REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ HAND- PROD SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ HAND- PROD SP. Z O.O. 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ HAND- PROD SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie CHMURA EVERCARE 3 Korzystanie z usług serwisu 4 Forum /Komentarze/Notatki 5 Postępowanie reklamacyjne 6 Prywatność i poufność 7 Wymagania/Przerwy techniczne 8 Zmiany regulaminu 9 Postanowienia końcowe Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1 DEFINICJE CHMURA EVERCARE prowadzony przez HAND - PROD sp. z o.o. w języku polskim serwis internetowy o charakterze otwartym, dostępny pod adresem internetowym w ramach którego organizowana jest usługa zdalnego przesyłania danych wyników pomiaru z glukometru, dostępu do swoich wyników online, skorzystania z kalkulatorów WW/WBT, BMI oraz klirensu kreatyniny, skonstruowania diety o wybrane produkty, bezpośredniego kontaktu z wybranym lekarzem oraz udziału w Forum. EVERCARE EXPERT - bezpłatna aplikacja pozwalająca na wyświetlanie wyników pomiarów z glukometru, w formie listy lub wykresu, na ekranie komputera w trybie offline oraz ich modyfikowanie. FORUM usługa świadczona drogą elektroniczną przez HAND - PROD Sp. z o.o. umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczanie swoich opinii na temat artykułów publikowanych w aktualnościach, bezpośrednio pod tymi artykułami oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób. KONTO zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez HAND - PROD sp. z o.o., w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach i przesyłanych danych w ramach Chmura Evercare. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Chmura Evercare, dokonywanie transferu danych z bazy wyników pomiaru, analiz i statystyk zapisanych na glukometrze, wyświetlanie wyników pomiarów w postaci raportów jak i wykresów, bezpośredni kontakt z wybranym lekarzem oraz udział w Forum.

2 LEKARZ - osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji. REGULAMIN niniejszy Regulamin. REJESTRACJA opisana w Regulaminie procedura zakładania Konta na Chmura Evercare. USŁUGODAWCA HAND - PROD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 40a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. UŻYTKOWNIK podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto, za pomocą którego może dokonywać czynności oraz korzystać z usług oferowanych w ramach serwisu Chmura Evercare, na zasadach określonych w Regulaminie. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W USŁUGACH ŚWIADCZONYCH W SERWISIE CHMURA EVERCARE 1. Użytkownikami serwisu Chmura Evercare, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat oraz posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 2. W celu korzystania z usług świadczonych przez HAND - PROD sp. z o.o. w ramach serwisu Chmura Evercare, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji. 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu oraz hasła. Hasło powinno zawierać minimum trzy dowolne znaki. 4. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien złożyć oświadczenie woli i wiedzy dotyczące akceptacji i znajomości treści postanowień Regulaminu. 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz dokonaniu akceptacji Regulaminu, na podany przez Użytkownika, w trakcie rejestracji, adres zostanie automatycznie wysłany list z adresu elektronicznego: w którym zostanie podany link z kluczem aktywacyjnym. Usługodawca wskazuje, iż adres z którego wysyłany jest link aktywacyjny nie jest adresem do korespondencji.

3 6. W celu potwierdzenia rejestracji oraz aktywacji Konta Użytkownik powinien wejść na adres podany w liście, o którym mowa w 2 ust. 5 powyżej. 7. Dokonanie skutecznej Rejestracji powoduje utworzenie Konta Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po wpisaniu adresu oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym (logowanie). 8. Z chwilą skutecznej Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a HAND - PROD sp. z o.o. umowy świadczenia usług prowadzenia Konta w ramach, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez HAND - PROD sp. z o.o. w ramach serwisu Chmura Evercare na warunkach określonych w Regulaminie. 9. HAND - PROD sp. z o.o. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Chmura Evercare, przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w 2 pkt Rejestracja w serwisie Chmura Evercare oraz korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu jest bezpłatne dla każdego Użytkownika. 11. Utworzone Konto Użytkownika zawiera jego dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany tych danych, Użytkownik ma obowiązek dokonać ich niezwłocznej aktualizacji. Aktualizacja następuje w profilu Użytkownika w zakładce ustawienia. 12. Użytkownik w swoim profilu korzystając z zakładki Ustawienia może podać dodatkowe dane osobowe oraz informacje a także umieścić swoje zdjęcie. Podanie dodatkowych danych czy informacji oraz umieszczenie zdjęcia jest dobrowolne. 13. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. 14. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w systemie Chmura Evercare. 15. HAND - PROD Sp. z o.o. zastrzega możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Chmura Evercare w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres skrzynki elektronicznej o stwierdzonym zagrożeniu i związanej z tym blokadzie. Dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika może zostać uzależnione od dokonania zmiany hasła. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyskuje dostęp do Konta. 16. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania umowy świadczenia usług przez HAND - PROD Sp. z o.o. za zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny:

4 lub listownie na adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40a Warszawa. 17. Upływ okresu wypowiedzenia, liczony od momentu doręczenia Usługodawcy oświadczenia w tym temacie, w taki sposób aby mógł zapoznać się z jego treścią, powoduje likwidację Konta Użytkownika. 18. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować swoje Konto poprzez zastosowanie trybu wskazanego w 2 ust. 16 powyżej. 19. HAND - PROD sp. z o.o. ma prawo, z ważnej przyczyny, rozwiązać z Użytkownikiem umowę świadczenia usług prowadzenia Konta z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przekazane Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres podany przy rejestracji. 3 KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU 1. W celu skorzystania z usługi zdalnego przesyłania danych wyników pomiaru z glukometru konieczne jest zainstalowanie na komputerze Użytkownika odpowiedniego plugin. Plugin dostępny jest do pobrania na stronie 2. Po zainstalowaniu plugin, Użytkownik podłącza glukometr za pomocą wbudowanego portu komunikacyjnego USB. Dane z bazy wyników pomiaru, analiz i statystyk zapisanych na glukometrze zostaną pobrane automatycznie i zapisane na Koncie Użytkownika. 3. Po utworzeniu Konta pierwsze podłączenie glukometru powoduje przypisanie danego urządzenia do Konta Użytkownika poprzez identyfikacje jego numeru seryjnego. W celu zarejestrowania kolejnego glukometru niezbędne jest podanie hasła, które zostało wskazane przy rejestracji Konta. 4. Pobrane dane z glukometru wyświetlane są na Koncie Użytkownika w zakładce wyniki w formie listy bądź wykresu. 5. Użytkownik ma możliwość modyfikacji swoich wyników poprzez dodanie do nich informacji dotyczących: wielkości posiłku, WW, WBT, aktywności fizycznej ciśnienia krwi oraz BMI. W celu modyfikacji wyniku należy kliknąć na konkretny wynik. Dokonana modyfikacja wyniku jest widoczna obok wyniku, jeżeli wynik wyświetlany jest w formie listy lub pod wynikiem, jeżeli wynik wyświetlany jest w formie wykresu. 6. Użytkownik ma możliwość drukowania swoich wyników w formie dzienniczka samokontroli (ikona drukuj dzienniczek samokontroli ), zapisywania wyników w pliku. csv (ikona wyślij do pliku ), zapisywania wyników w pliku. pdf (ikona pobierz dane ) oraz pobierania wyników z aplikacji Evercare Expert za pomocą pliku. eep (ikona importuj dane ).

5 7. Usługodawca wskazuje, iż w przypadku zdalnego przesłania danych wyników pomiaru do Chmura Evercare bezpośrednio z glukometru a następnie ich modyfikacji na Koncie, późniejsze przesłanie tych samych danych z aplikacji Evercare Expert wraz z dokonanymi w tej aplikacji modyfikacjami nie powoduje zastąpienia danych znajdujących się w Chmura Evercare danymi przesłanymi z w/w aplikacji. Dane znajdujące się w Chmura Evercare zawsze mają priorytet nadrzędność w stosunku do danych przesłanych z Evercare Expert. 8. Użytkownik ma możliwość komentarzy swoich wyników. Komentarze stanowią również środek komunikacji z wybranym Lekarzem. 9. Użytkownik z listy dostępnych Lekarzy wybiera Lekarza, który uzyskuje dostęp do wyników Użytkownika oraz możliwość ich komentarzy. W tym celu Użytkownik wyraża dodatkową zgodę na dostęp wybranego Lekarza do swoich wyników. 10. Użytkownik może w jednym czasie wybrać z listy tylko jednego Lekarza. W każdym czasie Użytkownik ma możliwość zmiany Lekarza poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru z listy Lekarzy. 11. Komunikowanie się Użytkownika z wybranym Lekarzem następuje również za pomocą notatek, do których dostęp znajduje się w zakładce Lekarz. 12. Konto Użytkownika umożliwia mu dostęp do kalkulatorów WW/WBT, BMI oraz klirensu kreatyniny, które znajdują się w zakładce Kalkulatory. 13. Korzystając z Konta Użytkownik może skonstruować własna dietę w oparciu o wybrane produkty. Dokładnie przeliczone posiłki Użytkownik może dodać do swoich wyników w celu ich oceny przez Lekarza. 14. Po zrejestrowaniu Użytkownik ma możliwość zamieszczania swoich opinii oraz komentowania wypowiedzi innych osób na Forum. 4 FORUM /KOMENTARZE/NOTATKI 1. Dostęp do Forum uzyskuje wyłącznie zarejestrowany Użytkownik. Korzystanie z usługi Forum jest bezpłatne. 2. Każdy użytkownik korzystający z Forum oraz zamieszczający komentarze przy swoich wynikach czy notatki w celu skontaktowania się z Lekarzem zobowiązany jest do przestrzegania zasad netykiety. 3. Opinie i komentarze zamieszczane na Forum, jak również komentarze czy notatki zamieszczane na Koncie nie mogą zawierać: a) treści sprzecznych z prawem, b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),

6 c) treści naruszających prawa innych osób ( w szczególności o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagującej przemoc) d) treści naruszających zasady współżycia społecznego. 4. Użytkownik nie może zamieszczać na Forum i na swoim Koncie: a) reklam, b) przekazów stanowiących reklamę ukrytą, c) odesłań do innych stron internetowych. 5. Użytkownik publikujący swoje opinie i komentarze na Forum oraz komentarze i notatki na Koncie, niniejszym upoważnia nieodpłatnie HAND - PROD do ich: a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby inni Użytkownicy oraz Lekarze mogli mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c) wprowadzania do obrotu, nadawania i reemitowania. 6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści opinii i komentarzy zamieszczanych przez Użytkownika na Forum i Koncie. 7. Jeżeli Użytkownik zauważy, że treść opinii czy komentarza zamieszczony przez innego Użytkownika lub Lekarza jest niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Usługodawcę o tej treści i miejscu jej zamieszczenia, pocztą elektroniczną, na adres: 8. Usługodawca uprawniony jest usunąć zamieszczoną na Forum lub na Koncie opinię czy komentarz, jeżeli uzyskał wiarygodną wiadomość, że ich treść jest niezgodna z prawem lub Regulaminem. W takim przypadku Usługodawca uprawniony jest również zablokować Użytkownikowi, zamieszczającemu w/w opnie oraz komentarze, dostęp do Forum bądź Konta. 9. O zamiarze uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do danych w trybie wskazanym w 4 ust. 8 Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika na adres wskazany przy rejestracji. 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. W przypadku nienależytego funkcjonowania serwisu Chmura Evercare, braku wykonania usługi lub gdy usługa została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub umowy, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. 2. Reklamację należy złożyć listownie na adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40a Warszawa lub w formie elektronicznej na adres Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres , pod

7 którym Użytkownik występuje w Chmura Evercare oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. HAND - PROD Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, wskazany w 5 pkt 3 termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od ich uzupełnienia. 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres przypisany do Konta danego Użytkownika. HAND - PROD Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź w inny, wskazany przez składającego reklamację Użytkownika, sposób. 6 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe HAND - PROD Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest HAND - PROD. z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez HAND - PROD sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zm). Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz Użytkowników usług wskazanych w Regulaminie. 3. Użytkownik, korzystając z serwisu Chmura Evercare, nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to odrębnej zgody. 4. Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez HAND - PROD sp. z o.o. w zakresie opisanym w pkt. 6 pkt Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 6. HAND - PROD Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionych ustaw, jak wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 7. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez HAND -PROD sp. z o.o. poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

8 8. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi poufność komentarzy oraz notatek stanowiących środek komunikacji z wybranym lekarzem 7 WYMAGANIA/PRZERWY TECHNICZNE 1. Korzystanie z usług jest możliwe dla Użytkowników, którzy spełniają następujące wymagania techniczne: a) Dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, b) Przeglądarką Internet Explorer 7 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach, c) zdjęcia w serwisie mogą być udostępniane w postaci plików jpg, bmp, gif, png w wielkości do 2,5 MB 2. HAND - PROD sp. z o.o. stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Chmura Evercare. Mimo dołożenia wszelkich starań, przy tak złożonym systemie informatycznym jak Chmura Evercare, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku HAND PROD sp. z o.o. stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych. 3. HAND - PROD sp. z o.o. wskazuje na możliwość wystąpienia przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu Chmura Evercare, spowodowanych koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od HAND PROD sp. z o.o. 8 ZMIANY REGULAMINU 1. HAND-PROD sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Chmura Evercare. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostaje o tej zmianie poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Wraz z wiadomością Użytkownikowi przesyłany jest pełny tekst zmienionego Regulaminu. 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna we wskazanym przez HAND-PROD sp. z o. o., terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości. 3. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy świadczenia usług. W tym celu powinien on niezwłocznie, nie później niż w terminie wejścia zmienionego Regulaminu w życie wskazanego zgodnie z 8 pkt 2, przesłać do HAND - PROD sp. z o.o. stosowne oświadczenie za pomocą skrzynki elektronicznej na adres Umowa świadczenia usług rozwiązuje się z chwilą dojścia oświadczenia do wiadomości HAND - PROD sp. z o.o., co powoduje natychmiastowe usunięcie Konta.

9 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin dostępny jest w serwisie Chmura Evercare. Na żądanie Użytkownika, Regulamin przesyłany jest droga elektroniczną. 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody HAND - PROD Sp. z o.o. Obejmuje to: logo, układ i kompozycję stron internetowych Chmura Evercare (tzw. layout), a także prawa ochronne na znaki Usługowe umieszczone w Chmura Evercare. 3. Prawem właściwym dla umów określonych w niniejszym Regulaminie a zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a HAND - PROD sp. z o.o. jest prawo polskie. 4. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Artykuł 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Skanuj.to Skanuj.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, woj. wielkopolskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców

Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com S t r o n a 1 Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: HasNET.pl s.c. z siedzibą w Gdyni, 81-611 Gdynia, przy ul. Wielkokackiej 15 NIP: 586-22-63-007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo