Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008"

Transkrypt

1 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie ,00 zł zstał wyknany w kwcie ,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści ,93 zł, które stanwią 30,58 % wydatków gółem i wydatki bieżące w wyskści ,84 zł, stanwiące 69,42% wydatków. Wydatki bieżące, zgdnie z uchwałą budżetwą, bejmwały w szczególnści: 1. wydatki jednstek budżetwych zrealizwane w wyskści ,84 zł, które stanwiły 69,42 % wydatków gółem, wyknane zstały w 98,0% planu, w tym: wydatki na wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń stanwiły 32,08% wydatków gółem, wypłacne zstały w wyskści ,53 zł, tj. 99,4 % planu, 2. dtacje na zadania bieżące stanwiły 5,39% wydatków gółem, wypłacne były w wyskści ,88, tj.95,8% planu, 3. świadczenia na rzecz sób fizycznych stanwiły 12,35 % wydatków gółem i wypłacne zstały w wyskści ,57 zł, tj. 98,9% planu, 4. wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków zrealizwane w wyskści ,27zł stanwiły 0,50 % gółu wydatków, wyknane zstały w 85,2% planu, 5. na bsługę długu pniesin wydatki w kwcie ,01 zł,tj.99,3 % planu, które w stsunku d wydatków gółem wynszą 1,8%, Wydatki majątkwe bejmwały: 1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych stanwiły 25,06% wydatków gółem i zstały pniesine w wyskści ,93 zł, tj. 91,5% planu, 2. wydatki na uzupełnienie wkładów d spółek prawa handlweg stanwiły 5,53% wydatków gółem i zstały wyknane w wyskści zł, tj.100,0% planu. Analiza wydatków budżetwych wg pszczególnych działów wskazuje, że dminują wydatki związane z światą, w kresie sprawzdawczym łącznie wydatkwan śrdki w wyskści ,61 zł, c stanwił 29,13 % gółu wydatków. Wydatki światwe bejmują dwa działy: 801 Oświata i wychwanie w wyskści ,36 zł, c stanwił 28,2 % gółu wydatków i w dziale 854 Edukacyjna pieka wychwawcza kwta ,25 zł, tj. 0,93% gółu wydatków. W następnej klejnści, c d wyskści wydatków, znajduje się dział 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska z kwtą ,91 zł, tj. 19,31 % gółu wydatków, ptem dział 852 Pmc spłeczna z kwtą ,77 zł, tj. 15,13 % gółu wydatków, dział Turystyka z kwta wydatków w wyskści ,43 zł, tj.9,62 % gółu wydatków, dział Administracja publiczna z kwtą wydatków ,77 zł, tj. 7,35 % gółu wydatków. Wyżej wymienine działy zrealizwały łącznie ,49 zł, tj.80,53 % gółu wydatków zrealizwanych w kresie sprawzdawczym z budżetu gminy Strzelin. Najniższe wydatki w stsunku d gółu wydatków zrealizwanych w 2011 rku występwały w dziale 752 Obrna nardwa w kwcie 400,00 zł, w dziale Urzędy Naczelnych Organów władzy państwwej w kwcie ,00 zł, tj. 0,06% wydatków, w dziale 710 Działalnść usługwa w kwcie ,81 zł, tj. 0,12 % gółu wydatków, w dziale 756-Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek nie psiadających sbwści prawnej raz wydatki z nimi związane w kwcie ,66 zł, tj. 0,14% gółu wydatków. Szczegółwe dane liczbwe w zakresie zrealizwanych wydatków ujęt w tabeli Realizacja wydatków budżetwych. W kresie sprawzdawczym wydatki z budżetu gminy Strzelin realizwan w zakresach i wielkściach wynikających z planu rczneg, a w tych pzycjach, gdzie wyknanie wydatków był niższe, pdan przyczyny teg stanu. Wydatki realizwan zgdnie z bwiązującą ustawą zamówieniach publicznych i bejmwały ne następujące kwty i zakres rzeczwy: Dział 010 Rlnictw i łwiectw Na realizację zadań w tym dziale wydatkwan kwtę ,09 zł, stanwiącą 96,6% planwanych wydatków. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (meliracje wdne) wydatkwan łącznie kwtę ,07 zł, z teg na: 1

2 2 - knserwację rwu znaczneg działką nr 7 AM 7 stanwiącą własnść gminy, płżną w mieście wydatkwan ,14 zł, z czeg trzyman dtację z Urzędu Marszałkwskieg w wyskści ,22 zł, śrdki własne na w/w zadania wynsiły 7.036,92 zł), - dfinanswanie Strzelińskiej Spółki Wdnej w wyskści zł, które przeznaczn na knserwację rwów w brębie Białeg Kściła, Gębic, Strzegwa, Dębnik i Gęsińca łącznej długści 2514 mb, - wydatki w wyskści 6.694,35 przeznaczn na: wykpanie studni chłnnych we wsi Szczawin, demntaż i mntaż dwóch łat wdwskazwych na zbirnikach retencyjnych Biały Kściół w brębie gedezyjnym Gębczyce, czyszczenie zbieracza drenarskieg d studzienki d rwu we wsi Brżec stanwiąceg własnść gminy, - przedsięwzięcia realizwane w ramach funduszu słeckieg w wyskści ,58 zł. Zakres rzeczwy wydatków zstał pisany w sprawzdaniu z realizacji Funduszu Słeckieg w 2011 rku. W rzdziale (izby rlnicze) wydatkwan kwtę ,95 zł, która zstała przekazana jak składka należna Dlnśląskiej Izbie Rlniczej we Wrcławiu. Wyskść składki wynsi 2% d zrealizwaneg pdatku rlneg. W rzdziale (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę ,07 zł, którą przeznaczn na: zwrt pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napędweg wykrzystywaneg d prdukcji rlnej przez prducentów rlnych raz pkrycie ksztów pstępwania przy zwrcie teg pdatku, pniesinych przez gminę. Dział 600 Transprt i łącznść W dziale tym wydatkwan łącznie ,54 zł, tj. 97,02 % planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (drgi publiczne pwiatwe) pniesine wydatki inwestycyjne w kwcie zł stanwiące 99,1 % planu rczneg przeznaczne były na pmc finanswą dla Starstwa Pwiatweg na realizację zadań : Przebudwa ulicy Okulickieg w Strzelinie zł i Budwa chdnika w miejscwści Karszów w ciągu drgi pwiatwej zł. W rzdziale (drgi publiczne gminne) pniesine wydatki w ,54 zł stanwiące 95,4 % planu rczneg przeznaczne były na : wydatki bieżące ,03 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg ,99 zł raz kwtę ,04 zł niżej wymienine zadania: 1. Oznakwanie pinwe i pzime dróg na terenie gminy Strzelin wyknywan w ramach dwuletniej umwy z firmą Restal z Opla raz w ramach nwej umwy z firmą Zakład Reklamwy Znaki pl z Otmuchwa, wyłniną w drdze przetargu niegraniczneg. Wprwadzn nwe rganizacje ruchu przy ul. Kściuszki, Pcztwej, Blka I Świdnickieg, Sikrskieg, Rybnej, Plnej raz Ppiełuszki. Uzupełnin, wymienin bądź naprawin zniszczne znaki drgwe na terenie Strzelina (między innymi przy ul. G. Rweckieg, Grunwaldzkiej, Klejwej, Grahama Bella, Ogrdwej, Słwackieg, Chrbreg, Okulickieg, Brzegwej, Knpnickiej, Orzeszkwej) raz w Gęsińcu, Dbrgszczy, Kurpatniku, Gębicach, Gścięcicach Górnych raz Biedrzychwie. Dwa razy w rku wyknan malwanie pzime na terenie miasta ( m 2 ). Zamntwan urządzenia bezpieczeństwa ruchu drgweg, takie jak: słupki zabezpieczające w Kurpatniku, balustrada w Karszówku, bariera parkingwa w Strzelinie raz przeprwadzn remnt prgów zwalniających przy ul. Grta Rweckieg, św. Jana, Brzegwej raz w Gęsińcu. Pnadt wyknan znakwanie talet publicznych, targwiska miejskieg i GOPS-u raz tymczaswe znakwanie na imprezę Lat ze Strzelcem, Święt Michała i Dżynki w Karszwie. 2. Zimwe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin Zadanie t był wyknywane w kresie d d raz d d przez firmę Kmus ze Strzelina, wyłniną na drdze przetargu niegraniczneg. W ramach zadania wyknywane był dśnieżanie i psypywanie materiałami uszrstniającymi dróg, ulic raz chdników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. Prace wyknywane były wg wskazań zlecenidawcy tj. Gminy Strzelin w zależnści d ptrzeb i panujących warunków atmsferycznych. 3. Remnty cząstkwe nawierzchni niebitumicznych.

3 Prace te wyknywane były w ramach umwy z firmą Kmus ze Strzelina, wyłniną na drdze przetargu niegraniczneg. Na terenie miasta Strzelin wyknan naprawę nawierzchni tłuczniwej ulicy Krzywusteg (780m 2 ), remnty nawierzchni z kstki kamiennej w ulicach Pdwale, Mickiewicza, Pcztwej (łącznie 35,5m 2 ) raz utwardzenie wjazdu d Gimnazjum przy Placu 1 Maja (nawierzchnia z kstki betnwej 70 m 2 ). Na terenie Gminy Strzelin wyknan wysepkę segregacyjną w drdze gminnej w Krzepicach, dwdnienie i schdy d placu zabaw w Gścięcicach (71 m), utwardzenie drgi gminnej w Białym Kściele (480 m 2 ) raz remnty dróg gminnych w miejscwści Biedrzychów (15 m 2 ), Brżec (130 m 2 ) raz Górzec (755 m 2 ). 4. Remnty cząstkwe nawierzchni bitumicznych. Remnty te były wyknywane w ramach umwy z firmą DUDGRA Remnty Dróg z Wrcławia, wyłniną na drdze przetargu niegraniczneg. Na terenie miasta Strzelin wyknan remnty dróg masą bitumiczną łącznie 1488 m 2 (ulice Ogrdwa, Słwackieg, Skawińska, Łkietka, Grta-Rweckieg, Okulickieg, Knpnickiej, Brzegwa, Pułaskieg, Leśna, Plna, Słneczna, Zawadzkieg, parking przy ul. Wjska Plskieg, Kpernika, Prusa, Orzeszkwej, Kwiatkwskieg, Grunwaldzka, Św. Jana, Michała Archaniła i Ppiełuszki). Pnadt wyknan naprawy Katscherem (emulsją i grysami) łącznie 82,5 Mg. Zadanie t bjęł ulice: Grta Rweckieg, Słwackieg, Okulickieg, Brzegwą, Pułaskieg, Łkietka, Królwej Jadwigi, Zielną i Zawadzkieg w Strzelinie raz drgi gminne w Kurpatniku (Kaczerki), Dbrgszczy, Muchwcu, Gęsińcu raz na trasie Kazanów-Dankwice. 5. Remnty biektów mstwych i przepustów. W 2011 rku czyszczn przepust (dł.16,0m) i rów (dł.169m) w Pęczu raz rów w Szczawinie (dł.288 m), dmuln rów przy drdze gminnej w Strzelinie (dł. 250m, dz. nr 30 AM30), wyremntwan przepust przy drdze gminnej w Kurpatniku (dł. 6m, dz. nr 199 AM1). Pnadt naprawin dwa msty przy drgach gminnych w Kurpatniku (dz. nr 117 i 142 raz 160 AM1) raz dwie pręcze mstwe w Szczdrwicach. 6. Utrzymanie kanalizacji deszczwej. W 2011 rku wyknan dwdnienie parkingu przy ulicy Wjska Plskieg (55m kanalizacji raz 5 studzienek), studzienkę deszczwą w ul. Mickiewicza w Strzelinie raz 2 studzienki i kanalizację deszczwą w miejscwści Karszów. Pnadt naprawin studzienki i przykanaliki w ulicach Ogrdwej i Michałkiewicza w Strzelinie raz ulicy Turkuswej w Szczawinie 3 szt. Dknan czyszczenia 398 studzienek kanalizacji deszczwej ulic w Strzelinie. Przeprwadzn również remnt klektra kanalizacji deszczwej średnicy 600 mm raz 400 mm d ulicy Michałkiewicza d Oławki - łącznie 106m. 7. Utrzymanie zieleni w pasach drgwych. W 2011 rku wycięt chre drzewa przy ulicach: Piłsudskieg (4szt.) Klejwej (4szt.) Sienkiewicza (1szt.), Dubis (1szt.), Staszica (2szt.), Młynarskiej (3szt.), Pdwale (1szt.), Brzegwej (3szt.). Mickiewicza (3szt.), Blka I Świdnickieg (3szt.) raz na terenie Parku Jrdanwskieg (7szt.) i Parku Staszica (10szt.) w Strzelinie. W pasie dróg gminnych wycięt chre drzewa w Dbrgszczy (1szt.), Gścięcicach (3szt.) raz Skrszwicach (1szt.). Wyknan zabiegi pielęgnacyjne drzew przy ul. Blka I Świdnickieg, Sienkiewicz i G. Bella w Strzelinie (łącznie 9 szt.) raz w miejscwści Strzegów (20 szt.); cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Gęsińcu (przystanek autbuswy) raz przy ul. Wichrwej w Strzelinie. Pnadt przeprwadzn wycięcia zakrzewień w celu uzyskania skrajni drgwej przy ul. Myśliwskiej raz usunięt psusz z drzew przy ul. Akacjwej w Gęsińcu. 8. Usługi sprzętwe. W ramach umwy z firmą Kmus ze Strzelina, Gmina wynajęła ładwarkę w celu wyknania wjazdu w Białym Kściele raz spycharki w celu wyknania wjazdu w Dębnikach. 9. Kszenie pbczy dróg. 3

4 W rku 2011 przeprwadzn dwa kszenia pbczy dróg gminnych łącznie k m 2. Pwyższe prace były wyknywane przez firmę Wyknawstw Rbót Drgwych Mieczysław Kstek z Ligty Wielkiej. 10. Wyknanie dwdnienia drgi gminnej w Dankwicach. W ramach teg zadanie ułżn 70 m krytek ścieków drgwych, ufrmwan i wzmcnin 120 m 3 skarpy, przeprwadzn ścinkę 42 m 3 pbcza, czyszczn i wyprfilwan 60 m rwu raz wzmcnin gesiatką 80 m 2 skarpy. Pwyższe zadanie wyknała firma Kmus ze Strzelina. 11. Prfilwanie dróg śródplnych na terenie Gminy Strzelin. Prfilwanie dróg śródplnych plegał na wyrównaniu, utwardzeniu i częściwym dwdnieniu nieutwardznych dróg śródplnych. Pwyższe prace przeprwadzn w ramach umwy z firmą Kmus ze Strzelina, wyłniną w drdze przetargu niegraniczneg. Wyknan prfilwanie dróg śródplnych w Brżcu ( m2), Karszówku (893 m2), Trześni (1 748 m2), Kurpatniku Kaczerki (2 193 m2) raz Gścięcicach Średnich w kierunku Gścięcic Górnych ( 818 m2). 12. Remnty wiat i przystanków autbuswych. Wyknan przeniesienie przystanku z ul. Wjska Plskieg na pl. Pkju. W ramach teg zadania zakupin wiatę w firmie BIN z Aleksandrwa Kujawskieg raz utwardzn nawierzchnię pd nwy przystanek. Pnadt wyremntwan i przeniesin w nwe miejsce przystanek przy ul. Brzegwej raz przeprwadzn remnt wiaty przystankwej przy ul. Wjska Plskieg. Wydatki w ramach Funduszu Słeckieg Gminy Strzelin zrealizwan w kwcie ,99 zł. Zakres rzeczwy wydatków zstał pisany w sprawzdaniu z realizacji Funduszu Słeckieg w 2011 rku. Wydatki majątkwe zstały zrealizwane w wyskści ,51 zł, w tym na: 1. przebudwę ul. Górniczej w Strzelinie etap I ,23 zł, 2. przebudwę ul J. Piłsudskieg w Strzelinie ,66 zł, 3. zwrt części dfinanswania przyznaneg na realizacje prjektu Przebudwa ciągów kmunikacyjnych prwadzących d Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eknmicznej pdstrefa Strzelin ra strefy aktywnści gspdarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie 4.020,62 zł. Dział 630 Turystyka Zaplanwane w tym dziale wydatki zstały zrealizwane w kwcie ,43 zł, tj. w 99,0% planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (zadania w zakresie upwszechniania turystyki) w pniesinych wydatkach w wyskści ,50 zł, stanwiących 72,8%planu wydatkwan na płacenie składki na rzecz Eureginu Glacensis.. W rzdziale (pzstała działalnść) pniesin wydatki w wyskści ,93 zł, które stanwiły 99,0% planu rczneg na: - budwę krytej pływalni w Strzelinie ,93 zł, zadanie zstał zakńczne, - dkapitalizwanie spółki pełniącej bwiązki peratra krytej pływalni zł. Dział Gspdarka mieszkaniwa Na wyknanie zadań w tym dziale wydatkwan kwtę ,95 zł, stanwiącą 98,8% planwanych wydatków, które realizwane były w następujących rzdziałach: W rzdziale 70001(zakłady gspdarki mieszkaniwej) d dnia 30 czerwca 2011 r. pniesin wydatki w wyskści ,00 zł, tj.100 % planu rczneg związane z działalnścią Administrację Budynków i Lkali. W rzdziale (gspdarka gruntami i nieruchmściami) wydatkwan śrdki finanswe w kwcie ,95 zł tj. 97,1 % planu rczneg w tym na wydatki bieżące ,32 zł, tj. 97,4% planu rczneg, a na wydatki majątkwe ,63 zł, tj.96,8%. Wydatki bieżące dtyczyły: 4

5 5 Opłaty: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwlnicy i w Gścięcicach, płata za wdę ,33 zł wyknanie peratów szacunkwych d przekształcenia użytkwania wieczysteg, sprzedaży działek budwlanych, lkali mieszkalnych i d naliczenia rent planistycznych ,76 zł, płaty za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulwanie stanu prawneg, płaty za wpis hiptek d KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, płaty aktów ntarialnych, map d celów pinidawczych ,71 zł, pdziały nieruchmści gminnych na terenie wiejskim gminy, pdziały działek d regulacji stanu prawneg nieruchmści gminnych, kazania granic gminnych dróg śródplnych raz działek przeznacznych d sprzedaży (Gębczyce), kazywanie granic sprzedanych nieruchmści raz wyknywanie map d celów prjektwych, kazania granic sprzedanych nieruchmści raz wyknywanie map d celów prjektwych ,70 zł, płaty za głszenia praswe ,31 zł, perat numeracji prządkwej w miejscwści Kurpatnik ,14 zł, płaty za wieczyste użytkwanie 4 969,54 zł, kszty pstępwania sądweg 6.500,00 zł, płat na rzecz Starstwa Pwiatweg z tytułu zmian decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rlnych z prdukcji rlniczej w Kazanwie 2.622,83 zł, dszkdwania za działki przejęte pd drgi, zgdnie z miejscwym planem zagspdarwania przestrzenneg, wypłacn 11 dszkdwań, nabycie działki w ramach pierwkupu ,00 zł. Wydatki majątkwe w wyskści ,63 zł przeznaczn na niżej wymienine zadania: 1. rzbudwę istniejących systemów sieci wd kan. na terenie miasta i gminy Strzelin ,80 zł, 2. budwę sieci wdciągwej w Gęsińcu ul. Orzechwa i ul. Ssnwa ,69 zł, 3. zakup gruntów na pwiększenie mienia gminy ,14 zł. Dział 710 Działalnść usługwa Na realizację zadań w tym dziale wydatkwan ,81 zł, która stanwiła 99,3% planu rczneg. Zadania realizwan w rzdziałach: W rzdziale (plany zagspdarwania przestrzenneg) wydatkwan kwtę ,81 zł, tj. 99,3% planu rczneg, które przeznaczn na: decyzje warunkach zabudwy, pdkłady gedezyjne, głszenia praswe raz pracwanie miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg dla miejscwści: Strzelin - Osiedle Parkwe II, część miejscwści: Kurpatnik, Gścięcice, Gęsiniec, Trześnia, Dębniki, Krzepice, Strzelin, Zbirnik Przeciwpwdziwy Nieszkwice. W rzdziale (cmentarze) wydatkwan kwtę 800,00 zł na utrzymanie grbów wjennych w miejscwści Karszów. Zadanie t jest realizwane na pdstawie przumienia zawarteg z Wjewdą Dlnśląskim. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki na funkcjnwanie administracji w rku sprawzdawczym wynisły ,77 zł, c stanwił 98,9 % planu rczneg, na wydatki bieżące. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (urzędy wjewódzkie) na realizację zadań zlecnych gminie z zakresu administracji rządwej wydatkwan kwtę ,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrdzenia i pchdne pracwników realizujących te zadania. W rzdziale (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Kmisji wydatkwan kwtę ,91 zł, tj. 98,9% planu, z teg na: wypłatę diet dla radnych ,06 zł, zakup materiałów i wypsażenia 4.643,66 zł, zakup publikacji 79,00 zł, zakup usług pzstałych 4.422,19 zł. W rzdziale (urzędy gmin) na bieżące funkcjnwanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkwan kwtę ,76 zł. Kwtę pwyższą przeznaczn na:

6 ekwiwalent pieniężny ekwiwalent za pranie, dpłatę d kularów zł, wypłatę wynagrdzeń sbwych, wynagrdzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszwych, ddatkweg wynagrdzenia rczneg, dpraw emerytalnych razem z pchdnymi d pwyższych wypłat łącznie ,65 zł, zakup artykułów biurwych, papierniczych, uzupełnienie wypsażenia, prenumerata prasy i czaspism, druków, artykułów spżywczych d sekretariatu, materiałów eksplatacyjnych raz części zamiennych d sprzętu kmputerweg i małej pligrafii, kwiatów i wiązanek klicznściwych, śrdków czystści, materiałów d remntu, wypsażenie ,20 zł, zakup pmcy dydaktycznych i książek 3.276,88 zł, zakup energii elektrycznej, wdy i gazu d grzewania pmieszczeń w budynku Urzędu ,15 zł, zakup usług remntwych: ,12 zł. W ramach tej kwty wyknan: - remnt pmieszczeń Urzedu Miasta i Gminy w Strzelinie, bejmujący malwanie ścian i sufitów, wymianę drzwi, płżenie wykładziny PCV, - wymienin zniszczne wertykale pinwe, - naprawin kserkpiarkę, - wyknan remnt pkrycia śrdkwej części dachu wraz z ciepleniem na budynku Urzędu, - utwardzn kstka kamienną teren przed budynkiem d strny ul. Ząbkwickiej. usługi medyczne - badanie pracwników 4.259,34 zł, usługi pcztwe, przeglądanie i naprawa gaśnic, prawa dkumentów, wyknanie pieczątek, płata sądwa, płata bankwa, usługi prawnicze, utrzymanie czystści i prządku w budynku Urzędu, mnitrwanie biektu Urzędu, usługi kmunalne, dzór techniczny budynku, dzór alarmu, płaty RTV, bsługa BHP ,53 zł, płaty za usługi internetwe ,20 zł, płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych telefnii kmórkwej ,63 zł, płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych telefnii stacjnarnej ,22 zł, tłumaczenia 41,82 zł, pdróże służbwe, delegacje ,46 zł, pdróże służbwe zagraniczne 6.037,28 zł, różne płaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 9.496,83 zł, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,68 zł, szklenia pracwników Urzędu Miasta i Gminy ,77 zł. W rzdziale (spis pwszechny i inne) na przeprwadzenie prac związanych ze spisem pwszechnym wydatkwan w kresie sprawzdawczym ,12 zł, W rzdziale (prmcja jednstek samrządu terytrialneg) wydatkwan w rku ,68 zł. Śrdki w tym rzdziale wydatkwan na: Zakup materiałów i wypsażenia wykrzystan ,80 zł, które przeznaczn m.in. na zakup nagród w knkursach i turniejach bjętych patrnatem burmistrza. Na ptrzeby knkursów zrganizwanych przez placówki edukacyjne, których rganem prwadzącym jest Gmina Strzelin zakupin nagrdy dla uczestników: Międzyszklneg Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych Pinki, Knkursu Wiedzy Unii Eurpejskiej, Knkursu Pisenki Obcjęzycznej, szklnych knkursów: recytatrskich, plnistycznych, rtgraficznych i matematycznych. Ze śrdków teg rzdziału sfinanswan też zakup: pucharu dla najlepszeg hdwcy głębi i nagród dla laureatów takich knkursów i turniejów jak: Knkurs na Najładniej Oświetlną Psesję, Na Nazwę Krytej Pływalni w Strzelinie, Turniej Puchar Burmistrza w Pr Evlutin Sccer, Turniej Wędkarski zrganizwany przez Kł PZW w Strzelinie, Turniej Tańca Sprtweg Puchar Ziemi Strzelińskiej, Turniej Mikłajkwy w Aquaparku Granit, Vademecum Prewencyjne, Z prewencją na ty raz Turniej Strzelectwa Myśliwskieg. Ze śrdków rzdziału sfinanswan również zakup nagród i pucharów na turnieje piłkarskie puchar burmistrza zrganizwane z kazji Dnia Dziecka i twarcia kmpleksu Mje Bisk Orlik 2012, statuetek dla reprezentacji piłkarskiej gminy 6

7 uczestniczącej w krajwych rzgrywkach Orlik 2012 raz dla najlepszych zawdników sekcji teniswej UKS Granit. Pnadt ze śrdków tych sfinanswan także zakup: suplementów i dżywek dla strzelińskieg ciężarwca, dtwarzacza DVD dla PSP nr 5 z kazji jubileuszu placówki, strjów piłkarskich dla klubu Strzelec Strzelin, sprzętu wspinaczkweg dla Fundacji Święteg Huberta, prduktów żywnściwych ptrzebnych d rganizacji Dnia Dawcy Szpiku Kstneg, piłek przekazanych Burmistrzwi Miasta i Gminy Wiązów w trakcie urczysteg twarcia kmpleksu bisk w Wiązwie, piłek sków i batników dla uczestników plsk-niemieckiej wymiany międzyszklnej, albumów dla człnków delegacji partnerskieg miasta Straelen, zdbnych szklanych waznów, materiałów szklnych i prezentów na Dzień Dziecka dla siercnej rdziny z Nwlesia, słdyczy na twarcie kmpleksu bisk sprtwych Orlik i gminne stanwisk prmcyjne zrganizwane pdczas Jarmarku Prduktu Lkalneg, a także artykułów spżywczych i upminków na ptrzeby rganizacji Dnia Dziecka w Biedrzychwie. Wynagrdzenie bezsbwe wykrzystan zł, które przeznaczn na sfinanswanie bsługi dźwiękwej dżynek w Szczawinie raz prmcję gminy Strzelin na sprtwych zawdach pływackich Zakup usług pzstałych wykrzystan ,42 zł, które zstały przeznaczne na: - publikację: głszeń, życzeń klicznściwych i kndlencji w Expressie Strzelińskim, Słwie Reginu Strzelińskieg raz sptów prmcyjnych w Telewizji Strzelin - publikację prmcyjnych prezentacji gminy w: reginalnym miesięczniku Wrcławianin, Infrmatrze Samrządwym Dlneg Śląska, Magazynie VIP, Magazynie - Dlnśląskie Firmy i Inwestycje 2011 i katalgu reklamwym wydanym na Międzynardwe Targi Turystyczne w Berlinie. - dfinanswanie ksztów audycji Studi Wschód w TVP Wrcław - prmcję miasta i gminy pprzez występy sprtwców - dfinanswanie udziału strzelińskieg ciężarwca Mirsława Życzkwskieg krajwych i międzynardwych zawdach sprtwych, - sfinanswanie usługi gastrnmicznej dla: uczestników sptkania integracyjneg strzelińskieg stwarzyszenia Plskieg Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów raz uczestników festynu Pla Nadziei. - wyknanie ltniczych zdjęć miasta i gminy raz prmcyjnych: smyczy reklamwych, treb papierwych, kubków, pdstawek, balnów, kszulek i długpisów - zakup nagród dla uczestników Knkursu Mitlgiczneg, biletów d kina dla wychwanków Rdzinneg Dmu Dziecka nr 1 w Strzelinie. - wyknanie czterech gminnych banerów prmcyjnych - wyknanie flderu prmcyjneg gminy Strzelin i kartek świątecznych - wyknanie metalwej tuby, którą umieszczn w kpule wieży ratuszwej - sfinanswanie ksztów zabezpieczenia imprezy I Dlnśląskiej Gali Muzyki Dance i Disc Pl w Białym Kściele (zabezpieczenie medyczne i chrna) - sfinanswanie usług gastrnmicznych przygtwanych na święt miasta i twarcie kmpleksu Mje Bisk- Orlik 2012 przy PSP nr 4 w Strzelinie - sfinanswanie ksztów wynajęcia namitów prmcyjnych w ramach Jarmarku Prduktu Lkalneg współrganizwaneg przez gminę Strzelin. Usługi tłumaczenia 125,46 zł. Śrdki te wydatkwan na przygtwanie tłumaczenia w ramach prmcji gspdarczej gminy Strzelin W rzdziale (pzstała działalnść) wydatki bieżące wynisły ,30 zł, tj. 98,7 % planu rczneg. Kwtę pwyższą przeznaczn na: Wpłatę składek na rzecz związku gmin ,00 zł, na wydatki jednstek pmcniczych (diety słtysów i przewdniczących rad siedlwych) w wyskści ,30zł, składkę człnkwską na Stwarzyszenie Inicjatyw Spłeczn Gspdarczych w Strzelinie 6.600,00zł. 7

8 Dział 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, chrna prawa W dziale tym wydatkwan śrdki w kwcie ,00 zł, tj. 100% planu rczneg na finanswanie zadań zlecnych. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa) na aktualizację spisu wybrców 3.718,00 zł, W rzdziale (wybry d sejmu i senatu ), na przeprwadzenie wybrów wydatkwan ,00zł. W rzdziale (wybry d rad gmin, rad pwiatów i sejmików wjewództw, wybry wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) na przeprwadzenie wybrów d Rady Miasta wydatkwana zstała kwta w wyskści 3.699,00 zł. Dział 752 Obrna nardwa W dziale tym na zadania zlecne realizwane w rzdziale (pzstałe wydatki brnne wydatkwan kwtę 400 zł, na zakup materiałów biurwych na ptrzeby rejestracji i kwalifikacji wjskwej mężczyzn i kbiet rcznik 1992 i zakup tablicy infrmacyjnej na ptrzeby rejestracji i kwalifikacji wjskwej, stanwiącą 100% planu. Dział 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna p/pżarwa W dziale tym wydatkwan śrdki z budżetu Gminy w wyskści łącznej ,23 zł, tj. 97,8 % rczneg planu, przy czym na wydatki bieżące ,23 zł, tj. 97,6 % planu rczneg na wydatki majątkwe zł, tj. 100,0%. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (Ochtnicze Straże Pżarne) wydatkwan śrdki z budżetu w łącznej wyskści ,29 zł, tj.97,3% rczneg planu, w tym z Funduszu Słeckieg 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,29 zł, tj.97,3% planu raz na wydatki majątkwe kwtę zł, tj.100 % planu. - Wydatki bieżące w wyskści ,29 zł przeznaczne były utrzymanie Ochtniczych Straży Pżarnych w Gminie, tj. na: płatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratwnicz-gaśniczych, w szkleniach rganizwanych przez PSP, bsługę centrum kmputerweg przy OSP w Nieszkwicach, wynagrdzenie dla knserwatra sprzętu pżarniczeg w remizach OSP Gminy Strzelin, zakup paliw, lejów, smarów, części zamiennych d 8 pjazdów pżarniczych, mtpmp, pił spalinwych, agregatów prądtwórczych i inneg sprzętu silnikweg, zakup umundurwania strażackieg, śrdków łącznści, sprzętu d nurkwania, zakup wypsażenia sbisteg strażaków w ramach prgramu BEZPIECZNY RATOWNIK, pału d remizy w Kurpatniku, wypsażenia d namitu ratwniczeg sekcji ratwnictwa wdneg OSP Nwlesie, zakup materiałów budwlanych d cieplenia remizy OSP Nieszkwice, zakup energii elektrycznej raz wdy d celów gaśniczych, usług remntwych remnty pjazdów pżarniczych raz pzstałeg sprzętu gaśniczeg, naprawa gumienia pjazdu pżarniczeg, przeglądy techniczne 8 pjazdów pżarniczych, knserwacja syren w selektywnym wywływaniu, płaty ubezpieczeniwe 8 pjazdów pżarniczych i dwóch przyczep, ubezpieczenie człnków OSP d nieszczęśliwych wypadków, szklenie kurswe pracwnika ds. chrny przeciwpżarwej, usługa internetwa w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkwicach.. Wydatki majątkwe w wyskści zł przeznaczn na: Zakup pntnu przystswaneg d graniczenia stref skażeń chemiczn-eklgicznych typu BRIG 450 dla OSP w Nwlesiu. W rzdziale (brna cywilna) wydatkwan śrdki w wyskści ,89 zł, tj. 91,7% rczneg planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczn kwtę ,89 zł, tj.83,4% planu, a na wydatki majątkwe ,00 zł, tj. 100,0% rczneg planu. Wydatki bieżące w kwcie ,89 zł, w tym kwta zł na realizację zadania zlecneg, zstała przeznaczna na: zakup kmputera będąceg na wypsażeniu Gminneg Centrum Zarządzania Kryzysweg, wymianę akumulatrów przy syrenach systemu alarmwania i strzegania miasta 8

9 Strzelin, zakup części zamiennych d agregatów prądtwórczych, materiałów budwlanych na remnt w pmieszczeniach brny cywilnej, naprawa syreny w Zesple Szkół w Ludwie Plskim, pdanie kmunikatu d prasy lkalnej zagrżeniu meterlgicznym, szklenie pracwnika ds. chrny ludnści. Wydatki majątkwe przeznaczn na: mntaż syreny elektrnicznej w systemie strzegania i alarmwania ludnści na biekcie kściła przy ul. Starmiejskiej w Strzelinie zł. W rzdziale (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkwan z budżetu śrdki w wyskści ,74 zł, tj. 98,9% rczneg planu, które przeznaczn na: wypłatę ekwiwalentu pieniężneg na zakup umundurwania dla nwzatrudninych strażników i uzupełnienie bieżące umundurwania 6 strażników 7.116,19 zł, wynagrdzeń sbwych, ddatkweg wynagrdzenia rczneg raz pchdnych d wynagrdzeń ,13 zł, zakup paliwa i innych artykułów eksplatacyjnych d samchdu, zakup jednej radistacji samchdwej, zakup urządzeń technicznych strzegawczych raz blkujących w ruchu drgwym, zakup wypsażenia techniczneg dla nwzatrudninych strażników, wydatki rzeczwe związane z bsługą mnitringu miejskieg ,97 zł, usługi pzstałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie pn, mycie i dkurzanie pjazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłwej pracy mnitringu 9.729,77 zł, usługi telefnii kmórkwej, usługi abnamentwe raz płaty za rzmwy 9.422,32 zł, usługi telefnii stacjnarnej ,33 zł, składki za ubezpieczenie samchdu służbweg (AC.NW i OC) 1.462,80 zł,, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,23 zł. W rzdziale (usuwanie skutków klęsk żywiłwych ) wydatkwan śrdki w wyskści ,31zł, tj. 82,6% planu rczneg zł, które przeznaczn na: ekwiwalent dla człnków OSP uczestniczących w działaniach ratwnicz-gaśniczych mających znamina klęski żywiłwej, zakup stacji pgdwej d Gminneg Centrum Zarządzania Kryzysweg, części zamiennych d piły spalinwej, ksy będącej na wypsażeniu magazynu, wrków d piasku, materiałów budwlanych, śrdków d likwidacji skażeń, głszenia w lkalnych mediach w związku z silnymi padami śniegu i silnym mrzem, znakwanie lądwiska dla śmigłwców sanitarnych przy ul. Ogrdwej w Strzelinie, szklenie człnków OSP z ratwnictwa medyczneg, przeniesienie stacji bazwej DIGITEX d zakładu karneg w Strzelinie. W rzdziale 75495(pzstała działalnść) wydatkwan śrdki w kwcie 500,00 zł, stanwiące 100% planu rczneg na pmc finanswą dla Starstwa Pwiatweg przeznaczną na zakup masktki Kmisarz Lew w ramach prgramu pn Bezpieczeństw t wspólna sprawa. Dział 756 Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek nie psiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem W dziale tym w rzdziale (pbór pdatków, płat i niepdatkwych należnści budżetwych) wydatkwan kwtę ,66 zł, stanwiącą 79,4 % zaplanwanych wydatków na 2011 rk, którą przeznaczn na wypłatę prwizji dla inkasentów i wynagrdzeń z tytułu umwy-zlecenia za rznszenie nakazów płatniczych, upmnień, płaty kmrniczej, kszty pstępwania egzekucyjneg. Niższe niż zaplanwan wyknanie wydatków związane jest z zapłatą mniejszych ksztów kmrniczych. Wydatków dknywan w miarę istniejących ptrzeb. Dział 757 Obsługa długu publiczneg W dziale tym w rzdziale (bsługa kredytów i pżyczek) wydatkwan kwtę ,01 zł, tj. 99,3 % rczneg planu na spłatę dsetek d pżyczek i kredytów udzielnych przez: - Wjewódzki Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej we Wrcławiu ,70 zł, - Bank Plski Kasa Opieki SA Dlnśląskie Centrum Krpracyjne we Wrcławiu ,48 zł, 9

10 - Pwszechna Kasa Oszczędnści BP SA Reginalny Oddział Krpracyjny we Wrcławiu ,83 zł, - Pwszechna Kasa Oszczędnści Warszawa, ul. Puławskieg ,00 zł. Dział Różne rzliczenia W dziale tym, w rzdziale (Rezerwy gólne i celwe) pzstały nie rzdyspnwane rezerwy w kwcie ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychwanie Na zadania w zakresie światy i wychwania wydatkwan z budżetu gminy w rku 2011 kwtę ,36 zł, tj. 99,5 % planu rczneg, przy czym wydatki bieżące bejmwały kwtę ,67 zł, tj. 99,52% rczneg planu, a wydatki majątkwe ,69 zł, tj. 99,2 % planu. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 80101(szkły pdstawwe) zrealizwan wydatki w kwcie ,68 zł, stanwiące 99,4% planu rczneg. Na bieżącą działalnść szkół pdstawwych pniesin wydatki w łącznej kwcie ,87 zł, w tym na realizację prjektu Słabsi dziś - mcniejsi jutr ,04 zł. Bieżące utrzymanie szkół pdstawwych w kresie sprawzdawczym wynisł ,83 zł, z teg: -Szkła Pdstawwa Nr 4 w Strzelinie zrealizwała wydatki w kwcie ,28 zł, - Szkła Pdstawwa Nr 5 w Strzelinie zrealizwała wydatki w kwcie ,21 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele zrealizwała wydatki w kwcie ,66 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku zrealizwała wydatki w kwcie ,70 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach zrealizwała wydatki w kwcie ,98 zł. Wydatki zstały przeznaczne na: wypłatę zapmóg zdrwtnych, ddatków wiejskich i mieszkaniwych ,83 zł, wypłatę wynagrdzeń, nagród jubileuszwych wraz z pchdnymi wydatkwan łącznie kwtę ,66 zł, w tym między innymi: - wynagrdzenie sbwe nauczycieli (98,8 etatów) ,00zł, - wynagrdzenie sbwe pracwników administracji szkół (4,75 etatu) ,00 zł, - wynagrdzenie sbwe bsługi szkół (24,75 et.) ,00 zł, - ddatkwe wynagrdzenie rczne ,42 zł, - nagrdy jubileuszwe ,04 zł, - dprawy emerytalne ,00 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,03 zł, w tym: - Szkła Pdstawwa Nr ,94 zł, - Szkła Pdstawwa Nr ,34 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele ,08 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku ,58 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach ,09 zł, pzstałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ,31 zł. Analizując pwyższe wydatki należy stwierdzić, że w szkłach pdstawwych wydatki płacwe wraz z pchdnymi raz ddatki mieszkaniwe, ddatki wiejskie, fundusz zdrwtny i fundusz scjalny wynszą razem ,52 zł i stanwią 87,48 % w/w wydatków. Pzstała kwta w wyskści ,31 zł zstała przeznaczna na wydatki rzeczwe i stanwi 12,52% gólnej wydatków szkół pdstawwych. W ramach wydatków rzeczwych pniesinych na utrzymanie bieżące szkół pdstawwych, prócz wydatków na energię elektryczną, gaz i wdę, wyknan między innymi : - W Szkle Pdstawwej Nr 4 : w ramach wypsażenia uzupełnin meble d sekretariatu i d sal lekcyjnych. W ramach remntów bieżącym największy wydatek pniesin na wycyklinwanie i plakierwanie parkietu. - W Szkle Pdstawwej Nr 5 uzupełnin wypsażenie szkły w meble i urządzenia techniczne, w ramach remntów bieżących największe wydatki pniesin na remnt sanitariatów uczniwskich, adaptację 10

11 ktłwni na szatnie - W Szkle Pdstawwej w Białym Kściele zakupin w ramach wypsażenia10 zestawów kmputerwych, Sprzęt sprtwy, ławeczki. - W Zesple Szkół w Kurpatniku: zakupin w ramach wypsażenia sprzęt kmputerwy, dkurzacz. Wyknan remnt dachu. - W Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach zakupin sprzęt sprtwy, zestaw d ćwiczeń z gimnastyki Krekcyjnej. Pzstałe wydatki we wszystkich szkłach w ramach bieżąceg utrzymania przeznaczn na naprawy i knserwację sprzętu, dzry techniczne, usługi serwiswe, infrmatyczne. D szkół pdstawwych w rku 2011 uczęszczał łącznie uczniów d 59 ddziałów. Kszt jednstkwy na uczniów w rku 2010 i 2011 wraz z ddziałami 0, bez śrdków na remnty przedstawia Tabela: Lp. Liczba uczniów (śr. ważna) Liczba ddziałów Wydatki bieżące Kszt jednstkwy na ucznia Kszt jednstkwy na ddział SP 4 485, , SP 5 511,67 496, , B Kściół 79 83, Kurpatnik 122, Nieszkwice 71,61 68, , , Wydatki majątkwe w tym dziale w kwcie ,81 zł, przeznaczn na : Budwę kmpleksu bisk przy Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie w ramach prjektu ORLIK 2012 w rzdziale (ddziały w szkłach pdstawwych) na finanswanie ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych wydatkwan łącznie kwtę ,65 zł, tj. 100,0 % planu rczneg; wydatki te bejmwały wynagrdzenia i pchdne. Pszczególne szkły zrealizwały wydatki w niżej pdanych kwtach: - Szkła Pdstawwa Nr 4 w Strzelinie ,74 zł, - Szkła Pdstawwa Nr 5 w Strzelinie ,04 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele ,59 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku ,17 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach ,11 zł. w rzdziale (przedszkla) w rku sprawzdawczym zrealizwan wydatki w kwcie ,80 zł, tj. 99,9% planu, które bejmwały wydatki bieżące w wyskści ,80 zł, tj.99,91 % planu i wydatki majątkwe w wyskści ,00 zł, tj.99,2 % planu. Wydatki bieżące w łącznej kwcie ,80 zł wykrzystane były na: 1. dtacje dla niepublicznych przedszkli ,12 zł, tj.100,0 %, z teg dla: przedszkla Bajka ,59 zł; d przedszkla w rku 2011 uczęszczał średnimiesięcznie 97 dzieci, dtacja na jedn dzieck wynsiła miesięcznie 458,77 zł, przedszkla przy Stwarzyszeniu Św. Celestyna w Mikszwie ,49 zł, d przedszkla w kresie sprawzdawczym uczęszczał średni 28dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła m-nie 458,77 zł, punkt przedszklny Stkrtka ,12 zł, d punktu przedszklneg w rku 2011 uczęszczał 11 dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 244,68 zł, punkt przedszklny Mały Geniusz ,40 zł, d punktu przedszklneg w rku 2011 uczęszczał 21dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 244,68 zł, 11

12 12 Klub Przedszklaka Wyspy Bergamta ,52 zł, d punktu przedszklneg w rku 2011uczęszczał 7 dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 244,68 zł, 2. utrzymanie Przedszkla Miejskieg ,68 zł, w tym na: zapmgę zdrwtną, dzież chrnną, ekwiwalenty 3.898,29 zł, wynagrdzenia sbwe, ddatkwe wynagrdzenie rczne, nagrdy jubileuszwe wraz z pchdnymi na 44,38 etatu ,88 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,34zł, pzstałe wydatki rzeczwe, tj. kwtę ,17 zł przeznaczn na: - zakup materiałów i wypsażenia - wypsażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów d remntu, paliwa, śrdków czystści ,65 zł, - zakup energii elektrycznej, wdy, gazu ,21 zł, - naprawa urządzeń ,60 zł, - zakup usług medycznych 655,00 zł, - dzór mienia, usługi kminiarskich, bankwe, kmunalne i pcztwe ,35 zł, - usługi Internetwe - 545,62 zł, - zakup usług telefnii kmórkwej 939,27 zł, - zakup usług telefnii stacjnarnej 3.416,45 zł, - kszty delegacji służbwych 387,60 zł, - ubezpieczenia ,42 zł, - szklenia pracwników - 435,00 zł. W 2011 rku w Przedszklu Miejskim w ramach wypsażenia zakupin: meble kuchenne, szafki z półkami. W ramach remntów wyknan wejście d budynku i prace zabezpieczające budynek. Wydatki majątkwe w kwcie ,00 zł przeznaczn na: budwę przedszkla w Strzelinie. w rzdziale ( przedszkla specjalne) zrealizwan wydatki w kwcie ,56 zł, tj. 100,0 % planu, na dtację dla Przedszkla Specjalneg prwadzneg przez Stwarzyszenie Św. Celestyna w Mikszwie, d przedszkla uczęszczał miesięcznie 11 dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła 1467,56 zł. w rzdziale (gimnazja) wydatki za zadania w tym rzdziale zrealizwan w łącznej kwcie ,94 zł, tj. 99,7 % planu, przy czym wydatki bieżące bejmwały kwtę ,06 zł, tj. a wydatki majątkwe kwtę ,88 zł, tj. 98,6 % planu. Wydatki bieżące przeznaczne były na: 1. dtację dla gimnazjum SLAVIA ,95 zł; w 2011 rku przekazan dtację dla 21 dzieci, kwta dtacji na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 366,89 zł, 2. bieżące utrzymanie gimnazjum ,11zł. Gimnazja śrdki te wykrzystały w niżej pdanych kwtach: - Gimnazjum Nr ,71 zł, - Gimnazjum Nr ,00 zł, - Gimnazjum w Kurpatniku ,40 zł. Wydatki w łącznej kwcie ,11 zł przeznaczne były na wypłatę: wynagrdzenia, nagród jubileuszwych, zasiłków na zagspdarwanie, ddatkweg wynagrdzenia rczneg wraz z pchdnymi na 77,74 etatów w kwcie ,25 zł, tj.99,81 % planu, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,47 zł, na pzstałe wydatki w kwcie ,39 zł, która zstała wykrzystana na: - ddatek wiejski, zakup dzieży chrnnej, wypłatę zapmóg zdrwtnych, ekwiwalentu za pranie dzieży ,14 zł, - zakup materiałów d drbnych remntów, śrdków czystści, artykułów kancelaryjnych, pału, paliwa, sprzętu, wypsażenia ,93 zł, - zakup pmcy naukwych i książek 5.558,05 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wdy i gazu ,87 zł, - usługi remntwe i naprawa urządzeń ,82 zł,

13 - usługi medyczne 2.252,00 zł, - dzór mienia, płata RTV, telefny, usługi drbne, usługi kminiarskie, kmunalne, usługi pcztwe, dzierżawa ksera ,43 zł, - usługi internetwe 3.549,71 zł, - płaty za usługi telekmunikacyjne telefnii stacjnarnej 6.221,53zł, - pdróże służbwe krajwe i zagraniczne ,87 zł, - składki na ubezpieczenia 4.702,84 zł, - szklenia pracwników ,20 zł. W zrealizwanych wydatkach bieżących w kwcie ,11 zł wydatki na wynagrdzenia, pchdne d wynagrdzeń wraz z dpisem za zakładwy fundusz scjalny stanwiły kwtę ,72 zł, tj. 89,0 % wydatków bieżących. Pzstałe wydatki związane z utrzymaniem szkół stanwiły 11,00 % wydatków bieżących. Kszt jednstkwy uczniów w rku 2010 i w rku 2011 w Gimnazjach (bez remntów) przedstawia tabela: Lp. Liczba uczniów (śr. ważna) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Kurpatnik 13 Liczba ddziałów Wydatki bieżące Kszt jednstkwy na ucznia Kszt jednstkwy na ddział , ,33 397, ,67 62, , Wydatki majątkwe w wyskści ,88 zł przeznaczn na: Mdernizację ktłwni wraz z instalacją c.. w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie. w rzdziale (dwżenie uczniów d szkół) wydatki w mawianym kresie zstały zrealizwane w łącznej kwcie ,48 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczn śrdki w wyskści ,48 zł, tj. 99,7% planu, a wydatki majątkwe bejmują kwtę ,00 zł, tj.100,0% planu. Wydatki bieżące zstały przeznaczne między innymi na: ekwiwalenty i dzież chrnna - 980,78 zł, wynagrdzenia sbwe, bezsbwe wraz z pchdnymi ,38 zł, zakup materiałów i wypsażenia ,06 zł, w tym: zakup leju napędweg ,53 zł, materiałów d remntów autbusów ,13 zł, wypsażenia 1.567,99zł, pzstałe 6.145,41 zł, energię elektryczną ,17 zł, remnty autbusów ,91 zł, badania lekarskie pracwników 50,00 zł, usługi pzstałe ,71 zł, w tym m.in. na: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów djeżdżających d szkół ,05zł,

14 14 - wynajem autbusu d dwzu uczniów ,90 zł, w tym: dwóz uczniów d przedszkla specjalneg prwadzneg przez Stwarzyszenie Św. Celestyna w Mikszwie ,83 zł, dwóz d Skrszwic ,32 zł, pzstałe wydatki t: usługi telefniczne telefnii kmórkwej ,63 zł, ubezpieczenie autbusów 4.716,00 zł, delegacje 1.414,98 zł, dpis na zakładwy fundusz scjalny 4.558,03 zł, Fundusz Emerytur Pmstwych ,83 zł. Nadal knsekwentnie czyni się starania w kierunku bniżania ksztów utrzymania tabru samchdweg. W tym celu prwadzne są prace przygtwujące pmieszczenie garażw - warsztatwe przy ul. Flriana d wyknywania bieżących prac bsługw - remntwych w autbusach szklnych. I tak w 2011 rku siłami własnymi wyknan: wymianę felg, remnt układu hamulcweg, naprawę sprężarki, prace blacharskie i malwanie, nitwanie blachwania, knserwację pdwzia i naprawę przednieg zawieszenia. Remnt agregatu grzewczeg i naprawa instalacji elektrycznej. Naprawa układu chłdzenia i grzewania. Autbusy szklne dwżą dziennie 965 uczniów. Przejechane kilmetry w 2011 rku wynajętym transprtem wynisły km, natmiast autbusami gminy km. Ddatkw d miesiąca września dwżnych jest 22 uczniów d szkły w Skrszwicach ( 172 km / dzień). W ramach zadań Gminy Zespół Oświaty Gminnej zrganizwał cdzienny dwóz dzieci niepełnsprawnych d szkły przy Stwarzyszeniu Św. Celestyna w Mikszwie raz Specjalneg Ośrdka Szkln - Wychwawczeg w Strzelinie. We wszystkich jednstkach przewzwych zapewnina jest pieka dla dzieci. Wydatki majątkwe w kwcie zł były przeznaczne na zakup autbusu na dwżenie dzieci d szkół. w rzdziale (zespły eknmiczn-administracyjne szkół) zrealizwane wydatki na utrzymanie Zespłu Oświaty Gminnej wynsiły kwtę ,25 zł, tj. 99,9% planu, na: bieżące utrzymanie tj. na: wynagrdzenia sbwe, ddatkwe wynagrdzenie rczne wraz z pchdnymi ,28 zł, wydatki związane z BHP, zwrt za kulary 1.424,91 zł, wydatki na artykuły kancelaryjne, prenumerata czaspism, śrdki czystści, wypsażenie (1 zestaw kmputerwy, drukarka laserwa, 1 mnitr, skaner, aparaty telefniczne) ,72 zł, usługi medyczne 100,00zł, prwizje bankwe, usługi infrmatyczne, usługi pcztwe ,29 zł, usługi internetwe ,40 zł, płaty za usługi telefnii kmórkwej 3.232,41 zł, płaty za usługi telefnii stacjnarnej 2.990,08 zł, pdróże służbwe krajwe 4.616,83 zł, płaty i składki - 604,67 zł, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,06 zł, szklenia pracwników 1.747,40 zł, usługi remntwe 1.671,40 zł. w rzdziale (dkształcanie i dsknalenie nauczycieli) zrealizwan wydatki w rku 2011 na łączną kwtę ,80 zł,tj.94,9 % planu. Wydatki te zstały przeznaczne na dfinanswanie d studiów na kursy, szklenia, knferencje, warsztaty, jak również pkrycie ksztów djazdu na dkształcanie dla nauczycieli. W pszczególnych szkłach wydatki zrealizwan w niżej wymieninych kwtach: - w Gimnazjum Nr 1 269,82 zł, - w Gimnazjum Nr ,76 zł, - w Szkle Pdstawwe Nr 4 w Strzelinie wydatkwan 7.510,12 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie 4.039,80 zł, - w Szkle Pdstawwej w Białym Kściele 2.293,83 zł, - w Zesple Szkół w Kurpatniku 4.347,47 zł,

15 - w Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach 930,00 zł, - w Przedszklu Miejskim 2.500,00 zł. w rzdziale (stłówki szklne) wydatki zrealizwan w łącznej kwcie ,95 zł, stanwiącą 99,3 % planu na wynagrdzenie i pchdne pracwników stłówek. Na dzień rku w stłówkach był zatrudninych 16 sób. Wydatki te w pszczególnych szkłach przedstawiają się następując: - w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie ,38 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie ,50 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie ,88 zł, - w Szkle Pdstawwej w Białym Kściele ,54 zł, - w zesple Szkół w Kurpatniku ,77 zł, - w Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach ,88zł.. w rzdziale (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę ,25 zł, tj. 59,8% planu, na: pmc materialna dla spłecznści rmskiej, rganizację zajęć dla uczniów w kresie ferii zimwych, kszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy plsk-niemieckiej, plsk czeskiej, sptkanie integracyjne młdzieży plsk-niemieckiej, udział w ksztach pbytu wymiany uczniów między szkłami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kntaktów pmiędzy samrządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin, realizację prjektu Uczenie się przez całe życie w ramach prgramu COMENIUS. Prjekt był realizwany przez Szkłę Pdstawwą Nr 4 w Strzelinie. Dział Ochrna zdrwia Na planwane w tym dziale zadania wydatkwan w 2011 rku śrdki finanswe w wyskści ,79 zł, tj. 78,9 % planu. Wydatki w pszczególnych rzdziałach kształtwały się następując: w rzdziale (zwalczanie narkmanii) na sfinanswanie Prgramu Zwalczania Narkmanii wydatki wynsiły łącznie ,74 zł, tj.84,4% planu i były przeznaczne na: dtacje dla stwarzyszeń i rganizacji pżytku publiczneg ,00 zł, tj.100% planu, w tym dla: - Hufca Pracy w Strzelinie w kwcie 1.600,00 zł, - Strzelińskie Stwarzyszenie Jazdy Knnej i Przyrdy DRAGON w kwcie 2.500,00 zł, - Stwarzyszenia NASZE SZWEREDOWO - na rganizację wypczynku letnieg dla 40 dzieci z rdzin patlgicznych w wyskści zł, - Strzelińskieg Stwarzyszenie PROMIENIE w wyskści ,00 zł, - Stwarzyszenia EUROPOLSCY w wyskści 1.640,00 zł, - Klubu Sprtweg QUICK MIX w wyskści 7.000,00 zł, na realizację prgramu z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych i narkmanii, w tym: dfinanswanie przewzu młdzieży na zawdy sprtwe, dfinanswanie prgramów prfilaktycznych i edukacyjnych - Parafii w Kurpatniku, prwadzenie grupy dla sób uzależninych, knsultacje z młdzieżą szkół pnadgimnazjalnych z terenu Gminy, w łącznej wyskści ,74 zł. w rzdziale (przeciwdziałanie alkhlizmwi) na realizację Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, wydatkwan w 2011 rku kwtę ,05 zł stanwiącą 75,7 % planu rczneg z przeznaczeniem na: 1. dtacje dla stwarzyszeń sprtwych i rganizacji pżytku publiczneg w wyskści ,00 zł, przekazan dla: - Uczniwskieg Klubu Sprtweg TYGRYSY w wyskści 2.500,00 zł, - Terenweg Klubu Sprtweg GRANIT w wyskści 2.500,00 zł, - Miejsk - Gminneg Zrzeszenia Ludwych Zespłów Sprtwych w wyskści 7.000,00 zł - Strzelińskieg Stwarzyszenia Ftbagu w wyskści 4.500,00 zł, - Klubu Sprtweg FC Pęcz w wyskści 3.500,00 zł, 15

16 - ZHP Łagiewniki- na rganizację wypczynku letnieg dla 40 dzieci z rdzin patlgicznych w miejscwści Pbierw - w wyskści ,00 zł, - Klubu Sprtweg STRZELEC w wyskści 5.060,00 zł. 2. działalnść Świetlicy Śrdwiskwej ,18 zł. W strukturach Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie funkcjnuje Świetlica Śrdwiskwa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pcztwej 3. D Świetlicy uczęszczają dzieci z rdzin niewydlnych wychwawcz i eknmicznie, rdzin w których z pwdu alkhlizmu występuje przemc. Dzieci maja zapewniną piekę ze strny 4 wychwawców. Kwta ,18 zł zstała wykrzystana na: wypłaty wynagrdzeń dla krdynatra - wychwawcy wychwawców i sprzątaczki ,95 zł, zakup artykułów biurwych, szklnych, śrdków czystści 8.643,00 zł, uregulwanie należnści za energię 2.417,72 zł, uregulwanie należnści za mnitring, prwizje bankwe, knserwację gaśnic ,51 zł, uregulwanie należnści za telefn stacjnarny i abnament, usługi internetwe ,20 zł, uregulwanie należnści za czynsz i media 7.707,80 zł. W 2011 rku z zajęć w świetlicy krzystał 33 dzieci. Pzstałe wydatki w kwcie ,87 zł wydatkwan na: diety człnkm Kmisji ds. p/działania alkhlizmwi ,68 zł, pinię biegłych psychiatrów, psychlgów i terapeutów przedmicie uzależnienia 2.706,26 zł, nagrdy dla uczestników knkursów, artykułów papierniczych, pmcy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Kmisji Rzwiązywanie Prblemów Alkhlwych, zakup słdyczy na rganizację Dnia Dziecka i Mikłajek 9.310,11zł, prwadzenie grup dla sób uzależninych i współuzależninych, knsultacje z młdzieżą szkół pnadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, dfinanswanie prgramów terapeutycznych dla rdzin dtkniętych prblemem alkhlwym ,42 zł, dfinanswanie działalnści Pradni Odwykwej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatryjneg ,00 zł, szklenie pracwników 344,40 zł. Wydatki były pnszne w miarę ptrzeb. Dział Pmc spłeczna W dziale tym wydatkwan z budżetu gminy śrdki w łącznej wyskści ,77 zł, tj. 99,7 % planu rczneg. Wydatki w pszczególnych rzdziałach przedstawiały się następując: w rzdziale (dmy pmcy spłecznej) zrealizwan wydatki w kwcie ,70 zł,tj.100% planu, z tytułu dpłatnści za pbyt mieszkańców gminy Strzelin w dmach pmcy spłecznej. Osby, które wymagają całdbwej pmcy z pwdu wieku, chrby, niepełnsprawnści i nie mgą funkcjnwać samdzielnie w cdziennym życiu, zachdzi ptrzeba umieszczenia ich w dmach pmcy spłecznej. W rku 2011 z tej frmy pmcy skrzystał 27sby. Mieszkańcy naszej Gminy przebywają w niżej wymieninych dmach pmcy: 1. Dm Pmcy Spłecznej w Legnickim Plu 2 sby, 2. Dm Pmcy Spłecznej w Ząbkwicach Śląskich 5 sby, 3. Dm Pmcy Spłecznej w Rścisławicach 3 sby, 4. Dm Opiek Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykwie 10 sób, 5. Dm Pmcy Spłecznej w Ziębicach 3 sby, 6. Dm Pmcy Spłecznej w Tursku 1 sba, 7. Dm Pmcy Spłecznej w Oławie 2 sby, 8. Dm Pmcy Spłecznej w Kżuchwie 1 sba. 16

17 w rzdziale (zadania w zakresie przeciwdziałania przemcy w rdzinie) na utrzymanie Punktu Infrmacyjn Knsultacyjneg Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie wydatkwan ,29 zł, stanwiąca 100 % planu rczneg. Kwta ta zstała wykrzystana na: umwy zlecenia (dyżur psychlga) w wyskści 7.715,60 zł, szklenie - 560,00 zł, usługi telekmunikacyjne, zakup materiałów biurwych w wyskści 1.810,93 zł, czynsz za najem pmieszczeń i media w wyskści 1.466,73 zł. Punkt czynny jest wraz w tygdniu ( w czwartki) d gdziny 14-tej d 18-tej.Dyżur pełni psychlg, który udziela prad sbm teg wymagającym. W 2011 rku bjęt pmcą 38 rdzin (81 sób w rdzinie ).Łącznie wyknan 142 prcedury psychlgiczne. w rzdziale (świadczenia rdzinne raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg) wydatkwan śrdki w łącznej wyskści ,20 zł z dtacji celwej na zadania zlecne. Wydatki te zstały przeznaczne na: 1. Wypłatę świadczeń rdzinnych ,40 zł, w tym: - zasiłki rdzinne z ddatkami d zasiłków rdzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne ,96 zł, - zapmgi z tytułu urdzenia dziecka ,00 zł, - wypłata z funduszu alimentacyjneg ,44 zł, 2. Opłacanie składek emerytaln-rentwych za pdpiecznych uprawninych d świadczenia pielęgnacyjneg ,33 zł, 3. Utrzymanie śrdka w związku z realizacją świadczeń rdzinnych ,47zł Razem: ,20 zł W rku 2011 przyznan i wypłacn: zasiłków rdzinnych na kwtę ,00 zł ddatków d zasiłków rdzinnych na kwtę ,40 zł zasiłków pielęgnacyjnych na kwtę ,00 zł świadczeń pielęgnacyjnych na kwtę ,00 zł 219 zapmóg z tytułu urdzenia dzieci na kwtę ,00 zł świadczeń z funduszu alimentacyjneg na kwtę ,00 zł Razem: ,40 zł. Kwta ,33 zł zstała wykrzystana na regulwanie składek emerytaln - rentwych za sby, Krzystające ze świadczenia pielęgnacyjneg. Odprwadzn 750 składek. 17 Na utrzymanie Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w związku z realizacją świadczeń rdzinnych wykrzystan kwtę ,47 zł, która przeznaczn na: wypłatę wynagrdzeń dla pracwników wraz z pchdnymi w wyskści ,81 zł, zakup druków, materiałów biurwych 2.979,80 zł, kszty szkleń 600,00 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych w wyskści 2.096,00 zł, kszty prta d wypłacnych świadczeń, prwizji bankwych, przesyłek pcztwych, nadzru nad prgramem infrmatycznym świadczeń rdzinnych, usługi telekmunikacyjne ,86 zł, w rzdziale (składki na ubezpieczenia zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej raz niektóre świadczenia rdzinne) wydatkwan śrdki w wyskści ,00 zł, które przeznaczn na : 1. zadania własne gminy ,00 zł, 2. zadania zlecne gminie ,00 zł. Wydatki w kwcie zł wykrzystane były na pkrycie wydatków związanych z płaceniem

18 składki zdrwtnej za sby krzystające z pmcy w pstaci zasiłków stałych. Liczba sób uprawninych wynsi 157, a liczba składek Śrdki finanswe w kwcie ,00 zł zstały wykrzystane na płacenie składek zdrwtnych za uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg, a nie psiadające ubezpieczenia z inneg tytułu. Odprwadzn 728 składek. w rzdziale (zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe) wydatkwan kwtę ,42 zł, tj.99,4 % planu na: 1. zasiłki celwe i kreswe w ramach zadań własnych kwtę ,00 zł w tym: a) zasiłki celwe ,00 zł, b) zasiłki kreswe - 158,00 zł. 2. zasiłki kreswe wypłacn w kwcie ,70 zł, 3. zasiłki celwe w ramach wkładu własneg prgramu POKL wypłacn w wyskści ,72 zł. Ad.1. Na realizację zadań własnych z pmcy spłecznej Gmina przeznaczyła w rku 2011 śrdki finanswe w kwcie ,00 zł, które zstały wykrzystane na: Zasiłki celwe ,00 zł Pgrzeby ,00 zł Zasiłki celwe specjalne ,00 zł Schrnienie ,00 zł. W ramach tych wydatków: 1. Przyznan 489 zasiłków celwych specjalnych (489 świadczeń) z przeznaczeniem na zakup leków, leczenie, zakup pału na łączną kwtę ,00 zł. 2. Uregulwan należnści za schrnienie 7 sób bezdmnych (704 świadczeń) w łącznej kwcie ,00 zł, 3. Na pkrycie ksztów 1 pgrzebu wydatkwan kwtę 1.140,00 zł. 4. Wypłacn świadczenia z pwdu zdarzenia lsweg dla 2 rdzin w kwcie 3.200,00 zł. 5. Na zakup pału przyznan 419 świadczeń na kwtę zł. 6. Na zakup buwia, dzieży przyznan 251 świadczeń w łącznej kwcie ,00 zł. 7. Przyznan 38 zasiłków celwych na zakup pdręczników i przybrów szklnych w łącznej kwcie 7.270,00 zł. 8. Na zakup śrdków czystści przyznan 83 świadczenia w łącznej kwcie 5.880,00 zł. 9. Przyznan 296 świadczeń w łącznej kwcie ,00 zł na zakup leków i leczenie. 10. Na zakup żywnści przyznan świadczenia w łącznej kwcie ,00 zł. 11. Zasiłki celwe na wyrbienie dwdu sbisteg, zakup przedmitów użytku dmweg ( kłdra, pściel) wypłacn w kwcie 1.261,00 zł. W ramach śrdków pchdzących z budżetu gminy pniesin wydatki na wypłatę zasiłków kreswych na łączną kwtę 158,00 zł. Ad.2. Pmc w pstaci zasiłków kreswych z dtacji budżetu państwa przyznan dla 418 rdzin (2 459 świadczeń) na łączną kwtę ,70 zł. Z pwdu bezrbcia wypłacn 2310 świadczeń, niepełnsprawnści świadczeń i długtrwałej chrby - 41 świadczeń. Ogółem świadczeń. Ad.3 W związku z realizacją przez Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Strzelinie prjektu systemweg pd nazwą: Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Brów, Przewrn i Strzelin współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej, Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki na lata , Gmina Strzelin przeznaczyła w 2011 rku kwtę ,72 zł, jak wkład własny. W prjekcie z Gminy Strzelin brał udział 28 beneficjentów. 18 W rzdziale (ddatki mieszkaniwe) na realizację teg zadania wydatkwan w ubiegłym rku ,00 zł, tj.100,0 % planu. Liczba ddatków mieszkaniwych wynisła 4 189, w tym : lkali kmunalnych, twrzących mieszkaniwy zasób gminy

19 lkali spółdzielczych innych - wspólnty, zakładwe W rzdziale (zasiłki stałe) w rku sprawzdawczym wydatki zrealizwan w wyskści ,00 zł, tj. 100,0 % planu rczneg. Kwta ta zstała wykrzystana na wypłatę świadczeń w pstaci zasiłków stałych. D tej frmy pmcy spłecznej w mawianym kresie był uprawninych 180 sób, w tym: samtnie gspdarujących liczba wypłacnych świadczeń wynisła , pzstających w rdzinie wypłacn 428 świadczeń. Liczba wypłacnych świadczeń wynsi w rzdziale (śrdki pmcy spłecznej) zrealizwan wydatki w wyskści ,38 zł, tj. 99,2 % planu rczneg, w tym wydatki współfinanswane ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Wydatki w tym rzdziale związane z utrzymaniem Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pmcy spłecznej, ddatków mieszkaniwych, funduszu alimentacyjneg, świadczeń rdzinnych i wydatki dtyczące realizacji prjektu systemweg Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Brów, Przewrn i Strzelin współfinanswaneg ze śrdków eurpejskich w ramach POKL Od 1 stycznia 2010 rku w rzdziale tym wykazywane są również wydatki dtyczące utrzymania Placówki Wielfunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pcztwa 3. Dtacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy wynisła w 2011 rku ,00 zł. Dtacja rzwjwa na współfinanswanie prjektu: Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Brów, Przewrn i Strzelin wynisła ,90 zł. Wyknanie śrdków w wyskści ,10 zł przeznacznych na utrzymanie Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pmcy spłecznej przedstawia się następując: 1. Wydatki Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie ,63 zł 2. Wydatki Placówki Wielfunkcyjnej ,85 zł, 3. Wydatki Prgramu Systemweg POKL ,90 zł. Ad.1.Na kwtę ,33 zł składają się następujące wydatki GOPS-u: wypłata wynagrdzeń i ddatkweg wynagrdzenia rczneg dla pracwników, umów zlecenia z pchdnymi ,56 zł, zakup druków, pieczątek, książek nadawczych, śrdków czystści, artykułów biurwych, prenumerata czaspism, papier kser, zakup serwerów i drbneg sprzętu kmputerweg ,48 zł, uregulwanie należnści za energię ,00 zł, badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za dzież 5.368,31 zł, pzstałe usługi mnitring, prt, płaty pcztwe, prwizje bankwe, knserwacja i naprawa ksera ,06 zł, Zakup usług internetwych 1.916,98 zł, płaty za usługi telekmunikacyjne stacjnarne 4.240,71 zł, regulwanie należnści za czynsz i media ,72 zł, przejazdy służbwe pracwników 2.673,82 zł, płaty z tytułu ubezpieczenia majątku 893,67 zł, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,00 zł, szklenia pracwników 3.730,32 zł. Ad.2. Na kwtę ,85 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielfunkcyjnej: wynagrdzenia, ddatkwe wynagrdzenie rczne pracwników z pchdnymi, umwa zlecenia ,12 zł, zakup śrdków czystści 491,52 zł, zakup energii, wdy i gazu 2.588,00 zł, badania kreswe pracwników 164,00 zł, usługi telekmunikacyjne 747,29 zł, płata za czynsz i media 5.210,21 zł, pzstałe usługi: kntrle sanitarne, deratyzacja, serwis AGD 542,71 zł. 19

20 W Placówce Wielfunkcyjnej świadczne są usługi w pstaci psiłków dla sób, rdzin, które własnym staraniem nie mgą g sbie przygtwać. Prężnie działa Klub Senira. Organizwane są różne sptkania np. z kazji Dnia Senira, Dnia Babci itp. Ad.3.wydatki współfinanswane ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg na realizację w partnerstwie z gminami Brów, Przewrn, Strzelin prjektu Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Brów, Przewrn i Strzelin wynisły w ubiegłym rku ,90 zł. Kwta ta zstała przeznaczna na: wypłatę wynagrdzenia pracwników, ddatkweg wynagrdzenia rczneg, wypłata z tytułów umów-zleceń raz pchdne d nich ,59 zł, zakup materiałów i wypsażenia ,44 zł, badania kreswe pracwników - 50,00 zł, pzstałe usługi: szklenia, treningi umiejętnści ,87 zł. w rzdziale (usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze), wydatkwan śrdki w wyskści ,78 zł, tj.99,5 % planu rczneg, w tym: na zadania zlecne na specjalistyczne usługi piekuńcze ,50 zł, na zadania własne ,28 zł. W rku 2011 z pmcy w pstaci specjalistycznych usług piekuńczych w ramach zadań zlecnych krzystał 6 sób, a liczba przepracwanych gdzin przez specjalistów wynsi gdziny. Pmcą były bjęte dzieci autystyczne. Wydatki na tę frmę pmcy wynszą zł. Kwta ta zstała wykrzystana na umwy zlecenia ze specjalistami. Dchdy związane z dpłatnścią za usługi specjalistyczne wynisły 2.625,01 zł. W ramach zadań własnych z pmcy w pstaci usług piekuńczych krzystał 85 sób, a liczba przepracwanych gdzin przez piekunki dmwe wynisła gdzin. Kwta ,28 zł zstała wykrzystana na: wypłatę wynagrdzeń dla pracwników, ddatkweg wynagrdzenia rczneg, wypłata umów zlecenia i pchdnych d wynagrdzeń ,40 zł, wypłata ekwiwalentu za dzież ,08 zł, zakup artykułów biurwych, śrdków czystści ,00 zł, zakup energii, wdy, gazu, czynsz, media 4.027,00 zł, pzstałe usługi raz usługi telekmunikacyjne ,00 zł, zakup usług zdrwtnych - 659,00 zł, pdróże służbwe 2.374,80 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,00 zł. Dchdy gminy z tytułu dpłatnści za usługi piekuńcze wynisły w 2011 rku ,66 zł. w rzdziale (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę ,00 zł, tj.100,00% planu rczneg, która zstała przeznaczna na: dżywianie - śrdki własne gminy ,00 zł, dżywianie - śrdki z dtacji ,00 zł, ddatki d świadczeń pielęgnacyjnych ,00 zł. Na realizację prgramu wielletnieg Pmc państwa w zakresie dżywiania trzyman dtację w kwcie ,00 zł. W ramach Prgramu pmcą był bjętych 620 sób. Z pmcy w pstaci biadów skrzystał 578 sób, a 42 rdziny trzymały pmc w pstaci zasiłków celwych na zakup żywnści na łączną kwtę ,00 zł, wydatki na zakup biadów wynisły ,00 zł. Ogółem na prgram wydatkwan ,00 zł. Zgdnie z Rzprządzeniem Rady Ministrów z dnia rku w sprawie szczegółwych warunków realizacji rządweg prgramu wspierania sób pbierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Strzelinie przyznał pmc w kresie d r. d r. dla 99 sób na łączną kwtę zł. Ogółem ze świadczeń pmcy skrzystał 830 rdziny, w tym na wsi 195 rdzin. Liczba sób, którym decyzją przyznan świadczenia w rku 2011 wynsiła 1 283, a liczba sób w rdzinach Pwdami przyznania pmcy był: bezdmnść - 7 sób, ptrzeba chrny macierzyństwa - 16 rdzin, bezrbcie rdzin, długtrwała ciężka chrba rdzin, bezradnść w sprawach piekuńcz- 20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2014 w kwcie 73.741.263,00 zł zstał wyknany w kwcie 71.560.813,85 zł, t jest w 97,0% w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 11.127.755,73 zł,

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2014

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2014 Rzdzia Rdzaj Jednstka rganizacyjna/ wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe 851 Oświata i wychwanie 85195 2010 Pzstaa dziaalnść 4210 Zakup materiaów i wypsażenia 400,00 0,00 Zakup artykuów biurwych 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia we iu ul. Oleśnicka 4 50-320 tel. 601 08 98 08 lub 795 98 98 08 e-mail:wrclaw@chsch.rg.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł

2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł Stwarzyszenie Kbiet Ziemi Łęczyckiej 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 tel.(024) 3881451 NIP 507.00-10.041 REGON 473265077 Sprawzdanie merytryczne z działalnści STOWARZYSZENIA KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ za 2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bjs/przetargi/ Nwa Dęba: Dwóz uczniów d szkół pdstawwych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

***************************************************************************

*************************************************************************** *************************************************************************** REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI SPÓŁDZIELNI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI ***************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stja.rg.pl Wrcław: Świadczenie usług transprtwych - regularneg przewzu specjalneg sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku 6 J J)iL^ Naczel renta Infrmacja pracy Prezydenta Miasta w kresie d 26 marca 2015 rku W mawianym kresie dbył się 7 psiedzeń kierwnictwa miasta. Łącznie prezydent wydał 98 zarządzeń wyknawczych raz 5 zarządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prt.gdynia.pl Gdynia: Budwa placu ładunków maswych sypkich na terenie p rzbiórce magazynu nr 22 nr

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641. Drzewica: Remnt budynku przedszkla samrządweg w Drzewicy w celu dstswania d aktualnych przepisów p.pż. Numer głszenia: 236070-2015; data zamieszczenia: 10.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na:

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na: Radm, dnia 16.01.2015 r. Nr sprawy PN/1/SZS/2015 Szklny Związek Sprtwy w Radmiu 26-600 Radm, ul. Młynarska 17 głasza przetarg niegraniczny na,,dwóz dzieci i młdzieży na pływalnie raz zawdy sprtwe Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrwa.4bip.pl Jeżów: Dstawa samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) 2. Numer telefnu kntaktweg Załącznik Nr 2 d uchwały Nr XXX/937/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 grudnia 2009r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo