Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry"

Transkrypt

1

2

3 Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa Faculty of Architecture and Design Współorganizatorzy / Co-organizers Patronat medialny / Media patron

4

5 NOWA DEKADA. NOWE WYZWANIA. Program Edukacyjno-Projektowy wkroczył w drugą dekadę. Po 10 latach współpracy z przemysłem i promowania dobrych praktyk wśród producentów oraz kształcących się projektantów, postawiliśmy przed sobą nowe wyzwania. Badamy nowe obszary projektowe i dobieramy nowych partnerów biznesowych. Temat 11. edycji programu to terminale informacyjne dla uniwersytetów, szkół, targów i innych instytucji. Trzy wyprototypowane projekty dedykowane są uczelniom wyższym. Powstały na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, ankiet i obserwacji zachowań studentów w różnym wieku (mieliśmy na uwadze coraz liczniej studiujących seniorów), pracowników i gości oczekujących szybkiego i łatwego dostępu do informacji na uczelniach. Projekty są uniwersalne, każdy użytkownik, bez względu na wiek i ograniczenia ruchowe może z nich korzystać. Partnerzy W zakresie technologii monitorów dotykowych przeszkoliła nas i wyposażyła w sprzęt firma POSNET, z którą pracujemy po raz pierwszy. Pozostając otwarci na zmiany, kontynuujemy współpracę ze sprawdzonymi, profesjonalnymi partnerami. Firma Schattdecor już od 10 lat dostarcza nam materiały uszlachetniające płyty meblowe (papier dekoracyjny), a także rokrocznie szkoli studentów w zakresie materiałów i dzieli się wiedzą dotyczącą trendów wzorniczych. Po raz piąty zaprosiliśmy do programu producenta mebli BRW z Mielca. Firma z zainteresowaniem podjęła się nowego dla siebie tematu, realizacji terminali dostępnych i rynkowych, których brakuje w ofercie polskich producentów. Z kolejnym partnerem, firmą Egger - producentem materiałów drewnopochodnych - współpracujemy już drugi raz. Terminal informacyjny to nie tylko obudowa. Zastosowanie technologii dotykowej wiązało się z koniecznością zaprojektowania dedykowanego interfejsu. Stworzył go dla nas zespół Pracowni Interpretacji Przestrzeni (PIP) prowadzonej przez prof. Andrzeja Wielgosza i dr Pawła Buszkę na Wydziale AiW, UAP. Zespół 11. edycji PE-P 11 PE-P to 5 studentów Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem, 8 pracowników 4 współpracujących z nami firm, 4 studentów Pracowni Interpretacji Przestrzeni oraz 4 dydaktyków UAP. Jury decydujące o wyborze projektów do realizacji składało się z przedstawicieli firm: Danuta Pawlik i Małgorzata Sarnicka - Schattdecor, Anna Terech - Egger, Paweł Jurkowski i Paweł Ślusarz - BRW, Rafał Stasiak - Posnet oraz Wiesława Szokalewicz - kanclerz UAP, Jolanta Usarewicz-Owsian - kierownik Katedry Mebla UAP i Katarzyna Laskowska prowadząca PE-P. Sesja fotograficzna miała miejsce w wybranej przez studentkę Anetę Ziomkiewicz nowoczesnej przestrzeni Wydziału Prawa i Administracji UAM, nowej wizytówce akademickiego Poznania oraz w tradycyjnych, stuletnich wnętrzach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 5

6 fot./photo. Zespół PE-P

7 NEW DECADE. NEW CHALLENGES. Education-Project Program has entered the second decade. After ten years of cooperation with the industry and promoting good practices among manufacturers and trainee designers, we set new challenges. We examine new design areas and we select new business partners. Theme Information terminals for universities, schools, fairs and other institutions are the theme of the 11th edition of the program. Three prototype projects are dedicated to universities. They are based on the research conducted outdoors, surveys as well as on the observation of the behavior of students from various age groups (we took into account the more and more numerous group of students of the mature age), employees and guests expecting quick and easy access to the information at universities. The projects are universal; every user, regardless of his/her age or movement disorders, can take benefit form them. Partners POSNET provided us with necessary equipment and trained us in the domain of tactile monitors. We remain open to changes; we continue our cooperation with experienced, professional partners. Schattdecor has been providing us with the materials refining furniture boards (decorative papers) for 10 years. Every year the company has been training students in the domain of materials and has been sharing the findings of the research of design trends. For the 5th time we invited BRW Mielec, furniture manufacturer. The company approached the new project with interest. It manufactures terminals for the market, hardly available in the offer of Polish producers. It is the second time we cooperate with our partner - Egger - wood derivatives manufacturer. Information terminal is not only the casing. The application of tactile technology was related to the need for the design of dedicated interface. It was created by Space Interpretation Studio (PIP), led by Professor Andrzej Wielgosz and Paweł Buszko Ph.D. at the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan. The team for the 11th edition of Educational-Design Program (11PE-P) The 11th PE-P team consists of five students from Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry, eight employees of four cooperating companies, four students from Space Interpretation Studio and four instructors from University of Arts. The jury deciding on the choice of the projects for realization was composed of the representatives of the companies: Danuta Pawlik i Małgorzata Sarnicka - Schattdecor, Anna Terech - Egger, Paweł Jurkowski i Paweł Ślusarz - BRW, Rafał Stasiak Posnet, Wiesława Szokalewicz - the chancellor of University of Arts, Jolanta Usarewicz-Owsian, - the head of Department of Furniture at the University of Arts and Katarzyna Laskowska - the coordinator of PE-P. Photo session took place at modern spaces of Law and Administration Faculty of Adam Mickiewicz University, the new face of academic Poznan, as well as in hundred-year-old rooms of University of Arts. The locations were chosen by a student, Aneta Ziomkiewicz. 7

8

9 11 LAT PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO / 11 YEARS OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM CEL PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO Celem Programu Edukacyjno-Projektowego jest przygotowanie studentów do współpracy z odbiorcą: producentem, przemysłem, klientem. Bezpośrednia współpraca z producentami umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie złożonego procesu tworzenia nowego produktu, w którym projektant jest jednym z ogniw twórczych, ściśle współpracującym z całym zespołem osób. PE-P przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. PE-P to rozwój innowacyjnych projektów - produktów, odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby konsumenta. W ostatnich latach odnotowaliśmy zdecydowany wzrost zaufania u partnerów PE-P do podejmowania współpracy z naszym zespołem. Zmiana nastawienia powoduje wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na projektantów, zwiększając tym samym odsetek absolwentów wzornictwa pracujących w zawodzie. GOAL OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM The objective of Educational-Design Program is to prepare students to cooperate with the recipient: producer, industry, and customer. Direct cooperation with producers helps students to gain knowledge concerning a complex process of new product implementation, where a designer is one of creative chains, tightly cooperating with the whole team. PE-P prepares students to embark a career straight after graduation. PE-P is a cradle of development of innovative projects products responding to real and future needs of customers. In recent years we have been the more and more trusted by our partners who are more eager to launch cooperation with our team. The change of attitude results in the increase of entrepreneurs need for designers, causing the growth of the employment of industrial design alumni and raising the number of the alumni working in their profession. FAKTY 11 LAT PE-P / / 11 YEARS OF PE-P - FACTS / partnerów / 60 kooperacji / 28 partners / 60 cooperations 115 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w Poznaniu / 115 students of the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznań 171 niezależnych projektów / 171 independent projects 53 prototypy wykonane przez fabryki mebli / 53 prototypes produced by furniture factories 4 dyplomy zrealizowane w układzie firma-student / 4 diplomas prepared in company student mode 4 wdrożenia do produkcji przez NOTI / 4 implementations of student s projects by NOTI 1 wdrożenie do produkcji przez Marmorin / 1 implementation by Marmorin kolejne projekty w przygotowaniu do wdrożenia przez m.in. Mikomax / other projects are prepared to be implemented by Mikomax Wdrożone do produkcji: > rodzina foteli FLAI, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > rodzina foteli COMFEE, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Anna Hrecka, 6 PE-P > 2 systemy siedzisk modułowych do miejsc publicznych: CUBBER i BOULI, 2011 /produkowane przez NOTI / projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > umywalka UNI, 2011 / produkowane przez Marmorin / projekt: Anna Dul, 10 PE-P zdj. 1, 2, 4, 7, 10-13, 15 - PPP. 10 lat PE-P - Cieszyn, / fot. Zespół PE-P, Andrzej Sobaś; zdj. 3, 6, 8, 9, 14, 16 - wystawa 10. edycji PE-P na Arena DESIGN 2011, MTP / Poznań, / fot. Zespół PE-P; zdj. 5 - Architekci mebla - Metaforma / Kraków, / fot. Noti pic. 1, 2, 4, 7, 10-13, 15 - PPP. 10 years of PE-P - Cieszyn, / photo. PE-P Team, Andrzej Sobaś; pic. 3, 6, 8, 9, 14, 16 - exhibition of 10th edition of PE-P at Arena DESIGN 2011, MTP / Poznań, / photo. PE-P Team; pic. 5 - Architekci mebla - Metaforma / Cracow, / photo. Noti 9

10

11 11 LAT PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO / 11 YEARS OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM Implemented designs: > A family of armchairs FLAI 2007 / produced by NOTI / design: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > A family of armchairs COMFEE 2007 / produced by NOTI / design: Anna Hrecka, 6 PE-P > 2 systems of modular seats for public spaces: CUBBER and BOULI, 2011 / produced by NOTI / design: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > UNI sink, 2011 / produced by Marmorin / design: Anna Dul, 10 PE-P ZESPÓŁ PE-P W listopadzie 2010 wystartowaliśmy z podsumowaniem dekady intensywnej współpracy z przemysłem. Zaprosiliśmy przedstawicieli szkół projektowych i ekonomicznych oraz biznesu i przemysłu do dyskusji o stanie oraz możliwościach rozwoju takich praktyk, w ramach konferencji PPP Projekt Proces Produkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 10 edycja PE-P miała wyjątkowy charakter. Pracowaliśmy w nowych układach każdy dyplomant pracujący niezależnie z producentem nad wdrożeniem produktu, oraz 8 zespołów pracujących przy projektach na 2 zadane tematy. Edycja zakończyła się praktykami i trzema wdrożeniami (2 z Noti, 1 z Marmorin). Wystawa 10 PE-P podczas arena DESIGN 2011 była wypełniona zainteresowanymi, co przełożyło się na zatrudnienie naszych absolwentów na stanowiskach projektantów! W listopadzie 2011 UAP wspólnie z firmą MARMORIN zgłosił projekt umywalki UNI do konkursu i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski. Projekt przeszedł do drugiego etapu. Czekamy na wyniki! Ten projekt, po wdrożeniu, prezentowany był przez IWP na wystawie Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski w Wilnie. W ramach przeglądu Najlepszych Dyplomów (z Polski, Czech, Słowacji, Węgier) został wybrany jako jeden z 20 projektów produktu i otrzymał wyróżnienie specjalne. W lutym 2012 na zaproszenie Zamku Cieszyn, z okazji jego 7. urodzin, powołany z absolwentów poprzednich edycji programu zespół, zorganizował przegląd dziesięcioletniego dorobku PE-P - wystawę Projekt Proces Produkt. PE-P TEAM In November 2010 we summed up the decade of intensive cooperation with the industry. We invited representatives of design and economic schools, business and industry for the discussion about the condition and chances of development of cooperation. The meeting was scheduled within the framework of PPP Project Process Product conference at University of Arts in Poznan. The 10th edition of PE-P was exceptional. We worked in a new model every future graduate cooperated independently with the producer on the implementation of the product and eight teams worked on projects within two assigned tasks. The edition was crowned with internships and three implementations (two with NOTI and one with Marmorin). The exhibition of 10 PE-P at Arena DESIGN 2011 aroused a lot of interest, which translated into hiring our graduates in character of designers! In November 2011 University of arts, together with MARMORIN submitted a project of a sink for i-wielkopolska Innovators for Wielkopolska contest. The project was accepted for the 2nd stage. We are waiting for the results! After implementation, the project was presented by IWP at the exhibition Value Added. World Design from Poland in Vilnius. Within the framework of the review of Best Diplomas (from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and it was chosen as one of 20 best projects and received a special award. In February 2012 we were invited by Cieszyn Castle for its 7th birthday. The team composed of graduates from previous editions organized the review of the decade of PE-P s heritage - Project Process Product exhibition. prof. Katarzyna Laskowska Prowadząca program PE-P / Coordinator of the PE-P program zdj. 11, 16 - Twarze polskiego designu - Galeria Narodowa Czech / Praga, / fot. organizator; zdj. 9, 12 - Twarze polskiego designu - wystawa podczas konferencji Kreatywność kobiet na GPW / Warszawa, / fot. K. Laskowska; zdj. 1, 6, 14 - PPP - wykłady i warsztaty w ramach Design Silesia / Katowice, / fot. Andrzej Sobaś; zdj. 2-5, 7, 8, 10, 13, 15 - wystawa, konferencja i warsztaty PPP - Projekt Proces Produkt na UAP / Poznań, / fot. Agata Łaszcz pic. 11, 16 - Faces of Polish design - National Gallery in Prague / / photo. organizator; pic. 9, 12 - Faces of Polish design - exhibition during Creativity of Women conference, GPW / Warsaw, / photo. K. Laskowska; pic. 1, 6, 14 - PPP - lectures and workshop, Design Silesia / Katowice, / photo. Andrzej Sobaś; pic. 2-5, 7, 8, 10, 11

12 POWODY PRZYSTĄPIENIA DO 11 PE-P / REASONS FOR JOINING 11 PE-P Firma Schattdecor uczestniczyła we wszystkich edycjach PE-P i jest dumna z faktu, że może w roku 2012 po raz jedenasty przyczyniać się do rozwoju programu. Wszystkie poprzednie edycje programu pokazały, iż edukacja w tym kierunku daje bardzo dobre efekty. W wyniku ścisłej współpracy studentów i zespołu Schattdecor powstają ciekawe wzorniczo projekty. Studenci projektowania uczą się na drodze szkoleń współpracy z przemysłem, postępowania według określonych założeń projektowych, poznają całą gamę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie oraz możliwości technologiczne zakładów. Firma zaś otwiera się na nowe, kreatywne idee i nawiązuje kontakt, często o charakterze biznesowym, z młodymi, zdolnymi projektantami. Schattdecor has taken part in all PE-P projects and we are proud of it. Previous editions of the program showed that such type of education has great advantages. Young designers learn during the professional trainings how to proceed according to definitive design assumptions. They learn about the possibilities as well as limitations of the materials and technology used in the production process. The involved companies open to the new, creative ideas and come in contact with young, talented designers. As a result of the close cooperation between students and Schattdecor, the design projects are born. We are glad to be a part of the education of young designers in Poland. Praca ze studentami uczestniczącymi w projekcie PE-P jest oderwaniem się od standardowego spojrzenia na projektowanie mebli. Starając się przekazać studentom wiedzę na temat technologii meblarskich, jednocześnie musimy zmierzyć się z wieloma pytaniami i rozmawiać o tematach zwykle traktowanych jako rutynowe. Te rozmowy są również doskonałą platformą dla poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju cyklu produkcyjnego, a także docelowo produktów BRW. Współpraca z projektantami jest nieodłączną częścią procesu projektowania mebli i w projekcie PE-P studenci mają okazję tego doświadczyć. The cooperation with the students participating in PE-P project is a diversion from standard approach to furniture design. Simultaneously with sharing the knowledge about furniture technologies with students, we have to face many questions and discuss the topics we generally consider as routine. The discussions are an excellent platform of searching for technological solutions, development of product cycle and finally, BRW products. Cooperation with designers is an intrinsic part of furniture design process and in PE-P project, students have a chance to experience it. 12

13 Firma EGGER podąża za najnowszymi trendami we wzornictwie i jest liderem w prezentowaniu nowych dekorów płyt melaminowanych i dopasowanych do nich kolorystycznie produktów komplementarnych. Z pewnością udział w 11 edycji programu PE-P jest niebywałą szansą na promowanie produktów i dekorów poprzez młodych projektantów, którzy są otwarci na nowe wyzwania i mają bardzo świeże spojrzenie na branżę. Jest to również możliwość znalezienia takich zestawień produktów i dekorów, które są niestandardowe i oryginalne. EGGER has always been following the newest trends and remains a leader in introducing new decors of melamine faced chipboards and colour matched complementary products. Our participation in the 11th PE-P is a great opportunity to promote products and decors thanks to young designers who are open to new ideas and have a fresh outlook on the branch. It also gives us the possibility to find completely new combinations of products and decors which are unique and original. Firma Posnet Polska, jako czołowy dostawca ekranów dotykowych na polskim rynku, zdecydowała się po raz pierwszy wziąć udział w Programie Edukacyjno-Projektowym UAP. Prowadzona przez Posnet działalność biznesowa w naturalny sposób zakłada wspieranie rozwoju technologii dotykowych na polskim rynku, a prace młodych projektantów w ramach programu PE-P są doskonałą inspiracją do tworzenia dojrzałych projektów informatycznych. Wspieranie młodych, zdolnych Polaków wpisuje się w ramy misji firmy Posnet Polska S.A., która czerpiąc zyski z rynku, równocześnie dba o jego rozwój. It is the first time when Posnet Polska decided to participate in PE-P program. One of the main goals of Posnet s business activity is to popularise touch technologies at polish market. We observe that projects made within the framework of PE-P project constitute a very positive inspiration for huge investment projects at real market. Posnet Polska S.A sticks up with gifted polish students because it is a part of corporate level strategy: taking care of home market. 13

14 STUDENCI O 11 PE-P / STUDENTS ABOUT 11 PE-P Swobodny dostęp do informacji w miejscach użyteczności publicznej, w tym w szkołach wyższych, staje się codziennością. Mimo, że terminali informacyjnych czy tzw. e-dziekanatów przybywa, dostrzegliśmy, że często nie spełniają do końca swojego zadania. Wiele z nich nie jest dostępnych dla każdego lub pozostają niezauważone przez potencjalnych użytkowników. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, za cel postawiliśmy sobie zaprojektowanie terminali atrakcyjnych, przyjaznych, które staną się funkcjonalnym elementem nowoczesnego wizerunku uczelni. Podczas tegorocznej edycji PE-P zmierzyliśmy się z problematyką projektowania uniwersalnego i analizowaliśmy różne przestrzenie, w których są lub powinny znajdować się terminale informacyjne. Nasze działania badawcze prowadzone w pracowni poparte były pracą z partnerami biznesowymi. W serii szkoleń zaznajomiliśmy się z trendami, oraz wdrożyliśmy w świat materiałów i technologii meblarskich. Dowiedzieliśmy się także jak uwzględnić w projektach uwarunkowania technologii dotykowej. Kluczowa dla przebiegu procesu projektowego okazała się nauka współpracy z przedstawicielami biznesu (partnerami 11. edycji PE-P), pracy zespołowej w ramach pracowni oraz interdyscyplinarnej - z projektantami interfejsu z zaprzyjaźnionej pracowni. Efektem udanej pięciomiesięcznej kooperacji są projekty terminali: Penta, emproject oraz eplane. Free access to information in public utility places, including universities, is becoming more and more common. In spite of the fact that the number of information terminals, such as online campuses, is constantly growing, we have noticed that they do not always perform their tasks appropriately. It happens frequently that they are not accessible to everyone or they are left unnoticed by potential users. As we want to change this situation, our goal is to design attractive and friendly terminals, the ones that may become a functional element of modern image of universities. At current edition of PE-P we faced the problem of universal design and we analyzed different spaces, where information terminals should be installed. Our research in studio was supported by the cooperation with business partners. After a series of trainings we got acquainted with trainings and we mastered the knowledge of materials and furniture technologies. We found out how to include the solutions of tactile technologies in projects. Learning how to cooperate with business representatives (partners of the 11th edition of PE-P), how to work in teams and interdisciplinary work with interface designers from other studios were crucial for project process. The effects of five months of successful cooperation were projects of terminals: Penta, emproject and eplane. 14

15 Penta

16 Penta projektanci / designers Aneta Ziomkiewicz, Sylwester Szymański Projekt Penta to odpowiedź na potrzeby różnych użytkowników - potrzeby, których nie spełniają terminale informacyjne oferowane na polskim rynku. Jest to terminal uniwersalny i dostępny dla osób o różnym stopniu sprawności, dzięki umieszczeniu monitorów dotykowych na dwóch wysokościach. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z terminala przez dwie lub więcej osób równocześnie, przy czym mobilne siedzisko pozwala na użytkowanie niżej osadzonego monitora w komfortowy sposób. Bezpośrednio z funkcjonalności wynikła charakterystyczna pentagonalna forma terminala. To ona sprawia, że jest sam w sobie atrakcyjny i widoczny w przestrzeni. Penta przykuwa uwagę, wysyłając jasny komunikat, że to ważny punkt na mapie uczelni. wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal: 1320 / 1222 / 500 mm siedzisko/seat: 507 / 570 / 500 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet Penta project is the response to the needs of various users the needs that are not catered for by information terminals offered on Polish market. It is a universal terminal, available for people with different levels of ability due to setting touchscreens on two levels of height. An additional advantage is a possibility of using the terminal by two or more people simultaneously. The mobile seat enables the use of lower monitor in a comfortable manner. A pentagonal form of terminal was a direct result of its functionality. The functionality renders it attractive and visible in space. Penta draws attention by sending a clear message concerning its importance on university s map. materiały / materials Egger: płyta wiórowa melaminowana 16mm melamine faced chipboard 16 mm dekor: Pinia Avola biała H1474 ST22 decor: White Avola Pine H1474 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor: Sosna Avola decor: Avola Pine lakierowany MDF / varnished MDF 16

17

18

19 Penta w holu Uniwersytetu Artystycznego z Poznaniu Penta in the University of Art s hall

20 Hol Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29 The hall in the University of Art s building, Al. Marcinkowskiego 29

21 emproject

22 emproject projektantki / designers Katarzyna Hryniewiecka, Marcelina Foltyn emproject to nowa jakość wśród terminali informacyjnych dla uczelni wyższych. Tym, co wyróżnia projekt, jest zawarcie w jego formie siedziska, z którego korzystać może kilka osób jednocześnie. Takie rozwiązanie sprawia, że terminal informacyjny staje się miejscem, gdzie na chwilę może zaistnieć życie towarzyskie, co czyni go ważnym i potrzebnym elementem wyposażenia uczelni. Istotną cechą projektu jest jego modułowość. Wchodzące w skład projektu terminal i łącznik można multiplikować i zestawiać, dowolnie aranżując przestrzeń. emproject zapewnia dostęp do informacji zarówno osobom pełnosprawnym jak i tym z dysfunkcją ruchową, ponieważ monitor dotykowy, w który jest wyposażony, znajduje się na uniwersalnej wysokości, a odpowiednie wychylenie pulpitu ułatwia korzystanie z terminala. wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal: 1090 / 1768 / 614 mm łącznik / connecting module: 450 / 921 / 839 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet emproject constitutes a new quality among information terminals for universities. The exceptional feature of the project is the seat that can be used by a few persons simultaneously. Such a solution renders the information terminal a place, where social life can blossom at least for a moment. It makes it an important and desirable element of university s facilities. The essence of the project is its modularity. Terminal and connector being parts of the project can be multiplied and set together to arrange space freely. emproject enables the access to information for the disabled as well as for the able, as its touchscreen is set on a universal height and an appropriate deflection of the screen facilitates the use. materiały / materials Egger: płyta wiórowa melaminowana 38 mm melamine faced chipboard 38 mm dekor / decor: Pinia Avola szaro-brązowa / Grey Brown Avola Pine H1484 ST22 dekor / decor: Pinia Avola biała / White Avola Pine H1474 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Sosna Avola / Avola Pine dekor / decor: Sosna Avola / Avola Pine lakierowany MDF / varnished MDF 22

23

24

25

26

27 eplane

28 eplane projektantka / designer Joanna Lisiecka eplane jest terminalem informacyjnym z monitorem dotykowym do wnętrz użyteczności publicznej, gdzie może funkcjonować zarówno jako obiekt przyścienny, jak i wolnostojący. Uniwersalna wysokość pulpitu pozwala na korzystanie z dostępu do informacji osobom sprawnym i tym z dysfunkcjami ruchowymi. eplane zaprojektowany został w wersji szerszej i węższej, co daje możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni korytarza lub holu. Subtelna, prosta forma projektu jest wynikiem poszukiwania maksymalnej funkcjonalności, a zastosowane materiały gwarantują komfort pracy (ciemny neutralny dekor drewnopodobny na pulpicie) i umożliwiają dopasowanie kolorystyczne lub wyróżnienie z otoczenia (lakierowana powierzchnia frontu). wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal szeroki / wide terminal: 1100 / 1200 / 460 mm terminal wąski / narrow terminal: 1100 / 650 / 460 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen: Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet eplane is an information terminal with a touchscreen for the interiors of public utility, where it can function as a wall or a free-standing object. Universal height of the screen enables the access to information for the physically fit and the disabled. eplane was designed in a wide and narrow version, which gives a possibility for a better use of the space of a corridor or hall. Subtle and simple form of the project is the result of the search for a maximum functionality, and the use of materials guarantee the comfort of work (dark, neutral wooden-like décor of the screen) and enable the colour match or distinction from the surrounding (varnished front surface). materiały / materials Egger: płyta wiórowa melaminowana 16mm melamine faced chipboard 16 mm dekor: Pinia Avola szaro-brązowa H1484 ST22 decor: Grey Brown Avola Pine H1484 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor: Sosna Avola decor: Avola Pine lakierowana sklejka / varnished plywood 28

29

30

31

32

33 System e-uap Interfejs 11 PE-P

34 System e-uap Interfejs 11 PE-P Projekt e-uap powstał z myślą o uczelniach wyższych, jako element spójnego systemu komunikacji student-uczelnia i odpowiedź na potrzebę modernizacji strategii informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego. Dostęp do danych będzie ułatwiony głównie dzięki przejrzystości systemu i planowanemu rozmieszczeniu kiosków na obszarze uczelni. Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby poruszanie się po jego strukturze było wygodne i intuicyjne, także dla osób starszych, z dysfunkcjami lub stykających się po raz pierwszy z interfejsem dotykowym. System, odpowiadający potrzebom zarówno studentów, kandydatów jak i pracowników, ma trafić do wszystkich zainteresowanych działalnością uczelni. W projekcie zawarliśmy najistotniejsze treści, dopasowując jednocześnie oprawę graficzną do funkcjonalności oraz linii graficznej UAP. Może on być jednak swobodnie dostosowany do identyfikacji graficznej każdej uczelni, która zdecyduje się na tego typu rozwiązanie. projektanci / designers dr Paweł Buszko, Marianna Czwojdrak, Katarzyna Jasiczek, Xenia Pietrzyk, Jakub Szczygielski e-uap project was created for universities, as an element of a coherent student-university communication system. It is the answer for the need of modernization of information strategy of the University of Arts. The access to the data will be facilitated due to transparency of the system and planned distribution of kiosks at the university. The interface was designed so that the use within the structure was easy and intuitive, also for elderly people, people with dysfunctions or new users of tactile interface. The system, responding to the needs of students, candidates and employees, is targeted to every person interested in the activity of the university. In the project we included the most important content, fitting graphic interface to functionality and graphic line of University of Arts. It might be adjusted to graphic identification of every university that decides on implementation of such a solution. menu główne / main menu galeria zdjęć / picture gallery strona z tekstem / screen with text 34

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA RZECZ SILESIAN ICON

ŚLĄSKA RZECZ SILESIAN ICON 1 ŚLĄSKA RZECZ 2013 SILESIAN ICON 2013 2 3 Mieliśmy marzenia We had dreams Jury Jury A było to dawno temu, że nasz kraj i najbliższe otoczenie będą kiedyś kolorowe jak okładki zagranicznych magazynów.

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy.

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy. Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy esign Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013 24 lipca

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo