Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, Dział Zamówień Publicznych Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, Warszawa, Dział Zamówień Publicznych - budynek Administracji pokój nr 5. Osoba do kontaktów: Julia Kasprzak Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych RejZamPub/40/2011. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce świadczenia usług: SPDSK ul. Marszałkowska 24 oraz Filia SPDSK ul. Działdowska 1 w Warszawie. 1/16

2 2/16 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr: 1, 1A, 1B i 1C do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. Kod CPV: Posiłki szpitalne, Usługi gotowania posiłków, Usługi przygotowywania posiłków, Usługi dostarczania posiłków, Zmywarki do naczyń, Wózki popychane. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr: 1, 1A, 1B i 1C do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje: osobodni w okresie trwania umowy. 3. Czas trwania umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 4. Realizacja zamówienia powinna się odbywać zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia pkt 1 9 (Załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Dodatkowo w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: 13 sztuk wózków do transportu żywności oraz 18 sztuk wózków na brudne naczynia Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia pkt 9) oraz Załącznik 1 A, 1 B które stanowią rysunki oraz 1 C stanowiący zestawienie wózków dla szpitala. 6. Ponadto w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: 10 sztuk zmywarko-wyparzarek gastronomicznych. 2/16

3 3/16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmywarek) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia pkt 11). 7. Wykonawca zobowiązany jest do: a) stosowania ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.) b) zachowania i przestrzegania reżimu sanitarno - higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) zapewnienia aby, środki transportu którymi będą transportowane posiłki posiadały zezwolenie SANEPIDu do transportu żywności. Pojemniki transportowe styropianowe, również muszą posiadać stosowne atesty, zapewniać utrzymanie właściwej temperatury w czasie transportu oraz odpowiedniego ciężaru pojemnika z żywnością (do 20 kg) w oparciu o obowiązujące normy BHP d) przewozu posiłków w termo-portach styropianowych z wymiennymi wkładami GN, jak również w jednorazowych, plastikowych pojemnikach, szczelnie zamkniętych czy jednorazowych woreczkach śniadaniowych, e) odbioru brudnych pojemników transportowych, naczyń GN itp. po wydanych posiłkach i do ich ostatecznej dezynfekcji w swojej siedzibie przed ich kolejnym napełnieniem, f) przygotowywania posiłków na dany dzień wg zamówienia, g) dostarczenia diet indywidualnych w czytelnie opisanych pojemnikach, h) zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej posiłków. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego. Wartość odżywcza racji pokarmowej musi spełniać aktualne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży,urozmaicenia posiłków i asortymentu potraw z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych, i) dostarczenia w formie pisemnej wartości odżywczej dziennych jadłospisów, na prośbę pracownika Działu Żywienia, j) utrzymania właściwej temperatury w momencie dostarczania posiłku do kuchenki oddziałowej/punktu dystrybucji: 1. nie niższej niż 63 C dla potraw ciepłych º C dla potraw zimnych k) gwarancji, iż posiłki będą sporządzane przy użyciu surowców wysokiej jakości, l) dostarczania posiłków do szpitala wg wymagań Zamawiającego, m) dostarczania dietetykom do Działu Żywienia jadłospisów dekadowych, które muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, n) dostarczanie z posiłkami pracownikom Działu Żywienia jadłospisów jednodniowych - w ilości kserokopii odpowiadających liczbie oddziałów w szpitalu (tj. ul. Działdowska - 7 sztuk, ul. Marszałkowska - 12 sztuk) nie później niż rano każdego dnia bieżącego. Jadłospis musi uwzględniać gramówkę produktów lub potraw po obróbce termicznej, o) powiadamiania do godziny 10:00 telefonicznie pracownika Działu Żywienia o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, p) dowożenia brakujących składowych posiłku w czasie do 1h po interwencji telefonicznej Zamawiającego,zapewnienia zastępczej kuchni do przygotowywania posiłków na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przygotowywanie posiłków w dotychczasowej kuchni. Kuchnia ta powinna posiadać aktualne zezwolenie Sanepidu. q) zapewnienia półproduktów i posiłków gotowych, które należy dostarczyć do szpitali w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ich braków ilościowych. 8. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ tj. Formularzem ofertowo-cenowym. 3/16

4 4/16 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK ul. Marszałkowska 24 i filia ul. Działdowska 1 wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. 1. Godziny i miejsce dowozu posiłków: Posiłki dla pacjentów (dzieci) należy dostarczyć: Szpital ul. Marszałkowska 24 - do punktu dystrybucji (5 piętro) śniadanie, II śniadanie godz. 7:00 7:30 obiad, podwieczorek, kolacja godz. 12:00 12:30 Kierowca jest zobowiązany poinformować telefonicznie (Marszałkowska 24 tel: , Działdowska 1 tel: ) pracowników Działu Żywienia o przybyciu z posiłkiem na teren szpitala. Posiłki dla pacjentów (dzieci) należy dostarczyć: Szpital ul. Działdowska 1 - do kuchenek oddziałów: 1. Oddział Pneumonologii i Alergologii (dzieci starsze) 1 piętro 2. Oddział Pneumonologii i Alergologii (dzieci młodsze) 3 piętro 3. Oddział Gastroenterologii 2 piętro 4. Oddział Diabetologii, Wady Wrodzone 2 piętro 5. Oddział Chirurgii i Kardiochirurgii 3 piętro śniadanie, II śniadanie godz. 7:15 7:40 obiad, podwieczorek, kolacja godz. 12:20 12:40 Za dowóz półproduktów i posiłków do wskazanych miejsc i w określonym czasie odpowiada Wykonawca, natomiast Zamawiający odpowiedzialny jest za dystrybucję posiłków do pacjentów. 2. Diety obowiązujące w jednostkach Zamawiającego a. dieta podstawowa (zwykła, dla dzieci starszych) b. dieta łatwostrawna c. dieta łatwostrawna bez surowizny d. dieta II roku życia (dzieci w wieku 1 2 lata) e. diety specjalne (diety mające zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych, z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych dla pacjenta): pooperacyjna (wyrostkowa), pooperacyjna wysokokaloryczna niskosodowa bezsolna zmiksowana (płynna, papkowata), niskopotasowa wysokopotasowa niskofosforanowa odżywcza (dla anorektyczek), ubogokaloryczna bogatoresztkowa niskoresztkowa niskotłuszczowa niskocholesterolowa zapierająca wysokobiałkowa niskopurynowa ubogobiałkowa z kontrolowaną ilością i jakością węglowodanów z zastosowaniem wymienników węglowodanowych ( cukrzycowa ), z kontrolowaną zawartością węglowodanów z zastosowaniem wymienników węglowodanowych ( cukrzycowa ) - podwójna wegetariańska eliminacyjna (z wyszczególnieniem wszystkich produktów zabronionych lub ze wskazaniem produktów, które pacjent może jeść, np. bezmleczna, bezglutenowa, bezjajeczna wyszczególnienie w zamówieniu lub załączniku). Wszystkie rodzaje diet specjalnych muszą być sporządzane oraz dostarczone w oddzielnych pojemnikach, czytelnie opisanych rodzajem diety (bez używania skrótów). 3. Sposób oznaczania posiłków a. wędliny (napis: wieprzowa, indycza, z kurczaka ) b. mięsa jako zamienniki wędlin (napis: wieprzowe, indyk, kurczak, bez soli ) c. margaryna bezmleczna 0g białka (napis: margaryna lub nazwa margaryny) d. pasty rybne czy mięsne, sałatki jarzynowe (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezsolna, specjalna lub nazwiskiem pacjenta) 4/16

5 5/16 e. diety płynne, papkowate (napis: płynna, papkowata ) f. zupy, dania obiadowe (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezglutenowa bezsolna, bez selera, bez jaj, specjalna lub nazwiskiem pacjenta) g. jarzyny gotowane i surówki (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezglutenowa, bezsolna, bez selera, bez jaj, specjalna, wysokoresztkowa, ubogokaloryczna lub nazwiskiem pacjenta) h. potrawy mięsne i rybne (napis: podstawowa, łatwo strawna, bezmleczna, bezglutenowa, bezsolna, bez selera, bez jaj, specjalna, wysokoresztkowa, ubogokaloryczna lub nazwiskiem pacjenta) Wyrażenie specjalna należy użyć jeśli w zamówieniu użyte jest to słowo wraz z wyszczególnieniem produktów wyeliminowanych z diety pacjenta. 4. Zasady organizacji i harmonogram dostarczania posiłków. a. Zamawiający wyznaczy osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych tj. dietetyczkę, której obowiązkiem będzie zebranie zamówień z oddziałów szpitalnych, ilości posiłków i rodzajów diet z jednodniowym wyprzedzeniem (przed weekendem w czwartek/piątek). Dietetyczka wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą przekazywać będzie zamówienia (weryfikować ilość posiłków i diet) na dany dzień upoważnionej osobie ze strony Wykonawcy codziennie do godziny 9:00, a dodatkowe porcje na dzień bieżący będzie zamawiać do godziny 10:00. b. Upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje oceny organoleptycznej i estetyki dostarczanych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych i ilościowych zamówienia. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe. c. Dietetyczka zobowiązana jest do niezwłocznego telefonicznego przekazywania uwag Wykonawcy, po czym potwierdzenia ich na piśmie. Powyższe nieprawidłowości zobowiązana jest zgłosić do Dyrekcji szpitala. d. Zamawiający wymaga cyklicznej kontroli przez Wykonawcę (1 raz w tygodniu) w obecności Przedstawiciela Szpitala w zakresie oceny organoleptycznej i temperatury posiłków. Temperatura posiłków ma być kontrolowana za pomocą fachowego sprzętu pomiarowego. Kontrola ta ma odbywać się w kuchenkach oddziałowych (ul. Działdowska 1) i w punkcie dystrybucji (ul. Marszałkowska 24). Wyniki kontroli będą sporządzane w tym samym dniu w formie pisemnej dla obu stron w jednakowo brzmiących egzemplarzach. e. Średnia dzienna liczba zestawu osobodnia:/śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacji/żywionych pacjentów wynosi: SPDSK ul. Marszałkowska pacjentów (w tym 22 dzienny pobyt). SPDSK Filia ul. Działdowska 1-65 pacjentów (w tym 10 dzienny pobyt). Razem: 210 pacjentów (w tym 32 dzienny pobyt). Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia według rzeczywistych potrzeb. Ilości podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania oferty. f. Wykonawca zobowiązany jest do: stosowania ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.), zachowania i przestrzegania reżimu sanitarno-higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienia aby, środki transportu którymi będą transportowane posiłki posiadały zezwolenie SANEPIDu do transportu żywności. Pojemniki transportowe styropianowe, również muszą posiadać stosowne atesty, zapewniać utrzymanie właściwej temperatury w czasie transportu oraz odpowiedniego ciężaru pojemnika z żywnością (do 20 kg) w oparciu o obowiązujące normy BHP przewozu posiłków w termoportach styropianowych z wymiennymi wkładami GN, jak również w jednorazowych, plastikowych pojemnikach, szczelnie zamkniętych czy jednorazowych woreczkach śniadaniowych, 5/16

6 6/16 odbioru brudnych pojemników transportowych, naczyń GN itp. po wydanych posiłkach i do ich ostatecznej dezynfekcji w swojej siedzibie przed ich kolejnym napełnieniem, przygotowywania posiłków na dany dzień wg zamówienia, dostarczenia diet indywidualnych w czytelnie opisanych pojemnikach, zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej posiłków. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego. Wartość odżywcza racji pokarmowej musi spełniać aktualne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży, urozmaicenia posiłków i asortymentu potraw z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych, dostarczenia w formie pisemnej wartości odżywczej dziennych jadłospisów, na prośbę pracownika Działu Żywienia, utrzymania właściwej temperatury w momencie dostarczania posiłku do kuchenki oddziałowej/punktu dystrybucji: nie niższej niż 63 C dla potraw ciepłych, 4-7 ºC dla potraw zimnych gwarancji, iż posiłki będą sporządzane przy użyciu surowców wysokiej jakości, dostarczania posiłków do szpitala wg wymagań Zamawiającego, dostarczania dietetykom do Działu Żywienia jadłospisów dekadowych, które muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, dostarczanie z posiłkami pracownikom Działu Żywienia jadłospisów jednodniowych - w ilości kserokopii odpowiadających liczbie oddziałów w szpitalu (ul. Działdowska 1 7 sztuk, ul. Marszałkowska sztuk) nie później niż rano każdego dnia bieżącego. Jadłospis musi uwzględniać gramówkę produktów lub potraw po obróbce termicznej, powiadamiania do godziny 10:00 telefonicznie pracownika Działu Żywienia o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, dowożenia brakujących składowych posiłku w czasie do 1h po interwencji telefonicznej Zamawiającego, zapewnienia zastępczej kuchni do przygotowywania posiłków na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przygotowywanie posiłków w dotychczasowej kuchni. Kuchnia ta powinna posiadać aktualne zezwolenie Sanepidu, zapewnienia półproduktów i posiłków gotowych, które należy dostarczyć do szpitali w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ich braków ilościowych. 5. Wymagania dotyczące najwyższej jakości produktów i posiłków owoce i warzywa (świeże, jędrne, zdrowe, nie nadgniłe, dobrze umyte), wędliny i jej zamienniki (świeże bez drobnych poszarpanych kawałków), ziemniaki (dobrze potłuczone, bez czarnych nie usuniętych elementów, równomiernie posolone), zupy (odpowiedniej gęstości nie sama woda, nie same elementy gęste), chleb świeży, nie zawierający dużej ilości polepszaczy do pieczywa masło i margaryna wysokiej jakości mięso (miękkie, dobrze rozbite, bez dużej ilości żył, chrząstek i tłuszczu widocznego), ryby (nie pokruszone), sosy mięsne (zawartość mięsa w porcji min. 50 %), zupy mleczne (nie samo mleko, nie same elementy gęste). Wykonawca musi kupować żywność w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość. Posiłki powinny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych bez użycia półproduktów (np. zupy w proszku, sosy gotowe, ziemniaki w proszku itp.). W przypadku zastosowania innych technologii produkcji posiłków niż wymagane lub zalecane stosownymi przepisami Wykonawca musi uzyskać zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na ich stosowanie. 6. Całodzienna racja pokarmowa rozłożona na 5 posiłków powinna zapewnić realizację zapotrzebowania na energię w następujący sposób: śniadanie 25 % II śniadanie 15 %, 6/16

7 7/16 obiad 35 %, podwieczorek 5 %, kolacja 20 %. 7. Dostarczanie produktów dodatkowych. a. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dodatkowych produktów (wpisanych w zamówieniu jako uwagi/dodatki ), do których należą: cukier, herbata, dżem, syrop owocowy, jogurt, wędlina, sery, chrupki kukurydziane, biszkopty, krakersy, wafle suche tortowe, paluszki, kisiel, budyń, galaretka (w opakowaniach jednostkowych lub jako gotowe produkty), suchary, wafle ryżowe, inne produkty zlecone jako dodatek do diety indywidualnej (np. serki, jogurty owocowe/ naturalne, soki owocowe dla dzieci od 4 m.ż. i wzywż, produkty niskobiałkowe, ryż, produkty bezglutenowe, produkty sojowe, produkty dla diabetyków, pieczywo niskosodowe itp.). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w rozliczeniu miesięcznym listy produktów dodatkowych, w których ma być uwzględniona ilość i cena poszczególnych produktów. b.wykonawca będzie dostarczał do szpitala przy ul. Działdowskiej 1, surowce wykorzystywane do przygotowywania alergenów (cele diagnostyczne): surowe mleko, surowe jaja (po wcześniejszym naświetleniu ich), mąka pszenna, drożdże, surowe warzywa (ziemniak, seler, pietruszka, marchew, pomidor), surowe jabłka. Produkty określone jako dodatki w pkt 7, lit a) i b) Opisu przedmiotu zamówienia są wliczone w cenę osobodnia. 8. Przewożenie butelek i mieszanek dla niemowląt. a. Wykonawca będzie dostarczał mieszanki dla niemowląt wykonywane w Kuchni Mlecznej Szpitala przy ul. Działdowskiej 1 do Szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 w plastikowych pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych w godzinach 13:15 13:40. b. Zamawiający przygotowuje mieszanki we własnym zakresie oraz zabezpiecza ich transport. c. Za zakup butelek do mieszkanek mlecznych, ich mycie i dezynfekcję jest odpowiedzialny Zamawiający. d. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia pustych butelek do mieszanek dla niemowląt ze szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 do szpitala przy ul. Działdowskiej 1. Transport ten ma się odbywać w godzinach , ewentualnie w razie potrzeby dodatkowo w godz. 12:20 12:40. e. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania (w razie konieczności dieta specjalna) do kuchni mlecznej, szpitala ul. Działdowska 1 nietypowych surowców: mięso (indyk, królik, jagnięcina, wieprzowina) po obróbce cieplnej, mrożone warzywa (brokuły, marchew) w torbach termoizolacyjnych, surowe warzywa (cukinia, kabaczek, ziemniak) po obróbce wstępnej, surowe owoce (jabłko) jaja gotowane olej rzepakowy w opakowaniu firmowym. Produkty określone jako nietypowe surowce dla kuchni mlecznej przy ul. Działdowskiej 1, pkt. 8 lit e) Opisu przedmiotu zamówienia są wliczone w cenę osobodnia. 9. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do: zakupu specjalnych, szczelnych, łatwych do mycia i dezynfekcji, wykonanych z nieprzepuszczalnych materiałów pojemników wielokrotnego użytku na odpady pokonsumpcyjne, spełniające zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zaopatrzenia szpitala w worki na odpady pokonsumpcyjne, które powinny być: jednorazowe, trwałe, o różnej objętości, odbierania pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi (ul. Działdowska z oddziałów, ul. Marszałkowska 24 z punktu dystrybucji) 1 raz na dobę (w miarę potrzeby częściej), po dostarczaniu posiłków z jednoczesną wymianą na czyste (pojemniki/worki jednorazowe). Lokalizacja pojemników: Szpital przy ul. Marszałkowskiej 24-8 szt.: Endokrynologia - 1 szt. 7/16

8 8/16 Hematologia - 1 szt. Onkologia - 1 szt. Nefrologia+Niemowlęcy+ Stacja dializ+ OIT - 1 szt. Chirurgia - 1 szt. Laryngologia - 1 szt. Kardiologia - 1 szt. Psychiatria - 1 szt. Szpital przy ul. Działdowskiej 1-5 szt.: Pneumonologia, alergologia- dzieci starsze - 1 szt. Pneumonologia, alergologia- dzieci młodsze - 1 szt. Gastroenterologia - 1 szt. Diabetologia+ wady wrodzone - 1 szt. Kardiochirurgia - 1 szt. 10. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: 13 wózków do transportu żywności ze stali nierdzewnej i pokrytego powierzchnią ochronną przed zarysowaniami (9 sztuk ul. Marszałkowska 24, 4 sztuki ul. Działdowska 1) rok produkcji 2011, dwu-półkowy o wymiarach wys.900/950 mm, głęb. 650 mm, szer mm, z szufladami pod górną półką o wymiarach wys. 150 mm, głęb. 650 mm, szer mm, odległość między dołem szafeczki, a dolną półką ok mm, 4 kółka ustawne śr. ok 120 mm, wytrzymałe na ciężar, maksymalny udźwig ok. 140 kg, z układem hamulcowym (2 szt.) po stronie użytkownika, uchwyt do sterowania wózkiem pionowo po dwóch stronach. Rysunek wózka do transportu żywności zawiera załącznik nr 1A do Opisu przedmiotu zamówienia, 18 wózków na brudne naczynia ze stali nierdzewnej i pokrytego powierzchnią ochronną przed zarysowaniami (12 sztuk ul. Marszałkowska 24, 6 sztuk ul. Działdowska 1) rok produkcji 2011, o wymiarach: wys. ok. 900/950 mm, głęb. 500 mm, szer. 600 mm z półeczkami szt. 3, w tym jedna na górze głęboka na ok mm, pozostałe z obustronnymi zabezpieczeniami przed wypadaniem zastawy kuchennej, posiadające 4 skrętne kółka, z 2 hamulcami, wytrzymałe na ciężar, maksymalny udźwig ok. 140 kg, uchwyty do sterowania wózkiem usytuowane pionowo po dwóch stronach. Rysunek wózka na brudne naczynia zawiera załącznik nr 1 B do Opisu przedmiotu zamówienia. Cena sprzętu zostaje wliczona w osobodzień i rozłożona na czas trwania umowy. Wózki należy dostarczyć w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z instrukcjami i kartą gwarancyjną sprzętu do szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 i do szpitala przy ul. Działdowskiej 1. Załącznik nr 1C zawiera zestawienie miejsc dostarczenia wózków ze stali nierdzewnej. Dostarczone w ramach umowy wózki przechodzą na własność Zamawiającego nieodpłatnie, z dniem zakończenia umowy. Wózki zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu przekazania. 11. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia: Zmywarko-wyparzarki gastronomicznej, sztuk 10 jednofazowa, sterowana elektronicznie/manualnie, jeden cykl mycia czas sekund, wykonana ze stali nierdzewnej, z dozownikiem płynu myjącego, z możliwością mycia naczyń stołowych, sztuccy, szkła, w zestawie kosze do naczyń, szkła, sztuccy, zużycie wody ok 2,5 litra/cykl, 2 pary ramion myjąco płuczących, kosze o wymiarach 400 x 400 mm, wysokość wsadu min 250 mm, zasilanie 230 V, moc ok: 3 kw, z pompą odpływową, 3 sztuki zmywarek dostarczyć do szpitala przy ul. Działdowskiej 1, na oddziały: 1. pneumonologia, alergologia - dzieci starsze- 1 szt. (szer. 580 x głęb. 530 x wys. 800 mm); 2. diabetologia + pediatria - 1 szt. (szer. 450 x głęb. 550 x wys.800 mm); 3. kardiochirurgia - 1 szt.(szer. 580 x głęb. 530 x wys. 800 mm), 7 sztuk zmywarek dostarczyć do szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24, na oddziały: 8/16

9 9/16 II.2.2) II.2.3) II.3) 1. endokrynologia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 2. hematologia - 1 szt. (szer. 440 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 3. onkologia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 4. chirurgia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 5. laryngologia - 1 szt.(szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 6. kardiologia - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm); 7. psychiatria - 1 szt. (szer. 580 x głęb. 600 x wys. 800 mm). Cena sprzętu opisanego w pkt. 11 zostaje wliczona w osobodzień i rozłożona na czas trwania umowy. Zmywarko wyparzarki gastronomiczne należy dostarczyć w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z instrukcjami i kartą gwarancyjną sprzętu do szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24 i do szpitala przy ul. Działdowskiej 1. Dostarczony w ramach umowy sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego nieodpłatnie, z dniem zakończenia umowy. Sprzęt kuchenny zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu przekazania. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego przeniesie na własność na rzecz Zamawiającego dostarczony w ramach niniejszej umowy sprzęt. W takim przypadku strony dokonają stosownego rozliczenia, przy czym cena dostarczonego sprzętu zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu zrealizowania umowy na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawcę. Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,58 EUR Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). f) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić odpowiednią kwotę przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski Nr rachunku: z adnotacją: wadium do przetargu nieograniczonego na Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania 9/16

10 10/16 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko wyparzarek gastronomicznych. RejZamPub/40/2011, dowód zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez inne podmioty należy dołączyć do oferty. E. Zwrot wadium. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a Pzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. F. Przepadek wadium. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. G. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty brutto. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadają wiedzę i doświadczenie: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 PLN brutto (słownie: jeden 10/16

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132197-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo