Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008"

Transkrypt

1 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie ,00 zł zstał wyknany w kwcie ,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści ,93 zł, które stanwią 30,58 % wydatków gółem i wydatki bieżące w wyskści ,84 zł, stanwiące 69,42% wydatków. Wydatki bieżące, zgdnie z uchwałą budżetwą, bejmwały w szczególnści: 1. wydatki jednstek budżetwych zrealizwane w wyskści ,84 zł, które stanwiły 69,42 % wydatków gółem, wyknane zstały w 98,0% planu, w tym: wydatki na wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń stanwiły 32,08% wydatków gółem, wypłacne zstały w wyskści ,53 zł, tj. 99,4 % planu, 2. dtacje na zadania bieżące stanwiły 5,39% wydatków gółem, wypłacne były w wyskści ,88, tj.95,8% planu, 3. świadczenia na rzecz sób fizycznych stanwiły 12,35 % wydatków gółem i wypłacne zstały w wyskści ,57 zł, tj. 98,9% planu, 4. wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków zrealizwane w wyskści ,27zł stanwiły 0,50 % gółu wydatków, wyknane zstały w 85,2% planu, 5. na bsługę długu pniesin wydatki w kwcie ,01 zł,tj.99,3 % planu, które w stsunku d wydatków gółem wynszą 1,8%, Wydatki majątkwe bejmwały: 1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych stanwiły 25,06% wydatków gółem i zstały pniesine w wyskści ,93 zł, tj. 91,5% planu, 2. wydatki na uzupełnienie wkładów d spółek prawa handlweg stanwiły 5,53% wydatków gółem i zstały wyknane w wyskści zł, tj.100,0% planu. Analiza wydatków budżetwych wg pszczególnych działów wskazuje, że dminują wydatki związane z światą, w kresie sprawzdawczym łącznie wydatkwan śrdki w wyskści ,61 zł, c stanwił 29,13 % gółu wydatków. Wydatki światwe bejmują dwa działy: 801 Oświata i wychwanie w wyskści ,36 zł, c stanwił 28,2 % gółu wydatków i w dziale 854 Edukacyjna pieka wychwawcza kwta ,25 zł, tj. 0,93% gółu wydatków. W następnej klejnści, c d wyskści wydatków, znajduje się dział 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska z kwtą ,91 zł, tj. 19,31 % gółu wydatków, ptem dział 852 Pmc spłeczna z kwtą ,77 zł, tj. 15,13 % gółu wydatków, dział Turystyka z kwta wydatków w wyskści ,43 zł, tj.9,62 % gółu wydatków, dział Administracja publiczna z kwtą wydatków ,77 zł, tj. 7,35 % gółu wydatków. Wyżej wymienine działy zrealizwały łącznie ,49 zł, tj.80,53 % gółu wydatków zrealizwanych w kresie sprawzdawczym z budżetu gminy Strzelin. Najniższe wydatki w stsunku d gółu wydatków zrealizwanych w 2011 rku występwały w dziale 752 Obrna nardwa w kwcie 400,00 zł, w dziale Urzędy Naczelnych Organów władzy państwwej w kwcie ,00 zł, tj. 0,06% wydatków, w dziale 710 Działalnść usługwa w kwcie ,81 zł, tj. 0,12 % gółu wydatków, w dziale 756-Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek nie psiadających sbwści prawnej raz wydatki z nimi związane w kwcie ,66 zł, tj. 0,14% gółu wydatków. Szczegółwe dane liczbwe w zakresie zrealizwanych wydatków ujęt w tabeli Realizacja wydatków budżetwych. W kresie sprawzdawczym wydatki z budżetu gminy Strzelin realizwan w zakresach i wielkściach wynikających z planu rczneg, a w tych pzycjach, gdzie wyknanie wydatków był niższe, pdan przyczyny teg stanu. Wydatki realizwan zgdnie z bwiązującą ustawą zamówieniach publicznych i bejmwały ne następujące kwty i zakres rzeczwy: Dział 010 Rlnictw i łwiectw Na realizację zadań w tym dziale wydatkwan kwtę ,09 zł, stanwiącą 96,6% planwanych wydatków. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (meliracje wdne) wydatkwan łącznie kwtę ,07 zł, z teg na: 1

2 2 - knserwację rwu znaczneg działką nr 7 AM 7 stanwiącą własnść gminy, płżną w mieście wydatkwan ,14 zł, z czeg trzyman dtację z Urzędu Marszałkwskieg w wyskści ,22 zł, śrdki własne na w/w zadania wynsiły 7.036,92 zł), - dfinanswanie Strzelińskiej Spółki Wdnej w wyskści zł, które przeznaczn na knserwację rwów w brębie Białeg Kściła, Gębic, Strzegwa, Dębnik i Gęsińca łącznej długści 2514 mb, - wydatki w wyskści 6.694,35 przeznaczn na: wykpanie studni chłnnych we wsi Szczawin, demntaż i mntaż dwóch łat wdwskazwych na zbirnikach retencyjnych Biały Kściół w brębie gedezyjnym Gębczyce, czyszczenie zbieracza drenarskieg d studzienki d rwu we wsi Brżec stanwiąceg własnść gminy, - przedsięwzięcia realizwane w ramach funduszu słeckieg w wyskści ,58 zł. Zakres rzeczwy wydatków zstał pisany w sprawzdaniu z realizacji Funduszu Słeckieg w 2011 rku. W rzdziale (izby rlnicze) wydatkwan kwtę ,95 zł, która zstała przekazana jak składka należna Dlnśląskiej Izbie Rlniczej we Wrcławiu. Wyskść składki wynsi 2% d zrealizwaneg pdatku rlneg. W rzdziale (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę ,07 zł, którą przeznaczn na: zwrt pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napędweg wykrzystywaneg d prdukcji rlnej przez prducentów rlnych raz pkrycie ksztów pstępwania przy zwrcie teg pdatku, pniesinych przez gminę. Dział 600 Transprt i łącznść W dziale tym wydatkwan łącznie ,54 zł, tj. 97,02 % planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (drgi publiczne pwiatwe) pniesine wydatki inwestycyjne w kwcie zł stanwiące 99,1 % planu rczneg przeznaczne były na pmc finanswą dla Starstwa Pwiatweg na realizację zadań : Przebudwa ulicy Okulickieg w Strzelinie zł i Budwa chdnika w miejscwści Karszów w ciągu drgi pwiatwej zł. W rzdziale (drgi publiczne gminne) pniesine wydatki w ,54 zł stanwiące 95,4 % planu rczneg przeznaczne były na : wydatki bieżące ,03 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg ,99 zł raz kwtę ,04 zł niżej wymienine zadania: 1. Oznakwanie pinwe i pzime dróg na terenie gminy Strzelin wyknywan w ramach dwuletniej umwy z firmą Restal z Opla raz w ramach nwej umwy z firmą Zakład Reklamwy Znaki pl z Otmuchwa, wyłniną w drdze przetargu niegraniczneg. Wprwadzn nwe rganizacje ruchu przy ul. Kściuszki, Pcztwej, Blka I Świdnickieg, Sikrskieg, Rybnej, Plnej raz Ppiełuszki. Uzupełnin, wymienin bądź naprawin zniszczne znaki drgwe na terenie Strzelina (między innymi przy ul. G. Rweckieg, Grunwaldzkiej, Klejwej, Grahama Bella, Ogrdwej, Słwackieg, Chrbreg, Okulickieg, Brzegwej, Knpnickiej, Orzeszkwej) raz w Gęsińcu, Dbrgszczy, Kurpatniku, Gębicach, Gścięcicach Górnych raz Biedrzychwie. Dwa razy w rku wyknan malwanie pzime na terenie miasta ( m 2 ). Zamntwan urządzenia bezpieczeństwa ruchu drgweg, takie jak: słupki zabezpieczające w Kurpatniku, balustrada w Karszówku, bariera parkingwa w Strzelinie raz przeprwadzn remnt prgów zwalniających przy ul. Grta Rweckieg, św. Jana, Brzegwej raz w Gęsińcu. Pnadt wyknan znakwanie talet publicznych, targwiska miejskieg i GOPS-u raz tymczaswe znakwanie na imprezę Lat ze Strzelcem, Święt Michała i Dżynki w Karszwie. 2. Zimwe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin Zadanie t był wyknywane w kresie d d raz d d przez firmę Kmus ze Strzelina, wyłniną na drdze przetargu niegraniczneg. W ramach zadania wyknywane był dśnieżanie i psypywanie materiałami uszrstniającymi dróg, ulic raz chdników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. Prace wyknywane były wg wskazań zlecenidawcy tj. Gminy Strzelin w zależnści d ptrzeb i panujących warunków atmsferycznych. 3. Remnty cząstkwe nawierzchni niebitumicznych.

3 Prace te wyknywane były w ramach umwy z firmą Kmus ze Strzelina, wyłniną na drdze przetargu niegraniczneg. Na terenie miasta Strzelin wyknan naprawę nawierzchni tłuczniwej ulicy Krzywusteg (780m 2 ), remnty nawierzchni z kstki kamiennej w ulicach Pdwale, Mickiewicza, Pcztwej (łącznie 35,5m 2 ) raz utwardzenie wjazdu d Gimnazjum przy Placu 1 Maja (nawierzchnia z kstki betnwej 70 m 2 ). Na terenie Gminy Strzelin wyknan wysepkę segregacyjną w drdze gminnej w Krzepicach, dwdnienie i schdy d placu zabaw w Gścięcicach (71 m), utwardzenie drgi gminnej w Białym Kściele (480 m 2 ) raz remnty dróg gminnych w miejscwści Biedrzychów (15 m 2 ), Brżec (130 m 2 ) raz Górzec (755 m 2 ). 4. Remnty cząstkwe nawierzchni bitumicznych. Remnty te były wyknywane w ramach umwy z firmą DUDGRA Remnty Dróg z Wrcławia, wyłniną na drdze przetargu niegraniczneg. Na terenie miasta Strzelin wyknan remnty dróg masą bitumiczną łącznie 1488 m 2 (ulice Ogrdwa, Słwackieg, Skawińska, Łkietka, Grta-Rweckieg, Okulickieg, Knpnickiej, Brzegwa, Pułaskieg, Leśna, Plna, Słneczna, Zawadzkieg, parking przy ul. Wjska Plskieg, Kpernika, Prusa, Orzeszkwej, Kwiatkwskieg, Grunwaldzka, Św. Jana, Michała Archaniła i Ppiełuszki). Pnadt wyknan naprawy Katscherem (emulsją i grysami) łącznie 82,5 Mg. Zadanie t bjęł ulice: Grta Rweckieg, Słwackieg, Okulickieg, Brzegwą, Pułaskieg, Łkietka, Królwej Jadwigi, Zielną i Zawadzkieg w Strzelinie raz drgi gminne w Kurpatniku (Kaczerki), Dbrgszczy, Muchwcu, Gęsińcu raz na trasie Kazanów-Dankwice. 5. Remnty biektów mstwych i przepustów. W 2011 rku czyszczn przepust (dł.16,0m) i rów (dł.169m) w Pęczu raz rów w Szczawinie (dł.288 m), dmuln rów przy drdze gminnej w Strzelinie (dł. 250m, dz. nr 30 AM30), wyremntwan przepust przy drdze gminnej w Kurpatniku (dł. 6m, dz. nr 199 AM1). Pnadt naprawin dwa msty przy drgach gminnych w Kurpatniku (dz. nr 117 i 142 raz 160 AM1) raz dwie pręcze mstwe w Szczdrwicach. 6. Utrzymanie kanalizacji deszczwej. W 2011 rku wyknan dwdnienie parkingu przy ulicy Wjska Plskieg (55m kanalizacji raz 5 studzienek), studzienkę deszczwą w ul. Mickiewicza w Strzelinie raz 2 studzienki i kanalizację deszczwą w miejscwści Karszów. Pnadt naprawin studzienki i przykanaliki w ulicach Ogrdwej i Michałkiewicza w Strzelinie raz ulicy Turkuswej w Szczawinie 3 szt. Dknan czyszczenia 398 studzienek kanalizacji deszczwej ulic w Strzelinie. Przeprwadzn również remnt klektra kanalizacji deszczwej średnicy 600 mm raz 400 mm d ulicy Michałkiewicza d Oławki - łącznie 106m. 7. Utrzymanie zieleni w pasach drgwych. W 2011 rku wycięt chre drzewa przy ulicach: Piłsudskieg (4szt.) Klejwej (4szt.) Sienkiewicza (1szt.), Dubis (1szt.), Staszica (2szt.), Młynarskiej (3szt.), Pdwale (1szt.), Brzegwej (3szt.). Mickiewicza (3szt.), Blka I Świdnickieg (3szt.) raz na terenie Parku Jrdanwskieg (7szt.) i Parku Staszica (10szt.) w Strzelinie. W pasie dróg gminnych wycięt chre drzewa w Dbrgszczy (1szt.), Gścięcicach (3szt.) raz Skrszwicach (1szt.). Wyknan zabiegi pielęgnacyjne drzew przy ul. Blka I Świdnickieg, Sienkiewicz i G. Bella w Strzelinie (łącznie 9 szt.) raz w miejscwści Strzegów (20 szt.); cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Gęsińcu (przystanek autbuswy) raz przy ul. Wichrwej w Strzelinie. Pnadt przeprwadzn wycięcia zakrzewień w celu uzyskania skrajni drgwej przy ul. Myśliwskiej raz usunięt psusz z drzew przy ul. Akacjwej w Gęsińcu. 8. Usługi sprzętwe. W ramach umwy z firmą Kmus ze Strzelina, Gmina wynajęła ładwarkę w celu wyknania wjazdu w Białym Kściele raz spycharki w celu wyknania wjazdu w Dębnikach. 9. Kszenie pbczy dróg. 3

4 W rku 2011 przeprwadzn dwa kszenia pbczy dróg gminnych łącznie k m 2. Pwyższe prace były wyknywane przez firmę Wyknawstw Rbót Drgwych Mieczysław Kstek z Ligty Wielkiej. 10. Wyknanie dwdnienia drgi gminnej w Dankwicach. W ramach teg zadanie ułżn 70 m krytek ścieków drgwych, ufrmwan i wzmcnin 120 m 3 skarpy, przeprwadzn ścinkę 42 m 3 pbcza, czyszczn i wyprfilwan 60 m rwu raz wzmcnin gesiatką 80 m 2 skarpy. Pwyższe zadanie wyknała firma Kmus ze Strzelina. 11. Prfilwanie dróg śródplnych na terenie Gminy Strzelin. Prfilwanie dróg śródplnych plegał na wyrównaniu, utwardzeniu i częściwym dwdnieniu nieutwardznych dróg śródplnych. Pwyższe prace przeprwadzn w ramach umwy z firmą Kmus ze Strzelina, wyłniną w drdze przetargu niegraniczneg. Wyknan prfilwanie dróg śródplnych w Brżcu ( m2), Karszówku (893 m2), Trześni (1 748 m2), Kurpatniku Kaczerki (2 193 m2) raz Gścięcicach Średnich w kierunku Gścięcic Górnych ( 818 m2). 12. Remnty wiat i przystanków autbuswych. Wyknan przeniesienie przystanku z ul. Wjska Plskieg na pl. Pkju. W ramach teg zadania zakupin wiatę w firmie BIN z Aleksandrwa Kujawskieg raz utwardzn nawierzchnię pd nwy przystanek. Pnadt wyremntwan i przeniesin w nwe miejsce przystanek przy ul. Brzegwej raz przeprwadzn remnt wiaty przystankwej przy ul. Wjska Plskieg. Wydatki w ramach Funduszu Słeckieg Gminy Strzelin zrealizwan w kwcie ,99 zł. Zakres rzeczwy wydatków zstał pisany w sprawzdaniu z realizacji Funduszu Słeckieg w 2011 rku. Wydatki majątkwe zstały zrealizwane w wyskści ,51 zł, w tym na: 1. przebudwę ul. Górniczej w Strzelinie etap I ,23 zł, 2. przebudwę ul J. Piłsudskieg w Strzelinie ,66 zł, 3. zwrt części dfinanswania przyznaneg na realizacje prjektu Przebudwa ciągów kmunikacyjnych prwadzących d Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eknmicznej pdstrefa Strzelin ra strefy aktywnści gspdarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie 4.020,62 zł. Dział 630 Turystyka Zaplanwane w tym dziale wydatki zstały zrealizwane w kwcie ,43 zł, tj. w 99,0% planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (zadania w zakresie upwszechniania turystyki) w pniesinych wydatkach w wyskści ,50 zł, stanwiących 72,8%planu wydatkwan na płacenie składki na rzecz Eureginu Glacensis.. W rzdziale (pzstała działalnść) pniesin wydatki w wyskści ,93 zł, które stanwiły 99,0% planu rczneg na: - budwę krytej pływalni w Strzelinie ,93 zł, zadanie zstał zakńczne, - dkapitalizwanie spółki pełniącej bwiązki peratra krytej pływalni zł. Dział Gspdarka mieszkaniwa Na wyknanie zadań w tym dziale wydatkwan kwtę ,95 zł, stanwiącą 98,8% planwanych wydatków, które realizwane były w następujących rzdziałach: W rzdziale 70001(zakłady gspdarki mieszkaniwej) d dnia 30 czerwca 2011 r. pniesin wydatki w wyskści ,00 zł, tj.100 % planu rczneg związane z działalnścią Administrację Budynków i Lkali. W rzdziale (gspdarka gruntami i nieruchmściami) wydatkwan śrdki finanswe w kwcie ,95 zł tj. 97,1 % planu rczneg w tym na wydatki bieżące ,32 zł, tj. 97,4% planu rczneg, a na wydatki majątkwe ,63 zł, tj.96,8%. Wydatki bieżące dtyczyły: 4

5 5 Opłaty: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwlnicy i w Gścięcicach, płata za wdę ,33 zł wyknanie peratów szacunkwych d przekształcenia użytkwania wieczysteg, sprzedaży działek budwlanych, lkali mieszkalnych i d naliczenia rent planistycznych ,76 zł, płaty za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulwanie stanu prawneg, płaty za wpis hiptek d KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, płaty aktów ntarialnych, map d celów pinidawczych ,71 zł, pdziały nieruchmści gminnych na terenie wiejskim gminy, pdziały działek d regulacji stanu prawneg nieruchmści gminnych, kazania granic gminnych dróg śródplnych raz działek przeznacznych d sprzedaży (Gębczyce), kazywanie granic sprzedanych nieruchmści raz wyknywanie map d celów prjektwych, kazania granic sprzedanych nieruchmści raz wyknywanie map d celów prjektwych ,70 zł, płaty za głszenia praswe ,31 zł, perat numeracji prządkwej w miejscwści Kurpatnik ,14 zł, płaty za wieczyste użytkwanie 4 969,54 zł, kszty pstępwania sądweg 6.500,00 zł, płat na rzecz Starstwa Pwiatweg z tytułu zmian decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rlnych z prdukcji rlniczej w Kazanwie 2.622,83 zł, dszkdwania za działki przejęte pd drgi, zgdnie z miejscwym planem zagspdarwania przestrzenneg, wypłacn 11 dszkdwań, nabycie działki w ramach pierwkupu ,00 zł. Wydatki majątkwe w wyskści ,63 zł przeznaczn na niżej wymienine zadania: 1. rzbudwę istniejących systemów sieci wd kan. na terenie miasta i gminy Strzelin ,80 zł, 2. budwę sieci wdciągwej w Gęsińcu ul. Orzechwa i ul. Ssnwa ,69 zł, 3. zakup gruntów na pwiększenie mienia gminy ,14 zł. Dział 710 Działalnść usługwa Na realizację zadań w tym dziale wydatkwan ,81 zł, która stanwiła 99,3% planu rczneg. Zadania realizwan w rzdziałach: W rzdziale (plany zagspdarwania przestrzenneg) wydatkwan kwtę ,81 zł, tj. 99,3% planu rczneg, które przeznaczn na: decyzje warunkach zabudwy, pdkłady gedezyjne, głszenia praswe raz pracwanie miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg dla miejscwści: Strzelin - Osiedle Parkwe II, część miejscwści: Kurpatnik, Gścięcice, Gęsiniec, Trześnia, Dębniki, Krzepice, Strzelin, Zbirnik Przeciwpwdziwy Nieszkwice. W rzdziale (cmentarze) wydatkwan kwtę 800,00 zł na utrzymanie grbów wjennych w miejscwści Karszów. Zadanie t jest realizwane na pdstawie przumienia zawarteg z Wjewdą Dlnśląskim. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki na funkcjnwanie administracji w rku sprawzdawczym wynisły ,77 zł, c stanwił 98,9 % planu rczneg, na wydatki bieżące. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (urzędy wjewódzkie) na realizację zadań zlecnych gminie z zakresu administracji rządwej wydatkwan kwtę ,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrdzenia i pchdne pracwników realizujących te zadania. W rzdziale (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Kmisji wydatkwan kwtę ,91 zł, tj. 98,9% planu, z teg na: wypłatę diet dla radnych ,06 zł, zakup materiałów i wypsażenia 4.643,66 zł, zakup publikacji 79,00 zł, zakup usług pzstałych 4.422,19 zł. W rzdziale (urzędy gmin) na bieżące funkcjnwanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkwan kwtę ,76 zł. Kwtę pwyższą przeznaczn na:

6 ekwiwalent pieniężny ekwiwalent za pranie, dpłatę d kularów zł, wypłatę wynagrdzeń sbwych, wynagrdzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszwych, ddatkweg wynagrdzenia rczneg, dpraw emerytalnych razem z pchdnymi d pwyższych wypłat łącznie ,65 zł, zakup artykułów biurwych, papierniczych, uzupełnienie wypsażenia, prenumerata prasy i czaspism, druków, artykułów spżywczych d sekretariatu, materiałów eksplatacyjnych raz części zamiennych d sprzętu kmputerweg i małej pligrafii, kwiatów i wiązanek klicznściwych, śrdków czystści, materiałów d remntu, wypsażenie ,20 zł, zakup pmcy dydaktycznych i książek 3.276,88 zł, zakup energii elektrycznej, wdy i gazu d grzewania pmieszczeń w budynku Urzędu ,15 zł, zakup usług remntwych: ,12 zł. W ramach tej kwty wyknan: - remnt pmieszczeń Urzedu Miasta i Gminy w Strzelinie, bejmujący malwanie ścian i sufitów, wymianę drzwi, płżenie wykładziny PCV, - wymienin zniszczne wertykale pinwe, - naprawin kserkpiarkę, - wyknan remnt pkrycia śrdkwej części dachu wraz z ciepleniem na budynku Urzędu, - utwardzn kstka kamienną teren przed budynkiem d strny ul. Ząbkwickiej. usługi medyczne - badanie pracwników 4.259,34 zł, usługi pcztwe, przeglądanie i naprawa gaśnic, prawa dkumentów, wyknanie pieczątek, płata sądwa, płata bankwa, usługi prawnicze, utrzymanie czystści i prządku w budynku Urzędu, mnitrwanie biektu Urzędu, usługi kmunalne, dzór techniczny budynku, dzór alarmu, płaty RTV, bsługa BHP ,53 zł, płaty za usługi internetwe ,20 zł, płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych telefnii kmórkwej ,63 zł, płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych telefnii stacjnarnej ,22 zł, tłumaczenia 41,82 zł, pdróże służbwe, delegacje ,46 zł, pdróże służbwe zagraniczne 6.037,28 zł, różne płaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 9.496,83 zł, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,68 zł, szklenia pracwników Urzędu Miasta i Gminy ,77 zł. W rzdziale (spis pwszechny i inne) na przeprwadzenie prac związanych ze spisem pwszechnym wydatkwan w kresie sprawzdawczym ,12 zł, W rzdziale (prmcja jednstek samrządu terytrialneg) wydatkwan w rku ,68 zł. Śrdki w tym rzdziale wydatkwan na: Zakup materiałów i wypsażenia wykrzystan ,80 zł, które przeznaczn m.in. na zakup nagród w knkursach i turniejach bjętych patrnatem burmistrza. Na ptrzeby knkursów zrganizwanych przez placówki edukacyjne, których rganem prwadzącym jest Gmina Strzelin zakupin nagrdy dla uczestników: Międzyszklneg Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych Pinki, Knkursu Wiedzy Unii Eurpejskiej, Knkursu Pisenki Obcjęzycznej, szklnych knkursów: recytatrskich, plnistycznych, rtgraficznych i matematycznych. Ze śrdków teg rzdziału sfinanswan też zakup: pucharu dla najlepszeg hdwcy głębi i nagród dla laureatów takich knkursów i turniejów jak: Knkurs na Najładniej Oświetlną Psesję, Na Nazwę Krytej Pływalni w Strzelinie, Turniej Puchar Burmistrza w Pr Evlutin Sccer, Turniej Wędkarski zrganizwany przez Kł PZW w Strzelinie, Turniej Tańca Sprtweg Puchar Ziemi Strzelińskiej, Turniej Mikłajkwy w Aquaparku Granit, Vademecum Prewencyjne, Z prewencją na ty raz Turniej Strzelectwa Myśliwskieg. Ze śrdków rzdziału sfinanswan również zakup nagród i pucharów na turnieje piłkarskie puchar burmistrza zrganizwane z kazji Dnia Dziecka i twarcia kmpleksu Mje Bisk Orlik 2012, statuetek dla reprezentacji piłkarskiej gminy 6

7 uczestniczącej w krajwych rzgrywkach Orlik 2012 raz dla najlepszych zawdników sekcji teniswej UKS Granit. Pnadt ze śrdków tych sfinanswan także zakup: suplementów i dżywek dla strzelińskieg ciężarwca, dtwarzacza DVD dla PSP nr 5 z kazji jubileuszu placówki, strjów piłkarskich dla klubu Strzelec Strzelin, sprzętu wspinaczkweg dla Fundacji Święteg Huberta, prduktów żywnściwych ptrzebnych d rganizacji Dnia Dawcy Szpiku Kstneg, piłek przekazanych Burmistrzwi Miasta i Gminy Wiązów w trakcie urczysteg twarcia kmpleksu bisk w Wiązwie, piłek sków i batników dla uczestników plsk-niemieckiej wymiany międzyszklnej, albumów dla człnków delegacji partnerskieg miasta Straelen, zdbnych szklanych waznów, materiałów szklnych i prezentów na Dzień Dziecka dla siercnej rdziny z Nwlesia, słdyczy na twarcie kmpleksu bisk sprtwych Orlik i gminne stanwisk prmcyjne zrganizwane pdczas Jarmarku Prduktu Lkalneg, a także artykułów spżywczych i upminków na ptrzeby rganizacji Dnia Dziecka w Biedrzychwie. Wynagrdzenie bezsbwe wykrzystan zł, które przeznaczn na sfinanswanie bsługi dźwiękwej dżynek w Szczawinie raz prmcję gminy Strzelin na sprtwych zawdach pływackich Zakup usług pzstałych wykrzystan ,42 zł, które zstały przeznaczne na: - publikację: głszeń, życzeń klicznściwych i kndlencji w Expressie Strzelińskim, Słwie Reginu Strzelińskieg raz sptów prmcyjnych w Telewizji Strzelin - publikację prmcyjnych prezentacji gminy w: reginalnym miesięczniku Wrcławianin, Infrmatrze Samrządwym Dlneg Śląska, Magazynie VIP, Magazynie - Dlnśląskie Firmy i Inwestycje 2011 i katalgu reklamwym wydanym na Międzynardwe Targi Turystyczne w Berlinie. - dfinanswanie ksztów audycji Studi Wschód w TVP Wrcław - prmcję miasta i gminy pprzez występy sprtwców - dfinanswanie udziału strzelińskieg ciężarwca Mirsława Życzkwskieg krajwych i międzynardwych zawdach sprtwych, - sfinanswanie usługi gastrnmicznej dla: uczestników sptkania integracyjneg strzelińskieg stwarzyszenia Plskieg Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów raz uczestników festynu Pla Nadziei. - wyknanie ltniczych zdjęć miasta i gminy raz prmcyjnych: smyczy reklamwych, treb papierwych, kubków, pdstawek, balnów, kszulek i długpisów - zakup nagród dla uczestników Knkursu Mitlgiczneg, biletów d kina dla wychwanków Rdzinneg Dmu Dziecka nr 1 w Strzelinie. - wyknanie czterech gminnych banerów prmcyjnych - wyknanie flderu prmcyjneg gminy Strzelin i kartek świątecznych - wyknanie metalwej tuby, którą umieszczn w kpule wieży ratuszwej - sfinanswanie ksztów zabezpieczenia imprezy I Dlnśląskiej Gali Muzyki Dance i Disc Pl w Białym Kściele (zabezpieczenie medyczne i chrna) - sfinanswanie usług gastrnmicznych przygtwanych na święt miasta i twarcie kmpleksu Mje Bisk- Orlik 2012 przy PSP nr 4 w Strzelinie - sfinanswanie ksztów wynajęcia namitów prmcyjnych w ramach Jarmarku Prduktu Lkalneg współrganizwaneg przez gminę Strzelin. Usługi tłumaczenia 125,46 zł. Śrdki te wydatkwan na przygtwanie tłumaczenia w ramach prmcji gspdarczej gminy Strzelin W rzdziale (pzstała działalnść) wydatki bieżące wynisły ,30 zł, tj. 98,7 % planu rczneg. Kwtę pwyższą przeznaczn na: Wpłatę składek na rzecz związku gmin ,00 zł, na wydatki jednstek pmcniczych (diety słtysów i przewdniczących rad siedlwych) w wyskści ,30zł, składkę człnkwską na Stwarzyszenie Inicjatyw Spłeczn Gspdarczych w Strzelinie 6.600,00zł. 7

8 Dział 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, chrna prawa W dziale tym wydatkwan śrdki w kwcie ,00 zł, tj. 100% planu rczneg na finanswanie zadań zlecnych. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa) na aktualizację spisu wybrców 3.718,00 zł, W rzdziale (wybry d sejmu i senatu ), na przeprwadzenie wybrów wydatkwan ,00zł. W rzdziale (wybry d rad gmin, rad pwiatów i sejmików wjewództw, wybry wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) na przeprwadzenie wybrów d Rady Miasta wydatkwana zstała kwta w wyskści 3.699,00 zł. Dział 752 Obrna nardwa W dziale tym na zadania zlecne realizwane w rzdziale (pzstałe wydatki brnne wydatkwan kwtę 400 zł, na zakup materiałów biurwych na ptrzeby rejestracji i kwalifikacji wjskwej mężczyzn i kbiet rcznik 1992 i zakup tablicy infrmacyjnej na ptrzeby rejestracji i kwalifikacji wjskwej, stanwiącą 100% planu. Dział 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna p/pżarwa W dziale tym wydatkwan śrdki z budżetu Gminy w wyskści łącznej ,23 zł, tj. 97,8 % rczneg planu, przy czym na wydatki bieżące ,23 zł, tj. 97,6 % planu rczneg na wydatki majątkwe zł, tj. 100,0%. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale (Ochtnicze Straże Pżarne) wydatkwan śrdki z budżetu w łącznej wyskści ,29 zł, tj.97,3% rczneg planu, w tym z Funduszu Słeckieg 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,29 zł, tj.97,3% planu raz na wydatki majątkwe kwtę zł, tj.100 % planu. - Wydatki bieżące w wyskści ,29 zł przeznaczne były utrzymanie Ochtniczych Straży Pżarnych w Gminie, tj. na: płatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratwnicz-gaśniczych, w szkleniach rganizwanych przez PSP, bsługę centrum kmputerweg przy OSP w Nieszkwicach, wynagrdzenie dla knserwatra sprzętu pżarniczeg w remizach OSP Gminy Strzelin, zakup paliw, lejów, smarów, części zamiennych d 8 pjazdów pżarniczych, mtpmp, pił spalinwych, agregatów prądtwórczych i inneg sprzętu silnikweg, zakup umundurwania strażackieg, śrdków łącznści, sprzętu d nurkwania, zakup wypsażenia sbisteg strażaków w ramach prgramu BEZPIECZNY RATOWNIK, pału d remizy w Kurpatniku, wypsażenia d namitu ratwniczeg sekcji ratwnictwa wdneg OSP Nwlesie, zakup materiałów budwlanych d cieplenia remizy OSP Nieszkwice, zakup energii elektrycznej raz wdy d celów gaśniczych, usług remntwych remnty pjazdów pżarniczych raz pzstałeg sprzętu gaśniczeg, naprawa gumienia pjazdu pżarniczeg, przeglądy techniczne 8 pjazdów pżarniczych, knserwacja syren w selektywnym wywływaniu, płaty ubezpieczeniwe 8 pjazdów pżarniczych i dwóch przyczep, ubezpieczenie człnków OSP d nieszczęśliwych wypadków, szklenie kurswe pracwnika ds. chrny przeciwpżarwej, usługa internetwa w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkwicach.. Wydatki majątkwe w wyskści zł przeznaczn na: Zakup pntnu przystswaneg d graniczenia stref skażeń chemiczn-eklgicznych typu BRIG 450 dla OSP w Nwlesiu. W rzdziale (brna cywilna) wydatkwan śrdki w wyskści ,89 zł, tj. 91,7% rczneg planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczn kwtę ,89 zł, tj.83,4% planu, a na wydatki majątkwe ,00 zł, tj. 100,0% rczneg planu. Wydatki bieżące w kwcie ,89 zł, w tym kwta zł na realizację zadania zlecneg, zstała przeznaczna na: zakup kmputera będąceg na wypsażeniu Gminneg Centrum Zarządzania Kryzysweg, wymianę akumulatrów przy syrenach systemu alarmwania i strzegania miasta 8

9 Strzelin, zakup części zamiennych d agregatów prądtwórczych, materiałów budwlanych na remnt w pmieszczeniach brny cywilnej, naprawa syreny w Zesple Szkół w Ludwie Plskim, pdanie kmunikatu d prasy lkalnej zagrżeniu meterlgicznym, szklenie pracwnika ds. chrny ludnści. Wydatki majątkwe przeznaczn na: mntaż syreny elektrnicznej w systemie strzegania i alarmwania ludnści na biekcie kściła przy ul. Starmiejskiej w Strzelinie zł. W rzdziale (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkwan z budżetu śrdki w wyskści ,74 zł, tj. 98,9% rczneg planu, które przeznaczn na: wypłatę ekwiwalentu pieniężneg na zakup umundurwania dla nwzatrudninych strażników i uzupełnienie bieżące umundurwania 6 strażników 7.116,19 zł, wynagrdzeń sbwych, ddatkweg wynagrdzenia rczneg raz pchdnych d wynagrdzeń ,13 zł, zakup paliwa i innych artykułów eksplatacyjnych d samchdu, zakup jednej radistacji samchdwej, zakup urządzeń technicznych strzegawczych raz blkujących w ruchu drgwym, zakup wypsażenia techniczneg dla nwzatrudninych strażników, wydatki rzeczwe związane z bsługą mnitringu miejskieg ,97 zł, usługi pzstałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie pn, mycie i dkurzanie pjazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłwej pracy mnitringu 9.729,77 zł, usługi telefnii kmórkwej, usługi abnamentwe raz płaty za rzmwy 9.422,32 zł, usługi telefnii stacjnarnej ,33 zł, składki za ubezpieczenie samchdu służbweg (AC.NW i OC) 1.462,80 zł,, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,23 zł. W rzdziale (usuwanie skutków klęsk żywiłwych ) wydatkwan śrdki w wyskści ,31zł, tj. 82,6% planu rczneg zł, które przeznaczn na: ekwiwalent dla człnków OSP uczestniczących w działaniach ratwnicz-gaśniczych mających znamina klęski żywiłwej, zakup stacji pgdwej d Gminneg Centrum Zarządzania Kryzysweg, części zamiennych d piły spalinwej, ksy będącej na wypsażeniu magazynu, wrków d piasku, materiałów budwlanych, śrdków d likwidacji skażeń, głszenia w lkalnych mediach w związku z silnymi padami śniegu i silnym mrzem, znakwanie lądwiska dla śmigłwców sanitarnych przy ul. Ogrdwej w Strzelinie, szklenie człnków OSP z ratwnictwa medyczneg, przeniesienie stacji bazwej DIGITEX d zakładu karneg w Strzelinie. W rzdziale 75495(pzstała działalnść) wydatkwan śrdki w kwcie 500,00 zł, stanwiące 100% planu rczneg na pmc finanswą dla Starstwa Pwiatweg przeznaczną na zakup masktki Kmisarz Lew w ramach prgramu pn Bezpieczeństw t wspólna sprawa. Dział 756 Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek nie psiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem W dziale tym w rzdziale (pbór pdatków, płat i niepdatkwych należnści budżetwych) wydatkwan kwtę ,66 zł, stanwiącą 79,4 % zaplanwanych wydatków na 2011 rk, którą przeznaczn na wypłatę prwizji dla inkasentów i wynagrdzeń z tytułu umwy-zlecenia za rznszenie nakazów płatniczych, upmnień, płaty kmrniczej, kszty pstępwania egzekucyjneg. Niższe niż zaplanwan wyknanie wydatków związane jest z zapłatą mniejszych ksztów kmrniczych. Wydatków dknywan w miarę istniejących ptrzeb. Dział 757 Obsługa długu publiczneg W dziale tym w rzdziale (bsługa kredytów i pżyczek) wydatkwan kwtę ,01 zł, tj. 99,3 % rczneg planu na spłatę dsetek d pżyczek i kredytów udzielnych przez: - Wjewódzki Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej we Wrcławiu ,70 zł, - Bank Plski Kasa Opieki SA Dlnśląskie Centrum Krpracyjne we Wrcławiu ,48 zł, 9

10 - Pwszechna Kasa Oszczędnści BP SA Reginalny Oddział Krpracyjny we Wrcławiu ,83 zł, - Pwszechna Kasa Oszczędnści Warszawa, ul. Puławskieg ,00 zł. Dział Różne rzliczenia W dziale tym, w rzdziale (Rezerwy gólne i celwe) pzstały nie rzdyspnwane rezerwy w kwcie ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychwanie Na zadania w zakresie światy i wychwania wydatkwan z budżetu gminy w rku 2011 kwtę ,36 zł, tj. 99,5 % planu rczneg, przy czym wydatki bieżące bejmwały kwtę ,67 zł, tj. 99,52% rczneg planu, a wydatki majątkwe ,69 zł, tj. 99,2 % planu. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 80101(szkły pdstawwe) zrealizwan wydatki w kwcie ,68 zł, stanwiące 99,4% planu rczneg. Na bieżącą działalnść szkół pdstawwych pniesin wydatki w łącznej kwcie ,87 zł, w tym na realizację prjektu Słabsi dziś - mcniejsi jutr ,04 zł. Bieżące utrzymanie szkół pdstawwych w kresie sprawzdawczym wynisł ,83 zł, z teg: -Szkła Pdstawwa Nr 4 w Strzelinie zrealizwała wydatki w kwcie ,28 zł, - Szkła Pdstawwa Nr 5 w Strzelinie zrealizwała wydatki w kwcie ,21 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele zrealizwała wydatki w kwcie ,66 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku zrealizwała wydatki w kwcie ,70 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach zrealizwała wydatki w kwcie ,98 zł. Wydatki zstały przeznaczne na: wypłatę zapmóg zdrwtnych, ddatków wiejskich i mieszkaniwych ,83 zł, wypłatę wynagrdzeń, nagród jubileuszwych wraz z pchdnymi wydatkwan łącznie kwtę ,66 zł, w tym między innymi: - wynagrdzenie sbwe nauczycieli (98,8 etatów) ,00zł, - wynagrdzenie sbwe pracwników administracji szkół (4,75 etatu) ,00 zł, - wynagrdzenie sbwe bsługi szkół (24,75 et.) ,00 zł, - ddatkwe wynagrdzenie rczne ,42 zł, - nagrdy jubileuszwe ,04 zł, - dprawy emerytalne ,00 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,03 zł, w tym: - Szkła Pdstawwa Nr ,94 zł, - Szkła Pdstawwa Nr ,34 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele ,08 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku ,58 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach ,09 zł, pzstałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ,31 zł. Analizując pwyższe wydatki należy stwierdzić, że w szkłach pdstawwych wydatki płacwe wraz z pchdnymi raz ddatki mieszkaniwe, ddatki wiejskie, fundusz zdrwtny i fundusz scjalny wynszą razem ,52 zł i stanwią 87,48 % w/w wydatków. Pzstała kwta w wyskści ,31 zł zstała przeznaczna na wydatki rzeczwe i stanwi 12,52% gólnej wydatków szkół pdstawwych. W ramach wydatków rzeczwych pniesinych na utrzymanie bieżące szkół pdstawwych, prócz wydatków na energię elektryczną, gaz i wdę, wyknan między innymi : - W Szkle Pdstawwej Nr 4 : w ramach wypsażenia uzupełnin meble d sekretariatu i d sal lekcyjnych. W ramach remntów bieżącym największy wydatek pniesin na wycyklinwanie i plakierwanie parkietu. - W Szkle Pdstawwej Nr 5 uzupełnin wypsażenie szkły w meble i urządzenia techniczne, w ramach remntów bieżących największe wydatki pniesin na remnt sanitariatów uczniwskich, adaptację 10

11 ktłwni na szatnie - W Szkle Pdstawwej w Białym Kściele zakupin w ramach wypsażenia10 zestawów kmputerwych, Sprzęt sprtwy, ławeczki. - W Zesple Szkół w Kurpatniku: zakupin w ramach wypsażenia sprzęt kmputerwy, dkurzacz. Wyknan remnt dachu. - W Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach zakupin sprzęt sprtwy, zestaw d ćwiczeń z gimnastyki Krekcyjnej. Pzstałe wydatki we wszystkich szkłach w ramach bieżąceg utrzymania przeznaczn na naprawy i knserwację sprzętu, dzry techniczne, usługi serwiswe, infrmatyczne. D szkół pdstawwych w rku 2011 uczęszczał łącznie uczniów d 59 ddziałów. Kszt jednstkwy na uczniów w rku 2010 i 2011 wraz z ddziałami 0, bez śrdków na remnty przedstawia Tabela: Lp. Liczba uczniów (śr. ważna) Liczba ddziałów Wydatki bieżące Kszt jednstkwy na ucznia Kszt jednstkwy na ddział SP 4 485, , SP 5 511,67 496, , B Kściół 79 83, Kurpatnik 122, Nieszkwice 71,61 68, , , Wydatki majątkwe w tym dziale w kwcie ,81 zł, przeznaczn na : Budwę kmpleksu bisk przy Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie w ramach prjektu ORLIK 2012 w rzdziale (ddziały w szkłach pdstawwych) na finanswanie ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych wydatkwan łącznie kwtę ,65 zł, tj. 100,0 % planu rczneg; wydatki te bejmwały wynagrdzenia i pchdne. Pszczególne szkły zrealizwały wydatki w niżej pdanych kwtach: - Szkła Pdstawwa Nr 4 w Strzelinie ,74 zł, - Szkła Pdstawwa Nr 5 w Strzelinie ,04 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele ,59 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku ,17 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach ,11 zł. w rzdziale (przedszkla) w rku sprawzdawczym zrealizwan wydatki w kwcie ,80 zł, tj. 99,9% planu, które bejmwały wydatki bieżące w wyskści ,80 zł, tj.99,91 % planu i wydatki majątkwe w wyskści ,00 zł, tj.99,2 % planu. Wydatki bieżące w łącznej kwcie ,80 zł wykrzystane były na: 1. dtacje dla niepublicznych przedszkli ,12 zł, tj.100,0 %, z teg dla: przedszkla Bajka ,59 zł; d przedszkla w rku 2011 uczęszczał średnimiesięcznie 97 dzieci, dtacja na jedn dzieck wynsiła miesięcznie 458,77 zł, przedszkla przy Stwarzyszeniu Św. Celestyna w Mikszwie ,49 zł, d przedszkla w kresie sprawzdawczym uczęszczał średni 28dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła m-nie 458,77 zł, punkt przedszklny Stkrtka ,12 zł, d punktu przedszklneg w rku 2011 uczęszczał 11 dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 244,68 zł, punkt przedszklny Mały Geniusz ,40 zł, d punktu przedszklneg w rku 2011 uczęszczał 21dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 244,68 zł, 11

12 12 Klub Przedszklaka Wyspy Bergamta ,52 zł, d punktu przedszklneg w rku 2011uczęszczał 7 dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 244,68 zł, 2. utrzymanie Przedszkla Miejskieg ,68 zł, w tym na: zapmgę zdrwtną, dzież chrnną, ekwiwalenty 3.898,29 zł, wynagrdzenia sbwe, ddatkwe wynagrdzenie rczne, nagrdy jubileuszwe wraz z pchdnymi na 44,38 etatu ,88 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,34zł, pzstałe wydatki rzeczwe, tj. kwtę ,17 zł przeznaczn na: - zakup materiałów i wypsażenia - wypsażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów d remntu, paliwa, śrdków czystści ,65 zł, - zakup energii elektrycznej, wdy, gazu ,21 zł, - naprawa urządzeń ,60 zł, - zakup usług medycznych 655,00 zł, - dzór mienia, usługi kminiarskich, bankwe, kmunalne i pcztwe ,35 zł, - usługi Internetwe - 545,62 zł, - zakup usług telefnii kmórkwej 939,27 zł, - zakup usług telefnii stacjnarnej 3.416,45 zł, - kszty delegacji służbwych 387,60 zł, - ubezpieczenia ,42 zł, - szklenia pracwników - 435,00 zł. W 2011 rku w Przedszklu Miejskim w ramach wypsażenia zakupin: meble kuchenne, szafki z półkami. W ramach remntów wyknan wejście d budynku i prace zabezpieczające budynek. Wydatki majątkwe w kwcie ,00 zł przeznaczn na: budwę przedszkla w Strzelinie. w rzdziale ( przedszkla specjalne) zrealizwan wydatki w kwcie ,56 zł, tj. 100,0 % planu, na dtację dla Przedszkla Specjalneg prwadzneg przez Stwarzyszenie Św. Celestyna w Mikszwie, d przedszkla uczęszczał miesięcznie 11 dzieci, dtacja na 1 dzieck wynsiła 1467,56 zł. w rzdziale (gimnazja) wydatki za zadania w tym rzdziale zrealizwan w łącznej kwcie ,94 zł, tj. 99,7 % planu, przy czym wydatki bieżące bejmwały kwtę ,06 zł, tj. a wydatki majątkwe kwtę ,88 zł, tj. 98,6 % planu. Wydatki bieżące przeznaczne były na: 1. dtację dla gimnazjum SLAVIA ,95 zł; w 2011 rku przekazan dtację dla 21 dzieci, kwta dtacji na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 366,89 zł, 2. bieżące utrzymanie gimnazjum ,11zł. Gimnazja śrdki te wykrzystały w niżej pdanych kwtach: - Gimnazjum Nr ,71 zł, - Gimnazjum Nr ,00 zł, - Gimnazjum w Kurpatniku ,40 zł. Wydatki w łącznej kwcie ,11 zł przeznaczne były na wypłatę: wynagrdzenia, nagród jubileuszwych, zasiłków na zagspdarwanie, ddatkweg wynagrdzenia rczneg wraz z pchdnymi na 77,74 etatów w kwcie ,25 zł, tj.99,81 % planu, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,47 zł, na pzstałe wydatki w kwcie ,39 zł, która zstała wykrzystana na: - ddatek wiejski, zakup dzieży chrnnej, wypłatę zapmóg zdrwtnych, ekwiwalentu za pranie dzieży ,14 zł, - zakup materiałów d drbnych remntów, śrdków czystści, artykułów kancelaryjnych, pału, paliwa, sprzętu, wypsażenia ,93 zł, - zakup pmcy naukwych i książek 5.558,05 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wdy i gazu ,87 zł, - usługi remntwe i naprawa urządzeń ,82 zł,

13 - usługi medyczne 2.252,00 zł, - dzór mienia, płata RTV, telefny, usługi drbne, usługi kminiarskie, kmunalne, usługi pcztwe, dzierżawa ksera ,43 zł, - usługi internetwe 3.549,71 zł, - płaty za usługi telekmunikacyjne telefnii stacjnarnej 6.221,53zł, - pdróże służbwe krajwe i zagraniczne ,87 zł, - składki na ubezpieczenia 4.702,84 zł, - szklenia pracwników ,20 zł. W zrealizwanych wydatkach bieżących w kwcie ,11 zł wydatki na wynagrdzenia, pchdne d wynagrdzeń wraz z dpisem za zakładwy fundusz scjalny stanwiły kwtę ,72 zł, tj. 89,0 % wydatków bieżących. Pzstałe wydatki związane z utrzymaniem szkół stanwiły 11,00 % wydatków bieżących. Kszt jednstkwy uczniów w rku 2010 i w rku 2011 w Gimnazjach (bez remntów) przedstawia tabela: Lp. Liczba uczniów (śr. ważna) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Kurpatnik 13 Liczba ddziałów Wydatki bieżące Kszt jednstkwy na ucznia Kszt jednstkwy na ddział , ,33 397, ,67 62, , Wydatki majątkwe w wyskści ,88 zł przeznaczn na: Mdernizację ktłwni wraz z instalacją c.. w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie. w rzdziale (dwżenie uczniów d szkół) wydatki w mawianym kresie zstały zrealizwane w łącznej kwcie ,48 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczn śrdki w wyskści ,48 zł, tj. 99,7% planu, a wydatki majątkwe bejmują kwtę ,00 zł, tj.100,0% planu. Wydatki bieżące zstały przeznaczne między innymi na: ekwiwalenty i dzież chrnna - 980,78 zł, wynagrdzenia sbwe, bezsbwe wraz z pchdnymi ,38 zł, zakup materiałów i wypsażenia ,06 zł, w tym: zakup leju napędweg ,53 zł, materiałów d remntów autbusów ,13 zł, wypsażenia 1.567,99zł, pzstałe 6.145,41 zł, energię elektryczną ,17 zł, remnty autbusów ,91 zł, badania lekarskie pracwników 50,00 zł, usługi pzstałe ,71 zł, w tym m.in. na: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów djeżdżających d szkół ,05zł,

14 14 - wynajem autbusu d dwzu uczniów ,90 zł, w tym: dwóz uczniów d przedszkla specjalneg prwadzneg przez Stwarzyszenie Św. Celestyna w Mikszwie ,83 zł, dwóz d Skrszwic ,32 zł, pzstałe wydatki t: usługi telefniczne telefnii kmórkwej ,63 zł, ubezpieczenie autbusów 4.716,00 zł, delegacje 1.414,98 zł, dpis na zakładwy fundusz scjalny 4.558,03 zł, Fundusz Emerytur Pmstwych ,83 zł. Nadal knsekwentnie czyni się starania w kierunku bniżania ksztów utrzymania tabru samchdweg. W tym celu prwadzne są prace przygtwujące pmieszczenie garażw - warsztatwe przy ul. Flriana d wyknywania bieżących prac bsługw - remntwych w autbusach szklnych. I tak w 2011 rku siłami własnymi wyknan: wymianę felg, remnt układu hamulcweg, naprawę sprężarki, prace blacharskie i malwanie, nitwanie blachwania, knserwację pdwzia i naprawę przednieg zawieszenia. Remnt agregatu grzewczeg i naprawa instalacji elektrycznej. Naprawa układu chłdzenia i grzewania. Autbusy szklne dwżą dziennie 965 uczniów. Przejechane kilmetry w 2011 rku wynajętym transprtem wynisły km, natmiast autbusami gminy km. Ddatkw d miesiąca września dwżnych jest 22 uczniów d szkły w Skrszwicach ( 172 km / dzień). W ramach zadań Gminy Zespół Oświaty Gminnej zrganizwał cdzienny dwóz dzieci niepełnsprawnych d szkły przy Stwarzyszeniu Św. Celestyna w Mikszwie raz Specjalneg Ośrdka Szkln - Wychwawczeg w Strzelinie. We wszystkich jednstkach przewzwych zapewnina jest pieka dla dzieci. Wydatki majątkwe w kwcie zł były przeznaczne na zakup autbusu na dwżenie dzieci d szkół. w rzdziale (zespły eknmiczn-administracyjne szkół) zrealizwane wydatki na utrzymanie Zespłu Oświaty Gminnej wynsiły kwtę ,25 zł, tj. 99,9% planu, na: bieżące utrzymanie tj. na: wynagrdzenia sbwe, ddatkwe wynagrdzenie rczne wraz z pchdnymi ,28 zł, wydatki związane z BHP, zwrt za kulary 1.424,91 zł, wydatki na artykuły kancelaryjne, prenumerata czaspism, śrdki czystści, wypsażenie (1 zestaw kmputerwy, drukarka laserwa, 1 mnitr, skaner, aparaty telefniczne) ,72 zł, usługi medyczne 100,00zł, prwizje bankwe, usługi infrmatyczne, usługi pcztwe ,29 zł, usługi internetwe ,40 zł, płaty za usługi telefnii kmórkwej 3.232,41 zł, płaty za usługi telefnii stacjnarnej 2.990,08 zł, pdróże służbwe krajwe 4.616,83 zł, płaty i składki - 604,67 zł, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,06 zł, szklenia pracwników 1.747,40 zł, usługi remntwe 1.671,40 zł. w rzdziale (dkształcanie i dsknalenie nauczycieli) zrealizwan wydatki w rku 2011 na łączną kwtę ,80 zł,tj.94,9 % planu. Wydatki te zstały przeznaczne na dfinanswanie d studiów na kursy, szklenia, knferencje, warsztaty, jak również pkrycie ksztów djazdu na dkształcanie dla nauczycieli. W pszczególnych szkłach wydatki zrealizwan w niżej wymieninych kwtach: - w Gimnazjum Nr 1 269,82 zł, - w Gimnazjum Nr ,76 zł, - w Szkle Pdstawwe Nr 4 w Strzelinie wydatkwan 7.510,12 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie 4.039,80 zł, - w Szkle Pdstawwej w Białym Kściele 2.293,83 zł, - w Zesple Szkół w Kurpatniku 4.347,47 zł,

15 - w Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach 930,00 zł, - w Przedszklu Miejskim 2.500,00 zł. w rzdziale (stłówki szklne) wydatki zrealizwan w łącznej kwcie ,95 zł, stanwiącą 99,3 % planu na wynagrdzenie i pchdne pracwników stłówek. Na dzień rku w stłówkach był zatrudninych 16 sób. Wydatki te w pszczególnych szkłach przedstawiają się następując: - w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie ,38 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie ,50 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie ,88 zł, - w Szkle Pdstawwej w Białym Kściele ,54 zł, - w zesple Szkół w Kurpatniku ,77 zł, - w Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach ,88zł.. w rzdziale (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę ,25 zł, tj. 59,8% planu, na: pmc materialna dla spłecznści rmskiej, rganizację zajęć dla uczniów w kresie ferii zimwych, kszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy plsk-niemieckiej, plsk czeskiej, sptkanie integracyjne młdzieży plsk-niemieckiej, udział w ksztach pbytu wymiany uczniów między szkłami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kntaktów pmiędzy samrządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin, realizację prjektu Uczenie się przez całe życie w ramach prgramu COMENIUS. Prjekt był realizwany przez Szkłę Pdstawwą Nr 4 w Strzelinie. Dział Ochrna zdrwia Na planwane w tym dziale zadania wydatkwan w 2011 rku śrdki finanswe w wyskści ,79 zł, tj. 78,9 % planu. Wydatki w pszczególnych rzdziałach kształtwały się następując: w rzdziale (zwalczanie narkmanii) na sfinanswanie Prgramu Zwalczania Narkmanii wydatki wynsiły łącznie ,74 zł, tj.84,4% planu i były przeznaczne na: dtacje dla stwarzyszeń i rganizacji pżytku publiczneg ,00 zł, tj.100% planu, w tym dla: - Hufca Pracy w Strzelinie w kwcie 1.600,00 zł, - Strzelińskie Stwarzyszenie Jazdy Knnej i Przyrdy DRAGON w kwcie 2.500,00 zł, - Stwarzyszenia NASZE SZWEREDOWO - na rganizację wypczynku letnieg dla 40 dzieci z rdzin patlgicznych w wyskści zł, - Strzelińskieg Stwarzyszenie PROMIENIE w wyskści ,00 zł, - Stwarzyszenia EUROPOLSCY w wyskści 1.640,00 zł, - Klubu Sprtweg QUICK MIX w wyskści 7.000,00 zł, na realizację prgramu z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych i narkmanii, w tym: dfinanswanie przewzu młdzieży na zawdy sprtwe, dfinanswanie prgramów prfilaktycznych i edukacyjnych - Parafii w Kurpatniku, prwadzenie grupy dla sób uzależninych, knsultacje z młdzieżą szkół pnadgimnazjalnych z terenu Gminy, w łącznej wyskści ,74 zł. w rzdziale (przeciwdziałanie alkhlizmwi) na realizację Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, wydatkwan w 2011 rku kwtę ,05 zł stanwiącą 75,7 % planu rczneg z przeznaczeniem na: 1. dtacje dla stwarzyszeń sprtwych i rganizacji pżytku publiczneg w wyskści ,00 zł, przekazan dla: - Uczniwskieg Klubu Sprtweg TYGRYSY w wyskści 2.500,00 zł, - Terenweg Klubu Sprtweg GRANIT w wyskści 2.500,00 zł, - Miejsk - Gminneg Zrzeszenia Ludwych Zespłów Sprtwych w wyskści 7.000,00 zł - Strzelińskieg Stwarzyszenia Ftbagu w wyskści 4.500,00 zł, - Klubu Sprtweg FC Pęcz w wyskści 3.500,00 zł, 15

16 - ZHP Łagiewniki- na rganizację wypczynku letnieg dla 40 dzieci z rdzin patlgicznych w miejscwści Pbierw - w wyskści ,00 zł, - Klubu Sprtweg STRZELEC w wyskści 5.060,00 zł. 2. działalnść Świetlicy Śrdwiskwej ,18 zł. W strukturach Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie funkcjnuje Świetlica Śrdwiskwa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pcztwej 3. D Świetlicy uczęszczają dzieci z rdzin niewydlnych wychwawcz i eknmicznie, rdzin w których z pwdu alkhlizmu występuje przemc. Dzieci maja zapewniną piekę ze strny 4 wychwawców. Kwta ,18 zł zstała wykrzystana na: wypłaty wynagrdzeń dla krdynatra - wychwawcy wychwawców i sprzątaczki ,95 zł, zakup artykułów biurwych, szklnych, śrdków czystści 8.643,00 zł, uregulwanie należnści za energię 2.417,72 zł, uregulwanie należnści za mnitring, prwizje bankwe, knserwację gaśnic ,51 zł, uregulwanie należnści za telefn stacjnarny i abnament, usługi internetwe ,20 zł, uregulwanie należnści za czynsz i media 7.707,80 zł. W 2011 rku z zajęć w świetlicy krzystał 33 dzieci. Pzstałe wydatki w kwcie ,87 zł wydatkwan na: diety człnkm Kmisji ds. p/działania alkhlizmwi ,68 zł, pinię biegłych psychiatrów, psychlgów i terapeutów przedmicie uzależnienia 2.706,26 zł, nagrdy dla uczestników knkursów, artykułów papierniczych, pmcy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Kmisji Rzwiązywanie Prblemów Alkhlwych, zakup słdyczy na rganizację Dnia Dziecka i Mikłajek 9.310,11zł, prwadzenie grup dla sób uzależninych i współuzależninych, knsultacje z młdzieżą szkół pnadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, dfinanswanie prgramów terapeutycznych dla rdzin dtkniętych prblemem alkhlwym ,42 zł, dfinanswanie działalnści Pradni Odwykwej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatryjneg ,00 zł, szklenie pracwników 344,40 zł. Wydatki były pnszne w miarę ptrzeb. Dział Pmc spłeczna W dziale tym wydatkwan z budżetu gminy śrdki w łącznej wyskści ,77 zł, tj. 99,7 % planu rczneg. Wydatki w pszczególnych rzdziałach przedstawiały się następując: w rzdziale (dmy pmcy spłecznej) zrealizwan wydatki w kwcie ,70 zł,tj.100% planu, z tytułu dpłatnści za pbyt mieszkańców gminy Strzelin w dmach pmcy spłecznej. Osby, które wymagają całdbwej pmcy z pwdu wieku, chrby, niepełnsprawnści i nie mgą funkcjnwać samdzielnie w cdziennym życiu, zachdzi ptrzeba umieszczenia ich w dmach pmcy spłecznej. W rku 2011 z tej frmy pmcy skrzystał 27sby. Mieszkańcy naszej Gminy przebywają w niżej wymieninych dmach pmcy: 1. Dm Pmcy Spłecznej w Legnickim Plu 2 sby, 2. Dm Pmcy Spłecznej w Ząbkwicach Śląskich 5 sby, 3. Dm Pmcy Spłecznej w Rścisławicach 3 sby, 4. Dm Opiek Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykwie 10 sób, 5. Dm Pmcy Spłecznej w Ziębicach 3 sby, 6. Dm Pmcy Spłecznej w Tursku 1 sba, 7. Dm Pmcy Spłecznej w Oławie 2 sby, 8. Dm Pmcy Spłecznej w Kżuchwie 1 sba. 16

17 w rzdziale (zadania w zakresie przeciwdziałania przemcy w rdzinie) na utrzymanie Punktu Infrmacyjn Knsultacyjneg Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie wydatkwan ,29 zł, stanwiąca 100 % planu rczneg. Kwta ta zstała wykrzystana na: umwy zlecenia (dyżur psychlga) w wyskści 7.715,60 zł, szklenie - 560,00 zł, usługi telekmunikacyjne, zakup materiałów biurwych w wyskści 1.810,93 zł, czynsz za najem pmieszczeń i media w wyskści 1.466,73 zł. Punkt czynny jest wraz w tygdniu ( w czwartki) d gdziny 14-tej d 18-tej.Dyżur pełni psychlg, który udziela prad sbm teg wymagającym. W 2011 rku bjęt pmcą 38 rdzin (81 sób w rdzinie ).Łącznie wyknan 142 prcedury psychlgiczne. w rzdziale (świadczenia rdzinne raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg) wydatkwan śrdki w łącznej wyskści ,20 zł z dtacji celwej na zadania zlecne. Wydatki te zstały przeznaczne na: 1. Wypłatę świadczeń rdzinnych ,40 zł, w tym: - zasiłki rdzinne z ddatkami d zasiłków rdzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne ,96 zł, - zapmgi z tytułu urdzenia dziecka ,00 zł, - wypłata z funduszu alimentacyjneg ,44 zł, 2. Opłacanie składek emerytaln-rentwych za pdpiecznych uprawninych d świadczenia pielęgnacyjneg ,33 zł, 3. Utrzymanie śrdka w związku z realizacją świadczeń rdzinnych ,47zł Razem: ,20 zł W rku 2011 przyznan i wypłacn: zasiłków rdzinnych na kwtę ,00 zł ddatków d zasiłków rdzinnych na kwtę ,40 zł zasiłków pielęgnacyjnych na kwtę ,00 zł świadczeń pielęgnacyjnych na kwtę ,00 zł 219 zapmóg z tytułu urdzenia dzieci na kwtę ,00 zł świadczeń z funduszu alimentacyjneg na kwtę ,00 zł Razem: ,40 zł. Kwta ,33 zł zstała wykrzystana na regulwanie składek emerytaln - rentwych za sby, Krzystające ze świadczenia pielęgnacyjneg. Odprwadzn 750 składek. 17 Na utrzymanie Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w związku z realizacją świadczeń rdzinnych wykrzystan kwtę ,47 zł, która przeznaczn na: wypłatę wynagrdzeń dla pracwników wraz z pchdnymi w wyskści ,81 zł, zakup druków, materiałów biurwych 2.979,80 zł, kszty szkleń 600,00 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych w wyskści 2.096,00 zł, kszty prta d wypłacnych świadczeń, prwizji bankwych, przesyłek pcztwych, nadzru nad prgramem infrmatycznym świadczeń rdzinnych, usługi telekmunikacyjne ,86 zł, w rzdziale (składki na ubezpieczenia zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej raz niektóre świadczenia rdzinne) wydatkwan śrdki w wyskści ,00 zł, które przeznaczn na : 1. zadania własne gminy ,00 zł, 2. zadania zlecne gminie ,00 zł. Wydatki w kwcie zł wykrzystane były na pkrycie wydatków związanych z płaceniem

18 składki zdrwtnej za sby krzystające z pmcy w pstaci zasiłków stałych. Liczba sób uprawninych wynsi 157, a liczba składek Śrdki finanswe w kwcie ,00 zł zstały wykrzystane na płacenie składek zdrwtnych za uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg, a nie psiadające ubezpieczenia z inneg tytułu. Odprwadzn 728 składek. w rzdziale (zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe) wydatkwan kwtę ,42 zł, tj.99,4 % planu na: 1. zasiłki celwe i kreswe w ramach zadań własnych kwtę ,00 zł w tym: a) zasiłki celwe ,00 zł, b) zasiłki kreswe - 158,00 zł. 2. zasiłki kreswe wypłacn w kwcie ,70 zł, 3. zasiłki celwe w ramach wkładu własneg prgramu POKL wypłacn w wyskści ,72 zł. Ad.1. Na realizację zadań własnych z pmcy spłecznej Gmina przeznaczyła w rku 2011 śrdki finanswe w kwcie ,00 zł, które zstały wykrzystane na: Zasiłki celwe ,00 zł Pgrzeby ,00 zł Zasiłki celwe specjalne ,00 zł Schrnienie ,00 zł. W ramach tych wydatków: 1. Przyznan 489 zasiłków celwych specjalnych (489 świadczeń) z przeznaczeniem na zakup leków, leczenie, zakup pału na łączną kwtę ,00 zł. 2. Uregulwan należnści za schrnienie 7 sób bezdmnych (704 świadczeń) w łącznej kwcie ,00 zł, 3. Na pkrycie ksztów 1 pgrzebu wydatkwan kwtę 1.140,00 zł. 4. Wypłacn świadczenia z pwdu zdarzenia lsweg dla 2 rdzin w kwcie 3.200,00 zł. 5. Na zakup pału przyznan 419 świadczeń na kwtę zł. 6. Na zakup buwia, dzieży przyznan 251 świadczeń w łącznej kwcie ,00 zł. 7. Przyznan 38 zasiłków celwych na zakup pdręczników i przybrów szklnych w łącznej kwcie 7.270,00 zł. 8. Na zakup śrdków czystści przyznan 83 świadczenia w łącznej kwcie 5.880,00 zł. 9. Przyznan 296 świadczeń w łącznej kwcie ,00 zł na zakup leków i leczenie. 10. Na zakup żywnści przyznan świadczenia w łącznej kwcie ,00 zł. 11. Zasiłki celwe na wyrbienie dwdu sbisteg, zakup przedmitów użytku dmweg ( kłdra, pściel) wypłacn w kwcie 1.261,00 zł. W ramach śrdków pchdzących z budżetu gminy pniesin wydatki na wypłatę zasiłków kreswych na łączną kwtę 158,00 zł. Ad.2. Pmc w pstaci zasiłków kreswych z dtacji budżetu państwa przyznan dla 418 rdzin (2 459 świadczeń) na łączną kwtę ,70 zł. Z pwdu bezrbcia wypłacn 2310 świadczeń, niepełnsprawnści świadczeń i długtrwałej chrby - 41 świadczeń. Ogółem świadczeń. Ad.3 W związku z realizacją przez Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Strzelinie prjektu systemweg pd nazwą: Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Brów, Przewrn i Strzelin współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej, Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki na lata , Gmina Strzelin przeznaczyła w 2011 rku kwtę ,72 zł, jak wkład własny. W prjekcie z Gminy Strzelin brał udział 28 beneficjentów. 18 W rzdziale (ddatki mieszkaniwe) na realizację teg zadania wydatkwan w ubiegłym rku ,00 zł, tj.100,0 % planu. Liczba ddatków mieszkaniwych wynisła 4 189, w tym : lkali kmunalnych, twrzących mieszkaniwy zasób gminy

19 lkali spółdzielczych innych - wspólnty, zakładwe W rzdziale (zasiłki stałe) w rku sprawzdawczym wydatki zrealizwan w wyskści ,00 zł, tj. 100,0 % planu rczneg. Kwta ta zstała wykrzystana na wypłatę świadczeń w pstaci zasiłków stałych. D tej frmy pmcy spłecznej w mawianym kresie był uprawninych 180 sób, w tym: samtnie gspdarujących liczba wypłacnych świadczeń wynisła , pzstających w rdzinie wypłacn 428 świadczeń. Liczba wypłacnych świadczeń wynsi w rzdziale (śrdki pmcy spłecznej) zrealizwan wydatki w wyskści ,38 zł, tj. 99,2 % planu rczneg, w tym wydatki współfinanswane ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Wydatki w tym rzdziale związane z utrzymaniem Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pmcy spłecznej, ddatków mieszkaniwych, funduszu alimentacyjneg, świadczeń rdzinnych i wydatki dtyczące realizacji prjektu systemweg Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Brów, Przewrn i Strzelin współfinanswaneg ze śrdków eurpejskich w ramach POKL Od 1 stycznia 2010 rku w rzdziale tym wykazywane są również wydatki dtyczące utrzymania Placówki Wielfunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pcztwa 3. Dtacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy wynisła w 2011 rku ,00 zł. Dtacja rzwjwa na współfinanswanie prjektu: Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Brów, Przewrn i Strzelin wynisła ,90 zł. Wyknanie śrdków w wyskści ,10 zł przeznacznych na utrzymanie Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pmcy spłecznej przedstawia się następując: 1. Wydatki Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie ,63 zł 2. Wydatki Placówki Wielfunkcyjnej ,85 zł, 3. Wydatki Prgramu Systemweg POKL ,90 zł. Ad.1.Na kwtę ,33 zł składają się następujące wydatki GOPS-u: wypłata wynagrdzeń i ddatkweg wynagrdzenia rczneg dla pracwników, umów zlecenia z pchdnymi ,56 zł, zakup druków, pieczątek, książek nadawczych, śrdków czystści, artykułów biurwych, prenumerata czaspism, papier kser, zakup serwerów i drbneg sprzętu kmputerweg ,48 zł, uregulwanie należnści za energię ,00 zł, badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za dzież 5.368,31 zł, pzstałe usługi mnitring, prt, płaty pcztwe, prwizje bankwe, knserwacja i naprawa ksera ,06 zł, Zakup usług internetwych 1.916,98 zł, płaty za usługi telekmunikacyjne stacjnarne 4.240,71 zł, regulwanie należnści za czynsz i media ,72 zł, przejazdy służbwe pracwników 2.673,82 zł, płaty z tytułu ubezpieczenia majątku 893,67 zł, dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,00 zł, szklenia pracwników 3.730,32 zł. Ad.2. Na kwtę ,85 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielfunkcyjnej: wynagrdzenia, ddatkwe wynagrdzenie rczne pracwników z pchdnymi, umwa zlecenia ,12 zł, zakup śrdków czystści 491,52 zł, zakup energii, wdy i gazu 2.588,00 zł, badania kreswe pracwników 164,00 zł, usługi telekmunikacyjne 747,29 zł, płata za czynsz i media 5.210,21 zł, pzstałe usługi: kntrle sanitarne, deratyzacja, serwis AGD 542,71 zł. 19

20 W Placówce Wielfunkcyjnej świadczne są usługi w pstaci psiłków dla sób, rdzin, które własnym staraniem nie mgą g sbie przygtwać. Prężnie działa Klub Senira. Organizwane są różne sptkania np. z kazji Dnia Senira, Dnia Babci itp. Ad.3.wydatki współfinanswane ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg na realizację w partnerstwie z gminami Brów, Przewrn, Strzelin prjektu Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Brów, Przewrn i Strzelin wynisły w ubiegłym rku ,90 zł. Kwta ta zstała przeznaczna na: wypłatę wynagrdzenia pracwników, ddatkweg wynagrdzenia rczneg, wypłata z tytułów umów-zleceń raz pchdne d nich ,59 zł, zakup materiałów i wypsażenia ,44 zł, badania kreswe pracwników - 50,00 zł, pzstałe usługi: szklenia, treningi umiejętnści ,87 zł. w rzdziale (usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze), wydatkwan śrdki w wyskści ,78 zł, tj.99,5 % planu rczneg, w tym: na zadania zlecne na specjalistyczne usługi piekuńcze ,50 zł, na zadania własne ,28 zł. W rku 2011 z pmcy w pstaci specjalistycznych usług piekuńczych w ramach zadań zlecnych krzystał 6 sób, a liczba przepracwanych gdzin przez specjalistów wynsi gdziny. Pmcą były bjęte dzieci autystyczne. Wydatki na tę frmę pmcy wynszą zł. Kwta ta zstała wykrzystana na umwy zlecenia ze specjalistami. Dchdy związane z dpłatnścią za usługi specjalistyczne wynisły 2.625,01 zł. W ramach zadań własnych z pmcy w pstaci usług piekuńczych krzystał 85 sób, a liczba przepracwanych gdzin przez piekunki dmwe wynisła gdzin. Kwta ,28 zł zstała wykrzystana na: wypłatę wynagrdzeń dla pracwników, ddatkweg wynagrdzenia rczneg, wypłata umów zlecenia i pchdnych d wynagrdzeń ,40 zł, wypłata ekwiwalentu za dzież ,08 zł, zakup artykułów biurwych, śrdków czystści ,00 zł, zakup energii, wdy, gazu, czynsz, media 4.027,00 zł, pzstałe usługi raz usługi telekmunikacyjne ,00 zł, zakup usług zdrwtnych - 659,00 zł, pdróże służbwe 2.374,80 zł, dpis na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,00 zł. Dchdy gminy z tytułu dpłatnści za usługi piekuńcze wynisły w 2011 rku ,66 zł. w rzdziale (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę ,00 zł, tj.100,00% planu rczneg, która zstała przeznaczna na: dżywianie - śrdki własne gminy ,00 zł, dżywianie - śrdki z dtacji ,00 zł, ddatki d świadczeń pielęgnacyjnych ,00 zł. Na realizację prgramu wielletnieg Pmc państwa w zakresie dżywiania trzyman dtację w kwcie ,00 zł. W ramach Prgramu pmcą był bjętych 620 sób. Z pmcy w pstaci biadów skrzystał 578 sób, a 42 rdziny trzymały pmc w pstaci zasiłków celwych na zakup żywnści na łączną kwtę ,00 zł, wydatki na zakup biadów wynisły ,00 zł. Ogółem na prgram wydatkwan ,00 zł. Zgdnie z Rzprządzeniem Rady Ministrów z dnia rku w sprawie szczegółwych warunków realizacji rządweg prgramu wspierania sób pbierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Strzelinie przyznał pmc w kresie d r. d r. dla 99 sób na łączną kwtę zł. Ogółem ze świadczeń pmcy skrzystał 830 rdziny, w tym na wsi 195 rdzin. Liczba sób, którym decyzją przyznan świadczenia w rku 2011 wynsiła 1 283, a liczba sób w rdzinach Pwdami przyznania pmcy był: bezdmnść - 7 sób, ptrzeba chrny macierzyństwa - 16 rdzin, bezrbcie rdzin, długtrwała ciężka chrba rdzin, bezradnść w sprawach piekuńcz- 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo