OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA, Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA, Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ"

Transkrypt

1 BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 1, str Małgorzata Kardasz, Lucyna Ostrowska, Ewa Stefańska OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA, Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik: dr hab. n. med. L. Ostrowska W pracy oceniono wartość energetyczną dziennych racji pokarmowych oraz zawartość głównych składników odżywczych pacjentów hemodializowanych z należną masą ciała, nadwagą i otyłością. Wykazano, iż dzienne racje pokarmowe kobiet i mężczyzn we wszystkich badanych grupach cechowały niewłaściwe proporcje w spożyciu białka, tłuszczów, węglowodanów oraz błonnika pokarmowego. Hasła kluczowe: hemodializa, żywienie, otyłość, dorośli. Key words: hemodialysis, nutrition, obesity, adults. W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost częstości występowania przewlekłej choroby nerek, co przyczyniło się do konieczności stosowania na coraz większą skalę leczenia nerkozastępczego. Do uszkodzenia tego narządu przyczynia się wiele schorzeń, ale wiele dowodów wskazuje na to, iż w patogenezie uszkodzenia nerek istotną rolę odgrywa nadmierna masa ciała (1). Ma to ogromne znaczenie w czasach, kiedy nadwaga i otyłość staje się jednym z najistotniejszych problemów społecznych i indywidualnych. Otyłość prowadzi do wzrostu przepływu krwi przez nerki i filtracji kłębuszkowej w następstwie rozszerzenia naczyń doprowadzających kłębuszków nerkowych, co stanowi prawdopodobnie konsekwencję zwiększenia resorpcji zwrotnej sodu w pętli Henlego (1, 2). Zaburzenia te wiążą się ze stwierdzonym u osób otyłych wzrostem insulinooporności, wzmożoną aktywnością układu renina angiotensyna aldosteron oraz wzrostem ciśnienia w obrębie jamy brzusznej, które może prowadzić do wzrostu wewnątrznerkowego ciśnienia hydrostatycznego (1, 2). Główną przyczyną nadwagi i otyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz mała aktywność fizyczna. Brak równowagi w ustroju między dowozem wartości energetycznej diety i wydatkiem energii prowadzi do powiększania masy tkanki tłuszczowej. Prawidłowe żywienie w okresie leczenia nerkozastępczego odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ zaburzenia odżywiania mogą wywierać negatywny wpływ na przebieg dializ, samopoczucie oraz stan kliniczny pacjenta. Dlatego pacjenci poddani dializie powinni zapewnić organizmowi odpowiednią wartość energetyczną, ilość składników odżywczych takich jak białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy, makroelementy i mikroelementy, oraz właściwą ilość płynów.

2 Nr 1 Żywienie pacjentów hemodializowanych 83 Celem pracy była ocena sposobu żywienia kobiet i mężczyzn hemodializowanych z normowagą, nadwagą i otyłością z uwzględnieniem wartości energetycznej dziennych racji pokarmowych oraz zawartości głównych składników odżywczych (białek, tłuszczów i węglowodanów) oraz błonnika pokarmowego. MATERIAŁ I METODY Badaniami objęto 85 chorych hemodializowanych z województwa podlaskiego leczonych w Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ w Białymstoku. Na podstawie wskaźnika masy ciała BMI (kg/m 2 ) oceniono stan odżywienia badanych, a następnie dokonano podziału na badane grupy; wśród kobiet: grupa z należną masą ciała (BMI 24,9 kg/m 2, grupa K 1), z nadwagą (BMI 25,0 kg/m 2 29,9 kg/m 2, grupa K 2) i z otyłością (BMI 30,0 kg/m 2, grupa K 3) a wśród mężczyzn: grupa z należną masą ciała (BMI 24,9 kg/m 2, grupa M 1), z nadwagą (BMI 25,0 kg/m 2 29,9 kg/m 2, grupa M 2) i z otyłością (BMI 30,0 kg/m 2, grupa M 3). Następnie badane cechy poddano ocenie statystycznej pomiędzy grupami w obrębie danej płci. Średni wiek w grupie kobiet z należną masą ciała wynosił 62,6 ± 13,1 lat, w grupie kobiet z nadwagą 64,4 ± 13,7 lat, a w grupie kobiet z otyłością 64 ± 11,6 lat. Średni wiek mężczyzn w grupie z należną masą ciała wynosił 64,8 ± 14,5 lat, w grupie mężczyzn z nadwagą 68,3 ± 12,2 lat, a w grupie mężczyzn z otyłością 68,1 ± 9,9 lat. Do oceny sposobu żywienia chorych dializowanych wykorzystano metodę wywiadu 24 godz. obejmującego dzień poprzedzający dializy. W celu prawidłowego i rzetelnego podawania informacji o wielkości spożywanych porcji pacjent posłużył się Albumem fotografii produktów i potraw ilustrujący gramaturę spożytych posiłków (3). Wartość energetyczną oraz spożycie głównych składników odżywczych analizowano za pomocą programu komputerowego Dietetyk 2 Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Otrzymane wyniki wartości energetycznej i białka porównano wg norm The European Society for Enteral and Parenteral Nutrition (4), tłuszczów i węglowodanów wg European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (5), natomiast w przypadku cholesterolu i błonnika pokarmowego odniesiono do zalecanych norm żywieniowych (6). Analizę statystyczną wyników przeprowadzono za pomocą programu komputerowego Statistica 7,1 wykorzystując test t dla dwóch prób niezależnych oraz test U dla dwóch wskaźników struktury. Obliczenia statystyczne wykonano na poziomie istotności p < 0,05. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE W badanej grupie osób prawidłową masę ciała miało 38,1% kobiet (n = 16) grupa K 1 i 41,9% mężczyzn (n = 18) grupa M 1 hemodializowanych, nadwaga występowała u 40,5% kobiet (n = 17) grupa K 2 i 39,5% mężczyzn (n = 17) grupa M 2, a otyłość u 21,4% kobiet (n = 9) grupa K 3 i 18,6% mężczyzn (n = 8) grupa M 3. W badaniach Siddiqui i współpr. (7) wśród pacjentów hemodializo-

3 84 M. Kardasz i inni Nr 1 wanych 57,8% stanowiły osoby z należną masą ciała, a 37,5% z niedowagą. Badania przeprowadzone przez Bossola i współpr. (8) wykazały, że najwięcej pacjentów hemodializowanych było z prawidłową masą ciała 50,0%, następnie z nadwagą 30,2% i otyłością 17,2%, a przedstawicielem najmniej licznej grupy byli pacjenci z niedowagą 2,6%. Postorino i współpr. (9) dowodzą, że niedożywienie może być maskowane podwyższonym wskaźnikiem BMI. Otyłość jest czynnikiem ryzyka zwiększonej chorobowości i śmiertelności w populacji ogólnej, ponieważ ma niekorzystny wpływ na progresję niewydolności nerek i wzrost ryzyka występowania nadciśnienia tętniczego (10, 11). Natomiast u osób leczonych hemodializą bardziej niekorzystnym czynnikiem rokowniczym jest obecność niedowagi niż nadwagi i otyłości (12) tab. I. Istotną rolę wśród pacjentów hemodializowanych odgrywa prawidłowo zbilansowana dieta, dlatego dostarczenie odpowiedniej wartości energetycznej oraz składników odżywczych pozwala na utrzymanie dobrego stanu odżywienia. Tymczasem w grupie badanych zaobserwowano niekorzystną tendencję dostarczania niskiej kaloryczności ze spożywanych dziennych racji pokarmowych. Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej podaży kalorii u chorych hemodializowanych, ponieważ niska wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej ogranicza przyswajanie białka, a wysoka oszczędza własne zasoby i ułatwia przyswajanie spożytych białek. Wartość energetyczną oraz zawartość podstawowych składników odżywczych w dziennych racjach pokarmowych badanych pacjentów hemodializowanych przedstawiono w tabeli I. Średnia wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej (dzrp) we wszystkich grupach badanych kobiet była niższa od zaleceń żywieniowych pomimo występowania nadwagi i otyłości, i wynosiła kolejno: śr. 1580,7 ± 833,5 kcal/ dobę w grupie kobiet K 1 (70,2% realizacji normy), śr. 1410,0 ± 544,5 kcal/dobę w grupie kobiet K 2 (62,6% realizacji normy), śr. 1065,0 ± 451,4 kcal/dobę w grupie kobiet K 3 (47,3% realizacji normy). Różnice wartości energetycznych dzrp wszystkich grup badanych kobiet są statystycznie nieistotne. Średnia wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej we wszystkich grupach badanych mężczyzn wynosiła: śr. 2236,3 ± 922,6 kcal/dobę w grupie mężczyzn M 1, śr. 1897,0 ± 894,6 kcal/dobę w grupie mężczyzn M 2, śr. 1936,0 ± 1163,7 kcal/ dobę w grupie mężczyzn M 3. Jedynie wśród mężczyzn z prawidłową masą ciała średnie zapotrzebowanie energetyczne mieściło się w zalecanych normach i wynosiło 99,4% realizacji normy. Wartość energetyczna całodziennej racji pokarmowej mężczyzn z nadwagą stanowiło 84,3% realizacji normy. Natomiast wśród mężczyzn z otyłością stwierdzono 86,0% realizacji normy na energię. Różnice wartości energetycznych dzrp wszystkich grup badanych mężczyzn poddanych hemodializie nie były istotne statystycznie. Badania Lou i współpr. (13) wykazały również tendencję do dostarczania niskiej kaloryczności spożywanych diet przez pacjentów hemodializowanych, gdzie dzienna średnia wartość energetyczna w racjach pokarmowych wynosiła śr. 2018,5 ± 104,0 kcal/dobę (29,5 ± 2,1 kcal/kg/d 84% realizacji normy), natomiast w badaniach Rocco i współpr. (14) śr ± 636 kcal/dobę. Niniejsze badania wykazały niższą wartość energetyczną diet kobiet i mężczyzn z nadwagą i otyłością niż u kobiet i mężczyzn z prawidłową masą ciała. Ocena wartości odżywczej dziennych racji pokarmowych wykazała, że średnie spożycie białka wśród wszystkich badanych kobiet było niskie. Najniższe średnie

4 Nr 1 Żywienie pacjentów hemodializowanych 85 Tabela I. Wartość energetyczna oraz zawartość podstawowych składników odżywczych w dziennych racjach pokarmowych badanych pacjentów hemodializowanych Table I. The energetic value and the content of basic nutrients in the daily food rations of the study hemodialysis patients Składnik Wskaźniki Energia (kcal/ dobę) Białko Tłuszcz Węglowodany Błonnik normowaga n =1 6 Grupa hemodializowanych kobiety n=42 mężczyźni n=43 nadwaga n = 17 otyłość n = 9 normowaga n = 18 nadwaga n = 17 otyłość n = 8 Średnia ± SD 1580,7±833,5 1410,0±544,5 1065,0±451,4 2236,3±922,6 1897,0±894,6 1936,0±1163,7 Min. Max. 632,4 3300,3 533,0 2399,0 353,0 1726,0 403,0 3781,0 594,0 4300,0 748,0 4471,0 Norma % realizacji normy 70,2 62,6 47,3 99,4 84,3 86,0 Średnia ± SD 52,8±29,5 50,6±16,0 41,2±22,4 82,3±44,8 67,2±29,8 62,5±27,7 Min. Max. 15,1 133,9 17,9 81,8 12,5 75,7 19,4 167,9 20,3 122,7 17,8 97,6 Norma % realizacji normy 57,4 55,0 44,8 89,4 73,0 67,9 Średnia ± SD 74,1 2 ±52,4 65,9 3 ±33,7 35,3 2, 3 ±15,5 103,3±52,1 86,5±56,9 96,2±90,3 Min. Max. 16,3 203,9 24,7 133,5 11,2 64,9 13,9 211,9 20,2 251,7 42,1 313,2 Norma % realizacji normy 87,2 77,5 41,5 121,5 101,7 113,2 Średnia ± SD 187,7±99,6 165,3±68,6 154,5±71,9 261,1±126,3 230,6±116,6 220,6±115,0 Min. Max. 57,2 476,3 29,6 289,1 57,1 282,1 50,8 572,4 93,5 508,1 55,9 380,3 Norma % realizacji normy 53,6 47,2 44,1 74,6 65,8 63,0 Średnia ± SD 12,7±5,1 12,3±6,2 10,5±4,6 17,6±9,7 18,8±7,5 15,5±8,2 Min. Max. 6,2 24,1 1,7 25,7 5,8 21,1 1,6 39,6 5,4 32,1 5,3 27,8 Norma % realizacji normy 42,3 41,0 35,0 58,6 62,6 51,6 Zalecane spożycie >35 (kcal/kg/dobę) ,2 1,4 (g/kg nmc/dobę) % % Różnice znamienne statystycznie między grupami z normowagą i nadwagą dla p< 0,05 (kobiety); różnice znamienne statystycznie między grupami z normowagą i otyłością dla p< 0,05 (kobiety); różnice znamienne statystycznie między grupami z nadwagą i otyłością dla p< 0,05 (kobiety); różnice znamienne statystycznie między grupami z normowagą i nadwagą dla p< 0,05 (mężczyźni); różnice znamienne statystycznie między grupami z normowagą i otyłością dla p< 0,05 (mężczyźni); różnice znamienne statystycznie między grupami z nadwagą i otyłością dla p< 0,05 (mężczyźni).

5 86 M. Kardasz i inni Nr 1 spożycie białka stwierdzono u kobiet hemodializowanych z otyłością (41,2 ± 22,4 g/dobę), co stanowiło 44,8% realizacji normy. Również średnie spożycie białka u wszystkich badanych mężczyzn było niewystarczające (śr. 82,3 ± 44,8 g/dobę w grupie mężczyzn z należną masą ciała, śr. 67,2 ± 29,8 g/dobę w grupie mężczyzn z nadwagą, śr. 62,5 ± 27,7 g/dobę w grupie mężczyzn z otyłością). Udział energii pochodzącej z białka w dziennej racji pokarmowej w grupach badanych kobiet wynosił od 13,4% (nie realizowano normy na białko) do 15,4% (nieznacznie nie realizowano normy na białko), natomiast u mężczyzn hemodializowanych od 12,7% do 14,7% i także nie realizowano normy na białko. Podobnie jak w grupie kobiet hemodializowanych z otyłością tak w grupie mężczyzn hemodializowanych z otyłością było najniższe średnie spożycie białka i wynosiło 67,9% realizacji normy. W obu badanych grupach kobiet i mężczyzn hemodializowanych średnie spożycia białka nie było istotne statystycznie. Morais i współpr. (15) również wykazali, iż średnie spożycie białka przez pacjentów hemodializowanych było niewystarczające i wynosiło śr. 74,3 ± 16,6 g/dobę, a udział energii pochodzącej z białka wynosił 20,2 ± 4,5%. Lacquaniti i współpr. (16) oraz Raffaitin i współpr. (17) dowodzą, iż zmniejszenie spożycia bogatoenergetycznych i bogatobiałkowych składników odżywczych bezpośrednio wpływa na nieprawidłowy stan odżywienia u znacznego odsetka chorych. W przeprowadzonych badaniach wykazano, iż średnie spożycie tłuszczu we wszystkich grupach badanych kobiet hemodializowanych było niewystarczające, ale w grupie kobiet z otyłością (śr. 35,3 ± 15,5 g/dobę) było istotnie niższe w porównaniu ze spożyciem tego składnika pokarmowego przez kobiety z nadwagą (śr. 35,3 ± 15,5 vs śr. 65,9 ± 33,7 g/dobę, p < 0,02) oraz w porównaniu z średnim spożyciem tłuszczu przez kobiety z należną masą ciała (śr. 35,3 ± 15,5 g/dobę vs śr. 74,1 ± 52,4 g/dobę, p < 0,04). Średnie spożycie tłuszczu w diecie mężczyzn hemodializowanych było wyższe niż u kobiet hemodializowanych, ale zgodne z zalecanym zapotrzebowaniem (w grupie M 2 śr. 86,5 ± 56,9 g/dobę, w grupie M 3 śr. 96,2 ± 90,3 g/dobę), nieznacznie zostało przekroczone średnie spożycie tłuszczu u mężczyzn w grupie M 1 śr. 103,3 ± 52,1 g/dobę (nie było różnic istotnych statystycznie we wszystkich grupach badanych mężczyzn hemodializowanych). Średni procent energii pochodzącej z tłuszczów u kobiet hemodializowanych w grupie K 1 (42,2%) i K 2 (42,0%) przekraczał zalecane normy, natomiast kobiety z grupy K 3 dostarczały 29,8% średniej energii pochodzącej z tłuszczów. We wszystkich grupach mężczyzn hemodializowanych średni procent energii pochodzącej z tłuszczów przewyższał zalecane normy (w grupie M 1 41,6%, w grupie M 2 41,0%, w grupie M 3 44,7%). W badaniach Morais i współpr. (15) wykazano niskie spożycie tłuszczu przez pacjentów hemodializowanych śr. 37,9±25,3 g/dobę, co stanowiło 23,2 ± 15,5% średniej energii pochodzącej z tłuszczów. Niezadowalająca była średnia zawartość węglowodanów w dziennej racji pokarmowej pacjentów leczonych nerkozastępczo zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn (w grupie K 1 śr. 187,7 ± 99,6 g/dobę, w grupie K 2 śr. 165,3 ± 68,6 g/dobę, w grupie K 3 śr. 154,5 ± 71,9 g/dobę, w grupie M 1 261,1 ± 126,3 g/dobę, w grupie M 2 230,6 ± 116,6 g/dobę, w grupie M 3 220,6 ± 115,0 g/dobę). Nie obserwowano różnic istotnych statystycznie we wszystkich badanych grupach kobiet oraz mężczyzn. Średni procent energii pochodzący z węglowodanów wśród

6 Nr 1 Żywienie pacjentów hemodializowanych 87 kobiet i mężczyzn hemodializowanych w grupie z należną masą ciała (grupa K 1 47,5%, grupa M 1 46,7%) i nadwagą (grupa K 2 46,9%, grupa M 2 48,6%) był nieznacznie niższy od zalecanych norm. Natomiast u kobiet hemodializowanych w grupie z otyłością wartość ta wynosiła 58%, czyli przekraczała zalecane normy, a wśród mężczyzn w grupie z otyłością stanowiła 45,6% i była najniższa. Niedostateczne spożycie węglowodanów ogółem u pacjentów hemodializowanych odnotowano również w badaniach innych autorów (15, 18, 19). U pacjentów leczonych nerkozastępczo często dochodzi do niedoborów błonnika pokarmowego spowodowane ograniczeniem spożycia owoców i warzyw, co też wykazano w badaniach własnych. Średnie spożycie błonnika w grupie kobiet hemodializowanych wynosiło od 10,5 ± 4,6 g/dobę do 12,7 ± 5,0 g/dobę. Niezadowalająca była również średnia zawartość błonnika pokarmowego w dziennej racji pokarmowej mężczyzn leczonych hemodializami (od 15,5 ± 8,2 g/dobę do 18,8 ± 7,5 g/dobę). Najniższe spożycie błonnika pokarmowego było u kobiet i u mężczyzn w grupie z otyłością (różnice nieistotne statystycznie we wszystkich grupach badanych kobiet oraz mężczyzn poddanych hemodializie). Podobne wyniki uzyskali Yasuda i współpr. (20) oraz Małgorzewicz i współpr. (21). WNIOSKI 1. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zawartości poszczególnych składników odżywczych (jedynie całodzienne racje pokarmowe kobiet z otyłością charakteryzowały się istotnie niższą zawartością tłuszczów ogółem w porównaniu z racjami pokarmowymi kobiet z nadwagą i należną masą ciała) w dziennych racjach pokarmowych kobiet i mężczyzn z należną masą ciała, nadwagą i otyłością. 2. W trakcie szkoleń pacjentów należałoby zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie zawartości białka, węglowodanów złożonych (w tym błonnika pokarmowego). 3. Wyniki badań wskazują na potrzebę edukacji żywieniowej we wszystkich badanych grupach hemodializowanych kobiet i mężczyzn niezależnie od ich stanu odżywienia ze względu na licznie popełniane błędy żywieniowe w spożyciu głównych składników odżywczych. M. Kardasz, L. Ostrowska, E. Stefańska ASSESSMENT OF DIETARY HABITS IN HEMODIALYSIS PATIENTS WITH NORMAL MASS, OVERWEIGHT AND OBESITY Summary The study involved 85 haemodialysed patients who, based on BMI (kg/m 2 ), were allocated into three research groups of women: normal-weight group n =16 (38,1%), overweight group n= 17 (40,5%) and obesity group n = 9 (21,4%) and 3 groups of men: normal-weight group n = 18 (41,9%), overweight group n = 17 (39,5%) and obesity group n = 8 (18,6%). The evaluation of daily food rations was based on a 24-hour recall (according to energetic value and the content of basic nutrients). Daily food rations were analysed using the computer program Dietetyk 2 of the Institute of Food and Nutrition in Warsaw.

7 88 M. Kardasz i inni Nr 1 Calculations were performed using the Statistica 7.1 program. The diet was characterized by low energetic value and low contents of proteins, carbohydrates and dietary fiber in all the study groups of women and men irrespective of nutrition status. High dietary contents of fats was observed in all the study groups of men but low in all the study groups of women. The mean intake of fat in the daily food rations of women with normal weight (74,1±52,4 g/day) and overweight (65,9±33,7 g/day) were found to have a significantly higher as compared to the mean intake of fat in the daily food rations of hemodialysed women with obesity (35,3±15,5 g/day). PIŚMIENNICTWO 1. Praga M., Morales E.: Obesity, proteinuria and progression of renal failure. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens., 2006; 15: Sandhu J. S., Singla M., Ahuja A., Soni A., Chopra P.: Renal Risks of Obesity. JIACM, 2004; 5(4): Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. Wydanie IŻŻ, Warszawa Cano N., Fiaccadori E., Tesinky P. et al.:. ESPEN Guidelines on enteral nutrition: adult renal failure. Clinical Nutrition, 2006; 25: European Guidelines for the Nutritional Care of Adult Renal Patients. EDTNA/ERCA, 2002: Jarosz M., Bułhak Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa, Siddiqui U.A., Halim A., Hussain T.: Nutritional profile and inflammatory status of stable chronic hemodialysis patients at nephrology department, military hospital Rawalpindi. J. Ayub. Med. Coll. Abbottabad., 2007; 19, 4: Bossola M., Giungi S., Panocchia N.: Body mass index and cardiovascular risk factors and biomarkers in hemodialysis patients. J. Nephrol., 2008; 21, 2: Postorino M., Marino C., Tripepi G., Zoccali C. et al.: Abdominal obesity and all cause and cardiovascular mortality in end stage renal disease. J. Am. Coll. Cardiol., 2009; 53(15): Praga M., Morales E.: Obesity, proteinuria and progression of renal failure. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens., 2006; 15: Drechsler C., Mutsert R., Grootendorst D. et al.: Association of Body Mass Index With Decline in Residual Kidney Function After Initiation of Dialysis. Am. J. Kidney Disease, 2009; 53(6): Schmidt D., Salahudeen A.: The Obesity-Survival Paradox in Hemodialysis Patients: Why Do Overweight Hemodialysis Patients Live Longer? Nutrition in Clinical Practice, 2007; 22(1): Lou L.M., Campos B., Gimeno J.A. et al.: Main dietary intake deficis in hemodialysis patients: approach to a healthy dietary model based on the Mediterranean diet. Nefrologia, 2007; 27(1): Rocco M.V., Paranandi L., Burrowes J.D., Cockram D.B., Dwyer J.T. et al.: Nutritional status in the HEMO Study cohort at baseline. Hemodialysis. Am. J. Kidney Dis., 2002; 39(2): Morais A.A.C., Silva M.A.T., Faintuch J. et al.: Correlation of nutritional status and food intake in hemodialysis patients. Clincs, 2005; 60(3): Lacquaniti A., Bolignano D., Campo S., Perrone C.: Malnutrition in the Elderly Patient on Dialysis. Renal Failure, 2009; 31(3): Raffaitin C., Lasseur C., Chauveau P., Barthe N.: Nutritional staus in patients with diabetes and chronic kidney disease: a prospective study. Am. J. Clin. Nutr., 2007; 85: Sahin H., Ýnanc N., Katrancý D., Aslan N.O.: Is there a correlation between subjective global assessment and food intake, anthropometric measurement and biochemical parameters in nutritional assessment of haemodialysis patients? Pak. J. Med. Sci., 2009; 25(2): Galland R., Traeger J., Arkouche W., Cleaud C., Delawari E. and Fouque D.: Short daily hemodialysis rapidly improves nutritional status in hemodialysis patients. Kidney International, 2001; 60: Yasuda G., Shibata K., Takizawa T. et al.: Prevalence of constipation in continous ambulatory peritoneal dialysis patients and comparison with hemodialysis patients. Am. J. Kidney Diseases, 2002; 39(6): Małgorzewicz S., Lichodziejewska-Niemierko M., Rutkowski R., Łysiak Szydłowska W.: Ocena sposobu żywienia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie leczenia nerkozastępczego. Żyw. Człow. Metab., 2004; 31(3): Adres: Białystok, ul. Mieszka I-go 4B.

OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH U OTYŁYCH PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE NERKI ZAGROŻONYCH CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH U OTYŁYCH PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE NERKI ZAGROŻONYCH CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 2, str. 117 126 Bożena Regulska-Ilow, Dominika Jezior 2), Rafał Ilow 1), Agnieszka Bieda 1) Magdalena Krajewska 2), Marian Klinger 2) OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Małgorzata Szczuko, Teresa Seidler, Mariusz Mierzwa Zakład Podstaw Żywienia Człowieka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Aterogenność

Bardziej szczegółowo

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 2, 52-60 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech

Bardziej szczegółowo

POZIOM SPOŻYCIA SKŁADNIKÓW PODSTAWOWYCH W GRUPIE KOBIET STOSUJĄCYCH TRADYCYJNY I OPTYMALNY MODEL ŻYWIENIA*

POZIOM SPOŻYCIA SKŁADNIKÓW PODSTAWOWYCH W GRUPIE KOBIET STOSUJĄCYCH TRADYCYJNY I OPTYMALNY MODEL ŻYWIENIA* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 615 619 Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski, Marian Grzymisławski 1) POZIOM SPOŻYCIA SKŁADNIKÓW PODSTAWOWYCH W GRUPIE KOBIET STOSUJĄCYCH TRADYCYJNY I OPTYMALNY

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 435-441 www.monz.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część

Bardziej szczegółowo

Borgis Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie

Borgis Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie PRACE ORYGINALNE Borgis Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie Joanna Sobczak, *Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca Trafalska Probl Hig E Epidemiol i wsp. Stan 2011, odżywienia 92(1): 89-93 a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca 89 Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 208 213 www.monz.pl PRACA ORYGINALNA Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 363 371 Anna Broniecka, Joanna Wyka STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 0, 3, str. 4 8 Anna Waśkiewicz, Elżbieta Sygnowska, Grażyna Broda OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR Zakład

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 209 212 JADWIGA BIERNAT 1,2, JOANNA WYKA 2 STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS 1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Akademia

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA MŁODZIEŻY W WIEKU 17 18 LAT W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ZESPOŁEM METABOLICZNYM (ZM)

STAN ODŻYWIENIA MŁODZIEŻY W WIEKU 17 18 LAT W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ZESPOŁEM METABOLICZNYM (ZM) BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 354 362 Joanna Wyka, Ewa Piotrowska, Anna Broniecka, Monika Bronkowska, Dominika Mazurek, Jadwiga Biernat STAN ODŻYWIENIA MŁODZIEŻY W WIEKU 17 18 LAT W ASPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Acta Angiol. Vol. 12, No. 3, pp. 106 116 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1234 950X ORIGINAL PAPER Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie

Bardziej szczegółowo

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 94 Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 1 IMiD, Wydawnictwo Aluna Grupa ekspertów: Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk, Danuta Gajewska, Hanna

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 9 18 SYLWIA DZIĘGIELEWSKA-GĘSIAK, KALINA MAĆKOWIAK, EWA WYSOCKA, LECH TORLIŃSKI STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM SERUM COPPER

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz, Katarzyna Napiórkowska, Aleksandra Srokosz, Małgorzata Sobiś-Żmudzińska, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 71 80 GRAŻYNA SIKORSKA-WIŚNIEWSKA NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY S t r e s z c z e n i e Otyłość jest uznana za jedną z chronicznych chorób niezakaźnych,

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Ewa Wender-Ożegowska 1, Małgorzata Sporna 2, Agnieszka Zawiejska 1, Agnieszka Sporna 3, Jacek Brązert 1 1 Klinika Położnictwa i

Bardziej szczegółowo

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Na samym początku każdy pacjent z nadmierną masą ciała zgłaszający sie do lekarza zajmującego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Maria Zięba 1, Wioletta Ławska 1, Grażyna Dębska 1,2 Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Abstrac The Effectiveness of Health

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Skoczeń M. i inni: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z otyłością prostą w zależności od wieku oraz stopnia otyłości Vol. 13/2014 Nr 4(49) Endokrynologia Pediatryczna

Bardziej szczegółowo