Projekt okładki Krzysztof Matłosz. Redakcja Leokadia Drobnica. Skład komputerowy Krzysztof Matłosz. Korekta Sabina Walat, Danuta Ławniczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt okładki Krzysztof Matłosz. Redakcja Leokadia Drobnica. Skład komputerowy Krzysztof Matłosz. Korekta Sabina Walat, Danuta Ławniczak"

Transkrypt

1

2 Projekt okładki Krzysztof Matłosz Redakcja Leokadia Drobnica Skład komputerowy Krzysztof Matłosz Korekta Sabina Walat, Danuta Ławniczak Wydawca Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

3 III Sesja Popularnonaukowa dla Szkół Promujących Zdrowie w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Temat przewodni: Zarządzanie jakością żywności i żywienia Honorowy patronat: Prezydenta Miasta Rzeszowa Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Marszałka Województwa Podkarpackiego Rzeszów

4 Spis treści Wstęp...5 Regulamin...8 Uwagi ogólne...8 Cel sesji...8 Warunki uczestnictwa, przebieg...8 Program...11 Referaty...12 Rolnictwo ekologiczne w regionie jako sposób na bezpieczną żywność...13 Znaczenie rolnictwa ekologicznego...16 System obrotu żywnością ekologiczną w polsce...17 Polska żywność ekologiczna na Światowych Targach Żywości Ekologicznej Biofach Norymberga Współczesne tendencje w żywieniu ekologicznym...19 Model życia i diety...22 Jak zbudowałem piramidę, czyli o skutkach pewnej wizyty u lekarza...25 Metody utrwalania a wartość odżywcza i bezpieczeństwo żywności...28 Receptury kulinarne...36

5 WSTĘP Sesje popularnonaukowe organizowane najpierw w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Rzeszowie, a obecnie w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie mają rozległe znaczenie. Pomysł upowszechniania i propagowania wiedzy z dziedziny żywności i zdrowego żywienia w szerokim środowisku zrodził się w połowie 2003 roku. Zasięgiem sesja obejmuje całe Podkarpacie. Inspiracją pomysłu była Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i program profilaktyki zdrowia pod hasłem Szkoła Promująca Zdrowie. Sesje organizowane są głównie dla uczniów z sieci szkół promujących zdrowie, szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych pragnących rozwijać zainteresowania i pogłębiać wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa i technologii gastronomicznej. Do udziału w sesjach zapraszani są też uczniowie deklarujący chęć udziału w sesji. W ten sposób poszerzany jest krąg osób interesujących się problematyką żywności i żywienia człowieka. Działanie to ma bezpośredni wpływ na realizację programu edukacji prozdrowotnej w szkołach. Cele cyklu sesji popularnonaukowych to: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia; upowszechnianie i propagowanie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia; konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół; możliwość wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli opiekunów naukowych; podniesienie poziomu kształcenia; wspomaganie merytoryczne uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów; wdrażanie do edukacji prozdrowotnej. Młodzieżowa, miła atmosfera sesji, a zarazem naukowy charakter, bezpośredni kontakt z wykładowcami wyższych uczelni, spotkania uczniów gotowych pogłębiać swoją wiedzę i nauczycieli wymieniających poglądy inspirowały do organizowania sesji cyklicznie. Tego typu spotkania mają ogromny wpływ na poziom wiedzy i umiejętności, motywują uczniów i nauczycieli do odnoszenia sukcesów, stwarzają okazję do poszukiwania źródeł wiedzy w otoczeniu. Ponadto sesje popularnonaukowe mogą być pomocne i nieocenione w przygotowywaniu uczniów do olimpiad i konkursów o tematyce żywieniowej, jak i późniejszej nauce na wyższych uczelniach. Życzę wszystkim uczestnikom sesji przyjemnego pogłębiania wiedzy i wielu sukcesów. Kieruję również serdeczne podziękowania dla Dyrekcji ZSG, współorganizatorów, sponsorów i osób wspierających tę inicjatywę oraz pracowników administracji i obsługi ZSG. Inicjator i promotor sesji Leokadia Drobnica 5

6 Podziękowanie dla instytucji i firm, które finansowo wspomogły organizację III Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promujących Zdrowie Żywność nasz przyjaciel czy wróg? : Urząd Miasta Rzeszowa BioAvena Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska Resmlecz Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów Łowcy Pereł Mera-Projekt 6

7 Podziękowanie dla osób, które swoją wytrwałością i zaangażowaniem przyczyniły się do zorganizowania III Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promujących Zdrowie Żywność nasz przyjaciel czy wróg? : Elżbiety Gorczycy Marka Pikuły Sabiny Walat Krzysztofa Matłosza Marii Drewniak Marii Danuty Rybki Danuty Ławniczak Danuty Richert Jolanty Sieczkowskiej Anny Kielar Agaty Kowal Beaty Łuki Barbary Gwóźdź Andżeliki Lorenc Lidii Pokojskiej Jadwigi Daszkiewicz Zofii Jandy Renaty Rzepki Renaty Szajny Grzegorza Wałeckiego Wandy Korab Jadwigi Domaradzkiej Magdaleny Łuki Bożeny Kołodziej 7

8 REGULAMIN III Sesja Zarządzanie jakością żywności i żywienia Wykładowca: dr hab. inż. Jan Krupa, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Kwiecień 2006 REGULAMIN SESJI POPULARNONAUKOWEJ DLA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ŻYWNOŚĆ NASZ PRZYJACIEL CZY WRÓG? UWAGI OGÓLNE 1. Organizatorem sesji jest Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ul. Spytka Ligęzy Pomysłodawcą i koordynatorem jest mgr Leokadia Drobnica nauczyciel przedmiotów zawodowych. 3. Organizacją sesji zajmuje się Komitet Organizacyjny. 4. Za merytoryczne przygotowanie sesji odpowiada Komitet Naukowy. 5. Skład komitetów jest powoływany przez koordynatora sesji z upoważnienia Dyrektora Szkoły. 6. Nadzór nad prawidłowością działań organizacyjnych i przebiegu sesji pełnią wicedyrektorzy szkoły mgr Elżbieta Gorczyca i mgr Marek Pikuła. CEL SESJI 7. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia. 8. Upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia. 9. Konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół. 10. Podniesienie poziomu kształcenia z przedmiotów zbliżonych profilem nauczania. WARUNKI UCZESTNICTWA, PRZEBIEG 11. Uczestnicy sesji to uczniowie i ich opiekunowie naukowi ze szkół średnich całego Podkarpacia, realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie i szkół zainteresowanych promocją zdrowia. 12. Z jednej szkoły może brać udział 1-4 uczniów i 1-2 nauczycieli. 13. Każda sesja posiada odrębny program. Stałymi punktami programu są: a) wykłady, b) referaty przygotowane przez uczniów, c) debaty, d) sesja plakatowa prezentacja przygotowanych materiałów, konkurs na najciekawszy plakat. 14. Wykłady są wygłaszane przez zaproszonych gości, specjalistów w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, pracowników naukowych wyższych uczelni. 15. Referaty przygotowują uczniowie ze strony organizatora i ze szkół zgłaszających udział w sesji. 16. Organizatorzy obligatoryjnie przygotowują referat lub inne materiały na każdą sesję. 8

9 17. Warunki zakwalifikowania referatu na sesję: a) akceptacja Komitetu Naukowego, b) ciekawy temat najlepiej nawiązujący do myśli przewodniej sesji, c) czas trwania 15 min., d) autorem referatu może być tylko jedna osoba, e) do referatu należy dołączyć następujące dane: temat referatu, spis literatury, nazwisko i imię autora oraz opiekuna naukowego, typ szkoły, klasa, f) wydruk komputerowy - format A4, CD. 18. Referaty muszą być nadesłane w terminie i powinny spełniać warunki pkt Nadesłane referaty nie są odsyłane. 20. O zakwalifikowaniu referatu do prezentacji szkoły są informowane telefonicznie. Referaty nie zakwalifikowane do prezentacji ustnej mogą być przedstawione na sesji plakatowej jako odrębny materiał (oprócz plakatu konkursowego). 21. Uczestnicy sesji proszeni są o przygotowanie sesji plakatowej, nawiązującej do myśli przewodniej sesji i jej zaprezentowanie na sali konferencyjnej w wyznaczonym miejscu. Informacje dotyczące sesji plakatowej: a) wymiary plakatu 70cm x 100cm (format B1), b) materiały umieszczone na plakacie powinny być przedstawione w formie tekstu i przekazu obrazowego, c) sesja plakatowa jest oceniana w kilku kategoriach: pomysł i projekt forma przekazu treść merytoryczna technika i estetyka wykonania d) autorem pracy plakatowej może być tylko jedna osoba. 22. Szkoła uczestnicząca w sesji może przygotować tylko jedną sesję plakatową, ale może wygrać w dwóch kategoriach. 22. Skład komisji powołanej do rozstrzygnięcia konkursu sesji plakatowej: a) przewodniczący dyrektor szkoły, b) z-ca przewodniczącego ekspert z dziedziny żywienia lub ze znajomością biologiczno chemicznych aspektów żywienia człowieka, zaproszony gość, c) członkowie dwóch nauczycieli opiekunów wybranych drogą losowania ze szkół uczestniczących sesji, d) sekretarz nauczyciel opiekun wybrany drogą losowania ze szkół uczestniczących sesji, 23. Kryteria oceny plakatów: pomysł i projekt pkt. forma przekazu pkt. treść merytoryczna 0-10 pkt. technika i estetyka wykonania pkt. 24. Autorzy najlepszych sesji plakatowych otrzymują dyplomy i drobne upominki rzeczowe. USTALENIA KOŃCOWE 24. Organizator w miarę możliwości może opublikować materiały prezentowane na sesji jako materiały konferencyjne. 25. Materiały będą publikowane tylko za pisemną zgodą uczestników sesji. 26. Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne. 28. Szczegółowych informacji udziela koordynator sesji. 27. Wydatki związane z organizacją sesji pokrywają: a) instytucje wspomagające sponsorzy, b) organizatorzy, 29. Zaproszenie i wszelkie terminy związane z sesją są przekazywane w piśmie informacyjnym z wyprzedzeniem kilku miesięcznym. 30. Program sesji uczestnicy otrzymują na ok. 2 tygodnie przed sesją. 31. Zmiany w regulaminie sesji wprowadza koordynator w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym. 9

10 DOKUMENTY SESJI 34. Komitet Organizacyjny Sesji ustala rodzaj dokumentów, sposób jej sporządzania i przechowywania. Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres 5 lat. 35. Dokumentacja Komitetu Organizacyjnego Sesji obejmuje: listę członków komitetu protokoły zebrań pisma wychodzące i przychodzące sprawozdanie z organizacji i przebiegu sesji regulamin lista uczestników 36. Dokumentacja Komitetu Naukowego obejmuje: protokoły z posiedzeń protokół powołania komisji konkursowej protokół z przeprowadzenia konkursu Regulamin sesji opracowała: mgr Leokadia Drobnica koordynator sesji 10

11 PROGRAM Program III Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promujących Zdrowie Żywność nasz przyjaciel czy wróg? Temat przewodni: Zarządzanie jakością żywności i żywienia 6 kwietnia 2006 r Rozpoczęcie III Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promującej Zdrowie Maria Kalinowska, Dyrektor Zespołu Szkól Gospodarczych w Rzeszowie 9 10 Wybór Komisji Konkursowej Leokadia Drobnica, Koordynator Sesji 9 15 Prezentacja multimedialna Opakowania a jakość żywności przechowalnictwo żywności Elżbieta Pelc, Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, opiekun naukowy: Urszula Machaj 9 30 Prezentacja multimedialna Metody utrwalania żywności a wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne Urszula Rykiel, Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, opiekun naukowy: Maria Danuta Rybka 9 45 Wykład Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia dr hab. inż. Jan Krupa, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Przerwa degustacja zdrowej żywności Prezentacja multimedialna Rolnictwo ekologiczne w regionie jako sposób na bezpieczną żywność Renata Rusnak, Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Przemyślu, opiekun naukowy: Monika Sidor Prelekcja Znaczenie rolnictwa ekologicznego - Marian Wójtowicz, wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego rolnik ekologiczny Prelekcja Rozwój rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu Marian Wójtowicz, wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego rolnik ekologiczny Prelekcja System obrotu żywnością ekologiczną w Polsce Stanisław Selwa, Dyrektor BioAvena Prelekcja Polska żywność ekologiczna na Światowych Targach Żywności Ekologicznej BioFach, Norynberga 2006 Stanisław Selwa, Dyrektor BioAvena Prelekcja Współczesne tendencje w żywieniu ekologicznym Grażyna Radek, przewodnicząca Klubu Ekologicznego Zdrowego Żywienia działającego przy Stowarzyszeniu Producentów Żywności Ekologicznej Eko Dar Przerwa degustacja zdrowej żywności Sesja plakatowa konkurs na Najciekawszy plakat sesji Prezentacja multimedialna Jak zbudowałem piramidę, czyli o skutkach pewnej wizyty u lekarza Damian Smoleń, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, opiekun naukowy: Danuta Jarząb Prezentacja multimedialna Model życia i diety Agnieszka Bober, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, opiekun naukowy: Anna Warzybok Debata Odchudzaniu tak czy nie? przygotowali: Sabina Walat, Krzysztof Matłosz, Jolanta Sieczkowska Inscenizacja Cukrzyca przygotowała Jolanta Sieczkowska Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i upominków Zakończenie sesji Program opracowała: Leokadia Drobnica 11

12 REFERATY

13 ROLNICTWO EKOLOGICZNE W REGIONIE JAKO SPOSÓB NA BEZPIECZNĄ ŻYWNOŚĆ Opracowała i wygłosiła: Renata Rusnak, Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Przemyślu Pod kierunkiem: Moniki Sidor Ogólna charakterystyka polskiego rolnictwa Polskie rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw, dominacją gleb o średniej i małej przydatności rolniczej, a także relatywnie niskim zużyciem przemysłowych środków produkcji. Polska jest znaczącym w świecie i Europie producentem szeregu produktów rolniczych, ogrodniczych i produktów pochodzenia zwierzęcego, przez co należy do czołowych producentów owoców jagodowych, głównie truskawek, malin i porzeczek (drugie miejsce w Europie), jak również cebuli, kapusty, kalafiorów oraz jabłek. Polska ma sprzyjające warunki rolno środowiskowe do rozwoju rolnictwa ekologicznego; jakość ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej bogactwo różnorodności biologicznej należy do jednych z najlepszych wśród krajów europejskich. Definicje rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności Rolnictwo ekologiczne, to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, bazujący na środkach naturalnych i nie przetworzonych technologicznie. Aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne w gospodarstwie ekologicznym zapewniamy trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Stosuje się w nim nawozy organiczne- naturalne, zamiast sztucznych jak również naturalne metody ochrony roślin w postaci preparatów biologicznych zamiast pestycydów. Bezpieczna żywność to żywność, która spełnia wymagania jakości zdrowotnej i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Bezpieczna żywność jest to w dużej mierze efektem wiedzy, przestrzegania przepisów oraz funkcjonowania w branży żywnościowej szeregu systemów zapewniających żądaną jakość żywności. Rolnictwo ekologiczne a żywność ekologiczna To żywność produkowana metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu. Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjazną przyrodzie metodą produkcji rolniczej, umożliwia zwiększenie żyzności gleby oraz zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Potoczne określenie "żywność ekologiczna" często bywa używane zamiennie z określeniem zdrowa żywność i oba te pojęcia mają znaczenie umowne. Żywność ekologiczna jest pełnowartościowa, o wartości żywności ekologicznej decydują nie tylko węglowodany, białka, witaminy i inne składniki występujące w korzystnych proporcjach, lecz także swoiste właściwości biologiczne wpływające korzystnie na stan zdrowia człowieka. Jakość żywności 13

14 ekologicznej można porównać do produktów, które wzrastały wiele lat temu w nieskażonym środowisku bez stosowania syntetycznych środków produkcji. Jakość żywości ekologicznej Podstawowe systemy zapewniania jakości zdrowotnej żywności : - GAP Dobra Praktyka Rolnicza - realizowana jest na etapie hodowli i uprawy, - GHP Dobra Praktyka Higieniczna, - GMP Dobra Praktyka Produkcyjna, - HACCP Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Produkcja ekologiczna podlega ścisłej kontroli, co uregulowane jest ustawowo. Polski system kontroli i certyfikacji stanowią w Polsce: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który upoważnia jednostki certyfikujące: - Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jako urząd nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi - upoważnione jednostki certyfikujące, które uzyskały akredytację w Polskim Centrum Akredytacji. I tak w Polsce w 2005 r. kontrolę i certyfikację w rolnictwie ekologicznym prowadzą następujące jednostki certyfikujące: EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o. Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej COBICO Sp. z o. o., Kraków, ul. Lekarska; BIOEKSPERT Sp. z o. o. BIOCERT Sp. z o. o. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim Rolnictwo ekologiczne w województwie podkarpackim rozwija się bardzo dynamicznie. Znaczny wzrost liczby gospodarstw zanotowano w roku 2001 (189 gospodarstw), co wówczas na tle kraju stawiało województwo na IV miejscu pod względem liczby gospodarstw ekologicznych, W 2003 roku województwo podkarpackie przesunęło się na III miejsce co do ilości znajdujących się na jego terenie gospodarstw ekologicznych. 14

15 Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w 2004 r Wnioski: 1. Rolnictwo ekologiczne to gwarancja zdrowej i bezpiecznej żywności. 2. Województwo podkarpackie to region, w którym obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. 3. W społeczeństwie polskim obserwuje się ciągły wzrost świadomości społecznej odnośnie związków pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Bibliografia: 1. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA W POLSCE, Warszawa Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu Ustawodawstwo UE i przepisy prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa żywności. 15

16 ZNACZENIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Opracował: Marian Wójtowicz, Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, rolnik ekologiczny Ekonomiczne: - Popyt na żywność ekologiczną w kraju i za granicą stale rośnie. - Istnieje możliwość eksportu produktów ekologicznych. - Prowadzenie produkcji metodami przyczyniającymi się do zwiększenia żyzności gleby bez stosowania nawozów sztucznych. Społeczne: - Wraz z rozwojem rolnictwa ekologicznego, zwiększa się szansa zagospodarowania nadwyżki siły roboczej na wsi, rolnictwo takie uatrakcyjnia tereny turystyczne. - Sprzyja zachowaniu gospodarstw rolniczych, utrzymaniu tradycji, zwiększa więź rolnika z przyrodą. - Zwiększa pewność konsumenta, co do jakości odpowiednio oznakowanych produktów, co daje możliwość identyfikacji producenta. Zdrowotne: - Produkty rolnictwa ekologicznego maja wysoka jakość wpływającą korzystnie na przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, a przez to na zmniejszenie wydatków na leczenie. - Ekologiczne metody produkcji sprzyjają poprawie zdrowia zarówno rolnika jak i całego lokalnego społeczeństwa przez wyeliminowanie stosowania pestycydów, bardzo widocznie poprawia się jakość wód. Ekologiczne: - Ekologiczne metody produkcji rolniczej nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zanieczyszczają gleb i wód łatwo rozpuszczalnymi nawozami sztucznymi i chemicznymi środkami ochrony roślin. - Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zachowania naturalnego krajobrazu, różnorodności biologicznej. - Ekologiczne metody produkcji są energooszczędne ze względu na stosowanie lekkiego sprzętu mechanicznego, ograniczenia transportu wewnętrznego i wyeliminowanie nawozów sztucznych. 16

17 SYSTEM OBROTU ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ W POLSCE Opracował: Stanisław Selwa, Dyrektor firmy BioAvena Sp. z o.o. Żywność ekologiczna to wysokiej jakości płody rolne i produkty zwierzęce uzyskiwane dzięki aktywizacji przyrodniczych mechanizmów produkcyjnych i odrzuceniu środków chemii rolnej. Ekologiczne produkty żywnościowe to niewielki procent w krajowej produkcji żywności. Z uwagi na wysoką jakość i sposób wytworzenia są produktami bardzo wartościowymi i coraz bardziej poszukiwanymi przez społeczeństwo. Każdy produkt opatrzony jest odpowiednią etykietą, która informuje o jego pochodzeniu i certyfikacie. Produkty ekologiczne posiadają certyfikat nadany po dokładnych kontrolach i badaniach przez jednostkę certyfikującą upoważnioną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Polsce jest 7 jednostek posiadających uprawnienia do nadania certyfikatu. Skład produktów jest harmonijnie zbilansowany tj. składniki ich znajdują się we właściwych, naturalnych proporcjach, najbardziej korzystnych dla zdrowia człowieka. Żywność ekologiczna nie zawiera zanieczyszczeń stanowiących pozostałości chemii rolnej, nie zawierają żadnych dodatków chemicznych. Produkowana jest głównie w małych i średnich gospodarstwach z użyciem rodzimych środków produkcji. Przetwory mogą być uznane za ekologiczne jeśli co najmniej 95 % składników pochodzi z produkcji ekologicznej. Ekologiczny asortyment branży spożywczej oferowany w Polsce obejmuje kilkaset produktów rodzimych wytwórców. Produkty te trafiają do zainteresowanych odbiorców w różnych formach i miejscach sprzedaży takich jak: - sprzedaż bezpośrednia, - na imprezach i targowiskach związanych z ekologią, - do przetwórni produktów ekologicznych, - do hurtowni i sklepów oferujących produkty ekologiczne, - poprzez internet. Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa jest korzystną formą handlu dla małych gospodarstw. Rolnik tym sposobem promuje swoje produkty, ze względu na bezpośredni kontakt z klientem. Ma stałych odbiorców, którym niejednokrotnie dowozi produkty do domu. Imprezy masowe o charakterze targów, dożynek, dni świątecznych są również ważnym miejscem sprzedaży dla producentów rolnych. W miejscach tych rolnicy ekologiczni posiadają swoje stoiska z dużą ilością produktów ekologicznych. Rolnicy posiadający większe gospodarstwa certyfikowane, którzy specjalizują się w określonej produkcji oferują swoje produkty przetwórniom i hurtowniom prowadzącym dystrybucję produktów ekologicznych. Odbiorcami produktów ekologicznych są również sklepy spożywcze z tzw. "zdrową żywnością", które oprócz szerokiej gamy produktów zdrowej żywności bez certyfikatu oferują również w mniejszej ilości produkty ekologiczne certyfikowane. Korzystną formą systemu obrotu żywnością ekologiczną w Polsce, która znajduje wielu zwolenników jest internetowa sprzedaż produktów ekologicznych. System ten umożliwia dokonanie zakupów nie wychodząc z domu z bezpośrednim dowozem produktów pod wskazany adres. 17

18 Pierwszy sklep, który oferuje wyłącznie produkty posiadające certyfikat, czyli w 100 % ekologiczne prowadzi firma BIOAVENA w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 3 (pawilon handlowy). Nasza oferta to około 800 produktów ekologicznych w różnych asortymentach. Współpracujemy z wieloma rolnikami z całej Polski, jak również z hurtowniami, stowarzyszeniami rolników ekologicznych i Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego. Jesteśmy firmą młodą lecz prężnie działającą. Oferujemy produkty z możliwością dostawy do domu klienta w cenach sklepowych. Z naszymi produktami można zapoznać się również na stronie internetowej (www.bioavena.pl ). POLSKA ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA NA ŚWIATOWYCH TARGACH ŻYWOŚCI EKOLOGICZNEJ BIOFACH NORYMBERGA 2006 Opracował: Stanisław Selwa, Dyrektor firmy BioAvena Sp. z o.o. Targi BioFach to najpoważniejsza w Europie, jedna z największych w świecie imprez w zakresie produktów rolnictwa ekologicznego. Są to targi organizowane corocznie od 1990 roku w Norymberdze. Na powierzchni 8 dużych pawilonów swoje stoiska posiada ponad 2 tysiące wystawców z całego świata. W dniach lutego 2006 roku targi te zwiedziło ponad 40 tysięcy osób. W roku bieżącym na targach BioFach Polska była krajem roku. Jest to niewątpliwe wyróżnienie dla naszego kraju, w którym mamy 7300 gospodarstw ekologicznych, które wytwarzają swoje produkty na powierzchni 160 tys. hektarów. Uzupełnieniem jest 100 certyfikowanych przetwórni i 300 miejsc sprzedaży ekoproduktów. Na targach swoją ofertę prezentowało około 40 naszych wystawców ekologicznych z całej Polski. Wystawcami były również jednostki certyfikujące, oraz samorządy poszczególnych województw. Wielkie zainteresowanie naszą ofertą serów, soków, wędlin, ziół oraz owoców i warzyw było spowodowane ich wysoką jakością i wyjątkowymi walorami smakowymi. Oferta Polska w pawilonie nr 5 na powierzchni 1100 m 2, jako kraj roku prezentowała w sposób kompleksowy dorobek swojego rolnictwa ekologicznego. W bezpośredni sposób można było się zapoznać z bogatą ofertą żywności ekologicznej. 18

19 WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ŻYWIENIU EKOLOGICZNYM Opracowała: Grażyna Radek, logopeda lecz od 20 lat zgłębia tajniki naturalnych sposobów żywienia, leczenia, medytacji relaksacji i utrzymania harmonii ciała, umysłu i ducha, przewodnicząca Klubu Ekologicznego Zdrowego Żywienia działającego przy Stowarzyszeniu Producentów Żywności Ekologicznej Eko Dar Seneka rzymski filozof, pisarz poeta i retoryk napisał: Musimy trzymać się drogi, którą wyznaczyła natura i nie zbaczać z niej: dla tych, co idą za naturą, wszystko jest łatwe i wygodne a życie tych, co na przekór niej postępują, nie jest niczym innym niż wiosłowaniem pod prąd. Słowa te nie straciły na swojej aktualności pomimo, że od czasu ich napisania upłynęło XXI wieków. Nasza cywilizacja dokonała gigantycznego skoku naprzód w zakresie postępu technicznego, coś jednak zostało zaburzone, skoro nękają ludzi choroby cywilizacyjne i otyłość. Na półki sklepowe trafiają produkty spożywcze, które na każdym etapie produkcji od uprawy rolnej, po wysoki stopień przetworzenia, oczyszczenia uszlachetnienia pod względem smakowym i zapachowym, są traktowane środkami chemicznymi. Zakonserwowane mają dłuższe terminy przydatności do spożycia ale ich wartość odżywcza nie tylko staje się mniejsza lecz częste ich spożywanie jest wręcz szkodliwe. Żywność ekologiczna uzyskiwana bez użycia nawozów chemicznych i środków ochrony roślin, dla świadomego klienta staje się towarem coraz bardziej poszukiwanym z kilku powodów: łagodzi skutki chorób a w wielu przypadkach zdrowy czysty pokarm jest czynnikiem przyspieszającym proces zdrowienia i oczyszczania organizm, zapobiega otyłości produkty ekologiczne zawierają więcej masy suchej dlatego systematycznie spożywane szybciej dają uczucie sytości, zawierają więcej witamin oraz składników mineralnych mają więc większą wartość odżywczą. Zarówno w Polsce jak i na świecie, obserwuje się trzy tendencje w żywieniu ekologicznym: makrobiotyczna, wegetariańska, dieta tradycyjna oparta na produktach ekologicznych. Słowo makrobiotyka pochodzi z greki: makros wielki i bios życie zatem umiejętność wielkiego, życia, pełnego zdrowia i harmonii wewnętrznej. Według filozofii makrobiotycznej człowiek jest jednością z Ziemią i Kosmosem. Zanieczyszczone, zaburzone środowisko przyrodnicze sprawia iż nasza obciążona chemią żywność, powoduje że ludzkie ciała i umysły chorują, dokonujemy w życiu niewłaściwych wyborów, nie jesteśmy szczęśliwi, nie żyjemy pełnią życia. Podstawą diety makrobiotycznej jest pełne ziarno zbóż, jest ono równocześnie nasieniem i owocem, stanowi % diety. Każde małe ziarenko ma potencjał energetyczny dla całej rośliny, która może z niego wyrosnąć. Warzywa zajmują % diety. Ziarna zbóż i nasion dostarczają węglowodanów, białek i tłuszczów, natomiast warzywa są źródłem witamin enzymów, które przyspieszają 19

20 procesy trawienne. Zboża i warzywa zawierają błonnik bez którego organizm ma trudności z prawidłowym oczyszczaniem. 5 do 10 % diety to rośliny strączkowe, których nadmiar jest równie szkodliwy jak białka zwierzęcego oraz glony morskie. W diecie makrobiotycznej jada się owoce przede wszystkim jako samodzielny posiłek. Okazjonalnie dopuszcza się mięso ryb. Podstawowym warunkiem makrobiotycznej diety jest dokładne żucie pokarmów, ponieważ pełnowartościowe węglowodany jakimi są zboża i ziarna, trawione są głównie przy pomocy śliny, a źle strawiony tego typu pokarm zakwasza organizm. Zatem powiedzenie: Długie żucie to długie życie, ma głębokie uzasadnienie. Glony są bogatym źródłem naturalnego jodu, a także mikro i makroelementów. Ważnym elementem makrobiotycznego sposobu żywienia są fermentowane produkty sojowe, takie jak: miso, sosy sojowe, tofu i tempeh. W tej postaci soja jest lekkostrawna i jest łatwo przyswajalnym białkiem, bogatym w lecytynę i fitoestrogeny, zapobiegające procesom przedwczesnego starzenia się zwłaszcza u kobiet. W diecie makrobiotycznej nie stosuje się białej mąki, tylko razową, białego cukru w zamian brązowy albo miód lub naturalne słody. Zamiast dostępnej w sklepach soli, stosuje się sól kopalną lub morską, obie bogate w sole mineralne. Wegetarianizm to cała filozofia etyczna, nie tylko żywieniowa. W tym ujęciu tradycyjny polski schemat: mięso, wędliny, cukier, słodycze, tłuszcze zwierzęce i białe pieczywo to dokładne zaprzeczenie wegetarianizmu. Od 1956 roku kiedy to ogłoszono, że zdrowy ludzki organizm potrzebuje 1g białka na kg masy ciała, zaczęła się epoka kultu białka, schabowego i befsztyków. W kwietniu 1991 roku lekarze reprezentujący Stowarzyszenie Medycyny Odpowiedzialnej opublikowali raport, z którego wynika, że problemem bogatych krajów jest nadmiar białka głównie zwierzęcego, w diecie, to bowiem jest przyczyną wysokiego poziomu złego cholesterolu LDL i miażdżycy a to sprawca chorób serca, układu krążenia, wylewów, udarów, otyłości. W raporcie postuluje się spożywanie głównie 4 grup pokarmowych: zboża, warzyw, owoców i roślin strączkowych, zaś białko pochodzenia zwierzęcego (mięso i nabiał) traktuje się jako nadmiernie obciążające organizm. Zaleca się także obniżenie ilości niezbędnego białka z 1 g na kg masy ciała do 0,57 g na 1 kg masy. Zastrzeżeniem dodatkowym jest to, że ta ilość powinna być liczona nie od posiadanej masy ciała tylko od prawidłowej w stosunku do wzrostu człowieka. Zatem ktoś mający 160 cm wzrostu a ważący 100 kg, powinien konsumować 57g białka dobowo, a nie 160 g jak wskazywałaby masa jego otyłego ciała. Wegetarianizm to nie tylko dbałość o figurę i zdrowie, to również NIE! dla zabijania zwierząt, których rocznie ginie mld aby nasycić nieposkromione ludzkie apetyty. Mówi się,że kiedyś w czasach naszych babć i prababć ludzie tak nie chorowali to prawda ale też żywili się inaczej. Mięso jadali 2 3 razy w roku przy okazji wielkich świąt a na co dzień królowały kasze z pełnego przemiału, czarny chleb, warzywa, kapusta kiszona, żur, czasami nabiał a cukru i słodyczy nikt nie znał. Pojawiał się miód w dni świąteczne a ciasta wypiekano przy okazji wesel. Gdyby zamiast paszy dla zwierząt mięsnych, uprawiać zboże można by wyżywić wielu głodujących. W statystykach podaje się, że z 1 hektara można uzyskać 1 kg białka zwierzęcego, którym nakarmi się 2 rodziny i aż 19 kg białka roślinnego, które wystarczyłoby dla kilku rodzin. Może wtedy nie byłoby takich zastraszających informacji, że co 2 sekundy umiera z głodu 1 dziecko na świecie. W ekologicznym żywieniu makrobiotycznym i wegetariańskim obowiązuje zasada: 6 części węglowodanów pełnowartościowych, 6 części warzyw i owoców, 1 część białka i ½ tłuszczów nienasyconych, bogatych w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT. Trzeci trend w żywieniu ekologicznym, to tradycyjna dieta składająca się z mięsa i wędlin ekologicznych, spożywanych 2 3 razy w tygodniu, dużej ilości nabiału, ciast i słodyczy uzyskiwanych 20

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Ponieważ ciało nasze zbudowane jest z tego co zjadamy i wypijamy, nie należy się dziwić, że badacze długowieczności przywiązują takie znaczenie do czynników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN 7 BEZPŁATNY Patronat

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach.

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach. Gimnazjalisto! Racjonalne odżywianie się jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dzięki niemu czujesz się silniejszy, weselszy i dodatkowo zapobiegasz niektórym

Bardziej szczegółowo

Jestem aktywny i jem zdrowo

Jestem aktywny i jem zdrowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 49 Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

Dział Organizm. Dział Produkty Akuny. Dział Zdrowy biznes

Dział Organizm. Dział Produkty Akuny. Dział Zdrowy biznes nr 1 (29) MARZEC 2011 ISSN 1732 0186 Cena 14,90 zł Dział Organizm potrzeby organizmu w poszczególnych etapach jego rozwoju, procesy w nim zachodzące oraz jak zapobiegać niedoborom substancji odżywczych

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA. Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 W TYM NUMERZE :

ZDROWY STYL ŻYCIA. Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 W TYM NUMERZE : Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 ZDROWY STYL ŻYCIA W TYM NUMERZE : Szkolny konkurs kulinarny Sałatki z warzyw i owoców str. 2 Przepis na

Bardziej szczegółowo

Abecadło dietetyczne czyli co dla kogo

Abecadło dietetyczne czyli co dla kogo Abecadło dietetyczne czyli co dla kogo Od wieków ludzkość poszukuje sposobów na szczupłe ciało, zdrowie i dobre samopoczucie upatrując w dietach szansę na lepsze życie. Moda na cudowne diety pojawiła się

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl

100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl 100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Autor: Theresa Cheung Tłumaczenie: Joanna Krzemień-Rusche ISBN: 978-83-246-2335-8 Tytuł oryginału:100 Ways to Boots

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Regina Wierzejska Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Skutki

Bardziej szczegółowo

Życie z reumatyzmem JAK SIĘ ODŻYWIAĆ

Życie z reumatyzmem JAK SIĘ ODŻYWIAĆ Życie z reumatyzmem JAK SIĘ ODŻYWIAĆ Tytuł oryginału: Ernährung Wydawca oryginału: Rheumaliga Schweiz (Szwajcarska Liga do Walki z Reumatyzmem),Wydanie 3 zmienione 2011 Autor: Christina Alder-Gasser, dyplomowany

Bardziej szczegółowo

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat Dr n. med. Alicja Karney Dr hab. n. med. Anna Oblacińska Dr n. reh.

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem Poradnik metodyczny dla nauczycieli C/M/Y/K 40/0/0/0 100/30/0/0 0/0/0/70 Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji cukierniczej

Technologie produkcji cukierniczej Magdalena Kaźmierczak Podręcznik część 1 Wyroby cukiernicze. Tom II Technologie produkcji cukierniczej cukiernik technik technologii żywności kwalifikacja T.4 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

materiał dydaktyczny fragmenty: Grzegorz Kożuch, Piotr Machalski Dieta zwycięzców Wydawnictwo KOMA" Gdańsk 1995 (nakład wyczerpany) SPIS TREŚCI WSTĘP TRZY ELEMENTY, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA TWÓJ SUKCES KAŻDY

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SZKOŁY ODŻYWIANIA

POZNAJ SZKOŁY ODŻYWIANIA Monika Gębarowska Katarzyna Rudnicka POZNAJ SZKOŁY ODŻYWIANIA czyli przewodnik dla osób poszukujących swojej drogi do zdrowia Przedstawione w poniższym ebooku diety nie są typowymi dietami redukcyjnymi

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (30) Spis treści 1 5 10 18 Stres rosnący problem społeczny XXI wieku Wojciech Gruszczyński Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo