Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, Dział Zamówień Publicznych Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, Warszawa, Dział Zamówień Publicznych - budynek Administracji pokój nr 5. Osoba do kontaktów: Julia Kasprzak Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych RejZamPub/40/2011. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce świadczenia usług: SPDSK ul. Marszałkowska 24 oraz Filia SPDSK ul. Działdowska 1 w Warszawie. 1/16

2 2/16 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr: 1, 1A, 1B i 1C do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. Kod CPV: Posiłki szpitalne, Usługi gotowania posiłków, Usługi przygotowywania posiłków, Usługi dostarczania posiłków, Zmywarki do naczyń, Wózki popychane. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr: 1, 1A, 1B i 1C do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje: osobodni w okresie trwania umowy. 3. Czas trwania umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 4. Realizacja zamówienia powinna się odbywać zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia pkt 1 9 (Załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Dodatkowo w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: 13 sztuk wózków do transportu żywności oraz 18 sztuk wózków na brudne naczynia Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia pkt 9) oraz Załącznik 1 A, 1 B które stanowią rysunki oraz 1 C stanowiący zestawienie wózków dla szpitala. 6. Ponadto w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: 10 sztuk zmywarko-wyparzarek gastronomicznych. 2/16

3 3/16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmywarek) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia pkt 11). 7. Wykonawca zobowiązany jest do: a) stosowania ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.) b) zachowania i przestrzegania reżimu sanitarno - higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) zapewnienia aby, środki transportu którymi będą transportowane posiłki posiadały zezwolenie SANEPIDu do transportu żywności. Pojemniki transportowe styropianowe, również muszą posiadać stosowne atesty, zapewniać utrzymanie właściwej temperatury w czasie transportu oraz odpowiedniego ciężaru pojemnika z żywnością (do 20 kg) w oparciu o obowiązujące normy BHP d) przewozu posiłków w termo-portach styropianowych z wymiennymi wkładami GN, jak również w jednorazowych, plastikowych pojemnikach, szczelnie zamkniętych czy jednorazowych woreczkach śniadaniowych, e) odbioru brudnych pojemników transportowych, naczyń GN itp. po wydanych posiłkach i do ich ostatecznej dezynfekcji w swojej siedzibie przed ich kolejnym napełnieniem, f) przygotowywania posiłków na dany dzień wg zamówienia, g) dostarczenia diet indywidualnych w czytelnie opisanych pojemnikach, h) zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej posiłków. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego. Wartość odżywcza racji pokarmowej musi spełniać aktualne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży,urozmaicenia posiłków i asortymentu potraw z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych, i) dostarczenia w formie pisemnej wartości odżywczej dziennych jadłospisów, na prośbę pracownika Działu Żywienia, j) utrzymania właściwej temperatury w momencie dostarczania posiłku do kuchenki oddziałowej/punktu dystrybucji: 1. nie niższej niż 63 C dla potraw ciepłych º C dla potraw zimnych k) gwarancji, iż posiłki będą sporządzane przy użyciu surowców wysokiej jakości, l) dostarczania posiłków do szpitala wg wymagań Zamawiającego, m) dostarczania dietetykom do Działu Żywienia jadłospisów dekadowych, które muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, n) dostarczanie z posiłkami pracownikom Działu Żywienia jadłospisów jednodniowych - w ilości kserokopii odpowiadających liczbie oddziałów w szpitalu (tj. ul. Działdowska - 7 sztuk, ul. Marszałkowska - 12 sztuk) nie później niż rano każdego dnia bieżącego. Jadłospis musi uwzględniać gramówkę produktów lub potraw po obróbce termicznej, o) powiadamiania do godziny 10:00 telefonicznie pracownika Działu Żywienia o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, p) dowożenia brakujących składowych posiłku w czasie do 1h po interwencji telefonicznej Zamawiającego,zapewnienia zastępczej kuchni do przygotowywania posiłków na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przygotowywanie posiłków w dotychczasowej kuchni. Kuchnia ta powinna posiadać aktualne zezwolenie Sanepidu. q) zapewnienia półproduktów i posiłków gotowych, które należy dostarczyć do szpitali w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ich braków ilościowych. 8. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ tj. Formularzem ofertowo-cenowym. 3/16

4 4/16 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK ul. Marszałkowska 24 i filia ul. Działdowska 1 wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. 1. Godziny i miejsce dowozu posiłków: Posiłki dla pacjentów (dzieci) należy dostarczyć: Szpital ul. Marszałkowska 24 - do punktu dystrybucji (5 piętro) śniadanie, II śniadanie godz. 7:00 7:30 obiad, podwieczorek, kolacja godz. 12:00 12:30 Kierowca jest zobowiązany poinformować telefonicznie (Marszałkowska 24 tel: , Działdowska 1 tel: ) pracowników Działu Żywienia o przybyciu z posiłkiem na teren szpitala. Posiłki dla pacjentów (dzieci) należy dostarczyć: Szpital ul. Działdowska 1 - do kuchenek oddziałów: 1. Oddział Pneumonologii i Alergologii (dzieci starsze) 1 piętro 2. Oddział Pneumonologii i Alergologii (dzieci młodsze) 3 piętro 3. Oddział Gastroenterologii 2 piętro 4. Oddział Diabetologii, Wady Wrodzone 2 piętro 5. Oddział Chirurgii i Kardiochirurgii 3 piętro śniadanie, II śniadanie godz. 7:15 7:40 obiad, podwieczorek, kolacja godz. 12:20 12:40 Za dowóz półproduktów i posiłków do wskazanych miejsc i w określonym czasie odpowiada Wykonawca, natomiast Zamawiający odpowiedzialny jest za dystrybucję posiłków do pacjentów. 2. Diety obowiązujące w jednostkach Zamawiającego a. dieta podstawowa (zwykła, dla dzieci starszych) b. dieta łatwostrawna c. dieta łatwostrawna bez surowizny d. dieta II roku życia (dzieci w wieku 1 2 lata) e. diety specjalne (diety mające zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych, z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych dla pacjenta): pooperacyjna (wyrostkowa), pooperacyjna wysokokaloryczna niskosodowa bezsolna zmiksowana (płynna, papkowata), niskopotasowa wysokopotasowa niskofosforanowa odżywcza (dla anorektyczek), ubogokaloryczna bogatoresztkowa niskoresztkowa niskotłuszczowa niskocholesterolowa zapierająca wysokobiałkowa niskopurynowa ubogobiałkowa z kontrolowaną ilością i jakością węglowodanów z zastosowaniem wymienników węglowodanowych ( cukrzycowa ), z kontrolowaną zawartością węglowodanów z zastosowaniem wymienników węglowodanowych ( cukrzycowa ) - podwójna wegetariańska eliminacyjna (z wyszczególnieniem wszystkich produktów zabronionych lub ze wskazaniem produktów, które pacjent może jeść, np. bezmleczna, bezglutenowa, bezjajeczna wyszczególnienie w zamówieniu lub załączniku). Wszystkie rodzaje diet specjalnych muszą być sporządzane oraz dostarczone w oddzielnych pojemnikach, czytelnie opisanych rodzajem diety (bez używania skrótów). 3. Sposób oznaczania posiłków a. wędliny (napis: wieprzowa, indycza, z kurczaka ) b. mięsa jako zamienniki wędlin (napis: wieprzowe, indyk, kurczak, bez soli ) c. margaryna bezmleczna 0g białka (napis: margaryna lub nazwa margaryny) d. pasty rybne czy mięsne, sałatki jarzynowe (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezsolna, specjalna lub nazwiskiem pacjenta) 4/16

5 5/16 e. diety płynne, papkowate (napis: płynna, papkowata ) f. zupy, dania obiadowe (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezglutenowa bezsolna, bez selera, bez jaj, specjalna lub nazwiskiem pacjenta) g. jarzyny gotowane i surówki (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezglutenowa, bezsolna, bez selera, bez jaj, specjalna, wysokoresztkowa, ubogokaloryczna lub nazwiskiem pacjenta) h. potrawy mięsne i rybne (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezglutenowa, bezsolna, bez selera, bez jaj, specjalna, wysokoresztkowa, ubogokaloryczna lub nazwiskiem pacjenta) Wyrażenie specjalna należy użyć jeśli w zamówieniu użyte jest to słowo wraz z wyszczególnieniem produktów wyeliminowanych z diety pacjenta. 4. Zasady organizacji i harmonogram dostarczania posiłków. a. Zamawiający wyznaczy osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych tj. dietetyczkę, której obowiązkiem będzie zebranie zamówień z oddziałów szpitalnych, ilości posiłków i rodzajów diet z jednodniowym wyprzedzeniem (przed weekendem w czwartek/piątek). Dietetyczka wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą przekazywać będzie zamówienia (weryfikować ilość posiłków i diet) na dany dzień upoważnionej osobie ze strony Wykonawcy codziennie do godziny 9:00, a dodatkowe porcje na dzień bieżący będzie zamawiać do godziny 10:00. b. Upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje oceny organoleptycznej i estetyki dostarczanych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych i ilościowych zamówienia. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe. c. Dietetyczka zobowiązana jest do niezwłocznego telefonicznego przekazywania uwag Wykonawcy, po czym potwierdzenia ich na piśmie. Powyższe nieprawidłowości zobowiązana jest zgłosić do Dyrekcji szpitala. d. Zamawiający wymaga cyklicznej kontroli przez Wykonawcę (1 raz w tygodniu) w obecności Przedstawiciela Szpitala w zakresie oceny organoleptycznej i temperatury posiłków. Temperatura posiłków ma być kontrolowana za pomocą fachowego sprzętu pomiarowego. Kontrola ta ma odbywać się w kuchenkach oddziałowych (ul. Działdowska 1) i w punkcie dystrybucji (ul. Marszałkowska 24). Wyniki kontroli będą sporządzane w tym samym dniu w formie pisemnej dla obu stron w jednakowo brzmiących egzemplarzach. e. Średnia dzienna liczba zestawu osobodnia:/śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacji/żywionych pacjentów wynosi: SPDSK ul. Marszałkowska pacjentów (w tym 22 dzienny pobyt). SPDSK Filia ul. Działdowska 1-65 pacjentów (w tym 10 dzienny pobyt). Razem: 210 pacjentów (w tym 32 dzienny pobyt). Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia według rzeczywistych potrzeb. Ilości podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania oferty. f. Wykonawca zobowiązany jest do: stosowania ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.), zachowania i przestrzegania reżimu sanitarno-higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienia aby, środki transportu którymi będą transportowane posiłki posiadały zezwolenie SANEPIDu do transportu żywności. Pojemniki transportowe styropianowe, również muszą posiadać stosowne atesty, zapewniać utrzymanie właściwej temperatury w czasie transportu oraz odpowiedniego ciężaru pojemnika z żywnością (do 20 kg) w oparciu o obowiązujące normy BHP przewozu posiłków w termoportach styropianowych z wymiennymi wkładami GN, jak również w jednorazowych, plastikowych pojemnikach, szczelnie zamkniętych czy jednorazowych woreczkach śniadaniowych, 5/16

6 6/16 odbioru brudnych pojemników transportowych, naczyń GN itp. po wydanych posiłkach i do ich ostatecznej dezynfekcji w swojej siedzibie przed ich kolejnym napełnieniem, przygotowywania posiłków na dany dzień wg zamówienia, dostarczenia diet indywidualnych w czytelnie opisanych pojemnikach, zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej posiłków. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego. Wartość odżywcza racji pokarmowej musi spełniać aktualne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży, urozmaicenia posiłków i asortymentu potraw z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych, dostarczenia w formie pisemnej wartości odżywczej dziennych jadłospisów, na prośbę pracownika Działu Żywienia, utrzymania właściwej temperatury w momencie dostarczania posiłku do kuchenki oddziałowej/punktu dystrybucji: nie niższej niż 63 C dla potraw ciepłych, 4-7 ºC dla potraw zimnych gwarancji, iż posiłki będą sporządzane przy użyciu surowców wysokiej jakości, dostarczania posiłków do szpitala wg wymagań Zamawiającego, dostarczania dietetykom do Działu Żywienia jadłospisów dekadowych, które muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, dostarczanie z posiłkami pracownikom Działu Żywienia jadłospisów jednodniowych - w ilości kserokopii odpowiadających liczbie oddziałów w szpitalu (ul. Działdowska 1 7 sztuk, ul. Marszałkowska sztuk) nie później niż rano każdego dnia bieżącego. Jadłospis musi uwzględniać gramówkę produktów lub potraw po obróbce termicznej, powiadamiania do godziny 10:00 telefonicznie pracownika Działu Żywienia o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, dowożenia brakujących składowych posiłku w czasie do 1h po interwencji telefonicznej Zamawiającego, zapewnienia zastępczej kuchni do przygotowywania posiłków na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przygotowywanie posiłków w dotychczasowej kuchni. Kuchnia ta powinna posiadać aktualne zezwolenie Sanepidu, zapewnienia półproduktów i posiłków gotowych, które należy dostarczyć do szpitali w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ich braków ilościowych. 5. Wymagania dotyczące najwyższej jakości produktów i posiłków owoce i warzywa (świeże, jędrne, zdrowe, nie nadgniłe, dobrze umyte), wędliny i jej zamienniki (świeże bez drobnych poszarpanych kawałków), ziemniaki (dobrze potłuczone, bez czarnych nie usuniętych elementów, równomiernie posolone), zupy (odpowiedniej gęstości nie sama woda, nie same elementy gęste), chleb świeży, nie zawierający dużej ilości polepszaczy do pieczywa masło i margaryna wysokiej jakości mięso (miękkie, dobrze rozbite, bez dużej ilości żył, chrząstek i tłuszczu widocznego), ryby (nie pokruszone), sosy mięsne (zawartość mięsa w porcji min. 50 %), zupy mleczne (nie samo mleko, nie same elementy gęste). Wykonawca musi kupować żywność w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość. Posiłki powinny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych bez użycia półproduktów (np. zupy w proszku, sosy gotowe, ziemniaki w proszku itp.). W przypadku zastosowania innych technologii produkcji posiłków niż wymagane lub zalecane stosownymi przepisami Wykonawca musi uzyskać zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na ich stosowanie. 6. Całodzienna racja pokarmowa rozłożona na 5 posiłków powinna zapewnić realizację zapotrzebowania na energię w następujący sposób: śniadanie 25 % II śniadanie 15 %, 6/16

7 7/16 obiad 35 %, podwieczorek 5 %, kolacja 20 %. 7. Dostarczanie produktów dodatkowych. a. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dodatkowych produktów (wpisanych w zamówieniu jako uwagi/dodatki ), do których należą: cukier, herbata, dżem, syrop owocowy, jogurt, wędlina, sery, chrupki kukurydziane, biszkopty, krakersy, wafle suche tortowe, paluszki, kisiel, budyń, galaretka (w opakowaniach jednostkowych lub jako gotowe produkty), suchary, wafle ryżowe, inne produkty zlecone jako dodatek do diety indywidualnej (np. serki, jogurty owocowe/ naturalne, soki owocowe dla dzieci od 4 m.ż. i wzywż, produkty niskobiałkowe, ryż, produkty bezglutenowe, produkty sojowe, produkty dla diabetyków, pieczywo niskosodowe itp.). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w rozliczeniu miesięcznym listy produktów dodatkowych, w których ma być uwzględniona ilość i cena poszczególnych produktów. b.wykonawca będzie dostarczał do szpitala przy ul. Działdowskiej 1, surowce wykorzystywane do przygotowywania alergenów (cele diagnostyczne): surowe mleko, surowe jaja (po wcześniejszym naświetleniu ich), mąka pszenna, drożdże, surowe warzywa (ziemniak, seler, pietruszka, marchew, pomidor), surowe jabłka. Produkty określone jako dodatki w pkt 7, lit a) i b) Opisu przedmiotu zamówienia są wliczone w cenę osobodnia. 8. Przewożenie butelek i mieszanek dla niemowląt. a. Wykonawca będzie dostarczał mieszanki dla niemowląt wykonywane w Kuchni Mlecznej Szpitala przy ul. Działdowskiej 1 do Szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 w plastikowych pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych w godzinach 13:15 13:40. b. Zamawiający przygotowuje mieszanki we własnym zakresie oraz zabezpiecza ich transport. c. Za zakup butelek do mieszkanek mlecznych, ich mycie i dezynfekcję jest odpowiedzialny Zamawiający. d. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia pustych butelek do mieszanek dla niemowląt ze szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 do szpitala przy ul. Działdowskiej 1. Transport ten ma się odbywać w godzinach , ewentualnie w razie potrzeby dodatkowo w godz. 12:20 12:40. e. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania (w razie konieczności dieta specjalna) do kuchni mlecznej, szpitala ul. Działdowska 1 nietypowych surowców: mięso (indyk, królik, jagnięcina, wieprzowina) po obróbce cieplnej, mrożone warzywa (brokuły, marchew) w torbach termoizolacyjnych, surowe warzywa (cukinia, kabaczek, ziemniak) po obróbce wstępnej, surowe owoce (jabłko) jaja gotowane olej rzepakowy w opakowaniu firmowym. Produkty określone jako nietypowe surowce dla kuchni mlecznej przy ul. Działdowskiej 1, pkt. 8 lit e) Opisu przedmiotu zamówienia są wliczone w cenę osobodnia. 9. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do: zakupu specjalnych, szczelnych, łatwych do mycia i dezynfekcji, wykonanych z nieprzepuszczalnych materiałów pojemników wielokrotnego użytku na odpady pokonsumpcyjne, spełniające zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zaopatrzenia szpitala w worki na odpady pokonsumpcyjne, które powinny być: jednorazowe, trwałe, o różnej objętości, odbierania pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi (ul. Działdowska z oddziałów, ul. Marszałkowska 24 z punktu dystrybucji) 1 raz na dobę (w miarę potrzeby częściej), po dostarczaniu posiłków z jednoczesną wymianą na czyste (pojemniki/worki jednorazowe). Lokalizacja pojemników: Szpital przy ul. Marszałkowskiej 24-8 szt.: Endokrynologia - 1 szt. 7/16

8 8/16 Hematologia - 1 szt. Onkologia - 1 szt. Nefrologia+Niemowlęcy+ Stacja dializ+ OIT - 1 szt. Chirurgia - 1 szt. Laryngologia - 1 szt. Kardiologia - 1 szt. Psychiatria - 1 szt. Szpital przy ul. Działdowskiej 1-5 szt.: Pneumonologia, alergologia- dzieci starsze - 1 szt. Pneumonologia, alergologia- dzieci młodsze - 1 szt. Gastroenterologia - 1 szt. Diabetologia+ wady wrodzone - 1 szt. Kardiochirurgia - 1 szt. 10. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: 13 wózków do transportu żywności ze stali nierdzewnej i pokrytego powierzchnią ochronną przed zarysowaniami (9 sztuk ul. Marszałkowska 24, 4 sztuki ul. Działdowska 1) rok produkcji 2011, dwu-półkowy o wymiarach wys.900/950 mm, głęb. 650 mm, szer mm, z szufladami pod górną półką o wymiarach wys. 150 mm, głęb. 650 mm, szer mm, odległość między dołem szafeczki, a dolną półką ok mm, 4 kółka ustawne śr. ok 120 mm, wytrzymałe na ciężar, maksymalny udźwig ok. 140 kg, z układem hamulcowym (2 szt.) po stronie użytkownika, uchwyt do sterowania wózkiem pionowo po dwóch stronach. Rysunek wózka do transportu żywności zawiera załącznik nr 1A do Opisu przedmiotu zamówienia, 18 wózków na brudne naczynia ze stali nierdzewnej i pokrytego powierzchnią ochronną przed zarysowaniami (12 sztuk ul. Marszałkowska 24, 6 sztuk ul. Działdowska 1) rok produkcji 2011, o wymiarach: wys. ok. 900/950 mm, głęb. 500 mm, szer. 600 mm z półeczkami szt. 3, w tym jedna na górze głęboka na ok mm, pozostałe z obustronnymi zabezpieczeniami przed wypadaniem zastawy kuchennej, posiadające 4 skrętne kółka, z 2 hamulcami, wytrzymałe na ciężar, maksymalny udźwig ok. 140 kg, uchwyty do sterowania wózkiem usytuowane pionowo po dwóch stronach. Rysunek wózka na brudne naczynia zawiera załącznik nr 1 B do Opisu przedmiotu zamówienia. Cena sprzętu zostaje wliczona w osobodzień i rozłożona na czas trwania umowy. Wózki należy dostarczyć w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z instrukcjami i kartą gwarancyjną sprzętu do szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 i do szpitala przy ul. Działdowskiej 1. Załącznik nr 1C zawiera zestawienie miejsc dostarczenia wózków ze stali nierdzewnej. Dostarczone w ramach umowy wózki przechodzą na własność Zamawiającego nieodpłatnie, z dniem zakończenia umowy. Wózki zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu przekazania. 11. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: Zmywarko-wyparzarki gastronomicznej, sztuk 10 jednofazowa, sterowana elektronicznie/manualnie, jeden cykl mycia czas sekund, wykonana ze stali nierdzewnej, z dozownikiem płynu myjącego, z możliwością mycia naczyń stołowych, sztuccy, szkła, w zestawie kosze do naczyń, szkła, sztuccy, zużycie wody ok 2,5 litra/cykl, 2 pary ramion myjąco płuczących, kosze o wymiarach 400 x 400 mm, wysokość wsadu min 250 mm, zasilanie 230 V, moc ok: 3 kw, z pompą odpływową, 3 sztuki zmywarek dostarczyć do szpitala przy ul. Działdowskiej 1, na oddziały: 1. pneumonologia, alergologia - dzieci starsze- 1 szt. (szer. 580 x głęb. 530 x wys. 800 mm); 2. diabetologia + pediatria - 1 szt. (szer. 450 x głęb. 550 x wys.800 mm); 3. kardiochirurgia - 1 szt.(szer. 580 x głęb. 530 x wys. 800 mm), 7 sztuk zmywarek dostarczyć do szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24, na oddziały: 8/16

9 9/16 II.2.2) II.2.3) II.3) 1. endokrynologia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 2. hematologia - 1 szt. (szer. 440 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 3. onkologia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 4. chirurgia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 5. laryngologia - 1 szt.(szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 6. kardiologia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 7. psychiatria - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm). Cena sprzętu opisanego w pkt. 11 zostaje wliczona w osobodzień i rozłożona na czas trwania umowy. Zmywarko wyparzarki gastronomiczne należy dostarczyć w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z instrukcjami i kartą gwarancyjną sprzętu do szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 i do szpitala przy ul. Działdowskiej 1. Dostarczony w ramach umowy sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego nieodpłatnie, z dniem zakończenia umowy. Sprzęt kuchenny zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu przekazania. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego przeniesie na własność na rzecz Zamawiającego dostarczony w ramach niniejszej umowy sprzęt. W takim przypadku strony dokonają stosownego rozliczenia, przy czym cena dostarczonego sprzętu zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu zrealizowania umowy na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawcę. Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,58 EUR Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). f) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić odpowiednią kwotę przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski Nr rachunku: z adnotacją: wadium do przetargu nieograniczonego na Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania 9/16

10 10/16 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. RejZamPub/40/2011, dowód zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez inne podmioty należy dołączyć do oferty. E. Zwrot wadium. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a Pzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. F. Przepadek wadium. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. G. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty brutto. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadają wiedzę i doświadczenie: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 PLN brutto (słownie: jeden 10/16

11 11/16 milion złotych 00/100 brutto). Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć dokument wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz usług ; c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie niższą niż ,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego na kwotę nie niższą niż ,00 PLN (słownie jeden milion złotych 00/100). Ubezpieczenie musi obowiązywać (lub zostać zaktualizowane) na cały okres trwania umowy wynikającej z postępowania przetargowego. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 w celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ); b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz usług ); c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. 2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 11/16

12 12/16 c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 2.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) decyzji/opinii właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzającej, że zakład, w którym będą przygotowywane posiłki posiada zezwolenia/decyzję na przygotowywanie posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz prowadzenie usług cateringowych; b) dokumentów na potwierdzenie parametrów technicznych wózków i zmywarko wyparzarek, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie porównać ofertę z wymogami SIWZ. 2.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt G 2.2: 1. pkt b), c), d) i f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. pkt e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem 12/16

13 13/16 III.2.2) III.2.3) zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.5 Inne dokumenty, których żąda Zamawiający od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia Wykonawcy, że środki transportu, którymi będą transportowane posiłki posiadają zezwolenie SANEPID-u do transportu żywności. A także, że stosowane podczas realizacji zamówienia pojemniki transportowe posiadają stosowne atesty; b) certyfikatu wystawionego przez niezależny, zewnętrzny podmiot certyfikujący uprawniony do przeprowadzania certyfikacji w zakresie HACCP. c) oświadczenia Wykonawcy, że podczas wykonywania zamówienia będzie stosował się do zapisów Ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 1. posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie niższą niż ,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego na kwotę nie niższą niż ,00 PLN (słownie jeden milion złotych 00/100). Ubezpieczenie musi obowiązywać (lub zostać zaktualizowane) na cały okres trwania umowy wynikającej z postępowania przetargowego. Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego na kwotę nie niższą niż ,00 PLN Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 1. posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie niższą niż ,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego na kwotę nie niższą niż ,00 PLN (słownie jeden milion złotych 00/100). Ubezpieczenie musi obowiązywać (lub zostać zaktualizowane) na cały okres trwania umowy wynikającej z postępowania przetargowego. Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 13/16

14 14/16 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RejZamPub/40/2011 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 30,00 PLN Warunki i sposób płatności: W kasie Zamawiającego (Budynek Administracji szpitala - adres jw.), za zaliczeniem pocztowym lub przelewem na konto Zamawiającego: Rachunek bankowy: ING Bank Śląski Nr rachunku: /16

15 15/16 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość SPDSK, ul. Marszałkowska 24, Warszawa, POLSKA, Sala Konferencyjna naprzeciwko Sekretariatu Dyrekcji. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Przewiduje się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) jeżeli Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych rozwiązań prawnych; c) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 15/16

16 16/16 VI.4.3) VI.5) Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną). Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia pisemnie, faksem, drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /16

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200961-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29243-2014:text:pl:html Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2014/S 135-242842. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2014/S 135-242842. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242842-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2014/S 135-242842 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336076-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208798-2012:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133276-2015:text:pl:html Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S 076-133276 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63345-2016:text:pl:html Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S 039-063345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300201-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S 174-300201

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269312-2011:text:pl:html PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 163-269312 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83156-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S 048-083156 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253392-2013:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S 146-253392 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:188835-2012:text:pl:html PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80402-2011:text:pl:html PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140949-2015:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412836-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Ostrów Wielkopolski: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Ostrów Wielkopolski: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/8 PL-Ostrów Wielkopolski: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 2009/S 220-316378 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zespół

Bardziej szczegółowo