JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH"

Transkrypt

1 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka podatku od towarów i usług nie jest obca sferze budżetowej, a dokładniej jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym czy gospodarstwom pomocniczym jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie zawiera tezy i fragmenty orzecznictwa organów podatkowych, które zostały pogrupowane według nurtujących wymienione jednostki tematów. 1. PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOPODATKOWA W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Pytanie: Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług? ( ) urząd gminy a nie gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług. ( ) Decyzja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia r. sygn. 1401/VO/4407/14-71/05/PP ( ) samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urząd ten nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towaru i usług dla gminy oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Potwierdzają to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752) a od dnia 1 lipca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761). Inne niż urzędy gmin, gminne jednostki organizacyjne, działające w formie np. zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych, powinny dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, rejestrować się jako odrębne podmioty tego podatku i posiadać odrębne oznaczenie (numery) NIP. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwanej dalej NIP. Stosownie do ust. 2 i ust. 3 ww. przepisu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych podmioty te również otrzymują NIP. Podobne stanowisko zostało zajęte przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 18 maja 2005 r. OS MG/2633/05.( ) 2. WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA 1. Pytanie: Czy zakład budżetowy powołany przez Gminę wykonując zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej na rzecz jednostki, która go powołała ma wystawiać faktury VAT z obowiązującymi stawkami podatku VAT, czy powinien za czynności te wystawić fakturę ze zwolnieniem na podstawie 13 ust 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

2 ,, ( ) Zakład budżetowy świadcząc usługi z zakresu użyteczności publicznej na rzecz macierzystej Gminy nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w 13 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. usługi, jak i usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki( ). Postanowienie Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia r. sygn. IBPP3/ /12/AŚ,, ( ) W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza mocą art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowa stawka podatku na mocy art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Na podstawie 13 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast w myśl 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy: 1. jednostkami budżetowymi, 2. samorządowymi zakładami budżetowymi, 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Należy zauważyć, że przedmiotowe czynności nie korzystają ze zwolnienia od podatku, lecz opodatkowane są na zasadach ogólnych. Istotą zwolnienia przewidzianego przez ustawodawcę w 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r., jest bowiem świadczenie usług pomiędzy jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. Gmina nie jest natomiast żadnym z wymienionych podmiotów. Zatem do usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy nie może mieć zastosowania zwolnienie określone w powołanym wyżej 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Do usług świadczonych przez Zakład nie ma również zastosowania zwolnienie określone w 13 ust. 1 pkt 12 cytowanego rozporządzenia, bowiem Zakład świadcząc usługi na rzecz Gminy nie działa jako podmiot, o którym mowa w powołanym przepisie, lecz jako odrębny podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego, dla prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług, w przypadku usług świadczonych odpłatnie na rzecz Gminy, należy stosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze w tym zakresie na zasadach ogólnych. Wskazać należy także, iż jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) powołane przez gminę bezspornie mają status odrębnego od gminy podatnika podatku od towarów i usług. Świadczy o tym choćby odrębne traktowanie tych podmiotów na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Przyjęcie innego założenia spowodowałoby, iż

3 zwolnienie od podatku określone w 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obejmujące określone czynności wykonywane między tymi podmiotami jednostkami organizacyjnymi gminy nie miałoby żadnego racjonalnego uzasadnienia. Oznacza to, że jednostki organizacyjne gminy takie jak: jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe, zobowiązane są do dokonywania rozliczeń z tytułu tego podatku na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zatem Gmina i jej zakład budżetowy Zakład są dwoma odrębnymi od siebie podatnikami VAT, mogącymi dokonywać między sobą transakcji opodatkowanych VAT. Tym samym wskazane przez Wnioskodawcę usługi świadczone na rzecz Gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki ( ). 2. Pytanie: Czy od dochodów uzyskanych z opłat za parkowanie w miejscach znajdujących się na parkingach zlokalizowanych poza pasami dróg Gmina musi odprowadzać podatek VAT?,, ( ) opłaty za parkowanie na parkingach zlokalizowanych poza pasami dróg stanowią wynagrodzenie za świadczenie przez Gminę usług parkingowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% ( ) Decyzja Izby Skarbowej w n Łodzi z dnia r. sygn. IPTPP1/ /11-2/MW,,( ) Podmiot prowadzący parking (podmiotem tym może być gmina) zezwala - za wynagrodzeniem - innym osobom na korzystanie z gruntu przez czasowe pozostawienie pojazdu. W takich przypadkach pomiędzy prowadzącym parking, a osobą pozostawiającą pojazd może dojść do zawarcia umowy zbliżonej do umowy przechowania (art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego) i wówczas świadczący usługę parkingową", obejmuje samochód w swoje władztwo i poprzez pobranie opłaty oraz wystawienie kwitu (dowodu przyjęcia pojazdu) zobowiązuje się strzec przed zniszczeniem lub utratą, względnie pobiera opłatę za samo umożliwienie korzystania z wyznaczonego miejsca. Czynność taka - jako usługa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - niewątpliwie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Usługą taką nie jest natomiast wyznaczenie przez organ zarządzający ruchem na drogach miejsc postojowych na drodze publicznej, które są oznaczone standardowym znakiem drogowym w postaci białej litery P" na niebieskim polu (znak D - 18) informującym o parkingu, jako miejscu postojowym na drodze publicznej, oraz strefy parkowania" (znak D - 44), w których za postój pojazdu z mocy przepisów szczególnych (a nie umowy) - są pobierane opłaty drogowe. Udostępnianie miejsc parkingowych na parkingach niestanowiących pasa drogowego za wynagrodzeniem jest odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054). Wynika to z tego, że parkowanie pojazdów odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej i podmiot prowadzący parking świadczy usługę parkingową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% ( ). 3. NASTĘPCA PRAWNY Pytanie: Czy przysługuje Stronie (jednostce budżetowej) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych na zakład budżetowy? Podatnik jest jednostką budżetową, która zarządza i administruje terenami zieleni miejskiej z wyjątkiem zieleni w pasach drogowych oraz zarządza i administruje cmentarzami komunalnymi w Słupsku. Do dnia 30 czerwca 2006 r. Zarząd był zakładem budżetowym, NIP Z dniem 1 lipca 2006 r. został przekształcony Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku w jednostkę budżetową. Jednostka tak jak przed przekształceniem prowadzi działalność statutową w identycznym zakresie.

4 Całe mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego, wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. zostało przekazane powstałej jednostce budżetowej. ( ) na podstawie art. 93a 1 oraz art. 93b Ordynacji podatkowej przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przed dniem 30 czerwca 2006 r. ( ) Postanowienie Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia r. sygn. PIII/2/443-31/06 ( ) Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek kapitałowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W myśl 2 przepis 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). Przepis 1, zgodnie z 3, stosuje się również do osoby prawnej przejmującej zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans. Z kolei w myśl art. 93a 1 ww. ustawy przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki. Przepisy art. 93 i 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych, co reguluje art. 93b cyt. ustawy. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie przekształceniu uległ zakład budżetowy w jednostkę budżetową o tej samej nazwie i zadaniach, to mają tu zastosowanie wyżej wymienione przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, przewidujące zasadę sukcesji podatkowej w przypadku łączenia się, a także przekształcenia komunalnych zakładów budżetowych. Przy czym nie zawiera on jakichkolwiek ograniczeń, co do formy przekształcenia. Możliwe są więc różne formy organizacyjno-prawne, w które może zostać przekształcony komunalny zakład budżetowy. Reasumując, możliwa jest sukcesja praw i obowiązków podatkowych zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 93b Ordynacji podatkowej przy przekształceniu zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. W związku z powyższym jednostka budżetowa jako następca prawny przekształconego zakładu budżetowego ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikające z faktur VAT wprawdzie dopiero po dniu rejestracji, lecz może uwzględnić przy tych odliczeniach faktury wcześniej otrzymane przez podmiot przekształcony. Do podatnika mają więc zastosowanie przepisy art. 86 i 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) tj.: ma prawo do rozliczenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej jako kwota do przeniesienia w ostatniej deklaracji złożonej przez zakład budżetowy, który został przekształcony w jednostkę budżetową, ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, wystawionych na zakład budżetowy; przy czym do ww. faktur ma zastosowanie 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe przysługuje również Stronie prawo obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informacje jakiego okresu dotyczy w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.( ) 4. DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG Pytanie: Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za przejęty grunt, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?,,( ) Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowa działka zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków jest gruntem rolnym ( )

5 Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia ,sygn IPTPP1/ /11-3/12/S/MS,, ( ) w zamian za przejętą działkę, Gmina na wniosek właścicieli wywłaszczonej działki zamierza przyznać działkę zamienną na podstawie art. 131 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka zamienna, która ma być przyznana w ramach odszkodowania, jest działką z zasobu nieruchomości Wnioskodawcy. Tym samym Gmina, w ramach odszkodowania, dokona na rzecz dotychczasowych właścicieli wywłaszczonej nieruchomości przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel w stosunku do innej działki zamiennej. Przedmiotową czynność, która zostanie dokonana przez Gminę, należy uznać za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Jednakże dla działki tej brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta działka ta znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast z ewidencji gruntów i budynków wynika, że jest to grunt rolny. Stwierdzić należy, iż dla zamierzonej czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości zamiennej Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność dostawy nieruchomości zamiennej będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowa działka zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków jest gruntem rolnym ( ). 5. OPODATKOWANIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI (ZAKŁADY) BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK (ZAKŁADÓW) BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 1. Pytanie: Czy do usług zwolnionych od VAT świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz jednostki budżetowej na podstawie 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zaliczyć można: usługi transportowe: przewóz osób przewozy szkolne, wynajęcie ciągnika, busa, autobusu, naprawę dróg gminnych, dróg gruntowych, znaków drogowych i chodników, prowizję za targowisko, utrzymanie zieleni miejskiej, wycinkę drzew, obcinanie gałęzi z drzew, roboty stolarskie i szklarskie? ( ) świadczenie usług wymienionych w zapytaniu pomiędzy jednostką budżetową i zakładem budżetowym podlega zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia. ( ) Postanowienie Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z dnia r. sygn. NP-443/37/2005. ( ) Czynności opodatkowane podatkiem VAT wymienione zostały w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756), zgodnie z którym, opodatkowaniu podlega: 1. odpłatna dostawa towarów, 2. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 3. eksport i import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w 8 ust.

6 1 pkt 14 zwolnił z podatku VAT usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do w/w ustawy o podatku od towarów i usług (tj. usług w zakresie rozprowadzania wody, w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne) oraz usług komunikacji miejskiej. ( ) 2.Pytanie: Czy podlegają opodatkowaniu świadczone usługi pomiędzy jednostkami budżetowymi tj. Urzędem Miasta a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej? Miejska Komenda Straży Pożarnej realizuje w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej poprzez Urząd Miasta budowę strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej nie posiada służb inwestycyjnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego i pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją tej inwestycji. Służby takie w postaci wyspecjalizowanego Wydziału Inwestycji posiada Urząd Miasta, który w myśl art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym tworzy wraz z ww. Komendą powiatową administrację zespoloną. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice na podstawie zawartych porozumień z Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej będzie prowadził nieodpłatnie prace przygotowawcze i przeprowadzenie przetargu na realizację robót budowlano-montażowych związanych z budową Strażnicy i nadzór inwestorski nad jej realizacją w ramach art. 19d ustawy z dnia r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz ze zm.). ( ) wykonywane nieodpłatnie prace przygotowawcze i przeprowadzenie przetargu na realizację robót budowlano-montażowych związanych z budową Strażnicy i nadzór inwestorski nad jej realizacją przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta na rzecz Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest podstaw do stwierdzenia, że prace te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. ( ) Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia r. sygn. PPI/ /05 ( ) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ), w tym m.in. odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisami art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zrównano z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług przekazanie (zużycie) towarów bez wynagrodzenia i nieodpłatne świadczenie usług jeżeli nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami, w całości lub w części. O tym, co jest towarem, rozstrzyga przepis art. 2 pkt 6 ww. ustawy: przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tejże ustawy, rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowanie czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Wobec powyższego wykonywane nieodpłatnie prace przygotowawcze i przeprowadzenie przetargu na realizację robót budowlano-montażowych związanych z budową Strażnicy i nadzór inwestorski nad jej realizacją przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta na rzecz Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest podstaw do stwierdzenia, że prace te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. ( ) 3. Pytanie: Jaki jest sposób opodatkowania czynności polegających na wytwarzaniu i sprzedaży energii cieplnej oraz usług typu: wydobycie i rozprowadzanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie cmentarzy i terenów zieleni, sprzątanie przystanków autobusowych, wywóz szamb; świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz Urzędu Gminy? ( ) utrzymanie terenów cmentarzy komunalnych otwartych, w pkt 5 utrzymanie terenów zieleni na terenie Gminy, w pkt 6 sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy oraz remonty budynków, przystanków, chodników i dróg gminnych, świadczone na rzecz Urzędu Gminy i podległych jemu jednostek uznaje się jako zwolnione od podatku od towarów i usług, na mocy 8

7 ust. 1 pkt 14 cytowanego wyżej rozporządzenia ( ). Postanowienie Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z dnia r. sygn. US.X/443-63/05 ( ) Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. W treści poz. 138 zawarty jest zapis: usługi w zakresie rozprowadzania wody, natomiast w poz. 153: usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Powyższe wskazuje, że wymienione w treści pisma usługi (pkt 1 wydobycie i rozprowadzanie wody, pkt 2 odbiór i oczyszczanie ścieków, pkt 7 wywóz szamb na oczyszczalnię ścieków), są wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa wyżej. Według art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), towarem są również wszelkie postacie energii, co oznacza, że czynności wymienione przez Wnioskodawcę w pkt 3) wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej, nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ww. ustawy lecz dostawę towarów, w związku z czym nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym tut. organ podziela stanowisko Zakładu, że omówione wyżej usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pozostałe czynności wymienione w pkt 4 utrzymanie terenów cmentarzy komunalnych otwartych, w pkt 5 utrzymanie terenów zieleni na terenie Gminy, w pkt 6 sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy oraz remonty budynków, przystanków, chodników i dróg gminnych, świadczone na rzecz Urzędu Gminy i podległych jemu jednostek uznaje się jako zwolnione od podatku od towarów i usług, na mocy 8 ust. 1 pkt 14 cytowanego wyżej rozporządzenia. ( ) 6. ODLICZENIE I ZWROT PODATKU 1. Pytanie: Czy Powiat ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizowaną inwestycją, która ma być oddana na podstawie umowy użyczenia po zakończeniu realizacji projektu?,, ( ) brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych ( ). Decyzja Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia r. sygn. ITPP1/ /12/AP,, ( ) w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054), podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym stwierdzić należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom VAT oraz tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W związku z tym, że umowa użyczenia nie wypełnia definicji świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego ( ). 7. DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG Pytanie: Czy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wszelkie zakupy związane z wykonywaniem zadań własnych, na cele reprezentacji i promocji Gminy, a przekazywane nieodpłatnie w formie pucharów, upominków, nagród rzeczowych, dyplomów, kwiatów, artykułów szkolnych itp.?

8 ,,( ) nieodpłatne przekazanie, o którym mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie zostały spełnione przesłanki uznania tych czynności za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT ( ). Decyzja Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia r., sygn. BPP1/ /11/AW,,( ) w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ustawodawca zaliczył przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2. wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054) wynika, iż opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a zgodnie z pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu, tj. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług i dokonuje nieodpłatnego przekazania towarów w ramach zadań własnych Gminy. Oznacza to więc, że przekazanie to nie będzie generowało obrotu (sprzedaży) opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, a tym samym towary zakupione w ramach realizacji ww. przekazania nie będą w jakimkolwiek zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez gminę. Przekazanie upominków, pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów, kwiatów oraz innych artykułów (np. szkolnych czy koszulek), nie jest związane z działalnością opodatkowaną, zatem nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnym przekazaniem ww. towarów, tym samym nie ma podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnej dostawy towarów. Należy uznać, że nieodpłatne przekazanie, o którym mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie zostały spełnione przesłanki uznania tych czynności za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy ( ). 8. OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY TOWARÓW I WYROBÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI (ZAKŁADAMI) BUDŻETOWYMI, GOSPODARSTWAMI POMOCNICZYMI. 1. Pytanie: Jak opodatkować sprzedaż wyrobów i usług pomiędzy jednostkami budżetowymi? Hufiec Pracy jest gospodarstwem pomocniczym Kujawsko Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Jednostka nadrzędna, czyli Wojewódzka Komenda zleca usługę krawiecką uszycia poszew i poszewek dla potrzeb Środowiskowego Hufca Pracy w (...) Usługa krawiecka obejmuje uszycie z materiału Hufca Pracy 48 szt. poszew o wymiarach 140 cm x 200 cm oraz 48 szt. poszewek o wymiarach 70 cm x 80 cm. Ponadto Hufiec Pracy otrzymał analogiczne zlecenie na wykonanie 10 szt. łóżek piętrowych na wymiar z materiału Hufca Pracy. ( ) Usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi korzystają z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie 8 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Należy zauważyć, że powyższe zwolnienie odnosi się wyłącznie do usług, natomiast nie przewidziano takiego zwolnienia dla towarów, dlatego sprzedaż towarów pomiędzy jednostkami budżetowymi podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, tj. stosowane są stawki i zwolnienia wynikające z przepisów ustawy i rozporządzenia wykonawczego. ( ) Postanowienie Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia r. sygn. USI/443-86/64/05

9 2.Pytanie: Jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dokonywaną przez jednostkę budżetową sprzedaż złomu oraz makulatury? ( ) Jeżeli dokonując sprzedaży makulatury oraz złomowania zlikwidowanych składników wyposażenia Wnioskodawca nie realizuje zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a dodatkowo czynność ta następuje w ramach umowy cywilnoprawnej w ramach wykonywania tej sprzedaży jest podatnikiem podatku od towarów i usług. ( ) Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia r. sygn. PP/443-62/06 ( ) Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Sprzedaż (art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem organy w zakresie zadań nałożonych przepisami prawa, dla których zostały one powołane, w sytuacji gdy realizują owe zadania, ale poprzez czynności (cywilnoprawne) są uznawane za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. ( )

10 Rozdział II. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest obca sferze budżetowej, a dokładniej jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym czy gospodarstwom pomocniczym jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie zawiera tezy i fragmenty orzecznictwa organów podatkowych, które zostały pogrupowane według nurtujących wymienione jednostki tematów. 1. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Pytanie: Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodem ze stosunku pracy czy z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych przez GUS, związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.? Postanowienie Izby Skarbowej w Łodziz dnia r., sygn. IPTPB1/ /11-2/DS.,,( ) Dodatki spisowe i nagrody wypłacone pracownikom Urzędu Miejskiego, oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez Komisarza Spisowego, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano ma obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 powołanej ustawy) ( ). 2. PRZEDMIOT I PODMIOT OPODATKOWANIA Pytanie: Czy przychody uzyskane przez pracowników Urzędu Gminy z tytułu dodatków i nagród spisowych prawidłowo są kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też należy je zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 tej ustawy? Decyzja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia r., sygn. ITPB2/ /11/MM,,( ) Wypłacone dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym

11 mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy powoduje, iż na płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano ma obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 powołanej ustawy) ( ). 3. ŹRÓDŁA PZRYCHODÓW Pytanie: Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodem ze stosunku pracy czy z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych przez GUS, związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.? Postanowienie Izby Skarbowej w Łodzi z dnia r., sygn. IPTPB1/ /11-2/DS.,,( ) Dodatki spisowe i nagrody wypłacone pracownikom Urzędu Miejskiego, oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez Komisarza Spisowego, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano ma obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 powołanej ustawy) ( ). 4. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE 1. Pytanie : Czy przychody otrzymane w ramach dofinansowania przez gminę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy? Postanowienie Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia r., sygn. ITPB2/ /11/ENB,, ( ) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

12 dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w dniu 23 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z gminą, której przedmiotem był udział stron w koszcie wybudowania obiektu do neutralizacji ścieków, tj. przydomowej oczyszczalni ścieków. Na podstawie ww. umowy gmina działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska, na wniosek Wnioskodawczyni udzieliła dotacji w kwocie zł. Całkowity koszt realizowanego przedsięwzięcia wyniósł około zł. Po zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków Wnioskodawczyni rozliczyła się z gminą przedstawiając między innymi faktury na zakupione urządzenia wraz z dowodami zapłaty, atesty na urządzenia, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty wymagane umową. W dniu 1 lutego 2010 r. otrzymała od gminy na rachunek bankowy zwrot poniesionych wydatków w kwocie zł. Środki na udzieloną dotację, według informacji uzyskanej w gminie pochodziły z budżetu gminy. Uznać należy, iż otrzymane dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) wypłaconą z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, wówczas korzysta ono ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych( ). 2.Pytanie: Czy przychód podatnika-inwestora osiągnięty z tytułu wydatkowanych z budżetu gminy środków w związku z dofinansowaniem realizacji zadań... jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?,,( ) nie spełnia ona warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia r., sygn. IBPBII/1/415-95/10/HK,, ( ) Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie. Dofinansowanie przeznaczone na realizację zadań... wypłacone zarówno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stanowi co prawda dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jednakże nie można tej dotacji uznać za dotację otrzymaną z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest udzielona z funduszu celowego (gminnego, wojewódzkiego), a nie z budżetu gminy. Zatem nie spełnia ona warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt, że Gmina dysponuje środkami pochodzącymi z ww. funduszy nie oznacza, że dofinansowanie przez nią przekazane - sfinansowane środkami pochodzącymi z tychże funduszy stanowi dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jedynie w sytuacji jeżeli dotacja nie byłaby udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz z budżetu gminy - zasilanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

13 Gospodarki Wodnej (np. w formie pożyczki) to dotacja ta mieściłaby się w kategoriach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy, gdyż w takim przypadku dokonano by wypłaty dotacji bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...). 5. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Pytanie: Czy nie mając możliwości bezpośredniego ustalenia kosztów można je rozliczyć zgodnie z zasadą proporcjonalności w myśl art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, w zakresie edukacji w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pod nazwą X. Zainteresowany podaje, że rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Działalność jest finansowana zarówno ze źródeł opodatkowanych (czesne wpłacane przez słuchaczy) jak i nieopodatkowanych (dotacja otrzymana z budżetu miasta, która jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych(t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)). Charakter ponoszonych wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły nie pozwala na wyodrębnienie, które wydatki pokryte są z wpłat słuchaczy, a które koszty sfinansowane są bezpośrednio z dotacji otrzymanej z urzędu miasta. W związku z powyższym na koniec miesiąca ustalana jest proporcja w oparciu o art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia r., sygn. ILPB1/ /11-4/AA,,( ) Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a ww. ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania ( ). 6. POBÓR PODATKU LUB ZALICZEK NA PODATEK PRZEZ PŁATNIKÓW Pytanie: Czy płatnik obowiązany jest do wystawiania informacji osobom, którym przyznane zostały stypendia sportowe w przypadku, gdy wartość stypendium rocznego nie przekracza kwoty zł? Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia r., sygn. IBPBII/1/ /11/MK,,( ) W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11). Kwota wypłaconych stypendiów i pobranych zaliczek wykazywana jest w części E w wierszu szóstym Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) ( ).

14 7. DOTACJE Pytanie: Czy wartość wykonanych usług (przygotowanie do transportu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest), które finansowane będą przez osoby fizyczne z uzyskanej z budżetu Gminy dotacji celowej składającej się w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę informacji PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?,,( ) wartość otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń od Gminy będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. ( ). Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z dnia r., sygn. IPTPB1/ /12-4/DS.,, ( ) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych finansowanych lub współfinansowanych m.in. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w ramach programów rządowych. Gmina w ramach realizacji programu rządowego " " przystąpiła do jego realizacji na swoim terenie. Środki na ten cel Gmina przeznaczy z dotacji z WFOŚiGW, które zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów Gminy. Gmina z tych środków dokona zapłaty Wykonawcy zadania polegającego na odbiorze wyrobów zawierających azbest od właścicieli (osób fizycznych), przygotowaniu ich do transportu, transporcie i unieszkodliwieniu (utylizacji). Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Środki przekazane na ww. zadanie, nie będą przekazywane właścicielowi posesji, nie wpłyną na jego rachunek bankowy. Osoby fizyczne nie otrzymają środków finansowych. Osoby te otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci sfinansowania usunięcia z ich posesji odpadów zawierających azbest. Dotacja będzie stanowiła składnik budżetu Gminy. Tym samym, jeżeli to finansowanie udzielone będzie z budżetu Gminy, zasilanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to będzie korzystało ze zwolnienia, jednakże pod warunkiem, że będzie dokonywane w ramach programów rządowych. Podkreślić bowiem należy, iż dofinansowania udzielane w formie nieodpłatnych świadczeń korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, przy spełnieniu warunków w tym przepisie przewidzianych. Świadczenia przekazane na rzecz osób fizycznych przez Wnioskodawcę stanowią dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, zaliczany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do innych źródeł. Wartość otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń od Gminy będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. ( ).

15 Rozdział III. Problematyka podatku dochodowego od osób prawnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Problematyka podatku dochodowego od osób prawnych nie jest obca sferze budżetowej, a dokładniej jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym czy gospodarstwom pomocniczym jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie zawiera tezy i fragmenty orzecznictwa organów podatkowych, które zostały pogrupowane według nurtujących wymienione jednostki tematów. 1. ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 1.Pytanie: Czy gospodarstwo pomocnicze utworzone przy jednostce budżetowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? Z dniem 1 stycznia 2006 r. zostało powołane Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej będącym jednostką budżetową. Będzie ono świadczyło usługi żywieniowe, pralnicze i porządkowe na rzecz jednostki macierzystej oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta oraz osób fizycznych i podmiotów spoza sfery budżetowej, prowadzić sklepik w siedzibie jednostki budżetowej oraz będzie wydzierżawiać część przydzielonej mu nieruchomości. ( ) jednostka jako gospodarstwo pomocnicze korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 6 ust. 2 z zastrzeżeniem przekazania objętych nim środków na cele wskazane w tym przepisie. Natomiast Wnioskodawca ma obowiązek składać zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminach i na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1a w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia r. sygn. PD/423-2/06 ( ) Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) «Zwalnia się od podatku:...jednostki budżetowe...» oraz ust. 2 tego artykułu «Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych tworzonych przy szkołach, przedszkolach,, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, ochotniczych hufcach pracy, jednostkach wojskowych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, organizacyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zakładach dla nieletnich, internatach, zakładach opiekuńczowychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej i parkach narodowych, jeżeli środki z tego zwolnienia zostaną przekazane na:...2) zwiększenie środków obrotowych gospodarstw pomocniczych, 3) finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.» Jak wynika z w. cyt. przepisów ustawodawca uzależnia zwolnienie części gospodarstw pomocniczych z podatku dochodowego od osób prawnych od przekazania objętych nim środków na cele wskazane w pkt 2 i 3 powyższego przepisu. W myśl art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej zwolnione jest ze składania deklaracji miesięcznych: «Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i do podatników, których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.» Natomiast zgodnie z przepisami art. 27 ust. 1a, «Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, są zobowiązane składać zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminach i na zasadach określonych w ust. 1 ( ).

16 2. Pytanie: Czy zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jednostki budżetowej w pełnym zakresie, tj. czy dotyczy przychodów z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi? Postanowienie Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia r. sygn. US II/423-1/07 Zakład posiada status jednostki budżetowej. Jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych są jednostki budżetowe. Jednostkami budżetowymi są natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) takie jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż Zakład jest jednostką budżetową, podmiotowo zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych zatem osiągnięte przez Zakład dochody nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, bez względu na fakt czy jednostka zarządza komunalnymi zasobami mieszkalnymi czy użytkowymi zasobami Gminy S. 2. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI I ZEZNAŃ PODATKOWYCH Pytanie: Czy stanowisko Placówki stwierdzające, że jest ona jednostką zwolnioną z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie ze składania deklaracji CIT, jest prawidłowe, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego? Placówka jest jednostką budżetową, która uzyskiwane dochody w całości przekazuje w trzech miesięcznych transzach na konto Starostwa Powiatowego w Słupsku. Placówka, jako jednostka budżetowa jest na rozrachunku Starostwa Powiatowego, podlega sprawozdawczości budżetowej oraz wykazuje dochody w comiesięcznych sprawozdaniach RB-27 oraz RB-32. Sprawozdanie RB-32 dotyczy tzw. dochodów własnych, pochodzących z odpłatności młodzieży zamieszkującej w Bursie Młodzieżowej i w całości przeznaczanych na wyżywienie tejże młodzieży, w ten sposób zmniejszających obciążenia budżetu państwa. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia r. sygn. PII/423-16/06/07 ( )Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Z treści wniosku złożonego przez Wnioskodawcę wynika, że Zakład posiada status jednostki budżetowej. Jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w związku z powyższym, Wnioskodawca podlega przepisom ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże, przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia r. stanowi, że zwalnia się od podatku jednostki budżetowe. Z tym, że na podstawie ust. 2 ww. art. 6 ustawy z dnia r., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych tworzonych między innymi przy szkołach, przedszkolach, zespołach ekonomiczno--administracyjnych szkół, ochotniczych hufcach pracy, internatach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli środki z tego zwolnienia zostaną przekazane na: zwiększenie środków obrotowych gospodarstw pomocniczych, finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki. Jak wynika z powyższego Zespół jako jednostka budżetowa jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia r. (od r. zniesiony został obowiązek składania miesięcznych deklaracji) na podatników nałożono obowiązek składania bez wezwania deklaracji, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy między

17 podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (CIT-2). Powyższy przepis nie ma jednakże zastosowania do gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i do podatników, których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie zgodnie z ust. 3 ww. art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są również obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia r. Z ww. zwolnienia wyłączono jedynie gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia r. na podstawie art. 27 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( ). 3. PRZYCHODY I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 1.Pytanie: Czy jest prawidłowe ujmowanie po stronie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy a po stronie przychodów wpływów z gminy na bieżące utrzymanie budynków? Postanowienie Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia r. sygn. PD-P/423-3/07 ( ) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawodawca wiąże więc koszty uzyskania przychodu z celem ich poniesienia, jakim jest uzyskanie przychodu. W związku z powyższym przyjmuje się, że wydatek zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli podatnik udowodni fakt poniesienia wydatku i wykaże celowość poniesionych kosztów z punktu widzenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a oczekiwanym skutkiem w postaci przychodu. Ustawodawca wiąże więc koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest powstanie lub zwiększenie uzyskanego przychodu. Z dołączonego do wniosku statutu Zakładu wynika, że zadania zakładu obejmują m.in. zarządzanie nieruchomościami na podstawie powierzenia przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne. Pomiędzy Zakładem a Gminą zostało zawarte zlecenie porozumienie, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie przez Zarządcę budynków komunalnych stanowiących własność Gminy oraz zasady rozliczeń kosztów z tym związanych. W jego treści określono, że bieżące utrzymanie budynków polegać będzie na: a) utrzymaniu w należytym stanie technicznym, dokonywaniu bieżących napraw i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, b) dokonywaniu bieżącej konserwacji i remontów instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Natomiast koszty wykazane na fakturach Gmina zwraca Zakładowi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Zatem ponoszone przez Zakład wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowią koszty uzyskania przychodu, natomiast zwrot przez Gminę kwot wykazanych na fakturach jest przychodem Zakładu.( ). 2. Pytanie: Czy zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika na podstawie sporządzonego przez niego rachunku kosztów (bez konieczności załączenia zakupionych biletów) stanowi koszty uzyskania przychodów pracodawcy? Pracownicy wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której

18 znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy otrzymują między innymi zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej (PKP, PKS) w kwocie odpowiadającej cenie biletów. Podstawę zwrotu tych kosztów stanowią przedkładane przez delegowanego pracownika polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży sporządzany przez pracownika, w którym pracownik wyszczególnia także wysokość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej. Do rachunku kosztów podróży pracownik nie zawsze jest w stanie dołączyć jednak bilety dokumentujące przejazd lub faktury za zakup biletów. W takich przypadkach pracodawca sprawdza zgodność kwot dotyczących przejazdów wykazywanych na rachunkach kosztów podróży z cennikami przewoźników. ( ) organ podatkowy nie potwierdza stanowiska Zakładu, iż zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika na podstawie sporządzonego przez niego rachunku kosztów (bez konieczności załączenia zakupionych biletów) stanowi koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia r. sygn. 1435/DP1/ /05/MP ( ) Zgodnie z definicją kosztów wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki poniesione w czasie podróży służbowej pracownika m.in. koszty przejazdów oraz dojazdów środkami komunikacji miejscowej nie mieszczą się w zamkniętym katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów zamieszczonym w art. 16 ust. 1 ustawy, zatem ich kwalifikacji należy dokonać w świetle art. 15 ust. 1 ustawy. Zaliczenie określonych wydatków poniesionych przez podatnika do kosztów podatkowych uzależnione jest od spełnienia następujących warunków koniecznych: 1. poniesienia wydatku przez podatnika, 2. definitywnego charakteru poniesionego wydatku, 3. związku poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 4. poniesienia wydatku w celu osiągnięcia przychodów wpływ wydatku na wysokość osiągniętych przychodów. Z kolei do ustalania wysokości należności z tytułu podróży służbowej pracownika Zakładu budżetowego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz z późn. zm.). Zgodnie z 3 w/w rozporządzenia z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Stosownie do 5 ust. 2 rozporządzenia zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Pracownikowi, który odbył podróż służbową przysługuje również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży. Pracodawca może jednak na wniosek pracownika nie wypłacać ryczałtu lecz wyrazić zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Ryczałt na dojazdy przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik faktycznie ponosi koszty dojazdów ( 6 rozporządzenia). W świetle powyższych przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z 3, 5 i 6 w/w rozporządzenia w przypadku, gdy pracownik odbył podróż służbową, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione na rzecz tego pracownika wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdów w wysokości ceny zakupionego przez niego biletu określonego środka transportu (PKP, PKS). Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży albo koszty udokumentowane zakupionymi biletami (za zgodą pracodawcy)( ).

19 3. Pytanie: Czy można zaliczyć, i w którym momencie, do kosztów uzyskania przychodu kwotę należności głównej związaną z zakupem przez zakład oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur zakupu, kwotę odsetek od tych należności i kwotę kosztów sądowych? Powyższe uregulowane zostało przez Gminę na mocy prawomocnego wyroku sądowego? ( ) należy uznać stanowisko podatnika, że kwotę należności głównej związaną z zakupem oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie nabycia (oleju) zaś kwoty kosztów sądowych zapłacone przez Gminę na mocy prawomocnego wyroku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu uznano za prawidłowe. Natomiast stanowisko, że odsetki zapłacone przez Gminę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu uznano za nieprawidłowe. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Kraśniku z dnia r. sygn. SP-423/15b/2007 ( ) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów do końca 2006 r. były koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Od 1 stycznia 2007 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Powyższy przepis w swojej definicji kosztu używa określenia «osiągnięcia przychodu» jako celu, dla którego koszt jest poniesiony odwołując się tym samym do art. 12 cytowanej wyżej ustawy, który określa ramy przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Skoro przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach jedynie fakt, że są należne powoduje powstanie przychodu to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów są kosztami uzyskania przychodów. Treść uregulowania zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że ustawodawca świadomie użył pojęć nieokreślonych, dopuszczając do ich elastycznego stosowania w zależności od okoliczności faktycznych sprawy. Ustawa nie definiuje pojęcia «poniesienie», stanowi jedynie, że warunkiem uznania wydatku za koszt podatkowy jest jego poniesienie przez podatnika. Dla celów podatku dochodowego wprowadzona została zasada szczegółowego dokumentowania zdarzeń gospodarczych a podstawę obliczenia podatku mogą stanowić tylko takie zdarzenia gospodarcze, które są potwierdzone prawidłowo sporządzonymi, mogącymi stanowić podstawę wpisu do ksiąg rachunkowych dokumentami. Należy zaznaczyć, że ta sama operacja nie może być ponownie (dwukrotnie) zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli koszty uzyskania przychodu związane z zakupem oleju zarachowane zostały w okresach wcześniejszych. Ze złożonego zapytania wynika, że wartość zakupionego oleju została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu zakładu w dacie wystawienia faktury, którą to datę w złożonym zapytaniu zakład określa jako moment poniesienia kosztu, tym samym nie występują przesłanki do ponownego ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty przez Gminę należności. Natomiast odsetki oraz koszty sądowe zapłacone przez Gminę na podstawie prawomocnego wyroku sądowego nie mogą być zaliczone przez zakład do kosztów uzyskania przychodu. Zapłaty dokonał inny podmiot nawet bez pośrednictwa rachunku zakładu wobec czego wydatek ten nie stanowi dla zakładu kosztu uzyskania przychodów( ). 4. AMORTYZACJA 1. Pytanie: Czy Jednostka X jako gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej jest obowiązane amortyzować powierzone jej środki trwałe w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)? Jednostka jest gospodarstwem pomocniczym państwowej jednostki budżetowej, któremu w momencie utworzenia na zasadach określonych prawem, są przydzielane składniki majątkowe przez tę jednostkę budżetową, przy której zostało utworzone. W momencie likwidacji gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej przydzielone środki trwałe ruchome są przekazywane przez jednostkę budżetową do Agencji Mienia Wojskowego na zasadach określonych prawem. Jednostka budżetowa przekazała ruchome środki

20 trwałe, będące własnością Skarbu Państwa, gospodarstwu pomocniczemu, na zasadach określonych ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864 ze zm.). Postanowienie Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia r. sygn. USPDI/1/423/1/61/06 ( ) zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisów umożliwiających dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nie będących własnością, współwłasnością podatnika lub oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umów określonych w art. 17a pkt 1 ustawy. Nie są to również składniki majątku, o których mowa w ust. 2 pkt 3 art. 16a ustawy. Zatem używane przez Jednostkę X środki trwałe przekazane przez Jednostkę Wojskową na podstawie odrębnych przepisów i będące w ewidencji tejże Jednostki Wojskowej nie podlegają amortyzacji w Jednostce X utworzonej przy tej Jednostce( ) 2. Pytanie: Czy użytkowanie środków trwałych w postaci nieruchomości będących własnością organu założycielskiego (samorząd województwa) stanowi dla jednostki budżetowej przychód z tytułu świadczeń odpłatnych lub częściowo odpłatnych? (...) środki trwałe, w tym nieruchomości lub ich części stanowiące część mienia państwowego lub komunalnego przekazanego do gospodarowania i nieodpłatnego używania, w przypadku wnioskodawcy na cele ochrony zdrowia, nie zalicza się do przychodów podatkowych na zasadzie otrzymanych nieodpłatnych świadczeń. Amortyzacja tych środków trwałych, naliczona i zaksięgowana na zasadach ogólnych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie z dnia r. sygn. US.I/1.423/1/2006 ( ) w świetle następujących przepisów ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.): art. 6 ust. 1 pkt 3 który stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego jednostki budżetowe; art. 12 ust. 1 pkt 2 zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; art. 12 ust. 4 pkt 14 który stanowi, że do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; art. 13 ust. 1 pkt 2 który przewiduje, że przy udostępnianiu nieruchomości lub jej części do

Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy

Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy powinien być doliczany podatek VAT na fakturze za pobranie opłaty targowej? Interpretacja indywidualna Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala Mimo iż urzędy gmin są zarejestrowanymi podatnikami VAT i otrzymują faktury zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną, Minister Finansów odmawia im tego prawa. Powodem jest uznanie urzędu gminy za podmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

VAT od opłat za media rozliczanych w ramach jednostek budżetowych w interpretacji Ministra Finansów

VAT od opłat za media rozliczanych w ramach jednostek budżetowych w interpretacji Ministra Finansów Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi dostarczania energii cieplnej oraz usługi przesyłu energii elektrycznej dokonywane w ramach jednostek budżetowych. Natomiast dostawa towaru, jakim jest energia

Bardziej szczegółowo

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania?

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania? Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Podatnik do końca lutego powinien otrzymać od nabywcy praw autorskich informację PIT-11/8B o uzyskanych

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-661/15/BJ Data 2016.02.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15-2/AS Data 2015.08.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 1061-IPTPP3.4512.104.2017.1.JM Data 10 kwietnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPTPP2/4512-423/15-6/JSz Data 2015.11.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi Warto poznać w tej sprawie wyrok WSA w Rzeszowie. W sytuacji, gdy zakład budżetowy świadczy usługi polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów, zimowym utrzymaniu dróg gminnych, koszeniu traw, remoncie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1194/15-2/EK Data 2016.01.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zaliczka tytułem Części 2 Centrum, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT w

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1002/15/KK Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Zbycie samochodu, o którym mowa we wniosku, w świetle ww. przepisu nie będzie stanowiło odpłatnej

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników z dnia 17 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Czas Euro 2012 sprzyja organizacji różnego rodzaju konkursów przez przedsiębiorców. Konkursy te adresowane są zarówno do pracowników

Bardziej szczegółowo

Sukcesja obowiązków podatkowych. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Sukcesja obowiązków podatkowych. Prowadzący: Grzegorz Dragon Sukcesja obowiązków podatkowych Prowadzący: Grzegorz Dragon Co to jest sukcesja prawna? Sukcesja prawna jest następstwem prawnym dotyczącym czynności związanych z: nabyciem prawa zbyciem prawa Innymi słowy,

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 23-09-2016 2461-IBPP1.4512.597.2016.1.AR Istota interpretacji: opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków. INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /15/RSz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /15/RSz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 5.06.2015 r. Sygnatura IBPP2/4512-213/15/RSz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Roboty w zakresie infrastruktury budownictwa mieszkaniowego, w obecnie obowiązującym stanie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/ /15-2/ALN Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/ /15-2/ALN Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/4512-537/15-2/ALN Data 2016.01.19 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, jak również przywołane regulacje

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-365/15-4/KK Data 2015.10.06 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan sprawy należy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.10.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/443-883/09-6/AW Data 2009.11.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPP4/4512-157/15/PK Data 2015.07.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo