Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Ziora K. i inni Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt... Vol. 2/2003 Nr 1(2) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Serum leptin levels in girls wifh anorexia nervosa 1 Katarzyna Ziora, 1 Gabriela Geisler, 1 Antoni Dyduch, 2 Zofia Ostrowska, 1 Barbara Schneiberg, 1 Joanna Oświęcimska 1 Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego, Zabrze 2 Katedra Fizjopatologii ŚAM, Zabrze Adres do korespondencji: Katarzyna Ziora, Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego, ul. 3 Maja 13/15, Zabrze Słowa kluczowe: leptyna, anorexia nervosa, gonadotropiny Key words: leptin, anorexia nervosa, gonadotropins STRESZCZENIE/ABSTRACT Stężenie leptyny jest zazwyczaj niskie u dorosłych nieleczonych kobiet z anorexia nervosa (AN), ale badania na temat zależności między stężeniem leptyny w surowicy krwi a masą ciała i stężeniem hormonów płciowych u młodych dziewcząt z AN są bardzo nieliczne. Cel pracy: 1. Ocena stężenia leptyny w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie terapii. 2. Określenie zależności między stężeniem leptyny a stężeniem LH, FSH, E PRL w surowicy krwi. Materiał: U 27 dziewcząt (wiek at) z AN przed leczeniem (gr. I) i po uzyskaniu poprawy klinicznej (gr: II) oraz u 26 zdrowych dziewcząt (gr. III) oceniono BMI oraz stężenia leptyny i hormonów płciowych. Wyniki: Średnie stężenie leptyny w surowicy krwi w gr. I (3,01 ± 2,46 ng/ml) nie korelowało z obniżonym BMI (15,81 ± 1,91 kg/rri 2 ) i było znamiennie niższe (p < 0.001) w porównaniu ze średnim stężeniem leptyny w surowicy krwi w gr. III (13,54 ± 7,36 ng/ml), gdzie stwierdzono korelację stężenia leptyny z BMI (r = 0,75 p < 0,05). W AN nie wykazano zależności między stężeniem leptyny a LH, FSH, E=, PRL. Po 3-4 miesiącach terapii (dieta, psychoterapia) średnie stężenie leptyny w AN (gr. II) znamiennie wzrosło (p < 0,05) do 6,02 ± 5,06 ng/ml, BMI zwiększyło się do 18,08 ± 1,6 kg/m 2. Obserwowano też istotny w tej grupie wzrost FSH z 3,266 ± 2,51 do 8,51 ± 4,80 miu/ml. Wnioski: 1. U dziewcząt z AN stwierdzane niskie stężenie leptyny w surowicy krwi i obserwowany brak korelacji pomiędzy lektyną a BMI świadczyć może o zaburzeniu regulacji wydzielania leptyny przy skrajnie niskiej masie ciała. 2. Krótkotrwałe leczenie (2-3 miesiące) dziewcząt z AN wpływa na zwiększenie stężenia leptyny w surowicy krwi, ale nie doprowadza do całkowitej normalizacji tego stężenia. Serum leptin levels are usually low in untreated adult patients with anorexia nervosa (AN) but studies of the relationship between leptin levels and body weight and levels of gonadotropins in young girls with AN are limited. The goal of the study. 1) to estimate the serum leptin levels before and during treatment; 2) to examine the relationships between leptin and LH, FSH, E PRL. Materiał. In 27 girls (aged yrs) with AN before treatrnent (grupp I), during therapy (grupp II) and in 26 healthy girls there were estimated BMI and the serum levels of leptin, gonadotropins, E 2 and PRL. 33

2 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;1(2):33-40 Results. The mean serum leptin level in grupy I (3.01 ± 2.46 ng/ml) did not correlate with BMI (15.81 ± 1.91 kg/mi) and was significantly (p < 0.001) lower than in grupy III (13.54 ± 7.36 ng/ml) in whom the significant correlation between leptin level and BMI (r = 0.75 p < 0.01) was stated. In AN no relationships were found between serum leptin and LH, FSH, E, and PRL. After 2-3 months of therapy (diet, psychotherapy) the mean serum leptin level in AN (grupy II) had increased significantly (p < 0.05) to 6.02 ± 5.06 ng/ml, BMI to ± 1.6 kg/mi and FSH from ± 2.51 to 8.51 ± 4.8 miu/ml. Conclusions. Low serum leptin concentration and lack of its correlation with BMI gives an evidence of disturbed regulation of leptin secretion in patients with AN and extremely low body mass. Short-term treatment of patients with AN increased serum leptin concentration but it still remained below control values. Wstęp Leptyna, hormon białkowy o masie cząsteczkowej ok. 16 kd, produkt genu otyłości [ 1 ], syntetyzowana jest głównie przez adipocyty w białej tkance tłuszczowej u ludzi (white adipose tissue WAT) [2, 3] i gryzoni [4] oraz w niewielkich ilościach w brunatnej tkance tłuszczowej (brown adipose tissue BAT) [5]. Ponadto, leptym produkowana jest w łożysku, w pęcherzykach Graafa jajnika oraz w tkance gruczołowej żołądka [6, 7]. Stężenie leptyny w surowicy krwi odzwierciedla zawartość całkowitej masy tłuszczowej ciała [8]. U ludzi zdrowych pozytywnie koreluje ze wskaźnikiem masy ciała (body mass index BMI) i zawartością tłuszczu. Stwierdza się znamiennie wyższe stężenia leptyny u otyłych w porównaniu ze szczupłymi i 2-3-krotnie wyższe stężenia u kobiet niż u mężczyzn [9, 10]. Wyższe stężenia leptyny u kobiet zależą prawdopodobnie od hormonów płciowych, jednakże doniesienia dotyczące wpływu estrogenów i gestagenów na stężenie leptyny są sprzeczne [11, 12]. U ludzi zdrowych leptym uwalniana jest pulsacyjnie w rytmie dobowym circadian i jej stężenie zmienia się także w trakcie cyklu miesiączkowego [13, 14]. Jadłowstręt psychiczny (AN anorexia nervosa) jest poważnym schorzeniem psychosomatycznym, występującym u dziewcząt i młodych kobiet, charakteryzującym się celowym, skrajnym ograniczaniem dowozu kalorii lub / i wzmożoną aktywnością fizyczną, celem osiągnięcia i utrzymania szczupłej sylwetki ciała. Prowadzi to u tych kobiet do niekontrolowanego, znacznego ubytku masy ciała i w konsekwencji do licznych zaburzeń hormonalnych, m.in. utraty miesiączek w następstwie hipogonadyzmu hypogonadotropowego [15]. Stężenie leptyny jest zazwyczaj niskie u dorosłych nieleczonych kobiet z AN, ale badania na temat zależności między jej stężeniem w surowicy krwi a masą ciała i stężeniem hormonów gonadotropowych, estrogenów i innych hormonów są bardzo nieliczne, a wyniki sprzeczne [16-19]. Celem pracy jest: 1) ocena stężenia leptyny w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie terapii; 2) określenie zależności między stężeniem leptyny a stężeniem LH, FSH, estradiolu (E 2 ) i prolaktyny (PRL) w surowicy krwi. Materiał i metodyka Badaniami objęto 27 dziewcząt (średnia wieku: 16 lat ± 1,85, rozpiętość: lat), leczonych w latach w Oddziale Endokrynologii Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego w Zabrzu, u których na podstawie klasyfikacji DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) [20] rozpoznano jadłowstręt psychiczny (AN). U wszystkich stwierdzano pierwotny lub wtórny brak miesiączki w momencie rozpoznania. Żadna z badanych nie otrzymywała substytucji estrogenami w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ani nie przyjmowała leków mogących mieć wpływ na stan odżywienia lub regulację metabolizmu tłuszczów. Pacjentki z rozpoznaną AN podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupę (gr. I) stanowiły dziewczęta przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu (dieta, psychoterapia) (śr. BMI: 15,81 ± 1,91 kg/mi). Drugą grupę (gr. II) stanowiły te same pacjentki z AN po uzyskaniu poprawy klinicznej (śr. BMI: 18,08 ± 1,6 kg/mi), hospitalizowane nadal lub pozostające pod kontrolą Przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej w Zabrzu. Trzecia grupa, porównawcza (gr. III), to 26 zdrowych, miesiączkujących regularnie dziewcząt (średnia wieku: 15,4 lat ± 1,58, rozpiętość: lat, ze śr. BMI: 21,81 ± 3,43kg/m 2 ), u których wykluczono zaburzenia hormonalne i inne schorzenia, mogące mieć wpływ na metabolizm tłuszczów (tab. I) Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiej Akademii Medycznej. 34

3 Ziora K. i inni Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt... U wszystkich dziewcząt wykonano pomiar wysokości i masy ciała, oceniono proporcje ciała na podstawie aktualnie obowiązujących siatek centylowych dla populacji polskiej [21] oraz określono wskaźnik masy ciała (BMI) [22]. Badania biochemiczne obejmowały oznaczenie w surowicy stężenia leptyny, gonadotropin LH i FSH, estradiolu (E2) oraz prolaktyny (PRL). Próbki krwi do oznaczeń hormonalnych pobierano zawsze w tych samych warunkach między godz a 9.00 rano na czczo i przechowywano do momentu oznaczenia w temperaturze -70 C. U pacjentek zdrowych krew pobierano w fazie folikularnej cyklu miesiączkowego. Stężenie leptyny w surowicy oznaczano metodą RIA z wykorzystaniem leptyny znakowanej [J125] i surowicy odpornościowej zestawem Human Leptin RIA; Linco Research, St. Charles, USA. Stężenia pozostałych hormonów w surowicy krwi oznaczano metodą immunochemiluminescencji w analizatorze ACS-180 firmy Chiron. Analiza statystyczna Obliczenia statystyczne uzyskanych wyników przeprowadzono, stosując program Excel 97. Dla sprawdzenia zgodności rozkładu liczebności prób z rozkładem normalnym stosowano test Kołmogorowa-Smirnowa. Dla porównania średnich wartości mierzonych parametrów użyto testu t-studenta dla grup niepowiązanych, a w przypadku rozkładu próby różnego od normalnego testu rang U Manna-Whitneya. Dla analizy zależności pomiędzy badanymi parametrami obliczano współczynnik korelacji liniowej. Przyjęty poziom istotności wynosił p < 0,05 [23]. Wyniki Średnia wartość wskaźnika masy ciała BMI w grupie pacjentek z AN przed leczeniem (gr. I ) była znamiennie niższa od średniej wartości BMI dziewcząt z grupy kontrolnej (21,81 ± 3,43 kg/m2). W grupie II, tzn. wśród pacjentek z AN leczonych średnio przez 129 ± 29 dni, średnia wartość BMI wzrosła z 15,81 ± 1,91 do 18,08 ± 1,6 kg/mz, lecz nadal była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej (tab. I). Średnie stężenie leptyny w surowicy krwi pacjentek z AN przed zastosowaniem leczenia wynosiło 3,016 f 2,46 ng/ml i było istotnie statystycznie niższe w stosunku do grupy kontrolnej, w której wynosiło 13,54 t 7,36 ng/ml. W grupie dziewcząt z AN po leczeniu zaobserwowano statystycznie znamienny wzrost średniego stężenia leptyny w surowicy krwi (do 6,02 t 5,06 ng/ml), lecz nadal stwierdzano istotnie niższe średnie jej stężenie w tej grupie w stosunku do grupy kontrolnej (tab. I). 35

4 Praca oryginalna Średnie stężenie LH w surowicy krwi w grupie I wynosiło 0,954 ± 1,39 miu/ml i było statystycznie znamiennie niższe w stosunku do grupy kontrolnej (11,792 ± 17,74 miu/ml). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie tego parametru w grupie AN po leczeniu (5,82 ± 6,63 miu/ml) w stosunku do grupy I i grupy kontrolnej (tab. I). Zaobserwowano natomiast istotny statystycznie wzrost średniego stężenia FSH w surowicy krwi w grupie AN po leczeniu (8,51 ± 4,80 miu/ml) w stosunku do wartości przed leczeniem (3,266 ± 2,51 miu/ml). Średnie stężenie FSH było znamiennie statystycznie niższe tylko w grupie I w porównaniu z grupą kontrolną (12,377 ± 9,29 miu/ml) tab. I. Średnie stężenie estradiolu (E2) w surowicy wzrosło nieistotnie w grupie pacjentek z jadłowstrętem psychicznym po leczeniu (tab. I). Podobnie nie zaobserwowano znamiennych statystycznie różnic w wartościach średnich stężeń prolaktyny (PRL) w surowicy krwi we wszystkich trzech grupach dziewcząt. Średnie stężenia PRL były bowiem zbliżone u wszystkich badanych (tab. I). Ryciny 1-3 wskazują zależności pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a wartościami BMI w poszczególnych grupach. W grupie pacjentek z AN przed leczeniem (gr. I ) nie stwierdzono korelacji pomiędzy stężeniem leptyny a wartościami BMI (r = 0,23, p > 0,05). W grupie pacjentek z AN po leczeniu (gr. II) analiza zależności wykazała dodatnią korelację pomiędzy tymi wartościami (r = 0,49, p < 0,05). Podobnie, silną dodatnią korelację (r = 0,75, p < 0,05) wykazano pomiędzy wartościami BMI a stężeniem leptyny w surowicy krwi w grupie kontrolnej (gr. III). Nie stwierdzono statystycznie znamiennych zależności pomiędzy stężeniem leptyny a stężeniem hormonów płciowych (LH, FSH, estradiol) oraz prolaktyny w żadnej z trzech badanych grup. Dyskusja Dotychczasowe badania na temat zależności między leptyny a składem masy tłuszczowej ciała i BMI w AN czy bulimii psychicznej (bulimia nervosa BN) dotyczyły przeważnie pacjentek dorosłych [16-19]. My przeprowadziliśmy badania u dziewcząt z AN w wieku lat, dobierając pod względem wieku i BMI grupę kontrolną zdrowych, młodych dziewcząt. Podobnie jak Eckert i wsp. [17] analizowaliśmy zależności między leptyny a BMI oraz hormo36 Endokrynol. Ped., 2/2003;1(2):33-40

5 Ziora K. i inni Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt... nami płciowymi u pacjentek z AN nie tylko przed leczeniem, ale także w trakcie kilkumiesięcznej realimentacja. Wskaźnik masy ciała wzrósł po leczeniu w sposób znamienny, lecz nadal był istotnie statystycznie niższy w stosunku do BMI grupy kontrolnej, podobnie jak w badaniach Eckerta. Znana jest dodatnia korelacja leptyny z masą ciała i zapasem tkanki tłuszczowej u ludzi zdrowych i otyłych oraz zachowana regulacja wydzielania leptyny u zwierząt doświadczalnych. Badania sugerują, że leptym poprzez drogę neuroendokrynną indukuje uczucie sytości i powoduje zmniejszenie łaknienia przy zwiększonej masie tłuszczowej ciała [8, 24, 25]. W stanach skrajnego wyniszczenia u ludzi obserwowane są niskie stężenia leptyny w surowicy krwi. Haluzik i wsp. [26] wykazali znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej stężenia leptyny u dorosłych pacjentek z restrykcyjną postacią AN i u pacjentów z zespołem krótkiej pętli jelitowej, u których stwierdzano głębokie niedożywienie białkowo-energetyczne, wyrażone hipoproteinemią, spadkiem albumin i prealbumin w surowicy krwi. Stężenie leptyny korelowało pozytywnie z BMI tylko u pacjentek z AN i w grupie kontrolnej, nie było tej korelacji u pacjentów z zespołem krótkiej pętli jelitowej. U pacjentów tych głębokie niedożywienie białkowo-kaloryczne mogło być przyczyną zwiększonej zawartości wody w organizmie, prowadząc do obrzęków i tym samym wpływając na zmianę składu ciała i brak zależności między leptyny a BMI. U pacjentów niedożywionych z przewlekłą niewydolnością nerek i / lub dializowanych stężenia leptyny w surowicy krwi są podwyższone i zaznaczona jest pozytywna korelacja z zawartością całkowitej masy tłuszczowej ciała i BMI [27]. Badania u młodych chorych z przewlekłymi stanami zapalnymi jelit, prowadzącymi do zwolnienia tempa wzrastania i opóźnienia dojrzewania [28] wykazały brak różnic między stężeniem leptyny u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit w porównaniu do grupy kontrolnej. Zatem do anoreksji w tym schorzeniu nie prowadzą zmiany w stężeniach leptyny, lecz czynniki inne. Grinspoon i wsp. [ 16] pierwsi zasygnalizowali niskie stężenia leptyny u pacjentek dorosłych z AN w porównaniu ze zdrowymi w tym samym wieku. Stężenie leptyny wykazywało pozytywną korelację z BMI i zawartością tłuszczu ciała w obu grupach. Wyniki te świadczyć mogły o tym, iż u dorosłych kobiet z AN zachowana jest regulacja wydzielania leptyny przez adipocyty mimo skrajnie niskiej, poniżej krytycznego progu ilości tkanki tłuszczowej ciała. Nasze badania u młodych dziewcząt z AN nie potwierdzają tej hipotezy. Nie obserwowaliśmy bowiem zależności pomiędzy stężeniem leptyny a BMI u dziewcząt z AN przed leczeniem. Wskazuje to na brak regulacji wydzielania leptyny przy skrajnie niskiej masie ciała. Dopiero po realimentacja i uzyskaniu istotnie statystycznego wzrostu BMI zaobserwowano korelację dodatnią BMI ze stężeniem leptyny. Eckert i wsp. [17] sugerują, że w AN wydzielanie leptyny przez adipocyty może być rozregulowane w odpowiedzi na stan głodzenia. Podobnie jak my, autorzy ci obserwowali pozytywną korelację liniową między stężeniem leptyny a BMI u pacjentek z AN dopiero w trakcie leczenia, po uzyskaniu przez nie BMI między kg/m 2 oraz u kobiet zdrowych. Nie było natomiast tej zależności u chorych z AN przed leczeniem [17]. Inni autorzy wykazali u kobiet z jadłowstrętem psychicznym niskie stężenia leptyny w surowicy krwi nie tylko podstawowe, ale i w rytmie dobowego wydzielania, które korelowały pozytywnie z BMI. Stwierdzili, że krótka, kilkudniowa, intensywna realimentacja nie ma wpływu na wzrost stężenia leptyny. Zaobserwowali natomiast normalizację stężenia leptyny u dwóch pacjentek, poddanych 3-miesięcznej realimentacja [29]. Nasze pacjentki z AN leczone były także średnio przez 2-3 miesiące. Audi, podobnie jak my, badał młode dziewczęta z AN przed leczeniem i po uzyskaniu przez nie prawidłowej masy ciała, nadal niemiesiączkujące. Poziom leptyny w surowicy wzrósł znamiennie u tych pacjentek po uzyskaniu normalizacji BMI, a korelacja pomiędzy leptyny a BMI była zachowana przed i po leczeniu [30]. Di Carlo i wsp. [31], oceniali stężenia leptyny w surowicy krwi u dorosłych pacjentek z AN, u pacjentek konstytucjonalnie szczupłych, miesiączkujących i u kobiet zdrowych. BMI oraz zawartość tłuszczu ciała (mierzona densytometrycznie) były porównywalne u pacjentek z AN i kobiet szczupłych, a znamiennie wyższe u zdrowych. Najniższe stężenia leptyny zaobserwowali u chorych z AN, u których pobór kalorii w ciągu tygodnia był najmniejszy. Podobnie jak my, autorzy ci oceniali stężenia LH i FSH, stężenie estradiolu oraz PRL w surowicy krwi. Najbardziej wyróżniającą te grupy zmienną okazało się obniżone LH i leptym u chorych z AN. Wartości estradiolu i PRL były porównywalne we wszystkich grupach. Podobne wyniki uzyskaliśmy 37

6 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;1(2):33-40 u dziewcząt. Stężenia obu gonadotropin LH i FSH były istotnie niższe u pacjentek z AN w porównaniu do zdrowych miesiączkujących dziewcząt, a LH także najbardziej wyróżniało wszystkie badane grupy. Poziomy estradiolu i protaktyny były porównywalne u chorych zdrowych dziewcząt. Di Carlo i wsp. [31] zakładają hipotetycznie istnienie progu stężenia leptyny, powyżej którego dopiero, mimo jeszcze utrzymującej się niskiej mas ciała i niskiej zawartości tłuszczu, miesiączka jest zachowana. Leptyna, być może, jest sygnałem informującym OUN o deficycie ilościowym tkanki tłuszczowej, a tym samym, bodźcem indukującym hamowanie funkcji rozrodczych. Hamowanie to może mieć fundamentalne znaczenie podczas głodzenia gdyż zarówno krwawienie miesięczne, jak i ciąż wymagają zużytkowania dużych ilości energii. Niskie stężenie leptyny mogłoby być pewnym mechanizmem adaptacyjnym u chorych kobiet z AN. Dyskutuje się, czy niskie stężenie leptyny może odgrywać rolę w powstawaniu hipogonadyzmu hipogonadotropowego [31, 32]. Udowodniono, że u szczurów leptyna zwiększa uwalnianie LH-RH z okolic brzuszno-pośrodkowej podwzgórza, a podawani leptyny do III komory mózgu u zwierząt doświadczalnych in vivo powoduje znamienny wzrost wydzielania LH. Są doniesienia, że leptyna może też pełnić ważną rolę w indukcji dojrzewania płciowe go oraz w kontroli uwalniania LHRH u ludzi [32 33]. Niskie stężenia leptyny zaobserwować można również u kobiet z wtórnym brakiem miesiączki po chodzenia podwzgórzowego wywołanym stresem u których masa ciała mieści się w granicach nor my [31]. Uzyskane przez Di Carlo i wsp. [31] niższe stężenia LH u kobiet z AN w porównaniu do kobiet konstytucjonalnie szczupłych i brak różnic w FSH, wskazywać może na większą wrażliwość LH na niedobór LH-RH. Ponieważ AN indukuje ciężki hipogonadyzm hipogonadotropowy, charakteryzujący się depresją sekrecji GnRH, to przypuszczać można, iż LH jest pierwszą gonadotropiną, której sekrecja jest znacznie obniżona. Köpp i wsp. badali zależności pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a pojawieniem się regularnego cyklu miesięcznego u kobiet z AN. Podali próg stężenia leptyny w surowicy krwi, równy 1,85 ug/ml, osiągnięcie którego, według nich, predysponować może do powrotu miesiączki [34]. Audi i wsp. [30], badając młode chore z AN, starali się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy leptyna jest niezbędnym czynnikiem gwarantującym powrót regularnego cyklu menstruacyjnego. Stwierdzili jedynie wzrost stężenia estradiolu i hormonu wzrostu (GH) u pacjentek z AN już miesiączkujących mimo braku znaczącego wzrostu leptyny i BMI. Nie określili jednak poziomów gonadotropin, co konieczne byłoby do pełnej oceny osi podwzgórze-przysadka-gonady. Skoncentrowali się na oznaczeniu innych hormonów i czynników wzrostowych, takich jak GH, IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1, SHBG. Wyrazili pogląd, że leptyna może odgrywać rolę przyzwalającą w powrocie miesiączek u kobiet z AN oraz że jeszcze inne czynniki mogą być odpowiedzialne za regularność i powrót miesiączek. My, podobnie do innych autorów [17, 30, 31], wykazaliśmy relatywnie najniższe, odpowiadające fazie folikularnej cyklu miesiączkowego stężenia estradiolu u dziewcząt z AN przed leczeniem w stosunku do grupy kontrolnej i dziewcząt z AN po leczeniu. Takie wartości estradiolu są wynikiem za hamowania osi podwzgórze-przysadka-gonady, co prowadzi do hipogonadyzmu hypogonadotropowego. Natomiast nadal niskie stężenia estradiolu u dziewcząt, u których uzyskano zarówno zadowalający przyrost masy ciała po leczeniu, jak i wzrost LH świadczą o utrzymującym się zaburzeniu czynności gonad. Ostatnim poddanym analizie parametrem było stężenie protaktyny w surowicy krwi. W żadnej z badanych grup średnie stężenie tego hormonu nie odbiegało od normy. Podobne obserwacje poczynili inni autorzy [31 ]. Badania doświadczalne u szczurów wskazują bezpośredni lub pośredni, poprzez hamowanie syntezy dopaminy, wpływ leptyny na sekrecję PRL w przysadce [35]. Analizując zależności między stężeniem leptyny a stężeniem hormonów płciowych (LH, FSH, estradiolu) i protaktyny nie wykazaliśmy statystycznie znamiennych korelacji w żadnej z badanych grup, co nie różniło się od doniesień innych, cytowanych wyżej autorów [31]. Wnioski U dziewcząt z AN stwierdzane niskie stężenie leptyny w surowicy krwi i obserwowany brak korelacji pomiędzy leptyny a BMI świadczyć może o zaburzeniu regulacji wydzielania leptyny przy skrajnie niskiej masie ciała. Krótkotrwałe leczenie (2-3 miesiące) dziewcząt z AN wpływa na zwiększenie stężenia leptyny w surowicy krwi, ale nie doprowadza do całkowitej jego normalizacji. 38

7 Ziora K. i inni Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt... PIŚMIENNICTWO/REFERENCES [1] Zhang Y, Proenca R., Maffei M. et al.: Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature, 1994:372, [2] Masuzaki H., Ogawa Y, Isse N. et al.: Human obese gene expression. Adipocyte-specific expression and regional differences in the adipose tissue. Diabetes, 1995:44, [3] Mac Dougald O.A., Hwang C.-S., Fan H., Lane M.D.: Regulated expression of the obese gene product (leptin) in white adipose tissue and 3 T3-L1 adipocytes. Proc. Natl. Acad. Sci.,1995:92, [4] Cinti S.F., Zingaretii M.C., de Matteis R. et al.: Immunohistochemical localization of leptin and uncoupling protein in white and brown adipose tissue. Endocrinology, 1997:138, [5] Anverx J., Staels B.: Leptin. Lancet, 1998:351, [6] Masuzaki H., Ogawa Y, Sagawa N, et. al.: Nonadipose tissue production of leptin: Leptin as a novel placenta-derived hormone in human. Natural Med., 1997:3, [7] Bado A., Levasseur S., Attoub S. et al.: The stornach is a source of leptin. Nature, 1998:394, [8] Walczewska A.: Leptyna nowy hormon. Endokrynol Pol. Polish. J. Endocrinol., 2000:51, [9] Maffei M., Halaas J., Ravussin E. et al.: Leptin levels in human and rodent: measurement of plasma leptin and ob RNA in obese and weight-reduced subjects. Nat. Med., 1995:1,1155. [10] Ostlund R.E., Yang J.W., Klein S., Gingerich R.: Relation between plasma leptin concen-tration and body fat, gender, diet, age and metabolit covariates. J. Clin. Endocrinol. Metab.,1996:81, [11] Nedvidkova J., Haluzik M., Schreber V.: The decrease in serum leptin levels in estrogen treated mate mice. Phys. Res., 1997:46, 291. [12] Shimizu H., Shimomura Y, Nakamishi Y. et al.: Estrogen increases in vivo leptin production in rats and human subjects. J. Endocrinol., 1997:154, 285. [13] Licino J., Mantzoros C., Negrao A.B.: Human leptin levels are pulsatile and inversely related to pituitary-adrenal function. Nature Med., 1997:3, [14] Hardie L., Trayhurn P., Abramovich D., Fowler P.: Circulating leptin in women: a longitudinal study in the menstrual tytle and duńng pregnancy. Clin. Endocrinol., 1997:47, 101. [15] Komender J., Tomaszewicz-Libudzic C.: Jadłowstręt psychiczny u dzieci. Medipress Pediatria, 1996:2 (3), 2-8. [16] Grinpoon S., Gulick T, Askari H.: Serum leptin levels in women with anorexia nervosa. J. Clin. Endocńnol. Metab., 1996: 81, [17] Eckert E.D., Pomeroy C., Raymond N.: Leptin in anorexia nervosa. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1997:83, [18] Haluzik M., Papezova H., Nedvidkova J., Kabrt J.: Serum leptin levels in patients with anorexia nervosa, relationships to serum lipids and biochemical nutritional parameters. Phys. Res., 1999:48, [19] Ferron F., Considine V., Peino R. et al.: Serum leptin concentrations in patients with anorexia nervosa, bulimia nervosa and non-specific eating disorders correlate with body mass index but are independent of the respective disease. Clin. Endocrinol., 1997:46, 289. [20] American Psychiatric Association Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th ed. Washington DC: American Psychiatric Press. [21] Wolański N.: Siatki kontroli rozwoju fizycznego. Zakład Ekologii Człowieka PAN. Centrum Zdrowia Dziecka, Introdruk, Warszawa [22] Rymkiewicz- Kluczyńska B., Pyrżak B., Fajęcka-Dembińska E., Majcher A.: Otyłość u dzieci i młodzieży. Medipress Pediatria, 1999:5 (1), 3-8. [23] Sawicki F.: Elementy statystyki dla lekarzy. PZWL, Warszawa [24] Borowiec M., Baranowska B.: Leptyna a układ hormonalny. Endokrynol. Pol. Polish. J. Endocrinol., 1999:50, [25] Romer T.E.: Rola leptyny w stanie sytości i głodu. Ped. Po1.,1997:9, [26] Haluzik M., Kabrat J., Nedvidkova J.: Relation-ship of serum leptin levels and selected nutritional parameters in patients with protein-caloric malnutrition 1999:15, [27] Stenvinkel P., Heimburger O., Lonqvist F.: Serum leptin concentrations correlate to plasma insulin concentrations independent of body fat content in chronic renal failure. Nephrol. Dial. Transplant., 1997:12, [28] Hoppin A.G., Kapłan L.M., Zurakowski D.: Serum leptin in children and young adults with inflammatory bowel disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.,1998:26, 500. [29] Balligand J.L., Brichard S.M., Brichard V. et al.: Hypoleptynemia in patients with anorexia nervosa: loss of circadian rhytm and unresponsiveness to short-term refeeding. Eur. J. Endocrinol.,1998:138, [30] Audi L., Mantzoros C.S., Vidal-Puig A. et al.: Leptin in relation to resumption of menses in women with anorexia nervosa. Molecular Psychiatry,1998:3, [31] Di Carlo C., Tommaselli G.A., De Filippo E.: Menstrual status and serum leptin levels in anorectic and in menstruating women with low body mass indexes. Fertility and Sterility 2002:78,

8 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;1(2):33-40 [32] Bryc W., Nowicki M., Adamkiewicz G.: Leptyna ogniwo łaczace gospodarkę energetyczna z funkcja gonadalna. Endokrynol. Pol.-Polish. J. Endocrinol., 2000:51, [33] Krzyżanowska-Świniarska B.: Skład ciała, leptyna i dojrzewanie płciowe fakty i hipotezy. Materiały zjazdowe IX Sympozjum PTED. Endokr. Diabet. Ch. Przem. Met. Wieku Rozw., 1999:5, Suppl. 1, [34] Köpp W., Blum W.F., Von Prittwitz S. et al.: Low leptin levels predict amenorrhea in underweight and eating disordered females. Mol. Psychiat., 1997:2, [35] Yu W.H., Kimura M., Walczewska A. et al.: Role of leptin in hypothalamic-pituitary function. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 1997:94,

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 1/2002 Nr 1 Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia

Bardziej szczegółowo

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 60; Numer/Number 3/2009 ISSN 0423 104X Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Skoczeń M. i inni: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z otyłością prostą w zależności od wieku oraz stopnia otyłości Vol. 13/2014 Nr 4(49) Endokrynologia Pediatryczna

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Anna Lewitt 1, Krzysztof Brzęczek 2, Andrzej Krupienicz 1 1 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 Student

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH

PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH IMiD, Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 53 1 Elżbieta Pac-Kożuchowska PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH THE CONCENTRATION OF LIPID PARAMETERS

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 5, 2015 PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Barbara Włodarczyk 1, Anna Borkowska 2, Leszek Czupryniak 2, Ewa Małecka-Panas 1, *Anita Gąsiorowska 1 Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Jadłowstręt psychiczny ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny

Jadłowstręt psychiczny ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Ewelina Dobrzyńska, Joanna Rymaszewska Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu Jadłowstręt psychiczny ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny Anorexia

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 4/2005 Nr 3(12) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Wpływ polimorfizmu C-174-G genu Interleukiny-6 na zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci z otyłością prostą. Doniesienie wstępne

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Rola leptyny w patofizjologii ciąży. Role of Leptin in Pathophysiology of Pregnancy

PRACE POGLĄDOWE. Rola leptyny w patofizjologii ciąży. Role of Leptin in Pathophysiology of Pregnancy PRACE POGLĄDOWE Adv. Clin. Exp. Med. 2003, 12, 6, 811 816 ISSN 1230 025X ANNA MARKOWSKA, KRZYSZTOF DREWS, KATARZYNA MALENDOWICZ Rola leptyny w patofizjologii ciąży Role of Leptin in Pathophysiology of

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Psychiatria Polska 2007, tom XLI, numer 4 strony 457 472 Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Metabolic risk during antipsychotic treatment

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 9 18 SYLWIA DZIĘGIELEWSKA-GĘSIAK, KALINA MAĆKOWIAK, EWA WYSOCKA, LECH TORLIŃSKI STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM SERUM COPPER

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 71 80 GRAŻYNA SIKORSKA-WIŚNIEWSKA NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY S t r e s z c z e n i e Otyłość jest uznana za jedną z chronicznych chorób niezakaźnych,

Bardziej szczegółowo

Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca Trafalska Probl Hig E Epidemiol i wsp. Stan 2011, odżywienia 92(1): 89-93 a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca 89 Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów

Bardziej szczegółowo

u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej

u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej ARTYKUŁ ORYGINALNY Stężenie w surowicy inter leukiny 6, interleukiny 10 oraz białka C reaktywnego u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej Łukasz

Bardziej szczegółowo

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Ewa Wender-Ożegowska 1, Małgorzata Sporna 2, Agnieszka Zawiejska 1, Agnieszka Sporna 3, Jacek Brązert 1 1 Klinika Położnictwa i

Bardziej szczegółowo

OCENA SZYBKOŚCI MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 8-18 LAT W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU JODU W ORGANIZMIE

OCENA SZYBKOŚCI MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 8-18 LAT W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU JODU W ORGANIZMIE S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 10 2013 OCENA SZYBKOŚCI MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 8-18 LAT W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU JODU W ORGANIZMIE ASSESSMENT OF SPEED OF MENTAL PROCESS AMONG

Bardziej szczegółowo

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Małgorzata Szczuko, Teresa Seidler, Mariusz Mierzwa Zakład Podstaw Żywienia Człowieka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Aterogenność

Bardziej szczegółowo

ANOREKSJA PRZYCZYNY, PRZEBIEG, LECZENIE ANOREXIA CAUSES, COURSE, TREATMENT

ANOREKSJA PRZYCZYNY, PRZEBIEG, LECZENIE ANOREXIA CAUSES, COURSE, TREATMENT Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 184 191 EWA BATOR, MONIKA BRONKOWSKA, DAMIAN ŚLEPECKI*, JADWIGA BIERNAT ANOREKSJA PRZYCZYNY, PRZEBIEG, LECZENIE ANOREXIA CAUSES, COURSE, TREATMENT Zakład Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Urologia Polska Polish Journal of Urology

Urologia Polska Polish Journal of Urology Urologia Polska Polish Journal of Urology czasopismo naukowe polskiego towarzystwa urologicznego Polskie Towarzystwo Urologiczne Polish Urological Association Istnieje od 1949 roku KOMITET REDAKCYJNY /

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Abramczyk. Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Małgorzata Abramczyk. Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu OCENA STĘŻENIA PROINSULINY U CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2 I CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ SERCA Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA HIPOGLIKEMIZUJĄCEGO Małgorzata Abramczyk Katedra i Zakład Farmakologii,

Bardziej szczegółowo

Zespół jedzenia nocnego rozpowszechnienie, diagnoza i leczenie

Zespół jedzenia nocnego rozpowszechnienie, diagnoza i leczenie Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 1, nr 2, 107 111 Copyright 2004 Via Medica ISSN 1732 9841 Katarzyna Jakuszkowiak, Wiesław Jerzy Cubała Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków WPŁYW NIEDOBORU SELENU NA METABOLIZM HORMONÓW TARCZYCY U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Paweł Zagrodzki Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1 WSTĘP Selen został odkryty w 1817 roku

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena stężenia 25(OH)D 3

Ocena stężenia 25(OH)D 3 PRACE ORYGINALNE Katarzyna Lizis Kolus 1 Alicja Hubalewska Dydejczyk Beata Piwońska-Solska Anna Sowa-Staszczak Aldona Kowalska 1 Jarosław Jaskulski 3 Mateusz Obarzanowski 3 Paweł Orłowski 3 Ocena stężenia

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz, Katarzyna Napiórkowska, Aleksandra Srokosz, Małgorzata Sobiś-Żmudzińska, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo