Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry"

Transkrypt

1

2

3 Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa Faculty of Architecture and Design Współorganizatorzy / Co-organizers Patronat medialny / Media patron

4

5 NOWA DEKADA. NOWE WYZWANIA. Program Edukacyjno-Projektowy wkroczył w drugą dekadę. Po 10 latach współpracy z przemysłem i promowania dobrych praktyk wśród producentów oraz kształcących się projektantów, postawiliśmy przed sobą nowe wyzwania. Badamy nowe obszary projektowe i dobieramy nowych partnerów biznesowych. Temat 11. edycji programu to terminale informacyjne dla uniwersytetów, szkół, targów i innych instytucji. Trzy wyprototypowane projekty dedykowane są uczelniom wyższym. Powstały na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, ankiet i obserwacji zachowań studentów w różnym wieku (mieliśmy na uwadze coraz liczniej studiujących seniorów), pracowników i gości oczekujących szybkiego i łatwego dostępu do informacji na uczelniach. Projekty są uniwersalne, każdy użytkownik, bez względu na wiek i ograniczenia ruchowe może z nich korzystać. Partnerzy W zakresie technologii monitorów dotykowych przeszkoliła nas i wyposażyła w sprzęt firma POSNET, z którą pracujemy po raz pierwszy. Pozostając otwarci na zmiany, kontynuujemy współpracę ze sprawdzonymi, profesjonalnymi partnerami. Firma Schattdecor już od 10 lat dostarcza nam materiały uszlachetniające płyty meblowe (papier dekoracyjny), a także rokrocznie szkoli studentów w zakresie materiałów i dzieli się wiedzą dotyczącą trendów wzorniczych. Po raz piąty zaprosiliśmy do programu producenta mebli BRW z Mielca. Firma z zainteresowaniem podjęła się nowego dla siebie tematu, realizacji terminali dostępnych i rynkowych, których brakuje w ofercie polskich producentów. Z kolejnym partnerem, firmą Egger - producentem materiałów drewnopochodnych - współpracujemy już drugi raz. Terminal informacyjny to nie tylko obudowa. Zastosowanie technologii dotykowej wiązało się z koniecznością zaprojektowania dedykowanego interfejsu. Stworzył go dla nas zespół Pracowni Interpretacji Przestrzeni (PIP) prowadzonej przez prof. Andrzeja Wielgosza i dr Pawła Buszkę na Wydziale AiW, UAP. Zespół 11. edycji PE-P 11 PE-P to 5 studentów Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem, 8 pracowników 4 współpracujących z nami firm, 4 studentów Pracowni Interpretacji Przestrzeni oraz 4 dydaktyków UAP. Jury decydujące o wyborze projektów do realizacji składało się z przedstawicieli firm: Danuta Pawlik i Małgorzata Sarnicka - Schattdecor, Anna Terech - Egger, Paweł Jurkowski i Paweł Ślusarz - BRW, Rafał Stasiak - Posnet oraz Wiesława Szokalewicz - kanclerz UAP, Jolanta Usarewicz-Owsian - kierownik Katedry Mebla UAP i Katarzyna Laskowska prowadząca PE-P. Sesja fotograficzna miała miejsce w wybranej przez studentkę Anetę Ziomkiewicz nowoczesnej przestrzeni Wydziału Prawa i Administracji UAM, nowej wizytówce akademickiego Poznania oraz w tradycyjnych, stuletnich wnętrzach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 5

6 fot./photo. Zespół PE-P

7 NEW DECADE. NEW CHALLENGES. Education-Project Program has entered the second decade. After ten years of cooperation with the industry and promoting good practices among manufacturers and trainee designers, we set new challenges. We examine new design areas and we select new business partners. Theme Information terminals for universities, schools, fairs and other institutions are the theme of the 11th edition of the program. Three prototype projects are dedicated to universities. They are based on the research conducted outdoors, surveys as well as on the observation of the behavior of students from various age groups (we took into account the more and more numerous group of students of the mature age), employees and guests expecting quick and easy access to the information at universities. The projects are universal; every user, regardless of his/her age or movement disorders, can take benefit form them. Partners POSNET provided us with necessary equipment and trained us in the domain of tactile monitors. We remain open to changes; we continue our cooperation with experienced, professional partners. Schattdecor has been providing us with the materials refining furniture boards (decorative papers) for 10 years. Every year the company has been training students in the domain of materials and has been sharing the findings of the research of design trends. For the 5th time we invited BRW Mielec, furniture manufacturer. The company approached the new project with interest. It manufactures terminals for the market, hardly available in the offer of Polish producers. It is the second time we cooperate with our partner - Egger - wood derivatives manufacturer. Information terminal is not only the casing. The application of tactile technology was related to the need for the design of dedicated interface. It was created by Space Interpretation Studio (PIP), led by Professor Andrzej Wielgosz and Paweł Buszko Ph.D. at the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan. The team for the 11th edition of Educational-Design Program (11PE-P) The 11th PE-P team consists of five students from Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry, eight employees of four cooperating companies, four students from Space Interpretation Studio and four instructors from University of Arts. The jury deciding on the choice of the projects for realization was composed of the representatives of the companies: Danuta Pawlik i Małgorzata Sarnicka - Schattdecor, Anna Terech - Egger, Paweł Jurkowski i Paweł Ślusarz - BRW, Rafał Stasiak Posnet, Wiesława Szokalewicz - the chancellor of University of Arts, Jolanta Usarewicz-Owsian, - the head of Department of Furniture at the University of Arts and Katarzyna Laskowska - the coordinator of PE-P. Photo session took place at modern spaces of Law and Administration Faculty of Adam Mickiewicz University, the new face of academic Poznan, as well as in hundred-year-old rooms of University of Arts. The locations were chosen by a student, Aneta Ziomkiewicz. 7

8

9 11 LAT PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO / 11 YEARS OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM CEL PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO Celem Programu Edukacyjno-Projektowego jest przygotowanie studentów do współpracy z odbiorcą: producentem, przemysłem, klientem. Bezpośrednia współpraca z producentami umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie złożonego procesu tworzenia nowego produktu, w którym projektant jest jednym z ogniw twórczych, ściśle współpracującym z całym zespołem osób. PE-P przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. PE-P to rozwój innowacyjnych projektów - produktów, odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby konsumenta. W ostatnich latach odnotowaliśmy zdecydowany wzrost zaufania u partnerów PE-P do podejmowania współpracy z naszym zespołem. Zmiana nastawienia powoduje wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na projektantów, zwiększając tym samym odsetek absolwentów wzornictwa pracujących w zawodzie. GOAL OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM The objective of Educational-Design Program is to prepare students to cooperate with the recipient: producer, industry, and customer. Direct cooperation with producers helps students to gain knowledge concerning a complex process of new product implementation, where a designer is one of creative chains, tightly cooperating with the whole team. PE-P prepares students to embark a career straight after graduation. PE-P is a cradle of development of innovative projects products responding to real and future needs of customers. In recent years we have been the more and more trusted by our partners who are more eager to launch cooperation with our team. The change of attitude results in the increase of entrepreneurs need for designers, causing the growth of the employment of industrial design alumni and raising the number of the alumni working in their profession. FAKTY 11 LAT PE-P / / 11 YEARS OF PE-P - FACTS / partnerów / 60 kooperacji / 28 partners / 60 cooperations 115 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w Poznaniu / 115 students of the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznań 171 niezależnych projektów / 171 independent projects 53 prototypy wykonane przez fabryki mebli / 53 prototypes produced by furniture factories 4 dyplomy zrealizowane w układzie firma-student / 4 diplomas prepared in company student mode 4 wdrożenia do produkcji przez NOTI / 4 implementations of student s projects by NOTI 1 wdrożenie do produkcji przez Marmorin / 1 implementation by Marmorin kolejne projekty w przygotowaniu do wdrożenia przez m.in. Mikomax / other projects are prepared to be implemented by Mikomax Wdrożone do produkcji: > rodzina foteli FLAI, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > rodzina foteli COMFEE, 2007 / produkowane przez NOTI / projekt: Anna Hrecka, 6 PE-P > 2 systemy siedzisk modułowych do miejsc publicznych: CUBBER i BOULI, 2011 /produkowane przez NOTI / projekt: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > umywalka UNI, 2011 / produkowane przez Marmorin / projekt: Anna Dul, 10 PE-P zdj. 1, 2, 4, 7, 10-13, 15 - PPP. 10 lat PE-P - Cieszyn, / fot. Zespół PE-P, Andrzej Sobaś; zdj. 3, 6, 8, 9, 14, 16 - wystawa 10. edycji PE-P na Arena DESIGN 2011, MTP / Poznań, / fot. Zespół PE-P; zdj. 5 - Architekci mebla - Metaforma / Kraków, / fot. Noti pic. 1, 2, 4, 7, 10-13, 15 - PPP. 10 years of PE-P - Cieszyn, / photo. PE-P Team, Andrzej Sobaś; pic. 3, 6, 8, 9, 14, 16 - exhibition of 10th edition of PE-P at Arena DESIGN 2011, MTP / Poznań, / photo. PE-P Team; pic. 5 - Architekci mebla - Metaforma / Cracow, / photo. Noti 9

10

11 11 LAT PROGRAMU EDUKACYJNO-PROJEKTOWEGO / 11 YEARS OF EDUCATIONAL-DESIGN PROGRAM Implemented designs: > A family of armchairs FLAI 2007 / produced by NOTI / design: Małgorzata Bronikowska, 6 PE-P > A family of armchairs COMFEE 2007 / produced by NOTI / design: Anna Hrecka, 6 PE-P > 2 systems of modular seats for public spaces: CUBBER and BOULI, 2011 / produced by NOTI / design: Julia Pawlikowska, Olga Mężyńska, Urszula Burgieł, 10 PE-P > UNI sink, 2011 / produced by Marmorin / design: Anna Dul, 10 PE-P ZESPÓŁ PE-P W listopadzie 2010 wystartowaliśmy z podsumowaniem dekady intensywnej współpracy z przemysłem. Zaprosiliśmy przedstawicieli szkół projektowych i ekonomicznych oraz biznesu i przemysłu do dyskusji o stanie oraz możliwościach rozwoju takich praktyk, w ramach konferencji PPP Projekt Proces Produkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 10 edycja PE-P miała wyjątkowy charakter. Pracowaliśmy w nowych układach każdy dyplomant pracujący niezależnie z producentem nad wdrożeniem produktu, oraz 8 zespołów pracujących przy projektach na 2 zadane tematy. Edycja zakończyła się praktykami i trzema wdrożeniami (2 z Noti, 1 z Marmorin). Wystawa 10 PE-P podczas arena DESIGN 2011 była wypełniona zainteresowanymi, co przełożyło się na zatrudnienie naszych absolwentów na stanowiskach projektantów! W listopadzie 2011 UAP wspólnie z firmą MARMORIN zgłosił projekt umywalki UNI do konkursu i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski. Projekt przeszedł do drugiego etapu. Czekamy na wyniki! Ten projekt, po wdrożeniu, prezentowany był przez IWP na wystawie Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski w Wilnie. W ramach przeglądu Najlepszych Dyplomów (z Polski, Czech, Słowacji, Węgier) został wybrany jako jeden z 20 projektów produktu i otrzymał wyróżnienie specjalne. W lutym 2012 na zaproszenie Zamku Cieszyn, z okazji jego 7. urodzin, powołany z absolwentów poprzednich edycji programu zespół, zorganizował przegląd dziesięcioletniego dorobku PE-P - wystawę Projekt Proces Produkt. PE-P TEAM In November 2010 we summed up the decade of intensive cooperation with the industry. We invited representatives of design and economic schools, business and industry for the discussion about the condition and chances of development of cooperation. The meeting was scheduled within the framework of PPP Project Process Product conference at University of Arts in Poznan. The 10th edition of PE-P was exceptional. We worked in a new model every future graduate cooperated independently with the producer on the implementation of the product and eight teams worked on projects within two assigned tasks. The edition was crowned with internships and three implementations (two with NOTI and one with Marmorin). The exhibition of 10 PE-P at Arena DESIGN 2011 aroused a lot of interest, which translated into hiring our graduates in character of designers! In November 2011 University of arts, together with MARMORIN submitted a project of a sink for i-wielkopolska Innovators for Wielkopolska contest. The project was accepted for the 2nd stage. We are waiting for the results! After implementation, the project was presented by IWP at the exhibition Value Added. World Design from Poland in Vilnius. Within the framework of the review of Best Diplomas (from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and it was chosen as one of 20 best projects and received a special award. In February 2012 we were invited by Cieszyn Castle for its 7th birthday. The team composed of graduates from previous editions organized the review of the decade of PE-P s heritage - Project Process Product exhibition. prof. Katarzyna Laskowska Prowadząca program PE-P / Coordinator of the PE-P program zdj. 11, 16 - Twarze polskiego designu - Galeria Narodowa Czech / Praga, / fot. organizator; zdj. 9, 12 - Twarze polskiego designu - wystawa podczas konferencji Kreatywność kobiet na GPW / Warszawa, / fot. K. Laskowska; zdj. 1, 6, 14 - PPP - wykłady i warsztaty w ramach Design Silesia / Katowice, / fot. Andrzej Sobaś; zdj. 2-5, 7, 8, 10, 13, 15 - wystawa, konferencja i warsztaty PPP - Projekt Proces Produkt na UAP / Poznań, / fot. Agata Łaszcz pic. 11, 16 - Faces of Polish design - National Gallery in Prague / / photo. organizator; pic. 9, 12 - Faces of Polish design - exhibition during Creativity of Women conference, GPW / Warsaw, / photo. K. Laskowska; pic. 1, 6, 14 - PPP - lectures and workshop, Design Silesia / Katowice, / photo. Andrzej Sobaś; pic. 2-5, 7, 8, 10, 11

12 POWODY PRZYSTĄPIENIA DO 11 PE-P / REASONS FOR JOINING 11 PE-P Firma Schattdecor uczestniczyła we wszystkich edycjach PE-P i jest dumna z faktu, że może w roku 2012 po raz jedenasty przyczyniać się do rozwoju programu. Wszystkie poprzednie edycje programu pokazały, iż edukacja w tym kierunku daje bardzo dobre efekty. W wyniku ścisłej współpracy studentów i zespołu Schattdecor powstają ciekawe wzorniczo projekty. Studenci projektowania uczą się na drodze szkoleń współpracy z przemysłem, postępowania według określonych założeń projektowych, poznają całą gamę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie oraz możliwości technologiczne zakładów. Firma zaś otwiera się na nowe, kreatywne idee i nawiązuje kontakt, często o charakterze biznesowym, z młodymi, zdolnymi projektantami. Schattdecor has taken part in all PE-P projects and we are proud of it. Previous editions of the program showed that such type of education has great advantages. Young designers learn during the professional trainings how to proceed according to definitive design assumptions. They learn about the possibilities as well as limitations of the materials and technology used in the production process. The involved companies open to the new, creative ideas and come in contact with young, talented designers. As a result of the close cooperation between students and Schattdecor, the design projects are born. We are glad to be a part of the education of young designers in Poland. Praca ze studentami uczestniczącymi w projekcie PE-P jest oderwaniem się od standardowego spojrzenia na projektowanie mebli. Starając się przekazać studentom wiedzę na temat technologii meblarskich, jednocześnie musimy zmierzyć się z wieloma pytaniami i rozmawiać o tematach zwykle traktowanych jako rutynowe. Te rozmowy są również doskonałą platformą dla poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju cyklu produkcyjnego, a także docelowo produktów BRW. Współpraca z projektantami jest nieodłączną częścią procesu projektowania mebli i w projekcie PE-P studenci mają okazję tego doświadczyć. The cooperation with the students participating in PE-P project is a diversion from standard approach to furniture design. Simultaneously with sharing the knowledge about furniture technologies with students, we have to face many questions and discuss the topics we generally consider as routine. The discussions are an excellent platform of searching for technological solutions, development of product cycle and finally, BRW products. Cooperation with designers is an intrinsic part of furniture design process and in PE-P project, students have a chance to experience it. 12

13 Firma EGGER podąża za najnowszymi trendami we wzornictwie i jest liderem w prezentowaniu nowych dekorów płyt melaminowanych i dopasowanych do nich kolorystycznie produktów komplementarnych. Z pewnością udział w 11 edycji programu PE-P jest niebywałą szansą na promowanie produktów i dekorów poprzez młodych projektantów, którzy są otwarci na nowe wyzwania i mają bardzo świeże spojrzenie na branżę. Jest to również możliwość znalezienia takich zestawień produktów i dekorów, które są niestandardowe i oryginalne. EGGER has always been following the newest trends and remains a leader in introducing new decors of melamine faced chipboards and colour matched complementary products. Our participation in the 11th PE-P is a great opportunity to promote products and decors thanks to young designers who are open to new ideas and have a fresh outlook on the branch. It also gives us the possibility to find completely new combinations of products and decors which are unique and original. Firma Posnet Polska, jako czołowy dostawca ekranów dotykowych na polskim rynku, zdecydowała się po raz pierwszy wziąć udział w Programie Edukacyjno-Projektowym UAP. Prowadzona przez Posnet działalność biznesowa w naturalny sposób zakłada wspieranie rozwoju technologii dotykowych na polskim rynku, a prace młodych projektantów w ramach programu PE-P są doskonałą inspiracją do tworzenia dojrzałych projektów informatycznych. Wspieranie młodych, zdolnych Polaków wpisuje się w ramy misji firmy Posnet Polska S.A., która czerpiąc zyski z rynku, równocześnie dba o jego rozwój. It is the first time when Posnet Polska decided to participate in PE-P program. One of the main goals of Posnet s business activity is to popularise touch technologies at polish market. We observe that projects made within the framework of PE-P project constitute a very positive inspiration for huge investment projects at real market. Posnet Polska S.A sticks up with gifted polish students because it is a part of corporate level strategy: taking care of home market. 13

14 STUDENCI O 11 PE-P / STUDENTS ABOUT 11 PE-P Swobodny dostęp do informacji w miejscach użyteczności publicznej, w tym w szkołach wyższych, staje się codziennością. Mimo, że terminali informacyjnych czy tzw. e-dziekanatów przybywa, dostrzegliśmy, że często nie spełniają do końca swojego zadania. Wiele z nich nie jest dostępnych dla każdego lub pozostają niezauważone przez potencjalnych użytkowników. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, za cel postawiliśmy sobie zaprojektowanie terminali atrakcyjnych, przyjaznych, które staną się funkcjonalnym elementem nowoczesnego wizerunku uczelni. Podczas tegorocznej edycji PE-P zmierzyliśmy się z problematyką projektowania uniwersalnego i analizowaliśmy różne przestrzenie, w których są lub powinny znajdować się terminale informacyjne. Nasze działania badawcze prowadzone w pracowni poparte były pracą z partnerami biznesowymi. W serii szkoleń zaznajomiliśmy się z trendami, oraz wdrożyliśmy w świat materiałów i technologii meblarskich. Dowiedzieliśmy się także jak uwzględnić w projektach uwarunkowania technologii dotykowej. Kluczowa dla przebiegu procesu projektowego okazała się nauka współpracy z przedstawicielami biznesu (partnerami 11. edycji PE-P), pracy zespołowej w ramach pracowni oraz interdyscyplinarnej - z projektantami interfejsu z zaprzyjaźnionej pracowni. Efektem udanej pięciomiesięcznej kooperacji są projekty terminali: Penta, emproject oraz eplane. Free access to information in public utility places, including universities, is becoming more and more common. In spite of the fact that the number of information terminals, such as online campuses, is constantly growing, we have noticed that they do not always perform their tasks appropriately. It happens frequently that they are not accessible to everyone or they are left unnoticed by potential users. As we want to change this situation, our goal is to design attractive and friendly terminals, the ones that may become a functional element of modern image of universities. At current edition of PE-P we faced the problem of universal design and we analyzed different spaces, where information terminals should be installed. Our research in studio was supported by the cooperation with business partners. After a series of trainings we got acquainted with trainings and we mastered the knowledge of materials and furniture technologies. We found out how to include the solutions of tactile technologies in projects. Learning how to cooperate with business representatives (partners of the 11th edition of PE-P), how to work in teams and interdisciplinary work with interface designers from other studios were crucial for project process. The effects of five months of successful cooperation were projects of terminals: Penta, emproject and eplane. 14

15 Penta

16 Penta projektanci / designers Aneta Ziomkiewicz, Sylwester Szymański Projekt Penta to odpowiedź na potrzeby różnych użytkowników - potrzeby, których nie spełniają terminale informacyjne oferowane na polskim rynku. Jest to terminal uniwersalny i dostępny dla osób o różnym stopniu sprawności, dzięki umieszczeniu monitorów dotykowych na dwóch wysokościach. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z terminala przez dwie lub więcej osób równocześnie, przy czym mobilne siedzisko pozwala na użytkowanie niżej osadzonego monitora w komfortowy sposób. Bezpośrednio z funkcjonalności wynikła charakterystyczna pentagonalna forma terminala. To ona sprawia, że jest sam w sobie atrakcyjny i widoczny w przestrzeni. Penta przykuwa uwagę, wysyłając jasny komunikat, że to ważny punkt na mapie uczelni. wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal: 1320 / 1222 / 500 mm siedzisko/seat: 507 / 570 / 500 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet Penta project is the response to the needs of various users the needs that are not catered for by information terminals offered on Polish market. It is a universal terminal, available for people with different levels of ability due to setting touchscreens on two levels of height. An additional advantage is a possibility of using the terminal by two or more people simultaneously. The mobile seat enables the use of lower monitor in a comfortable manner. A pentagonal form of terminal was a direct result of its functionality. The functionality renders it attractive and visible in space. Penta draws attention by sending a clear message concerning its importance on university s map. materiały / materials Egger: płyta wiórowa melaminowana 16mm melamine faced chipboard 16 mm dekor: Pinia Avola biała H1474 ST22 decor: White Avola Pine H1474 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor: Sosna Avola decor: Avola Pine lakierowany MDF / varnished MDF 16

17

18

19 Penta w holu Uniwersytetu Artystycznego z Poznaniu Penta in the University of Art s hall

20 Hol Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29 The hall in the University of Art s building, Al. Marcinkowskiego 29

21 emproject

22 emproject projektantki / designers Katarzyna Hryniewiecka, Marcelina Foltyn emproject to nowa jakość wśród terminali informacyjnych dla uczelni wyższych. Tym, co wyróżnia projekt, jest zawarcie w jego formie siedziska, z którego korzystać może kilka osób jednocześnie. Takie rozwiązanie sprawia, że terminal informacyjny staje się miejscem, gdzie na chwilę może zaistnieć życie towarzyskie, co czyni go ważnym i potrzebnym elementem wyposażenia uczelni. Istotną cechą projektu jest jego modułowość. Wchodzące w skład projektu terminal i łącznik można multiplikować i zestawiać, dowolnie aranżując przestrzeń. emproject zapewnia dostęp do informacji zarówno osobom pełnosprawnym jak i tym z dysfunkcją ruchową, ponieważ monitor dotykowy, w który jest wyposażony, znajduje się na uniwersalnej wysokości, a odpowiednie wychylenie pulpitu ułatwia korzystanie z terminala. wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal: 1090 / 1768 / 614 mm łącznik / connecting module: 450 / 921 / 839 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet emproject constitutes a new quality among information terminals for universities. The exceptional feature of the project is the seat that can be used by a few persons simultaneously. Such a solution renders the information terminal a place, where social life can blossom at least for a moment. It makes it an important and desirable element of university s facilities. The essence of the project is its modularity. Terminal and connector being parts of the project can be multiplied and set together to arrange space freely. emproject enables the access to information for the disabled as well as for the able, as its touchscreen is set on a universal height and an appropriate deflection of the screen facilitates the use. materiały / materials Egger: płyta wiórowa melaminowana 38 mm melamine faced chipboard 38 mm dekor / decor: Pinia Avola szaro-brązowa / Grey Brown Avola Pine H1484 ST22 dekor / decor: Pinia Avola biała / White Avola Pine H1474 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor / decor: Sosna Avola / Avola Pine dekor / decor: Sosna Avola / Avola Pine lakierowany MDF / varnished MDF 22

23

24

25

26

27 eplane

28 eplane projektantka / designer Joanna Lisiecka eplane jest terminalem informacyjnym z monitorem dotykowym do wnętrz użyteczności publicznej, gdzie może funkcjonować zarówno jako obiekt przyścienny, jak i wolnostojący. Uniwersalna wysokość pulpitu pozwala na korzystanie z dostępu do informacji osobom sprawnym i tym z dysfunkcjami ruchowymi. eplane zaprojektowany został w wersji szerszej i węższej, co daje możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni korytarza lub holu. Subtelna, prosta forma projektu jest wynikiem poszukiwania maksymalnej funkcjonalności, a zastosowane materiały gwarantują komfort pracy (ciemny neutralny dekor drewnopodobny na pulpicie) i umożliwiają dopasowanie kolorystyczne lub wyróżnienie z otoczenia (lakierowana powierzchnia frontu). wymiary / dimensions wys./szer./ głęb. / H/W/D terminal szeroki / wide terminal: 1100 / 1200 / 460 mm terminal wąski / narrow terminal: 1100 / 650 / 460 mm prototyp wykonany przez / prototype made by: BRW technologia dotykowa / touchscreen technology: monitor dotykowy / touchscreen: Elo TouchSystems 1937L dystrybutor / distributor: Posnet eplane is an information terminal with a touchscreen for the interiors of public utility, where it can function as a wall or a free-standing object. Universal height of the screen enables the access to information for the physically fit and the disabled. eplane was designed in a wide and narrow version, which gives a possibility for a better use of the space of a corridor or hall. Subtle and simple form of the project is the result of the search for a maximum functionality, and the use of materials guarantee the comfort of work (dark, neutral wooden-like décor of the screen) and enable the colour match or distinction from the surrounding (varnished front surface). materiały / materials Egger: płyta wiórowa melaminowana 16mm melamine faced chipboard 16 mm dekor: Pinia Avola szaro-brązowa H1484 ST22 decor: Grey Brown Avola Pine H1484 ST22 Schattdecor: papier dekoracyjny / decorative paper dekor: Sosna Avola decor: Avola Pine lakierowana sklejka / varnished plywood 28

29

30

31

32

33 System e-uap Interfejs 11 PE-P

34 System e-uap Interfejs 11 PE-P Projekt e-uap powstał z myślą o uczelniach wyższych, jako element spójnego systemu komunikacji student-uczelnia i odpowiedź na potrzebę modernizacji strategii informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego. Dostęp do danych będzie ułatwiony głównie dzięki przejrzystości systemu i planowanemu rozmieszczeniu kiosków na obszarze uczelni. Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby poruszanie się po jego strukturze było wygodne i intuicyjne, także dla osób starszych, z dysfunkcjami lub stykających się po raz pierwszy z interfejsem dotykowym. System, odpowiadający potrzebom zarówno studentów, kandydatów jak i pracowników, ma trafić do wszystkich zainteresowanych działalnością uczelni. W projekcie zawarliśmy najistotniejsze treści, dopasowując jednocześnie oprawę graficzną do funkcjonalności oraz linii graficznej UAP. Może on być jednak swobodnie dostosowany do identyfikacji graficznej każdej uczelni, która zdecyduje się na tego typu rozwiązanie. projektanci / designers dr Paweł Buszko, Marianna Czwojdrak, Katarzyna Jasiczek, Xenia Pietrzyk, Jakub Szczygielski e-uap project was created for universities, as an element of a coherent student-university communication system. It is the answer for the need of modernization of information strategy of the University of Arts. The access to the data will be facilitated due to transparency of the system and planned distribution of kiosks at the university. The interface was designed so that the use within the structure was easy and intuitive, also for elderly people, people with dysfunctions or new users of tactile interface. The system, responding to the needs of students, candidates and employees, is targeted to every person interested in the activity of the university. In the project we included the most important content, fitting graphic interface to functionality and graphic line of University of Arts. It might be adjusted to graphic identification of every university that decides on implementation of such a solution. menu główne / main menu galeria zdjęć / picture gallery strona z tekstem / screen with text 34

UAP - 96 lat doświadczeń

UAP - 96 lat doświadczeń UAP - 96 lat doświadczeń Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Architektury i Wzornictwa > Środowisko stworzone do kształcenia i projektowania > oparte na kreatywnej współpracy z gospodarką 15 lat

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer SZEROKI WACHLARZ USŁUG A WIDE RANGE OF SERVICES OFERUJEMY GOTOWE KOLEKCJE,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home.

BOGFRAN home. www.bogfranhome.pl Krzesło / Chair mod./mod.: Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 BOGFRAN home NORDIC Krzesło / Chair mod./mod.: Baso kol./col.: jasny szary, czarny

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo