GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA"

Transkrypt

1 Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê nie rozwi¹ e. s. 15 Jak zwierzêta w klatce Temat bezdomnoœci powraca najczêœciej w okresie zimowym. Rozmawialiœmy z osobami mieszkaj¹cymi w krotoszyñskiej noclegowni, którzy opowiedzieli nam o przyczynach swojej bezdomnoœci. s. 22 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 7 (982) 18 lutego 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Krotoszyn Porz¹dek z kotami Pod koniec grudnia w bloku przy ul. Kobyliñskiej 40-letniej kobiecie odebrano 20 kotów. Jak wygl¹da sytuacja dzisiaj? 6 KoŸmin Zniszczone uprawy So³tys Szymanowa Ryszard Kowal twierdzi, e zwierzyna leœna niszczy uprawy, a wyp³acane odszkodowania s¹ za ma³e. 7 9 lutego w gminie Krotoszyn dosz³o do dwóch zdarzeñ kryminalnych z udzia- ³em nieletnich. Piêtnastolatek pobi³ w³aœciciela sklepu i ukrad³ skrzynkê piwa. Trzej inni nastolatkowie pobili 18-letniego mê czyznê. 4 Kobylin 135 drzew do wycinki Na trasie Kuklinów Rojew oraz w miejscowoœci Górka Powiatowy Zarz¹d Dróg ma zamiar wyci¹æ ponad 100 drzew. 8 Wygraj zegarek! Rozdra ew W ho³dzie powstañcom 2 lutego mia³y miejsce gminne obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystoœci by³y bardzo bogate. 9 szczegó³y na s. 2 Zduny Nadal jest ba³agan? Mieszkañcy twierdz¹, e na cmentarzu nadal jest ba³agan. Stawiaj¹ kolejne zarzuty proboszczowi A. Nowakowi. 11 Kobylin Rezygnacja komendanta Z dniem 28 lutego z funkcji komendanta OSP rezygnuje Stanis³aw Fr¹ckowiak. Co dalej z kobyliñsk¹ jednostk¹? 29 REKLAMA P.W.P ÓCIENNICZAK Wszyscy nieletni odpowiedz¹ za swoje czyny przed s¹dem rodzinnym (inscenizacja) Samobójstwo w walentynki 24-letni Marek powiesi³ siê 14 lutego na strychu budynku przy ul. KoŸmiñskiej w Krotoszynie. Ch³opaka oko³o godz znalaz³a matka. Nie wiemy, co by³o przyczyn¹ tego tragicznego zdarzenia mówi prokurator Agata Kopczyñska. To ju trzecie w tym roku samobójstwo na terenie powiatu krotoszyñskiego. s. 4

2 2 Sprawy Filmowej. Telegraf Krotoszyn. 20 lutego o w kinie Przedwioœnie odbêdzie siê seans-niespodzianka dla seniorów w ramach adresowanej do nich Akademii STOP. Krotoszyn. W ka d¹ sobotê o Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej oraz Rada Osiedla nr 7 zapraszaj¹ wszystkich chêtnych na spacery z kijkami do nordic walking. Zajêcia prowadzi krotoszynianin Jan Pawlik. Start z si³owni zewnêtrznej przy deptaku wiod¹cym na B³onie. STOP. Krotoszyn. Oœrodek Szkolenia Zawodowego og³asza nabór kandydatów na bezp³atne szkolenia (grafik ma³ej poligrafii, spawacz TIG, operator wózka wid³owego z ³adowark¹ teleskopow¹). Zg³oszenia do koñca lutego przyjmowane s¹ w OSZ (ul. Kobyliñska 10a), tel. ( ) b¹dÿ mailowo STOP. Krotoszyn. 1 marca o rozpocznie siê XX jubileuszowy rajd Szukanie Wiosny, organizowany przez ko³o miejskie PTTK, klub turystyki górskiej Koliba oraz zarz¹d oddzia³u PTTK. Zbiórka przed muzeum. STOP. Kobylin. Do 20 lutego w pokoju nr 1 urzêdu miejskiego mog¹ zg³aszaæ siê osoby zainteresowane podjêciem pracy (od 1 marca br. na okres szeœciu miesiêcy) przy utrzymywaniu miasta w czystoœci i dbaniu o zieleñ. STOP. Zduny. Na stronie www gminy umieszczono wyniki konkursu na dofinansowanie zadañ z zakresu sportu. W tym roku gmina przeznaczy³a na ten cel 70 tys. z³. STOP. Plebiscyt Rzeczy Kariera czeka Wroneckiego! Dwa dni temu zakoñczy³ siê zorganizowany przez nasz¹ gazetê plebiscyt na cz³owieka z przysz³oœci¹, czyli takiego, który w najbli szych latach w yciu publicznym Krotoszyna odegra najwiêksz¹ rolê. Wed³ug Czytelników bêdzie to Waldemar Wronecki. Do startu w plebiscycie Kto zrobi wielk¹ karierê? zosta³o wytypowanych jedenastu m³odych polityków i mened erów, którzy zdaniem Rzeczy Krotoszyñskiej charakteryzuj¹ siê nieprzeciêtnymi aspiracjami i wynikami pracy. Na liœcie znaleÿli siê: sekretarz gminy Krotoszyn Beata Pospiech, radna miejska Natalia Robakowska, radna powiatowa Renata Zych-Kordus, radny powiatowy i dyrektor Zdunowskiego Oœrodka Kultury Tomasz Chudy, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Jacek Cierniewski, radny 1.Waldemar Wronecki, urzêdnik powiatowy 32 % 2.Renata Zych-Kordus, radna powiatowa 17,7 % W CZYM RZECZ? miejski Tomasz G³uch, naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej w krotoszyñskim magistracie Micha³ Kurek, dyrektor M³odzie owego Oœrodka Wychowawczego w KoŸminie Pawe³ Rudnicki, so³tys Dzier anowa i kierownik w Domu Pomocy Spo- ³ecznej w Baszkowie Krzysztof Szczotka, pracownik wydzia³u rozwoju, promocji, kultury i sportu starostwa Waldemar Wronecki oraz radny miejski Mi³osz Zwierzyk. G³osowanie trwa³o od 3 do 16 lutego. W sumie nades³ano oko³o 600 sms-ów. (aga) 3.Micha³ Kurek, urzêdnik miejski 11,1 % Sza³ zosta³ naczelnikiem 17 lutego naczelnik Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie podinsp. Karol Budziñski, przeszed³ na emeryturê. Nowym naczelnikiem zosta³ dotychczasowy rzecznik prasowy komendy W. Sza³ (47 l.). Od 1997 r. pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie. By³ dzielnicowym, asystentem, specjalist¹, ekspertem w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego oraz rzecznikiem prasowym. Jego obowi¹zki przej¹³ dotychczasowy zastêpca Piotr Szczepaniak. (szyn) Wygraj zegarek! Z okazji Dnia Kobiet nasza redakcja wraz z firm¹ Jubilerstwo pana Grzegorza KaŸmierczaka rozpoczyna konkurs, w którym mo na wygraæ ekskluzywny zegarek wart ponad 600 z³. Przez trzy wydania (zacz¹wszy od obecnego) bêdziemy umieszczaæ ukryte w ró nych miejscach gazety kolejno trzy fragmenty zdjêcia zegarka. By wygraæ konkurs, nale y wyci¹æ poszczególne czêœci fotografii, skompletowaæ je i nakleiæ na kartkê pocztow¹, po czym przynieœæ lub nades³aæ pod adres naszej redakcji. Na kartki czekamy do 6 marca. Prosimy o umieszczenie swojego nr telefonu. Spoœród otrzymanych zg³oszeñ zostanie wylosowany zwyciêzca. (aga) KoŸmin Kolêdy u Œw. Wawrzyñca 19 stycznia po po³udniu w koœciele pw. Œw. Wawrzyñca w KoŸminie odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek. Gospodarzem niedzielnego koncertu by³ koÿmiñski Chór Mieszany im. Czes³awa Czypickiego. Jego dyrygentka Gabriela Dopiera³a powita³a obecne w koœciele zespo³y oraz publicznoœæ. Oprócz koÿmiñskiego chóru zaprezentowa³y siê dzieci z zespo³u Do-Re-Mi oraz m³odzie zgrupy Seven. Tradycyjne pieœni bo onarodzeniowe przeplata- ³y siê z nowoczesnymi pastora³kami, ywio³owo œpiewanymi przez dzieci. Ksi¹dz Zygmunt Lewandowski, proboszcz parafii p.w. Œw. Wawrzyñca, by³ pod du ym wra eniem kolêdowania. Mam nadziejê, e takie koncerty stan¹ siê nasz¹ tradycj¹ powiedzia³. (traw) Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 14 lutego na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,19 z³ 5,28 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,70 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,19 z³ 5,26 z³ 5,28 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,27 z³ 5,37 z³ 2,69 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,29 z³ 5,64 z³ 5,39 z³ 2,79 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,32 z³ 5,65 z³ 5,37 z³ 2,69 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,19 z³ 5,39 z³ 5,25 z³ 2,65 z³ Walkoholowych libacjach m³odzie y (piszemy o tym na s. 15). Problem stale siê nasila. I choæ policyjne statystyki oraz niewielka liczba m³odych pacjentów w poradni leczenia uzale - nieñ tego nie potwierdzaj¹, zdaniem wielu osób suche liczby w aden sposób nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœci. Niepokoi nie tylko fakt, i coraz wiêcej gimnazjalistów siêga po u ywki i alkohol, ale równie to, e wiêkszoœæ z nich nie czuje z tego powodu adnej skruchy ani za enowania. Jest odwrotnie. Zdaniem Paw³a Rybackiego z poradni leczenia uzale nieñ, podczas pogadanek urz¹dzanych w szko³ach uczniowie bez jakiegokolwiek skrêpowania opowiadaj¹ o swoich alkoholowych libacjach i chwal¹ siê nimi. To przecie tylko alkohol, ka dy go pije mówi¹ i lekcewa ¹co wzruszaj¹ ramionami. Radny Grzegorz Majchszak relacjonowa³ na posiedzeniu jednej z komisji rady miasta, e zesz³ego lata ca³e grupy dzieciaków paradowa³y po basenie z piwem w rêkach. Nazwa³ to zjawisko prawdziw¹ plag¹. Pó³ roku póÿniej, w sylwestrow¹ noc, radny ze zdumieniem obserwowa³ podobn¹ sytuacjê na krotoszyñskim rynku. Gdzie tkwi przyczyna tego problemu? W m³odzie y? Dzieciaki staj¹ siê co prawda coraz bardziej rozbestwione, a starsi, obserwuj¹c to, nierzadko stwierdzaj¹ pompatycznie: Za moich czasów takie zachowanie by³o nie do pomyœlenia albo Gdybym ja wróci³a w takim wieku pijana do domu, mama chyba spra³aby mnie na kwaœne jab³ko. Co jednak zmieni- ³o siê na przestrzeni tych kilkunastu czy kilkudziesiêciu lat, e pomiêdzy m³odszym a starszym pokoleniem mo na zaobserwowaæ taki dysonans? Niektórzy twierdz¹, e Ÿród³em problemu sta³o siê spo³eczne zobojêtnienie na ekscesy nastolatków. Nie mo na powiedzieæ, eby doroœli pochwalali spo- ywanie alkoholu przez nieletnich, ale poniewa widok gimnazjalisty z puszk¹ piwa sta³ siê powszechny, przesta³ szokowaæ i niewiele osób zwraca nañ uwagê. A jak zwraca, najczêœciej spotyka siê z wrogoœci¹. I to nie tylko g³ównych zainteresowanych, czyli nastolatków, ale tak e doros³ych. Grzegorz Majchszak opowiada³, e gdy w jednym z krotoszyñskich supermarketów zwróci³ ekspedientce uwagê, i prawdopodobnie sprzedaje alkohol nieletnim, zosta³ potraktowany jak intruz. Mo e wiêc program naprawczy powinien siê rozpoczynaæ nie od m³odzie y, tylko od doros³ych. Agnieszka Marciniak REKLAMA

3 Sprawy 3 PCPR czeka przeprowadzka P.W.P ÓCIENNICZAK Budynek przy ul. Kobierskiej nale y obecnie do Skarbu Pañstwa Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie od dawna skar y siê na ciasnotê w swej siedzibie przy ul. M³yñskiej w Krotoszynie. Powiat próbuje rozwi¹zaæ ten problem. Kiedy kilka lat temu Polska Federacja Hodowców Byd³a i Producentów Mleka postanowi³a wybudowaæ w Kobiernie nowy obiekt i przenieœæ tam swoje laboratorium z ul. Kobierskiej w Krotoszynie, w³adze powiatu wpad³y na pomys³, e w nale ¹cym do Skarbu Pañstwa budynku przy Kobierskiej mo na by³oby urz¹dziæ now¹ siedzibê PCPR. eby jednak wprowadziæ plan w ycie, najpierw starostwo musia³o poczekaæ, a federacja zrealizuje swoje plany i wybuduje nowe laboratorium. Inwestycja zosta³a skoñczona zesz³ego roku. W listopadzie odby³o siê uroczyœcie otwarcie placówki w Kobiernie. Uruchomiliœmy niezw³ocznie wszystkie procedury i wyst¹piliœmy do wojewody z wnioskiem o przekazanie powiatowi budynku przy ul. Kobierskiej informuje wicestarosta Krzysztof Kaczmarek. Czekamy na odpowiedÿ wojewody. Starostwo przypuszcza, e wojewoda przychyli siê do wniosku. Budynek by³by wykorzystywany przez placówkê, która wykonuje zadania z zakresu administracji rz¹dowej. Myœlê wiêc, e wojewoda pozytywnie rozpatrzy nasz¹ proœbê. Je eli budynek trafi w rêce powiatu, trzeba bêdzie go przystosowaæ do potrzeb PCPR. K. Kaczmarek t³umaczy, e przez ostatnie kilkadziesi¹t lat w budynku dzia³a³o laboratorium, wiêc pomieszczenia bêd¹ wymaga³y remontów. Trzeba opracowaæ projekt, wybraæ wykonawcê, przeprowadziæ prace modernizacyjne. To wszystko trochê potrwa, dlatego trudno dziœ powiedzieæ, jaki móg³by byæ termin przeniesienia PCPR. Przeprowadzka ma rozwi¹zaæ problem lokalowy placówki. Wicestarosta informuje, e powierzchnia budynku przy Kobierskiej jest oko- ³o trzech razy wiêksza od obecnej siedziby PCPR. W ostatnich dniach zarz¹d powiatu przeprowadzi³ lustracjê tego obiektu. Jest on w dobrym stanie, ma te dobr¹ lokalizacjê i kilkanaœcie miejsc parkingowych dodaje K. Kaczmarek. (aga) Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub REKLAMA

4 4 Bezpieczeñstwo / Reklama Powiesi³ siê w walentynki W Krotoszynie dosz³o do kolejnego samobójstwa. 24-letni Marek powiesi³ siê na strychu budynku przy ul. KoŸmiñskiej. OG OSZENIE o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Mickiewicza, Kobyliñskiej, Dworcowej, Klemczaka i Benickiej Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z póÿn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XVIII/147/2012 z dnia 29 marca 2012 r., zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Mickiewicza, Kobyliñskiej, Dworcowej, Klemczaka i Benickiej wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 26 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 5, Krotoszyn, pokój nr 5 w godzinach pracy urzêdu. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projektach planów miejscowych rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 12 marca 2014 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, Krotoszyn, sala nr 41 o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Krotoszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zainteresowani, w wy ej okreœlonym terminie, mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski z zakresu ochrony œrodowiska w formie pisemnej, ustnie do protoko³u, za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej (na adres: bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym. Burmistrz Krotoszyna P.W.P ÓCIENNICZAK 10 samobójstw odnotowa³a policja w 2013 roku w powiecie To ju trzecie w tym roku samobójstwo na terenie powiatu krotoszyñskiego. 27 stycznia w Zalesiu Wielkim (gm. Kobylin) powiesi³ siê 20- letni ch³opak. Na pocz¹tku lutego na terenie ogródków dzia³kowych przy ul. Raszkowskiej w Krotoszynie w ten sam sposób odebra³ sobie ycie 43-letni krotoszynianin. 14 lutego, w walentynki, na ycie targn¹³ siê 24-letni Marek. Jak informuje prokurator Agata Kopczyñska, 24-latek powiesi³ siê oko³o godz na strychu jednego z budynków przy ul. KoŸmiñskiej w Krotoszynie. Martwego ch³opaka znalaz³a matka. Nie znamy przyczyn tego zdarzenia. Wiemy jedynie, e mê czyzna wczeœniej popada³ w stany depresyjne wyjaœnia A. Kopczyñska. W tej chwili wykonywane s¹ oglêdziny cia³a zmar³ego. Pobieramy równie krew, eby sprawdziæ, czy mê czyzna nie by³ pod wp³ywem alkoholu. GroŸni nieletni P.W.P ÓCIENNICZAK To trzecie w tym roku samobójstwo w powiecie 24-letni Marek opisywany jest przez swoich rówieœników jako sympatyczny, zwyczajny ch³opak. Po jego œmierci na facebooku pojawi³o siê mnóstwo wpisów od znajomych, egnaj¹cych go ciep³ymi i czu³ymi s³owami. (aga) 9 lutego na terenie gminy Krotoszyn dosz³o do dwóch niepokoj¹cych zdarzeñ z udzia³em nieletnich. Najpierw 15-latek pobi³ w³aœciciela jednego z podmiejskich sklepików i skrad³ skrzynkê piwa. PóŸniej trzech innych m³odych ludzi pobi³o mê czyznê na jednym z krotoszyñskich osiedli. Do pierwszego zdarzenia dosz³o oko- ³o w jednej z wiosek gminy Krotoszyn. Do sklepu spo ywczego wszed³ m³ody ch³opak, ukrad³ skrzynkê z piwem wart¹ 70 z³ i szybko opuœci³ pomieszczenie. Zauwa y³ to m¹ w³aœcicielki sklepu. Natychmiast za nim wybieg³. Próbuj¹c odebraæ W 2013 roku 45 nieletnich na terenie powiatu krotoszyñskiego pope³ni³o 98 czynów karalnych. W roku 2012 odnotowano 66 czynów karalnych pope³nionych przez 60 nieletnich. Wszyscy nieletni odpowiedz¹ za swoje czyny przed s¹dem rodzinnym skradzion¹ rzecz mê czyzna zosta³ uderzony przez ch³opaka skrzynk¹. Nastêpnie m³ody cz³owiek uciek³ z piwem. W³aœcicielka sklepu zatelefonowa³a na komendê informuje rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji Piotr Szczepaniak. Sprawc¹ okaza³ siê 15-letni mieszkaniec gminy Krotoszyn. Po zatrzymaniu wskaza³ policjantom miejsce ukrycia mienia. Mundurowi udali siê z nieletnim i jego matk¹ na komendê, gdzie sprawdzili trzeÿwoœæ ch³opaka. Badanie wykaza- ³o 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Tego samego dnia nieco póÿniej policja zosta³a powiadomiona, e na jednym z krotoszyñskich osiedli dosz³o do pobicia 18-letniego mê czyzny. Funkcjonariusze natychmiast tam pojechali. Na miejscu zatrzymali trzech ch³opaków w wieku 14 i 15 lat. Zabrali wszystkich na komendê. Powiadomili rodziców ma³oletnich i wezwali ich do odebrania synów. W czasie rozmów z nieletnimi w obecnoœci rodziców dwóch z nich przyzna³o siê do pope³nienia zarzucanego im czynu. Ca³a trójka to mieszkañcy Krotoszyna. Teraz stan¹ przed s¹dem kontynuuje rzecznik policji. Przyczyny takich zachowañ s¹ ró ne: brak opieki ze strony rodziców, przebywanie w zdemoralizowanych grupach rówieœniczych, chêæ zaimponowania kolegom, bezmyœlnoœæ, alkohol. Co zawa y³o w tym przypadku? Na to pytanie odpowie œledztwo. (szyn)

5 Reklama 5

6 6 Sprawy Koty pani Doroty maj¹ siê dobrze Pod koniec grudnia ub. roku w bloku przy ul. Kobyliñskiej 4a w Krotoszynie pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami, Oœrodka Interwencji Kryzysowej, lekarz weterynarz i policja odebrali 40-letniej kobiecie 20 kotów. Zwierzêta yj¹ teraz w lepszych warunkach. Pomoc otrzyma³a równie pani Dorota. O kocim fetorze w bloku przy Kobyliñskiej pisaliœmy wielokrotnie. Problem zg³osili gazecie mieszkañcy bloku. W³aœcicielka kotów nie chcia³a nas wpuœciæ do mieszkania, mimo e kilka razy próbowaliœmy z ni¹ rozmawiaæ. Powiadomiliœmy Sanepid i weterynariê. Niestety, s³u by te tak e nie zosta- ³y wpuszczone. Mieszkañcy bloku nie rezygnowali, pisz¹c pisma do Sanepidu i Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami, gdzie po sugestii, e kotom mo e dziaæ siê krzywda, wszczêto procedurê umo liwiaj¹c¹ wejœcie. W koñcu Ca³e mieszkanie zosta³o posprz¹tane i odka one. Panowa³ tam straszny ba³agan odebrano zwierzêta 19 doros³ych kotów i jedno koci¹tko, wszystkie zapchlone i zarobaczone, ze zmianami skórnymi. O G O S Z E N I E Wszystkie koty s¹ odrobaczone i po badaniach Koty s¹ bezpieczne W trakcie grudniowej interwencji okaza³o siê, e koty y³y w fatalnych warunkach, choæ by³y dobrze od ywione. Niektóre miêdzy sob¹ walczy³y, st¹d liczne rany. Trzy kotki by³y ciê arne. Obecna na miejscu lekarka weterynarii Patrycja Polcyn postanowi³a, e wszystkie zwierzêta przejd¹ odpowiednie badania i odrobaczenie. W koñcu znalaz³yœmy miejsce dla kotów. Czternaœcie zosta³o zawiezionych do Konstancina, do zaprzyjaÿnionej fundacji Koci Œwiat. Kilka kotów jest pod nasz¹ opiek¹. Wci¹ s¹ trochê zalêknione, ale powoli siê klimatyzuj¹. Jak dojd¹ do siebie, bêdziemy równie dla nich szukaæ domu informuje prezes krotoszyñskiego oddzia³u TOZ Katarzyna Hirszfeld-Odrowska. Dziêki nag³oœnieniu sprawy i apelowi na ³amach waszej gazety, uda³o siê zebraæ trochê pieniêdzy potrzebnych na leczenie kociaków. Uzbieraliœmy oko³o dwóch tysiêcy z³otych, ale to wszystko posz³o do fundacji, bo koszt ywienia i leczenia tylu kotów to spora suma. 40-latka pod opiek¹ Dla pani Doroty to osobisty dramat. W dalszym ci¹gu j¹ odwiedzamy i jesteœmy w sta³ym kontakcie telefonicznym. Jej mieszkanie zosta³o ca³kowicie wysprz¹tane. Teraz za³atwiamy jej ró - ne rzeczy. Ju siê uda³o mebloœciankê wstawiæ i tapczan, eby mia³a na czym spaæ. Oprócz tego ma równie stó³ i szafê na rzeczy. adnych kotów ju do mieszkania nie sprowadza, wiêc jesteœmy dobrej myœli opowiada K. Hirszfeld-Odrowska. Jak dodaje, kobieta porz¹dkuje swoje mieszkanie i zaczyna z niego wychodziæ, a to dla niej teraz najwa niejsze. Marcin Szyndrowski

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Agnieszka Marciniak tel W skrócie Unihokeiœci z jedynki najlepsi. Pod koniec stycznia w Chwaliszewie rozegrano turniej unihokeja, w którym wystartowali m.in. uczniowie koÿmiñskiej SP nr 1. M³odzi koÿminianie zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta byli najlepsi. Wiêcej na s. 30. So³tys Szymanowa Ryszard Kowal twierdzi, e zwierzyna leœna regularnie niszczy rolnikom uprawy. A ko³o ³owieckie czêsto wyp³aca nam zbyt ma³e odszkodowania mówi. Prezes ko³a Mariusz Krzy aniak odbija pi³eczkê zarzucaj¹c rolnikom, e domagaj¹ siê wiêcej pieniêdzy, ni powinni. P.W.P ÓCIENNICZAK Szymanów Zwierzyna niszczy im uprawy Rolnicy przesadzaj¹. Sarna im przejdzie dwa razy po polu i ju chc¹ za to odszkodowanie twierdzi prezes ko³a ³owieckiego Szymanów jest otoczony lasami, którymi zarz¹dza ko³o ³owieckie Jeleñ z Poznania. Rok w rok rolnicy zmagaj¹ siê tam z problemem niszczenia przez zwierzynê leœn¹ upraw. Szkody s¹ naprawdê du e. Jeden z rolników mia³ kukurydzê. Jak na pole wesz³y jelenie, narobi³y ogromnych strat. Inni ogniska palili, cudowali, eby tylko uchroniæ pola przed zwierzêtami, ale i tak wszystko zosta³o zniszczone opowiada so³tys. Rolnicy zg³aszaj¹ zniszczenia ko³u ³owieckiemu, które po wycenie strat wyp³aca im odszkodowania. Problem polega na tym, e wed³ug so³tysa poznañski Jeleñ nierzadko p³aci zbyt ma³o. Czêsto te, jak relacjonuje, mieszkañcy maj¹ trudnoœci ze skontaktowaniem siê z przedstawicielami ko³a. Gdy chcemy zg³osiæ sprawê, to albo nie odbieraj¹ telefonów, albo nie maj¹ czasu, eby przyjechaæ. Trudno siê z nimi dogadaæ t³umaczy. Otrzymujemy za ma³e odszkodowania albo nie dostajemy ich wcale. Chcielibyœmy, eby lepiej szacowali straty. R. Kowal wyjaœnia, e jakiœ czas temu obowi¹zywa³ przepis, zgodnie z którym przy szacowaniu strat oprócz myœliwych musia³ byæ obecny przedstawiciel izby rolniczej. Wtedy wyceniano szkody w miarê sprawiedliwie twierdzi. Potem jednak rozporz¹dzenie zniesiono i teraz szacowaniem strat zajmuj¹ siê tylko przedstawiciele ko³a. Sprawa jest na tyle uci¹ liwa, e so³tys zwróci³ siê z proœb¹ o interwencjê do burmistrza KoŸmina Macieja Bratborskiego. W³odarz skontaktowa³ siê z w³adzami ko³a, ale nie przynios³o to po ¹danych przez rolników z Szymanowa efektów. Wys³ucha³em relacji obu stron i wed³ug mnie ka da ma trochê racji. Pomiêdzy nimi nie ma po prostu dobrej wspó³pracy uwa a M. Bratborski. Nic wiêcej nie mogê zrobiæ, bo nie le y to w moich kompetencjach. Ko³a ³owieckie nie podlegaj¹ gminie. A poza tym to ko³o poznañskie i pewnie jego cz³onków niewiele obchodz¹ rolnicy z naszego terenu. Przyje d aj¹ tu po prostu, eby sobie postrzelaæ. Zarzuty so³tysa pod adresem myœliwych odpiera prezes ko³a ³owieckiego Mariusz Krzy aniak twierdz¹c, e odszkodowania wyp³acane s¹ sprawiedliwie. Jego zdaniem niekiedy rolnicy celowo zawy aj¹ straty. Mamy dwa obwody, jeden pod Jarocinem, a drugi pod Czarnkowem. W ka dym jest kilku rolników, którym zawsze jest za ma- ³o. Nawet gdy powo³ywana jest specjalna komisja i niezale ne osoby oceniaj¹ szkody, to ich zdaniem i tak wyceny s¹ niesprawiedliwe. Uwa am, e w wielu przypadkach rolnicy zwyczajnie przesadzaj¹. Sarna im przejdzie dwa razy po polu i ju chc¹ za to odszkodowanie. Ten problem trudno rozwi¹zaæ mówi. Jak dodaje, w przesz³oœci dochodzi³o równie do sytuacji, e rolnicy celowo doprowadzali do szkód. Mówiê teraz o terenie czarnkowskim. Tam mieszkañcy wysypywali kukurydzê na pola, eby zwabiæ dziki. eby rozwi¹zaæ konflikt pomiêdzy so³ectwem a ko³em ³owieckim, R. Kowal zasugerowa³, by myœliwi ogrodzili swoje lasy. Wtedy ich zwierzyna nie chodzi³aby po naszych polach argumentuje. Prezes M. Krzy aniak twierdzi jednak, e to niemo liwe. Mamy ogrodziæ wszystkie pola we wszystkich szeœciu so³ectwach, które nam podlegaj¹? To fizycznie niemo liwe. W drastycznych sytuacjach wypo yczamy rolnikom tak zwane pastuchy i staramy siê pomagaæ chroniæ ich pola wyjaœnia. Agnieszka Marciniak Notatnik 20 lutego o godz w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert australijskiej grupy rockowo-bluesowej Gwyn Ashton Trio. Cena biletu normalnego: 10 z³, szkolnego: 7 z³. Bilety bêdzie mo na kupiæ przed koncertem. 22 lutego w Wyrêbinie odbêdzie siê zabawa karnawa³owa, organizowana przez dyrekcjê oraz radê rodziców Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Borzêciczkach. Zapisy do 17 lutego u przewodnicz¹cej rady rodziców Moniki Golki lub dyrektora szko³y. Do 25 lutego w Galerii nad Kinem mo na podziwiaæ prace plastyczne Anio³y Bo ego Narodzenia oraz Bo- e Narodzenie malowana kolêda. Wystawa jest otwarta od wtorku do czwartku od 8.00 do oraz w poniedzia³ki i pi¹tki od 8.00 do Wiêcej informacji: tel marca o godz w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert punkowej formacji muzycznej z Hiszpani Bastards on Parade. Cena biletu normalnego: 8 z³, szkolnego: 5 z³. Wiêcej informacji: tel marca o w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert z okazji Dnia Kobiet, zatytu³owany Je eli kochaæ, to nie indywidualnie. To tryskaj¹ca humorem muzyczna opowieœæ o kobietach i mê czyznach w wykonaniu Agnieszki Mazur, Tatiany Po arskiej, Paw³a Mazura, Tomasza Raczkiewicza i Marka Szymañskiego. Cena biletu: 30 z³. Przy zakupie dwóch jeden bilet kosztuje 25 z³. Rezerwacja: tel L.TRAWIÑSKA Wiedz¹, e warto oszczêdzaæ W apelu oprócz dzieci wziêli udzia³ samorz¹dowcy Uczniowie koÿmiñskiej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego wiedz¹ doskonale, e warto oszczêdzaæ. Uczennice SP 3, Zofia i Paulina Stempniak, zajê³y pierwsze miejsce w konkursie Miksuj SKOmiksy, og³oszonym na stronie internetowej Szkolnej Kasy Oszczêdnoœci Banków Spó³dzielczych. Konkurs polega³ na stworzeniu jak najlepszego komiksu na temat oszczêdzania. Opiekunk¹ projektu by³a nauczycielka Danuta Wawrzyniak. Dziewczynki z KoŸmina w g³osowaniu internetowym uzyska³y najwiêksz¹ liczbê g³osów Szkolna Kasa Oszczêdnoœci dzia- ³a w koÿmiñskiej trójce od listopada 2011 r. Jest to system oszczêdzania, w ramach którego uczniowie gromadz¹ pieni¹dze na specjalnych ksi¹ eczkach, prowadzonych przez Bank Spó³dzielczy. Opiekunk¹ SKO w SP 3 jest nauczycielka Katarzyna Walczak. Celem SKO jest m.in. kszta³towanie wœród uczniów nawyku systematycznego oszczêdzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi œrodkami. SKO daje dzieciom mo liwoœæ uczestnictwa w wielu konkursach. W ubieg³ym roku Zofia Stempniak zajê³a II miejsce w konkursie SKOszulka na projekt koszulki. Z powodu ostatniej wygranej w konkursie, w szkole pod koniec stycznia odby³ siê uroczysty apel pod has³em Kto nie chce wiedzieæ, co to jest nêdza, niech razem z nami od dziœ oszczêdza! Podczas apelu cz³onkowie SKO wyst¹pili w ciekawym przedstawieniu o oszczêdzaniu. Nastêpnie prezes Banku Spó³dzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek i wiceprezes Violetta Pietrowska wrêczyli nagrody zwyciê czyniom konkursu oraz szkole, która otrzyma³a telewizor. Na uroczystym apelu obecny by³ burmistrz KoŸmina Maciej Bratborski. Pogratulowa³ wygranej w konkursie i zachêci³ dzieci do dalszego oszczêdzania. (lt)

8 8 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski. Tel KOBYLIN Wytn¹ 135 drzew Zawirowania wokó³ Orlika P.W.P ÓCIENNICZAK Na trasie Kuklinów Rojew ma zostaæ wyciêtych 20 drzew Na terenie gminy wyciêtych zostanie a 135 drzew, które zdaniem Powiatowego Zarz¹du Dróg zagra aj¹ kierowcom. Kiedy dochodzi do tragicznego wypadku, w którym ludzie gin¹ po tym, jak ich samochód uderza w drzewo, powraca pytanie, czy drzewa powinny staæ wzd³u dróg. Na terenie naszej gminy trzeba by by³o usun¹æ wiêkszoœæ drzew przy drogach. S¹ one w z³ym stanie, a kruche ga³êzie, które zwisaj¹ nad drogami, mog¹ spaœæ na jezdniê i tragedia gotowa mówi Pawe³ Witebski z Kuklinowa, który poprosi³ nas o zainteresowanie siê tematem. Dla naszego rozmówcy mamy dobre wieœci, bowiem pod koniec stycznia Powiatowy Zarz¹d Dróg wystosowa³ wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Poznaniu o wycinkê 135 drzew w gminie 115 olch w miejscowoœci Górka oraz 20 lip przy drodze Kuklinów Rojew. Czekamy na zgodê Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Kiedy tylko j¹ otrzymamy, rozpoczniemy prace wyjaœnia dyrektor PZD Krzysztof Jelinowski. 12 lutego rozpoczêliœmy wycinkê krzewów w rejonie Górki i Srok. Do koñca miesi¹ca planujemy zakoñczyæ te prace. Potem zabierzemy siê za drzewa. (szyn) P.W.P ÓCIENNICZAK Zakoñczy³o siê przyjmowanie kandydatur w konkursie na animatora kobyliñskiego Orlika. Zg³osi³o siê kilku kandydatów. Animator bêdzie prowadzi³ zajêcia na Orliku od marca do koñca listopada Podczas styczniowej sesji pad³o wiele ciê kich zarzutów pod adresem dotychczasowej animatorki Orlika Malwiny Gumiennej. Zdaniem radnego Jana Lisieckiego, czêsto bywa³a nieobecna na zajêciach idzieci pozostawa³y bez opieki. Dodatkowo radny stwierdzi³, e poprzedni animator (komendant OSP w Kobylinie Stanis³aw Fr¹ckowiak) nigdy nie dopuszcza³ do takich sytuacji, a uczniowie chêtnie uczestniczyli w zajêciach. Wybór animatora odbywa siê rok rocznie na okres od marca do koñca listopada danego roku kalendarzowego. W ubieg³ym tygodniu radny wycofa³ siê z zarzutów i przeprosi³ by³¹ animatorkê za s³owa, które wypowiedzia³, ale w og³oszonym przez administratora Orlika (Szko³a Podstawowa i Przedszkole im. J. Tuwima w Kobylinie) konkursie M. Gumienna nie wystartowa³a. Ca³a sprawa by³a dla mnie szokiem, poniewa zosta³am bezpodstawnie koz³em ofiarnym. Kandydatury nie z³o y³am inie jest to spowodowane tym, e wystraszy³am siê z powodu ca³ej tej sprawy. Nie ukrywam, e dalsza edukacja i chêæ pracy w roli nauczycielki wychowania fizycznego to moje priorytety powiedzia³a nam. Kto zostanie animatorem? Potwierdzam, e z³o y³em swoj¹ ofertê. Ju raz by³em animatorem i uda³o siê wtedy wiele dobrego zrobiæ z m³odzie- ¹. Myœlê, e mam sporo do zaoferowania informuje nas S. Fr¹ckowiak. Oprócz pana Stanis³awa zg³osi³o siê kilka osób. Zaraz po feriach dokonamy wyboru i poinformujemy, kto obejmie stanowisko mówi dyrektorka szko³y podstawowej Emanuela Czwojdziñska. Przypomnijmy, e animatorem mo- e byæ osoba wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Do jej zadañ nale y inicjowanie, organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci na obiektach Orlik. Animator powinien posiadaæ odpowiednie umiejêtnoœci, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa uprawnienia szkoleniowe lub organizacyjne (np. instruktor czy trener). (max) Marcin Szyndrowski. Tel CIESZKÓW ukasz Cichy. Tel ZDUNY Dzia³acie za friko Uczcili powstañców takimi s³owami rozpocz¹³ podziêkowania dla stra aków ochotników z Pakos³awska wójt Cieszkowa podczas walnego zebrania tamtejszej ochotniczej stra y, które odby- ³o siê 25 stycznia w remizie. Sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki OSP Pakos³awsko przedstawi³ jej naczelnik Krystian Niewrzêdowski. Aktualnie jednostka liczy 17 pe³noletnich cz³onków (w tym 1 honorowy) oraz 3 m³odszych. Dochody jednostki w 2013 r. to z³, a wydatki z³, z czego a 980 z³ przeznaczono na zakup mundurów, a 100 z³ na imprezy. Gmina kupi³a w minionym roku stra akom sprzêt za tys. z³. Stra acy z tej wsi nie dysponuj¹ pojazdem i nie wyje d aj¹ do po arów. Ich g³ównym zadaniem jest dzia³anie na rzecz lokalnej spo³ecznoœci oraz dbanie o plac rekreacyjny za remiz¹, gdzie so³ectwo organizuje festyny i inne imprezy. Wminionym roku stra acy zorganizowali festyn rodzinny oraz zabawê. Przeprowadzili te dwie pogadanki w szkole podstawowej. W 2013 r. na gminnych zawodach stra ackich m³odzie owa dru yna po arnicza ch³opców z Pakos³awska zajê³a pierwsze miejsce. Zarz¹d jednostki wyró ni³ pami¹tkowymi medalami siedmiu druhów: W minionym roku m³odzie owcy z OSP Pakos³awsko wygrali gminne zmagania stra ackie Bartosza Cierpiñskiego, Patryka Æwigonia, Sebastiana G³ownickiego, Micha³a Golca, Jacka Klepajczuka oraz Kamila i Marka Niewrzêdowskich. Sporo mówiono o terenie za remiz¹, który jest oczkiem w g³owie stra aków. To ogrodzony plac z dwoma rzêdami ³awek i sto³ów, utwardzony kostk¹, z miejscem do tañczenia i scen¹. Prezes OSP zaapelowa³ do obecnego na zebraniu wójta Cieszkowa Ignacego Miecznikowskiego o to, eby gmina pomog³a stra akom zrobiæ podesty pod ³awki oraz postawiæ toaletê. Wójt zobligowa³ siê pomóc przy podestach, w drugiej sprawie zasugerowa³ jednak, e ³atwiej i taniej bêdzie wynajmowaæ na imprezy przenoœne toalety. Dziêkujê wam, bo dzia³acie jak to siê mówi po m³odzie owemu za friko. Wasza jednostka jest widoczna, bo uczestniczycie na wielu uroczystoœciach. Robicie wiele dobrego i za to nale ¹ siê wam s³owa uznania podkreœli³. Przypomnijmy: OSP w Pakos³awsku powsta³a w Dziœ jej zarz¹d tworz¹: prezes Jan Mielcarek, naczelnik Krystian Niewrzêdowski, skarbnik Zbigniew Klepajczuk, sekretarz Bartosz Cierpiñski. (tytus) ZOK W gminie Zduny rocznica Powstania Wielkopolskiego obchodzona jest nie w dniu jego wybuchu, ale w dniu walk o Zduny, które zaczê³y siê 6 lutego. Kwiaty z³o ono pod mogi³¹ 17 powstañców Jako datê wybuchu Powstania Wielkopolskiego nale y wskazaæ 27 grudnia 1918 r. Kilka dni póÿniej wyzwolone zosta³y wszystkie miejscowoœci naszego powiatu. 6 lutego 1919 r. do Zdun od strony Cieszkowa wkroczyli Niemcy i wtedy rozpoczê³a siê walka o Zduny. Na tê datê zdunowianie k³ad¹ nacisk. Tak by³o tak e tymm razem. W tym roku obchody odby³y siê 2 lutego, czyli w niedzielê poprzedzaj¹c¹ 95. rocznicê wybuchu walk o Zduny. Uczestniczyli w nich w³adze miasta, przedstawiciele kombatantów, stra acy i inni mieszkañcy. Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w intencji poleg³ych powstañców i ich rodzin oraz ks. Boles³awa Jaœkowskiego i ks. Mieczys³awa Skoniecznego, ówczesnych proboszczów Zdun i Baszkowa, którzy czynnie wspierali Powstanie Wielkopolskie. Po Mszy œw. uczestnicy uroczystoœci z³o yli wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny œwiatowej i komunizmu, a póÿniej na zbiorowej mogile, gdzie spoczywa siedemnastu powstañców poleg³ych pomiêdzy 6 a 21 lutego 1919 r. (toldo)

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo