Dowódca Główny Księgowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dowódca Główny Księgowy"

Transkrypt

1 UMOWA Nr... (Projekt umowy) w sprawie zakupu usług cateringowych dla Domu Emeryta Wojskowego zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez : a: Dowódca Główny Księgowy p.... zamieszkałym:... legitymującym się dowodem osobistym nr:... reprezentującym firmę... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego... w Sądzie Rejonowym... posługującą się numerem NIP..., REGON... z siedzibą:... zwanym dalej WYKONAWCĄ, zwane dalej Stronami, a osobno Stroną o następującej treści: 1 1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania całodobowe wyżywienie mieszkańców i personelu Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (DEW, ul. Pirenejska 5) poprzez świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania w kuchni WYKONAWCY lub dostarczanie gotowych posiłków do siedziby DEW (UŻYTKOWNIK). 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy. 3. Cena jednostkowa całodziennego wyżywienia (wsad do kotła) przysługującego mieszkańcowi i/lub pracownikowi DEW będzie równa wartościom pieniężnym norm wyżywienia ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej (Załącznik nr 1 do umowy). 1

2 4. Zamówienie będzie wykonywane od dnia r. do r. bądź do wyczerpania kwoty brutto... zł (słownie: ). 5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy Osobami upoważnionymi do zgłaszania zamówienia zgodnie z niniejszą umową są: 1) Dyrektor DEW 2) Kierownik sekcji żywnościowej DEW 3) Dietetyk DEW 4) Referent ds. ewidencji żywności DEW 2. Osobami upoważnionymi do kontroli jakości świadczonych usług są: 1) Dyrektor DEW 2) Kierownik sekcji żywnościowej DEW 3) Dietetyk DEW 4) Referent ds. ewidencji żywności DEW Inne uprawnione osoby/organy posiadające stosowne upoważnienie. 3. Odpowiedzialnymi za realizację warunków umowy są: 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: Kierownik sekcji żywnościowej DEW tel. 2) ze strony WYKONAWCY Całkowita wartość umowy wynosi: 1) netto. zł, słownie: zł 2) brutto. zł, słownie:..... zł w tym: a) cena za wyżywienie z narzutem za 1 dzień na 1 osobę (brutto) zł b) cena za posiłek nocny z narzutem za 1 dzień na 1 osobę (brutto)... zł c) cena za posiłek profilaktyczny z narzutem za 1 dzień na 1 osobę (brutto).. zł d) cena za posiłek zamienny typu suchy prowiant na 1 osobę (brutto): obiad. zł 2. Wartości pieniężne norm wyżywienia określa Załącznik nr 1 do umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zestawienie potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO przesyłane na adres elektroniczny WYKONAWCY ( .) lub faksem... według Załącznika nr 1 i cen według Załącznika nr 4 do umowy. 2

3 3. ZAMAWIAJĄCY zapewni, na pisemny wniosek WYKONAWCY, waloryzację cen usługi o wielkość zwiększenia lub zmniejszenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (tzw. wsad do kotła ) określane każdorazowo przez decyzje Ministra Obrony Narodowej (Załącznik nr 1). 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron; b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; d) której nie można przypisać drugiej stronie; 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zmianie może ulec termin realizacji umowy; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy; 6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 7) Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu), pod rygorem nieważności. 3

4 4 1. Podstawą zapłaty za usługi wymienione w 1 ust. 1 i 2 są faktury VAT z terminem płatności min. 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawiane po doręczeniu ZAMAWIAJACEMU. Zapłata dokonywana jest na wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT rachunek bankowy. 2. Na fakturze WYKONAWCA wyszczególni liczbę i rodzaj posiłków wydanych dla ZAMAWIAJĄCEGO. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Strony ustalają, iż płatność za usługę określoną 1 ust. 1, 2 realizowana będzie za faktycznie dostarczoną przez WYKONAWCĘ liczbę posiłków zgodnie ze złożonym zamówieniem. 4. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie dokonywane w cyklu miesięcznym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu: 1) organoleptycznie jakości przedmiotu umowy, opakowań, naczyń; 2) zgodności asortymentu przedmiotu umowy z zawartą umową oraz ilości i kompletności usługi stosownie do danych zawartych w umowie; 3) dokumentów potwierdzających przeprowadzone zabiegi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji środków transportu oraz aktualnej książeczki zdrowia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kierującego pojazdem z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. 2. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wykaz środków transportu zgodnie z Załącznikiem nr 3 oraz wykaz osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy Załącznik nr WYKONAWCA zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej ZAMAWIAJACEGO o zatrudnianiu cudzoziemców wykonujących przedmiot umowy oraz zobowiązuje się do uaktualniania tych informacji w ramach zmian osobowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 4. Każdorazowa zmiana pojazdów i osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi po pisemnym powiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem min. 5 dni. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez WYKONAWCĘ adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. 6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie DEW do którego są dostarczane posiłki. 4

5 6 1. WYKONAWCA w procesie świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wymagań (zgodnie z Załącznikiem 1) w zakresie: 1) jakości i organizacji żywienia; 2) wielkości potraw i napojów; 3) utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa żywienia oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie; 4) warunków rozliczeń finansowych. 2. Informacja o liczbie posiłków przeznaczonych do przygotowania w formie suchego prowiantu przekazywana będzie WYKONAWCY faksem lub pocztą elektroniczną z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Informacja o liczbie posiłków przeznaczonych do przygotowania w formie suchego prowiantu, w związku z organizacją wycieczek mieszkańców DEW, przekazywana będzie WYKONAWCY faksem lub pocztą elektroniczną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć kary umowne w stosunku do WYKONAWCY w przypadkach: 1) niedotrzymania ustalonych godzin przygotowania i wydawania posiłków. Przez niedotrzymanie ustalonej godziny przygotowania i wydawania posiłku ZAMAWIAJĄCY rozumie opóźnienie w rozpoczęciu żywienia mieszkańców i/lub pracowników DEW przekraczające określoną w Załączniku nr 1 godzinę. Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna 200 zł za każde spóźnienie, 2) niezgodności potraw z jadłospisem, chyba że zmiana w jadłospisie będzie dokonana w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM (lub UŻYTKOWNIKIEM). Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna 200 zł za każdą niezgodną z umową pozycję w jadłospisie, 3) zaniżenia wagi (wielkości) potraw, dotyczy to także zaniżenia parametrów energetycznych i odżywczych. Każda ta okoliczność stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna 200 zł, 4) nieodpowiednich walorów organoleptycznych posiłków. Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy spowoduje nałożenie na WYKONAWCĘ kary w wysokości 200 zł, 5

6 5) zaniedbań w stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń i w higienie żywienia (nieprzestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej GHP i GMP). Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie umowy kara umowna zł, 6) WYKONAWCA podlega karze umownej za niepoinformowanie ZAMAWIAJĄCEGO o zatrudnianiu cudzoziemców wykonujących przedmiot umowy, zgodnie z 5 ust. 3 Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. 2. Ponadto ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty, o której w 3 ust. 1 pkt 2 w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wskazanych w 8 niniejszej umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości przez wojskowe organy nadzoru sanitarnego albo inny uprawniony podmiot oraz w przypadku gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zatrudnianiu cudzoziemców, zgodnie z 5 ust. 3 Umowy. 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy doznana szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, a także w przypadkach dla których nie zastrzeżono kar umownych. 5. Strony zgodnie ustalają, iż kary umowne będą potrącane z należności wynikających z wystawianych przez WYKONAWCĘ faktur VAT ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w 7 ust. 2 w, razie: 1) likwidacji WYKONAWCY; 2) zawieszenia działalności przez WYKONAWCĘ; 3) wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY; 4) wydania przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Weterynaryjną bądź inny uprawniony cywilny czy wojskowy organ decyzji administracyjnej nakazującej wstrzymanie działalności; 5) ciężkiego naruszenia warunków umowy. 2. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie: 1) jeśli ZAMAWIAJĄCY nie ureguluje należności za wykonaną usługę za dwa kolejne okresy płatności pomimo pisemnego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty, 2) gdy ZAMAWIAJĄCY uniemożliwi WYKONAWCY dostęp do obiektu, w którym wykonywana jest usługa będąca przedmiotem umowy, określona w 1 ust. 1 i 2. 6

7 3. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności. 9 ZAMAWIAJĄCY traktował będzie jako ciężkie naruszenie warunków umowy, o którym mowa w 8 ust.1 pkt 5, skutkujące jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym z winy WYKONAWCY w następujących przypadkach: 1) niewydania chociażby jednego podstawowego posiłku, także z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ i niezastąpienia go posiłkiem zastępczym w uzgodnieniu z osobą upoważnioną; 2) zbiorowej odmowy spożycia posiłków w związku z nieodpowiednimi walorami organoleptycznymi posiłków; 3) masowego zatrucia pokarmowego z winy WYKONAWCY WYKONAWCA zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. kwota...zł zostanie wniesione w formie. 2. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących: 1) drugiej Strony umowy oraz wykonujących prace związane z realizacją niniejszej umowy; 2) wszelkich informacji związanych z zamówieniem oraz warunkami i realizacją niniejszej umowy (tajemnica handlowa). Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonanie jest niezbędne lub dozwolone z mocy prawa. 2. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych i marketingowych w kontekście realizacji niniejszej umowy. 7

8 WYKONAWCA pozostawia sobie możliwość podejmowania innych działań prawnych w przypadku ujawnienia okoliczności uzasadniających inną niż cywilną odpowiedzialność WYKONAWCY. 12 WYKONAWCA nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim. 13 WYKONAWCA ma obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w wysokości minimum ,00 zł W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku WYKONAWCĘ będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 15 Spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (wraz z załącznikami), dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. Załączniki do umowy: Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy Zał. nr 3 Wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji umowy Zał. nr 4 Formularz ofertowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

9 Uzgodniono: pod względem merytorycznym i zgodności z planem rzeczowo - finansowym Szef Logistyki... pod względem merytorycznym Dyrektor Domu Emeryta Wojskowego... pod względem merytorycznym osoba odpowiedzialna pod względem nadzoru nad realizacją umowy: Szef Sekcji Materiałowej... pod względem prawnym Radca Prawny... Specjalista w zakresie zawierania i realizacji umów... Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy... 9

10 ZAŁĄCZNIK 1 I. WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I JAKOŚCI ŻYWIENIA 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całodobowe wyżywienie mieszkańców i personelu Domu Emeryta Wojskowego poprzez świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania na bazie kuchni Wykonawcy i dostarczanie gotowych posiłków całodniowych wykonanych wg norm i zasad żywienia ludzi starszych do siedziby DEW. 2. Świadczenie usługi żywienia musi odbywać się zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (tekst jedn. Dz. U 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.) oraz zasadami systemu HACCP. 3. Żywienie realizowane będzie w systemie ciągłym przez wszystkie dni tygodnia oraz w dni wolne oraz ustawowo wolne od pracy. 4. Wykonawca będzie świadczył usługi żywieniowe z uwzględnieniem diet ściśle według potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z jadłospisem dekadowym, sporządzonym przez dietetyka DEW, zatwierdzonym przez Dyrektora DEW. 5. Zmiany w jadłospisach dokonywane mogą być jedynie za zgodą dietetyka DEW. Jadłospisy dekadowe dostarczane będą Wykonawcy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem faksem lub pocztą elektroniczną. 6. Przez pojęcie całodobowego wyżywienia mieszkańca i personelu należy rozumieć: całodzienne wyżywienie jednej osoby uwzględniające śniadanie, obiad (dwudaniowy) z deserem i kolację.(ś,o,k). 7. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem n/w diet: Dieta podstawowa (ś,o,k) Wartość energetyczna od 2000 kcal do 2700 kcal Wartość odżywcza białko od 70g do 75g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 75g do 85g Węglowodany od 330g do 380g Wapń od 600 mg do 800mg Żelazo od 12 mg do 15 mg Witamina C od 70 mg do 75 mg Witamina A 5000 j.m. Sposób wykonania potraw to : gotowanie na parze, wodzie, smażenie, duszenie, pieczenie w pergaminie lub folii. Dieta łatwostrawna( ś,o,k) Wartość energetyczna od 2000 kcal do 2500 kcal 10

11 Wartość odżywcza białko od 70g do 80g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 50g do 60g Węglowodany od 250g do 300g Wapń od 600mg do 800mg Żelazo od 20 mg Witamina C od 50mg do 70 mg Witamina A 5000 jm Sposób wykonania potraw to: gotowanie na parze, wodzie, pieczenie w pergaminie lub folii. Dieta cukrzycowa(ś,o,k) z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych Wartość energetyczna od 2000 kcal do 2500 kcal Wartość odżywcza białko od 60g do 80g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 30g do 60g Węglowodany od 150g do 250g Wapń od 800mg do 1000 mg Żelazo 15 mg Witamina C od 100mg do 150 mg Witamina A 5000 jm Sposób wykonania potraw: gotowanie na parze, wodzie pieczenie w pergaminie lub folii. Dieta niskobiałkowa (ś,o,k) z ograniczeniem białka Wartość energetyczna od 2000 kcal 2500 kcal Wartość odżywcza białko od 35g do 55g Tłuszcze zwierzęce i roślinne od 78g do 83g Węglowodany od 390g do 400g Wapń od 540mg do 730mg Sód od 880mg do 1010mg Potas od 2000mg do 2660mg Fosfor od 630mg do 1030mg Sposób wykonania potraw: gotowanie, duszenie, pieczenie bez dodatku tłuszczu Na zlecenie lekarskie dopuszcza się stosowanie innych diet leczniczych 8. Przez pojęcie wyżywienia personelu należy rozumieć przygotowanie posiłku profilaktycznego i nocnego. Posiłki profilaktyczne będą przygotowywane dla pracowników wojska w dni robocze w formie jednego dania gorącego zupa z wkładką, według wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U z 1996r. nr 60 poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, a tzw. posiłek nocny 11

12 o wartości ¼ normy żywnościowej stosowanej dla mieszkańców DEW w formie suchego prowiantu. Dostarczenie posiłku profilaktycznego odbywać się będzie podczas dostarczaniu obiadów, a posiłku nocnego przy kolacji. 9. W jadłospisie będą uwzględnione: Śniadania: zupa mleczna, kawa biała i kakao raz w tygodniu w pozostałe dni herbata, pieczywo graham, żytnie i pszenne, dodatek tłuszczowy masło min. 82%, dodatek nabiałowy i dodatek z białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu, dodatek warzywny. Posiłki obiadowe: każdego dnia będą składały się z zupy, drugiego dania składającego się ze składnika węglowodanowego (ziemniaki, makaron, kasze), składnika białkowego, składnika warzywnego (surowego i przetworzonego) i deseru (kompotu). Kolacja zawierała będzie gorący napój ( herbata), pieczywo graham, żytnie, pszenne, dodatek tłuszczowy masło min. 82%, dodatek nabiałowy i/lub dodatek z białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu, lub potrawa z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym, lub potrawa warzywna lub mięsno warzywna z dodatkiem węglowodanowym. Każdego dnia należy uwzględnić dodatek napoju mlecznego (kefir, jogurt) lub soku owocowego i/lub owocu świeżego sezonowego. W czasie świąt kościelnych, państwowych i wojskowych w żywieniu będą uwzględnione tradycyjne potrawy, owoce i ciasta oraz atrakcyjne desery szczególnie akcentując kolację wigilijną i śniadanie wielkanocne. 10. Wykonawca w żywieniu nie będzie stosował wędlin wysokowydajnych, środków spożywczych pod koniec upływu terminów ich przydatności do spożycia, który winien wynosić minimum 50% deklarowanej przydatności do spożycia przez producenta na opakowaniu lub karcie towarowej. Posiłki winny być wykonane z naturalnych produktów, metodą tradycyjną bez używania produktów typu instant np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki. Wykonawca będzie sam przygotowywał posiłki w siedzibie firmy i nie będzie korzystał z firm zewnętrznych - podwykonawców. 11. Stosowane w żywieniu produkty spożywcze będą w I kategorii jakości. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy posiłków trzy razy dziennie o godzinie: Śniadanie: do godziny Obiad: do godziny Kolacja: do godziny Zamawiający zobowiązuje się przekazywać wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną zbiorcze zestawienie stanów żywionych do godz na dzień następny. Natomiast w 12

13 piątek będzie przekazywane zbiorcze zestawienie stanów żywionych na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Jeżeli w tygodniu wypada dzień wolny od pracy, zbiorcze zestawienie stanów żywionych będzie przekazywane w przeddzień dnia wolnego za wszystkie dni wolne od pracy i pierwszy dzień pracy włącznie. Zbiorcze zestawienie będzie zawierało: ilość żywionych w rozbiciu na diety, podział według stosowanych form wyżywienia (posiłek nocny, posiłek profilaktyczny). 14. Prognozowana średnia ilość żywionych konsumentów to około 75 osób. W tym: Ilość diet podstawowych ok. 35 Ilość diet lekkostrawnych ok. 30 Ilość diet cukrzycowych ok. 8 Ilość diet niskobiałkowych ok. 2 Posiłek profilaktyczny ok. 1 Posiłek nocny ok Zamawiający szacuje, że łączna ilość całodobowych posiłków w trakcie trwania umowy będzie wynosiła: Dieta podstawowa ok Dieta łatwostrawna ok Dieta cukrzycowa ok Dieta niskobiałkowa ok. 488 Posiłek profilaktyczny ok. 200 Posiłek nocny ok. 488 Wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb DEW. 16. Dyrektor DEW lub wyznaczona przez niego osoba będzie miał zapewnioną możliwość wykonywania zadań kontrolnych w stosunku do całokształtu realizowanych przez Wykonawcę usług żywieniowych na terenie obiektu, w tym w szczególności terminowości przygotowywania i wydawania posiłków, zgodności potraw z jadłospisem, walorów organoleptycznych, przebiegu procesów technologicznych, warunków sporządzania posiłków. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający będzie miał prawo wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przygotowuje i prowadzi pakowanie posiłków w każdym czasie trwania umowy. Sprawdzenie smakowych wartości potraw przez osoby kontrolujące polega na pobraniu każdej potrawy w ilości: - potraw płynnych 100g - potraw stałych 50g - mięsa i ryb 20g 13

14 17. Dystrybucja posiłków: Wykonawca dostarczy posiłki w termosach przystosowanych do transportu żywności, pozwalających na utrzymanie odpowiedniej temperatury potraw do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego gdzie dokona rozdziału posiłków. Zamawiający każdorazowo dokona sprawdzenia temperatury dostarczanych posiłków w udostępnionym pomieszczeniu. Temperatura dostarczonych posiłków powinna wynosić: dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych od 0 st. do 4 st.c dla potraw poddawanych obróbce termicznej serwowanych na gorąco nie mniej niż 72 st.c. zupy i gorące napoje nie mniej niż 75 st.c Mieszkańcy DEW posiłki spożywać będą w swoich mieszkaniach w oparciu o naczynia jednorazowe oraz sztućce i kubki jednorazowe, które zapewni na swój koszt Wykonawca. Wszystkie naczynia jednorazowe muszą być estetyczne, wykonane z materiału trwałego, zapobiegające poparzeniu, talerze do zupy z uchwytami do przenoszenia. Wszystkie naczynia (pojemniki jednorazowe) muszą być oznakowane rodzajem diety. Dowóz wrzątku może być zastąpiony dostarczeniem warników do zaparzania herbaty. Dostarczeniem posiłków do mieszkań zajmą się pracownicy DEW. Dostarczenie takich środków spożywczych jak: masło, musztarda, dżemy, miód realizowane będzie w opakowaniach jednostkowych (na jednego żywionego). Dostarczone posiłki mają być poporcjowane i przygotowane bezpośrednio do spożycia (wędliny, sery żółte pokrojone w postaci pełnych plastrów, nie dopuszcza się pakowania ścinków i końcówek, warzywa i owoce umyte). 18. Transport posiłków obejmuje wykonanie trzech cykli transportowych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w ciągu jednej doby, środkiem transportu przystosowanym specjalnie do przewozu żywności i posiadającym stosowne zezwolenie sanepidu na przewożenie żywności. Transport posiłków Wykonawca zapewnia na swój koszt. Wykonawca zapewni pracownikom dostarczającym posiłki odpowiedni, schludny, czysty, biały uniform i zobowiąże do stałego posiadania przy sobie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych. 19. Inne warunki realizacji usługi: Wykonawca odpowiedzialny jest za całkowity proces mycia termosów, warników itp. Pracownicy DEW będą zwozić pojemniki do wyznaczonego pomieszczenia. Wykonawca niezwłocznie odbiera je celem umycia i dezynfekcji. 14

15 Wykonawca dobrowolnie będzie poddawał się kontroli Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, lub innych upoważnionych organów oraz przedstawi Zamawiającemu kopię protokołu z tej kontroli. Wykonawca na własny koszt zapewni pobieranie i przechowywanie z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór, wywóz i utylizację poza terenem DEW resztek pokonsumpcyjnych i naczyń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pod względem temperatury posiłków, liczby, wagi dostarczonych porcji lub nieprawidłowej jakości posiłków w ocenie organoleptycznej Wykonawca musi dostarczyć potrawy zgodne z jadłospisem. W powyższych sytuacjach zostanie sporządzona Karta reklamacji. W razie reklamacji posiłku Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do dostarczenia posiłku lub produktu zamiennego w czasie do 1 godziny. 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowywanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu, mogące mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców DEW. II. DEFINICJA ZASADNICZEJ NORMY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ ICH WYMIAR FINANSOWY 1. Przez zasadniczą normę wyżywienia należy rozumieć ilość środków spożywczych przysługujących w ciągu doby. 2. Normy wyżywienia mają ustaloną wartość pieniężną (brutto): - zasadnicza 010 w wymiarze 100% ( żywienie mieszkańców) = 16,26 zł - zasadnicza 010 w wymiarze 25% ( posiłek nocny) = 4,07 zł - zasadnicza 010 w wymiarze 20,8% ( posiłek profilaktyczny) = 3,38 zł 3. Przez wartość pieniężną normy wyżywienia należy rozumieć wartość produktów spożywczych (brutto), w cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia. Cena produktów w opakowaniach jednostkowych tj. (ketchup, miód, dżem, musztarda itp.) stanowi koszt wchodzący w wartość całodziennej normy wyżywienia. 4. W warunkach wymagających odrębnego planowania posiłków podział wartości pieniężnej na poszczególne posiłki wg zasadniczej normy wyżywienia szkolnej 010 wynosi: śniadanie: 35% obiad: 40% kolacja: 25% 15

16 III. PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY I ZALECANE WIELKOŚCI POTRAW Przykładowy jadłospis według diety podstawowej Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 płatki owsiane na mleku II- ser gouda II- baleron II- masło II- pomidor II- dżem owocowy II- chleb zwykły II- chleb razowy 40 bułka pszenna 9 -II- herbata z cytryną II- jogurt naturalny II- jabłka Obiad - 1 da zupa grochowa z kiełbasą II- chleb biały Obiad - 2 da udko pieczone z kurczaka II- marchewka z groszkiem II- surówka z selera i śmietany II- ziemniaki z koperkiem lub natką II- kompot owocowy II- pomarańcze Kolacja sałatka jarzynowa 150 szynka gotowana II- masło II- ogórek świeży II- chleb zwykły II- chleb razowy II- herbata II- sok owocowy Przykładowy jadłospis według diety niskobiałkowej 1 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata 10 16

17 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 4 -II- kasza manna na wodzie z owocami II- herbata Obiad - 1 da zupa jarzynowa Obiad - 2 da spaghetti z makaronem niskobiałkowym i mięsem 50g) II- surówka wielowarzywna II- kiwi II- kompot Kolacja pyzy ziemniaczane z cebulą II- pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata II- pomidor II- herbata 250 Przykładowy jadłospis według diety niskobiałkowej 2 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata II- twaróg z rzodkiewką II- ogórek świeży II- herbata II- jabłko Obiad - 1 da zupa pomidorowa z makaronem niskobiałkowym II- 14 Obiad - 2 da naleśniki na bazie koncentratu niskobiałkowego z warzywami II- surówka z pora i jabłka II- sałata z jogurtem II- kompot II- grejpfrut Kolacja bukiet jarzyn II- pieczywo niskobiałkowe II- masło II- sałata II- pasztet sojowy II- herbata

18 Przykładowy jadłospis według diety cukrzycowej Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 płatki owsiane na mleku II- ser twarogowy ze szczypiorkiem i jogurtem II- szynka wieprzowa gotowana II- masło II- pomidor II- 7 -II- chleb zwykły II- chleb razowy 40 bułka pszenna II- herbata z cytryną b/ cukru II- jogurt naturalny II- jabłka Obiad - 1 da zupa koperkowa z ziemniakami II- chleb biały Obiad - 2 da gulasz wołowy II- buraczki gotowane z jabłkiem II- sałata z jogurtem II- ziemniaki z koperkiem lub natką II- kompot z jabłek b/ cukru II- pomarańcze Kolacja polędwica drobiowa IIogonówka wędzona pomidor II- masło II- chleb zwykły II- chleb razowy II- herbata z cytryną b/ cukru II- sok owocowy 200 Przykładowy jadłospis według diety łatwostrawnej Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1 śniadanie 1 płatki owsiane na mleku II- serek waniliowy II- szynka wieprzowa gotowana II- masło II- pomidor II- dżem owocowy 20 18

19 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 7 -II- chleb zwykły II- chleb razowy 40 bułka pszenna 9 -II- herbata z cytryną II- jogurt owocowy Activia II- jabłka Obiad - 1 da zupa pomidorowa z ryżem II- chleb biały Obiad - 2 da schab w jarzynach z ananasem 80/ II- warzywa z wody z bułką tartą II- surówka z cykorii i jabłka z jogurtem naturalnym II- ziemniaki z koperkiem lub natką II- kompot owocowy II- pomarańcze Kolacja kiełbasa parówkowa na gorąco 150 masło II- pomidor II- dżem owocowy II- chleb zwykły II- chleb razowy II- herbata z cytryną II- sok owocowy Przykładowy jadłospis według diety łatwostrawnej suchy prowiant Lp. Posiłek Potrawa 1. OBIAD 1 Porcja g - dm3 Bułka pszenna Bułka maślana Polędwica wieprzowa wędzona Masło Banan Sok wieloowocowy Woda mineralna Rogal pszenny Bułka pszenna Kiełbasa podwawelska 70 OBIAD 2 4. Sok wieloowocowy Jabłko Baton Grzesiek 1szt 19

20 Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 7. Masło Woda mineralna 500 Przykładowy jadłospis według diety ogólnej suchy prowiant Lp. Posiłek Potrawa Porcja g - dm3 1. Bułka pszenna Bułka maślana Ser żółty gouda Polędwica wieprzowa wędzona Masło Banan Sok wieloowocowy Woda mineralna Rogal pszenny Bułka pszenna Kiełbasa podwawelska Ser żółty Jabłko Baton Grzesiek 1szt 7. Sok wieloowocowy Woda mineralna 500 OBIAD 1 OBIAD 2 Zalecane wielkości porcji potraw i napojów ŚNIADANIE Grupy potraw J.m. Wielkość porcji Zupy śniadaniowe: - zupy mleczne g 500 Podstawowe dania śniadaniowe Wielkość porcji przy stosowaniu dań łączonych - wędliny i kiełbasy wydawane na zimno g kiełbasy wydawane na gorąco g wędliny podrobowe g 50 - galaretka drobiowa g mięsa wydawane na zimno g 50 - wyroby podrobowe g pasty śniadaniowe zawierające w swym składzie produkty stanowiące źródło białka g zwierzęcego - jaja (gotowane) szt. 1 - jajecznice g

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ istotne postanowienia umowy MGOPS.2510.6.2014 UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Gminą Ustrzyki Dolne /Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna)

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Załącznik nr 2 do SWIZ DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Dzień Posiłek Składniki Waga (g) Makaron na mleku 300 Masło extra 35,2% Szynka kanapkowa 30 Papryka czerwona Kawa z mlekiem 225 Poniedziałek 2208,6 kcal

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /12 /15 (wzór)

UMOWA nr /12 /15 (wzór) UMOWA nr /12 /15 (wzór) zawarta w dniu..2015 roku w Lędzinach pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach adres : 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 NIP: 646-24-45-521 REGON: 271531411 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:.

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:. ZP-341/1/2015 UMOWA.. zawarta w dniu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Urszulę Stryjewską NIP: 7451445185 REGON: 004453810

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Załącznik nr 4 U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy. Umowa nr... Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Lubaniu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, reprezentowanym przez: Panią Beatę Jurak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 NIP 754-10-93-212, REGON 004501756,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... z siedzibą w:..

Umowa nr... z siedzibą w:.. Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 roku w Lubaniu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, reprezentowanym przez: Panią Beatę Jurak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.UE

Umowa nr ZP.UE Umowa nr ZP.UE.272...2013 W dniu.. 2013 r. pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol NIP:728-255-36-75 Regon 472057744 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DPS.AG Załącznik nr 3. Projekt umowy

DPS.AG Załącznik nr 3. Projekt umowy Projekt umowy Zawarta w dniu. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Etola z siedzibą w Rudzie Pilczyckiej nr 57 NIP 658-14-48-365 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Zofia Zięba-dyrektor DPS Zofia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ publicznego pod nazwą: Świadczenie usług cateringu obiadów do stołówki Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę produktów żywnościowych..

U M O W A. 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę produktów żywnościowych.. U M O W A Zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Dyrektorem Domu Dziecka im. Dominika Savio 42-512 Sarnów, ul. Wiejska 104, NIP: 625-16-86-096, REGON: 000204731 zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Załącznik Nr 3 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR OPS.2521.1.2012 Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. reprezentowanym przez: p.. zwanym dalej,,wykonawcą'' na: dostawę żywności do stołówki szkolnej

U M O W A. reprezentowanym przez: p.. zwanym dalej,,wykonawcą'' na: dostawę żywności do stołówki szkolnej U M O W A Zawarta w dniu... 2013 roku pomiędzy: Dyrektorem Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, NIP 822 1945364 Panem Markiem J. Pachnik zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą"

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA / Projekt/ zawarta w dniu roku w Ślesinie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin; NIP: 66552276820; REGON: 003730680; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA M-C MARZEC 2015r

JADŁOSPIS NA M-C MARZEC 2015r Poniedziałek 02.03.2015 JADŁOSPIS NA M-C MARZEC 2015r Dieta dla dzieci z uczuleniem na mleko krowie, orzechy i czekoladę I śniadanie kanapka z chleba pszennożytniego z masłem, z serkiem Almette, kakao

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis zamówienia 1) Zamówienie obejmuje dostawę dziennie 30 zestawów wyżywienia (śniadanie, zupa, II danie oraz deser/podwieczorek) dla dzieci w żłobku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a, zarejestrowaną w pod numerem, NIP, REGON, reprezentowaną przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a, zarejestrowaną w pod numerem, NIP, REGON, reprezentowaną przez: UMOWA nr.. /20 zawarta w dniu roku w Brzegu Dolnym pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a, zarejestrowaną w pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 269938-2013 z dnia 2013-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług całodziennego żywienia dla młodzieży przebywającej

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA M-C KWIECIEŃ 2015

JADŁOSPIS NA M-C KWIECIEŃ 2015 JADŁOSPIS NA M-C KWIECIEŃ 2015 DATA POSIŁEK POSIŁEK - DIETA 01.04.2015 Środa I śniadanie - Kulki czekoladowe na mleku, kanapka z chleba mieszanego z masłem serem żółtym, szczypiorek, herbata z I śniadanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wiśniew: Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2013 roku Numer ogłoszenia: 506916-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 35-036 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie:

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: 1) sporządzanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i transport

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą"

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA / Projekt/ zawarta w dniu roku w Ślesinie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin; NIP: 66552276820; REGON: 003730680; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wzór Umowy zawarta w dniu... 2015 r. w Radlinie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15, reprezentowanym przez Dyrektora - Krystynę Kryszewską, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... z siedzibą w:..

Umowa nr... z siedzibą w:.. Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 roku w Lubaniu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, reprezentowanym przez: Panią Anetę Szpytma Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. ..* zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA. ..* zwanym dalej Wykonawcą OA.3301-7/16 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA W dniu..* w Lubinie pomiędzy: Gminą Miejską Lubin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie 59-300, przy ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie, Znak sprawy: OPS Zapytanie ofertowe

Krosno Odrzańskie, Znak sprawy: OPS Zapytanie ofertowe Krosno Odrzańskie, 2016 12-02 Znak sprawy: OPS.570.13.2016 Zapytanie ofertowe W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 926-15-19-119 zapraszam

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ IĄTEK Śniadanie: II Śniadanie Obiad: Podwieczorek II Podwieczorek: PONIEDZIAŁEK Śniadanie: II śniadanie Obiad:

KWIECIEŃ IĄTEK Śniadanie: II Śniadanie Obiad: Podwieczorek II Podwieczorek: PONIEDZIAŁEK Śniadanie: II śniadanie Obiad: KWIECIEŃ PIĄTEK 01.04. 2011 Śniadanie: kaszka manna na mleku, pieczywo mieszane z masłem, serkiem topionym, jajecznica na masełku ze szczypiorkiem, kawa zalana mlekiem, II Śniadanie: drożdżówka, jabłko,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2. UMOWA zawarta w dniu..w Złotym Stoku pomiędzy Gminą Złoty Stok- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotym Stoku pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok reprezentowanym przez: Panią Magdalenę Międzybrocką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA STYCZEŃ 2016

JADŁOSPIS NA STYCZEŃ 2016 JADŁOSPIS NA STYCZEŃ 2016 DATA DZIEŃ TYGODNIA 04.01.2016 POSIŁEK I śniadanie bułka z masłem i z dżemem truskawkowym, herbata miętowa, woda z cytryną II śniadanie kisiel z jabłkiem tartym, woda mineralna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŚCIUSZKI 77/4 66-540 STARE KUROWO Tel. 95 781 95 78, fax 95 781 95 82, e-mail opskurowo@interia.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŚCIUSZKI 77/4 66-540 STARE KUROWO Tel. 95 781 95 78, fax 95 781 95 82, e-mail opskurowo@interia.pl OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŚCIUSZKI 77/4 66-540 STARE KUROWO Tel. 95 781 95 78, fax 95 781 95 82, e-mail opskurowo@interia.pl Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel , e.mail:

Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel , e.mail: ZOJG. D.361-4/16 Kamienna Góra, dnia 11.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu

Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MAJ. II Podwieczorek: biszkopty z mlekiem,

MAJ. II Podwieczorek: biszkopty z mlekiem, MAJ PONIEDZIAŁEK 02.05. 2011 Śniadanie: płatki kukurydziane z mlekiem, chleb z masłem, serem żółtym, z mielonką, kakao II śniadanie serek homogenizowany z ananasem Obiad: zupa krupnik, wątroba w sosie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP.272.40.2011

UMOWA nr ZP.272.40.2011 WZÓR UMOWA nr ZP.272.40.2011 zawarta w dniu... r. w Mokrej Wsi, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz, posiadającą nr NIP: 125-128-05-98,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta dnia... roku

Umowa nr... zawarta dnia... roku Umowa nr... zawarta dnia... roku ZAŁĄCZNIK NR 5 pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek. reprezentowanym przez: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Magdalenę Frątczak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia 1

PROJEKT UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia 1 PROJEKT UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r., poz. 907 z późno zm.) zostaje

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez:

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez: Wrocław, dnia. Projekt umowy UMOWA na świadczenie usług cateringowych NR../WCRIMS/. Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, a Wrocławskim Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Waga/ilość gotowej potrawy (na talerzu) wynosi nie mniej niż: pulpeciki 90g., sos 90ml., makaron 180g., sałatka 100g., kompot 220ml.

Waga/ilość gotowej potrawy (na talerzu) wynosi nie mniej niż: pulpeciki 90g., sos 90ml., makaron 180g., sałatka 100g., kompot 220ml. Załącznik nr 6 Okresowy zestaw posiłków 1. Pulpeciki z mięsa mielonego w sosie śmietanowo-koperkowym, sałatka z buraków i jabłka, makaron, kompot owocowy mięso wieprzowe szynka bk 80g 175,2 bułka 10g 22,6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. ... NIP:...REGON.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

PROJEKT UMOWY NR. ... NIP:...REGON.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą PROJEKT UMOWY NR Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 13/2016 z dnia 20.12.2016r. zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:... NIP:...REGON.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą a Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Jadłospis PONIEDZIAŁEK 6 marzec ŚNIADANIE Płatki górskie na mleku, pieczywo mieszane, masło, szynka z liściem, krakowska sucha, jajko w sosie

Jadłospis PONIEDZIAŁEK 6 marzec ŚNIADANIE Płatki górskie na mleku, pieczywo mieszane, masło, szynka z liściem, krakowska sucha, jajko w sosie ŚRODA 1 marzec Ryż na mleku, pieczywo mieszane, masło, szynka z liściem, krakowska natka, herbata owocowa, kiwi. Kapuśniak z kapusty kwaszonej z ziemniakami. Kluski leniwe, marchew z jabłkiem, kompot wiśniowy.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../.. Przedmiot umowy 1. Zasady realizacji przedmiotu umowy. Nr pakietu określony zostanie odpowiednio podczas podpisywania umowy.

Umowa Nr.../.. Przedmiot umowy 1. Zasady realizacji przedmiotu umowy. Nr pakietu określony zostanie odpowiednio podczas podpisywania umowy. Nr Zp 34/340/ 30 /2013 Umowa Nr.../.. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ -PROJEKTzawarta w dniu... roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400

Bardziej szczegółowo

Makaron z twarogiem (makaron świderki, twaróg, śmietana, masło)

Makaron z twarogiem (makaron świderki, twaróg, śmietana, masło) DATA ŚNIADANIE ZUPA II DANIE NAPÓJ OWOCE/ WARZYWA PODWIECZOREK Poniedziałek 18.09.2017 (chleb pszenno-żytni, bułka kanapkowa) Kiełbaski orawskie ketchup (mleko 2%, kawa zbożowa Kujawianka) Zupa brokułowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PODR. na usługę cateringową

Umowa nr PODR. na usługę cateringową Umowa nr PODR. na usługę cateringową Umowa zawarta w dniu. r. w Lubaniu, pomiędzy: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. UMOWA (projekt)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. UMOWA (projekt) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA (projekt) zawarta w dniu... w Kocmyrzowie Luborzycy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca, zwanym

Bardziej szczegółowo

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 7 do SIWZ dla przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Piecki UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu.. roku w Pieckach

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA M-C MAJ 2015

JADŁOSPIS NA M-C MAJ 2015 JADŁOSPIS NA M-C MAJ 2015 DZIEŃ DATA 02.05.2015 POSIŁKI I śniadanie- kanapka z pasztetem drobiowym, z ogórkiem świeżym, herbata II śniadanie budyń czekoladowy Obiad- Podwieczorek- sałatka POSIŁKI-DIETA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY A) cykliczny sześciotygodniowy jadłospis dla dzieci 3-6 lat - Przedszkole "Leśne Ludki" w Mieścisku.

FORMULARZ CENOWY A) cykliczny sześciotygodniowy jadłospis dla dzieci 3-6 lat - Przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku. FORMULARZ CENOWY A) cykliczny sześciotygodniowy jadłospis dla dzieci 3- lat - Przedszkole "Leśne Ludki" w Mieścisku Ilość cykli w dzienna ilość okresie jaki posiłków ilość danie obejmuje posiłków zamówienie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach NORMY ŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W POLSCE OPRACOWANO W INSTYTUCIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kanapka z kiełbasą drobiową i kolorowymi warzywami 150g, *(1,2,3) Herbata owocowa 200ml

Kanapka z kiełbasą drobiową i kolorowymi warzywami 150g, *(1,2,3) Herbata owocowa 200ml 2017-05-22 - poniedziałek Płatki, chrupki do mleka 20g ''Mleko świeże Mleczarnia Wieprz 2% tłuszczu'' 150g *(1,2,3) Masło 10g *(1), Dżem owocowy niskosłodzony 10g, pieczywo pełnoziarniste 50g, Herbata

Bardziej szczegółowo