OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE"

Transkrypt

1 OTY OŒÆ STRATEGIE TERAPEUTYCZNE Obesity therapeutic strategies dr n. med. Jan RUXER Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w odzi Streszczenie. WHO szacuje, e ponad miliard doros³ych na œwiecie ma nadwagê i liczba ta stale roœnie. Tylko 5-10% odchudzaj¹cych siê osi¹ga sukces redukcji masy cia³a. Oty³oœæ jest w du ej mierze uwarunkowana genetycznie, co nie znaczy, e spuœcizna genetyczna mo e byæ wy³¹cznym usprawiedliwieniem nadwagi. Znaj¹c rozmiary epidemii oty³oœci i zagro enia dla zdrowia, jakie ona ze sob¹ niesie, naukowe towarzystwa medyczne zalecaj¹ redukcjê nadmiernej masy cia³a. Za skuteczn¹ metodê walki z nadwag¹ uznaje siê ujemny bilans energetyczny. Jak w wielu chorobach przewlek³ych, terapiê oty³oœci rozpoczyna siê od leczenia niefarmakologicznego. Zalecana obecnie dieta, która pozwala na utrzymanie prawid³owej masy cia³a, to dieta wysokowêglowodanowa i niskot³uszczowa, ale w¹tpliwoœci co do jej skutecznoœci s¹ coraz wiêksze. Poszukuje siê wiêc nowych, dobrze tolerowanych, a przede wszystkim lepiej akceptowanych przez pacjentów re imów dietetycznych. Wysi³ki skupiaj¹ siê obecnie na ocenie diet eksperymentalnych, np. wysokobia³kowych czy wysokot³uszczowych. Wydaje siê, e kluczem do sukcesu w stosowaniu leczenia dietetycznego nie jest przewaga któregoœ ze sk³adników ywieniowych, ale konsekwencja w utrzymaniu zasad poszczególnych diet. Brak takiej determinacji leg³ prawdopodobnie u pod³o a ma³ej skutecznoœci leczenia dietetycznego, bo niezale nie od wyboru diety adna z nich nie zapobieg³a wzrostowi liczby osób oty³ych. Oznacza to, e powinno siê poszukiwaæ nowych strategii w leczeniu oty³oœci. S³owa kluczowe: dieta, leczenie, oty³oœæ. Summary. WHO estimates, that there are more then one billion of overweight adult on world and its number grows steels. Only 5-10% weight reducing people achieve the success of permanent body mass reduction. Obesity is in large measure genetic related, which does not mean, that genetic heritage can be only one justification for overweight. Knowing the sizes of obesity epidemic and the threat for health which it carries, many scientific medical associations recommend the reduction of body mass excess. The negative energetic balance is considered as an effective method of fight with overweight. How in many other chronic diseases, the therapy of obesity begins from non-pharmacological treatment. The high carbohydrates, low fat diet is still recommended as a potent body mass reducing approach, but the doubt what they to her effectiveness are more and more large. It was sought was so new, well tolerated, and first of all better accepted by patients of dietetic regimes. Efforts concentrate on trials with experimental diets as high-protein or high-fat ones. It seems, that efficiency of some is not connected with particular nutritional components, but the consequence in maintenance the principles of individual diets. Lack of such determination lay down at basis of low effectiveness of dietetic treatment probably, because independently from choice of regimen, none of them prevented growth of the obesity. This testify, it was should seek new strategies in obesity treatment. Keywords: diet, therapy, obesity therapy. WHO szacuje, e ponad miliard doros³ych na œwiecie ma nadwagê. Statystyki bij¹ na alarm: 22 mln Polaków ma nadwagê [2]. Zrównuje to ju nasze spo³eczeñstwo z niedoœcignion¹ do niedawna, równie i pod tym wzglêdem, populacj¹ Stanów Zjednoczonych [21]. WHO szacuje, e ponad miliard doros³ych na œwiecie ma nadwagê. Co jest niepokoj¹ce, oty³oœæ pojawia siê ju w wieku 34 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2009

2 dzieciêcym i dotyczy obecnie 22 mln dzieci do pi¹tego roku ycia. Œwiadoma niebezpieczeñstw, jakie nios¹ ze sob¹ nadwaga i oty³oœæ, wiêkszoœæ doros³ej populacji spo³eczeñstw Zachodu pilnuje siê, aby utrzymaæ aktualn¹ masê cia- ³a, choæ czêsto nie jest ona zadowalaj¹ca. W samej Ameryce 50 mln obywateli stosuje obecnie jak¹œ dietê i liczba ta stale roœnie, a odsetek oty³ych roœnie ze wzrostem liczby odchudzaj¹cych siê ludzi. Logicznie rzecz bior¹c, wyj¹tkowo zdeterminowane wysi³ki na rzecz redukcji masy cia³a powinny prowadziæ do zmniejszenia czêstoœci wystêpowania oty³oœci. By³oby tak zapewne, gdyby odchudzanie by³o skuteczne. Okazuje siê jednak, e wielu spoœród stosuj¹cych dietê pocz¹tkowo traci na wadze, ale niewielu z nich udaje siê utrzymaæ zredukowan¹ masê cia³a. Sukces osi¹ga jedynie 5-10% odchudzaj¹cych siê osób [8, 9, 12, 14, 26, 28, 32]. Dziœ wiemy, e oty³oœæ jest w du ej mierze uwarunkowana genetycznie. Œwiadcz¹ o tym choæby wyniki badañ nad rozwojem dzieci wychowywanych przez naturalnych i przybranych rodziców. Nie znaczy to jednak, e czynniki œrodowiskowe s¹ do pominiêcia i ka dy oty³y mo e usprawiedliwiaæ swoj¹ masê spuœcizn¹ genetyczn¹. Nie mo na te t³umaczyæ braku efektów postêpowania odchudzaj¹cego rodzajem œrodowiska mikrobiologicznego koñcowego odcinka przewodu pokarmowego, choæ wiemy, e i ten czynnik mo e odgrywaæ szczególn¹ rolê w utrzymaniu prawid³owej masy cia³a [4, 20, 31]. Znaj¹c rozmiary epidemii oty³oœci i zagro enia dla zdrowia, jakie niesie ze sob¹ nadwaga, liczne naukowe towarzystwa medyczne zalecaj¹ redukcjê nadmiernej masy cia³a [25]. Udowodniono, e redukcja masy cia³a ju o 5-10% poprawia rokowanie co do rozwoju powik³añ oty³oœci. Za skuteczn¹ metodê walki z nadwag¹ uznaje siê ujemny bilans energetyczny, czyli zu ywanie wiêkszej iloœci energii ni przyjmowana z po ywieniem. Jak w wielu chorobach przewlek³ych, terapiê oty³oœci rozpoczyna siê od leczenia niefarmakologicznego od modyfikacji zachowañ. Ma ona za zadanie zainicjowaæ lub wzmocniæ zachowania prozdrowotne w tym przypadku wdro enie racjonalnego ywienia i adekwatnego wydatkowania energii poprzez aktywnoœæ fizyczn¹. Aby terapia by³a skuteczna, pacjent musi zmieniæ filozofiê ycia, gdy tylko zmiany o tym charakterze (nie chwilowe) daj¹ szanse powodzenia leczenia. Zalecana obecnie przez wiêkszoœæ towarzystw naukowych dieta pozwalaj¹ca na utrzymanie prawid³owej masy cia³a, to tzw. dieta klasyczna wysokowêglowodanowa i niskot³uszczowa. Wartoœæ energetyczn¹ kalkuluje siê zwykle w wysokoœci kcal/d dla kobiet i kcal/d dla mê czyzn. Zak³ada siê przy tym deficyt energetyczny 500 kcal/d w stosunku do wartoœci kalorycznej dotychczasowej diety, ograniczaj¹c jednoczeœnie dotychczasowe spo ycie t³uszczu o 1/3. W diecie klasycznej ok. 60% wartoœci energetycznej pochodzi z wêglowodanów, 25% z t³uszczów a 15% z bia³ek. Dietê wysokowêglowodanow¹ ³¹czy siê empirycznie z przyrostem masy cia³a w mechanizmie wzmo onej insulinosekrecji, która powstaje w odpowiedzi na hiperglikemiê posi³kow¹. Warto zaznaczyæ, e nurtuj¹ce badaczy od lat pytanie, czy spo ycie cukrów prostych prowadzi do oty³oœci, hiperglikemii, insulinoopornoœci przy braku lub niskiej iloœci t³uszczów w diecie, pozostaje nadal bez jednoznacznej odpowiedzi. Brak jest do dziœ przekonuj¹cych dowodów na poparcie takiej tezy, choæ wiadomo, e diety z ma³¹ zawartoœci¹ t³uszczu przyczyniaj¹ siê do utrzymania masy cia³a [5, 15, 18, 19]. Z drugiej strony powszechna jest œwiadomoœæ, e pokarmy wêglowodanowe, które zawieraj¹ du e iloœci cukrów prostych, mimo e smaczne, nie s¹ niezbêdne dla zdrowia. Akceptacja diety klasycznej nie by³a jeszcze powszechna w latach 70. XX stulecia, a w¹tpliwoœci co do jej skutecznoœci powracaj¹ obecnie ze zwielokrotnion¹ si³¹. Wed³ug Wing stosowanie tej diety zapewnia redukcjê 9-10 kg w ci¹gu 6 mies., jednak Oty³oœæ jest w du ej mierze uwarunkowana genetycznie. Œwiadcz¹ o tym choæby wyniki badañ nad rozwojem dzieci wychowywanych przez naturalnych i przybranych rodziców. Udowodniono, e redukcja masy cia³a ju o 5-10% poprawia rokowanie co do rozwoju powik³añ oty³oœci. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

3 Wed³ug Klema i wsp. spalanie 2800 kcal tygodniowo, co odpowiada aktywnoœci fizycznej 1,5 godziny dziennie, oraz dieta nieprzekraczaj¹ca kcal/d, z czego nie wiêcej ni 20% zapotrzebowania energetycznego powinno pochodziæ z t³uszczu. Bia³ko zawarte w diecie stymuluje uwalnianie glukagonu, u³atwiaj¹c zachowanie równowagi miêdzy insulinemi¹ i glukagonemi¹. Wzrasta uczucie sytoœci po posi³ku, na co wp³yw ma zwiêkszaj¹cy siê stosunek zawartoœci bia³ka do energii uzyskiwanej z posi³ku. po roku udaje siê utrzymaæ jedynie 60% ubytku masy cia³a [33]. Foreyt i wsp. wykazali w swoich badaniach 10% redukcjê masy cia³a w ci¹gu 18 tygodni stosowania diety klasycznej. D³ugoterminowe efekty diety klasycznej by³y jednak mia d ¹ce dla jej zwolenników: po roku obserwowano powrót do uprzedniej masy cia³a w 34% przypadków, a po 3-5 latach prawie u wszystkich poddanych leczeniu [10]. Co jest zatem niezbêdne do utrzymania zredukowanej masy cia³a? Wed³ug Klema i wsp. spalanie 2800 kcal tygodniowo, co odpowiada aktywnoœci fizycznej 1,5 godziny dziennie, oraz dieta nieprzekraczaj¹ca kcal/d, z czego nie wiêcej ni 20% zapotrzebowania energetycznego powinno pochodziæ z t³uszczu. Wnioski te wyci¹gniêto z obserwacji tylko tych badanych, którzy schudli i utrzymali redukcjê masy co najmniej o 13,6 kg [16]. Przy lekturze tej pracy nasuwa siê nieweso³a refleksja dotycz¹ca pacjentów, którzy osi¹gnêli sukces w terapii: ich ycie up³ywa³o na ci¹g³ym liczeniu kalorii i g³odzeniu siê. Wobec w¹tpliwoœci co do efektywnoœci diety klasycznej, a jednoczeœnie maj¹c na uwadze niezwykle korzystny wp³yw redukcji masy cia³a na przebieg chorób cywilizacyjnych, poszukuje siê nowych, dobrze tolerowanych, a przede wszystkim lepiej akceptowanych przez pacjentów re imów dietetycznych. Wysi³ki skupiaj¹ siê obecnie na ocenie skutecznoœci diet eksperymentalnych, np. wysokobia³kowych czy wysokot³uszczowych w zestawieniu z rezultatami diety wysokowêglowodanowej. Diety bogatobia³kowe z ma³¹ zawartoœci¹ wêglowodanów zosta³y zaproponowane jako alternatywa dla diety bogatowêglowodanowej z powodu braku spektakularnych efektów tej ostatniej. Wobec niemo - noœci jawnego namawiania do diet wysokot³uszczowych (wszyscy s³yszeli o szkodliwoœci t³ustego jedzenia) powsta³a koncepcja promocji diet bia³kowych. Za wprowadzeniem ich do leczenia oty³oœci przemawia³y jednak liczne przes³anki natury metabolicznej. Dziêki stosowaniu wiêkszej iloœci bia³ka (i t³uszczu) uzyskano istotne zmniejszenie zawartoœci wêglowodanów w diecie, a co za tym idzie równie poda y kalorii. Taka modyfikacja prowadzi do redukcji masy cia³a zwi¹zanej pocz¹tkowo z uwalnianiem z organizmu wody gromadzonej z glikogenem. Pocz¹tkowy efekt jest natychmiastowy i tak spektakularny, e stanowi dodatkow¹ motywacjê dla oty³ych leczonych dietami wysokobia³kowymi. Ograniczeniom energetycznym diety sprzyja bêd¹ca efektem spalania endogennego t³uszczu ketoza, która wywo³uje efekt anorektyczny, oraz monotonia diety prowadz¹ca do dalszego zmniejszania spo ywanej iloœci po ywienia. W rezultacie spada zapotrzebowanie organizmu na insulinê i dochodzi do obni enia stê enia glukozy (a czasem tak e lipidów) we krwi. Bia³ko zawarte w diecie stymuluje uwalnianie glukagonu, u³atwiaj¹c zachowanie równowagi miêdzy insulinemi¹ i glukagonemi¹. Wzrasta uczucie sytoœci po posi³ku, na co wp³yw ma zwiêkszaj¹cy siê stosunek zawartoœci bia³ka do energii uzyskiwanej z posi³ku. Wspó³czynnik bia³ko/kalorie ma zdecydowanie wiêkszy wp³yw na uczucie sytoœci ni stosunek t³uszczu lub wêglowodanów do spo ywanych kalorii. Dieta dzia³a wiêc choæ jakiœ czas, powoduj¹c redukcjê masy cia³a i wzrost entuzjazmu chorych. Pamiêtaæ nale y, e spo ywanie diety wysokobia³kowej nie jest równoznaczne za zmniejszeniem liczby spo ywanych kalorii [3, 13, 30]. Stosuj¹cy diety wysokobia³kowe musz¹ zdawaæ sobie jednak sprawê z ich niedoskona³oœci, a przede wszystkim z faktu, e nie dysponujemy odpowiednio d³ugimi badaniami potwierdzaj¹cymi ich skutecznoœæ i bezpieczeñstwo. Regu³y takiej diety zmuszaj¹ do eliminacji pokarmów o dowiedzionym korzystnym wp³ywie na zdrowie, takich jak np. ziarna, owoce, warzywa, a promuj¹ kontrowersyjnie wysok¹ zawartoœæ t³uszczu (55-60%) i bia³ka zwierzêcego (25-30%). Stosowaniu diet wysokobia³kowych wi¹ e siê zwykle z utrat¹ wapnia z organizmu oraz zmniejszeniem dowozu witamin E, A, B 1, B 6, folianów, magnezu, elaza i potasu. Niedobory wapnia i witaminy D oraz wtórnie podwy szony poziom PTH 36 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2009

4 mog¹ prowadziæ do zaburzonej komórkowej homeostazy wapniowej, podwy szonego poziomu wapnia cytozolowego i wtórnej stymulacji niektórych niekorzystnych szlaków metabolicznych, m.in. syntezy lipidów w tkance t³uszczowej [34]. Nie znamy równie odleg³ego dzia³ania lipidów takiej diety na organizm. Obserwowany wzrost stê- enia kwasu moczowego i LDL-cholesterolu oraz brak wzrostu stê enia HDL-cholesterolu nawet przy korzystnym wp³ywie na stê enie triglicerydów mog¹ budziæ niepokój co do przebiegu procesów aterogenezy [17]. Zmniejszenie udzia³u b³onnika w diecie mo e prowadziæ do zaparæ. Efekty odchudzaj¹ce diet wysokobia³kowych pozostaj¹ jednak bardzo zachêcaj¹ce. Zestawiaj¹c rezultaty diety bogatobia³kowej zawieraj¹cej 25% bia³ka i 45% wêglowodanów z efektem diety bogatowêglowodanowej z udzia³em 12% bia³ka i 58% wêglowodanów, mo na wykazaæ wy szoœæ tej pierwszej w obserwacji szeœciomiesiêcznej. Utrata masy cia³a siêgnê³a bowiem w badaniach Skova i wsp. 8,9 kg przy redukcji 7,6 kg masy t³uszczowej, podczas gdy przy stosowaniu diety bogatowêglowodanowej autorzy uzyskali jedynie obni enie odpowiednio 5,1 kg i 4,3 kg [29]. Ró nica w otrzymanych przez badaczy wynikach wynika³a prawdopodobnie z ró nicy kalorycznoœci obu diet siêgaj¹cej 8000 kcal, co stanowi³o 42 kcal/dobê. Mo na na tej podstawie kreowaæ tezê o bardziej syc¹cym dzia³aniu bia³ka pokarmowego w porównaniu do wêglowodanów. Stosowana przez nasz oœrodek dieta wysokobia³kowa jest skonstruowana w taki sposób, aby unikn¹æ wiêkszoœci wy ej wspomnianych niedoskona³oœci. Dieta PSMF (Protein Sparing Modified Fast) jest naturaln¹ diet¹ bardzo niskoenergetyczn¹, o kalorycznoœci poni ej 800 kcal/dobê, zawieraj¹c¹ minimaln¹ iloœæ lipidów i wêglowodanów. Pokrywa zapotrzebowanie bia³kowe organizmu w stosunku do nale nej masy cia³a w wysokoœci 1,2 g/kg m.c. u kobiet i 1,4 g/kg m.c. u mê czyzn. Terapiê PSMF prowadzimy przez okres czterech tygodni w warunkach szpitalnych pod œcis³ym nadzorem medycznym, suplementuj¹c j¹ witaminami i potasem. Dieta ta pozwala teoretycznie na ubytek 90 g t³uszczowej masy cia³a dziennie oraz zmniejszenie podstawowej przemiany materii o 10-20%. PSMF pozwala na interwencjê lecznicz¹ tak e w poszczególne elementy patogenezy cukrzycy typu 2: obni a hiperglikemiê i hiperinsulinemiê endogenn¹, zwiêksza utlenianie lipidów i insulinowra liwoœæ tkanek obwodowych oraz zmniejsza klirens w¹trobowy insuliny i w¹trobowe uwalnianie glukozy. PSMF zapewnia dowóz adekwatnej iloœci bia³ka (oko³o 50 g/dobê), co zabezpiecza równowagê azotow¹ metabolizmu, chroni¹c bia³ka endogenne przed proteoliz¹. Niska zawartoœæ wêglowodanów w diecie ogranicza wydzielanie insuliny i promuje lipolizê. Ró nica energetyczna pomiêdzy wydatkiem energetycznym (co najmniej 1450 kcal/dobê) a kalorycznoœci¹ diety (co najmniej 650 kcal/dobê) jest zabezpieczona dziêki spalaniu endogennych lipidów. Zmniejszona insulinemia i nasilona oksydacja t³uszczów prowadzi do tworzenie w¹trobowego cia³ ketonowych, które stanowi¹ materia³ energetyczny dla miêœni i komórek mózgowych, ograniczaj¹c jednoczeœnie glukoneogenezê z substratów bia³kowych i dzia³aj¹c anorektyczne. W badaniach w³asnych dieta PSMF przynios³a istotn¹ redukcjê masy cia³a u stosuj¹cych j¹ oty³ych chorych na cukrzycê [23, 24]. Przebojem ostatnich lat w dziedzinie odchudzania s¹ diety wysokot³uszczowe. Szczególnie popularna jest dieta dr Atkinsa [1], opublikowana po raz pierwszy w 1973 r. Jest to dieta niskowêglowodanowa, wysokobia³kowa, wysokot³uszczowa bez ograniczeñ kalorycznych. Przez pierwsze dwa tygodnie zawartoœæ wêglowodanów w diecie jest ograniczona do 20 g/dobê, a nastêpnie do 30 g/dobê. Stopniowe zwiêkszanie zawartoœci wêglowodanów w diecie do wielkoœci po ¹danej nastêpuje po osi¹gniêciu nale nej masy cia³a. Powa ne kontrowersje budzi³a wysoka zawartoœæ t³uszczów w diecie, kojarz¹ca siê z czêstym wystêpowaniem oty³oœci. Nale y jednak zauwa yæ, e iloœæ utlenionych Dieta PSMF (Protein Sparing Modified Fast) jest naturaln¹ diet¹ bardzo niskoenergetyczn¹, o kalorycznoœci poni ej 800 kcal/dobê, zawieraj¹c¹ minimaln¹ iloœæ lipidów i wêglowodanów. Dieta dr Atkinsa jest to dieta niskowêglowodanowa, wysokobia³kowa, wysokot³uszczowa bez ograniczeñ kalorycznych. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

5 W chwili braku efektu leczenia dietetycznego rozwa a siê w³¹czenie farmakoterapii i/lub leczenia chirurgicznego. W opracowaniu s¹ tak e rewolucyjne sposoby leczenia oty³oœci, jak choæby przy u yciu hormonów jelitowych (GLP-1, oksyntomoduliny, peptydu YY, antagonistów greliny, cholecystokininy, GIP). Kluczem do sukcesu w stosowaniu diet odchudzaj¹cych nie jest przewaga któregoœ ze sk³adników ywieniowych (wêglowodanów, bia³ek czy t³uszczy), ale konsekwencja w utrzymywaniu rygorów poszczególnych diet. lub zdeponowanych t³uszczów w organizmie zale y od ró nicy pomiêdzy ca³kowitym zapotrzebowaniem energetycznym ustroju a utlenianiem innych, maj¹cych pierwszeñstwo przed lipidami, sk³adników po ywienia, takich jak alkohol, bia³ka czy wêglowodany. Alkohol ma absolutne pierwszeñstwo w spalaniu, gdy organizm ludzki nie ma mo liwoœci jego magazynowania, a przekszta³canie go w t³uszcz wi¹ e siê z du ym nak³adem energii. Podobnie rzecz siê ma z aminokwasami i bia³kami pe³ni¹cymi funkcje czynnoœciowe oraz wêglowodanami, które maj¹ ograniczone mo liwoœci magazynowania w postaci glikogenu. Przekszta³canie wêglowodanów w t³uszcz wymaga tak e du ego nak³adu energii. Mo na wiêc przyj¹æ, e ich utlenianie odpowiada œciœle spo yciu. Natomiast mo liwoœci gromadzenia t³uszczu, przede wszystkim w tkance t³uszczowej, s¹ praktycznie nieograniczone, a wydajnoœæ tego procesu jest wysoka. Pocz¹tkowe dane z niekontrolowanych i krótkich obserwacji mówi³y o redukcji masy cia³a ok. 10% masy po 6 mies. Pomimo olbrzymiej popularnoœci tej diety, do koñca XX wieku brak by³o wiarygodnych danych co do jej skutecznoœci. Dieta ta sta³a siê ponownie przedmiotem tym razem dobrze zaplanowanych badañ w 2002/3 roku, a ich wyniki zosta³y przedstawione w roku 2003 w The New England Journal of Medicine [27, 11]. Wnioski z tych badañ s¹ bardzo zachêcaj¹ce i daj¹ nowe nadzieje na lepsz¹ skutecznoœæ leczenia dietetycznego. W badaniach w³asnych dieta Atkinsa przynios³a istotne zmniejszenie osoczowego stê enia insuliny, c-peptydu, a zw³aszcza proinsuliny w warunkach podstawowych i po stymulacji glukagonem, co mo e przemawiaæ za mniejszym dzia³aniem proaterogennym takiego ywienia. Obni aj¹c hipersekrecjê insuliny, obserwowaliœmy wzrost insulinowra liwoœci tkanek [23, 24]. Uzyskaliœmy wiêc w ten sposób efekt o charakterze interwencji terapeutycznej w patofizjologiê cukrzycy typu 2. Wydaje siê, e kluczem do sukcesu w stosowaniu diet odchudzaj¹cych nie jest przewaga któregoœ ze sk³adników ywieniowych (wêglowodanów, bia³ek czy t³uszczy), ale konsekwencja w utrzymywaniu rygorów poszczególnych diet. Brak takiej determinacji leg³ prawdopodobnie u pod³o a ma³ej skutecznoœci leczenia dietetycznego. Niezale nie bowiem od wyboru diety adna z nich nie zapobieg³a narastaniu liczby osób oty³ych. Oznacza to, e powinno siê poszukiwaæ nowych strategii w leczeniu oty³oœci. Obecnie w chwili braku efektu leczenia dietetycznego rozwa a siê w³¹czenie farmakoterapii i/lub leczenia chirurgicznego. W opracowaniu s¹ tak e rewolucyjne sposoby leczenia oty³oœci, jak choæby przy u yciu hormonów jelitowych (GLP-1, oksyntomoduliny, peptydu YY, antagonistów greliny, cholecystokininy, GIP) [6, 7]. Badania z udzia³em agonisty receptora dla GLP-1: eksenatydu i d³ugodzia³aj¹cej pochodnej GLP-1: liraglutydu u chorych na cukrzycê typu 2 nie tylko pozwoli³y na obni enie glikemii, ale tak e na zmniejszenie masy cia³a [22]. Adres do korespondencji: dr n. med. Jan Ruxer Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny ul. eromskiego ódÿ tel Piœmiennictwo: 1. Atkins R.C.: Doktora Atkinsa kolejna nowa rewolucyjna dieta. Wydawnictwo Amber, Warszawa Babiñska Z., Bandosz P., Zdrojewski T. Wyrzykowski B.: Epidemiologia oty³oœci i oty³oœci brzusznej w Europie Zachodniej i USA. Kardiologia w Praktyce 2004, 3, Barkeling B., Rossner S., Bjorvell H.: Effects of a high-protein meal (meat) and a high-carbohydrate meal (vegetarian) on satiety measured by automated computerized monitoring of subsequent food intake, motivation to eat and food preferences. Int. J. Obes. 1990, 14(9), Cani P.D., Bibiloni R., Knaufe C. et al.: Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia- 38 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2009

6 -induced inflammation in high-fat diet-induced obesity and diabetes in mice. Diabetes. 2008; 57: Carmichael H.E., Swinburn B.A., Wilson M.R.: Lower fat intake as a predictor of initial and sustained weight loss in obese subjects consuming an otherwise ad libitum diet. J. Am. Diet. Assoc. 1998, 98(1), Cohen M.A., Ellis SM, Le Roux CW, Batterham RL, Park A, Patterson M, Frost GS, Ghatei MA, Bloom SR.: Oxyntomodulin suppresses appetite and reduces food intake in humans. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88(10): Dakin CL, Gunn I., Small C.J., Edwards C.M., Hay D.L., Smith D.M., Ghatei M.A., Bloom S.R.: Oxyntomodulin inhibits food intake in the rat. Endocrinology 2001; 142(10): Fad Diets: A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References Publisher: Icon Health Publications (January 2004) 9. Foreyt J.P., Goodrick G.K.: Evidence for success of behavior modification in weight loss and control. Ann. Intern. Med. 1993, 119 (7 Pt 2), Foreyt J.P., Goodrick G.K.: Evidence for success of behavior modification in weight loss and control. Ann. Intern. Med. 1993, 119 (7 Pt 2), Foster G.D., Wyatt H.R., Hill J.O. i wsp.: A randomized trial of a low-carbohydrate diet for obesity. N. Engl. J. Med. 2003, 22, 348(21), Freedman M.R., King J., Kennedy E.: Popular diets: a scientific review. Obes. Res. 2001, 9 (Suppl 1), 1S-40S. 13. Hill A.J., Blundell J.E.: Macronutrients and satiety: the effects of a high-protein or high carbohydrate meal on subjective motivation to eat and food preferences. Nutr. Behav. 1986; 3, Hill A.J.: Does dieting make you fat? Br. J. Nutr. 2004, 92 (Suppl 1), S15-S Kendall A., Levitsky D.A., Strupp B.J. i wsp.: Weight loss on a low-fat diet: consequence of the imprecision of the control of food intake in humans. Am. J. Clin. Nutr. 1991, 53(5), Klem M.L., Wing R.R., McGuire M.T. i wsp.: A descriptive study of individuals successful at long-term maintenance of substantial weight loss. Am. J. Clin. Nutr. 1997, 66(2), Larosa J.C., Fry A.G., Muesing R. i wsp.: Effects of high-protein, low-carbohydrate dieting on plasma lipoproteins and body weight. J. Am. Diet. Assoc. 1980, 77(3), Larson D.E., Ferraro R.T., Robertson D.S. i wsp.: Energy metabolism in weight-stable postobese individuals. Am. J. Clin. Nutr. 1995, 62(4), Larson D.E., Tataranni P.A., Ferraro R.T. i wsp.: Ad libitum food intake on a cafeteria diet in Native American women: relations with body composition and 24-h energy expenditure. Am. J. Clin. Nutr. 1995, 62(5), Ley R.E., Turnbaugh P.J., Klein S. i wsp:. Microbial ecology: human gut microbes associated with obesity. Nature, 2006;444: Overweight, obesity, and health risk. National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity. Arch. Intern. Med. 2000, 160(7), Poon T., Nelson P., Shen L., Mihm M., Taylor K., Fineman M., Kim D.: Exenatide improves glycemic control and reduces body weight in subjects with type 2 diabetes: a dose-ranging study. Diabetes Technol. Ther. 2005;7(3): Ruxer J., Mo d an M., Piñkowski D. i wsp.: Wp³yw stosowania diet specjalnych na redukcjê masy cia³a oty³ych chorych z cukrzyc¹ typu 2 doniesienie wstêpne. Program. III Karpacka Konferencja Diabetologiczna Wis³a, , Ruxer J., Mo d an M., WoŸniak-Sosnowska U i wsp.: Wp³yw stosowania diet specjalnych na wydzielanie hormonów hipoglikemizuj¹cych u oty³ych chorych na cukrzycê typu 2. Doniesienie wstêpne. Streszczenia prac naukowych. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wis³a, r. (P35), Ruxer J.: Oty³oœæ wyzwanie XXI wieku. Czasopismo Aptekarskie, 2008, 12, Saltzman E., Thomason P., Roberts S.B.: Fad Diets: A Review for the Primary Care Provider Nutrition in Clinical Care 2001, 4 (5), Samaha F.F., Iqbal N., Seshadri P. i wsp.: A low- -carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N. Engl. J. Med 2003, 22; 348(21), Serdula M.K., Mokdad A.H., Williamson D.F. i wsp.: Prevalence of attempting weight loss and strategies for controlling weight. JAMA 1999, 282(14), Skov A.R., Toubro S., Ronn B. i wsp.: Randomized trial on protein vs carbohydrate in ad libitum fat reduced diet for the treatment of obesity. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord., 1999, 23(5), Stubbs R.J., van Wyk M.C., Johnstone A.M. i wsp.: Breakfasts high in protein, fat or carbohydrate: effect on within-day appetite and energy balance. Eur. J. Clin. Nutr., 1996, 50(7), Turnbaugh P.J., Ley R.E., Mahowald M.A. i wsp.: An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature, 2006;444: Wing R. R.: Behavioral weight control. [In:] T. A. Wadden & A. J. Stunkard (Eds.), Handbook of obesity treatment. New York 2002: Guilford Press. 33. Wing R. R.: Behavioral weight control. [In:] T. A. Wadden & A. J. Stunkard (Eds.), Handbook of obesity treatment. New York 2002: Guilford Press. 34. Zimmerman A.N.: The calcium paradox. Cardiovasc. Res, 2000, 1;45(1), CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych

Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych Management in peripheral arterial disease Maciej Micker, Paweł Chęciński, Tomasz Synowiec S t r e s z c z e n i e Mia d ycowe niedokrwienie koñczyn

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka PRACE POGL DOWE Emilia KOLARZYK 1 Dorota PACH 2 Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka Different aspects of food consumed by contemporary people 1 Zak³ad Higieny i Dietetyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE

XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE AKTYWNOή RUCHOWA W ZDROWIU I CHOROBIE PHYSICAL ACTIVITY IN HEALTH AND DISEASES PROGRAM Program

Bardziej szczegółowo

Statistical issues significantly important in medical research

Statistical issues significantly important in medical research Alergia Astma Immunologia, 2003, Gellerstedt 8(1), 25-32 M. Istotne znaczenie statystyki w badaniach medycznych 25 Istotne znaczenie statystyki w badaniach medycznych Statistical issues significantly important

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek Przewlek³a choroba nerek stanowi narastaj¹cy problem kliniczny w zwi¹zku z wyd³u eniem œredniej d³ugoœci ycia, jak i wystêpowaniem towarzysz¹cych przewlek³ych chorób

Bardziej szczegółowo

oraz pragmatyczne badania kliniczne

oraz pragmatyczne badania kliniczne PRACE POGL DOWE ukasz KACZYÑSKI 1 Bogdan SOLNICA 1 Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ jako Ÿród³o danych w ocenie efektywnoœci praktycznej technologii medycznych Pragmatic randomized controlled

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI MSC SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE TOM 37 2010 NR 1 (89 106) MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE* BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS AND AGING Kamila

Bardziej szczegółowo

Znaczenie homocysteiny

Znaczenie homocysteiny Nr 1 (15) Kwiecieƒ 2007 ISSN 1895-5924 Znaczenie homocysteiny jako czynnika ryzyka choroby wieƒcowej i wskaênika predykcyjnego incydentów sercowych Markery sercowe w stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach

Bardziej szczegółowo

Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia?

Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? PRACE ORYGINALNE Izabela TARCZOÑ Ewa DOMARADZKA Hanna CZAJKA Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? What is parents' and Medical Health Care specialists knowledge

Bardziej szczegółowo

WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO

WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 15 23 http://www.pm.microbiology.pl WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO Aleksandra Duda-Chodak* 1, ukasz Wajda 1, Ma³gorzata Kobus

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Refluks o³¹dkowo-prze³ykowy patogeneza, rozpoznawanie i leczenie

Refluks o³¹dkowo-prze³ykowy patogeneza, rozpoznawanie i leczenie Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), 227-238 227 Refluks o³¹dkowo-prze³ykowy patogeneza, rozpoznawanie i leczenie Gastroesophageal reflux and asthma: a review of pathogenesis, diagnosis and therapy D.S.

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja interdyscyplinarna

Rehabilitacja interdyscyplinarna Rehabilitacja interdyscyplinarna Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja interdyscyplinarna pod redakcją Sławomira Jarząba, Andrzeja Pozowskiego, Małgorzaty Paprockiej Borowicz ISBN

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

POALKOHOLOWE USZKODZENIA P ODU JAKO NIEDOCENIANA PRZYCZYNA WAD ROZWOJOWYCH I ZABURZEÑ NEUROBEHAWIORALNYCH U DZIECI

POALKOHOLOWE USZKODZENIA P ODU JAKO NIEDOCENIANA PRZYCZYNA WAD ROZWOJOWYCH I ZABURZEÑ NEUROBEHAWIORALNYCH U DZIECI Alkoholizm i Narkomania 2004, Tom 17: nr 1-2, 9-20 POALKOHOLOWE USZKODZENIA P ODU JAKO NIEDOCENIANA PRZYCZYNA WAD ROZWOJOWYCH I ZABURZEÑ NEUROBEHAWIORALNYCH U DZIECI Ewa Czech 1, Marek Hartleb 2 1 Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Homocysteina i asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) w padaczce

Homocysteina i asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) w padaczce PRACE POGL DOWE Jolanta DORSZEWSKA 1 Anna WINCZEWSKA-WIKTOR 2 Aleksandra ŒNIE AWSKA 3 Izabela KACZMAREK 2 Barbara STEINBORN 2 Homocysteina i asymetryczna dimetyloarginina () w padaczce Homocysteine and

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

Śródbłonkowe działanie aldosteronu implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych i klinicznych

Śródbłonkowe działanie aldosteronu implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych i klinicznych Śródbłonkowe działanie aldosteronu implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych i klinicznych Endothelial action of aldosteron therapeutic implications from basic and clinical research. Drelicharz

Bardziej szczegółowo

Wp³yw dymu tytoniu na peroksydacjê lipidów i funkcjê w¹troby u szczurów z cukrzyc¹ streptozotocynow¹ badania wstêpne

Wp³yw dymu tytoniu na peroksydacjê lipidów i funkcjê w¹troby u szczurów z cukrzyc¹ streptozotocynow¹ badania wstêpne PRACE ORYGINALNE Ewa FLOREK 1 Anna JAB ECKA 2 Jan OLSZEWSKI 2 Wojciech PIEKOSZEWSKI 3,4 Maksymilian KULZA 1 Monika SEÑCZUK-PRZYBY OWSKA 1 Marek CHUCHRACKI 5,6 Wp³yw dymu tytoniu na peroksydacjê lipidów

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo