Formularz został wypełniony w zakładzie. W tym samym dniu, zadowolony podążyłem do sklepu w celu dokonania zakupu. Tam spojrzano na średni zarobek i już zaczęli robić krzywe miny. Kiedy jednak przeczytali nazwę zakładu, to usłyszałem, że pracownikom JAFO nie sprzedają na kredyt. PROSZKI LODOWE 27 S m a k ó w 5 K o lo r ó w w opakowaniach: 10 ; 20 ; 30 kg w cenie netto od 5,20 do 5,60 zł Z dowozem w każdy wtorek tygodnia poleca producent: W ytw órnia K o n c e n tra tó w Spożyw czych "M Ó RKO W O " Lipno, M ó rkow o 33 T eljfax 0-65 / zapraszamy od 7.o o do 20.oo Proponowano, żebym kupił na rodziców lub dziadków. Przykro mi się zrobiło, kiedy po raz kolejny zostałem źle potraktowany, gdy chciałem kupić taki luksus jak rower. Na myśl przychodzi pytanie. Dla kogo te kredyty? S ta ły czy te ln ik (n a zw isk o i adres d o w ia d o m o ści re d a k cji) W ubiegłym tygodniu na os. Kopernika w Jarocinie leciała żółta albo bura woda - jeżeli jeszcze wodą można nazywać ciecz wydobywającą się z kranu. Trudno było cokolwiek * ugotować o praniu nie wspomnę. Koledzy i koleżanki z pracy mówili, że również mają u siebie w domu taką żyburę". Plącę tak jak inni mieszkańcy Jarocina za wodę i to wcale niemałe pieniądze. Ciekawy jestem tylko, czy "wodociągi odliczą nam od rachunku to, że leciała brudna woda, której nie dało się użyć do niczego. Chyba, że ktoś chciał się otruć - do tego pewnie by się nadawała. Ktoś znowu zarobi i na pewno - o wiele więcej osób - straci. Sprawa, z którą zwracam się do Gazety Jarocińskiej bulwersuje nie S p e cja listy czn y G a b in e t L e k a r s k i MAREK PELESZ 'N GINEKOLOG - POŁOŻNIK p n G O Z - N o w e M ia sto n / W a rtą G R Z E G O R Z G EN D ERK A O sie k 2, M ieszków OFERUJE DO SPRZEDAŻY: styropian - ce n a 1 m zl + 7 % V A T siatka R ap itza i L e d u ch o w sk ie go siatka z w łókna szklanego kołki d o styropianu kleje d o styropianu tynki szlachetne 7 (157/96) HURTOWNIA D R I N K OFERUJE W CIĄ G ŁEJ SPRZEDAŻY PO KONKURENCYJNYCH CENACH PROPONUJĄC KORZYSTNE FORMY ZAKUPU PIWO BROWARÓW: Poznań, Ostrów, Elbląg, Szczecin, Żywiec, Okocim, Koszalin, Leżajsk oraz piwo LECH KEGI UUIM A importowane W ADA je.oranżada, Woda Grodziska T f lu M. produkcji krajowej, S Z A M P A N Y U J C. Hellena 1,51 Kamena 11 i inne Soki i napoje w kartonikach Wody gazowane i niegazowane czyste i smakowe odpon. do piw godz SkUpUjGmy t)llt lki. w soboty > Jarocin,ul. Wrocławska 114 O Ó pi\a/q i W in d Gwarantujemy dowóz towaru w dniu zamówienia Zamówienia przyjmujemy pod nr tel kom tylko mnie. Dotyczy przecież wszystkich mieszkańców Jarocina. S ta ły czy te ln ik Przedsiębiorstw o Kom unalne Spółk a z o. o. w Ja ro c in ie o d p o w ia d a ją c na liczn e s k a rg i w sp raw ie b ru d n e j w o d y w d n ia c h k w ie tn ia w sieci wodociągowej na terenie m iasta w yjaśn ia p rz y c z y n y p o w sta n ia zaistn iałe j sytu acji: W n o c y z 11 n a 12 kw ie tn ia Z a k ła d Energetyczny dokonał w yłączeń prądu i Stacja U zdatniania przy ul. P o z n a ń sk ie j p rze sta ła p ra co w a ć. W z w ią z k u z w yłą cze n ie m sta cji d o starczana była w oda do m iasta z innych ujęć (W ilkow yja, Stefanów, W i ta szyce ). S p o w o d o w a ło to tzw. ze rw a nie o sa d zo n y c h w ru ra c h z w ią z k ó w n ie o rg a n ic zn y c h i zaw iesin. D r u g im p o w o d e m za n ie czy szcze n ia w o d y b y ła d u ż a a w a ry jn o ść sieci i p rz y łą c z y p o o k re sie zim o w y m i zw ią za n e z tym czaso w e w y łą cze n ia wody. Czasow e w yłączenia i w łączan ia w o d y ta k że p o w o d u ją n a ru sza n ie h y d ra u lik i sieci i zm ie sza n ie w ó d z r ó ż n y c h u jęć, i są p rz y c z y n ą z a n ie c zy szcze ń w o d y. Z ch w ilą p o w ia d o m ie n ia nas o p rz y padkach brudnej w ody w sieci przys tą p iliśm y w d n ia ch 12 i 13 kw ie tn ia d o p łu k a n ia sieci w o d o cią gow e j. Przedsiębiorstw o Kom unalne przep ra sza z a za istn ia łe u tru d n ie n ia z w ią zan e z k o n ie c zn o ścią k o rz y s ta n ia p rz e z P a ń stw a z za n ie czy szczo n e j w o - d y. Z a r z ą d P rze d siębio rstw a K om unalnego S p ó łk i z o. o. w Ja ro c in ie Nawiązując do artykułu "Nie chcą do Cząszczewa, zamieszczonego w G. J. nr 15, pragniemy dodać kilka uwag w tej sprawie. O.TfagwisHo rodowe 'Własnoręczny napis I. ano. *.. mnaefiune. - Na zebraniu, które zorganizowano 13 marca, rodzice mieli wyrazić swoje stanowisko w kwestii dowożenia przedszkolnych z Cielczy do szkoły w Cząszczewie. Oprócz tej propozycji nie przedstawiono nam właściwie żadnych argumentów na jej poparcie. W zebraniu uczestniczyli również rodzice z Cząszczewa i Osieka. Zastanawiające jest to, po co zostali oni zaproszeni na zebranie, tym bardziej że zerówkowych w tych miejscowościach jest łącznie sześcioro. Ponadto redakcja nie jest chyba zorientowana, że obecnie z Cząszczewa i Osieka dowożone są klas 5-8 do Szkoły Podstawowej w Cielczy. Jeżeli szkoła jest zbyt mała, by pomieścić przedszkolaków - proponujemy aby starsze z Cząszczewa i Osieka dowozić do Mieszkowa i problem zostanie zażegnany. Dziwi nas stanowisko pana Tobolskiego, który ani nie brał udziału w zebraniu w Cielczy, ani nie rozmawiał na ten temat z zainteresowanymi, a stanowczo nie zgadza się z naszymi argumentami. Władze oświatowe za wszelką cenę chcą nas uszczęśliwić decyzją o dowożeniu do Cząszczewa, a może któryś z szanownych radnych zechciałby wyliczyć koszt utrzymania szkoły w Cząszczewie dla 19? Są to przecież pieniądze podatników i należałoby nimi oszczędnie gospodarować. W przypadku przeniesienia zerówek do Cząszczewa, dwóch pracowników ze świetlicy szkoły w Cielczy zostanie zwolnionych z pracy. Poinformował nas o tym dyrektor Szymczak. Nasz protest został skierowany do władz samorządowych, ponieważ jesteśmy także wyborcami, którzy wybierają swoich przedstawicieli na radnych. Zaufaliśmy im - wierząc, że będą oni godnie reprezentować nasze interesy, a nie podejmować absurdalne decyzje, sprzeczne ze stanowiskiem społeczeństwa. R o d zice d zie ci ro c zn ik a marca byłam w Urzędzie Gminy i Miasta w Jarocinie po odbiór dowodu osobistego. Sprawdziłam zaraz datę. Ale dopiero po przyjeździe do domu ze zgrozą przeczytałam, że jestem kawalerem. To był dzień moich urodzin. Myślałam też, że być może jest to prima aprilis, ale na żarty było jeszcze za wcześnie. Nie przyszło mi do głowy, żeby taką rzecz sprawdzić w urzędzie. - Ą - M i sf. 'tj i 55 iavi 1 j f H " DtKa wydatna Myślałam, że osoby tam pracujące są odpowiedzialne na tyle, żeby odróżnić kobietę od mężczyzny. Mimo że jestem panną, "uraczono mnie kawalerem. Proszę was, odnotujcie to na lamach Gazety, aby inni młodzi, którzy będą odbierać swoje dowody osobiste w urzędzie w Jarocinie, uważnie sprawdzali swoje dane personalne. Za waszym pośrednictwem składam podziękowania dla zastępcy burmistrza, pana Hanryka Kowalskiego za pomoc w mojej sprawie. PS. Dołączam odbitkę mojego dowodu latka G ra ż y n a T.

5 19 kw ietnia 1996 r. RAPORT GAZETY" Obecna Rada Miejska w Jarocinie została wybrana prawie dwa iata temu. Liczna grupa radnych aktywnie wypełnia powierzony mandat. Jednak niektórzy rajcy przez ten czas nie zabrali głosu na sesjach Rady nawet jeden raz. Rada gadulstwa i milczenia R O B E R T K A Ź M IE R C Z A K W czerw cu m inie półm etek k a d e n c ji o b e c n y c h r a d m ie js k ic h i g m in n y c h. W w y b o ra c h s a m o rz ą d o w y c h w 1994 r. o m ie jsce w R a d z ie M iejskiej Ja ro cin a ubiegało się p raw ie d w u s tu k a n d y d a tó w. S p o ś r ó d n ic h w y b r a n o trz y d z ie s tu d w ó c h r a d n y c h. N a jw ię c e j, b o a ż d z ie s ię c iu z lis ty S o ju s z u L e w ic y D e m o k r a t y c z n e j, p ię c iu z U n ii W ie lk o p o la n, czte re ch z K o m it e t u W y b o r c z e g o J a r o c in , p o trz e c h z e S p ó ł d z ie lc z e g o B lo k u W y b o r c z e g o, P o l s k ie g o S t r o n n ic t w a L u d o w e g o i - przedstaw iającego się ja k o centrop ra w ic o w y - K o m it e t u W y b o r c z e g o M ia s t u i W s i. D w ó c h r a d n y c h w p r o w a d z iło J a r o c iń s k ie F o r u m S a m o rz ą d o w e, g r u p u ją c e p rze d e w szystkim osoby zw iązane z p oprzed n im z a r z ą d e m m ia s ta. D o R a d y w e s z ło te ż d w ó c h k a n d y d a t ó w n ie z a le ż n y c h. P o d z ia ły p o lit y c z n e d o s trz e g a ln e b y ły t y lk o n a p o c z ą t k u k a d e n c ji, k ie d y d o k o n y w a n o o b s a d y n a jw a ż niejszych urzędów - przew odn iczące g o R a d y, b u r m is t r z a, c z ło n k ó w Z a r z ą d u M ie js k ie g o. B ó j o p rz e w o d n ic tw o w R a d z ie, d z ię k i p o p a r c iu S B W i P S L - u, w y g r a ł S o ju s z L e w ic y D em okratycznej - przew odnicząc y m w y b r a n o M ariana Sikorskiego. Je g o k o n trk a n d y d a te m b y ł w ó w cza s ra d n y B o g d a n U d z i k z J a r o c i na B urm istrzem został kan d y d a t U n ii W ie lk o p o la n - Paweł Jachowski, p o p a r t y te ż m. in. p rz e z J a r o c in i r a d n y c h K W» M ia s tu i W s i. N a u r z ą d b u r m is t rz a k a n d y d o w a ł r ó w n ie ż M a r ia n M ic h a la k z S L D. P ó ź n ie j s p o r y p o lit y c z n e z a n ik ły. Z a p e w n e d z ię k i ró w n o w a d ze p o lity czn e j w Z a r z ą d z ie M ie js k im, ra d n i z n a c z n ą w ię k s z o ś ć u c h w a ł p o d e j m o w a li je d n o m y ś ln ie lu b t y lk o p r z y p o je d y n c z y c h g ło s a c h s p rz e c iw u. Zwykłe gadulstwo? S z y b k o te ż d a ło się z a u w a ż y ć n a sesja ch g ru p ę n a jb a rd z ie j a k ty w n y c h r a d n y c h. Z w y k le to o n i p r o w a d z ą d y s k u s ję n a d o m a w ia n y m i p r o b le m a m i. P o d c z a s d w u d z ie s tu c z te re c h p o s ie d z e ń R a d y n a jc z ę ście j z a b ie ra ł g ło s r a d n y Bogdan Udzik razy. D ziew ięćdziesięciokrotnie w y p o w ia d a ł się ra d n y Konrad Krzynowek, - sie d e m d z ie s ią t je d e n r a z y r a d ny Czesław Robakowski. T y lk o k ilk a r a z y m n ie j r a d n i: Lech Szymczak, Stefan Roguszczak, Leszek Bajda i M arian Jóźwiak. - Radni pracują przede wszystkim w komisjach. Na sesjach powinny się pojawiać właściwie tylko głosy ich przewodniczących. Ta statystyka w znaczny sposób obrazuje aktywność radnych. Ale nie zawsze częste zabieranie głosu przez jednego radnego, niekiedy po kilka razy na jednej sesji, nie świadczy wcale o jego dobrej pracy w Radzie. A czasem mamy do czynienie ze zwykłym gadulstwem i chwaleniem się elokwencją - tw ierd z i p r z e w o d n ic z ą c y R a d y M a r ia n S ik o r s k i. S a m n ie c h c e je d n a k p o d a w ać p rzykład ó w takiego zachow a n ia ze w s k a z a n ie m n a k o n k r e t n y c h r a d n y c h. J e d n a k o d p o c z ą t k u o b e c nej kadencji sam orząd u, ju ż k ilk a k r o t n ie d o c h o d z iło w R a d z ie d o o s try c h s t a r ć, s z c z e g ó ln ie m ię d z y p rz e w o d n ic z ą c y m R a d y a r a d n y m B o g d a n e m U d z ik ie m. - Absolutnie nie jestem wrogiem radnego (Jdzika. Bardzo go cenię za wielkie zaangażowanie w pracę Rady. Ale jednocześnie ma swoje,,widzimisię", które musi zaprezentować podczas sesji czy w komisji. Takie zachowanie nie zawsze jest postawą konstruktywną. Jednak nie ma między nami żadnego konfliktu. A że czasami są spory? One muszą być. Inaczej Rada byłaby towarzystwem wzajemnej adoracji - u w a ż a M a r ia n S ik o r s k i. aspiruje do roli niekwestionowanego lidera w Rudzie Miejskiej i oby taką funkcję sprawował. Ja natomiast staram się dobrze wykonywać pracę radnego. Dlatego zarzut braku konstruktywizmu pod moim adresem uważam za niesprawiedliwy. Kiedy się używa słów, jeżeli,,,gdyby" to można Paryż w butelce zmieścić. Jeśli się stosuje bardzo ogólnikowe stwierdzenia, właściwie nie wiadomo 0 co chodzi - m ó w i r a d n y U d z ik. Odpowiedzą przed wyborcami S t a t y s t y k a d o w o d z i, że o p r ó c z b a r d z o a k ty w n e j g r u p y r a d n y c h są też tacy, któ rzy b ard zo rzad k o zab ie r a ją g ło s. R a d n a G r a ż y n a W it k o w s k a - R y f a je s z c z e n ig d y n ie w ypow iedziała się p odczas sesji R a d y. R a d n i: M a r ia n K a r liń s k i, M a rian U lk e, Stanisław Podeszw a, Jó z e f W iś n ie w s k i, K a z im ie r z Ł u c z a k, W ładysław G en d ek czyn ili to zaledw ie k ilk a k r o t n ie. - Dla mnie praca w Radzie jest pewną nowością. Człowiek dopiero uczył się pewnych rzeczy. Bardziej aktywna będę na pewno po półmetku kadencji - z a p e w n ia G r a ż y n a W it k o w s k a - R y f a. P r z e w o d n ic z ą c y R a d y M ie js k ie j, p y ta n y o m a łą a k ty w n o ś ć n ie k tó rych radn ych p odczas sesji, ponow Nr 16, str. 5 n ie w s k a z u je n a p ra ce w k o m is ja c h. - Jest takie powiedzenie, że im - Radny Karliński przedstawia bardzo rzeczowo propozycje podczas ko bardziej pusty dzwon, tym głośniej dzwoni. Z przerażeniem stwierdzam, misji zajmującej się problemami rolnictwa. Jako rolnik przenosi swoje że mogłoby ono mieć zastosowanie do mnie, bo ta statystyka szokuje. doświadczenia na jej forum. Podobnie jest z kilkoma innymi radnymi. Ale mówiąc poważnie - fakt, że tak często zabieram głos wynika z tego, (...) Zauważyłem, że pani Grażyna że ja po prostu uwierzyłem, szczególnie na początku reformy samorządodzo spokojnie, zarówno na sesjach jak Witkowska - Ryfa zwykle siedzi barwej, że samorząd lokalny może przynieść wiele korzystnych zmian. Moje powinna mieć swobodę wypowiada 1 na komisjach. Jako nauczycielka zaangażowanie w działalność samorządową powoduje, że wieloma spra wszyscy mają,,smykałkę do zabienia się. Unika tego jednak. No, ale nie wami się interesuję i w wielu zabieram głos - tłu m a c z y r a d n y B o g d a n c y R a d y. - Ta grupa radnych musi rania głosu... - m ó w i p r z e w o d n ic z ą U d z ik. - Poza tym jest trochę sytuacji konfliktowych w Radzie Miejs odpowiadała przed swoimi wyborca być świadoma, że będzie za dwa lata kiej. Pomiędzy radnymi ścierają się niekiedy sprzeczne interesy. Dyskutuję jedynie z różnymi koncepcjami rozwiązań, a nie po to, by z zasady sprzeciwiać się określonym osobom - d o d a je. S w o je c zę ste s t a r c ia z p r z e w o d n ic z ą c y m R a d y, B o g d a n U d z ik tłu m a c z y te m p e ra m e n te m, zarów no sw oim, ja k i M arian a S i k o r s k ie g o. P o d k r e ś la je d n o c ze ś n ie, że n ie d o b rze, k ie d y te m p e ra m e n t bierze górę nad m erytoryczną d ysk u s ją. - Poza tym należy pamiętać, że Rada nie jest monolitem. To nie tylko reprezentacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale też ponad dwudziestu innych radnych. Pan Sikorski mi. Zobaczymy, jaki będzie wówczas rezultat, kiedy ponownie staną do wyborów. Społeczeństwo może nie do końca ma możliwość bezpośredniego obserwowania ich pracy. Ale w demokracji szczególną rolę odgrywa czwarta władza - media, które powinny wyborcom prezentować poczynania radnych - m ó w i z a s tę p c a p rz e w o d n ic z ą c e g o R a d y, K o n r a d K r z y n o - w e k. Radny interpeluje i pobiera pieniądze P r z e g lą d a ją c d o ś ć g r u b ą te czk ę in t e r p e la c ji,ja k ie ra d n i z ło ż y li w c ią g u o s ta t n ic h d w ó c h la t, p o n o w n ie n a jc z ę śc ie j m o ż n a się n a t k n ą ć n a n azw iska rajców, najbardziej aktyw n y c h n a se sja ch. O s ie m in te rp e la c ji zło żył rad n y Lesze k B ajda, sześć - r a d n y C z e s ła w R o b a k o w s k i, p ię ć - r a d n y B o g d a n U d z ik. K ilk u n a s t u rad n ych nie interpelow ało do Z a rząd u jeszcze ani razu. N a p o c z ą t k u z e s z łe g o r o k u R a d a podw yższyła w ysokość w yn agrod z e n ia d la r a d n y c h z a u c z e s tn ic tw o w sesja ch z p ię cio - d o sie d m io k ro t n o ś c i d ie t y p ra c o w n ic ze j z a k ra jo w e p o d r ó ż e słu żb o w e. O b e c n ie d ie ta z a u d z ia ł w p o s ie d z e n iu R a d y M ie js k ie j w y n o s i 5 1,7 z ł. K w o t a ta n ie p o d le g a o p o d a tk o w a n iu. R a d n i o t r z y m u ją te ż ta k ie sa m e d ie t y z a u d ział w kom isjach. Pracę radnych nie zawsze - jak zauważył przewodniczący Rady - winno się oceniać jedynie na podstawie liczb. Statystyka jednak umożliwia najbardziej obiektywną ocenę, pozbawioną koleżeńskiej, niekiedy może partyjnej stronniczości. Część radnych wypada wówczas bardzo korzystnie, inni słabo. Samorządność lokalna w Polsce nadal się rozwija, może wychodzi dopiero ze stadium raczkowania. Wciąż uczą się jej także sami radni. Koszty nauki ponoszą podatnicy. W niektórych przypadkach dwuletnia samorządowa edukacja nie przynosi praktycznie żadnych rezultatów. Może po prostu brakuje ku temu,,smykałki". Zawsze jednak można zrezygnować z pracy w Radzie, inaczej za dwa lata z niektórych przedstawicieli w gminnych władzach zapewne zrezygnują wyborcy. ROBERT KAŹM IERCZAK \ F S O p HU A u 2 2 S erw!s A.K. Ruszczyńscy Autoryzowana Stacja Obsługi oferuje w szelkie m odele Poloneza: - osob ow ego C A R O - d ostaw czego TR U C K A - w ie lo fu nkcyjne go C AR G O Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Kredyt dla każdego do 5 lat AUTO SERWIS oferuje także wymianę używanych samochodów na samochody nowe! Komis samochodowy Serdecznie zapraszamy Robakowo k/gądek ul. Krótka 4, trasa Poznań - Kórnik, te l./fa x (0-61) P unkt info rm a cyjny w Jarocinie ul. Wrocławska 78. tel

6 Nr 16, str. 6. in f o r m a c j e ;, 19 kw ietnia 1996 r. Nowe M iasto Myśliwskie złote gody Jubileusz pięćdziesięciolecia świętowało w minioną sobotę Koło Łow ieckie nr 77 w Nowym M ieście nad W artą. B yła msza Św. w miejscowym kościele, poświęcenie sztandaru, kw iaty, życzenia d arzbór i liczne toasty. B racia m yśliw i z K o ła Ło w ieckiego Jeleń z Nowego Miasta długo przygotowywali się do jubile uszu. Z o kazji półw iecza swego istnienia ufundow ali m iędzy innym i o kazały sztandar dla swojego koła. W sobotnie popołudnie um undurow ani m yśliw i z rodzinam i i zaproszeni goście zebrali się na m szy Św. W kościele - ręką księdza dziekana Kazim ierza Kasprzaka został poświęcony sztandar koła. P ro b o szcz parafii Św. T r ó jc y w spom niał o tym, że m yśliw i patronują jednem u z b ocznych ołtarzy kościoła. Również ornat, w którym stanął przed ołtarzem, był ufundow any przez b rać m yśliw ską. K s ią d z dziekan m ów ił o bogatym i ch lu b n ym dorobku koła, złożył wszystkim życzenia i gratulacje. T a sam a orkiestra dęta, któ ra p o prow adziła m yśliw ych do kościoła - po m szy Św. tow arzyszyła w szystkim do m iejscow ego D o m u K u ltu ry, gdzie przew idziano następny etap obchodów jubileuszu. N a d cało ścią uroczystości czuw ał prezes koła Stefan R ybka. N a jego ręce został symbolicznie przekazan y - p rzez Zbigniew a Jem iołkow skiego - przedstaw iciela zarząd u z P oznania - sztandar koła. K o le g iu m O dznaczeń p rzy N aczelnej R a d zie Ło w ie ckie j w W arszaw ie p rzyzn ało z o kazji ju b ile u szu odznaczenia: pierwsze to srebrny medal zasługi łowieckiej dla koła - przypięty do sztandaru, następne - brązow e medale za zasługi łow ieckie przyznane Stefanow i Rybce i Jerzemu Matuszakowi. Również Kolegium O d zn acze ń p rzy W ojew ódzkiej R a d zie Ło w ie ckie j w P o zn a n iu o d zn a czyło medalem za Z a słu g i dla rozw oju wielkopolskiego łowiectwa sześciu myśliw ych: Antoniego Różew skiego, Stan isława Rudow icza, Teodora B artczaka, Stanisław a M aciołow skiego, Zdzisław a M aćkow ia ka i Tadeusza M atuszaka. O d zn aczo n a została także Iwona C zo s- nowska córka najstarszego stażem członka koła - Henryka Czosnowskiego, która jest aktyw nym sym patykiem koła - spraw uje opiekę socjalną i zapewnia obsługę polow ań dew izow ych. P onadto komitet organizacyjny przyznał wszystk im sw ym czło n ko m i gościom o k o licznościowe medale pamiątkowe. U czestn icy uroczystości w ysłuchali w ystąpień gości, k tó rzy składali życzenia i gratulacje ju b ilato m Trad ycyjn e szy. P rzyp o m n iał zm ia n y personalne i terytorialne w kole, różne sposoby polow ań. M yśliw i w ciągu tych lat pom agali zw ierzynie, dbali o jej kondycję i odnawiali pogłowie. Rom uald Ratajcza k p rzygoto w ał swoje w ystąpienie na podstawie dokum entów, wspom nień członków i częściowo kroniki koła. U ro czysto ść za ko ń czyła się obiadem i zabawą, która - jak deklarowali członkowie zespołu muzycznego - mogła potrw ać tak długo, ja k pozw oli na to ko n d ycja najw ytrw alszych braci m y śliwych. K o ło Łowieckie Jeleń liczy czterdziestu trzech czło n ków m acierzystych, jednego niem acierzystego i pięciu stażystów. N a jstarszym w iekiem członkiem jest Teodor Bartczak natom iast stażem w ko le - Henryk Czosnowski. A b y zostać PRASA D O N O S IŁ A Buraki past. żółte praw dziw e, pękate, B uraki past. żółte olbrzym ie, Pohla. Buraki past. czerw one d łu gie olbrzym ie, M am m ot, Buraki past. w alcow ate, żółte olbrzym ie. Buraki past. obem dorfskie, żółte, praw dziw e, Buraki past. długie, czerw one, nad ziem ią rosnące. M archew pastew ną białą olbrzym ią, zielono łepkow atą, popraw ną. W szelkie n a sio n a ogrodowe li tylko w św ieżych, zdrow ych i doborowych gatunkach, poleca po cenach najtań szych Drogeria, skład farb i nasion J. Grochowskiego w J a r o c i n i e. "Jarotschiner K reisblatt W c z w a rte k, d n ia 18 k w ie tn ia p rz e d p o łu d n ie m o g o d z. 9 - te j p rz y b y ł n a d w o r z e c d o o k ie n k a k a s y b ile to w e j ja k iś m ł o d z i e n i e c z d w o m a k o b i e t a m i, k u p u j ą c t r z y b ile t y 3 - c ie j k la s y d o P o z n a n ia. K a s je r o w i b ile t o w e m u p. D ó rin g o w i ó w o s o b n ik p o d p a d ł z te g o p o w o d u, ż e m ia ł w y p c h a n ą t e c z k ę p ie n ię d z m i I o g ro m n y s y g n e t n a p a lc u, z k tó ry m to w /g je g o p o ję c ia n ie b y ło g o ś c i o w i d o tw a r z y. Z r e s z t ą d o ś w ia d c z e n ie w ie lo le tn ie n a b y te p rz y s p r z e d a ż y b ile tó w p o d ró ż n y m w y ro b iło w n im d o b r e g o z n a w c ę ludzi. T o te ż n ie p o m y lił s i ę p. D ó r tn g i ty m r a z e m p o d e j r z e w a j ą c p t a s z k a o n i e c z y s t e s u m ie n i e. D y s k r e t n ie w s k a z a ł w ię c p o s te ru n k o w e m u p o lic ji p o w ia to w e j p. G rz e lc z a k o w I n a o w ą p o d e jr z a n ą tró jk ę. P o s te ru n k o w y e n e rg ic z n ie z a b ra ł s ię d o d z i e ł a, p o d e j r z a n y c h p o p r o s i ł n a k o m e n d ę policji, g d z ie się o k a z a ło, że Złodzieje w potrzasku Nr 15,13 kwietnia 1894 r. t o s ą r z e c z y w i ś c i e w y r a f i n o w a n i z ło d z ie je. P rzy re w izji z n a le z io n o te k ę p e łn ą z r a b o w a n y c h p ie n ię d z y, n a k tó r y c h w id n iał n a p is i z a w a r to ś ć su m y rolki. (...) P r z e c z y t a n o, ż e ź r ó d ło n i e p r a w n i e n a b y te j gotó w k i p o c h o d z i z G o sty n ia (...). Z ło d z ie je u k ra d li z ło ty c h, m o c s r e b r a (ły ż e c z e k s re b rn y c h ) d ro g o c e n n y p ie r ś c ie ń. (...) Z g o tó w k i z d o ła li j u ż s t r a c i ć k i l k a d z i e s i ą t z ł o t y c h. J a k w sk a zy w a ły b ilety, m ieli z a m ia r z e sw y m łu p e m u c i e c d o P o z n a n ia i t a m g o sp ie n ię ż y ć. D zięki w ię c p. D ó rin g o w i i n a s z e j d z ie ln e j p o licji, k tó ry m s ię n a le ż y p o c h w a ła, n ie c n y z a m ia r z ło d z ie i s ię n ic u d a ł, b o d o s ta li s ię z a w c z a s u p o d k lu c z sp ra w ie d liw o śc i. S z a jk ę z ło d z ie i, k tó ra p o c h o d z i ła z Ł o d z i, o d s t a w i o n o d o G ostynia, n a m ie jsc e kradzieży. Gazeta Jarocińska Nr 32, 21 kwietnia 1929 r. Gromadzka Rada Narodowa w Boguszyn ie W Boguszynie odbyła się sesja budżetow a G ro m a d z k ie j R ad y N a ro d o w e j, w k tó rej wzięło udział 13 radnych. Zdaw ałoby się, że każdy radny zagadnieniem budżetu żywo się interesuje, gdyż zapoznając się z proponow a n y m b u d ż e te m, d y s k u tu ją c nad nim, w n o sz ąc p o p ra w k i w o p arciu o p o trzeby m iejscow ego środow iska, z którego kandydow ał, będzie miał okazję ocenić zamierzenia i n a jb liż s z e z a d a n ia s to ją c e p rz e d ra d ą gro m ad z k ą O kazało się jednak, że radni z Boguszyna nie docenili ważności sesji, gdyż obrady sesji rozpoczęto z udziałem tylko 11 radnych, podczas gdy rada liczy 24 członków. 2 radnych przybyło w czasie trw ania obrad. {...) Ponadto sesja rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. Nic bez w iny je st tu rów nież Prezydium Pow iatow ej R ady N arodow ej w Jarocinie, którego przedstawiciel nie przybył do Boguszyna. (...) W ydaje się. że Prezydium za mało pracuje nad wyrobieniem dyscypliny w śród radnych, nie kontaktuje się z organizacjam i partyjnym i, które pow inny oddziaływ ać na radnych - członków PZPR. "Gazeta Poznańska" Nr 83, 8 kw ietnia 1956 r. Zapisy do szkoły muzycznej Do końca maja potrwa nabór do pierwszej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jarocinie. W tym ro k u s z k o ła p ro p o n u je n au kę gry na siedm iu instrum entach : forte p ian ie, a k o rd e o n ie, gita rze, k la rn e cie, sa k so fo n ie, s k rz y p c a c h, flecie. Zgłoszenia m ożna kierow ać codziennie d o se k re ta ria tu s z k o ły, p rzy ul. Ko ściu szki 16. E g z a m in y w stępne o d b ę d ą się w cze rw cu, o c z y m k a ż d y k a n d y d a t zo sta n ie p o in fo rm o w a n y. (jn ) FOTO Stachowiak d a rzb ó r w ypow iadali m iędzy innym i: Czesław Ja re c k i - p rzew odniczący R a d y G m in y w N o w ym M ieście, Leon G rze lk a - w ójt gm in y K rz y k o s y, F e lik s M ieloszyński - prezes K o ła Ło w ie ckie go w Środzie W lk p, przedstawiciel K rz y sz tofa Schwartza - nadleśniczego z Jarocina. Cie ka w ym, ch o ć d ługo trw ającym punktem pro gram u - (tym bardziej, że umieszczonym tuż przed obiadem ) - było w ystąpienie Rom ualda R ata jczaka, któ ry ja k o h isto ryk przedstaw ił trwające ju ż p ół w ieku dzieje K o ła Ło w ieckiego Je leń p o cząw szy o d pow ołania do istnienia tuż po wojnie - po dzień dzisiejczłonkiem koła, należy odbyć roczny staż i zd a ć egzam iny łow ieckie w P o znaniu, co wymaga sporej wiedzy teoretycznej i p rzygoto w ania praktycznego. M yśliw i czu ją się selekcjoneram i w lesie, poniew aż m o gą d o konyw ać odstrzału tylko gorszych sztuk zw ierzyny i to nie każdej. W czasie polow ania sam i m uszą ocenić jakość upatrzonej sztuki, po odstrzale podlega ona rów nież ocenie k o m isji, a m yśliw i odpow iadają za każdy popełniony błąd. Sam o polow anie nie jest podstawą ich działan ia - przede wszystkim czują się jednymi z gospodarz y lasu i ja k o tacy o bok praw m ają też wiele obowiązków. A N N A K O N I E C Z N A Zgromadzenie Świadków Jehowy Dwudniowe Zgromadzenie Świadków Jehowy odbędzie się w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego od 20 do 21 kwietnia. Ty m razem m yślą przew odnią zgrom a d ze n ia b ęd zie S łu c h a jc ie Sło w a B o że g o i u czcie się w p ro w a d zić je w c z y n. W so b o tę o d b ę d zie się ch rze st n o wych członków w yznania, poprzedzon y w y k ła d e m b ib lijn y m. W d ru g im d n iu zo sta n ie w y g ło szo n y w y k ła d pt. D laczego Biblia jest najlepszym przew o d n ik ie m. P ro g ra m ro zp o c zn ie się o go d z , w stęp będzie w o ln y.

7 19 kw ietnia 1996 r. SS jg... ~ '... T E M A T T Y G O D N I A :, Nr 16. str. 7 Po świętach prace polowe ruszyły pełną parą. Żerkowscy rolnicy kupują nawozy, środki ochrony roślin oraz części ciągnikowe. Wszystkich bulwersują wysokie ceny - szczególnie 15-procentowa podwyżka ceny paliwa. Rolnicza wegetacja W p o b liż u w a g i, n a te re n ie G m in nej Spółd zielni Sam opom oc C h ło p s k a w Ż e r k o w ie sto i k ilk u r o l ników, któ rzy przyjech ali po naw o zy o ra z części ciągnikow e. - Wszystko teraz drogie. Nie mówiąc już o nawozach. Kogo stać, aby kupić wystarczającą jego ilość. Za najtańszy nawóz trzeba zapłacić około 380 nowych złotych za tonę. Kto chce mieć wysokie plony, może kupić fosforan amonowy, lecz za niego trzeba zapłacić aż 720 nowych złotych za tonę. Proszę mi powiedzieć, kogo na to stać? - m ó w i je d e n z o c z e k u ją c y c h. R o ln ik ze S z c z o n o w a - Stanisław M azurek rów nież n arze ka na w ysok ie c e n y n a w o z ó w. - Jeszcze tegorocznej zimy nawozy były 600 tysięcy tańsze na tonie. Dziś kupiłem tylko 250 kilogramów saletrzaku. A przecież nawóz to nie wszystko. Za nasiona buraka pastewnego w centrali nasiennej zapłaciłem 10 złotych 40 groszy za kilogram. Od tamtego roku ich cena wzrosła o 100 procent - m ó w i z a t r o s k a n y r o ln ik. W y m ie n ić w c e n tra li p o w in ie n r ó w n ie ż z ie m n ia k i i z b o ż e, le c z z a p e w n ia, że p o p r o s tu g o n a to n ie sta ć. - Szkoda tyle pieniędzy w ziemię wsiać. A jak ziemia tego nie wyda, to co? - z a s ta n a w ia się Tadeusz Arenc, r o ln ik z Ż e r k o w a. - Mam słabą ziemię, piąta, szósta klasa. Teraz wymiana zboża w centrali w rzeczywistości jest niemożliwa. Rolników to już zupełnie wykończą. Wymiana ziemniaków w centrali kosztowała mnie 11 milionów za tonę. Wiosną jest wszystko drogie - ż a li się r o ln ik. Je g o z d a n ie m d o b r z e e g z y s tu je t y lk o ten g o s p o d a r z, k t ó r y m a s p r a w n y s p rz ę t r o ln ic z y, a ty m s a m y m n ie m u si k o r z y s t a ć z u s łu g k ó łk a r o ln ic z e g o. O zyskach może mówić tylko ten rolnik, który ma sprawny kombajn, prasę i ciągnik. A kto korzysta z usług kółka, to że swojej ciężkiej pracy nie ma po prostu już nic - m ó w i A r e n c. P o d k r e ś la, ż e s k o s ze n ie z b o ż a k o m b a jn e m w ta m ty m r o k u k o s z to w a ło p o n a d m ilio n z ło t y c h, a z a sprasow anie słom y trzeba b yło zap ła c ić p o n a d sze śćse t ty s ię c y s ta ry c h z ło ty c h. - Moim zdaniem koszty przewyższają zyski z zebranych plonów - m ó w i. Paliwo? Drożyzna N ie d a w n o w te le w izji p o d a n o w ia d o m o ś ć, że p a liw o p o d ro ż e je o p ię tn a ś c ie p ro c e n t. P r z e d s ta c ją C P N u s ta w ia ją się d u ż e k o le jk i. N ie k t ó r z y r o ln ic y o le j n a p ę d o w y k u p o w a li n a w e t d o b e c ze k. - Cena paliwa jest wysoka, a jeszcze ma podrożeć. Było źle, a będzie jeszcze gorzej. RENATA ZAWAL Proszę zobaczyć, co się dzieje pod stacją CPN. Ludzie pełne beczki wożą, kupują hurtem - m ó w i Włodzimierz Wojciechowski, w ła ś c ic ie l s k le p u z c z ę ś c ia m i n a te re n ie G S Ż e r k ó w. Je g o z d a n ie m w ie lu r o l n ik ó w n ie sta ć n a to, a b y k u p ić n a z a p a s p a liw o. U w a ż a, że w ła śn ie t a c y g o s p o d a r z e t r a c ą, p o n ie w a ż te n, k t o k u p i w c ze śn ie j, m o że d u ż o z a o s z c z ę d z ić. - Za litr mleka kiedyś można było kupić litr oleju napędowego, a teraz? Ile mleka trzeba sprzedać, aby zarobić na litr paliwa? Mleczarnia obecnie płaci cztery do sześciu tysięcy za litr mleka. Wniosek jest prosty trzeba sprzedać około dwa i pół litra mleka, aby kupić litr oleju. Gdzie my jesteśmy - m ó w i zb u lw e rs o w a n y r o l n ik z Ż erko w a. P o chw ili dodaje : - Podwyżka paliwa to skandal, tym bardziej że właśnie zaczynają się prace polowe. Kupić zboże... O b e c n ie to n ę p s z e n ic y n a g ie łd zie p o z n a ń s k ie j m o ż n a k u p ić z a 685 z ło t y c h, ję c z m ie ń n a to m ia s t z a 580 z ło t y c h. O d r a z u p o ż n iw a c h r o ln ik m ó g ł s p r z e d a ć to n ę ż y t a z a je d y n e z ło t y c h. C e n a ż y t a w z r o s ła p r a w ie d w u k ro tn ie. Z d a n ie m W ło d z i m ie rz a W o jc ie c h o w s k ie g o n a lu k s u s p ra w id ło w e g o p r z e c h o w a n ia z b o ż a m o ż e p o z w o lić s o b ie t y lk o b o g a ty ro ln ik, k tó ry m a odpow iednie w a r u n k i, c z y li d u ż e i s u c h e m a g a z y n y. - Zwykły rolnik żyje na bieżąco, czyli sprzedaje swoje plony aby żyć. Na przykład sprzeda zboże i zapłaci za kombajn czy też prasę. Taki jest los tych, którzy mają małe gospodarstwa - m ó w i in n y r o ln ik z p o b lis k ie j m ie js c o w o ś c i. - Wielu rolników jest zadłużonych. Nie mają pieniędzy, aby zapłacić za usługi kółkom rolniczym. Są wśród nich i tacy, co nie zapłacili jeszcze za kombajnowanie czy też prasowanie. Gospodarz jest zmuszony sprzedać zaraz swoje plony, aby mógł zapłacić za usługi i miał z czego żyć - t w ie r d zi m ie s z k a n ie c Ż e r k o w a. Kredyt na nawóz N ie k t ó r z y r o ln ic y, c h c ą c r o z p o c z ą ć w io se n n e p ra c e, są z m u s z e n i w ziąć p o życzkę. - Wziąłem niskoprocentowy kredyt na zakup nawozu, ziemniaków do sadzenia i nasion buraków. Mam teraz jeszcze jeden problem: zepsuł mi się ciągnik, a części są takie drogie. - m ó w i r o ln ik z Z ó ł - k o w a. - Nikt się nie zastanawia, czy rolnik ma co jeść i za co kupować. Nikogo nie obchodzi, czy ktoś ma nawóz czy też pieniądze na zakup paliwa do ciągnika. (...) Kiedyś było inaczej, odbywały się zebrania z doświadczonym agronomem, który tłumaczył i doradzał, jakich najlepiej używać nawozów, jak stosować środki ochrony roślin. A teraz nie ma nic. Rolnik wieczorami gapi się w telewizor czy video (...) Jest coraz większa zazdrość. Dawniej ludzie pogadali, doradzili sobie. Teraz już tego nie ma - k o ń c z y. Naprawić ciągnik Z d a n ie m W ło d z im ie r z a W o jc ie c h o w s k ie g o - w ła ś c ic ie la s k le p u z c z ę ś c ia m i c ią g n ik o w y m i, r o ln ic y n ie w y m ie n ia ją d r o ż s z y c h c z ę ści w cią g n iku, starają się odnow ić stare, szlifu ją je czy też regenerują. - Interesy idą gorzej. Rolnictwo wegetuje i można powiedzieć, że ja również. Silą rzeczy jestem od rolników uzależniony - m ó w i. T w ie r d z i, że n a jc z ę ście j s p rz e d a je f ilt r y o le jo w e i p a liw o w e. - Są to części, które rolnik jest zmuszony wymienić na wiosnę. Kiedyś można było rolnikowi powiedzieć, że wał na przykład kosztuje trzy miliony złotych i za te pieniądze mogę go dostarczyć. Teraz nie mogę obiecać, że przywiozę za pięć milionów, bo może kosztować siedem albo osiem milionów starych złotych. Po prostu ceny w hurtów > niach rosną w niesamowitym tempie - t łu m a c z y sp rz e d a w c a. Najdroższy fosforan amonowy J a k tw ie r d zi Janina Biemacik - s p rz e d a w c a, m a g a z y n ie r w G S Ż e r k ó w, w p o r ó w n a n iu z p o p r z e d n im ty g o d n ie m o d c z u w a się g w a łt o w n y w z r o s t z a in te re s o w a n ia k u p n e m n a w o z ó w. Je j z d a n ie m n a jc z ę śc ie j r o l n ic y k u p u ją ta ń s z e n a w o z y, ta k ie j a k s a le trę, s a le tr z a k i m o c z n ik. W ie lu ró w n ie ż p y ta o p o lifo s k ę, n ie liczn i tylko o n ajd ro ższy z dostępn y c h fo s fo r a n a m o n o w y. G o s p o d a rz e k u p u ją n a w o z y w r ó ż n y c h ilo ś c ia c h. N ie k t ó r z y b io r ą w o re k, in n i d z ie s ię ć, a je s z c z e in n i k u p u ją p o c a łe j to n ie. W e d łu g p re ze sa z a r z ą d u G S w Ż e r k o w ie - Kazimierza Węgrzynka, są te ż ta c y r o ln ic y, k t ó r z y z a m a w ia ją n a w ó z w G S z d o sta w ą d o d o m u. - Najkorzystniej można było kupić nawóz zimą, ponieważ wtedy jego cena była niższa niż obecnie o około 600 tysięcy starych złotych za tonę - m ó w i. Stop dla umowy komisu J a k tw ie r d z i p re ze s W ę g r z y n e k, w G m in n e j S p ó łd z ie ln i S a m o p o - m o c C h ło p s k a w Ż e r k o w ie są d o stę p n e w s z y s tk ie r o d z a je n a w o z ó w. S p r o w a d z a się je z k ilk u z a k ła d ó w : Z a k ła d ó w C h e m ic z n y c h w L u b o n iu k o ło P o z n a n ia, z Z a k ła d ó w A z o t o w y c h w e W ło c ła w k u i Z a k ła d u C h e m icznego P olice. W razie gd y naw o z u z a b r a k n ie, je s t o n r ó w n ie ż k u p o w a n y w G m in n e j S p ó łd z ie ln i w e W r z e ś n i. W G S z a o p a t r u ją się n ie t y lk o r o ln ic y z g m in y Ż e r k ó w, ale r ó w n ie ż z g m in y N o w e M ia s t o o r a z J a r o c in. P re z e s s tw ie rd za, że o d 1 lu te g o z lik w id o w a n o u m o w ę k o m is u. U m o w a ta d z ia ła ła n a tej z a s a d z ie, że zapłata za po b ra n y naw óz n a stępow ała dopiero po jego sprzedaż y. G d y u m o w a p rz e s ta ła f u n k c jo now ać, G S m usi zap łacić za tow ar FOTO Stachowiak w o k r e ś lo n y m te rm in ie. N a jc z ę ś c ie j o d z a r a z g o t ó w k ą lu b te ż w o k re s ie o d 7 d o 14 d n i. W y ją t k ie m je st Z a k ł a d C h e m ic z n y w L u b o n iu, p o n ie w a ż ta m te rm in z a p ła t y z o s ta ł w y d łu ż o n y d o 120 d n i. P re z e s stw ie r d z a, że z a je d e n w a g o n m o c z n ik a trz e b a z a p ła c ić o k o ło m ilio n ó w s ta r y c h z ło t y c h. J e g o z d a n ie m, G S Ż e r k ó w n ie je s t w sta n ie k u p o w a ć w szystkich rodzajó w naw ozów, p łac ą c z a r a z g o tó w k ą. - Natomiast gdybyśmy mieli skorzystać z kredytu bankowego, wtedy opłacalność w naszym przypadku byłaby minimalna, gdyż prowizja od sprzedaży nie jest wysoka, a koszty rozładunku i transportu-w naszej sytuacji, kiedy stacja PKP odległa jest o 5 kilometrów - są naprawdę bardzo duże - k o ń c z y p re zes.

8 . 19 kw ietnia 1996 r. INFORMACJE; Wybory do Izb Rolniczych Przed podwyżką - do pełna 4 kwietnia weszła w życie ustawa 0 Izbach Rolniczych. Mają one stanowić rodzaj samorządu zawodowego 1 gospodarczego rolników. Izb y R olnicze nie są tworem now ym. W o k re sie m ię d zyw o je n n ym d zia ła ły n a terenie P o ls k i, a W ie lk o p o ls k a Iz b a R o ln ic z a p o w stała ju ż w 1896 ro k u. N a d o ro b e k i tra d ycje tych organizacji pow ołują się inicjator z y iz b, k tó re tw o rzo n e są obecnie. M ają one podejm ow ać działania o c h a ra k te rze sp o łe czn y m, e k o n o m i c z n y m i te ch n iczn y m n a rze cz ro zw o ju rolnictw a i wsi. Izb y pow staną na terenie wojew ó d ztw w w y n ik u w y b o ru d elegató w d o w a ln e go zg ro m a d ze n ia, k tó re będ zie je j n a jw y ższą w ład zą. O k rę g a m i w y b o rc zy m i są gm in y. W y ło n ią one p o je d n y m - g m in y m n iejsze - lu b po dw óch - gm iny większe, liczące pow y żej 4 tysiące h a u ży tk ó w ro ln y ch. W yb o ry odbędą się na p o czątku czerw ca. P o w o ła n ie iz b y n a stą p i, g d y w w yborach weźmie udział co najmniej 20 % upraw nionych do głosow a n ia. Je ś li u d z ia ł ro ln ik ó w będzie m niejszy, pow ołanie izby zostanie odd a lo n e o sześć m ie sięcy, a p o n o w n e w y b o ry m o gą n a stą p ić n a w n io se k co najm niej 5 % upraw nionych do głosow ania. Je że li Iz b a R o ln ic z a zo sta n ie p o w o ła n a, w ó w cza s je j c z ło n k a m i zo sta n ą obow iązkow o w szyscy płatnicy podatk u ro ln e g o i czło n k o w ie w k ła d o w i R olniczych Spółdzielni Produkcyjn ych. S PROSTO W ANIE W a rty k u le E u r o p a w W ilk o w y i ( G. J. n r 15), o m y łk o w o zo sta ła p o d a n a w y so k o ść k w o ty ja k ą gm in a dofinansow ała w ykonanie toalet w sali wiejskiej. Z budżetu gm iny w yasygnow ano na ten cel 60 m in zł. (rp) W sprawę zorganizow ania w yborów zaangażow ane są O środki D o ra d ztw a R o ln ic z e g o. W w oje w ództw ie p o zn a ń sk im p ra co w n icy O D R S ie lin - ko przeprow adzają zebrania inform a cyjne z rolnikam i. W e w siach sołeck ic h g m in y N o w e M ia sto sp o tk a n ia organizuje K rzy szto f K ujaw a. Przek o n u je n a n ic h ro ln ik ó w, że to c z y izby powstaną i ja k a będzie skuteczn o ść ic h d z ia ła n ia za le ży o d n ich sam ych - od tego czy pójdą do w yborów i jakich delegatów w ybiorą. Z e b ra n ia te o d b y w a ją się o d 27 m a rca i będą organizow ane do końca kwietnia. Frekw encja w czerw cow ych w ybora ch będzie m ie rn ik ie m tego, ja k na w si p rzy jm o w a n a jest id e a tw o rze n ia I z b R o ln ic z y c h. C z y ro ln ic y d o strze g ą w n ic h o rg a n sa m o rzą d u ro ln icze g o, z k tó ry m ch cą się u to żsa m ia ć. ( C) K o t l i n najlepszy 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kotlinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym. S ta rto w a ły czte ry d ru ż y n y ze szk ó ł p o d sta w o w ych z K o t lin a, S ła w o sze - w a, M a g n u sze w ie i W o li K s ią ż ę c e j. W ie d zę u cze stn ik ó w o ce n ia ła k o m isja w sk ła d zie : M a r ia n W iła - d y re k to r Szkoły Podstawowej w K otlin ie, Stefan K a czm a re k - starszy sierżant sztab o w y k o m e n d y rejonow ej p o lic ji o ra z Lechosław K ościelny - instruktor nauki jazdy. Zw ycięstw o odniosła czteroosobow a ekipa ze Szkoły Podstaw ow ej w K o t lin ie, p rzy g o to w y w a n a p rz e z Ire n ę K o ś c ie ln ą, k tó ra sta rto w ała w sk ła d zie : A d a m G re m b o w sk i, P a try k Ł ą c z n y, K a r o l R a t a jc z a k i R o m a n M o c h. (p W) Dokończenie ze str. 1 W p ią te k o g o d zin ie przed sta cją C P N p r z y u l. P o zn a ń skie j stało p o n a d siedem d ziesią t sa m o ch o d ó w. Pracow nicy nie napełniali baków. - Co wy tu, cholera jasna, robicie? - k r z y c z a ł zd e n e rw o w a n y k lie n t. - Muszę przyjąć towar - o d p o w ia d a ł pracow nik stacji. - Ale niech pan weźmie pod uwagę, że tam stoi tasiemcowa kolejka! - nie ustępował klient. - Dlaczego ma pan pretensje do nas. W Jarocinie są jeszcze cztery stacje, a tylko nasza jest czynna. Niech pan zgłasza tam pretensje - próbow ał tłum a c zy ć, c o ra z b a rd zie j p o d n o s ił gło s p ra co w n ik C P N - u. W tym sam ym czasie jeden z prac o w n ik ó w sta cji tw ie rd ził, że C P N m a je szcze p ew ną ilo ś ć p a liw a. O b a w ia ł się je d n a k, że je ś li p o p y t n ie zm a leje, do niedzieli benzyny i oleju napędowego m oże zabraknąć. - Strasznie spotęgował się ruch. Szkoda, że pozostałe stacje w Jarocinie nie sprzedają paliwa, bo nie wierzę, że nie mają. Zostaliśmy sami - ż a lił się. Podobne podejrzenia m ieli kierow cy stojący w kolejce przed CP N -em. - Ciekawe, czy ktoś może sprawdzić, że rzeczywiście prywaciarze nie mają paliwa. W poniedziałek dostanę bez problemu, bo już będzie po podwyżce. No, ale mamy wolny rynek... - m ó w ił w łaście l Ż u k a. Dom ysłom tym stanow czo zaprzec z a li p ra c o w n ic y w s zy stk ic h stacji b e n zy n o w y c h. - Mogę pokazać, że jest tylko martwy stan, którego nigdy się nie wypompowuje. Poza tym mamy umowę z emkami i rezerwa musi zostać - przekonyw ał A ndrzej Zaw isła, k ie ro w n ik sta cji A L E X K R T, na któ re j m o żn a b y ło d o sta ć ben zyn ę d o p ie ro w p o n ie d zia łe k ran o. O godzinie 1.30 w niedzielę do stacji A W C ie c h P c tro l d o ta rła dostaw a paliw a z petrochem ii płockiej. G o d zinę p ó źn ie j m o żn a b y ło k u p ić p a liw o, a le ju ż p o n o w y ch ce n a ch. K r z y s z t o f S ze w cze n k o zap e w n ia, że w cześniej ta n k o w a ć m o g li je d y n ie p o sia d a cze k a r t stałe go k lie n ta, d la k tó ry c h za w sze je st p o zo sta w ia n a reze rw a. N a d o w ó d p o k a zu je ra c h u n k i d o sta w y i raport z kontroli stanu paliw a z god z in y d w u n aste j w n o cy. S y tu a c ją w Ja ro c in ie b y li zd ziw ie n i kierow cy przejeżdżający przez miasto. - Jadę z Gryfic. Nigdzie po drodze nie było problemów. A tu przyjeżdżam i taki kocioł. Ostatni raz coś takiego widziałem, kiedy dwa łata temu byłem w Jugosławii. No, ale tam była wojna... - m ó w ił T I R -o w ie c p rze d C P N -e m. W y c z e k iw a li też k ie ro w cy, k tó rz y d o strze g a li in n e p rz y c z y n y kole je k. - Wszystko przez tą waszą wielkopolską łapczywość. Ile może zarobić ten gość w "maluchu, nawet jeśli ma pusty bak. I zatankuje do pełna? Cztery złote, przez cztery godziny czekania. Ale to jest chory, dziki, pełen nonsensów kraj i ludzie też są chorzy! - p rz e k lin a ł kierow ca z siedleckiego. T a k w ysoki w zrost cen paliw zas k o c z y ł za ró w n o kie ro w có w, ja k i p ra c o w n ik ó w sta cji b e n zy n o w y c h. - Przed oficjalnym ogłoszeniem podwyżki spodziewałem się, że będzie jedynie siedmio-, ośmioprocentowa. Na tym się nie skończy. W tym roku paliwa podrożeją jeszcze przynajmniej raz - tw ierd z ił w p ią te k P aw eł T o m a sze w sk i, d y re k to r P rze d się b io rstw a R o b ó t D ro g o w y c h w Ja ro c in ie. Ja k b y na p o tw ie rd ze n ie tych słów, p o n ie d zia ł kow y Sztandar M łodych poinform o w ał, że R a fin e r ia G d a ń s k a ju ż za p o w iad a w ystąp ie n ie d o O k rę g o w e j Izb y G ospodarczej o kolejną podw yżkę. R O B E R T K A Ż M I E R C Z A K P O L I F A R B KALISZ S.A Kalisz, ul. Dobrzecka 64 tel / fax /O 62/ F a r b y z ł a b ę d z i e m w h e r b i e d l a k a ż d e g o! EKOLOGICZNIE BEZPIECZN Y FARBY SUCHE KLEJOWE, EKOMAL 2000, FARBY EMULSYJNE, FARBY I EMALIE FTALOWE, ULTRAMARYNA, MASA SZPACHLOWA, KITY, GIPSY, ROZCIEŃCZALNIKI I INNE MATERIAŁY DO PRAC MALARSKICH SKLEP FIRMOWY, UL. DOBRZECKA 64 ZAPRASZA DO ZAKUPÓW W GODZ Z T A R G O W I S K A mąka tortowa 1,15 do 1,30 wrocławska 1,10 do 1,25 mączka ziemniaczana 2,75 do 2,95 cukier 1,85 do 1,90 ryz 2,00 do 2,90 olej kujawski 3,30 do 3,40 majonez 1,95 do 2,00 kawa "Prima" 1,50 do 2,00 jajka 5,00 do 5,20 sałata 0,15 do 0,12 kapusta 0,15 do 0,20 kalafior 0,15 do 0,20 seler 0,20

9 19 kw ietnia 1996 r. r e p o r t a ż ; Nr 16, str. 9 Miał być duży i piękny. Wizytówką Jarocina jednak nigdy nie został. Raz po raz odbywały się w nim imprezy. Dzisiaj brakuje na widowni ławek, podłoga jest dziurawa, a dach przecieka. Amfiteatr niepotrzebny? - O amfiteatrze myślano w Jarocinie z tego pomysłu, gdy zobaczył, jak od dawna - w s p o m in a M arian dużo pracy wymagałoby postawie Szurygajło, b u r m is t r z J a r o c in a nie tymczasowego ogrodzenia obiektu w la ta c h sie d e m d z ie s ią ty c h. - Najpierw - in f o r m u je K rystyna Stykows- zwożono ziemię pod widownię ka, k ie r o w n ik a d m in is t r a c y jn y w środku parku. Nowe władze zadecydowały jednak o innej lokalizacji przyszłego amfiteatru, koło stawu. Górka jednak pozostała. P ó źniej n a z w a n o j ą K o p c e m S z u r y g a jły. T a n a z w a f u n k c jo n u je d o d z is ia j. J O K - u. W u b ie g ły m r o k u w a m f i te a trz e o d b y ło się z a le d w ie s z e ś ć im p r e z. N a jw a ż n ie js z ą z n ic h b y ł f in a ł M ię d z y n a r o d o w e g o P r z e g lą d u D z ie c ię c e g o R y t m i M e lo d ia. Z a m fit e a t r u k o r z y s t a ły ró w n ie ż U r o c z y s t e o t w a r c ie n o w e g o p r z e d s z k o la k i o r g a n iz u j ą c D z ie ń o b ie k t u k u lt u r a ln e g o, j a k im b y ł M a t k i. D z is ia j w ię k s z o ś ć im p r e z a m fit e a t r, o d b y ło się 2 2 lip c a 1978 r o k u. B y ła to o k a z ja d o o d z n a c z e w J a r o c in ie o r g a n iz o w a n y c h je s t n a R y n k u. - Musimy wtedy budować n ia k ilk u d z ia ła c z y p a r t y jn y c h. osobną scenę, organizować spe P r a s a r e g io n a ln a d o n o s iła w ó w c z a s : Z k a ż d y m lip c e m b o g a t s i. Zniszczona łąka cjalne przyłącza, podczas gdy w amfiteatrze wszystko jest na miejscu. Nawet artyści przyjeżdżający do - P r z y p o m in a m s o b ie, ż e n a p o c z ą t k u la t s ie d e m d z ie s ią t y c h b u d o w a n y b y ł j a k i ś d u ż y o b ie k t w J a r o c in ie, p r a w d o p o d o b n ie b y ła to n o w a f a b r y k a m e b li. Z o s t a ło w ó w c z a s b a r d z o d u ż o z ie m i, z k t ó rą n ie b y ło c o z r o b ić. P o w s t a ł w ię c p o m y s ł z b u d o w a n ia a m fit e a t r u. T a z ie m ia p o s łu ż y ła n a u s y p a n ie w id o w n i - m ó w i ó w c z e s n y d z ia ła c z p a r ty jn y. Z a n im je d n a k p o w s ta ł a m fite tr, istniała tam łą k a, na której o d b y w a ły s ię fe s t y n y z o k a z ji 1 M a ja i 2 2 L i p c a. G r a ł a lu d o w a o r k ie s t r a. P o s t a w a c h p ły w a ły g o n d o le z k o n c e r t u ją c y m i m u z y k a m i. D z is ia j w a m fit e a t r z e z a m ia s t ła w e k, są p o ła m a n e d e s k i. J e s t te ż m n ó s tw o s z k ła z r o z b it y c h b u te le k. A m f i teatr, to m iejsce sp o tkań czw a r te j z m ia n y. O b ie k t s łu ż y te ż p iw o s z o m z a to a le tę. - Moim zdaniem został zniszczony kawałek ładnego terenu - m ó w i a r c h it e k t m ie js k i Jarosław Krawczyk. - Była to naturalna otoczka parku. W e d łu g n ie g o am fiteatr od p o czą tk u się nie p rzy ją ł. P o d o b n ie t w ie r d z i Jadw iga Pieńczewska, a r c h it e k t m ie js k i w lata ch Decyzja o lokalizacji amfiteatru była chyba nie do końca przemyślana. Uważam, że jest to zwykła zawalidroga. Zwłaszcza to wzgórze jest dzisiaj ścianą płaczu. Wybudowanie takiej góry w parku było po prostu zbrodnią. Został przecież zniszczony fragment pięknego angielskiego parku. Koncertu nie było O d p ię c iu la t a m fit e a t r p o d le g a J a r o c iń s k ie m u O ś r o d k o w i K u l t u r y. - W zeszłym roku jeden pan oglądał amfiteatr, ponieważ chciał zorganizować tu koncert Czerwonych Gitar. Zrezygnował jednak nas muszą się przebierać w Ratuszu - k o m e n tu je B o g u s ła w H a r e n d a r - c z y k, d y r e k t o r J a r o c iń s k ie g o O ś r o d k a K u l t u r y. Ani złotówki P r z e z la t a b y ły o r g a n iz o w a n e w a m fite a t r z e p r z e s łu c h a n ia a m a to r ó w p o d c z a s fe s tiw a lu r o c k o w e g o. P o c z ą t k o w o n a w e t c a ły fe s tiw a l. - W 1982 roku widownia już się nie mieściła. Panował ogromny tłok. W następnym roku postanowiono więc przenieść festiwal na stadion. Amfiteatr miał być rozbudowany - w s p o m in a K r y s t y n a S t y - k o w s k a. P r a c e te t r w a ły k ilk a la t. Realnie patrząc, nie widzę żadnej szansy na wyłożenie choćby złotówki z dotacji przyznanej JOK-owi - m ó w i z p r z e k o n a n ie m d y r e k t o r J O K - u. - Generalnego remontu wymagalaby podłoga i dach. Właściwie imprezy nadal mogłyby się tam odbywać, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Z tym, że jest to niebezpieczne. J e s z c z e n ie d a w n o b y ły p r o je k t y o g r o d z e n ia a m fite a t r u. P o m y s ło d a w c y tw ie r d z ą, ż e w ó w c z a s m o ż n a b y p iln o w a ć ła w e k, k t ó r y c h w tej c h w ili - j a k p o k a ż d e j z im ie - b r a k u je. W e d łu g H a r e n d a r - c z y k a, b e z o g r o d z e n ia a m fit e a t r n ie m o ż e d a le j is tn ie ć, p o n ie w a ż b e z b ile t o w a n ia im p r e z n ic s ię n ie d a ta m z r o b ić. P r z e c iw n e g o z d a n ia je s t J a d w ig a P ie ń c z e w s k a : - M y nie mamy terenu na taki rodzaj amfiteatru. To powinno być jakieś naturalne wzgórze. W tym kształcie jest on niefunkcjonalny. Bez okien i futryn JUSTYNA NAPIERAJ P o d s c e n ą z n a jd u je się d z is ia j k a w ia r n ia D z i u p l a. W c z e ś n ie j is t n ia ł ta m k lu b ż e g la r s k i. P r z e z k ilk a la t p iw n ic e s c e n y n is z c z a ły. W m om encie, gd y państw o Patersc y p o s t a n o w ili w z ią ć o b ie k t w d z ie rż a w ę, o p u s t o s z a ły W o d n ia k z n a jd o w a ł się w fa t a ln y m sta n ie. W o d a w y p e łn ia ła p o m ie s z c z e n ia p o k o la n a. N ie b y ło to b e z z n a c z e n ia d la sc e n y. - Trzeba było najpierw wynieść z klubu 75 wiader mułu. Tu nie było okien, drzwi, futryn. Wszystko, co się dało, zostało rozkradzione. Musieliśmy założyć nową instalację elektryczną, doprowadzić ogrzewanie, udrożnić przewody kanalizacyjne - w y lic z a J a n Paterski, w s p ó łw ła ś c ic ie l D z i u p l i. J e s t to t y lk o n ie w ie lk a c z ę ś ć p o n ie s io n y c h n a k ła d ó w. Ż e b y k a w ia r n ia n o r m a ln ie f u n k c jo n o w a ła, J a n P a t e r s k i n ie je d n o k r o t n ie m u s ia ł w c h o d z ić n a d a c h. P o d c z a s c a łe j z im y c o d z ie n n ie r a n o o c z y s z c z a ł s c e n ę z e ś n ie g u. W p r z e c iw n y m r a z ie z k a w ia r n i p o z o s t a ła b y z a w ilg o c o n a s p e lu n k a. Łąka kontra muszla D z is ia j n ie w ia d o m o, c o z ty m m o lo c h e m z r o b ić. G d y b y ta b u d o w la b y ła r z e c z y w iś c ie p o t r z e b n a, p e w n ie n ie t a k b y w y g lą d a ła. W y d a je się, ż e w ię k s z o ś ć ja r o c in ia k ó w p r z y z w y c z a iła się d o te g o s o c r e a lis tyczn ego ob iektu. - Nie mam nic W R a p o r c ie o s ta n ie m ia s ta J a r o c in a o r a z z e s p o łu m ie js k o - g m in n e g o z r o k u o p r a c o w a n y m p r z e z a r c h it e k t a m ie js k ie g o, J a d w ig ę P ie ń c z e w s k ą, z a p la n o w a n o in n ą lo k a liz a c ję a m fite a t ru : (...) p r z e n ie ś ć a m fit e a t r, k t ó r y w z b u d z a k o n t r o w e r s je m ie s z k a ń c ó w, n a te re n y z a r e z e r w o w a n e p o d lo k a liza cję stałego cen tru m festiprzeciwko temu, żeby amfiteatr był - m ó w i s t a r s z a k o b ie t a, s p a c e r u ją c a n ie o p o d a l. - Nie wyobrażam sobie dziś parku bez niego. Z d a n ia n a te m a t p r z y s z ło ś c i a m f it e a t r u są je d n a k p o d z ie lo n e. J e d n i s ą z a c a łk o w it y m z b u r z e n ie m, in n i z a ś o p t u ją z a c h o c ia ż c z ę ś c io w ą m o d e r n iz a c ją. - Sądzę, że amfiteatr w Jarocinie w tej formie jest niepotrzebny. Gdyby było to możliwe, doprowadziłbym do jego wyburzenia i zlikwidowałbym całą tę bryłę - m ó w i a r c h it e k t, a le z a r a z d o d a je : - Podejrzewam jednak, że nie da się tego zrobić. Średnia opcja byłaby taka, żeby zlikwidować całą tę szkaradę, czyli scenę i ławki. Zostawiłbym górkę, która służyłaby w przyszłości za tor saneczkowy. Można by zagospodarować ten teren. Latem mogłaby to być pochylnia dla użytkowników deskorolek i wrotek. Minimum natomiast, to remont amfiteatru, ale czy to coś da? - z a s t a n a w ia się a r c h it e k t. In n e g o z d a n ia je s t d y r e k t o r J O K - u. - Składałem propozycje zmodernizowania amfiteatru. Mogłaby tam przecież być muszla koncertowa. Należałoby wtedy zrezygnować z ławek, a widownię zrobić tylko u góry i tam postawić przenośne rozkładane krzesełka. Cały dół musiałby być wyrównany, żeby było miejsce do tańca. To są już jednak konkretne nakłady finansowe - m ó w i d y r e k t o r H a r e n d a r c z y k. Z u p e ł n ie in n ą w iz ję a m fit e a t r u m a J a d w ig a P ie ń c z e w s k a : - Jeśli ludzie chcą, żeby amfiteatr w Jarocinie był, ponieważ będzie wykorzystany, to nie powinien być on w tym miejscu. Wydaje się, że najlepsza dla niego lokalizacja byłaby w okolicach POM-u. Taka propozycja była zatwierdzona przez Radę Miejską pierwszej kadencji. FOTO Stachowiak w a lu r o c k o w e g o z w y k o r z y s t a n ie m e le m e n tó w b e t o n o w y c h ła w e k. C e le m te g o je s t p r z y w r ó c e n ie d a w n e g o u k ła d u tej c z ę ś c i a n g ie ls k ie g o p a r k u z w id o k ie m n a s ta w i z a b y t k o w y z e s p ó ł S k a r b c z y k a i k o ś c io ła Ś w. M a r c in a (...). W ó w c z a s je d n a k n ik t n ie p r z e w id z ia ł, ż e fe s tiw a l z a r o k się n ie o d b ę d z ie. P e w n ie j u ż n ig d y d o n ie g o n ie d o jd z ie. A p r o b lem am fiteatru zapew ne p o zo stan ie...

10 Rumsas najlepszy Od 11 do 14 kwietnia na drogach województwa kaliskiego i konińskiego odbywał się XI Ogólnopolski Wyścig Kolarski po Ziemi Kaliskiej i Konińskiej. Jego zwycięzcą został w tym roku Raimondas Rumsas z polskiej grupy zawodowej Mróz. U d z ia ł w te g o ro czn y m w y ścig u w zięła n ie m al ca ła c zo łó w k a k ra jo w a, m ię d zy in n y m i za w o d n ic y C W K S L e g ia W a rsza w a, P E K A E S L a n g R o v e r Bianchi, Z ib i C asio K olejarz Częstochow a, P Z U Jo ko Szurkow ski i inni. N ie było tak wielu ekip zagranicznych, ja k w roku ubiegłym, a zaw odn ic y z K a lin in g r a d u i E r fu r tu nie b y li tak w idoczni, ja k Litw ini, czy D u ń c z y c y w u b ie g ło ro czn y m w y ścig u. N ie d o sta te k ten u d an ie w yp e łn ił udział w wyścigu polskiej grupy zaw o dowej M ró z z B orku W ielkopolskiego, w której barw ach jeżdżą, międ z y in n y m i Ja c e k M ic k ie w ic z, C e z a ry Zam ana, A ndrzej Sypytkow ski i Bern a rd B o cia n. N a trasę p ierw szeg o etapu, k tó ry ju ż tradycyjnie w iódł drogam i Szw ajcarii Żerkow skiej, w yruszyło 122 kolarzy. Zaw odnicy m ieli do pokonania 12 rund pętli Żerków - Brzostków - R a s z e w y - Ż e rk ó w. K a ż d a ta k a pętla lic z y ła 10,7 k m, w ięc w sum ie k o la rze p rze je ch a li p raw ie 130 km. P o g o d a nie sprzyjała uczestnikom w yścigu. W Ż e rk o w ie, w cza sie p ie rw sze g o etapu, p a d a ł d e szcz ze śniegie m i b y ło zim n o. T a k ie w a ru n k i a tm o sfe ryczn e d a ły się we znaki zaw odnikom. W ielu w ycofało się ju ż n a p o c zą tk u tego w yścigu. B y ć m o że w łaśn ie p o g o d a m ia ła w p ływ n a to, że ż e rk o w sk i etap m ia ł in te re su ją cy p rzeb ie g. P rze d e w szystkim były ucieczki. D ecydującą okazała się u c ie c z k a siedem nastu s iln y ch kolarzy, w śród których było aż siedm iu k o la rz y zaw o d o w e j e k ip y M r ó z. T o o n i n a d a w a li tem po u cie ka ją cej gru p ie. P o zw o lili ta k że od jechać dw u swoim najsilniejszym koleg o m C e za re m u Z a m a n ie i L itw in o w i R a im u n d a s o w i R u m s a s o w i, k tó rz y m ię d zy so b ą ro ze g ra li fin isz. P u c h a r b u rm istrza m ia sta i g m in y Ż e rk ó w w y w a lczy ł C e za ry Zamana. R a im u n - d a s R u m s a s m u sia ł z a d o w o lić się d ru g im m ie jscem na etapie o ra z k o s z u lk ą lid e ra p u n k ta c ji n a n a ja k ty w n ie jsze g o kolarza w yścigu. N a czw artym i ósm y m o k rą że n iu ro ze g ra n o bow iem lotne fin isze. R u m s a s je d e n ta k i fin isz w ygrał, a raz pozw olił się w yprzed z ić ty lk o A rtu ro w i A d a m c z y k o w i ze Ś lę z y P ia st W in u la. T r ze c ie m ie jsce na etapie za ją ł P aw eł R y c h lic k i (ta k że z d ru ż y n y M r ó z B o re k W lk p.). D rugim etapem tegorocznego w y ścig u b y ło k ry te riu m u lic a m i P le sze w a. T a k ż e tutaj k o la rze w a lc zy li nie tylko o zwycięstwo etapowe, ale rów n ie ż o p u n k ty na lo tn y ch p re m iach. K a ż d y ta k i p u n k t w art b y ł 40 n o w ych zło ty ch. B y ło zate m o c o w a lczy ć. Z a w o d n ic y d en e rw o w ali się ju ż na starcie. M ię d zy in n y m i d late go część z nich wystartow ała jeszcze przed sygnałem sędziego. Rów nież podczas teg o k ry te riu m z a w o d n ic y p ró b o w a li sw ych sił w u cie czk a ch. J u ż n a trzecim okrążeniu pleszewskiego etapu uciekła tró jk a za w o d n ik ó w. B y li to Ja c e k M ic k ie w ic z (M r ó z ), G r z e g o r z G r o n k ie w icz i S ła w o m ir C h rz a n o w sk i (o - b aj Z ib i C a s io K o le ja r z ). Z a w o d n ic y ci s z y b k o u zy sk iw a li c o ra z w ię kszą p rze w ag ę n ad peletonem. R o z g r y w a li m ię d zy so b ą k o le jn e pre m ie, a tym sam ym pow iększali swoje konta pieniężne. L id e r w y ścig u C e z a r y Z a m a n a jechał spokojnie, gdyż dzięki zm ienion y m za sa d o m k la s y fik a c ji nie m ia ł się c ze g o o b a w ia ć. O b e cn ie nie m ie rzy się bowiem na mecie czasów uzyskiw a nych przez ko larzy i nie dodaje bo n ifik a t, le cz o trzy m u je się je d y n ie p u n k ty. T r a s a b yła bow ie n m o k ra, a tym sa m ym n ie b e zp ie czn a. Z a w o d n ic y w o leli w ięc nie ry zy k o w a ć. M im o to nie o b y ło się b e z k ra k s. J u ż n a 20 k m p rze d m etą u c ie k a ją c a tró jk a k o la rz y p raw ie d o p ę d ziła peleton, m a ją c go w za się g u w zro k u, le cz nie sta ra ła się g o d o g o n ić i zd u b lo w a ć, b o w ó w cza s w y ścig zo sta łb y p rze rw a n y, a zw y cię z cą ogłoszony zostałby zaw odnik, który z g ro m a d z ił n a ty m etapie najw ięcej p u n k tó w. D la p ro w a d zą cy ch k o la rz y oznaczałoby to jednak, że więcej pien ię d zy ju ż n a tym etapie nie zaro b ią. S p o k o jn ie d o je ch a li w ięc d o m ety, trzy m a ją c się p rze z c a ły cza s w o d le g ło ści o k o ło stu m e tró w za peletonem. N a finiszu najwięcej sił zachow ał Ja cek M ic k ie w ic z, k tó ry p o d c za s u cie c z k i nie b y ł sp e cja ln ie zain te re so w an y w spółpracą z pozostałą dw ójką uciekin ie ró w. L in ię m e ty p rze je ch a ł sa m o tnie, a 50 m e tryów za n im je c h a li G ronkiew icz i Chrzanow ski. Z inicjatywy redakcji czasopisma Narty odbywać się będzie w 1996 roku cykl imprez Amatorskich Mistrzostw Polski Family Cup w kolarstwie górskim. W P o zn a n iu o d b ę d zie się je d n a z 9 e lim in a cji re g io n a ln y ch p o d n a zwą: M istrzostw a W ielkopolski 1 0,5 B ik e, R e g io n a ln a E lim in a c ja M istrzo stw P o ls k i A m a t o ró w F a m ily C u p w K o la rs tw ie G ó r s k im M a lta - S k i Poznańskim organiza to re m za w o d ó w je st C a ło ro c z n e C e n tru m N a rc ia rs tw a M a lta - S k i. Im p re za sp o n so ro w a n a je st p rze z M arvell - 10,5 Bike. Fin ał ogólnopolski m istrzo stw o d b ę d zie się 14 i 15 w rze śn ia br. w K a r p a c z u. Z a w o d y nad Je zio re m M a lta ń sk im od b ę d ą się 2 m aja w godz U czestn ic z y ć w n ich m o g ą w y łą czn ie o so b y cza so w o lu b n a stałe za m ie szku ją ce teren w o je w ó d ztw p o zn a ń sk ie g o, k a lisk ie g o, k o n iń s k ie g o, le szczy ń sk ie g o T r z e c i etap w y ścig u P o Z ie m i K a lis k o - K o n iń s k ie j, k tó ry p ro w a d ził drogam i w okół Kazim ierza Biskupieg o, z a k o ń c z y ł się zw ycięstw e m R a i- m o n d a sa R u m s a s a, przed D a riu s ze m B a ra n o w sk im i A n d rze je m S y p y tk o w - skim. Ostatni etap w yścigu odbył się trad y cy jn ie w K a lis z u. P o g o d a z n ó w b yła fa ta ln a. P a d a ł d e szcz i śnieg. Peleto n był m ocno porozryw any, a kilku bardzo dobrych kolarzy, m iędzy innym i dotychczasow y wicelider Cezary Z a m a n a o ra z K r y s t ia n Z a jd e l, w y co fa ło się i n ie u k o ń c z y ło etap u. R a im u n d a s R u m s a s p o n o w n ie u d o w o d n ił, ż e jest najlepszym kolarzem tego w yścigu i u c ie k a ją c p rze z d łu g i cz a s, sam o tn ie d o je ch a ł d o m ety, p rzyp ie czę to w u ją c tym sa m y m sw o je zw ycię stw o w ca ły m w y ścig u. D r u g ie m ie jsce w K a lis z u zajął Paw eł R ych licki, a trzecie A n d rzej S y p y tk o w s k i. i sie ra d zk ie g o, nie p o sia d a ją ce lice n cji za w o d n icze j. B y ły c h za w o d n ik ó w obow iązuje karencja. Z a w o d y e lim in a cyjn e ro ze g ra n e z o sta n ą w n a stę p u ją cych ka te g o ria ch : k a te g o ria A (d zie ci 7-10 la t, ro c z n ik ) - bez karencji, trasa o długości 2,5 km ; kategoria B (dziewczęta la t, ro cz ) - ro k k a re n cji, trasa około 5 km ; kategoria C (dziew czę ta la t, r ) - 2 lata k a re n c ji, tra sa o k. 7 k m ; k a te g o ria D (k o b ie ty p o w yżej 19 lat) - 5 lat k a re n cji, tra sa o k. 10 k m ; k a te g o ria E (c h ło p c y la t) - ro k k a re n cji, tra sa o k. 7 k m ; k a te g o ria F (c h ło p c y la t) - 2 lata k a re n c ji, tra sa o k. 15 km ; k a te g o ria G (m ę żczy źn i la ta ) - 5 la t k a re n c ji, tra sa o k. 20 k m ; ka te g o ria H (m ę żczy źn i p o w yże j 35 lat) - 5 lat karencji, trasa ok. 15 km. A b y w zią ć u d z ia ł w za w o d a ch e lim i nacyjnych, należy dokonać opłaty startow ej w w y so k o ści 15,00 z ł (zw o l- O t o p u n k ta c ja ge n e ra ln a w y ścig u P o Z ie m i K a lis k o - K o n iń s k ie j : 1. Raimondas Rumsas (Mróz Borek Wlkp.) 124 pkt., 2. Andrzej Sypytkowski (Mróz) 105 pkt., 3. Paweł Rychlicki (Mróz) 97 pkt. Z w y c ię z c a że rk o w s- k ie g o e tap u, C e z a r y Z a m a n a sp a d ł w końcow ej klasyfikacji na piąte miejsce. W k la s y fik a c ji n a n a jle p sze go za w o d n ik a d o la t 22 zw y c ię ży ł D a r iu s z Kap id u ra z T K K Pacific Nestle T o ru ń. N a jle p s z ą d ru ż y n ą w y ścig u był Podczas pierwszego etapu kolarze ścigali się po malowniczych trasach Szwajcarii Żerkowskiej FOTO Stachowiak oczyw iście M róz. Najaktyw niejs zy m z a w o d n ik ie m zo sta ł R u m sa s, za ś n a ja g re sy w n ie jszy m u zn a n y zo sta ł G r z e g o r z G ro n k ie w ic z. S z k o d a, że w tym ro k u o rg a n iza to rz y w y ścig u, c z y li K a lis k ie T o w a rz y s t w o K o la r s k ie, n ie z le c iło o rg a n iza c ji je d n e g o z etap ó w Ja ro c in o w i. P o d o b no jednak Jarocin sam jest temu w i nien. n io n e z o p ła ty są d zie c i) i z g ło s ić sw ój u d z ia ł w b iu rze za w o d ó w. Z g ło s ze n ia d o z a w o d ó w p rzy jm u je C a ło ro c z n e C e n tru m N a rc ia rs tw a M a lta - S k i, P o zn a ń, u l. W ia n k o w a 2, ty lk o d o dnia 28 kwietnia. Szczegółow ych info rm a c ji u d zie la ją : M a r e k P a n tk o w - sk i i A r t u r M o łc z a n o w s k i (tel lu b w P o zn a n iu ). Z a w o d n ic y m o g ą sta rto w a ć w y łą czn ic n a ro w e ra ch g ó rs k ic h. W in n i p o sia d a ć dowód tożsam ości i pełny kask, a nieletni - p ise m n ą zg o d ę ro d zic ó w lu b o p ie ku n ó w na u d z ia ł w za w o d a ch. O r g a n iz a to r z y za le ca ją ta kże, a b y u cze stn icy za w o d ó w u b e z p ie czy li się od następstw nieszczęśliw ych w ypadkó w. SŁAWEK WŁOSZCZYK PAW Mistrzostwa w kolarstwie górskim Podczas zaw odów prow adzona będ zie ta k że k la s y fik a c ja r o d z in n a (ro d zin ę tw o rzą p rzy n a jm n ie j 2 sp o k re w n io n e ze so b ą o so b y ). N a zw y cię zcó w poszczególnych kategorii o ra z klasyfik a c ji ro d zin n e j c ze k a ją n a g r o d y rzeczo w e i d y p lo m y. (pw)

11 1S kw ietnia 1996 Piątek 19 IV O 6.00 K a w a czy herbata; w tym : K ale n d ariu m X X w ieku, M iniatury: Je rzy G ie d ro y ć - A u tobiografia na cztery ręce 7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki 8.00 M o d a na sukces (2 1 3 ) - serial 8.30 Szaleństw a teatralne: T e a trzy k im. C zesła w a M iło sza we wsi W łyń 9.00 W iadomości 9.10 M am a i ja - program d la m am y i trzylatka 9.25 D om ow e przedszkole: P rze d szkolny koncert życzeń Star T re k - stacja kosm iczn a ( 1 6 /2 0 ) - serial s-f M uzyczna Jedynka Zró b to tak ja k my: Torba wielofunkcyjna O d niem ow laka do przed szko laka Pod kreską, czyli jak żyć za Ocalić od zapomnienia: W stępują c y na w zgórze W iadom ości A gro b izn e s - ro ln iczy m agazyn inform acyjny M ag azyn N o tow ań: U żyteczn o ść przede w szystkim C z a s p rzeszły i doko n an y S zk o ła niejedno m a imię A B C zaw odów (1) - K u ch a rz P o lacy z w yboru Je śli nie O x fo rd, to co? F izjo n o m ia kro p li w ody - L o v e me tender Jeśli nie O x fo rd, to co? - teleturniej P ro gram dnia M uzyczna Jedynka M o d a na sukces (213) - serial (pow t.) D la m ło dych w idzów : R if f D la : C iu ch cia Kalendarium X X wieku Teleexpress Tata, a M arcin powiedział G o n ie c - tygo d n ik kulturalny A ntena R a n d k a w ciem no - zabaw a quizow a C o by tu jeszcze... - przeboje kabaretu W ieczorynka: Przygody Bystrego B illa - serial anim. prod. australijskiej W iadomości T o tylko g ra (W hite G o o d s) - kom. obycz. prod. ang. (1995 r.) reż. R obert Y o u n g, w yk.: Le n n y H e n ry, ła n M cshan e Charlie Collins, spokojny i obowiązkowy nauczyciel oraz łan Deegan, dobrze sytuowany przedsiębiorca zajmujący się rozbiórką domów, są od lat sąsiadami 1 serdecznymi przyjaciółmi. Pewnego dnia, wbrew zdrowemu rozsądkowi i obawom ostrożnego z natury Charliego, postanawiają wziąć udział w turnieju bilardowym, organizowanym przez popularną stację telewizyjną. Nagrodą w konkursie jest drogi zestaw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. W miarę zbliżania się terminu rośnie chciwość obu graczy i ich rodzin Puls dnia W C Kw adrans M d M, czy li M ann do M aterny, M aterna do M anna W iadomości L e k syko n polskiej m u zyki ro zry wkowej: Tadeusz W oźniak "W ysp a d o kto ra M oreau (T h e Island o f M oreau) - film fab. prod. U S A (1977 r.) reż. D o n T a y lo r, w yk.: B u rt Lan caste r, M ichael Y o rk, Barbara Carrera PROGRAM TELEWIZYJNY TELEW IZJA POLSKA Współczesna wersja słynnej,, Wyspy straconych dusz - przeboju 1933 roku w USA. Akcja toczy się na odludnej, tropikalnej wyspie, na której demoniczny doktor Moreau prowadzi makabryczne doświadczenia nad przekształceniem zwierząt w istoty czlekopodobne. Doborowa obsada aktorska, świetna charakteryzacja, umiejętnie budowana atmosfera grozy i niesamowitości, charakterystyczna dla powieści Herberta G. Wellsa (scenariusz film u oparto na tej książce) - klasyka gatunku G o n ie c (pow t.) 2.00 Zakończen ie program u 7.00 Panoram a 7.10 Sport telegram 7.15 P o ran n y m agazyn D w ó jki; w tym: D zie n n ik krajow y, G o ś ć poranny 7.50 A ka d em ia zdrow ia D w ó jk i - program sportow o - rekreacyjny 8.00 P ro gram lo kaln y 8.30 Pełna chata (38/ 63) - serial komediowy 9.00 Św iat kobiet 9.30 Świat, który nie może zaginąć - M a li m ieszkańcy A fr y k i - serial prod. ang P an M agoo - serial anim. prod. U S A C o jest grane? Teatr Telewizji: W ładysław Terlecki D w ie głow y p taka - reż. W ojciech W ó jcik, w yk.: M irosław B a k a, P io tr B ajo r, R obert R o z- m us Id a K a m iń sk a - Portret pam ięcią m alow any P anoram a Złoto A laski (9/13) - Dzienn ik a rz c zy bokser - serial prod. polsko-niem iecko-rosyjskiej C lip o l Muzyczne nowości Dw ójki Pow itanie W ilcze k (21) - serial anim Akadem ia zdrowia Dw ójki - program sportow o - rekreacyjny (pow t.) M łoda moda Studio sport: Koszyków ka zawodow a N B A ton! - lista przebojów Pełna chata (38) - serial kom. (pow t.) Panoram a P ro gram lo kaln y V a banque - teleturniej C o jest grane? - program dla W esoło czy li sm utno: K a zim ie rza K utza rozmowy o Górnym Śląsku - Biesiada X V z Feliksem Netzem Podatki od 21 % do 45 % - K szta łcą cy P anoram a Sport telegram lat m a kab ry i w sp ó łczu cia - koncert jubile uszow y M acieja Zem batego, w yk.: Beata R y b o ty c- ka. H a n n a Śleszyńska, M agda U m e r (1) Sekrety Jo a n C o lin s - film dok. W pamięci wielu widzów nadal pozostaje jako Alexis z bijącego rekordy popularności tasiemcowego serialu,,dynastia. Joan Collins, aktorka i międzynarodowa pięknqść, mimo dojrzałego wieku, którego nigdy nie ukrywała (urodziła się w 1933 r.) wciąż zachowuje sprawność i świeżość nastolatki. Uważana za najbardziej atrakcyjną babcię świata i symbol seksu po 60-tce, ma za sobą cztery małżeństwa i bez liku burzliwych romansów z mężczyznami młodszymi od siebie o wiele, wiele lat. Autorka licznych skandali nie przejmuje się opiniami brukowej prasy, ceniąc sobie nade wszystko swobodę życia, które chwyta garściami W ywiad z gwiazdą: Maciej Zem baty P anoram a lat m a kabry i w spółczucia (2) - koncert M acieja Zem batego 1.00 Z a kończen ie program u Sobota 20 IV D 7.00 P roszę o odpow iedź 7.15 Z P o lski 7.30 W szystko o działce i ogro dzie 7.55 A g ro lin ia 8.30 Powrót do przyszłości ( 2 0 /26) - serial anim P ro gram dnia 9.00 W iadomości 9.10 Z ia rn o - pro gram red. katolickiej dla i rodziców p rogram dla i m łodzieży A to m, gw iazdy, życie - L a ta ją cy kom puter C o wy na to? - Automatyka O ce any pow ietrza - film dok W iadomości K r a j - m agazyn regionalnych oddziałów T V P K o n ce rt Ż ycze ń Zw ierzęta świata: B lisk ie spojrzenie ku k a b u ra - film dok. prod. australijskiej (emisja z teletekstem) W alt D isn e y przedstaw ia: A la - d y n - T rzy m a jm y się razem (3) (em isja z teletekstem) Sw ojskie klim a ty (audiotele: tel ) R o d zin a rodzim e Sw ojskie klim aty B ill C o s b y show ( 4 7 /50) - serial kom Sw ojskie klim aty Kalendarium X X wieku Teleexpress N o w o że ń cy - teleturniej Sw ojskie klim a ty Szp ital D o b rej N a d zie i ( 4 /2 2 ) - serial obycz W ieczo ryn ka: N o d d y - serial anim. prod. ang W iadomości Z u p ełn ie obcy czło w iek (P erfect Stranger) - m elodram at prod. U S A ( r.) reż. M ichael M iller, w yk.: R o b ert U rlic h, Stacey H a i- duk, Susan Sullivan A kro p o la n d P rzeciąg W iadomości Sporto w a sobota Opowiadania w dur i w m oll - p rogram rozryw kow y M iecz A le k sa n d ra (Sw ordsm an) - film fab. ( r.) reż. M ich a el K e n n ed y, w yk.: Lo re n zo La m a s, C la ire Stansfield Michael Cham pion 1.25 Z a b ó jczy rejs (3 - ost.) - film fab M u zyczn a Je dynka 3.30 Z a k o ń czen ie program u Nr 16, str. I 7.00 Panoram a * 7.10 Fo lko w e nuty: Fe stiwal Radiowo - Telewizyjnej U nii - Zakopane T a c y sam i 7.50 Spotkanie z językiem migowym 8.00 Legendy W yspy Skarbów (22) - S m o k - serial anim. prod Pow itanie - D zie ń Z iem i 8.30 Program y lokalne 9.30 M ałe ojczyzny: M iasto cieni 9.55 D zie ń Z iem i Życie obok nas: Zwierzęta A u stralii (8/18) - R iv e r R e d - seria l dok. prod, austral K la szto ry polskie: K la szto ry starego Z ako p an e go K in o bez rodziców : Spotkanie z H a n n a B arbera - film y anim. D w a św iaty - serial s -f prod. astralijsko-połskiej A ka d e m ia F ilm u P o lskie go - C o n sta n s - film z 1980 r., reż. K rz y s z to f Zanussi, w yk.: Ta d e u sz Bradecki, Zofia M rozowska, M ałgorzata Z a ją czo w sk a I ciągle w idzę ich twarze D zie ń Z iem i W ydarzenie tygodnia Słów cięcie - gięcie, czy li rebusy Szym o n a M ajew skiego Fam iliada - teleturniej Opow ieść o Józefie Szw ejku i jego drodze na fro n t ( 5 / 6 ) - Sze ść życzeń pani K a t y - serial T V P P odróże w czasie i przestrzeni: W yprawy z National Geograp h ic - L a s deszczow y - film dok Żegn aj C h ip s (2 / 3 ) - serial prod. ang. ( r.) Panoram a P ro gram lo kaln y dni świat D zie ń Z iem i V a banque - teleturniej Szalone liczb y - teleturniej dla Stu d io sport: I liga koszykó w ki m ężczyzn Panoram a Sport telegram Słow o na niedzielę Cam era ta M alo n e - film sens. pro d. U S A ( r.) reż. H a rle y C o k liss, w yk.: B u rt R e yn o ld s, C lif f Robertson, K e n n eth M cm illa n Agent CIA do zadań specjalnych ma dosyć zabijania. Porzuca służbę by wreszcie zakosztować świętego spokoju. Niestety, w drodze psuje się samochód. Małolata będąca pod opieką taty zaprowadzi go do warsztatu. Jej sympatyczny ojczulek ma kłopoty, nękają go bezwzględni faceci wysyłani przez okolicznego bogacza. Odtąd kłopoty właściciela warsztatu będą także kłopotami Malone a. Niestety czeka go niespodzianka ze strony byłych,,chlebodawców" - CIA wysłało swoją agentkę, która ma go zlikwidować Studio sport: M Ś w hokeju na lodzie - gru p a B: P o lska - H o la n d ia Panoram a 0.05 Stu d io sport: M Ś w hokeju na lodzie - g ru p a B 0.45 The full M oon Show, czyli muzyczn a p o d ró ż po A m eryce z R o b - biem Robertsenem - program 1.40 Z a ko ń cze n ie program u

12 Nr 16. str. Niedziela 21 IV 7.00 R o ln ictw o na świecie 7.15 T a ń ce polskie: Ś lad a m i O sk a ra K o lb e rg a - C ie szyń skie 7.35 N o tow ania 8.05 Tę czo w y m u sic-box 8.35 D ro g a do A v o n le a ( 5 3 /7 8 ) - O jco w ie i synow ie - serial prod. kanad Teleranek 9.50 D zie ło arcydzieło K u k u łk a W Starym K in ie : D y b u k - film fab. prod. polskiej (1937 r.) reż. M ich a ł W aszyń ski, w yk.: A b ram Morewski, A jzyk Samberg A nioł Pański - transmisja modlitwy O jca Świętego O pin ie - program publicystyczny W iadomości Ty d zie ń S zk la n y dom - telew izyjny m agazyn przedm iotów Seriale wszech czasów : P ó ł- n oc-po łudnie ( 1 8 /2 4 ) - serial H o n o r dla niezaaw ansow anych Grand Prix - Mistrzostwa Zaw o dow ych P ar T a n eczn ych K u ltu ra duchow a narodu Kalendarium X X wieki Teleexpress Śm iechu warte D T V - program satyryczny Ja ck a Fe dorow icza D r Q u in n (6 9 ) - serial prod. U S A (em isja z teletekstem) W ieczo ryn ka: M y szka M ik i i p rzyjaciele W iadomości M atki, żo n y i k o ch a n k i ( 9 / 12) - serial prod. T V P Zw yczajni niezwyczajni Sporto w a niedziela Polska racja stanu - wyd. specjalne (ro zm ow y z dotychczasow ym i szefami M S Z ) B liskie spotkania - M ich a ł R y szkiew icz R u ch o p o ru (Resistance) - film fab. prod. australijskiej ( r.) reż. Paul E llio tt, H u g h K e a y s-b y r- ne, wyk. Helen Jones, Lo m a Lesley, D o n a ld G ib so n 1.30 W o k ó ł w ielkiej sceny 2.15 Zako ń cze n ie program u 7.00 E c h a tygo dnia (d la * niesłyszących) 7.30 F ilm dla niesłyszących: M a tk i, żony Łow cy tajemnic - Podziemna tajem nica (2) i k o ch a n k i (9 /1 2 ) - serial prod. T V P W ładcy um ysłów : G o eb b els Słow o na niedzielę (d la niesłysząm istrz p ro p a gan d y (2) - serial cych ) dok. prod. ang Program y lokalne Siła tradycji - opow iada Szym on 9.30 Pow itanie K o b y liń sk i 9.35 Kom entarz polityczny W ojna na śmiech i życie ( 5 ) - W ład za pracuje O jczyzn a -p o lszczyzn a : Straszne nam iary C z y wiesz, że U lic a Sezam kow a - program dla Encyklopedia II wojny światowej - G o e rin g T e a tr d la D zie ci: T o m a sz Boguś K r ó l M o m u s - reż.: P io tr M a ch alica, w yk.: P io tr K o zło w sk i, T a jn a historia Z S R R - Zm ierzch Program dnia D la m ło dych w idzów : C z a d k o Paweł Szczęsny m ando Św iat się śmieje: K e ln e r, p łacić M o d a na sukces (2 1 4 ) - serial (V rch n i, p rch n i) - kom. prod. czeskiej (pow t.) (1995 r.) reż. L a d isla v Sm o l D la młodych widzów : Lu z ja k, w yk.: Jo se f A b rh a m, Lib u se D la : K r ó l zw ierząt - q u iz S afra n ko v a, Zd e n e k Sverak p rzyro d n iczy P ro gram rozryw kow y Kalendarium X X wieku Studio sport: M e cz I ligi piłki nożnej Teleexpress Fo ru m - program publicystyczny Fam iliada - teleturniej M urphy Brown ( 5 8 /102) - serial T isch n e r czyta katechizm (7) - W iara bezinteresowna Program jubileuszowy - Żyw ią i bronią PROGRAM TELEWIZYJNY TELEW IZJA POLSKA Studio sport: E lim in a cje M Ś w m otocrossie "B eve rly H ills (31) - serial H a lo D w ó jka Program y lokalne Bogusław K a czy ń sk i zaprasza: M u zyczn e spotkania ze znakiem zapytania V a banque - teleturniej Taz-m ania (4) - Rodzinny piknik - serial anim G o d zin a szczerości P anoram a Sport telegram T e usta, te o czy (T h o se L ip s, Th o se Eyes) - film fab. (1980 r.) reż. M ichael Langelle, G ly n n is O C o n n o r, Th o m a s H u l- ce M u zyczn e spotkania ze znakiem zapytania - rozw iązanie zagad ki Bestsellery D w ó jki: C a rm e n F u - nebre 0.05 Panoram a 0.10 M agazyn Jazzowy 0.55 Zako ń cze n ie program u Poniedziałek 22 IV K a w a czy herbata; w tym: K ale n d ariu m X X w ieku 7.45 V.I.P. - rozmowa Jedyn ki 8.00 M oda na sukces (2 1 4 ) - serial 8.25 Ja d ą, idą drogą - teleturniej d la 9.00 W iadom ości 9.10 M am a i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Gim nastyka dla przedszkolaków 9.30 D om ow e przedszkole 9.55 P orozm aw iajm y o ach D o k to r Q u in n (69) - serial (pow t.) M u zyczn a Je d yn ka Program ik dla zwierzątek D zie ci takie, ja k nasze P u b licystyk a kulturalna W iadom ości A gro b izn es - ro ln iczy m agazyn inform acyjny M o ja firm a T o jest historia W ieczorynka: Film y przyrodnicze W iadomości Te a tr Telew izji: Lew i A leksander Sza rgo ro d scy B a l błaznów - reż. W aldem ar K rzy ste k, w yk.: A n n a D y m n a, Ta d e u sz H u k, A d a m Fe - rency, Ja n F r y c z P u ls dnia T y d zie ń prezydenta M in ia tu ry: A g n ie szk a Ła w n icza - kowa Jacek M alczewski M d M, czy li M an n do M aterny, M aterna do M anna G lin y W iadomości M istrzow ie kina: M artin Scorsese U lic e nędzy (M ean Streets) - film fab. (1979 r.) w yk.: R obert D e N ir o, H a rvey K e itel, D a v id P ro val Filmem tym przed laty (1973 r. produkcji) rozpoczęli karierę reżyser Martin Scorsese i aktor Robert De Niro. Dla De Niro tak naprawdę byl to dziesiąty film w jego dorobku, ale od niego aktor ten zaczął tryumfalny pochód - tu właściwie narodził się aktor. Scorsese obsadził De Niro w świecie Littłe Italy, w jilm ie będącym realistycznym portretem włoskiej dzielnicy, gdzie Robert De Niro żyje jako drobny mafioso. Jego rolę nazwano,,dokumentem czasów, który należy przechowywać dla przyszłych pokoleń". Ten duet nakręcił jeszcze parę Jilmów ( Taksówkarz",,, Chłopcy z ferajny,,,przylądek strachu ) Przeboje B ogusław a K a c zy ń sk ie go: A rcyd zie ła K a rło w icza i M endellssohna 2.00 Z a ko ń cze n ie program u * 7.00 P anoram a 7.10 Sport telegram 7.15 P o ran n y m agazyn D w ó jki; w tym : D zie n nik krajowy oraz Gość poranny 7.50 Akadem ia zdrowia Dw ójki - program sportow o - rekreacyjny 8.00 P ro gram lo kaln y 8.30 Z d ró w k o (1 6 /2 9 ) - serial kom Św iat kobiet - m agazyn 9.30 Tajem nice pielęgnic - film dok. prod. japońskiej K rzy żó w k a 13-latków - program dla Fam iliada - teleturniej (powt.) M u ltih o b b y W spólnota w kulturze: Stanisława Skolim o w ska - R ze źb a w tkaninie Reportaż Biografie: A lfre d N o b e l - Pan Dynam it - film dok. prod. szwedzkiej Panoram a W p o szukiw aniu szczę ścia (2 / 4 ) - serial prod. duńskiej C lip o l M uzyczne nowości Dw ójki Pow itanie Orson i O livia (4 /26) - Zdobyw cy bieguna - serial anim. prod. franc Akadem ia zdrowia Dw ójki - program sportow o - rekreacyjny (pow t.) A p etyt na zdrow ie M agazyn militarny M agazyn piłkarski: Gol W ładztw o m ó rz (1 / 6 ) - U k ła d krw io n o śn y - serial dok. prod. ang. 19 kw ietnia 1996 r P anoram a P ro gram lo kaln y K o ło fo rtuny - teleturniej K rzy ż ó w k a 13-latków - program dla (pow t.) M. A.S.H (2) - serial kom. prod. U S A A u to - m agazyn m o to ryzacyjn y P odatki od 21 % do 45 % - K u p u jący przyrządy i pomoce naukowe Panoram a S p o rt telegram O d ja zd (2 / 3 ) - M a zu ry serial T V P M agazyn literacki W ołanie o pomoc N ie zły gips - reportaż Panoram a 0.05 Koncert muzyki włoskiej: Ottorino R e sp igh i P in ie, fontanny, święta rzym skie 1.10 Z a ko ń cze n ie program u Wtorek 23 IV 6.00 Kaw a czy herbata; w tym : K a le n d a riu m X X w ieku 7.45 V.I.P. - rozmowa Jedyn ki 8.00 A lb e rt - piąty m u szkieter ( 2 5 /2 6 ) - serial anim. prod. franc.-kanad Słowa, słówka i półsłówka - teleturniej 9.00 W iadom ości 9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Gim nastyka: Ping-pong 9.30 D om ow e przedszkole 9.55 P orozm aw iajm y o ach 'C ó re czk i m ilionera (9 /2 2 ) - serial M uzyczna Jedynka G ie łd a pracy, giełda szans Savoir-vivre V ideo fashion - P rosto z ulicy P raw n ik dom ow y W iadom ości A gro b izn e s - ro ln iczy m agazyn inform acyjny M agazyn Notowań: Mięso z pastw iska - B e fsztyk w cenie Kom puterowa szkoła II W ielkie o d krycia w b io lo g ii ( 5 / 1 3 ) - E d w a rd Jenner, Paul Erlich, Em il von Behring i szczepienia - serial dok. prod. niem Fa n tastyczn e opowieści Jo ystick A to m, gw iazdy, życie - M agia o b ra zu P ro gram dnia Stajnia Nowe przygody Czarnego Księcia (4 2 - ost.) - film fab. prod. australijskiej D la m ło dych w idzów : M igaw ka Dla : T ik - T a k Ale kino! - reportaż z M iędzynarodow ego Fe stiw alu Film ó w dla Kalendarium X X wieku Teleexpress M ie ć albo n ic m ieć - reportaż Jadwigi W olskiej (o Słowenii) Te st - m agazyn konsum enta N ie z tego św iata (14) - serial R ew izja nadzw yczajna W ieczorynka: Pszczółka M aja W iadom ości " F e rg ie i A n d rzej: Z a pałacow ym i d rzw iam i (F e rg ie and Andrew : Behind the P alace D o o rs) film fab. (1992 r.) reż. M ichael Sw itzer, w yk.: P ippa H in ch ley, Sam Miller, Peter Cellier

13 19 kw ietnia 1996 r. PROGRAM TELEWIZYJNY; Puls dnia Sejm ograf L isty o gospodarce W iadomości Ż y c ie m oje - program M ałg o rzaty Snakow skiej 0.25 F ilm dokum entalny 2.00 Zako ń cze n ie program u * 7.00 Panoram a 7.10 Sport telegram 7.15 P o ran n y m agazyn D w ó jki; w tym : D zie n n ik krajow y 7.50 A ka d e m ia zd ro w ia D w ó jk i - p ro gram sportow o - rekreacyjny 8.00 P ro gram lo kaln y 8.30 Opowieść o Józefie Szwejku i jego drodze na front (5) - Sze ść życzeń pani K a t y (pow t.) 9.00 Św iat kobiet 9.30 W ielkie metropolie (4) - M eksyk - serial dok W ehikuł - program dla Fam iliada - teleturniej (powt.) P odróże w czasie i przestrzeni: M o rsk i jedw abny szla k (6 /1 2 ) - S r i L a n k a - film dok. prod. japońskiej Studio sport: N B A A ctio n N a życzenie: S za n sa na sukces (Lom bard ) Panoram a Zakazana miłość (95/127) - serial prod. wenez.-hiszp R ock oko M uzyczne nowości Dwójki Pow itanie Biały K ie ł (1 5 /2 6 ) - P ra w d ziwe u czucie - serial prod. kanad A ka d e m ia zd row ia D w ó jki (pow t.) Stu d io sport: Z a metą Przegląd k ro n ik film ow ych x 5 - w ygrajm y razem - teleturniej M agazyn przechodnia Gospodarczy przegląd Dw ójki W okolice Stwórcy - Święty W ojciech Panoram a P ro gram lo kaln y K o ło fortuny - teleturniej W ehikuł czasu - program dla (pow t.) X TI Przegląd Kab a retó w - Paka 96 (turniej satyryków ) P o d atki od 21 % do 45 % - R e m ontujący m ieszkanie Panoram a Sport telegram Pogotowie*ekologiczne Dw ójki Reporterzy Dw ójki przedstawiają M a ły książę pow iedział... - film fab. prod. franc P anoram a 0.10 Film y M arka Probosza: N iezwykle wrażliwy księżyc - Am e rykań ska noc - Fra g m e n t do śm ierci 1.25 Zako ń cze n ie program u Środa 24 IV 6.00 K a w a czy herbata; w tym : K a le n d a riu m X X wieku 7.45 V.I.P. - rozmowa Jed yn ki 8.00 " M o d a na sukces (215) - serial 8.30 T ę czo w y m u sic-box W iadom ości M am a i ja - program dla m am y 9.25 i trzylatka Gim nastyka: W yciągnij się... przeciągnij się 9.30 D om ow e przedszkole 9.55 Porozm aw iajm y o ach B o n y (2/13) - serial sens.- krym. prod. australijsko-niem iecko-now ozelandzkiej M u zyczn a Je d ynka P o ra d n ik petenta Poradni k bałaganiarza R aze m czy osobno - N o w e form y integracji osób upośledzonych um ysłow o W iadom ości A gro b izn es - ro ln iczy program inform acyjny M ag azyn N o tow ań: Z Fra n cji rodem G a le ria - m uzeum Portret z kom entarzem - To m as Tran stro m er 1994 (sylw etka poety) Z g a d n ij, w ykaż się W ielka historia m ałych m iast: C hełm no Żyw ot Św. W ojciecha Z g a d n ij, w ykaż się H isto ria Polskiego R a d ia (6) P ro gram dnia Kraina łagodności - program poe tycko -m u zyczn y M o d a na sukces (215) - serial (powt.) D la m łodych widzów: R a j D la : Party-tura " A le kin o! - reportaż z X I V Międzynarodowego Festiwalu F i lm ów dla D zie ci Kalendarium X X wieku Teleexpress M iliard w rozumie - teleturniej Z kam erą w śród zw ierząt: Św in k a m o rska M iłość na bocznym torze (2/4) - serial prod. ang. (1993 r.) W ieczorynka: Madeline W iadomości N ie sp o d zian ka z S zan ghaju (Shanghai Surprise) - film sens.- przyg. (1986 r.) reż. Jim G o d d a r, w yk.: Sean Penn, M adonna, Paul Freeman, R i chard G riffith P u ls dnia Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej M am praw o W iadom ości F ilm y najlepsze 0.05 R y ś - film fab. prod. polskiej (1982 r.) reż. Stanisław R ó żew icz, w yk.: Je rzy R a d ziw iło w icz, F r a n ciszek Pieczka, Piotr Bajor, R y szarda H a n in 1.25 Stajnia (pow t.) 1.55 Zako ń cze n ie program u * 7.00 Panoram a 7.10 Sport telegram 7.15 P o ra n n y m agazyn D w ó jki; w tym : D zie n n ik krajow y. G ość poranny 7.50 Akadem ia zdrowia Dw ójki - poranny program sportowo - rekreacyjn y 8.00 P ro gram lo kaln y 8.30 B eztroskie d n i (1 1 /2 6 ) - serial 9.00 Transm isja obrad Sejmu; w przerwie transm isji ok Panoram a Pow itanie T y sią c m il żeglugi z W illym F o - giem (3 /1 4 ) - Sp o tkan ie starych p rzyjació ł - serial anim. prod. hiszp A ka d em ia Z d ro w ia D w ó jki (pow t.) Pejzaże wsi polskiej Zwierzęta wokół nas - Podaj łapę x 5 - w ygrajm y razem - teleturniej Seans film ow y R e d a kto rzy podziem ia: Puls Panoram a Program y lokalne Jeden z dziesięciu - teleturniej P o rozum do głow y - p rogram dla Studio sport: I lig a p iłk i nożnej (mecz 2 5. kolejki) P o d atki od 21 % do 4 5 % - P o dnoszą cy swoje kw alifikacje P anoram a Sport telegram Ekspres reporterów T e a tr D w ó jk i - Prem iera P olska: Ju lia n Stryjko w ski Tom m a so del Cavaliere - reż. Roland Row iński, w yk.: Ja n F r y c z, K rz y s z to f G lo b isz, P io tr G ra b o w ski, P iotr M ag n u ski, B arte k O pania Stu d io sport: I liga koszykó w ki m ężczyzn 0.10 Panoram a 0.15 Le kcje m istrzow skie: A n n e r Bylsm a (w io lo n cze lisia holenderski) 1.10 Z a kończen ie program u C z w a r t e k 25 IV 6.00 K a w a czy herbata; w tym : K a le n d a riu m X X w ieku 7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki 8.00 Różow a pantera (23/60) - serial anim R zą d y, c zy li pajdokracja 9.00 W iadom ości 9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Gim nastyka buzi i języka 9.30 D om ow e przedszkole 9.55 P orozm aw iajm y o ach "P ra w n icy z M iasta A n io łó w (37/43) - serial M u zy czn a Je d ynka G o to w a n ie na ekranie - m agazyn ku lin arn y T o jest łatwe: O c z k o w praw o... oczko w lewo Taki jest świat W iadomości A gro b izn e s - ro ln iczy program inform acyjny M agazyn Notowań : Czarne diabły - Z W łoch do Polski K linika zdrowego człowieka M ię d zy nam i zw ierzętam i S trza ł w dziesiątkę E ko -le go Kliper: O d M arka Polo do M a gellana Z w ierzęta świata: B lisk ie spojrzenie (2 - ost.) - D zie rzb o w - ro n y - film dok. prod. australijskiej Str/a ł w dziesiątkę Brzu ch - L ic zy m y kalorie P ro gram dnia D la m ło dych w idzów : P otop popu M a x G lic k (2 0 /2 6 ) - N o w y cm entarz - serial prod. kanad D la m ło dych w idzów : H isto rie - S p ó r o k ró la D la : N ie zw ykłe m u zea - Muzeum Poczty i Telekom unikacji " A le kino! - reportaż Kalendarium X X wieku Teleexpress F ilm id ło - m agazyn film ow y A utom ania T a ta M a jo r (44/50) - serial kom M agazyn katolicki: Święty W ojciech - E u ro p e jczyk W ieczorynka: A ja jestem struś - F a rm a na ro zd ro żu - Sło n e c z n ik i W iadom ości V ip e r (1 / 1 3 )- serial sens. prod. U S A (1993 r.) w yk.: Jam es M c C a ffrey, D o ria n H a rew o o d, Jo n P o lito W ieczór publicystyczny: D zw o n y Czarnobyla 10 lat później D ia riu sz - m a gazyn rządow y P egaz - tygo d n ik kultu raln y C h w ila rad o ści - etiuda W alerija Basowa o ach Czarnobyla W iadom ości gospodarcze M in ia tu ry: H e n ry k G ryn b e rg R y su ję w pam ięci Biełow ow ie - film dok. prod. rosyjskiej 0.10 R ep o rtaż 2.00 K o n ce rt 0.35 Z a k o ń czen ie program u * 7.00 P anoram a 7.10 Sport telegram 7.15 P oranny m agazyn D w ó jki; w tym : G o ść poranny, D zie n n ik krajow y 7.50 Akadem ia zdrowia Dw ójki - program sportow o - rekreacyjny 8.00 P ro gram lo kaln y 8.30 D zie cia k i, kłopoty i m y ( 4 1 /52) - serial 9.00 Transm isja obrad Sejmu; w przerwie transmisji ok Panorama Pow itanie P od niebem A fr y k i ( 1 5 /2 6 ) - Lw iątko - serial Akadem ia zdrowia Dw ójki- program sportow o - rekreacyjny (pow t.) M agazyn piłkarski: G ol W yspa H e rschela - film dok. prod. kanad x 5 - w ygrajm y razem - teleturniej Jeden na jeden - pro gram W ł. Szaran o w icza Z ziem i szko ckie j do P o ls k i - film d o k. Je rzego Passendorfera i A n d rzeja C hiczew skiego Fe stiw al S z k ó ł T e atra ln ych - Ł ó d ź Panoram a Program y lokalne Jeden z dziesięciu - teleturniej K lu b p an a R y s ia - program dla A dw ersarium, c zy li sztu ka w ładzy - M oda i polityka P odatki od 21 % do 4 5 % - Sprzedający sam ochód Panoram a S p o rt telegram H alo weekend C u d o w n e m iejsce film fab. prod. polskiej, reż. Ja n Ja k u b K o l ski, wyk.: Adam Kam ień, G rażyna B łę c k a -K o lsk a, K rz y s z to f M a j ch rza k K o ch a m kino: W ie czó r film ow y z Ja nem Ja ku b em K o ls k im Panoram a 0.05 K o c h a m k in o (lub Stu d io sport - 1 liga koszyków ki mężczyzn) 1.05 Z a k o ń czen ie program u R edakcja nie odpowiada za zm iany w program ie

14 Nr 16. str. IV PROGRAM TELEWIZYJNY 19 kw ietnia 1996 r. POLSAT Piątek 19 IV 7.0(1 D zień d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 Polityczne graffiti 8.15 K lub Fitness W om an 8.30 W ebster (89) - serial kom. USA 9.00 D in o sa u c e rs (4) - serial an im. d la 9.30 K alam bury - program rozrywkowy Z a wszelką cenę (155/156) - brazy lijsk a telenow ela T y lk o d la d am M ag a zy n S z tu k a spraw iedliw ości - m ag a zy n p ra w n iczy R ing - m agazyn publicystyczny M agazyn sportow y - żużel Sztuka inform acji P am iętn ik n a s to la tk i - m agazyn m łodzieżow y H A L O G R A IM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m uzyczny d la C zarodziejka z księżyca (45) - serial anim. dla Inform acje K uba zaprasza A lf (38/100) - serial kom. USA K alam bury - program rozrywkowy G r u n t to ro d z in a ( 7 /1 5 ) - serial kom. USA P rzy g o d y L e o n a H. - p ro g ra m ro z ryw kow y S ta te k m iło ści (81) - serial obycz. U S A Losowania LO TTO Inform acje S tra ż n ik T e k sa su (51) - serial sens. U SA Ł o w c a p rz y g ó d (1 0 /1 3 ) - serial p rzy g. U S A Polityczne graffiti Inform acje B iznes tydzień Inform ator podatkow y (7) L a lecz k a C h u ck y I I I (C h ild s P lay III) - (U S A, 1991 r.) reż. Jack B ender, w yk.: Ju stin W h a lin, P erry Reeves, Jerem y Sylvcrs 0.05 P layboy 0.35 D isco R elax 1.35 P o żegnanie Sobota 20 IV 7.00 S ta te k m iło ści (81) - serial obycz. U SA 8.00 W drodze - m agazyn redakcji program ów religijnych 8.30 M o to -m y szy z M a rs a (54) - serial anim. dla dzicci 9.00 C a n d y -C a n d y (31) - serial an im. d la 9.20 Sm akosze rozkosze 9.30 F a sh io n T V R a js k a p la ż a (1 5 7 /1 5 8 ) - serial d la m łodzieży Szczęście we dwoje (H appy Togeth e r) - (U S A, 1990 r.) reż. M el D a m sk i, w yk.: P a tric k D em psey, H elen S la ter, D a n S ch n eid er, K evin H a rd esty Św ieżo p rzy b y ły do college u Chris zostaje przez pom yłkę kom puterow ą zakw aterow any z dziew czyną. Współlokatorów szybko łączy uczucie, ale zaczynają się komplikacje P a ra g o n, g o la! - (P o lsk a, 1970 r.) reż. S ta n isła w Ję d ry k a, w yk.: Jó z e f N a lb e rcz ak, A le k sa n d e r F ogiel, R o m a n W ilhelm i, M a ria n T c h o rz e w ski O skar - m agazyn filmowy P ro g ra m ro zry w k o w y Inform acje W ędrów ki myśli (2) - serial dok S O B O T N I K O N K U R S F IL M O W Y - telefon: (p a trz T ele g azeta - T V P o lsa t - str. 310) D isco P o lo Live L o so w a n ia L O T T O Inform acje W ieczór film ow y, film ty g o d n ia: G reystoke : legenda Tarzana, wład cy m a łp (G rey sto k e: th e Legend o f T a rz a n, L o rd o f T h e A pes) - (W ie lk a B ry tan ia, 1981 r.) reż. H ugh H udson, wyk.: Raiph Ric h a rd so n, A n d ie M cd o w ell, C h ristopher Lam bert U święcone m orderstw o (2) (M u rd e r O rd a in e d ) - (U S A, 1987 r.) reż. M ik e R o b e, w yk.: K e ith C a rra d in e, J o B eth W illiam s, G u y B oyd, T c- re n ce K n o x, T e rry K in n ey 0.05 P la y b o y 0.35 P ią te k 13-tego (15) - serial p ro d. U SA 1.30 P o żeg n a n ie Niedziela 21 IV 7.00 D isco P o lo Live 8.00 Jesteśmy - m agazyn redakcji program ów religijnych 8.30 K im b a, biały lew (1) - serial an im. d la 9.00 C a n d y -C a n d y (32) - serial an im. d la 9.20 S m a k o sze ro z k o sze 9.30 K lip -K laps - najm łodsza lista przebojów D isco R elax M ło d o ść C h a p lin a ( 5 /6 ) - serial p ro d. ang R z y m sk a w io sn a p an i S to n e (T h e R o m a n S p rin g o f M rs. S to n e ) - (U S A, 1961 r.) reż. Jo se Q u in te ro, w yk.: V ivien L eigh, W a rre n B eatty, L o tte L enya M agazyn D a w n i w ojow nicy - A z te k o w ie (13 - o st.) Benny Hill - serial kom. ang D y ż u rn y saty ry k k ra ju - p ro g ra m T a d e u sz a D ro zd y Inform acje N ic n ie w idziałem, nic n ie słyszałem (Sec N o Evil, H e a r N o Evil) - (U SA, 1989 r.) reż. A rthur Hiller K o sz m a rn e la ta ( 2 /4 ) - serial p ro d. U SA Inform acje C h a rlie G ra c e ( 5 /9 ) - serial sens. U S A Kino satelitarne: F andango (F a n d a n g o ) - (U S A, 1986 r.) reż. Kevin Reynolds, wyk.: Kevin C ostn e r, J u d d N e lso n, Sam R o b a rd s Grupka świeżo upieczonych absolwentów uniwersytetu postanawia pożegnać studenckie czasy biorąc udział w szokujących i zapierających dech w piersiach zabawach. Przyszłość, niestety, nie maluje się zbyt kolorowo N a każdy tem at M agazyn sportow y - żużel 1.20 P o żegnanie Poniedziałek 22 IV 7.00 D zień d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 P o lity czn e graffiti 8.15 K lub Fitnes W om an 8.30 G r u n t to ro d z in a (7 /1 5 ) - serial kom. USA 9.00 C z a ro d z ie jk a z księżyca (45) - serial anim. dla 9.30 K alam bury - program rozrywkowy Z a wszelką cenę (157/158) - brazy lijsk a telenow ela D isco P o lo Live Szczęście we dwoje (H appy Togeth er) - (U S A, 1990 r.) reż. M el D a m sk i D y ż u rn y saty ry k k ra ju - p ro g ra m T a d e u sz a D ro zd y M agazyn P rzy g o d y L e o n a H. - p ro g ra m ro z ryw kow y H A L O G R A IM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m u zyczny d la dzicci H isto rie b ib lijn e (7) - serial anim. d la Inform acje C zas na naturę - m agazyn medycyny n a tu ra ln e j A lf (39/100) - serial kom. USA K alam bury - program rozrywkowy W ebster (90) - serial kom. USA P o m o c d o m o w a (15) - serial k o m. U SA N a p a d z b ro n ią w rę k u ( 1 /6 ) (R o b b e ry U n d e r A rm s) - (A u stra - lia-u S A, 1987 r.) reż. D o n a ld C ro - m b ie, K e n H a n n a m, w yk.: S am N eill, Steven V ilder, C h risto p h e r C u m m in s, L iz N e w m an L o so w a n ia L O T T O Inform acje Film na telefon: Przyjaciółki (Betw een F rien d s) - (U S A, 1983 r.) reż. L o u A n to n io, w yk.: E lizab e th T a y lo r, C a ro l B u rn e tt, B a rb a ra B ush, S te p h en Y o u n g Przypadkowe spotkanie dwóch rozwódek w średnim wieku z podobnymi życiowymi problemami staje się początkiem ich przyjaźni. W arto żyć (It s G ood To Be Alive) - (U S A, 1974 r.) reż. M ichael L an - d o n, w yk.; P a u l W in field, R u b e D ee, L o u G o ssett Historia gwiazdy baseballa, Roya Campanelli, którego błyskotliwą karierę przerywa wypadek samochodowy P o lity czn e graffiti Inform acje i biznes inform acje Ż y cie ja k sen (63) - serial kom. U S A M agazyn N a k ażdy tem at 0.50 T u rb o T ra n s G R A IM Y Wtorek 23 IV 7.00 Dzień dobry z Polsatem 7.55 Poranne inform acje 8.00 P o lity czne graffiti 8.15 K lub Fitness W om an 8.30 W ebster (90) - serial kom. USA 9.00 H isto rie b ib lijn e (7) - serial an im. d la 9.30 K alam bury - progarm rozrywkowy Z a wszelką cenę (159/160) - brazylijska telen o w ela F ilm o te k a N a ro d o w a : O rd y n a t M ichorow ski - (Polska, 1937 r.) R eportaż W drodze - program redakcji religijnych K uba zaprasza M agazyn x 4 - m agazyn m otoryzacyjny H A L O G R A IM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m uzyczny d la D in o sa u c e rs (5) - serial an im. d la Inform acje P a m ię tn ik n a sto la tk i - m ag azy n ' m łodzieżowy A lf (40/100) - serial kom. USA K alam bury - program rozrywkowy Skrzydła (130) - serial kom. USA M agazyn Z ie m ia 2 (1 1 /2 0 ) - serial s-f U S A Losow ania LO TTO Inform acje R o d z in a M o n ro c ( 6 /8 ) - serial p ro d. U S A B ry g a d a z A c a p u lc o (1 7 /2 6 ) - seria l sens. U S A P o lity czn e graffiti Inform acje i biznes inform acje D o lin a lalek (6 1 /6 5 ) - serial p ro d. U S A M ag a zy n sp o rto w y - m ecz piłki ręcznej Z a w sze w niedzielę - (P o lsk a, 1966 r.) reż. R y szard B er, w yk.: Jerzy T u re k, K a lin a Jęd ru sik, Jó z e f N a lb e rc z a k, J o la n ta B o h d al, S te fan K nothc, Jan Kobuszewski, W ojciech Siem ion, Maciej Damięcki Trzy zabawne nowelki o sportowcach: wiecznym rezerwowym, małżeństwie lekkoatletów terroryzowanym przez trenerów i kolarzu nie wytrzymującym ciężaru popularności P o żegnanie Środa 24 IV 7.00 D z ie ń d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 P o lity czn e graffiti 8.15 K lub Fitness W'oman 8.30 Skrzydła (130) - serial kom. U SA 9.00 Dinosaucers (5) - serial anim. dla 9.30 Kalambury - program rozrywkowy Za wszelką cenę (161/162) - brazylijska telenowela D isco Relax Zaw sze w niedzielę - (Polska, 1966 r.) reż. Ryszard Ber Magazyn Klip -Klaps - najmłodsza lista przebojów H A L O G R A IM Y Ye!Ye!Ye! - program m uzyczny dla Czarodziejka z księżyca (46) - serial anim. dla Informacje Link Journal - magzyn mody A l f (41/100) - serial kom. U S A Kalambury - program rozrywkowy G runt to rodzina (7/15) - serial kom. U S A M agazyn Dallas (116) - serial obycz. U SA Losowania LO T T O Informacje One West W aikiki (10/21) - serial G lin ia rz i prokurator (45) - serial sens. U S A Polityczne graffiti Informacje i biznes informacje D olina lalek (62/65) - serial prod. U S A Ring - program publicystyczny Sztuka sprawiedliwości - magazyn prawniczy Motowiadomości 0.20 P E M S - Polsat Europe Musie Show - muzyczny show na żywo z łem gwiazd - telefon: Pożegnanie Czwartek 25 IV 7.00 Dzień dobry z Polsatem 7.55 Poranne informacje 8.00 Polityczne graffiti 8.15 Klub Fitness Woman 8.30 G ru n t to rodzina (7/15) - serial kom. U S A 9.00 Czarodziejka z księżyca (46) - serial anim. dla 9.30 Kalambury - program rozrywkowy Za wszelką cenę (163/164) - brazylijska telenowela Magazyn Czas na naturę - magazyn medycyny naturalnej Jesteśmy - magazyn redakcji programów religijnych R in g - program publicystyczny Motowiadomości Oskar - magazyn filmowy Link Journal - magazyn mody H A L O G R A IM Y Y e!y c!y cl - program m uzyczny dla Dinosaucers (6) - serial anim. dla Informacje T y lk o dla dam A lf (42/100) - serial kom. U SA Kalambury - program rozrywkowy Webster (91) - serial kom. U SA Sztuka informacji Ziemia 2 (1 2 /2 0 ) - serial s-f U SA Losowania LO T T O Informacje Nieustraszony (31/44) - serial sens. U S A Capital C ity (11/23) - serial prod. U S A Polityczne graffiti Informacje i biznes informacje Ży cic ja k sen (64) - serial kom. U S A R in g - program publicystyczny x 4 - magazyn motoryzacyjny Gillette W orld Sport Special 0.20 Prosto 7. Hollyw ood 0.50 Turbo Tran s G R A IM Y 1.25 Pożegnanie Redakcja nic odpowiada za zmiany w programie

15 Jarocin, dnia 21 marca 1945 r. Komenda Powiatowa MO w Jarocinie donosi pisemnie, że kupiec Rudolf Helmut Trankner, samotny, ewangelickiego wyznania, zamieszkały w Jarocinie, ul. Mickiewicza 4, urodzony w Jarocinie dn. 26 października 1905, syn zmarłego właściciela drukarni Roberta Tranknera i jego żony Berty Ernestiny Emmy z domu Guder, zamieszkałej w Jarocinie, umarł w lesie za cmentarzem katolickim dnia 20 marca roku 1945 o godzinie niewiadomej. Tyle metryka śmierci. Tekst - jak w każdej metryce - suchy, urzędowy i lakoniczny. Tajemnica śmierci Tranknera PIOTR MARCHWIAK K a ż d a śm ie rć jest tra g e d ią, ch o ć b yw a ją ró żn e je j w y m ia ry. C z a s e m m am y jednak do czynienia z jej szczeg ó ln y m p rzy p a d k ie m, tra gedią spiętrzo n ą a ż d o g ra n ic a b su rd u. T a k b y ło w p rz y p a d k u R u d ie g o T r a n k n e ra, N ie m c a i szcze re go p rzy ja c ie la P o la ków. Saga rodzinna R odzina Tranknerów przeprow a Posesje przy ul. Mickiewicza - własność rodziny Tranknerów. Na najwyższym budynku widoczny glob ziemski - symbol masoński (okres międzywojenny) d ziła się d o Ja ro c in a z W ro c ła w ia w ro k u S e n io r ro d u, R o b e r t Tränkner, był kupcem, zaś szczególnym jego zam iłow aniem było budow n ictw o. Po przybyciu do Jarocina wykupił stare posesje, wraz z gruntami, po lewej stronie dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Wszystkie stare budynki wyburzył i na ich miejscu wzniósł - jak na tamte czasy - nowoczesne domy - w spom ina Stefan Styszyński, przyjaciel R udiego Tranknera, dziś em erytow a n y n a u czy cie l. "Tę skłonność do budowania zawdzięcza chyba przynałeżności do loży masońskiej. Na najwyższym budynku, w którym dziś znajduje się PKO, umieścił kontury globu ziemskiego - jeden z symboli loży masońskiej - d o d a je p a n Ste fa n. G lo b u s ten został zdjęty po wojnie, najpraw dop o d o b n ie j na pole cen ie m ie jsco w y ch przedstwicieli w ładzy ludowej. Tränknerow ie m ieli dość liczną rodzin ę. B y ło sze ścio ro d zie ci: cztere ch synów i dwie córki. W ypada wym ien ić ic h im io n a : n a jsta rszy - W a lte r, zm arł w ństwie, m łodsi to A lfred, R u d o lf i G e r h a rd. S ta rsza z có re k - Erna, ju ż nie żyje ; m łodsza Irm gard - w ed łu g u z y s k a n y c h in fo rm a c ji - żyje n a Z a c h o d z ie, c h o ć ju ż cię ż k o sch o ro w an a. D o ro d z in y T r a n k n e ró w n a le ża ł lokal W arszaw ianka, który w czasie o k u p a c ji z w ia d o m y c h w zglę d ó w p rze m ia n o w a li n a C a ffe V a te rla n d. B y li lu d ź m i p rze d się b io rczy m i i nie stronili od nowatorstwa. T o oni założ y li pierw sze niem e k in o w Ja ro cin ie. Z Polakam i w spółżyli zgod n ie, a R u d i T r ä n k n e r m ia ł w śród nich wielu przyjació ł. Rudi byl szczerym przyjacielem Polaków T a k w sp o m in a g o Ste fan S ty s z y ń s k i. P o tw ie rd za ją to też in n e o so b y. U r o d z ił się w 1905 ro k u w Ja ro c in ie. B y ł b a rd zo u zd o ln io n y arty sty czn ie. G ra ł świetnie na skrzypcach i fortepianie. Przygryw a ł p o d cza s seansó w k in a niemego. W ogóle był człow iekie m b a rd zo w eso łym, p rzy ja źn ie n a sta w io n y m d o św iata i lu d zi. W p r z y p ływ ie d o b re go h u m o ru nie w ylew a ł też za k o łn ie rz. Szczególnie zaś polubił Pola k ó w, c o sp ra w iło, że b ył u w a ża n y p rze z n ie k tó ry ch za dziw aka. "Byłem przypadkowym świadkiem, kiedy Rudi w czasie ostatniej wojny, wieczorem, po'wyjściu gości z "Caffe Vaterland" zasiadł przy fortepianie i zagrał głośno Jeszcze Polska nie zginęła". Wiedzieli o tym niektórzy Niemcy, ale traktowali to z przymrużeniem oka - uważali go bowiem za nawiedzonego - w sp o m in a Ste fa n S ty szy ń sk i. W k o ń c u zo sta ł p o w o ła n y do w ojska. Służył w form acji SS. W alczył na froncie w schodnim, gdzie strac ił lew ą rękę. B y ł w ięc in w a lid ą w o je n n ym. M im o, iż b y ł esesm anem, p o z o s tał nadal przyjacielem Polaków. W ielu u ra to w a ł p rze d w ysied le n iem, w ielu za w d zię c za m u życie. P o w k ro cze n iu A r m ii C ze rw o n e j nie u cie k a ł, ch o ć ra d zo n o m u, a b y je d n a k w y je ch a ł na Z a c h ó d. N a to R u d i o d p o w ia d a ł - "Ja się nie boję Polaków, bo nikomu nie zrobiłem krzywdy." T a k było do tragicznego 20 m arca 1945 roku. Śmierć za cmentarzem B yło ich trzech. W szyscy b yli fu n k c jo n a riu s za m i ja ro c iń s k ie g o U rzę d u Bezp ie cze ń stw a. S trz a ł b y ł p re cy zy j n y, w tył g ło w y, w zo re m N K W D. "Ja się nie boję Polaków, bo nikomu nie zrobiłem krzywdy. N ie ste ty, p o m y lił się. W szyscy trzej opraw cy byli Polaka m i. D z iś ju ż nie ży ją. T e n, k tó ry strze la ł też b y ł k u p ce m. P rze d w o jn ą k ró tk o p ro w a d ził sk le p w je d n e j z w io sek p o d Ja ro c in e m. N ie b a rd z o m u się w io d ło. Z n a sta n ie m now ej w ła d zy w stą p ił d o U B. T r a n k n e r a zn a le zio n o n a z a ju trz za cm entarzem. W jakich okolicznośc ia c h i k to g o o d n a la zł - n ie w ia d o m o. G d y chow ano go na pobliskim cm entarzu ew angelickim było niewielu lud zi. Byłem świadkiem pochówku Rudiego Tranknera, bo nie był to pogrzeb, tylko pochówek - tw ierdzi Stefan Stysz y ń s k i, k tó ry d o d z iś o p ie ku je się gro b e m p rzy ja cie la. Epilog R udolfa Tranknera zabito w sposó b o k ru tn y i m a k a b ry cz n y. T a je m n icą d o d z iś są m o ty w y tej zb ro d n i. D la c z e g o g o za b ili? N ig d y o czy w iście n ie m o żn a w y k lu c z y ć w ą tk u k ry m in a ln eg o. N ie w ie m y, sk ą d g o za b ra n o : z d o m u, c z y z u licy? F a k t, iż d o k o n a li tego trzej fu n k c jo n a riu s z e z b ro d n i c z y c h o rg a n ó w b e zp ie cze ń stw a n icze go i n ik o g o n ie u sp ra w ie d liw ia, a n i nie ro zg rze sza. N ie zm ie n ia to fa k tu, że b y li to P o la c y. N a w e t g d y b y p rzy ją ć, że ja k o przedstawiciele w ładzy ludowej w yznaw ali zasadę Lenina : Proletariusz nie ma ojczyzny, jego ojczyzną jest klasa robotnicza - to je st to zb y t łatw e u sp ra w ie d liw ie n ie, na g ra n ic y sofizm atu. I o sta tn ia refle ksja. P o zo sta je p ro blem w d zię czn o ści. P rze c ie ż R u d o lf Trankn er nie tylko nikom u nie w y rz ą d z ił k rz y w d y, a le w ie lu u ra to w a ł Grób Rudolfa Triinknera na cmentarzu ewangelickim w Jarocinie (stan obecny) FOTO Stachowiak ży cie. W ię c d la cze g o z a b ili g o P o la cy, zam iast m u okazać w dzięczność? I naw et g d y b y p rz y ją ć, że ja k o w y zn a w cy tzw. m o ra ln o ści so cja listy czn e j w zię li za dobrą monetę pow iedzenie W ielk ie g o Ję z y k o zn a w c y : Wdzięczność? To taka psia choroba - to też nie je st przekonujące tłum aczenie. M ożna jed y n ie d o m y śla ć się sto p n ia d e m o ra liz a c ji ty c h lu d zi. R e s z ta n ie ch p o z o sta n ie m ilcze n iem, s k o ro d o ty c h c za s p o zo sta je nie ro z w ik ła n ą tajem n icą. Niektórych Czytelników może zdziwić, że ukazywane na łamach "Gazety Jarocińskiej zdarzenia dotyczą Niemców, których na ogół przywykło się przedstawiać jako najeźdźców i oprawców. Ale wśród nich nie brakowało ludzi uczciwych i prawych. Takim był między innymi Rudolf Helmut Trankner. 1 im należy okazać przynajmniej pamięć. (PM)

16 Udane eliminacje judoków d ru ż y n p rzy jm o w a n e będą d o 26 k w ie tn ia w b iu rze o rg a n iza c y jn y m : Zarząd Rejonowy Związku Młodzieży Wiejs- 13 kwietnia nie okazał się pechowym p o d o b n ie. Z w y cię stw a ja ro c in ia k ó w dniem dla judoków Ipponu Jarocin. W rozegranym w tym dniu w sali jarocińskiego Liceum Ogólnokształcącego pierwszym turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski kadetów i młodziczek zawodnicy i zawodniczki Ipp rze p la ta ły się z ic h p o ra żk a m i, ale tych pierwszych było znacznie więcej. B a rd z o d o b rze zapre ze n to w a ły się je d y n e d w ie m ło d zic z k i. N a jlż e js z a z a w o d n ic z k a tu rn ie ju Joanna Szymankiewicz w w adze 28 k g n ic m ia ła ponu wywalczyli sześć pierwszych przeciw niczek, więc w alczyła z zaw o miejsc. dniczkam i z w agi wyższej i... w ygryw Z a w o d y, w k tó ry c h w zięło u d z ia ł 85 judoków (56 kadetów i 29 m łodziczek ) - rep rezenta ntów 12 k lu b ó w m a k ro re g io n u centra ln e g o, o tw o rzy ł prezes klubu Ippon Jarocin - Jarosław C za j ka. C h w ilę p ó źn ie j n a dw ie ro zło żo n e ała! Anita Grehl d o p ie ro p o inte r wencji trenera Ja cka To m czaka wysta rto w a ła w e lim in a cja ch. Sę d zio w ie p o m in ę li ją w ro zstaw ie n iu. W swej w ad ze m ia ła ty lk o je d n ą ryw a lk ę. A n it a w y szła d o w a lk i, a p o ch w ili w sali m a ty w y szli pierw si za w o d n icy. rzuciła przeciw niczkę na matę P rze z ko le jn e czte ry g o d z in y niem al i z uśmiechem na ustach zeszła z niej. Adrian Mróz (z lewej) i Damian Przestacki (z prawej) walczą w parterze FOTO Stachowiak bez p rze rw y n a m a cie staw a ł d o w a lk i któryś z zaw odników Ipponu. C zasam i na sąsiednich m atach w alczyło równocześnie dw óch przedstaw icieli ja rocińskiego klubu. Często też ryw alizow ali m iędzy sobą. Podopieczni Ja cka To m czaka rozpoczęli bardzo dobrze. K olejno W alc z a k, P rze sta c k i, M r ó z i M ik o ła jc z a k w y g ra li sw oje p o je d y n k i p rze d c z a sem. Jednak startujący po nich To m a szew ski, W y rw iń s k i i B ra n e c k i p rze grali swe pierwsze w alki. Później było Zarząd Rejonowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Jarocinie organizuje Otwarte Mistrzostwa Ziemi Jarocińskiej w Piłce Nożnej. U dział w turnieju może w ziąć m łod zie ż w w ie ku la t, k tó ra p rze d sta w i za św ia d cze n ie le k a rsk ie stw ierd za jące b ra k p rze c iw sk a za ń do g ry w p iłk ę n o żn ą. D r u ż y n a sk ła d a ć się pow inna z 11 piłkarzy i 4 rezerw o w ych. S p o tk a n ia ro zg ry w a n e będą z g o d n ie z p rze p isa m i P Z P N. R o z g r y w ki przeprow adzone zostaną systemem ligow ym w iosna - jesień. R o z p o czę cie ro zg ry w e k o rg a n iza to rz y p la n u ją n a d zie ń 5 m a ja. Z g ło s ze n ia Ch ło p cy byli bardziej skoncentrow an i p rze d w a lk a m i. B a rd z o d o b rze bili się Adrian Mróz, Maciej Walczak i Damian Przestacki, k tó rz y z d o m in o w a li ry w a liza cję w w ad ze 50 k g. N ie co gorzej w ypadli Karol Sosnowski i Maciej Kupryjańczyk, sta rtu ją cy w w adze 55 kg. O baj są jednak jeszcze m łodzik a m i i tru d n o im w a lc z y ć ze sta rszy m i ry w a la m i. W w ad ze 60 k g b ili się Przemysław Wyrwiński i Marek Mikołajczak. M ik o ła jc z a k w a lc z y ł efe k tow niej. D w ie pierw sze swe w a lk i za - Piłkarskie mistrzostwa kiej, ul. Wrocławska 33, Jarocin, tel O b sa d ę sę d zio w sk a sp o tk a ń o ra z u b e zp ie cze n ie u cze stn i ków zapew niają organizatorzy. W y naję cie sp rzę tu i b o is k sp o rto w y c h o rg a n iza to rz y u zg a d n ia ją z u cze stn i k a m i. D r u ż y n y, k tó re za jm ą p ierw sze cztery m iejsca otrzym ają puchary, dyp lo m y i n a g r o d y rzeczo w e. K a ż d y zespół w inien także w ybrać kierow nika zespołu i prow adzić dokum entację, obejm ującą zgłoszenia uczestnictw a d ru ż y n y i za w o d n ik ó w, p ro g ra m im prez tow arzyszących i spraw ozdan ia z p rze p ro w a d zo n y ch zaw o d ó w. S p ra w o zd a n ia z zaw o d ó w k ie ro w n ik d ru żyn y gospodarzy pow inien dostarc z y ć d o b iu ra o rg a n iza c y jn e g o n a z a ju trz po odbyciu zaw odów, (pwmk) kończył efektow nym i rzutam i. Następ n y p o je d yn e k je d n a k p rze g ra ł, a w w alce o trzecie m iejsce u le g ł W y - rw ińskiem u. Przem ek przegrał pierwszy pojedynek, ale w następnych zw y cię ża ł. P o je d n y m zw ycięstw ie o d n ie śli także Mariusz Branecki, Paweł Tomaszewski i Piotr Kowalski. B o d a j n ajb ard zie j ze w szy stk ic h ju d o k ó w Ip - ponu napracow ał się Bartosz Błaszczyk, k tó ry a ż p ię cio k ro tn ie staw a ł d o w a lk i. C z te r y w y g ra ł w d o b ry m stylu, ale w fin a le m u sia ł u zn a ć w y ższo ść rywala. W wadze 71 kg trener T o m czak w ystawił do boju aż trzech dobrych zaw odników. Znakom icie w alc z y ł Artur Łagodziński, k tó ry sto czy ł p a sjo n u ją cy p o je d yn e k w finale. P rze z c a łą w a lk ę o b a j fin a liści p ró b o w a li rzucić przeciw nika na matę, ale żadnem u z n ic h się to nie u d aw a ło. O zw y cięstwie Łagodzińskiego zadecydow a ła k a ra, ja k ą o trzy m a ł je g o ryw a l. B a rd z o d o b rze w a lc z y li ta k że Bartosz Jędrzejczak i Jarosław Woźniak, k tó rz y za ję li trze cie m ie jsca. W w a d ze 78 kg klasą dla siebie był Sławomir Tomczak, który nie dał ryw alom najm niejszych szans. D rugie miejsce zajął Michał Piotrowiak, ale o sią g n ą ł je ty lk o d z ię k i tem u, iż w a ży ł m n iej n iż dw aj ryw ale. W k a te g o rii w ago w ej 86 k g zw y c ię ży ł Krzysztof Tryk. W jednej z w a lk m ia ł je d n a k sp o re p ro b le m y z p o k o n a n ie m ryw a la. N a szczę ście p rze g ry w a ją c p o je d yn e k n a p u n k ty zd o ła ł ze b ra ć siły i rz u c ić p rze c iw n ik a n a ip p o n. 6 kwietnia w Ło d zi odbyły się M istrzostw a M a k ro re gio n u C e n traln e go ju niorów m ło d szych (do lat 18) w podnoszeniu ciężaró w. Z a w o d y z a k o ń c z y ły się trium fem ciężarow ców z T a rz e c. Zaw odnicy klubu L K S T a rcc zdob y li łą czn ie sied e m n aście m e d ali. S ie dem krążków w yw alczyły debiutują ce j w tego ty p u im p re zie d zie w czy n y. Z w y c ię ż y ły tak że w k la s y fik a c ji d ru ż y now ej. P o zo sta łe d zie się ć m e d ali z d o byli chłopcy, zajm ując rów nież pierwsze m ie jsce d ru ży n o w o. W n a gro d ę e k ip a Z e s p o łu S z k ó ł R o ln ic z y c h w T a - rca ch o trzy m a ła o k a z a ły p u ch a r. O to m ie jsca ja k ie w m istrzo stw a ch za ję li p o d o p ie czn i A n d rz e ja B o rk ie w ic za : dziew częta : 50 k g - 3. A. S o b c z a k ; 59 k g - 4. A. K r ę ć ; 64 k g - 2. A. G m e re k, 4. K. G ib k a ; 70 k g - 1. D. A n t c z a k, 2. J. K o ła c z k o w s k a, 3. K. S ta w sk a, 76 k g - 1. K. K u c z y ń s k a, +83 k g - 2. E. Ja ń c z a k ; ch ło p c y : 50 k g - 4. M. K it a, 6. M. Z a w is ła ; 54 k g - 1. T. N o w a k, 2. A. C y fe rt, 5. S. N o w a c k i, 59 k g - 2. P. L e w a n d o w s k i, 3. B. B ła s z c zy k, 64 k g - 6. R. S k ib a, 8. K. M ig a ls k i; 70 k g - 3. G. Ja n ic k i; 76 k g - 2. K. M ik o ła je w sk i, 3. J. F ilip ia k, 91 k g - 3. S. G ru c h a ła ; + 99 k g - 2. M. D rz e w ie c k i, 3. R. N ie d z ie ls k i, 4. W. M a jd ziń s k i. W p u n k ta cji O P E N d ru g ie m ie jsce w tu rn ie ju zajął Paweł Lew andow ski. D o finału P o za k o ń c z e n iu tu rn ie ju sędziow ie i trenerzy w ybrali najlepszą zaw odniczkę i najlepszego zaw odnika zaw o dów. Z o s t a li n im i A n ita G re h l z Ip - p o n u i Ł u k a s z C h le w ic k i z W T J W ło c ław e k. O to m iejsca jarociniaków : dziewczęta: 28 k g - 1. Joanna Szym ank ie w icz; 52 k g - 1. A n it a G re h l; c h ło p cy: 50 k g - 1. A d r ia n M ró z, 2. M a cie j W a lc z a k, 3. D a m ia n P rze sta ck i; 55 k g - 3. K a r o l S o sn o w sk i; 60 k g - 3. P rze m y sła w W y rw iń s k i, 5. M a r e k M i kołajczak; 65 k g - 2. Sław om ir Błaszc z y k ; 71 k g - 1. A r t u r Ł a g o d z iń s k i, 3. Ja ro sław W o źn ia k i B arto sz Jędrzejc z a k ; 78 k g - 1. S ła w o m ir T o m c z a k, 2. M ichał Piotrow iak, 86 kg - 1. K rzy szt o f T r y k. 14 kw ietn ia w P ile odbył się turniej d zic c i w ju d o, w k tó rym startow ało 80 zaw odników z 5 klubów. W zaw odach brało udział dziew ięciu reprezentantów Ipponu Ja ro c in. O to m ie jsca, k tó re w y w a lczy li: 33 k g - 2. K r z y s z t o f Ś w ig o ń ; 39 k g - 1. Ł u k a s z Jó z e fia k (p rze g ry w a ją c w alkę fin a ło w ą n a p u n k ty z d o ła ł n a p ięć sekund p rze d je j k o ń ce m w y k o n a ć rzut, który dał m u zwycięstwo ); 42 kg - 1. Ja k u b K a ż m ie r c z a k, 2. M ic h a ł W y rw iń s k i, 5. W o jte k T o m c z a k (b y ła to n a jsiln ie j o b sa d zo n a k a te g o ria w a- go w a ); 46 k g - 1. M a r c in Id z ia s z e k ; 52 k g - 1. T o m a s z K ie łb (w y g r a ł w szy stkie w alki przed czasem ). W k la s y fik a c ji d ru ży n o w e j Ip p o n w y p rze d ził G w a rd ię P iła i G w a rd ię K o s z a lin. P A W Zdecydowane zwycięstwo o g ó ln o p o lskie g o z a k w a lifik o w a n o czte re ch rep rezen ta n tó w L K S J a r c e : P a w ła L e w a n d o w sk ie g o, T o m k a N o w a k a, A n d rz e ja C y fe rta i M a r c in a Drzew ieckiego. W e wcześniej rozegranych M istrzostw ach M a k ro re g io n u do lat 20 d ru ż y na z T a r z e c w y w a lczy ła d ru ży n w o trzecie m ie jsce, a w M istrzo stw a ch M a k ro r e g io n u m ło d zik ó w (d o la t 16) za ję ła pierw sze m iejsce, za ś K r z y s z t o f M ik o ła je w s k i z a k w a lifik o w a ł się d o finału M istrzostw Polski m łodzików. (pwab) r: - - J - ' Minimalna przegrana W drugim meczu tegorocznych rozgrywek w okręgowej lidze szachowej JO K Jarocin minimalnie przegrał w Gorzycach z Gorzyczanką I 2,5:3,5. M e c z b y ł b a rd z o d ra m a ty c z n y i n iem alże do końca ostatniej partii w ydaw a ło się, że ja r o c in ia c y w y w a lc zą co n a jm n ie j rem is. T a k się je d n a k nie stało. P u n k t y d la J O K - u z d o b y li: R. W ło c h i G. G o łę b ia k p o 1 o ra z W. R a b c z e w s k i 0,5. (pw)

17 19 kw ietnia 1996 r INFORM ATOR KU LTU R A LN Y; Nr 16 str. 13 Socrealistyczni wariaci Noc W alpurgii w reżyserii W a ldemara Modestowicza jest najlepszym przedstawieniem, jakie udało mi się obejrzeć w tym sezonie w poznańskim Teatrze Polskim. S p e k t a k le w P o ls k im są c z ę s to b a r d z o n ie r ó w n e - j u ż to z e w z g lę d u na n ied o statki w arsztatow e pojed y n c z y c h a k t o r ó w, j u ż to p r z e z n u ż ą c e n ie z a g o s p o d a r o w a n e d łu - ż y z n y - w y n ik b r a k u p o m y s łó w r e ż y s e r s k ic h. T y m r a z e m te m p o n ie s ia d a, n ie w id a ć te ż r a ż ą c y c h b łę d ó w w a r s z Wharton dla wytrwałych Sw ą najnowszą książkę William W harton dedykował Rzece, którą kochamy, i wszystkim, którzy na niej żyją. 1 rzeczywiście Dom na Sekwanie zainteresuje m ieszkańców domów na wodzie. Niestety jest ich niewielu, a dla pozostałych czytelników lektura może być nudna. C i, k t ó r z y c z y t a li p o p r z e d n ie k s ią ż k i W h a r t o n a, w ie d z ą, ż e p i s a r z te n w y b ie r a d o ś ć n ie k o n w e n c jo n a ln e m ie js c a z a m ie s z k a n ia. R a z e m z r o d z in ą k ilk a la t s p ę d z ił w p r z e r o b io n y m n a m ie s z k a n ie w a rsztacie ciesie lskim, a na w akacje i św ię ta w y je ż d ż a d o m ły n a w o d n e g o w B u r g u n d ii. O s t a t n im n ie b a n a ln y m p o m y s łe m b y ło k u p ie n ie b a r k i z a c u m o w a n e j n a S e k w a n ie. N ie s t e t y d e c y z ja ta p o c ią g n ę ła z a sobą cią g zd arzeń bard zie j p echow y c h, n iż s z c z ę ś liw y c h. B a r k a o k a z u je się n ie s z c z e ln a i w c ią g u k ilk u g o d z in to n ie w w o d a c h S e k w a n y. tatow ych. W rę cz przeciw nie : o d tw a r z a n e r o le są b a r d z o p r z e k o n y w a ją c e, z w ła s z c z a r o le p a c je n tó w s z p it a la p s y c h ia t r y c z n e g o. A k t o r z y - w c ie la ją c się w p o s t a c i w a r ia tó w - c a ły c z a s b a la n s u ją n a g r a n i c y p r a w d o p o d o b ie ń s t w a. W aldemarowi Obłozie, Aleksandrowi W y sockiemu, Grzegorzowi M ostowiczowi-gersztowi, Józefowi Jachowiczowi, M ateuszowi Kostrzyńskiemu u d a ło się je d n a k u n ik n ą ć p r z e r y s o w a ń. N a u w a g ę z a s łu g u je W ojciech Chorąży w r o li K o l i. T u s z c z e g ó ln ie w id a ć p r a c ę, k o n s e k w e n c ję i c ią g łą k o n t r o lę n a d p r a w d o p o d o b ie ń s t w e m z a c h o w a ń i g e s tó w. P s y c h ic z n ie c h o r z y b u d z ą w s p ó łc z u c ie, z r o z u m ie n ie : c z u je m y, ż e są lu d ź m i - w p e łn i, m im o k o n w u ls ji, t ik ó w, ś lin o t o k u i d z iw n y c h z a c h o w a ń. U d a ło się w y e k s p o n o w a ć in d y w id u a ln e c e c h y k a ż dego z p acjentów - w yn i k a ją c e n ie t y lk o z r ó ż n y c h ż y c io r y s ó w. N ie p r z e r y s o w a n o te ż n a w ią z a ń d o r z e c z y w is t o ś c i p o - z a s z p it a ln e j - z d o m in o w a n e j p r z e z t o t a lit a r n y system i w zn a czą cy sp o s ó b w p ły w a ją c e j n a c h o r o b ę b o h a t e ró w. N ie c o m n ie j p r z e k o n y w ające role stw o rzyli A r nold Pujsza j a k o S t a s ik i Przemysław Kozłowski j a k o P a s z k a. T e n o s ta t n i a k t o r n ic p o d o b a ł m i się zresztą w żadnej o b e jrzanej d o t ą d w T e a t r z e P o l s k im s z tu c e. B y ć m o ż e g o N ie je s t to je d y n a k a t a s t r o f a - k o le jn ą o k a z u je się p o w ó d ź. D w ie ście pięćd ziesiąt stron p o w ie ś c i t o o p is w a lk i z ż y w io łe m i h is t o r ia r e m o n tó w b a r k i. M im o że opow ieść to czy się d o ść w artko - c z a s e m p o ja w ia ją się z d a r z e n ia śm ieszne lu b tra giczn e - po p rzec z y t a n iu k ilk u d z ie s ię c iu s t r o n le k t u r a sta je się n u d n a. C z y t a n ie o c ią g ły m r e m o n c ie, f a r b a c h, g w o ź d z ia c h i d r a b in a c h, n u ż y, n a w e t w te d y, g d y p is z e o ty m W illia m W h a r t o n. N a o k ła d c e w y d a w c a u m ie ś c ił in f o r m a c ję, i ż je s t to je d n a z n a j b a r d z ie j o s o b is t y c h k s ią ż e k te g o a u t o r a. P o je j p r z e c z y t a n iu s tw ie r d z iła m, ż e n ie m o g ę się z tą o p in ią z g o d z ić. D o m n a S e k w a n ie, p o d o b n ie j a k w ie le in n y c h k s ią ż e k W h a r t o n a, p e łn a je s t w ą t k ó w a u t o b io g r a f ic z n y c h. P o k a z u je c z ł o w ieka w alczące go o sw ój dom, o u t r z y m a n ie je d n o ś c i r o d z in y. A je d n a k o w ie le b a r d z ie j o s o b is t a, c z a s e m w r ę c z in t y m n a, je s t k s ią ż k a m ó w ią c a o t r a g ic z n y m w y d a r z e n iu w ż y c iu p is a r z a i je g o n a jb liż s z y c h - N ie z a w in io n e ś m ie r c i. P e łn a c ie p ła i p r z e m y ś le ń n a te m a t u c z u ć łą c z ą c y c h r o d z in ę je s t te ż o p o w ie ś ć ś w ią t e c z n a z a t y t u ło w a n a W ie ś c i. W n a jn o w s z e j k s ią ż c e b r a k u je m i też św ieżości sp o jrzen ia na k r z y w d z ę i je s te m d o n ie g o u p r z e d z o n a. Z n a jo m i tw ie r d z ą n a w e t z ło ś liw ie, ż e N o c W a lp u r g ii ta k b a r d z o m i się p o d o b a ła, t y lk o ze w z g lę d u n a f a k t, ż e P r z e m y s ła w K o z ł o w s k i g r a ta m ro lę w a r ia t a często bitego p o gębie. C ie k a w a je s t s c e n o g r a f ia a u t o rs tw a M acieja Kubickiego, a le t y l k o ta c z ę ś ć, k t ó r ą o g lą d a m y n a s c e n ie. S z p it a l w ś w ią t y n i to n ie n o r m a ln e i je d n o c z e ś n ie n o r m a ln e d la ta m te j to t a lit a r n e j r z e c z y w is t o ś c i, w k t ó r e j c e r k w ie z a m ie n io n o n ie t y lk o n a m u z e a, le c z t a k ż e n a m a g a z y n y i r u p ie c ia r n ie. U m ie js c o w ie n ie s z p it a la w m ie js c u s a k r a l n y m p r z y d a je m u s z c z e g ó ln e g o c h a r a k t e r u. D o s y m b o lic z n e j r o li, j a k ą p e łn i s z p it a l p s y c h ia t r y c z n y w lit e r a t u r z e r o s y js k ie j, j u ż p r z y w y k liś m y p r z e d e w s z y s t k im z a s p r a w ą M is t r z a i M a łg o r z a t y M ic h a iła B u łh a k o w a, g d z ie p s y c h ic z n ie c h o r z y są p r z e c ie ż lu d ź m i n a jb a r d z ie j n o r m a ln y m i. R a z i z a to ta c z ę ś ć d e k o r a c ji, k t ó r ą K u b i c k i u m ie ś c ił n a w id o w n i. P ie r w s z o m a jo w e t r a n s p a r e n ty, p o p ie r s ia w o d z ó w - n ie b u d z ą j u ż t a k ic h e m o c ji j a k p r z e d r o k ie m , p r z y p o m in a ją r a c z e j z a k u r z o n e e k s p o n a t y z m u z e a ln e j r u p ie c ia r n i. Z a m ia s t p o m ó c w id z o w i p r z e ż y ć z d a r z e n ia p r z e d s ta w ia n e n a sce n ie, p o w o d u ją, ż e m u s i się o n od n ich dystansow ać. A LEK SA N D RA PILA R CZY K W ie n ie d ik t Je ro fie je w : N o c W a l p u r g ii a lb o k r o k i k o m a n d o r a, re ż. W a ld e m a r M o d e s t o w ic z, T e a t r P o ls k i w P o z n a n iu. ś w ia t, m a g ii W h a r t o n a t a k c h a r a k t e r y s t y c z n e j d la P t a ś k a c z y S p ó ź n io n y c h k o c h a n k ó w. P o le c a m j ą t y lk o w y t r w a ły m w ie lb ic ie lo m t w ó r c z o ś c i te g o p is a r z a. IW ONA CIEŚLAK W illia m W h a r t o n " D o m n a S e k w a n ie, tł. J. W ie t e c k i, D o m W y d a w n ic z y R E B I S, P o z n a ń Książkę można nabyć w księgarni M1X (Jarocin, ul. Paderewskiego U ). TEATR P o zn a ń, ul. 27 G ru d n ia 8 / 1 0 tel. (0-6 1 ) (B iu ro O b słu g i W idzów ) Dekam eron 17 kw ietnia - godz , kw ietnia - godz D ro g a do M e k k i 19 i 20 kw ietnia - godz k w ie tn ia - godz E d m o n d 20 i 21 kw ie tn ia - godz D o n K ich o te 23 kw ietnia - godz k w ie tn ia - godz , N o c W a lp u rg ii 25 i 26 kw ie tn ia - godz S ie k o ch a m y 27 kw ie tn ia - godz M a ły ilustrow any karaw an 28 kw ie tn ia - godz M o n a R o g e rs 30 kw ietnia - godz NOWOŚCI WYDAWNICZE Ja r o c in, ul. K o ś c iu s z k i 16 NOWOŚCI 1. R. V asta i in. Psychologia dzieck a 2. Z. W ło d a rsk i P sy ch o lo g ia u czen ia się t. 1 i 2 3. M. D o b ija R a c h u n k o w o ś ć z a rz ą d z a n ia 4. G. M ajchrzycka -G uzow ska F i nanse i praw o finansow e 5. R. N ie stro j Z a r z ą d z a n ie m a rk e tingiem 6. C. D ru ry Rachunek kosztów 7. A. B u llo c k H it le r i S ta lin 1.1 i 2 8. A. M iller Pam ięć w yzw olona 9. D. W h itm o re R a d o ś ć u cze n ia się 10. T. G o r d o n W y ch o w a n ie b e z p o ra że k w s zko le 11. R. R o g o ll A b y b y ć so b ą 12. T. M a lin i in. W p ro w a d ze n ie d o p s y c h o lo g ii 13. K. O b u c h o w sk i P rze z g a la k ty k ę p o trz e b 14. M. G ossop N arkom ania 15. M. K ościelska O b licza upośled ze n ia K I N O E C H O ' Ja r o c in, ul. G o łę b ia 1 D zieje m istrza Twardow skiego 24 kw ietnia - godz k w ie tn ia - g o d z C e n a b iletu 5 z ł ( z ł) B ile ty zb io ro w e d la s z k ó ł n a za m ó w ie nie 3 z ł ( z ł) N ic śm ie sznego 25 kw ietnia - godz kw ie tn ia - g o d z C e n a b iletu 5 z ł ( z ł) 6939 B iały tygrys - sens Bezszelestni m ordercy - sens S p o jrz e n ie z a b ó jc y - sens C z ło w ie k c ie m n o ści I I - s -f 6938 P rzygo dy kapitana Zoom a w kosm osie - s -f 6944 R o s y js k ie d zie w c zy n y I I - erot. T a je m n ic z y o g ró d - b a jk a a n im. T o m i Je rry - b a jk a a n im.

18 Nr 16. str kw ietnia 1996 r. OGŁOSZENIA DROBNE S P R Z E D A Ż Sprzedam regały sklepowe. Ja r o cin, ul. Św. D ucha 14. (1217/R/96) T a n io sprzedam betoniarkę Lgów 17 (koło Żerkow a ). (1222/R/96) Sprzed a m kom puter A , 100 dyskiete k, 2 jo y s tic k i - cena 1100zł. Te l (1226/R/96) Sp rze d a m barakow óz. Z b ig n ie w S z y m endera, C ie lc za, ul. H a rce rsk a 21. (1228/R/96) Sp rzed a m m aszynę do lodów w łoskich. Borek, ul. Rynkow a 1. (I229/R/96) Sprzedam : spaw arkę el A, to karkę d o drew na, windę budowlaną, form y do kręgów, w ibrator i form y. Żerków, tel (1238/R/96) Sprzedam szczenięta ow czarka niem ie ckiego. T e l (1252/R/96) Sp rze d a ż ku rczakó w - b rojle rów, do uboju, karm io n e p aszam i z w łasnego gospodarstw a. C h w a łk o w o K o ście ln e 125. (1261/R/96) Sprzedam O pla Corsę 1.2i, kat., rok 1991, przeb k m, pełna d o k u m entacja; H o ndę A cco rd 1.6, ro k 1981; w ózek d ziecięcy głę b o ki + spacerów - k a, na d u żych k o ła ch, m ało używ any. In fo rm a cja p o g o d z N o w e M ia sto, Strzelecka 2 2 a / 1. (1262/ R/96) Sp rze d a m p odhalańczyka (su czk a ) - 10 m iesięcy. W ilk o w y ja, Pow stańców W lk p. 5a. (1278/R/96) Sprzedam słomę prasowaną i kamienie polne. W ia d o m o ść: Ja ro c in, ul. P a r ko w a 6; o d d o S p r z e d a m m iniwieżę O s a k a z k o lu m n a m i, p ilo t, C D. J a r o c in, K r z y w o u s te g o 6. (1295/R /96) Sp rze d a m tanio budynek go sp o d a r c zy z cegły pełnej - do ro zb ió rki. K o tlin, ul. K o siń sk ie g o 11. (1298/R/96) Sp rze d a m akordeon. G o lin a, ul. Dw orcow a 2. (1303/R/96) S p rzed a m : 12óp - 83 r., bar. d o b ry, organy, T V - ko lo ro w e 16 i 20, lodówki, Aiw a - odtwarzacz, 92 r. Jaraczew o, tel. 87. ( 1305/R / 96) Sprzedam pianino Calisia, w dobrym stanie. Telefon w biurze ogłoszeń. (1317/R/96) KUPNO S k u p - renow acja staro ci: m eble, zegary, obrazy, porcelana, lampy, m ilitaria, w agi, że la zk a, m ły n ki itp. M o gą być zniszczone. Jarocin, ul. W odna 17. K u p ię altanę (szo p kę) na cele go s p o d a rczo - rekreacyjne. T e l (1306/R/96) M O TO R YZACYJN E Sp rze d a m sam. Fo rd S ie rra ko m b i, p oj. 1.8, ro k pro d O rze ch o w o, ul. Św ierkow a 10. (1148/R/96) Sprzedam C Z 350, 1989 r. Szczonów 13, gm. Żerków. (1149/R/96) Sp rze d a m m o to cy k l Ja w a 350 L u x, ro k pro d. 1989, m a ły przebieg, b a rd zo ład n y w ygląd. Ja ro c in, ul. W o jsk a P o l skiego 113 A. (1169/ R/96) S p rze d a m : R enault 5, r. 80. G o lin a, ul. Ogrodow a 33. Sprzedam : fiat 126p, ro k p ro d. 1985/86 - k o lo r czerw o n y o ra z fiat 125p, w szystkie części. M ie szk ó w, ul. Dw orcow a 30. (1202/R/96) Sprzedam : P olonez 1.9D, ro k Ja ro c in, ul. Ja g ie łły 33. (1204/R/96) Sprzedam : N issa n Sunny 1.7 D, ro k 1993, sp ro w ad zo n y w cało ści, bezw y p a d k o w y, p ic k -u p - V a n, 2 osob ład o w n o ści, stan b. d o b ry. W ia d o m o ść; Ja ro c in, ul. Sporto w a 2 / 3 9 ; od d o (1206/R/96) Sp rze d a m fiata 126p, ro k p ro d u k cji 1980 (cena do u zgodnien ia). W ita szy ce, ul. Kolejow a 2 IB / 6. (1207/R/96) Sprzedam : Fiat 126p - rok 85 i C Z 175. W itaszyce, ul. O kólna 18. (1208/R/96) Sprzedam Renault C lio 1.2, rok pr. 1992, 5 -d rzw io w y, cza rn y. T e l ; p o godz (1209/R/96) Sprzed a m F ia ta 125p 1500, r. p. 82; po godz Lubinia M ała 34. (1210/R/96) Sp rzed a m sa m o ch ó d C itro e n -V isa, ro k p ro d. 1981, poj cm 3 - d o b ry stan. A d res: Ja ro c in, ul. T. K o ś c iu s z k i 4 7 / 4. (1214/R/96) Sprzedam : O p e l A scona 1.3, ro k 1982, stan d o b ry. Ja ro c in, ul. B o lesława Krzyw oustego 1. (1216/R/96) Sp rzed a m F ia ta 1500, ro k J a ro cin, N o w e P arcele 14. (1218/R/96) Sp rze d a m Poloneza 1500 G L I, 1992 r., czerw o n y, stan b. d o b ry. P ięczko w o, ul. D ę b iń ska 9, gm. K rz y k o s y. (1224/R/96) Sp rze d a m fia ta 126p, ro c zn ik K o tlin, ul. P ow st. W lk p. 13/11, tel ; p o godz (1225/R/96) Sp rze d a m Fo rd a Fiestę, ro czn ik A d re s w b iu rze ogłoszeń. (1231/R/96) Sprzedam Żuka, stan dobry. K om o rze 29, gm. Żerków. (1232/R/96) Sp rzed a m : F ia t 126p 650, ro k prod. 8 1 /8 2, cena d o uzgo d n ien ia. G iz a łk i, tel (1235/R/96) Sp rze d a m V W G o lfa, ro k 1988, poj. 1600, kolor - błękit, 3 -drzwiowy (wersja sportowa ). Bieździadów 7, gm. Żerków. (1236/R/96) Sp rze d a m sa m o ch ó d m a r. F ia t 125p, r G ą sio ró w 6, gm. Ż e rk ó w ; po go d z (1239/R/96) Sprzedam : Fiat 126p, 1983 r. M ieszkó w, R a d lin ie c k a 8; p o (1241/R/96) Sprzed a m : Sim so n E n d u ro, r. 90, cena ok zł. P otarzyca, ul. W y zw o len ia 21; po (1242/R/96) Sprzed a m : F ia t 126p, 1994 r., k. szm aragd, bogate wyposażenie. Jaroc in, ul. K a z im ie rz a W ie lk ie g o 7. (1243/ R/96) Sp rze d a m F ia ta 126p, 88 ro k, b iały. N o w e M ia sto n / W., ul. P o zn a ń sk a 40, tel. 76a. (20/RNM/96) Sprzedam : Fiat 126p, rok M ieszkó w, R y n e k 28. (1244/R/96) Sp rzed a m : F ia t 126p, r tanio. Ja ro c in, K a z im ie rz a W ie lk ie g o 31. (1251/R/96) Sp rzedam F ia ta 126p, ro k p ro d. 1994, elegant. G óra, ul. Nowowiejska 27; p o (41/RJ/96) A u to na k a żd ą kieszeń poleca A u - to -K o m is S T A S I A K - Ja ra cze w o, tel w. 3A. (42/RJ/96) Sprzedam : F ia t 126p, 1977 r. - tanio. C h o c ic za, ul. W ą sk a 2. (21/RNM/96) Sprzedam : F ia t 126p, ro k 1991 (pierw szy w łaścicie l, garażo w an y). L u b in ia M ała 85, gm. Żerków. (1254/R/96) Sp rze d a m F ia ta 126p, listopad 1984 r. Strzyżew ko 29. (1255/R/96) Sp rzed a m F ia ta 126p, ro k prod W o la K sią żę ca 22. (1256/R/96) Sp rzed a m Cinquecento 900, Szym a n o w ice 62, gm in a G iz a łk i, tel (1257/ R/96) Sp rze d a m T a rp a n a - diesel, 1990, s k rzy n ia p o w ię kszo n a, zabudow a n a. Ł u szcza n ó w 142. (1258/R/96) M a zd a 323 sedan, ro k p ro d. 1994, w sp. kier., szyb erd a ch elektr., centr. zam ek, bordo met. Tel. (0-62) (1260/R/96) O p e l K a d e t 1.6 D, sedan, ro k prod B ach o rze w 31. (1260/R/96) Sp rze d a m P oloneza, 88 r. O rze ch o wo, ul. Grabow a 7. (1263/R/96) Sprzedam sam ochód dostawczy m a rki N ysa. W ilkow yja, ul. Polna 8. (1264/R/96) Sp rze d a m Poloneza, ro k 85, 5-biegowy. Jarocin, ul. M arcinkow skiego 23. (1266/R/96) Sp rze d a m p rzyczep kę samoeh. J a r o cin, Sta szica 35, tel (1267/R/96) Sprzedam : Fiat 125p, rok Jaraczew o, ul. G o ls k a 65. (1268/ R/96) Sp rze d a m M Z E T Z 251, ro k 89. Jarocin, Św. D ucha 136. (1269/R/96) Sp rze d a m M itsubishi C o lt 1.5 G L X, ro k 1990, b e zw yp a d ko w y, bogate w y posażenie. T e l (I271/R/96) S p rzed am Poloneza 1.5 G E L, ro cznik 1992 w rzesień. W o lica P usta 24, gm. Now e M iasto. (1272/R/96) Sp rzed a m : F ia t 125p 1500, ro k prod Ja ro c in, ul. B a łty c k a 12. (1273/R/96) Sprzed a m : F ia t 126p, ro c zn ik Poręba 10, W ojciechowo. (1276/R/96) Sprzed a m : Fo rd E sk o rt, 1.3 benzyna, p ię cio d rzw io w y, ro k 1989: Z a k rz e w 62. (1279/R/96) Sp rze d a m F ia ta 126p, 88, skła d a k - tanio. Ja ro c in, ul. C h o p in a 6. (1280/R/96) Sprzedam sam. m arki Fiat 125p com b i, ro k p ro d u k cji W iad o m o ść: tel (1281/R/96) Sp rze d a m F ia ta 126p, ro k S ła - woszew 86, gm. Kotlin. (1282/R/96) S p rze d a m Se a ta Ib izę 1.21, ro k p ro d Ja ro c in, ul. W ro cła w sk a 248. (1283/R/96) Sp rze d a m Fo rd a Sie rrę, ro k prod. 1988, Ja ro c in, ul. W ro cła w sk a 223a. (1283/R/96) Sprzedam : O p e l C o rsa 1.2, 1991, biały, przebieg km. Cielcza, Ja ro ciń sk a 37. (1284/R/96) S p rze d a m F ia ta 126p, b ia ły, ro k Ja ra cze w o, ul. T o p o lo w a 3 / 3, nr tel. Jaraczew o 146. (1285/R/96) S p rzed a m : O p e l V ectra 1.7 D, ro k p ro d. 1990; lu b zam ienię na F ia ta 126p z d o p łatą. K o n ta k t p o N o w a W ieś 15/ 6, tel ( 1286/ R/96) M a zd a 323 F, 1.6i, 16V, 91 r.; H o n d a Prelude 2.0 E X, 89 r. Żerków, tel (1288/ R/96) Sp rze d a m F ia ta 126p, r. p. 80. K r c t - k ó w 16, gm. Ż e rk ó w. (1293/R/96) Sprzed a m : F ia t 125, ro k 1979, siln ik po remoncie. Żerków, ul. Czereśniowa 1. (1294/R/96) Sp rzedam Cinquecento, ro c zn ik - X I I 93. Te le f.: d o (0-62) , po (0-62) Sprzed a m : F ia t 126p, ro c zn ik 8 2 /8 3. Ja ro c in, ul. K u so c iń sk ie g o 4. (1296/R/96) Sprzedam : F ia t 126p, ro c z n ik Ja ro c in, ul. Je sien n a 11. (1296/R/96) Sprzedam Fiata 126p 650,1989, czerw ony. C h o c ic z a, ul. L e ś n a 1 m. 4. (22/RNM/96) Sp rze d a m F ia ta 126p, r. 1980,6 5 0 K, N / W. B ieździadów 97. (1297/R/96) Sprzed a m : F ia t 126p, 1985 r., stan dobry. W ilkow yja, ul. Brandow skicgo 1. (1299/R/96) Sp rze d a m F ia ty 126p r. (listopad) oraz 1979 r., stan dobry. Jarocin, ul. Zajęcza 8A. (1300/R/96) Sprzedam samochód dostawczy Ta r pan 239 diesel - izo term a, ro k prod. 1990, stan b. d o b ry. T e l. 275 Ż e rk ó w. (1304/R/96) Sp rze d a m g a ra ż b la sza n y z podło gą 5,15 x 2,45 x 1,80. M ie szk ó w, ul. D w o r co w a 1 0 E / 4. (1307/R/96) Sprzed a m : F ia t 126p, r. pro d. 1983, stan idealny. W ita szy ce tel (1308/R/96) Sprzed a m : F ia t 126p B is, ro k prod G óra, ul. Zaleska 10, tel. 7. (1310/R/96) Sprzed a m : F ia t 126, ro k 1987, stan bdb. Żerków, M ickiew icza 4 / 1. (131 l/ R / 96) Sp rze d a m A u d i 80, ro czn ik 1978, w d o b ry m stanie. Ż e rk ó w, W ysp ia ń s kie go 2; p o 18-tej. (1313/R/96) Sprzed a m : F ia t 126p, ro c zn ik W iadom ość: tel ; po godz (1323/R/96) NIERUCHOM OŚCI Sp rze d a m d ziałkę budowlaną u zb ro joną m2 oraz działkę pod działalność gospodarczą - 1 ha, p rzy trasie Ja ro c in - P leszew. T e l Sp rze d a m dom je d n o ro d zin n y z z a b udow an iem g o sp o d a rczy m o ra z I ha ziemi. Jan Zakrzew ski, Szczodrzejewo 10 k / Czeszew a, gm. Miłosław. (1142/ R/96) W ydzierżaw ię pomieszczenia w pasażu - na sklepy. Jarocin, ul. Barwickiego 7. (1203/ R/96) W ynajm ę pom ieszczenie na sklep w centrum Ja ro c in a - najlepiej p rzy ul. W ro cła w sk ie j, P aderew skiego lub R y nek. T e l (1213/R/96) Sprzedam dom jedn orodzinny z d ziałką 0,71. Jarocin, Now e Parcele 14. (1218/R/96) Sp rzed a m m ieszkanie w łasnościow e - 48 m 2, z telefonem, III piętro, 3 pokoje. O fe rty z ceną pro szę p rzesyła ć na adres: P o zn a ń, os. C z e c h a 6 1 /2 3. (I219/R/96)

19 19 kw ietnia 1996 r. Zam ie n ię ogródek działkow y z m u ro w aną altaną (p o k ó j, k u ch n ia ) na domek nad je zio re m. O fe rty proszę kierow ać: P o zn a ń, os. C ze c h a 6 1 /2 3. (1220/R/96) W ynajm ę lo k a l na d zia ła ln o ść h a n d low ą, b iu ro w ą, usługow ą. W iad o m o ść: ul. św. D ucha 10 (Zakład M odniarski). (1249/R/96) K u p ię dom - Ja ro c in lu b o kolice. T e l ; p o (1275/R/96) Sprzedam dom 2 -rodzinny, dwa mieszkania po 50 m2 + poddasze, działka 6 ar., w W ita szy ca ch, ul. K o le jo w a 11. T e l. (0 71) (1289/R/96) Sp rze d a m dom je d n o ro d zin n y z za budowaniami gospodarczym i, na działce 2,19 ha. Siedle m in, ul. B ie law y 14, tel. grzecznościowy ; do (1314/R/96) ROLNICZE Sp rze d a m nasiona k u k u ryd zy - 1 z ł/ k g. Strzydzew 20, k / C z e rm in a. (1018/R/96) Sp rze d a m m archew ja d a ln ą (7 ton). R ace n d ó w 1, gm. K o tlin. (1147/R/96) Sprzed a m : m łocarnię M S C 7, prasę P S 1A, snopow iązałkę W arta, siln ik 7,5 kw. Nosków, ul. O krężna 22. (1152/R/96) Sprzedam ziem niaki - sadzeniaki odm iany: Irg a, L o to s. Zale sie 59. (1160/R/96) Sp rze d a m d w uosiow y rozrzu tn ik obornika, pług d w u skib o w y i p ięcio - skib o w y p o d o ry w k o w y, bronę w ahadłową. C h w a łó w 5, gm. Ż e rk ó w, tel. Ż e rk ó w 415. (1176/R/96) Sp rze d a m ziarno ku ku ryd zy. Ja n Bernard, Stęgosz 55, tel. 271 Żerków. (1180/R/96) S k u p ziem niaków ja d a ln y ch, w arzyw» owoców. M ie szk ó w, ul. D w o rco w a (teren S K R ), tel. M ie szk ó w 75. (1204/ IV 96) Sp rze d a m d o jn ą kozę. Lu d w in ó w 85, gm. Żerków. (121 i/r/96) Sp rze d a m kozę. W ita szy c zk i 32; po godz ( 1212/ R/96) Sp rze d a m m ie szalnik, śrutow nik, silnik 7,5 k W i 5 k W. W ita szyce, R o s z a r- Uicza 4. (1215/R/96) Sp rze d a m krow y na w ycieleniu lub po wycieleniu. Jaraczewo, ul. Jarocińska 29. (1227/R/96) Sp rze d a m nasiona k u k u ryd zy na zielonkę - 2 z ł/ k g. W o jcie ch o w sk i, W o la K sią ż ę c a 55, gm. K o tlin. (1233/R/96) Sprzedam konia - klacz 7-letnia. Potarzyca, ul. W yzwolenia 50. (1234/R/96) Sprzedam krowę. Chw ałkow o K o ś cielne 26, gm. K s ią ż. (1237/R/96) Sp rze d a m ziem ię - 0,60 ha, kl. I I I. Cielcza, ul. Poznańska 28a. (1240/R/96) Sp rze d a m jałó w ki z pochodzen iem. M ie szków, ul. P o zn a ń ska 3a, tel. 52. (1248/R/96) W ykonuję usługi sypania wałów szparagów. B ach o rze w 51. (1265/R/96) Sp rze d a m opryskiw acz ciągnikow y. W ilcza 14. (1274/ R / 96) Sprzedam słomę prasowaną z pszenżyta, pług d w u skib o w y. Sław oszew 86. (1282/R/96) Sp rzed a m cią g n ik M T Z 82, ro k Prod. 87. G o lin a, ul. W o ln o ści 14. (1291/R/96) OGŁOSZENIA DROBNE Sprzed a m : U rsu s C , 1982 r., 650 m tg. Sm o sze w 64, K o b ie rn o, k. K ro to s zy n a, tel. (0-64) Sp rze d a m pług dw u skib o w y. S zy m a - now ice 77, G iz a łk i, telefon (1302/R/96) Sp rze d a m gospodarstw o rolne - 7 ha, bardzo tanio. G olina, Zakrzew ska 28. (1318/R/96) S k u p u ję ziem niaki ja d a ln e, w arzyw a. W itaszyce, ul. Leśna 1, tel (1320/R/96) S p rze d a m sadzenia ki B ry za. Ja r a czew o, ul. Ja ro c iń s k a 33. (43/RJ/96) Sp rze d a m ziem n iaki B ry za i Lo to s. W ieruszewski, Zalesie 58. (44/RJ/96) RÓŻNE Videofilm ow anie. Ja ro c in, ul. B a rw i- ckie go 2, tel (1104/R/96) Komputeropisanie - tekst, tabele, wykresy, g ra fik a, nap isy. K o n ta k t: b iu ro o głoszeń G. J. lu b C ie lc za, ul. S z k o l na 1 la. Zgubiono legitymację szkolną na nazw isko : M a rcin Z a ra d n y. Komputeropisanie: prace dyplom o we, m agisterskie, inne. In fo rm a cja : ; Ja ro c in - os. K o n sty tu c ji 3 M a ja 2 1 / 1 6, os. R ze czyp o sp o lite j 1 /35. (175/96) Usługi malarskie - Andrzej K ozłow sk i, Ja ro c in, ul. O d rza ń sk a 7 (Ł u g i). (1253/R/96) Fo tografow anie okolicznościow e: ślu b y, ko m u n ie itp. F o t o -C it, J-n, ul. W o jsk a P o lskie g o 55 (S A M ). T a n io! W yso k a jak o ść! (1259/R/96) O d d a m w dzierżaw ę pom ieszczenie - pow. ok. 100 m2, w centrum. Sprzed am chłodziarkę i bufet. In fo rm a cja po g o d z , tel (1277/R/96) Studio V ideo T ro ch a F ilm - realizacja filmów: dokum entalnych, oświatow ych, d y d a k ty c zn y ch, in stru k ta żo w ych, p ro m o cy jn y ch. Ja ro c in, os. K o n s ty tu c ji 3 M a ja 16/2 9, tel (1312/R/96) N a zebraniu zarządu U czniow skiego K lu bu Sportowego Czw órka, odbytym w d n iu r., do dym isji podał się prezes - m g r inż. T a d e u sz W iśniewski. (1321/R/96) PRACA Firm a zatrudni mężczyznę. W ym a gan ia - w iek d o 30 lat, p raw o ja z d y kat. B, pełna d ysp o zy cy jn o ść, operatyw ność. M ile w id zian a zn a jo m o ść b ra n ży w ędkarskie j. Z g ło sze n ia p rzyjm u jem y pod telefonem P o szu k u ję p ra cy - kierow ca kat. B C E T. A d re s w biurze ogłoszeń. (1205/R/96) Przyjm ę ucznia w zawodzie kamieniarskim (w yró b: n a g ro b k i, m a teria ły b u dowlane). W itaszyce, ul. Słowackiego 15, tel (1221/R/96) P o trze b n a pani z prawem ja zd y, samodzielny pokój. Adres w biurze ogłoszeń. (1223/R/96) Z a tru d n ię m u rarza, p ra ca w a k o r d zie. W iad o m o ść: tel ; po godz (1281/R/96) Przyjm ę murarza - dobre w ynagrodzenie. L ise w 29a. (1290/R/96) C h c e s z za ro b ić w wolnym czasie - za dzw o ń. O fe rta d la każd e go. T e l (1301/R/96) P o trzeb u je m y lu d zi, k tó rzy ch cą za ro b ić d o d atko w e pienią dze d zia ła ją c sam odzielnie w wolnym czasie. Ja ro cin, ul. S z u b ia n k i 2. (1322/R/96) LEKARSKIE Kom puteropisanie, lam inowanie, identyfikatory. K a lis z, S k a lm ie rzy ck a 10, p o k. 13, ( ). Iw ona U d z ik, lek. med. położnik-ginekolog, przyjm uje w każdy poniedziałek Ż a lu z je - p oziom e, pionow e, rolety i czwartek w godz G ab i zew nętrzne. F a k tu ry V A T. O s. K o ś net: Ja ro c in, os. K o n s ty tu c ji 3 M a ja 18 ciu s z k i 6 / 4 0, tel (pierw sze w ejście od u l. W ro cław skiej). M o żliw a rejestracja telefoniczna: c o Zesp ó ł m u zyczny "O m e g a - wesela, dziennie w godz , tel. w ie czo rki. G o lin a, ul. 1 M a ja (979/R/96) S P E C J A L I S T Y C Z N Y G A B I N E T G I N E K O L O G I C Z N Y - U S G - lek. med. A n d rzej P ajdow ski, specjalista gin e ko lo g -p o ło żn ik. P rzyję cia : ponied zia łe k, śro d a i czw arte k , soboty R eje stracja telefon iczn a : B a d a n ia U S G - cią ży, gineko logiczne gło w icą dopoch w o w ą z pustym pęcherzem m o czo w y m (w ram ach w izyty gineko logicznej - bez dodatkowej opłaty), ró w n ie ż oce na ja je - czkow ania w niepłodności, piersi, szyi i tarczycy, ja m y brzusznej, jąd e r (d o ku m e n tacja zd jęcio w a b ad a ń ). P R A C O W N IA U S G i G A B I N E T G I N E K O L O G I C Z N Y czyn n e także cod zien n ie ran o o d p o n ie d zia łku d o so b o ty - bez w cześniejszej rejestracji - od 8.15 do Ja ro c in, ul. P a rk o w a 1/20 (od ul. ŚW. D u ch a ). P O R A D Y L E K A R S K I E T E L E F O N I C Z N E - cod zien n ie w g o d z G A B I N E T D E R M A T O L O G I C Z N Y, lek. med. A nna P ajdow ska - dermatolog-wenerolog, przyjm uje w torki i p ią tk i od godz do Z a b ie g i d erm ato lo giczn e - e le ktro koagula cje, leczenie cie k ły m azotem. Ja ro c in, ul. Parkow a 1 /20, tel M A M M O G R A F I A i U S G, diagnosty k a i leczenie chorób su tka, lek. med. M a ria S iu d a - F iz e k, specj. radiolog; lek. med. T o m a sz Sch re ib er (le karze W ielko p o lskiego Centrum O n k o lo gii w P o zn a n iu ), lek. med. A ndrzej P ajd o wski - biopsje piersi pod kontrolą U S G - p rzy ję cia (b e z rejestracji): śro d y od d o 16.00, so b o ty o d d o Cena badania: m am m ografia - 50 zł + U S G - 20 zł; Ja ro c in, ul. Zaciszna (Przychodnia O T L ). Inform a cje telefoniczne O S T E O P O R O Z A - D E N S Y T O - M E T R I A. O d kw ietn ia ro zp o czy n a działalność pierwsza w Jarocinie pracow nia d ia g n o zu ją ca osteoporozę (sto pień o d w apnienia ko ści). B a d a n ia w y ko n u je się aparatem u ltra d źw ię ko w ym ( U S G ) A ch ille s P lu s - o pra cow ane ko m p u tero w o w y n ik i w ydaw ane są po badaniu. P rzyję cia : G abinet L e k a rs k i - le k. med. A n d rzej P a jd o w ski, soboty od 11.00; Ja ro c in, ul. P a rk o w a 1/20. R e je stracja te lefo n iczn a BADANIA OKRESOWE PRACO WNIKÓW i KIEROWCÓW, lekarz uprawniony, S. ELLMANN, specj. med. pracy - zam.: Ja ro c in, os. K o ś c iu s z k i 5 /1 6 ; p rzyjm u je w środy: P rzy ch o d n ia, ul. Hallera, pok. 35, 1 p.; godz (928/R/96) BADANIA WSTĘPNE i OKRESO WE PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW i KIEROWCÓW oraz PORADY LE KARSKIE - E. SKRZYPCZYŃSKA, lekarz medycyny pracy, internista. P rzy ch o d n ia R e jo n o w a w Ja ro cin ie, gabinet N o 12, od godz (tel ), tel. dom owy (957/R/96) GABINET LEKARSKI - lek. med. ALEKSANDRA FLORCZYK, lekarz chorób wewnętrznych, schorzenia reumatyczne, leczenie osteoporozy, badania EKG, wizyty domowe. Ja ro cin, ul. M a linowskiego 2; przyjęcia : w torki od d o 19.00, tel. gab in etu , tel. dom ow y: (980/R/96) RADOSŁAW BAHŁAJ - internista, EKG, wizyty domowe. P rzyję cia : śro d y Ja ro c in, ul. Sied le m iń ska 4; tel. dom , gab (1091/R/96) GABINET OKULISTYCZNY, dobieranie soczewek kontaktowych, lek. med. Hanna Marczuk - Zielińska, okulista. P rzy ję cia : w to rk i i czw a rtk i , p ią tk i Ja ro c in, ul. S ło n e czn a 8. (1192/ R / 96) Radosław Bahłaj - internista; EKG, wizyty domowe. Ja ro c in, ul. Sied le m iń s k a 4, śro d a ; tel , g ab (1250/R/96) Lek. med. Przemysław Kęsa - specjalista ortopeda; p iąte k USG stawów biodrowych niemowląt - g o d z Ja ro c in, ul. K a rw o w skie g o 32. (1270/R/96) GABINET PSYCHIATRYCZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNY, lek. med. Paweł Jerzycki, ul. W ę glo w a 1; rejestracja te lefoniczna (1292/R/96) GABINET NEUROLOGICZNY, lek. med. B. ŁYSIAK-MAŁECKA, NEUROLOG. P rzy ję cia : Ja ro c in, ul. W rocław ska 38; środa, piątek , telef (1315/R/96) SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY - lek. med. K. MAŁECKI - SPECJALISTA GINE- KOLOG-POŁOŻNIK proponuje państwu: leczenie zaburzeń miesiączkowania, klim akterium, niepłodności, osteop o ro zy, now oczesne i kom ple ksow e p row adze nie c ią ży. P rzyję cia : w torek, czw arte k , telef ; Ja ro c in, os. K o n s ty tu c ji 3 M a ja 37 (b lo k p rzy o b w o d n icy). (1315/R/96) Lek. med. GRZEGORZ SZYM CZAK - SPECJALISTA CHIRURG; gabinet: al. N ie p o d le g ło ści 6, w to rki W izy ty dom ow e: zgło szen ia tel GASTROSKOPIA (b a d an ie p rze ły k u, ż o łą d k a i dw unastnicy ), czw artki ; ul. Hallera 9, p o k ó j 7; rejestracja d o g a stro sko p ii: tel (1316/R/96) BADANIA WSTĘPNE, OKRESO WE UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW, KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW i KIEROWCÓW, PORADY LEKAR SKIE - łek. med. ROMAN OWCZA- RZAK, specjalista medycyny przemysłowej, internista. Jarocin, ul. T. K o ściu s z k i 16a (P rzy c h o d n ia J A F O ), W T O R K I, godz ; telefon dom (1324/R/96)

20 Nr 16, str. 16 OGŁOSZENIA 19 kw ietnia 1996 r. SPEC JA LISTY C Z N E GABINETY LEK A RSK IE J A R O C I N U L. S I E N K I E W I C Z A 14 (5 0 m od d w o rc a P K S ) Przyjm ują specjaliści z klinik poznańskich w zakresie: chorób wewnętrznych i kardiologii poniedziałek dr med. Andrzej TYKARSKI chorób uszu, nosa, gardła i krtani poniedziałek lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK ginekologii i położnictwa, onkologii wtorek sobota: telefoniczne uzgodnienie dr med. Ewa NOWAK-MARKWITZ chirurgii ęcej wtorek lek. med. Jerzy HARASYM CZUK lub lek. med. Mirosław MARKWITZ ortopedii ęcej i dorosłych środa dr med. Jacek KACZMARCZYK chirurgii ogólnej, żył i tętnic I i III środa miesiąca dr med. Grzegorz OSZKINIS chorób oczu czwartek dr med. Andrzej STYSZYŃSKI chorób skóry i dorosłych piątek lek. med. Małgorzata LULA chorób nerek, pęcherza, prostaty i jąder piątek lek. med. Jacek LULA SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI sp e cja liści szp ita li poznańskich Jaro cin, ul. W rocław ska 92B (w ejście od stro n y o sie d la ) G in ek olog - położnik (U S G ) lek. m ed. A n d rz e j C H O J N I C K I piątek D erm atolog lek. m ed. A lfr e d H E S S w to re k N eu rolog d r m ed. M a re k P I E T R Z A K czw a rte k U rolog lek. m ed. A r t u r K U Ł A K O W S K I p o n ie d zia łe k Chirurg - o n k olog lek. m ed. G r z e g o r z U R B A Ń S K I I I i I V so b o ta m -ca R eu m atolog lek. m ed. Ire n e u sz K iz e r śro d a (mi/r/mj ZAKŁAD KSZTAŁCEN IA ZAWODOWEGO w Jarocinie ul. Przemysłowa 3 O Ii Ci A N I Ż U J E K U R S Y: > Podstawowej obsługi komputera PC > Obsługi wózków podnośnikowych > Spawania elektrodami otulonymi oraz w osłonach gazowych > Hotelarstwa z praktykązagraniczną > Bhp, ppoż. i ergonomii dla kadry kierowniczej i pracodawców Z a p r a s z a m y Informacji udziela biurozkz w godz tel. (062) K o m unalny Zakład B u d że to w y Zakład K o m u n ikacji M iejskiej w Ja ro c in ie ul. Z a ciszn a 5, tel. (0-62) o g ł a s z a P R Z E T A R G N IE O G R A N IC Z O N Y na sprzedaż autobusu m arki "A u to s a n " typ H rok produkcji 1984 C ena w y w o ła w c z a w y n o s i zł + 22 % V A T Przetarg odbędzie się 6 m aja 1996 r. o godz , w siedzibie zakładu. W a d iu m w w ysokości 10 % ceny w yw oław czej należy w pła cić w kasie zakła d u, w d n iu p rzetargu do godz W a d iu m złożone przez o fe re ntów, k tó ry c h o fe rty nie zostaną przyjęte, zostanie zw rócone bezpośrednio p o d o ko n a n iu o fe rty, a o fe re n to w i, któ re g o o fe rta została p rzyjęta, zostanie zachow ane na poczet ceny. m Z H U R T V "Elektronie " zaprasza do sk le p ó w p r z y ul. W rocław sk iej 9 (o b o k apteki) i ul. Ta rg o w e j 2, w raz z se rw ise m UWAGA! N a jta ń sz y system sp rz e d a ż y ra ta ln ej bez ż y ra n tó w P o le c a m y sprzęt R T V - S A T renom ow anych firm, z 3-letnią gwarancją. Z a pe w n ia m y serwis g w arancyjny i pogwarancyjny. D o g o d na sprzedaż ratalna dla rencistów, emerytów, rolników oraz osób pracujących. I wpłata 10 % (raty o d 3 do 24 m iesięcy). w godz sobota Sekcja Pielgrzym kow a Biura Podróży M E D IT E R R A N E U M n Poznaniu zaprasza DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE do La Salette i Lourdes Term in: po 20 lipca br. Zgłoszenia można kierować pod telefon GÓRA 16 Zgłoszenia p o g , do 28 k w ietn ia (1945/R/96) O K N A, DRZWI, WITRYNY R O LETY, P A R A P E T Y Z PCV N I E M I E C K I P R O F I L "REHAU NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ w ró żn ych kszta łtach kolo ra ch, w ie lk o ś c ia c h I s p o sob a ch m o n to w a n ia szyby zespolone, łączo ne z ró żn ych ro d zajó w szkła (o rygin a ln e, ate sto w an e) szkło te rm o flo a t, szkło typu float be zba rw n e i ko lo ro w e szkło orn a m e n to w e i z b ro jo n e szkło bezpieczne I an tyw ła m a n io w e, szkło pancerne kulo o d p o rn e D L A T W O J E G O D O M U, S K L E P U, Z A K Ł A D U UWAGA NOWA REWELACYJNA OFERTA OKNA TYPOWE 10 % TANIEJ RATY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI TYLKO U NAS: PRODUKCJA, MONTAŻ, SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY NA MIEJSCU Z A K Ł A D P R O D U K C Y JN O -U S Ł U G O W Y T O M A S Z T O N T O R Kalisz, ul. W a rs za w sk a 10 Te l. (0-6 2 ) Fax TONTOR Firma poszukuje kandydatów na swoich przedstawicieli na terenie Jarocina i okolic. Wymagane doświadczenie w zakresie budownictwa, a w szczególności w zakresie stolarki budowlanej. Olerty wraz Za progiem wiosna, ale Ty pomyśl ju ż o przyszłej zimie Centrum Grzejnictwa M IG R O proponuje PEŁEN ZESTAW URZĄDZEŃ DO EKONOM ICZNEGO OGRZANIA TW OJEGO I)OM U, MIESZKANIA Ponadto od w rześnia oprócz stałego asortym entu dodatkow o w sprzedaży aluminiowe grzejniki produkcji włoskiej M odex J a r o c in, ul. M o n iu s z k i 14 (D o m U s łu g, I I p ię tro ), tel P o n ie d zia łe k - p ią te k , so b o ta Zapraszam y

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej : v i.., i t ŁNOSPRAWNYC ( S /Y M E n. ul. Młyńska 2d 37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej GRAM Y

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

' l i i B k P i i Ł...

' l i i B k P i i Ł... ora 1 SPIS ZAW ARTOŚCI TECZKI ' l i i B k P i i Ł...... I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo