Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Review of projects Priority II - Good Governance Human Capital Operational Programme

2 Wydawca / Publisher Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego / Department of Implementing the European Social Fund ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa / 1/3/5 Nowogrodzka Street, Warsaw, Poland tel , fax Opisy projektów / Descriptions of projects dr Bożena Diaby, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Projekt graficzny / Graphic design Mariusz Marciniak-Grodecki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Zdjęcia / Photos FOTOGRAFIA Łukasz Stępniak, focusstudio.net Egzemplarz bezpłatny / Free copy Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publicatiion was co-financed with European Union funds by European Social Fund

3 Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Warszawa, wrzesień 2013 r. Review of projects Priority V: Good Governance Human Capital Operational Programme Warsaw, Poland, September 2013

4 Słowo wstępu / Introduction Słowo wstępu / Introduction Szanowni Państwo, Dear Sir or Madame, Właściwy podział ról między partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie realizacji zadań publicznych stanowi istotny element sprawnej i efektywnej administracji. Obecna kondycja trzeciego sektora oraz partnerów społecznych wskazuje, że ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany, tak aby mogli należycie wypełniać przypisane im funkcje i brać czynny udział w życiu publicznym. The appropriate division of roles between the socio-economic partners in the delivery of public functions is an important component of efficient and effective administration. The current condition of the third sector and social partners indicates that their potential is not fully exploited, so that they can properly perform their functions and take an active part in public life. Minister Pracy i Polityki Społecznej / Minister of Labour and Social Policy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) nadzoruje wdrażanie tych obszarów wsparcia przewidzianych w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które służą zapewnieniu partnerskiego modelu współpracy administracji oraz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (organizacji pracodawców i pracowników). Mowa tu o Działaniu 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora oraz Działaniu 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL. The Ministry of Labour and Social Policy (MLSP) oversees the implementation of these areas of support provided under the Priority V Good Governance of the Human Capital Operational Programme (HC OP), which ensure the partnership model of cooperation between the administration and non-governmental organizations and the social partners (employers and employees organisations). We are talking about Measure 5.4 Developing the potential of the third sector and Measure 5.5 Development of social dialogue of the HC OP. 3

5 Słowo wstępu / Introduction Instrumenty wsparcia przypisane do powyższych działań przybliżają przedstawicieli sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych do osiągnięcia wzorcowego modelu współpracy, opartego na dialogu i szeroko rozumianych konsultacjach społecznych, przyczyniających się do zwiększenia ich uczestnictwa w procesie realizacji niezbędnych reform, optymalizacji procesu stanowienia prawa oraz wdrażania zasady dobrego rządzenia. W niniejszej publikacji zawarliśmy przykłady ciekawych projektów konkursowych ukierunkowanych na rozwój dialogu obywatelskiego oraz wzmocnienie uczestników dialogu społecznego (związków zawodowych i organizacji pracodawców). O sukcesie tego typu przedsięwzięć decyduje odpowiednie przygotowanie merytoryczne samych organizacji pozarządowych i ich kadr (pracowników, wolontariuszy) do pełnienia swych statutowych zadań. Nie mniejszą uwagę poświęcono budowaniu potencjału partnerów społecznych. Zachęcam do zapoznania się z tymi i innymi projektami realizowanymi w ramach Działania 5.4 oraz Działania 5.5 PO KL. Support instruments assigned to these activities bring closer representatives of the public sector, NGOs and social partners to achieve the standard model of cooperation based on dialogue and the widely understood public consultations, contributing to increasing their participation in the implementation of the necessary reforms, the optimization of the legislative process and the implementation of the principle of good governance. This publication includes examples of interesting proposals aimed at developing civil dialogue and strengthening participants in the social dialogue (trade unions and employers organizations). The success of such projects is decided by the relevant substantive preparation of the NGOs themselves and their personnel (staff and volunteers) to carry out their statutory duties. No less attention was paid to building the capacity of the social partners. I encourage you to get to know these and other projects implemented under Measure 5.4 and Measure 5.5 of the HC OP. 4 5

6 Spis treści Contents Działanie Rozwój potencjału trzeciego sektora 9 Action Development of the third sector s potential 9 Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego 9 Sub-Action Development of civic dialogue 9 Działanie Rozwój dialogu społecznego 49 Action Development of social dialogue 49 Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego 49 Sub-Action Strengthening of social dialogue participants 49 6

7 Co każda Obywatelka i każdy Obywatel wiedzieć powinni / What each and every Citizen should know Projektodawca / Project initiator: Wartość projektu / Project value: EFS / Financing from ESF: Okres realizacji / Realization period: Strona internetowa / Website: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor / Domus et Labor Foundation for Helping the Unemployed and the Homeless ,00 PLN ,00 PLN Skąd pomysł na projekt? Where did the idea for this project come from? Nieznajomość prawa szkodzi, a w wypadku osób niezamożnych, z wykształceniem podstawowym lub ponadgimnazjalnym, jednocześnie chorych, starszych, najczęściej niezaradnych życiowo szkodzi w dwójnasób. Problemem stają się wtedy najprostsze kwestie prawne: o co chodzi w piśmie urzędowym? Gdzie zwrócić się o pomoc, gdy mąż pije i bije? Jak załatwić dziecku obiad w szkole? Gdzie wnieść podanie o alimenty? Ignorance of the law can do harm, and in the case of the non-affluent people, with only primary or secondary education, often sick, elderly, often helpless can do twice as much harm. The simplest legal issues become a problem: what does this official letter mean? Where to go for help when the husband drinks alcohol and beats the wife? How to fix lunch for the child at school? Where should I file for alimony? W powiecie piaseczyńskim z pomocy społecznej korzysta blisko 5 tysięcy osób. Większość z nich nigdy nie zwróciła się o pomoc do prawnika, np. tylko 15% klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie zasięgnęło porady prawnej. Z badań ankietowych wynika, że 10% badanych oceniło swoją znajomość przysługujących im praw na poziomie zadawalającym. In Piaseczno Province, almost 5 thousand people take advantage of social aid. The majority of them has never turned to a lawyer, for example, only 15% of the Municipal-Commune Centre for Social Aid in Piaseczno sought legal counsel. The surveys show that 10% of the people questioned said that they know the rights they are enti-tled to in a satisfactory level. 9

8 Priorytet V - Działanie Poddziałanie / Priority V - Action Sub-Action Jak pomóc takim osobom? How to help such people? Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor w ramach projektu Co każda Obywatelka i każdy Obywatel wiedzieć powinni postanowiła zapewnić osobom ubogim znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w latach Założono, iż w ciągu trzech lat trwania projektu z bezpłatnych porad skorzysta 3500 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Punkty poradnictwa zostały zorganizowane w Piasecznie oraz w pięciu okolicznych gminach (Lesznowola - Magdalenka, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów, Lesznowola - Szkolna). Dla osób zależnych od opieki innych, ludzi starszych czy niepełnosprawnych, dla których samodzielne dotarcie do punktów doradztwa z różnych powodów jest niemożliwe, przewidziane jest także poradnictwo domowe na życzenie. Terminy porad domowych można uzgodnić podczas dyżurów doradców lub telefonicznie w Centrum Porad Obywatelskich i Informacji Prawnej w Piasecznie. Porady są udzielane również pocztą elektroniczną, listownie i telefonicznie. Planuje się przeprowadzenie 9 kampanii informacyjno-promocyjnych oraz wydanie 33 edycji biuletynu i newslettera zawierających kluczowe, aktualne informacje prawne. O co najczęściej pytają klienci? Pytania obywateli z reguły dotyczą spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia i bezrobocia, stosunków międzyludz- Jakie trudności pojawiły się podczas realizacji projektu? Porady i informacje są udzielane językiem prostym i zrozumiałym z zachowaniem pełnej poufności. Jednocześnie doradca nie wyręcza klienta. To klient decyduje, czy podejmie działania oraz jaki sposób rozwiązania problemu wybierze. Niektórym klientom trudno jest zaakceptować tę zasadę. Jednak dzięki takiemu postawieniu sprawy, ludzie uczą się samodzielności. Poza tym, problem w dużej mierze został zażegnany dzięki intensywnej promocji zasad poradnictwa oraz zmianie nazwy poradnictwa prawnego na poradnictwo obywatelskie i informacja prawna. Domus et Labor Foundation for Helping the Unemployed and the Homeless within the project What each and every Citizen should know decided to provide the poor in a difficult situation with the access to free legal and citizenship counsel in the years It was assumed that over the course of 3500 residents of the Piaseczno Province would take advantage of the free legal counsel during the project. The counselling points were organized in Piaseczno and in the five neighbouring communes (Lesznowola Magdalenka, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów, Lesznowola Szkolna). For persons that are dependant on the care of others, for the elderly or the disabled, for whom it is impossible to get to the counselling points for various reasons, the counselling at home on request is also available. The dates of home counselling can be arranged during the office hours or by phone at the Centre of Citizenship Counselling and Legal Information in Piaseczno. Counselling is also provided by , by mail and by phone. 9 information-promotional campaigns are planned, accompanied by 33 issues of a bulletin and newsletter containing key current legal information. What do the clients ask most frequently about? Which difficulties did you encounter during the project s realization? Counselling and information is provided in a language that is simple and understandable, while maintaining complete confidentiality. The counsellor does not do anything for the client. It is the client who decides whether to take the action and which solution to the problem the client selects. Some clients find it difficult to accept this rule. However, thanks to this rule, people start to learn to be independent. Apart from that, the problem has been mostly alleviated thanks to intensive promotion of the counselling rules and changing the name from the The questions usually concern housing issues, family issues, social benefits, employment and unemployment, interpersonal relations, financial issues, consumer issues, disputes between citizens and institutions, dis- kich, finansowych, konsumenckich, sporu obywatela i instytucji, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, konstruowaniu pism odwoławczych. ability, violence in the family, writing responses. legal counselling into citizenship counselling and legal information

9 Co można uznać za największy sukces projektu? Dobra porada prawna wielu ludziom odmieniła życie. Poprzez właściwą diagnozę, czasami wręcz niwelującą problem, uchroniła przed dużymi kłopotami, a może nawet nieszczęściem. Przekazane dane statystyczne dotyczące tematyki porad pomogą gminom zaprojektować i zrealizować odpowiadające potrzebom mieszkańców polityki społeczne dotyczące kwestii mieszkaniowej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy społecznej czy polityki prewencji i zwalczania zjawisk patologii. Wartością projektu niewątpliwie jest to, że osób, pewnie pierwszy raz w życiu, otrzyma profesjonalną pomoc prawną. Dzięki projektowi wzrośnie ich poczucie bezpieczeństwa, zmniejszy się poczucie bezradności życiowej. Dzięki dostępowi do bezpłatnego poradnictwa wzrośnie poziom kultury prawnej obywateli oraz świadomość posiadanych praw obywatelskich. Jednocześnie idea bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wrośnie w pejzaż Piaseczna i okolic. W realizację projektu zaangażowane są samorządy gminne. Oczekiwania mieszkańców i doświadczenie zdobyte przez gminy podczas trwania projektu pozwalają przypuszczać, że znajdą się odpowiednie formy organizacyjne i środki, aby kontynuować ideę bezpłatnego poradnictwa w przyszłości. What can be recognized as the biggest success of the project? Good legal counsel has changed the lives of many people. Through a correct diagnosis, sometimes even eliminating the problem, prevented serious problems, and sometimes tragedies. The statistical data on the topics of the counselling will make it possible for the communes to design and realize the social policies corresponding to the needs of the residents in terms of housing, family, social aid or preventive policy and combating pathological behaviour. An undisputed value is the fact that 3,500 people will receive professional legal counsel, probably for the first time in their lives. The project will increase their sense of safety and decrease their sense of helplessness in life. Thanks to access to free counselling, the level of legal culture of the residents as well as the awareness of the citizenship rights will increase. At the same time, the idea of free legal and citizenship counselling will become a part of the landscape in Piaseczno and its neighbourhood. The communes local governments are involved in the realization of the project. The expectations of the residents and the experience gained by the communes in the course of the project allow us to state that it is likely that we will find relevant organisational forms and funds to continue the idea of free counselling in the future

10 Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego / Equal towards the law Gdynia based programme of citizenship and legal counselling Projektodawca / Project initiator: Wartość projektu / Project value: EFS / Financing from ESF: Okres realizacji / Realization period: Strona internetowa / Website: Stowarzyszenie OVUM / OVUM Association ,00 PLN ,00 PLN Skąd pomysł na projekt? Where did the idea for this project come from? Zapotrzebowanie w Polsce na bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie jest ogromne. Z doświadczenia Stowarzyszenia OVUM wynika, że około połowa klientów nie skorzystała z przysługujących im środków prawnych. Przyczyną są zbyt wysokie ceny usług prawnych, nieznajomość przepisów prawa, zasad postępowania, a także lęk przed podjęciem działań. The need for free legal and citizenship counselling in Poland is huge. The experience of the OVUM Association says that about half of the clients did not use the legal means they were entitled to. The reasons include too high prices of legal services, ignorance of the provisions of law and the proceedings principles as well as fear against undertaking action. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? What is the solution? Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdyni poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Pomoc świadczona jest wszystkim zgłaszającym się osobom bez względu na ich status materialny czy sytuację życiową lub zawodową. The purpose of this project is to increase the citizenship activity of the Gdynia s residents through providing them with free legal and citizenship counsel. Assistance is provided to all people, regardless of their financial standing, living or professional situation. 15

11 Priorytet V - Działanie Poddziałanie / Priority V - Action Sub-Action Biuro Porad Obywatelskich (BPO) w Gdyni istnieje już ponad 5 lat. W tym czasie przyjęto około 7 tysięcy osób (69% kobiet, 31% mężczyzn), udzielono 10 tysięcy porad. Obecny projekt, realizowany w partnerstwie z gminą Gdynia, jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia. Na podstawie zdobytych doświadczeń przewiduje się, że z poradnictwa będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy biedniejszych dzielnic Gdyni, w większości kobiety, razem około 3,5 tysiąca osób. Citizenship Counselling Office (CCO) in Gdynia has been functioning for over 5 years. During that time, about 7 thousand people visited the Office (69% women, 31% men), 10 thousand pieces of advice were given. The current project, realized together with the Gdynia commune, is a continuation of the earlier activity of the Association. Based on the experiences gained it is assumed that the counselling will be mostly provided to the residents of the poorer districts of Gdynia, mainly women, about 3.5 thousand people in total. Prawnicy, z zachowaniem poufności, udzielają porad przez 5 dni w tygodniu w siedzibie organizacji oraz w miejscach uczęszczanych przez potencjalnych klientów, np. w siedzibach klubów i rad dzielnicowych, w Sądzie Rejonowym, mailowo, również w miejscu i czasie ustalonym z klientem. Wszystkie porady są bezpłatne. The lawyers, while maintaining confidentiality, provide advice 5 days a week at the seat of the organisation and at the places frequented by the potential clients, e.g. at the seats of clubs and district councils, at the District Court, by , also at the place and time set with the client. All advice is provided free of charge. O co najczęściej pytają klienci? What do the clients ask most frequently about? Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej pytań dotyczy relacji urząd obywatel. Klienci nie rozumieją otrzymanych pism urzędowych. Mają kłopoty z napisaniem wniosku czy odwołania, a nawet zwykłego podania. Następną grupą spraw są sprawy rodzinne: alimentacja, opieka nad dziećmi. W końcu sprawy karne: przemoc, wykroczenia, konflikty z prawem młodocianych. Just as in the previous years, the majority of the questions pertains to the relationship office citizen. The clients do not understand the official letters they receive. They have problems with writing a motion or a response, or even a simple letter. The second most popular group includes family matters: alimony, custody. And last criminal matters: violence, infractions, conflicts with the law in the case of minors. Jak dotrzeć do klientów? How to reach the clients? Na bieżąco jest prowadzona szeroka kampania informacyjno-promocyjna 16 w mediach, akcja plakatowa, są także rozdawane ulotki w miejscach odwiedzanych przez ewentualnych klientów. Osoby pracujące w terenie, np. kuratorzy lub pracownicy socjalni, informują mieszkańców o możliwości otrzymania bezpłatnej porady obywatelskiej lub informacji prawnej. A widely distributed information-promotional campaign is held in the media, there are also posters, leaflets are distributed in the places frequented by potential clients. Persons working in the field, e.g. guardians or social workers, inform the residents about the ability of receiving free citizenship 17

12 Zainteresowani mogą znaleźć wszystkie potrzebne im informacje na stronie Zostaną wydane przewodniki tematyczne, m. in. po Sądzie Rejonowym i samorządzie. Organizatorzy biorą udział w targach NGO oraz w Tygodniach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Co można uznać za największy sukces projektu? Poza tak zwanymi rezultatami twardymi, jak przyjęcie osób czy porady dla 300 osadzonych, przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych, najważniejszym sukcesem projektu jest przekazywanie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich w sposób najprostszy - poprzez pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów życiowych. Projekt na stałe zaistniał w lokalnej społeczności. W związku z możliwością aplikowania po inne środki planowana jest kontynuacja działalności BPO po zakończeniu projektu. counsel or legal information. The interested persons may find all the information they need at Thematic guidebooks will be published, e.g. concerning the District Court and the local government. The organizers take part in the NGO Fairs and in the Week of Helping the Victims of Crimes. What can be recognized as the biggest success of the project? Apart from the so-called hard results, such as receiving 3,500 persons or providing counsel to 300 detained, preparation and distribution of information materials, the most important success of the project is providing knowledge concerning the citizenship rights and duties in the simplest way through helping in solving fundamental problems. The project has found its permanent place in the local community. As it is possible to apply for other funds, we plan to continue the activity of CCO after this project concludes

13 Akademia Obywatela / Citizens Academy Projektodawca / Project initiator: Wartość projektu / Project value: EFS / Financing from ESF: Okres realizacji / Realization period: Strona internetowa / Website: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO / The Association Local Activity Group Lider w EGO ,00 PLN ,30 PLN Skąd pomysł na projekt? Where did the idea for this project come from? Powiat olecki należy do jednych z biedniejszych powiatów w Polsce. Poziom bezrobocia w 2009 roku przekroczył 21%, z pomocy społecznej korzysta 23,6% mieszkańców. W powiecie jest również najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim poziom przemocy w rodzinie: na 1016 interwencji domowych 20% dotyczyło przemocy w rodzinie. The Olecko Province belongs to the poorest provinces in Poland. In 2009, the unemployment rate exceeded 21%, social aid is provided to 23.6% residents. This province also holds the first place as regards the level of violence in the family in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship: out of 1016 domestic calls, 20% pertained to violence in the family. Osoby pozbawione pracy, bez dochodów, często z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym traktują państwo jak instytucję obcą, nawet wrogą. Nie rozumiejąc pism urzędowych, odbierają je jak zagrożenie. Z kolei dla urzędnika wysłanie pisma często załatwia sprawę. Osób niezamożnych nie stać na pójście do prawnika. W powiecie oleckim przypada prawie pięć razy więcej osób na jednego prawnika niż przeciętnie w Polsce: osoby na 1 prawnika w powiecie przy średniej krajowej 1012 osób. Persons that are unemployed, without any income, often with only primary or vocational education, treat the state as a foreign, perhaps even hostile institution. As they do not understand official letters, they treat them as threats. In turn, for an office clerk, sending a letter is an end to the case. Poor people cannot afford to go to a lawyer. In Olecko Province, there are five times as many persons per one lawyer than the Polish average: 4,873 persons per 1 lawyer in the province, while the national average is 1,

14 Priorytet V - Działanie Poddziałanie / Priority V - Action Sub-Action Jakie jest wyjście z tej sytuacji? What is the solution? W pierwszej kolejności należy zapewnić bezpłatny dostęp do profesjonalnych porad prawnych i obywatelskich osobom, które za takie porady nie mogą zapłacić. Równie ważne jest podniesienie poziomu profesjonalizmu i empatii wśród pracowników samorządu stosujących na co dzień prawo. First of all, you need to provide access to professional legal and citizenship counselling to persons that cannot afford them. Increasing the level of professionalism and emphathy among the local-government personnel applying the law on a daily basis is equally important. Liderem projektu Akademia obywatelska jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO, które we współpracy z powiatem oleckim i Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza zorganizowało Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku (BPOiP) oraz Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich (TPPPiO) w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach, w siedzibach urzędów gmin. Biuro w Olecku jest czynne osiem godzin dziennie od poniedziałku do piątku, biura terenowe kilka razy w miesiącu. Dodatkowo pomoc prawną można otrzymać mailowo, za pośrednictwem strony projektu Możliwe jest też indywidualne ustalenie miejsca i czasu konsultacji prawnej. Podczas trwania projektu pomocą prawną zostanie objętych osób, a 360 pracowników administracji przejdzie odpowiednie szkolenia z zakresu stosowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szkolenia są adresowane przede wszystkim do nauczycieli i pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych. Tematyka szkoleń została ustalona w ramach Programu współpracy z samorządem lokalnym. Wzięto pod uwagę fakt, że w większości szkół w powiecie oleckim nie ma psychologów, a ich zadania przejęli nauczyciele. Szkolenia są więc bardzo potrzebne. The leader of the Citizens Academy project is the Association Local Activity Group Lider w EGO, which, in partnership with Olecko Province and Association for St. Lucas Social Assistance and Health Care, organized the Citizenship and Legal Counselling Office in Olecko (CLCO) and Local Citizenship and Legal Counselling Points (LCLCP) in Kowale Oleckie, Świętajno and Wieliczki at the offices of the commune offices. The Olecko Office is open eight hours a day Mondays through Fridays, the local points a few times a month. Moreover, legal counsel may be provided by through the project site It is also possible to set a place and time of the legal consultation individually. During the project, 1,098 persons will receive legal counsel, while 360 employees of administration will take part in training courses in applying the act on counteracting violence in the family. The training courses are directed mostly at the teachers and employees of the widely perceived sector of social services. The topics of the training courses was established within the Cooperation programme with the local government. It was considered that the majority of schools in the Olecko Province lacks psychologists and their tasks were taken over by teachers. Training courses are very important

15 Priorytet V - Działanie Poddziałanie / Priority V - Action Sub-Action O co najczęściej pytają klienci? What do the clients ask most frequently about? Pytania są związane z problemami życia codziennego. Nie mam pracy, kto może mi pomóc? Jak napisać podanie do ośrodka pomocy społecznej o zeszyty do szkoły dla dziecka? Gdzie złożyć wniosek o dożywianie? Czego chce ode mnie urząd w tym piśmie? Czy to coś złego? They ask questions connected with their daily lives. I do not have a job, who can help me? How to write a request to the social aid centre for notebooks for my kid to school? Where to file a request for nutrition? What does the office want from me in that letter? Is it something bad? Porady mają charakter indywidualny, są udzielane bezpłatnie, z zachowaniem poufności. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby udzielanych porad. Ta sama osoba może się zgłosić po pomoc wiele razy. The counselling is individual, it is provided free of charge, under the confidentiality obligation. There is no limit on the number of the counselling given. The same person may ask for help multiple times. Jak dotrzeć do klientów? How to reach the clients? W projekcie wykorzystane są wszystkie narzędzia komunikacji masowej: The project uses all tools of massive communication: press announcements, ogłoszenia prasowe, spoty informacyjne w radiu, komunikaty w telewizji information spots on the radio, communicates on the cable televi- kablowej. Zaplanowano wydrukowanie 1000 sztuk ulotek oraz informatorów, sion. The plan encompasses printing 1000 leaflets and information booklets, które będą rozprowadzane - przy wsparciu partnerów społecznych - w parafiach, which will be distributed through social partners in the parishes, ośrodkach pomocy społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy in the social aid centres, in the Province Employment Office in Olecko, in w Olecku, w szkołach. Stworzono stronę internetową, za pośrednictwem the schools. A website was established, through which advice is given której są udzielane porady drogą mailową. Dodatkowo na stronie oraz w informatorach using . Moreover, Frequently Asked Questions are published on the 24 są zamieszczane najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. website and in the information booklets. 25

16 Co można uznać za największy sukces projektu? Przede wszystkim dzięki współpracy z gminą Olecko oraz Stowarzyszeniem im. św. Łukasza w powiecie udało się zbudować infrastrukturę pod przyszłe stałe bezpłatne poradnictwo prawne dla osób najuboższych. Ponadto co niezmiernie ważne beneficjenci projektu zaczęli wierzyć we własne siły. Założono, iż w trakcie trwania projektu z porad prawnych skorzysta osób, a 360 pracowników administracji samorządowej dzięki szkoleniom będzie pisać jaśniej i w sposób bardziej przystępny i zrozumiały. Poprawi to jakość kontaktu między obywatelem a urzędem, a z czasem również stan dialogu obywatelskiego w powiecie. What can be recognized as the biggest success of the project? First of all, thanks to the cooperation with the Olecko Commune and the St. Lucas Association, the province managed to organise infrastructure for the future permanent legal counselling for the poorest. Moreover, which extremely important, the project s beneficiaries started to believe in themselves. It was assumed that 1,098 persons will take advantage of the legal counselling, while 360 employees of the local government administration will be writing more clearly and understandably thanks to the training courses. It will improve the quality of the contacts between the citizens and the offices, and with time it will also improve the condition of the citizenship 26 dialogue in the province. 27

17 Mam prawo do prawa / I have the right to law Projektodawca / Project initiator: Wartość projektu / Project value: EFS / Financing from ESF: Okres realizacji / Realization period: Strona internetowa / Website: Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych / Active Women Initiative Foundation ,00 PLN ,65 PLN Skąd pomysł na projekt? Where did the idea for this project come from? W Polsce brak jest tradycji korzystania na co dzień z porad prawnych. Wynika to przede wszystkim z wysokiej ceny usług prawniczych w stosunku do dochodów oraz z małej dostępności prawników. Sytuacji nie poprawił nawet fakt wzrostu liczby prawników w latach o 30% w porównaniu z latami ubiegłymi. There is no tradition of seeking legal counsel on a daily basis. It is mostly due to high prices of legal services relative to the revenues and to a small number of lawyers. The situation was not improved even by the fact that the number of lawyers increased by 30% in compared with previous years. Problemy z dostępem do pomocy prawnej mają nie tylko obywatele, ale również organizacje pozarządowe. Do kłopotów z finansowaniem ich działalności dochodzi jeszcze brak znajomości procedur administracyjnych, sprawozdawczości finansowej, prawidłowego prowadzenia dokumentacji organizacji itd. W biednych regionach, takich jak województwo warmińsko-mazurskie, przekłada się to na niski poziom aktywności obywatelskiej. W kontaktach z urzędem obywatel często potrzebuje mediatora - osoby, która Not only citizens, but also non-governmental organisations experience problems with access to legal assistance. Problems with financing their activity are also accompanied by the unfamiliarity with administrative procedures, financial reporting, proper keeping of documentation of the organisation, etc. In poor regions, such as Warmińsko-Mazurskie Voivodship, it translates into low level of citizenship activity. A citizen often needs a mediator when dealing with offices a person to explain the contents of 29

18 Priorytet V - Działanie Poddziałanie / Priority V - Action Sub-Action wytłumaczy treść pisma, pomoże napisać odwołanie czy po prostu pójdzie z zainteresowanym do urzędu, aby wyjaśnić sprawę na miejscu, od ręki. the letter, to help in writing a response or simply to go with the interested person to the office to clarify the matter at once, at the office. Co należy w takiej sytuacji zrobić? What should be done then? Sprawą kluczową jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy prawnej obywatelom oraz organizacjom pozarządowym borykającym się na co dzień z interpretacją skomplikowanych przepisów. Dodatkowo młodzież zostanie przeszkolona tak, aby podnieść jej kulturę prawną i obywatelską oraz aby mogła pełnić rolę mediatorów w swoim środowisku. The key thing is to provide access to free, professional legal counselling to the citizens and non-governmental organisations that have to face interpretation of complicated regulations on a daily basis. Moreover, the young people will be trained to increase the legal and citizenship culture so that they could serve as mediators in their environments. Projektodawca, fundacja Inicjatyw Kobiet Aktywnych FIKA, ma duże doświadczenie w działalności społecznej. W latach realizowała podobny projekt pod nazwą Lotna Porada Obywatelska. Obecny projekt Mam prawo do prawa jest kontynuacją tych działań. W ramach projektu został stworzony punkt konsultacyjny w Olsztynie oraz punkty terenowe w 21 powiatach, z wykorzystaniem infrastruktury organizacji pozarządowych w terenie, wójtów i sołtysów. Ilu mieszkańców województwa skorzysta z bezpłatnych porad? The project initiator, Active Women Initiative Foundation, has a lot of experience in social activity. In the years it realized a similar project entitled Smart Civil Advice. The current project, I have the right to law, continues the previous actions. The project includes establishing a consultation point in Olsztyn and local points in 21 provinces, using the infrastructure of NGOs in the field as well as heads of communes and villages. How many residents of the voivodship take advantage of free counselling? Free, professional legal assistance will be provided to 900 residents of Warmia and Mazury over the four years of the project s performance. Assistance is directed mainly at persons from small towns, villages belonging to former State Agricultural Farms, with primary or junior secondary education, of poor financial standing. The counselling will not be limited to presenting the legal situation, but they will include joint writing of letters or responses. The project initiator will also encourage mediation, Z bezpłatnych, fachowych porad prawnych w ciągu prawie czterech lat trwania projektu skorzysta 900 mieszkańców Warmii i Mazur. Pomoc jest adresowana głównie do osób z małych miejscowości, wsi popegeerowskich, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, o niskim statusie materialnym. Porady nie ograniczą się tylko do przedstawienia sytuacji prawnej, ale obejmą również wspólne pisanie pism czy odwołań. Projektodawca będzie też namawiać do mediacji, do poszukiwania kompromisu seeking compromise and settling disputes amicably. 30 i do polubownego załatwiania sporów. 31

19 Priorytet V - Działanie Poddziałanie / Priority V - Action Sub-Action Jakie problemy organizacji pozarządowych rozwiąże projekt? Which problems of NGOs will be solved by this project? W ramach projektu 80 organizacji pozarządowych (lub ich związków) otrzyma bezpłatną poradę prawną dot. przeróżnych kwestii: od spraw związanych z rejestracją, otrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego przez pozyskiwanie środków, zgodne z prawem organizowanie zbiórek publicznych, prowadzenie dokumentacji aż po rozliczenie dotacji i zatrudnianie pracowników. Dobre chęci to za mało, by skutecznie pomagać innym. Projekt przyczyni się do profesjonalizacji trzeciego sektora w województwie warmińsko-mazurskim. In the course of this project, 80 NGOs (or associations of NGOs) will receive free legal counselling concerning various issues: starting from issues connected with registration, obtaining the status of a public utility organisation through obtaining funds, organising public collection of funds in accordance with the law, keeping documentation, ending with settlement of grants and involving employees. Good intentions are not enough to help others effectively. The project will contribute to professionalising of the third sector in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Czy warto szkolić mediatorów i doradców? Is it worth to train mediators and counsellors? Bezpłatne porady prawne zarówno w wypadku obywateli, jak i organizacji Free legal counselling, both in the case of citizens as well as NGOs, are like pozarządowych, są jak danie ryby, a przecież najważniejsza jest umiejętność giving them fish, and the objective is to teach them how to fish. It is im- ich łowienia. Istotne jest, aby obywatel za którymś razem nauczył portant to teach the citizens to seek legal counselling on their own. NGOs się sam szukać pomocy prawnej. Organizacje pozarządowe też nie mogą cannot rely on free assistance endlessly. It is important to create an assistance w nieskończoność bazować na bezpłatnej pomocy. Ważne jest stworzenie infrastructure, which will have the option to be long-lasting. This infrastruktury pomocowej, która będzie miała szanse na długie trwanie. objective will be satisfied by Academy of Mediation, in which 51 persons Ten cel spełni Akademia Mediacji, w której 51 osób nauczy się technik will learn how to amicably settle conflicts between citizens and offices. polubownego rozwiązywania konfliktów na linii obywatel urząd. Ponadto Moreover, the training courses will be provided to 170 counsellors, whose w ramach szkoleń zostanie przeszkolonych 170 doradców, z pomocy assistance will be sought by NGOs, and 153 young people will be trained których będą mogły korzystać organizacje pozarządowe oraz 153 młode in the legal issues of voluntary work. osoby odbędą szkolenia z zakresu aspektów prawnych wolontariatu. How will the results of the project be consolidated? W jaki sposób rezultaty projektu zostaną utrwalone? 6 information booklets and a information-educational comic book about Zostanie wydanych 6 broszur informacyjnych oraz komiks informacyjno- voluntary work for teenagers will be published. A website is being kept at 32 -edukacyjny dla młodzieży na temat wolontariatu. where you can find all information about the project. 33

20 Prowadzona jest strona internetowa gdzie można znaleźć wszystkie informacje związane z projektem. Strona będzie działać również po zakończeniu projektu. Na bieżąco za pomocą ulotek, plakatów, ogłoszeń w mediach, w Internecie jest rozpowszechniana informacja o możliwości uzyskania darmowej porady prawnej. Do dyspozycji beneficjentów jest oddana biblioteczka prawna (40 pozycji). Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom, że mają prawo do prawa. Wszystkie działania zostały podporządkowane realizacji tej idei. Osoby, które wzięły/wezmą udział w projekcie planuje się ponad 1,2 tys. uczestników na pewno się o tym przekonają. Po zakończeniu projektu będą miały wyższą świadomość swoich praw i obowiązków obywatelskich. The website will stay available after the project concludes. The information that it is possible to seek free legal counsel is distributed on a current basis using leaflets, posters, announcements in the media and on-line. The beneficiaries may use a legal library (40 books). The purpose of this project is to make the residents aware that they have the right to law. All activities were planned with this idea in mind. The persons that are taking or will take part in this project will surely see it themselves the plan encompasses over 1.2 thousand participants. After the project concludes, they will be more aware of their rights and duties as citizens

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Information for you The Charter of Patient Rights and Responsibilities was published in October 2012. It tells you what

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo