NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy"

Transkrypt

1 Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska Lichnowy tel fax NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

2 Maria Konopnicka Dzielenie się święconym jajkiem Zadzwoniły już dzwony, dzień nastał wesoły. Pod święconym pieczywem uginają się stoły. Leży jajko święcone malowane farbami kto też dzisiaj tym jajkiem będzie dzielił się z nami? A więc ojciec i matka oni pierwsi najpewniej, potem bracia i siostry, i sąsiedzi i krewni, Potem nie wiem kto dalej, a odgadnąć to sztuka może jakiś gość z drogi do drzwi chaty zapuka. Może dziadziuś zgrzybiały, co się modli w kościele? To się także tym jajkiem z biednym dziadkiem podzielę. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy Zbigniew Rybicki Wójt Gminy Lichnowy Jan Michalski

3 Powiatu Tczewskiego. Poinformował również, że zgodnie z planem Powiatu Tczewskiego most powinien być przejezdny już w 2015r. dla samochodów osobowych. Z PRACY RADY GMINY LICHNOWY XLV sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r Radni na ostatniej sesji w roku 2013 podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawki za ścieki. Nowa stawka wynosi 6,31 zł/1 m3 netto + 8% VAT i obowiązuje od r. do r. Ponadto Rada ustaliła wykaz mienia komunalnego, które zostanie przeznaczone do sprzedaży w 2014r., przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2014r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęła swój plan pracy oraz plany pracy komisji stałych na 2014r. Rada uchwaliła także budżet gminy Lichnowy na 2014r. Pomoc Gminy Lichnowy na remont mostu na rzece Wiśle Rada Gminy Lichnowy na grudniowej sesji postanowiła o przekazaniu zł pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie remontu mostu na rz. Wiśle. Wcześniej Rada przekazała zł na dokumentację w/w remontu. Rada zdecydowała o dopłacie do ścieków dla mieszkańców Szymankowa Radni na posiedzeniu w dniu r. podjęli uchwałę, na mocy które Gmina będzie dopłacała do taryf za odbiór ścieków dla mieszkańców Szymankowa. Dopłata będzie wynosiła 3,43 zł netto za 1m3 + podatek VAT. Dopłata pokrywa różnicę w stawkach w zakresie utylizacji ścieków z uwagi na innego odbiorcę ścieków od mieszkańców Szymankowa ścieki płyną do oczyszczalni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu. Dopłata gminy powoduje, iż mieszkańcy Szymankowa nie są zmuszeni do opłacania wyższych stawek za ścieki niż pozostali mieszkańcy gminy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy kwotę zł. XLVI sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2014r. Radni przyjęli na sesji szereg informacji dot. form promocji gminy Lichnowy w 2014r., informacji o stopniu realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych w 2013r. Rada uchwaliła także nowy statut Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lichnowach oraz kilka uchwał w przedmiocie programu dożywiania na terenie gminy na lata XLVII sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2014r. Z uwagi na tematykę sesji dot. m.in. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Lichnowy Radni gościli na posiedzeniu Pana Andrzeja Szramke Komendanta Powiatowego Policji w Malborku. Komendant odpowiedział na pytania radnych i sołtysów dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy oraz funkcjonowania powstałego od tego roku Komisariatu Policji w Nowym Stawie, obsługującego gminę Lichnowy. Radni przyjęli także materiał pn. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2013r., informację o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego za 2013r. Radni dyskutowali także nad obowiązującym w gminie systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwalono również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014r. Pomoc finansowa dla Gminy Miłoradz Rada Gminy Lichnowy na XLVII posiedzeniu podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dwóch mieszkańców naszej gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach. Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw Radni na posiedzeniu w dniu r. podjęli także uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w 2014r. dla Gminy Nowy Staw w wysokości zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie. Decyzja ta wynika z faktu, iż Gmina Lichnowy podpisała umowę na dofinansowanie w ramach PROW inwestycji budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw. Wykonanie na terenie Nowego Stawu wskazanego zadania inwestycyjnego przez Gminę Nowy Staw jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Gminę Lichnowy inwestycji objętej dofinansowaniem. Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Lichnowy (od lewej: Pan Andrzej Szramke Komendant Powiatowy Policji w M-ku, Pan Józef Puczyński Starosta Powiatu Tczewskiego, Pan Jan Michalski Wójt Gminy Lichnowy, Pan Zbigniew Rybicki Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy) XLVIII sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2014r. Na XLVIII posiedzeniu Rada przyjęła sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2013r., sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r. Rada podjęła również szereg uchwał : w sprawie tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Lichnowy na lata , w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki, w sprawie zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 3 w gminie Lichnowy. Na każdej z powyższych posiedzeń radni podejmowali decyzje o zmianie uchwały budżetowej na 2014r. w związku z bieżącymi zmianami w dochodach i wydatkach gminy, realizacją zaplanowanych na br. inwestycji i zadań. Co dalej ze sprawą mostu na rz. Wiśle Drugim gościem na XLVII sesji Rady Gminy Lichnowy był Pan Józef Puczyński Starosta Powiatu Tczewskiego, który przekazał radnym informacje dotyczące zaawansowania prac zmierzających do przeprowadzenia remontu mostu na rz.wiśle. Pan Starosta podziękował Gminie Lichnowy za wkład finansowy na remont mostu. Poinformowała, że dokumentacja na remont mostu kosztowała zł. Od Ministra Kultury Powiat Tczewski otrzymał ok. 2 mln na remont wieżyczek na moście. Poinformował, że na I etap remontu mostu Powiat zebrał 10 mln zł: 2 mln zł od Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 mln zł przekazało Miasto Tczew, zł Gmina Lichnowy, natomiast reszta to wkład własny Budżet gminy na 2014r. Rada Gminy Lichnowy na sesji w dniu 19 grudnia 2013r. uchwaliła budżet gminy na 2014r. Ogółem dochody budżetu ustalono na poziomie zł ( w tym dochody własne zł), wydatki to kwota rzędu 3

4 budżet gminy na 2014r. Ogółem dochody budżetu ustalono na poziomie zł ( w tym dochody własne zł), wydatki to kwota rzędu zł. kasy wąskotorówki) z uwagi na brak w tym miejscu przystanku dla osób oczekujących na lokalnego przewoźnika Lisebus, którego właściciel zwrócił się z takim wnioskiem do Wójta Gminy Lichnowy. Inwestycje W budżecie gminy na 2014r. na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę zł. Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2014r. to: Kanalizacja W 2014r. skanalizowana będzie wieś Boręty Pierwsze. Inwestycja jest już w trakcie realizacji. Koszt całkowity budowy kanalizacji wynosi zł. Zadanie jest w 75% dofinansowane z programu PROW. Drogi, chodniki W ramach zadań inwestycyjnych na 2014r. zaplanowano: 1) pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu trzech odcinków dróg położonych w naszej gminie w ramach tzw. Schetynówki : - remont drogi przez wieś Boręty wraz z położeniem nowego chodnika, - remont odcinka drogi powiatowej Starynia-Szymankowo ( ok m), - remont odcinka drogi powiatowej Parszewo-Lichnowy ( ok m) 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie przed dworcem PKP oraz wykonanie chodnika wartość kosztorysowa zł, 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jesionowej w Lichnowach ( od ul. Tczewskiej do skrzyżowania z ul. Lachowicza) wartość kosztorysowa zł, 4) modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim wartość zadania zł, 5) modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim wartość zadania zł, 6) modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach na pow. 160 m2 ( od drogi powiatowej na ul. Zwycięstwa) wartość zadania zł, Ochrona zdrowia Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości zł. Środki te pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na działalność profilaktyczna i dydaktyczną, pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych osób uzależnionych od alkoholu, koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych itp. Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale na 2014r. skalkulowano na kwotę zł, w tym środki własne to kwota zł. Oświetlenie uliczne Na ten cel przeznaczono w 2014r. kwotę zł, z czego zł to koszt zakupu energii elektrycznej, a zł koszt konserwacji oświetlenia ulicznego. Gospodarka odpadami Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na cały 2014r. Środki te będą przeznaczone na: - zapłatę należności za odbiór odpadów od mieszkańców przez firmę Complex, - utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - obsługę administracyjną systemu, - opróżnianie pojemników gminnych na selektywną zbiórkę odpadów, - wypłatę inkasa za pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale zaplanowano na 2014r. kwotę zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 jednostek terenowych OSP funkcjonujących w gminie Lichnowy. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach ocieplenie ścian, położenie nowej elewacji, ocieplenie dachu, wymiana pokrycia z opierzeniem daszków zewnętrznych na klatkach schodowych, wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian, wymiana parapetów okiennych. Inwestycja będzie w całości realizowana ze środków własnych jej wartość kosztorysowa wynosi zł. Utrzymanie gminnego zasobu lokalowego Na ten cel przewidziano środki w wysokości zł. Są to m.in. środki przewidziane na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów i lokali użytkowych. Administracja publiczna Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie gminy na 014r. kwotę zł. Są to głównie koszty utrzymania administracji, rady gminy, opłaty składek członkowskich gminy w stowarzyszeniach, wypłaty prowizji dla sołtysów od zebranych podatków i opłat, koszty korespondencji, materiałów biurowych, energii itp. Inwestycje w szkołach W 2014r. zrealizowane będą dwie inwestycje w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim tj. termomodernizacja budynku szkoły ( tzw. dużego) przy ul. 10 Marca 51 oraz adaptacja strychu na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku szkoły przy ul. 10 Marca 39 ( tzw. mały budynek byłe przedszkole) tu przewiduje się przebudowę dachu wraz z wymianą poszycia dachowego ( zdjęcie azbestu), wydzielenie pomieszczeń na trzy sale dydaktyczne, ocieplenie ścian i poddasza, budowę sieci wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania ( wymiana starego pieca na nowy). Wartość kosztorysowa obu inwestycje to koszt ,39 zł. Kultura, biblioteka Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na 2014r. została skalkulowana na poziomie zł., z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zaplanowano w budżecie dotację w wysokości zł. Sport W tym dziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę zł. Są to koszty utrzymania obiektów sportowych. Z tej kwoty przeznaczono zł dotacji dla Klubu Sportowego Lisovia w Lisewie Malborskim. Pozostałe wydatki budżetowe Nowe przystanki autobusowe W miesiącu maju zostaną zamontowane w trzech miejscowościach na terenie gminy nowe przystanki autobusowe tj. w miejscowości Boręty Pierwsze z uwagi na brak przystanku we wsi i tym samym brak jakiegokolwiek schronienia dla dzieci czekających na autobus szkolny, w Tropiszewie ( wymiana starego drewnianego na nowy), w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca ( naprzeciwko dawnej ŚRODKI UNIJNE Doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach W dniu r. Gmina Lichnowy złożyła wniosek do Urzędu 4

5 Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje we wszystkich trzech szkołach organizację placu zabaw poprzez zakup odpowiedniego sprzętu spełniającego najnowsze standardy. W oddziałach przedszkolnych konieczne jest przeprowadzenie działań umożliwiających dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci najmłodszych. W związku z koniecznością doposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci najmłodszych w ramach projektu zostaną zakupione odpowiednie meble do sal dydaktycznych (stoły przedszkolne, krzesła, szafki, regały, biurka, dywany, wyposażenie wypoczynkowe) oraz w szatni szafki ubraniowe, wieszaki, a także sprzęt do utrzymania czystości. Ponadto do oddziałów przedszkolnych zostaną zakupione odpowiednie zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt ICT, tablice interaktywne wraz z odpowiednim oprogramowaniem multimedialnym, urządzenia wielofunkcyjne. Wniosek został oceniony pozytywnie i czekamy na podpisanie umowy. Ferie w szkole W radosnej i ciepłej atmosferze przebiegły w Szkole w Lichnowach ferie zimowe Siarczysty mróz nie przeszkodził w doskonałej zabawie i świetnych humorach. Pod hasłem " Uczymy się poprzez zabawę" połączono aktywny wypoczynek z wiedzą nabytą w niecodzienny sposób. Pięćdziesięciu uczestników ferii od pierwszego do ostatniego dnia bawiło się doskonale w myśl utwierdzonej od wielu lat zasady, że FERIE W SZKOLE NIE SĄ NUDNE! I tak: 1. Poniedziałek dzieci spędziły w szkole. Tu w czterech grupach odbyły się ciekawe zajęcia tematyczne i sportowe. 2. Wtorek zdominowały fascynujące zajęcia w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Środa przebiegała na sportowo w kręgielni w Malborku 4. Czwartek to zajęcia plastyczne i zwiedzanie wystawy w Fabryce Sztuk w Tczewie Piątek, zupełnie niespodziewanie (dzięki hojności Sponsorów!) odbyła się wycieczka do kina Helios w Tczewie na film Skubani. Ogródek Żuławy Projekt będzie polegał na utworzeniu i prowadzeniu ogródka połączonego z zajęciami przyrodniczymi oraz zorganizowaniu festynu rodzinnego w miejscowości Lisewo Malb. W świetlicy wiejskiej w Lisewie Malb. dla dzieci w wieku 6-14 lat zostaną przeprowadzone zajęcia przyrodnicze na temat upraw roślin, ich ochrony i zasobów przyrody oraz tradycyjnej roślinności Żuław. Jednocześnie dzieci przy świetlicy stworzą ogródek. Na koniec przedsięwzięcia zostanie zorganizowany festyn rodzinny, na którym nastąpi degustacja potraw przygotowanych m.in. z zebranych plonów, wystawa fotograficzna oraz prezentacja promująca Żuławy. Wniosek na dofinansowanie dokumentacji Chcąc w pełni skanalizować teren gminy Lichnowy Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Starynia i Tropiszewo. Sfinansowanie w części tak dużej dokumentacji pozwoli na aplikowanie w przyszłym okresie programowania o środki na realizację tego zadania. Planuje się iż, wartość projektu wyniesie ,00 zł z dofinansowaniem 75%, tj ,00 zł. Wycieczka do teatru "Ania z Zielonego Wzgórza W dniu roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lichnowach udali się do Gdańska na spektakl pt. Ania z Zielonego Wzgórza. Sztuka została przygotowana przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Spektakl wyreżyserował Marek Lis-Orłowski. Choć spektakl był dość długi, czas minął niepostrzeżenie i nie dało odczuć się znużenia. Na zakończenie artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wiślana Trasa Rowerowa Gmina Lichnowy przystąpiła również do projektu Wiślana Trasa Rowerowa R-9 odcinek P (prawa strona Wisły). Projekt realizowany będzie w partnerstwie z sąsiednimi samorządami lokalnymi w latach Gmina w ramach tego projektu planuje wybudowanie ścieżki rowerowej z masy bitumicznej od miejscowości Lichnówki do miejscowości Lisewo Malborskie łącząc się z gminą Miłoradz. Zadanie przewiduje również infrastrukturę towarzyszącą taką jak oznaczenie trasy, wykonanie miejsc odpoczynku i tablice informacyjne. Z ŻYCIA SZKÓŁ Dzień Babci i Dziadka 17-go stycznia 2014 r. Szkoła w Lichnowach obchodziła Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klas 0-III SP wraz z wychowawcami przygotowali wspaniałą uroczystość. Zaproszeni dziadkowie spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie złożyli im najserdeczniejsze życzenia. Później, podczas występów artystycznych na sali gimnastycznej zaprezentowane zostały piosenki i tańce. Nie zabrakło też poczęstunku, jak i wspólnej zabawy z babcią i dziadkiem. Przedstawienia teatralne Dnia r. szkołę w Lichnowach odwiedził teatr. Uczniowie klas 0-III SP obejrzeli na pierwszej godzinie lekcyjnej przedstawienie: "Wróżka Malwinka", a uczniowie klas IV-VI na drugiej godzinie lekcyjnej przedstawienie: "O odpowiedzialności bajka krótka". Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli oba przedstawienia. 5

6 Agnieszką Pieniak odwiedzili targi edukacyjne, odbywające się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych. Była to także doskonała okazja, żeby porozmawiać z uczniami, absolwentami i studentami. Każde stanowisko zadbało o odpowiednią reklamę w postaci folderów, prospektów i gadżetów. Bal Karnawałowo Walentynkowy Dnia r. w szkole w Lichnowach odbył się BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY zorganizowany dzięki współpracy Rady Rodziców z Samorządem Szkolnym. W godzinach od 09:00 do 12:00 bawiły się wspólnie z wychowawcami klasy 0 - VI a od 18:00 do 22:00 uczniowie Gimnazjum. Impreza udała się na medal, szczególnie dekoracje i przepiękne stroje przyciągały uwagę. Wycieczka do kina Dnia 26-go marca uczniowie klasy II i III SP w Lichnowach wraz z wychowawcą Panią. A. Piotrowską i Panią. B. Karaś pojechali do kina Helios w Tczewie. Dzieci obejrzały film pt. " Muppety poza prawem". Dzień kobiet Dnia 7-go marca w szkole w Lichnowach obchodzono Dzień Kobiet. Tego dnia wszyscy chłopcy ze szkoły pamiętali o tym święcie i złożyli najserdeczniejsze życzenia swoim paniom jak i uczennicom. Uczennice i panie nauczycielki zostały obdarowane kwiatami oraz słodkimi upominkami. Na górnym korytarzu została wywieszona okolicznościowa gazetka pt. "Kobieta w poezji" Przywitanie wiosny Choć jeszcze nie widać oznaków nowej pory roku, to jednak mamy już kalendarzową wiosnę. Ciesząc się i radując z nadejścia wiosny, kolorowo i radośnie uczniowie Szkoły w Lichnowach przeszli przez całe Lichnowy. Zabawnymi strojami, transparentami, kwiatami i śpiewem przywitali nową porę roku. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwała OSP Lichnowy uczniowie składają serdeczne podziękowania! Wycieczka do Karpacza W niedzielę o godzinie 23:12 grupa uczniów ze szkoły w Lichnowach wraz z Panem M. Czarneckim i Panią. A. Skorupą wyjechała do Karpacza. Podczas pobytu uczniowie mieli wiele atrakcji m. in. naukę jazdy na nartach, zwiedzanie Karpacza, przejazdy wyciągiem krzesełkowym i orczykowym oraz dyskotekę. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili w czwartek rano do domów. Dzień liczby Pi W piątek 14 marca na całym świecie matematycy obchodzili dzień liczby Pi. Święto słynnej liczby, bohaterki dowcipów, wierszy i piosenek obchodzili również uczniowie Zespołu Szkół w Lichnowach. Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z p. Anną Kluk wzięli udział w przygotowaniu plakatu na cześć liczby pi - wypisali kilkadziesiąt (tylko ;)) cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby pi, czytali wiersze na cześć liczby pi, stworzyli unikalne menu (porzucając tradycyjne apple PIe) na rzecz PIernika PIerogów (z PIeczarkami), PIzzy, PIstacji. Na korytarzu zawisły plakaty przygotowane przez uczniów dotyczące liczby PI (Mikołaj Ubowski, Paulina Geka, Kamil Haftka - Klasa IB GIM). Targi edukacyjne Dnia 25 marca 2014 r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Lichnowach wraz z wychowawcami Panią Lidią Milewską i Panią 6

7 Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia. Prezentacja projektów Dnia 28-go marca 2014 r. w Zespole Szkół w Lichnowach odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych. Uczniowie klasy II oraz klas III Gimnazjum zaprezentowali komisji następujące tematy projektów: - Różnorodność kręgowców i ich rola w życiu człowieka, - Walory turystyczne województwa pomorskiego, - Złudzenia optyczne, - Oszczędzanie energii elektrycznej w domu, - Godło, barwy i hymn narodowy Rzeczpospolitej Polskiej, - Kalendarz świąt w krajach anglojęzycznych, - Niemieckie kluby piłkarskie, Wszyscy uczniowie zaliczyli projekty edukacyjne. Turniej mini siatkówki dziewcząt Dnia 26 marca 2014r w sali gimnastycznej w Szymankowie odbył się Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt w ramach Igrzysk Żuławskich zorganizowany przez Ewę Bakalarz. Sędzią głównym był Pan Mariusz Dreiforth, któremu serdecznie dziękujemy. W turnieju wzięły udział następujące drużyny: - Szkoła Podstawowa W Kończewicach - Szkoła Podstawowa w Lichnowach - Szkoła Podstawowa w Miłoradzu - Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi - Szkoła Podstawowa w Szymankowie Turniej rozgrywany był systemem Każdy z Każdym; na dobrym wyrównanym poziomie, a o końcowej kolejności zadecydował bilans setów w poszczególnych spotkaniach oraz bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami. WYNIKI KOŃCOWE I miejsce Nowa Wieś II miejsce - Miłoradz III miejsce - Lichnowy IV miejsce - Kończewice V miejsce Szymankowo Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a trzy pierwsze miejsca puchary. Podziękowania należą się również Pani pielęgniarcehalinie Deptuła, która gotowa była nieść pomoc podczas turnieju. Zajęcia w Lisewie Malborskim Dnia 26 marca 2014 roku klasa 0 w Lichnowach została zaproszona w odwiedziny do klasy 0 w Lisewie Malborskim. Wspólne zabawy zorganizowane zostały z okazji rozpoczęcia się wiosny. Dzieci ubrane w stroje żółte i zielone wspólnie uczestniczyły w konkursach, zabawach. Było również malowanie twarzy. Straż Ochrony Kolei 24 marca 2014r gościliśmy w szkole w Szymankowie przedstawicieli Straży Ochrony Kolei, którzy przyjechali do szkoły ze swoim psem. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu na torach. Zwrócono także uwagę na bezpieczeństwo kontaktu ze zwierzętami, umiejętnej obrony przed atakiem psów. Dzieci miały także możliwość poznania wyposażenia funkcjonariusza straży ochrony kolei. Uczniowie otrzymali kolorowe publikacje. Najwięcej emocji wzbudziła jednak możliwość przyglądania się jak pies reaguje na komendy wydawane przez swoich opiekunów. Sporo radości wywołała też możliwość potrzymania psów na smyczy oraz pogłaskania zwierzaków. Sprawdzian szóstoklasisty We wtorek 01 kwietnia uczniowie SP napisali sprawdzian szóstoklasisty, który ma pokazać, czego nauczyli się od początku swojej edukacji. Wszyscy uczniowie rozpoczęli pracę nad arkuszami punktualnie o godzinie 9:00. Szóstoklasiści swoje wyniki poznają w dniu zakończenia roku szkolnego. Sprawdzian trwał 60 minut. Gminny Konkurs Ortograficzny 3-go kwietnia odbył się w Szymankowie Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej. Wśród laureatów, na trzecim miejscu, znalazła się Małgorzata Borawska. 7

8 Święto kota W dniu r. Szkoła Podstawowa w Szymankowie świętowała ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA - święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990)i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.(źródło: wikipedia.pl) Szkolne korytarze wypełniły się kotami ;) z kolorowymi wąsami, ściany zostały przyozdobione kolorowymi kocimi rysunkami. Dzień Sportu Dnia 21 marca w szkole w Szymankowie odbył się Dzień Sportu połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz wychowania do rekreacji. Po trzeciej lekcji razem z nauczycielami każda klasa wykonała swoja Marzannę ubraną na Sportowo. Komisja miała wybrać jedna najbardziej sportową Marzannę, ale okazało się to za trudne. Wybrano trzy Marzanny. Klasy, które w nagrodę miały wybrać sobie jeden dzień bez odpytywania to klasy: II, IV, VI. W trakcie kiedy jury wybierało Marzannę trwała zabawa, czyli konkurencje sportowe na wesoło. Rozpoczęcie projektu Danone-Podziel się Posiłkiem Dnia r. Szkoła Podstawowa w Szymankowie rozpoczęła realizację projektu Danone. Dzięki przystąpieniu do projektu szkoła pozyskała zł ( zł od organizatora oraz 2100 zł od lokalnych sponsorów). W ramach projektu zostanie zorganizowana dzieciom pomoc w zdrowym żywieniu poprzez zapewnienie im pełnowartościowych posiłków. WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU: 1) wycieczka do piekarni NORT oraz firmy Polhoz-Nasiennictwo Bałtyckie 2) Zajęcia warsztatowe: Od ziarenka do bochenka, Jak powstaje twaróg, Od nasiona do owocu 3) Wyjazd na lodowisko 4) Instruktaż pierwszej pomocy 5) Przedstawienie profilaktyczne Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo się odżywiać 6) Konkurs recytatorski i plastyczny 7) Szkolny Dzień Sportu dla społeczności szkolnej i lokalnej 8) Wyjazd 25 osób do Figlolandii Spotkanie autorskie 19 marca 2014r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Szymankowie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Izabelą Chojnacką - Skibicką autorką książki "Miłość na gruzach Kosowa". Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach. Pomagamy pszczołom W styczniu 2014r. szkoła w Szymankowie dołączyła do Akademii Przyjaciół Pszczół. Od organizatorów projektu otrzymaliśmy opracowany pakiet materiałów i scenariuszy zajęć edukacyjnych, które mają na celu przybliżenie najmłodszym świat przyrody i pszczół. Konkurs matematyczny Uczniowie szkoły w Szymankowie Jakub Kudła (kl. VI) oraz Karol Ostrowski (kl. V) zajęli II miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym, który odbył się r. w Gimnazjum Nr 1 w Malborku Akademia czyste ręce Szkoła Podstawowa w Szymankowie po raz drugi przystąpiła do programu AKADEMIA CZYTSYCH RĄK CAREX Realizowane są zajęcia dotyczące higieny rąk, prowadzone przez nauczyciela wf - Ewę Bakalarz W ramach programu zorganizowany jest Konkurs dla uczniów i nauczycieli! Gdzie były, co robiły Twoje ręce? W konkursie do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody. Szkoły, z których nadejdą zwycięskie prace, otrzymają bony edukacyjne o wartości: I miejsce zł, II miejsce zł, III miejsce zł. Bal karnawałowy Jak co roku na zakończenie I semestru roku szk.2013/14 w szkole w Szymankowie odbył się bal karnawałowy. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tej imprezie. Było mnóstwo fantastycznych strojów i pomysłowych konkursów. Między innymi odbył się konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Dzieci odwiedził również Święty Mikołaj. Wycieczka klasy VI SP w Szymankowie We wtorek 11 lutego 2014 roku klasa IV SP w Szymankowie wyruszyła na wycieczkę do Tczewa. Plan wycieczki obejmował wizytę na sali zabaw, małe "conieco" w pizzerii oraz wizytę w Kinie Helios - film "Robaczki z Zaginionej Doliny". 8

9 ryzykownych. - Ukształtowanie postawy tolerancji i akceptacji w stosunku do osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. W czasie poprzedzającym konkurs dla uczniów wyłożone były materiały edukacyjne, prowadzone były zajęcia z edukacji profilaktycznymi. Po tym rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z profilaktyki HIV/AIDS. Uczniowie otrzymali test z 18 pytaniami. Pytania miały charakter zarówno otwarty jak i zamknięty. Konkurs został przeprowadzony przez pedagoga szkolnego przy współpracy z GKRPA w Lichnowach. Gminna Komisja ufundowała upominki dla uczestników. Ferie zimowe W dniach 27 31stycznia 2014 r. w czasie ferii zimowych w szkolew Szymankowie zorganizowane zostało półzimowisko. Tegoroczny program był bardzo bogaty i obfitował w mnóstwo atrakcji. Znalazł się w nim wyjazd do CKiS w Tczewie na Dzień Cyrku, wyjazd do Centrum Zabaw Figlolandia w Tczewie oraz do kina Helios. Program obejmował również zajęcia sportowo-rekreacyjne i plastyczne-manualne. Typowo zimowa aura pozwoliła również na zorganizowanie dla dzieci kuligu połączonego z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. W trakcie trwania zimowiska dla dzieci przygotowany był ciepły posiłek oraz suchy prowiant, gdy odbywały się wyjazdy. Centrum Nauki EXPERYMENT, kręgle i kino Dzięki aktywnej współpracy szkół z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lichnowych udało się po raz kolejny zorganizować wyjazd dla uczniów kl. IV - V SP do Gdyni. Tym razem było to Centrum Nauki EXPERYMENT. GKRPA w Lichnowach sfinansowała również wyjazd do kina w Tczewie na film pt: Kraina lodu dla uczniów ze Szkoły w Szymankowie oraz kręgle dla uczniów Gimnazjum w Lichnowach. Miasteczko ruchu drogowego W grudniu 2013 roku w szkole w Szymankowie odbyła się uroczystość otwarcia mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Szkoła mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas poruszania się w drodze do i ze szkoły pozyskała środki finansowe pisząc projekt skierowany do Zarządu Firmy Eaton Truck Components w Tczewie. Dzięki pozytywnej opinii zarządu szkoła pozyskała środki w wysokości zł na zakup 6 rowerów, kasków, kamizelek oraz mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie Szkoły Podstawowej w Szymankowie mogą podnosić swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mikołajkowa rewia na lodzie Z okazji Mikołajek dnia 5 grudnia 2013r. cała społeczność szkolna z Szymankowa wyjechała na przepiękne widowisko pt. Śpiąca Królewna. Spektakl, który odbył się w hali Oliwii w Gdańsku pozostawił wśród uczniów niezapomniane wrażenia. Wyjazd był prezentem od rodziców dzieci i sponsorów z okazji Mikołajek Szkolne Koło Turystyczne To już drugi rok działalności Szkolnego Koła Turystycznego na terenie szkoły w Szymankowie. Program SKT jest bardzo ciekawy i cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Szkolne Koło Turystyczne w ramach swojej działalności w listopadzie zorganizowało zabawę andrzejkową na sali gimnastycznej. W grudniu członkowie koła pod okiem opiekunów wykonywali kartki świąteczne, które potem zostały wysłane do przyjaciół naszej szkoły. Akcja szkoła w ruchu Wspierając ogólnopolską inicjatywę MEN w roku szk.2013/14 szkoła w Szymankowie przystąpiła do programu Szkoła w ruchu realizując program Ćwiczyć każdy może. Z inicjatywy nauczyciela WF uczniowie w ramach tego programu mają zagospodarowane sportowe piątki oraz spędzają w każdym tygodniu dwie długie przerwy międzylekcyjne na hali sportowej biorąc udział zajęciach rekreacyjno-sportowych pod okiem nauczyciela WF. Konkurs logopedyczny W październiku i listopadzie 2013r. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Jaśle oraz Wydawnictwo Komlogo wspólnie zorganizowali XIV Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny Łamańce językowe w ulubionym wierszu Juliana Tuwima. Zadaniem uczestników było przedstawienie dowolną techniką plastyczną ulubionego wiersza poety. W konkursie brali udział uczniowie z całej Polski. Łącznie wpłynęło 3986 prac. Ze szkoły z Lisewa Malborskiego wysłano prace osiemnaściorga uczniów. W kategorii wiekowej 7-9 lat I miejsce zajęła Kornelia Wiligalla z klasy II. Konkurs wiedzy o HIV, AIDS i narkomanii Konkurs o powyższej tematyce jest na stałe wpisany w plan działań szkół w gminie Lichnowy. Cel Konkursu: - Zwiększenie świadomości młodzieży o HIV/AIDS, propagowanie wiedzy jak można zakazić się HIV. - Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie zjawisko HIV/AIDS. - Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań 9

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami Zakończenie roku szkolnego w Loecknitz Już po raz jedenasty w usytuowanej w Löcknitz Szkole Europejskiej świadectwa dojrzałości wespół z niemieckimi absolwentami Niemiecko-Polskiego Gimnazjum odebrała

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień

Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień Szept Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO azeta namysłowska Magazyn samorządowy ISSN 1897-9963 Od padziernika nowa taryfa za wodę i ścieki Nr 5 (81)/2015 czerwiec-lipiec 2015 str. 4 Dni Namysłowa fotorelacja str.20 2015 głosowanie od 01 do 31

Bardziej szczegółowo