GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA"

Transkrypt

1 Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê nie rozwi¹ e. s. 15 Jak zwierzêta w klatce Temat bezdomnoœci powraca najczêœciej w okresie zimowym. Rozmawialiœmy z osobami mieszkaj¹cymi w krotoszyñskiej noclegowni, którzy opowiedzieli nam o przyczynach swojej bezdomnoœci. s. 22 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 7 (982) 18 lutego 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Krotoszyn Porz¹dek z kotami Pod koniec grudnia w bloku przy ul. Kobyliñskiej 40-letniej kobiecie odebrano 20 kotów. Jak wygl¹da sytuacja dzisiaj? 6 KoŸmin Zniszczone uprawy So³tys Szymanowa Ryszard Kowal twierdzi, e zwierzyna leœna niszczy uprawy, a wyp³acane odszkodowania s¹ za ma³e. 7 9 lutego w gminie Krotoszyn dosz³o do dwóch zdarzeñ kryminalnych z udzia- ³em nieletnich. Piêtnastolatek pobi³ w³aœciciela sklepu i ukrad³ skrzynkê piwa. Trzej inni nastolatkowie pobili 18-letniego mê czyznê. 4 Kobylin 135 drzew do wycinki Na trasie Kuklinów Rojew oraz w miejscowoœci Górka Powiatowy Zarz¹d Dróg ma zamiar wyci¹æ ponad 100 drzew. 8 Wygraj zegarek! Rozdra ew W ho³dzie powstañcom 2 lutego mia³y miejsce gminne obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystoœci by³y bardzo bogate. 9 szczegó³y na s. 2 Zduny Nadal jest ba³agan? Mieszkañcy twierdz¹, e na cmentarzu nadal jest ba³agan. Stawiaj¹ kolejne zarzuty proboszczowi A. Nowakowi. 11 Kobylin Rezygnacja komendanta Z dniem 28 lutego z funkcji komendanta OSP rezygnuje Stanis³aw Fr¹ckowiak. Co dalej z kobyliñsk¹ jednostk¹? 29 REKLAMA P.W.P ÓCIENNICZAK Wszyscy nieletni odpowiedz¹ za swoje czyny przed s¹dem rodzinnym (inscenizacja) Samobójstwo w walentynki 24-letni Marek powiesi³ siê 14 lutego na strychu budynku przy ul. KoŸmiñskiej w Krotoszynie. Ch³opaka oko³o godz znalaz³a matka. Nie wiemy, co by³o przyczyn¹ tego tragicznego zdarzenia mówi prokurator Agata Kopczyñska. To ju trzecie w tym roku samobójstwo na terenie powiatu krotoszyñskiego. s. 4

2 2 Sprawy Filmowej. Telegraf Krotoszyn. 20 lutego o w kinie Przedwioœnie odbêdzie siê seans-niespodzianka dla seniorów w ramach adresowanej do nich Akademii STOP. Krotoszyn. W ka d¹ sobotê o Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej oraz Rada Osiedla nr 7 zapraszaj¹ wszystkich chêtnych na spacery z kijkami do nordic walking. Zajêcia prowadzi krotoszynianin Jan Pawlik. Start z si³owni zewnêtrznej przy deptaku wiod¹cym na B³onie. STOP. Krotoszyn. Oœrodek Szkolenia Zawodowego og³asza nabór kandydatów na bezp³atne szkolenia (grafik ma³ej poligrafii, spawacz TIG, operator wózka wid³owego z ³adowark¹ teleskopow¹). Zg³oszenia do koñca lutego przyjmowane s¹ w OSZ (ul. Kobyliñska 10a), tel. ( ) b¹dÿ mailowo STOP. Krotoszyn. 1 marca o rozpocznie siê XX jubileuszowy rajd Szukanie Wiosny, organizowany przez ko³o miejskie PTTK, klub turystyki górskiej Koliba oraz zarz¹d oddzia³u PTTK. Zbiórka przed muzeum. STOP. Kobylin. Do 20 lutego w pokoju nr 1 urzêdu miejskiego mog¹ zg³aszaæ siê osoby zainteresowane podjêciem pracy (od 1 marca br. na okres szeœciu miesiêcy) przy utrzymywaniu miasta w czystoœci i dbaniu o zieleñ. STOP. Zduny. Na stronie www gminy umieszczono wyniki konkursu na dofinansowanie zadañ z zakresu sportu. W tym roku gmina przeznaczy³a na ten cel 70 tys. z³. STOP. Plebiscyt Rzeczy Kariera czeka Wroneckiego! Dwa dni temu zakoñczy³ siê zorganizowany przez nasz¹ gazetê plebiscyt na cz³owieka z przysz³oœci¹, czyli takiego, który w najbli szych latach w yciu publicznym Krotoszyna odegra najwiêksz¹ rolê. Wed³ug Czytelników bêdzie to Waldemar Wronecki. Do startu w plebiscycie Kto zrobi wielk¹ karierê? zosta³o wytypowanych jedenastu m³odych polityków i mened erów, którzy zdaniem Rzeczy Krotoszyñskiej charakteryzuj¹ siê nieprzeciêtnymi aspiracjami i wynikami pracy. Na liœcie znaleÿli siê: sekretarz gminy Krotoszyn Beata Pospiech, radna miejska Natalia Robakowska, radna powiatowa Renata Zych-Kordus, radny powiatowy i dyrektor Zdunowskiego Oœrodka Kultury Tomasz Chudy, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Jacek Cierniewski, radny 1.Waldemar Wronecki, urzêdnik powiatowy 32 % 2.Renata Zych-Kordus, radna powiatowa 17,7 % W CZYM RZECZ? miejski Tomasz G³uch, naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej w krotoszyñskim magistracie Micha³ Kurek, dyrektor M³odzie owego Oœrodka Wychowawczego w KoŸminie Pawe³ Rudnicki, so³tys Dzier anowa i kierownik w Domu Pomocy Spo- ³ecznej w Baszkowie Krzysztof Szczotka, pracownik wydzia³u rozwoju, promocji, kultury i sportu starostwa Waldemar Wronecki oraz radny miejski Mi³osz Zwierzyk. G³osowanie trwa³o od 3 do 16 lutego. W sumie nades³ano oko³o 600 sms-ów. (aga) 3.Micha³ Kurek, urzêdnik miejski 11,1 % Sza³ zosta³ naczelnikiem 17 lutego naczelnik Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie podinsp. Karol Budziñski, przeszed³ na emeryturê. Nowym naczelnikiem zosta³ dotychczasowy rzecznik prasowy komendy W. Sza³ (47 l.). Od 1997 r. pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie. By³ dzielnicowym, asystentem, specjalist¹, ekspertem w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego oraz rzecznikiem prasowym. Jego obowi¹zki przej¹³ dotychczasowy zastêpca Piotr Szczepaniak. (szyn) Wygraj zegarek! Z okazji Dnia Kobiet nasza redakcja wraz z firm¹ Jubilerstwo pana Grzegorza KaŸmierczaka rozpoczyna konkurs, w którym mo na wygraæ ekskluzywny zegarek wart ponad 600 z³. Przez trzy wydania (zacz¹wszy od obecnego) bêdziemy umieszczaæ ukryte w ró nych miejscach gazety kolejno trzy fragmenty zdjêcia zegarka. By wygraæ konkurs, nale y wyci¹æ poszczególne czêœci fotografii, skompletowaæ je i nakleiæ na kartkê pocztow¹, po czym przynieœæ lub nades³aæ pod adres naszej redakcji. Na kartki czekamy do 6 marca. Prosimy o umieszczenie swojego nr telefonu. Spoœród otrzymanych zg³oszeñ zostanie wylosowany zwyciêzca. (aga) KoŸmin Kolêdy u Œw. Wawrzyñca 19 stycznia po po³udniu w koœciele pw. Œw. Wawrzyñca w KoŸminie odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek. Gospodarzem niedzielnego koncertu by³ koÿmiñski Chór Mieszany im. Czes³awa Czypickiego. Jego dyrygentka Gabriela Dopiera³a powita³a obecne w koœciele zespo³y oraz publicznoœæ. Oprócz koÿmiñskiego chóru zaprezentowa³y siê dzieci z zespo³u Do-Re-Mi oraz m³odzie zgrupy Seven. Tradycyjne pieœni bo onarodzeniowe przeplata- ³y siê z nowoczesnymi pastora³kami, ywio³owo œpiewanymi przez dzieci. Ksi¹dz Zygmunt Lewandowski, proboszcz parafii p.w. Œw. Wawrzyñca, by³ pod du ym wra eniem kolêdowania. Mam nadziejê, e takie koncerty stan¹ siê nasz¹ tradycj¹ powiedzia³. (traw) Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 14 lutego na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,19 z³ 5,28 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,70 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,19 z³ 5,26 z³ 5,28 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,27 z³ 5,37 z³ 2,69 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,29 z³ 5,64 z³ 5,39 z³ 2,79 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,32 z³ 5,65 z³ 5,37 z³ 2,69 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,19 z³ 5,39 z³ 5,25 z³ 2,65 z³ Walkoholowych libacjach m³odzie y (piszemy o tym na s. 15). Problem stale siê nasila. I choæ policyjne statystyki oraz niewielka liczba m³odych pacjentów w poradni leczenia uzale - nieñ tego nie potwierdzaj¹, zdaniem wielu osób suche liczby w aden sposób nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœci. Niepokoi nie tylko fakt, i coraz wiêcej gimnazjalistów siêga po u ywki i alkohol, ale równie to, e wiêkszoœæ z nich nie czuje z tego powodu adnej skruchy ani za enowania. Jest odwrotnie. Zdaniem Paw³a Rybackiego z poradni leczenia uzale nieñ, podczas pogadanek urz¹dzanych w szko³ach uczniowie bez jakiegokolwiek skrêpowania opowiadaj¹ o swoich alkoholowych libacjach i chwal¹ siê nimi. To przecie tylko alkohol, ka dy go pije mówi¹ i lekcewa ¹co wzruszaj¹ ramionami. Radny Grzegorz Majchszak relacjonowa³ na posiedzeniu jednej z komisji rady miasta, e zesz³ego lata ca³e grupy dzieciaków paradowa³y po basenie z piwem w rêkach. Nazwa³ to zjawisko prawdziw¹ plag¹. Pó³ roku póÿniej, w sylwestrow¹ noc, radny ze zdumieniem obserwowa³ podobn¹ sytuacjê na krotoszyñskim rynku. Gdzie tkwi przyczyna tego problemu? W m³odzie y? Dzieciaki staj¹ siê co prawda coraz bardziej rozbestwione, a starsi, obserwuj¹c to, nierzadko stwierdzaj¹ pompatycznie: Za moich czasów takie zachowanie by³o nie do pomyœlenia albo Gdybym ja wróci³a w takim wieku pijana do domu, mama chyba spra³aby mnie na kwaœne jab³ko. Co jednak zmieni- ³o siê na przestrzeni tych kilkunastu czy kilkudziesiêciu lat, e pomiêdzy m³odszym a starszym pokoleniem mo na zaobserwowaæ taki dysonans? Niektórzy twierdz¹, e Ÿród³em problemu sta³o siê spo³eczne zobojêtnienie na ekscesy nastolatków. Nie mo na powiedzieæ, eby doroœli pochwalali spo- ywanie alkoholu przez nieletnich, ale poniewa widok gimnazjalisty z puszk¹ piwa sta³ siê powszechny, przesta³ szokowaæ i niewiele osób zwraca nañ uwagê. A jak zwraca, najczêœciej spotyka siê z wrogoœci¹. I to nie tylko g³ównych zainteresowanych, czyli nastolatków, ale tak e doros³ych. Grzegorz Majchszak opowiada³, e gdy w jednym z krotoszyñskich supermarketów zwróci³ ekspedientce uwagê, i prawdopodobnie sprzedaje alkohol nieletnim, zosta³ potraktowany jak intruz. Mo e wiêc program naprawczy powinien siê rozpoczynaæ nie od m³odzie y, tylko od doros³ych. Agnieszka Marciniak REKLAMA

3 Sprawy 3 PCPR czeka przeprowadzka P.W.P ÓCIENNICZAK Budynek przy ul. Kobierskiej nale y obecnie do Skarbu Pañstwa Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie od dawna skar y siê na ciasnotê w swej siedzibie przy ul. M³yñskiej w Krotoszynie. Powiat próbuje rozwi¹zaæ ten problem. Kiedy kilka lat temu Polska Federacja Hodowców Byd³a i Producentów Mleka postanowi³a wybudowaæ w Kobiernie nowy obiekt i przenieœæ tam swoje laboratorium z ul. Kobierskiej w Krotoszynie, w³adze powiatu wpad³y na pomys³, e w nale ¹cym do Skarbu Pañstwa budynku przy Kobierskiej mo na by³oby urz¹dziæ now¹ siedzibê PCPR. eby jednak wprowadziæ plan w ycie, najpierw starostwo musia³o poczekaæ, a federacja zrealizuje swoje plany i wybuduje nowe laboratorium. Inwestycja zosta³a skoñczona zesz³ego roku. W listopadzie odby³o siê uroczyœcie otwarcie placówki w Kobiernie. Uruchomiliœmy niezw³ocznie wszystkie procedury i wyst¹piliœmy do wojewody z wnioskiem o przekazanie powiatowi budynku przy ul. Kobierskiej informuje wicestarosta Krzysztof Kaczmarek. Czekamy na odpowiedÿ wojewody. Starostwo przypuszcza, e wojewoda przychyli siê do wniosku. Budynek by³by wykorzystywany przez placówkê, która wykonuje zadania z zakresu administracji rz¹dowej. Myœlê wiêc, e wojewoda pozytywnie rozpatrzy nasz¹ proœbê. Je eli budynek trafi w rêce powiatu, trzeba bêdzie go przystosowaæ do potrzeb PCPR. K. Kaczmarek t³umaczy, e przez ostatnie kilkadziesi¹t lat w budynku dzia³a³o laboratorium, wiêc pomieszczenia bêd¹ wymaga³y remontów. Trzeba opracowaæ projekt, wybraæ wykonawcê, przeprowadziæ prace modernizacyjne. To wszystko trochê potrwa, dlatego trudno dziœ powiedzieæ, jaki móg³by byæ termin przeniesienia PCPR. Przeprowadzka ma rozwi¹zaæ problem lokalowy placówki. Wicestarosta informuje, e powierzchnia budynku przy Kobierskiej jest oko- ³o trzech razy wiêksza od obecnej siedziby PCPR. W ostatnich dniach zarz¹d powiatu przeprowadzi³ lustracjê tego obiektu. Jest on w dobrym stanie, ma te dobr¹ lokalizacjê i kilkanaœcie miejsc parkingowych dodaje K. Kaczmarek. (aga) Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub REKLAMA

4 4 Bezpieczeñstwo / Reklama Powiesi³ siê w walentynki W Krotoszynie dosz³o do kolejnego samobójstwa. 24-letni Marek powiesi³ siê na strychu budynku przy ul. KoŸmiñskiej. OG OSZENIE o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Mickiewicza, Kobyliñskiej, Dworcowej, Klemczaka i Benickiej Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z póÿn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XVIII/147/2012 z dnia 29 marca 2012 r., zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Mickiewicza, Kobyliñskiej, Dworcowej, Klemczaka i Benickiej wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 26 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 5, Krotoszyn, pokój nr 5 w godzinach pracy urzêdu. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projektach planów miejscowych rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 12 marca 2014 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, Krotoszyn, sala nr 41 o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Krotoszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zainteresowani, w wy ej okreœlonym terminie, mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski z zakresu ochrony œrodowiska w formie pisemnej, ustnie do protoko³u, za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej (na adres: bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym. Burmistrz Krotoszyna P.W.P ÓCIENNICZAK 10 samobójstw odnotowa³a policja w 2013 roku w powiecie To ju trzecie w tym roku samobójstwo na terenie powiatu krotoszyñskiego. 27 stycznia w Zalesiu Wielkim (gm. Kobylin) powiesi³ siê 20- letni ch³opak. Na pocz¹tku lutego na terenie ogródków dzia³kowych przy ul. Raszkowskiej w Krotoszynie w ten sam sposób odebra³ sobie ycie 43-letni krotoszynianin. 14 lutego, w walentynki, na ycie targn¹³ siê 24-letni Marek. Jak informuje prokurator Agata Kopczyñska, 24-latek powiesi³ siê oko³o godz na strychu jednego z budynków przy ul. KoŸmiñskiej w Krotoszynie. Martwego ch³opaka znalaz³a matka. Nie znamy przyczyn tego zdarzenia. Wiemy jedynie, e mê czyzna wczeœniej popada³ w stany depresyjne wyjaœnia A. Kopczyñska. W tej chwili wykonywane s¹ oglêdziny cia³a zmar³ego. Pobieramy równie krew, eby sprawdziæ, czy mê czyzna nie by³ pod wp³ywem alkoholu. GroŸni nieletni P.W.P ÓCIENNICZAK To trzecie w tym roku samobójstwo w powiecie 24-letni Marek opisywany jest przez swoich rówieœników jako sympatyczny, zwyczajny ch³opak. Po jego œmierci na facebooku pojawi³o siê mnóstwo wpisów od znajomych, egnaj¹cych go ciep³ymi i czu³ymi s³owami. (aga) 9 lutego na terenie gminy Krotoszyn dosz³o do dwóch niepokoj¹cych zdarzeñ z udzia³em nieletnich. Najpierw 15-latek pobi³ w³aœciciela jednego z podmiejskich sklepików i skrad³ skrzynkê piwa. PóŸniej trzech innych m³odych ludzi pobi³o mê czyznê na jednym z krotoszyñskich osiedli. Do pierwszego zdarzenia dosz³o oko- ³o w jednej z wiosek gminy Krotoszyn. Do sklepu spo ywczego wszed³ m³ody ch³opak, ukrad³ skrzynkê z piwem wart¹ 70 z³ i szybko opuœci³ pomieszczenie. Zauwa y³ to m¹ w³aœcicielki sklepu. Natychmiast za nim wybieg³. Próbuj¹c odebraæ W 2013 roku 45 nieletnich na terenie powiatu krotoszyñskiego pope³ni³o 98 czynów karalnych. W roku 2012 odnotowano 66 czynów karalnych pope³nionych przez 60 nieletnich. Wszyscy nieletni odpowiedz¹ za swoje czyny przed s¹dem rodzinnym skradzion¹ rzecz mê czyzna zosta³ uderzony przez ch³opaka skrzynk¹. Nastêpnie m³ody cz³owiek uciek³ z piwem. W³aœcicielka sklepu zatelefonowa³a na komendê informuje rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji Piotr Szczepaniak. Sprawc¹ okaza³ siê 15-letni mieszkaniec gminy Krotoszyn. Po zatrzymaniu wskaza³ policjantom miejsce ukrycia mienia. Mundurowi udali siê z nieletnim i jego matk¹ na komendê, gdzie sprawdzili trzeÿwoœæ ch³opaka. Badanie wykaza- ³o 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Tego samego dnia nieco póÿniej policja zosta³a powiadomiona, e na jednym z krotoszyñskich osiedli dosz³o do pobicia 18-letniego mê czyzny. Funkcjonariusze natychmiast tam pojechali. Na miejscu zatrzymali trzech ch³opaków w wieku 14 i 15 lat. Zabrali wszystkich na komendê. Powiadomili rodziców ma³oletnich i wezwali ich do odebrania synów. W czasie rozmów z nieletnimi w obecnoœci rodziców dwóch z nich przyzna³o siê do pope³nienia zarzucanego im czynu. Ca³a trójka to mieszkañcy Krotoszyna. Teraz stan¹ przed s¹dem kontynuuje rzecznik policji. Przyczyny takich zachowañ s¹ ró ne: brak opieki ze strony rodziców, przebywanie w zdemoralizowanych grupach rówieœniczych, chêæ zaimponowania kolegom, bezmyœlnoœæ, alkohol. Co zawa y³o w tym przypadku? Na to pytanie odpowie œledztwo. (szyn)

5 Reklama 5

6 6 Sprawy Koty pani Doroty maj¹ siê dobrze Pod koniec grudnia ub. roku w bloku przy ul. Kobyliñskiej 4a w Krotoszynie pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami, Oœrodka Interwencji Kryzysowej, lekarz weterynarz i policja odebrali 40-letniej kobiecie 20 kotów. Zwierzêta yj¹ teraz w lepszych warunkach. Pomoc otrzyma³a równie pani Dorota. O kocim fetorze w bloku przy Kobyliñskiej pisaliœmy wielokrotnie. Problem zg³osili gazecie mieszkañcy bloku. W³aœcicielka kotów nie chcia³a nas wpuœciæ do mieszkania, mimo e kilka razy próbowaliœmy z ni¹ rozmawiaæ. Powiadomiliœmy Sanepid i weterynariê. Niestety, s³u by te tak e nie zosta- ³y wpuszczone. Mieszkañcy bloku nie rezygnowali, pisz¹c pisma do Sanepidu i Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami, gdzie po sugestii, e kotom mo e dziaæ siê krzywda, wszczêto procedurê umo liwiaj¹c¹ wejœcie. W koñcu Ca³e mieszkanie zosta³o posprz¹tane i odka one. Panowa³ tam straszny ba³agan odebrano zwierzêta 19 doros³ych kotów i jedno koci¹tko, wszystkie zapchlone i zarobaczone, ze zmianami skórnymi. O G O S Z E N I E Wszystkie koty s¹ odrobaczone i po badaniach Koty s¹ bezpieczne W trakcie grudniowej interwencji okaza³o siê, e koty y³y w fatalnych warunkach, choæ by³y dobrze od ywione. Niektóre miêdzy sob¹ walczy³y, st¹d liczne rany. Trzy kotki by³y ciê arne. Obecna na miejscu lekarka weterynarii Patrycja Polcyn postanowi³a, e wszystkie zwierzêta przejd¹ odpowiednie badania i odrobaczenie. W koñcu znalaz³yœmy miejsce dla kotów. Czternaœcie zosta³o zawiezionych do Konstancina, do zaprzyjaÿnionej fundacji Koci Œwiat. Kilka kotów jest pod nasz¹ opiek¹. Wci¹ s¹ trochê zalêknione, ale powoli siê klimatyzuj¹. Jak dojd¹ do siebie, bêdziemy równie dla nich szukaæ domu informuje prezes krotoszyñskiego oddzia³u TOZ Katarzyna Hirszfeld-Odrowska. Dziêki nag³oœnieniu sprawy i apelowi na ³amach waszej gazety, uda³o siê zebraæ trochê pieniêdzy potrzebnych na leczenie kociaków. Uzbieraliœmy oko³o dwóch tysiêcy z³otych, ale to wszystko posz³o do fundacji, bo koszt ywienia i leczenia tylu kotów to spora suma. 40-latka pod opiek¹ Dla pani Doroty to osobisty dramat. W dalszym ci¹gu j¹ odwiedzamy i jesteœmy w sta³ym kontakcie telefonicznym. Jej mieszkanie zosta³o ca³kowicie wysprz¹tane. Teraz za³atwiamy jej ró - ne rzeczy. Ju siê uda³o mebloœciankê wstawiæ i tapczan, eby mia³a na czym spaæ. Oprócz tego ma równie stó³ i szafê na rzeczy. adnych kotów ju do mieszkania nie sprowadza, wiêc jesteœmy dobrej myœli opowiada K. Hirszfeld-Odrowska. Jak dodaje, kobieta porz¹dkuje swoje mieszkanie i zaczyna z niego wychodziæ, a to dla niej teraz najwa niejsze. Marcin Szyndrowski

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Agnieszka Marciniak tel W skrócie Unihokeiœci z jedynki najlepsi. Pod koniec stycznia w Chwaliszewie rozegrano turniej unihokeja, w którym wystartowali m.in. uczniowie koÿmiñskiej SP nr 1. M³odzi koÿminianie zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta byli najlepsi. Wiêcej na s. 30. So³tys Szymanowa Ryszard Kowal twierdzi, e zwierzyna leœna regularnie niszczy rolnikom uprawy. A ko³o ³owieckie czêsto wyp³aca nam zbyt ma³e odszkodowania mówi. Prezes ko³a Mariusz Krzy aniak odbija pi³eczkê zarzucaj¹c rolnikom, e domagaj¹ siê wiêcej pieniêdzy, ni powinni. P.W.P ÓCIENNICZAK Szymanów Zwierzyna niszczy im uprawy Rolnicy przesadzaj¹. Sarna im przejdzie dwa razy po polu i ju chc¹ za to odszkodowanie twierdzi prezes ko³a ³owieckiego Szymanów jest otoczony lasami, którymi zarz¹dza ko³o ³owieckie Jeleñ z Poznania. Rok w rok rolnicy zmagaj¹ siê tam z problemem niszczenia przez zwierzynê leœn¹ upraw. Szkody s¹ naprawdê du e. Jeden z rolników mia³ kukurydzê. Jak na pole wesz³y jelenie, narobi³y ogromnych strat. Inni ogniska palili, cudowali, eby tylko uchroniæ pola przed zwierzêtami, ale i tak wszystko zosta³o zniszczone opowiada so³tys. Rolnicy zg³aszaj¹ zniszczenia ko³u ³owieckiemu, które po wycenie strat wyp³aca im odszkodowania. Problem polega na tym, e wed³ug so³tysa poznañski Jeleñ nierzadko p³aci zbyt ma³o. Czêsto te, jak relacjonuje, mieszkañcy maj¹ trudnoœci ze skontaktowaniem siê z przedstawicielami ko³a. Gdy chcemy zg³osiæ sprawê, to albo nie odbieraj¹ telefonów, albo nie maj¹ czasu, eby przyjechaæ. Trudno siê z nimi dogadaæ t³umaczy. Otrzymujemy za ma³e odszkodowania albo nie dostajemy ich wcale. Chcielibyœmy, eby lepiej szacowali straty. R. Kowal wyjaœnia, e jakiœ czas temu obowi¹zywa³ przepis, zgodnie z którym przy szacowaniu strat oprócz myœliwych musia³ byæ obecny przedstawiciel izby rolniczej. Wtedy wyceniano szkody w miarê sprawiedliwie twierdzi. Potem jednak rozporz¹dzenie zniesiono i teraz szacowaniem strat zajmuj¹ siê tylko przedstawiciele ko³a. Sprawa jest na tyle uci¹ liwa, e so³tys zwróci³ siê z proœb¹ o interwencjê do burmistrza KoŸmina Macieja Bratborskiego. W³odarz skontaktowa³ siê z w³adzami ko³a, ale nie przynios³o to po ¹danych przez rolników z Szymanowa efektów. Wys³ucha³em relacji obu stron i wed³ug mnie ka da ma trochê racji. Pomiêdzy nimi nie ma po prostu dobrej wspó³pracy uwa a M. Bratborski. Nic wiêcej nie mogê zrobiæ, bo nie le y to w moich kompetencjach. Ko³a ³owieckie nie podlegaj¹ gminie. A poza tym to ko³o poznañskie i pewnie jego cz³onków niewiele obchodz¹ rolnicy z naszego terenu. Przyje d aj¹ tu po prostu, eby sobie postrzelaæ. Zarzuty so³tysa pod adresem myœliwych odpiera prezes ko³a ³owieckiego Mariusz Krzy aniak twierdz¹c, e odszkodowania wyp³acane s¹ sprawiedliwie. Jego zdaniem niekiedy rolnicy celowo zawy aj¹ straty. Mamy dwa obwody, jeden pod Jarocinem, a drugi pod Czarnkowem. W ka dym jest kilku rolników, którym zawsze jest za ma- ³o. Nawet gdy powo³ywana jest specjalna komisja i niezale ne osoby oceniaj¹ szkody, to ich zdaniem i tak wyceny s¹ niesprawiedliwe. Uwa am, e w wielu przypadkach rolnicy zwyczajnie przesadzaj¹. Sarna im przejdzie dwa razy po polu i ju chc¹ za to odszkodowanie. Ten problem trudno rozwi¹zaæ mówi. Jak dodaje, w przesz³oœci dochodzi³o równie do sytuacji, e rolnicy celowo doprowadzali do szkód. Mówiê teraz o terenie czarnkowskim. Tam mieszkañcy wysypywali kukurydzê na pola, eby zwabiæ dziki. eby rozwi¹zaæ konflikt pomiêdzy so³ectwem a ko³em ³owieckim, R. Kowal zasugerowa³, by myœliwi ogrodzili swoje lasy. Wtedy ich zwierzyna nie chodzi³aby po naszych polach argumentuje. Prezes M. Krzy aniak twierdzi jednak, e to niemo liwe. Mamy ogrodziæ wszystkie pola we wszystkich szeœciu so³ectwach, które nam podlegaj¹? To fizycznie niemo liwe. W drastycznych sytuacjach wypo yczamy rolnikom tak zwane pastuchy i staramy siê pomagaæ chroniæ ich pola wyjaœnia. Agnieszka Marciniak Notatnik 20 lutego o godz w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert australijskiej grupy rockowo-bluesowej Gwyn Ashton Trio. Cena biletu normalnego: 10 z³, szkolnego: 7 z³. Bilety bêdzie mo na kupiæ przed koncertem. 22 lutego w Wyrêbinie odbêdzie siê zabawa karnawa³owa, organizowana przez dyrekcjê oraz radê rodziców Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Borzêciczkach. Zapisy do 17 lutego u przewodnicz¹cej rady rodziców Moniki Golki lub dyrektora szko³y. Do 25 lutego w Galerii nad Kinem mo na podziwiaæ prace plastyczne Anio³y Bo ego Narodzenia oraz Bo- e Narodzenie malowana kolêda. Wystawa jest otwarta od wtorku do czwartku od 8.00 do oraz w poniedzia³ki i pi¹tki od 8.00 do Wiêcej informacji: tel marca o godz w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert punkowej formacji muzycznej z Hiszpani Bastards on Parade. Cena biletu normalnego: 8 z³, szkolnego: 5 z³. Wiêcej informacji: tel marca o w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert z okazji Dnia Kobiet, zatytu³owany Je eli kochaæ, to nie indywidualnie. To tryskaj¹ca humorem muzyczna opowieœæ o kobietach i mê czyznach w wykonaniu Agnieszki Mazur, Tatiany Po arskiej, Paw³a Mazura, Tomasza Raczkiewicza i Marka Szymañskiego. Cena biletu: 30 z³. Przy zakupie dwóch jeden bilet kosztuje 25 z³. Rezerwacja: tel L.TRAWIÑSKA Wiedz¹, e warto oszczêdzaæ W apelu oprócz dzieci wziêli udzia³ samorz¹dowcy Uczniowie koÿmiñskiej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego wiedz¹ doskonale, e warto oszczêdzaæ. Uczennice SP 3, Zofia i Paulina Stempniak, zajê³y pierwsze miejsce w konkursie Miksuj SKOmiksy, og³oszonym na stronie internetowej Szkolnej Kasy Oszczêdnoœci Banków Spó³dzielczych. Konkurs polega³ na stworzeniu jak najlepszego komiksu na temat oszczêdzania. Opiekunk¹ projektu by³a nauczycielka Danuta Wawrzyniak. Dziewczynki z KoŸmina w g³osowaniu internetowym uzyska³y najwiêksz¹ liczbê g³osów Szkolna Kasa Oszczêdnoœci dzia- ³a w koÿmiñskiej trójce od listopada 2011 r. Jest to system oszczêdzania, w ramach którego uczniowie gromadz¹ pieni¹dze na specjalnych ksi¹ eczkach, prowadzonych przez Bank Spó³dzielczy. Opiekunk¹ SKO w SP 3 jest nauczycielka Katarzyna Walczak. Celem SKO jest m.in. kszta³towanie wœród uczniów nawyku systematycznego oszczêdzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi œrodkami. SKO daje dzieciom mo liwoœæ uczestnictwa w wielu konkursach. W ubieg³ym roku Zofia Stempniak zajê³a II miejsce w konkursie SKOszulka na projekt koszulki. Z powodu ostatniej wygranej w konkursie, w szkole pod koniec stycznia odby³ siê uroczysty apel pod has³em Kto nie chce wiedzieæ, co to jest nêdza, niech razem z nami od dziœ oszczêdza! Podczas apelu cz³onkowie SKO wyst¹pili w ciekawym przedstawieniu o oszczêdzaniu. Nastêpnie prezes Banku Spó³dzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek i wiceprezes Violetta Pietrowska wrêczyli nagrody zwyciê czyniom konkursu oraz szkole, która otrzyma³a telewizor. Na uroczystym apelu obecny by³ burmistrz KoŸmina Maciej Bratborski. Pogratulowa³ wygranej w konkursie i zachêci³ dzieci do dalszego oszczêdzania. (lt)

8 8 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski. Tel KOBYLIN Wytn¹ 135 drzew Zawirowania wokó³ Orlika P.W.P ÓCIENNICZAK Na trasie Kuklinów Rojew ma zostaæ wyciêtych 20 drzew Na terenie gminy wyciêtych zostanie a 135 drzew, które zdaniem Powiatowego Zarz¹du Dróg zagra aj¹ kierowcom. Kiedy dochodzi do tragicznego wypadku, w którym ludzie gin¹ po tym, jak ich samochód uderza w drzewo, powraca pytanie, czy drzewa powinny staæ wzd³u dróg. Na terenie naszej gminy trzeba by by³o usun¹æ wiêkszoœæ drzew przy drogach. S¹ one w z³ym stanie, a kruche ga³êzie, które zwisaj¹ nad drogami, mog¹ spaœæ na jezdniê i tragedia gotowa mówi Pawe³ Witebski z Kuklinowa, który poprosi³ nas o zainteresowanie siê tematem. Dla naszego rozmówcy mamy dobre wieœci, bowiem pod koniec stycznia Powiatowy Zarz¹d Dróg wystosowa³ wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Poznaniu o wycinkê 135 drzew w gminie 115 olch w miejscowoœci Górka oraz 20 lip przy drodze Kuklinów Rojew. Czekamy na zgodê Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Kiedy tylko j¹ otrzymamy, rozpoczniemy prace wyjaœnia dyrektor PZD Krzysztof Jelinowski. 12 lutego rozpoczêliœmy wycinkê krzewów w rejonie Górki i Srok. Do koñca miesi¹ca planujemy zakoñczyæ te prace. Potem zabierzemy siê za drzewa. (szyn) P.W.P ÓCIENNICZAK Zakoñczy³o siê przyjmowanie kandydatur w konkursie na animatora kobyliñskiego Orlika. Zg³osi³o siê kilku kandydatów. Animator bêdzie prowadzi³ zajêcia na Orliku od marca do koñca listopada Podczas styczniowej sesji pad³o wiele ciê kich zarzutów pod adresem dotychczasowej animatorki Orlika Malwiny Gumiennej. Zdaniem radnego Jana Lisieckiego, czêsto bywa³a nieobecna na zajêciach idzieci pozostawa³y bez opieki. Dodatkowo radny stwierdzi³, e poprzedni animator (komendant OSP w Kobylinie Stanis³aw Fr¹ckowiak) nigdy nie dopuszcza³ do takich sytuacji, a uczniowie chêtnie uczestniczyli w zajêciach. Wybór animatora odbywa siê rok rocznie na okres od marca do koñca listopada danego roku kalendarzowego. W ubieg³ym tygodniu radny wycofa³ siê z zarzutów i przeprosi³ by³¹ animatorkê za s³owa, które wypowiedzia³, ale w og³oszonym przez administratora Orlika (Szko³a Podstawowa i Przedszkole im. J. Tuwima w Kobylinie) konkursie M. Gumienna nie wystartowa³a. Ca³a sprawa by³a dla mnie szokiem, poniewa zosta³am bezpodstawnie koz³em ofiarnym. Kandydatury nie z³o y³am inie jest to spowodowane tym, e wystraszy³am siê z powodu ca³ej tej sprawy. Nie ukrywam, e dalsza edukacja i chêæ pracy w roli nauczycielki wychowania fizycznego to moje priorytety powiedzia³a nam. Kto zostanie animatorem? Potwierdzam, e z³o y³em swoj¹ ofertê. Ju raz by³em animatorem i uda³o siê wtedy wiele dobrego zrobiæ z m³odzie- ¹. Myœlê, e mam sporo do zaoferowania informuje nas S. Fr¹ckowiak. Oprócz pana Stanis³awa zg³osi³o siê kilka osób. Zaraz po feriach dokonamy wyboru i poinformujemy, kto obejmie stanowisko mówi dyrektorka szko³y podstawowej Emanuela Czwojdziñska. Przypomnijmy, e animatorem mo- e byæ osoba wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Do jej zadañ nale y inicjowanie, organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci na obiektach Orlik. Animator powinien posiadaæ odpowiednie umiejêtnoœci, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa uprawnienia szkoleniowe lub organizacyjne (np. instruktor czy trener). (max) Marcin Szyndrowski. Tel CIESZKÓW ukasz Cichy. Tel ZDUNY Dzia³acie za friko Uczcili powstañców takimi s³owami rozpocz¹³ podziêkowania dla stra aków ochotników z Pakos³awska wójt Cieszkowa podczas walnego zebrania tamtejszej ochotniczej stra y, które odby- ³o siê 25 stycznia w remizie. Sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki OSP Pakos³awsko przedstawi³ jej naczelnik Krystian Niewrzêdowski. Aktualnie jednostka liczy 17 pe³noletnich cz³onków (w tym 1 honorowy) oraz 3 m³odszych. Dochody jednostki w 2013 r. to z³, a wydatki z³, z czego a 980 z³ przeznaczono na zakup mundurów, a 100 z³ na imprezy. Gmina kupi³a w minionym roku stra akom sprzêt za tys. z³. Stra acy z tej wsi nie dysponuj¹ pojazdem i nie wyje d aj¹ do po arów. Ich g³ównym zadaniem jest dzia³anie na rzecz lokalnej spo³ecznoœci oraz dbanie o plac rekreacyjny za remiz¹, gdzie so³ectwo organizuje festyny i inne imprezy. Wminionym roku stra acy zorganizowali festyn rodzinny oraz zabawê. Przeprowadzili te dwie pogadanki w szkole podstawowej. W 2013 r. na gminnych zawodach stra ackich m³odzie owa dru yna po arnicza ch³opców z Pakos³awska zajê³a pierwsze miejsce. Zarz¹d jednostki wyró ni³ pami¹tkowymi medalami siedmiu druhów: W minionym roku m³odzie owcy z OSP Pakos³awsko wygrali gminne zmagania stra ackie Bartosza Cierpiñskiego, Patryka Æwigonia, Sebastiana G³ownickiego, Micha³a Golca, Jacka Klepajczuka oraz Kamila i Marka Niewrzêdowskich. Sporo mówiono o terenie za remiz¹, który jest oczkiem w g³owie stra aków. To ogrodzony plac z dwoma rzêdami ³awek i sto³ów, utwardzony kostk¹, z miejscem do tañczenia i scen¹. Prezes OSP zaapelowa³ do obecnego na zebraniu wójta Cieszkowa Ignacego Miecznikowskiego o to, eby gmina pomog³a stra akom zrobiæ podesty pod ³awki oraz postawiæ toaletê. Wójt zobligowa³ siê pomóc przy podestach, w drugiej sprawie zasugerowa³ jednak, e ³atwiej i taniej bêdzie wynajmowaæ na imprezy przenoœne toalety. Dziêkujê wam, bo dzia³acie jak to siê mówi po m³odzie owemu za friko. Wasza jednostka jest widoczna, bo uczestniczycie na wielu uroczystoœciach. Robicie wiele dobrego i za to nale ¹ siê wam s³owa uznania podkreœli³. Przypomnijmy: OSP w Pakos³awsku powsta³a w Dziœ jej zarz¹d tworz¹: prezes Jan Mielcarek, naczelnik Krystian Niewrzêdowski, skarbnik Zbigniew Klepajczuk, sekretarz Bartosz Cierpiñski. (tytus) ZOK W gminie Zduny rocznica Powstania Wielkopolskiego obchodzona jest nie w dniu jego wybuchu, ale w dniu walk o Zduny, które zaczê³y siê 6 lutego. Kwiaty z³o ono pod mogi³¹ 17 powstañców Jako datê wybuchu Powstania Wielkopolskiego nale y wskazaæ 27 grudnia 1918 r. Kilka dni póÿniej wyzwolone zosta³y wszystkie miejscowoœci naszego powiatu. 6 lutego 1919 r. do Zdun od strony Cieszkowa wkroczyli Niemcy i wtedy rozpoczê³a siê walka o Zduny. Na tê datê zdunowianie k³ad¹ nacisk. Tak by³o tak e tymm razem. W tym roku obchody odby³y siê 2 lutego, czyli w niedzielê poprzedzaj¹c¹ 95. rocznicê wybuchu walk o Zduny. Uczestniczyli w nich w³adze miasta, przedstawiciele kombatantów, stra acy i inni mieszkañcy. Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w intencji poleg³ych powstañców i ich rodzin oraz ks. Boles³awa Jaœkowskiego i ks. Mieczys³awa Skoniecznego, ówczesnych proboszczów Zdun i Baszkowa, którzy czynnie wspierali Powstanie Wielkopolskie. Po Mszy œw. uczestnicy uroczystoœci z³o yli wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny œwiatowej i komunizmu, a póÿniej na zbiorowej mogile, gdzie spoczywa siedemnastu powstañców poleg³ych pomiêdzy 6 a 21 lutego 1919 r. (toldo)

9 Wieœci gminne 9 Sebastian Poœpiech. Tel SULMIERZYCE Marcin Szyndrowski. Tel ROZDRA EW Atrakcyjne zajêcia Oddali ho³d powstañcom B.MAÆKOWIAK Dzieci poznaj¹ ró ne techniki plastyczne, a wykonane prace mog¹ zabraæ do domu Twórczoœæ plastyczna, obok mowy i pisma, jest sposobem wyra ania myœli, a swobodna ekspresja artystyczna pozwala na zaspokojenie twórczych d¹ eñ i potrzeb cz³owieka. Wiedz¹ o tym w kole plastycznym, które dzia³a przy Sulmierzyckim Domu Kultury. Od kilku lat dzieciêcym kó³kiem plastycznym z SDK opiekuje siê Renata Duczmal. Na zajêcia przychodz¹ dzieci w wieku od 9 lat. Obecnie grupa liczy piêtnaœcioro dzieci. Podczas zajêæ poznaj¹ ró ne techniki plastyczne, a prace które wykonaj¹ mog¹ zabraæ z sob¹ do domu. Pani Renata z wykszta³cenia nie jest plastyczk¹. Gdy zaproponowano mi wspó³pracê, by³am bardzo zdziwiona, ale myœlê, e wszystko ogarniam. Bardzo du o rzeczy robiê i coœ tam mogê przekazaæ. Dzia³amy tematycznie, dziœ dzieci wykonywa³y walentynkowe karteczki. Zajêcia plastyczne s¹ dla dzieci atrakcyjne Chodzê tu ju cztery lata mówi jedna z dziewczynek. Bardzo mi siê podoba, fajnie jest. Zainteresowanie jest du e, dzieci przychodz¹ do SDK regularnie co pi¹tek. Zajêcia rozwijaj¹ ich wra liwoœæ estetyczn¹, umiejêtnoœæ dostrzegania i prze ywania piêkna, wp³ywaj¹ na wyobraÿniê, ujawniaj¹ pomys³owoœæ i oryginalnoœæ. Bo ena Maækowiak GMINA.ROZDRA EW 2 lutego mia³y miejsce gminne obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczêto je na cmentarzu parafialnym, gdzie w asyœcie pocztów sztandarowych w³adze gminy, delegacja ze Zdun, kombatanci, przedstawiciele miejscowych szkó³ i organizacji z³o yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem poleg³ych powstañców oraz na grobie pilota Wiktora Pniewskiego. Apel pamiêci uœwietni³a powstañcza Grupa Rekonstrukcyjna im. gen. Stanis³awa Taczaka z Mieszkowa, przybyli te werbliœci ze stra ackiej orkiestry w Kobylinie. Mszê œw. w intencji powstañców i ojczyzny odprawi³ ksi¹dz proboszcz S³awomir Siewkowski. Dalsz¹ czêœæ obchodów zorganizowano w sali wiejskiej. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu wójt Mariusz Dymarski nawi¹za³ do walk o Zduny, które z udzia³em kompanii rozdra ewskiej mia³y miejsce na pocz¹tku lutego 1919 r. Podkreœli³, e bohaterowie wielkiego zrywu wolnoœciowego byli przodkami obecnych mieszkañców Rozdra ewa, a na miejscowym cmentarzu spoczywa dowódca akcji szturmowej na lotnisko awica i pierwszy dowódca wielkopolskiego lotnictwa Wiktor Pniewski. Na rozdra ewskim cmentarzu by³o naprawdê uroczyœcie Uczniowie zespo³ów szkó³ z Rozdra ewa i Nowej Wsi wystawili spektakl Nikt im iœæ nie kaza³..., poszli. Widowisko przybli y³o historiê walk powstañczych oraz bohaterów kompanii rozdra ewskiej, m.in. kapelana ks. Tadeusza Zieliñskiego, sier. Wac³awa Pabicha oraz p³k. Wiktora Pniewskiego. Podoficer z grupy rekonstrukcyjnej przekaza³ wójtowi pami¹tkowy krzy powstañczy upamiêtniaj¹cy zbrojny czyn Wielkopolan. Akademiê zakoñczono wspólnym odœpiewaniem Roty. Warto dodaæ, e w tygodniu poprzedzaj¹cym uroczystoœci rozegrano zawody w strzelaniu do Tarczy Niepodleg³oœciowej i Tarczy Brackiej, zorganizowane przez miejscowe Kurkowe Bractwo Strzeleckie. By³a te gra uliczna przygotowana przez stowarzyszenie Inspiracje. Mieszkañcy Rozdra ewa mogli równie wys³uchaæ wyk³adu Paw³a Hadrycha Moje Powstanie Wielkopolskie. Uczniowie brali udzia³ w konkursach zorganizowanych przez gminne szko³y oraz bibliotekê. Niedzielne uroczystoœci by³y okazj¹ do podsumowania konkursów i wrêczenia laureatom nagród oraz obejrzenia wystawy prac konkursowych. Wszyscy uczestnicy uroczystoœci otrzymali broszurê przybli aj¹c¹ powstanie i jego lokalnych bohaterów. Zostali tez poczêstowani grochówk¹ przygotowan¹ przez miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich. (max) Marcin Szyndrowski. Tel PÊPOWO Marcin Szyndrowski. Tel POGORZELA W szkole nie musi byæ nudno Do nauki jêzyków Pocz¹tek lutego to dla m³odzie y z Zespo³u Szkó³ w Pêpowie dwie ciekawe akcje. GMINA.PÊPOWO M³odzie z tej szko³y z segregacj¹ odpadów nie ma problemów Pierwszy tydzieñ lutego to udzia³ szko³y w akcji Posprz¹tajmy razem œwiat. Przez kilka dni na terenie placówki sta³y kontenery, do których uczniowie wrzucali zu yty sprzêt elektroniczny i elektryczny. Kontenery ustawi³a bydgoska firma Polcopper razem ze szko³ami z by³ego woj. leszczyñskiego. Wczeœniej firma zorganizowa³a zbiórkê w Bodzewie i Su³kowicach. Tym razem zaproponowa³a j¹ placówce w Pêpowie, a dyrekcja wyrazi³a zgodê. Akcja ma na celu przede wszystkim przypomnienie dzieciom i m³odzie y, jak w praktyce ma wygl¹daæ segregowanie odpadów i czemu ono s³u y. Staramy siê dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby uczniów i z pomoc¹ nauczycieli jak najwiêcej mówiæ, mówiæ i jeszcze raz mówiæ o skutkach niepoprawnej segregacji t³umaczy Aneta Nowak z firmy Polcopper. Dodaje, e w trakcie zbiórki pracownicy tego przedsiêbiorstwa, zajmuj¹cego siê skupem i sprzeda ¹ z³omu, rozmawiaj¹ z dzieæmi na temat segregacji i szeroko pojêtej ekologii. 4 lutego z kolei gimnazjaliœci z Pêpowa wziêli udzia³ w niezwyk³ych zajêciach z jêzyka angielskiego, prowadzonych przez wolontariuszy Chinkê Tracey i Brazylijczyka Caio. By³o to mo liwe dziêki uczestnictwu w projekcie miêdzynarodowej organizacji studenckiej Aiesec pn. Make a Step. Do udzia³u w tym programie szerz¹cym tolerancjê wobec innych narodowoœci i promuj¹cym naukê jêzyków obcych zespó³ szkó³ z Pêpowa zg³osi³ siê jesieni¹ ubieg³ego roku. Tracey i Caio opowiedzieli o yciu w Chinach i Brazylii. Mówili te o problemach Trzeciego Œwiata, zanieczyszczeniu œrodowiska i technologiach przysz³oœci, uczyli tworzenia nieszablonowych autoprezentacji, globalnego myœlenia i lokalnego dzia³ania. W ci¹gu kilku dni nasi uczniowie poszerzyli swoj¹ wiedzê o œwiecie i wielokulturowoœci. Poza tym warsztaty stanowi³y niecodzienn¹ okazjê do poznania wyj¹tkowych ludzi, uczenia siê od nich i dzielenia siê z nimi nasz¹ polsk¹ kultur¹ mówi dyrektorka szko³y Cyryla Krajka. (tytus) GMINA.POGORZELA 15 tys. z³ kosztowa³o Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli wyposa enie nowej sali multimedialnej do nauki jêzyków obcych. Jêzyki obce, a w szczególnoœci angielski i niemiecki, to dzisiaj jêzyki nauki, biznesu, wspó³pracy miêdzynarodowej i dyplomacji. Ich znajomoœæ umo liwia naukê i studiowanie za granic¹ i jest niezbêdna, aby dostaæ dobr¹ pracê w Polsce czy Europie podkreœla nauczycielka jêzyka angielskiego w pogorzelskiej szkole, Aneta Bzdêga Krajka. Szko³a ta istnieje od 1995 roku. W 2001 r. jej siedziba zosta³a wyremontowana. Teraz oddano do u ytku salê multimedialn¹ do nauki jêzyków. 15 tys. z³ to ³¹czny koszt zakupu sto- ³ów, s³uchawek i pulpitu wraz z oprogramowaniem. Prowadzenie zajêæ w takich warunkach to sama przyjemnoœæ. Ta pracownia daje mnóstwo mo liwoœci. Korzystamy z oprogramowania do tablicy interaktywnej. Do dyspozycji mamy pulpit, którym mo emy w ³atwy sposób sterowaæ prac¹ uczniów, ³¹czyæ ich w grupy czy pary. Uczniowie s³ysz¹ w s³uchawkach jedynie swoje g³osy. Nic z zewn¹trz ich nie rozprasza, nie przeszkadzaj¹ sobie wzajemnie informuje A. Bzdêga- Krajka. (tytus) Na takich zajêciach nikt siê nie ma prawa nudziæ

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Nowa (ul. Mickiewicza 35, tel ) do 20 lutego; apteka Pod Koron¹ (ul. Mas³owskiego 2a, tel ) od 21 do 27 lutego. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, ul. Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Zdrowe jedzenie dla seniorów Nieprawid³owa dieta jest jedn¹ z przyczyn pojawiania siê w póÿniejszym okresie ycia niektórych chorób. Na szczêœcie mo na j¹ bez problemu zmieniæ, o czym przypomina firma Bielmar, organizator ogólnopolskiej akcji Œniadaniowa Klasa. R E K L A M A Dieta seniora powinna byæ dostosowana do zmian, jakie zachodz¹ w organizmie. Z up³ywem lat zwalnia metabolizm i maleje zapotrzebowanie na kalorie. Tymczasem nawyki ywieniowe czêsto pozostaj¹ niezmienione, co w po³¹czeniu z brakiem ruchu skutkuje wzrostem masy cia³a, a nadwaga sprzyja wielu chorobom. By tego unikn¹æ, nale y ograniczyæ do minimum spo ywanie wysokoprzetworzonych produktów zbo owych i cukierniczych, soli czy pikantnych przypraw. S³odycze warto zamieniæ na owoce, a do ka dego posi³ku spo ywaæ warzywa (szczególnie te o intensywnych barwach). Niezwykle wa na jest równie regularnoœæ przyjmowania posi³ków. B³êdy ywieniowe pope³niane przez seniorów bardzo czêsto wynikaj¹ ze z³ych przyzwyczajeñ oraz niedostatecznego poziomu wiedzy na temat od ywiania mówi Wojciech Wilczek, dietetyk kliniczny. W wiêkszoœci przypadków nie cofniemy efektów nieprawid³owych nawyków, ale mo emy znacznie wp³yn¹æ na jakoœæ ycia. Odpowiednio u³o ony plan ywieniowy to szansa na poprawê samopoczucia oraz pomoc w walce z chorobami ju wystêpuj¹cymi. Ka dy dzieñ jest dobry, by zacz¹æ poœwiêcaæ wiêksz¹ uwagê diecie i aktywnoœci fizycznej. Seniorzy powinni rozpoczynaæ dzieñ od pe³nowartoœciowego œniadania. W ich jad³ospisie nie mo e zabrakn¹æ owoców, warzyw, razowego pieczywa, wysokiej jakoœci t³uszczów roœlinnych, chudego miêsa, ryb morskich, zielonej herbaty, nasion i orzechów. Od lat przypominamy Polakom o prawid³owych nawykach ywieniowych mówi Ma³gorzata Sienkiewicz, technolog ywnoœci z firmy Bielmar. Czêsto to w³aœnie dziadkowie opiekuj¹ siê dzieæmi pod nieobecnoœæ rodziców i przygotowuj¹ im posi³ki. Dlatego tak istotne jest, by równie oni zdobyli wiedzê na temat prawid³owego od ywiania, by mogli zadbaæ nie tylko o swoje zdrowie, ale tak e najm³odszych cz³onków rodziny. oprac. aga Wa ne jest pe³nowartoœciowe œniadanie

11 P.W.P ÓCIENNICZAK 16 stycznia na terenie cmentarza parafii œw. Jana Chrzciciela w Zdunach odby³a siê wizja lokalna przeprowadzona przez urzêdników z gminy. Kilka dni póÿniej cmentarz skontrolowali przedstawiciele zwi¹zku Eko-Siódemka. Wizytuj¹cy uznali, e na cmentarzu panuje porz¹dek. Niektórzy zdunowianie nadal twierdz¹ inaczej. Gospodarka Kontrole, które odby³y siê w styczniu, wykaza³y, e cmentarz posprz¹tano. Zamiast trzech ma³ych kontenerów ustawiono jeden br¹zowy na odpady roœlinne oraz kontener ujêty w deklaracji z³o onej przez ksiêdza proboszcza przed wejœciem w ycie tzw. ustawy œmieciowej. Na kompostowniku natomiast znajduj¹ siê ju tylko liœcie i odpady roœlinne. Ksi¹dz nie poniós³ adnych konsekwencji prawnych, poniewa uiszcza³ op³atê zgodn¹ z zadeklarowan¹ wielkoœci¹ pojemników. Po przeprowadzonych oglêdzinach stwierdzono, e teren cmentarza w Zdunach jest uporz¹dkowany informuje m³odszy referent ze zwi¹zku Eko-Siódemka Marcin Gaszek. Jednak zdunowianie, którzy zg³osili siê do redakcji, twierdz¹, e kontroluj¹cy inaczej pojmuj¹ porz¹dek ni oni. Owszem, pojemnik siê pojawi³, ale stoi obok krzy a, a wed³ug nas nie jest to miejsce, gdzie powinien staæ. Jak to tak? Œmieci obok krzy a? mówi¹, ale anonimowo. Przypominaj¹, e na cmentarzu znajduje siê miejsce zabudowane, które s³u y³o do tej pory za œmietnik z boku cmentarza. Tam pojemniki nie rzuca³y siê Na prze³omie stycznia i lutego rolnicy z powiatu krotoszyñskiego mogli korzystaæ ze szkoleñ z zakresu stosowania œrodków ochrony roœlin oraz obs³ugi opryskiwaczy. Szkolenia zosta³y zorganizowane przez zespó³ doradczy Wielkopolski Oddzia³ Doradztwa Rolniczego w Krotoszynie oraz WODR w KoŸminie Wlkp. Wiêkszoœæ upraw wymaga stosowania œrodków ochrony roœlin, a prawid³owe wykonywanie zabiegów tymi œrodkami wymaga doœwiadczenia i wiedzy, jak postêpowaæ z substancjami chemicznymi pocz¹wszy od zakupu, poprzez przechowywanie, stosowanie oraz utylizacjê resztek i opakowañ. Ka dy rolnik, który stosuje œrodki ochrony roœlin, powinien posiadaæ aktualne zaœwiadczenie o ukoñczeniu waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,30 z³ 5,60 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 5,50 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,20 z³ 5,70 z³ P.W.P ÓCIENNICZAK Na ty³ach cmentarza nale a³oby skosiæ trawê Przeszkolili rolników Kontenery mog³yby stan¹æ w tym miejscu Cmentarz po... kontroli w oczy i by³ porz¹dek, ale ksi¹dz i postawi³ pojemnik obok krzy a kontynuuj¹. Wskazuj¹ te na zaroœniête przez trawê czêœci cmentarza. Widocznie kontroluj¹cy zajêli siê tylko pojemnikami, a nie ca³oœci¹, a tymczasem trawa z ty³u cmentarza jest taka du a, e za jakiœ czas do niektórych grobów trzeba bêdzie z kos¹ chodziæ, eby utorowaæ sobie drogê koñczy jeden z mê czyzn. Sprawdziliœmy. Faktycznie na cmentarzu jest miejsce, gdzie bez problemu zmieœci³by siê kontener na odpady, co by znacznie poprawi³o estetykê nekropolii. Dlaczego zatem ksi¹dz nie skorzysta z propozycji mieszkañców? Tego siê nie dowiedzieliœmy, bowiem nie chcia³ z nami rozmawiaæ na ten temat. Podobnie zreszt¹ jak na temat trawy, która w niektórych miejscach siêga po ramiona. Nasi rozmówcy nie rozumiej¹ postêpowania ksiêdza proboszcza. Mówi¹ nam, e za czasów Œp. Jana Orpla, który proboszczowsk¹ pos³ugê sprawowa³ w latach , nie by³o problemów. Wybudowa³ dom parafialny, odwilgotni³ koœció³, utwardzi³ teren wokó³ koœcio³a, otworzy³ w domu parafialnym przedszkole, po- ³o y³ posadzkê w koœciele. Wraz z w³adzami gminy uruchomi³ dom pogrzebowy wraz z kostnic¹, zrobi³ ogrzewanie koœcio³a oraz uporz¹dkowa³ teren cmentarza i postawi³ kub³y, które do czasu przyjœcia proboszcza Nowaka nikomu nie wadzi³y t³umaczy anonimowo jeden ze zdunowian. Chcielibyœmy, eby œmietnik wróci³ na swoje stare miejsce, ale proboszcz nie chce o tym s³yszeæ. Kiedy je tam przesuwamy, to na nastêpny dzieñ s¹ ju z powrotem obok krzy a i szpec¹ cmentarz. Proboszcz mówi nam, e tak musi byæ, bo Chrystus musi widzieæ, gdzie my œmieci wyrzucamy dodaje mieszkanka Zdun. Marcin Szyndrowski kursu z zakresu stosowania œrodków ochrony roœlin przy pomocy opryskiwaczy. Takie zaœwiadczenie wa ne jest 5 lat. Po tym okresie nale y odbyæ kurs uzupe³niaj¹cy. Trwa on jeden dzieñ. Szkolenie podstawowe trwa 2 dni, koñczy je egzamin i wydanie zaœwiadczenia. Posiadanie aktualnego zaœwiadczenia jest jednym z warunków umo liwiaj¹cych uzyskanie dotacji unijnych, pomocy finansowej na wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i certyfikatu potwierdzaj¹cego stosowanie produkcji zintegrowanej, czyli zgodnej z wymogami unijnymi. W tym roku odby³y siê ju szkolenia uzupe³niaj¹ce w Krotoszynie, Bia- ³ym Dworze i KoŸminie. Skorzysta³o z nich 90 osób. Szkolenie podstawowe dla rolników, którzy jeszcze nigdy nie ukoñczyli takiego kursu, odbêdzie siê, kiedy zostanie zebrana wystarczaj¹ca liczba zg³oszeñ (zg³oszenia przyjmuje WODR w Krotoszynie). (lt) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 14 lutego (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,60 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,80 z³ S.C. Patalas, Grêbów 4,20 z³ 11 PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka dej miejscowoœæ, w której mieœci siê zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 14 lutego. Szczegó³owe informacje pod nr tel lub (bezp³atna infolinia). pracownik ochrony bez licencji, Kalisz, powiat sprz¹taczka, Kalisz, powiat œlusarz, Rozdra ew tokarz frezer, Rozdra ew cukiernik, KoŸmin sprzedawca, Krotoszyn, Boles³awiec, KoŸmin, Sulmierzyce, Chwaliszew blacharz lakiernik, KoŸmin œlusarz spawacz, KoŸmin konstruktor pojazdów mechanicznych, KoŸmin elektromechanik mechanik pojazdów, KoŸmin, Witaszyczki doradca finansowy, Ostrów konsultant telefoniczny, Reda koordynator serwisu, Krotoszyn specjalista ds. promocji i sprzeda y, Ostrów kierowca kat. C, Krotoszyn, Pêpowo specjalista ds. ubezpieczeñ, Krotoszyn kierowca kat. C-E krajowy i miêdzynarodowy, Krotoszyn, Dobrzyca, Pêpowo, Milicz dekarz blacharz, Kobylin serwisant, Krotoszyn konsultantka, Ostrów pracownik gospodarczy, Poznañ kierowca busa, Krotoszyn elektryk, Rozdra ew mechanik œlusarz, Krotoszyn monta ysta lekkich konstrukcji, KoŸmin dekarz blacharz lub pomocnik, Krotoszyn pracownik kuchni, Krotoszyn koordynator ochrony obiektu, Warszawa, Krotoszyn kierowca kat. B, KoŸmin kasjer sprzedawca, Krotoszyn mechanik samochodowy, Krotoszyn stolarz tapicer, Krotoszyn diagnosta, KoŸmin tapicer, Ostrów mechanik samochodów ciê arowych, Krotoszyn pracownik fizyczny pomocnik dekarza, Sulmierzyce klejarz, Krotoszyn brukarz, Krotoszyn merchandiser, Gliwice stolarz, Zduny nauczyciel jêzyka polskiego i historii w szkole podstawowej, Borzêcice pracownik biurowy, Krotoszyn operator koparko-³adowarki, Krotoszyn spawacz, Zduny pracownik fizyczny, Krotoszyn, Kobylin specjalista ds. szkoleñ, Krotoszyn brukarz, KoŸmin zootechnik stanowisko kierownicze w zak³adzie drobiarskim, KoŸmin asystent dzia³u obs³ugi klienta, KoŸmin robotnik budowlany, Krotoszyn, Olsztyn pracownik biurowy spedytor, Krotoszyn technik weterynarii, Zduny formiarz laminatu, KoŸmin

12 12 Tradycja Moc przebaczenia Ministranci na sportowo Przykre doœwiadczenia maj¹ to do siebie, e zostaj¹ w naszej pamiêci. Zdarza siê, e nie byliœmy akceptowani przez innych, mo e wyœmiewani z jakiegoœ powodu. Mo e zmarnowaliœmy jak¹œ szansê, która nigdy ju siê nie powtórzy³a i w g³êbi siebie skrywamy zawód, gniew na siebie, na Boga, na tych, którzy nas skrzywdzili. Czasem jesteœmy œwiadomi baga u nieprzyjemnych doœwiadczeñ, ale najczêœciej negatywne wspomnienia spychamy w k¹t pamiêci. Niby na zewn¹trz wszystko w porz¹dku, ale wystarczy, e ktoœ nas zdenerwuje i wybuchamy. Albo ci¹gle wszystko w sobie dusimy. Symptomy To, co mo e œwiadczyæ o tym, e potrzebujemy pomocy Pana Boga to brak radoœci ycia, ci¹g³e rozdra nienie lub chroniczne zmêczenie. Ten ostatni symptom mo e oczywiœcie byæ powi¹zany i wynikaæ z innych okolicznoœci. Trzeba jednak braæ pod uwagê, e niedostateczna mi³oœæ ze strony otoczenia, nawet z lat dzieciêcych lub niemowlêcych, utrwala siê w nas w postaci obni onego poczucia wartoœci i powoduje, e nie mamy w sobie energii do walki. Czasem skrywane negatywne emocje mog¹ spowodowaæ nawet choroby œup Janina Bestra, 89 œup Józef Cieœlak, 63 œup Halina Graf, 60 œup Bo ena Jelinowska, 70 œup Stanis³aw Perz, 60 fizyczne. W USA np. przeprowadzono badania, na podstawie których dowiedziono, e ka da osobowoœæ ma swoje s³abe strony. (...) na podstawie testów mo na stwierdziæ (nie znaj¹c nawet pacjenta), e dana osoba umiera na raka i prawie w 100% przypadków diagnoza ta bêdzie miarodajna mówi³ o. Robert DeGrandis, jezuita, podczas VI Forum Charyzmatycznego. Na rozwój chorób maj¹ du y wp³yw czynniki zewnêtrzne, np. zanieczyszczone œrodowisko. Mimo to o. Robert powo³uje siê Ojciec DeGrandis z amerykañskim ma³ eñstwem Koschenina, które wspiera jezuitê w niesieniu przes³ania na s³owa znanego psychologa, który twierdzi, e na raka choruj¹ osoby maj¹ce silne poczucie winy i gniew wobec samego siebie, a na serce ci, którzy nie przebaczyli innym doznanych krzywd i pozostaj¹ w gniewie. Modlitwa przebaczenia Propaguje j¹ o. DeGrandis. Jest on zaanga owany w pos³ugê uzdrawiania, a raczej w œwiadczenie o mocy przebaczenia. Skoro nie umiemy uwolniæ siê od naszych bolesnych doœwiadczeñ (...) musimy prosiæ Pana Boga, aby wydoby³ z nas te bolesne wydarzenia, byœmy na modlitwie mogli przebaczyæ Z wielkim alem zawiadamiamy, e 9 lutego 2014 roku zmar³ namaszczony Olejami œw. nasz ukochany Ojciec, Teœæ, Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier, Kuzyn i Wujek œup Józef Kierakowicz prze ywszy lat 91 Msza œw., po której odprowadzano Drogiego Zmar³ego na miejsce wiecznego spoczynku, odprawiona zosta³a w koœciele pogrzebowym w Sulmierzycach. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA wszystkim, którzy nas zranili, dziêki czemu doœwiadczymy tak e uzdrowienia mówi³ o. Robert. Kluczowy jest tutaj fakt przyznania siê do w³asnych uczuæ, nawet jeœli nasz gniew jest skierowany wobec Boga. Co ciekawe, skutkiem uzdrowienia duszy mo e byæ równie uzdrowienie cia³a. Modlitwa ta jest doœæ d³uga, ale te nasze zranienia mog¹ pochodziæ od naszych rodziców, rodzeñstwa, kap³anów, pracodawców i innych. Zaczyna siê ona tak: Panie Jezu Chryste, proszê Ciê dzisiaj, abym przebaczy³ wszystkim ludziom, jakich spotka³em w moim yciu. Wiem, e udzielisz mi si³y, abym móg³ tego dokonaæ i dziêkujê Ci, e kochasz mnie bardziej ni ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczêœcia, ni ja go pragnê. To prawda. Czêsto boimy siê wchodziæ w nasze wnêtrze, ale Pan Bóg pobudza nas do tego, by uwalniaæ siê od zbêdnego balastu. Bóg dzia³a Zalecane jest odmawianie tej modlitwy przez 30 dni. Jej tekstu nie umieszczamy tutaj z powodu d³ugoœci, mo na j¹ znaleÿæ w internecie pod has³em modlitwa przebaczenia. Wa ne, eby podczas tych 30 dni nie skupiaæ siê na braku jakiegokolwiek jej efektu podczas pierwszych dni odmawiania. Ci, którzy siê jej podjêli, mówi¹, e najczêœciej efekty w postaci radoœci wewnêtrznej mog¹ pojawiæ siê oko³o 20 dnia. Nawet jeœli nie czujemy, e przebaczyliœmy, to ju sam fakt modlitwy za dane osoby œwiadczy o naszym przebaczeniu. Jeœli któraœ czêœæ modlitwy nas nie dotyczy, bo np. nie mamy ma³ onka, mo na ofiarowaæ tê czêœæ za osoby maj¹ce trudnoœci w przebaczeniu swojemu ma³ onkowi. I odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom ta czêœæ Ojcze nasz jest szczególnym zaproszeniem Boga Ojca do wejœcia na drogê przebaczania, któr¹ warto tu przypomnieæ. Anna Szulc P.W.P ÓCIENNICZAK Nad przebiegiem rozgrywek czuwa³ franciszkanin, ojciec Masseo 13 lutego na sali sportowej Szko³y Podstawowej im. J. Tuwima w Kobylinie odby³ siê II turniej pi³ki no nej halowej ministrantów, zorganizowany przez parafiê Matki Bo ej przy ³óbku w Kobylinie. Do rywalizacji przyst¹pi³o dziewiêæ ekip m.in. z parafii z Poznania, Chocza czy Sobia³kowa. Barw naszego powiatu dzielnie bronili ministranci z parafii krotoszyñskich (œw. Marii i Magdaleny oraz Fary), a tak e ze Smolic oraz Kobylina. Rywalizacja przebiega³a w duchu fair-play i wszyscy bawili siê wyœmienicie. Relacja z imprezy i wyniki podamy w nastêpnym numerze Rzeczy na stronie sportowej. To ju druga edycja turnieju Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 3 lutego 2014 roku zmar³ mój ukochany M¹, nasz Ojciec, Teœæ, Dziadek, Brat, Szwagier, Kuzyn i Wujek œup Józef-Wies³aw Cieœlak lat 63 Msza œw. zosta³a odprawiona 6 lutego br. w koœciele parafialnym w Kobiernie, po czym odprowadzono Drogiego Zmar³ego na miejsce wiecznego spoczynku. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA i cieszymy siê, e ponad 80 ministrantów przyby³o, by rywalizowaæ ze sob¹ w tej imprezie. Ju sam przyjazd tylu zawodników œwiadczy o tym, e warto takie imprezy organizowaæ. Mogê wiêc œmia³o powiedzieæ, e wszyscy s¹ wygranymi powiedzia³ Rzeczy franciszkanin o. Masseo. Warto dodaæ, e kobyliñscy zakonnicy poza dzia³alnoœci¹ duszpastersk¹ s¹ organizatorami wielu ró - norodnych imprez dla spo³ecznoœci lokalnej, któr¹ w ten sposób staraj¹ siê do siebie przyci¹gn¹æ. Z powodzeniem na terenie klasztoru odbywaj¹ siê coroczne pikniki i festyny rodzinne, o których za ka dym razem informowaliœmy naszych Czytelników. (szyn) Zachêcamy Pañstwa do gratisowej publikacji wspomnieñ o naszych œp. Najbli szych. Jesteœmy w stanie pomóc w ich napisaniu. Prosimy o kontakt z redakcj¹.

13 RZECZY Tradycja Pitaval na koniec zimy Pamiêtny luty 1933 roku Mo na œmia³o powiedzieæ, e miesi¹c ten szczególnie zapisa³ siê w pamiêci mieszkañców naszego powiatu. 5 lutego we wsi Goœciejew, jednemu z tamtejszych gospodarzy skradziono, wa ¹c¹ oko³o czterdziestu kg, œwiniê. Poszkodowany nazywa³ siê Stanis³aw Trawiñski. Z³odzieja wkrótce ujêto. Okaza³ siê nim Feliks Arendz z Krotoszyna. Z kolei w nocy z 6 na 7 lutego nieznany sprawca skrad³ œwiniê o wadze 125 kg Janowi Marciniakowi, gospodarzowi z Sapie yna. Tej samej nocy okradziono tak e Józefa Pawlaka z Grêbowa. Gospodarz straci³ piêtnaœcie kur oraz gêœ. Z kolei kilku bezrobotnych ze Zdun wybra³o siê noc¹ do Konarzewa. A raczej pod tê wieœ. Sta³ tam stóg yta, nale ¹cy do gospodarza o nazwisku Marek. Ka dy z bezrobotnych um³óci³ sobie po oko³o dwa cetnary zbo a. Swojej zdobyczy do Zdun nie dowieÿli, bo zobaczyli ich stra nicy graniczni i po zatrzymaniu oddali w rêce policji. Czad i pr¹d Do wielkiej tragedii dosz³o w lutym 1937 w Krotoszynie. Zaczadzeniu uleg³a rodzina Blochów. Ojciec rodziny Franciszek mia³ 52 lata, by³ bezrobotny, zmar³ po przewiezieniu do szpitala. Powoli poprawia³ siê stan zdrowia jego ony Marii. Kobieta straci³a troje z czworga dzieci, a los ostatniej pozosta³ej przy yciu córki, czternastoletniej Marianny jak czytamy w Dzienniku Ostrowskim by³ niepewny. Jak siê okazuje, chêtnych do podkradania pr¹du nie brakowa³o nigdy. Jeden z nich nazywa³ siê Sobczak, by³ czeladnikiem rzeÿnickim i mieszka³ w Krotoszynie przy Ma³ym Rynku 10. W marcu 1938 r. stan¹³ przed obliczem miejscowego s¹du. Oskar ono go o kradzie pr¹du na szkodê elektrowni miejskiej. Sobczaka skazano na pó³ roku wiêzienia. Przy czym przewieziono go tam prosto z sali rozpraw. Tak wysoki wyrok sêdzia uzasadni³ tym, e Sobczak za podobne przestêpstwo odpowiada³ ju po raz drugi. Tragedia w Smolicach? To by³o jak w antycznym dramacie. Dwoje m³odych, zakochanych ludzi, którym nie pozwolono siê pobraæ, postanowi³o wspólnie spêdziæ... wiecznoœæ. Oboje mieszkali jak podaje jedna z gazet leszczyñskich w S³omnicach. Miejscowoœci o tej nazwie nie ma w naszym powiecie, prawdopodobnie wiêc chodzi o Smolice. 21-letni Marceli Jankowski by³ wychowankiem tamtejszego rolnika Stanis³awa Keika. 18-letnia Stefania Namyœlakówna mieszka³a z rodzicami. M³odzi zakochali siê w sobie bez pamiêci. Marzyli o œlubie, ale ich ma³- eñstwu zdecydowanie sprzeciwili siê rodzice Stefanii. Wówczas m³odzi podjêli wiadom¹ decyzjê. W styczniow¹ noc 1938 r. spotkali siê w stajni. Tam Marceli Jankowski wyci¹gn¹³ rewolwer i zastrzeli³ sw¹ ukochan¹, a nastêpnie strza³em w g³owê, odebra³ sobie ycie. Ich zakrwawione zw³oki znaleziono nastêpnego dnia rano. Nieznane nam bli ej zdjêcie przywo³uje lata, do których odnosi siê bie ¹cy odcinek pitavala. Do naszych Czytelników interesuj¹cych siê dziejami Krotoszyna, a tak e historyków zwracamy siê z proœb¹ o pomoc w zidentyfikowaniu uwiecznionej na fotografii (katolickiej?) grupy kobiet. Czekamy na Pañstwa podpowiedzi... Poszed³ w zaparte Tak potocznie okreœla siê postawê oskar onego, który nie chce przyznaæ siê do zarzucanych mu czynów. W przypadku mê czyzny, który stan¹³ przed s¹dem w Krotoszynie, pójœcie w zaparte okaza³o siê nader skuteczne. Zreszt¹ mo liwe, e faktycznie by³ niewinny. 16 marca 1929 r. przed S¹dem Grodzkim stanê³o dwóch mieszkañców Ligoty (dawna gmina wiejska w pow. krotoszyñskim, zniesiona w 1954 r.). Byli to Stanis³aw KaŸmierczak oraz Teodor Bodylak. Pierwszego oskar ono o kradzie 19 stycznia 35 kg jêczmienia na szkodê kupca z Ligoty Franciszka Waldena. Natomiast drugi oskar ony us³ysza³ zarzut kupna kradzionego ziarna. Pierwszy przyzna³ siê do zarzucanego mu czynu. Natomiast Teodor Bodylak z uporem twierdzi³, i nie wiedzia³, e zbo e, które kupi³, by³o kradzione. S¹d skaza³ KaŸmierczaka na dwa dni wiêzienia, zamiennego na grzywnê w wysokoœci 20 z³otych oraz pokrycie po³owy kosztów procesu. Natomiast w przypadku Bodylaka uznano, i mówi on prawdê i dlatego uwolniono go od winy. Na podstawie dawnych doniesieñ prasowych opracowa³ Daniel Szymczak O G O S Z E N I E 13 O dwu powstañcach z Kobylina Dziœ biogramy dwu postaci historycznych zwi¹zanych z Kobylinem. ¹cz¹ je oficerskie stopnie, a tak e to, e walczyli zarówno w armii niemieckiej, jak i w Powstaniu Wielkopolskim. P³k dr W³adys³aw Kopliñski przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ mieszkañcem Kobylina, a po jej zakoñczeniu naczelnym lekarzem weterynarii wojska w Wielkopolsce, a gen. dr Józef Grobelny, rodowity kobylinianin, pe³ni³ funkcjê szefa sanitarnego wojsk wielkopolskich. Mieszka³ w Kobylinie W³adys³aw Kopliñski urodzi³ siê w Miejskiej Górce 20 maja 1875 r., jako syn Stanis³awa, w³aœciciela browaru i cegielnii, oraz Pelagii Lorkiewicz. Uczêszcza³ do gimnazjum w Lesznie, Rawiczu i Freibergu. Maturê zda³ w 1897 r. PóŸniej studiowa³ weterynariê w Berlinie, Hanowerze i Gissen. W 1902 r. zosta³ lekarzem weterynarii i przez rok odbywa³ praktyki w Monachium. W 1903 r. zamieszka³ w Kobylinie, gdzie prawdopodobnie pracowa³. Od 1914 r. zastêpowa³ lekarza powiatowego w Œrodzie Wielkopolskiej. 1 kwietnia 1916 r. zosta³ powo³any jako lekarz w taborach I Szpitala Koni w Ostrowie, a potem 20 Pu³ku Piechoty. W listopadzie 1918 r. zatrzyma³ kilkaset koni dla przysz³ych wojsk powstañczych. 13 grudnia 1918 r. by³ ju rotmistrzem (kawaleryjski odpowiednik kapitana), a dok³adnie miesi¹c póÿniej zg³osi³ siê do Powstania Wielkopolskiego, gdzie by³ szefem Urzêdu Weterynarii Wojsk Wielkopolskich. Z jego inicjatywy, w licznych garnizonach, powsta³y szpitale koni oraz szko³a sanitariuszy, weterynarii i podkuwaczy. Od sierpnia 1919 r. by³ szefem weterynarii wojsk wielkopolskich, w ramach której 31 maja 1928 r. przeszed³ w stan spoczynku jako pu³kownik. W maju 1921 r. zosta³ doktorem Kobylin przed 1918 rokiem. Urz¹d pocztowy przy ul. Krotoszyñskiej weterynarii. Zmar³ 8 grudnia 1937 r. w Poznaniu, gdzie zosta³ pochowany. By³ odznaczony Z³otym Krzy em Zas³ugi, Medalem Polska Obroñcy Swemu oraz Medalem Dziesiêciolecia Odzyskania Niepodleg³oœci. Mia³ onê Felicjê (zd. Kaczorowsk¹) oraz córki: Halinê i Janinê. (Mimo wielu prób nie uda³o mi siê znaleÿæ zdjêcia przedstawiaj¹cego jego osobê.) Rodowity Kobylinianin Józef Edward Grobelny urodzi³ siê 16 marca 1873 r. w Kobylinie jako syn Stanis³awa i Marianny Kosiñskiej. Jego rodzice byli nauczycielami. Ukoñczy³ gimnazjum, a póÿniej studiowa³ medycynê w Berlinie, Rostocku i Gryfii. 15 lipca 1902 r. zosta³ lekarzem i do roku nastêpnego odbywa³ praktyki w Œwidnicy. W latach by³ lekarzem wojskowym w stopniu podporucznika i porucznika. Uzyska³ te tytu³ doktora. PóŸniejsze jego losy s¹ nieznane. W 1914 r. zosta³ powo³any do armii niemieckiej, prawdopodobnie jako lekarz. W Powstaniu Wielkopolskim by³ organizatorem s³u by sanitarno-medycznej kompanii pniewskiej, a potem zastêpc¹ inspektora sanitarnego wojsk wielkopolskich. 6 maja 1919 r. awansowano go na pu³kownika, a w trzy lata póÿniej na genera³a brygady. 15 listopada 1919 r. zosta³ lekarzem wojskowym wojsk w Poznaniu, a 16 listopada 1921 r. lekarzem wojskowym wojsk w Wielkopolsce. 1 wrzeœnia 1922 r. przeszed³ w stan spoczynku, ale nadal prowadzi³ zak³ad lekarski w Buku k. Poznania. Zmar³ 21 stycznia 1919 r. By³ odznaczony Krzy- em Kawalerskim Polonia Restituta, Krzy em Walecznych i odznak¹ Wojsk Wielkopolskich. 30 czerwca 1919 r. jego on¹ zosta³a krotoszynianka Janina Robiñska. ukasz Cichy

14 M.SZYNDROWSKI 14 Oœwiata Laureaci konkursu pojad¹ w nagrodê do Muzeum Powstania Wielkopolskiego Historia z domowych archiwów 2 lutego rozstrzygniêto w Rozdra ewie wyniki konkursu historycznego Powstanie Wielkopolskie w moim regionie, zorganizowanego przez miejscow¹ bibliotekê dla m³odzie y z gminy. REKLAMA Do konkursu przyst¹pi³o 11 osób ze szkó³ w Nowej Wsi i Rozdra ewie. Wszyscy dostarczyli w wyznaczonym terminie prace zgodnie z regulaminem. Cieszy nas, e w tych pracach znalaz³y siê w¹tki odkrywcze, nigdzie dot¹d niepublikowane, z rodzinnych archiwów i relacji mówi dyrektorka biblioteki Alicja Banaszek. W kategorii gimnazjalistów przyznano tylko pierwsze miejsce Aleksandrze Roszak z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Wsi. Wyró nienie otrzyma³ Micha³ Rybka z Rozdra ewa. W gronie uczniów szkó³ podstawowych laureatki to dziewczynki z Nowej Wsi Sandra Dymowska, Agata Widera i Magdalena Wa³êsa. Wyró - nienie otrzyma³ rozdra ewianin Piotr Ba³a. Nagrodami by³y ksi¹ ki o powstaniu w powiecie krotoszyñskim ufundowane przez starostwo, s³owniki ufundowane przez Fundacjê PWN, zaœ dzieci, które zajê³y pierwsze miejsca dosta³y albumy ufundowane przez organizatora konkursu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy pojad¹ na wycieczkê do Muzeum Powstania Wielkopolskiego informuje dyrektorka. (max) OG OSZENIE o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespo³u elektrowni wiatrowych Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) i uchwa³y Nr XXIV/151/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespo³u elektrowni wiatrowych oraz w zwi¹zku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespo³u elektrowni wiatrowych wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od r. do r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Sulmierzycach, od pn-pt, w godzinach pracy urzêdu. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu r. w Sali Narad Urzêdu Miejskiego w Sulmierzycach, w godzinach Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ka dy kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego i prognozie, mo e wnieœæ uwagi. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia- ³ywania na œrodowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informujê, e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Sulmierzycach od pn-pt w godzinach pracy urzêdu oraz sk³adaæ uwagi do planu, prognozy i ww. postêpowania. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta Sulmierzyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., na adres: Urz¹d Miejski w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, Sulmierzyce Burmistrz Miasta Sulmierzyce Zwi¹zek m³odzie y wybra³ w³adze Monika Kwiatkowska z Lutogniewa zosta³a prezesem zarz¹du powiatowego Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej. Wybory odby³y siê 24 stycznia w siedzibie Zarz¹du Gminnego i Powiatowego PSL w Krotoszynie, na spotkaniu zarz¹dów gminnych ZMW. W spotkaniu wziêli udzia³ m.in.: prezes wojewódzki ZMW Karol Mac, Marta Jachimowska skarbniczka zarz¹du wojewódzkiego, a tak e lokalni dzia³acze PSL. Po oficjalnych przemówieniach zebrani przeszli do wyborów zarz¹du powiatowego. Jedyn¹ kandydatk¹ na prezesa powiatowego by³a lutogniewianka Monika Kwiatkowska, któr¹ uczestnicy zebrania wybrali jednog³oœnie. Nastêpnie cz³onkowie ZMW wy³onili sk³ad zarz¹du i komisjê rewizyjn¹. Zarz¹d Powiatowy ZMW dosta³ pe³ne poparcie wszystkich cz³onków uprawnionych do g³osowania. Nastêpnie prezes Karol Mac przedstawi³ dzia³ania ZMW na terenie Wielkopolski, a nowo wybrana prezes podsumowa³a dzia³ania z ostatnich miesiêcy. A by³ to czas intesywnej pracy w ca³ym powiecie krotoszyñskim. Obecnie funkcjonuje 12 kó³ w ró nych gminach i wsiach (Krotoszyn, Biadki, Bo acin, Lutogniew, KoŸmin Wlkp., Goœciejew, Mokronos, Serafinów, Rozdra ew, Nowa Wieœ, Wolenice i Kuklinów). M. Kwiatkowska zosta³a prezesem ZMW. Obok prezes wojewódzki K. Mac Zarz¹d powiatowy ZMW Monika Kwiatkowska (prezes), Piotr Osuch (I wiceprezes, szef z KoŸmina), Wojciech Styburski (II wiceprezes, Kuklinów), Krzysztof Rzekiecki (sekretarz, Rozdra ew) Wojciech Ziajka (skarbnik, szef z Krotoszyna), Ewa Lindner (cz³onek, sekretarz z KoŸmina) i Krystian Kaczmarek (cz³onek, prezes z Rozdra ewa). Poza tym zorganizowaliœmy wycieczkê na Polagrê i wyjazd 24 dzieci na zimowisko do L¹dku Zdroju podkreœli³a M. Kwiatkowska. Zarz¹d Powiatowy ZMW przedstawi³ tak e swoje plany na 2014 rok, w którym ujêto m.in. turnieje sportowe (tenisa sto³owego, pi³ki no nej halowej), imprezy rekreacyjne (rajd rowerowy, marsz nordic walking), a tak e wyjazdy na kolonie letnie i pó³kolonie dla dzieci z wsi, w których dzia³aj¹ ko³a ZMW. Organizacja m³odzie y wiejskiej reaktywowana w zesz³ym roku zachêca mieszkañców innych wiosek do zak³adania kó³ ZMW. Im wiêcej kó³, tym lepiej, gdy bêdzie mo na podejmowaæ inicjatywy wspólnie. Razem mamy wiêksz¹ si³ê przebicia uwa a prezes Kwiatkowska. Poza tym bêd¹c w dobrze zorganizowanych w ko³ach w wielu wsiach powiatu mamy poczucie, e m³odzi te maj¹ coœ do powiedzenia. (popi) Jeden uczeñ na jeden komputer? Od wrzeœnia zesz³ego roku, wed³ug rozporz¹dzenia ministerstwa edukacji, na zajêciach z informatyki ka dy uczeñ powinien pracowaæ na osobnym komputerze. A jak wygl¹da rzeczywistoœæ? Ministerialna zasada Jeden uczeñ, jeden komputer polega na tym, e zajêcia informatyki maj¹ byæ prowadzone w grupie licz¹cej maksymalnie 24 osoby i tak, by przy jednym stanowisku komputerowym znajdowa³ siê jeden uczeñ. Rozporz¹dzenie zaczê³o obowi¹zywaæ 1 wrzeœnia zesz³ego roku w klasach IV VI szkó³ podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych. Organy prowadz¹ce szko³y powinny do koñca sierpnia 2013 r. doposa yæ pracownie komputerowe, by zasada by³a przestrzegana. Je eli szko³y nie zosta³y wyposa one w dodatkowe stanowiska komputerowe, to przestrzeganie tej zasady powinno oznaczaæ dodatkowe podzia³y na grupy informuje w piœmie do pos³a Macieja Orzechowskiego podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji Joanna Berdzik. Na ostatniej sesji rady miejskiej Krotoszyna radny Mi³osz Zwierzyk zapyta³ wiceburmistrza Ryszarda Czusz- P.W.P ÓCIENNICZAK Spraw¹ zainteresowa³ siê M. Zwierzyk kego, czy zasada ministerialna przestrzegana jest w krotoszyñskich placówkach. Dochodz¹ do mnie sygna- ³y, e nie we wszystkich szko³ach tak jest. A gmina mia³a cztery lata na wprowadzenie tego rozporz¹dzenia w ycie. Chyba nie trzeba mówiæ o zaletach tego rozwi¹zania powiedzia³. Okaza³o siê, e w³adze miejskie nie s¹ w stanie odpowiedzieæ, w których placówkach informatyka jest prowadzona zgodnie z rozporz¹dzeniem, a w których nie. Zgadzam siê, e ten nowy wymóg jest s³uszny, ale ministerstwo po raz kolejny wprowadza jakieœ zmiany, które finansowaæ ma tylko iwy- ³¹cznie samorz¹d. Gdyby 50 proc. kosztów tego zadania pokrywa³ rz¹d, a drugie 50 proc. gmina, to wszystko uda³oby siê zrealizowaæ powiedzia³ R. Czuszke. Poza tym wed³ug niego szko- ³y podlegaj¹ce magistratowi s¹ dobrze wyposa one. Nie znam wszystkich szczegó³ów, ale nie znam te przypadków, eby przy jednym komputerze po trzech, czterech uczniów siedzia³o. Nie wszystkie szko³y s¹ w stanie wype³niæ ministerialny wymóg. Dla przyk³adu dyrektorka biadkowskiej szko³y podstawowej Beata Ciesió³ka informuje: Sytuacja, w której ka - de dziecko pracuje na swoim komputerze, to na razie marzenie. Udaje siê posadziæ po jednym uczniu na stanowisku, kiedy klasa jest nieliczna. Próbowaliœmy zdobyæ œrodki unijne na program Cyfrowa Szko³a, ale adna placówka z naszego terenu nie otrzyma³a dofinansowania. Ale nie narzekamy, radzimy sobie z tym sprzêtem, jaki mamy. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie ministerialny wymóg jest wype³niany. W klasach IV do VI nie ma problemu, bo uczniowie podzieleni s¹ na grupy i ka - dy korzysta ze swojego komputera wyjaœnia wicedyrektor Dorota Rutkowska. (aga)

15 Chocia do Poradni Leczenia Uzale nieñ w Krotoszynie trafia niewielu nieletnich, nie oznacza to, e problem spo ywania przez m³odzie alkoholu i siêgania po u ywki nie istnieje. Wrêcz przeciwnie. Z roku na rok staje siê wiêkszy. Trudno dziœ znaleÿæ gimnazjalistê, który nigdy nie próbowa³ alkoholu. Co gorsza, wiêkszoœæ z nich wcale tego nie ukrywa, tylko traktuje jako powód do dumy. Przyniosê blanta jutro do budy i go zjaramy przekonywa³ kilka dni temu na oko 13-letni ch³opiec swojego kolegê. Ch³opcy stali na chodniku jednej z ulic w centrum miasta. Nie wygl¹dali na przejêtych tym, e przechodnie s³ysz¹ ich rozmowê. Ale tak w szkole? zapyta³ go niezbyt przekonany kolega. No pewnie, a co to za problem? odpar³ 13-latek wzruszaj¹c ramionami. Maria Szych (komisja antyalkoholowa) Czêsto rodzice daj¹ dzieciom przyzwolenie na wypicie alkoholu. Robiliœmy badania i wysz³o z nich, e najczêœciej dzieci pierwszy raz alkohol spo ywaj¹ w domu. To mo e byæ kieliszek szampana czy wina podczas jakiejœ rodzinnej imprezy. Nawet daj¹c dzieciom bezalkoholowy Piccolo uczymy je, e uroczystoœciom zawsze powinien towarzyszyæ kieliszek. Radny Grzegorz Majchszak, który pracuje w krotoszyñskim Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik, podczas niedawnego posiedzenia komisji spo- ³ecznej rady miejskiej Krotoszyna wspomnia³, e w sezonie letnim na odkrytym basenie pij¹ca m³odzie by³a prawdziw¹ plag¹. Pracujê na p³ywalni wiele lat, a takiego zjawiska dot¹d nie widzia³em. Coraz m³odsze dzieci siêgaj¹ po alkohol opowiada³. Podobne sytuacje radny zaobserwowa³ podczas sylwestra na rynku. Oko³o pó³nocy widzia³em t³umy dzieciaków z alkoholem w rêkach. Dziwiê siê, bo rynek jest monitorowany, a s³u b nie by³o w ogóle, nikt nie reagowa³. Z tym trzeba coœ zrobiæ, bo czas gimnazjum to najgorszy czas dla m³odych ludzi. Maj¹ wtedy wiele g³upich pomys³ów, a jednoczeœnie myœl¹, e s¹ doroœli i wszystko im wolno. Problem nie znika Patrz¹c jednak na policyjne statystyki mo na odnieœæ wra enie, e problem alkoholowy wœród m³odzie y z roku na rok jest coraz mniejszy. W poprzednim roku zatrzymano 24 nieletnich spo ywaj¹cych alkohol. W 2012 r. liczba ta wynosi³a 58, a w 2011 r. 42. To s¹ jednak przypadki wykryte przez funkcjonariuszy, a nie wiadomo, ile w rzeczywistoœci jest takich sytuacji mówi rzecznik prasowy policji W³odzimierz Sza³. Sprawy Po alkohol i u ywki siêgaj¹ coraz m³odsi Niewielu nieletnich trafia równie do krotoszyñskiej Poradni Leczenia Uzale nieñ. Je eli chodzi o alkohol, to w ostatnich latach mieliœmy trzy, mo e cztery takie przypadki mówi szef oœrodka Pawe³ Rybacki. Œwiadczy to tylko o tym, e niewielu m³odych ludzi siê do nas zg³asza, a nie o tym, e oni nie pij¹. Problem istnieje i siê pog³êbia, to jest fakt. W wieku 14 lat wiêkszoœæ nastolatków ma ju za sob¹ pierwsze inicjacje alkoholowe i narkotykowe. My robimy w szko³ach ró ne akcje i pogadanki, a uczniowie bez skrêpowania nam o tym opowiadaj¹. Oni jednak myœl¹ o alkoholu i u ywkach w kategoriach dobrej zabawy, szpanu albo przypasowania siê do towarzystwa. Nie traktuj¹ tego jako zagro enia. Jak mówi dalej, spory problem ca- ³y czas stwarzaj¹ dopalacze. Chocia kilka lat temu zlikwidowano sprzedaj¹ce je sklepy dopalacze, ca³y czas mo na bez problemu kupiæ przez internet. Nastolatki czêsto nie siêgaj¹ po narkotyki, bo siê boj¹, ale t³umacz¹ sobie, e jak dopalacze mo na kupiæ bez adnych k³opotów, to mo na je te braæ. Tymczasem prawda jest taka, e niekiedy dopalacze s¹ nawet gorsze, bo nie wiadomo, co siê w nich znajduje. S³yszymy czasem od niektórych osiemnastolatków, e bior¹ dopalacze ju od kilku lat mówi P. Rybacki. Gdzie le y wina? Rodzice nie zawsze maj¹ czas, by dok³adnie sprawdzaæ swoje dzieci. S¹ zabiegani, zapracowani i nie reaguj¹. Dopiero gdy problem uroœnie i nie mo na go ju ignorowaæ, id¹ do jakiegoœ oœrodka po pomoc wyjaœnia szef krotoszyñskiej poradni. Podczas posiedzenia komisji spo³ecznej wiceburmistrz Ryszard Czuszke stwierdzi³, e trzeba coraz czêœciej poruszaæ problematykê picia alkoholu przez m³odzie podczas spotkañ szkolnych z rodzicami. Szko³y prowadz¹ swoje programy profilaktyczne. Trzeba dyrektorów uczuliæ, eby chocia raz w roku takie przes³anie zosta³o skierowane do rodziców. eby znowu nie by³o tak, e obudzimy siê i zaczniemy dzia³aæ dopiero po jakiejœ tragedii powiedzia³. Sprzedaj¹ alkohol dzieciom Radny G. Majchszak zwróci³ uwagê na coraz wiêksze spo³eczne przyzwolenie na sprzeda alkoholu osobom niepe³noletnim: Kiedy w supermarkecie zwróci³em ekspedientce uwagê, e prawdopodobnie sprzedaje alkohol dzieciom, to zosta³em potraktowany jak intruz. Trzeba uczulaæ ludzi, eby reagowali, jak widz¹ pij¹c¹ m³odzie. 24 nieletnich z³apano na piciu alkoholu w 2013 r. 58 nieletnich z³apano na piciu alkoholu w 2012 r. 42 nieletnich z³apano na piciu alkoholu w 2011 r. Zebrani byli zdania, e do sprzeda y alkoholu nieletnim najczêœciej dochodzi w³aœnie w supermarketach. Z kolei radny Ryszard opaczyk chcia³ wiedzieæ, czy w takich sytuacjach gmina odbiera koncesje na sprzeda alkoholu. Grzegorz Majchszak (radny) Kiedy w supermarkecie zwróci³em ekspedientce uwagê, e prawdopodobnie sprzedaje alkohol dzieciom, to zosta³em potraktowany jak intruz. Trzeba uczulaæ ludzi, eby reagowali, jak widz¹ pij¹c¹ m³odzie. Je eli bêdzie panowa³o spo³eczne przyzwolenie na takie sytuacje, to wszystkie dzia³ania s³u b, szkó³ i oœrodków pójd¹ na darmo. Czy dosz³o w ostatnich latach do cofniêæ koncesji? zapyta³. Maria Szych t³umaczy³a: To doœæ skomplikowane. W takim przypadku musi byæ za³o ona sprawa karna, potrzebny jest te œwiadek, a nikt nie chce iœæ do s¹du. Trudno wiêc nam udowodniæ, e w sklepach dochodzi do takich sytuacji. Dyskusja dotyczy³a równie spo ywania alkoholu przez niepe³noletnich w lokalach gastronomicznych. Uczepiliœmy siê sklepów, a co z barami? A klub Fabu- ³a? Tam ci¹gle widaæ m³odzie z piwami w rêku powiedzia³ radny Krzysztof Kierzek. Na to G. Majchszak stwierdzi³, e w przypadku Fabu- ³y m³odzie kupuje alkohol w sklepach. Radni podjêli decyzjê, e wyœl¹ apel do w³aœcicieli sieci sklepów, uczulaj¹c ich na problem. Agnieszka Marciniak P.W.P ÓCIENNICZAKX3 15 M³odzie buduje sobie pogl¹d, e wolny czas trzeba spêdzaæ przy alkoholu i u ywkach mówi Pawe³ Rybacki REKLAMA

16 16 Nieruchomoœci Chêtnych na grunty na Ostrowskiej brak Sprzeda domu z 2011 roku. Oferta nr Cena: z³. Lokalizacja: Smoszew. Pow. domu 120 m2. pow. dzia³ki 889 m2. Wolnostoj¹cy budynek jednorodzinny o bardzo wysokim standardzie wykoñczenia zlokalizowany w otoczeniu nowej zabudowy jednorodzinnej. W cenie m.in.: zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, klimatyzacja, kominek, zagospodarowany i ogrodzony ogród itp. Niskie koszty utrzymania. Wyprowadzka bardzo szybko. Cena do negocjacji. P.W.P ÓCIENNICZAK Ponad rok temu nieczynny od lat bar wraz z dzia³k¹ przy ul. Ostrowskiej w Krotoszynie przeszed³ na w³asnoœæ gminy. Od tego czasu magistrat próbuje wydzier awiæ ten teren, jednak chêtnych brak. Bar szybkiej obs³ugi przy wylocie z Krotoszyna od dawna stoi pusty. Jeszcze jakiœ czas temu nieruchomoœæ nale a³a do Skarbu Pañstwa. Urzêdnicy miejscy od lat jednak zabiegali, by zosta³a przekazana gminie. W koñcu przynios³o to efekt otrzyma³a ona ten teren w ramach darowizny. Wi¹za³o siê to jednak z konkretnymi wytycznymi dotycz¹cymi przysz³ego zagospodarowania nieruchomoœci. Przede wszystkim gmina nie mo e jej sprzedaæ, mo e jedynie wydzier awiæ. Poza tym potencjalny najemca musi przeznaczyæ ten teren pod parking oraz infrastrukturê towarzysz¹c¹. Teren jest bardzo zaniedbany i wymaga sporych nak³adów, dlatego wydaje nam siê, e trzeba go wynaj¹æ na d³ugi okres 25 lat. Inaczej nikt nie bêdzie chcia³ w niego inwestowaæ t³umaczy³a radnym pod koniec 2012 r. naczelniczka wydzia³u gospodarki przestrzennej magistratu, Irena Rêkosiewicz. Na tym terenie mo na urz¹dziæ parking oraz infrastrukturê towarzysz¹c¹ R E K L A M A U ytkowanie wieczyste prawo dotycz¹ce nieruchomoœci gruntowej. Polega na oddaniu w u ytkowanie nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, województwa, powiatu b¹dÿ gminy osobie fizycznej lub prawnej na czas okreœlony 99 lat (wyj¹tkowo krócej, lecz nie mniej ni 40 lat). Dotyczy g³ównie gruntów po³o onych w granicach administracyjnych miast. Jak zasugerowa³a, tak zrobiono. Miasto og³osi³o przetarg na dzier awê nieruchomoœci. Od tego czasu min¹³ ponad rok, a nie zg³osi³ siê aden chêtny. Dlatego podczas ostatniej sesji w³adze miejskie podjê³y decyzjê o zmianie warunków wynajmu terenu. Spraw¹ zainteresowa³ siê radny Pawe³ Sikora, pytaj¹c o szczegó³y. Postanowiliœmy, e oddamy ten teren w u ytkowanie wieczyste. Nikt nie chce wydzier awiæ dzia³ki, a mo e w takiej formule ktoœ siê skusi. Nied³ugo og³osimy kolejny przetarg powiedzia³ odpowiedzialny za in ynieriê miejsk¹ Franciszek Marsza- ³ek. (aga)

17 Nieruchomoœci 17 MDM ju dzia³a W styczniu wszed³ w ycie rz¹dowy program Mieszkanie dla m³odych, dziêki któremu ³atwiej mo na kupiæ nowe mieszkanie czy wybudowaæ dom. Program polega na dofinansowaniu wk³adu w³asnego oraz dodatkowym wsparciu w formie sp³aty czêœci kredytu. Pomoc pañstwa dotyczy budowy i zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m kw. lub domu jednorodzinnego do 100 m kw. albo, w przypadku gdy nabywca wychowuje minimum troje dzieci, lokalu do 85 m kw. i budynku do 110 m kw. Z programu mog¹ skorzystaæ m.in. osoby w wieku do 35 lat (w przypadku ma³ eñstw decyduje wiek m³odszego ma³ onka), które nie by³y dot¹d w³aœcicielami budynku mieszkalnego ani lokalu mieszkalnego. Gdy osoba ubiegaj¹ca siê o dotacjê jest najemc¹ mieszkania lub przys³uguje jej spó³dzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, musi zobowi¹zaæ siê do rozwi¹zania umowy najmu albo zrzeczenia siê spó³dzielczego prawa na rzecz spó³dzielni mieszkaniowej. Dofinansowanie mo e wynieœæ 10 proc dop³aty do wk³adu w³asnego dla osób samotnych i ma³ eñstw bez dzieci oraz 15 proc. dop³aty w przypadku osób i ma³ eñstw wychowuj¹cych co najmniej jedno dziecko. Na dodatkowe 5 proc. na przedterminow¹ sp³atê czêœci kredytu mog¹ liczyæ osoby, którym w ci¹gu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi siê lub które przysposobi¹ trzecie (lub kolejne) dziecko. Warto zaznaczyæ, e w pierwszym miesi¹cu obowi¹zywania programu kwota dop³at siêgnê³a ponad 21 mln z³ do oko³o tysi¹ca kredytów. R E K L A M A INTERIA W styczniu dop³aty wynios³y ok. 21 mln W tej chwili program obs³ugiwany jest przez banki PKO BP, Pekao S.A, Getin Noble Bank S.A, Bank Polskiej Spó³dzielczoœci S.A., Alior Bank S.A, SGB-Bank S.A. Do tej grupy pod koniec marca do³¹czy jeszcze Bank Ochrony Œrodowiska S.A. (aga)

18 18 Kultura Sukcesy darterów Gamaya podbi³a Kalisz W Krotoszynie coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê dart (rzuty lotk¹ do tarczy). Obecnie oko³o 30 osób gra systematycznie, jest dru yna, która przewodzi drugoligowej tabeli, a w grudniu 2013 powsta³o stowarzyszenie Krotoszyñska Liga Darta. Jar-Kro Strzecha Dart Team to zespó³ sk³adaj¹cy siê z szeœciu zawodników z Krotoszyna (Jacek Cieœlak, Dawid Matyla, Piotr Figlak, Roman Ryba, Bartosz Derwich, Sebastian Szostak) i jednego z Jarocina (Bartosz Derwich) oraz kapitana krotoszynianina Przemys³awa Pawlickiego. Wszyscy gramy w darta z zami³owania, a na co dzieñ pracujemy. Trzech z nas w Mahle, Sebastian jest fotografem, Piotr mechanikiem samochodowym, Dawid pracuje uojca jako hydraulik mówi P. Pawlicki. Dru yna jest w dziewiêciozespo³owej grupie, w której rywalizuj¹ tak e ekipy ze Œrody Wlkp., Murowanej Goœliny czy Poznania. Rozgrywki podzielono na dwie rundy, a wiêc po pierwszej, ju zakoñczonej, odbêdzie siê rewan owa. Ka da dru yna rozgrywa w ka dej rundzie po 8 spotkañ. W rywalizacji dru yn w ka dej kolejce zespó³ rozgrywa 10 spotkañ. 4 pierwsze to mecze singlowe, kolejne 2 deblowe, a nastêpne 4 s¹ równie gr¹ pojedyncz¹. W ka dym meczu wystêpuje czterech zawodników. Dziêki temu, e dru yna liczy siedmiu graczy, w trakcie rywalizacji mo na wprowadzaæ zmiany. Na koniec pierwszej rundy Jar-Kro Strzecha Dart Team zmierzy³a siê 17 lutego (a wiêc ju po zamkniêciu tego wydania) w krotoszyñskim lokalu Pod Strzech¹ z Weteranami Poznañ. Nasza ekipa by³a faworytk¹, poniewa od pocz¹tku rozgrywek, które ruszy³y w paÿdzierniku 2013 r., zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Mamy taki sk³ad, e raczej nie oddamy prowadzenia do koñca sezonu i awansujemy do pierwszej ligi zapowiada Przemys³aw Pawlicki. W tej lidze bêdzie mo na powalczyæ z dru ynami z Gniezna, Konina i Poznania o pierwsz¹ lokatê, daj¹c¹ awans do mistrzostw Europy. Oprócz dru ynowych zmagañ odbywa siê ju po raz dwunasty Krotoszyñska Liga Darta, któr¹ organizuje Pawe³ Gewert z baru Pod Strzech¹. To rozgrywki w formule otwartej, w których swych si³ mo e spróbowaæ ka dy. Jest tak e w Krotoszynie Superliga pod auspicjami Polskiej Ligi Darta. Tutaj gra siê na tarczy sizalowej, a lotki maj¹ ostre metalowe koñcówki (w innych rozgrywkach grot lotki jest plastikowy, a tarcza plastikowa z elektronicznym systemem liczenia punktów). Udzia³ w tej lidze bierze 20 zawodników, w tym dwie kobiety. Najlepsi maj¹ szanse na udzia³ w rozgrywkach wy - szego szczebla. Awans do fina³u Superligi w lipcu br. ma zapewniona pierwsza pi¹tka. Tu przed koñcem pierwszej rundy na miejscach gwarantuj¹cych udzia³ w finale mistrzostw Polski w darta znajduj¹ siê kolejno: Jacek Cieœlak, Dawid Matyla, Piotr Figlak, Przemys³aw Pawlicki, Sebastian Szostak. Za nimi plasuj¹ siê Hubert Pawlicki, Marcin Wojtkowiak i Szymon Kabat. W grudniu ub. roku zarejestrowano stowarzyszenie Krotoszyñska Liga Darta. Zamierzamy pozyskiwaæ fundusze na rozwój naszych zawodników i promowanie darta wœród m³odzie y podkreœla jego prezes Przemys³aw Pawlicki. Pieni¹dze bêd¹ równie nam potrzebne pieni¹dze na sprzêt niezbêdny do organizowania turniejów. Dru yna chce równie pozyskaæ sponsora. Aktywnoœæ krotoszyñskich darterów na pocz¹tku zesz³ego roku pobudzi³ Przemys³aw Pawlicki. Powróci- ³em do gry po trzech latach przerwy Krotoszyñsko-jarociñski team odnosi du e sukcesy i dowiedzia³em siê od zawodników, e od dwóch lat nie jeÿdzili na adne zawody, wiêc zacz¹³em ich motywowaæ wspomina. Rozgrywki wdarta wkrótce bêd¹ odbywaæ siê nie tylko Pod Strzech¹. W popularnym krotoszyñskim lokalu Bila mamy zamiar organizowaæ turnieje na ostre koñcówki zapowiada Pawlicki. Sebastian Poœpiech 30 stycznia w kaliskim M³odzie owym Domu Kultury zorganizowano czwart¹ edycjê przegl¹du Rock w Szatni. Wyst¹pili m.in. muzycy z krotoszyñskiej formacji Gamaya. Gamaya podczas wystêpu w Kaliszu Zespó³ rockowy Gamaya powsta³ w 2012 r. Obecny sk³ad (Julia Konieczna wokal i piano, Szymon Polañski gitara, Samuel Zieliñski perkusja, Mateusz Janiak gitara, Piotr Choiñski bas, Przemys³aw Bochna gitara) gra ze sob¹ od wrzeœnia 2013 r. To m³odzi muzycy ucz¹cy siê w krotoszyñskich gimnazjach i szko³ach podstawowych. W repertuarze maj¹ covery takich zespo³ów, jak Guns N Roses, Nirvana, Metallica, D em itp. Grupa wystêpowa³a na imprezach szkolnych i miejskich, zesz³orocznych eliminacjach do Krotoszyñskich Talentów, podczas wystawy motocykli czy w klubie Bila. Opiekê nad ni¹ sprawuje nauczyciel Grzegorz Polañski. Kaliski przegl¹d, na który grupê zaproszono, to impreza z udzia³em debiutuj¹cych na muzycznej scenie zespo³ów. Oprócz krotoszynian wyst¹pili kaliszanie Heavybreath i Atomowe Marchewki. Nasi porwali licznie zebran¹ publicznoœæ do wspólnej zabawy. Przegl¹d da³ muzykom mo liwoœæ zaprezentowania siê w innym œrodowisku, wymiany doœwiadczeñ, us³yszenia innych zespo³ów w akcji. To cenne doœwiadczenia podsumowuje Grzegorz Polañski. (szyn).cichy Maluchy na Dniach Zdun Dyrektor Zdunowskiego Oœrodka Kultury wystosowa³ do Rady Miejskiej list, który zosta³ odczytany na sesji. Poinformowa³ w nim o zmianie terminu dni miasta i przedstawi³ ich wstêpny plan. Nowoœci¹ bêdzie zlot maluchów. Tomasz Chudy napisa³, e ze wzglêdu na przesuniêcie Dni Krotoszyna zmienia termin Dni Zdun. Zamiast w po³owie czerwca, zdunowianie bêd¹ œwiêtowali w przedostatni weekend tego miesi¹ca. Wiadomo Awaryjni licz¹, e na zlot przyjedzie oko³o stu aut ju, e w sobotê wyst¹pi zespó³ disco polo, a w niedzielê kabaret. W sobotê ma te siê odbyæ zlot fiatów 126 p, czyli popularnych maluchów. Liczymy na 100 pojazdów, a mo e i wiêcej. Inicjatywa wysz³a od nas, a Zdunowski Oœrodek Kultury zaproponowa³ zorganizowanie zlotu podczas Dni Zdun informuje liderka klubu mi³oœników malucha, Julia Cierniak. W planach jest parada aut, konkurencje sprawnoœciowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. G³ównym celem nieformalnego jeszcze klubu Awaryjni jest zorganizowanie tegorocznego zlotu. Wiêkszoœæ pasjonatów fiata 126 p przybêdzie z naszego rejonu i okolic, ale docieramy równie do dalszych zak¹tków naszego kraju, gdzie tak e s¹ chêtni do przyjazdu na zlot koñczy J. Cierniak. ukasz Cichy Triumfator chwaliszewskiego konkursu M. Pospiech Z przys³owiami dzieci s¹ za pan brat 4 lutego uczniowie klas V i VI Szko³y Podstawowej w Chwaliszewie wziêli udzia³ w konkursie Znam przys³owia. G³ównym celem konkursu by³o zapoznanie uczniów z przys³owiami oraz ich znaczeniem, a tak e wykszta³cenie umiejêtnoœci wyszukiwania informacji z ró nych Ÿróde³. Konkurs mia³ formê testu pó³otwartego. M³odzie mog³a wybieraæ odpowiedzi b¹dÿ konstruowaæ rozwi¹zania na zadane pytania. Pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ by³a bibliotekarka Ma³gorzata Ba³êczna z chwaliszewskiej filii krotoszyñskiej biblioteki publicznej. Dwunastu uczniów przygotowywa³o siê do konkursu, pytaj¹c o przys³owia rodziców, korzystaj¹c ze zbiorów biblioteki czy buszuj¹c po internecie. Najlepszy w rywalizacji okaza³ siê Mi³osz Pospiech z klasy VI. (max)

19 P.W.P ÓCIENNICZAK Kultura Brzeg zosta³ zdobyty Zawsze zastanawia³a mnie nazwa zespo³u Izydorki, gdy imiê Izydor jest wspó³czeœnie trochê anachroniczne ide mode, ale kiedy dzieciaki z zespo³u zaœpiewa³y wspólny koncert kolêd z Mietkiem Szczeœniakiem w koœciele parafialnym œw. Izydora Oracza, wszystko sta³o siê jasne, przynajmniej dla tak zwanych przyjezdnych. I w³aœnie owe Izydorki, pod dyrekcj¹ niezwykle utalentowanej nauczycielki i dyrygentki Klaudii Szubert, wyruszy³y z Biadek do Brzegu (woj. opolskie) na ogólnopolski XIV Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek Brzeskie Kolêdowanie i tam wœród 74 uczestników po prostu wygra³y! Za nimi uplasowa³y siê miêdzy innymi chóry: Fabryka Muzyki z Kluczborka, Kwiatki Œw. Franciszka z Namys³owa i Ave z Bielawy. Zaproszenie na wyk³ad o Tomaszu Mannie Krotoszyñska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Mi³oœników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej zapraszaj¹ na pierwszy wyk³ad z cyklu Tomasz Mann miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹. Jego pomys³odawc¹ i autorem jest dr Jacek Kêpa na co dzieñ pracownik Urzêdu Miejskiego, a tak- e autor ksi¹ ki poœwiêconej spuœciÿnie jednego z najwiêkszych pisarzy XX wieku. Ta publikacja, wydana w 2008 roku, jest pok³osiem obronionej przez niego pracy doktorskiej na To nie przypadek, e zespó³ z Biadek zajmuje w konkursach œpiewaj¹cych dzieci tak wysokie lokaty. Na ³amach Rzeczy Krotoszyñskiej od kilku lat relacjonujemy odbywaj¹ce siê w tamtejszej szkole festiwale piosenki, w których uczestnicz¹ wokaliœci i zespo³y z ca³ego powiatu. Nie by³oby to mo liwe, gdyby nie grono zaanga owanych nauczycielek i dyrekcji biadkowskiej szko³y. Stworzono tam wspania³¹ atmosferê dla rozwoju talentów muzycznych dzieci, a osobisty wk³ad Klaudi Szubert jest nieoceniony. W³aœnie taka praca u podstaw, która przynosi wymierne efekty mo e byæ przyk³adem dla innych wiejskich, a przecie nie tylko, œrodowiski lokalnych. (pwp) Klaudia Szubert ze swoimi Izydorkami na festiwalu w Brzegu Talenty po raz czwarty Poprzednie edycje Krotoszyñskich Talentów cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹, dlatego organizatorzy, czyli Krotoszyñski Oœrodek Kultury i stowarzyszenie Twoja Alternatywa, zdecydowa³y siê na kolejn¹ ich ods³onê. Cele Krotoszyñskich Talentów to m.in. wy³onienie jak najwiêkszej liczby m³odych, uzdolnionych ludzi, motywowanie uczestników do realizacji w³asnych pomys³ów oraz integracja. Zgodnie z regulaminem, do konkursu mog¹ zg³aszaæ siê osoby w wieku od 13 do 25 lat, mieszkaj¹ce na terenie naszego powiatu. Uczestnikami mog¹ byæ soliœci, duety, grupy lub zespo³y do 10 osób. Zg³oszenia nale y nadsy³aæ do KOK w terminie do 7 marca. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana m.in. na stronach internetowych miasta i oœrodka kultury. Pierwszy etap Krotoszyñskich Talentów, czyli eliminacje, odbêdzie siê 15 marca w Przedwioœniu. Podczas imprezy jury wy³oni finalistów, którzy zaprezentuj¹ swoje umiejêtnoœci podczas drugiej ods³ony konkursu 12 kwietnia, równie w Przedwioœniu. Wiêcej informacji na temat Krotoszyñskich Talentów na przygotowanej przez Twoj¹ Alternatywê stronie na facebooku (wystarczy wpisaæ w wyszukiwarce has³o Krotoszyñskie Talenty) albo otrzymaæ bezpoœrednio u organizatorów. (aga) Uniwersytecie Wroc³awskim. Jacek Kêpa z wykszta³cenia polonista i germanista zajmuje siê równie t³umaczeniami Manna, a tak e pisze i publikuje opowiadania. Szerzej jego sylwetkê przedstawiliœmy w szkicu Janusza Urbaniaka Druga strona Jacka (Rzecz nr 873 z 26 stycznia 2012 r.). Spotkanie zatytu³owane Tomasz Mann i jego czasy odbêdzie siê 24 lutego o godz w czytelni na drugim piêtrze. (red.) KINA Krotoszyn (Przedwioœnie) Facet (nie)potrzebny od zaraz, Polska, komedia rom., 105, lutego, godz Zniewolony, USA, dramat historyczny, 135, lutego, godz Przesz³oœæ, Francja/W³ochy, dramat, 130, 20 lutego, godz (DKF) IMPREZY Donosiciel kulturalny Krotoszyn 20 lutego,19.30, herbaciarnia Camellia, koncert Natalie Loves You z Mys³owic. Bilet: 10 z³. Zespó³ zaprezentuje utwory z debiutanckiej p³yty Words & Lies. 21 lutego, 19.00, sala kameralna Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury, koncert hip-hopowca Kêkê z Radomia. W ramach supportu wyst¹pi¹: SPW, Vally, Sigma NGWM, NUW, K6 oraz Skapa Squad. Bilet: 20 z³. 24 lutego o godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna wyk³ad dra Jacka Kêpy pt. Tomasz Mann i jego czasy w ramach cyklu pt. Tomasz Mann miêdzy tradycj¹, a nowoczesnoœci¹. 28 lutego, 19.00, Przedwioœnie, spektakl Teatru Polska Bo yszcze kobiet z udzia³em m.in. Piotra G¹sowskiego. Bilet: 70 z³ (rz¹d 1-12) i 60 z³ (rz¹d 13-16). 19 Symetryczny spokój W pi¹tkowe popo³udnie 7 lutego br. konkuruj¹c z otwarciem olimpiady w Soczi odby³ siê wernisa fotografii Stanis³awa Kulawiaka Kody asymetryczne. Nieliczn¹ publicznoœæ stanowili najwierniejsi amatorzy sztuki zwi¹zani z galeri¹ Refektarz. W katalogu do wystawy Marian Pilot wyt³umaczy³ za greckim s³ownikiem s³owo asymetria, oznaczaj¹ce tam: niewspó³miernoœæ. Ale ta definicja, jak i sam tytu³ wystawy Kody niesymetryczne s¹ lekko myl¹ce, bowiem po jej obejrzeniu mam przekonanie, e autor fotografuj¹c, raczej ulega urokowi antonimu s³owa asymetria, czyli pewnym porz¹dkom uk³adaj¹cym siê zdecydowanie w uk³ady symetryczne. Wspomniane kody to pewnie niezbyt skomplikowany szyfr do tajemnicy fotografa, mówi¹cy, e asymetria jest tylko werbalnym chwytem skrywaj¹cym zupe³nie inne znaczenia. Wracaj¹c do wprowadzenia do ekspozycji, napisanej przez Mariana Pilota, trzeba siê g³êboko zastanowiæ, czy na wystawie ogl¹damy to samo, co widzia³ mistrz s³owa. Pilot pisze: ( ) Ten ci¹g zatrwa aj¹cych, podszytych groz¹ i wzbudzaj¹cych g³êbokie metafizyczne poruszenie obrazów puentuje dobitnie dokument w swojej wymowie najjaskrawszy najbardziej wyrazisty przejaw owej greckiej ASYMETRII, któr¹ naznaczony jest wspó³czesny œwiat I w³aœnie dla pe³nej jasnoœci obrazu Do Refektarza przybyli tylko nieliczni Stanis³aw Kulawiak, artysta fotografik tworz¹cy w Ostrzeszowie œwiata Kulawiaka zauwa my, e na œcianach galerii Refektarz wisz¹ spokojne fotografie, przedstawiaj¹ce w naturalnym œwietle, zwyczajne obiekty zauwa one przez autora de facto dla ich symetrycznych w³asnoœci; dwa krzy e w trawie, schody dziel¹ce obraz skoœnie na po³owy, równoleg³e cienie desek w stodole czy gwiazda Dawida w regularnej geometrii p³otu. Emocji tu tyle, co w trakcie poobiedniej drzemki. Grozê i metafizyczne poruszenie mog³y wywo³aæ u Mariana Pilota czynniki dalece poza fotograficzne. Autor prac w trakcie wernisa u równie barwnie opowiada³ historie i anegdoty zwi¹zane z powstawaniem poszczególnych fotografii, co trochê przypomina³o ma³o znan¹ teoriê Andrzeja Paterczyka o fotografii konceptualnej, która ogranicza³a siê tylko do opisu dzie³a i opowiadania o jej kontekstach, zastêpuj¹c tym sam akt wykonania fotografii. Tu jednak s¹ prawdziwe fotografie, w du ych formatach i piêknie oprawione, i takie je zapamiêtam; estetyczne i spokojne. Tekst i foto Pawe³ W. P³ócienniczak Pogorzela 7 marca, 18.00, oœrodek kultury, impreza z okazji Dnia Kobiet. W programie m.in.: koncert zespo³u Bujambi oraz laureatów pogorzelskiego festiwalu Pogorzela Lajf, pokaz iluzji Romana Roszyka laureata III edycji Mam Talent. WYSTAWY Do koñca lutego, KBP, wystawa obrazów krotoszynianki Ma³gorzaty Zimniak-Kwiatowe reminiscencje. Do koñca lutego, Refektarz, wystawa fotografii Stanis³awa Kulawiaka z Ostrzeszowa pt. Kody asymetryczne.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? 18 lutego o godz w restauracji Ratuszowa odbêdzie siê wybór delegatów na Miêdzyzak³adowe Zebranie Delegatów spoœród zak³adowego Ko³a Emerytów i Rencistów, bêd¹cych cz³onkami NZSS Solidarnoœæ przy Mahle Polska. 27 lutego o w Centrum Us³ug Cateringowych przy ul. Klemczaka rozpocznie siê zabawa zorganizowana przez zarz¹d Ko³a nr 4 PZERiI. Zapisy przyjmowane bêd¹ 19 lutego przy ul. Zdunowskiej 12. Koszt 35 z³ od osoby. 3 marca w restauracji Cristal odbêdzie siê zabawa z okazji podkozio³ka oraz Dnia Kobiet. Organizatorem jest zarz¹d ko³a nr 3 PZERiI. Chêtni mog¹ zapisywaæ siê w ka d¹ œrodê w biurze ko³a, które mieœci siê w krotoszyñskim muzeum. Koszt to 35 z³ od osob Piosenka biesiadna w koÿmiñskiej szkole 24 stycznia uczniowie koÿmiñskiej Szko³y Podstawowej nr 3 zaprosili do niej swoje babcie i dziadków z okazji ich œwi¹t. Ka dy z przyby³ych goœci otrzyma³ kwiatka lizaka oraz œpiewniczek z biesiadnymi piosenkami. Dzieci pokaza³y inscenizacje wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, za co zosta- ³y nagrodzone gromkimi brawami. Recytacje przeplatano biesiadnymi piosenkami. O oprawê muzyczna imprezy zadba³ Zbigniew Cyunczyk. Do wspólnego œpiewania w³¹czy- ³y siê nawet nauczycielki, tego dnia ubrane w stroje ludowe. Wizyta babæ i dziadków uczniów w szkole by³a przepe³niona radoœci¹. (lt) O Dniu Babci jeszcze s³ów kilka Mimo e babcie i dziadkowie mieli swoje œwiêta pod koniec stycznia, w wielu miejscowoœciach organizowano imprezy z tej okazji jeszcze na pocz¹tku lutego. Tak by³o m.in. w Ludwinowie (gmina Pêpowo) i we Wzi¹chowie (gmina Pogorzela). W Ludwinowie spotkanie dla babæ i dziadków odby³o siê 1 lutego. Rada so³ecka pod przewodnictwem Heleny Betowskiej zaprosi³a seniorów na wystêp najm³odszych mieszkañców wsi, którzy potem wrêczyli babciom i dziadkom ró e. Na gitarze przygrywa³a dzieciom Agnieszka Waleñska z Krzekotowic. Nie oby³o siê bez gromkiego odœpiewania Sto lat, tañców i posi³ku. Mali wzi¹chowianie przygotowali wystêp Dziadkowie obejrzeli wystêpy wnuków Dzieci w Ludwinowie da³y swoim dziadkom ró e Z kolei 2 lutego we Wzi¹chowie dzieci z tamtejszej szko³y wyjaœni³y babciom i dziadkom, e Dzieñ Babci pojawi³ siê w polskich kalendarzach kilkadziesi¹t lat temu. Na pomys³ takiego uhonorowania seniorów wpad³ tygodnik Kobieta i ycie. W styczniu 1965 roku w Poznaniu wystêpowa³a goœcinnie aktorka Mieczys³awa Æwikliñska. Koñczy³a wówczas 85 lat. Zastanawiano siê, jak j¹ uczciæ. Poniewa gra³a rolê babci, zamówiono w cukierni wielki tort z napisem Dla babci. By³o to 21 stycznia... I tak ju pozosta³o przypomnia³y dzieci. Nastêpnie zaprezentowa³y program artystyczny nawi¹zuj¹cy do Bo ego Narodzenia oraz monta s³owno-muzyczny pt. Babciu, dziadku, kocham Was. Dzieci przygotowywa³y siê pod kierunkiem nauczycielek: Karoliny Kapa³y, Wies³awy Szymczak, Jolanty Curyk i Danuty Brylewskiej. (tytus).cichy Zespó³ Senior wyst¹pi³ w tym roku ju szeœciokrotnie Seniorzy aktywni od pocz¹tku roku Zdunowski zespó³ Senior wyst¹pi³ w tym roku ju szeœciokrotnie, z regu³y z koncertem kolêd. Teraz przygotowuje siê na do Dnia Kobiet i na konkurs pieœni maryjnych. Zespó³ Senior wraz z kapel¹, dzia³aj¹cy przy zwi¹zku zawodowym Solidarnoœæ Weteranów Pracy w Zdunach, rozpocz¹³ tegoroczn¹ dzia³alnoœæ 6 stycznia od spotkania gwiazdkowo-noworocznego. Da³ koncert kolêd i przedstawi³ krótko historiê kolêd i pastora³ek mówi Anna Piaseczna, szefowa zespo³u. 10 stycznia Senior obs³ugiwa³ muzycznie Mszê œw. w Domu Pomocy Spo³ecznej w zdunowskim klasztorze, odprawion¹ z okazji 35-lecia pracy organisty Micha³a Zaj¹ca. 19 stycznia w tym samym miejscu wyst¹pi³ dla tamtejszych dzieci oraz innych uczestników nabo eñstwa. 25 stycznia obs³ugiwa³ Mszê œw. w Chwaliszewie oraz da³ koncert kolêd. Tamtejszy ksi¹dz, Arkadiusz Hajdasz, stworzy³ mi³¹ atmosferê, a ka dego obdarowa³ obrazkiem Matki Boskiej zauwa a A. Piaseczna. Kolejny koncert mia³ miejsce 29 stycznia w baszkowskim Domu Pomocy Spo³ecznej. Po koncercie jeden z mieszkañców oœrodka da³ nam rêcznie wykonanego anio³ka, znajduje siê on obecnie w Urzêdzie Miejskim wspomina zefowa grupy. 2 lutego zdunowscy seniorzy œpiewali w koœciele pw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. M³ody ksi¹dz zaprosi³ nas na poczêstunek, tak jak ksi¹dz w Chwaliszewie. Koncert kolêd prowadzi³a Czes³awa Biniek z krotoszyñskiego klubu Pogodni. Obecnie zespó³ przygotowuje siê do konkursu pieœni maryjnych w Kuklinowie. Przygotowujemy te nowe pieœni i piosenki. W Dzieñ Kobiet bêdziemy jak zwykle w Baszkowie, ale zrobimy te spotkanie z okazji walentynek i Dnia Kobiet u nas. Gramy wszêdzie tam, gdzie nas zapraszaj¹, na przyk³ad na jubileuszach i œlubach dodaje A. Piaseczna. Warto przypomnieæ, e zespó³ ma w repertuarze ponad 400 piosenek i pieœni koœcielnych, patriotycznych i folklorystycznych. ukasz Cichy Weso³o u emerytów 10 lutego po po³udniu w krotoszyñskiej restauracji Cristal seniorzy z Ko- ³a nr 3 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów bawili siê na imprezie z okazji walentynek oraz Dnia Babci i Dnia Dziadka. Na seniorów czeka³ obiad, ciasto i zimny bufet. Poza tym zorganizowano dla nich ciekawe konkursy, m.in. na najlepszy taniec pary z balonem. By³a te konkurencja polegaj¹ca na umieszczeniu w szufelce dwóch pi³ek za pomoc¹ miot³y, któr¹ przywi¹zano do paska przy spodniach. Na laureatów czeka- ³y nagrody, m.in. pluszowy miœ i akcesoria domowe. Czas up³yn¹³ na tañcach i œpiewach. Ka dy z seniorów otrzyma³ te drobny upominek w postaci rêczników kuchennych. (aga) Seniorzy brali udzia³ w konkursach

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i na sportowo działania ania na rzecz tworzenia polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Zdrowo i na sportowo działania ania na rzecz tworzenia polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Zdrowo i na sportowo działania ania na rzecz tworzenia polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Bożena Będzińska-Wosik Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna w podstawowych dokumentach

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROK 2014/2015

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROK 2014/2015 HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROK 2014/2015 Klasa pierwsza Lp. Problem Temat Działanie (formy, metody) Okres 1. Promowanie 2. Prawidłowe 3. Bezpieczne 1. Dlaczego należy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PILOTAśOWY Animator - Moje Boisko ORLIK 2012 1

PROJEKT PILOTAśOWY Animator - Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT PILOTAśOWY Animator - Moje Boisko ORLIK 2012 1 GŁÓWNE ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH DOTYCZĄCE MOśLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo