Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy 6 10 DO SPECJALIZACJI Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia cukrzycy DIAGNOSTYKA POD LUPĄ Przełożenie hemoglobiny Alc na średnie stężenie glukozy we krwi znaczenie w chemii klinicznej Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy PRZYPADKI KLINICZNE Od przypadku do przypadku 21 DBAJ O ZDROWIE Cukier krzepi? Wydawca: PZ Cormay SA ul. Wiosenna Łomianki tel.: faks: Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape Współpraca: Dr hab. n. med. Bogdan Solnica Prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska Przygotowanie i produkcja: Agape. Agencja doradcza i wydawnicza ul. Rękodzielnicza 11, Warszawa tel./faks: Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania publikowanych tekstów Numer zamknięto Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

3 NA WSTĘPIE Osi¹gnêliœmy sukces, a to dopiero pocz¹tek naszej drogi Z astanawia³am siê, czy w ogóle Pañstwa zanudzaæ wynikami firmy, pozycj¹ na rynku i planami rozwoju sprzeda y. Informacje ekonomiczne: s³upki, wzrosty, przychody wydaj¹ siê interesuj¹ce jedynie dla naszych Akcjonariuszy. Jednak to dziêki tym wynikom i dobrym notowaniom na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych dokonaliœmy akwizycji firmy Orphée, co otworzy³o nam nowe kana³y dystrybucji do ponad 100 krajów. Nara aj¹c siê na zarzut samochwalstwa, powiem krótko: osi¹gnêliœmy sukces, a to dopiero pocz¹tek naszej drogi. Zachêcam do siêgniêcia po nasz kwartalnik Twoje Laboratorium. Ca³y numer poœwiêcony jest diagnostyce, rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy, która jest dziœ problemem spo³ecznym. Cukier nie boli, dlatego ponad 40 proc. chorych nie wie, że choruje na cukrzycę, a połowa osób cierpiących na tę groźną chorobę dowiaduje się o niej zbyt późno W Polsce ponad 2 miliony osób ma cukrzycê, a liczba chorych stale roœnie. Cukrzyca to kilka chorób, które ró ni¹ siê miêdzy sob¹ przyczyn¹, przebiegiem, objawami, ale maj¹ wspóln¹ cechê zbyt du e stê enie glukozy we krwi. Cukier nie boli, dlatego ponad 40 proc. chorych nie wie, e choruje na cukrzycê, a po³owa osób cierpi¹cych na tê groÿn¹ chorobê dowiaduje siê o niej zbyt póÿno. Ta podstêpna choroba, nieleczona, uszkadza wzrok, nerki, mózg, serce, lecz unormowana pozwala normalnie yæ. Obecna diagnostyka osi¹gnê³a maksimum korzyœci p³yn¹cych z kontroli glikemii w cukrzycy przy pomocy ba1c. Cukier krzepi, ale mo e szkodziæ. Niektórzy nawet twierdz¹, e uzale nia. Na uwagê równie zas³uguje nasz nowy analizator hematologiczny z automatycznym podajnikiem próbek MYTIC 22 AL. To ciekawe rozwi¹zanie, które zapewnia du y komfort pracy przy jednoczesnej optymalizacji iloœci aspirowanej krwi do pojedynczego oznaczenia. Zachêcam do lektury Twojego Laboratorium wiosna 2010, jednoczeœnie dziêkuj¹c za ciep³e przyjêcie i wiele mi³ych s³ów, jakie otrzymaliœmy od Pañstwa po lekturze ostatniego numeru. Ewa Stawicka Dyrektor Sprzeda y Krajowej Nr 1 (18), wiosna 2010 Cała prawda w jednej kropli 3

4 AKTUALNOŚCI Rozmowa z Tomaszem Tuora, Prezesem Zarządu PZ CORMAY SA. Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kiedy powsta³ pomys³ przejêcia firmy Orphée? Tomasz Tuora: Koncepcja akwizycji zrodzi- ³a siê w 2006 roku. Ju wtedy, gdy rozwa aliœmy mo liwoœæ wejœcia na Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie i zwi¹zane z tym korzyœci. Kiedy zastanawialiœmy siê, na co moglibyœmy przeznaczyæ kapita³ z ewentualnej emisji akcji, wybór pad³ na zakup firmy z bran y diagnostycznej. Orphée by³a jedn¹ z kandydatek. Co zawa y³o na decyzji, e Cormay wybra³ w³aœnie szwajcarskiego partnera? T.T.: Powód by³ prosty. Jest to firma zajmuj¹ca siê aparatur¹ hematologiczn¹, a my produkujemy odczynniki do tych aparatów. Tak wiêc oferty wspaniale siê uzupe³niaj¹. Ponadto Orphée ma dystrybutorów w 80 krajach, co znacznie zwiêksza mo liwoœci eksportu produktów PZ CORMAY SA. A czy kontrahenci firmy nie wystraszyli siê nowego w³aœciciela? T.T.: Bez przesady. Zaczêliœmy od wys³ania oficjalnego listu, potem odbyliœmy szereg spotkañ z poszczególnymi dystrybutorami. Z czêœci¹ spotkaliœmy siê na targach Arab ealth w Dubaju. Odbyliœmy tak e podró e do Chin, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Filipin i Wietnamu. Wszyscy przyjêli nas bardzo pozytywnie. Zaczynamy siê wzajemnie lepiej poznawaæ....i co dalej? T.T.: Obecnie trwa restrukturyzacja przenosimy logistykê do Polski, wzmacniamy firmê kadrowo. W drugiej po³owie roku chcemy uruchomiæ produkcjê odczynników hematologicznych Orphée w naszym lubelskim zak³adzie. Ponadto przygotowujemy siê do œwiatowej promocji wprowadzanego na rynek analizatora hematologicznego z automatycznym podajnikiem próbek. Jaka bêdzie teraz pozycja CORMAY na rynku œwiatowym? T.T.: Wspólnie z nowo przejêtymi kana³ami dystrybucji grupa bêdzie prowadziæ sprzeda w ponad 100 krajach. Ponadto szykujemy ekspansjê na rynku analizatorów do hematologii. Zainteresowanie naszym analizatorem z autoloaderem (automatycznym podajnikiem próbek) ju jest ogromne. Mamy bardzo du o zamówieñ. St¹d te i w¹tpliwoœci, czy uda siê je wszystkie zrealizowaæ. Œwiatowa sprzeda analizatorów hematologicznych wszystkich typów szacowana jest na 30 tys. sztuk rocznie. Zamierzamy sprzedaæ oko³o tysi¹ca tych urz¹dzeñ w 2010 roku. To pozwoli nam zdobyæ 3 proc. udzia- ³u w rynku œwiatowym. To ambitny cel. A co s³ychaæ na podstawowym dla Cormaya rynku biochemii? T.T.: Realizujemy w³aœnie pierwszy etap projektu Innowacyjny system biochemiczny analizator z lini¹ odczynnikow¹ respektuj¹cy potrzeby klientów. Wdro ymy go dziêki przyznanym œrodkom unijnym. Realizacja tej inwestycji pozwoli na stworzenie pierwszego polskiego analizatora biochemicznego, opartego na w³asnej koncepcji technologicznej. Wykorzystamy w nim najnowsze rozwi¹zania w dziedzinie elektroniki, informatyki, optyki, TOMASZ TUORA SYLWETKA Tomasz Tuora ma 34 lata, jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i University of Miami. Od 10 lat związany z firmą PZ CORMAY SA. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pomysłodawca i realizator debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i przejęcia szwajcarskiej firmy Orphée SA. Od lutego 2010 roku również Prezes Spółki Orphée SA. mechaniki oraz hydrauliki. Planujemy zakoñczyæ ten projekt w 2012 r. Dla naszych klientów biochemicznych wa na jest równie liczba oferowanych parametrów. Chc¹c lepiej zaspokoiæ ich potrzeby, w 2009 roku wprowadziliœmy do naszej oferty odczynniki do oznaczania Cystatyny C i leków. W 2010 roku planujemy poszerzyæ ofertê o kolejnych 20 parametrów m.in. homocysteinê, kappa chain oraz NEFA. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Monika Dziachan 4 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

5 , KILKA FAKTÓW O ORPEE AKTUALNOŚCI Misją firmy Orphée jest dostarczanie do małych i średnich laboratoriów na całym świecie aparatury o najwyższych parametrach diagnostyczno-użytkowych. Filozofia firmy Orphée to dostarczanie narzędzi diagnostycznych zwiększających konkurencyjność laboratoriów na rynku usług diagnostycznych. Orphée SA szwajcarska spółka z siedzibą w Genewie założona w 2002 roku przez Jeana Edouarda Roberta twórcę komercyjnego sukcesu firmy ABX. CORMAY CORMAY & Orphee Orphee Kurs akcji CORMAY przed akwizycj¹ Orphée i po niej Nr 1 (18), wiosna 2010 Cała prawda w jednej kropli 5

6 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy emoglobina A1c (ba1c) obchodzi swoje 40. urodziny. Wiele osób uważa, że największym osiągnięciem z nią związanym są badania kliniczne dotyczące powikłań cukrzycy, przeprowadzone, gdy miała dwadzieścia parę lat. Jednak niniejszy artykuł pokazuje przede wszystkim, jak ba1c rozwijała się od tego czasu oraz szczegółowo opisuje jej siłę i niedostatki jako markera ryzyka glikemicznego, co zostało dokładniej zrozumiane po jej trzydziestych urodzinach. Artykuł opisuje również kryzys wieku średniego, w który wchodzi jubilatka oraz poświęca uwagę różnicom zdań pomiędzy klinicystami odnośnie sposobu wyrażania jej wyników. Wroku 1962 uisman i Dozy odnotowali wzrost stê enia jednej z frakcji hemoglobiny u czterech pacjentów z cukrzyc¹ 1. Przypisali to przyjmowaniu przez wszystkich tych pacjentów doustnego leku o nazwie tolbutamid, obni- aj¹cego stê enie glukozy we krwi, lecz nie uda³o siê odtworzyæ tego zjawiska in vitro. Piêæ lat póÿniej Rahbar ponownie wykry³ tê frakcjê u dwóch pacjentów z cukrzyc¹, podczas wykonywania u nich badañ przesiewowych w kierunku nieprawid³owych hemoglobin. W wyniku dalszych badañ wykryto kolejne 47 osób z nieprawid³owym poziomem tej frakcji i tym sposobem w roku 1968 opisano odkrycie cukrzycowego sk³adnika hemoglobiny 2. Wkrótce dowiedziono, e w³aœciwoœci chromatograficzne sk³adnika cukrzycowego przypominaj¹ hemoglobinê A1c (ba1c), czyli jedn¹ z frakcji hemoglobiny, opisan¹ przez Schneka i Schroedera w roku 1961, której odsetek u osób doros³ych bez cukrzycy wynosi 1 4 proc. 3. Badania strukturalne wykaza³y póÿniej, e hemoglobina wystêpuj¹ca u pacjentów z cukrzyc¹ by- ³a taka sama jak ba1c 4. ba1c JAKO WSKAŸNIK KONTROLI GLIKEMII ZWI ZEK POMIÊDZY ba1c A ŒREDNIM STÊ ENIEM GLUKOZY WE KRWI Minê³o prawie dziesiêæ lat, zanim zasugerowano w wyniku przeprowadzonych badañ klinicznych, e wzrost odsetka ba1c u pacjentów z cukrzyc¹ mo e stanowiæ wiarygodny wskaÿnik kontroli glikemii w okresie kilku ostatnich tygodni lub miesiêcy. Przy pomocy ówczeœnie dostêpnych technik oceny kontroli glikemii hemoglobinê glikowan¹ porównano z glukoz¹ w moczu z dobowej zbiórki 5, przedzia³em glukozy w osoczu 6, œrednim dobowym stê eniem glukozy w osoczu 7 oraz obszarem pod krzyw¹ w teœcie tolerancji glukozy 8. W nastêpstwie tych badañ oznaczenie hemoglobiny glikowanej zyska³o szerok¹ akceptacjê jako przydatne narzêdzie do obiektywnej oceny dotychczasowej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 i 2. Pod pewnymi wzglêdami akceptacja ta nast¹pi³a jeszcze przed uzyskaniem dowodów na to, e badanie to w wiarygodny sposób odzwierciedla œredni poziom glikemii u pacjentów z cukrzyc¹. Zwi¹zek ten jeszcze wyraÿniej udokumentowa³a ocena wykonalnoœci w badaniu DCCT (Diabetes Control and Complications Trial ) oraz póÿniejszym pe³nym badaniu 9,10. W badaniach tych u pacjentów podzielonych na dwie grupy (leczeni metod¹ intensywn¹ i konwencjonaln¹) co kwarta³ oznaczano poziom ba1c, i wykonywano siedmiopunktowy profil glikemii (przed posi³kami i po nich) oznaczaj¹c stê- enie glukozy w laboratorium 11. Z uwagi na to, e w badaniu bra³o udzia³ 1441 pacjentów œrednio przez 6,5 roku, mo liwe by³o wykonanie badañ porównawczych pomiêdzy ba1c i pe³nym siedmiopunktowym profilem glikemii 12. Od tej pory klinicyœci i inni pracownicy s³u by zdrowia wykorzystuj¹ zaobserwowan¹ zale noœæ liniow¹ (œrednie stê enie glukozy w osoczu (MPG), mmol/l)=l,98 ba1c (DCCT) 4,29, r=0,82) jako najdok³adniejsz¹ wytyczn¹ w rozmowach z pacjentami na temat kontroli glikemii u nich 12. Jednak wyniki rozproszone wokó³ linii regresji oznaczaj¹, e poziom ba1c u pacjenta z MPG na poziomie np. 10 mmol/1 mo e wynosiæ pomiêdzy 6 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

7 6 a 11 proc., co niesie za sob¹ oczywiste konsekwencje, je eli w celu ustalenia docelowej œredniej glikemii korzysta siê jedynie z wyników ba1c. Niedawno zakwestionowano pojedyncz¹ zale noœæ liniow¹ pomiêdzy MPG i ba1c z uwagi na to, e by³a ona ró na w dwóch badanych grupach DCCT poziom MPG by³ o 1,2 mmol/1 ni szy przy ba1c 7 proc. w grupie pacjentów leczonych intensywnie ni w grupie leczonej konwencjonalnie. Przy ba1c równej 11 proc. ró nica ta wynosi³a ju 4,6 mmol/1 13. Wskazuje to, e zale noœæ pomiêdzy MPG i ba1c nie zawsze jest sta³a i mo e siê ró - niæ w zale noœci od kontroli glikemii w grupie badanych. W latach prowadzono nabór pacjentów do badañ nad œrednim stê eniem glukozy we krwi, maj¹cych na celu jak najdok³adniejsze poznanie zwi¹zku pomiêdzy ba1c a stê eniem glukozy we krwi 14. Na konferencji Europejskiego Towarzystwa Badañ nad Cukrzyc¹ (EASD) we wrzeœniu 2007 r. przedstawiono wstêpne wyniki badañ przeprowadzonych na grupie 427 pacjentów. W badaniu zastosowano ci¹g³e monitorowanie glikemii oraz tradycyjne oznaczenia glukometrem przed i po posi³kach, w celu ustalenia œredniego stê enia glukozy, jak równie zastosowano metodê oznaczania ba1c certyfikowan¹ w Narodowym Programie Standaryzacji Glikohemoglobiny (NGSP). Zwi¹zek pomiêdzy MPG i ba1c okaza³ siê silniejszy ni w przypadku DCCT wspó³czynnik korelacji wynosi³ 0,91 oraz bli szy wynikom badañ przeprowadzonych niedawno na mniejsz¹ skalê (r=0,90), w których równie zastosowano ci¹g³e monitorowanie glikemii 15. Jednak dopiero koñcowa publikacja wyników pozwoli na stwierdzenie, na ile reprezentatywn¹ próbê stanowili pacjenci bior¹cy udzia³ w badaniu na tle ca³ej populacji chorych na cukrzycê, z uwagi na to, e w badaniu przyjêto wiele kryteriów wykluczaj¹cych, które mog³y spowodowaæ pominiêcie pacjentów z wynikami plasuj¹cymi siê wokó³ linii regresji. CZAS POWSTAWANIA ba1c Glikacja hemoglobiny zachodzi podczas ca³ego 120-dniowego czasu ycia krwinki czerwonej 16, lecz najwiêkszy wp³yw na wartoœæ ba1c w tym czasie ma niedawna glikemia 17. Modele teoretyczne oraz badania kliniczne sugeruj¹, e u pacjenta pod sta³¹ kontrol¹ 50 proc. ba1c powsta³o w ci¹gu miesi¹ca przed pobraniem próbki, 25 proc. o miesi¹c wczeœniej, a pozosta³e 25 proc. jeszcze od 2 do 4 miesiêcy wczeœniej 18. Wyjaœnia to, dlaczego zazwyczaj uwa ano, e ba1c odzwierciedla œredni¹ glikemiê w okresie ostatnich 6 8 tygodni 19. WP YW ZMIENNOŒCI GLIKEMII NA ba1c Do niedawna nie istnia³y wystarczaj¹ce dowody pozwalaj¹ce stwierdziæ, czy wartoœæ ba1c u dwóch pacjentów z takim samym œrednim stê eniem glukozy we krwi i znacznie ró ni¹c¹ siê zmiennoœci¹ glikemii by³aby podobna. Jednak dwa niedawno przeprowadzone badania w jednym wykorzystano dane DCCT wykaza³y, e niestabilnoœæ glikemii ma niewielki wp³yw na wynik ba1c, a g³ównym wyznacznikiem jest œrednie stê enie glukozy, a nie sposób jego osi¹gniêcia 20, 21. ba1c A POWIK ANIA CUKRZYCY Przydatnoœæ kliniczna ba1c w celu oceny ryzyka powik³añ cukrzycy zosta³a ostatecznie potwierdzona po opublikowaniu wyników powy szego badania DCCT 10 oraz UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 22 ; badania te mia³y na celu stwierdzenie skutków intensywnej (w porównaniu z tradycyjn¹) kontroli glikemii na wyst¹pienie powik³añ mikronaczyniowych odpowiednio u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 i typu 2. Pocz¹tkowe wyniki tych badañ w odniesieniu do ba1c recenzowano ju wczeœniej 23, a w niniejszym artykule zawarto jedynie ich podsumowanie. Dalsze wyniki badañ opisano bardziej szczegó³owo. DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE POWIK ANIA MIKRONACZYNIOWE Powik³ania mikronaczyniowe (w obrêbie ma³ych naczyñ) cukrzycy to retinopatia, nefropatia i neuropatia. Osoby, u których wystêpuj¹ te stany chorobowe, stanowi¹ du y odsetek chorych, u których wystêpuje œlepota, niewydolnoœæ nerek i/lub którzy wymagaj¹ amputacji koñczyny. W badaniu DCCT stwierdzono, e u 1441 pacjentów z cukrzyc¹ typu 1, których losowo przydzielono do grupy leczonej metod¹ intensywn¹, mediana ba1c wynosi³a 7,3 proc. w porównaniu z 9,1 proc. w œrednim szeœcioipó³letnim okresie obserwacji poszpitalnej. PóŸniejsze ryzyko rozwoju retinopatii w grupie leczonej metod¹ intensywn¹ zmniejszy³o siê o 76 proc., ryzyko bia³komoczu o 54 proc., a ryzyko klinicznie jawnej neuropatii o 60 proc. 10. Patrz¹c przez pryzmat ba1c, ryzyko powik³añ mikronaczyniowych w dwóch grupach pacjentów ros³o wyk³adniczo wraz ze wzrostem wartoœci ba1c 24, bez punktu granicznego, poni- ej którego oprócz prawid³owej glikemii u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 nie wystêpowa³y adne powik³ania mikronaczyniowe 25. Publikacja UKPDS z 1998 roku potwierdzi³a, e zale - noœæ pomiêdzy ba1c awy- stêpowaniem powik³añ mikronaczyniowych wyst¹pi³a u 3867 pacjentów z cukrzyc¹ typu Ró nica w poziomie ba1c pomiêdzy grup¹ leczon¹ intensywnie a grup¹ leczon¹ konwencjonalnie nie by³a tak znaczna jak w przypadku DCCT (balc 7,0 proc. w porównaniu z 7,9 proc. w ci¹gu 10 lat), lecz zmniejszenie ryzyka powik³añ mikronaczyniowych nadal wynosi- ³o 25 proc. Dalsza analiza danych wykaza³a, e po po³¹czeniu obu grup pacjentów w badaniu DCCT istnieje podobna zale noœæ wyk³adnicza pomiêdzy wzrostem poziomu ba1c a ryzykiem powik³añ mikronaczyniowych 26. Po zakoñczeniu badania DCCT 96 proc. pacjentów bior¹cych udzia³ w pierwotnym badaniu wyrazi³o zgodê na udzia³ w nowym badaniu pod nazw¹ EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) 27. Pacjenci nie byli podzieleni na grupy, a w wyniku DCCT zalecono wrêcz, aby wszyscy pacjenci poddani zostali leczeniu metod¹ intensywn¹. Uwagê zwraca fakt, e w wyniku prób klinicznych poziom ba1c u pacjentów leczonych uprzednio metod¹ intensywn¹ wzrós³ œrednio o 8 proc., podczas gdy u grupy leczonej uprzednio metod¹ tradycyjn¹ zwiêkszy³ siê do podobnej wartoœci 27. Nr 1 (18), wiosna 2010 Cała prawda w jednej kropli 7

8 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE D³ugoterminowa obserwacja poszpitalna tych pacjentów wykaza³a, e korzyœci p³yn¹ce z lepszej kontroli glikemii podczas DCCT w odniesieniu do ryzyka powik³añ mikronaczyniowych zosta³y zachowane pomimo zbie noœci glikemii pod koniec pierwotnego badania DCCT Zjawisko to wp³yw glikemii sprzed kilku lat na d³ugoterminowe ryzyko powik³añ nazwano pamiêci¹ metaboliczn¹ 31. Potwierdzi³o ono przekonanie, e uzyskanie dobrej kontroli glikemii jak najszybciej po rozpoznaniu cukrzycy ma ogromne znaczenie dla unikniêcia powik³añ. ipoglikemia jest głównym czynnikiem uniemożliwiającym pacjentom z cukrzycą osiągnięcie normalnej kontroli stężenia glukozy 45. COROBA DU YC NACZYÑ Choroba du ych naczyñ (makroangiopatia) nadal pozostaje g³ówn¹ przyczyn¹ zachorowalnoœci i œmiertelnoœci zarówno u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1, jak i U pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 w badaniu DCCT stwierdzono wiêksz¹ czêstoœæ wystêpowania epizodów makronaczyniowych w grupie leczonej tradycyjnie ni w grupie leczonej metod¹ intensywn¹ (odpowiednio 40 i 23), chocia fakt ten nie by³ istotny statystycznie (p=0,08) 35. Niewielka liczba epizodów by³a jednoznacznie powi¹zana z m³odym wiekiem pacjentów bior¹cych udzia³ w badaniu (mediana 27 lat podczas rozpoczêcia badania). Nastêpnie badanie EDIC wykaza³o, e podczas œrednio 17 lat kontroli poszpitalnej u 31 pacjentów z grupy leczonej intensywnie w DCCT wyst¹pi³o 46 epizodów sercowo-naczyniowych, a u 52 pacjentów z grupy leczonej metod¹ tradycyjn¹ 98 epizodów. Oznacza to, e leczenie intensywne zmniejszy³o ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych o 42 proc. (p=0,02) 36. Szczegó³owa analiza wykaza³a, e w du ej mierze przyczyn¹ tego by³a œrednia wartoœæ ba1c podczas badania DCCT. Podobnie jak w przypadku rozwoju powik³añ mikronaczyniowych, analiza ta wykaza³a, jak istotne jest wprowadzenie dobrej kontroli glikemii jak najszybciej po rozpoznaniu (przynamniej) cukrzycy typu 1. Równie pomimo e podczas pierwotnego badania DCCT nie mo - na by³o okreœliæ ryzyka wyst¹pienia powik³añ makronaczyniowych w oparciu o poziom ba1c, niedawno wykazano, e œrednia wartoœæ stê enia glukozy we krwi by³a zwiastunem powik³añ makronaczyniowych, co ponownie wskazuje na koniecznoœæ jak najwczeœniejszej œcis³ej kontroli glukozy 37. W UKPDS odsetek epizodów u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 by³ wiêkszy ni w badaniu DCCT, lecz ró nica ba1c pomiêdzy grupami by³a mniej widoczna. Mimo to, sugerowano, e u pacjentów leczonych metod¹ tradycyjn¹ wyst¹pi³o wiêcej zawa³ów serca (p=0,052) 22. W kolejnym badaniu, podczas którego po³¹czono obie grupy, zaobserwowano ogóln¹ zale noœæ pomiêdzy wzrostem poziomu ba1c a wzrostem ryzyka zawa³u serca 26. Szeroko zakrojone badania epidemiologiczne dowiod³y, e ba1c mo e równie byæ markerem ryzyka sercowo-naczyniowego w ogólnej populacji 38. ZMIENNOŒÆ GLIKEMII A RYZYKO POWIK AÑ Jak wspomniano powy ej, fakt, e ba1c mo e dostarczyæ informacji o œrednim poziomie glukozy, mo e pomóc w wyrównaniu wahañ glikemii u pacjenta. Jednak z uwagi na informacje pochodz¹ce z podstawowych badañ klinicznych i œwiadcz¹ce o tym, e zmiennoœæ poziomu glukozy mo e stanowiæ niezale ny czynnik ryzyka powik³añ cukrzycy 39, 40, istniej¹ obawy, e samo oznaczenie ba1c nie stanowi odzwierciedlenia tego problemu 41. Jak siê okazuje, analiza danych DCCT przy zastosowaniu 7-punktowych profili glikemii nie potwierdzi³a innego ryzyka spowodowanego zmiennoœci¹ glikemii, oprócz ryzyka okreœlonego przy pomocy œredniego stê enia glukozy 42, 43. W badaniu UKPDS nie oznaczano wprawdzie stê enia glukozy przez ca- ³¹ dobê, jednak oczekiwano, e u pacjentów leczonych insulin¹ wyst¹pi¹ wiêksze wahania glukozy ni u pacjentów nieleczonych insulin¹ i e nasilenie powik³añ bêdzie siê u nich ró niæ, lecz ró nicy takiej jednak nie wykryto. Fakty te ³¹cznie oznaczaj¹, e potencjalne ograniczenia ba1c nie s¹ tak istotne, jak wstêpnie szacowano. Kwestia ta mo e do koñca pozostaæ nierozwi¹zana, poniewa bardzo trudne by³oby obecnie wykonanie badañ nad wp³ywem zmiennoœci glikemii na ryzyko powik³añ, bior¹cych pod uwagê inne czynniki utrudniaj¹ce rozpoznanie, takie jak leki przeciwnadciœnieniowe, przeciwp³ytkowe i obni aj¹ce poziom lipidów. W przeciwieñstwie do badañ zmiennoœci glikemii, badanie Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications wykaza³o, e sama zmiennoœæ ba1c mo e przyczyniæ siê do wzrostu ryzyka makronaczyniowego u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1, wskazuj¹c, e d³ugoterminowe wahania kontroli glukozy maj¹ wiêkszy wp³yw na wyst¹pienie powik³añ ni wahania krótkoterminowe 44. ba1c A IPOGLIKEMIA ipoglikemia jest g³ównym czynnikiem uniemo liwiaj¹cym pacjentom z cukrzyc¹ osi¹gniêcie normalnej kontroli stê enia glukozy 45. Niestety pozostaje ona jedn¹ z g³ównych przyczyn zachorowalnoœci 46 i umieralnoœci 47 wœród pacjentów, a nawracaj¹ce epizody czêsto przyczyniaj¹ siê do problemów psychologicznych, zwi¹zanych z jakoœci¹ ycia czy zatrudnieniem 48. Zaskakuj¹co niewiele badañ by³o w stanie wykazaæ zale noœæ pomiêdzy niskimi wartoœciami ba1c a wzrostem ryzyka hipoglikemii, lecz DCCT z pewnoœci¹ stwierdzi³o wyk³adniczy wzrost ryzyka wraz ze spadkiem poziomu ba1c 10, 49, 50. Analiza tych samych badañ wykaza³a równie, e œrednia wartoœæ glikemii oraz stopieñ jej zmiennoœci u pacjenta niezale nie przyczynia³y siê do wartoœci predykcyjnej ba1c 51. Nale y zauwa yæ, e o ryzyku hipoglikemii stanowi¹ nie tylko markery glikemii, lecz równie wiele innych czynników, takich jak wczeœniejsze epizody hipoglikemii lub d³ugotrwa³a cukrzyca. WARTOŒCI DOCELOWE ba1c Badania DCCT i UKPDS umo liwi³y w wiêkszym stopniu oparte na dowodach naukowych podejœcie do rekomendacji wartoœci docelowych ba1c u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 i 2. Przed przeprowadzeniem powy szych badañ wytyczne europejskie stara- ³y siê uwzglêdniæ brak standaryzacji oznaczeñ hemoglobiny glikowanej poprzez porównanie pacjentów przy pomocy liczby odchyleñ standardowych, o któr¹ ba1c pacjenta odbiega³a od œredniej ba1c uosób bez cukrzycy dla okreœlonej metody oznaczenia 52. W obydwóch badaniach zastosowan¹ tê sam¹ metodê oznaczania ba1c, co pozwoli³o na zrezygnowanie z wartoœci docelowych opartych o odchylenia standardowe (patrz Standaryzacja ba1c). Poniewa zale noœæ pomiêdzy ba1c a ryzykiem powik³añ mikronaczyniowych jest wyk³adnicza, bez wyraÿnego punktu odciêcia, po ¹dane wartoœci docelowe s¹ w pewnym stopniu umowne 25. Zarówno w Europie, jak i w USA zaobserwowaæ mo na sta³e d¹ enie do ni - szych wartoœci docelowych. Na przyk³ad wytyczne EDPG (European Diabetes Policy Group) z roku 1999 zaleca³y, aby u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 i 2 d¹ yæ do osi¹gniêcia wartoœci ekwiwalentnej do uzyskanej metod¹ stosowan¹ w DCCT=<7,5 proc. 53, 54. W tym czasie w USA zalecano wartoœci <7,0 proc., a wartoœci >8 proc. sugerowaæ mia³y koniecznoœæ podjêcia dodatkowych kroków 55. Aktualne wytyczne brytyjskie sugeruj¹ wartoœci docelowe pomiêdzy 6,5 proc. i 7,5 proc. (w zale noœci od powik³añ lub wysokiego ryzyka têtniczego) 56, 57, a w USA obec- 8 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

9 nie zaleca siê wartoœæ <7 proc. bez wzglêdu na okolicznoœci 58. Tendencja obni ania wartoœci docelowych trwa, co widaæ we wstêpnym projekcie nowych wytycznych brytyjskich, zalecaj¹cych wartoœci poni ej 6,5 proc. w cukrzycy typu ba1c JAKO BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU CUKRZYCY Oznaczenie ba1c jako ewentualna alternatywa dla oznaczania glukozy na czczo lub dla doustnego testu tolerancji glukozy (DTTG) w rozpoznaniu cukrzycy nadal cieszy siê zainteresowaniem. Jest to zrozumia³e, poniewa pozwala unikn¹æ bycia na czczo, a w przypadku DTTG niweluje problem ma³ej powtarzalnoœci wartoœci glikemii po dwóch godzinach. Jednak kilkukrotne badania wykaza³y, e ograniczenie takiego zastosowania oznaczenia zazwyczaj nie wynika z faktu, e niski poziom ba1c nie wskazuje na cukrzycê, lecz z tego, e prawid³owy poziom jej nie wyklucza 60. Dlatego te oznaczenie ba1c jest swoiste, lecz niewystarczaj¹co czu³e 61. Z punktu widzenia analityka ba1c nie jest substancj¹, której oznaczenie jest wysoce precyzyjne, dlatego te badanie o 3-proc. wspó³czynniku zmiennoœci przy krytycznej wartoœci ba1c na poziomie 6,0 proc. mo e wykazaæ ró nicê przekraczaj¹c¹ 0,7 proc. ba1c u tego samego pacjenta. Oprócz tego oznaczenie ba1c ma za zadanie próbê wykrycia choroby, któr¹ rozpoznaje siê na dwa sposoby (tj. poprzez oznaczenie glukozy na czczo oraz glikemiê w drugiej godzinie DTTG), przez co ma niewielkie szanse na spe³nienie obu tych kryteriów. Dlatego te oznaczenie to wykonuje siê jako uzupe³nienie badania poziomu glukozy na czczo w celu rozpoznania cukrzycy lub jako badanie przesiewowe u pacjentów, u których nie ma potrzeby wykonania pe³nego DTTG Innymi s³owy, oznaczenie ba1c wykonuje siê jako substytut glikemii w drugiej godzinie DTTG. Tym sposobem swoistoœæ podwy szonej ba1c wykorzystuje siê w populacji wysokiego ryzyka nietolerancji glukozy, z powodu granicznych stê enia glukozy na czczo. Jedno z badañ przeprowadzonych na osobach w grupie wysokiego ryzyka cukrzycy wykaza³o, e u 43 proc. pacjentów z poziomem glukozy w osoczu na czczo 7,0 mmol/1 i cukrzycow¹ reakcj¹ w DTTG, poziom ba1c przekracza³ górn¹ granicê zakresu referencyjnego 63. W grupie ni szego ryzyka odsetek ten zapewne by³by znacznie mniejszy. Bez wzglêdu na technikê w³¹czenia ba1c do kryteriów diagnostycznych warto wyznaczyæ wartoœæ graniczn¹ ba1c, która pozwoli³aby na rozpoznanie cukrzycy u takiego samego odsetka pacjentów, jak obecnie przyjête kryteria oparte o oznaczania glukozy 61, 65, lecz by³aby to zapewne inna grupa chorych. Dopóki nie wyka e siê, e grupa ta ma takie samo ryzyko powik³añ mikro- i makronaczyniowych jak grupa diagnozowana przy pomocy kryteriów tradycyjnych, a w krajach ubo szych przydatnoœæ oznaczenia ba1c nie bêdzie równowa y³a kosztu badania, stosowan¹ metod¹ diagnostyczn¹ pozostanie zapewne punkt odciêcia dla glikemii. CZYNNIKI WP YWAJ CE NA OZNACZENIE ba1c NIEPRAWID OWA EMOGLOBINA Prawid³owa ba0 u osoby doros³ej w wyniku glikacji przekszta³ca siê w ba1c, lecz w przypadku wystêpowania hemoglobiny nieprawid³owej, organizm oprócz lub zamiast ba1c mo e wytworzyæ inne produkty glikacji, takie jak bs1c, bc1c, itp. 66. Wiele analizatorów hemoglobiny glikowanej ma mo liwoœæ wykrycia materia³u nieglikowanego w nieprawid³owych frakcjach 67, 68, jednak stwierdzenie, jaki by³by poziom ba1c, gdyby u pacjenta nie wystêpowa³a hemoglobinopatia, nadal mo e nastrêczaæ trudnoœci. Jest Oznaczenie balc jako ewentualna alternatywa dla oznaczania glukozy na czczo lub dla doustnego testu tolerancji glukozy (DTTG) w rozpoznaniu cukrzycy nadal cieszy się zainteresowaniem to jeszcze trudniejsze u pacjentów z homozygotyczn¹ postaci¹ hemoglobinopatii, u których nie wystêpuje ba. Glikacjê dowolnej formy cz¹steczki hemoglobiny mo - na ³atwiej wykryæ przy pomocy niektórych analizatorów dzia³aj¹cych na zasadzie chromatografii powinowactwa lub te metod¹ immunoenzymatyczn¹, lecz nawet wtedy nale y pamiêtaæ, e niektóre rodzaje nieprawid³owej hemoglobiny podlegaj¹ glikacji w innym tempie ni natywna ba, co mo e byæ przyczyn¹ fa³szywych wyników 68, 69. W przesz³oœci ograniczeniem niektórych metod oznaczania hemoglobiny glikowanej by³y niewielkie iloœci hemoglobiny p³odowej DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE pozosta³e w organizmie doros³ego pacjenta, poniewa przemieszcza³y siê i eluowa³y wraz z frakcj¹ hemoglobiny glikowanej, co prowadzi³o do uzyskania fa³szywie wysokich wyników bal lub ba1c 70. Obecna technologia pozwala na wykrycie hemoglobiny p³odowej, wiêc powy sza informacja jest jedynie ciekawostk¹ historyczn¹ 71. NIEDOKRWISTOŒÆ Niedokrwistoœæ z niedoboru elaza mo e prowadziæ do wzrostu poziomu ba1c o wartoœæ do 2 proc., co mo na ograniczyæ poprzez suplementacjê elaza Przyczyna wzrostu nie zosta³a do koñca poznana, lecz z uwagi na to, e niedobór elaza jest czêsto spotykany, szczególnie u kobiet przed okresem przekwitania, mo e on mieæ wp³yw na kontrolê cukrzycy u wielu pacjentów. Istniej¹ równie pewne dowody na to, e niska œrednia zawartoœæ hemoglobiny w krwinkach u kobiet wchodz¹cych w okres przekwitania, u których nie wystêpuje jawna niedokrwistoœæ, jest równie zwi¹zana z wy szymi wartoœciami ba1c 77. Jednak ca³kowita zale noœæ pomiêdzy MPG i ba1c u bior¹cej udzia³ w badaniu DCCT grupy kobiet wchodz¹cych w okres przekwitania by³a taka sama jak u mê czyzn, co wskazuje, e jedynie jawna niedokrwistoœæ ma znaczny wp³yw na oznaczenia ba1c 78. Niedokrwistoœæ hemolityczna ma odwrotny wp³yw na niedobór elaza, poniewa powoduje obni enie poziomu ba1c. Jest to wynikiem ograniczonego prze ycia krwinek czerwonych, które oznacza mniejsz¹ iloœæ hemoglobiny do glikacji 79. Dotyczy to wszystkich przyczyn tego rodzaju niedokrwistoœci (w tym niedokrwistoœci autoimmunohemolitycznej, hemoglobinopatii i przewlek³ej niewydolnoœci nerek). WP YW LEKÓW I STANU ZDROWIA Podobny wp³yw bêd¹ mia³y wszystkie leki powoduj¹ce niedokrwistoœæ hemolityczn¹. Aspiryna w du ych dawkach powoduje powstawanie hemoglobiny acetylowanej, co mo- e prowadziæ do pozornego wzrostu ba1c lecz wp³yw ten jest zazwyczaj widoczny dopiero przy dawce 4 g na dobê, czyli znacznie przekraczaj¹cej dawkê standardow¹ 80. Niewydolnoœæ nerek mo e mieæ z³o ony wp³yw na tworzenie i oznaczanie ba1c. U pacjenta mo e wyst¹piæ niedobór elaza, niedokrwistoœæ hemolityczna i zmiana czasu prze ycia krwinek czerwonych. Trudnoœci nastrêcza równie fakt, e pochodz¹cy z mocznika izocyjanian mo e prowadziæ do powstawania hemoglobiny karbamylowanej, która w niektórych badaniach hemoglobiny glikowanej, mo e byæ nie do odró nienia od ba 80. Jednak w wiêkszoœci metod oznaczenia ba1c ogólny wp³yw jest nieznaczny u wiêkszoœci pacjentów 81. Nr 1 (18), wiosna 2010 Cała prawda w jednej kropli 9

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium 4 Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo