OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Młyńska 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejscowość: Krotoszyn Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Joanna Raczyńska Tel.: (062) Faks: (062) Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą hospitalizowanych SPZOZ w Krotoszy II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr 17 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Dystrybucja posiłków dla pacjentów szpitala w Krotoszy będzie się odbywała do następujących miejsc: -Szpital w Krotoszy przy ul. Bolewskiego 8:, -Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy ul. Bolewskiego Szpital w Krotoszy przy ul. Mickiewicza 21: -Szpital w Koźmi przy ul. Stęszewskiego 2 i 9: Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

4 4/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

5 5/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządza, dostarcza i dystrybucja posiłków na oddziały szpitalne oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień : Kod usługi gotowania posiłków Kod usługi przygotowywania posiłków Kod usługi dowożenia posiłków 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 4. Zamawiający dopuszcza składa ofert wariantowych. 5. Wykonawca powin wskazać w ofercie (Formularz ofertowy - załącznik nr 2 ) część zamówienia, której wykona zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że usługa sporządzania, dostarczania i dystrybucji posiłków może być wykonywana przez podwykonawcę w części dotyczącej sporządzania posiłków. 6. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych będzie następował min. 3 razy w tygodniu. 7. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgod z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie tj. normami na składniki pokarmowe i produkty spożywcze dla chorych i pensjonariuszy w zakładach służby zdrowia. 8. Sporządza, dostarcza i dystrybucja posiłków odbywać się będzie z uwzględm diet specjalnych w systemie termosowym do kuchenek oddziałowych. Dostarczone posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, odpowiadać rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i zdrowotnym. 9. Dystrybucja posiłków dla pacjentów szpitala w Krotoszy będzie się odbywała do następujących miejsc: Szpital w Krotoszy przy ul. Bolewskiego 8: - Oddział Położniczy - liczba łóżek Oddział Ginekologiczny - liczba łóżek Oddział Dziecięcy - liczba łóżek Stacja Dializ 12 stanowisk Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy ul. Bolewskiego 14 - liczba łóżek - 30 Szpital w Krotoszy przy ul. Mickiewicza 21: - Oddział Wewnętrzny - liczba łóżek Oddział Chirurgiczny - liczba łóżek Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - liczba łóżek - 6 Szpital w Koźmi przy ul. Stęszewskiego 2 i 9: - Pododdział Opieki Średnioterminowej Oddziału Wewnętrznego - liczba łóżek Oddział Rehabilitacyjny - liczba łóżek - 45 Harmonogram dostaw zgod z załącznikiem nr 9 i w godzinach podanych w 8 pkt 1 projektu umowy. 10. Posiłki dostarczane będą na podstawie pisemnego, dziennego zapotrzebowania składanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Zestawie ilości diet z poszczególnych oddziałów szpitala na każdy dzień do poprzedgo dnia z zastrzeżem możliwości wprowadzenia korekt. 11. Całodzienne żywie pacjentów sporządzane będzie na podstawie: a) uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą całodobowego jadłospisu dekadowego żywienia chorych w szpitalu, b) uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą diet, w tym diet indywidualnych, które będą wykonywane wyłącz na polece lekarza. Sporządza jadłospisów leży po stro Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego jadłospisy dekadowe, a wszelkie dokonywane zmiany muszą być zgłoszone dietetyczce szpitala. 12. Przewidywana ilość : a/ całodobowych, miesięcznych posiłków wynosi sztuk, w skład których wchodzą rodzaje diet i uśrednione potrzeby ilościowe. Zestawie ilościowo rodzajowe posiłków przedstawia tabela miesięcznego zestawienia posiłków stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Na całodobowe wyżywie składają się : 3 posiłki dla dorosłych, 5 posiłków dla dzieci. b/ posiłki dla pacjentów Stacji Dializ wynosi 450 szt/mies, każdy win składać się z kanapki pieczywa pszennego -50 g (2 sztuki), masło 15 g, wędlina 35 g ( 2 plastry) c/podwieczorek lekki posiłek węglowodanowy dla kobiet ciężarnych i karmiących wynosi 570 szt/mies. które mogą się składać z jednego z posiłków: owoc -100 g, lub jogurt owocowy 150g, lub babka 100g, lub placek drożdżowy 100g, lub rogal 100g lub bułka mleczna 100g, lub budyń 100g, lub galaretka 100g, lub kruche ciastka 100g, lub wafelek 100g. W okresie trwania umowy realizacja zamówienia będzie uzależniona wyłącz od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego określonego rodzajem i zakresem zakontraktowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych. 13. Wykonawca zabezpieczy każdy oddział szpitalny w suchy prowiant dla pacjentów nowo przyjętych, składający się :

6 6/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL - suchej herbaty 1 op. - margaryna RAMA 1 op. - dżem 1 słoik - pasztet 1 op. - ser topiony 1 szt. - kaszka manna, kleik ryżowy 1 op. - suchary 1 op. - budyń w proszku 1 op. który dostarczony będzie według potrzeb (zużycia) Zamawiającego i rozliczany jako koszt porcji śniadania lub kolacji, w zależności od wykorzystania. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany artykułów spożywczych przed upływem terminu ich ważności. 14. Cena przedmiotu zamówienia powinna zawierać koszt wykonania, transportu i dystrybucji posiłków przez Wykonawcę, odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych. 15. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykona posiłków w kuchni Wykonawcy, b) dowóz przez Wykonawcę posiłków w termosach samochodem do tego przeznaczonym, c) dostarcze i dystrybucję posiłków z rozdziałem na poszczególne oddziały, do kuchenek oddziałowych, d) mycie i dezynfekcja termosów i innych urządzeń będących w użyciu do świadczenia usług odbywać się będzie w kuchni Wykonawcy. e) odbiór resztek pokarmowych i ich utylizację. 16. Produkcja, dostawa i dystrybucja posiłków odbywać się będzie zgod z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.. Wykonawca w pełni odpowiada za zgodne z normami żywie oraz przestrzega przepisów sanitarno epidemiologicznych oraz wszelkich innych przepisów wynikających z prowadzonej działalności w przebiegu procesu technologicznego i dystrybucji. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców, przebiegu procesów technologicznych oraz zgodności rodzaju posiłków, norm dziennych racji pokarmowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zwrotu żywności na podstawie odpowiedgo protokołu (załącznik nr 11) w przypadku stwierdzenia prawidłowości ilościowych i jakościowych. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być w trybie pilnym dostarczone posiłki właściwe. 18. Wykonawca przed wydam posiłków do spożycia pobiera próbki żywnościowe zgod Ustawą o zmia ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz których innych ustaw z dnia r. (Dz.U. z 2010 r., nr 21 poz.105. ). 19. Posiłki wykonywane i wydawane będą pod nadzorem dietetyka Wykonawcy, a odbierane przez personel obsługi kuchenek poszczególnych oddziałów szpitala pod nadzorem dietetyka Zamawiającego. 20. Oferent zobowiązany jest wykazać się stosowną dokumentacją, zatwierdzoną przez SANEPID, dotyczącą kuchni, w której przygotowywane będą posiłki dla szpitala. 21. Wykonawca przedstawi plan awaryjny na wypadek awarii w kuchni Wykonawcy lub braku dojazdu w związku z warunkami atmosferycznymi. 22. Minimalna wartość produktów do przygotowania posiłku ( wsadu do kotła )wynosi dla: a) osobodnia 6,50 zł brutto słow:( sześć złotych 50/100). b) posiłku dla pacjentów stacji dializ 0,76 zł brutto słow:( siedemdziesiąt sześć groszy) c) posiłek - lekki posiłek węglowodanowy dla kobiet ciężarnych i karmiących 1,10 zł brutto słow:( jeden złotych 10/100 ). 23. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, któremu zosta udzielone zamówie wyposażył szpital na swój koszt w zbędny sprzęt do dystrybucji posiłków tj. : - wózki do dystrybucji posiłków podgrzewane - 1 szt. - czajnik elektryczny - 10 szt. - mikser - 1 szt. - kuchenka mikrofalowa - 3 szt. 24. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca powin dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadcze o stosowaniu w zakładzie zasad GHP, GMP. dokument potwierdzający wdroże systemu HACCP lub dokument potwierdzający że system HACCP jest w trakcie wdrożenia. propozycja jadłospisu dekadowego dla diety podstawowej i diety wątrobowej. dokumenty uprawniające do prowadzenia cateringu na potrzeby jednostek szpitalnych lub decyzja wydana przez Państwową Inspekcję Sanitarną na produkcję i dostarcza posiłków do zakładów żywienia zbiorowego, w tym zakładów opieki zdrowotnej.

7 7/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL dokument stwierdzający, że kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki dla szpitala spełniają wymogi stawiane przepisami prawa a potwierdzone opinią SANEPID. decyzja wydana przez PIS dopuszczająca środki transportu (min. 2 samochody) do przewożenia artykułów spożywczych na oddziały szpitalne.

8 8/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 36 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

9 9/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wadium na całość przddmiotu zamówienia wynosi: ,00 zł Zabezpiecze należytego wykonania umowy - 3% ceny ofertowej. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Zamówie będzie finansowane w całości ze środków Zamawiającego. Płatności będą dokonywane w PLN. Faktury częściowe wystawiane za wykona usługi za dany miesiąc kalendarzowy płatne w termi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odsieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspól, oddziel musi udokumentować, że podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a że sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki, c) oferta musi być podpisana w i sposób, by praw zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspól, d) wykonawcy występujący wspól muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele nijszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udziele przedmiotowego zamówienia publicznego stosowny dokument należy dołączyć do oferty. e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącz z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca powin dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadcze o stosowaniu w zakładzie zasad GHP, GMP. dokument potwierdzający wdroże systemu HACCP lub dokument potwierdzający że system HACCP jest w trakcie wdrożenia. propozycja jadłospisu dekadowego dla diety podstawowej i diety wątrobowej. dokumenty uprawniające do prowadzenia cateringu na potrzeby jednostek szpitalnych lub decyzja wydana przez Państwową Inspekcję Sanitarną na produkcję i dostarcza posiłków do zakładów żywienia zbiorowego, w tym zakładów opieki zdrowotnej. dokument stwierdzający, że kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki dla szpitala spełniają wymogi stawiane przepisami prawa a potwierdzone opinią SANEPID. decyzja wydana przez PIS dopuszczająca środki transportu (min. 2 samochody) do przewożenia artykułów spożywczych na oddziały szpitalne. III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

10 10/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnia do wykonywania okręslonej działności lub czynności oraz podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp wykonawcy zobowiązani są przedłożyć nastepujące dokumenty: 1. Oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 oraz oświadcze o braku podstaw do wykluczenia z powodu spełnia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz. U. z 2007 r., Nr 223,poz oraz 2008, nr 171, poz. 1058/ - załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z wykorzystam wzoru załącznik nr Aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam podatków, lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): O zamówie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, dotyczące: - sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z tytułu szkód osobowych i rzeczowych (w tym OC za produkt zatrucia pokarmowe) w wysokości co najmj ,00 zł brutto na wszystkie zdarzenia. Wykonawca, któremu zosta udzielone zamówie zobowiązany będzie do zwiększenia kwoty ubezpieczenia do wartości 1 mln zł brutto na wszystkie zdarzenia i dostarczenia Zamawiającemu polisy przed podpisam umowy. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych, dostaw/usług* w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że te Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): O zamówie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmj 1 usługę w

11 11/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystam wzoru załącznik nr 4 do SIWZ./ wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podam ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgod ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone z wykorzystam wzoru załącznik nr 4 do SIWZ*. - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z wykorzystam wzoru załącznik nr 5 do SIWZ. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadcze usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystam wzoru załącznik nr 6 do SIWZ.*. - Oświadcze, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń z wykorzystam wzoru załącznik nr 6 do SIWZ*. zakresie żywienia zbiorowego dotyczącego służby zdrowia, o wartości brutto min ,00 PLN. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w szczególności : - pomieszczem do przygotowania posiłków (tj. kuchnią); - sprzętem, urządzeniami (wykaz wg załącznika nr 5) i środkami transportu (min. 2 samochody) zbędne do wykonania zamówienia; - osobami, które posiadają kwalifikacje zbędne do wykonania zamówienia, tj: min. 2 dietetykami o wykształceniu technik dietetyk, min. 4 kucharzy min. 4 pomoce kuchenne, min. 2 kierowców. Uwaga : forma zatrudnia ma wpływu na speł warunków. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

12 12/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

13 13/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

14 14/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Cena wykonanwia przedmiotu zamówienia Niezmienność cen Wsad do kotła 5 4. Odległość kuchni, w której będzie realizowane zamówie do obiektu szpitalnego przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszy IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) RZP-V/1/21/10 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 25/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 15:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

15 15/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 26/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 26/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00 LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Miejsce (jeżeli dotyczy): SALA KONFERENCYJNA SPZOZ W KROTOSZYNIE, UL. MŁYŃSKA 2 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) URSZULA DELIKAT JOANNA RACZYŃSKA MARTA ANDLER ROMAN GALEWSKI

16 16/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2013 ROK VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA UL. POSTĘPU 17A Miejscowość: WARSZAWA Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Każdemu wykonawcy, a że innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może pość szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują rówż organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17 17/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - DEPARTAMENT ODWOŁAŃ UL. POSTĘPU 17A Miejscowość: WARSZAWA Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 16/07/2010 (dd/mm/rrrr)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo