PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ)"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Karol Kacejko PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ) (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Projekt okładki: Marcin Jedynak Druk: Andrzej Block Zakładu Komunikacji Społecznej Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny podinsp. Czesław Purowski Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Wydanie III Słupsk

3 Spis treści Wstęp Pełnienie słuŝby ochronnej w PDOZ Podstawowe pojęcia Podstawy prawne regulujące słuŝbę w PDOZ Wymogi kwalifikacyjne stawiane policjantowi pełniącemu słuŝbę w PDOZ Podstawowe obowiązki policjanta pełniącego słuŝbę w PDOZ Organizacja oraz zasady pełnienia słuŝby ochronnej Okoliczności korzystania przez policjanta z urządzeń alarmowych Zasady otwierania drzwi pokoju dla zatrzymanych Zasady przyjmowania i przechowywania depozytu Zasady umieszczania osób w pomieszczeniach Zasady sprawowania opieki medycznej w PDOZ Obowiązki policjanta w przypadku przyjmowania, wydawania, zwalniania i przekazywania osoby w PDOZ Obowiązki osoby zatrzymanej przy przyjmowaniu do PDOZ Prawa i obowiązki osoby umieszczonej w PDOZ Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego w PDOZ Wydarzenia nadzwyczajne w PDOZ i wzmoŝone środki ostroŝności Zasady dokumentowania uŝycia wzmoŝonych środków ostroŝności Sposób postępowania w przypadku wydarzenia nadzwyczajnego Przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych w PDOZ Dokumentowanie wykonanych czynności Zasady dokumentowania słuŝby w PDOZ Bibliografia

4 Ta strona jest pusta 4

5 Wstęp Niniejsze opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, dotyczy zaś organizacji i sposobu pełnienia słuŝby nadzoru nad osobami zatrzymanymi lub doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia, umieszczonymi w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Poruszona została w nim równieŝ problematyka wydarzeń nadzwyczajnych i zasad postępowania policjantów w takich sytuacjach. PoniewaŜ słuŝba w Policji jest uwarunkowana przepisami prawa, zagadnienia programowe naleŝy analizować i przyswajać, korzystając równolegle z tekstów źródłowych wskazanych w bibliografii. Proponowany materiał szkoleniowy w znacznym stopniu ułatwi opanowanie treści programowych realizowanych w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, a takŝe znajdzie odbiorców przekonanych o potrzebie samokształcenia i bieŝącej nauki własnej. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Pełnienie słuŝby ochronnej w PDOZ 1.1. Podstawowe pojęcia Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ) to specjalnie wydzielone pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji, odpowiednio usytuowane, wyposaŝone i chronione, w których umieszczane są osoby zatrzymane i doprowadzone w celu wytrzeźwienia. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Przez uŝyte w zarządzeniu określenia naleŝy rozumieć: 1) jednostka jednostkę organizacyjną Policji, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) osoba wymagająca szczególnego nadzoru umieszczoną w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia osobę: a) podejrzaną o, oskarŝoną o lub skazaną za: popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przeciwko Ŝyciu, ze szczególnym okrucieństwem, z uŝyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, b) która przejawia agresję wobec otoczenia, zdradza zamiar dokonania samouszkodzenia ciała lub ucieczki, moŝe znajdować się w stanie apatii, bądź z innych przyczyn wymaga szczególnego nadzoru; 3) pokój pokój przeznaczony dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 4) pomieszczenie pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 5) pracownik pracownika jednostki zatrudnionego do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia; 6) wydarzenie nadzwyczajne zdarzenie w pomieszczeniu z udziałem osoby w nim umieszczonej, skutkujące zgonem, zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa, samobójstwem, usiłowaniem samobójstwa, ucieczką, próbą ucieczki lub zamachem w celu uwolnienia tej osoby albo zamachem na Ŝycie lub zdrowie człowieka Pomieszczenia mogą być organizowane w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji oraz, w zaleŝności od potrzeb, w komisariatach Policji, w których słuŝba pełniona jest przez dyŝurnych tych jednostek całodobowo, w sposób ciągły. 2. Kierownik jednostki organizuje słuŝbę w taki sposób, aby w pomieszczeniu pełnił ją co najmniej jeden policjant. 7

8 3. Kierownik jednostki, jeŝeli uzna to za konieczne dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia, moŝe: 1) podzielić je na oddziały, biorąc pod uwagę w szczególności: informacje na temat potencjalnej liczby osób, które mogą być umieszczone w pomieszczeniu, liczbę pokoi, moŝliwość zapewnienia właściwej obsługi pomieszczenia, moŝliwość kontroli, o której mowa w 13 ust. 1 3 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających na właściwym poziomie; 2) dodatkowo kierować policjantów do słuŝby w pomieszczeniu. 4. W przypadku, gdy pomieszczenie dzieli się na oddziały, kierownik jednostki organizuje w nim słuŝbę w taki sposób, Ŝe na kaŝdy oddział przypada co najmniej jeden policjant. JeŜeli w skład pomieszczenia wchodzi więcej niŝ jeden oddział, dodatkowo słuŝbę pełni dyŝurny zmiany. Bez względu na podstawę zatrzymania realizacja uprawnień i obowiązków osób w nich umieszczonych wymaga stworzenia odpowiednich warunków prawnej izolacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwane dalej,,pomieszczeniem, powinno znajdować się na kondygnacji parterowej lub wyŝszej budynku. 2. Pomieszczenie moŝe znajdować się takŝe w suterenie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) uzyskania pozwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 2) zapewnienia oświetlenia naturalnego; 3) wyposaŝenia w izolację przeciwwilgociową W skład pomieszczeń wchodzą: 1) pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) pokój dyŝurnego; 3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń; 4) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 5) pokoje sanitarne słuŝące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje. 2. W skład pomieszczeń moŝe wchodzić: 1) szatnia dla policjantów pełniących tam słuŝbę; 2) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności słuŝbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu. 3. Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniach: 1) pokoju dyŝurnego w przypadku braku etatowej słuŝby ochronnej; 2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków z urządzeniami do zmywania naczyń w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych. 8

9 4. JeŜeli ze względów technicznych nie jest moŝliwe wydzielenie w pomieszczeniach pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń oraz magazynu do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej, a takŝe szatni dla policjantów, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniami. ( ) Pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki: 1) mieć ściany: a) o odporności mechanicznej nie niŝszej niŝ mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów, b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących; 2) mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne połoŝone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach. 2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, mogą być zamocowane półki słuŝące do stawiania naczyń z posiłkami Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia powinny spełniać następujące warunki: 1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niŝ 3 m²; 2) mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących; 3) mieć okna uchylne w grubości muru o powierzchni 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania siatki stalowej wewnętrznej; 4) mieć dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a takŝe odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie, którego włączniki zlokalizowane są poza pokojem; 5) być wyposaŝone w prycze jednoosobowe lub materace wolno leŝące pokryte zmywalną tkaniną oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany; 6) mieć zainstalowane pod bezpiecznym napięciem elektrycznym przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia; 7) mieć drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposaŝone w wizjer zapewniający odpowiednią widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną. 2. Drzwi wejściowe do pokojów dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być wyposaŝone w drzwiczki słuŝące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym. 3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposaŝone w zabezpieczenia uniemoŝliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju. 4. Drzwi wejściowe oraz okna w pokojach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być wyposaŝone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie. 9

10 8. Pokój dyŝurnego powinien być wyposaŝony w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji. 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien spełniać warunki sanitarne i być wyposaŝony we właściwy sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa Ŝywności i Ŝywienia oraz higieny środków spoŝywczych. 10. Magazyn, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 4, powinien mieć wyodrębnione części przeznaczone na: 1) rzeczy osobiste osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) rzeczy osobiste chorych zakaźnie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 3) czystą bieliznę pościelową; 4) brudną bieliznę pościelową Pokoje sanitarne, słuŝące do utrzymania higieny osobistej, powinny być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz być wyposaŝone w odpowiednie urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 2. Instalację dostarczającą wodę do pokoi sanitarnych wyposaŝa się w urządzenie umoŝliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 3. Drzwi w umywalniach, natryskach i ubikacjach wyposaŝa się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemoŝliwiającą jej rozbicie Pomieszczenia wyposaŝa się instalację alarmową, sygnalizującą dyŝurnemu jednostki organizacyjnej Policji o zagroŝeniu Ŝycia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu. ( ) 13. Pomieszczenia mogą być wyposaŝone w urządzenia monitorujące, działające w systemie całodobowym oraz inne urządzenia techniczne zwiększające poziom bezpieczeństwa osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Pomieszczenia te są chronione przez wyznaczonych policjantów, którzy spełniają określone wymogi Podstawy prawne regulujące słuŝbę w PDOZ Prawidłowa realizacja czynności słuŝbowych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wymaga znajomości obowiązków wynikających z unormowań prawnych, dotyczących słuŝby ochronnej. SłuŜbę w pomieszczeniach regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach. 10

11 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać. 4. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Wymogi kwalifikacyjne stawiane policjantowi pełniącemu słuŝbę w PDOZ Specyfika słuŝby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wymaga od policjantów wyznaczonych do jej pełnienia szczególnych predyspozycji. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Do słuŝby w pomieszczeniu kieruje się policjantów, którzy ukończyli doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie metod i form pełnienia słuŝby w pomieszczeniu. Policjanci, pełniący słuŝbę w pomieszczeniu, powinni przynajmniej raz w roku uczestniczyć w tym doskonaleniu. 2. W jednostce, w której w skład pomieszczenia wchodzi jeden oddział, a słuŝba na stanowisku kierowania pełniona jest co najmniej w obsadzie dwuosobowej, dopuszcza się pełnienie w nim słuŝby przez zastępcę dyŝurnego jednostki lub policjanta pomocnika dyŝurnego jednostki. Decyzję o tym podejmuje kierownik jednostki Podstawowe obowiązki policjanta pełniącego słuŝbę w PDOZ Policjanci wykonujący zadania w pomieszczeniach są obowiązani do zachowania szczególnej ostroŝności w celu niedopuszczenia do wydarzenia nadzwyczajnego oraz innego zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia. 11

12 Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Rozdział 3 Sposób pełnienia słuŝby i wykonywania zadań w pomieszczeniu Do pomieszczenia nie wolno wnosić przedmiotów, których uŝycie moŝe stanowić groźbę zamachu na Ŝycie lub zdrowie człowieka. 2. Policjanci oraz pracownicy wykonujący w pomieszczeniu zadania, obowiązani są pozostawić poza pomieszczeniem przedmioty, o których mowa w ust. 1, a takŝe odpowiednio zabezpieczoną broń, legitymację słuŝbową, znak identyfikacji indywidualnej, telefon komórkowy i środki przymusu bezpośredniego z wyjątkiem kajdanek. 3. Kierownik jednostki wyznacza miejsce i sposób przechowywania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 i Wykonujący zadania w pomieszczeniu są obowiązani do zachowania szczególnej ostroŝności w celu niedopuszczenia do wydarzenia nadzwyczajnego oraz innego zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia. 5. Przedmioty stanowiące wyposaŝenie pomieszczenia naleŝy zabezpieczyć w sposób uniemoŝliwiający ich wykorzystanie do zamachu na Ŝycie lub zdrowie człowieka albo ucieczki osób w nim umieszczonych Policjantom pełniącym słuŝbę w pomieszczeniu zabrania się: 1) pozostawiania bez nadzoru osób umieszczonych w pomieszczeniu, które przebywają poza pokojami; 2) opuszczania pomieszczenia bez zgody przełoŝonego lub dyŝurnego jednostki; 3) wpuszczania do pomieszczenia osób nieuprawnionych, których pobyt nie stanowi realizacji zadań wynikających z niniejszego zarządzenia lub odrębnych przepisów; 4) udzielania osobom nieuprawnionym informacji o osobach umieszczonych w pomieszczeniu; 5) umoŝliwiania kontaktowania się osób umieszczonych w pomieszczeniu z osobami, wobec których zastosowano wzmoŝony środek ostroŝności, o którym mowa w 30 ust. 2 pkt Przepis ust. 1 pkt 2 5 stosuje się odpowiednio do pracowników. ( ) Do obowiązków dyŝurnego zmiany w szczególności naleŝy: 1) zapoznanie się z dokumentacją słuŝbową, niezwłocznie po rozpoczęciu słuŝby w pomieszczeniu; 2) sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacją słuŝbową w odniesieniu do osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz ich depozytów i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby, w tym podanie liczby osób umieszczonych w pomieszczeniu; 3) przydzielanie zadań policjantom pełniącym słuŝbę w pomieszczeniu lub pracownikom oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 4) rozmieszczanie w pomieszczeniu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 5) informowanie pracowników o zwolnieniu pokoju; 6) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach stanowiących zagroŝenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób w nim umieszczonych oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 12

13 7) szczegółowe sprawdzanie czy dokumentacja związana z przyjęciem, przekazaniem, wydaniem lub zwolnieniem osoby zatrzymanej jest kompletna i nie zawiera błędów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tej dokumentacji niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki oraz odnotowanie tego faktu w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 8) przyjmowanie, przekazywanie, wydawanie i terminowe zwalnianie osób zatrzymanych oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby i w ksiąŝce ewidencji osób; 9) odmowa przyjęcia, przekazania, wydania lub zwolnienia osoby zatrzymanej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji, stanowiącej podstawę przyjęcia, przekazania, wydania lub zwolnienia tej osoby, oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 10) sprawdzenie osoby w przypadku, o którym mowa w 28 ust. 1 pkt 1; 11) niezwłoczne zapoznanie osoby przyjmowanej do pomieszczenia oraz kaŝdorazowo na jej prośbę z regulaminem pobytu w pomieszczeniu i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 12) przyjmowanie zgłoszeń o złym stanie zdrowia osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz niezwłoczne informowanie o tym dyŝurnego jednostki i odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 13) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o konieczności badania lekarskiego w przypadku podejrzenia, Ŝe osoba umieszczona w pomieszczeniu jest chora zakaźnie lub zakaŝona oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 14) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o wynikającej z decyzji lekarza konieczności zwolnienia z pomieszczenia osoby w nim umieszczonej ze względu na jej stan zdrowia zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 15) niezwłoczne informowanie kierownika jednostki lub osoby przez niego upowaŝnionej, a podczas ich nieobecności dyŝurnego jednostki o konieczności zastosowania kaftana bezpieczeństwa lub pasów obezwładniających i stosowanie się do poleceń w tym zakresie oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 16) informowanie dyŝurnego jednostki co najmniej na trzy godziny przed upływem czasu zatrzymania osoby zatrzymanej o upływającym terminie pobytu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania z tą osobą i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 17) niezwłoczne informowanie osoby, o której mowa w 5 ust. 1, o stwierdzonych nieprawidłowościach w wyposaŝeniu i zabezpieczeniu technicznym pomieszczenia oraz o innych nieprawidłowościach mogących stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa przebywających w nim osób i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 18) przyjmowanie próśb, skarg i wniosków od osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz przekazywanie ich osobie, o której mowa w 5 ust. 1, i odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby. 2. Do obowiązków policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniu w szczególności naleŝy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) wykonywanie poleceń dyŝurnego zmiany; 3) niezwłoczne informowanie dyŝurnego zmiany o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach stanowiących zagroŝenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób w nim umieszczonych, o stwierdzonych nieprawidłowościach w wypo- 13

14 saŝeniu i zabezpieczeniu technicznym oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do eliminacji ujawnionego zagroŝenia i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 4) przyjmowanie zgłoszeń o złym stanie zdrowia osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz niezwłoczne informowanie o tym dyŝurnego zmiany i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 5) niezwłoczne informowanie dyŝurnego zmiany o konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego w przypadku podejrzenia, Ŝe osoba umieszczona w pomieszczeniu jest chora zakaźnie lub zakaŝona oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 6) niezwłoczne informowanie dyŝurnego zmiany o wynikającej z decyzji lekarza konieczności zwolnienia z pomieszczenia osoby umieszczonej w pomieszczeniu ze względu na jej stan zdrowia zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 7) przyjmowanie próśb, skarg i wniosków od osób umieszczonych w pomieszczeniu oraz przekazywanie ich dyŝurnemu zmiany i odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 8) sprawdzanie czystości, wymaganego stanu sanitarnego pomieszczenia i jego wyposaŝenia; 9) kontrolowanie zachowania się osób w pomieszczeniu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 10) otwieranie i zamykanie wejść, wyjść i przejść w pomieszczeniu, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu; 11) sprawdzanie osób umieszczonych w pomieszczeniu w przypadku, o którym mowa w 28 ust. 1 pkt 2 5; 12) wydawanie posiłków oraz napojów osobom umieszczonym w pomieszczeniu oraz odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby; 13) wydawanie leków i nadzorowanie ich zaŝywania przez osobę umieszczoną w pomieszczeniu w przypadku, gdy wynika to z zaleceń lekarza oraz odnotowanie tych czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby. 3. W pomieszczeniu, w skład którego wchodzi jeden oddział, do obowiązków policjanta pełniącego słuŝbę w szczególności naleŝy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 18 i ust. 2 pkt 8 13; 2) niezwłoczne informowanie dyŝurnego jednostki o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach stanowiących zagroŝenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób w nim umieszczonych, o stwierdzonych nieprawidłowościach w wyposaŝeniu i zabezpieczeniu technicznym oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do eliminacji ujawnionego zagroŝenia i odnotowanie tego w ksiąŝce przebiegu słuŝby. 14

15 2. Organizacja oraz zasady pełnienia słuŝby ochronnej 2.1. Okoliczności korzystania przez policjanta z urządzeń alarmowych Policjant wykonujący zadania w pomieszczeniach jest obowiązany do uruchomienia instalacji alarmowej w przypadku ujawnienia wydarzenia nadzwyczajnego w pomieszczeniach. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Pomieszczenia wyposaŝa się w instalację alarmową, sygnalizującą dyŝurnemu jednostki organizacyjnej Policji o zagroŝeniu Ŝycia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu. 2. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone: 1) na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 2) w pokoju dyŝurnego; 3) w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 4) w szatni dla policjantów. 3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniach Zasady otwierania drzwi pokoju dla zatrzymanych Wszystkie wejścia do pomieszczeń i wyjścia z nich powinny być wyposa- Ŝone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi. Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Wejścia i wyjścia pomieszczeń i oddziałów oraz drzwi do pokoi powinny być zamknięte na klucz a otwierane tylko w razie uzasadnionej potrzeby, na czas niezbędny do wykonania zadań słuŝbowych. 2. W tym samym czasie nie otwiera się więcej niŝ jednych drzwi. 3. KaŜdorazowo przed otworzeniem drzwi pokoju, w którym przebywa osoba umieszczona w pomieszczeniu, policjant jest obowiązany sprawdzić przez wizjer jej zachowanie. 15

16 4. Otworzenie drzwi pokoju, w którym przebywa osoba wymagająca szczególnego nadzoru wraz ze zwolnieniem łańcucha zabezpieczającego następuje w obecności innego policjanta, po uprzednim powiadomieniu dyŝurnego zmiany lub dyŝurnego jednostki. 5. Do otworzenia drzwi pokoju w godzinach od do ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zagroŝenia Ŝycia osoby umieszczonej w pomieszczeniu pod warunkiem uprzedniego uruchomienia instalacji alarmowej DyŜurny jednostki lub policjant wyznaczony przez kierownika jednostki przechowuje klucze do zamków drzwi i krat, o których mowa w 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz.U. Nr 192, poz. 1187) oraz otwiera i zamyka drzwi i kraty zgodnie z umownymi sygnałami, przekazywanymi przez policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniu. 2. Klucze, o których mowa w ust. 1, w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje więcej niŝ jeden oddział, mogą być przechowywane w pokoju dyŝurnego zmiany, pod warunkiem Ŝe jego pokój oddzielony jest stalową kratą od pokoi osób umieszczonych w pomieszczeniu. 3. Zabrania się przekazywania kluczy osobom nieuprawnionym, pozostawiania ich bez nadzoru lub w zamkach drzwi i krat Zasady przyjmowania i przechowywania depozytu Policjant przyjmujący osobę do pomieszczenia jest obowiązany wezwać osobę przyjmowaną do wydania przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione, a następnie sprawdzić, czy nie ma takich przedmiotów. Depozyt przyjmuje w obecności policjanta wykonującego doprowadzenie lub konwój i wypełnia kwit depozytowy, który przedkłada do podpisu osobie przyjmowanej oraz wykonującemu doprowadzenie lub konwój. Odmowę lub niemoŝność złoŝenia podpisu przez osobę przyjmowaną do pomieszczenia odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego policjanta poświadczoną złoŝeniem przez niego podpisu. Przekazany przez osobę depozyt naleŝy umieścić w worku lub kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przyjmowanej oraz numerem kwitu depozytowego, po czym złoŝyć w magazynie depozytowym. Sposób wypełniania kwitu: 1. Kwit depozytowy wypełnia się w dwóch egzemplarzach przez kalkę. Jeden egzemplarz kwitu (oryginał) naleŝy wyrwać i dołączyć do przechowywanego depozytu, kopia zaś pozostaje w bloczku. Numeracja kwitów depozytowych prowadzona jest kolejno, zgodnie z ksiąŝką ewidencji osób. 2. Przedmioty odebrane naleŝy dokładnie opisać, podając ich nazwę, stan, kolor, wymiary, wagę oraz inne cechy charakterystyczne dla danej rzeczy lub przedmiotu (np. numery, nazwę firmy, markę) bądź inne znaki szczególne. 16

17 Odbiorca depozytu przy kaŝdym przedmiocie, co do którego nie jest pewny, z jakiego jest materiału lub metalu, winien opisać tylko jego kształt, kolor, cechy charakterystyczne [np.:,,zegarek ręczny,,doxa koloru Ŝółtego nr ( ) z paskiem koloru czarnego ]. 3. Odbiór depozytu naleŝy w miarę moŝliwości przeprowadzić w obecności świadka lub innego policjanta celem potwierdzenia zgodności depozytu. Przy odbieraniu depozytu osobom doprowadzonym w celu wytrzeźwienia obecność świadka (osoby postronnej lub innego funkcjonariusza Policji) jest obowiązkowa. JeŜeli zatrzymany odmawia podpisania kwitu depozytowego, fakt ten odnotowuje się, podając przyczynę niepodpisania (w tym wypadku obecność świadka jest takŝe obowiązkowa). 4. W czasie zwalniania zatrzymanego podpisuje on odbiór depozytu na kopii kwitu depozytowego w rubryce,,potwierdzenie odbioru. Rubrykę tę naleŝy uprzednio wypełnić. Oryginał kwitu depozytowego otrzymuje zwolniony z pomieszczenia dla zatrzymanych. 5. Przy przesyłaniu zatrzymanego do innej jednostki Policji lub innych instancji odbiór depozytu kwituje dowódca konwoju, odbierając równieŝ oryginał kwitu depozytowego. JeŜeli depozyt przesyła się pocztą, wówczas naleŝy w potwierdzeniu podać liczbę dziennika, za którą depozyt został wysłany. 6. Kwit depozytowy, w wypadku zwolnienia lub przekazania zatrzymanego, podpisuje równieŝ funkcjonariusz Policji wydający depozyt. 7. JeŜeli w czasie pobytu osoby w pomieszczeniu dla zatrzymanych następuje zmiana słuŝby (dyŝurnych), fakt przejęcia naleŝy odnotować w rubryce,,potwierdzenie przyjęcia depozytu. 8. Jeśli zatrzymany nie ma depozytu, to wówczas przez całą szerokość kwitu naleŝy napisać,,depozytu nie posiada. W przypadku śmierci albo ucieczki osoby zatrzymanej policjant pełniący słuŝbę w pomieszczeniu przekazuje jej depozyt za pokwitowaniem prowadzącemu postępowanie w sprawie, w której osoba ta została zatrzymana Zasady umieszczania osób w pomieszczeniach Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Do pomieszczenia nie przyjmuje się: 1) z zastrzeŝeniem ust. 3 nieletnich, którzy zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie w sprawach nieletnich powinni być umieszczeni w policyjnej izbie dziecka; 2) kobiet w ciąŝy od 28 tygodnia ciąŝy i matek karmiących piersią; 17

18 3) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji stanowiącej podstawę ich przyjęcia; 4) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w Fakt odmowy przyjęcia osoby do pomieszczenia naleŝy odnotować w ksiąŝce przebiegu słuŝby, podając przyczynę odmowy. 3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się wobec nieletnich sprawców czynów karalnych będących w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. ( ) 9. ( ) 2. Osoby odmiennej płci umieszcza się oddzielnie. 3. Osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia nie umieszcza się w pokoju wspólnie z osobami trzeźwymi. 4. Osoby, która nie ukończyła 18 lat, nie umieszcza się w pokoju wspólnie z pełnoletnimi Zasady sprawowania opieki medycznej w PDOZ Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Osobę doprowadzoną w celu wytrzeźwienia poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim, a w uzasadnionych przypadkach takŝe zabiegom sanitarnym i udziela się jej pierwszej pomocy medycznej. 2. W uzasadnionych przypadkach osobę zatrzymaną poddaje się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym i udziela się jej pierwszej pomocy medycznej. 3. Badania lekarskie i zabiegi sanitarne przeprowadza z zachowaniem wskazań wiedzy medycznej odpowiednio w granicach posiadanych uprawnień lekarz, felczer, pielęgniarz lub pielęgniarka. 4. Przebieg i wyniki badań lekarskich i zabiegów sanitarnych przeprowadzonych w pomieszczeniu dokumentuje się w ksiąŝce wizyt lekarskich. 5. Badań lekarskich i zabiegów sanitarnych nie przeprowadza się, gdy osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia była im wcześniej poddawana. 6. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego. 6. Do pomieszczenia przyjmuje się osobę zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia po uprzednim zbadaniu przez lekarza, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do przyjęcia do pomieszczenia, gdy osoba ta: 1) jest kobietą w ciąŝy; 2) jest w stanie po uŝyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo pod działaniem środków odurzających lub psychotropowych; 3) ma widoczne obraŝenia ciała lub uczestniczyła w bójce; 4) oświadcza, Ŝe cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia; 5) Ŝąda udzielenia jej pomocy medycznej; 18

19 6) wykazuje objawy zaburzeń psychicznych lub z posiadanych informacji wynika, Ŝe moŝe być chora zakaźnie. Do obowiązków policjantów pełniących słuŝbę w pomieszczeniu w szczególności naleŝy przyjmowanie zgłoszeń o: 1) złym stanie zdrowia osób umieszczonych w pomieszczeniu, 2) konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego w przypadku podejrzenia, Ŝe osoba umieszczona w pomieszczeniu jest chora zakaźnie lub zakaŝona, 3) wynikającej z decyzji lekarza konieczności zwolnienia z pomieszczenia osoby umieszczonej w pomieszczeniu ze względu na jej stan zdrowia zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu oraz niezwłoczne informowanie dyŝurnego o zmianach i odnotowanie ich w ksiąŝce przebiegu słuŝby. Policjanci są zobowiązani równieŝ wydawać leki i nadzorować ich zaŝywanie przez osobę umieszczoną w pomieszczeniu w przypadku, gdy wynika to z zaleceń lekarza, oraz odnotować te czynności w ksiąŝce przebiegu słuŝby Obowiązki policjanta w przypadku przyjmowania, wydawania, zwalniania i przekazywania osoby w PDOZ Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Osobę zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, przyjmowaną do pomieszczenia, bezzwłocznie: 1) informuje się o przysługujących jej prawach i ciąŝących na niej obowiązkach; 2) zapoznaje się z niniejszym regulaminem; 3) informuje się o wyposaŝeniu pomieszczenia w system całodobowego monitoringu w przypadku jego zainstalowania. 2. Osobie zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia nieznającej języka polskiego zapewnia się moŝliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu za pośrednictwem tłumacza. 3. JeŜeli kontakt z osobą zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia jest utrudniony z uwagi na zakłócenie świadomości, czynności, o których mowa w ust. 1, naleŝy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku. 4. Fakt wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, naleŝy odnotować w ksiąŝce przebiegu słuŝby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwanej dalej,,ksiąŝką przebiegu słuŝby. 19

20 Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Rozdział 4 Przyjmowanie, wydawanie, przekazywanie i zwalnianie osób umieszczonych w pomieszczeniu Dokumentem stanowiącym podstawę przyjęcia do pomieszczenia osoby zatrzymanej jest kopia protokołu zatrzymania tej osoby oraz nakaz przyjęcia: 1) opatrzony stemplem nagłówkowym jednostki organizacyjnej Policji oraz podpisem i pieczęcią: a) kierownika komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Policji lub jednostki organizacyjnej Policji, do dyspozycji której pozostaje osoba zatrzymana, albo ich zastępców, b) dyŝurnego jednostki pod nieobecność osób wymienionych w lit. a, albo 2) wystawiony przez inny uprawniony podmiot. 2. Dokumentem dodatkowo wymaganym do przyjęcia do pomieszczenia osoby posiadającej widoczne obraŝenia ciała jest notatka słuŝbowa dotycząca okoliczności ich powstania albo raport jeśli wynika to z odrębnych przepisów, sporządzone przez wykonującego doprowadzenie lub konwój. 18. Policjant przyjmujący osobę do pomieszczenia jest obowiązany w szczególności: 1) sprawdzić zgodność danych osobowych osoby przyjmowanej z danymi zawartymi w dokumentach stanowiących podstawę jej przyjęcia; 2) przeprowadzić rozmowę z: a) wykonującym doprowadzenie lub konwój na temat zachowania osoby przyjmowanej podczas jej zatrzymania, doprowadzenia lub konwoju w celu ustalenia, czy nie wymaga szczególnego nadzoru, b) osobą przyjmowaną w celu uzyskania dodatkowych informacji co do jej stanu zdrowia oraz ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badań lekarskich; 3) wezwać osobę przyjmowaną do wydania przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione, a następnie sprawdzić czy nie posiada ona takich przedmiotów; 4) przyjąć osobę w obecności wykonującego doprowadzenie lub konwój i wypełnić kwit depozytowy; 5) przedłoŝyć kwit depozytowy do podpisu osobie przyjmowanej oraz wykonującemu doprowadzenie lub konwój; 6) umieścić depozyt w worku lub kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przyjmowanej oraz numerem kwitu depozytowego, a następnie złoŝyć depozyt w magazynie depozytowym; 7) odnotować w: a) ksiąŝce ewidencji osób nazwę komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Policji lub jednostki organizacyjnej Policji albo organu, do dyspozycji którego pozostaje osoba przyjęta do pomieszczenia, b) ksiąŝce przebiegu słuŝby przeprowadzenie rozmowy, o której mowa w pkt 2. 20

RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW. Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych 1

RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW. Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych 1 RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych 1 (Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU GMINY WIERZBICA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU GMINY WIERZBICA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica Nr 84/2010 z dnia 28-12-2010 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU GMINY WIERZBICA 26-680 WIERZBICA UL. KOŚCIUSZKI 73 Opracował:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO Szt. Gen. 1613/2009 REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA 2009 [Wpisz cytat z dokumentu 1 al- MINISTER OBRONY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -59- Poz. 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 nr 86 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie form i metod

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów Elżbieta Walkiewicz Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów www. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ZA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW CZĘŚĆ II Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/12 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 grudnia 2012 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/191 Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUśBIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUśBIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Awsiukiewicz Tomasz Mikulski BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUśBIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA (materiał dydaktyczny) Według

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena wykonywania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy Nr zadania audytowego: 5/09 Jednostka audytowana: Urząd Miasta Opola, SłuŜba Bezpieczeństwa i Higieny

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 11 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo