PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ)"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Karol Kacejko PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ) (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Projekt okładki: Marcin Jedynak Druk: Andrzej Block Zakładu Komunikacji Społecznej Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny podinsp. Czesław Purowski Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Wydanie III Słupsk

3 Spis treści Wstęp Pełnienie słuŝby ochronnej w PDOZ Podstawowe pojęcia Podstawy prawne regulujące słuŝbę w PDOZ Wymogi kwalifikacyjne stawiane policjantowi pełniącemu słuŝbę w PDOZ Podstawowe obowiązki policjanta pełniącego słuŝbę w PDOZ Organizacja oraz zasady pełnienia słuŝby ochronnej Okoliczności korzystania przez policjanta z urządzeń alarmowych Zasady otwierania drzwi pokoju dla zatrzymanych Zasady przyjmowania i przechowywania depozytu Zasady umieszczania osób w pomieszczeniach Zasady sprawowania opieki medycznej w PDOZ Obowiązki policjanta w przypadku przyjmowania, wydawania, zwalniania i przekazywania osoby w PDOZ Obowiązki osoby zatrzymanej przy przyjmowaniu do PDOZ Prawa i obowiązki osoby umieszczonej w PDOZ Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego w PDOZ Wydarzenia nadzwyczajne w PDOZ i wzmoŝone środki ostroŝności Zasady dokumentowania uŝycia wzmoŝonych środków ostroŝności Sposób postępowania w przypadku wydarzenia nadzwyczajnego Przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych w PDOZ Dokumentowanie wykonanych czynności Zasady dokumentowania słuŝby w PDOZ Bibliografia

4 Ta strona jest pusta 4

5 Wstęp Niniejsze opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, dotyczy zaś organizacji i sposobu pełnienia słuŝby nadzoru nad osobami zatrzymanymi lub doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia, umieszczonymi w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Poruszona została w nim równieŝ problematyka wydarzeń nadzwyczajnych i zasad postępowania policjantów w takich sytuacjach. PoniewaŜ słuŝba w Policji jest uwarunkowana przepisami prawa, zagadnienia programowe naleŝy analizować i przyswajać, korzystając równolegle z tekstów źródłowych wskazanych w bibliografii. Proponowany materiał szkoleniowy w znacznym stopniu ułatwi opanowanie treści programowych realizowanych w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, a takŝe znajdzie odbiorców przekonanych o potrzebie samokształcenia i bieŝącej nauki własnej. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Pełnienie słuŝby ochronnej w PDOZ 1.1. Podstawowe pojęcia Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ) to specjalnie wydzielone pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji, odpowiednio usytuowane, wyposaŝone i chronione, w których umieszczane są osoby zatrzymane i doprowadzone w celu wytrzeźwienia. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Przez uŝyte w zarządzeniu określenia naleŝy rozumieć: 1) jednostka jednostkę organizacyjną Policji, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) osoba wymagająca szczególnego nadzoru umieszczoną w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia osobę: a) podejrzaną o, oskarŝoną o lub skazaną za: popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przeciwko Ŝyciu, ze szczególnym okrucieństwem, z uŝyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, b) która przejawia agresję wobec otoczenia, zdradza zamiar dokonania samouszkodzenia ciała lub ucieczki, moŝe znajdować się w stanie apatii, bądź z innych przyczyn wymaga szczególnego nadzoru; 3) pokój pokój przeznaczony dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 4) pomieszczenie pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 5) pracownik pracownika jednostki zatrudnionego do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia; 6) wydarzenie nadzwyczajne zdarzenie w pomieszczeniu z udziałem osoby w nim umieszczonej, skutkujące zgonem, zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa, samobójstwem, usiłowaniem samobójstwa, ucieczką, próbą ucieczki lub zamachem w celu uwolnienia tej osoby albo zamachem na Ŝycie lub zdrowie człowieka Pomieszczenia mogą być organizowane w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji oraz, w zaleŝności od potrzeb, w komisariatach Policji, w których słuŝba pełniona jest przez dyŝurnych tych jednostek całodobowo, w sposób ciągły. 2. Kierownik jednostki organizuje słuŝbę w taki sposób, aby w pomieszczeniu pełnił ją co najmniej jeden policjant. 7

8 3. Kierownik jednostki, jeŝeli uzna to za konieczne dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia, moŝe: 1) podzielić je na oddziały, biorąc pod uwagę w szczególności: informacje na temat potencjalnej liczby osób, które mogą być umieszczone w pomieszczeniu, liczbę pokoi, moŝliwość zapewnienia właściwej obsługi pomieszczenia, moŝliwość kontroli, o której mowa w 13 ust. 1 3 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających na właściwym poziomie; 2) dodatkowo kierować policjantów do słuŝby w pomieszczeniu. 4. W przypadku, gdy pomieszczenie dzieli się na oddziały, kierownik jednostki organizuje w nim słuŝbę w taki sposób, Ŝe na kaŝdy oddział przypada co najmniej jeden policjant. JeŜeli w skład pomieszczenia wchodzi więcej niŝ jeden oddział, dodatkowo słuŝbę pełni dyŝurny zmiany. Bez względu na podstawę zatrzymania realizacja uprawnień i obowiązków osób w nich umieszczonych wymaga stworzenia odpowiednich warunków prawnej izolacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwane dalej,,pomieszczeniem, powinno znajdować się na kondygnacji parterowej lub wyŝszej budynku. 2. Pomieszczenie moŝe znajdować się takŝe w suterenie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) uzyskania pozwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 2) zapewnienia oświetlenia naturalnego; 3) wyposaŝenia w izolację przeciwwilgociową W skład pomieszczeń wchodzą: 1) pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) pokój dyŝurnego; 3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń; 4) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 5) pokoje sanitarne słuŝące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje. 2. W skład pomieszczeń moŝe wchodzić: 1) szatnia dla policjantów pełniących tam słuŝbę; 2) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności słuŝbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu. 3. Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniach: 1) pokoju dyŝurnego w przypadku braku etatowej słuŝby ochronnej; 2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków z urządzeniami do zmywania naczyń w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych. 8

9 4. JeŜeli ze względów technicznych nie jest moŝliwe wydzielenie w pomieszczeniach pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń oraz magazynu do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej, a takŝe szatni dla policjantów, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniami. ( ) Pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki: 1) mieć ściany: a) o odporności mechanicznej nie niŝszej niŝ mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów, b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących; 2) mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne połoŝone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach. 2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, mogą być zamocowane półki słuŝące do stawiania naczyń z posiłkami Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia powinny spełniać następujące warunki: 1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niŝ 3 m²; 2) mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących; 3) mieć okna uchylne w grubości muru o powierzchni 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania siatki stalowej wewnętrznej; 4) mieć dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a takŝe odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie, którego włączniki zlokalizowane są poza pokojem; 5) być wyposaŝone w prycze jednoosobowe lub materace wolno leŝące pokryte zmywalną tkaniną oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany; 6) mieć zainstalowane pod bezpiecznym napięciem elektrycznym przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia; 7) mieć drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposaŝone w wizjer zapewniający odpowiednią widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną. 2. Drzwi wejściowe do pokojów dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być wyposaŝone w drzwiczki słuŝące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym. 3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposaŝone w zabezpieczenia uniemoŝliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju. 4. Drzwi wejściowe oraz okna w pokojach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być wyposaŝone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie. 9

10 8. Pokój dyŝurnego powinien być wyposaŝony w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji. 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien spełniać warunki sanitarne i być wyposaŝony we właściwy sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa Ŝywności i Ŝywienia oraz higieny środków spoŝywczych. 10. Magazyn, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 4, powinien mieć wyodrębnione części przeznaczone na: 1) rzeczy osobiste osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) rzeczy osobiste chorych zakaźnie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 3) czystą bieliznę pościelową; 4) brudną bieliznę pościelową Pokoje sanitarne, słuŝące do utrzymania higieny osobistej, powinny być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz być wyposaŝone w odpowiednie urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 2. Instalację dostarczającą wodę do pokoi sanitarnych wyposaŝa się w urządzenie umoŝliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 3. Drzwi w umywalniach, natryskach i ubikacjach wyposaŝa się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemoŝliwiającą jej rozbicie Pomieszczenia wyposaŝa się instalację alarmową, sygnalizującą dyŝurnemu jednostki organizacyjnej Policji o zagroŝeniu Ŝycia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu. ( ) 13. Pomieszczenia mogą być wyposaŝone w urządzenia monitorujące, działające w systemie całodobowym oraz inne urządzenia techniczne zwiększające poziom bezpieczeństwa osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Pomieszczenia te są chronione przez wyznaczonych policjantów, którzy spełniają określone wymogi Podstawy prawne regulujące słuŝbę w PDOZ Prawidłowa realizacja czynności słuŝbowych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wymaga znajomości obowiązków wynikających z unormowań prawnych, dotyczących słuŝby ochronnej. SłuŜbę w pomieszczeniach regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach. 10

11 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać. 4. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Wymogi kwalifikacyjne stawiane policjantowi pełniącemu słuŝbę w PDOZ Specyfika słuŝby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wymaga od policjantów wyznaczonych do jej pełnienia szczególnych predyspozycji. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Do słuŝby w pomieszczeniu kieruje się policjantów, którzy ukończyli doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie metod i form pełnienia słuŝby w pomieszczeniu. Policjanci, pełniący słuŝbę w pomieszczeniu, powinni przynajmniej raz w roku uczestniczyć w tym doskonaleniu. 2. W jednostce, w której w skład pomieszczenia wchodzi jeden oddział, a słuŝba na stanowisku kierowania pełniona jest co najmniej w obsadzie dwuosobowej, dopuszcza się pełnienie w nim słuŝby przez zastępcę dyŝurnego jednostki lub policjanta pomocnika dyŝurnego jednostki. Decyzję o tym podejmuje kierownik jednostki Podstawowe obowiązki policjanta pełniącego słuŝbę w PDOZ Policjanci wykonujący zadania w pomieszczeniach są obowiązani do zachowania szczególnej ostroŝności w celu niedopuszczenia do wydarzenia nadzwyczajnego oraz innego zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia. 11

12 Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Rozdział 3 Sposób pełnienia słuŝby i wykonywania zadań w pomieszczeniu Do pomieszczenia nie wolno wnosić przedmiotów, których uŝycie moŝe stanowić groźbę zamachu na Ŝycie lub zdrowie człowieka. 2. Policjanci oraz pracownicy wykonujący w pomieszczeniu zadania, obowiązani są pozostawić poza pomieszczeniem przedmioty, o których mowa w ust. 1, a takŝe odpowiednio zabezpieczoną broń, legitymację słuŝbową, znak identyfikacji indywidualnej, telefon komórkowy i środki przymusu bezpośredniego z wyjątkiem kajdanek. 3. Kierownik jednostki wyznacza miejsce i sposób przechowywania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 i Wykonujący zadania w pomieszczeniu są obowiązani do zachowania szczególnej ostroŝności w celu niedopuszczenia do wydarzenia nadzwyczajnego oraz innego zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia. 5. Przedmioty stanowiące wyposaŝenie pomieszczenia naleŝy zabezpieczyć w sposób uniemoŝliwiający ich wykorzystanie do zamachu na Ŝycie lub zdrowie człowieka albo ucieczki osób w nim umieszczonych Policjantom pełniącym słuŝbę w pomieszczeniu zabrania się: 1) pozostawiania bez nadzoru osób umieszczonych w pomieszczeniu, które przebywają poza pokojami; 2) opuszczania pomieszczenia bez zgody przełoŝonego lub dyŝurnego jednostki; 3) wpuszczania do pomieszczenia osób nieuprawnionych, których pobyt nie stanowi realizacji zadań wynikających z niniejszego zarządzenia lub odrębnych przepisów; 4) udzielania osobom nieuprawnionym informacji o osobach umieszczonych w pomieszczeniu; 5) umoŝliwiania kontaktowania się osób umieszczonych w pomieszczeniu z osobami, wobec których zastosowano wzmoŝony środek ostroŝności, o którym mowa w 30 ust. 2 pkt Przepis ust. 1 pkt 2 5 stosuje się odpowiednio do pracowników. ( ) Do obowiązków dyŝurnego zmiany w szczególności naleŝy: 1) zapoznanie się z dokumentacją słuŝbową, niezwłocznie po rozpoczęciu słuŝby w pomieszczeniu; 2) sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacją słuŝbową w odniesieniu do osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz ich depozytów i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby, w tym podanie liczby osób umieszczonych w pomieszczeniu; 3) przydzielanie zadań policjantom pełniącym słuŝbę w pomieszczeniu lub pracownikom oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 4) rozmieszczanie w pomieszczeniu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 5) informowanie pracowników o zwolnieniu pokoju; 6) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach stanowiących zagroŝenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób w nim umieszczonych oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 12

13 7) szczegółowe sprawdzanie czy dokumentacja związana z przyjęciem, przekazaniem, wydaniem lub zwolnieniem osoby zatrzymanej jest kompletna i nie zawiera błędów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tej dokumentacji niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki oraz odnotowanie tego faktu w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 8) przyjmowanie, przekazywanie, wydawanie i terminowe zwalnianie osób zatrzymanych oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby i w ksiąŝce ewidencji osób; 9) odmowa przyjęcia, przekazania, wydania lub zwolnienia osoby zatrzymanej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji, stanowiącej podstawę przyjęcia, przekazania, wydania lub zwolnienia tej osoby, oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 10) sprawdzenie osoby w przypadku, o którym mowa w 28 ust. 1 pkt 1; 11) niezwłoczne zapoznanie osoby przyjmowanej do pomieszczenia oraz kaŝdorazowo na jej prośbę z regulaminem pobytu w pomieszczeniu i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 12) przyjmowanie zgłoszeń o złym stanie zdrowia osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz niezwłoczne informowanie o tym dyŝurnego jednostki i odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 13) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o konieczności badania lekarskiego w przypadku podejrzenia, Ŝe osoba umieszczona w pomieszczeniu jest chora zakaźnie lub zakaŝona oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 14) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o wynikającej z decyzji lekarza konieczności zwolnienia z pomieszczenia osoby w nim umieszczonej ze względu na jej stan zdrowia zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 15) niezwłoczne informowanie kierownika jednostki lub osoby przez niego upowaŝnionej, a podczas ich nieobecności dyŝurnego jednostki o konieczności zastosowania kaftana bezpieczeństwa lub pasów obezwładniających i stosowanie się do poleceń w tym zakresie oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 16) informowanie dyŝurnego jednostki co najmniej na trzy godziny przed upływem czasu zatrzymania osoby zatrzymanej o upływającym terminie pobytu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania z tą osobą i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 17) niezwłoczne informowanie osoby, o której mowa w 5 ust. 1, o stwierdzonych nieprawidłowościach w wyposaŝeniu i zabezpieczeniu technicznym pomieszczenia oraz o innych nieprawidłowościach mogących stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa przebywających w nim osób i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 18) przyjmowanie próśb, skarg i wniosków od osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz przekazywanie ich osobie, o której mowa w 5 ust. 1, i odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby. 2. Do obowiązków policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniu w szczególności naleŝy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) wykonywanie poleceń dyŝurnego zmiany; 3) niezwłoczne informowanie dyŝurnego zmiany o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach stanowiących zagroŝenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób w nim umieszczonych, o stwierdzonych nieprawidłowościach w wypo- 13

14 saŝeniu i zabezpieczeniu technicznym oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do eliminacji ujawnionego zagroŝenia i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 4) przyjmowanie zgłoszeń o złym stanie zdrowia osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz niezwłoczne informowanie o tym dyŝurnego zmiany i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 5) niezwłoczne informowanie dyŝurnego zmiany o konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego w przypadku podejrzenia, Ŝe osoba umieszczona w pomieszczeniu jest chora zakaźnie lub zakaŝona oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 6) niezwłoczne informowanie dyŝurnego zmiany o wynikającej z decyzji lekarza konieczności zwolnienia z pomieszczenia osoby umieszczonej w pomieszczeniu ze względu na jej stan zdrowia zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 7) przyjmowanie próśb, skarg i wniosków od osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz przekazywanie ich dyŝurnemu zmiany i odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 8) sprawdzanie czystości, wymaganego stanu sanitarnego pomieszczenia i jego wyposaŝenia; 9) kontrolowanie zachowania się osób w pomieszczeniu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 10) otwieranie i zamykanie wejść, wyjść i przejść w pomieszczeniu, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu; 11) sprawdzanie osób umieszczonych w pomieszczeniu w przypadku, o którym mowa w 28 ust. 1 pkt 2 5; 12) wydawanie posiłków oraz napojów osobom umieszczonym w pomieszczeniu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 13) wydawanie leków i nadzorowanie ich zaŝywania przez osobę umieszczoną w pomieszczeniu w przypadku, gdy wynika to z zaleceń lekarza oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby. 3. W pomieszczeniu, w skład którego wchodzi jeden oddział, do obowiązków policjanta pełniącego słuŝbę w szczególności naleŝy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 18 i ust. 2 pkt 8 13; 2) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach stanowiących zagroŝenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób w nim umieszczonych, o stwierdzonych nieprawidłowościach w wyposaŝeniu i zabezpieczeniu technicznym oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do eliminacji ujawnionego zagroŝenia i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby. 14

15 2. Organizacja oraz zasady pełnienia słuŝby ochronnej 2.1. Okoliczności korzystania przez policjanta z urządzeń alarmowych Policjant wykonujący zadania w pomieszczeniach jest obowiązany do uruchomienia instalacji alarmowej w przypadku ujawnienia wydarzenia nadzwyczajnego w pomieszczeniach. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Pomieszczenia wyposaŝa się w instalację alarmową, sygnalizującą dyŝurnemu jednostki organizacyjnej Policji o zagroŝeniu Ŝycia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu. 2. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone: 1) na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) w pokoju dyŝurnego; 3) w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 4) w szatni dla policjantów. 3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniach Zasady otwierania drzwi pokoju dla zatrzymanych Wszystkie wejścia do pomieszczeń i wyjścia z nich powinny być wyposa- Ŝone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Wejścia i wyjścia pomieszczeń i oddziałów oraz drzwi do pokoi powinny być zamknięte na klucz a otwierane tylko w razie uzasadnionej potrzeby, na czas niezbędny do wykonania zadań słuŝbowych. 2. W tym samym czasie nie otwiera się więcej niŝ jednych drzwi. 3. KaŜdorazowo przed otworzeniem drzwi pokoju, w którym przebywa osoba umieszczona w pomieszczeniu, policjant jest obowiązany sprawdzić przez wizjer jej zachowanie. 15

16 4. Otworzenie drzwi pokoju, w którym przebywa osoba wymagająca szczególnego nadzoru wraz ze zwolnieniem łańcucha zabezpieczającego następuje w obecności innego policjanta, po uprzednim powiadomieniu dyŝurnego zmiany lub dyŝurnego jednostki. 5. Do otworzenia drzwi pokoju w godzinach od do ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zagroŝenia Ŝycia osoby umieszczonej w pomieszczeniu pod warunkiem uprzedniego uruchomienia instalacji alarmowej DyŜurny jednostki lub policjant wyznaczony przez kierownika jednostki przechowuje klucze do zamków drzwi i krat, o których mowa w 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz.U. Nr 192, poz. 1187) oraz otwiera i zamyka drzwi i kraty zgodnie z umownymi sygnałami, przekazywanymi przez policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniu. 2. Klucze, o których mowa w ust. 1, w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje więcej niŝ jeden oddział, mogą być przechowywane w pokoju dyŝurnego zmiany, pod warunkiem Ŝe jego pokój oddzielony jest stalową kratą od pokoi osób umieszczonych w pomieszczeniu. 3. Zabrania się przekazywania kluczy osobom nieuprawnionym, pozostawiania ich bez nadzoru lub w zamkach drzwi i krat Zasady przyjmowania i przechowywania depozytu Policjant przyjmujący osobę do pomieszczenia jest obowiązany wezwać osobę przyjmowaną do wydania przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione, a następnie sprawdzić, czy nie ma takich przedmiotów. Depozyt przyjmuje w obecności policjanta wykonującego doprowadzenie lub konwój i wypełnia kwit depozytowy, który przedkłada do podpisu osobie przyjmowanej oraz wykonującemu doprowadzenie lub konwój. Odmowę lub niemoŝność złoŝenia podpisu przez osobę przyjmowaną do pomieszczenia odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego policjanta poświadczoną złoŝeniem przez niego podpisu. Przekazany przez osobę depozyt naleŝy umieścić w worku lub kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przyjmowanej oraz numerem kwitu depozytowego, po czym złoŝyć w magazynie depozytowym. Sposób wypełniania kwitu: 1. Kwit depozytowy wypełnia się w dwóch egzemplarzach przez kalkę. Jeden egzemplarz kwitu (oryginał) naleŝy wyrwać i dołączyć do przechowywanego depozytu, kopia zaś pozostaje w bloczku. Numeracja kwitów depozytowych prowadzona jest kolejno, zgodnie z ksiąŝką ewidencji osób. 2. Przedmioty odebrane naleŝy dokładnie opisać, podając ich nazwę, stan, kolor, wymiary, wagę oraz inne cechy charakterystyczne dla danej rzeczy lub przedmiotu (np. numery, nazwę firmy, markę) bądź inne znaki szczególne. 16

17 Odbiorca depozytu przy kaŝdym przedmiocie, co do którego nie jest pewny, z jakiego jest materiału lub metalu, winien opisać tylko jego kształt, kolor, cechy charakterystyczne [np.:,,zegarek ręczny,,doxa koloru Ŝółtego nr ( ) z paskiem koloru czarnego ]. 3. Odbiór depozytu naleŝy w miarę moŝliwości przeprowadzić w obecności świadka lub innego policjanta celem potwierdzenia zgodności depozytu. Przy odbieraniu depozytu osobom doprowadzonym w celu wytrzeźwienia obecność świadka (osoby postronnej lub innego funkcjonariusza Policji) jest obowiązkowa. JeŜeli zatrzymany odmawia podpisania kwitu depozytowego, fakt ten odnotowuje się, podając przyczynę niepodpisania (w tym wypadku obecność świadka jest takŝe obowiązkowa). 4. W czasie zwalniania zatrzymanego podpisuje on odbiór depozytu na kopii kwitu depozytowego w rubryce,,potwierdzenie odbioru. Rubrykę tę naleŝy uprzednio wypełnić. Oryginał kwitu depozytowego otrzymuje zwolniony z pomieszczenia dla zatrzymanych. 5. Przy przesyłaniu zatrzymanego do innej jednostki Policji lub innych instancji odbiór depozytu kwituje dowódca konwoju, odbierając równieŝ oryginał kwitu depozytowego. JeŜeli depozyt przesyła się pocztą, wówczas naleŝy w potwierdzeniu podać liczbę dziennika, za którą depozyt został wysłany. 6. Kwit depozytowy, w wypadku zwolnienia lub przekazania zatrzymanego, podpisuje równieŝ funkcjonariusz Policji wydający depozyt. 7. JeŜeli w czasie pobytu osoby w pomieszczeniu dla zatrzymanych następuje zmiana słuŝby (dyŝurnych), fakt przejęcia naleŝy odnotować w rubryce,,potwierdzenie przyjęcia depozytu. 8. Jeśli zatrzymany nie ma depozytu, to wówczas przez całą szerokość kwitu naleŝy napisać,,depozytu nie posiada. W przypadku śmierci albo ucieczki osoby zatrzymanej policjant pełniący słuŝbę w pomieszczeniu przekazuje jej depozyt za pokwitowaniem prowadzącemu postępowanie w sprawie, w której osoba ta została zatrzymana Zasady umieszczania osób w pomieszczeniach Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Do pomieszczenia nie przyjmuje się: 1) z zastrzeŝeniem ust. 3 nieletnich, którzy zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie w sprawach nieletnich powinni być umieszczeni w policyjnej izbie dziecka; 2) kobiet w ciąŝy od 28 tygodnia ciąŝy i matek karmiących piersią; 17

18 3) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji stanowiącej podstawę ich przyjęcia; 4) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w Fakt odmowy przyjęcia osoby do pomieszczenia naleŝy odnotować w ksiąŝce przebiegu słuŝby, podając przyczynę odmowy. 3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się wobec nieletnich sprawców czynów karalnych będących w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. ( ) 9. ( ) 2. Osoby odmiennej płci umieszcza się oddzielnie. 3. Osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia nie umieszcza się w pokoju wspólnie z osobami trzeźwymi. 4. Osoby, która nie ukończyła 18 lat, nie umieszcza się w pokoju wspólnie z pełnoletnimi Zasady sprawowania opieki medycznej w PDOZ Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Osobę doprowadzoną w celu wytrzeźwienia poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim, a w uzasadnionych przypadkach takŝe zabiegom sanitarnym i udziela się jej pierwszej pomocy medycznej. 2. W uzasadnionych przypadkach osobę zatrzymaną poddaje się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym i udziela się jej pierwszej pomocy medycznej. 3. Badania lekarskie i zabiegi sanitarne przeprowadza z zachowaniem wskazań wiedzy medycznej odpowiednio w granicach posiadanych uprawnień lekarz, felczer, pielęgniarz lub pielęgniarka. 4. Przebieg i wyniki badań lekarskich i zabiegów sanitarnych przeprowadzonych w pomieszczeniu dokumentuje się w ksiąŝce wizyt lekarskich. 5. Badań lekarskich i zabiegów sanitarnych nie przeprowadza się, gdy osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia była im wcześniej poddawana. 6. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego. 6. Do pomieszczenia przyjmuje się osobę zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia po uprzednim zbadaniu przez lekarza, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do przyjęcia do pomieszczenia, gdy osoba ta: 1) jest kobietą w ciąŝy; 2) jest w stanie po uŝyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo pod działaniem środków odurzających lub psychotropowych; 3) ma widoczne obraŝenia ciała lub uczestniczyła w bójce; 4) oświadcza, Ŝe cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia; 5) Ŝąda udzielenia jej pomocy medycznej; 18

19 6) wykazuje objawy zaburzeń psychicznych lub z posiadanych informacji wynika, Ŝe moŝe być chora zakaźnie. Do obowiązków policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniu w szczególności naleŝy przyjmowanie zgłoszeń o: 1) złym stanie zdrowia osób umieszczonych w pomieszczeniu, 2) konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego w przypadku podejrzenia, Ŝe osoba umieszczona w pomieszczeniu jest chora zakaźnie lub zakaŝona, 3) wynikającej z decyzji lekarza konieczności zwolnienia z pomieszczenia osoby umieszczonej w pomieszczeniu ze względu na jej stan zdrowia zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu oraz niezwłoczne informowanie dyŝurnego o zmianach i odnotowanie ich w ksiąŝce przebiegu słuŝby. Policjanci są zobowiązani równieŝ wydawać leki i nadzorować ich zaŝywanie przez osobę umieszczoną w pomieszczeniu w przypadku, gdy wynika to z zaleceń lekarza, oraz odnotować te czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby Obowiązki policjanta w przypadku przyjmowania, wydawania, zwalniania i przekazywania osoby w PDOZ Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Osobę zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, przyjmowaną do pomieszczenia, bezzwłocznie: 1) informuje się o przysługujących jej prawach i ciąŝących na niej obowiązkach; 2) zapoznaje się z niniejszym regulaminem; 3) informuje się o wyposaŝeniu pomieszczenia w system całodobowego monitoringu w przypadku jego zainstalowania. 2. Osobie zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia nieznającej języka polskiego zapewnia się moŝliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu za pośrednictwem tłumacza. 3. JeŜeli kontakt z osobą zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia jest utrudniony z uwagi na zakłócenie świadomości, czynności, o których mowa w ust. 1, naleŝy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku. 4. Fakt wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, naleŝy odnotować w ksiąŝce przebiegu słuŝby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwanej dalej,,ksiąŝką przebiegu słuŝby. 19

20 Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Rozdział 4 Przyjmowanie, wydawanie, przekazywanie i zwalnianie osób umieszczonych w pomieszczeniu Dokumentem stanowiącym podstawę przyjęcia do pomieszczenia osoby zatrzymanej jest kopia protokołu zatrzymania tej osoby oraz nakaz przyjęcia: 1) opatrzony stemplem nagłówkowym jednostki organizacyjnej Policji oraz podpisem i pieczęcią: a) kierownika komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Policji lub jednostki organizacyjnej Policji, do dyspozycji której pozostaje osoba zatrzymana, albo ich zastępców, b) dyŝurnego jednostki pod nieobecność osób wymienionych w lit. a, albo 2) wystawiony przez inny uprawniony podmiot. 2. Dokumentem dodatkowo wymaganym do przyjęcia do pomieszczenia osoby posiadającej widoczne obraŝenia ciała jest notatka słuŝbowa dotycząca okoliczności ich powstania albo raport jeśli wynika to z odrębnych przepisów, sporządzone przez wykonującego doprowadzenie lub konwój. 18. Policjant przyjmujący osobę do pomieszczenia jest obowiązany w szczególności: 1) sprawdzić zgodność danych osobowych osoby przyjmowanej z danymi zawartymi w dokumentach stanowiących podstawę jej przyjęcia; 2) przeprowadzić rozmowę z: a) wykonującym doprowadzenie lub konwój na temat zachowania osoby przyjmowanej podczas jej zatrzymania, doprowadzenia lub konwoju w celu ustalenia, czy nie wymaga szczególnego nadzoru, b) osobą przyjmowaną w celu uzyskania dodatkowych informacji co do jej stanu zdrowia oraz ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badań lekarskich; 3) wezwać osobę przyjmowaną do wydania przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione, a następnie sprawdzić czy nie posiada ona takich przedmiotów; 4) przyjąć osobę w obecności wykonującego doprowadzenie lub konwój i wypełnić kwit depozytowy; 5) przedłoŝyć kwit depozytowy do podpisu osobie przyjmowanej oraz wykonującemu doprowadzenie lub konwój; 6) umieścić depozyt w worku lub kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przyjmowanej oraz numerem kwitu depozytowego, a następnie złoŝyć depozyt w magazynie depozytowym; 7) odnotować w: a) ksiąŝce ewidencji osób nazwę komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Policji lub jednostki organizacyjnej Policji albo organu, do dyspozycji którego pozostaje osoba przyjęta do pomieszczenia, b) ksiąŝce przebiegu słuŝby przeprowadzenie rozmowy, o której mowa w pkt 2. 20

REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA

REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia... 2007 r. (poz....) REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia. 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia. 2009 r. Projekt (01.09.2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 59 ZARZĄDZENIE NR 134 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 59 ZARZĄDZENIE NR 134 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 31 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 134 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 638 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 638 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 638 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI śywnościowej z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r. Dz.U.97.100.623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 61 poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 61 poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 61 poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM

Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO-637626-VII-7020/7015/10/JL Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego Projekt z 6.05 2013 r. etap: uzgodnienia międzyresortowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. Dz.U.2010.147.984 z dnia 2010.08.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 12 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010 Poznań, 22 stycznia 2010 roku Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji Stałego DyŜuru Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO XX-720.6/11/NK

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO XX-720.6/11/NK Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO-670623-XX-720.6/11/NK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe 3 Na mocy art. 39 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2012r., poz. 159), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań Dziennik Ustaw Nr 63 5462 Poz. 394 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań Na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.121.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI RUCHU OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO

INSTRUKCJA KONTROLI RUCHU OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY... INSTRUKCJA KONTROLI RUCHU OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO INSTRUKCJA KONTROLI RUCHU OSOBOWO- MATERIAŁOWEGO. Pomieszczenia Urzędu pod względem ochrony dzielą się na: - Pomieszczenia ogólnodostępne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Dz.U.99.18.156 Wejście w Ŝycie: 1999.03.11 Zmiana: z dniem 2003.02.19 Utrata mocy: uchylenie z dniem: 2005.11.09 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne INSTRUKCJA STAŁEGO DYśURU STAROSTY LUBELSKIEGO Załącznik do zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Celem organizacji Stałego DyŜuru Starosty Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.122.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH Podstawy prawne niniejszego Regulaminu: 1) Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r. Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Ełku, w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r.

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 Zmiany 2004.04.14 zm. Dz.U.04.51.513 1 2005.05.11 zm. Dz.U.05.69.624 1 2006.03.17 zm. Dz.U.06.36.254 1 2007.05.30 zm. Dz.U.07.95.633 1 2008.07.10 zm. Dz.U.08.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U Dz.U.04.280.2771 2005.09.08 zm. Dz.U.05.160.1356 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1306 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I Administracji 1) z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań Na podstawie art. 26a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO XIX/11/BF

Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO XIX/11/BF Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO-670735-XIX/11/BF Wyciąg z Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Działając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. Dz.U.07.249.1867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II. W sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję przypominającą narkotyk powinno podjąć się następujące działania.

II. W sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję przypominającą narkotyk powinno podjąć się następujące działania. I. W sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, Ŝe na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinno podjąć się następujące działania. 1. Odizolować ucznia od pozostałych

Bardziej szczegółowo

fvi Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH AL. SOLIDARNOŚCI 77 00-090 WARSZAWA Zespół

fvi Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH AL. SOLIDARNOŚCI 77 00-090 WARSZAWA Zespół -, A* fvi KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ-NOWE MIASTO E.RR.0151-338/2012 Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH WPt. 2012-07- 31 BIURO RZECZNIKA ZAŁ. PRAW OBYWATELSKICH NR AL. SOLIDARNOŚCI

Bardziej szczegółowo

101 DECYZJA NR 346 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

101 DECYZJA NR 346 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 101 DECYZJA NR 346 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów w policyjnych izbach dziecka 1 Wprowadzam do użytku służbowego zasady pełnienia służby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 1 Na podstawie Zarządzenia Nr 30/96 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08 lipca 1996r. - Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE. Marzena Korolko

CUDZOZIEMCY W POLSCE. Marzena Korolko CUDZOZIEMCY W POLSCE Marzena Korolko Krótka historia migracji do Polski przełom lat 80. i 90. XX wieku wejście Polski do Unii Europejskiej ujemne saldo migracji Cudzoziemcy w liczbach Według danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania imprez na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Słownik pojęć

Regulamin organizowania imprez na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Słownik pojęć Załącznik do Zarządzenia nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2015 roku Regulamin organizowania imprez na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 1 Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dn. 15.10.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 267/11 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia nr 267/11 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia r. Załącznik do Zarządzenia nr 267/11 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14. 07.2011 r. Zasady postępowania w przypadku samowolnego naruszania posiadania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA Rozdział 1 - Postanowienia ogólne. 1 1. Zasady ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Po pierwsze rodzina zwane dalej Zasadami określają

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 W KIELCACH I ODBIERANIE GO

PROCEDURA PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 W KIELCACH I ODBIERANIE GO PROCEDURA PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 W KIELCACH I ODBIERANIE GO PROCEDURA PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 W KIELCACH I ODBIERANIE GO Podstawa

Bardziej szczegółowo

dla słuchacza kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

dla słuchacza kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia dla słuchacza kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka Katowice 2016 Poradnik

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej. zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.216.1680 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r.

UCHWAŁA NR XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. UCHWAŁA NR XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r.

KARTA PRAW PACJENTA. przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r. KARTA PRAW PACJENTA przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r. I. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483) 1. KaŜdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU W BOROWNIE. na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU W BOROWNIE. na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU W BOROWNIE na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków Podstawa prawna : obowiązująca na rok szkolny 2016/2017 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie I PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA (DZU 2011 NR 209, POZ. 1245) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Definicja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Na podstawie art. 99b ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i administracji 1) z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY LIPNIK. z dnia 8 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY LIPNIK. z dnia 8 kwietnia 2014r. ..' Wójt Gminy Lipnik woj. świ9tokrzyskie 27.b40 Lipn;k ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

W celu ustalenia pojemności jednostki penitencjarnej dokonuje się obliczenia powierzchni pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.

W celu ustalenia pojemności jednostki penitencjarnej dokonuje się obliczenia powierzchni pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. INSTRUKCJA NR 6/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) numer karty, 2) oznaczenie zakładu,

1. Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) numer karty, 2) oznaczenie zakładu, Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w sprawie: depozytu wartościowych rzeczy pacjenta oraz magazynu rzeczy pacjentów na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r. WO.5535.38.2014 Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 14.05.2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Babieracki KONTROLA OSOBISTA

Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Babieracki KONTROLA OSOBISTA Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Babieracki KONTROLA OSOBISTA (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na styczeń 2010 roku SŁUPSK 2010 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04)

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dz.U.2014.925 z dnia 2014.07.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 lipca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo