Stężenie sodu i potasu w krwi pępowinowej a termin porodu noworodka, płeć i urodzeniowa masa ciała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stężenie sodu i potasu w krwi pępowinowej a termin porodu noworodka, płeć i urodzeniowa masa ciała"

Transkrypt

1 256 Artykuły oryginalne Hygeia Public Health / original 2011, 46(2): aers Stężenie sodu i otasu w krwi ęowinowej a termin orodu noworodka, łeć i urodzeniowa masa ciała Sodium and otassium concentration in umbilical cord blood vs. neonate arturition term, gender and birth weight Barbara Zych 1/, Małgorzata Sztanke 2/, Krzysztof Sztanke 2/, Bogumił Lewandowski 1/, Kazimierz Pasternak 2/ 1/ Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski 2/ Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wstę. Z rzemianą sodu wiąże się ściśle rzemiana otasu i regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Sód jest głównym elektrolitem łynu zewnątrzkomórkowego, odczas gdy otas wewnątrzkomórkowego. Jony sodu służą głównie do utrzymania stałej osmolarności środowiska oraz do wydalania reszt kwasowych. Jony otasu orócz tych funkcji są niezbędnymi aktywatorami wielu enzymów wewnątrzkomórkowych, związanych rzede wszystkim z rzemianą białek i węglowodanów. Cel. Przedstawiono stężenia sodu i otasu w krwi ęowinowej w zależności od terminu orodu, łci i urodzeniowej masy ciała noworodka. Materiał i metoda. Oznaczenia ierwiastków wykonano metodą ICP-OES, a wyniki analizowano statystycznie w oarciu o orogramowanie STATISTICA, rzyjmując za istotne <0,05. Wyniki i wnioski. W krwi ęowinowej badanych noworodków średnie stężenie sodu (145,30±8,06 mmol/l) i otasu (4,75±0,51 mmol/l) mieściło się w zakresie wartości uznanych za rawidłowe. W związku z owyższym wydaje się, że fizjologiczne mechanizmy homeostazy organizmu mogą utrzymać na rawidłowym oziomie równowagę elektrolitową rodzącego się noworodka niezależnie od czasu trwania ciąży, łci i urodzeniowej masy ciała. Słowa kluczowe: sód, otas, noworodek, krew ęowinowa Hygeia Public Health 2011, 46(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Introduction. The transformation of sodium is closely related to otassium metabolism and regulation of fluid-, electrolyte- and acid-base balance. Sodium is the major electrolyte of extracellular fluid, while otasium of intracellular. Sodium ions are mainly resonsible for maintaining a constant osmolarity and excretion of amino acid residues. Potassium ions are also essential activators of many intracellular enzymes, related to the metabolism of roteins and carbohydrates. Aim. The sodium and otassium concentrations in umbilical cord blood were analyzed with regard to the term of arturition, gender and birth weight of a neonate. Material & method. The element determination was done with the alication of ICP-OES method and the results were analyzed statistically on the basis of the STATISTICA software, with <0.05 as significant. Results & conclusions. The newborn umbilical cord blood shows that the average concentration of sodium (145,30±8,06 mmol/l) and otassium (4,75±0,51 mmol/l) falls within the normal range. Therefore, it seems that the hysiological mechanisms of human homeostasis may maintain a roer electrolyte balance in a newborn, regardless of the duration of regnancy, neonate gender and birth weight. Key words: sodium, calcium, newborn, umbilical cord blood Adres do koresondencji / Address for corresondence Barbara Zych Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski ul. Pigonia 6, Rzeszów tel , Wrowadzenie Poród, czas bezośrednio orzedzający urodzenie noworodka oraz owikłania odczas ciąży niejednokrotnie rowadzą do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej rodzącego się dziecka. Zaburzenia gosodarki wodno-elektrolitowej są równie częstym zjawiskiem obserwowanym w ierwszych dobach życia każdego noworodka, a zwłaszcza, jeżeli znajduje się on w gruie dzieci urodzonych rzedwcześnie lub z objawami zakażenia, gdzie nie rozoznany zbyt wcześnie może rzyczyniać się do owstawania trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego [1]. Stężenia sodu i otasu w krwi ęowinowej noworodków niewątliwie wływają na organizm rozwijającego się łodu i adatację noworodka o orodzie do życia ozamacicznego, regulując równowagę kwasowo-zasadową i ściśle wiążąc się ze sobą.

2 Zych B i ws. Stężenie sodu i otasu w krwi ęowinowej a termin orodu noworodka, łeć i urodzeniowa masa ciała 257 Sód stanowi niezbędny składnik diety, a jako kation łynu ozakomórkowego bierze udział w wielu rocesach metabolicznych [2]. Porzez utrzymanie ciśnienia osmotycznego i udział w regulacji gosodarki wodno-elektrolitowej, bierze udział w utrzymaniu homeostazy organizmu noworodka. Odgrywa zasadnicze znaczenie w regulacji rzeuszczalności błon komórkowych i wływa na utrzymanie rawidłowej obudliwości nerwowo-mięśniowej, uczestniczy w rzewodzeniu imulsów nerwowych, skurczach mięśni oraz transorcie w organizmie aminokwasów, węglowodanów i witamin [1,3]. Prawidłowe stężenie sodu w osoczu wynosi mmol/l, a w ciągu doby u noworodka zaotrzebowanie na ten ierwiastek waha się w granicach 2-3 mmol/kg m.c. [3,4,5,6]. Zaburzenia gosodarki sodowej wystęują często u noworodków rzedwcześnie urodzonych z małą urodzeniową masą ciała, jednak znacznie częściej hiernatremię obserwuje się ze względu na dużą utratę wody w ierwszych godzinach życia noworodka. Zmniejszenie stężenia sodu w surowicy krwi jest najczęściej związane z nadmiernym dowozem wody, zbyt małą odażą sodu lub wystąieniem zesołu nierawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), co może mieć miejsce w zesole asiracji smółki, zaaleniu łuc lub oon mózgowo-rdzeniowych. W rzyadku zmniejszenia stężenia sodu we krwi ojawiają się objawy ze strony OUN, związane z obrzękiem mózgu manifestują się zaburzeniami świadomości, zmianami naięcia mięśniowego i drgawkami [7,8]. Potas obok sodu odgrywa równie ważną rolę w organizmie ludzkim. Jest najważniejszym kationem wewnątrzkomórkowym [1,9,10]. Zaledwie 2% całej uli otasu znajduje się w rzestrzeni ozakomórkowej, a mimo to stanowi główny wyznacznik otencjału błon komórkowych [10,11,12]. Jony otasu odgrywają również istotne znaczenie w różnicowaniu się komórek we wczesnym embrionalnym rozwoju organizmu [13]. Prawidłowe stężenie otasu waha się w zakresie 3,5-5,5 mmol/l. Noworodki dobrze tolerują stężenia między 3,0-6,5 mmol/l, jednak stężenia oza tym zakresem wymagają korekcji. Zaotrzebowanie noworodka na otas w ciągu doby wynosi 1-3 mmol/kg m.c. i jest niezbędne dla utrzymania rawidłowej czynności skurczowej mięśni [4]. Na zawartość otasu w organizmie może wływać wiele czynników. Wśród najczęstszych rzyczyn hiokaliemii wymienia się niedobór w diecie lub nadmierną utratę otasu rzez rzewód okarmowy (wymioty, biegunki, zaburzenia wchłaniania) i nerki (nefroatia, diureza osmotyczna, leki moczoędne, kortykosteroidy, zaburzenia wydzielania hormonów kory nadnerczy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej) [3,11,14]. W ierwszym tygodniu życia noworodka, można zaobserwować zaburzenia bilansu otasu, które są szczególnie nasilone i utrzymują się u noworodków rzedwcześnie urodzonych. Objawy kliniczne hiokaliemii mogą być zróżnicowane. Najczęściej sotykane są zaburzenia rytmu serca od ostacią słaszczenia odcinka ST, słaszczenie lub odwrócenia załamka T, obecność fali U, dodatkowe skurcze komorowe lub migotanie rzedsionków, a także oszerzenie i zwiększenie amlitudy zesołu QRS [3,10]. Ponadto obserwuje się osłabienie mięśni, utrudniony asaż jelitowy, a w skrajnych rzyadkach objawy niedrożności. Zwiększenie stężenia otasu również stanowi zagrożenie życia i wymaga leczenia, ze względu na możliwość wystąienia rzedwczesnych obudzeń nadkomorowych, rowadzących do zatrzymania krążenia [3,8,10]. Cel racy Określenie stężenia sodu i otasu we krwi ęowinowej rzy użyciu metody emisyjnej sektrometrii atomowej oraz ustalenie czy stężenia te różnią się w zależności od terminu orodu, łci i urodzeniowej masy ciała noworodka. Materiał i metody Badaniem zostało objętych 71 kobiet rodzących w wieku lat w Szitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Przed zakwalifikowaniem do udziału w badaniach wykluczono wady wrodzone i inne nierawidłowości rozwojowe łodów. W 52 rzyadkach (73,2%) ciążę zakończono orodem fizjologicznym. Wśród badanej oulacji od względem kolejności ciąży zaobserwowano wzrost średnich wartości sodu w każdej ciąży, odczas gdy stężenie otasu utrzymywało się na stałym oziomie. Ze względu na tydzień ukończenia ciąży dokonano odziału na trzy gruy, w oarciu o regułę Naegelego: ierwszą gruę stanowiły kobiety rodzące do 37 tygodnia ciąży, drugą kobiety rodzące między tygodniem ciąży, trzecią kobiety rodzące owyżej 42 tygodnia trwania ciąży. Poulację badaną odzielono na 2 gruy ze względu na łeć noworodka (męska i żeńska) i urodzeniową masę ciała (normalna masa urodzeniowa: g; duża masa urodzeniowa: 3501 g i owyżej). W surowicy krwi oznaczono stężenie sodu i otasu metodą emisyjnej sektrometrii atomowej z lazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-AES Inductively Couled Plasma Atomic Emission Sectrometry) rzy użyciu sektrometru Liberty 2 AX firmy Varian. Uzyskane wyniki oddano analizie statystycznej w oarciu o orogramowanie STATISTICA, rzyjmując za istotne statystycznie różnice <0,05.

3 258 Hygeia Public Health 2011, 46(2): Wyniki i ich omówienie Analizując stężenie sodu w osoczu krwi ęowinowej całości badanej gruy w zależności od sosobu ukończenia ciąży stwierdzono, że był on wyższy w rzyadku orodów fizjologicznych. Różnice te były istotne statystycznie w orównaniu do stężenia sodu w krwi ęowinowej noworodków rodzonych za omocą cięcia cesarskiego (<0, ). Średnie stężenie sodu wzrastało w niewielkim zakresie w kolejnych ciążach, jednak zmiany te nie były istotne statystycznie (tab. I). Stężenie otasu w krwi ęowinowej względem sosobu ukończenia ciąży było nieco wyższe w rzyadku orodów fizjologicznych. Z kolei stężenie badanego ierwiastka obniżało się w niewielkim zakresie w kolejnych ciążach. Zarówno sosób ukończenia ciąży jak i kolejność orodów nie były istotne statystycznie. Średnie stężenie sodu w krwi ęowinowej badanych noworodków wynosiło 145,30±8,06 mmol/l (tab. II), mieszcząc się w zakresie normy. Podobnie analizowane stężenie otasu mieściło się w zakresie wartości uznanych za rawidłowe, średnio 4,75±0,51 mmol/l (tab. II). Stężenie sodu w badanej gruie zmieniało się w zależności od terminu orodu. Najwyższe średnie stężenie sodu było w tygodniu orodu (145,91 mmol/l) w orównaniu z ozostałymi gruami. Analiza stężenia sodu w krwi ęowinowej zależnie od łci i urodzeniowej masy ciała noworodka, wykazała wyższe jego wartości odczas orodu noworodków łci żeńskiej z masą ciała mieszczącą się w rzedziale g (tab. III). Nie zostało jednak udowodnione wystęowanie istotnych statystycznie różnic w stężeniu sodu w zależności od łci i urodzeniowej masy ciała noworodka. Tabela I. Materiał badawczy dane ogólne Table I. Research material general data Sosób ukończenia ciąży Poród fizjologiczny Cięcie cesarskie x SD x SD Na,25 6,79 137,23 5,31 U Manna-Whitneya 0,000 K 4,82 0,55 4,54 0,33 U Manna-Whitneya 0,077 Kolejność ciąży ierwsza druga trzecia i kolejne x SD x SD x SD Na 145,05 9,12 145,37 8,16 145,63 6,28 analiza wariancji 0,972 K 4,78 0,54 4,71 0,56 4,75 0,41 analiza wariancji 0,871 Tabela II. Stężenie sodu i otasu w krwi ęowinowej noworodków Table II. Sodium and otassium concentrations in umbilical cord blood Odchylenie standardowe Zakres zmienności Kwartyl dolny Mediana Kwartyl górny Na 145,30 8,06 131,13-161,80 139,17,39 151,56 K 4,75 0,51 3,92-5,87 4,28 4,68 5,05 Tabela III. Stężenie sodu i otasu a tydzień orodu, łeć i masa ciała noworodka Table III. Sodium and otassium concentrations vs. week of arturition, neonate gender and birth weight Tydzień orodu 37 tydzień i oniżej tydzień 42 tydzień i owyżej x SD x SD x SD Na,20 7,63 145,91 8,07 139,75 7,65 analiza wariancji 0,246 K 5,22 0,52 4,68 0,49 4,84 0,53 ANOVA Kruskala-Wallisa 0,049 Płeć noworodka Męska żeńska x SD x SD Na,08 7,49,50 8,52 t-studenta 0,208 K 4,71 0,43 4,78 0,59 U Manna-Whitneya 0,868 Urodzeniowa masa ciała noworodka normalna masa urodzeniowa duża masa urodzeniowa SD SD Na 145,35 8,39 145,06 6,02 Cochrana-Coxa 0,896 K 4,77 0,53 4,59 0,36 U Manna-Whitneya 0,381

4 Zych B i ws. Stężenie sodu i otasu w krwi ęowinowej a termin orodu noworodka, łeć i urodzeniowa masa ciała 259 Na ,2 37 i oniżej i owyżej 37 i oniżej i owyżej Tydzień orodu Tydzień orodu Ryc. 1. Stężenie sodu i otasu a tydzień orodu noworodka Fig. 1. Sodium and otassium concentrations vs. week of arturition Na chłoiec Płeć dziewczynka Ryc. 2. Stężenie sodu i otasu a łeć noworodka Fig. 2. Sodium and otassium concentrations vs. neonate gender Na niska Masa duża K K 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 5,00 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70 4,65 4,60 4,55 4,50 chłoiec Płeć dziewczynka Ryc. 3. Sód i otas a urodzeniowa masa ciała noworodka Fig. 3. Sodium and otassium concentrations vs. neonate birth weight Analiza stężenia otasu w krwi ęowinowej w zależności od tygodnia orodu wykazała, najwyższe wartości badanego ierwiastka do 37 tygodnia trwania ciąży. W wyznaczonym terminie orodu stężenie otasu ulegało nieznacznemu obniżeniu, by o wyznaczonym terminie orodu onownie wzrosnąć. Z rzerowadzonych badań wynika, że stężenie otasu zależy w sosób statystycznie istotny od tygodnia K 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 niska Masa duża ciąży w momencie orodu. Stężenie otasu w rzyadku orodu rzed 38 tygodniem ciąży istotnie różni się od stężenia otasu względem orodu omiędzy 38 a 41 tygodniem ciąży (=0,049). Średnie stężenie otasu, w krwi ęowinowej w zależności od łci było nieco wyższe odczas orodów noworodków łci żeńskiej o otymalnej masie ciała ( g), w orównaniu z orodami noworodków łci męskiej o dużej urodzeniowej masie ciała. Nie stwierdzono natomiast zależności statystycznych między stężeniem otasu a łcią noworodka, czy urodzeniową masą ciała (tab. III). Dyskusja Zaburzenia gosodarki wodno-elektrolitowej rowadzą do wielu nierawidłowości w metabolizmie noworodka. Nastęstwa mogą być wczesne i dotyczyć rozwoju w okresie łodowym lub odległe widoczne w życiu ozamacicznym, niekorzystne dla dalszego rozwoju sychofizycznego noworodka. Jak wykazują wyniki badań własnych, stężenie sodu we krwi ęowinowej w badanej gruie noworodków zmieniało się w zależności od terminu orodu. Najwyższe średnie stężenie sodu zaobserwowano w terminie orodu (38-41 tydzień ciąży) u noworodków łci żeńskiej z masą ciała 2500 a 3500 g. Podobne wyniki otrzymała Czeszyńska i ws [1]. Badaniami objęła ona oulację 250 noworodków (łeć żeńska: 57,2%; łeć męska: 42,8%), gdzie czas trwania ciąży wynosił od 24 do 42 tygodnia, a masa urodzeniowa wahała się w rzedziale 670 a 4580 gramów. Wykazała ona brak istotnych statystycznie różnic stężenia sodu w zależności od czasu trwania ciąży i łci noworodków. W orównaniu z badaniami własnymi zaobserwowali oni jednak niższe wartości stężenia sodu we krwi ęowinowej zależne od czasu trwania ciąży (36 t.c.: 132,2±3,7 mmol/l; 37 t.c.: 132,8±3,2 mmol/l) i łci noworodka (łeć: żeńska 132,6±3,2 mmol/l; męska 132,9±3,4 mmol/l). Przesunięcie stężenia sodu w kierunku hionatremii w gruie noworodków urodzonych z ciąż owikłanych w orównaniu z noworodkami ochodzącymi z ciąży fizjologicznej, najrawdoodobniej może mieć związek (jak zauważa autorka) z obserwowanym wysokim odsetkiem owikłań w orodach rzedwczesnych. W rzerowadzonych badaniach Elstgeest i ws. [15] również nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie stężenia sodu we krwi noworodków urodzonych rzed 28 tygodniem ciąży w zależności od masy ciała, u których wdrożono wczesne (141,0±3,7 mmol/l) i óźne (141,1±3,8 mmol/l) odżywianie arenteralne. Jak wynika z owyższych danych natychmiastowa interwencja w ostaci żywienia arenteralnego u wcześniaków nie wydaje się mieć istotnego wływu

5 260 Hygeia Public Health 2011, 46(2): na stężenie badanego ierwiastka w ierwszych trzech dobach życia. Również stężenie otasu w tej samej gruie noworodków nie miało istotnego wływu na zmiany w stężeniu otasu w zależności od czasu wdrożenia żywienia arenteralnego (odżywianie wczesne: 4,3±0,5 mmol/l; óźne: 4,3±0,5 mmol/l) [15]. W gruie badanej rzez nas stężenie otasu wynosiło średnio 4,75±051 mmol/l. Stężenie otasu w rzyadku orodu rzed 38 tygodniem ciąży istotnie statystycznie różniło się od stężenia otasu w rzyadku orodu noworodków omiędzy 38 a 41 tygodniem ciąży. Natomiast nie zostało udowodnione wystęowanie istotnych statystycznie różnic w oziomie stężenia badanego ierwiastka w zależności od łci i urodzeniowej masy ciała noworodków. Nieco inne wyniki w zakresie terminu orodu noworodka otrzymał zesół Czeszyńskiej i ws [1]. Dokonane rzez nich obserwacje nie wykazały istotnej różnicy w zakresie stężenia otasu zależnie od terminu orodu (wcześniaki: 5,4-6,0 mmol/l; noworodki donoszone: 7,8±2,0 mmol/l) i łci noworodka (łeć żeńska: 4,6±0,5 mmol/l; łeć męska: 4,6±0,6 mmol/l). Pomimo różnic w stężeniach badanych ierwiastków zarówno badania Elstgeesta i ws [15], Czeszyńskiej i ws. [1] i w badaniach własnych wyniki stężenia otasu mieściły się w zakresie wartości uznawanych za rawidłowe (3,5-5,0 mmol/l) [3]. W świetle uzyskanych wyników własnych wydaje się, że, fizjologiczne mechanizmy homeostazy organizmu mogą utrzymać na rawidłowym oziomie równowagę elektrolitową rodzącego się noworodka niezależnie od czasu trwania ciąży, łci i urodzeniowej masy ciała [1,3]. Wniosek W krwi ęowinowej badanych noworodków średnie stężenie sodu (145,30±8,06 mmol/l) i otasu (4,75±0,51 mmol/l) mieściło się w zakresie wartości uznanych za rawidłowe. Wydaje się, że fizjologiczne mechanizmy homeostazy organizmu mogą utrzymać na rawidłowym oziomie równowagę elektrolitową rodzącego się noworodka niezależnie od czasu trwania ciąży, łci i urodzeniowej masy ciała. Piśmiennictwo / References 1. Czeszyńska MB, Bracik M, Siak-Szmigiel O. Stężenie sodu, otasu i wania zjonizowanego we krwi tętnicy ęowinowej a stan kliniczny i biochemiczny noworodka. Klin Perinatol Ginekol 2001, XXXIV: Cavanaugh BM. Badania laboratoryjne i obrazowe dla ielęgniarek. PZWL, Warszawa Pasternak K. Bioierwiastki w raktyce medycznej. Institute of Health Education and Human Welfare. Lublin Szczaa J. Podstawy neonatologii. Wyd Lek PZWL, Warszawa Sica DA. Sodium and water retention in heart failure and diuretic theray: Basic mechanisms. Cleve Clin J Med 2006, 73 (S2): S2-S7. 6. Szonar L, Ołtarzewski M. Sożycie sodu rzez dzieci i młodzież w Polsce czynnikiem ryzyka zagrożenia zdrowia. Ped Pol 2004, 79 (12): Unal S, Anhan E, Kara N, Uncu N, Aliefendioğlu D. Breastfeeding-associated hyernatremia: retrosective analysis of 169 term newborns. Pediatrics International 2008, 50(1): Borkowski WM. Oieka ielęgniarska nad noworodkiem. Wyd Medycyna Praktyczna Elliott P, Kesteloot H, Ael LJ i ws. Dietary hoshorus and blood ressure international study of macro- and micro-nutrients and blood ressure. Hyertension 2008, 51: Knyl K. Znaczenie jonu otasowego w stanach fizjologii i atologii układu sercowo-naczyniowego. Przew Lek 2006, 2: Macdonald JE, Struthers AD. What is the otimal serum otassium level in cardiovascular atients? J Am Coll Cardiol 2004, 43: Penniiaĭnen VA, Loatina EV, Tsyrlin VA. Effect of Na(+), K(+)-um inhibitors on the sensory ganglia neurite growth. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova 2008, 94(3): Sun W, Bużańska L, Domańska-Janik K i ws. Voltagesensitive and ligand-gated channels in differentiating neural stem like cells derived from the nonhematooietic fraction of human umbilical cord blood. Stem Cells 2005, 23: Dembińska-Kieć A, Naskalski JW (red.). Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban & Partner, Wrocław Elstgeest LE, Martens SE, Loriore E i ws. Does arenteral nutrition influence electrolyte and fluid balance in reterm infants in the first days after birth? PloS One 2010, 5 (3): 9033.

Wpływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych

Wpływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych Influence of birthweight and current body mass on cardiovascular risk factors

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH

PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH IMiD, Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 53 1 Elżbieta Pac-Kożuchowska PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH THE CONCENTRATION OF LIPID PARAMETERS

Bardziej szczegółowo

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 60; Numer/Number 3/2009 ISSN 0423 104X Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych

Bardziej szczegółowo

Luteina (Luteina, Luteina 50 ; progesteron) w leczeniu poronień nawykowych i zagrażających oraz zaburzeń cyklu miesiączkowego (N92.

Luteina (Luteina, Luteina 50 ; progesteron) w leczeniu poronień nawykowych i zagrażających oraz zaburzeń cyklu miesiączkowego (N92. Agencja Oceny Technologii Medycznych Wydział Oceny Technologii Medycznych Luteina (Luteina, Luteina 50 ; rogesteron) w leczeniu oronień nawykowych i zagrażających oraz zaburzeń cyklu miesiączkowego (N92.6

Bardziej szczegółowo

Skuteczność fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mięśnia po treningu fizycznym

Skuteczność fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mięśnia po treningu fizycznym 104 Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2015; 13 (2): 104 115 Wydawnictwo UR 2015 ISSN 2082-369X doi: 10.15584/rzmed.2015.2.4 htt://www.murz.rzeszow.l Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków Rzeszów 2015; 13 (2): 104

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

MARIA KWIATKOWSKA, ANITA CHUDZIK, MAŁGORZATA POKRZYWNICKA, PAWEŁ KRAJEWSKI

MARIA KWIATKOWSKA, ANITA CHUDZIK, MAŁGORZATA POKRZYWNICKA, PAWEŁ KRAJEWSKI Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 3, zeszyt 1, 53-57, 2010 Analiza wcześniactwa, zaburzeń klinicznych i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania u noworodków w przypadkach histopatologicznych

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s Psychoteraia 1 (144) 2008 strony: 27 42 Agnieszka Białas Wiek acjentów a skuteczność sychoteraii i możliwość zmiany cech osobowości Ps y c h o t h e r a y e f f e c t i v e n e s s a n d o s s i b i l

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 9 18 SYLWIA DZIĘGIELEWSKA-GĘSIAK, KALINA MAĆKOWIAK, EWA WYSOCKA, LECH TORLIŃSKI STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM SERUM COPPER

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca Trafalska Probl Hig E Epidemiol i wsp. Stan 2011, odżywienia 92(1): 89-93 a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca 89 Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów

Bardziej szczegółowo

PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA i GINEKOLOGIA

PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA i GINEKOLOGIA ISSN 1899-5624 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia Tom 7 Zeszyt 2 2014 PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA i GINEKOLOGIA Tom 7 2014 Zeszyt 2 KWARTALNIK Wielkopolski Oddzial Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji The Expert s Group recommendations of the Dietary Guidelines for lactating women Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Bardziej szczegółowo

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 2, 52-60 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG RESIDENTS OF WARSAW Halina Cieślak, Barbara Knoff, Zofia Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2015, 5, 2, 151 158 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Jadwiga Kuciel-Lewandowska A D, Małgorzata Paprocka-Borowicz E, F Balneofizjoterapia a gospodarka

Bardziej szczegółowo

OCENA SZYBKOŚCI MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 8-18 LAT W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU JODU W ORGANIZMIE

OCENA SZYBKOŚCI MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 8-18 LAT W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU JODU W ORGANIZMIE S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 10 2013 OCENA SZYBKOŚCI MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 8-18 LAT W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU JODU W ORGANIZMIE ASSESSMENT OF SPEED OF MENTAL PROCESS AMONG

Bardziej szczegółowo

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Ewa Wender-Ożegowska 1, Małgorzata Sporna 2, Agnieszka Zawiejska 1, Agnieszka Sporna 3, Jacek Brązert 1 1 Klinika Położnictwa i

Bardziej szczegółowo

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków WPŁYW NIEDOBORU SELENU NA METABOLIZM HORMONÓW TARCZYCY U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Paweł Zagrodzki Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1 WSTĘP Selen został odkryty w 1817 roku

Bardziej szczegółowo

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska IMiD, Wydawnictwo Aluna Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Anna Lewitt 1, Krzysztof Brzęczek 2, Andrzej Krupienicz 1 1 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 Student

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW Medycyna Pracy 2013;64(3):335 348 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Izabela Czaja-Mitura 1 Dorota Merecz-Kot 2 Wiesław Szymczak 3 Alicja Bortkiewicz 4 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0029

Bardziej szczegółowo

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Małgorzata Szczuko, Teresa Seidler, Mariusz Mierzwa Zakład Podstaw Żywienia Człowieka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Aterogenność

Bardziej szczegółowo

StĘŻenie ołowiu we krwi dzieci Szkolnych z terenów zagłębia Miedziowego a poziom rozwoju SoMatycznego w MoMencie urodzenia

StĘŻenie ołowiu we krwi dzieci Szkolnych z terenów zagłębia Miedziowego a poziom rozwoju SoMatycznego w MoMencie urodzenia StĘŻenie ołowiu we krwi dzieci Szkolnych z terenów zagłębia Miedziowego a poziom rozwoju SoMatycznego w MoMencie urodzenia lead concentration in blood of School children from copper Mining area and the

Bardziej szczegółowo