Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych"

Transkrypt

1 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 6 PRACA ORYGINALNA Katarzyna Mizia-Stec, Katarzyna Kańczuga, Weronika Zwolińska, Paweł Kumor, Agnieszka Niedojadło-Kumor, Zbigniew Gąsior Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych Patients after first myocardial infarction in a long-term follow-up analysis in different age groups ABSTRACT Background: Due to our observations some age-related differences in a course of myocardial infarction (MI) may impact subsequent course of the coronary heart disease and influence further treatment. The aim of the study was to compare patients with a history of first MI under 45 (group A) and over 60 (group B) in a long-term follow-up. Materials and methods: The assessment was based on an inquiry conducted among 98 patients 1 3 years after hospitalization due to their first MI. Analysis of general symptoms, past diagnostic and therapeutic interventions, pharmacotherapy and lifestyle were considered. Results: We observed complaints of: chest pain in 26% of younger (A) and 44% older (B) patients, dyspnoea 28% vs. 29%, following acute coronary event 8% vs. 8% (NS). The groups examined were comparable as to frequency of invasive procedures performed in the follow-up period: coronary angiography: 18% vs. 27%, PCI: 1 vs. 15%, CABG: 12% vs. 13%. 98% of patients used pharmacotherapy regularly. Younger patients used beta-blockers (84% vs. 73%, p < 0.05) and aspirin (96% vs. 81%, p < 0.05), and controlled blood pressure (9 vs. 81%, p < 0.05) more frequently than the olders. A reduction in smoking was significantly higher in the younger group (19.8 ± 17 vs ± 13 cigarettes per day, p < 0.05) and correlated positively with the increase in body mass index (BMI) in both groups (r A = 0.41 vs. r B = 0.27). Conclusions: Myocardial infarction constitutes an important factor modifying lifestyle regardless of patient s age. Most patients use pharmacotherapy regularly, give up smoking and practice moderate physical activity. Some people put on weight which can be probably due to reduction of smoking. People over 60 complain of chest pain more often, control blood pressure less regularly and can not take as many kinds of medication as the young patients. KEY WORDS: myocardial infarction, young people, health condition, long-term follow-up STRESZCZENIE Wstęp: Istnieją zależne od wieku różnice w przebiegu zawału serca (MI). Prawdopodobnie mogą dotyczyć także dalszego przebiegu choroby wieńcowej. Ich znajomość pozwala zindywidualizować postępowanie lekarskie. Celem pracy było porównanie stanu zdrowia i stylu życia chorych, którzy przebyli pierwszy MI przed 45 rż. (grupa A) i po 60 rż. (grupa B). Materiał i metody: Przeprowadzono ankietę wśród 98 chorych, którzy przebyli wcześniej MI. Ocenie poddano: objawy kliniczne, dokonane interwencje diagnostyczne i terapeutyczne, regularne stosowanie leków i zmianę stylu życia. Wyniki: W analizie częstości występowania objawów klinicznych wykazano obecność bólów dławicowych u 26% vs. 44%, duszności u 28 vs. 29% i kolejnego incydentu wieńcowego u 8% vs. 8% chorych odpowiednio w grupie A i B. Inwazyjne procedury przeprowadzano z następującą częstością kolejna koronarografia: 18% vs. 27%, PCI: 1 vs. 15%, CABG: 12% vs. 13%. Leki regularnie przyjmowało 98% pacjentów. Osoby poniżej 45 rż. znamiennie częściej stosowały: leki b-adrenolityczne (84% vs. 73%, p < 0,05) i kwas acetylosalicylowy (96% vs. 81%, p < 0,05). Młodsi chorzy systematycz- Adres do korespondencji: Dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec Katedra i Klinika Kardiologii Śl. AM ul. Ziołowa 45/47, Katowice Tel./faks: ( ) Annnales Academiae Medicae Silesiensis 2006, 60, 5, Copyright Śląska Akademia Medyczna ISSN

2 Katarzyna Mizia-Stec i wsp., Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej niej kontrolowali ciśnienie tętnicze (9 vs. 81%, p < 0,05). Ograniczenie liczby wypalanych papierosów było znamiennie większe u chorych poniżej 45 rż. (o 19,8 ± 17 vs. 10,7 ± 13 sztuk na dobę, p < 0,05). Obserwowano porównywalny przyrost wskaźnika masy ciała (1,1 ± 3 kg/m 2 vs. 0,7 ± 2 kg/m 2 ), który dodatnio korelował z ograniczeniem palenia (r A = 0,41 vs. r B = 0,27). Wnioski: Przebycie MI jest silnym bodźcem stymulującym do zmiany stylu życia bez względu na wiek chorego. Pacjenci regularnie zażywają przepisane leki, większość zaprzestaje palenia tytoniu i podejmuje przynajmniej umiarkowaną aktywność fizyczną. Niekorzystna tendencja do przyrostu masy ciała najpewniej wynika z ograniczenia palenia tytoniu. Pacjenci ze starszej grupy wiekowej wymagają ścisłego nadzoru lekarskiego, gdyż częściej skarżą się na dolegliwości dławicowe, mniej systematycznie kontrolują ciśnienie tętnicze, a także rzadziej stosują leki zalecane po MI. Słowa kluczowe: zawał serca, młody wiek, stan zdrowia, obserwacja odległa Wstęp Ostry incydent wieńcowy może występować u chorych w różnym wieku. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi obserwacjami istnieją pewne istotne różnice między pacjentami, którzy przebyli zawał serca (MI, myocardial infarction) w młodym i starszym wieku. U chorych z MI przed 45 rż. często nie stwierdza się zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych, a czynnikami ryzyka o szczególnym znaczeniu w tej grupie wiekowej okazują się: nadwaga, hipertriglicerydemia, palenie tytoniu oraz dodatni wywiad rodzinny [1]. Prawdopodobnie dalszy przebieg choroby wieńcowej w różnych przedziałach wieku również kształtuje się odmiennie, co wymaga zindywidualizowania postępowania lekarskiego. Istotne zatem jest nie tylko właściwe postępowanie (diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne) w okresie okołozawałowym, ale także dalsza opieka lekarska i uzyskanie trwałych zmian stylu życia pacjenta. Celem pracy było porównanie stanu zdrowia i stylu życia chorych po MI przebytym przed 45 rż. i po 60 rż., ze szczególnym uwzględnieniem stosowania się do zaleceń lekarskich i przestrzegania zachowań prozdrowotnych. Materiał i metody Rycina 1. Przykładowa ankieta Figure 1. Exemplary questionaire W badaniu uczestniczyło 98 chorych, którzy odpowiedzieli na ankietę, spośród 132 pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach objętych badaniem dotyczącym pierwszego w życiu zawału serca. Badnych podzielono na 2 grupy: grupa A 50 chorych po MI przebytym przed 45 rż. (średnia wieku 41,3 ± 5 lat, 8% kobiet i 92% mężczyzn); grupa B 48 pacjentów po MI przebytym po 60 rż. (średnia wieku 62,8 ± 2 lat, 25% kobiet i 75% mężczyzn). Czas obserwacji w grupie A wyniósł 22,9 ± 13 miesięcy, a w grupie B 21,7 ± 4 miesiące. Badanie miało formę ankiety przeprowadzanej telefonicznie. Przykładową ankietę przedstawiono na rycinie 1. Analizowano następujące dane: częstość występowania objawów klinicznych, np. bóle stenokardialne, duszność, ograniczenie wydolności fizycznej; przebycie kolejnego incydentu wieńcowego; interwencje diagnostyczne i terapeutyczne: wykonane koronarografie, przebyte zabiegi: przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI, percutaneous transluminal intervention) oraz pomostowania naczyń wieńcowych (CABG, coronary artery bypass grafting) w okresie od przebytego MI; stosowanie zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii i rodzaj przyjmowanych leków; efektywność kontroli ciśnienia tętniczego; zmiana stylu życia: używki, masa ciała, aktywność fizyczna i zawodowa. Analiza statystyczna Bazę danych materiału klinicznego utworzono w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL v firmy Microsoft. Tak 423

3 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5 sporządzoną bazę danych poddano analizie statystycznej, wykorzystując standardowe procedury statystyczne. W statystycznej analizie opisowej zmiennych losowych opierano się na ich wartościach odsetkowych. W statystycznej analizie zmiennych liczbowych obliczano: średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. W przypadku zmiennych charakteryzujących się rozkładem normalnym do porównania dwóch wartości średnich w dwóch różnych grupach stosowano test t-studenta (poprzedzony testem Fishera sprawdzającym jednorodność wariancji) dla zmiennych niepowiązanych. W przypadku zmiennych charakteryzujących się rozkładem odbiegającym od normalnego do porównania dwóch grup stosowano test U Manna-Whitneya. W celu oceny częstości występowania wybranych cech nominalnych (jakościowych) stosowano test niezależności c 2, uzupełniony w razie potrzeby o poprawkę Yatesa. We wszystkich weryfikacjach za pomocą testów statystycznych przyjmowano następujące poziomy znamienności statystycznej: p 0,05 brak znamienności statystycznej; p < 0,05 znamienność statystyczna. Wyniki W trakcie prowadzonej obserwacji nie wykazano znamiennych różnic w częstości występowania charakterystycznych dla choroby wieńcowej objawów klinicznych między badanymi grupami. Pacjenci ze starszej grupy wiekowej nieznacznie częściej zgłaszali bóle stenokardialne (grupa A: 26% vs. grupa B: 44%; NS), podczas gdy z podobną częstotliwością występowały pozostałe objawy. Kolejny ostry incydent wieńcowy wystąpił z taką samą częstością w obu grupach (grupa A: 8% vs. grupa B: 8%) (ryc. 2) W grupie B odnotowano ponadto 1 zgon sercowy u 66- letniej pacjentki 4 miesiące po pierwszym incydencie zawałowym. Analizując dane dotyczące kolejnych inwazyjnych procedur diagnostycznych i rewaskularyzacyjnych, stwierdzono, że nieznacznie częściej przeprowadzano je u pacjentów % 44% Bóle w klatce piersiowej Grupa A (< 45 rż.) 28% 29% Duszność (NS) 8% 8% Ostry incydent wieńcowy (NS) Grupa B (> 60 rż.) w starszym wieku: koronarografia (grupa A: 18% vs. grupa B: 27%), PCI (grupa A: 1 vs. grupa B: 15%), CABG (grupa A: 12% vs. grupa B: 13%) (ryc. 3). W obu badanych grupach 98% pacjentów przyjmowało leki kardiologiczne. Zdecydowana większość deklarowała regularne zażywanie przepisanych preparatów (grupa A: 96% vs. grupa B: 92%). Wśród przyjmowanych leków wyraźnie dominowały preparaty bezwzględnie zalecane w chorobie niedokrwiennej serca, czyli kwas acetylosalicylowy, statyny, leki beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny. Z pozostałych preparatów jedynie nitraty i diuretyki częściej stosowano u osób w starszym wieku, lecz różnice nie były znamienne statystycznie (ryc. 4). Spośród leków wskazanych po MI w młodszej grupie wiekowej znamiennie częściej stosowano: leki beta- 3 25% 2 15% 1 5% 18% Tienopirydyny Blokery kanałów wapniowych Diuretyki Nitraty Inhibitory ACE Kwas acetylosalicylowy Leki b-adre- nolityczne Statyny 27% Koronarografia (NS) Grupa A (< 45 rż.) Rycina 3. Inwazyjne procedury diagnostyczne i rewaskularyzacyjne Figure 3. Invasive diagnostic and therapeutic procedures 16% 17% 14% 18% 1 25% 18% 31% Grupa A (< 45 rż.) 1 PCI 15% 12% 13% Grupa B (> 60 rż.) 71% 74% CABG 73% 84% 78% 86% 81% Grupa B > (60 rż.) 96% Rycina 2. Objawy kliniczne zgłaszane przez pacjentów analizowanych grup wiekowych Rycina 4. Leki stosowane w terapii choroby wieńcowej w analizowanych grupach 424

4 Katarzyna Mizia-Stec i wsp., Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej Tabela I. Przyrost wskaźnika masy ciała (BMI) po zawale serca % 6 w analizowanych grupach wiekowych Table I. An increase in body mass index (BMI) after myocardial infarction in the groups analyzed % 21% Grupa BMI poprzednio Przyrost BMI BMI obecnie [kg/m 2 ] [kg/m 2 ] [kg/m 2 ] Grupa A: odsetek palaczy poprzednio Grupa A: odsetek palaczy obecnie Grupa B: odsetek palaczy poprzednio Grupa B: odsetek palaczy obecnie Grupa A (< 45 rż.) 27,2 ± 4 1,1 ± 3 28,3 ± 4 Grupa B (> 60 rż.) 27,1 ± 50,7 ± 2 27,8 ± 4 A 8 Rycina 5. Palenie tytoniu w analizowanych grupach wiekowych Figure 5. Cigarette smoking in the groups analyzed adrenolityczne (grupa A: 84% vs. grupa B: 73%, p < 0,05) i kwas acetylosalicylowy (grupa A: 96% vs. grupa B: 81%, p < 0,05). Natomiast z podobną częstością w obu grupach przyjmowano statyny (grupa A: 86% vs. grupa B: 78%, NS) oraz inhibitory enzymu konwertującego (grupa A: 74% vs. grupa B: 71%; NS). Oceniając systematyczność kontroli ciśnienia tętniczego, stwierdzono, że pacjenci z młodszej grupy wiekowej regularniej dokonywali pomiarów niż pacjenci starsi (grupa A: 9 vs. grupa B: 81%, p < 0,05). Bezwzględne wartości ciśnienia skurczowego były znamiennie wyższe w starszej grupie wiekowej (grupa A: 127,3 ± 16 mm Hg vs grupa B: 134,6 ± 18 mm Hg, p < 0,05), natomiast istotnych różnic nie odnotowano w zakresie ciśnienia rozkurczowego (grupa A: 81,8 ± 11 mm Hg vs. grupa B: 83,4 ± 12 mm Hg, NS). W części ankiety dotyczącej używek wykazano znacznie częstsze palenie tytoniu w młodszej grupie wiekowej, ale w obu grupach występowało wyraźne zmniejszenie odsetka osób palących tytoń: w grupie A z 88% do 32%, w grupie B z 6 do 21% (p < 0,05) (ryc. 5). Ograniczenie liczby wypalanych dziennie papierosów było znamiennie większe wśród młodszych chorych (Grupa A: 19,8 ± 17 papierosów na dobę vs. B: 10,7 ± ± 13 papierosów na dobę; p < 0,05). Po przebytym zawale serca odnotowano tendencję do zwiększania masy ciała wyrażoną porównywalnym w obu analizowanych grupach przyrostem wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index); w grupie A z 27,2 ± 4 kg/m 2 o 1,1 ± 3 kg/m 2, a w grupie B z 27,1 ± 5 kg/m 2 o 0,7 ± 2 kg/m 2 (NS) (tab. I). Przyrost BMI w obu grupach dodatnio korelował ze stopniem ograniczenia nikotynizmu wyrażonym zmniejszeniem liczby wypalanych dziennie papierosów (r A = 0,41 vs. r B = 0,27) (ryc. 6). Z danych ankiety wynika, iż profil aktywności fizycznej jest niemal identyczny u pacjentów z obu analizowanych grup: 1/3 nie wykonuje większych wysiłków, pozostałe 2/3 B Zmiana BMI Zmiana BMI są przynajmniej umiarkowanie aktywne fizycznie, w tym około 15 16% regularnie trenuje i uprawia sport (ryc. 7). Dyskusja Ograniczenie palenia r = 0,41 B Ograniczenie palenia r B = 0,27 Rycina 6. Ograniczenie palenia papierosów a przyrost wskaźnika masy ciała (BMI). A. Grupa A (< 45 rż.); B. Grupa B (> 60 rż.) Figure 6. A correlation between reduction in smoking and body mass index (BMI) increase U chorych po przebytym zawale serca szczególne znaczenie ma wtórna prewencja kolejnego incydentu wieńcowego. Powinna ona uwzględniać nie tylko zalecenia dotyczące stosowania leków, ale także regularnej kontroli ci- 425

5 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5 A B Tak Tak 5 54% 16% Regularnie 18% Regularnie 34% śnienia tętniczego, utrzymania optymalnego profilu lipidowego, ograniczenia palenia tytoniu, stosowania właściwej diety czy zwiększenia aktywności fizycznej [2, 3]. Nie zawsze zalecenia te są przestrzegane. Wydaje się, że jednym z czynników, który może wpływać na dalszy przebieg choroby modyfikowany przez stopień dostosowywania się do zaleceń prewencji wtórnej, jest wiek, w którym chory przebył pierwszy incydent wieńcowy. W niniejszej pracy analizowano pod tym kątem dwie grupy chorych pacjentów, którzy pierwszy MI przebyli przed 45 rż. i po 60 rż. Oceniając objawy kliniczne, wykazano nieco częstsze występowanie dławicy piersiowej w grupie pacjentów starszych. Najpewniej jest to uwarunkowane większym zaawansowaniem i wieloogniskowym charakterem zmian miażdżycowych. Z kolei przed 45 rż. aż u 2 chorych zawał przebiegał bez zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych [1, 4 6]. Na zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych, a tym samym poprawę jakości życia i samopoczucia pacjentów niebagatelny wpływ mają m.in. przeprowadzane w dalszym przebiegu choroby wieńcowej inwazyjne procedury zarówno diagnostyczne (koronarografia), jak i rewaskularyzacyjne (PCI, CABG) [2, 7]. Wśród pacjentów badanych przez autorów niniejszej pracy nieznacznie częściej zabie- Nie 31% Rycina 7. Aktywność fizyczna w analizowanych grupach wiekowych. A. Grupa A (< 45 rż.); B. Grupa B (> 60 rż.) Figure 7. Physical activity in the groups analyzed Nie gi te wykonywano w starszej grupie wiekowej (ryc. 3). Problem nieprzestrzegania zaleceń lekarskich bardzo często jest przyczyną nieskuteczności leczenia i oporności na terapię. Niestosowanie się do zaleceń jest powszechne, a problem ten nasila się wraz z wiekiem chorych. W niniejszej analizie w obu badanych grupach 98% pacjentów deklarowało przyjmowanie przepisanych leków kardiologicznych, a starsi chorzy byli jedynie nieznacznie mniej systematyczni w stosowaniu się do zaleceń (A: 96% vs. 92%, NS). Po zawale serca, jeśli nie ma przeciwwskazań, u wszystkich pacjentów stosuje się kwas acetylosalicylowy, leki betaadrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny i statyny [7, 8]. Jednak pewne ograniczenia pojawiają się u chorych w starszym wieku. Fizjologiczny proces starzenia się organizmu prowadzi do odmiennej farmakokinetyki i farmakodynamiki leków, zmienionej wrażliwości narządowej na substancje aktywne w nich zawarte, a także do większego ryzyka interakcji z pozostałymi przyjmowanymi preparatami [9, 10]. W szczególności, u starszych pacjentów znamiennie rzadziej stosowane są leki beta-adrenolityczne i kwas acetylosalicylowy [11]. Podobnie i w niniejszym badaniu wymienione leki stosowano istotnie rzadziej wśród pacjentów po 60 rż.: kwas acetylosalicylowy (96% vs. 81%, p < 0,05), leki b-adrenolityczne (84% vs. 73%, p < 0,05). W przypadku leków betaadrenolitycznych może to wynikać ze zwiększonej wrażliwości układu bodźcoprzewodzącego, a także z częstszego współwystępowania chorób towarzyszących u osób starszych (miażdżyca obwodowa, obturacyjna choroba płuc) [12 14]. Pacjenci starsi są również bardziej wrażliwi na wiele działań niepożądanych kwasów acetylosalicylowych, jak nietolerancja ze strony przewodu pokarmowego, krwawienia, reakcje alergiczne i interakcje lekowe [7]. Spośród pozostałych leków bezwzględnie zalecanych po MI, statyny i inhibitory konwertazy angiotensyny stosowano z podobną częstością w obu grupach wiekowych. Wraz z wiekiem zmniejsza się podatność ściany naczyniowej, co skutkuje częstszym występowaniem nadciśnienia u starszych chorych [10, 15]. Również analizowaną populacją starszych pacjentów charakteryzowały istotnie wyższe wartości ciśnienia skurczowego (A: 127,3 ± 16 mm Hg vs. B: 134,6 ± 18 mm Hg, p < 0,05). Niepokojący jest fakt, że w starszej grupie wiekowej pacjenci znamiennie rzadziej kontrolują ciśnienie tętnicze (9 vs. 81%, p < 0,05). Szacuje się, że około 3 dorosłych Polaków jest uzależnionych od tytoniu [16]. Palenie tytoniu stanowi jeden z najistotniejszych czynników ryzyka choroby wieńcowej podkreślany w licznych wieloośrodkowych badaniach (m.in. INTERHEART, Framingham Heart Study, Health and Nutrition Examination Survey) [17]. Odsetek osób palących tytoń jest niepokojąco wysoki w młodej populacji chorych [5, 18, 19], również w niniejszym badaniu znacząco wyższy w młodszej grupie wiekowej zarówno w okresie okołozawałowym (grupa A: 88% vs. B: 6, p < 0,05), jak i w dłuższej obserwacji (grupa A: 32% vs. 21%, 426

6 Katarzyna Mizia-Stec i wsp., Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej p < 0,05). Zadowalający jest jednak fakt, że wśród badanych zaznacza się wyraźna tendencja do ograniczania nałogu, znamiennie większa wśród młodych pacjentów. Taylor i wsp. [2, 20] wykazali, że 32% chorych po MI zaprzestaje palenia tytoniu. Jeżeli zostaną oni objęci programem antynikotynowym, to odsetek ten zwiększy się do 61%. Inni autorzy wykazali, że jeśli 36% pacjentów po zawale zaprzestanie palenia, to o 3 zmniejszy się częstość zgonów z powodów sercowo-naczyniowych [21, 22]. Znaczenie czynników ryzyka w chorobach układu sercowo-naczyniowego jest niezwykle istotne. Według badania EUROASPIRE w latach liczba palaczy wśród pacjentów kardiologicznych zwiększyła się z 19% do 21%, częstość występowania cukrzycy z 18% do 22%, a otyłości z 25% do 33% [23]. Według Jonssona i wsp. [24] nadwaga o 24% zwiększa ryzyko MI i zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca. Zmniejszenie masy ciała u chorych otyłych z chorobą niedokrwienną serca istotnie redukuje ryzyko kolejnych incydentów wieńcowych, a także korzystnie wpływa na wiele innych czynników ryzyka [2]. W badanej populacji analizowano wahania masy ciała po MI, porównując wartości BMI z okresu hospitalizacji i w dłuższej obserwacji. W obu grupach pacjentów odnotowano niekorzystną tendencję do wzrostu masy ciała, wyrażoną porównywalnym w obu grupach przyrostem BMI (grupa A: o 1,1 ± ± 3 kg/m 2 vs. grupa B: o 0,7 ± 2 kg/m 2, NS). Równocześnie uzyskano dodatnie korelacje między przyrostem wartości BMI a stopniem ograniczenia palenia w obydwu grupach (r A = 0,41 vs. r B = 0,27), dlatego stwierdzono, że przyrost masy ciała po MI może z jednej strony wiązać się ze zmniejszeniem narażenia na dym tytoniowy, a z drugiej, wynikać z czasowego ograniczenia aktywności fizycznej i zawodowej. Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem w polskim społeczeństwie, co potęgują niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz niekorzystny profil aktywności fizycznej. Polacy wykazują najniższy odsetek osób deklarujących wysoką aktywność fizyczną (około 6 8% dorosłych) i największy odsetek prowadzących siedzący tryb życia wykazany w projekcie Bridging the East-West Gap przeprowadzonym w latach w 6 krajach europejskich [25, 26]. Regularny wysiłek fizyczny u osób z chorobą wieńcową zwiększa efektywność dowozu tlenu i poprawia metabolizm mięśni szkieletowych (poprzez zwiększenie liczby mitochondriów i enzymów oksydacyjnych), zwiększa wrażliwość na insulinę i aktywność fibrynolityczną osocza, modyfikuje gospodarkę lipidową, prowadzi do obniżenia ciśnienia i redukcji masy ciała, zmniejsza pracę serca, zwiększa średnicę i poprawia motorykę naczyń wieńcowych, nasila rozwój krążenia obocznego, a także poprawia samopoczucie i wywiera efekt uspokajający [27 29]. Profil aktywności fizycznej w analizowanych grupach jest porównywalny. Zadowalający jest fakt, że 2/3 badanych wykazuje przynajmniej umiarkowaną aktywność fizyczną, a 15 16% regularnie uprawia sport. Po zawale serca zaleca się, uwzględniając ryzyko i stopień wydolności fizycznej pacjenta, szybki powrót do codziennej aktywności i trening fizyczny: minimum 30 minut umiarkowanie intensywnego wysiłku przez większość, a najlepiej wszystkie dni tygodnia [7, 30]. Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po MI przynosi redukcję śmiertelności o około 20 26% przez następne 3 lata [29]. Należy jednak pamiętać, iż intensywny wysiłek fizyczny, szczególnie trening siłowy, zwiększa ryzyko zawału i nagłego zgonu sercowego [31, 32]. Opieka nad chorymi po MI nie powinna kończyć się wraz z datą wypisu ze szpitala. Powinna być kompleksowa i długofalowa, łącząca wiele dziedzin medycyny i obejmować także członków rodziny pacjenta. W celu zahamowania rozwoju choroby, zapobiegania powikłaniom, przywracania utraconej sprawności fizycznej szczególne znaczenie ma trwała zmiana stylu życia. Stąd istotna rola lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów nie tylko w prawidłowym prowadzeniu terapii farmakologicznej i zabiegowej, lecz także w edukacji i wprowadzaniu programów wtórnej prewencji oraz zachęcaniu do zachowań prozdrowotnych i kreowaniu aktywnego stylu życia. Wnioski 1. Przebycie zawału serca jest silnym bodźcem stymulującym do zmiany nawyków i trybu życia. 2. Niezależnie od wieku, w którym chorzy przebyli pierwszy incydent zawału serca, w okresie pozawałowym regularnie zażywają zalecone leki, większość rzuca palenie tytoniu i wykazuje przynajmniej umiarkowaną aktywność fizyczną. 3. Zaznaczona bez względu na wiek niekorzystna tendencja do przyrostu masy ciała może wiązać się z czasowym ograniczeniem aktywności fizycznej i zawodowej, a także rzuceniem palenia. 4. Chorzy, którzy przebyli zawał serca w starszym wieku, wymagają ścisłego nadzoru lekarskiego, gdyż częściej skarżą się na dolegliwości dławicowe, mniej systematycznie kontrolują ciśnienie tętnicze, a także rzadziej stosują zalecane po zawale leki. PIŚMIENNICTWO 1. Mizia-Stec K., Gąsior Z., Zwolińska W., Kańczuga K., Kośmider J., Skowerski M. Analiza parametrów klinicznych charakteryzujących chorych z zawałem mięśnia sercowego w młodym wieku. Ann. Acad. Med. Siles. 2005; 59: Gibbons R.J., Chatterjee K., Daley J. i wsp. ACC/AHA/ACP-ASIM Guidelines for the Management of Patients with Chronic Stable Angina: Executive Summary and Recommendations. Circulation 1999; 99: The Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline Panel, Staff, and Consortium Representatives: A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. A US Public Health Service Report. JAMA 2000; 283: Choudhury L., Marsh J.D. Myocardial infarction in young patients. Am. J. Med. 1999; 107: Zimmerman F.H., Cameron A., Fischer L.D. Myocardial infarction in young adults: angiographic characterization, risk factors and prognosis. J. Am. Coll. Cardiol. 1995; 26: Hong M.K., Cho S., Hong B. Acute myocardial infarction in the young adults. Yonsei Med. J. 1994; 35:

7 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5 7. Antman E.M., Anbe D.T., Armstrong P.W. i wsp. ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction Executive Summary. J. Am. Coll. Cardiol. 2004; 44: Grabowski M., Filipiak K.J., Karpiński G., Opolski G. Strategia podejścia do pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym. Przewodnik Lekarza 2003; 6: Woon V.C., Lim K.H. Acute Myocardial Infarction in the Elderly The Differences Compared with the Young. Singapore Med. J. 2003; 44: Avezum A., Makdisse M., Spencer F. i wsp. Impact of age on management and outcome of acute coronary syndrome: Observations from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Am. Heart J. 2005; 149: Janion M. Różnice w przebiegu klinicznym zawału serca i rokowaniu odległym w trzech grupach wiekowych. Pol. Przegl. Kardiol. 1999; 1: Freemantle N., Cleland J., Young F., Mason J., Harrison J. Beta-blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ 1999; 318: Ko D.T., Hebert P.R., Coffey C.S. i wsp. Beta-blocker therapy and symptoms of depression, fatique, and sexual dysfunction. JAMA 2002; 288: Kostowski W., Herman Z.S. Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. PZWL Warszawa Paul D.S., O Gara P.T., Mahjoub Z.A., i wsp. Geriatric patients with acute myocardial infarction: cardiac risk profiles, presentation, thrombolysis, coronary interventions and prognosis. Am. Heart J. 1996; 131: Braunwald E., Goldman L. W: Opolski G. red. Kardiologia. Wyd. I. Urban & Partner, Wrocław Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., i wsp. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: Malberg K., Bavenholm P., Hamsten A. Clinical and biochemical factors associated with prognosis after myocardial infarction at young age. J. Am. Coll. Cardiol. 1994; 24: Mahonen M.S., McElduff P., Dobson A.J., Kuulasmaa K.A., Evans A.E. Current smoking and the risk of non-fatal myocardial infarction in the WHO MONICA Project populations. Tob. Control. 2004; 13: Ussher M.H., West R., Taylor A.H., McEwen A. Exercise interventions for smoking cessation. In: Cochrane Collaboration. Cochrane Library. Issue 3. Update Software, Oxford Burt A., Thornley P., Illingworth D., i wsp. Stopping smoking after myocardial infarction. Lancet 1974; 1: Lancaster T., Stead L. Silagy C., Sowden A. Effectiveness of interventions to help people stop smoking: Findings from the Cochrane Library. BMJ 2000; 321: EUROASPIRE I and II Group. Clinical reality of coronary prevention guidelines: a comparison of EUROASPIRE I and II in nine countries. Lancet 2001; 357: Jonsson S., Hedblad B., Angstrom G., Nilsson P., Berglund G., Janzon L. Influence of obesity on cardiovascular risk. Twenty-three-year follow-up of men from an urban Swedish population. Inter. J. Obes. 2002; 26: Kałucka S., Ruszkowska J., Drygas W. Aktywność fizyczna, wciąż niedoceniony element profilaktyki zdrowotnej. Pol. Med. Rodz. 2002; 4: Drygas W., Skiba A., Bielecki W., Puska P. Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt Bridging East-West Health Gap. Medicina Sportiva 2001; 5: Hambrecht R., Wolf A., Gielen S., i wsp. Effect of exercise on coronary endothelial function in patients with coronary artery disease. N. Engl. J. Med. 2000; 342: Samiec W., Sudoł-Jednorowicz E.A. Poziom aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego. Potrzeba zmian. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; Dział Promocji Zdrowia i Nadzoru Świadczeń Medycznych. Marzec O Connor G.T., Bering J.E., Yusuf S., i wsp. An overview of randomized trials of rehabilitation with exercise after myocardial infarction. Circulation 1989; 80: Lee I.M., Sesso H.D., Paffenbarger R.S. Physical activity and coronary heart disease risk in men: Does the duration of exercise episodes predict risk? Circulation 2000; 102: Giri S., Thompson P.D., Kiernan F.J. i wsp. Clinical and angiographic characteristics of exertion-related acute myocardial infarction. JAMA 1999; 282: Thompson P.D., Funk E.J., Carleton R.A., Sturner W. Incidence of death during jogging in Rhode Island from 1975 through JAMA 1982; 247:

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 435-441 www.monz.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW Medycyna Pracy 2013;64(3):335 348 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Izabela Czaja-Mitura 1 Dorota Merecz-Kot 2 Wiesław Szymczak 3 Alicja Bortkiewicz 4 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0029

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny Wydanie specjalne Marzec 2008 / Supl. nr 03/08 WSPÓŁPRACA LEKARZA Z PACJENTEM W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH COMPLIANCE, ADHERENCE, PERSISTENCE. STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY pod redakcją prof. dr. hab. n.

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 9, No. 3, pp. 19 122 Copyright 23 Via Medica ISSN 1234 95X Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened,

Bardziej szczegółowo

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego ARTYKUŁ POGLĄDOWY Schemat diagnostyczno terapeutyczny w przewlekłej niewydolności serca uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego Grzegorz Gajos Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG RESIDENTS OF WARSAW Halina Cieślak, Barbara Knoff, Zofia Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk. Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk. Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu Selected risk

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA Standardy W dniu 26.09.2001 Zarząd Główny powołał Komisję do opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej pod przewodnictwem Prof. dr hab. med. Ryszarda Piotrowicza, w skład której weszli członkowie

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz SZANOWNI PAŃSTWO, tradycyjnie już letni numer Kardioprofilu towarzyszy ważnemu wydarzeniu w naszym środowisku. To coroczne, czerwcowe spotkanie XI już Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Gorąco

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz, Katarzyna Napiórkowska, Aleksandra Srokosz, Małgorzata Sobiś-Żmudzińska, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Wpływ cukrzycy na przebieg i następstwa udaru mózgu

Wpływ cukrzycy na przebieg i następstwa udaru mózgu Udar Mózgu 2008, tom 10, nr 2, 61 69 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1505 6740 PRACA ORYGINALNA Wpływ cukrzycy na przebieg i następstwa udaru mózgu The influence of diabetes mellitus on stroke Marek Zalisz

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Optymalne postępowanie terapeutyczne po zawale serca wybrane nowe poglądy i kontrowersje

Optymalne postępowanie terapeutyczne po zawale serca wybrane nowe poglądy i kontrowersje ptymalne postępowanie terapeutyczne po zawale serca wybrane nowe poglądy i kontrowersje Grzegorz Gajos Klinika horoby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, ollegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej

u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej ARTYKUŁ ORYGINALNY Stężenie w surowicy inter leukiny 6, interleukiny 10 oraz białka C reaktywnego u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej Łukasz

Bardziej szczegółowo

Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki

Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki Level of lipids in blood plasma among adult inhabitants of rural areas in eastern Poland in the light of guidelines by the European Society of Cardiology Stężenia lipidów surowicy krwi dorosłych mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo