SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków. Postępowanie nr DZ-271/119/2014 Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w systemie cateringu. Kraków, dnia 30 września 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro na Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w systemie cateringu Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM:

2 1. Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31 202), ul. Prądnicka 80, tel , strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ, zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w systemie cateringu oraz dzierżawa kuchenek oddziałowych i wind do przewożenia żywności, dzierżawa i sprzedaż posiłków w bufecie zlokalizowanym w Pawilonie M -V na I piętrze oraz bezpłatne przygotowanie i obsługę uroczystości okolicznościowych. Dostawa posiłków dla pacjentów obejmuje dystrybucję do łóżka chorego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3, będący integralną częścią SIWZ. 3.2 Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej. Osoby delegowane przez zainteresowane podmioty proszone są o telefoniczne ustalenie terminu wizji w Sekcji Kontroli Żywienia z Panią Dorotą Zdebską pod nr tel , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 3.2 CPV: , , , , , Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 6. Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy licząc od daty r. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia. W tym zakresie Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, min. 2 usługi polegające na usłudze kompleksowego żywienia pacjentów obejmującego także kuchnię mleczną, z kuchni zewnętrznej Wykonawcy do placówek służby zdrowia, z dostawą do łóżka chorego o wartości min ,00 zł brutto każda. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

3 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 9.Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. 9.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia: L.p. Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty 1 ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 2 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 3 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 4 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 5 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 7 wykluczenia - Załącznik nr 1a do SIWZ; Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 1b Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych min. 2 usług potwierdzających spełnienie warunku postawionego w pkt 8.2.SIWZ. Wykaz powinien 9 zawierać wartość, przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana. Do wykazu należy załączyć dowody*, z których wynika, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. Certyfikat ISO 22000:2005 dla kuchni, z której będzie realizował usługę w tym dla prowadzenia 10 kuchni mlecznej lub dokument równoważny. Aktualną decyzję właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla 11 kuchni, w której będzie realizował usługę lub dokument równoważny. 12 Wartość przedmiotu zamówienia cena oferty wg Załącznika nr 4 do SIWZ 13 Potwierdzenie wpłaty wadium; *Dowodami, o których mowa w punkcie 9.9 (tabela powyżej) SIWZ są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt a.

4 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2,3,4,6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2,3,4,5,6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy złożenia oświadczeń odpowiadają terminom wystawienia odpowiednich dokumentów, które zastępują. Dokumenty i oświadczenia powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczone za zgodność z oryginałem kopie. Poświadczenia, za zgodność dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 10.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, Dział Zamówień Publicznych We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/119/2014.

5 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 11.1 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Magdalena Charbat, tel od pn. do pt. w godz , Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pani Dorota Zdebska, tel , od poniedziałku do piątku w godz Wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) 12.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Za termin wniesienia wadium uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ 271/119/ Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w systemie cateringu. Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 10:00 - w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: UWAGA!! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 14.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy Oferta powinna być: - sporządzona w formie pisemnej, - sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką, - złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ-271/119/ Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w systemie cateringu. Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 10:00.

6 14.3 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ceny powinny zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, a także ewentualne rabaty Ceny powinny być wpisane przez Wykonawców do załącznika nr Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza Oferta musi być sporządzona w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana" lub wycofanie". 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 15.1 Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) do dnia r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie 11:00w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle mu informację z otwarcia ofert. 16. Opis sposobu obliczania ceny Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 do SIWZ Ogólny wzór do obliczania ceny: Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat Współczynnika stawki podatku Vat wynosi odpowiednio: - 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat, - 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat, - 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat. Na przykład: Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi: 25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

7 17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich (PLN). 18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 18.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli: Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Lp. Kryterium kryterium (R j ) oferta za dane kryterium 1. Cena R = 100 % 100 punktów suma: 100 % 18.2 Sposób oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max) wg poniższego wzoru. Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: gdzie: kryterium cena C=R x C min/ C b C min cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej R znaczenie procentowe kryterium cena W=C UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19.1 Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 22. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,

8 której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż podane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 23. Załączniki Załącznik nr 1a: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1b: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4: Wartość przedmiotu zamówienia - cena Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6: Wzór umowy najmu lokali użytkowych ZATWIERDZAM:

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL. (0.)... FAX (0.) www: Oświadczenie Oświadczam, że - spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia...

10 Załącznik nr 1b Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych......, dnia Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

11 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą ul. Prądnicka 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez: Dyrektora Szpitala Annę Prokop - Staszecką zwanym dalej Zamawiającym, a, reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej ,00 EURO postępowanie nr DZ 271/119/2014 następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 2. świadczyć usługi przygotowania i dostaw całodziennego wyżywienia (dostawa posiłków) dla pacjentów Zamawiającego w systemie cateringu, 3. wynająć od Zamawiającego pomieszczenia bufetu, zlokalizowanego w Pawilonie M-V na I piętrze (zwany dalej bufetem ) i prowadzić w nim sprzedaż posiłków. 4. bez dodatkowej opłaty przygotowywać i obsługiwać uroczystości okolicznościowe na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy - opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWIZ, zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia). 5. Szczegółowe warunki, zasady oraz opis realizacji niniejszej umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków, których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, w celu ich dystrybucji wśród pacjentów w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych wskazanych przez Zamawiającego oraz do ich dystrybucji za pomocą wind do przewożenia żywności (windy w Pawilonie M-I, M-II, i M-III) wraz z wyposażeniem na warunkach w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Ponadto Wykonawca w celu realizacji usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wydzierżawi od Zamawiającego na warunkach przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do umowy pomieszczenia niezbędne do prowadzenia bufetu o powierzchni 56,50 m². Za dzierżawę tych pomieszczeń Wykonawca będzie uiszczał Zamawiającemu czynsz miesięczny w wysokości 50 zł netto za 1m² powierzchni oraz inne należności przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 do umowy. 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością, w sposób możliwie nieuciążliwy dla Zamawiającego i osób przebywających w jego siedzibie. 2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy oraz wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwał przy realizacji niniejszej umowy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do wykonywania obowiązków przewidzianych niniejszą umową, zostały odpowiednio przeszkolone oraz zostaną niezwłocznie zapoznane z wewnętrznymi przepisami, obowiązującymi na terenie Zamawiającego i zobowiążą się do ich przestrzegania np. udział w szkoleniach, stosowanie się do zasad dostępu do pomieszczeń, dostępu do informacji.

12 3 Klauzula poufności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji, uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, dotyczących pacjentów i ich żywienia. Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych ani danych medycznych pacjentów. Rozdział posiłków będzie odbywał się zgodnie z każdorazowym wskazaniem pracownika Zamawiającego. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie skalkulowane w oparciu o ceny przewidziane w załączniku nr 2 do umowy, pod nazwą wartość przedmiotu zamówienia cena (załącznik nr 4 do SIWZ),. Ceny brutto tam przewidziane obowiązują przez cały okres trwania umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za dany miesiąc wykonywania umowy, płatne będzie z dołu, w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT. Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury na podstawie zbiorczego zestawienia zrealizowanych diet. 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2., wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 5. Z wierzytelności Wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo potrącać własne wierzytelności o zapłatę przez Wykonawcę wszelkich należności, przewidzianych w niniejszej umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do umowy, w związku z najmem pomieszczeń, których mowa w 1 ust. 4 umowy. 6.Wielkość zamówienia uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia w SIWZ ma tylko i wyłącznie charakter orientacyjny i nie wpływa na zakres zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zamówień. 5 Odpowiedzialność Wykonawcy 1.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej umową do kwoty nie mniejszej niż 1 mln zł. Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy oraz każdorazowo po przedłużeniu lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. 2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa wszystkich zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania obowiązku, ciążącego na Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i jej załączników. 4.W razie rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej, kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1., niezależnie od kar przewidzianych w ust Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania także na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 6 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa została zawarta na okres 3 lat od momentu jej podpisania. 2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, w zależności od swojej decyzji, ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy pełne miesiące kalendarzowe, w przypadku, gdy Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje niniejszą umowę, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do zakreślania terminu dodatkowego na należyte wykonanie zobowiązań.

13 7 Postanowienia końcowe 21. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego, lub f. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, lub g. potrzeba zmiany umowy wynika ze sprostowania omyłki lub usunięcia wady oświadczenia woli. 22. Załączniki do umowy oraz postanowienia SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy. 23. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 24. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Wartość przedmiotu zamówienia cena Załącznik nr 3 - Umowa najmu lokali użytkowych ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

14 Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w systemie cateringu, dzierżawa i sprzedaż posiłków w bufecie zlokalizowanym w pawilonie M-V na I piętrze oraz bezpłatne przygotowanie i obsługę uroczystości okolicznościowych. Dostawa posiłków dla pacjentów obejmuje dystrybucję do łóżka chorego. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przygotowania i obsługi: a) ok. 10 razy w roku uroczystości okolicznościowych w formie tzw. zimnego bufetu, każdą o wartości nominalnej do kwoty 600,00 PLN brutto. b) Oraz 2 razy w roku uroczystości okolicznościowych w formie tzw. zimnego bufetu każda o wartości nominalnej nie mniejszej niż 3000,00 PLN brutto. Zakres usługi obejmować będzie również: a) aranżację stołów, b) zabezpieczenie zastawy stołowej, c) przygotowanie kawy, herbaty w termosach, d) przygotowanie ustalonego między stronami menu, e) zabranie zastawy Opis przygotowania i dostaw posiłków założenia i warunki wymagane od Wykonawców 1. Produkcja posiłków odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego. Transport zabezpiecza Wykonawca. Zgodnie z systemem HACCP czas od momentu załadowania posiłków do termosów do momentu podania posiłków pacjentom nie może przekraczać 2 godz. dotyczy posiłków podlegających obróbce termicznej. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. Dowóz posiłków będzie obywać się do łóżka chorego w 7-u wolnostojących budynkach. 1) Pawilon M-I, w skład wchodzą: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej (parter- bez kuchenki) 12 łóżek Oddział Kl. Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej (parter, I piętro, II piętro - jedna kuchenka na 3 piętra) 48 łóżek 2) Pawilon M-II (oddziały zakaźne) Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej (I piętro -jedna kuchenka) 31 łóżek Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej (II piętro-1 kuchenka) 30 łóżek Oddział Chorób Płuc (III piętro - 1 kuchenka) 37 łóżek 3) Pawilon M-III Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (I piętro, II piętro -1 kuchenka na dwa piętra) 43 łóżka 4) Pawilon M -IV Oddział Szybkiej Diagnostyki ( I piętro - 1 kuchenka) 15 łóżek 5) Pawilon M-V a) budynek Kardiochirurgii Oddział Kl. Kardiologii Interwencyjnej (Hemodynamika parter - jedna kuchenka) 8 łóżek Oddział Kl. Kardiologii Interwencyjnej (I piętro 1 kuchenka) 27 łóżek Oddział Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Odcinek Pooperacyjny + Odcinek Septyczny ( II piętro - 1 kuchenka) 60 łóżek Odcinek Transplantologiczny w Oddziale Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii (II piętro 1 kuchenka) 33 łóżka Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (III piętro- 1 kuchenka) 30 łóżek b) budynek E Oddział Kliniki Kardiologii Interwencyjnej (Hemodynamika I piętro 1 kuchenka) 36 łóżek

15 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej ( I piętro bez kuchenki) 11 łóżek Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej ( II piętro 1 kuchenka) 28 łóżek Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych (III piętro 1 kuchenka) 30 łóżek 6) Pawilon M -VIII Oddział Kliniki Elektrokardiologii (parter - 1 kuchenka) 18 łóżek Oddział Kliniki Chorób Serca i Naczyń ( II piętro - 1 kuchenka) 41 łóżek Oddział Kliniki Choroby Wieńcowej (II piętro - 1 kuchenka) 29 łóżek (w tym 6 łóżek Intensywnego Nadzoru) Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowego Zapalenia Wątroby oraz Hepatologii oddział zakaźny ( parter 1 kuchenka ) 15 łóżek 7) Pawilon M IX Oddział Onkologiczny - parter pacjenci dzienni tylko do obiadu 5 osób, - oraz I piętro -1 kuchenka 16 łóżek Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc ( II piętro jedna kuchenka) 36 łóżek. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków do dystrybucji wśród pacjentów w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych oraz ich dystrybucji za pomocą wind do przewożenia żywności (windy w Pawilonie M-I, Pawilonie M-II i Pawilonie M-III). Przygotowanie posiłków do dystrybucji wśród pacjentów obejmuje: - przełożenie z dostarczonych w termosach gotowych potraw na wózki przeznaczone do przewozu posiłków w oddziale, - przygotowanie naczyń stołowych (mycie, wyparzanie, dezynfekcja) - podgrzewanie posiłków -przechowywanie posiłków zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych oraz wind do przewożenia żywności (windy w Pawilonie M-I, Pawilonie M-II i Pawilonie M-III). Wykonawca uprawniony jest do korzystania z pomieszczeń kuchenek oddziałowych wyłącznie do dystrybucji posiłków dla pacjentów, które zapewnia Szpital. Przekazanie wyposażenia kuchenek nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego sprzętu i wyposażenia kuchennego kuchenek oddziałowych celem przygotowania posiłków do dystrybucji wśród pacjentów. Koszty napraw sprzętu i wyposażenia (wózki do przewozu posiłków w oddziale, zmywarki mikrofale, lodówki, w których przechowywane są posiłki dostarczone z kuchni Wykonawcy) ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości naczyń stołowych i kuchennych wielokrotnego użytku (talerze, kubki, sztućce, dzbanki, itp.), butelek i smoczków dla dzieci do spożywania posiłków oraz ich uzupełniania wg potrzeb w ramach kosztów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia naczyń jednorazowego użytku do wydawania posiłków w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. W pozostałych oddziałach według określonego w danym dniu zapotrzebowania. Okres obowiązywania umowy: 3 lata od daty podpisania umowy. 2. Rodzaje diet stosowanych w Szpitalu. 1) Posiłki należy przygotowywać z uwzględnieniem zaleceń lekarskich i diet stosowanych w Szpitalu, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, nr 171, poz z późn. zm.) oraz aktualnymi wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 2) Zamawiający żywienie opiera na następujących dietach: a) Dieta podstawowa

16 b) Dieta łatwo strawna c) Dieta kardiologiczna d) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu (wątrobowa I i II okres) e) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego (wrzodowa) f) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych (cukrzycowa) g) Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa h) Dieta łatwo strawna niskobiałkowa i) Dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji: papkowata płynna płynna wzmocniona do żywienia przez sondę j) Dieta ubogoenergetyczna (otyłość kcal) k) Dieta kleikowa l) Dieta ścisła (sucharki i herbata) m)dieta dziecięca (dzieci powyżej 1,5 roku, dietę traktuje się jak dietę małego dziecka lub w zależności od schorzenia) n) dieta mleczna (mieszanki mleczne produkowane w ramach funkcjonowania Kuchni Mlecznej) o) Dieta z ograniczeniem soli i białka (nerkowa) p) Dieta bezglutenowa r) Dieta wegetariańska s) Suchy prowiant- zabezpieczenie (całodobowe przyjęcia pacjentów) dystrybucja przez Firmę Zamawiający dopuszcza wystąpienie innych diet, nie wymienionych powyżej w przypadku specjalnych zaleceń lekarskich. 3) Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji jadłospisów oraz ich urozmaicaniu, na przykład, w czasie trwania danego sezonu czy świąt. 4) Wymaga się, aby artykuły spożywcze wydawane w ramach dostarczanych posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach dziecięcych dla każdego rodzaju diety, były wysokiej jakości: dotyczy gł. wędlin, mięsa i parówek. Wędliny drobiowe bez dodatku mięsa wieprzowego, parówki o zawartości mięsa, co najmniej 90%. Mięso: filet z indyka, filet z kurczaka. 5) W organizacji usług żywienia należy uwzględnić Kuchnię Mleczną. Produkcja mieszanek w Kuchni Mlecznej: -wszystkie mieszanki, które są lekami kupuje Szpital. Pozostałe zabezpiecza Wykonawca. 3. Zamawianie posiłków: 1) Podstawą każdorazowej dostawy posiłków będzie zamówienie złożone przez upoważnioną osobę (reprezentującą Zamawiającego) do Wykonawcy do godz. 11-tej dnia poprzedzającego. Zamówienie będzie uwzględniało rodzaj diet oraz ilość posiłków dla poszczególnych oddziałów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system elektronicznego zamawiania posiłków przez udostępnienie portalu internetowego. System musi być dostosowany do potrzeb Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia z systemu zamawiania posiłków wszystkich pracowników wskazanych przez Zamawiającego. System winien być objęty opieką serwisową w godzinach zgłaszania posiłków. 2) Zamawiający ma prawo zmiany ilości dziennego zamówienia, jak również rodzaju diet pod warunkiem zgłoszenia Wykonawcy zmian do godziny 10 tej dnia bieżącego. 3) W przeddzień dni wolnych od pracy zapotrzebowanie składane będzie na okres tych dni, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dziennego zamówienia w terminach jw.. 4) Posiłki dla pacjentów przyjętych do szpitala po godz. 10-tej w danym dniu zamawiane będą najpóźniej: - do godz. 14-tej w zakresie kolacji (pacjenci przyjmowani po godz otrzymywać będą na kolację suchy prowiant)

17 - w godz dnia następnego w zakresie śniadania. 5) Wykonawca będzie prowadził dzienną ewidencję ilości posiłków z podziałem na diety, w zakresie śniadanie, obiad, kolacja i przekaże tę ewidencję 1 raz w tygodniu (dzień do ustalenia), podczas dostawy posiłków, upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego. Wykonawca sporządzi zbiorcze, miesięczne zestawienie zrealizowanych diet i w każdym pierwszym tygodniu danego miesiąca, przekaże ten dokument Zamawiającemu. Przyjęcie zestawienia musi być potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dokument ten będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługę żywienia za dany miesiąc. 4. Przyjęcie posiłków przez Zamawiającego 1)Godziny dostaw posiłków: a) żywienie pacjentów dorosłych obejmuje: śniadanie w godz , obiad w godz , kolację w godz b) żywienie pacjentów z dietą cukrzycową obejmuje: śniadanie w godz , drugie śniadanie w godz , obiad w godz , podwieczorek w godz , kolację w godz Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przygotowywał posiłek dodatkowy na godz dotyczy diet specjalnych np. diet cukrzycowych. c) posiłki dla dzieci pow. 1,5 roku życia obejmują: śniadanie, obiad, kolację jak w pkt. a, oraz dodatkowo drugie śniadanie w godz i podwieczorek w godz d) posiłki dla dzieci do 1,5 roku życia obejmują godziny karmienia na żądanie. 2) Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia pacjentom Zamawiającego posiłków o odpowiedniej temperaturze poza określonymi godzinami, w przypadkach, gdy w porze posiłków przebywali oni na konsultacjach lekarskich, bądź badaniach diagnostycznych, jednakże nie dłużej niż dwie godziny po upływie określonej pory posiłków. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć w chwili rozstrzygnięcia przetargu, związanej ze zwiększonym napływem rannych i chorych oraz zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. 4) Posiłki muszą być dostarczone w specjalistycznych termosach i pojemnikach GN, które nie mogą być uszkodzone i popękane. Pokrywy pojemników GN powinny posiadać silikonowe uszczelki. Wykonawca zobowiązany będzie do zapakowania posiłków z podziałem na poszczególne oddziały szpitala zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz oznakowania pojemników jednostkowych, dla jakiego rodzaju diety dana potrawa jest przewidziana, opisu zawartości oraz ilości porcji. Pieczywo należy dostarczać w pojemnikach, dodatkowo zapakowane w folię. Pieczywo do dzielenia, np. chleb i weki muszą być pokrojone. 5) Pojemniki do transportu posiłków powinny gwarantować szczelne zamknięcie i utrzymanie odpowiedniej temperatury zgodnie z wymogami systemu HACCP. 6) Pojemniki do transportu posiłków muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom HACCP. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu atesty na wszystkie pojemniki transportowe, które będą wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi. Waga termosu wraz z wsadem nie może przekroczyć 25 kg na osobę. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości naczyń transportowych oraz do utrzymania w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym czystości naczyń transportowych. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wózków przeznaczonych do przewozu posiłków wewnątrz oddziałów w ilości zabezpieczającej wydanie posiłków dla każdego pacjenta w ustalonym czasie. Wózki transportowe muszą być zamknięte - typu bemar i posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia (do wglądu Zamawiającego). 8) Kierowca zobowiązany jest do pomocy przy rozpakowywaniu dostawy posiłków na wózki oddziałowe. 9) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników GN i innych pojemników transportowych (termosy, termo-porty), niezwłocznie po zakończeniu dystrybucji w oddziałach. Mycie i dezynfekcja w/w pojemników leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek posiadać instrukcję mycia i dezynfekcji w/w sprzętu transportowego. Zamawiający jest upoważniony do weryfikacji w/w dokumentu. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania naczyń i odebrania pojemników:

18 - po śniadaniu do godz po obiedzie do godz po kolacji do godz ) Mycie i dezynfekcja drobnego sprzętu dystrybucyjnego (talerze, kubki, sztućce wielorazowego użytku) będzie odbywać się w kuchenkach oddziałowych po stronie Wykonawcy. 5. Wymagania Zamawiającego odnośnie planowania jadłospisów. 1) Wykonawca ma obowiązek sporządzić dekadowy (10-dniowy) jadłospis, który zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. Jadłospis musi zawierać wagę poszczególnych dań i pełną nazwę produktów. 2) Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i poprawek, a Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ciągu 2 dni nowej wersji jadłospisu. 3) Dostarczane posiłki muszą być świeże tj. z bieżącej produkcji dziennej. 4) Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej jakości. 5) Dostarczane posiłki powinny zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję. Nie dopuszcza się żywności modyfikowanej genetycznie i typu instant. 6) W jadłospisie należy uwzględniać różnorodny dobór dozwolonych w danej diecie produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość warzyw i owoców. W planowaniu jadłospisów muszą być wzięte pod uwagę posty i święta, takie jak, piątek, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wigilia, Środa Popielcowa, Wielki Piątek itp. Należy także uwzględnić potrawy tradycyjne, w tym wyroby cukiernicze. 7) W jadłospisie musi być uwzględnione masło o zawartości tłuszczu 82%, podane jako jednorazowe 1szt. =10g. 8) W jadłospisie należy bezwzględnie zawrzeć: - zupę mleczną - pieczywo mieszane (graham, żytnie, pszenne) - różnego rodzaju pasty (z jajka, sera białego, ryb, mięs, drobiu), - warzywa w postaci dodatków, - kasze, makarony, ryż, ziemniaki, - potrawy z ryb (1 raz w tygodniu) - produkty nabiałowe (również typu light dla diety cukrzycowej, niskotłuszczowej i niskokalorycznej) - przetwory owocowe, niskosłodzone (dżemy jednorazowe), - napoje na bazie mleka (kawa zbożowa na mleku), - zróżnicowany asortyment potraw mięsnych (gulasze, mięso mielone, potrawki, sztuka mięsa, drób), gotowane, pieczone i duszone, dla diety podstawowej możliwość podawania potraw smażonych. - kolacje w miarę możliwości mogą 1-2 razy w tygodniu być w postaci ciepłych dań - sosy do potraw należy umieszczać w osobnych pojemnikach. 9) Na całodzienne wyżywienie pacjentów w Szpitalu w oparciu o diety składa się: - śniadanie: zupa mleczna, 200 gram pieczywa (w zależności od diety pieczywo i bułka), masło lub margaryna, dodatki do pieczywa, gorący napój (kawa zbożowa na mleku); - II śniadanie w przypadku diety cukrzycowej lub diet specjalnych oraz dla dzieci (np. owoc, kefir, jogurt, sok); - obiad: składający się z 2 dań i kompotu, mięso 5 razy w tygodniu, ryba 1 raz w tygodniu, potrawy bezmięsne 1 raz w tygodniu, ziemniaki, surówka lub sałatka; - podwieczorek dla dzieci i dla diety cukrzycowej: owoc, kefir, jogurt, sok, a dla dzieci kisiel, budyń, biszkopty, herbatniki, galaretki itp.; - kolacja: 100 gram pieczywa rodzaju w zależności od diety, masło lub margaryna, dodatki do pieczywa, napój np. herbata. 10) Zasady wytwarzania posiłków: a) Na całodzienne wyżywienie składa się śniadanie wraz z gorącymi napojami (kawa zbożowa z mlekiem i herbata) oraz zupą mleczną, obiad z dwóch pełnych dań wraz z kompotem oraz kolacja wraz z napojami gorącymi (herbata). Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia napojów tj. herbaty między posiłkami wg zapotrzebowania oddziału.

19 b) W przypadku śniadania Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dwa rodzaje napojów gorących (kawa zbożowa i herbata) do wyboru w termosach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz cukier porcjowany w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. c) Napój gorący i pieczywo muszą być zapewnione w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem i przy każdorazowej dostawie powiększone o 10%, celem zabezpieczenia indywidualnych potrzeb pacjentów. d) Wykonawca zobowiązany jest też do dostarczenia na oddziały przypraw (sól, pieprz, cukier) e) Do Wykonawcy należy również dostarczenie, raz w tygodniu (dzień do ustalenia), jadłospisu z wyliczeniem wartości odżywczych danej diety (kcal, białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy, cholesterol, itp.). f) Wykonawca zobowiązany będzie do określania dobowej wartości odżywczej dla każdej ze stosowanych diet z uwzględnieniem kaloryczności. Rozdział dobowy zapotrzebowania energetycznego jadłospisu powinien uwzględniać średnio: % - zapotrzebowania energetycznego na śniadanie % - zapotrzebowania energetycznego na obiad % - zapotrzebowania energetycznego na kolację Ponadto dla diety płynnej wzmocnionej, do żywienia przez sondę każdy posiłek dla poszczególnego pacjenta powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku jednorazowym, z dokładnym opisem: pojemność, kaloryczność z nastawieniem na założenie, iż jeden mililitr pożywienia powinien zawierać 1 kcal. 6. Żywienie pacjentów przez Wykonawcę obejmuje: a) sporządzanie posiłków w ilościach wynikających ze stanu hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, b) dystrybucję posiłków w systemie termosowo-bemarowym, wraz dostarczeniem posiłków bezpośrednio do łóżka pacjenta Wykonawca usługi zapewni odpowiednią liczbę pracowników do każdego oddziału na terenie Szpitala w godzinach od (12 godz.), przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem dni świątecznych, tak aby posiłki były wydane i naczynia zebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wymagane jest, aby Wykonawca planując dzienny plan pracy dystrybucji na dany dzień zabezpieczył, co najmniej: 1.Budynek nr MI 1 osobę na 12 h i 1 osobę na 8 h 2.Budynek MII 3 osoby na 12 h 3.Budynek MIII 1 osobę na 12 h 4. Budynek M-IV 1 osobę na 12 h 5. Budynek M-V 6 osób na 12 h i 1 osobę na 8 h 6.Budynek M-VIII 3 osoby na 12 h 7.Budynek M-IX - 2 osoby na 12 h Do obowiązków pracownika należy: - wydawanie posiłków zgodnie z zasadami systemu HACCP oraz prowadzenie zapisów z monitoringu temperatury wydawanych posiłków, - podgrzewanie posiłków i ich podawanie w innych porach niż ustalone, jednakże nie dłużej niż dwie godziny po upływie określonej pory, - odbiór naczyń od pacjenta po zakończonym posiłku, - mycie i wyparzanie naczyń po posiłkach, - zagospodarowanie powstałych odpadów w wyniku świadczenia usługi, - utrzymanie w czystości lodówek dla pacjentów, pomiar temperatury i prowadzenie zapisów - przekazywanie informacji o liczbie zamawianych posiłków na dany dzień z poszczególnych oddziałów do upoważnionej osoby Zamawiającego. - utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych - prowadzenie zapisów z wykonanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie mycia i dezynfekcji kuchenek oddziałowych c) mycie i dezynfekcję naczyń stołowych i kuchennych zgodnie z aktualnymi wymaganiami sanitarno epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, nie dopuszcza się mycia i dezynfekcji termosów, termo-portów i wkładów GN w kuchenkach oddziałowych. d) Dostawę posiłków do łóżka chorego zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem, ze szczególnym uwzględnieniem:

20 - małych dzieci i chorych z ograniczoną sprawnością manualną, dla których posiłki należy przygotować w sposób umożliwiający bezpośrednie spożycie, - diet miksowanych dla chorych karmionych przez sondę, dla których posiłki powinny mieć konsystencję pozwalającą na swobodną podaż pokarmu i być dostarczane w pojemnikach jednorazowych., - diet cukrzycowych z prawidłowym rozłożeniem posiłków zgodnie ze standardami, -wydawanie mieszanek dla dzieci w wieku do 1,5 roku życia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 7. Pozostałe wymagania 1) Wykonawca musi posiadać niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia tj. kuchnię składającą się z kuchni właściwej oraz kuchni mlecznej, wyposażoną w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków. 2) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi, w tym, co najmniej: technologa żywienia, dietetyka, kucharza, kierowcę. 3) Wykonawca zobowiązany jest do stałego szkolenia zatrudnionych pracowników, zwłaszcza dostarczających posiłki bezpośrednio do pacjenta, w zakresie podawania posiłków zgodnie z przypisaną dietą, ustalonym harmonogramem godzin ich podawania oraz zachowania wszelkich zasad obowiązujących w higienie żywienia. 4) Wykonawca udostępni Zamawiającemu listę osób pracowników uwzględniającą kwalifikacje oraz zakres świadczonych usług: przygotowanie posiłków (kuchnia ogólna, kuchnia mleczna), transport, dystrybucja, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia nowych osób w miejsce dotychczas wykonujących pracę na każdym etapie świadczenia usług. 5) Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do orzeczenia do celów sanitarno epidemiologicznych każdego pracownika Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników świadczących usługę na terenie Szpitala. W przypadku stwierdzenia, iż pracownik Wykonawcy nie ma w.w. uprawnień Zamawiający ma prawo do odsunięcia takiego pracownika od powierzonych mu czynności, a usługa w zakresie wykonywanych przez tego pracownika czynności musi zostać przez firmę zrealizowana. 6) Wykonawca zabezpieczy odzież ochronną i roboczą pracownikom (fartuch, jednorazowe rękawiczki, czepki i obuwie) realizującym dystrybucję posiłków do łóżka chorego. Kierowca w czasie wykonywania czynności rozładunku musi mieć nałożony czysty fartuch ochronny. Zobowiązuje się Wykonawcę do zmiany odzieży ochronnej przy wejściu na poszczególne oddziały Szpitala oraz w sytuacjach awaryjnych. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie szafki na ubrania dla swoich pracowników. Zamawiający wyznaczy miejsca ustawienia szafek w poszczególnych oddziałach szpitalnych. 7) Wykonawca winien zapewnić odpowiednią ilość osób do transportu i rozdawania posiłków, usuwania naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych bez zbędnej zwłoki. Dla Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnych należy zapewnić odrębny personel. 8) Kierowca musi być wyposażony w telefon komórkowy, którego numer będzie podany do wiadomości upoważnionej osoby Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii podczas transportu, kierowca Wykonawcy lub sam Wykonawca, ma obowiązek, powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 9) W razie sytuacji opisanej w w/w punkcie, Wykonawca musi zapewnić dowóz posiłków przeznaczonych dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ. 10) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich powstałych odpadów w wyniku świadczenia usługi u Zamawiającego oraz przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego dalsze gospodarowanie odpadami. Kopie dokumentu należy przekazać do Działu Gospodarczego Zamawiającego do każdego 10- tego następnego miesiąca. Powstające odpady Wykonawca winien zabierać po każdej partii dostarczonego posiłku. Zamawiający dokona obciążenia Wykonawcę za każdy kg lub m³, w przypadku stwierdzenia nie odbierania odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi, zgodnie z cennikiem zawartym w umowie Zamawiającego..

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 9.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Zakup: macierzy, serwera pocztowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Postępowanie nr DZ. 271. 99. 2016 Opracowanie projektu wstępnego, dokumentacji budowlanej i wykonawczej, pełnienie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Zastawki serca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Zastawki serca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46684-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Zastawki serca 2016/S 029-046684 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 14 października 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Wrocław: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200961-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DPS-G/23/4/2011. Osiek 02.12.2011r. Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143531-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 2014/S 082-143531 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs4.wroc.pl Wrocław: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357561-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\justmur\Ustawienia lokalne\temp\ htm

file://c:\documents and Settings\justmur\Ustawienia lokalne\temp\ htm Page 1 of 5 Rybnik: DOSTAWA MIĘSA i DROBIU Numer ogłoszenia: 242107-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-11-02 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65 Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swierzawa.pl Świerzawa: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz ekspanderów tkankowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa artykułów ogólnospożywczych Numer ogłoszenia: 48993-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Międzychód: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD. Numer ogłoszenia: 356992-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz ŁOW NFZ - ZP/ŁOW NFZ/12/2013 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Sztuczne stawy 2015/S 053-092237. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Sztuczne stawy 2015/S 053-092237. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92237-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Sztuczne stawy 2015/S 053-092237 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Wrocław: Dostawa środków czystości-dogrywka; USK/DZP/PN- 202/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo