Dowódca Główny Księgowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dowódca Główny Księgowy"

Transkrypt

1 UMOWA Nr... (Projekt umowy) w sprawie zakupu usług cateringowych dla Domu Emeryta Wojskowego zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez : a: Dowódca Główny Księgowy p.... zamieszkałym:... legitymującym się dowodem osobistym nr:... reprezentującym firmę... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego... w Sądzie Rejonowym... posługującą się numerem NIP..., REGON... z siedzibą:... zwanym dalej WYKONAWCĄ, zwane dalej Stronami, a osobno Stroną o następującej treści: 1 1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania całodobowe wyżywienie mieszkańców i personelu Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (DEW, ul. Pirenejska 5) poprzez świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania w kuchni WYKONAWCY lub dostarczanie gotowych posiłków do siedziby DEW (UŻYTKOWNIK). 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy. 3. Cena jednostkowa całodziennego wyżywienia (wsad do kotła) przysługującego mieszkańcowi i/lub pracownikowi DEW będzie równa wartościom pieniężnym norm wyżywienia ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej (Załącznik nr 1 do umowy). 1

2 4. Zamówienie będzie wykonywane od dnia r. do r. bądź do wyczerpania kwoty brutto... zł (słownie: ). 5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy Osobami upoważnionymi do zgłaszania zamówienia zgodnie z niniejszą umową są: 1) Dyrektor DEW 2) Kierownik sekcji żywnościowej DEW 3) Dietetyk DEW 4) Referent ds. ewidencji żywności DEW 2. Osobami upoważnionymi do kontroli jakości świadczonych usług są: 1) Dyrektor DEW 2) Kierownik sekcji żywnościowej DEW 3) Dietetyk DEW 4) Referent ds. ewidencji żywności DEW Inne uprawnione osoby/organy posiadające stosowne upoważnienie. 3. Odpowiedzialnymi za realizację warunków umowy są: 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: Kierownik sekcji żywnościowej DEW tel. 2) ze strony WYKONAWCY Całkowita wartość umowy wynosi: 1) netto. zł, słownie: zł 2) brutto. zł, słownie:..... zł w tym: a) cena za wyżywienie z narzutem za 1 dzień na 1 osobę (brutto) zł b) cena za posiłek nocny z narzutem za 1 dzień na 1 osobę (brutto)... zł c) cena za posiłek profilaktyczny z narzutem za 1 dzień na 1 osobę (brutto).. zł d) cena za posiłek zamienny typu suchy prowiant na 1 osobę (brutto): obiad. zł 2. Wartości pieniężne norm wyżywienia określa Załącznik nr 1 do umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zestawienie potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO przesyłane na adres elektroniczny WYKONAWCY ( .) lub faksem... według Załącznika nr 1 i cen według Załącznika nr 4 do umowy. 2

3 3. ZAMAWIAJĄCY zapewni, na pisemny wniosek WYKONAWCY, waloryzację cen usługi o wielkość zwiększenia lub zmniejszenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (tzw. wsad do kotła ) określane każdorazowo przez decyzje Ministra Obrony Narodowej (Załącznik nr 1). 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron; b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; d) której nie można przypisać drugiej stronie; 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zmianie może ulec termin realizacji umowy; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy; 6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 7) Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu), pod rygorem nieważności. 3

4 4 1. Podstawą zapłaty za usługi wymienione w 1 ust. 1 i 2 są faktury VAT z terminem płatności min. 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawiane po doręczeniu ZAMAWIAJACEMU. Zapłata dokonywana jest na wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT rachunek bankowy. 2. Na fakturze WYKONAWCA wyszczególni liczbę i rodzaj posiłków wydanych dla ZAMAWIAJĄCEGO. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Strony ustalają, iż płatność za usługę określoną 1 ust. 1, 2 realizowana będzie za faktycznie dostarczoną przez WYKONAWCĘ liczbę posiłków zgodnie ze złożonym zamówieniem. 4. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie dokonywane w cyklu miesięcznym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu: 1) organoleptycznie jakości przedmiotu umowy, opakowań, naczyń; 2) zgodności asortymentu przedmiotu umowy z zawartą umową oraz ilości i kompletności usługi stosownie do danych zawartych w umowie; 3) dokumentów potwierdzających przeprowadzone zabiegi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji środków transportu oraz aktualnej książeczki zdrowia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kierującego pojazdem z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. 2. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wykaz środków transportu zgodnie z Załącznikiem nr 3 oraz wykaz osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy Załącznik nr WYKONAWCA zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej ZAMAWIAJACEGO o zatrudnianiu cudzoziemców wykonujących przedmiot umowy oraz zobowiązuje się do uaktualniania tych informacji w ramach zmian osobowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 4. Każdorazowa zmiana pojazdów i osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi po pisemnym powiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem min. 5 dni. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez WYKONAWCĘ adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. 6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie DEW do którego są dostarczane posiłki. 4

5 6 1. WYKONAWCA w procesie świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wymagań (zgodnie z Załącznikiem 1) w zakresie: 1) jakości i organizacji żywienia; 2) wielkości potraw i napojów; 3) utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa żywienia oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie; 4) warunków rozliczeń finansowych. 2. Informacja o liczbie posiłków przeznaczonych do przygotowania w formie suchego prowiantu przekazywana będzie WYKONAWCY faksem lub pocztą elektroniczną z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Informacja o liczbie posiłków przeznaczonych do przygotowania w formie suchego prowiantu, w związku z organizacją wycieczek mieszkańców DEW, przekazywana będzie WYKONAWCY faksem lub pocztą elektroniczną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć kary umowne w stosunku do WYKONAWCY w przypadkach: 1) niedotrzymania ustalonych godzin przygotowania i wydawania posiłków. Przez niedotrzymanie ustalonej godziny przygotowania i wydawania posiłku ZAMAWIAJĄCY rozumie opóźnienie w rozpoczęciu żywienia mieszkańców i/lub pracowników DEW przekraczające określoną w Załączniku nr 1 godzinę. Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna 200 zł za każde spóźnienie, 2) niezgodności potraw z jadłospisem, chyba że zmiana w jadłospisie będzie dokonana w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM (lub UŻYTKOWNIKIEM). Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna 200 zł za każdą niezgodną z umową pozycję w jadłospisie, 3) zaniżenia wagi (wielkości) potraw, dotyczy to także zaniżenia parametrów energetycznych i odżywczych. Każda ta okoliczność stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna 200 zł, 4) nieodpowiednich walorów organoleptycznych posiłków. Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy spowoduje nałożenie na WYKONAWCĘ kary w wysokości 200 zł, 5

6 5) zaniedbań w stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń i w higienie żywienia (nieprzestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej GHP i GMP). Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna zł, 6) WYKONAWCA podlega karze umownej za niepoinformowanie ZAMAWIAJĄCEGO o zatrudnianiu cudzoziemców wykonujących przedmiot umowy, zgodnie z 5 ust. 3 Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. 2. Ponadto ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty, o której w 3 ust. 1 pkt 2 w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wskazanych w 8 niniejszej umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości przez wojskowe organy nadzoru sanitarnego albo inny uprawniony podmiot oraz w przypadku gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zatrudnianiu cudzoziemców, zgodnie z 5 ust. 3 Umowy. 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy doznana szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, a także w przypadkach dla których nie zastrzeżono kar umownych. 5. Strony zgodnie ustalają, iż kary umowne będą potrącane z należności wynikających z wystawianych przez WYKONAWCĘ faktur VAT ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w 7 ust. 2 w, razie: 1) likwidacji WYKONAWCY; 2) zawieszenia działalności przez WYKONAWCĘ; 3) wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY; 4) wydania przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Weterynaryjną bądź inny uprawniony cywilny czy wojskowy organ decyzji administracyjnej nakazującej wstrzymanie działalności; 5) ciężkiego naruszenia warunków umowy. 2. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie: 1) jeśli ZAMAWIAJĄCY nie ureguluje należności za wykonaną usługę za dwa kolejne okresy płatności pomimo pisemnego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty, 2) gdy ZAMAWIAJĄCY uniemożliwi WYKONAWCY dostęp do obiektu, w którym wykonywana jest usługa będąca przedmiotem umowy, określona w 1 ust. 1 i 2. 6

7 3. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności. 9 ZAMAWIAJĄCY traktował będzie jako ciężkie naruszenie warunków umowy, o którym mowa w 8 ust.1 pkt 5, skutkujące jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym z winy WYKONAWCY w następujących przypadkach: 1) niewydania chociażby jednego podstawowego posiłku, także z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ i niezastąpienia go posiłkiem zastępczym w uzgodnieniu z osobą upoważnioną; 2) zbiorowej odmowy spożycia posiłków w związku z nieodpowiednimi walorami organoleptycznymi posiłków; 3) masowego zatrucia pokarmowego z winy WYKONAWCY WYKONAWCA zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. kwota...zł zostanie wniesione w formie. 2. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących: 1) drugiej Strony umowy oraz wykonujących prace związane z realizacją niniejszej umowy; 2) wszelkich informacji związanych z zamówieniem oraz warunkami i realizacją niniejszej umowy (tajemnica handlowa). Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonanie jest niezbędne lub dozwolone z mocy prawa. 2. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych i marketingowych w kontekście realizacji niniejszej umowy. 7

8 WYKONAWCA pozostawia sobie możliwość podejmowania innych działań prawnych w przypadku ujawnienia okoliczności uzasadniających inną niż cywilną odpowiedzialność WYKONAWCY. 12 WYKONAWCA nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim. 13 WYKONAWCA ma obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w wysokości minimum ,00 zł W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku WYKONAWCĘ będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 15 Spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (wraz z załącznikami), dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. Załączniki do umowy: Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy Zał. nr 3 Wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji umowy Zał. nr 4 Formularz ofertowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

9 Uzgodniono: pod względem merytorycznym i zgodności z planem rzeczowo - finansowym Szef Logistyki... pod względem merytorycznym Dyrektor Domu Emeryta Wojskowego... pod względem merytorycznym osoba odpowiedzialna pod względem nadzoru nad realizacją umowy: Szef Sekcji Materiałowej... pod względem prawnym Radca Prawny... Specjalista w zakresie zawierania i realizacji umów... Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy... 9

10 ZAŁĄCZNIK 1 I. WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I JAKOŚCI ŻYWIENIA 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całodobowe wyżywienie mieszkańców i personelu Domu Emeryta Wojskowego poprzez świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania na bazie kuchni Wykonawcy i dostarczanie gotowych posiłków całodniowych wykonanych wg norm i zasad żywienia ludzi starszych do siedziby DEW. 2. Świadczenie usługi żywienia musi odbywać się zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (tekst jedn. Dz. U 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.) oraz zasadami systemu HACCP. 3. Żywienie realizowane będzie w systemie ciągłym przez wszystkie dni tygodnia oraz w dni wolne oraz ustawowo wolne od pracy. 4. Wykonawca będzie świadczył usługi żywieniowe z uwzględnieniem diet ściśle według potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z jadłospisem dekadowym, sporządzonym przez dietetyka DEW, zatwierdzonym przez Dyrektora DEW. 5. Zmiany w jadłospisach dokonywane mogą być jedynie za zgodą dietetyka DEW. Jadłospisy dekadowe dostarczane będą Wykonawcy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem faksem lub pocztą elektroniczną. 6. Przez pojęcie całodobowego wyżywienia mieszkańca i personelu należy rozumieć: całodzienne wyżywienie jednej osoby uwzględniające śniadanie, obiad (dwudaniowy) z deserem i kolację.(ś,o,k). 7. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem n/w diet: Dieta podstawowa (ś,o,k) Wartość energetyczna od 2000 kcal do 2700 kcal Wartość odżywcza białko od 70g do 75g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 75g do 85g Węglowodany od 330g do 380g Wapń od 600 mg do 800mg Żelazo od 12 mg do 15 mg Witamina C od 70 mg do 75 mg Witamina A 5000 j.m. Sposób wykonania potraw to : gotowanie na parze, wodzie, smażenie, duszenie, pieczenie w pergaminie lub folii. Dieta łatwostrawna( ś,o,k) Wartość energetyczna od 2000 kcal do 2500 kcal 10

11 Wartość odżywcza białko od 70g do 80g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 50g do 60g Węglowodany od 250g do 300g Wapń od 600mg do 800mg Żelazo od 20 mg Witamina C od 50mg do 70 mg Witamina A 5000 jm Sposób wykonania potraw to: gotowanie na parze, wodzie, pieczenie w pergaminie lub folii. Dieta cukrzycowa(ś,o,k) z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych Wartość energetyczna od 2000 kcal do 2500 kcal Wartość odżywcza białko od 60g do 80g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 30g do 60g Węglowodany od 150g do 250g Wapń od 800mg do 1000 mg Żelazo 15 mg Witamina C od 100mg do 150 mg Witamina A 5000 jm Sposób wykonania potraw: gotowanie na parze, wodzie pieczenie w pergaminie lub folii. Dieta niskobiałkowa (ś,o,k) z ograniczeniem białka Wartość energetyczna od 2000 kcal 2500 kcal Wartość odżywcza białko od 35g do 55g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 78g do 83g Węglowodany od 390g do 400g Wapń od 540mg do 730mg Sód od 880mg do 1010mg Potas od 2000mg do 2660mg Fosfor od 630mg do 1030mg Sposób wykonania potraw: gotowanie, duszenie, pieczenie bez dodatku tłuszczu Na zlecenie lekarskie dopuszcza się stosowanie innych diet leczniczych 8. Przez pojęcie wyżywienia personelu należy rozumieć przygotowanie posiłku profilaktycznego i nocnego. Posiłki profilaktyczne będą przygotowywane dla pracowników wojska w dni robocze w formie jednego dania gorącego zupa z wkładką, według wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U z 1996r. nr 60 poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, a tzw. posiłek nocny 11

12 o wartości ¼ normy żywnościowej stosowanej dla mieszkańców DEW w formie suchego prowiantu. Dostarczenie posiłku profilaktycznego odbywać się będzie podczas dostarczaniu obiadów, a posiłku nocnego przy kolacji. 9. W jadłospisie będą uwzględnione: Śniadania: zupa mleczna, kawa biała i kakao raz w tygodniu w pozostałe dni herbata, pieczywo graham, żytnie i pszenne, dodatek tłuszczowy masło min. 82%, dodatek nabiałowy i dodatek z białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu, dodatek warzywny. Posiłki obiadowe: każdego dnia będą składały się z zupy, drugiego dania składającego się ze składnika węglowodanowego (ziemniaki, makaron, kasze), składnika białkowego, składnika warzywnego (surowego i przetworzonego) i deseru (kompotu). Kolacja zawierała będzie gorący napój ( herbata), pieczywo graham, żytnie, pszenne, dodatek tłuszczowy masło min. 82%, dodatek nabiałowy i/lub dodatek z białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu, lub potrawa z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym, lub potrawa warzywna lub mięsno warzywna z dodatkiem węglowodanowym. Każdego dnia należy uwzględnić dodatek napoju mlecznego (kefir, jogurt) lub soku owocowego i/lub owocu świeżego sezonowego. W czasie świąt kościelnych, państwowych i wojskowych w żywieniu będą uwzględnione tradycyjne potrawy, owoce i ciasta oraz atrakcyjne desery szczególnie akcentując kolację wigilijną i śniadanie wielkanocne. 10. Wykonawca w żywieniu nie będzie stosował wędlin wysokowydajnych, środków spożywczych pod koniec upływu terminów ich przydatności do spożycia, który winien wynosić minimum 50% deklarowanej przydatności do spożycia przez producenta na opakowaniu lub karcie towarowej. Posiłki winny być wykonane z naturalnych produktów, metodą tradycyjną bez używania produktów typu instant np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki. Wykonawca będzie sam przygotowywał posiłki w siedzibie firmy i nie będzie korzystał z firm zewnętrznych - podwykonawców. 11. Stosowane w żywieniu produkty spożywcze będą w I kategorii jakości. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy posiłków trzy razy dziennie o godzinie: Śniadanie: do godziny Obiad: do godziny Kolacja: do godziny Zamawiający zobowiązuje się przekazywać wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną zbiorcze zestawienie stanów żywionych do godz na dzień następny. Natomiast w 12

13 piątek będzie przekazywane zbiorcze zestawienie stanów żywionych na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Jeżeli w tygodniu wypada dzień wolny od pracy, zbiorcze zestawienie stanów żywionych będzie przekazywane w przeddzień dnia wolnego za wszystkie dni wolne od pracy i pierwszy dzień pracy włącznie. Zbiorcze zestawienie będzie zawierało: ilość żywionych w rozbiciu na diety, podział według stosowanych form wyżywienia (posiłek nocny, posiłek profilaktyczny). 14. Prognozowana średnia ilość żywionych konsumentów to około 75 osób. W tym: Ilość diet podstawowych ok. 35 Ilość diet lekkostrawnych ok. 30 Ilość diet cukrzycowych ok. 8 Ilość diet niskobiałkowych ok. 2 Posiłek profilaktyczny ok. 1 Posiłek nocny ok Zamawiający szacuje, że łączna ilość całodobowych posiłków w trakcie trwania umowy będzie wynosiła: Dieta podstawowa ok Dieta łatwostrawna ok Dieta cukrzycowa ok Dieta niskobiałkowa ok. 488 Posiłek profilaktyczny ok. 200 Posiłek nocny ok. 488 Wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb DEW. 16. Dyrektor DEW lub wyznaczona przez niego osoba będzie miał zapewnioną możliwość wykonywania zadań kontrolnych w stosunku do całokształtu realizowanych przez Wykonawcę usług żywieniowych na terenie obiektu, w tym w szczególności terminowości przygotowywania i wydawania posiłków, zgodności potraw z jadłospisem, walorów organoleptycznych, przebiegu procesów technologicznych, warunków sporządzania posiłków. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający będzie miał prawo wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przygotowuje i prowadzi pakowanie posiłków w każdym czasie trwania umowy. Sprawdzenie smakowych wartości potraw przez osoby kontrolujące polega na pobraniu każdej potrawy w ilości: - potraw płynnych 100g - potraw stałych 50g - mięsa i ryb 20g 13

14 17. Dystrybucja posiłków: Wykonawca dostarczy posiłki w termosach przystosowanych do transportu żywności, pozwalających na utrzymanie odpowiedniej temperatury potraw do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego gdzie dokona rozdziału posiłków. Zamawiający każdorazowo dokona sprawdzenia temperatury dostarczanych posiłków w udostępnionym pomieszczeniu. Temperatura dostarczonych posiłków powinna wynosić: dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych od 0 st. do 4 st.c dla potraw poddawanych obróbce termicznej serwowanych na gorąco nie mniej niż 72 st.c. zupy i gorące napoje nie mniej niż 75 st.c Mieszkańcy DEW posiłki spożywać będą w swoich mieszkaniach w oparciu o naczynia jednorazowe oraz sztućce i kubki jednorazowe, które zapewni na swój koszt Wykonawca. Wszystkie naczynia jednorazowe muszą być estetyczne, wykonane z materiału trwałego, zapobiegające poparzeniu, talerze do zupy z uchwytami do przenoszenia. Wszystkie naczynia (pojemniki jednorazowe) muszą być oznakowane rodzajem diety. Dowóz wrzątku może być zastąpiony dostarczeniem warników do zaparzania herbaty. Dostarczeniem posiłków do mieszkań zajmą się pracownicy DEW. Dostarczenie takich środków spożywczych jak: masło, musztarda, dżemy, miód realizowane będzie w opakowaniach jednostkowych (na jednego żywionego). Dostarczone posiłki mają być poporcjowane i przygotowane bezpośrednio do spożycia (wędliny, sery żółte pokrojone w postaci pełnych plastrów, nie dopuszcza się pakowania ścinków i końcówek, warzywa i owoce umyte). 18. Transport posiłków obejmuje wykonanie trzech cykli transportowych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w ciągu jednej doby, środkiem transportu przystosowanym specjalnie do przewozu żywności i posiadającym stosowne zezwolenie sanepidu na przewożenie żywności. Transport posiłków Wykonawca zapewnia na swój koszt. Wykonawca zapewni pracownikom dostarczającym posiłki odpowiedni, schludny, czysty, biały uniform i zobowiąże do stałego posiadania przy sobie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych. 19. Inne warunki realizacji usługi: Wykonawca odpowiedzialny jest za całkowity proces mycia termosów, warników itp. Pracownicy DEW będą zwozić pojemniki do wyznaczonego pomieszczenia. Wykonawca niezwłocznie odbiera je celem umycia i dezynfekcji. 14

15 Wykonawca dobrowolnie będzie poddawał się kontroli Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, lub innych upoważnionych organów oraz przedstawi Zamawiającemu kopię protokołu z tej kontroli. Wykonawca na własny koszt zapewni pobieranie i przechowywanie z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór, wywóz i utylizację poza terenem DEW resztek pokonsumpcyjnych i naczyń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pod względem temperatury posiłków, liczby, wagi dostarczonych porcji lub nieprawidłowej jakości posiłków w ocenie organoleptycznej Wykonawca musi dostarczyć potrawy zgodne z jadłospisem. W powyższych sytuacjach zostanie sporządzona Karta reklamacji. W razie reklamacji posiłku Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do dostarczenia posiłku lub produktu zamiennego w czasie do 1 godziny. 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowywanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu, mogące mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców DEW. II. DEFINICJA ZASADNICZEJ NORMY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ ICH WYMIAR FINANSOWY 1. Przez zasadniczą normę wyżywienia należy rozumieć ilość środków spożywczych przysługujących w ciągu doby. 2. Normy wyżywienia mają ustaloną wartość pieniężną (brutto): - zasadnicza 010 w wymiarze 100% ( żywienie mieszkańców) = 16,26 zł - zasadnicza 010 w wymiarze 25% ( posiłek nocny) = 4,07 zł - zasadnicza 010 w wymiarze 20,8% ( posiłek profilaktyczny) = 3,38 zł 3. Przez wartość pieniężną normy wyżywienia należy rozumieć wartość produktów spożywczych (brutto), w cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia. Cena produktów w opakowaniach jednostkowych tj. (ketchup, miód, dżem, musztarda itp.) stanowi koszt wchodzący w wartość całodziennej normy wyżywienia. 4. W warunkach wymagających odrębnego planowania posiłków podział wartości pieniężnej na poszczególne posiłki wg zasadniczej normy wyżywienia szkolnej 010 wynosi: śniadanie: 35% obiad: 40% kolacja: 25% 15

16 III. PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY I ZALECANE WIELKOŚCI POTRAW Przykładowy jadłospis według diety podstawowej Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 płatki owsiane na mleku II- ser gouda II- baleron II- masło II- pomidor II- dżem owocowy II- chleb zwykły II- chleb razowy 40 bułka pszenna 9 -II- herbata z cytryną II- jogurt naturalny II- jabłka Obiad - 1 da zupa grochowa z kiełbasą II- chleb biały Obiad - 2 da udko pieczone z kurczaka II- marchewka z groszkiem II- surówka z selera i śmietany II- ziemniaki z koperkiem lub natką II- kompot owocowy II- pomarańcze Kolacja sałatka jarzynowa 150 szynka gotowana II- masło II- ogórek świeży II- chleb zwykły II- chleb razowy II- herbata II- sok owocowy Przykładowy jadłospis według diety niskobiałkowej 1 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata 10 16

17 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 4 -II- kasza manna na wodzie z owocami II- herbata Obiad - 1 da zupa jarzynowa Obiad - 2 da spaghetti z makaronem niskobiałkowym i mięsem 50g) II- surówka wielowarzywna II- kiwi II- kompot Kolacja pyzy ziemniaczane z cebulą II- pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata II- pomidor II- herbata 250 Przykładowy jadłospis według diety niskobiałkowej 2 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata II- twaróg z rzodkiewką II- ogórek świeży II- herbata II- jabłko Obiad - 1 da zupa pomidorowa z makaronem niskobiałkowym II- 14 Obiad - 2 da naleśniki na bazie koncentratu niskobiałkowego z warzywami II- surówka z pora i jabłka II- sałata z jogurtem II- kompot II- grejpfrut Kolacja bukiet jarzyn II- pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata II- pasztet sojowy II- herbata

18 Przykładowy jadłospis według diety cukrzycowej Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 płatki owsiane na mleku II- ser twarogowy ze szczypiorkiem i jogurtem II- szynka wieprzowa gotowana II- masło II- pomidor II- 7 -II- chleb zwykły II- chleb razowy 40 bułka pszenna II- herbata z cytryną b/ cukru II- jogurt naturalny II- jabłka Obiad - 1 da zupa koperkowa z ziemniakami II- chleb biały Obiad - 2 da gulasz wołowy II- buraczki gotowane z jabłkiem II- sałata z jogurtem II- ziemniaki z koperkiem lub natką II- kompot z jabłek b/ cukru II- pomarańcze Kolacja polędwica drobiowa IIogonówka wędzona pomidor II- masło II- chleb zwykły II- chleb razowy II- herbata z cytryną b/ cukru II- sok owocowy 200 Przykładowy jadłospis według diety łatwostrawnej Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 płatki owsiane na mleku II- serek waniliowy II- szynka wieprzowa gotowana II- masło II- pomidor II- dżem owocowy 20 18

19 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 7 -II- chleb zwykły II- chleb razowy 40 bułka pszenna 9 -II- herbata z cytryną II- jogurt owocowy Activia II- jabłka Obiad - 1 da zupa pomidorowa z ryżem II- chleb biały Obiad - 2 da schab w jarzynach z ananasem 80/ II- warzywa z wody z bułką tartą II- surówka z cykorii i jabłka z jogurtem naturalnym II- ziemniaki z koperkiem lub natką II- kompot owocowy II- pomarańcze Kolacja kiełbasa parówkowa na gorąco 150 masło II- pomidor II- dżem owocowy II- chleb zwykły II- chleb razowy II- herbata z cytryną II- sok owocowy Przykładowy jadłospis według diety łatwostrawnej suchy prowiant Lp. Posiłek Potrawa 1. OBIAD 1 Porcja g - dm3 Bułka pszenna Bułka maślana Polędwica wieprzowa wędzona Masło Banan Sok wieloowocowy Woda mineralna Rogal pszenny Bułka pszenna Kiełbasa podwawelska 70 OBIAD 2 4. Sok wieloowocowy Jabłko Baton Grzesiek 1szt 19

20 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 7. Masło Woda mineralna 500 Przykładowy jadłospis według diety ogólnej suchy prowiant Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1. Bułka pszenna Bułka maślana Ser żółty gouda Polędwica wieprzowa wędzona Masło Banan Sok wieloowocowy Woda mineralna Rogal pszenny Bułka pszenna Kiełbasa podwawelska Ser żółty Jabłko Baton Grzesiek 1szt 7. Sok wieloowocowy Woda mineralna 500 OBIAD 1 OBIAD 2 Zalecane wielkości porcji potraw i napojów ŚNIADANIE Grupy potraw J.m. Wielkość porcji Zupy śniadaniowe: - zupy mleczne g 500 Podstawowe dania śniadaniowe Wielkość porcji przy stosowaniu dań łączonych - wędliny i kiełbasy wydawane na zimno g kiełbasy wydawane na gorąco g wędliny podrobowe g 50 - galaretka drobiowa g mięsa wydawane na zimno g 50 - wyroby podrobowe g pasty śniadaniowe zawierające w swym składzie produkty stanowiące źródło białka g zwierzęcego - jaja (gotowane) szt. 1 - jajecznice g

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA DOSTAWY

Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA DOSTAWY ZP-1/2013 Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Bornem Sulinowie pomiędzy: SM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bornem Sulinowie przy ulicy Szpitalnej 5 wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice.pl Krzeszowice: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015 UMOWA EOG/04/2015 zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo