PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto o godz , zakończono o godz Przewodniczył Piotr Kłys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Protokołował Artur Marek inspektor ds. administracyjnych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: - 7 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, - 4 członków Komisji Rewizyjnej, - 3 członków Komisji Oświaty i Kultury. (lista obecności stanowi załącznik nr 1-3 do protokołu: łącznie 14 radnych) Goście: 1. Jacek Nowakowski Wójt Gminy, 2. Barbara Sobczyńska Wanke Sekretarz Gminy, 3. Zofia Brokowska Skarbnik Gminy, 4. Barbara Cychol Przewodnicząca Rady Gminy, 5. Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, 6. Elżbieta Jabłońska Projektant Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w B-stoku, 7. Hanna Konarzewska - Projektant Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w B-stoku, 8. Antoni Szepietowski inspektor UG Łomża, 9. Krystyna Lipińska inspektor UG Łomża, 10. Kamila Lis Polish Energy Partners, 11. Tomasz Brzeski Polish Energy Partners, 12. Dorota Zyskowska, 13. Urszula Gumińska, 14. Wiesław Bruliński, 15. Halina Brulińska, 16. Jan Tyszka, 17. Janina Tyszka, 18. Bogumiła Grzymała. (lista gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu) Pkt. 1 Na przewodniczącego obrad zgłoszono radnego Piotra Kłysa, który wyraził zgodę. Wniosek został przyjęty poprzez aklamację. Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków wszystkich komisji i zaproszonych gości. Pkt. 2 Przewodniczący stwierdził, że w obradach komisji bierze udział 14 radnych, 7 z Komisji Rozwoju Gospodarczego, 3 z Komisji Oświaty i Kultury i 4 z Komisji Rewizyjnej zatem obrady są prawomocne. Pkt. 3 Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi. Radny Chojnowski zaproponował przesunięcie punktu 5.c na miejsce punktu 5.a. 1

2 Radna Boguska zawnioskowała przesunięcie punktu 7. do punktu 4. Radny Nieciecki zawnioskował o wykreślenie punktu 6. z porządku obrad i przełożenie go na następną sesję. Radny Zacharczyk zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji na temat dofinansowania kursów autobusu PKS z Czaplic. Przewodniczący zaproponował, aby wnioski radnych o zmianę porządku obrad związane z obecnością na posiedzeniu komisji mieszkańców wsi Dłużniewo, Czaplice i Jednaczewo połączyć w jeden punkt i wstawić go na początku obrad w miejsce obecnego punktu 4. Zgodnie z wnioskiem radnego Chojnowskiego, punkt 5.c proponuje się wstawić w miejsce punktu 5.a. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zaproponowanych zmian w porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Zmiany zostały przyjęte większością głosów. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie usunięcia, zgodnie z wnioskiem radnego Niecieckiego, i przesunięcia jego analizy na następną sesje punktu 6. porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 10 radnych, 4 przeciwko. Punkt został wykreślony z porządku obrad większością głosów. Po przeprowadzonych głosowaniach porządek obrad przedstawia się następująco: Pkt 4: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenia prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Dyskusja nad wstępnym zakresem robót związanych z odwodnieniem wsi Dłużniewo, w sprawie dofinansowania kursów autobusu PKS z Czaplic oraz w sprawie wniosku mieszkańców wsi Jednaczewo. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo b) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata , c) zmian w budżecie na 2012 rok, d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze Nr II, e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża, f) zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody, g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda, h) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża, i) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet. 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za półrocze 2012 r, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad. W tym punkcie Przewodniczący oddał głos mieszkańcowi wsi Dłużniewo, Panu Wiesławowi Brulińskiemu. Pan Bruliński przedstawił problem zalewanej łąki będącej jego własnością oraz domu Państwa Tyszka przez wodę spływającą z pozostałej części wsi. Podkreślił, że przez zalewanie nie może korzystać z łąki przez 3 lata. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo zawalenia 2

3 się domu Państwa Tyszka. Zgłosił zastrzeżenia dotyczące sposobu informowania go o posiedzeniach, na których rozpatrywany jest ten problem. Do zgłoszonego problemu odniósł się Wójt Nowakowski. Powiedział o nieporozumieniu związanym z zaproszeniem Pana Brulińskiego na posiedzenie komisji, za które wcześniej przeprosił. Przedstawił wyniki wyjazdu do Dłużniewa i dokonania pomiarów. W celu odwodnienia terenów potrzebne jest wykupienie przez gminę około 4 arów terenu. Pan Bruliński zadeklarował, że pozostałą część gruntów, gdzie miałby znajdować się rów odwadniający po granicy przekaże nieodpłatnie. Zwrócił się również o wykupieniu wjazdu na łąki, aby mogli korzystać z niego w przyszłości pozostali mieszkańcy. Poruszył również kwestię skierowanego do gminy pisma w sprawie odszkodowania za stracone plony z zalewanej łąki, na które jak stwierdził nie otrzymał odpowiedzi. Radna Boguska zwróciła się o sprawdzenie sytuacji na zalewanych terenach przez komisje Rady Gminy. Zwróciła się o załatwienie tego problemu. Przy dyskusji na temat kosztów wykupu 4 arów gruntów, Pan Bruliński określił kwotę 50 zł za m 2. Głos zabrał Pan Tyszka. Przedstawił problem zalewanego domu rodziców, który jak podkreślił, jest w coraz gorszym stanie w związku z czym rozważa wniesienie pisma o odszkodowanie. Inspektor Lipińska przybliżyła techniczne rozwiązania niezbędne do odwodnienia omawianego terenu są to dwa przepusty, 86 m. rowu do Pana Brulińskiego, około 100 m. rowu do olszyn, przepust pod drogą i przepust pod wjazdem na działkę. Podjęto dyskusję na temat przybliżonych kosztów inwestycji. Wójt powiedział o kosztach wykupu gruntów. Podkreślił konieczność załatwienia problemu. Stwierdził, że w tym roku należałoby zabezpieczyć środki na wykup gruntów i dokumentację, a na przyszły wykonawstwo. Przewodniczący zaproponował, aby Pan Bruliński uczestniczył w najbliższej sesji. Zwrócił się do pracowników o przybliżenie możliwego harmonogramu wykonania inwestycji. Inspektor Lipińska stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu można zaopiniować zmianę w uchwale inwestycyjnej na lata z zapisem o odwodnieniu wsi Dłużniewo. Po sesji można będzie rozpocząć procedurę sporządzania dokumentacji. Powierzchnię do wykupu gruntów można ustalić w około 2 miesiące. Przybliżyła procedurę obowiązującą przy tego typu inwestycjach. Wykonanie robót jest możliwe najwcześniej na wiosnę. Wójt Nowakowski powiedział o problemie z zalewaniem gospodarstw w kilku wsiach Konarzycach, Jarnutach. W związku z ograniczeniami budżetowymi i niezbędnymi do przeprowadzenia procedurami zwrócił się o cierpliwość. Przewodniczący oddał głos sołtysowi wsi Czaplice Pani Bogumile Grzymała. Sołtys powiedziała o zlikwidowanym połączeniu autobusowym między Łomżą, a Czaplicami. Uzyskała informację o kursującym autobusie z Łomży do Śniadowa, który nie zajeżdża do Czaplic. Zaproponowała zaproszenie Pana Grajewskiego z PKS na posiedzenie, aby przedyskutować możliwość dofinansowania kursów autobusu. Radny Zacharczyk dodał, że kursy autobusów były przerwane na czas wakacji i miały powrócić z początkiem września, ale tak się nie stało. Wójt stwierdził, że należy zaprosić na posiedzenia przedstawiciele PKS i porozmawiać na ten temat. Następnie Przewodniczący oddał głos Pani Urszuli Gumińskiej z miejscowości Jednaczewo, która przedstawiła sprawę ulicy Łąkowej w Jednaczewie. Droga jest zniszczona i stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników. Zwróciła się do Wójta i Rady o interwencję w sprawie budowy drogi we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Głos zabrał Wójt Nowakowski. Powiedział o rozmowie z mieszkańcami Jednaczewa w tej sprawie. Inwestycja jest zależna od posiadanych środków, które mogą się zwiększyć po sprzedaży gruntów inwestycyjnych w Podgórzu oraz rozstrzygnięciu przetargów na zaplanowane inwestycje, z których wyniknie różnica pomiędzy kosztorysem, a kwotą z przetargu. Powiedział również o wstępnej rozmowie w tej sprawie ze Starostą. Przewodniczący Kłys, odpowiadając na pytanie Pani Gumińskiej na temat podjętych działań w sprawie ul. Łąkowej, powiedział o zgłaszanym wniosku na sesji Rady Gminy, o rozmowie z 3

4 Dyrektorem Świderskim oraz o wizycie w Zarządzie Dróg Powiatowych. Stwierdził, że działanie w tej sprawie leży również po stronie Wójta. Wójt powiedział o określonych zadaniach priorytetowych z zakresu inwestycji drogowych, które radni wyznaczyli do realizacji w tej kadencji. W Jednaczewie jest to ul. Zielona i Szkolna i to zadanie jest realizowane. Radny Kłys stwierdził, że projekt na to zadanie jest możliwy do zrealizowania w przeciwieństwie do innych kosztownych priorytetów radnych. Wójt stwierdził, że jeżeli Rada upoważni Wójta do zawarcia porozumienia ze Starostą w sprawie przedmiotowej drogi, to stosowna umowa zostanie podpisana. Głos w dyskusji zabrał radny Zacharczyk. Powiedział o długoletnim oczekiwaniu na realizację budowy drogi powiatowej na terenie radnego oraz o interwencjach jego i mieszkańców wsi na posiedzeniu Rady Powiatu w tej sprawie. Zwrócił uwagę na możliwość podjęcia działań przez radnego powiatowego z tego terenu. Radny Nieciecki stwierdził, że właściwymi do rozmów w tej sprawie są radni powiatowi. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący, w związku z obecnością pracowników Biura Planowania Przestrzennego, zaproponował przesunięcie punktu 5.d po punkcie 5.a. Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Pkt 5.a.: Głos w tym punkcie Przewodniczący oddał Pani Elżbiecie Jabłońskiej z Biura Planowania Przestrzennego. Przedstawiony projekt uchwały jest uzgodniony przez wszystkie niezbędne instytucje, był wyłożony do publicznego wglądu. Wszystkie zgłoszone do planu uwagi zostały rozstrzygnięte zarządzeniem Wójta. Przytoczyła przeprowadzoną procedurę w sprawie przedstawianego planu. Powiedziała o planowanej inwestycji Pana Jankowskiego na terenie wsi Rybno. Koszt sporządzenia miejscowego planu pokrywa Marszałek Województwa. Przewodniczący Kłys poprosił o informacje na temat wniosków do planu, które wpłynęły na etapie jego wyłożenia. Pani Jabłońska wyjaśniła w jakim zakresie mogą być składane wnioski do planu. Kierownik Walczuk poinformował, że część wniosków nie została uwzględniona ze względu na uwarunkowania związane z ochroną środowiska oraz w części budowy drogi powiatowej wraz z parkingiem. Projekt budowlany na przedmiotową drogę został uwzględniony w planie zagospodarowania. Przewodniczący Kłys zapytał o wniosek Pani Żmijewskiej. Kierownik Walczuk i Panie Jabłońska w oparciu o mapę wyjaśnili powody nieuwzględnienia wniosku. Radny Nieciecki zapytał o nieuwzględnienie wniosku Pana Kaliściaka dotyczącego zakazu budowy obór. Pani Jabłońska wyjaśniła, że zakaz ten dotyczy obór bezściółkowych, ze względu na zagrożenie dla środowiska odchodami. Następnie Przewodniczący obrad oddał głos Panu Jankowskiemu. Inwestor przedstawił plan modernizacji stacji narciarskiej w miejscowości Rybno i podkreślił korzyści finansowe dla gminy z tytułu planowanej inwestycji. Szczegóły dotyczące budowy kompleksu narciarskiego przedstawiła za pomocą prezentacji Pani Jankowska. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na przesunięciu punktu 5.e jako kolejnego do rozpatrzenia. Zarządził głosowanie w sprawie zaproponowanej zmiany. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Zmianę porządku przyjęto jednogłośnie. 4

5 Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo stanowi załącznik nr 5 do protokołu Pkt 5.b: Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Jabłońska z Biura Planowania Przestrzennego. Jest on wynikiem wniosku o zmianę przeznaczeniu terenu rolnika z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zagrodową. Sprawa jest radnym znana. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze Nr II stanowi załącznik nr 6 do protokołu Pkt 5.c.: W tym punkcie Przewodniczący oddał głos przedstawicielce firmy Polish Energy Partners Pani Kamili Lis. Pani Lis powiedział o przeprowadzonej procedurze planistycznej i zwróciła się o zadawanie pytań. Przewodniczący Kłys zapytał o część opisową studium, która nie zawiera zapisów na temat wkrótce mającej powstać linii 400 kv. Poruszył również kwestię pomników przyrody, których ilość zmieni się po podjęciu uchwały, której projekt jest proponowany. Kierownik Walczuk wyjaśnił, że obecny zakres zmiany studium odnosi się do tego co istnieje w danym momencie. Przewodniczący Kłys zapytał także o zapisy dotyczące lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych. Kierownik Walczuk wyjaśnił, że zapisy te są podyktowane zmianami ustawowymi. Radni pytali również o kwestie związane z zapisami dotyczącymi ochrony przed polem elektromagnetycznym oraz o brak w zmianie studium lokalizacji wiatraków w miejscowości Giełczyn. Pani Lis wyjaśniła, że lokalizacja wiatraków w obrębie Giełczyna możliwa jest po ponownej zmianie studium. Przewodnicząca Cychol dodała, że do tej pory nie wpłynęło żadne nowe pismo ze strony firmy Windproject w sprawie lokalizacji farm wiatrowych. Radny Zacharczyk zapytał, dlaczego na posiedzeniu obecny jest przedstawiciel tylko jednej firmy i czy zapraszano przedstawiciela firmy Windproject. Pani Lis stwierdziła, że nie zapraszano jej firmy na to posiedzenie, a o terminie dowiedziała się po kontakcie telefonicznym z urzędem. W dalszej części radna Jałowiecka odczytała artykuł z gazety Głos katolicki, negatywnie oceniający oddziaływanie farm wiatrowych. 5

6 Do zarzutów zawartych w przytoczonym artykule odniosła się Pani Lis. Sprostowała informacje na temat jakości gleb, negatywnego wpływu na tereny rolnicze, ilości ginących przez wiatraki ptaków i negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie. Radny Chojnowski poruszył temat dzierżawy gruntów od rolników przez firmy budujące farmy wiatrowe. Pani Lis przedstawiła zasady na jakich dzierżawa gruntów się odbywa. Firma płaci wszystkie należne podatki od nieruchomości. Radny Jastrzębski podjął temat szkodliwości farm wiatrowych dla ludzi. Zapytał o odległość wiatraka od zabudowań. Pani Lis odpowiedziała, że minimalna odległość od wiatraka w przypadku jej firmy wynosi 500 m. Radny Nieciecki zapytał o ewentualną kaucję wpłacaną przez firmę na wypadek jej upadłości. Pani Lis odpowiedziała, że takie kaucje nie są prawem przewidziane. Cała inwestycja zabezpieczona jest umowami, które dają gwarancję funkcjonowania przedsięwzięcia. Przewodniczący Kłys zapytał o wysokość podatku dla budżetu gminy za postawione 23 wiatraki. Pani Lis odpowiedziała, że jest to kwota około tys. zł rocznie od każdego wiatraka. Kwota jest wyliczana jako 2% od wartości budowli czyli fundamentu i masztu. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie radny Zacharczyk zwrócił się do radnych o rozsądne rozważenie tematu elektrowni wiatrowych. Podkreślił, że tego typu elektrownie są bezpieczniejsze od elektrowni atomowych. Głos w sprawie zabrał Wójt Nowakowski. Podkreślił, że głównym argumentem lokalizacji farm wiatrowych są wpływy podatkowe do budżetu. Korzyści z ich budowy są dla dwóch firm i gminy. Odpowiadając na pytanie radnego Zacharczyka, Przewodnicząca Cychol poinformowała, że żadna z firm wiatrakowych nie była pisemnie zapraszana na posiedzenie. Udzielana była informacja o terminie posiedzenie telefonicznie po kontakcie Pani Lis. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża stanowi załącznik nr 7 do protokołu Pani Lis, w imieniu firmy Polish Energy Partners, zaproponowała radnym roboczą wycieczkę na funkcjonującą farmę wiatrową. Obrady opuściła radna Dębowska Ignaciuk. Pozostało obecnych 13 radnych. Pkt 5.d.: Projekt uchwały przedstawiła inspektor Lipińska. Jest on wynikiem wniosków i ustaleń radnych na poprzednich posiedzeniach. Zmiana planu inwestycyjnego dotyczy następujących zadań: na lata dopisane jest zadanie rozpoczęcie robót na ul. Leśnej w Starych Kupiskach, na którą kończy się ważność projektu oraz dopisanie do projektu na ul. Zieloną w Jednaczewie ul. Szkolnej. Inspektor powiedziała również o zmianie w załączniku inwestycyjnym do budżetu, dotyczącej dopisania rozpoczęcia robót na ul. Sosnowej i Spokojnej w Wygodzie. Radna Boguska zwróciła się o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych odwodnienia wsi Dłużniewo. W tym roku mógłby być wykonany projekt, a w przyszłym prace odwodnieniowe. 6

7 Następnie podjęto temat ewentualnego dofinansowania dla Powiatu na dokumentację budowy ul. Łąkowej w Jednaczewie. Inspektor Lipińska stwierdziła, że w tym celu potrzebna jest zmiana uchwały inwestycyjnej oraz podjęcie uchwały intencyjnej o pomocy finansowej dla Powiatu. Inspektor mówiła o przybliżonych kosztach sporządzenia dokumentacji. W przyszłym tygodniu zorganizowane zostanie spotkanie ze Starostą, na którym poruszony zostanie m.in. temat ul. Łąkowej. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku o dołączenie do projektu uchwały inwestycji odwodnienia wsi Dłużniewo (projekt na rok 2012, roboty na rok 2013). W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany większością głosów. Następnie podjęto dyskusję na temat możliwości wstawienia do uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dofinansowania projektu na ul. Łąkową w Jednaczewie. Radny Nieciecki, w związku z tym, że omawiana inwestycja nie jest zadaniem własnym gminy, zaproponował jej rozpatrzenie w późniejszym okresie. Podkreślił, że sprawą tą powinni zająć się radni powiatowi. Inspektor Lipińska stwierdziła, że opinia Rady jest w tej sprawie potrzebna, aby wiadomo było, czy podejmować dyskusję ze Starostą. Przewodniczący Kłys zgłosił wniosek o sporządzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie dofinansowania zadania na ul. Łąkową (drogi powiatowej) w Jednaczewie i dołączenia jej do porządku obrad na kolejnej sesji. Następnie zarządził głosowanie w sprawie jego zaopiniowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za głosowało 7 radnych, 4 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wyrażono pozytywną opinię. Radny Jastrzębski zapytał o stan inwestycji na ul. Młynarskiej w Konarzycach oraz to jak długo ważny jest projekt na nią sporządzony. Inspektor poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wystąpił jeszcze o pozwolenie na budowę na tą inwestycję. W związku z tym, że inwestycja ta jest realizowana na podstawie specustawy Gmina Łomża opiniowała ją na wniosek starostwa. Opinia była negatywna m.in. ze względu na wadliwie zaprojektowane odwodnienie. Opinię tą Starostwo przesłało do projektanta. Radny Jastrzębski zapytał o inwestycję budowy ul. Sosnowej w Konarzycach. Inspektor Lipińska poinformowała, że zgodnie z planem w tym roku projekt wraz z oświetleniem zostanie wykonany. Prace budowlane będą mogły ruszyć, gdy będą środki. Radny Jastrzębski zapytał również, czy na zaplanowanym łączniku pomiędzy Łomżą i Konarzycami przewidziane jest oświetlenie. Inspektor Lipińska odpowiedziała, że zgodnie z wnioskiem radnego, zlecona jest dokumentacja tylko na roboty drogowe. Radny Jastrzębski wyraził opinię, że tą inwestycję mogłoby dofinansować również miasto Łomża. Radny Lutostański zwrócił się o sprawdzenie w Starostwie stanu inwestycji budowy drogi do Pęs od drogi wojewódzkiej oraz odcinka od drogi wojewódzkiej do cmentarza w Puchałach. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały wraz ze zmianami. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych (bez udziału radnego Niecieckiego). Za głosowało 12 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata stanowi załącznik nr 8 do protokołu 7

8 Pkt 5.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Zofia Brokowska. Zaproponowano zwiększenie dochodów o kwotę zł pochodzącą m.in. z opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Podgórze, z dotacji celowej samorządu województwa na zakup ubrań ochronnych, z podatków i opłat lokalnych, z wynajmu izb lekcyjnych. Wydatki zwiększa się o tą samą kwotę na bieżące utrzymanie dróg, zakup ubrań ochronnych i paliwa dla OSP Konarzyce, wymiana drzwi garażowych w remizie w Siemieniu, zakup przyczepy do przewożenia łodzi dla OSP Pniewo, zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Gimnazjum, ogrodzenie S.P. w Konarzycach, finansowanie programu Cyfrowa Szkoła w S.P. Kupiski, wymianę witryny wejściowej w S.P. Kupiski, zasiłki okresowe i budowę poletka trzcinowego oczyszczalni w Mikołajkach. Radny Kuzia zwrócił się do Przewodniczącej Cychol o wyjaśnienia w sprawie wniosku o dofinansowanie dojazdów dzieci na zajęcia terapeutyczne do Łomży. Podkreślił, że sprawa miała być przedstawiona Radzie na sesji. Przewodnicząca wyjaśniła, że pismo zostało przekazane Wójtowi. Stwierdziła, że Rada nie jest władna w tej sprawie. Skarbnik dodała, że ewentualne dofinansowanie może nastąpić po formalnym sprawdzeniu sytuacji materialnej zainteresowanych. Na zadania opieki społecznej zwiększona jest w tym projekcie kwota o zł. Inspektor Szepietowski, w związku z zapytaniem radnego Niecieckiego, udzielił informacji na temat kosztów budowy oraz zakresu robót poletka trzcinowego oczyszczalni w Mikołajkach. Zakres i kosztorys robót jest dostępny do wglądu dla radnego w urzędzie. Obrady opuścił radny Krzeczkowski. Pozostało obecnych 12 radnych. Przewodniczący Kłys zapytał o kwotę tys. zapisaną w załączniku inwestycyjnym do uchwały, z której zrealizowano 2,5 tys. zł. Skarbnik wyjaśniła, że zlecone zostały projekty dot. budowy linii głównie w miejscowości Kupiski. Po otrzymaniu dokumentacji będzie ogłaszany przetarg. Niewykorzystana kwota będzie, przy akceptacji Rady, przeniesiona na inne zadania. Następnie Skarbnik przedstawiła wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Pani Wiesławy Kłosińskiej w sprawie sfinansowania projektu budowy i rozbudowy biblioteki w kwocie zł. Wyjaśniła, że kwota będzie podlegała zwrotowi, gdy wniosek zostanie zaakceptowany przez ministerstwo. Radni stwierdzili, że na wcześniejszych posiedzeniach Dyrektor Kłosińska informowała, że nie będą potrzebne żadne środki na realizacje projektu ze strony gminy. Radny Nieciecki zwrócił się o przygotowanie nagrań z tych posiedzeń. Radny Jastrzębski zwrócił się o przedstawienie informacji na temat budżetu bibliotek. Skarbnik poinformowała, że te dane znajduję się w przesłanej radnym informacji z realizacji budżetu. Radny Zacharczyk przytoczył przykład inwestycji GOK w Pniewie, gdzie również przeznaczane były środki większe od pierwotnie planowanych. Stwierdził, że obecnie, pomimo zapewnień Dyrektora, podobna sytuacja jest z biblioteką, dlatego nie popiera tego projektu. Inspektor Szepietowski zgłosił zapotrzebowanie na większe środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg od zaplanowanych w projekcie uchwały zł., które pozwolą wyłącznie na opłatę bieżących faktur. Aby realizować wszystkie zaplanowane i wnioskowane zadania potrzebna jest dodatkowa kwota zł. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Łomża o sfinansowanie dokumentacji rozbudowy biblioteki. W głosowaniu 8

9 jawnym udział wzięło 12 radnych. Za głosowało 2 radnych, 9 przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Większością głosów wyrażono negatywną opinię. Następnie podjęto temat środków potrzebnych do realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg. Inspektor Lipińska powiedziała o zaplanowanych przetargach na inwestycje, po których rozstrzygnięciu znana będzie kwota środków, która może pozostać z różnicy kosztorysowej. Radny Nieciecki zawnioskował, aby wyremontowany przepust na drodze w Giełczynie umieścić w uchwale inwestycyjnej jako 1 radnej Jałowieckiej i usunięcia z niej ul. Lipowej. Radna Jałowiecka złożyła wniosek o finansowanie wszystkich zadań związanych z odwodnieniami i remontami przepustów z bieżącego utrzymania dróg. Inspektor Lipińska powiedziała o klasyfikacji zadań na podstawie ustawy Prawo budowlane, które są kwalifikowane jako remont bieżący. Wyjaśniła na czym polega remont bieżący. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku radnego Niecieckiego. W głosowaniu jawnym wzięło udział 12 radnych. Za głosowało 3 radnych, 3 przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku radnej Jałowieckiej. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych (salę obrad opuścili radni Chiliński, Jałowiecka i Chojnowski). Za głosowało 2 radnych, 5 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wyrażono negatywną opinię. Przechodząc do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, Przewodniczący obrad zwrócił się do inspektor Lipińskiej i Skarbnika o umieszczenie w wykazie zadań inwestycyjnych przegłosowanej wcześniej inwestycji odwodnienia wsi Dłużniewo. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 przeciwko. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. Pkt 5.f: w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu W tym punkcie radny Kuzia złożył wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały bez dyskusji nad nim. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Pkt 5.g: w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody stanowi załącznik nr 10 do protokołu Radny Jastrzębski złożył wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały bez dyskusji nad nim. 9

10 Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 przeciwko. Wniosek został przyjęty większością głosów. Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda stanowi załącznik nr 11 do protokołu Przewodniczący obrad zaproponował przesunięcie punktu 5.h w miejsce punktu 5.i, aby projekt uchwały mógł być zreferowany przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy. Zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Pkt 5.h: W tym punkcie Przewodniczący obrad zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie propozycji dotyczących diety sołtysów. Radny Jastrzębski poruszył temat kosztów ponoszonych przez sołtysów w związku ze sprawowaniem swojej funkcji. Przewodniczący złożył wniosek do projektu uchwały o zwiększenie obecnej diety sołtysa o 20 zł i wypłacanie jej nie ryczałtem, a za obecność na sesji. Radny Lutostański złożył wniosek do projektu uchwały o zwiększenie obecnej diety o 50 zł i wypłacanie jej za obecność na sesji. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Lutostańskiego. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 2 radnych, 6 przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Większością głosów wniosek został odrzucony. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie własnego wniosku do projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został zaakceptowany większością głosów. Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z przegłosowanymi zmianami. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Pkt 5.i: w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet stanowi załącznik nr 12 do protokołu Projekt uchwały przedstawił inspektor Niklewicz. Dotyczy on zbycia dwóch nieruchomości zabudowanych. Pierwsza z nieruchomości to budynek po tzw. domu nauczyciela w Gaci, o pow. około 5 arów. Inspektor przedstawił proces wywłaszczeniowy dotyczący tej nieruchomości. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym. Chętnych do kupna nieruchomości jest co najmniej 5 osób. Wycena jest w granicy 52 tys. zł. Przewodniczący Kłys poruszył temat obowiązku posiadania przez gminę lokali socjalnych. Inspektor Niklewicz powiedział o dużych kosztach przywrócenia budynku do stanu użyteczności. W rezerwie jest kilka nieruchomości po byłych zlewniach mleka. 10

11 Druga proponowana do zbycia zabudowana nieruchomość położona jest w obrębie Starych Modzel. Jest to budynek po byłej zlewni mleka na działce o powierzchni 13 arów położonej w atrakcyjnym miejscu. Wycena rzeczoznawcy wynosi zł, a sam budynek zł. Nieruchomość została nabyta w roku 2011 od Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol za kwotę zł. Zasięgana będzie opinia w organie skarbowym w sprawie ewentualnego obowiązku odprowadzenia podatku VAT przy sprzedaży. Przewodniczący Kłys zasugerował, aby wstrzymać się ze sprzedażą tej nieruchomości do czasu wyjaśnienia kwestii podatku. Inspektor Niklewicz przedstawił procedury związane ze zbywaniem nieruchomości. Podkreślił, że Rada wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, a jej sprzedaż nie musi następować natychmiast. Wyjaśnił kwestie związane z operatami szacunkowymi. Po odbytej dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 przeciwko. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża stanowi załącznik nr 13 do protokołu Pkt 6: W tym punkcie radny Nieciecki złożył wniosek o przesunięcie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. i przedstawienie jej przez Wójta. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Niecieckiego. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 przeciwko. Wniosek został przyjęty większością głosów. Pkt 7: W tym punkcie Przewodnicząca Cychol odczytała wniosek OSP w Jednaczewie o zakup pilarki spalinowej i pompy pływakowej /załącznik Nr 14 do protokołu/ oraz o utwardzenie placu przed świetlicą wiejską i wyjazdu z garażu OSP /załącznik Nr 15 do protokołu/. Przedstawione wnioski uzasadnił Przewodniczący Kłys. Zwrócił się o przedstawienie wniosków na sesji i poddanie ich pod głosowanie. Radny Nieciecki zwrócił się o przygotowanie informacji na temat autobusu MPK Nr 10 do Starych Kupisk. Radna Ostrowska, w imieniu rodziców ze wsi Wyrzyki, zapytała o dowóz dzieci do szkoły w Wygodzie. Radna Boguska zwróciła się o informację na sesji w sprawie dowozu do szkoły dzieci ze wsi Łochtynowo. Radny Nieciecki zwrócił się o przygotowanie na sesję zapisu audio z posiedzeń, na których dyrektor Kłosińska przedstawiała sprawę rozbudowy biblioteki. 11

12 Pkt 6: W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął obrady o godz Protokołował: Artur Marek Przewodniczył: Piotr Kłys Łomża, 6 września 2012 r. 12

PROTOKÓŁ NR 13/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 13/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 16 grudnia 2011 r. PROTOKÓŁ NR 13/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 16 grudnia 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 12 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 12 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 3/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 12 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 10 września 2012 r.

Protokół Nr XXII/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 10 września 2012 r. Protokół Nr XXII/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 10 września 2012 r. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 20 grudnia 2012 r.

Protokół Nr XXV/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 20 grudnia 2012 r. Protokół Nr XXV/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 20 grudnia 2012 r. Posiedzenie odbywało się w sali 313 Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXI/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXI/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pod przewodnictwem Pani

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 28 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 2/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 28 marca 2012 r. PROTOKÓŁ NR 2/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 28 marca 2012 r. Obrady rozpoczęto o godz. 09:00, zakończono o godz. 14:00. Przewodniczyła Jolanta Jałowiecka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 31 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 31 maja 2012 r. PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 31 maja 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 26 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 26 czerwca 2012 r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 26 czerwca 2012 r. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 18 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 18 września 2013 r. PROTOKÓŁ NR 8/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 18 września 2013 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej la. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/15 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 15 stycznia 2015 r.

Protokół Nr IV/15 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 15 stycznia 2015 r. Protokół Nr IV/15 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 15 stycznia 2015 r. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pod przewodnictwem Pana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 27 marca 2013 r.

Protokół Nr XXIX/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 27 marca 2013 r. Protokół Nr XXIX/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 27 marca 2013 r. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pod przewodnictwem Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 26 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ IV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 26 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ IV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 26 stycznia 2014r. IV sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 26 stycznia 2015 roku w Straży Gminnej w Kostkowie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA PROJEKT Przewodniczący Rady Barbara Cychol Sporządził: Krystyna Lipińska Inspektor tel. 86-4737329 Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 25 stycznia i 5 lutego 2013 r.

Protokół Nr XXVII/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 25 stycznia i 5 lutego 2013 r. Protokół Nr XXVII/13 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 25 stycznia i 5 lutego 2013 r. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pod przewodnictwem Barbary

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo