BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015"

Transkrypt

1 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza część raportu poświęcona jest opisowi wyników finansowych grupy osiągniętych w roku W kolejnej części przedstawiono analizę sytuacji bilansowej, ocenę kluczowych miar kredytowych, ocenę kowenantów obligacyjnych oraz analizę zapadalności zadłużenia w kontekście aktualnej płynności finansowej. Na końcu przedstawiono najistotniejsze wydarzenia z punktu widzenia obligatariuszy. Sytuacja kredytowa w pigułce Patrząc na Grupę Kapitałową BEST S.A. od strony miar kredytowych, sytuację w 2015 r. można uznać za bezpieczną. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych kształtował się na poziomie 126%. Na koniec 2015 r. dług netto Grupy wyniósł 357,0 mln zł, a dług netto Grupy powiększony o udziały w długu jednostek niekontrolowanych miał wartość 457,2 mln zł. Dług netto o wartości 457,2 mln zł w relacji do wyniku pełna EBITDA gotówkowa z ostatnich dwunastu miesięcy wynosił 4,36. Gorzej wygląda sytuacja od strony płynności. Grupa posiadała 43,2 mln zł środków pieniężnych w porównaniu do zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 178,2 mln zł (w tym finansowych w wysokości 168,2 mln zł). Perspektywa utrzymania płynności w najbliższych czterech kwartałach wydaje się na chwilę obecną niezagrożona, ale BEST będzie musiał zapewnić środki na wykup zapadających w 2016 roku obligacji o wartości 56 mln zł. Luka płynności w 2016 roku wynosi około 46,6 mln zł, ale w zobowiązaniach krótkoterminowych zaprezentowano pożyczki od akcjonariuszy o wartości 73 mln zł, które w zależności od potrzeb mogą być prolongowane. Ponadto w czerwcu 2016 r. przypada termin wykupu obligacji BEST III NS FIZ o wartości 21 mln zł. Kowenanty, których jednoznaczna weryfikacja była możliwa, pozostały nienaruszone. Przedział wartości granicznych wskaźnika zadłużenia odsetkowego do kapitałów własnych wynosi 200% - 250%. Obecnie kształtuje się on na poziomie 126%. W warunkach emisji obligacji serii L1, M, N i O zastrzeżono, że wskaźnik pełnego zadłużenia finansowego minus nadwyżka inwestycji do pełnej EBITDA gotówkowej nie może przekroczyć 400%. Obecnie kształtuje się na poziomie 349%. Przychody w 2015 były wyższe o 33% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W 2015 Grupa wydała łącznie ponad 85,1 mln zł na zakup pakietów wierzytelności. 5 stycznia 2016 r. BEST otrzymał od Kredyt Inkaso wypowiedzenie umowy o rozpoczęciu negocjacji w związku z połączeniem. BEST nadal dąży do połączenia z Kredyt Inkaso, co wywołało konflikt między BEST i Zarządem KI. Trudno przewidzieć, czy i kiedy konflikt uda się rozstrzygnąć. W takiej sytuacji istnieje ryzyko spadku wartości akcji Kredyt Inkaso. Ponadto długotrwały konflikt między BEST i Kredyt Inkaso działa na szkodę obydwu spółek, szczególnie gdy spółki będą podejmować wobec siebie kolejne kroki prawne. (w tys. złotych) * 2013* Przychody ze sprzedaży Zysk netto Dług netto Płynność natychmiastowa 0,24 1,79 0,55 Dług netto/ Kapitał własny 1,26 0,8 0,38 *Dane przekształcone zmieniono prezentację przychodów i kosztów związanych z wykupem certyfikatów inwestycyjnych, obecnie wynik prezentowany jest w wartości netto. Zmieniono również prezentację kosztów operacyjnych, zmiana w prezentacji nie miała wpływu na wynik netto ani kapitały Grupy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta. 1 Seria G (BST0516) C* (BS20118) K1 (BST0418) K2 (BST1018) K3 (BST0319) K4 (BST0320) L1 (BST0820) L2 (BSTL320) Wartość emisji (mln zł) 07 kwietnia 2016 r. % Termin wykupu 39 WIBOR 3M + 4,7% WIBOR 6M + 4,3% WIBOR 3M + 3,8% % WIBOR 3M + 3,3% WIBOR 3M + 3,5% WIBOR 3M + 3,6% WIBOR 3M + 3,8% M 15 4,20% N 17 WIBOR 3M + 2,75% O 6,8 WIBOR 3M + 3,1% Źródło: Emitent, GPW Catalyst. Zestawienie nie obejmuje obligacji (BS30616) wyemitowanych przez BEST III NSFIZ, konsolidowanego metodą praw własności, o wartości 21,14 mln zł z terminem wykupu *seria C wyemitowana została przez BEST II NSFIZ. PROFIL SPÓŁKI BEST S.A. jest spółką notowaną na GPW od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. BEST inwestuje przede wszystkim w bankowe portfele wierzytelności. BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Akcjonariusz Liczba akcji % udziałów Krzysztof Borusowski ,96% Marek Kucner ,46% Barbara Rudziks ,24% Pozostali Akcjonariusze ,3% SUMA ,0% Źródło: Raporty bieżące Emitenta, dane na dzień 07 kwietnia Marta Kupis Analityk obligacji korporacyjnych

2 Wyniki finansowe BEST w 2015 r. prowadził działalność wyłącznie na obszarze Polski. Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. zaprezentowane przez Emitenta na koniec 2015 r. Tabela 1 Wyniki finansowe GK BEST S.A. w latach Rachunek zysków i strat [tys. zł] Y-O-Y % Y-O-Y % (przekształ cone)* (przekształ cone)** Przychody operacyjne, w tym % % zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej % % zysk z udziału w jednostce stowarzyszonej Koszty działalności operacyjnej, w tym: % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne % % Pozostałe % % Zysk (strata) na działalności operacyjnej % % EBITDA % % Przychody finansowe % % Koszty finansowe % % Zysk (strata) brutto % % Podatek dochodowy % Zysk (strata) netto, z tego przypisana: % % Akcjonariuszom BEST % % Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdań finansowych Spółki. * Zmieniono prezentację przychodów i kosztów związanych z wykupem certyfikatów inwestycyjnych, obecnie wynik prezentowany jest w wartości netto, zmieniono również prezentację kosztów operacyjnych, zmiana w prezentacji nie miała wpływu na wynik netto ani kapitały Grupy. **Prezentacja danych za 2013 przekształcona przez NS w celu zapewnienia porównywalności z rokiem 2014 i Przychody wyniosły 140,9 mln zł i były wyższe o 33% w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody operacyjne generował głównie segment inwestycji w wierzytelności, które stanowiły 88% przychodów operacyjnych oraz segment zarządzania wierzytelnościami funduszy, które odpowiadały za 9% przychodów. Poniżej przedstawiono specyfikację przychodów operacyjnych: Tabela 2 Przychody operacyjne GK BEST S.A. w latach Przychody operacyjne [tys. zł] Y-O-Y Y-O-Y % Inwestycje w wierzytelności % Zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych % Inkaso (monitoring wierzytelności) % Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi % Usługi prawne % Pozostałe % Przychody operacyjne % Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Spadek przychodów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami był spowodowany objęciem kontrolą BEST II NSFIZ w czwartym kwartale 2014 roku. Przychody Grupy BEST z tytułu usług świadczonych w 2015 roku na jego rzecz (zarządzanie funduszem i jego wierzytelnościami oraz obsługa prawna) zostały wyłączone ze sprawozdania finansowego. Poniżej przedstawiono specyfikację przychodów z inwestycji w wierzytelności: 2

3 Tabela 3 Inwestycje w wierzytelności GK BEST S.A. w latach Inwestycje w wierzytelności [tys. zł] Y-O-Y Y-O-Y % Przychody ze spłat i wyceny wierzytelności % -przychody ze spłat wierzytelności % -aktualizacja wyceny wartości godziwej % Zyski z udziału w BEST III NSFIZ % Zyski z udziału w Kredyt Inkaso S.A Wycena BEST II NSFIZ w związku z objęciem konsolidacją % Pozostałe % Razem % Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Inwestycje w wierzytelności składają się głównie ze spłat wierzytelności (75%) oraz zysku z udziału w jednostce współkontrolowanej BEST III NSFIZ (21%). Aktualizacja wyceny wartości godziwej portfela wyniosła 964 mln zł i wynikała z realizacji przepływów z portfela oraz zmiany parametrów estymacji: zmiana wartości z tytułu realizacji przepływów z wierzytelności zmiana parametrów estymacji Aktualizacja wyceny: 964 Wykres 1 Przychody operacyjne w ,0 100,0 50,0 93,1 1 Przychody opracyjne w 2015 (mln zł) 25,7 14,8 6,3 140,8 0,0 Spłaty wierzytelności Aktualizacja wyceny wierzytelności Zysk z udziału w BEST III NSFIZ Zarządzanie wierzytelnościami Inne Przychody operacyjne w 2015 Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Pozycja zarządzanie wierzytelnościami obejmuje zarządzanie wierzytelnościami funduszy (12,8 mln zł) oraz inkaso (1,9 mln zł), pozycja inne obejmuje zysk z udziału w Kredyt Inkaso (3,7 mln zł), zarządzanie funduszami (1,1 mln zł), usługi prawne (0,6 mln zł) oraz pozostałe (0,8 mln zł). Wzrost przychodów z inwestycji w wierzytelności był wynikiem zakupu nowych pakietów wierzytelności przez BEST w latach W 2015 Grupa zakupiła 15 pakietów wierzytelności i wydała łącznie ponad 85,1 mln zł w porównaniu do 40,3 mln wydanych w Wartość nabytych w 2015 roku wierzytelności wyniosła 897 mln zł, a w 2014 roku 445 mln zł (wartość nie obejmuje BEST II NS FIZ). Cena nabywanych pakietów wzrosła zatem z 9,1% do 9,5%. Poniżej zaprezentowano zmiany wartości portfela wierzytelności w analizowanym okresie: Tabela 4 Wierzytelności nabyte GK BEST S.A. na koniec 2015 oraz na koniec 2014 i 2013 r. Wierzytelności nabyte zmiany w okresie [tys. zł] Stan na początek okresu Zwiększenia (zmniejszenia), w tym objęcie kontroli nad BEST II FIZ zakup nowych pakietów wierzytelności sprzedaż wierzytelności aktualizacja wierzytelności do wartości godziwej Stan na koniec okresu, z tego wartość bieżąca szacowanych przepływów netto: do odzyskania w ciągu 1 roku do odzyskania w okresie od 1 roku do 5 lat do odzyskania w okresie powyżej 5 lat ZMIANA Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. 3

4 Na wykresie poniżej zaprezentowano przychody ze spłat wierzytelności z posiadanego portfela w porównaniu do wartości portfela w okresach 12-to miesięcznych zakończonych 1Q Q Wykres 2 Wpływy z posiadanego portfela w porównaniu do średniej wartości portfela w okresie 12 miesięcy zakończonych Q1 15 Q4 15 (tys. PLN) Wpływy z posiadanego portfela Grupy BEST SA 36% 34% 32% 32% Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 38% 36% 34% 32% 30% 28% Spłaty wierzytelności TTM spłaty wierzytelności/wartość portfela TTM Średnia wartość posiadanego portfela TTM Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Spłaty wierzytelności TTM Średnia wartość posiadanego portfela TTM spłaty wierzytelności/wartość portfela TTM 36% 32% 34% 32% Źródło: NS w oparciu o sprawozdania finansowe GK BEST S.A. W analizowanym okresie zwiększeniu uległa wartość posiadanego portfela. Spłaty wierzytelności w odniesieniu do wartości portfela kształtowały się na porównywalnym poziomie. Wzrost przychodów operacyjnych i spłat wierzytelności w znacznej mierze jest następstwem zwiększenia udziału w BEST II NSFIZ (z 17% do 100%) i objęcia go konsolidacją od listopada 2014 r. Przychody za 2014 r. nie obejmują danych tego funduszu. Na koniec grudnia łączna wartość nominalna obsługiwanych przez Grupę wierzytelności wyniosła ok. 10,2 mld zł. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2014 r. ilość nabytych i obsługiwanych wierzytelności wyniosła 847 tys. spraw a ich łączna wartość nominalna wyniosła 8,8 mld zł. Na wzrost przychodów operacyjnych duży wpływ miała także aktualizacja wyceny portfela wierzytelności, która w sumie wyniosła 964 tys. zł, ale wynikała ze spłat w wysokości -20,4 mln zł oraz zmiany parametrów estymacji w wysokości +21,4 mln zł. Zmiana parametrów wynikała w głównej mierze z obniżenia kosztów zarządzania wierzytelnościami. Poniżej zaprezentowano wartość nominalną wierzytelności w podziale na FIZy: Tabela 5 Wartość nominalna wierzytelności GK BEST S.A. na koniec Nazwa Udział GK BEST Liczba wierzytelności (w tys. zł) 4 Wartość nominalna wierzytelności w mld zł Wartość aktywów (mln zł) WAN (mln zł) BEST I NSFIZ 100% 273 4,1 200,8 186,9 BEST II NSFIZ 100% 181 2,8 164,8 122,8 BEST IIII NSFIZ 50% 428 3,3 223,2 194,3 RAZEM ,2 588,8 504 Źródło: Sprawozdanie z działalności GK BEST S.A. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 38% przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 33%. Koszty operacyjne wynoszące 52,7 mln zł składały się głównie z kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń (25,5 mln zł, czyli 48%), podatków i opłat (11,2 mln zł, czyli 21%) oraz kosztów usług obcych (8,0 mln zł, czyli 15%). Wzrost kosztów podatków i opłat o 51% (o 3,8 mln zł) wiąże się ze zwiększeniem skali działalności. Wzrost wynika z faktu, iż pierwsze półrocze 2015 r. było okresem, w którym portfele nabyte przez BEST I NSFIZ w ciągu ostatnich dwóch lat weszły w fazę sądowoegzekucyjną. Ponadto w tym okresie pojawiły się tego rodzaju koszty związane z funduszem BEST II NSFIZ. BEST II NSFIZ w roku poprzednim nie był konsolidowany. Wzrost kosztów wynagrodzeń o 5,5 mln zł (48%) związany był ze wzrostem zatrudnienia z 372 do 425 osób oraz wprowadzeniem nowego programu motywacyjnego. Wzrost kosztów

5 usług obcych wynikał m.in. z ponoszenia przez spółkę kosztów administrowania nową infrastrukturą teleinformatyczną. W tabeli 1 Wyniki Finansowe w pozycji pozostałe ujęto pozostałe koszty operacyjne (4,8 mln zł) i amortyzację (3,1 mln zł). Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych spowodowany był gównie poniesieniem kosztów związanych z planowanym połączeniem w wysokości 1,4 mln zł oraz spadkiem wartości nieruchomości inwestycyjnych o 1,1 mln zł. Łącznie w 2015 zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 30% i wyniósł 88,2 mln zł, a zysk brutto wzrósł o 20% i wyniósł 71,3 mln zł. Marża EBIT wyniosła 62,6% w porównaniu do 63,9% w Wzrost zysku netto związany był dodatkowo z obniżeniem rezerwy na odroczony podatek dochodowy o 6,7 mln zł. Rezerwa ta została utworzona w poprzednich okresach w związku z planowanym wzrostem wartości jednostek zależnych i współkontrolowanych, w wyniku realizacji których Grupa BEST spodziewała się osiągnąć dochód do opodatkowania. Obecnie Grupa BEST nie spodziewa się osiągnięcia takiego dochodu i dostosowała poziom rezerwy do obecnie spodziewanego poziomu dochodów z tego tytułu. Spółka zmieniła w 2015 roku sposób prezentacji danych w bilansie. Obecnie w bilansie nie pokazuje rozgraniczenia na aktywa trwałe i obrotowe, ani zobowiązania krótko i długoterminowe. Takie informacje podane są w notach. Na podstawie not przedstawiliśmy bilans według zasad stosowanych w sprawozdaniu z roku 2014*. Tabela 6 Bilans Grupy BEST S.A. na koniec 2015 roku oraz na koniec 2014 roku. Bilans [tys. zł] * * Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe % Wartości niematerialne, w tym wartość firmy % Rzeczowe aktywa trwałe % Inwestycje długoterminowe, w tym: % inwestycje w jednostkach współkontrolowanych % inwestycje w jednostkach stowarzyszonych nieruchomości inwestycyjne % wierzytelności nabyte Pozostałe % Aktywa obrotowe % Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności % Wierzytelności nabyte % Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Pozostałe % Aktywa razem % Kapitały własne % Kapitał akcyjny % Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej % Zyski zatrzymane i pozostałe kapitały % Zobowiązania długoterminowe % Długoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje i pozostałe zobowiązania finansowe % Rezerwa z tytułu podatku odroczonego % Pozostałe % Zobowiązania krótkoterminowe % Krótkoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje i pozostałe zobowiązania finansowe % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania % Pozostałe % Zobowiązania razem % Pasywa razem % Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdania finansowego GK BEST S.A. * Prezentacja według zasad stosowanych w sprawozdaniu z 2014 r., ale skompensowano dodatkowo aktywo i rezerwę z tytułu podatku odroczonego. Suma bilansowa Grupy wzrosła o 277,2 mln zł (66%). Głównymi pozycjami po stronie aktywów są portfele wierzytelności (nabyte przez BEST I NSFIZ oraz BEST II NSFIZ), które stanowią 49% sumy bilansowej, inwestycja w jednostkę stowarzyszoną Kredyt Inkaso (stanowiąca 25% sumy bilansowej) oraz inwestycja w jednostkę współkontrolowaną BEST III NSFIZ (14% sumy bilansowej). Wartość portfela wierzytelności wzrosła w analizowanym okresie o 86,1 mln zł, czyli 34%. Zmiany wartości portfeli wierzytelności zostały omówione podczas analizy przychodów ze sprzedaży. Największą zmianą była inwestycja Grupy BEST w Kredyt Inkaso o wartości 171,3 5

6 mln zł, którą początkowo wyceniono w cenie nabycia. Skutki zmian wartości tej inwestycji będą miały wpływ na przyszłe sprawozdania. Spółka wykazała w 2015 zysk z udziału w Kredyt Inkaso o wartości 3,7 mln zł. Jednocześnie poinformowała, że w ocenie Zarządu BEST, spadek cen Kredyt Inkaso jest spowodowany niespełnieniem oczekiwań pozostałych inwestorów dotyczących przejęcia Kredyt Inkaso przez podmiot zagraniczny oraz brakiem porozumienia Zarządów BEST i Kredyt Inkaso oraz sporem korporacyjnym. Cena nabycia pakietu akcji Kredyt Inkaso uwzględnia natomiast premię za uzyskanie znaczącego wpływu na realizację przyjętej strategii połączenia. W ocenie Zarządu spadek cen akcji Kredyt Inkaso, biorąc pod uwagę niską płynność obrotu akcjami, nie stanowi obiektywnego dowodu świadczącego o trwałej utracie wartości inwestycji. BEST posiada tys. sztuk akcji Kredyt Inkaso. Ich wycena na dzień w wartości rynkowej wynosi 96,6 mln zł. BEST wykazuje w bilansie akcje o wartości 175,0 mln zł (wycena uwzględnia premię za uzyskanie kontroli nad Kredyt Inkaso). Kapitał własny stanowił na koniec 2015 r. 41% sumy bilansowej, dla porównania na koniec czerwca 2015 r., przed zakupem akcji Kredyt Inkaso, kapitał własny stanowił 48% sumy bilansowej. W analizowanym okresie wartość długoterminowych zobowiązań finansowych wzrosła o 26% (47,2 mln zł) w porównaniu do wartości na koniec 2014 r., natomiast wartość krótkoterminowych zobowiązań finansowych uległa zwiększeniu o 1144% z 13,5 mln zł na koniec 2014 do 168,2 mln zł na koniec Łącznie zobowiązania finansowe stanowiły 58% pasywów i wyniosły 400,2 mln zł, z czego 326,2 mln zł stanowiły wyemitowane obligacje, a 73,0 mln zł zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek od akcjonariuszy. Na koniec 2015 r. wskaźnik zadłużenia finansowego (dług netto/kapitały własne) wyniósł 1,26. W 2014 r. spółka prezentowała całość wierzytelności nabytych w aktywach obrotowych. Obecnie na podstawie noty Podział aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe przedstawiliśmy również jak wyglądałby bilans, gdyby wierzytelności spodziewane do odzyskania w okresie dłuższym niż rok przedstawione były w aktywach trwałych. Zestawienie zawiera również podział inwestycji w jednostce współkontrolowanej na cześć długo i krótkoterminową.** Tabela 7 Bilans Grupy BEST S.A. na koniec 2015 roku oraz na koniec 2014 roku. Bilans [tys. zł] ** ** Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe, w tym: % Inwestycje długoterminowe, w tym: % inwestycje w jednostkach współkontrolowanych % inwestycje w jednostkach stowarzyszonych nieruchomości inwestycyjne % wierzytelności nabyte % Aktywa obrotowe, w tym: % Wierzytelności nabyte % Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Aktywa razem % Kapitały własne % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Zobowiązania razem % Pasywa razem % Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdania finansowego GK BEST S.A. ** Prezentacja według noty o nazwie podział aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe ze sprawozdania z 2015 r. Poniżej policzono wskaźniki płynności dla tak zaprezentowanego bilansu: Tabela 8 Wskaźniki płynności Grupy BEST S.A. na koniec 2015 roku oraz na koniec 2014 roku. (w tys. złotych) Aktywa obrotowe** Zobowiązania krótkoterminowe** Płynność natychmiastowa** 0,24 1,79 Płynność bieżąca** 0,74 5,47 Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdania finansowego GK BEST S.A. ** Prezentacja według noty o nazwie podział aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe ze sprawozdania z 2015 r. 6

7 Tabela 9 Rachunek przepływów pieniężnych GK BEST S.A. za 12 miesięcy do i za 12 miesięcy do roku. Rachunek przepływów pieniężnych [tys. zł] Wynik przed opodatkowaniem Korekty o pozycje, w tym: Wycena i realizacja aktywów finansowych Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu inwestycji bezpośrednich w wierzytelności Zmiana stanu inwestycji pośrednich w wierzytelności Odsetki i udziały w zyskach Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Spłata pożyczek i kredytów bankowych Zapłacone prowizje i odsetki od zobowiązań finansowych Inne Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki na początek okresu Przepływy razem Środki na koniec okresu Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -169,2 mln zł wobec -44,5 mln zł w roku Pogorszenie CFO okresu należy wiązać z zakupem 32,99% akcji Kredyt Inkaso za cenę 171,3 mln zł oraz ze znacznymi nakładami na portfele wierzytelności (wydatek na nabycie inwestycji sekurytyzowanych 85,1 mln zł vs. 40,3 mln w 2014) i w konsekwencji wyższą korektą wynikającą ze zmiany stanu inwestycji. Na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wpływ miały również zrealizowane spłaty z wierzytelności, które w 2015 wyniosły 93,1 mln zł vs. 57,2 w 2014 r. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -8,6 mln zł i związane były z inwestycjami w technologię i prowadzonymi pracami rozwojowymi nad oprogramowanie, wspierającym proces zarządzania wierzytelnościami. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły netto 183,5 mln zł na ich poziom miały wpływ głównie emisje obligacji o wartości 153,6 mln zł, wypływ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 145,0 mln zł, wykup obligacji o wartości 24,2 mln zł, spłata pożyczek 72,0 mln zł oraz znacząco wyższe odsetki płacone od posiadanych zobowiązań odsetkowych w wysokości 18,2 mln zł. Analiza kredytowa W 2015 r. widoczny jest znaczący wzrost zadłużenia BEST a. Na koniec I półrocza, przed inwestycją w akcje Kredyt Inkaso, wskaźnik zadłużenia finansowego (dług netto/kapitały własne) wyniósł 0,85, a na koniec roku wzrósł do 1,26. Sytuacja nadal jest bezpieczna, ale BEST znacząco zwiększył zadłużenie w celu przejęcia Kredyt Inkaso. W przypadku finalizacji transakcji sytuacja BEST a zmieni się jeszcze bardziej na niekorzyść obligatariuszy. BEST nie tylko zwiększył własne zadłużenie, ale także będzie musiał zapewnić środki na spłatę zapadających w najbliższym czasie obligacji Kredyt Inkaso. Na koniec 2015 r. dług netto Grupy (z uwzględnieniem jednostki współkontrolowanej oraz niespełna 33% udziału w jednostce stowarzyszonej Kredyt Inkaso) miał wartość 457,2 mln zł. Dług netto w relacji do pełnej EBITDA gotówkowej z ostatnich dwunastu miesięcy wynosił 4,36. 7

8 Wykres 3 Struktura zobowiązań odsetkowych w GK BEST SA (dane dotyczą jednostek konsolidowanych) oraz wartość wskaźników zadłużenia kapitałów własnych w okresie Dług odsetkowy oraz środki pieniężne BEST SA Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne [tys. zł] Długoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Środki pieniężne KW DN DN/KW 126% 80% 38% Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST SA, NS. Wzrost długu odsetkowego w analizowanym okresie wynikał ze zwiększania skali działalności w związku z finansowaniem nabycia nowych portfeli wierzytelności o wartości 85,1 mln zł oraz akcji Kredyt Inkaso (171,3 mln zł). W marcu 2014 r. BEST uruchomił dwuletni program emisji obligacji o wartości 300 mln zł. W 2015 r. w oparciu o pierwszy prospekt emisyjny BEST wyemitował obligacje serii K3 i K4 o łącznej wartości 55 mln zł oraz w oparciu o drugi prospekt emisyjny BEST wyemitował obligacje serii L1 o wartości 60,0 mln zł, czyli łącznie 115 mln zł. Ogółem Emitent zrealizował w ciągu ponad półtora roku trwania Programu emisje o łącznej wartości 210 mln zł. Do dnia wydania notatki BEST wyemitował w ramach programu obligacje o wartości 250 mln zł. Dodatkowo we wrześniu i grudniu 2015, w ramach ofert prywatnych, BEST wyemitował obligacje serii M, N i O. W pierwszej połowie 2015 BEST wykupił też obligacje serii H i I o łącznej wartości 24,2 mln zł. Tabela 10 Informacja dotycząca emisji i wykupu obligacji w 2015 roku. Wartość nominalna (w tys. zł) Nowe emisje, w tym: Data emisji seria K marzec 2015 Cel finansowania portfele wierzytelności/ refinansowanie obligacji (seria I) seria K marzec 2015 portfele wierzytelności seria L sierpień 2015 portfele wierzytelności (akcje Kredyt Inkaso S.A.) seria M wrzesień 2015 portfele wierzytelności (akcje Kredyt Inkaso S.A.) seria N wrzesień 2015 portfele wierzytelności (akcje Kredyt Inkaso S.A.) seria O grudzień 2015 portfele wierzytelności Wykupy, w tym: seria H seria I Razem: Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. 8

9 Wykres 4 Struktura terminowa zapadalności obligacji GK BEST SA. na dzień wydania notatki. Zapadalność obligacji GK BEST SA (mln zł) na dzień notatki z monitoringu K1, C K2, O K4, L2 L1 G K3 N C I H2016 II H2016 I H2017 II H2017 I H2018 II H2018 I H2019 II H2019 I H2020 II H2020 Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdań finansowych GK BEST SA oraz raportów bieżących. W pierwszej połowie 2016 r. zapadają jeszcze obligacje serii G o wartości 39 mln zł. W drugiej połowie 2016 r. wykupowi będzie podlegać seria N o wartości 17 mln zł. Ponadto w czerwcu 2016 r. przypada termin wykupu obligacji BEST III NS FIZ o wartości 21 mln zł. Po dniu bilansowym BEST wyemitował obligacje serii L2 o wartości 40 mln zł. BEST I NS FIZ dokonał wykupu 10 mln zł obligacji serii C, która jest amortyzowana. Ponadto przyjęto, że BEST wykupił obligacje serii M o wartości 15 mln zł zapadające Emitent nie informuje w raportach bieżących o emisjach i wykupach w ramach emisji prywatnych. W przypadku połączenia z Kredyt Inkaso BEST będzie musiał zapewnić środki na spłatę zapadających w najbliższym czasie obligacji Kredyt Inkaso. Trudno przewidzieć, kiedy i czy w ogóle dojdzie do planowanego połączenia. Wykres 5 Struktura terminowa zapadalności obligacji GK BEST & GK Kredyt Inkaso Zapadalność obligacji GK BEST oraz GK Kredyt Inkaso (mln zł) , I H2016 II H2016 I H2017 II H2017 I H2018 II H2018 I H2019 II H2019 I H2020 II H2020 GK BEST GK Kredyt Inakso Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdań finansowych Kredyt Inkaso oraz raportów bieżących, NS. Dobrym narzędziem do oceny zdolności obsługi długu przez GK BEST jest tzw. EBITDA gotówkowa. Jest ona obliczana jako wynik EBITDA + spłaty z portfeli własnych przychody z portfeli nabytych. Klasyczna EBITDA gotówkowa została dodatkowo skorygowana o wyniki realizowane przez BEST III NSFIZ, który jest konsolidowany metodą praw własności oraz o udziały w jednostce stowarzyszonej. Warto zauważyć, że wzrost zadłużenia znacząco wpływa na zdolność GK BEST do jego obsługi. Dług netto na koniec grudnia stanowił już 4,4x zysku EBITDA gotówkowa. W warunkach emisji obligacji serii L1, M, N i O zastrzeżono, że wskaźnik pełnego zadłużenia finansowego minus nadwyżka inwestycji do pełnej EBITDY gotówkowej nie może przekroczyć 400%. Pełna EBITDA gotówkowa oraz zadłużenie netto zdefiniowane w warunkach emisji obejmuje dane podmiotów konsolidowanych oraz niekontrolowanych (BEST III NS FIZ oraz Kredyt Inkaso). Nadwyżkę inwestycji zdefiniowano jako dodatnią różnicę 9

10 pomiędzy wydatkami na nabycie portfeli wierzytelności pomniejszonymi o wpływy ze sprzedaży portfeli wierzytelności w okresie 12 miesięcy zakończonych w dniu, na który badany jest wskaźnik, a wydatkami na nabycie portfeli wierzytelności pomniejszonymi o wpływy ze sprzedaży portfeli wierzytelności w okresie poprzedzającym. Poniżej dane zaprezentowane przez Emitenta w sprawozdaniu za rok 2015: Tabela 11 EBITDA gotówkowa GK BEST S.A. (z uwzględnieniem udziału w Kredyt Inkaso) na koniec Stan na dzień Pełna EBITDA Gotówkowa (12 miesięcy) Pełne zadłużenie finansowe netto Pełne zadłużenie finansowe netto/pełna EBITDA gotówkowa 4,36 Nadwyżka inwestycji Pełne zadłużenie finansowe netto minus nadwyżka inwestycji/pełna EBITDA gotówkowa 3,49 Wartość dopuszczalna w warunkach emisji L1, M, N 4,00 Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Tendencje kształtowania się wskaźnika płynności natychmiastowej (środki pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe) prezentuje wykres 6. Spółka posiadała na koniec grudnia 43,2 mln zł środków pieniężnych, w porównaniu do zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 178,2 mln zł (w tym finansowych w wysokości 168,2 mln zł). Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe), obliczony na podstawie noty podział aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe, spadł z 5,5 ma koniec 2014 do 0,74 na koniec Wykres 6 Wskaźnik płynności natychmiastowej (gotówkowej) w GK BEST SA w okresie Płynność Grupy BEST S.A. 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,79 0,55 0, Wskaźnik płynności natychmiastowej Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST SA, N.S. 10

11 Poniżej zaprezentowano analizę luki płynności GK BEST SA: Tabela 12 Analiza luki płynności ( w tys. zł) do 1 roku 1-3 lat 3-5 lat powyżej 5 lat nie przypisane Razem AKTYWA środki pieniężne należności wierzytelności nabyte inwestycja w BEST III NSFIZ inwestycja w Kredyt Inkaso S.A pozostałe ZOBOWIĄZANIA zobowiązania finansowe, w tym: pożyczki od akcjonariuszy pozostałe LUKA PŁYNNOŚCI z wyłączeniem pożyczek od akcjonariuszy Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BEST S.A. W zobowiązaniach krótkoterminowych Grupa zaprezentowała pożyczki od akcjonariuszy, które w zależności od potrzeb mogą być prolongowane, w związku z tym GK BEST nie przewiduje problemów z utrzymaniem płynności. Informacje o terminowym wypełnianiu wszystkich kowenantów Poniżej przedstawiono status przestrzegania przez Emitenta zapisów kowenantowych zawartych w warunkach emisji obligacji serii G (emisja NS), K1, K2, K3, K4 oraz L1 i L2 (emisje publiczne na podstawie prospektu emisyjnego) na dzień r. Legenda: ZIELONY kowenant niezłamany ŻÓŁTY kowenant, którego jednoznaczna weryfikacja nie jest możliwa. CZERWONY kowenant złamany Seria G K1 K2 K3 K4 L1 L2 Kowenant z warunków emisji (WE) Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych. 29.C (1) WE C8 (1) C8 (1) C8 (1) C8 (1) C8 (1) C8 (1) 29.C (2) WE C8 (2) C8 (2) C8 (2) C8 (2) C8 (2) C8 (2) 29.C (3) WE C8 (3) C8 (3) C8 (3) C8 (3) C8 (3) C8 (3) 29.C (4) WE C8 (4) C8 (4) C8 (4) C8 (4) C8 (4) C8 (4) 29.C (5) WE C8 (5) C8 (5) C8 (5) C8 (5) C8 (5) C8 (5) 29.C (6) WE C8 (a) C8 (a) 29.C (7) WE C8 (b) C8 (b) 29.C (8) WE C8 (c) C8 (c) 29.C (9) WE C8 (d) C8 (d) 29.C (10) WE C8 (e) C8 (e) 29.C (11) WE C8 (f) C8 (f) 29.C (12) WE C8 (g) C8 (g) 29.C (13) WE C8 (h) C8 (h) 29.C (14) WE C8 (i) C8 (i) C8 (j) C8 (k) 11

12 Kowenanty finansowe są na dzień spełnione. Na obecnym etapie wskaźniki kształtują się następująco: Zadłużenie odsetkowe netto/kapitał własny: 126% (wartość graniczna wynosi 200% dla serii G oraz 250% dla serii K1 - K4, L1, M, N i O wartość ta nie jest przekroczona); Pełne zadłużenie finansowe netto minus Nadwyżka Inwestycji/Pełna EBITDA Gotówkowa (12 miesięcy): 349% (wartość graniczna wynosi 400% dla serii L1, M, N i O). Realizacja potencjalnego połączenia Kredyt Inkaso ze spółką BEST będzie wymagać zgody zgromadzenia obligatariuszy Kredyt Inkaso ( ZO ) serii X, W01, W02. W przypadku jej braku, obligatariusze tych serii, za zgodą ZO, będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu. Przedterminowy wykup jakiejkolwiek wartości obligacji serii X, W01, W02 spowoduje z kolei aktywowanie kowenantów typu cross-default wszystkich innych serii, których obligatariusze nie potrzebują już zgody swoich ZO na żądanie przedterminowego wykupu. Możliwość złamania kowenantów, w sytuacji gdy połączenie odbędzie się bez uzyskania zgody obligatariuszy, skutkować może natychmiastową wymagalnością całego zadłużenia i potencjalnymi problemami z płynnością. Uważamy, że połączenie spółek, które nie zagrozi sytuacji płynnościowej Kredyt Inkaso, będzie jednak wymagało porozumienia z obligatariuszami serii X, W01, W02 w zakresie zgody na przeprowadzenie połączenia. 1 Planowane połączenie BEST i Kredyt Inkaso Nabycie udziałów Kredyt Inkaso zostało sfinalizowane ze środków własnych, pożyczki i emisji obligacji. Nabycie niemal 33 proc. akcji uczyniło BEST największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso. Pomimo konfliktu z Zarządem Kredyt Inkaso, BEST zamierza nadal dążyć do połączenia i porozumieć się z akcjonariuszami Kredyt Inkaso. Trudno przewidzieć, czy i kiedy konflikt uda się rozstrzygnąć. BEST nie przeprowadził do tej pory testów na ewentualną utratę wartości akcji Kredyt Inkaso, ani nie dokonał ewentualnych odpisów w związku z tą inwestycją. BEST posiada tys. sztuk akcji Kredyt Inkaso. Ich wycena na dzień w wartości rynkowej wynosi 96,6 mln zł. BEST wykazuje w bilansie akcje o wartości 175,0 mln zł (wycena uwzględnia premię za uzyskanie kontroli nad Kredyt Inkaso). Ewentualny odpis o wartości 78 mln zł nie spowodowałby złamania kowenantu dotyczącego wskaźnika dług netto/kapitały własne. Na dzień kształtowałby się on na poziomie 1,75. Poniżej zaprezentowano symulację jak może wyglądać bilans połączonych jednostek. Prezentowane dane mają charakter wyłącznie poglądowy: Tabela 13 Bilans połączonych jednostek symulacja na dzień Skonsolidowana Spółka matka Spółka córka spółka matka Aktywa trwałe, w tym: Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartość firmy Kredyt Inkaso po przejęciu Aktywa obrotowe, w tym: Wierzytelności nabyte Środki pieniężne AKTYWA RAZEM Kapitały własne Zobowiązania długoterminowe, w tym: Długoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje i pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Krótkoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje i pozostałe zobowiązania finansowe PASYWA RAZEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych GK BEST i GK Kredyt Inkaso. Przyjęto założenie, że spółka matka wyemituje akcje w celu nabycia 67% akcji Kredyt Inkaso. Przyjęto, że wyemitowane akcje będą miały wartość 67% kapitałów własnych spółki córki, czyli 174 mln zł, wtedy kapitał 1 Kredyt Inkaso monitoringi kredytowe IIQ 2015 IVQ 2015, Michał Szmal 12

13 własny połączonych jednostek wyniósłby ok. 457 mln zł. Zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe oraz aktywa obrotowe jednostki połączonej powstały przez sumowanie odpowiednich pozycji ze sprawozdań spółki córki i spółki matki. Z aktywów trwałych jednostki połączonej wyłączono inwestycję w Kredyt Inkaso i dodano wartość firmy. Przy założeniu, że cena płacona za Kredyt Inkaso wyniosłaby 67% skonsolidowanych kapitałów własnych GK Kredyt Inkaso na dzień plus 171 mln za pakiet 33% akcji, powstałaby wartość firmy w wysokości ok. 85,8 mln zł. Tabela 14 Wybrane dane z rachunku zysków i strat połączonych jednostek symulacja na dzień Okres Skonsolidowana Spółka matka Spółka córka spółka matka Przychody EBIT Zysk brutto Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych GK BEST i GK Kredyt Inkaso. Powyżej zaprezentowano zysk brutto zamiast zysku netto, z uwagi na fakt, że w trzecim kwartale 2015 roku BEST ujął w księgach zdarzenie jednorazowe jakim było rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Tabela 15 Wybrane dane i wskaźniki połączonych jednostek symulacja na dzień (w tys. złotych) 12M 2015 BEST 12M 2015 BEST + KREDYT INAKSO Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Dług finansowy netto Płynność natychmiastowa 0,24 0,39 Dług netto/ Kapitał własny 1,26 1,40 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych GK BEST i GK Kredyt Inkaso. Konsolidacja spółek oznaczałaby nie tylko wzmocnienie pozycji na rynku i przyrost aktywów, ale także wyraźny wzrost zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego pozostałby nadal na bezpiecznym poziomie. Wykres 7 Wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu firm windykacyjnych. Wartość nominalna portfeli wierzytelności w zarządzaniu (mld zł) ,4 14,0 10,6 10 7,5 3,4 Kruk GetBack BEST Ultimo* Kredyt Inkaso DTP Źródło: Prezentacja wyników GK BEST za 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe DTP. Dążenie do przejęcia Kredyt Inkaso z punktu widzenia BEST u jest w naszej ocenie naturalną konsekwencją zmian zachodzących na rynku windykacyjnym. Powszechnie oczekuje się, że rynek wierzytelności masowych w Polsce będzie ulegał konsolidacji. Trudno przewidzieć, czy i kiedy konflikt między BEST a Zarządem Kredyt Inkaso uda się rozstrzygnąć i jakie będą tego konsekwencje. Istotne Ryzyka dla obligatariuszy Transakcja połączenia BEST i Kredyt Inkaso nie doszła do skutku z powodu konfliktu między BEST i Zarządem Kredyt Inkaso. Trudno przewidzie, czy i kiedy konflikt uda się rozstrzygnąć. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że spółka będzie musiała dokonać odpisu z tytułu spadku wartości akcji Kredyt Inkaso. Ponadto długotrwały konflikt między BEST i Kredyt Inkaso działa na szkodę obydwu spółek, szczególnie gdy spółki będą podejmować wobec siebie kolejne kroki prawne. 13

14 Realizacja potencjalnego połączenia Kredyt Inkaso ze spółką BEST będzie wymagać zgody zgromadzenia obligatariuszy Kredyt Inkaso ( ZO ) serii X, W01, W02. W przypadku jej braku, obligatariusze tych serii, za zgodą ZO, będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu. Przedterminowy wykup jakiejkolwiek wartości obligacji serii X, W01, W02 spowoduje z kolei aktywowanie kowenantów typu cross-default wszystkich innych serii, których obligatariusze nie potrzebują już zgody swoich ZO na żądanie przedterminowego wykupu. Możliwość złamania kowenantów, w sytuacji gdy połączenie odbędzie się bez uzyskania zgody obligatariuszy, skutkować może natychmiastową wymagalnością całego zadłużenia i potencjalnymi problemami z płynnością. Uważamy, że połączenie spółek, które nie zagrozi sytuacji płynnościowej Spółki, będzie jednak wymagało porozumienia z obligatariuszami serii X, W01, W02 w zakresie zgody na przeprowadzenie połączenia. Ograniczenie dostępności finansowania na skutek spadku zaufania inwestorów do obligacji lub samej grupy BEST może negatywnie wpłynąć na możliwości nabywania kolejnych portfeli i dalszy rozwój grupy, działającej na bardzo konkurencyjnym rynku. Wskaźniki finansowe GK BEST pozostają wprawdzie na bezpiecznym poziomie, ale istnieje ryzyko, że obligatariusze będą oczekiwać wyższych premii, jeśli dojdzie do kolejnych emisji długu. Ryzyko zwiększonej konkurencji na rynku wierzytelności, związane także z zainteresowaniem polskim rynkiem instytucji międzynarodowych, może prowadzić do oferowania przez Grupę BEST wyższych cen w przetargach. W naszej ocenie ryzyko wysokiego poziomu cen i trudności związanych z poczynieniem zakupów w większym stopniu zwiększają ryzyko dla akcjonariuszy (gorsze ROE), natomiast w mniejszym stopniu generują ryzyko dla obligatariuszy. Ponadto, aktualnie spółka osiąga wysoką marżę na podstawowej działalności. Marża EBIT w 2015 wyniosła 63%, w porównaniu do 64% w Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej w 4 kwartale 2015 roku i po dniu bilansowym 11 września Emitent zawarł z Agio RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki GAMEX za cenę ,00 zł, głównym aktywem spółki GAMEX są akcje Kredyt Inkaso S.A. reprezentujące 29,43% kapitału zakładowego Spółki. Łącznie Emitent posiada sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN, reprezentujące 32,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonania 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 05 stycznia 2016 r. BEST otrzymał od Kredyt Inkaso S.A. wypowiedzenie umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy w związku z połączeniem. BEST nadal dąży do połączenia z Kredyt Inkaso, co wywołało konflikt między BEST i Zarządem KI. 15 stycznia 2016 r. BEST poinformował o wynikach wyceny kapitału własnego BEST z uwzględnieniem udziałów w Gamex i posiadanych akcji Kredyt Inkaso, sporządzonej przez PwC metodą DCF na dzień 30 września 2015 r. Wartość kapitałów własnych oszacowano w przedziale od 456 do 675 mln zł (wartość środkowa równa 558,5 mln zł). 09 lutego BEST dokonał przydziału czteroletnich obligacji serii L2 o wartości nominalnej 40 mln zł oprocentowanych WIBOR + marża 3,8%. 16 marca Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji akcji skierowanej do Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W efekcie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o 36,5 mln zł. 17 marca BEST dokonał spłaty części pożyczek o wartości 36,5 mln zł, udzielonych w 2015 roku przez Akcjonariuszy. 14

15 Załącznik nr 1 - Ceny obligacji, daty odsetkowe (dane na dzień wydania raportu) Seria Cena czysta (%) Oprocentowanie Najbliższy dzień ustalenia uprawnionych Najbliższy dzień wypłaty odsetek G 99,92 WIBOR 3M + 4,7% K1 99,99 WIBOR 3M + 3,8% K2 100,4 6% K3 99,8 WIBOR 3M + 3,3% K4 98,5 WIBOR 3M + 3,5% C 100 WIBOR 6M + 4,3% L1 99,95 WIBOR 3M + 3,6% L2 99,95 WIBOR 3M + 3,8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta i GPW Catalyst. 15

16 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ( Raport ) wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy Analityka, według stanu wiedzy na dzień jego sporządzenia. Podstawą do opracowania Raportu były tylko i wyłącznie publicznie dostępne informacje na dzień sporządzenia Raportu. Przedstawione w Raporcie prognozy oraz elementy oceny oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Analityka opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Noble Securities S.A. ani żaden Analityk nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM RAPORTU ANALITYCZNEGO Analityk nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką i nie otrzymuje wynagrodzenia od Spółki. Wynagrodzenie przysługujące Analitykowi z tytułu sporządzenia Raportu należne od Noble Securities S.A. nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Nie można wykluczyć, że wynagrodzenie, które może przysługiwać w przyszłości Analitykowi od Noble Securities S.A. z innego tytułu, może być w sposób pośredni uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Wskazuje się, iż na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Noble Securities S.A. jest związana umową o świadczenie usług na rzecz Spółki. Ponadto Noble Securities S.A. informuje, że: Spółka nie jest akcjonariuszem Noble Securities S.A., Analityk nie posiada papierów wartościowych Spółki ani papierów wartościowych lub udziałów jej spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Spółki, jest możliwe, że Noble Securities S.A., jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami Noble Securities S.A., członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A. posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Spółki lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Spółki albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Spółka, Noble Securities S.A. nie wykonuje czynności dotyczących instrumentów finansowych Spółki w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek w ramach i celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe, ani Analityk, ani osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 pkt 1 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) nie pełnią funkcji w organach podmiotu będącego Spółką, ani nie zajmują stanowiska kierowniczego w tym podmiocie, ani Analityk, ani Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane nie pozostają stroną umowy ze Spółką której zakres obejmuje lub dotyczy sporządzenia Raportu. Zgodnie z wiedzą Analityka, pomiędzy Spółką a Noble Securities S.A., osobami powiązanymi z Noble Securities S.A. oraz Analitykiem nie występują inne niż wskazane w treści Raportu lub w zastrzeżeniach zamieszczonych poniżej treści Raportu powiązania lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność Raportu. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Analityk zapewnia, iż Raport został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty oraz na podstawie informacji otrzymanych od Spółki uznanych przez Analityka za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak Noble Securities S.A. ani Analityk nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu Raportu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Noble Securities S.A. ani Analityk nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie Raportu lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Raportu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Raportu nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności niż te wskazane w Raporcie. Raport ani żaden z jego zapisów nie stanowi: 16

BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016

BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016 BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016 BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 17 czerwca 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono krótki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji.

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016 17 października 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Warszawa, 19 czerwca 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja inwestorska

Grupa BEST Prezentacja inwestorska Grupa BEST Prezentacja inwestorska 19 maja 2015 r. 1 I 33 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji. Przyjęte zasady rachunkowości. Korekty w przepływach pieniężnych

Rodzaj inwestycji. Przyjęte zasady rachunkowości. Korekty w przepływach pieniężnych Jakich korekt - w zależności od przyjętych zasad rachunkowości w jednostce dominującej i grupie kapitałowej - należy dokonać w sprawozdaniu finansowym z przepływów pieniężnych? Przedstawione poniżej przepływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo