PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto o godz , zakończono o godz Przewodniczył Piotr Kłys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Protokołował Artur Marek inspektor ds. administracyjnych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: - 7 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, - 4 członków Komisji Rewizyjnej, - 3 członków Komisji Oświaty i Kultury. (lista obecności stanowi załącznik nr 1-3 do protokołu: łącznie 14 radnych) Goście: 1. Jacek Nowakowski Wójt Gminy, 2. Barbara Sobczyńska Wanke Sekretarz Gminy, 3. Zofia Brokowska Skarbnik Gminy, 4. Barbara Cychol Przewodnicząca Rady Gminy, 5. Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, 6. Elżbieta Jabłońska Projektant Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w B-stoku, 7. Hanna Konarzewska - Projektant Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w B-stoku, 8. Antoni Szepietowski inspektor UG Łomża, 9. Krystyna Lipińska inspektor UG Łomża, 10. Kamila Lis Polish Energy Partners, 11. Tomasz Brzeski Polish Energy Partners, 12. Dorota Zyskowska, 13. Urszula Gumińska, 14. Wiesław Bruliński, 15. Halina Brulińska, 16. Jan Tyszka, 17. Janina Tyszka, 18. Bogumiła Grzymała. (lista gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu) Pkt. 1 Na przewodniczącego obrad zgłoszono radnego Piotra Kłysa, który wyraził zgodę. Wniosek został przyjęty poprzez aklamację. Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków wszystkich komisji i zaproszonych gości. Pkt. 2 Przewodniczący stwierdził, że w obradach komisji bierze udział 14 radnych, 7 z Komisji Rozwoju Gospodarczego, 3 z Komisji Oświaty i Kultury i 4 z Komisji Rewizyjnej zatem obrady są prawomocne. Pkt. 3 Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi. Radny Chojnowski zaproponował przesunięcie punktu 5.c na miejsce punktu 5.a. 1

2 Radna Boguska zawnioskowała przesunięcie punktu 7. do punktu 4. Radny Nieciecki zawnioskował o wykreślenie punktu 6. z porządku obrad i przełożenie go na następną sesję. Radny Zacharczyk zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji na temat dofinansowania kursów autobusu PKS z Czaplic. Przewodniczący zaproponował, aby wnioski radnych o zmianę porządku obrad związane z obecnością na posiedzeniu komisji mieszkańców wsi Dłużniewo, Czaplice i Jednaczewo połączyć w jeden punkt i wstawić go na początku obrad w miejsce obecnego punktu 4. Zgodnie z wnioskiem radnego Chojnowskiego, punkt 5.c proponuje się wstawić w miejsce punktu 5.a. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zaproponowanych zmian w porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Zmiany zostały przyjęte większością głosów. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie usunięcia, zgodnie z wnioskiem radnego Niecieckiego, i przesunięcia jego analizy na następną sesje punktu 6. porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 10 radnych, 4 przeciwko. Punkt został wykreślony z porządku obrad większością głosów. Po przeprowadzonych głosowaniach porządek obrad przedstawia się następująco: Pkt 4: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenia prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Dyskusja nad wstępnym zakresem robót związanych z odwodnieniem wsi Dłużniewo, w sprawie dofinansowania kursów autobusu PKS z Czaplic oraz w sprawie wniosku mieszkańców wsi Jednaczewo. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo b) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata , c) zmian w budżecie na 2012 rok, d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze Nr II, e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża, f) zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody, g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda, h) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża, i) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet. 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za półrocze 2012 r, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad. W tym punkcie Przewodniczący oddał głos mieszkańcowi wsi Dłużniewo, Panu Wiesławowi Brulińskiemu. Pan Bruliński przedstawił problem zalewanej łąki będącej jego własnością oraz domu Państwa Tyszka przez wodę spływającą z pozostałej części wsi. Podkreślił, że przez zalewanie nie może korzystać z łąki przez 3 lata. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo zawalenia 2

3 się domu Państwa Tyszka. Zgłosił zastrzeżenia dotyczące sposobu informowania go o posiedzeniach, na których rozpatrywany jest ten problem. Do zgłoszonego problemu odniósł się Wójt Nowakowski. Powiedział o nieporozumieniu związanym z zaproszeniem Pana Brulińskiego na posiedzenie komisji, za które wcześniej przeprosił. Przedstawił wyniki wyjazdu do Dłużniewa i dokonania pomiarów. W celu odwodnienia terenów potrzebne jest wykupienie przez gminę około 4 arów terenu. Pan Bruliński zadeklarował, że pozostałą część gruntów, gdzie miałby znajdować się rów odwadniający po granicy przekaże nieodpłatnie. Zwrócił się również o wykupieniu wjazdu na łąki, aby mogli korzystać z niego w przyszłości pozostali mieszkańcy. Poruszył również kwestię skierowanego do gminy pisma w sprawie odszkodowania za stracone plony z zalewanej łąki, na które jak stwierdził nie otrzymał odpowiedzi. Radna Boguska zwróciła się o sprawdzenie sytuacji na zalewanych terenach przez komisje Rady Gminy. Zwróciła się o załatwienie tego problemu. Przy dyskusji na temat kosztów wykupu 4 arów gruntów, Pan Bruliński określił kwotę 50 zł za m 2. Głos zabrał Pan Tyszka. Przedstawił problem zalewanego domu rodziców, który jak podkreślił, jest w coraz gorszym stanie w związku z czym rozważa wniesienie pisma o odszkodowanie. Inspektor Lipińska przybliżyła techniczne rozwiązania niezbędne do odwodnienia omawianego terenu są to dwa przepusty, 86 m. rowu do Pana Brulińskiego, około 100 m. rowu do olszyn, przepust pod drogą i przepust pod wjazdem na działkę. Podjęto dyskusję na temat przybliżonych kosztów inwestycji. Wójt powiedział o kosztach wykupu gruntów. Podkreślił konieczność załatwienia problemu. Stwierdził, że w tym roku należałoby zabezpieczyć środki na wykup gruntów i dokumentację, a na przyszły wykonawstwo. Przewodniczący zaproponował, aby Pan Bruliński uczestniczył w najbliższej sesji. Zwrócił się do pracowników o przybliżenie możliwego harmonogramu wykonania inwestycji. Inspektor Lipińska stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu można zaopiniować zmianę w uchwale inwestycyjnej na lata z zapisem o odwodnieniu wsi Dłużniewo. Po sesji można będzie rozpocząć procedurę sporządzania dokumentacji. Powierzchnię do wykupu gruntów można ustalić w około 2 miesiące. Przybliżyła procedurę obowiązującą przy tego typu inwestycjach. Wykonanie robót jest możliwe najwcześniej na wiosnę. Wójt Nowakowski powiedział o problemie z zalewaniem gospodarstw w kilku wsiach Konarzycach, Jarnutach. W związku z ograniczeniami budżetowymi i niezbędnymi do przeprowadzenia procedurami zwrócił się o cierpliwość. Przewodniczący oddał głos sołtysowi wsi Czaplice Pani Bogumile Grzymała. Sołtys powiedziała o zlikwidowanym połączeniu autobusowym między Łomżą, a Czaplicami. Uzyskała informację o kursującym autobusie z Łomży do Śniadowa, który nie zajeżdża do Czaplic. Zaproponowała zaproszenie Pana Grajewskiego z PKS na posiedzenie, aby przedyskutować możliwość dofinansowania kursów autobusu. Radny Zacharczyk dodał, że kursy autobusów były przerwane na czas wakacji i miały powrócić z początkiem września, ale tak się nie stało. Wójt stwierdził, że należy zaprosić na posiedzenia przedstawiciele PKS i porozmawiać na ten temat. Następnie Przewodniczący oddał głos Pani Urszuli Gumińskiej z miejscowości Jednaczewo, która przedstawiła sprawę ulicy Łąkowej w Jednaczewie. Droga jest zniszczona i stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników. Zwróciła się do Wójta i Rady o interwencję w sprawie budowy drogi we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Głos zabrał Wójt Nowakowski. Powiedział o rozmowie z mieszkańcami Jednaczewa w tej sprawie. Inwestycja jest zależna od posiadanych środków, które mogą się zwiększyć po sprzedaży gruntów inwestycyjnych w Podgórzu oraz rozstrzygnięciu przetargów na zaplanowane inwestycje, z których wyniknie różnica pomiędzy kosztorysem, a kwotą z przetargu. Powiedział również o wstępnej rozmowie w tej sprawie ze Starostą. Przewodniczący Kłys, odpowiadając na pytanie Pani Gumińskiej na temat podjętych działań w sprawie ul. Łąkowej, powiedział o zgłaszanym wniosku na sesji Rady Gminy, o rozmowie z 3

4 Dyrektorem Świderskim oraz o wizycie w Zarządzie Dróg Powiatowych. Stwierdził, że działanie w tej sprawie leży również po stronie Wójta. Wójt powiedział o określonych zadaniach priorytetowych z zakresu inwestycji drogowych, które radni wyznaczyli do realizacji w tej kadencji. W Jednaczewie jest to ul. Zielona i Szkolna i to zadanie jest realizowane. Radny Kłys stwierdził, że projekt na to zadanie jest możliwy do zrealizowania w przeciwieństwie do innych kosztownych priorytetów radnych. Wójt stwierdził, że jeżeli Rada upoważni Wójta do zawarcia porozumienia ze Starostą w sprawie przedmiotowej drogi, to stosowna umowa zostanie podpisana. Głos w dyskusji zabrał radny Zacharczyk. Powiedział o długoletnim oczekiwaniu na realizację budowy drogi powiatowej na terenie radnego oraz o interwencjach jego i mieszkańców wsi na posiedzeniu Rady Powiatu w tej sprawie. Zwrócił uwagę na możliwość podjęcia działań przez radnego powiatowego z tego terenu. Radny Nieciecki stwierdził, że właściwymi do rozmów w tej sprawie są radni powiatowi. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący, w związku z obecnością pracowników Biura Planowania Przestrzennego, zaproponował przesunięcie punktu 5.d po punkcie 5.a. Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Pkt 5.a.: Głos w tym punkcie Przewodniczący oddał Pani Elżbiecie Jabłońskiej z Biura Planowania Przestrzennego. Przedstawiony projekt uchwały jest uzgodniony przez wszystkie niezbędne instytucje, był wyłożony do publicznego wglądu. Wszystkie zgłoszone do planu uwagi zostały rozstrzygnięte zarządzeniem Wójta. Przytoczyła przeprowadzoną procedurę w sprawie przedstawianego planu. Powiedziała o planowanej inwestycji Pana Jankowskiego na terenie wsi Rybno. Koszt sporządzenia miejscowego planu pokrywa Marszałek Województwa. Przewodniczący Kłys poprosił o informacje na temat wniosków do planu, które wpłynęły na etapie jego wyłożenia. Pani Jabłońska wyjaśniła w jakim zakresie mogą być składane wnioski do planu. Kierownik Walczuk poinformował, że część wniosków nie została uwzględniona ze względu na uwarunkowania związane z ochroną środowiska oraz w części budowy drogi powiatowej wraz z parkingiem. Projekt budowlany na przedmiotową drogę został uwzględniony w planie zagospodarowania. Przewodniczący Kłys zapytał o wniosek Pani Żmijewskiej. Kierownik Walczuk i Panie Jabłońska w oparciu o mapę wyjaśnili powody nieuwzględnienia wniosku. Radny Nieciecki zapytał o nieuwzględnienie wniosku Pana Kaliściaka dotyczącego zakazu budowy obór. Pani Jabłońska wyjaśniła, że zakaz ten dotyczy obór bezściółkowych, ze względu na zagrożenie dla środowiska odchodami. Następnie Przewodniczący obrad oddał głos Panu Jankowskiemu. Inwestor przedstawił plan modernizacji stacji narciarskiej w miejscowości Rybno i podkreślił korzyści finansowe dla gminy z tytułu planowanej inwestycji. Szczegóły dotyczące budowy kompleksu narciarskiego przedstawiła za pomocą prezentacji Pani Jankowska. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na przesunięciu punktu 5.e jako kolejnego do rozpatrzenia. Zarządził głosowanie w sprawie zaproponowanej zmiany. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Zmianę porządku przyjęto jednogłośnie. 4

5 Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo stanowi załącznik nr 5 do protokołu Pkt 5.b: Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Jabłońska z Biura Planowania Przestrzennego. Jest on wynikiem wniosku o zmianę przeznaczeniu terenu rolnika z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zagrodową. Sprawa jest radnym znana. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze Nr II stanowi załącznik nr 6 do protokołu Pkt 5.c.: W tym punkcie Przewodniczący oddał głos przedstawicielce firmy Polish Energy Partners Pani Kamili Lis. Pani Lis powiedział o przeprowadzonej procedurze planistycznej i zwróciła się o zadawanie pytań. Przewodniczący Kłys zapytał o część opisową studium, która nie zawiera zapisów na temat wkrótce mającej powstać linii 400 kv. Poruszył również kwestię pomników przyrody, których ilość zmieni się po podjęciu uchwały, której projekt jest proponowany. Kierownik Walczuk wyjaśnił, że obecny zakres zmiany studium odnosi się do tego co istnieje w danym momencie. Przewodniczący Kłys zapytał także o zapisy dotyczące lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych. Kierownik Walczuk wyjaśnił, że zapisy te są podyktowane zmianami ustawowymi. Radni pytali również o kwestie związane z zapisami dotyczącymi ochrony przed polem elektromagnetycznym oraz o brak w zmianie studium lokalizacji wiatraków w miejscowości Giełczyn. Pani Lis wyjaśniła, że lokalizacja wiatraków w obrębie Giełczyna możliwa jest po ponownej zmianie studium. Przewodnicząca Cychol dodała, że do tej pory nie wpłynęło żadne nowe pismo ze strony firmy Windproject w sprawie lokalizacji farm wiatrowych. Radny Zacharczyk zapytał, dlaczego na posiedzeniu obecny jest przedstawiciel tylko jednej firmy i czy zapraszano przedstawiciela firmy Windproject. Pani Lis stwierdziła, że nie zapraszano jej firmy na to posiedzenie, a o terminie dowiedziała się po kontakcie telefonicznym z urzędem. W dalszej części radna Jałowiecka odczytała artykuł z gazety Głos katolicki, negatywnie oceniający oddziaływanie farm wiatrowych. 5

6 Do zarzutów zawartych w przytoczonym artykule odniosła się Pani Lis. Sprostowała informacje na temat jakości gleb, negatywnego wpływu na tereny rolnicze, ilości ginących przez wiatraki ptaków i negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie. Radny Chojnowski poruszył temat dzierżawy gruntów od rolników przez firmy budujące farmy wiatrowe. Pani Lis przedstawiła zasady na jakich dzierżawa gruntów się odbywa. Firma płaci wszystkie należne podatki od nieruchomości. Radny Jastrzębski podjął temat szkodliwości farm wiatrowych dla ludzi. Zapytał o odległość wiatraka od zabudowań. Pani Lis odpowiedziała, że minimalna odległość od wiatraka w przypadku jej firmy wynosi 500 m. Radny Nieciecki zapytał o ewentualną kaucję wpłacaną przez firmę na wypadek jej upadłości. Pani Lis odpowiedziała, że takie kaucje nie są prawem przewidziane. Cała inwestycja zabezpieczona jest umowami, które dają gwarancję funkcjonowania przedsięwzięcia. Przewodniczący Kłys zapytał o wysokość podatku dla budżetu gminy za postawione 23 wiatraki. Pani Lis odpowiedziała, że jest to kwota około tys. zł rocznie od każdego wiatraka. Kwota jest wyliczana jako 2% od wartości budowli czyli fundamentu i masztu. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie radny Zacharczyk zwrócił się do radnych o rozsądne rozważenie tematu elektrowni wiatrowych. Podkreślił, że tego typu elektrownie są bezpieczniejsze od elektrowni atomowych. Głos w sprawie zabrał Wójt Nowakowski. Podkreślił, że głównym argumentem lokalizacji farm wiatrowych są wpływy podatkowe do budżetu. Korzyści z ich budowy są dla dwóch firm i gminy. Odpowiadając na pytanie radnego Zacharczyka, Przewodnicząca Cychol poinformowała, że żadna z firm wiatrakowych nie była pisemnie zapraszana na posiedzenie. Udzielana była informacja o terminie posiedzenie telefonicznie po kontakcie Pani Lis. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża stanowi załącznik nr 7 do protokołu Pani Lis, w imieniu firmy Polish Energy Partners, zaproponowała radnym roboczą wycieczkę na funkcjonującą farmę wiatrową. Obrady opuściła radna Dębowska Ignaciuk. Pozostało obecnych 13 radnych. Pkt 5.d.: Projekt uchwały przedstawiła inspektor Lipińska. Jest on wynikiem wniosków i ustaleń radnych na poprzednich posiedzeniach. Zmiana planu inwestycyjnego dotyczy następujących zadań: na lata dopisane jest zadanie rozpoczęcie robót na ul. Leśnej w Starych Kupiskach, na którą kończy się ważność projektu oraz dopisanie do projektu na ul. Zieloną w Jednaczewie ul. Szkolnej. Inspektor powiedziała również o zmianie w załączniku inwestycyjnym do budżetu, dotyczącej dopisania rozpoczęcia robót na ul. Sosnowej i Spokojnej w Wygodzie. Radna Boguska zwróciła się o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych odwodnienia wsi Dłużniewo. W tym roku mógłby być wykonany projekt, a w przyszłym prace odwodnieniowe. 6

7 Następnie podjęto temat ewentualnego dofinansowania dla Powiatu na dokumentację budowy ul. Łąkowej w Jednaczewie. Inspektor Lipińska stwierdziła, że w tym celu potrzebna jest zmiana uchwały inwestycyjnej oraz podjęcie uchwały intencyjnej o pomocy finansowej dla Powiatu. Inspektor mówiła o przybliżonych kosztach sporządzenia dokumentacji. W przyszłym tygodniu zorganizowane zostanie spotkanie ze Starostą, na którym poruszony zostanie m.in. temat ul. Łąkowej. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku o dołączenie do projektu uchwały inwestycji odwodnienia wsi Dłużniewo (projekt na rok 2012, roboty na rok 2013). W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany większością głosów. Następnie podjęto dyskusję na temat możliwości wstawienia do uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dofinansowania projektu na ul. Łąkową w Jednaczewie. Radny Nieciecki, w związku z tym, że omawiana inwestycja nie jest zadaniem własnym gminy, zaproponował jej rozpatrzenie w późniejszym okresie. Podkreślił, że sprawą tą powinni zająć się radni powiatowi. Inspektor Lipińska stwierdziła, że opinia Rady jest w tej sprawie potrzebna, aby wiadomo było, czy podejmować dyskusję ze Starostą. Przewodniczący Kłys zgłosił wniosek o sporządzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie dofinansowania zadania na ul. Łąkową (drogi powiatowej) w Jednaczewie i dołączenia jej do porządku obrad na kolejnej sesji. Następnie zarządził głosowanie w sprawie jego zaopiniowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za głosowało 7 radnych, 4 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wyrażono pozytywną opinię. Radny Jastrzębski zapytał o stan inwestycji na ul. Młynarskiej w Konarzycach oraz to jak długo ważny jest projekt na nią sporządzony. Inspektor poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wystąpił jeszcze o pozwolenie na budowę na tą inwestycję. W związku z tym, że inwestycja ta jest realizowana na podstawie specustawy Gmina Łomża opiniowała ją na wniosek starostwa. Opinia była negatywna m.in. ze względu na wadliwie zaprojektowane odwodnienie. Opinię tą Starostwo przesłało do projektanta. Radny Jastrzębski zapytał o inwestycję budowy ul. Sosnowej w Konarzycach. Inspektor Lipińska poinformowała, że zgodnie z planem w tym roku projekt wraz z oświetleniem zostanie wykonany. Prace budowlane będą mogły ruszyć, gdy będą środki. Radny Jastrzębski zapytał również, czy na zaplanowanym łączniku pomiędzy Łomżą i Konarzycami przewidziane jest oświetlenie. Inspektor Lipińska odpowiedziała, że zgodnie z wnioskiem radnego, zlecona jest dokumentacja tylko na roboty drogowe. Radny Jastrzębski wyraził opinię, że tą inwestycję mogłoby dofinansować również miasto Łomża. Radny Lutostański zwrócił się o sprawdzenie w Starostwie stanu inwestycji budowy drogi do Pęs od drogi wojewódzkiej oraz odcinka od drogi wojewódzkiej do cmentarza w Puchałach. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały wraz ze zmianami. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych (bez udziału radnego Niecieckiego). Za głosowało 12 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata stanowi załącznik nr 8 do protokołu 7

8 Pkt 5.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Zofia Brokowska. Zaproponowano zwiększenie dochodów o kwotę zł pochodzącą m.in. z opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Podgórze, z dotacji celowej samorządu województwa na zakup ubrań ochronnych, z podatków i opłat lokalnych, z wynajmu izb lekcyjnych. Wydatki zwiększa się o tą samą kwotę na bieżące utrzymanie dróg, zakup ubrań ochronnych i paliwa dla OSP Konarzyce, wymiana drzwi garażowych w remizie w Siemieniu, zakup przyczepy do przewożenia łodzi dla OSP Pniewo, zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Gimnazjum, ogrodzenie S.P. w Konarzycach, finansowanie programu Cyfrowa Szkoła w S.P. Kupiski, wymianę witryny wejściowej w S.P. Kupiski, zasiłki okresowe i budowę poletka trzcinowego oczyszczalni w Mikołajkach. Radny Kuzia zwrócił się do Przewodniczącej Cychol o wyjaśnienia w sprawie wniosku o dofinansowanie dojazdów dzieci na zajęcia terapeutyczne do Łomży. Podkreślił, że sprawa miała być przedstawiona Radzie na sesji. Przewodnicząca wyjaśniła, że pismo zostało przekazane Wójtowi. Stwierdziła, że Rada nie jest władna w tej sprawie. Skarbnik dodała, że ewentualne dofinansowanie może nastąpić po formalnym sprawdzeniu sytuacji materialnej zainteresowanych. Na zadania opieki społecznej zwiększona jest w tym projekcie kwota o zł. Inspektor Szepietowski, w związku z zapytaniem radnego Niecieckiego, udzielił informacji na temat kosztów budowy oraz zakresu robót poletka trzcinowego oczyszczalni w Mikołajkach. Zakres i kosztorys robót jest dostępny do wglądu dla radnego w urzędzie. Obrady opuścił radny Krzeczkowski. Pozostało obecnych 12 radnych. Przewodniczący Kłys zapytał o kwotę tys. zapisaną w załączniku inwestycyjnym do uchwały, z której zrealizowano 2,5 tys. zł. Skarbnik wyjaśniła, że zlecone zostały projekty dot. budowy linii głównie w miejscowości Kupiski. Po otrzymaniu dokumentacji będzie ogłaszany przetarg. Niewykorzystana kwota będzie, przy akceptacji Rady, przeniesiona na inne zadania. Następnie Skarbnik przedstawiła wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Pani Wiesławy Kłosińskiej w sprawie sfinansowania projektu budowy i rozbudowy biblioteki w kwocie zł. Wyjaśniła, że kwota będzie podlegała zwrotowi, gdy wniosek zostanie zaakceptowany przez ministerstwo. Radni stwierdzili, że na wcześniejszych posiedzeniach Dyrektor Kłosińska informowała, że nie będą potrzebne żadne środki na realizacje projektu ze strony gminy. Radny Nieciecki zwrócił się o przygotowanie nagrań z tych posiedzeń. Radny Jastrzębski zwrócił się o przedstawienie informacji na temat budżetu bibliotek. Skarbnik poinformowała, że te dane znajduję się w przesłanej radnym informacji z realizacji budżetu. Radny Zacharczyk przytoczył przykład inwestycji GOK w Pniewie, gdzie również przeznaczane były środki większe od pierwotnie planowanych. Stwierdził, że obecnie, pomimo zapewnień Dyrektora, podobna sytuacja jest z biblioteką, dlatego nie popiera tego projektu. Inspektor Szepietowski zgłosił zapotrzebowanie na większe środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg od zaplanowanych w projekcie uchwały zł., które pozwolą wyłącznie na opłatę bieżących faktur. Aby realizować wszystkie zaplanowane i wnioskowane zadania potrzebna jest dodatkowa kwota zł. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Łomża o sfinansowanie dokumentacji rozbudowy biblioteki. W głosowaniu 8

9 jawnym udział wzięło 12 radnych. Za głosowało 2 radnych, 9 przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Większością głosów wyrażono negatywną opinię. Następnie podjęto temat środków potrzebnych do realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg. Inspektor Lipińska powiedziała o zaplanowanych przetargach na inwestycje, po których rozstrzygnięciu znana będzie kwota środków, która może pozostać z różnicy kosztorysowej. Radny Nieciecki zawnioskował, aby wyremontowany przepust na drodze w Giełczynie umieścić w uchwale inwestycyjnej jako 1 radnej Jałowieckiej i usunięcia z niej ul. Lipowej. Radna Jałowiecka złożyła wniosek o finansowanie wszystkich zadań związanych z odwodnieniami i remontami przepustów z bieżącego utrzymania dróg. Inspektor Lipińska powiedziała o klasyfikacji zadań na podstawie ustawy Prawo budowlane, które są kwalifikowane jako remont bieżący. Wyjaśniła na czym polega remont bieżący. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku radnego Niecieckiego. W głosowaniu jawnym wzięło udział 12 radnych. Za głosowało 3 radnych, 3 przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku radnej Jałowieckiej. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych (salę obrad opuścili radni Chiliński, Jałowiecka i Chojnowski). Za głosowało 2 radnych, 5 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wyrażono negatywną opinię. Przechodząc do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, Przewodniczący obrad zwrócił się do inspektor Lipińskiej i Skarbnika o umieszczenie w wykazie zadań inwestycyjnych przegłosowanej wcześniej inwestycji odwodnienia wsi Dłużniewo. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 przeciwko. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. Pkt 5.f: w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu W tym punkcie radny Kuzia złożył wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały bez dyskusji nad nim. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Pkt 5.g: w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody stanowi załącznik nr 10 do protokołu Radny Jastrzębski złożył wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały bez dyskusji nad nim. 9

10 Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 przeciwko. Wniosek został przyjęty większością głosów. Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda stanowi załącznik nr 11 do protokołu Przewodniczący obrad zaproponował przesunięcie punktu 5.h w miejsce punktu 5.i, aby projekt uchwały mógł być zreferowany przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy. Zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Pkt 5.h: W tym punkcie Przewodniczący obrad zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie propozycji dotyczących diety sołtysów. Radny Jastrzębski poruszył temat kosztów ponoszonych przez sołtysów w związku ze sprawowaniem swojej funkcji. Przewodniczący złożył wniosek do projektu uchwały o zwiększenie obecnej diety sołtysa o 20 zł i wypłacanie jej nie ryczałtem, a za obecność na sesji. Radny Lutostański złożył wniosek do projektu uchwały o zwiększenie obecnej diety o 50 zł i wypłacanie jej za obecność na sesji. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Lutostańskiego. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 2 radnych, 6 przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Większością głosów wniosek został odrzucony. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie własnego wniosku do projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 8 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został zaakceptowany większością głosów. Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z przegłosowanymi zmianami. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych. Za głosowało 9 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Pkt 5.i: w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet stanowi załącznik nr 12 do protokołu Projekt uchwały przedstawił inspektor Niklewicz. Dotyczy on zbycia dwóch nieruchomości zabudowanych. Pierwsza z nieruchomości to budynek po tzw. domu nauczyciela w Gaci, o pow. około 5 arów. Inspektor przedstawił proces wywłaszczeniowy dotyczący tej nieruchomości. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym. Chętnych do kupna nieruchomości jest co najmniej 5 osób. Wycena jest w granicy 52 tys. zł. Przewodniczący Kłys poruszył temat obowiązku posiadania przez gminę lokali socjalnych. Inspektor Niklewicz powiedział o dużych kosztach przywrócenia budynku do stanu użyteczności. W rezerwie jest kilka nieruchomości po byłych zlewniach mleka. 10

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r.

Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r. Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok. PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 31 lipca 2007 roku. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo