BRM KJ. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.4.8.2011.KJ. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 15:20 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 9 ogółem). 1. Bożena ROJEWSKA Zaproszeni goście: 1. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 2. Oświatowych Pani Grażyna BUREK 3. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 4. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ - TRZĘSIMIECH 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 1. Przyjęcie protokołu: Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. 2. Wnioski Komisji Edukacji do budżetu Miasta Katowice na 2012 rok. 3. Edukacja prozdrowotna (wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach) w odniesieniu do kampanii społecznej Śmieci tuczą dzieci. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 5. Sprawy wniesione i bieżące: 5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze. 6. Pisma do wiadomości Komisji: 6.1. Odpowiedź na wniosek Komisji o ponowne przeanalizowanie zapisów Zarządzenia nr 155/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i ich zespołów, zespołów szkolno - przedszkolnych, zespołów szkół integracyjnych w roku szkolnym 2011/2012 tak, aby przypadał nie mniej niż jeden etat pedagoga szkolnego na placówkę oświatową Odpowiedź na wniosek Komisji o przebudowę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa barierek usytuowanych przy wejściu do budynku Młodzieżowego Domu Kultury znajdującego się na ul. Tysiąclecia 5 w Katowicach Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości przeprowadzenia remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz wykonania drenażu części wschodniej budynku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach Odpowiedź na wniosek o przygotowanie szczegółowej dokumentacji w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 w Katowicach - Podlesiu Uchwała nr 29/2011 Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa z dnia 20 czerwca 2011 r Wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku ww. liceum w ramach realizacji idei Katowice miasto ogrodów Wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący budowy sali gimnastycznej przy ww. liceum Protest Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący sposobu rekrutacji do tychże szkół Wniosek Radnego Józefa Zawadzkiego o umieszczenie w porządku obrad Komisji Edukacji sprawy utworzenia czwartego oddziału gimnazjalnego klasy pierwszej w Gimnazjum nr 20 w Katowicach Wniosek Dyrektorów Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach o przydzielenie środków finansowych na zabezpieczenie odpadających 2

3 tynków budynku szkoły Pismo rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach z prośbą o wymianę okien w ww. placówce. 7. Komunikaty i wolne wnioski: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek posiedzenia. Radny Józef ZAWADZKI poprosił o to by w punkcie pierwszym zająć się złożonym przez niego wnioskiem dotyczącym utworzenia dodatkowego pierwszego oddziału w Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że nie widzi takiej potrzeby ponieważ z informacji jakie posiada wynika, że sprawa ta jest już pozytywnie rozwiązana, zatem wniosek Pana radnego stanowić będzie jedynie pismo do wiadomości Komisji. Oświatowych Pani Grażyna BUREK potwierdziła, że klasa ta zostanie utworzona. Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt porządku posiedzenia pod głosowanie. Komisja, jednogłośnie - 7 głosów za - przyjęła zaproponowany przez Panią Przewodniczącą porządek posiedzenia. Ad. 1. Przyjęcie protokołu: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poinformowała zebranych, że protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. został przyjęty stosunkiem głosów: 6 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła uwagę na fakt, iż w punkcie 6 posiedzenia Komisji Pisma do wiadomości Komisji znajdują się pisma o dość istotnym znaczeniu, które pośrednio mogłyby stanowić kanwę dla wniosków budżetowych Komisji. Radna Magdalena WIECZOREK zaproponowała by punkt ten przenieść na koniec posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ w świetle powyższego zaproponowała zmianę 3

4 kolejności omawianych punktów. Radni jednogłośnie 8 głosów za - przyjęli zaproponowaną przez Panią Przewodniczącą zmianę porządku obrad. Ad. 3. Edukacja prozdrowotna (wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach) w odniesieniu do kampanii społecznej Śmieci tuczą dzieci. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w zakresie edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do kampanii społecznej Śmieci tuczą dzieci. Oświatowych Pani Grażyna BUREK szczegółowo omówiła zakres prowadzonych w katowickich placówkach oświatowych akcji dotyczących profilaktyki i zdrowego odżywiania uwzględniając programy oraz programy nauczania realizowane na zajęciach szkolnych. Pani Kierownik zwróciła również uwagę na kwestię sklepików szkolnych oraz umiejętność podejmowanie właściwych decyzji w zakresie zdrowego odżywiania. Edukacja prozdrowotna w mieście Katowice zadnim Pani Kierownik od lat jest prawidłowo realizowana. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zapytała jaki procent szkół objęty jest wspomnianymi programami. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że właściwym byłoby motywowanie dyrektorów tych placówek do tego by w sklepikach szkolnych starali się wprowadzać zdrową żywność. Pani Przewodnicząca zapytała czy w tym zakresie podejmowane są jakieś działania. Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że dysponuje wykazem wszystkich szkół i przedszkoli w których przeprowadzone są akcje dotyczące zdrowego żywienia. Te projekty są realizowane w różnych placówkach. Na dzień dzisiejszy nie ma placówki oświatowej w które nie zostałyby poruszone tematy związane ze zdrowym odżywianiem dzieci i młodzieży. Dzieci muszą mieć jednak świadomość, że w sklepiku szkolnym znajduje się zarówno żywność zdrowa jak i niezdrowa. Dyrektorzy placówek coraz bardziej zwracają uwagę na to co sprzedawane jest w sklepikach szkolnych. Wynajmując pomieszczenia dzierżawcy pewne obostrzenia można zamieścić w umowie najmu. Duże pole do popisu ma tu również Sanepid. Zdaniem Pani Kierownik współpraca pomiędzy Wydziałem Edukacji a wspomnianymi instytucjami powinna odnosić pozytywne skutki. Pani Kierownik wyraziła wątpliwość co do zamiany sklepików szkolnych na sklepiki ze zdrową żywnością. Należy pozostawić dzieciom wybór, ale jednocześnie uczyć ich dobrych nawyków żywieniowych. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że tworzenie enklaw bez przedstawienia wyjaśnień byłoby niekompletne. Uświadamianie pewnych rzeczy jest bardzo ważnym elementem kampanii. Miasto jako organ założycielski placówki oświatowej ma możliwość sugerowania dyrektorom szkół, a ci pośrednio najemcom sklepików na co powinni zwrócić uwagę, co powinno być sprzedawane. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym treść artykułu z Dziennika Zachodniego dotyczącego dodatkowych opłat nałożonych na towary niezdrowe. Dorośli są w stanie podjąć właściwą decyzję, dziecko trzeba nauczyć co jest dobre i zdrowe a co nie. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ - TRZĘSIMIECH dodała w uzupełnieni, że działania prowadzone w szkołach wspomagane są działaniami w ramach 4

5 programów profilaktyki prozdrowotnej i ścisłej współpracy Wydziału Polityki Społecznej z Sanepidem oraz Wydziałem Edukacji. To o czym tu mówimy jest prowadzone w ramach programów zdrowotnych. Miasto opłaca program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla gimnazjalistów. Co roku obejmujemy około 500 gimnazjalistów szczegółowymi badaniami, ale i edukacją. Program ten składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest edukacja rodziców w zakresie tego co to są choroby układu krążenia, kiedy one mają swój początek, co się do nich przyczynia. Po tej części edukacyjnej rodzice wyrażają zgodę na badania dzieci. Wyniki tych badań są analizowane z rodzicami. Jeśli są przekroczenia to w kolejnym roku dzieci te ponownie są badane. W ubiegłym roku objętych tym programem zostało 834 dzieci, mniej więcej w połowie dziewczynki i chłopcy. Nieprawidłową masę ciała stwierdzono u 9% dziewcząt i 12% chłopców, otyłość u 5% dziewcząt i 4% chłopców. Również wyniki lipidogramów poddawane są analizie. Podwyższony poziom cholesterolu odnotowano u około 10% dziewcząt i chłopców. Rodzice dzieci z grup podwyższonego ryzyka otrzymują wytyczne co do żywienia czasami też wskazówki lecznicze, a dzieci następnie poddawane są badaniom za rok. Omawiana jest również kwestia palenia tytoniu w ramach programu Kiszone ogórki. Innym programem jest program Dbam o siebie żyję zdrowo. Programem objęte zostało kilkanaście szkół podstawowych i gimnazjalnych. Co roku są to inne szkoły. Program ma charakter konkursu w którym młodzież ma się wykazać działalnością zdrowotną w zakresie żywienia. Dla najlepszych ufundowane są nagrody. Rywalizują między sobą miasta Mysłowice, Katowice i Siemianowice Śląskie działające w ramach jednego Sanepidu. Inicjatywy młodzieży połączone są z majowym piknikiem zdrowotnym. Pani Naczelnik podkreśliła, że działań edukacyjnych angażujących całą rodzinę jest w mieście wiele. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zapytała czy tego typu programy realizowane są co roku. Pani Przewodnicząca poprosiła również o wyjaśnienie jaki procent gimnazjalistów objęty jest tym programem. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ - TRZĘSIMIECH wyjaśniła, że program jest realizowany co roku. Oświatowych Pani Grażyna BUREK podkreśliła, że wszystkie gimnazja są objęte programami. To, że nie ma w danej placówce programu o konkretnej nazwie nie oznacza, że w tej placówce na temat zdrowej żywności się nic nie mówi, ponieważ wszystkie programy edukacyjne zawierają takie tematy. Wszystkie miejskie gimnazja realizują projekty i programy prozdrowotne. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że jeszcze kilka lat temu w przedszkolach miejskich było znacznie mniej produktów zdrowej żywności typu warzywa owoce niż w społecznych odpowiednikach tych placówek. Pani Przewodnicząca zapytała jak to dziś wygląda. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że żywienie dzieci w placówkach oświatowych podlega bardzo wnikliwej kontroli. Sanepid bada nie tylko porcję żywieniową, ale również jadłospis. Jedzenie dziecka w przedszkolach jest zbilansowane. Może zdarzyć się tak, że w przedszkolach społecznych owoców będzie więcej co nie oznacza, że w miejskich placówkach żywią źle. Pani Kierownik podkreśliła, że praktycznie w każdym miejskim przedszkolu stosowane są diety dla dzieci, które tego potrzebują nie tylko tam gdzie jest integracja, ale i w przedszkolach masowych. Pani Kierownik zwróciła uwagę na fakt, że dzieci mają złe nawyki żywieniowe wyniesione już z domu. 5

6 Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że szkoły biorą udział we wspomnianych programach. Pani radna zapytała czy są to programy ogólnopolskie czy są to propozycje miejskich programów. Pani radna poprosiła również o uzupełnieni przedłożonych informacji o fakt, że III Liceum Ogólnokształcące również bierze udział w programie Mam haka na raka. Pani radna stwierdziła, że to co jedzą dzieci wynosi się z domu. W szkołach przedszkolach i innych placówkach tego się nie wypracuje. Pani radna przytoczyła przykład działania rady rodziców w przedszkolu w zakresie ustalania diety dla dzieci i zachęcania maluchów do jedzenia warzyw i owoców. Pani radna stwierdziła, że zgodnie z tym co Pani Kierownik powiedziała dieta jest ustawiana pod dzieci. Niemniej jednak Pani radna zwróciła uwagę na fakt, że są problemy z zapewnieniem dziecku w przedszkolu gorzkiej herbaty lub wody mineralnej. Należałoby się zastanowić czy takiej opcji picia gorzkiej herbaty lub wody mineralnej nie wprowadzić w przedszkolach. Jeśli chodzi o żywienie to Pani radna podkreśliła, że im dziecko jest starasz tym bardziej świadomych wyborów dokonuje. Pojawia się natomiast tu inne niebezpieczeństwo anoreksji i bulimii. Pani radna poprosiła by oprócz tego zdrowego żywienia w szkołach ponadgimnazjalnych zająć się również tym problemem. Pani radna zwróciła się również z prośbą o to by jednak nie tylko słodką, ale i gorzką herbatę podawano do wyboru dzieciom w przedszkolu. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o napoje w przedszkolach jest to temat do negocjacji w konkretnym przedszkolu. Zaświadczenia lekarskie niezbędne są w przypadku gdy dzieci mają alergie na jakieś produkty. Co do rodzajów projektów to Pani Naczelnik Moryń Trzęsimiech wymieniła już projekty miejskie natomiast w wielu przypadkach są to projekty o charakterze ogólnopolskim, albo projekty autorskie realizowane w danej placówce. Odnosząc się do kwestii objęcia profilaktyką anoreksji i bulimii od przełomu marca/kwietnia Wydział Edukacji oraz Wydział Polityki Społecznej współpracują nad stworzeniem miejskiego programu profilaktyki chorób psychicznych. Znaczna część tego projektu jest poświęcona zaburzeniom w odżywianiu anoreksji i bulimii. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poruszyła problem obowiązku picia mleka w przedszkolach z pominięciem dzieci które są w jakiś sposób na mleko uczulone. Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, czy w kontekście tych problemów nie wzmożyć działań edukacyjnych w tym zakresie skierowanych do rodziców. Jest to bardzo trudny temat. Zwykle rodziców zainteresowanych tą tematyką jest niewiele, a pretensji w tym zakresie są ogromne. Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy dzieci, które nie chcą pić mleka, a nie mają stosownego zaświadczenia zmuszane są do jego wypicia. Ponadto Pan radny zapytał jak wygląda kwestia diety dzieci z cukrzycą. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o mleko to musi być zaświadczanie od lekarza, że dziecku nie wolno podać mleka bo wymaga tego Sanepid. Dziecko w wieku przedszkolnym mleko musi pić. Z doświadczenia wiemy jednak, że jeśli dziecko nie chce czegoś zjeść lub wypić to nikt nie jest w stanie go do tego nakłonić. Jeśli z jakiś powodów tego mleka pić nie chce czy nie może to Dyrektor placówki prosi rodzica o dostarczenie do przedszkola zaświadczenia od lekarza pediatry w tym zakresie. Jeśli chodzi o diety cukrzycowe, bezglutenowe itp. to dzieci te staramy się kierować do integracji. Jeśli jednak mamy takie dziecko w przedszkolu masowym to dieta jest bezwzględnie przestrzegana. Mówiąc o dzieciach z cukrzycą należy sobie uzmysłowić, że oprócz diety dziecko wymaga również podania zastrzyku z insuliny w ciągu dnia i to może stanowić pewien problem. 6

7 Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że temat diabetyków to jest temat bardziej złożony. Nie jest to prosta sprawa. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że dopiero niedawno pojawiły się pierwsze obozy dla dzieci dotkniętych tą chorobą połączone z warsztatami informującymi dzieci jak sobie radzić z tą ciężką chorobą. Radna Magdalena WIECZOREK zwróciła uwagą na inne zawiasko jakim jest wypełnianie w przedszkolach przez rodziców formularzy na co dziecko jest uczulone poprzez wpisywanie wszystkich potraw, których dzieci nie lubią. Zdaniem Pani radnej należy uczulić dorosłych by takich rzeczy nie robić. Wypisując wszystkie potrawy, których dziecko nie lubi, nie wytworzymy w tym dziecku dobrych nawyków. Dzieci w przedszkolu poznają nowe smaki często próbując potraw, których do tej pory nie jadły. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że często dzieci nie lubią rzeczy których nie znają lub wręcz się boją. Zdaniem Pani Przewodniczącej należy czasem fortelem zachęcić te dzieci do spróbowania jakiejś potrawy, warzyw czy owoców. Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił uwagę na problem pakowania dzieciom przez rodziców na np. obozy wędrowne czy innego typu wyjazdy lekarstw i suplementów diety. Zdarza się tak, że bez potrzeby leki te są przez dzieci zażywane. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że środki, które są agresywnie reklamowane na co dzień niejednokrotnie nie są nam potrzebne. Rodzice wyposażają dziecko w cały zestaw lekarstw na wszelki wypadek. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że na zebraniach z rodzicami w szkołach poruszane są rozliczne tematy. Poruszane są tam tematy z zakresu zdrowego żywienia. Słusznym by było by wszystkie miejskie szkoły wprowadziły taką tematykę obligatoryjnie. Zajęcia takie powinni prowadzić wychowawcy. Jeżeli bowiem wychowawca ma dobry kontakt z rodzicami to wierzą temu wychowawcy. Co do apteczki na wyjazd to Pani Kierownik przedstawiła informację w oparciu o przykład wyjazdu na zielone szkoły. Jeżeli dziecko zażywa stale leki to te lekarstwa wraz z karteczką informującą o dawkowaniu rodzic przekazuje wychowawcy, a nie dziecku do plecaka. Dawanie lekarstw dzieciom jest błędem. Problemem jest to, że suplementy diety i leki bez recepty stały się panaceum na wszystko. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że w tej sytuacji można tylko zwrócić większą uwagę na edukację i to w takim samym stopniu dzieci jak i rodziców. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień dotyczących warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 7

8 Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że regulamin wynagradzania nie zmienił się w stosunku do tego, który obowiązywał wówczas, gdy ustalał go Minister Edukacji Narodowej. W lutym br. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrolę w około 20 szkołach w zakresie wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Wyniki kontroli wskazują, że co do zasady nie stwierdza się nieprawidłowości. W jednej tylko szkole stwierdzono pewne uchybienia jeśli chodzi o wypłacanie wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na zapisy art. 35 ustawy Karta Nauczyciela, który traktuje o godzinie ponadwymiarowej oraz Wyrok Sądu Najwyższego z 2004 r. w tej materii. Na mocy tych dokumentów stwierdzić należy, iż praca w godzinach ponadwymiarowych nie jest prawem, a obowiązkiem nauczyciela. Zdjęcie z nauczyciela tego obowiązku nie powoduje pogorszenia się warunków zatrudnienia nauczyciela. Karta Nauczyciela odwołuje się do ogólnych przepisów prawa pracy w przypadku gdy materia nie jest uregulowana przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z zapisami art. 80 Kodeksu pracy stwierdza się, że wynagrodzenie przysługuje tylko i wyłącznie za pracę wykonaną. Jeżeli praca nie jest wykonana przysługuje za nią wynagrodzenie jeżeli przepis tak stanowi. Takim przepisem jest np. Rozporządzenie MEN, które mówi o wypłacaniu nauczycielowi wynagrodzenia, ale temu nauczycielowi, który został skierowany do kształcenia. Następnie Pan Naczelnik przytoczył zapisy uchwały Rady Miasta Katowice z 2009 roku regulującej zasady wynagradzania nauczycieli. Nie ma jednak takiego przepisu, który by wprost określał każdy przypadek w którym przysługuje lub nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Ostateczna interpretacja w kwestiach wynikających ze stosunku pracy należy do sądów pracy. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń co do przedłożonej informacji w zakresie godzin doraźnych zastępstw. Zgodnie z tym co Pan Naczelnik powiedział wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pani radna poprosiła o wyjaśnienie co w sytuacji gdy nauczyciel wyjeżdża na wycieczkę pięciodniową. Pani radna zapytała czy nie można by było wypomnianej przez Pana Naczelnika uchwały Rady Miasta z 2009 roku dotyczącej regulaminu wynagradzania rozszerzyć o zapisy dotyczące opieki, pełnionego obowiązku dydaktyczno - wychowawczego jeśli nauczyciel jest na konkursie, wycieczce, zawodach sportowych tak, by wynagrodzenie było wypłacane zgodnie z planem zajęć, które normalnie odbywałyby się w szkole. Pani radna stwierdziła, że w związku z dokumentem przesłanym przez Wydział Edukacji do szkół zapanowało ogólne poruszenie. Pani radna zwróciła się z prośbą o ponownie pochylenie się nad tym problemem ponieważ sytuacja staje się napięta. Coraz częściej słychać głosy, że nauczycielom nie opłaca się jeździć na wycieczki czy zawody sportowe bo na tym tracą finansowo. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że sytuacja ewoluuje. Regulamin, który obecnie obowiązuje na początku zawierał te same uregulowania, które obowiązywały wówczas, gdy kompetencja określania wszystkich składników wynagrodzenia należała do MEN. Regulamin znowelizowany został w 2005 roku. Po przedstawieniu projektu regulaminu nadzorowi prawnemu Wojewody Śląskiego usłyszeliśmy, że zapisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za wycieczki w proponowanej formie zostaną uchylone ponieważ nie są zgodne z obowiązującym prawem. Zatem ten zapis został z regulaminu wykreślony. Obecnie obowiązujące zapisy zawarte w regulaminie zdaniem Pana Naczelnika są zapisami korzystnymi dla nauczycieli. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na fakt, że trzy lata temu zaczęły się pojawiać pierwsze decyzje wojewodów uchylające zapisy, które miasto Katowice ma w swoim regulaminie, a następnie wyroki sądowe mówiące o tym, że jednostka samorządu terytorialnego nie ma kompetencji do regulowania, kiedy i w jakich przypadkach przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Możemy spróbować znowelizować ten regulamin tylko musimy mieć świadomość tego, że jeśli dokonamy tu jakiegokolwiek ruchu Wojewoda może nam proponowane zmiany uchylić. Obowiązujące zapisy są korzystne dla nauczycieli. Jeśli my je znowelizujemy istnieje duże 8

9 prawdopodobieństwo, że Wojewoda je uchyli, a co za tym idzie i te korzystne rozwiązania zostaną zupełnie wyeliminowane. By znaleźć rozwiązanie tej sytuacji możemy spróbować przedyskutować naszą interpretację przepisów w zakresie wycieczek szkolnych. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że należy ten problem rozwiązać polubownie, a nie poprzez sądy pracy. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że Warszawa i Gdynia poradziły sobie z tym problemem. Zdaniem Pani radnej prawnicy powinni zająć się tą sprawą by wypracować najkorzystniejsze rozwiązania. Skoro w innych miastach się to udało to dlaczego miałoby się nie udać w Katowicach. Działamy przecież w jednych obowiązujących w Polsce ramach prawnych. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że każdy wojewoda na swoim terenie ma prawo do kontroli legalności uchwał podejmowanych przez Radę. Nie wszyscy w taki sam sposób odnoszą się do tych samych kwestii. W 2009 roku Wojewoda nam zapisów tego regulaminu nie uchylił. Po tym czasie nastąpił jednak wysyp rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów z różnych województw w tym zakresie oraz wyroków sądów. Jeżeli jednak teraz tworzylibyśmy regulamin wynagradzania w takim kształcie jak obecnie obowiązuje to zdaniem Pana Naczelnika Wojewoda zakwestionowałby niektóre zapisy tego regulaminu jako niezgodne z obowiązującym prawem. Jeśli chodzi o wycieczki w tym zakresie zaczęły się pojawiać rozstrzygnięcia. Pan Naczelnik wyraził obawę, że jeśli będziemy chcieli to uregulować formalnie to zostanie to uchylone wraz z korzystnymi rozwiązaniami, które obecnie obowiązują. Pan Naczelnik stwierdził, że w tej sytuacji może zaproponować jedynie interpretację zapisów dotyczących niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych w zakresie wycieczek szkolnych. Radny Tomasz MAŚNICA ponownie zwrócił uwagę na kalkulacje pojawiające się wśród nauczycieli, że wycieczka, konkursy czy zawody sportowe nie opłacają się finansowo, ponieważ gdyby nauczyciel był na lekcjach wypłacone miałby zgodnie z planem np. za 7 godzin, a wyjeżdżając na ww. imprezy wypłacono mu jedynie za 4 godziny. Na takich kalkulacjach najbardziej tracą dzieci i młodzież. Pan radny zapytał jak wygląda kwestia wyjazdów w soboty. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że w tej materii sytuacja nie jest uregulowana. Sądy w swych wyrokach odsyłają do przepisów ogólnych. Wydział Edukacji przekazał dyrektorom szkół taką interpretację, że za sobotę jak i niedzielę należy dawać nauczycielowi dzień wolny. Przepis stanowi, że nauczycieli obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy. Jeżeli nauczyciel pracuje 6 dni w tygodniu przysługuje mu dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie. Problem pojawia się w tym jak obliczyć to wynagrodzenie. Zapis, który obowiązywał mówiący o wypłacaniu za sobotę tak jak za 4 godziny był właściwy dopóki wojewodowie nie zaczęli tego uchylać. W związku z tym stworzyliśmy taką interpretację, że za sobotę należy nauczycielom dawać dzień wolny. Dopóki nie będzie w tej sprawie wyroku Sądu Najwyższego dopóty nie będzie jednoznacznych rozstrzygnięć w tym zakresie. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że sprawa jest rozwojowa, a Pan Naczelnik śledzi wszystkie nowinki, które się w tym temacie pojawiają. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że dziś na posiedzeniu nie osiągniemy consensusu w tym zakresie. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zapytała czy można przygotować projekt uchwały, który by w jakiś sposób satysfakcjonował nauczycieli. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że w jego przekonaniu przygotowanie takiego projektu jest niemożliwe. Następnie Pan Naczelnik przedstawił 9

10 zebranym rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające przepisy w omawianym zakresie. Zdaniem Pana Naczelnika wprowadzenie zapisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia za wycieczki szkolne do uchwały spowoduje jej uchylenie. Oświatowych Pani Grażyna BUREK dodała, że tak jak Pan Naczelnik wspomniał już kilkakrotnie ruszenie zapisów regulaminu może spowodować uchylenie obowiązujących zapisów korzystnych dla nauczycieli. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie abyśmy mając zgodę naszych przełożonych istniejącą interpretację i opinię zmodyfikowali odnośnie wycieczek i wyjazdów. W tym kierunku należałoby zdaniem Pani Kierownik pójść. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zaproponowała, by Komisja powołała zespół, który wypracowałby kompromis w tym zakresie. Pozostawić tej sprawy bez rozstrzygnięcia nie możemy. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że strona formalna tego problemy została tu przedstawiona. Obecnie tylko jeden wojewoda na 16 uchylił tego typu zapisy. Możemy zatem pokusić się o naszą interpretację w tym zakresie. Jeśli uchylanie tych zapisów stanie się zjawiskiem powszechnym to wówczas będziemy zmuszeni z tej interpretacji się wycofać. Powoływanie zespołu jest w tej sytuacji bezcelowe. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przygotowanie propozycji w tym zakresie tak by móc ją przedyskutować na kolejnym spotkaniu. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że są różne interpretacje prawne przy okazji omawiania rożnych dokumentów. Następnie Pani radna odniosła się do różnic interpretacyjnych w kwestii przedszkoli. W związku z powyższym Pani radna zwróciła się z prośbą by prawnicy Urzędu Miasta skupili się nad tym zagadnieniem i wyszukali najkorzystniejszych rozwiązań. Zgadamy się, że nauczycielom za wycieczki powinno być wypłacane wynagrodzenie. Szukamy obecnie rozwiązań prawnych w tym zakresie. Zdaniem Pani radnej w posiedzeniu Komisji podczas dyskutowania tej kwestii powinien uczestniczyć prawnik. Jeśli faktycznie istnieje ryzyko uchylenia uchwały to zdaniem Pani radnej należy zastosować inne rozwiązania. Następnie należy skupić się nad detalami tego zagadnienia. Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że wola rozwiązania tego problemu jest po obu stronach, by stworzyć konstruktywny z pożytkiem dla nauczycieli, ale też zgodny z przepisami plan. Zdaniem Pani Kierownik obecność prawnika nie rozwiąże tego problemu. Jak bowiem wskazuje doświadczenie wyroki sądowe w tych samych sprawach, ale w inny składzie sędziowskim bywają rozbieżne. Dopóki nie jet to wyrok Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów nie jest to prawo stanowione. Jest to zarazem zbyt delikatna materia by próbować czy nadzór Wojewody nam to uchyli czy też nie. Niejednokrotnie padła tu deklaracja z ust Pana Naczelnika przygotowania korzystnej dla nauczycieli opinii w tej materii pod warunkiem, że będzie na to zgoda naszych przełożonych. Spotkanie zespołu jest bezzasadne. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że wycofuje się z tej propozycji, ze względu na to, że jest wola porozumienia, a Państwo reprezentujący Wydział Edukacji są w stanie ze swoimi przełożonymi przedyskutować problem i złożyć jakąś konkretną propozycję na kolejne spotkanie Komisji. Zdaniem Pani Przewodniczącej to jest to dobry kierunek działania. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o przedstawienie na kolejne 10

11 posiedzenie Komisji propozycji w zakresie wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w omawianych na dzisiejszym posiedzeniu sytuacjach. Radny Józef ZAWADZKI poruszył problem zrezygnowania przez Szkołę Podstawową nr 34 z wyjazdu w ramach zielonej szkoły. Pan radny przypomniał, że interweniował w tej sprawie z prośbą o przedstawieni opinii w MEN. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że coraz częściej docierają do niej sygnały z innych szkół, że nauczyciele niechętnie decydują się na wyjazdy w ramach zielonej szkoły ponieważ wiąże się to z dwudziestoczterogodzinną opieką nad dziećmi oraz z ogromną odpowiedzialnością. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że to jest odrębny temat. Nauczyciele, którzy wyjeżdżają na zielone szkoły w mieście Katowice mają dwa dni wolne za sobotę i niedziele. W zależności od długości pobytu kumulują się te wolne dni, a do tego za każdy tydzień mają 10 nadgodzin dodatkowo wypłacanych. Wyjazd na zieloną szkołę nadal nie jest dla nauczyciela działaniem obowiązkowym. Z tego wynikają problemy. Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że nauczyciele powinni jednak brać udział w zielonych szkołach pełniąc swojego rodzaju misję przypisaną ich zawodowi. Radna Krystyna PANEK złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad. Radna Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą by na dzień 1 września rozwiązać problem godzin ponadwymiarowych w sytuacjach wyjazdów na konkursy, wycieczki i zawody sportowe. Pani radna poruszyła również problem wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za szkolenia. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o wypłacanie wynagrodzenia nauczycielom za szkolenia dotyczy to formy długoterminowej, urlopu szkolnego. Zdaniem Pani Kierownik rozwiązaniem wielu problemów byłyby zmiany w prawodawstwie na płaszczyźnie ogólnopolskiej, a nie jednostek samorządu terytorialnego. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poddała pod głosowanie wniosek radnej Krystyny PANEK o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad pod głosowanie. Radni w głosowaniu: 5 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się przychylili się do wniosku Pani radnej. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą do przedstawicieli Wydziału Edukacji o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji w dniu 1 września propozycji modyfikacji warunków obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe z uwzględnieniem w szczególności wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i olimpiad. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował by działanie to sformalizować i podjąć wniosek kierowany do Prezydenta Miasta w tym zakresie. 11

12 Radni, po przedyskutowaniu propozycji radnego Jerzego DOLINKIEWICZA oraz wysłuchaniu uwag Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Pana Bogdana SZAFLARSKIEGO, jednogłośnie - 8 głosów za - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie informacji dotyczącej wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe podczas wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i olimpiad. Ad. 5. Sprawy wniesione i bieżące: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym projekt uchwały Radny Miasta Katowice w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze. Pani Przewodnicząca dodała, że projekt ten był opiniowany już na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu. Decyzją tejże Komisji do pracy w Jury desygnowany został Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Pan Andrzej ZYDOROWICZ. Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował by Komisja Edukacji do prac w Jury desygnowała Panią Przewodnicząca Ewę KOŁODZIEJ. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ wyraziła zgodę. Wobec braku dalszych uwag ze strony Państwa radnych, Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Radny Miasta Katowice w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze w głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały desygnując jednocześnie w skład Jury Przewodniczącą Komisji Panią Ewę KOŁODZIEJ. Radna Krystyna PANEK poprosiła o uszczegółowienie kwestii desygnowania przewodniczących Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił obszerne wyjaśnienia w tym zakresie uszczegóławiając swoją wypowiedź o działania i decyzje podejmowane na posiedzeniach Komisji Organizacyjnej. Ad. 6. Pisma do wiadomości Komisji: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o ponowne przeanalizowanie zapisów Zarządzenia nr 155/2011 Prezydenta Miasta 12

13 Katowice z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i ich zespołów, zespołów szkolno - przedszkolnych, zespołów szkół integracyjnych w roku szkolnym 2011/2012 tak, aby przypadał nie mniej niż jeden etat pedagoga szkolnego na placówkę oświatową. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o przebudowę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa barierek usytuowanych przy wejściu do budynku Młodzieżowego Domu Kultury znajdującego się na ul. Tysiąclecia 5 w Katowicach. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości przeprowadzenia remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz wykonania drenażu części wschodniej budynku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym odpowiedź na wniosek o przygotowanie szczegółowej dokumentacji w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 w Katowicach - Podlesiu. Dyrektor ZOJO Pan Michał SŁOTA stwierdził, że jak będzie gotowy projekt przewidujący technologię budowy i prowadzenia prac w czynnym obiekcie to prace ruszą. Komisja zapoznała się z przygotowaną odpowiedzią i przyjęła ją do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym uchwałę nr 29/2011 Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie propozycji do uchwały budżetowej Miasta Katowice na 2012 r. Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku ww. liceum w ramach realizacji idei Katowice miasto ogrodów. Pani Przewodnicząca zaproponowała, by Komisja poparła wniosek Pana Dyrektora i zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o wsparcie tych działań. 13

14 Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 8 głosów za, - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o wsparcie starań X Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego dotyczących zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku ww. liceum w ramach realizacji idei Katowice miasto ogrodów. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Dyrektora X LO im. I. Paderewskiego dotyczący budowy sali gimnastycznej przy ww. liceum. Pani Przewodnicząca zaproponowała by również w tym przypadku Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o rozważenie tego wniosku. Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 8 głosów za, - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o rozważenie możliwości budowy sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym im. I. Paderewskiego i ujęcie tego zadania w budżecie miasta Katowice na rok Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym protest Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący sposobu rekrutacji do tychże szkół. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że protest ten ma znamiona skargi zatem Pan radny zaproponował, by Komisja skierowała to pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o opinię w tej sprawie. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że z roku na rok mamy coraz mniejszą ilość uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Następnie Pan Naczelnik przedstawił dane dotyczące naboru w porównaniu do lat ubiegłych. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że pokutuje tu brak strategii rozwoju edukacji w mieście. Dyrektorzy mogli bowiem odnieść wrażenie, że coś dzieje się poza nimi. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI szczegółowo wyjaśnił, jak wygląda nabór do szkół ponadgimnazjalnych uwzględniając propozycje Dyrektorów szkół oraz stosowane rozwiązania. Następnie Pan Naczelnik omówił proces rekrutacji włącznie z ilością kandydatów do V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zaproponowała by zgodnie z wnioskiem Pana radnego Jerzego DOLINKIEWICZA, Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o odniesienie się tego protestu. Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 7 głosów za, 14

15 - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zajęcie stanowiska w sprawie protestu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego sposobu rekrutacji do tychże szkół. Radna Magdalena WIECZOREK zaproponowała by na jednym z posiedzeń Komisji Edukacji omówić funkcjonowanie systemu elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Radnego Józefa Zawadzkiego o umieszczenie w porządku obrad Komisji Edukacji sprawy utworzenia czwartego oddziału gimnazjalnego klasy pierwszej w Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała, że informacji jakie posiada wynika, iż decyzja o utworzeniu tego oddziału już zapadła. Oświatowych Pani Grażyna BUREK potwierdziła, że w Gimnazjum nr 20 w Katowicach został utworzony czwarty oddział, uznając potrzeby i wnioski rodziców. Decyzja w tym zakresie zapadła we wtorek. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym wniosek Dyrektorów Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach o przydzielenie środków finansowych na zabezpieczenie odpadających tynków budynku szkoły. Pani Przewodnicząca zaproponowała by Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie. Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 6 głosów za, - przyjęli wniosek w brzmieniu jak poniżej: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice po zapoznaniu się z pismem Dyrektorów Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Katowicach wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o przydzielenie w trybie awaryjnym środków finansowych na zabezpieczenie odpadających tynków budynku szkoły. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ przedstawiła zebranym pismo rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach z prośbą o wymianę okien w ww. placówce. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA wyjaśnił, że na wymianę okiem zabezpieczone zostały środki w wysokości 30 tys. zł. W tym tygodniu zostanie przedstawione ogłoszenie o przetargu na realizację tego zadania. Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła je do wiadomości. 15

16 Ad. 2. Wnioski Komisji Edukacji do budżetu Miasta Katowice na 2012 rok. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ poinformowała zebranych, że zgodnie z zapisami nowej ustawy budżetowej Radni, Komisje oraz Rady Jednostek Pomocniczych mogą składać wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że jeśli zajdzie taka potrzeba to zwoła dodatkowe posiedzenie Komisji by przyjąć ewentualne wnioski. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że istnieje możliwość indywidualnego składania wniosków do budżetu przez radnych. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Państwa radnych czy mają jakieś propozycje wniosków budżetowych. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Komisja po wizycie w Miejskim Przedszkolu Nr 55 skierowała do Prezydenta Miasta wniosek dotyczący remontu ogrodzenia w tej placówce. Pani radna stwierdziła, że chciałaby podtrzymać ten wniosek. Ze względu jednak na to, że został on już złożony przez Komisję nie będzie go w swoich propozycjach powielała. Następnie Pani radna odczytała treść przygotowanego przez siebie wniosku do budżetu miasta Katowice na 2012 r.: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2012 rok na budowę hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Sala ta zapewni możliwość realizacji lekcji wychowania fizycznego dla uczniów III i VIII Liceum Ogólnokształcącego. Wolę taką wyrażają dyrektorzy obydwu szkół, rady rodziców oraz uczniowie i absolwenci. Wniosek o budowę sali złożyła na posiedzeniu wyjazdowym Komisja Edukacji w grudniu 2009 pod przewodnictwem Pana Jerzego Dolinkiewicza. Również na wizualizacji Śródmieścia Pana Tomasza Koniora zaznaczony jest obiekt hali sportowej. Nowoczesna hala w Śródmieściu mogłaby być użytkowana nie tylko przez uczniów, ale w godzinach popołudniowych przez mieszkańców miasta. Taka hala byłaby także przydatna przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym, które inicjuje miasto Katowice. Radni członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosów za - poparli wniosek Pani radnej Magdaleny Wieczorek. Radna Magdalena WIECZOREK odczytała zebranym treść kolejnego wniosku budżetowego: Komisja Edukacji Rady Miasta Katowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2012 rok na wykonanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 88 przy ul. Grzyśki 2 w Katowicach. Dyrektor przedszkola wynegocjował ze spółdzielnią mieszkaniową teren na którym przedmiotowy plac zabaw mógłby powstać. Przedszkolaki obecnie korzystają z ogólnodostępnego placu zabaw będącego własnością spółdzielni, zatem zasadnym jest zapewnienie przedszkolakom bezpiecznego i czystego miejsca do zabawy. Radni członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz po wysłuchaniu wyjaśnień radnej Magdaleny WIECZOREK, jednogłośnie 6 głosów za - poparli wniosek Pani radnej. Ad. 7. Komunikaty i wolne wnioski: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 67 na Kokocińcu w zakresie tworzenia i 16

17 funkcjonowania w tej placówce klas integracyjnych. Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że we wspomnianej placówce jest uruchomiony oddział integracyjny. To rodzice jednak wybierają oddziały integracyjne dla sowich dzieci. Mimo istniejącej procedury to rodzice życzyli sobie by ich dzieci były kierowane do Zespołu Szkół Integracyjnych na osiedlu Tysiąclecia. Zawsze kierujemy dziecko do najbliższej miejscu zamieszkania placówki. Jednak staramy się również zadość uczynić życzeniom rodziców szczególnie jeśli w grę wchodzi dowóz dzieci do placówek. Niemniej jednak klasa integracyjna w szkole na Kokocińcu powstanie. Na chwilę obecna są już trzy skierowania do tej placówki. Radna Barbara WNĘK zwróciła się z prośbą by włączyć do planu pracy Komisji Edukacji na jednym z najbliższych posiedzeń temat dotyczący edukacji dzieci niepełnosprawnych w Katowicach w kontekście podziału subwencji oświatowej. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ stwierdziła, że plan pracy Komisji jest planem ramowym, elastycznym zatem w świetle tego Pani Przewodnicząca zaproponowała by 19 września temat ten znalazł się w planie pracy Komisji. Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa KOŁODZIEJ podziękowała Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom Wydziałów za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Ewa KOŁODZIEJ 17

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.3.2016.KJ-K - PROJEKT - Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 26.01.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON BRM.0012.4.11.2015.KJ Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 14.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ BRM.0012.4.10.2013.KJ Protokół Nr 10/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 18.11.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie Protokół z posiedzenia Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie Kraków dn. 11.05.2015 1. Otwarcie Zebrania RR i podpisanie listy obecności. 1. Przypomnienie zasady poufności. 2. Omówienie zasad dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji).

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji). BRM.0012.1.8.2014.ŁB Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: 26.08.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: - Art. 43 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 27.VI.2003 ( DZ.U. nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r. Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU 1 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola powołanym do realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Bardziej szczegółowo

Radna Rady Miasta Katowice Pani Maria SOKÓŁ Przewodniczący Ślaskiej Społecznej Rady Oświatowej Pan Krzysztof ŚNIOSZEK

Radna Rady Miasta Katowice Pani Maria SOKÓŁ Przewodniczący Ślaskiej Społecznej Rady Oświatowej Pan Krzysztof ŚNIOSZEK BRM.0012.4.10.2011.KJ Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 19.09.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 17/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.17.2012.ŁB Protokół nr 17/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 15.05.2012 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Kompetencje Rady. Rozdział III Zadania Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych Na podstawie art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz 14, ust. 9 Statutu Bursy Szkolnej tworzy się: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ BURSY SZKONEJ W EŁKU 1 SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju I. Postanowienia ogólne 1. Rada Pedagogiczna Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju, zwana dalej Radą jest organem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Nr 5. w Głogowie.

P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Nr 5. w Głogowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora P-5 w Głogowie z dnia 18.08.2010r. P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Nr 5 w Głogowie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ DĄBROWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ DĄBROWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ DĄBROWIE I. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 Prowadząca obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 Prowadząca obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ BRM.0012.4.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 19.11.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 września 2013 r.

Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.10.2015.KJ - PROJEKT - Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 07.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 4 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 1 GRUDNIA 2014r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.13.2015.KJ - PROJEKT - Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 02.12.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie 1. Postawienia ogólne. 1.1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem Gimnazjum nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r.

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r. UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26.06.2014 r.

UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26.06.2014 r. UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/08/ 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo