ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Młynowa 29, tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp ZATWIERDZIŁ: Zbigniew Zaniewski Dyrektor Białystok, czerwca 2013 r.

2 I. Informacje ogólne 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji organizowanych przez Centrum Szkolenia (CSZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej pzp. 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 4. Wykonawcom zaleca się poinformować Zamawiającego o pobraniu SIWZ ze strony internetowej telefonicznie: , pocztą lub faksem: Przekazanie informacji umożliwi bezpośrednie informowanie Wykonawcy o czynnościach podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania (np. o dokonaniu zmiany treści SIWZ lub treści udzielonych wyjaśnień na zapytania wykonawców). II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji, wraz z niezbędną obsługą kelnerską, organizowanych przez Centrum Szkolenia (CSZ) w Augustowie w tym również organizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich, z wykorzystaniem pomieszczenia bufetu znajdującego się na parterze w budynku ZUS w Augustowie przy ul Hożej 8 w Augustowie. 2. Zapewnienie całodziennego wyżywienia na potrzeby CSZ polega na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków (śniadanie, II śniadanie lub poczęstunek*, obiad, kolacja) na zasadzie cateringu, a w sytuacjach szczególnych również z obsługą kelnerską, według poniższych założeń: a) szacowana ilość wydawanych posiłków:) tygodniowo; 150 osobodniówek (całodzienne wyżywienie 1 osoby); b) miejscem wydawania posiłków jest bufet mieszczący się w budynku ZUS w Augustowie przy ul Hożej 8 w Augustowie; c) przewidywane godziny wydawania posiłków od poniedziałku do piątku w godzinach: wydawanie śniadań, wydawanie II śniadania lub poczęstunku *, wydawanie obiadów, wydawanie kolacji, w terminach uzgadnianych każdorazowo kolację z dodatkowym daniem gorącym (menu na kolację będzie uzgadniane indywidualne), z zastrzeżeniem, iż godziny wydawania posiłków dla poszczególnych grup szkoleniowych mogą ulec zmianie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego oraz pkt 7a c niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca oraz świadczyć usługę gastronomiczną z wykorzystaniem pomieszczeń udostępnionych przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie.

3 A. Posiłki serwowane w ramach całodziennego wyżywienia uczestników szkoleń winny być przygotowywane z zachowaniem poniższych założeń: 1. Wsad surowcowy żywienia na osobę nie może przekroczyć 100% diety obowiązującej w podróżach służbowych na terenie kraju wg wartości umownych (na dzień przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 30,00 zł), przy czym: koszt śniadania stanowi 25% całkowitej stawki całodziennego wyżywienia, II śniadania stanowi 10% całkowitej stawki całodziennego wyżywienia, koszt obiadu stanowi 40% całkowitej stawki całodziennego wyżywienia, koszt kolacji stanowi 25% całkowitej stawki całodziennego wyżywienia. Uwaga: W przypadku znacznego obniżenia kosztu wsadu Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia gramatury wydawanych posiłków lub podania dodatkowo owoców, słodyczy, ciast itp. 2. Proporcje gramaturowe serwowanych dań (wielkość gramatury dotyczące wielkości gotowych dań) na 1 osobę: 1) Śniadania - porcje śniadaniowe muszą zachowywać następującą gramaturę: a) główne składniki (np. wędlina - min. 3 rodzaje, nabiał) min. 200 g, b) dodatkowo zupa mleczna/serek/jogurt, dżemy c) dodatkowo warzywa, - 80 g, d) dodatkowo pieczywo 200 g, masło 20 g i inne, e) napoje gorące min. 200 ml (kawa, herbata) - herbata podawana w saszetkach: 2g herbaty, woda gorąca podana w dzbankach lub termosach bez ; 2) II śniadanie: ciasto lub ciasteczka w ilości min. 120 g. 3) Obiady: 3.1) Zupy porcja zawsze nie może być mniejsza niż 350 ml zupy podawane w wazach. Do zup podawany chleb w ilości min. 50 g na osobę; 3.2) Drugie danie łączna gramatura dania musi wynosić min. 500 g, z zastrzeżeniem udziałów procentowych: a) dania mięsne, rybne bądź inne zawierające elementy jarskie, np. jajko: podstawowy element (np. mięso, filet z ryby) dania musi wynosić min. 120 g, wypełnienie (np. ziemniaki, frytki, kasze, makarony) musi stanowić ok. 40% udziału w całkowitej gramaturze dania - gramatura uzależniona jest od wagi pozostałych elementów składających się na gramaturę dania o wielkości 500 g, surówki, sałatki, warzywa gotowane (minimum 2 rodzaje) gramatura porcji musi wynosić min. 150 g, b) dania garmażeryjne: podstawowy element (np. pierogi, naleśniki) musi stanowić 70% udziału w całkowitej gramaturze dania, surówki, sałatki (minimum 2 rodzaje) muszą stanowić 30% udziału w całkowitej gramaturze dania (zaleca się przygotowywanie ze świeżych warzyw), c) napoje serwowane do posiłków obiadowych muszą wynosić min. 200 ml d) dodatkowo owoce ( np. banan, jabłko, brzoskwinia itp.)

4 4) Kolacje porcje dania muszą zachowywać poniższe wytyczne gramaturowe: a) główne składniki 300 g dopuszcza się podawanie dań gorących, np. ryż z jabłkiem w ilości nie większej niż 50% całego dania, dodatkowo wędlina, jajko, nabiał itp. Dania powinny być lekkostrawne; b) dodatkowo: warzywa minimum 50g, pieczywo 200 g, masło 20 g, owoce i inne; c) napoje gorące min. 200 ml (kawa, herbata, kompot) - herbata podawana w saszetkach: 2 g herbaty, woda gorąca podana w dzbankach lub termosach bez. 3. Na wniosek uczestnika szkolenia powinna być możliwość zamiany dań mięsnych na dania wegetariańskie na czas trwania kursu. Dania wegetariańskie ustalane będą na bieżąco. 4. Śniadania oraz kolacje w formie tzw. szwedzkiego stołu dopuszczalne są po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Na zlecenie Zamawiającego, jeden raz na kurs, w ramach całodziennej stawki żywieniowej Wykonawca przygotuje kolację z dodatkowym daniem gorącym, gramatura dania powinna wynosić 300 g. 6. Inne warunki realizacji zamówienia: a) na zlecenie Zamawiającego zapewnienie poczęstunku* zamiast II śniadania w ramach, którego Wykonawca dostarczy wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, ciasto lub ciasteczka oraz przygotuje i wyda kawę i herbatę w bufecie podczas przerw lub dostarczy napoje gorące (kawa, herbata) w termosach do miejsc szkolenia (np. ul. Wybickiego 2) przyjmując założenie, że uczestnikowi przysługuje dziennie: woda mineralna gazowana lub niegazowana w ilości 500 ml oraz kubeczek jednorazowy do wody, ciasto lub ciasteczka w ilości min. 1 na osobę 1 kawa w ilości 200ml - jako dodatek cukier, śmietanka, serwetki, 1 herbata w ilości 200ml - jako dodatek cukier, cytryna, serwetki, Uwaga: W przypadku zamówienia kawy i herbaty w termosach Wykonawca dostarczy również kubeczki jednorazowego użytku i mieszadełka. b) w sytuacjach szczególnych dowóz posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w odległości do ok. 10 km od granic miasta Augustowa; c) wydawanie II śniadania w bufecie podczas przerw lub dostarczanie do miejsc szkolenia (np. ul. Wybickiego 2) wraz z asortymentem do konsumpcji np. tacki jednorazowego użytku, łyżeczki itp. d) zapewnienie całodziennego wyżywienia w soboty i w niedziele wg potrzeb i na zlecenie Zamawiającego; e) na zlecenie zamawiającego przygotowywanie oraz dowóz do miejsca szkolenia (np. ul.wybickiego 2 lub ul. Hoża 8) kolacji oraz suchych prowiantów w zamian za obiad. f) zabezpieczenie niezbędnej zastawy stołowej oraz sprzętu kuchennego do obsługi co najmniej 60 osób dziennie naczynia, mikrofalówki, itp.; g) Zamawiający zobowiązany jest do złożenia zamówienia (dla każdej z grup z osobna z wyszczególnieniem nazwy, numeru szkolenia i daty z 24 godzinnym wyprzedzeniem) o liczbie posiłków oraz o ilości wydawanego suchego prowiantu jako zamiennik za posiłki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania informacji o liczbie posiłków, najpóźniej na 3 godziny przed wydaniem określonego rodzaju posiłku. W tym przypadku, za zmniejszoną liczbę posiłków, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie;

5 h) Wykonawca winien zagwarantować płynność w obsłudze grup szkoleniowych; i) Wykonawca winien zapewnić salę konsumpcyjną na min. 70 osób z możliwością jej nieodpłatnego wykorzystania przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Sala konsumpcyjna powinna być wyposażona w stoły i krzesła umożliwiające spożycie posiłku, z zachowaniem przepisów bhp i ergonomii (wygody dla konsumentów) oraz możliwością złączenia stołów tak, aby grupa mogła razem usiąść przy posiłku; j) Wykonawca będzie realizował menu (10-cio dniowe) ułożone przez Zamawiającego, stanowiące integralną część umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. k) przedstawiony przez Zamawiającego jadłospis może ulec zmianie w sytuacjach szczególnych (np. brak możliwości zakupu produktów niezbędnych do przygotowania posiłków, nagłe, nieprzewidziane zepsucie się posiłku itp., w takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie nową propozycję menu na dane posiłki na zasadach określonych przy sporządzaniu jadłospisu). Oferowany całodzienny asortyment musi być urozmaicony w sposób zapewniający różnorodność i niepowtarzalność potraw w okresie tygodnia. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z największą starannością, zgodnie z udzielonym zamówieniem, zasadami sztuki kulinarnej, obowiązującymi przepisami i normami, ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dotrzymanie dobrej jakości wydawanych posiłków z wykorzystaniem własnego sprzętu kuchennego, zastawy stołowej (naczyń, sztućców, itp.) oraz produktów żywnościowych dostarczonych przez siebie na własny koszt, a także: a) uzyskać decyzję Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu pomieszczeń przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy, b) udostępnić na bieżąco Zamawiającemu wyniki kontroli przeprowadzanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Inspekcję Handlową, c) pokrywać koszty szkód wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, powstałych w związku z działalnością Wykonawcy, d) pokrywać koszty napraw i bieżących remontów przekazanego w użytkowanie sprzętu oraz zajmowanych pomieszczeń, e) dokonywać na bieżąco i we własnym zakresie wywozu nieczystości płynnych (zlewek). 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do kwoty zł netto polegającego na zapewnieniu wyżywienia uczestnikom szkoleń, narad, spotkań roboczych i konferencji w średniej ilości 480 osobodniówek na czas trwania umowy przy założeniu, że wsad surowcowy nie może być wyższy niż 200% diety obowiązującej przy podróżach służbowych na terenie kraju, a marża wykonawcy nie może być wyższa niż 100% diety obowiązującej przy podróżach służbowych na terenie kraju. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czystości, prawidłowości wydawanych posiłków zgodnie z umową, jakości obsługi przez powołaną w tym celu komisję składającą się z przedstawicieli Inspektoratu lub CSZ i Wykonawcy. 11. Koszt wsadu może ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu wysokości diety obowiązującej przy podróżach służbowych na terenie kraju, jednak nie więcej niż o wysokość wzrostu diety. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o nowej stawce wsadu oraz terminie jej wprowadzenia. Pozostałe składniki wynagrodzenia Wykonawcy są stałe w okresie trwania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. 12. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.

6 13. Wykonawca zobowiązany będzie do najmu pomieszczeń przeznaczonych na organizację wyżywienia w budynku Inspektoratu ZUS w Augustowie przy ul Hożej 8 o łącznej powierzchni 52,20 m 2 na zasadach określonych we wzorze umowy. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom, tj. winien wskazać zakres czynności jakie powierzy podwykonawcy [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym]. 17. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków, Usługi bufetowe, Usługi dostarczania posiłków, Usługi przygotowywania posiłków. III. Termin wykonania zamówienia od dnia wskazanego w umowie, jednak nie później niż od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i oświadczy, że spełnia w/w warunek. 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. UWAGA: poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na wydawaniu posiłków w postaci zupy oraz drugiego dania dla min. 50 osób dziennie, średnio min. 3 razy w ciągu tygodnia przez okres min. 1 roku. 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że: a) dysponuje zapleczem kuchennym, w którym przygotowywane będą dostarczane posiłki; b) osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na stanowiskach kucharzy mają wykształcenie gastronomiczne;

7 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 pzp. 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp. 2. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, oraz, że dysponuje zapleczem kuchennym, w którym przygotowywane będą dostarczane posiłki, a także że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na stanowiskach kucharzy mają wykształcenie gastronomiczne [zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]; 1.2. wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane[wg załącznika nr 2 do SIWZ], oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [zawartego na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]; 2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

8 w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [dotyczy podmiotów zbiorowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz z późn. zm.)]; 2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: 4.1 Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów, o których mowa: a) w rozdz. V pkt SIWZ składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w rozdz. V SIWZ pkt 2.6 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9 4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty zastępujące winny być wystawione odpowiednio w terminach zastrzeżonych dla dokumentów zastępowanych. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. Zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. VI. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ); 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, oraz odpowiednio w formie określonej w pkt Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5. Załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty): 5.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, z zastrzeżeniem pkt poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 5.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach; 5.4 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę

10 6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Zamawiający zaleca, aby: każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich), wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafkę (podpis) należy nanieść w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 8.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 8.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 8.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 8.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 8.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 8.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 8.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 9. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:

11 9.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum); 9.2 wszelka korespondencja i rozliczenia były dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem; 9.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 9.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie dokumenty wymienione w pkt i 2.7 lub 4.1 rozdz. V SIWZ; dokument wymieniony w pkt 1.2 rozdz. V podmioty składają wspólnie; 9.5 w przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentów określonych w pkt 9.4 dotyczących wykonawcy, kopie były poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 9.6 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. Termin związania ofertą Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 30 sierpnia 2013 r. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę zaleca się złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok, budynek B, II piętro pok. 201, w terminie najpóźniej do dnia 03 lipca 2013 r., do godz Kopertę zaleca się zaadresować jak niżej: ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok Oferta na organizację całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03 lipca 2013 r. GODZ Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej zaleca się przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok Oferta na organizację całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU DYREKTORA ZUS, BUDYNEK B, II P., POK. 201, DO DNIA 03 lipca 2013 r., DO GODZ Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

12 1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lipca 2013 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są Andrzej Wiśniewski i Waldemar Dąbkowski, tel , faks , oraz Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: ZUS Oddział w Białymstoku, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Młynowa 29, Białystok, faksy przesyłać na numer , zaś listy elektroniczne na adres e- mail: lub Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz jej zmian, a także w przypadku, jeżeli Zamawiający zażąda przekazania wiadomości w tej formie. 3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian. 6. Dokonane wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej a także zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. X. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert.

13 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami i na warunkach określonych w rozdziale II SIWZ oraz we wzorze umowy. 2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną (z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów, promocji itp.) łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3. Wyliczenie ceny winno być dokonane według następującego wzoru: C of. = [(90 x osobodniówka z II śniadaniem) + (60 x osobodniówka z poczęstunkiem)] x 88, w którym poszczególne elementy wzoru oznaczają: C of. cena ofertowa, osobodniówka cena za całodzienne wyżywienie jednej osoby 90 przewidywana ilość osobodniówek z II śniadaniem w ciągu 1 tygodnia 60 przewidywana ilość osobodniówek z poczęstunkiem w ciągu 1 tygodnia osobodniówka z II śniadaniem wartość wyżywienia jednej osoby w ciągu dnia w skład którego wchodzi: cena jednostkowa za śniadanie, II śniadanie, obiad i kolację, osobodniówka z poczęstunkiem wartość wyżywienia jednej osoby w ciągu dnia w skład którego wchodzi: cena jednostkowa za śniadanie, poczęstunek, obiad i kolację, 88 przewidywana ilość tygodni organizowania posiłków dla uczestników szkoleń przypadająca w okresie trwania umowy. 4. Strony ustalają, iż szacowana ilość usług gastronomicznych objętych przedmiotem zamówienia stanowi wielkość maksymalną, rzeczywiste ilości zamówionych usług mogą być mniejsze. Zamawiający nie gwarantuje wyczerpania maksymalnej wartości umowy, a Wykonawca nie może skutecznie wnosić z tego tytułu roszczeń. 5. W przypadku omyłki przyjmuje się, iż prawidłowo podano ceny jednostkowe posiłków określone w pkt 2 formularza ofertowego. 6. Ceny w ofercie winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena ofertowa (Cof) - 100% 1a. Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych ofertach liczonych wg wzoru: C of = gdzie: C min C of bad x 100 pkt

14 C of bad cena ofertowa brutto, C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. 3. Jeżeli okaże się, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną całodziennego wyżywienia 1 osoby. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w danej części odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1). wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert albo o unieważnieniu postępowania, 2). wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz którzy zostali wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, 3). terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje skorzystania z instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI pzp, tj. odwołanie i skarga.

15 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 pzp. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

16 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy /Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ OFERTA Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ul. Młynowa Białystok Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji organizowanych przez Centrum Szkolenia (CSZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy, iż: 1. oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę ofertową -... zł brutto, słownie...zł, wraz z należnym podatkiem VAT wyliczoną zgodnie z pkt 3 rozdz. XI SIWZ, tj. wg wzoru: [(90x.. 1 ) + (60 x.. 2 )] x 88; 2. ceny jednostkowe posiłków wynikające z powyższej ceny ofertowej wynoszą: śniadanie:... zł brutto, słownie...zł, wraz z należnym podatkiem VAT; II śniadanie:... zł brutto, słownie...zł, wraz z należnym podatkiem VAT poczęstunek:... zł brutto, słownie...zł, wraz z należnym podatkiem VAT; obiad:... zł brutto, słownie...zł, wraz z należnym podatkiem VAT; kolacja:... zł brutto, słownie...zł, wraz z należnym podatkiem VAT; 3. usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonywać będziemy od dnia wskazanego w umowie, jednak nie później niż od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.; 4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 5. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm..), w tym: - dysponujemy zapleczem kuchennym, w którym przygotowywane będą dostarczane posiłki; 1 należy wstawić cenę jednostkową brutto osobodniówki z II śniadaniem wartość wyżywienia jednej osoby w ciągu dnia w skład którego wchodzi: cena jednostkowa za śniadanie, II śniadanie, obiad i kolację 2 należy wstawić cenę jednostkową brutto osobodniówki z poczęstunkiem wartość wyżywienia jednej osoby w ciągu dnia w skład którego wchodzi: cena jednostkowa za śniadanie, poczęstunek, obiad i kolację

17 - osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na stanowiskach kucharzy mają wykształcenie gastronomiczne. 6. brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 7. należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w związku z tym składamy / nie składamy* listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej; 8. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonywanie usługi następować będzie w cyklu miesięcznym w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na zasadach określonych we wzorze umowy; 9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 10. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 11. zamówienie będziemy wykonywać z udziałem podwykonawców w części**: a)... b) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 13. oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr...; 14. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***: a)... b)... c)... d)... e) tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje****: a)... b)... Uwaga:... /podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/ * niepotrzebne skreślić, ** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy, jeżeli ma zamiar korzystać z podwykonawstwa winien wskazać zakres czynności jakie powierzy podwykonawcy, *** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ, **** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat upływem terminu składania ofert Nazwa i adres Wykonawcy:... Termin realizacji zamówienia (podać okres w którym zamówienie było L.p. Przedmiot zamówienia Rozpoczęcie (dzień, miesiąc i rok) realizowane) Zakończenie (dzień, miesiąc i rok) Podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana lub jest wykonywana UWAGA: - w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie doświadczenia należy wskazać co najmniej jedno zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia, poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na wydawaniu posiłków w postaci zupy oraz drugiego dania dla min. 50 osób dziennie, średnio min. 3 razy w ciągu tygodnia przez okres min 1 roku. - do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.... /Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/

19 Załącznik nr 3 do SIWZ umowa (wzór) zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, reprezentowanym przez: zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym, a:... z siedzibą w... reprezentowanym przez: zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 Postanowienia ogólne i przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji, wraz z niezbędną obsługą kelnerską, organizowanych przez Centrum Szkolenia w Augustowie, w tym również organizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich, z wykorzystaniem pomieszczenia bufetu Inspektoratu ZUS znajdującego się na parterze w budynku przy ul Hożej 8 w Augustowie. 2 Warunki realizacji umowy w zakresie organizacji wyżywienia 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z największą starannością, zgodnie z udzielonym zamówieniem, zasadami sztuki kulinarnej, obowiązującymi przepisami i normami, ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dotrzymanie dobrej jakości wydawanych posiłków z wykorzystaniem własnego sprzętu kuchennego, zastawy stołowej (naczyń, sztućców, itp.) oraz produktów żywnościowych dostarczonych przez siebie na własny koszt, a także: a) uzyskać decyzję Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu pomieszczeń przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy, b) udostępnić na bieżąco Zamawiającemu wyniki kontroli przeprowadzanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Inspekcję Handlową, c) pokrywać koszty szkód wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, powstałych w związku z działalnością Wykonawcy, d) pokrywać koszty napraw i bieżących remontów przekazanego w użytkowanie sprzętu oraz zajmowanych pomieszczeń, e) dokonywać na bieżąco i we własnym zakresie wywozu nieczystości płynnych (zlewek). 3. Dzienny wsad surowcowy żywienia na osobę nie może być mniejszy niż 30,00 zł.

20 4. Koszt wsadu może ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu wysokości diety obowiązującej przy podróżach służbowych na terenie kraju, jednak nie więcej niż o wysokość wzrostu diety. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o nowej stawce wsadu oraz terminie jej wprowadzenia. Pozostałe składniki wynagrodzenia Wykonawcy są stałe w okresie trwania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czystości, prawidłowości wydawanych posiłków zgodnie z umową, jakości obsługi przez powołaną w tym celu komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego. 6. Strony ustalają, że szacowana ilość wydawania posiłków 150 osobodniówek tygodniowo objętych przedmiotem umowy stanowi wielkość maksymalną, rzeczywiste ilości zamawianych usług mogą być mniejsze. 3 Warunki realizacji umowy w zakresie najmu/udostępnienia 1. Zamawiający: a) wynajmie Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na organizację wyżywienia w budynku Inspektoratu ZUS w Augustowie przy ul Hożej 8 o łącznej powierzchni 52,2 m 2, na którą składa się: bufet o pow. 7,1 m 2 ; kuchnia o pow. 9,9 m 2 ; zaplecze kuchenne (3 magazyny, korytarz, wc, pokój personelu) o pow. 35,2 m 2. b) udostępni Wykonawcy: salę bufetową o pow. 45,4 m 2, oraz meble oraz sprzęt szczegółowo określony w załączniku nr 4 do umowy. w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z potrzebami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartymi w rozdziale II SIWZ, na następujących zasadach: Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu/udostępnienia z zachowaniem należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności, konserwacja i remonty bieżące przedmiotu najmu/udostępnienia wykonywane będą przez Wykonawcę na jego koszt z częstotliwością zgodną z zasadami gospodarczego przeznaczenia, Wykonawca może korzystać z udostępnionych mebli i sprzętu tylko w budynku Inspektoratu ZUS w Augustowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za przedmiot najmu/udostępnienia. W przypadku wystąpienia szkód w przedmiocie najmu/udostępnienia Wykonawca zobowiązany będzie do ich pokrycia w ciągu 30 dni od stwierdzenia szkody, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć udostępniony sprzęt przed kradzieżą i zniszczeniem, utrzymywać czystość i estetykę w sali konsumpcyjnej. Dostosowanie do wymogów sanitarnych udostępnionych, wynajmowanych od Zamawiającego pomieszczeń (np. malowanie) należy do Wykonawcy 2. Czynsz za miesiąc bieżący w wysokości 380,00 zł brutto, który uwzględnia koszty ogrzewania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo