Euroregion / Еврорегион Name of Euroregion. Adres/ Αдрес /Address Kod pocztowy /Индекс/Post code Miejscowość/Местность /Town

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Euroregion / Еврорегион Name of Euroregion. Adres/ Αдрес /Address Kod pocztowy /Индекс/Post code Miejscowość/Местность /Town"

Transkrypt

1 Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina Wsparcie mikroprojektów Заявка на софинансирование из средств Европейского Фонда Регионального Развития (ЕФРР) Программа добрососедства ИНТЕРРЕГ IIIA/Tасис ПГС Польша- Беларусь-Украина Реализация микропроектoв Application form for co-financing from European Regional Development Fund Neighbourhood Programme Poland-Belarus-Ukraine INTERREG IIIA/Tacis CBC Micro Project Facility Euroregion / Еврорегион Name of Euroregion Adres/ Αдрес /Address Kod pocztowy /Индекс/Post code Miejscowość/Местность /Town Numer wniosku /Номер заявки /Application number: Data wpłynięcia wniosku / Дата поступления заявки / Date of receipt: A. DANE PROJEKTU / ДАННЫЕ ПРОЕКТА / PROJECT PRINCIPAL DATA 1. Wnioskodawca/ Partner Wiodący Заявитель/Ведущий партнер Applicant/Overall Lead Partner 2. Tytuł projektu Poznajmy się. /Название проекта / Project title: 1

2 3. Wnioskowana kwota dofinansowania Заявленная сумма софинансирования Co-financing sum applied Kwota dofinansowania (EFRR) Сумма софинансировани я (ЕФРР) Co-financing sum (ERDF) % łącznej wartości projektu (koszty kwalifikowalne) % совокупной стоимости проекта (допустимые расходы) % of total project cost (eligible costs) 90 % 4. Harmonogram realizacji projektu График реализации проекта Project timetable Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Планируемый срок начала реализации проекта Planned date of project start Miesiąc Месяц Month Marzec Rok Год Year 2007 Planowany termin zakończenia projektu Планируемый срок завершения проекта Planned date of project completion Miesiąc Месяц Month Wrzesień Rok Год Year Partnerzy projektu Партнеры проекта Project partners Partner Wiodący / Wnioskodawca Ведущий партнер/ Заявитель Overall Lead Partner Główny Partner Finansowy Главный финансовый партнер Financial Lead Partner Partnerzy krajowi Местные партнеры (National partners) Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Szkolny Klub Fotograficzny MIGAWKA Z.S. nr 2 w Stalowej Woli Partnerzy zagraniczni Иностранные партнеры (Cross-border partners) Wydział Kultury Urzędu Miasta Lwowa Lwowskie Muzeum Historyczne Lwowskie Muzeum Narodowe Lwowskie Muzeum Historii Religii 6. Opis i uzasadnienie projektu Описание и обоснование проекта Description and justification of the project 6.1. Uzasadnienie projektu wraz z analizą głównych problemów Oбоснование проекта и анализ главных проблем Project justification, core problem analyze including (max. /макс. 500 znaków/ печатных знаков/characters) Istnienie umowy partnerskiej między Stalową Wolą I Lwowem nie spowodowało automatycznego zbliżenia i poznania mieszkańców tych miast. Utrudnia to rozwój wzajemnych kontaktów, w tym kulturowych. Brak realizacji przedsięwzięć o charakterze prezentacji zachęca do realizacji tego projektu. 6.2 Cel(e) bezpośredni(e) projektu (z odniesieniem do priorytetu i działania programu) 2

3 Непосредственная цель(и) проекта (со ссылкой на приоритеты и мероприятия программы) Project immediate objective(s) (with reference to the programme priority and measure) (max. /макс. 500 znaków/ печатных знаков/characters) Projekt ma na celu wzajemną prezentację miast partnerskich i ich mieszkańców poprzez organizację wystawy fotograficznej, obrazujące życie codzienne. Realizacja projektu spowoduje lepsze poznanie się obydwu społeczeństw. Przyczyni się również do budowy podstaw zintegrowania regionu poprzez wzrost kontaktów i współpracy transgranicznej oraz generowania powiązań i pomysłów prowadzących d długookresowej współpracy. 6.3 Etapy realizacji projektu i ich produkty*/этапы реализации проекта и их продукты*/project stages and their outputs Działania/ Действия/Activities 1) rozpoczęcie projektu Etap nr 1 2) zakup sprzętu,materiałów i nagród konkursowych Этап 1 3) przygotowanie i rejestracja strony internetowej Project stage No 1 4) ogłoszenie konkursu fotograficznego "Moje Miasto" 5) powołanie Jury 6) selekcja prac konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu Planowana data rozpoczęcia Планируемый срок начала реализации этапа проекта start Produkty/Продукты/ Outputs Partner Odpowiedzialny Ответственный партнер Partner in charge 1) strona internetowa projektu "Poznajmy się" 2) zdjęcia zakwalifikowane do wystawy Wydział Kultury Rady Miejskiej Lwowa Planowana data zakończenia Планируемый срок завершения этапа проекта completion ERDF: Całkowite koszty kwalifikowane w EURO/ ЕФРР: Сумма допустимых средств в ЕВРО ERDF:Total eligible cost in EUR 5790 ERDF: Całkowite koszty kwalifikowane w PLN ЕФРР: Сумма допустимых средств в польских злотых ERDF:Total eligible cost in PLN Etap nr 2 Этап 2 Project stage No 2 Działania/ Действия/Activities 1) sporządzenie projektu instalacji wystawy 2) przygotowanie scenariusza otwarcia wystawy 3) przedsięwzięcia administracyjno-prawne dot. miejsc wystaw na terenie miast 4) podpisanie umów z podwykonawcami (ochrona, montaż instalacji, wydruk fotogramów) 5) opracowanie i wydanie katalogu 6) zlecenie tłumaczenia 7) promocja wystawy (druk plakatów, ulotek, zaproszeń) 8) organizacja konferencji prasowej 9) otwarcie wystawy Produkty/Продукты/ Outputs 1) katalog wystawy 2) konferencja prasowa 3) happening otwierający wystawy 4) wystawa fotograficzna 5) materiały promocyjne 6) plakaty 7) ulotki 3

4 Planowana data rozpoczęcia Планируемый срок начала реализации этапа проекта start Partner Odpowiedzialny Ответственный партнер Partner in charge Wydział Kultury Rady Miejskiej Lwowa Planowana data zakończenia Планируемый срок завершения этапа проекта completion ERDF: Całkowite koszty kwalifikowane w EURO/ ЕФРР: Сумма допустимых средств в ЕВРО ERDF:Total eligible cost in EUR ERDF: Całkowite koszty kwalifikowane w PLN ЕФРР: Сумма допустимых средств в польских злотых ERDF:Total eligible cost in PLN Etap nr 3 Этап 3 Project stage No 3 Działania/ Действия/Activities Produkty/Продукты/ Outputs 1) Zorganizowanie konferencji prasowej podsumowującej efekty projektu 2) Prygotowanie i rozesłanie partnerom materiałów dotyczących zrealizowanego projektu 3) podsumowanie i rozliczenia końcowe projektu 1) konferencja prasowa 2) materiały dotyczące zrealizowanego projektu Planowana data rozpoczęcia Планируемый срок начала реализации этапа проекта start Partner Odpowiedzialny Ответственный партнер Partner in charge Wydział Kultury Rady Miejskiej Lwowa Planowana data zakończenia Планируемый срок завершения этапа проекта completion ERDF: Całkowite koszty kwalifikowane w EURO/ ЕФРР: Сумма допустимых средств в ЕВРО ERDF:Total eligible cost in EUR 1805 ERDF: Całkowite koszty kwalifikowane w PLN ЕФРР: Сумма допустимых средств в польских злотых ERDF:Total eligible cost in PLN Wpływ transgraniczny (wraz z informacją, czy jest projekt komplementarny/lustrzany po drugiej stronie granicy). Трансграничное влияние (с информацией есть ли комплементарный/зеркальный проект на второй стороне границы) Cross-border impact (including information if there is any complementary/mirror project on the other side of the border) (max. /макс. 500 znaków/печатных знаков/characters) Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji grup docelowych po obydwu stronach granicy, ponadto stanowic będzie platformę wymiany informacji na temat kierunków rozwoju kultury, społeczności regionów przygranicznych. Kontynuacja zapoczątkowanych w projekcie wspólnych działań wpłynie na wzrost zainteresowania mieszkanców Lwowa i Stalowej Woli realizacją kolejnych projektów w dziedzinie kultury. Jednocześnie stanowić będzie znaczący impuls w rozwoju i dwustronnej turystyki. 4

5 8. Efekty projektu Эффекты проекта Project effects Produkty Продукты Outputs (max. /макс. 700 znaków/печатных знаков/characters) Opis produktów Описание продуктов Outputs description strona internetowa projektu prace zakwalifikowane na wystawę katalog wystawy konferencja prasowa happening otwierający wystawy wystawa fotograficzna materiały promocyjne: plakaty ulotki zaproszenia materiały dotyczące zrealizowanego projektu Wskaźniki produktów Показатели продуктов Outputs indicators 1 szt 200 szt 5000 szt 4 szt 2 szt 2 szt 200 szt 2000 szt 400 szt 100 kp Rezultaty Результаты Results (max. /макс. 700 znaków/печатных знаков/characters) Opis rezultatów Описание результатов Results description Liczba odwiedzin strony internetowej Liczba uczestników happeningu Liczba osób zwiedzających wystawę Ilość recenzji w mediach Wskaźniki rezultatów Показатели результатов Results indicators Licznik odwiedzin Dokumentacja fotograficzna Dane statystyczne od władz lokalnych Kopie artykułów, nagrania RTV 9. Grupa(y) docelowa(e), która(e) zostanie(ną) objęta(e) oddziaływaniem projektu Целевая группа (ы) проекта Project target group(s) Mieszkańcy Stalowej Woli I Lwowa 10. Trwałość projektu Устойчивость проекта Project sustainability (max/макс. 700 znaków/ печатных знаков/characters) Instytucjonalna Институциональная Institutional Za poprawną realizacje i wdrążenie projektu odpowiedzialni są i Wydział Kultury Rady Miejskiej Lwowa. Wymienione instytucje są gwarantem uzyskania zaplanowanych w ramach projektu produktów i rezultatów oraz za trwałość instytucjonalną po zakończeniu dofinansowania przez Unię Europejską. 5

6 Finansowa Финансовая Financial Wkład własny na realizację projektu i utrzymanie uzyskanych efektów po jego zakończeniu gwarantuje. 11. W jaki sposób przekazywane będą informacje, iż projekt wspierany jest ze źródeł UE w ramach Inicjatywy Interreg IIIA, oraz o udziale Euroregionu? Как будет передаваться информация, что проект поддерживается из источников ЕС в рамках Инициативы ИНТЕРРЕГ IIIA, а также о участии Еврорегиона? How is the information given that the project is supported from UE within INTERREG III Initiative, and about Euroregion s participation? (max/макс. 500 znaków/ печатных знаков/characters) Przez oznakowanie wszystkich materiałów związanych z realizacją projektu (katalogi, plakaty, zaproszenia, ulotki) logo programu oraz flagami Unii Europejskiej i krajów biorących udział w projekcie. Informowanie o źródłach finansowania projektu ze środków UE podczas jego promocji w mediach lokalnych. 12. Podział zadań w ramach projektu/ Раздел заданий/действий в рамках проекта Tasks/activities implemented under the project Partner* Партнер Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne ANIMUS Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Szkolny Klub Fotograficzny MIGAWKA Z.S. nr 2 w Stalowej Woli Wydział Kultury Urzędu Miasta Lwowa Lwowskie Muzeum Historyczne Lwowskie Muzeum Narodowe Lwowskie Muzeum Historii Religii Zadania/działania realizowane w ramach projektu Задания/действия, реализуемые в рамках проекта Tasks/activities implemented under the project Ogłoszenie i zorganizowanie konkursu fotograficznego w Stalowej Woli Udostępnienie pomieszczenia na biuro organizacyjne. Organizacja Happeningu. Opracowanie katalogu wystawy. Pomoc w organizacji konkursu i wystawy. Ogłoszenie i zorganizowanie konkursu fotograficznego we Lwowie. Organizacja konferencji prasowej. Opracowanie materiałów do katalogu. Projekt i wykonanie instalacji. Druk katalogu i promocja projektu. 6

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie RZECZPOSPOLITA POLSKA REPULIKA SŁOWACKA Rzeszów, 20.08.2010r. Budżet projektu sporządza sięw walucie EUR według przyjętego przez wnioskodawcę kursu.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Kraj Republika Kirgizji

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011 PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 SPIS TREŚCI: Str. Rozdział 2. WSTĘP 3. JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) TURCJA 2014 Promesa

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) TURCJA 2014 Promesa PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) TURCJA 2014 Promesa I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Adama Mickiewicza II. PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU: 4 500 000 zł, w tym: - 500

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wniosek o przyznanie dofinansowania na projekt realizowany w ramach INTERREG III A Czechy Polska INSTRUKCJA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wniosek o przyznanie dofinansowania na projekt realizowany w ramach INTERREG III A Czechy Polska INSTRUKCJA INSTRUKCJA wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt 1 realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo