BRM KJ. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.4.8.2011.KJ. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 15:20 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 9 ogółem). 1. Bożena ROJEWSKA Zaproszeni goście: 1. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 2. Oświatowych Pani Grażyna BUREK 3. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 4. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ - TRZĘSIMIECH 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 1. Przyjęcie protokołu: Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. 2. Wnioski Komisji Edukacji do budżetu Miasta Katowice na 2012 rok. 3. Edukacja prozdrowotna (wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach) w odniesieniu do kampanii społecznej Śmieci tuczą dzieci. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 5. Sprawy wniesione i bieżące: 5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze. 6. Pisma do wiadomości Komisji: 6.1. Odpowiedź na wniosek Komisji o ponowne przeanalizowanie zapisów Zarządzenia nr 155/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i ich zespołów, zespołów szkolno - przedszkolnych, zespołów szkół integracyjnych w roku szkolnym 2011/2012 tak, aby przypadał nie mniej niż jeden etat pedagoga szkolnego na placówkę oświatową Odpowiedź na wniosek Komisji o przebudowę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa barierek usytuowanych przy wejściu do budynku Młodzieżowego Domu Kultury znajdującego się na ul. Tysiąclecia 5 w Katowicach Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości przeprowadzenia remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz wykonania drenażu części wschodniej budynku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach Odpowiedź na wniosek o przygotowanie szczegółowej dokumentacji w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 w Katowicach - Podlesiu Uchwała nr 29/2011 Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa z dnia 20 czerwca 2011 r Wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku ww. liceum w ramach realizacji idei Katowice miasto ogrodów Wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący budowy sali gimnastycznej przy ww. liceum Protest Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący sposobu rekrutacji do tychże szkół Wniosek Radnego Józefa Zawadzkiego o umieszczenie w porządku obrad Komisji Edukacji sprawy utworzenia czwartego oddziału gimnazjalnego klasy pierwszej w Gimnazjum nr 20 w Katowicach Wniosek Dyrektorów Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach o przydzielenie środków finansowych na zabezpieczenie odpadających 2

3 tynków budynku szkoły Pismo rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach z prośbą o wymianę okien w ww. placówce. 7. Komunikaty i wolne wnioski: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek posiedzenia. Radny Józef ZAWADZKI poprosił o to by w punkcie pierwszym zająć się złożonym przez niego wnioskiem dotyczącym utworzenia dodatkowego pierwszego oddziału w Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że nie widzi takiej potrzeby ponieważ z informacji jakie posiada wynika, że sprawa ta jest już pozytywnie rozwiązana, zatem wniosek Pana radnego stanowić będzie jedynie pismo do wiadomości Komisji. Oświatowych Pani Grażyna BUREK potwierdziła, że klasa ta zostanie utworzona. Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt porządku posiedzenia pod głosowanie. Komisja, jednogłośnie - 7 głosów za - przyjęła zaproponowany przez Panią Przewodniczącą porządek posiedzenia. Ad. 1. Przyjęcie protokołu: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poinformowała zebranych, że protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. został przyjęty stosunkiem głosów: 6 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła uwagę na fakt, iż w punkcie 6 posiedzenia Komisji Pisma do wiadomości Komisji znajdują się pisma o dość istotnym znaczeniu, które pośrednio mogłyby stanowić kanwę dla wniosków budżetowych Komisji. Radna Magdalena WIECZOREK zaproponowała by punkt ten przenieść na koniec posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ w świetle powyższego zaproponowała zmianę 3

4 kolejności omawianych punktów. Radni jednogłośnie 8 głosów za - przyjęli zaproponowaną przez Panią Przewodniczącą zmianę porządku obrad. Ad. 3. Edukacja prozdrowotna (wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach) w odniesieniu do kampanii społecznej Śmieci tuczą dzieci. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w zakresie edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do kampanii społecznej Śmieci tuczą dzieci. Oświatowych Pani Grażyna BUREK szczegółowo omówiła zakres prowadzonych w katowickich placówkach oświatowych akcji dotyczących profilaktyki i zdrowego odżywiania uwzględniając programy oraz programy nauczania realizowane na zajęciach szkolnych. Pani Kierownik zwróciła również uwagę na kwestię sklepików szkolnych oraz umiejętność podejmowanie właściwych decyzji w zakresie zdrowego odżywiania. Edukacja prozdrowotna w mieście Katowice zadnim Pani Kierownik od lat jest prawidłowo realizowana. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zapytała jaki procent szkół objęty jest wspomnianymi programami. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że właściwym byłoby motywowanie dyrektorów tych placówek do tego by w sklepikach szkolnych starali się wprowadzać zdrową żywność. Pani Przewodnicząca zapytała czy w tym zakresie podejmowane są jakieś działania. Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że dysponuje wykazem wszystkich szkół i przedszkoli w których przeprowadzone są akcje dotyczące zdrowego żywienia. Te projekty są realizowane w różnych placówkach. Na dzień dzisiejszy nie ma placówki oświatowej w które nie zostałyby poruszone tematy związane ze zdrowym odżywianiem dzieci i młodzieży. Dzieci muszą mieć jednak świadomość, że w sklepiku szkolnym znajduje się zarówno żywność zdrowa jak i niezdrowa. Dyrektorzy placówek coraz bardziej zwracają uwagę na to co sprzedawane jest w sklepikach szkolnych. Wynajmując pomieszczenia dzierżawcy pewne obostrzenia można zamieścić w umowie najmu. Duże pole do popisu ma tu również Sanepid. Zdaniem Pani Kierownik współpraca pomiędzy Wydziałem Edukacji a wspomnianymi instytucjami powinna odnosić pozytywne skutki. Pani Kierownik wyraziła wątpliwość co do zamiany sklepików szkolnych na sklepiki ze zdrową żywnością. Należy pozostawić dzieciom wybór, ale jednocześnie uczyć ich dobrych nawyków żywieniowych. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że tworzenie enklaw bez przedstawienia wyjaśnień byłoby niekompletne. Uświadamianie pewnych rzeczy jest bardzo ważnym elementem kampanii. Miasto jako organ założycielski placówki oświatowej ma możliwość sugerowania dyrektorom szkół, a ci pośrednio najemcom sklepików na co powinni zwrócić uwagę, co powinno być sprzedawane. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym treść artykułu z Dziennika Zachodniego dotyczącego dodatkowych opłat nałożonych na towary niezdrowe. Dorośli są w stanie podjąć właściwą decyzję, dziecko trzeba nauczyć co jest dobre i zdrowe a co nie. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ - TRZĘSIMIECH dodała w uzupełnieni, że działania prowadzone w szkołach wspomagane są działaniami w ramach 4

5 programów profilaktyki prozdrowotnej i ścisłej współpracy Wydziału Polityki Społecznej z Sanepidem oraz Wydziałem Edukacji. To o czym tu mówimy jest prowadzone w ramach programów zdrowotnych. Miasto opłaca program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla gimnazjalistów. Co roku obejmujemy około 500 gimnazjalistów szczegółowymi badaniami, ale i edukacją. Program ten składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest edukacja rodziców w zakresie tego co to są choroby układu krążenia, kiedy one mają swój początek, co się do nich przyczynia. Po tej części edukacyjnej rodzice wyrażają zgodę na badania dzieci. Wyniki tych badań są analizowane z rodzicami. Jeśli są przekroczenia to w kolejnym roku dzieci te ponownie są badane. W ubiegłym roku objętych tym programem zostało 834 dzieci, mniej więcej w połowie dziewczynki i chłopcy. Nieprawidłową masę ciała stwierdzono u 9% dziewcząt i 12% chłopców, otyłość u 5% dziewcząt i 4% chłopców. Również wyniki lipidogramów poddawane są analizie. Podwyższony poziom cholesterolu odnotowano u około 10% dziewcząt i chłopców. Rodzice dzieci z grup podwyższonego ryzyka otrzymują wytyczne co do żywienia czasami też wskazówki lecznicze, a dzieci następnie poddawane są badaniom za rok. Omawiana jest również kwestia palenia tytoniu w ramach programu Kiszone ogórki. Innym programem jest program Dbam o siebie żyję zdrowo. Programem objęte zostało kilkanaście szkół podstawowych i gimnazjalnych. Co roku są to inne szkoły. Program ma charakter konkursu w którym młodzież ma się wykazać działalnością zdrowotną w zakresie żywienia. Dla najlepszych ufundowane są nagrody. Rywalizują między sobą miasta Mysłowice, Katowice i Siemianowice Śląskie działające w ramach jednego Sanepidu. Inicjatywy młodzieży połączone są z majowym piknikiem zdrowotnym. Pani Naczelnik podkreśliła, że działań edukacyjnych angażujących całą rodzinę jest w mieście wiele. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zapytała czy tego typu programy realizowane są co roku. Pani Przewodnicząca poprosiła również o wyjaśnienie jaki procent gimnazjalistów objęty jest tym programem. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ - TRZĘSIMIECH wyjaśniła, że program jest realizowany co roku. Oświatowych Pani Grażyna BUREK podkreśliła, że wszystkie gimnazja są objęte programami. To, że nie ma w danej placówce programu o konkretnej nazwie nie oznacza, że w tej placówce na temat zdrowej żywności się nic nie mówi, ponieważ wszystkie programy edukacyjne zawierają takie tematy. Wszystkie miejskie gimnazja realizują projekty i programy prozdrowotne. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że jeszcze kilka lat temu w przedszkolach miejskich było znacznie mniej produktów zdrowej żywności typu warzywa owoce niż w społecznych odpowiednikach tych placówek. Pani Przewodnicząca zapytała jak to dziś wygląda. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że żywienie dzieci w placówkach oświatowych podlega bardzo wnikliwej kontroli. Sanepid bada nie tylko porcję żywieniową, ale również jadłospis. Jedzenie dziecka w przedszkolach jest zbilansowane. Może zdarzyć się tak, że w przedszkolach społecznych owoców będzie więcej co nie oznacza, że w miejskich placówkach żywią źle. Pani Kierownik podkreśliła, że praktycznie w każdym miejskim przedszkolu stosowane są diety dla dzieci, które tego potrzebują nie tylko tam gdzie jest integracja, ale i w przedszkolach masowych. Pani Kierownik zwróciła uwagę na fakt, że dzieci mają złe nawyki żywieniowe wyniesione już z domu. 5

6 Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że szkoły biorą udział we wspomnianych programach. Pani radna zapytała czy są to programy ogólnopolskie czy są to propozycje miejskich programów. Pani radna poprosiła również o uzupełnieni przedłożonych informacji o fakt, że III Liceum Ogólnokształcące również bierze udział w programie Mam haka na raka. Pani radna stwierdziła, że to co jedzą dzieci wynosi się z domu. W szkołach przedszkolach i innych placówkach tego się nie wypracuje. Pani radna przytoczyła przykład działania rady rodziców w przedszkolu w zakresie ustalania diety dla dzieci i zachęcania maluchów do jedzenia warzyw i owoców. Pani radna stwierdziła, że zgodnie z tym co Pani Kierownik powiedziała dieta jest ustawiana pod dzieci. Niemniej jednak Pani radna zwróciła uwagę na fakt, że są problemy z zapewnieniem dziecku w przedszkolu gorzkiej herbaty lub wody mineralnej. Należałoby się zastanowić czy takiej opcji picia gorzkiej herbaty lub wody mineralnej nie wprowadzić w przedszkolach. Jeśli chodzi o żywienie to Pani radna podkreśliła, że im dziecko jest starasz tym bardziej świadomych wyborów dokonuje. Pojawia się natomiast tu inne niebezpieczeństwo anoreksji i bulimii. Pani radna poprosiła by oprócz tego zdrowego żywienia w szkołach ponadgimnazjalnych zająć się również tym problemem. Pani radna zwróciła się również z prośbą o to by jednak nie tylko słodką, ale i gorzką herbatę podawano do wyboru dzieciom w przedszkolu. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o napoje w przedszkolach jest to temat do negocjacji w konkretnym przedszkolu. Zaświadczenia lekarskie niezbędne są w przypadku gdy dzieci mają alergie na jakieś produkty. Co do rodzajów projektów to Pani Naczelnik Moryń Trzęsimiech wymieniła już projekty miejskie natomiast w wielu przypadkach są to projekty o charakterze ogólnopolskim, albo projekty autorskie realizowane w danej placówce. Odnosząc się do kwestii objęcia profilaktyką anoreksji i bulimii od przełomu marca/kwietnia Wydział Edukacji oraz Wydział Polityki Społecznej współpracują nad stworzeniem miejskiego programu profilaktyki chorób psychicznych. Znaczna część tego projektu jest poświęcona zaburzeniom w odżywianiu anoreksji i bulimii. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poruszyła problem obowiązku picia mleka w przedszkolach z pominięciem dzieci które są w jakiś sposób na mleko uczulone. Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, czy w kontekście tych problemów nie wzmożyć działań edukacyjnych w tym zakresie skierowanych do rodziców. Jest to bardzo trudny temat. Zwykle rodziców zainteresowanych tą tematyką jest niewiele, a pretensji w tym zakresie są ogromne. Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy dzieci, które nie chcą pić mleka, a nie mają stosownego zaświadczenia zmuszane są do jego wypicia. Ponadto Pan radny zapytał jak wygląda kwestia diety dzieci z cukrzycą. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o mleko to musi być zaświadczanie od lekarza, że dziecku nie wolno podać mleka bo wymaga tego Sanepid. Dziecko w wieku przedszkolnym mleko musi pić. Z doświadczenia wiemy jednak, że jeśli dziecko nie chce czegoś zjeść lub wypić to nikt nie jest w stanie go do tego nakłonić. Jeśli z jakiś powodów tego mleka pić nie chce czy nie może to Dyrektor placówki prosi rodzica o dostarczenie do przedszkola zaświadczenia od lekarza pediatry w tym zakresie. Jeśli chodzi o diety cukrzycowe, bezglutenowe itp. to dzieci te staramy się kierować do integracji. Jeśli jednak mamy takie dziecko w przedszkolu masowym to dieta jest bezwzględnie przestrzegana. Mówiąc o dzieciach z cukrzycą należy sobie uzmysłowić, że oprócz diety dziecko wymaga również podania zastrzyku z insuliny w ciągu dnia i to może stanowić pewien problem. 6

7 Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że temat diabetyków to jest temat bardziej złożony. Nie jest to prosta sprawa. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że dopiero niedawno pojawiły się pierwsze obozy dla dzieci dotkniętych tą chorobą połączone z warsztatami informującymi dzieci jak sobie radzić z tą ciężką chorobą. Radna Magdalena WIECZOREK zwróciła uwagą na inne zawiasko jakim jest wypełnianie w przedszkolach przez rodziców formularzy na co dziecko jest uczulone poprzez wpisywanie wszystkich potraw, których dzieci nie lubią. Zdaniem Pani radnej należy uczulić dorosłych by takich rzeczy nie robić. Wypisując wszystkie potrawy, których dziecko nie lubi, nie wytworzymy w tym dziecku dobrych nawyków. Dzieci w przedszkolu poznają nowe smaki często próbując potraw, których do tej pory nie jadły. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że często dzieci nie lubią rzeczy których nie znają lub wręcz się boją. Zdaniem Pani Przewodniczącej należy czasem fortelem zachęcić te dzieci do spróbowania jakiejś potrawy, warzyw czy owoców. Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił uwagę na problem pakowania dzieciom przez rodziców na np. obozy wędrowne czy innego typu wyjazdy lekarstw i suplementów diety. Zdarza się tak, że bez potrzeby leki te są przez dzieci zażywane. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że środki, które są agresywnie reklamowane na co dzień niejednokrotnie nie są nam potrzebne. Rodzice wyposażają dziecko w cały zestaw lekarstw na wszelki wypadek. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że na zebraniach z rodzicami w szkołach poruszane są rozliczne tematy. Poruszane są tam tematy z zakresu zdrowego żywienia. Słusznym by było by wszystkie miejskie szkoły wprowadziły taką tematykę obligatoryjnie. Zajęcia takie powinni prowadzić wychowawcy. Jeżeli bowiem wychowawca ma dobry kontakt z rodzicami to wierzą temu wychowawcy. Co do apteczki na wyjazd to Pani Kierownik przedstawiła informację w oparciu o przykład wyjazdu na zielone szkoły. Jeżeli dziecko zażywa stale leki to te lekarstwa wraz z karteczką informującą o dawkowaniu rodzic przekazuje wychowawcy, a nie dziecku do plecaka. Dawanie lekarstw dzieciom jest błędem. Problemem jest to, że suplementy diety i leki bez recepty stały się panaceum na wszystko. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że w tej sytuacji można tylko zwrócić większą uwagę na edukację i to w takim samym stopniu dzieci jak i rodziców. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień dotyczących warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 7

8 Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że regulamin wynagradzania nie zmienił się w stosunku do tego, który obowiązywał wówczas, gdy ustalał go Minister Edukacji Narodowej. W lutym br. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrolę w około 20 szkołach w zakresie wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Wyniki kontroli wskazują, że co do zasady nie stwierdza się nieprawidłowości. W jednej tylko szkole stwierdzono pewne uchybienia jeśli chodzi o wypłacanie wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na zapisy art. 35 ustawy Karta Nauczyciela, który traktuje o godzinie ponadwymiarowej oraz Wyrok Sądu Najwyższego z 2004 r. w tej materii. Na mocy tych dokumentów stwierdzić należy, iż praca w godzinach ponadwymiarowych nie jest prawem, a obowiązkiem nauczyciela. Zdjęcie z nauczyciela tego obowiązku nie powoduje pogorszenia się warunków zatrudnienia nauczyciela. Karta Nauczyciela odwołuje się do ogólnych przepisów prawa pracy w przypadku gdy materia nie jest uregulowana przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z zapisami art. 80 Kodeksu pracy stwierdza się, że wynagrodzenie przysługuje tylko i wyłącznie za pracę wykonaną. Jeżeli praca nie jest wykonana przysługuje za nią wynagrodzenie jeżeli przepis tak stanowi. Takim przepisem jest np. Rozporządzenie MEN, które mówi o wypłacaniu nauczycielowi wynagrodzenia, ale temu nauczycielowi, który został skierowany do kształcenia. Następnie Pan Naczelnik przytoczył zapisy uchwały Rady Miasta Katowice z 2009 roku regulującej zasady wynagradzania nauczycieli. Nie ma jednak takiego przepisu, który by wprost określał każdy przypadek w którym przysługuje lub nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Ostateczna interpretacja w kwestiach wynikających ze stosunku pracy należy do sądów pracy. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń co do przedłożonej informacji w zakresie godzin doraźnych zastępstw. Zgodnie z tym co Pan Naczelnik powiedział wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pani radna poprosiła o wyjaśnienie co w sytuacji gdy nauczyciel wyjeżdża na wycieczkę pięciodniową. Pani radna zapytała czy nie można by było wypomnianej przez Pana Naczelnika uchwały Rady Miasta z 2009 roku dotyczącej regulaminu wynagradzania rozszerzyć o zapisy dotyczące opieki, pełnionego obowiązku dydaktyczno - wychowawczego jeśli nauczyciel jest na konkursie, wycieczce, zawodach sportowych tak, by wynagrodzenie było wypłacane zgodnie z planem zajęć, które normalnie odbywałyby się w szkole. Pani radna stwierdziła, że w związku z dokumentem przesłanym przez Wydział Edukacji do szkół zapanowało ogólne poruszenie. Pani radna zwróciła się z prośbą o ponownie pochylenie się nad tym problemem ponieważ sytuacja staje się napięta. Coraz częściej słychać głosy, że nauczycielom nie opłaca się jeździć na wycieczki czy zawody sportowe bo na tym tracą finansowo. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że sytuacja ewoluuje. Regulamin, który obecnie obowiązuje na początku zawierał te same uregulowania, które obowiązywały wówczas, gdy kompetencja określania wszystkich składników wynagrodzenia należała do MEN. Regulamin znowelizowany został w 2005 roku. Po przedstawieniu projektu regulaminu nadzorowi prawnemu Wojewody Śląskiego usłyszeliśmy, że zapisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za wycieczki w proponowanej formie zostaną uchylone ponieważ nie są zgodne z obowiązującym prawem. Zatem ten zapis został z regulaminu wykreślony. Obecnie obowiązujące zapisy zawarte w regulaminie zdaniem Pana Naczelnika są zapisami korzystnymi dla nauczycieli. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na fakt, że trzy lata temu zaczęły się pojawiać pierwsze decyzje wojewodów uchylające zapisy, które miasto Katowice ma w swoim regulaminie, a następnie wyroki sądowe mówiące o tym, że jednostka samorządu terytorialnego nie ma kompetencji do regulowania, kiedy i w jakich przypadkach przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Możemy spróbować znowelizować ten regulamin tylko musimy mieć świadomość tego, że jeśli dokonamy tu jakiegokolwiek ruchu Wojewoda może nam proponowane zmiany uchylić. Obowiązujące zapisy są korzystne dla nauczycieli. Jeśli my je znowelizujemy istnieje duże 8

9 prawdopodobieństwo, że Wojewoda je uchyli, a co za tym idzie i te korzystne rozwiązania zostaną zupełnie wyeliminowane. By znaleźć rozwiązanie tej sytuacji możemy spróbować przedyskutować naszą interpretację przepisów w zakresie wycieczek szkolnych. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że należy ten problem rozwiązać polubownie, a nie poprzez sądy pracy. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że Warszawa i Gdynia poradziły sobie z tym problemem. Zdaniem Pani radnej prawnicy powinni zająć się tą sprawą by wypracować najkorzystniejsze rozwiązania. Skoro w innych miastach się to udało to dlaczego miałoby się nie udać w Katowicach. Działamy przecież w jednych obowiązujących w Polsce ramach prawnych. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że każdy wojewoda na swoim terenie ma prawo do kontroli legalności uchwał podejmowanych przez Radę. Nie wszyscy w taki sam sposób odnoszą się do tych samych kwestii. W 2009 roku Wojewoda nam zapisów tego regulaminu nie uchylił. Po tym czasie nastąpił jednak wysyp rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów z różnych województw w tym zakresie oraz wyroków sądów. Jeżeli jednak teraz tworzylibyśmy regulamin wynagradzania w takim kształcie jak obecnie obowiązuje to zdaniem Pana Naczelnika Wojewoda zakwestionowałby niektóre zapisy tego regulaminu jako niezgodne z obowiązującym prawem. Jeśli chodzi o wycieczki w tym zakresie zaczęły się pojawiać rozstrzygnięcia. Pan Naczelnik wyraził obawę, że jeśli będziemy chcieli to uregulować formalnie to zostanie to uchylone wraz z korzystnymi rozwiązaniami, które obecnie obowiązują. Pan Naczelnik stwierdził, że w tej sytuacji może zaproponować jedynie interpretację zapisów dotyczących niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych w zakresie wycieczek szkolnych. Radny Tomasz MAŚNICA ponownie zwrócił uwagę na kalkulacje pojawiające się wśród nauczycieli, że wycieczka, konkursy czy zawody sportowe nie opłacają się finansowo, ponieważ gdyby nauczyciel był na lekcjach wypłacone miałby zgodnie z planem np. za 7 godzin, a wyjeżdżając na ww. imprezy wypłacono mu jedynie za 4 godziny. Na takich kalkulacjach najbardziej tracą dzieci i młodzież. Pan radny zapytał jak wygląda kwestia wyjazdów w soboty. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że w tej materii sytuacja nie jest uregulowana. Sądy w swych wyrokach odsyłają do przepisów ogólnych. Wydział Edukacji przekazał dyrektorom szkół taką interpretację, że za sobotę jak i niedzielę należy dawać nauczycielowi dzień wolny. Przepis stanowi, że nauczycieli obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy. Jeżeli nauczyciel pracuje 6 dni w tygodniu przysługuje mu dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie. Problem pojawia się w tym jak obliczyć to wynagrodzenie. Zapis, który obowiązywał mówiący o wypłacaniu za sobotę tak jak za 4 godziny był właściwy dopóki wojewodowie nie zaczęli tego uchylać. W związku z tym stworzyliśmy taką interpretację, że za sobotę należy nauczycielom dawać dzień wolny. Dopóki nie będzie w tej sprawie wyroku Sądu Najwyższego dopóty nie będzie jednoznacznych rozstrzygnięć w tym zakresie. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że sprawa jest rozwojowa, a Pan Naczelnik śledzi wszystkie nowinki, które się w tym temacie pojawiają. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że dziś na posiedzeniu nie osiągniemy consensusu w tym zakresie. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zapytała czy można przygotować projekt uchwały, który by w jakiś sposób satysfakcjonował nauczycieli. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że w jego przekonaniu przygotowanie takiego projektu jest niemożliwe. Następnie Pan Naczelnik przedstawił 9

10 zebranym rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające przepisy w omawianym zakresie. Zdaniem Pana Naczelnika wprowadzenie zapisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia za wycieczki szkolne do uchwały spowoduje jej uchylenie. Oświatowych Pani Grażyna BUREK dodała, że tak jak Pan Naczelnik wspomniał już kilkakrotnie ruszenie zapisów regulaminu może spowodować uchylenie obowiązujących zapisów korzystnych dla nauczycieli. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie abyśmy mając zgodę naszych przełożonych istniejącą interpretację i opinię zmodyfikowali odnośnie wycieczek i wyjazdów. W tym kierunku należałoby zdaniem Pani Kierownik pójść. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zaproponowała, by Komisja powołała zespół, który wypracowałby kompromis w tym zakresie. Pozostawić tej sprawy bez rozstrzygnięcia nie możemy. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że strona formalna tego problemy została tu przedstawiona. Obecnie tylko jeden wojewoda na 16 uchylił tego typu zapisy. Możemy zatem pokusić się o naszą interpretację w tym zakresie. Jeśli uchylanie tych zapisów stanie się zjawiskiem powszechnym to wówczas będziemy zmuszeni z tej interpretacji się wycofać. Powoływanie zespołu jest w tej sytuacji bezcelowe. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przygotowanie propozycji w tym zakresie tak by móc ją przedyskutować na kolejnym spotkaniu. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że są różne interpretacje prawne przy okazji omawiania rożnych dokumentów. Następnie Pani radna odniosła się do różnic interpretacyjnych w kwestii przedszkoli. W związku z powyższym Pani radna zwróciła się z prośbą by prawnicy Urzędu Miasta skupili się nad tym zagadnieniem i wyszukali najkorzystniejszych rozwiązań. Zgadamy się, że nauczycielom za wycieczki powinno być wypłacane wynagrodzenie. Szukamy obecnie rozwiązań prawnych w tym zakresie. Zdaniem Pani radnej w posiedzeniu Komisji podczas dyskutowania tej kwestii powinien uczestniczyć prawnik. Jeśli faktycznie istnieje ryzyko uchylenia uchwały to zdaniem Pani radnej należy zastosować inne rozwiązania. Następnie należy skupić się nad detalami tego zagadnienia. Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że wola rozwiązania tego problemu jest po obu stronach, by stworzyć konstruktywny z pożytkiem dla nauczycieli, ale też zgodny z przepisami plan. Zdaniem Pani Kierownik obecność prawnika nie rozwiąże tego problemu. Jak bowiem wskazuje doświadczenie wyroki sądowe w tych samych sprawach, ale w inny składzie sędziowskim bywają rozbieżne. Dopóki nie jet to wyrok Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów nie jest to prawo stanowione. Jest to zarazem zbyt delikatna materia by próbować czy nadzór Wojewody nam to uchyli czy też nie. Niejednokrotnie padła tu deklaracja z ust Pana Naczelnika przygotowania korzystnej dla nauczycieli opinii w tej materii pod warunkiem, że będzie na to zgoda naszych przełożonych. Spotkanie zespołu jest bezzasadne. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że wycofuje się z tej propozycji, ze względu na to, że jest wola porozumienia, a Państwo reprezentujący Wydział Edukacji są w stanie ze swoimi przełożonymi przedyskutować problem i złożyć jakąś konkretną propozycję na kolejne spotkanie Komisji. Zdaniem Pani Przewodniczącej to jest to dobry kierunek działania. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o przedstawienie na kolejne 10

11 posiedzenie Komisji propozycji w zakresie wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w omawianych na dzisiejszym posiedzeniu sytuacjach. Radny Józef ZAWADZKI poruszył problem zrezygnowania przez Szkołę Podstawową nr 34 z wyjazdu w ramach zielonej szkoły. Pan radny przypomniał, że interweniował w tej sprawie z prośbą o przedstawieni opinii w MEN. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że coraz częściej docierają do niej sygnały z innych szkół, że nauczyciele niechętnie decydują się na wyjazdy w ramach zielonej szkoły ponieważ wiąże się to z dwudziestoczterogodzinną opieką nad dziećmi oraz z ogromną odpowiedzialnością. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że to jest odrębny temat. Nauczyciele, którzy wyjeżdżają na zielone szkoły w mieście Katowice mają dwa dni wolne za sobotę i niedziele. W zależności od długości pobytu kumulują się te wolne dni, a do tego za każdy tydzień mają 10 nadgodzin dodatkowo wypłacanych. Wyjazd na zieloną szkołę nadal nie jest dla nauczyciela działaniem obowiązkowym. Z tego wynikają problemy. Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że nauczyciele powinni jednak brać udział w zielonych szkołach pełniąc swojego rodzaju misję przypisaną ich zawodowi. Radna Krystyna PANEK złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad. Radna Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą by na dzień 1 września rozwiązać problem godzin ponadwymiarowych w sytuacjach wyjazdów na konkursy, wycieczki i zawody sportowe. Pani radna poruszyła również problem wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za szkolenia. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o wypłacanie wynagrodzenia nauczycielom za szkolenia dotyczy to formy długoterminowej, urlopu szkolnego. Zdaniem Pani Kierownik rozwiązaniem wielu problemów byłyby zmiany w prawodawstwie na płaszczyźnie ogólnopolskiej, a nie jednostek samorządu terytorialnego. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poddała pod głosowanie wniosek radnej Krystyny PANEK o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad pod głosowanie. Radni w głosowaniu: 5 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się przychylili się do wniosku Pani radnej. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą do przedstawicieli Wydziału Edukacji o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji w dniu 1 września propozycji modyfikacji warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe z uwzględnieniem w szczególności wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i olimpiad. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował by działanie to sformalizować i podjąć wniosek kierowany do Prezydenta Miasta w tym zakresie. 11

12 Radni, po przedyskutowaniu propozycji radnego Jerzego DOLINKIEWICZA oraz wysłuchaniu uwag Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Pana Bogdana SZAFLARSKIEGO, jednogłośnie - 8 głosów za - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie informacji dotyczącej wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe podczas wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i olimpiad. Ad. 5. Sprawy wniesione i bieżące: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym projekt uchwały Radny Miasta Katowice w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze. Pani Przewodnicząca dodała, że projekt ten był opiniowany już na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu. Decyzją tejże Komisji do pracy w Jury desygnowany został Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Pan Andrzej ZYDOROWICZ. Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował by Komisja Edukacji do prac w Jury desygnowała Panią Przewodnicząca Ewę KOŁODZIEJ. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ wyraziła zgodę. Wobec braku dalszych uwag ze strony Państwa radnych, Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Radny Miasta Katowice w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze w głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały desygnując jednocześnie w skład Jury Przewodniczącą Komisji Panią Ewę KOŁODZIEJ. Radna Krystyna PANEK poprosiła o uszczegółowienie kwestii desygnowania przewodniczących Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił obszerne wyjaśnienia w tym zakresie uszczegóławiając swoją wypowiedź o działania i decyzje podejmowane na posiedzeniach Komisji Organizacyjnej. Ad. 6. Pisma do wiadomości Komisji: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o ponowne przeanalizowanie zapisów Zarządzenia nr 155/2011 Prezydenta Miasta 12

13 Katowice z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i ich zespołów, zespołów szkolno - przedszkolnych, zespołów szkół integracyjnych w roku szkolnym 2011/2012 tak, aby przypadał nie mniej niż jeden etat pedagoga szkolnego na placówkę oświatową. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o przebudowę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa barierek usytuowanych przy wejściu do budynku Młodzieżowego Domu Kultury znajdującego się na ul. Tysiąclecia 5 w Katowicach. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości przeprowadzenia remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz wykonania drenażu części wschodniej budynku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek o przygotowanie szczegółowej dokumentacji w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 w Katowicach - Podlesiu. Dyrektor ZOJO Pan Michał SŁOTA stwierdził, że jak będzie gotowy projekt przewidujący technologię budowy i prowadzenia prac w czynnym obiekcie to prace ruszą. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym uchwałę nr 29/2011 Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie propozycji do uchwały budżetowej Miasta Katowice na 2012 r. Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku ww. liceum w ramach realizacji idei Katowice miasto ogrodów. Pani Przewodnicząca zaproponowała, by Komisja poparła wniosek Pana Dyrektora i zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o wsparcie tych działań. 13

14 Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 8 głosów za, - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o wsparcie starań X Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego dotyczących zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku ww. liceum w ramach realizacji idei Katowice miasto ogrodów. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący budowy sali gimnastycznej przy ww. liceum. Pani Przewodnicząca zaproponowała by również w tym przypadku Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o rozważenie tego wniosku. Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 8 głosów za, - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o rozważenie możliwości budowy sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym im. I. Paderewskiego i ujęcie tego zadania w budżecie miasta Katowice na rok Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym protest Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący sposobu rekrutacji do tychże szkół. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że protest ten ma znamiona skargi zatem Pan radny zaproponował, by Komisja skierowała to pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o opinię w tej sprawie. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że z roku na rok mamy coraz mniejszą ilość uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Następnie Pan Naczelnik przedstawił dane dotyczące naboru w porównaniu do lat ubiegłych. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że pokutuje tu brak strategii rozwoju edukacji w mieście. Dyrektorzy mogli bowiem odnieść wrażenie, że coś dzieje się poza nimi. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI szczegółowo wyjaśnił, jak wygląda nabór do szkół ponadgimnazjalnych uwzględniając propozycje Dyrektorów szkół oraz stosowane rozwiązania. Następnie Pan Naczelnik omówił proces rekrutacji włącznie z ilością kandydatów do V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zaproponowała by zgodnie z wnioskiem Pana radnego Jerzego DOLINKIEWICZA, Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o odniesienie się tego protestu. Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 7 głosów za, 14

15 - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zajęcie stanowiska w sprawie protestu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego sposobu rekrutacji do tychże szkół. Radna Magdalena WIECZOREK zaproponowała by na jednym z posiedzeń Komisji Edukacji omówić funkcjonowanie systemu elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Radnego Józefa Zawadzkiego o umieszczenie w porządku obrad Komisji Edukacji sprawy utworzenia czwartego oddziału gimnazjalnego klasy pierwszej w Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała, że informacji jakie posiada wynika, iż decyzja o utworzeniu tego oddziału już zapadła. Oświatowych Pani Grażyna BUREK potwierdziła, że w Gimnazjum nr 20 w Katowicach został utworzony czwarty oddział, uznając potrzeby i wnioski rodziców. Decyzja w tym zakresie zapadła we wtorek. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Dyrektorów Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach o przydzielenie środków finansowych na zabezpieczenie odpadających tynków budynku szkoły. Pani Przewodnicząca zaproponowała by Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie. Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 6 głosów za, - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice po zapoznaniu się z pismem Dyrektorów Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Katowicach wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o przydzielenie w trybie awaryjnym środków finansowych na zabezpieczenie odpadających tynków budynku szkoły. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym pismo rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach z prośbą o wymianę okien w ww. placówce. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA wyjaśnił, że na wymianę okiem zabezpieczone zostały środki w wysokości 30 tys. zł. W tym tygodniu zostanie przedstawione ogłoszenie o przetargu na realizację tego zadania. Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła je do wiadomości. 15

16 Ad. 2. Wnioski Komisji Edukacji do budżetu Miasta Katowice na 2012 rok. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poinformowała zebranych, że zgodnie z zapisami nowej ustawy budżetowej Radni, Komisje oraz Rady Jednostek Pomocniczych mogą składać wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że jeśli zajdzie taka potrzeba to zwoła dodatkowe posiedzenie Komisji by przyjąć ewentualne wnioski. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że istnieje możliwość indywidualnego składania wniosków do budżetu przez radnych. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Państwa radnych czy mają jakieś propozycje wniosków budżetowych. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Komisja po wizycie w Miejskim Przedszkolu Nr 55 skierowała do Prezydenta Miasta wniosek dotyczący remontu ogrodzenia w tej placówce. Pani radna stwierdziła, że chciałaby podtrzymać ten wniosek. Ze względu jednak na to, że został on już złożony przez Komisję nie będzie go w swoich propozycjach powielała. Następnie Pani radna odczytała treść przygotowanego przez siebie wniosku do budżetu miasta Katowice na 2012 r.: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2012 rok na budowę hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Sala ta zapewni możliwość realizacji lekcji wychowania fizycznego dla uczniów III i VIII Liceum Ogólnokształcącego. Wolę taką wyrażają dyrektorzy obydwu szkół, rady rodziców oraz uczniowie i absolwenci. Wniosek o budowę sali złożyła na posiedzeniu wyjazdowym Komisja Edukacji w grudniu 2009 pod przewodnictwem Pana Jerzego Dolinkiewicza. Również na wizualizacji Śródmieścia Pana Tomasza Koniora zaznaczony jest obiekt hali sportowej. Nowoczesna hala w Śródmieściu mogłaby być użytkowana nie tylko przez uczniów, ale w godzinach popołudniowych przez mieszkańców miasta. Taka hala byłaby także przydatna przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym, które inicjuje miasto Katowice. Radni członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosów za - poparli wniosek Pani radnej Magdaleny Wieczorek. Radna Magdalena WIECZOREK odczytała zebranym treść kolejnego wniosku budżetowego: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2012 rok na wykonanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 88 przy ul. Grzyśki 2 w Katowicach. Dyrektor przedszkola wynegocjował ze spółdzielnią mieszkaniową teren na którym przedmiotowy plac zabaw mógłby powstać. Przedszkolaki obecnie korzystają z ogólnodostępnego placu zabaw będącego własnością spółdzielni, zatem zasadnym jest zapewnienie przedszkolakom bezpiecznego i czystego miejsca do zabawy. Radni członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz po wysłuchaniu wyjaśnień radnej Magdaleny WIECZOREK, jednogłośnie 6 głosów za - poparli wniosek Pani radnej. Ad. 7. Komunikaty i wolne wnioski: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 67 na Kokocińcu w zakresie tworzenia i 16

17 funkcjonowania w tej placówce klas integracyjnych. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że we wspomnianej placówce jest uruchomiony oddział integracyjny. To rodzice jednak wybierają oddziały integracyjne dla sowich dzieci. Mimo istniejącej procedury to rodzice życzyli sobie by ich dzieci były kierowane do Zespołu Szkół Integracyjnych na osiedlu Tysiąclecia. Zawsze kierujemy dziecko do najbliższej miejscu zamieszkania placówki. Jednak staramy się również zadość uczynić życzeniom rodziców szczególnie jeśli w grę wchodzi dowóz dzieci do placówek. Niemniej jednak klasa integracyjna w szkole na Kokocińcu powstanie. Na chwilę obecna są już trzy skierowania do tej placówki. Radna Barbara WNĘK zwróciła się z prośbą by włączyć do planu pracy Komisji Edukacji na jednym z najbliższych posiedzeń temat dotyczący edukacji dzieci niepełnosprawnych w Katowicach w kontekście podziału subwencji oświatowej. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że plan pracy Komisji jest planem ramowym, elastycznym zatem w świetle tego Pani Przewodnicząca zaproponowała by 19 września temat ten znalazł się w planie pracy Komisji. Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ podziękowała Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom Wydziałów za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Ewa KOŁODZIEJ 17

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. BRM.0012.7.1.2015.AŻ Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 65 dniach 19 i 20 listopada Warszawa 2014 r. 65 dniach 19 i 20 listopada 65 dniach 19 i 20 listopada 1. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo